Ústeckého kraje, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústeckého kraje, o.p.s."

Transkript

1

2 Úvod Naše společnost se v roce 2010 úspěšně zapojila do vzdělávání dospělých, kdy se nám podařilo zvítězit ve veřejné zakázce Národního ústavu odborného vzdělávání v projektu Kurikulum S a působíme jako Regionální konzultační centrum pro Ústecký kraj. Od se naše společnost snažila podávat erudované informace o tvorbě a evaluaci školních vzdělávacích programů, pořádala vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v celém kraji. Pro propagaci vytvořila letáky, které distribuovala na všechny střední odborné školy, odborná učiliště a konzervatoř v Ústeckém kraji. Pravidelně aktualizujeme webové stránky společnosti, na kterých naleznou zájemci o další vzdělávání veškeré informace o autorizovaných osobách v rámci sítě Místních center uznávání a celoživotního učení ÚK, pořádaných tematických seminářích včetně výstupů z nich. Taktéž se společnost několikrát prezentovala na krajské konferenci UNIV 2 kraje. Myslím, že jsme odvedli spoustu dobré práce a přeji společnosti do dalších let mnoho pracovních úspěchů. Ing. Dana Vorlová ředitelka společnosti Ve Varnsdorfu dne

3 (dále jen společnost) Tato zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů. Zpráva je veřejně přístupná, je uložena v sídle společnosti v úředních hodinách a na webových stránkách společnosti. Základní údaje o společnosti Název: Sídlo: Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, od s novým názvem Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, Varnsdorf Zakladatel: Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p. o., od nástupnická škola s novým názvem Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, p.o., IČ: (dále jen zakladatel) IČ: Telefon: Fax: GSM: www: Profil společnosti Dne 29. ledna 2008 byla zakladatelskou listinou sepsanou notářským zápisem č. NZ 6/2008 založena obecně prospěšná společnost Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. Zakladatelem společnosti je Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace Ústeckého kraje, od nástupnická škola s novým názvem Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Společnost vznikla po zdlouhavém administrativním procesu až zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Ústí nad Labem v oddílu O, vložky č. 235, a to usnesením uvedeného soudu ze dne 27. února 2009.

4 Společnost zajišťuje metodickou činnost a koordinaci aktivit Místních center uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje (dále jen místní centra), která vznikla při středních školách Ústeckého kraje v projektu UNIV. Rozšíření aktivit a zapojení dalších vzdělávacích institucí, resp. místních center, bude realizováno v souladu s plněním vstupního hodnocení žadatele na návrh ředitele společnosti a po schválení Správní radou společnosti. Síť místních center uznávání celoživotního učení: Sloučení tří varnsdorfských škol pod nástupnickou školu s novým názvem Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, znamenalo i změny u dvou místních center při středních školách ve Varnsdorfu. Od tedy existuje pouze 10 místních center při následujících středních školách: 1. Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace Na Průhoně 4800, Chomutov, IČO Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, přísp. organizace 5. května 680, Kadaň, IČO Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, příspěvková organizace Kostelní 134, Štětí, IČO Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace Mládežnická 236, Litvínov-Hamr, IČO Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Pařížská 15, Ústí nad Labem, IČO Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Litoměřice, obecně prospěšná společnost Jarošova 494/23, Litoměřice, IČO Obchodní akademie generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 497, Louny, IČO Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p.o. Zd. Fibicha 2778, IČO Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Kpt. Jaroše 862, Podbořany, IČO

5 Orgány společnosti Orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Za společnost jednají vždy dva členové správní rady společně. Správní rada Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radu jmenuje zakladatel, a to na tříleté funkční období. Dle zakládací listiny byla po prvním jmenování členů správní rady určena jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončilo po roce, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech. Správní rada volí a odvolává předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti dle 13 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 248/1995 Sb. a dále o změně a doplnění statutu společnosti, rozsahu plných mocí ředitele společnosti, změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností a vydání vnitřních předpisů společnosti. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje správní radě. Správní rada rozhoduje o změně zakládací listiny, o zrušení společnosti, o zřízení poboček společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, a to hlasy všech členů správní rady. V ostatních případech rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Podle zakládací listiny společnosti ze dne zaniklo v souladu s 12. odst. 3, písmeno a) zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, členství ve správní radě čtyřem členům, a to: Ing. Petru Kotuličovi, Ing. Romanu Jirešovi, Ing. Bc. Janu Hodničákovi a PhDr. Heleně Marinkové, PhD. Zakladatel jmenoval nové členy do této funkce dne Nové složení správní rady: Mgr. Jan Mareš předseda správní rady RNDr. Jana Adamcová PhDr. Helena Marinková, PhD. Mgr. Ladislav Šrejbr Ing. Alena Přibylová Ing. Jan Langthaler Ing. Jiří Drápal Ing. Jiří Marek Ing. Roman Jireš Ing. Miloslav Bouda Miroslav Kokta Ing. Petr Kotulič

6 Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí radu jmenuje zakladatel, a to na tříleté funkční období. Podle zakládací listiny společnosti ze dne zaniklo v souladu s 15, odst. 4 a 5 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, členství v dozorčí radě jednomu členu, a to Ing. Jarmile Mahnelové. Zakladatel do této funkce jmenoval dne opětovně Ing. Jarmilu Mahnelovou. Složení dozorčí rady: Ing. Jarmila Mahnelová předseda dozorčí rady Karel Dubský Lenka Pavlištová Ředitel společnosti Ředitel je výkonným orgánem společnosti, který řídí společnost v souladu se zákony, Zakládací listinou a Statutem společnosti a jejími vnitřními organizačními předpisy. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada na návrh zakladatele. Ředitel řídí činnost společnosti, pokud není tato činnost zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady společnosti. Jedná jménem společnosti navenek v rozsahu zmocnění, které mu udělí správní rada. Ředitelem společnosti je Ing. Dana Vorlová. Poslání společnosti Základním posláním společnosti a místních center je poskytovat účastníkům kurzů celoživotní vzdělání nejnovější poznatky v teoretické výuce a odborné praxi a podporovat uznávání předchozího vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a uznávání výsledků předchozího učení podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Územní působnost společnosti Společnost působí v celém Ústeckém kraji. Jednotlivá místní centra působí v rámci daného okresu Ústeckého kraje, ve kterém sídlí. Hlavní činnosti společnosti Společnost poskytuje následující obecně prospěšné služby spočívající v: - poskytování podpory rozvoje celoživotního vzdělávání, zvyšování úrovně vzdělávání a míry vzdělanosti, posilování konkurenceschopnosti a praktické dovednosti lidských zdrojů na území kraje; - zabezpečování koncepční, metodické, evaluační, koordinační, poradenské a informační činnosti pro místní centra uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje;

7 - koordinaci vzdělávací nabídky a poskytování metodické pomoci při její tvorbě; - vyhledávání a zajišťování vhodných sociálních partnerů. Společnost zajišťuje spolupráci s ostatními centry celoživotního vzdělávání v jiných krajích, koordinuje vzájemné činnosti, nabídku vlastních kurzů a jejich návaznost na využití prostředků ze strukturálních fondů EU pro vytváření kvalitní vzdělávací nabídky; - poskytování podpory při rozvoji systému celoživotního vzdělávání na bázi informační a komunikační technologie; - poskytování poradenské činnosti při řízení projektů místních center; - podávání a řízení projektů v oblasti vzdělávání ve spolupráci s místním centrem; - zajišťování nejnovějších poznatků v teoretické výuce a odborné praxi, a to pro účastníky kurzů celoživotního vzdělávání. Dále bude společnost nápomocna při uznávání předchozího vzdělávání na základě zákona č 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a při uznávání výsledků předchozího učení podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Financování společnosti Společnost byla založena jako nezisková společnost bez finančního vkladu při založení. Společnost vyhrála veřejnou zakázku na činnost Regionálního konzultačního centra pro oblast Ústeckého kraje a od jsou některé aktivity společnosti financovány v rámci projektu Kurikulum S, který realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání jako partnerem a s finanční podporou ESF a státního rozpočtu ČR. Společnost obdržela i finanční dary k organizování akce Den na baterky. Děkujeme tímto firmě For Wood zastoupenou Ing. Václavem Járou, senátorovi a starostovi města Rumburk Ing. Jaroslavu Sykáčkovi a Mgr. Jindřichu Šmídovi. Personální zajištění společnosti Od neměla společnost žádné zaměstnance. Na činnosti společnosti se podíleli dobrovolníci ze strany zakladatele společnosti, tzn. projektoví manažeři a správce webu. Od působí pro zajištění aktivit Regionálního konzultačního centra Ústeckého kraje tito zaměstnanci: Ing. Dana Vorlová vedoucí konzultačního centra Tel.: , Ing. Michaela Rozborová koordinátor aktivit Tel.: ,

8 Činnost v roce 2010 Od ledna 2010 do začátku března 2010 společnost ve spolupráci s místními centry zpracovala a podala nabídku do zadávacího řízení realizovaného Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze s názvem Zřízení regionálních konzultačních center pro potřeby projektu Kurikulum S. Na základě kladného vyřízení funguje společnost od do jako Regionální konzultační centrum Ústeckého kraje (více v samostatné části). Dne jmenoval zakladatel na základě skutečnosti ukončení funkčního období nové členy správní a dozorčí rady (viz Orgány společnosti). Ten samý den proběhlo jednání dozorčí rady společnosti, kde byly řešeny personální změny, a to volba předsedy dozorčí rady. Dozorčí rada navrhla jako předsedkyni dozorčí rady Ing. Jarmilu Mahnelovou. Dne byla podána žádost o grant Nadace VIA z Grantového fondu ČSOB na projekt DEN NA BATERKY aneb sbírání použitých baterií pro pořádání akce Den na baterky pokus o rekord ve sběru použitých baterií na počet obyvatel Varnsdorfu. Žádost o grant nebyla vybrána pro poskytnutí finančního příspěvku. Dne proběhlo 5. jednání správní a dozorčí rady. Na jednání seznámila ředitelka společnosti přítomné s plánovanou činností na rok 2010 a personálními změnami z důvodu ukončení funkčního období některých členů správní a dozorčí rady. Zakladatel předal některým členům správní a dozorčí rady čestná prohlášení pro další funkční období. Předsedkyně dozorčí rady doporučila orgánům společnosti schválit hospodářský výsledek za rok Dne proběhlo 6. jednání správní rady, za účelem dokončení změn v zápisu do obchodního rejstříku souvisejících s personálním obsazením ve funkcích členů správní a dozorčí rady. Ředitelka společnosti oznámila kladný výsledek výběrového řízení na zřízení Regionálního konzultačního centra Ústeckého kraje pro projekt Kurikulum S. Dne proběhlo 7. jednání správní rady v souvislosti s plánovaným vznikem Regionálního konzultačního centra Ústeckého kraje a s připravovanými činnostmi s tím souvisejícími. Byl zadán úkol členům správní rady jako zástupcům Místních center možnosti realizace tematických seminářů a konzultací, domluvení konkrétních termínů a témat, doložení informací a fotografií za jednotlivá Místní centra k použití do propagačních letáků konzultačního centra. Dne byla podána žádost o dotaci z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje na pořádání akce Den na baterky pokus o rekord ve sběru použitých baterií na počet obyvatel Varnsdorfu. Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo na zasedání finanční příspěvek neposkytnout.

9 Ústeckého kraje, o.p.s. Den na baterky Dne společnost zorganizovala ve Varnsdorfu akci Den na baterky pokus o rekord ve sběru použitých baterií na počet obyvatel Varnsdorfu s pokusem o zápis do české obdoby Guinnesovy knihy rekordů (česká kniha rekordů) za účasti agentury Dobrý den z Pelhřimova. Společnosti šlo o snahu udělat jednorázovým sběrem něco dobrého pro životní prostředí a zároveň rozšířit mezi obyvatele města informace o nakládání s nebezpečnými odpady a o možnostech jejich odevzdávání do sběrných nádob na určených místech. Po závěrečném zhodnocení dosáhlo město Varnsdorf 4. místa v přepočtu na 1 obyvatele města. Vybrané množství použitých baterií ve činilo celkem 554 kg, tedy více než třetinu absolutního množství, které bylo posbíráno v krajském městě. Odevzdanými bateriemi na 1 obyvatele Varnsdorf o 4 pozice dokonce předčil Ústí nad Labem. Pětihodinový sběr baterií vyplnil i doprovodný kulturní program s živou hudbou kapely MALVAS, pantomimou Popelnice divadla Fortissimo, netradiční módní přehlídkou ekologických modelů a ukázkou náročného skupinového tance v podání skupiny STARS Varnsdorf.

10 Akce se uskutečnila ve spolupráci s neziskovou společností Ecobat s.r.o. zabývající se sběrem a likvidací použitých baterií, městem Varnsdorf v rámci projektu Zdravé město a Střední školou služeb a cestovního ruchu Varnsdorf. Vstříc vyšly i další varnsdorfské firmy a organizace, především EKO servis a.s., Noprosu s.r.o. a Technické služby Varnsdorf. K organizaci akce společnost obdržela také finanční dary, a to od firmy For Wood zastoupené Ing. Václavem Járou, senátora a starosty města Rumburk Ing. Jaroslava Sykáčka a Mgr. Jindřicha Šmída. Všem výše uvedeným tímto ještě jednou děkujeme za spolupráci. Dne proběhlo 8. jednání správní rady. Řešeny byly otázky činnosti Regionálního konzultačního centra, možnosti pořádání seminářů na Místních centrech, konzultací v oblasti ŠVP. Ředitelka informovala členy jednání o plánovaných kurzech pro pracovníky místních center, a to kurz Propojování počátečního a dalšího vzdělávání a kurz Motivace a aktivizace účastníků dalšího vzdělávání, a o nové spolupráci s NÚOV Národním centrem Europass při propagaci a distribuci Europass dokumentů na střední školy v Ústeckém kraji. Ředitelka také informovala o připravovaných změnách v souvislosti s novelizací zákona o obecně prospěšných společnostech. Poradenství V průběhu roku 2010 využilo kontaktních údajů společnosti 8 osob, které se dotazovaly na možnosti dalšího vzdělávání, nabídky studia, získání výučních listů a přípravy ke složení závěrečných zkoušek pro obory Kuchař (3x), Zámečník, Kadeřnice a Zedník. Individuálním osobám byl dále doporučen kontakt na odpovídající autorizovanou osobu v Ústeckém kraji, předány základní informace o získání dílčí kvalifikace a přípravě k závěrečným zkouškám. Dotazy směřovaly také na další vzdělávání pro pedagogické pracovníky a na obecné informace o možnosti autorizace subjektů. Partnerství Od do je společnost partnerem v projektu Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji realizovaném zakladatelem společnosti v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2. Společnost je do projektu aktivně zapojena především tak, že poskytuje zakladateli informace o možnostech poskytování dalšího vzdělávání, lépe spolupracuje s místními centry při získávání informací z jednotlivých okresů Ústeckého kraje, především o nabídce kurzů dalšího vzdělávání, nabídce i poptávce sociálních partnerů apod.

11 Společnost také v druhé polovině roku 2010 spolupracovala při vytváření webového portálu s nabídkou dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji a při přípravě podkladů k zajištění proškolení zaměstnanců místních center jako pracovníků vzdělávacích institucí, a to v rámci kurzů zaměřených na motivaci a aktivizaci účastníků dalšího vzdělávání a propojování počátečního a dalšího vzdělávání. Autorizované osoby pro zkoušky dílčích kvalifikací V roce 2010 proběhly změny na místních centrech, jako autorizovaných osobách, v nabídce složení zkoušek z dílčích kvalifikací k získání úplné kvalifikace. Nově jsou nabízeny tyto dílčí kvalifikace: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Dílčí kvalifikace E Strážný H Klasická masáž H Sportovní masáž Střední škola energetická a stavební Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Dílčí kvalifikace H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení H Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace H Topenář H Podlahář plovoucích podlah H Podlahář betonových podlah

12 Regionální konzultační centrum Ústeckého kraje Od 1. května 2010 působí společnost jako Regionální konzultační centrum Ústeckého kraje (RKC) pro potřeby projektu Kurikulum S. Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP) v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt MŠMT, jehož spoluřešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, který koordinuje a metodicky řídí konzultační centra v jednotlivých krajích ČR. V rámci činnosti RKC má společnost za úkol poskytovat v období od do metodické konzultace k tvorbě, realizaci a inovaci školních vzdělávacích programů (ŠVP) dle požadavků středních odborných škol, středních odborných učilišť a konzervatoří. Dále pořádá a organizuje tematické workshopy a semináře týkající se ŠVP a realizace kurikulární reformy v odborném školství, a to jak podle aktuálnosti témat z pohledu společnosti, tak i semináře objednané přímo na požadavek škol. Jednou z činností je také průběžné monitorování a analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků reflektující zavádění ŠVP. Ve spolupráci s NÚOV společnosti shromažďuje příklady dobré praxe z oblasti zavádění ŠVP. Semináře a workshopy RKC zorganizovalo v období od 1. května 2010 do 31. prosince seminářů, a to v sídlech místních center. Semináře byly zaplněny dle plánovaného předpokladu, zájem o semináře byl především ze strany koordinátorů ŠVP, pedagogických pracovníků, kteří se na tvorbě ŠVP podílejí, dále samotných ředitelů škol či jejich zástupců. Na každém ze seminářů byla vedena diskuse k tématu semináře. Na semináři byl věnován prostor pro vyjádření účastníků ke stávajícím problémům či konkrétním dotazům tak, aby tato témata mohla být řešena buď společnou diskusí přímo na semináři nebo mohla být domluvena konkrétní konzultace s odborným lektorem. Protože řada zástupců škol v roce 2010 stále ŠVP připravovala či různě upravovala, dalo RKC do popředí semináře s tematikou evaluace a kontroly formální shody RVP s ŠVP, o které byl prozatím největší zájem, a na kterých bylo využito buď přímo lektorování zástupkyně ČŠI nebo byly využity materiály ze strany ČSI a NÚOV pro kontrolu této formálnosti a stavu na jednotlivých školách. Na několika seminářích vyplynuly problémy ve spolupráci se sociálními partnery, RKC tedy pro další období naplánovalo větší zaměření na tuto problematiku. Seminářů se zúčastnilo celkem 88 zástupců středních škol Ústeckého kraje.

13 Ústeckého kraje, o.p.s. Přehled seminářů v roce 2010: Kvalitní ŠVP vizitka Vaší školy ( ) Střední škola energetická a stavební, Chomutov, p.o. Kvalitní ŠVP vizitka Vaší školy ( ) Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, p.o. Problematika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ŠVP ( ) Obchodní akademie a jazyk.škola s právem státní jaz. zkoušky, Ústí nad Labem, p.o.

14 Etika ve vzdělávání ( ) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, p.o. ŠVP v systému hodnocení kvality školy ( ) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p.o. Konzultace V období od 1. května 2010 do 31. prosince 2010 RKC poskytlo 11 metodických konzultací, a to především k tvorbě ŠVP a výuky podle vytvářených ŠVP. Jednalo se např. o konzultace specifikace maturitních předmětů v ŠVP, hodinové dotace, začlenění dálkové formy vzdělávání do ŠVP (tvorba učebního plánu a řešení hodinové dotace), zpracování profilu absolventa, náplň profilové maturitní zkoušky, sestavení učebního plánu v ŠVP, převodu časových dotací z RVP do ŠVP, tvorby učebních osnov, řešení klíčových kompetencí a průřezových témat, zařazení praktického vyučování (problematika sociálních partnerů u oborů které jsou teprve začleňovány do vzdělávací nabídky škol, systém výuky praktického cvičení), uplatnění absolventů a také řešení a zapracování vhodného způsobu praktické výuky do učiva.

15 Ústeckého kraje, o.p.s. Propagace a prezentace RKC RKC využilo pro svou propagaci a prezentaci činnosti RKC jak placenou inzerci v týdenníku Školství, tak i ové a poštovní oslovení všech středních odborných škol, středních odborných učilišť a konzervatoře v Ústeckém kraji pomocí informačního letáku, který obdrželi i účastníci jednotlivých seminářů. Na všech akcích RKC je vystavován propagační banner s informacemi o RKC a projektu Kurikulum S. Informační leták Aktuální informace z RKC jsou k vidění v sekci Regionálního konzultačního centra na stávajících webových stránkách společnosti kde jsou pravidelně aktualizovány informace o pořádání seminářů a workshopů, nabídce centra, konzultací, kontaktech, ale také informace o proběhlých seminářích včetně jejich výstupů (powerpointové prezentace, fotogalerie, dokumenty ke stažení, atd.). Webové stránky RKC - CUCU ÚK

16 Europass dodatky k osvědčení Od listopadu 2010 RKC spolupracuje s NÚOV Národním centrem Europass na propagaci a distribuci Europass dodatků k osvědčení na odborné školy v kraji. Do konce roku 2010 řešilo RKC především propagaci na jednotlivých školách v Ústeckém kraji. Výsledky hospodaření za rok 2010 Roční účetní závěrka tvoří přílohu této výroční zprávy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát). Údaje v ní obsažené vykazují výsledek hospodaření ve výši 122 tis. Kč. Přehled o celkových výnosech a nákladech Celkové výnosy za všechny činnosti v roce 2010 Celkové náklady za všechny činnosti v roce 2010 Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů Výnosy z hlavní činnosti v roce 2010 Výnosy z doplňkové činnosti v roce tis. Kč 547 tis. Kč 669 tis. Kč 0 tis. Kč Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti Kladný výsledek hospodaření roku 2010 byl v souladu se zákonem 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v celé výši převeden do rezervního fondu. Dle rozhodnutí správní rady ze dne byla částka ,- Kč proúčtována proti účtu nerozdělený zisk minulých let. Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k změna stavu k V roce 2010 nedošlo k žádné změně ve stavu majetku. Ve Varnsdorfu dne Vydala kancelář CUCU ÚK Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s. Bratislavská Varnsdorf Přílohy: Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisků a ztráty

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Pomáháme odborným školám s reformou Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání obsah 3 Zkratky 4 obsah Informace o projektu 5 Pomoc

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Výroční zpráva MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. rok 2013 Obsah 1 Úvodní slovo... 3 2 OBECNÉ INFORMACE O MAS VaS... 4 2.1 Územní působnost MAS VaS... 5 2.2 Území MAS VaS... 5 2.3 Informace o organizaci...

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více