Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox."

Transkript

1 V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku vzdělávacích kurzů a seminářů na první čtyři měsíce roku Rozhodli jsme se, že vás o produktové nabídce budeme informovat častěji tj. 3x v roce tzv. čtyřměsíčníkem. Tuto formu jsme zvolili z důvodu větší pružnosti naší i vaší, a možnosti zachytit co možná nejvíce poznatků, ale i zákonů, vyhlášek, různých podmínek i trendů. V brožuře najdete jednak odborné kurzy a semináře, které se týkají segmentu neziskové sféry, ale i kurzy a semináře z oblasti daní, mzdové, personální a pracovněprávní problematiky, stejně jako z oblasti soft skills. Dovolte nám, abychom vám v novém roce 2014 popřáli hodně štěstí v pracovním i soukromém životě. Váš VOX 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost Senovážné náměstí 23, Praha 1 Tel.: M:

3 LEDEN 2014 ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD NEZISKOVÁ SFÉRA JAK VYJÍT S KAŽDÝM TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO KAŽDÝ DEN JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-122/2012 M V ČR Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce Získáte aktuální přehled změn ve mzdové oblasti. Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLASTI. ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB. ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ. ZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ. ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ. DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ. ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY OD SKarty zrušení skaret k ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI. VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY. DALŠÍ ZMĚNY OD ROKU Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací, které o druhém mají. Správné pochopení typologie osobnosti by také mělo varovat před zneužíváním těchto dovedností k manipulaci. Smyslem výuky typologie osobnosti je zvýšení porozumění sobě samému a dále výrazně lepší pochopení a porozumění důvodům a způsobům jednání ostatních. Díky tomu se omezuje konfliktnost komunikace, je možné lépe se předem připravit na různé výsledky jednání s druhým člověkem a v neposlední řadě je možné daleko lépe a efektivněji druhému pomáhat. Ing. Hana Ondrušková (členka interního lektorského týmu 1. VOX a.s.) Co je to typologie osobnosti vyvracení falešných mýtů a domněnek o typologii základní postup při rychlém určování osobnostního typu různé osobnostní typy silné a slabé stránky jednotlivých typů (cholerik, fl egmatik, sangvinik, melancholik) jak jednat s každým osobnostním typem kde mohou vznikat potenciální konfl ikty a jak je řešit praktický trénink určování osobnostních typů pochopení smyslu konceptu typologie osobnosti jako obrana proti manipulaci. Maximálně 12 účastníků ve skupině. Účastníci obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR. Dotazy a diskuze. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH Cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. 3

4 NEZISKOVÁ SFÉRA LEDEN 2014 ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA A ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ S ÚČINNOSTÍ OD R EKODIFIKACE MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Ing. Ilona Součková (Generální fi nanční ředitelství) PRINCIPY A E ÚPRAVY ZÁKONA O DA- NÍCH Z PŘÍJMŮ: Vazba na změny v právních předpisech (novela občanského zákoníku, nové právní předpisy zákon o obchodních korporacích, zrušení stávajících právních předpisů obchodní zákoník, zákon o dani dědické a darovací, realizace 1. fáze zákona o zřízení jednotného inkasního místa). NOVÁ TERMINOLOGIE: Obchodní korporace, podíl, závazek dluh, půjčka zápůjčka, nájem pacht, fi nanční nástroj, závdavek, právní úkon jednání atd. NOVÉ OBECNÉ DEFINICE: Věci, majetková práva, nemovitá věc (nemovitá věc jako součást pozemku). ZMĚNY VE SFÉŘE NEZISKOVÉHO SEKTORU: Veřejně prospěšná společnost, svěřenský fond, fundace, změny v režimu SVJ, omezení daňových benefi tů, zdanění úrokových příjmů. ZMĚNY U SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVES- TOVÁNÍ. REŽIM BEZÚPLATNĚ NABYTÝCH PŘÍJMŮ. DEFINICE ZÁKLADU DANĚ A JEHO ÚPRAVY, FINANČNÍ LEASING. DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY. ZMĚNY V OBLASTI MAJETKU. NAVÝŠENÍ ODČITATELNÉ POLOŽKY NA VÝ- ZKUM A VÝVOJ. ZMĚNY V TVORBĚ DAŇOVĚ ÚČINNÝCH RE- ZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ. DAŇ SILNIČNÍ V ROCE 2014 VÝKLAD ZÁKONA, NOVINKY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ZDANĚNÍ VOZIDEL, PRAKTICKÉ PŘÍKLADY :00 13:00 Pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti daně silniční a mají zájem se blíže seznámit se změnami v právní úpravě zdanění vozidel. Prohloubení znalostí vybraných ustanovení zákona o dani silniční se zaměřením na aktuální změny. JUDr. Zdeňka Tesařová (MF ČR, zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení majetkové daně a daň silniční) Předmět daně silniční, včetně přijatých změn vazba na změny přijaté v zákoně o daních z příjmů základ a sazba daně snížení a zvýšení sazby daně daňové úlevy osvobození, sleva na dani změny v tiskopisech daňového přiznání ve zdaňovacím období roku 2014 aktuální změny v oblasti zdanění vozidel po novele zákona o dani silniční od roku 2014 diskuze, odpovědi na dotazy. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 4

5 LEDEN 2014 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2014 KAŽDODENNÍ PRAXE ZA POUŽITÍ MODELOVÝCH SITUACÍ A PŘÍKLADŮ VÝKLADOVÉ A APLIKAČNÍ PROBLÉMY V PRAXI ZADAVATELŮ A DODAVATELŮ Seminář je určen pro veřejné zadavatele, dodavatele, poradce. Účastníci semináře obdrží komplexní přehled o posledních novelách zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), jakož i o nejbližším legislativním vývoji v oblasti veřejných zakázek. Na semináři budou identifi kovány a prodiskutovány výkladové a aplikační nejasnosti zákona o veřejných zakázkách, posledních novel a prováděcích vyhlášek, to vše se zaměřením na každodenní praxi a za použití modelových situací a příkladů. Mgr. Tomáš Machurek (advokát a společník AK MT Legal, předseda Asociace pro veřejné zakázky, spoluautor zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a metodiky k tomuto zákonu) Poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách budoucí (plánovaný) legislativní vývoj pro rok 2014 a následující období nové zadávací směrnice EU základní pojmy (dotovaný zadavatel, významná veřejná zakázka, atd.) zadávací dokumentace, povinnosti před a při zahájení zadávacího řízení (lhůty, poskytování zadávací dokumentace, odůvodnění veřejné zakázky, atd.) kvalifi kace (stanovení, prokazování a posouzení kvalifi kace, atd.) zadávací řízení další povinnosti zadavatele (uveřejňování na profi - lu, uveřejnění uzavřené smlouvy a skutečně uhrazené ceny, atd.) opravné prostředky, dohledová činnost ÚOHS. NEZISKOVÁ SFÉRA Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. K CENTRUM Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 NEZISKOVÁ SFÉRA LEDEN 2014 PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I NEFORMÁLNĚ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNICKÉ PROFESE REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ R EKODIFIKACE Všem, kteří komunikují s klienty prostřednictvím dopisů a ů a chtějí, aby nebyly strojené a odtažité, ale lidské. Teoretické a hlavně praktické rady, tipy a nápady, jimiž své klienty příjemně překvapíte. Mgr. Radka Lankašová (nezávislý HR senior konzultant) Obchodní i další druhy korespondence obsah forma styl osobnost pisatele praktický nácvik rozbor korespondence pro vaše klienty příprava odpovědí formální a neformální způsob komunikace s klienty. Výklad, diskuze, praktický nácvik, řešení případových studií. Na konci semináře účastníci obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování Srozumitelnou formou seznámit s podstatnými změnami, které přináší nový občanský zákoník a to jak terminologickými, tak zejména věcnými. Prostor bude věnován také změnám v obchodním právu v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK, advokátní koncipientka) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNĚ: Východiska nové úpravy, vznik a dopady na jiné předpisy. Obecná část rodinné právo dědické právo vlastnictví a jiná věcná práva závazkové právo náhrada škody. Účastníci semináře obdrží ÚZ 900 Nový občanský zákoník. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 6

7 LEDEN 2014 CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2014 VÝKLAD S PŘÍKLADY Z KAŽDODENNÍ PRAXE NEZISKOVÁ SFÉRA :00 13:00 Pro účetní, mzdové účetní, personalisty, auditory, právníky, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky, jednatele a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou v praxi setkávají. Upozornit na praktické problémy a pravidla platná pro rok Je to tak snadné... JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců jednotlivé druhy cestovních náhrad problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.) paušalizace cestovních náhrad poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci právní úprava závodního stravování diskuze otázky a odpovědi. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Využijte možnosti on-line přihlášení na 7

8 NEZISKOVÁ SFÉRA LEDEN 2014 JAK NA MZDY A PLATY V ROCE 2014 VOLNÝ CYKLUS N OVELA a 2. den, 3. den 09:00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří chtějí mít v této oblasti přehled. Seznámit účastníky s aktuálním stavem předpisů a postupy pro jejich aplikaci v praxi. Řešení praktických příkladů. Irena Jindrová (daňová metodička) JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP vedoucí oddělení podpory služeb klientům) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2014 JUDr. František Vlasák POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2014 Ing. Marta Ženíšková 2. seminář DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang, Ph.D. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 Jitka Luciani 3. seminář ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOS- TI V ROCE 2014 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2013 Irena Jindrová Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 LEDEN 2014 NEZISKOVÁ SFÉRA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Seminář je určen pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, církve a církevní organizace a školské právnické osoby účtující dle vyhlášky 504/2002 Sb.. Je určen pro všechny, kdo musí sestavit, schválit či podepsat účetní závěrku a sestavit přiznání daně z příjmu právnických osob. Orientačně mohou být zodpovězeny i dotazy týkající se účetní závěrky bytového družstva (účtují dle vyhlášky 500/2002 Sb.) nebo společenství vlastníků. Seminář bude zaměřen na praktické postupy pro účetní nestátních neziskových organizací, které musí sestavit závěrku a přiznání k dani z příjmu a v rámci ukončení roku řešit další problémy, např. s vyúčtováním dotací, koefi cientem DPH, sestavením rozpočtu na další rok. Ing. Dagmar Beránková (auditorka a daňová poradkyně) Úvodem budou probrány novely předpisů včetně informací ohledně novely občanského zákoníku. Příprava na účetní závěrku (vazba na zákon, zřizovatele, statutární orgán) inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha), rozdíly mezi postupy účtování platné pro podnikatelské subjekty nejčastější chyby a omyly (dary, dotace, příspěvky) sestavení rozvahy a výkazu zisků a ztráty, výsledek hospodaření minulého roku příloha k účetní závěrce, příprava na audit účetní závěrky dva přístupy k sestavení přiznání, hlavní a hospodářská činnost, členění výnosů na osvobozené, které jsou či nejsou předmětem daně a přiřazení nákladů, závazné posouzení formulář přiznání, příloha k daňovému přiznání pohled auditora a daňového poradce dotazy mohou být kladeny v průběhu celého semináře. Na základě požadavků posluchačů lze probrat i nutnost a problémy sestavení rozpočtu neziskové organizace a návaznost rozpočtu na účetnictví. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 NEZISKOVÁ SFÉRA LEDEN 2014 OBCHODNÍ REJSTŘÍK A DALŠÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY VEDENÉ SOUDY NOVĚ OD N OVELA Seminář je určen všem právnickým profesím, tj. zejména advokátům, podnikovým právníkům, notářům a dále také členům orgánů právnických osob zapisovaných do veřejných rejstříků, pracovníkům fi nančních institucí, pracovníkům státní správy a územní samosprávy. Seznámit účastníky semináře se zcela novou právní úpravou veřejných rejstříků právnických osob vedených soudy. V návaznosti na rekodifi - kaci občanského práva a obchodních korporací je od účinná zcela nová právní úprava veřejných rejstříků vedených soudy, a to v rámci zcela nového Zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (zák.č. 304/2013 Sb.), na něj navazujících předpisů (vyhl.č. 323/2013 Sb.) jakož i procesních předpisů (novela občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních). Cílem semináře je dále poukázat na rozdíly dosavadní a nové právní úpravy a označit možné výkladové problémy nových zákonných ustanovení. Seminář je vhodný pro základní seznámení se s úpravou veřejných rejstříků, jež je částečně položena na nových základech (viz přímé zápisy prováděné do rejstříku notáři). Rovněž má za cíl upozornit na možné výkladové i praktické problémy na základě více než dvacetiletých zkušeností v oblasti práva právnických osob a obchodního rejstříku. Základní úprava veřejných rejstříků a dle ní zapisované skutečnosti v NOZ úprava veřejných rejstříků právnických osob v zákoně o veřejných rejstřících právnických osob, a to: Vedení rejstříků zapisované osoby zapisované skutečnosti a údaje sbírka listin návrh na zápis, podoba a náležitosti, forma formuláře proces zapisování do rejstříků a rozhodování o zápisu revize zápisu přímé zápisy přímé zápisy prováděné notáři rejstříková řízení a zápisy z hlediska přechodných ustanovení zákona. Nová procesní i hmotněprávní úprava přímo souvisí s rekodifikací soukromého práva účinnou od Zápisy do veřejných rejstříků probíhají již od dle nové právní úpravy bez výjimky. JUDr. Josef Holejšovský (předseda senátu a evidenčního senátu Vrchního soudu v Praze, odborný asistent PF ZČU, autor mnoha odborných publikací) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 LEDEN 2014 BOZP ZMĚNY V LEGISLATIVĚ, NOVÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V ROCE 2014 NEZISKOVÁ SFÉRA :00 14:00 Pracovníkům, kteří se podílí na udržování a zlepšování úrovně BOZP ve fi rmách a organizacích, tj. zejména pro manažery, úředníky, personalisty, bezpečnostní techniky a další pracovníky, kteří mají vazbu na oblast BOZP. Seznámit s hlavními právními požadavky pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předání některých praktických příkladů a vzorů jak implementovat požadavky v praxi. Přehledný výklad ke změnám v legislativě k a odborný výklad k odborně způsobilým osobám v plnění úkolů v prevenci rizik. Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifi kovaný specialista BOZP) Úvod do problematiky BOZP novinky v právních požadavcích srovnání nových právních požadavků pro BOZP s dříve platnou úpravou první zkušenosti s novým způsobem zajišťování lékařských prohlídek zaměstnanců metodika hodnocení a řízení rizik řešení pracovních úrazů. Zodpovězení otázek: Kdo může školit zaměstnance a VZ v oblasti BOZP kdo řeší přidělování OOPP kdo zpracovává a schvaluje bezpečnostní předpisy. Hlavní zásady pro provoz služebních vozidel doporučení jak prakticky realizovat ustanovení právních předpisů v podnicích a organizacích diskuze a zodpovězení doplňujících otázek. Zakázkové vzdělávání skutečně podle Vašich představ...na nás se můžete spolehnout V ceně kurzovného obdrží účastníci publikaci 1309 testových otázek BOZP v ceně 399 Kč, autor Zdeněk Šenk. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ 11

12 NEZISKOVÁ SFÉRA LEDEN 2014 PRŮŘEZ ZMĚN ZÁKONŮ V OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ NA SLOVENSKU OD VOLNÝ CYKLUS R EKODIFIKACE Účetním a daňovým poradcům společností, které mají obchodní styky se slovenskými partnery a všem ostatním, kteří mají o tuto problematiku zájem. Informovat o změnách v oblasti daně z příjmů, účetnictví a DPH od Ing. Alica Orda-Oravcová (GT&C Slovakia k.s., partner, daňová poradkyně, členka metodicko legislativní komise pro daň z příjmů v SKDP SR) Ing. Milan Vargan (TAX systems, k.s., partner, daňový poradce, předseda metodicko-legislativní komise pro DPH při KDP SR) SE SKLÁDÁ ZE DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ A O ÚČETNICTVÍ NA SLOVENSKU OD Ing. Alica Orda-Oravcová KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 2. seminář NOVELA ZÁKONA O DPH NA SLOVENSKU OD A VYBRANÉ PROBLÉMY Ing. Milan Vargan KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

13 ÚNOR 2014 NOVÝ KONTROLNÍ ŘÁD PRÁVA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE OD ROKU 2014 NEZISKOVÁ SFÉRA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU N OVELA R EKODIFIKACE Pro kontrolní pracovníky provádějící kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, který od 1. ledna 2014 nahradil zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a také pro příjemce dotací a další subjekty, kteří jsou kontrolováni orgány veřejné správy. Seznámit účastníky s právy a povinnostmi kontrolujících a kontrolovaných od roku 2014, představit novou právní úpravu kontroly prováděné v rámci výkonu veřejné správy, která s účinností od 1. ledna 2014 nahradí zákon o státní kontrole. Ing. Miroslava Pýchová (kontrolorka s 23letou praxí kontroly na místě, účastník připomínkového řízení k jednotlivým variantám návrhu nového kontrolního řádu) Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole práva a povinnosti v průběhu kontroly širší působnost nového zákona výklad rozdílů nové a staré úpravy, důraz na odlišnosti v kontrolním řádu zahájení kontroly, práva a povinnosti v průběhu kontroly, příklady řešení praktických problémů nová úprava vyloučení pro podjatost nová práva při vstupu do kontrolovaných prostor protokol o kontrole, vyřizování námitek, oprava nesprávností v protokolu a došetření věci přizvané osoby mlčenlivost a zveřejňování informací přestupky a správní delikty kontrolovaných a povinných osob místo pořádkové pokuty převzetí kontroly nadřízeným orgánem aplikace části první a čtvrté správního řádu při kontrole vztah k dalším právním předpisům oznamování podezření na trestný čin, utajované informace, aj. KÓD: Seminář je určen členům orgánů společenství vlastníků, bytovým družstvům jsoucím správci či členy společenství, členům společenství vlastníků, subjektům spravujícícm bytový fond, advokátům a podnikovým právníkům, pracovníkům fi nančních institucí, pracovníkům státní správy a územní samosprávy. Seznámit s novou právní úpravou společenství vlastníků. Poukázat na rozdíly dosavadní a nové právní úpravy. Označit možné výkladové problémy nových zákonných ustanovení. Seminář je určen pro základní seznámení s úpravou společenství vlastníků, jež je položena na nových základech (zrušení zákona o vlastnictví bytů a nová SV v občanském zákoníku), jakož i pokročilé seznámení s náhledy na již se vyskytnuvší výkladové problémy. Rovněž má za cíl upozornit na možné výkladové i praktické problémy na základě více než dvacetiletých zkušeností v oblasti práva právnických osob. JUDr. Josef Holejšovský (předseda senátu a evidenčního senátu Vrchního soudu v Praze, odborný asistent PF ZČU, autor mnoha odborných publikací) Zařazení společenství vlastníků do systému právnických osob bytové spoluvlastnictví, vznik jednotky, práva a povinnosti vlastníka jednotky správa domu a pozemku založení a vznik společenství vlastníků (SV) právní jednání SV stanovy SV jednotlivé náležitosti stanov přizpůsobení stanov původních SVJ nové právní úpravě orgány SV typy orgánů shromáždění (působnost, svolávání, rozhodování) rozhodování mimo zasedání shromáždění kvora pro rozhodování statutární orgán SV další orgány SV zrušení a zánik společenství vlastníků aj. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 NEZISKOVÁ SFÉRA ÚNOR 2014 PRÁCE S OBSÁHLÝMI DOKUMENTY V MS WORD JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha Kurz je určen mírně až středně pokročilým uživatelům programu Word. Na tomto kurzu získají pokročilý přehled o složitějších nástrojích tohoto programu. Naučíte se využívat naplno možností MS Word. Kurz vám napomůže k řešení složitějších záležitostí jednodušší cestou. Seznámíte se s postupy, jak pracovat s hromadnou korespondencí, která velmi ušetří čas při hromadném rozesílání pozvánek či jiných událostí. Účastníci se naučí efektivně pracovat na dokumentech, které tvoří více uživatelů najednou. Vzdělávací společnost 1. VOX a.s. získala v rámci certifikace třetí nejvyšší ratingový stupeň A (nejvyšší stupeň v ČR), tj. špičková instituce s mezinárodní zkušeností. Jaroslav Nedoma (lektor kancelářských aplikací MS Offi ce) Hlavní a vnořený dokument hromadná korespondence formuláře šablony typografi e a estetika písma defi nice vlastních klávesových zkratek (např. pro vkládání symbolu) práce s odstavcem tabulátory iniciála styly revize změn v dokumentu týmová práce poznámky pod čarou a vysvětlivky obsah dokumentu, rejstřík seznamy obrázků, tabulek, diagramů... hypertextové odkazy, záložky, křížové odkazy. 1. VOX a.s. je držitelem certifikace ISO 9001:2008 Vzdělávání dospělých, řízení a realizace projektů v oblasti lidských zdrojů, poradenská a nakladatelská činnost. Předpokladem aktivní účasti je základní znalost práce v prostředí MS Windows a notebook, který si, prosím, přineste s sebou. V případě, že není možné si přinést vlastní počítač, volejte na tel.: Kurz je uzpůsoben pro prostředí MS Word verze 2007 a Každý účastník obdrží na konci kurzu OSVĚD- ČENÍ o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 1. VOX a.s. je členem Sdružení pro oceňování kvality za služby Vzdělávání dospělých. 14

15 ÚNOR 2014 NEZISKOVÁ SFÉRA DAŇOVÝ ŘÁD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ VZDĚLÁVACÍ JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-1287/2012 M V ČR Úředním osobám pracovníkům správců daní a všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou daňovými subjekty, jakož i každému, komu vzniká povinnost v souvislosti se správou daní. Seminář je určen nejen pro státní správu a územní samosprávné celky, ale i pro ostatní oblasti, ze kterých se rekrutují daňové subjekty. Rychlá orientace v právní úpravě a znalost problematických míst interpretace, což se využije v procesu správy daní jak při aplikaci veřejnoprávních pravomocí správce daně, tak při ochraně vlastních práv a plnění povinností daňovými subjekty. JUDr. Alena Kohoutková (advokátka, dlouholetá legislativní pracovnice MF ČR se specializací na daňový proces) Daňový řád, podle kterého se spravuje výběr daní, ale i placení mnoha dalších peněžitých plnění do veřejných rozpočtů, byl od přijetí zákonem č. 280/2009 Sb., opakovaně přímo, ale i nepřímo, novelizován. Je proto dobré si při výkladu zopakovat aktuální systematiku zákona, použitou terminologii a její změny, pravomoci vymezené úředním osobám správců daní, ať již se jedná o fi nanční orgány či orgány územní samosprávy, soudy a další veřejnoprávní orgány. Zásadní vliv na výsledek správy daní mají i prostředky ochrany práv upravené v daňovém řádu, které jsou dostupné jak daňovým subjektům, tak správcům daní k nápravě chyb, které se v průběhu řízení a jiných postupů mohou přihodit. V rámci výkladu daňového řádu: Systematika zákona důraz na dělenou správu principy správy daní a změny v terminologii výklad zásad daňového procesu a možnosti jejich využití otázky spojené s elektronizací správy daní pravidla jednání při správě daní, včetně zastupování a jednání na základě plné moci postup k odstranění pochybností a postup při daňové kontrole ochrana práv daňového subjektu možnost odpustit úrok z prodlení při posečkání specifi ka daňového řízení a placení daní možnost zajistit nedoplatek a tak zabránit jeho vymáhání principy úpravy daňové exekuce důsledky porušení povinností při správě daní. Účastníci semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR a jako pracovní pomůcku druhé vydání Orientačního průvodce daňovým řádem. KÓD: CENA: Kč bez DPH Cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. 15

16 NEZISKOVÁ SFÉRA ÚNOR 2014 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Kurz je určen pro pracovníky nestátních neziskových organizací, které účtují dle zákona 504/2002 Sb., kromě veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a společenství vlastníků jednotek. Občanský zákoník, který pro nás všechny bude závazný od přináší změny, které se týkají všech nestátních neziskových organizací. Účastníci se na kurzu seznámí s novými právními poměry a s tím souvisejícími změnami v oblasti daní a účetnictví. Ing. Dagmar Beránková (auditorka a daňová poradkyně) Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK, advokátní koncipientka) KÓD: R EKODIFIKACE PRÁVNÍ ČÁST 09:00 12:00 Ing. Mgr. Tereza Krupová Východiska nového občanského zákoníku, systematika a oblasti dopadu nové úpravy právnické osoby v novém občanském zákoníku transformace stávajících organizací na novou úpravu spolky (dnešní občanská sdružení) tzv. fundace, tedy nadace, nadační fondy ústavy hlavní změny v majetkovém právu dopadající na neziskové organizace. DAŇOVÁ A ÚČETNÍ ČÁST 13:00 16:00 Ing. Dagmar Beránková Vedení jednoduchého nebo podvojného účetnictví zahájení vedení účetnictví povinnost auditu problém členění hlavní a hospodářské činnosti účtování členských příspěvků povinnost auditu účetní závěrky výroční zpráva 18a, 19 a 19a zákona o dani z příjmu ostatní. CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH DAŇOVÝ PROFESIONÁL KOMPLETNĚ PRŮVODCE DAŇOVOU SOUSTAVOU, DŮLEŽITÉ ZMĚNY V DANÍCH MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES Volný cyklus DAŇOVÝ PROFESIONÁL průvodce daňovou soustavou pro běžnou praxi, nabízí společnost 1. VOX a.s. každoročně. Cyklus je rozdělen do šesti základních modulů, které na sebe volně navazují a je na vás, zda si vyberete pro svoji profesní potřebu pouze jednotlivé semináře či moduly, nebo zda budete absolvovat celý vzdělávací program jako cerfi tikovaný a za výhodnější cenu. VIP LEKTORSKÝ TÝM 1. modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL VÝKLAD ZÁKONŮ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL MALÉ DANĚ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL PŘÍKLADY DAŇOVÉ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL VÝKLAD ÚČETNICTVÍ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL DAŇOVÝ ŘÁD modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL PŘÍKLADY ÚČETNÍ Podmínkou k získání mezinárodního certifikátu IES je absolvování modulů 1, 2, 3 a 5. Test IES bude probíhat návazně po poslední přednášce 5. modulu, tzn ; 17:15 18:30. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifi kát IES) K DP ČR 16

17 ÚNOR 2014 MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM VOLNÝ CYKLUS NEZISKOVÁ SFÉRA MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES Pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát mzdové a pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí. Získat ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) Ing. Marie Hajšmanová (auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví) Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) SE SKLÁDÁ Z PĚTI SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁ- VU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Mgr. Vladimír Černý, Ing. Marie Hajšmanová 2. seminář NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDA- JŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI Ing. Marie Hajšmanová 3. seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vlasta Nováčková 4. seminář POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Vlasta Nováčková 5. seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Ing. Marie Hajšmanová Na konci výuky TEST IES (včetně praktického výpočtu mzdy, cestovních náhrad, srážek ze mzdy apod.) Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certifikát IES. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifi kát IES) 17

18 NEZISKOVÁ SFÉRA ÚNOR 2014 INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ PO NOVELÁCH PRÁVNÍ PROBLEMATIKA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY S ÚČINNOSTÍ OD , DOPADY ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH, JUDIKATURA Odborné právnické i podnikatelské veřejnosti, především pak insolvenčním správcům, podnikovým právníkům, krizovým manažerům, advokátům, pracovníkům specializovaných poradenských fi rem. Dále daňovým poradcům, auditorům, zaměstnancům fi nančních úřadů, pracovníkům státní správy. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuálními aplikačními problémy insolvenčního řízení, judikaturou vyšších soudů, s legislativními změnami provedenými v insolvenčním právu zákonem č. 294/2013 Sb. JUDr. Jolana Maršíková (Krajský soud Hradec Králové místopředsedkyně) Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a s rozhodnutím o úpadku postavení zajištěných věřitelů uplatňování pohledávek přihláškou přezkum pohledávek a vyvolané incidenční spory řešení úpadku oddlužením, společné oddlužení manželů. Účastníkům tohoto semináře doporučujeme semináře: INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ PO NO- VELÁCH (SE ZAMĚŘENÍM NA KONKURZ) ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED a ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU Naučit se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas. Provést analýzu současného využívání svého času a identifi kaci ztrátových faktorů. Získat praktické návody jak efektivně hospodařit s časem. Pochopit příčiny stresu a zabránit jeho vzniku. Rozvinout schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získat praktické návody řešení a zvládání stresových situací. Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Time management: Úvod do time managementu zhodnocení vlastního time managementu role cílů v časovém managementu organizace pracovního dne, stanovení priorit činností čtyři generace časového managementu metoda GTD chyby v organizaci vlastního času denní záznam rušivé vlivy a příčiny plýtvání časem identifi - kace časových ztrát výkonnost a koncentrace metoda SUPRA zásady efektivního hospodaření s časem. Zvládání stresu a napětí: Stres a jeho vnímání projevy stresu druhy stresu příčiny stresu (stresové faktory) prevence a ochrana proti stresu zvládání stresu a napětí krátkodobé a dlouhodobé uklidňující a relaxační techniky analýza individuálního stupně stresu. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 ÚNOR 2014 VADY PLNĚNÍ A JEJICH NÁSLEDKY DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ZÁKON O ZVLÁŠTNÍCH ŘÍZENÍCH SOUDNÍCH NEZISKOVÁ SFÉRA NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NESPORNÝCH A JINÝCH SOUDNÍCH ŘÍZENÍ PO Seminář je určen pro všechny, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami a obchodními podmínkami, uzavírají je nebo připravují, věcně se účastní jejich realizace (vč. pracovníků pověřených reklamacemi, vyřizováním či uplatňováním vad apod.). Zejména je určen pro podnikové právníky, pracovníky obchodních a právních oddělení, samostatné podnikatele, ale i advokáty, advokátní koncipienty i notáře, jakož i pro pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními obchodními vztahy. Detailní seznámení se s právní úpravou v dané oblasti. Znalost judikatury využitelné pro novou právní úpravu. Seznámení se s novinkami v právní úpravě. Využití možností rozšíření či naopak omezení odpovědnosti ve smlouvě. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (odborný asistent katedry obchodního práva Právnické fakulty MU v Brně) R EKODIFIKACE Základní východiska, systém právní úpravy, ekonomický smysl úpravy pojem řádného a vadného plnění pojem vadné splnění vztah k prodlení právní pojem vad a jejich právní kvalifi kace rozložení rizika a nákladů, přidělení odpovědnosti zjevné a skryté vady, odhalení vad záruka jednotlivá práva z vadného plnění uplatnění práv z vadného plnění, reklamace vědomé a nevědomé vady možnosti smluvní úpravy související instituty Praktikujícím právníkům a všem, kdo přichází do styku s osobami omezenými ve svéprávnosti, s problematikou řízení ve věcech manželského práva, nezletilých dětí, osob umístěných bez souhlasu v ústavu apod. Seznámit s novou právní úpravou tzv. nesporných a jiných soudních řízení, která je s účinností od obsažena v novém právním předpisu (zákon o zvláštních řízeních soudních). Seminář upozorní na obsah zákona, základní změny v průběhu soudních řízení a novinky, které se v této oblasti objevují. JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. (Právnická fakulta UP Olomouc, členka komise pro harmonizaci civilního procesu s NOZ, členka komise pro rekodifi kaci občanského súdného poriadku v SR) N OVINKA Harmonizace civilního procesu s NOZ obecně zákon o zvláštních řízeních soudních (základní východiska a koncepce, obsah) řízení o některých otázkách týkajících se fyzických osob řízení o některých otázkách týkající se právnických osob řízení o pozůstalosti (základní informace) řízení ve věcech rodinněprávních jiná řízení (např. soudní prodej zástavy). KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20 NEZISKOVÁ SFÉRA ÚNOR 2014 NEMOVITOSTI A JEJICH PRODEJ, PRONÁJEM, SPRÁVA, DĚDĚNÍ A DAROVÁNÍ PO REKODIFIKACI R EKODIFIKACE :00 14:00 Seminář je určen všem, kteří se ve své praxi zabývají či budou zabývat nemovitostmi, zejména jejich prodejem, pronájmem a správou a související smluvní dokumentací. Seminář tak ocení zejména pracovníci, kteří mají na starosti správu nemovitostních portfolií, zaměstnanci nebo spolupracovníci realitních kanceláří. Nový občanský zákoník a s ním související změny se dotknou každého člověka či právnické osoby. Cílem semináře je seznámit účastníky s těmi nejdůležitějšími změnami, které nový občanský zákoník přináší v oblasti nemovitostí. Posluchačům bude poskytnut návod jak postupovat při prodeji a pronájmu nemovitosti dle NOZ. Jak uzavřít kupní, nájemní, pachtovní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva a na co se nově zaměřit ve smluvní dokumentaci. Posluchači budou upozorněni na nové možnosti při darování a dědění nejen nemovitostí. V rámci semináře bude srovnávána současná a nová právní úprava a budou vysvětleny jednotlivé stěžení pojmy, které v novém občanském zákoníku získávají oproti současné úpravě odlišný nebo pozměněný obsah. Specifi kace nemovitostí a práva stavby v NOZ věcná práva, ochrana dobré víry vlastnictví a spoluvlastnictví ochrana, omezení, nabytí (rozhrady, nezbytná cesta, stavba jako přírůstek), nabytí od neoprávněného smlouva zprostředkovatelská a rezervační smlouva smlouvy o manželském majetkovém režimu převod vlastnického práva k nemovitostem a jejich vybavení jak uzavřít kupní smlouvu a na co se zaměřit jak uzavřít nájemní a pachtovní smlouvu + základní zásady práva k cizím věcem (právo stavby, zástavní právo, služebnosti, reálná břemena) novinky u způsobů přenechání věci k užití jinému držba a vydržení zřízení zástavního práva, způsob a pořadí výkonu bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků a jejich stanovy dle NOZ dědictví dle NOZ změny v katastru nemovitostí dani z nabytí nemovitých věcí energetické průkazy aj. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 20

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR 2014 www.profesim.cz CENOVĚ VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ SEMINÁŘE Chcete ušetřit a současně kvalitně vzdělávat zaměstnance? Uspořádáme pro Vás zakázkový seminář: -

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více