Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk"

Transkript

1 Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Cizí jazyk pro 1. stupe ze vzd lávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.. asová dotace: 1. ro ník 0 hodin 2. ro ník 0 hodin 3. ro ník 3 hodin 4. ro ník 3. hodin 5. ro ník 3 hodin Organizace výuky: Vyu ovací p edm t má asovou dotaci t i hodiny týdn. Výuka probíhá ve t ídách d lených na dv skupiny. Nejvyšší po et žák ve skupin nep esahuje 24 žák. Výuka probíhá v jazykové u ebn, nebo v kmenové t íd skupiny, p i emž se skupiny st ídají v u ebn podle pot eby nebo podle p edem dohodnutého harmonogramu. P i výuce jsou rovn ž využívány výukové po íta ové programy, kdy výuka probíhá rovn ž v po íta ové u ebn. V prvním období je pozornost v nována spíše gramatické struktu e jazyka p i emž s p ibývajícími znalostmi struktury jazyka se pozornost p enáší na jeho komunika ní funkci. Tématické moduly na sebe navazují a jsou organizovány spirálov. ád jazykové u ebny je sou ástí vybavení u ebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. Cílem výuky: je dosažení komunika ní schopnosti dorozum t se v b žných každodenních situacích. D raz je pak také kladen na správné a adekvátní používání jazyka v dané situaci. Žáci jsou také schopni porozum t tenému textu p im ené délky, týkající se probíraným tématickým okruh m a autentickým text m s použitím dvojjazy ného (nebo výkladového) slovníku a podporou vizuálních ZŠ Pardubice Studánka 89

2 materiál.výuka je založena na modelu britské angli tiny, ale žáci jsou seznamování také s modelem angli tiny americké. B hem výuky jsou také seznámeni se zvyklostmi, kulturou a ostatními reáliemi anglicky mluvících zemí. Jsou vedeni k pochopení a tolerování sociálních a kulturních odlišností mezi národy a etnickými skupinami. Ve výuce je používáno velké množství r zných vyu ovacích technik, metod a vizuálních u ebních pom cek tak, aby se zapojily všechny stránky u ení (vizuální, sluchové, pohybové). Do výuky je také zahrnuta výuka jazyk na po íta ích zvaná CALL (Computer Assisted Language Learning), která napomáhá žák m v rozvoji klí ových kompetencí stanovených v RVP ZŠ. Do osnov je za azeno také velké množství projekt, mezi-p edm tových vztah a pr ezových témat tak, aby sm ovali k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí žák. Žáci pracují bu samostatn, ve dvojících i ve skupinkách, kdy prohlubují své sociální a personální kompetence a kompetence k u ení. Výchovné a vzd lávací strategie sm ující k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí žák : (všichni vyu ující p i své práci využívají spole né strategie viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spole né strategie dále konkrétn rozvíjejí pro p edm t Anglický jazyk): KOMPETENCE K U ENÍ u ivo je probíráno r znými zp soby a metodami tak, aby si mohl žák postupn uv domovat jaký styl mu vyhovuje snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu k žák m je p istupováno dle jejich individuálních schopností žáci jsou vedeni k vyhledávání informací v r zných zdrojích pracuje s výukovými programy na PC škola postupn sestavuje didaktické postupy založené na tení s porozum ním škola žáky postupn u í vyhledávat informace žáci se u í pracovat se slovníkem a vyhledávat pot ebné informace škola postupn vytvá í systém výuky, ve kterém se ZŠ Pardubice Studánka 90

3 snažíme smyslupln prolínat u ivo jednotlivých p edm t tak, aby základní v domosti získané v jedné oblasti pomohly k nabytí nové v domosti v jiné oblasti nau it žáky samostatnosti je základním kamenem práce v po etném kolektivu žák m je umož ována realizace vlastních nápad v hodinách se snažíme uplat ovat brainstorming žáci jsou postupn vedeni k využívání vlastních v domostí k pomoci spolužák m výuka je postupn dopl ována motiva ními úkoly základním motiva ním faktorem je žákova svoboda KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM žáci jsou vedeni k otev enému upozor ování na problémy slušnou formou žáci mohou opravit vyu ujícího, pokud ud lal chybu snažíme se, aby žáci ihned reagovali, pokud neporozumí látce vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na v k, ešit se žáky. žák m jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly k vypracování u ivo je prezentováno využíváním r zných text a záznam, obrazových materiál, b žn užívaných gest, zvuk a jiných informa ních a komunika ních prost edk k výuce je používána r zná literatura, asopisy žák m není brán no p i vlastní volb po adí vypracování úkol ZŠ Pardubice Studánka 91

4 svobodné volby po adí pln ní úkol mohou žáci využívat všude tam, kde je najednou zadáno více na sebe nenavazujících úkol KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek prezentace výsledk p ed žáky do výuky je postupn zapojován brainstorming forma brainstormingu je využívána vždy, když je zapot ebí získat co nejvíce r zných nápad a post eh KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci škola využívá skupinové práce a kooperativního u ení této formy práce využíváme ve fázi procvi ování u iva a opakování u iva ve fázi vyvozování u iva se u íme využívat kooperativního u ení KOMPETENCE OB ANSKÉ v hodinách anglického jazyka se snažíme pravidla vytvá et, kontrolovat a postupn dotvá et vzhledem k situaci ve t íd žáci reprezentují školu v jazykových sout žích organizovaných jinými subjekty v pr b hu roku jsou používaný texty související s lidovými tradicemi ZŠ Pardubice Studánka 92

5 KOMPETENCE PRACOVNÍ žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpe nosti žáci seznamováni s bezpe nostními pravidly vyplývajícími ze situace, tato pravidla jsou pr b žn kontrolována žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných nebezpe í škola se snaží žáky postupn vést k sebehodnocení své práce snažíme se o každodenní jednoduchou sebehodnotící aktivitu Pr ezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Komunikace v anglickém jazyce, hodnocení a sebehodnocení v AJ zam ené nejen na memorování (sloví ka, fráze), ale hlavn na tvo ivou dovednost, dramatizaci, cvi ení smysl, pozornosti, hra s po íta ovými programy. Sebepoznání a sebepojetí P i jakékoliv samostatné práci samostatné ešení a vlastní osobní p ístup k zadané innosti s oporou o slovník. Tvo ivý a osobnostní p ístup k PROJEKT M na daná témata., dramatické hry. Seberegulace a sebeorganizace Dodržování pravidel v rámci skupinových prací, rozhovor, dramatizace a také um ní sám využívat nabízených možností dobrovolných úkol v samotném systému hodnocení anglického jazyka. Um t se samostatn rozhodovat a vybírat si z nabídky možností podle sebe. ZŠ Pardubice Studánka 93

6 Psychohygiena St ídání r zných forem práce a aktivní zapojování se do t chto inností. Kreativita ešení zadaných situací i situací,které v rámci výuky vznikají a um t je origináln vy ešit. Být tvo ivým a tuto tvo ivost zapojit jak formou písemného /výtvarného/ zpracování, ale také domluvou se s ostatními v kolektivu, dramatizací, hrou, vlastní nápaditostí. Sociální rozvoj Poznávání lidí Vzájemná spolupráce, modelové situace, rozhovory a konverzace na daná témata, spole ný projekt. Mezilidské vztahy Vzájemná pomoc p i spole ném ešení situací, tvorba scének, rozhovor, um ní vcítit se podle možností do r zných skupin. Komunikace Konverzace na daná témata, skupinové dialogy, tvorba otázek a odpov dí, dramatizace text. Kooperace a kompetice Tvorba a práce ve skupinách, spolupráce ve dvojici, náhodné vazby, rozd lení rolí. Morální rozvoj ešení problém a rozhodovací dovednosti Um ní komunikovat a reagovat v dané situaci Hodnoty, postoje praktická etika: Um ní být vnímavý a vážit si sebe i druhého, svého i cizího majetku. Využití empatie v r zných situacích, kde je zapot ebí spolupráce, pomoc, rada. Mluví-li jeden, nasloucháme, všichni mají právo íct sv j názor. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA Ob anská spole nost a škola Vytvá ení pravidel chování v hodinách anglického jazyka jejich dodržování. Ob an, ob anská spole nost a stát Velká Británie a USA, hlavní m sta, prezidenti, jiné zvyky, tradice, kultura srovnání s R pouze základní informace. Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování ešení problém i situací každý má právo íct m slušnou formou sv j názor. ZŠ Pardubice Studánka 94

7 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a sv t nás zajímá Porovnání znalostí o R a Velké Británii. Státy Evropy pouze základní znalosti Objevujeme Evropu a sv t Evropa a její státy, které jsme navštívili o prázdninách MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Porovnání zvyk a tradic v USA, Velké Británii a R CHRISTMAS, EASTER, HALLOWEEN, SAINT VALENTINE S DAY možnosti projekt ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Spole enstva pole, les, voda. Lidské aktivity a problémy životního prost edí tvero ro ních období a možnosti aktivit v nich. Vztah lov ka k prost edí Vztah ke svému domovu, m stu, zemi a p írod v bec. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy produktivních inností: Tvorba mediálního sd lení Tvorba dopisu, pozvánky, lánku do školního asopisu. Práce v realiza ním týmu Um ní pracovat a tvo it v týmu p íprava lánku o práci v hodinách anglického jazyka pro školní asopis, nácvik krátkého vystoupení. ZŠ Pardubice Studánka 95

8 Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu Anglický jazyk 1. období 3. ro ník O ekávané výstupy 1. období podle RVP: žák vyslovuje a te foneticky správn v p im eném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokyn m a v tám, adekvátn na n reaguje rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pe liv vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem asu pro porozum ní používá abecední slovník u ebnice Použíté zkratky: EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova ZŠ Pardubice Studánka 96

9 Školní výstupy Téma Mezip edm to vé vztahy a pr ezová témata Žák umí pozdravit, p edstavit, zeptat se na jméno a telefonní íslo a rozlou it se. zná abecedu a dokáže hláskovat své jméno, základní barvy a ísla od 1 do 10. reaguje na jednoduché instrukce ve t id ( ti, piš, podívej, sedni si) správn p ed ítá vybraná slova a slovní spojení. Poznává me angli tin u (Getting to know English, English around us) Výtvarná výchova (barvy) EGS -mezinárodní slova, anglická abeceda - poznávání nové kultury prost ednictvím jazyka OSV pravidla ve t íd - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních - Klí ové kompetence k u ení. (jak se u it a jak si zapamatovat sloví ka) Sociální a personální (skupinová práce a práce ve dvojících) - sebehodnocení - pomoc ostatním žák m Komunikativní - p edstavování U ivo tení: krátký p íb h íkanky, pozdravy, barvy a ísla. e ové dovednosti: pozdravy, p edstavování, telefonní íslo Psaní: slovní zásoba Poslech: ABC písni ka ísla, barvy, anglické hlásky, sloví ka, instrukce Mluvnice: My name is What s your name Slovní zásoba: some international words, ísla 1-10 barvy, instrukce ve t íd, pozdravy Výslovnost: základní anglické hlásky, barvy a ísla ( a ) Pravopis: anglické abeceda Kulturní souvislosti: Anglická abeceda, mezinárodní slova N které doporu ené metody a formy práce strip comics (komiks) scénka (roleplay) rýmování písní ky opakování podle modelu rýmování písni ky dopl ování p i azování - jazz chants + clapping (rytmické p e íkávání + tleskání) Evaluace Testování Žákovo sebehodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení ZŠ Pardubice Studánka 97

10 Žák dokáže pojmenovat p edm ty ve t íd a dokáže reagovat na jednoduché otázky ( Co je to? ) zná ísla od 11 do 20 a dokáže je používat na p eská ku. dokáže íct sv j v k. rozumí jednoduchým instrukcím ve t íd a adekvátn na n reaguje. vyhledává v u ebnicovém slovníku sloví ka p im eného rozsahu. pozdraví, p edstaví se a zvládne jednoduchý, p edem p ipravený dialog. rozumí podobnému jednoduchému dialogu. te foneticky správn a plynule jednoduchý kátký text se slovní zásobou odpovídající úrovni. vyslovuje správn základní anglické hlásky a zná jejich grafickou podobu p i transkripci výslovnosti. p episuje správn diktovaná slova v AJ O mn a o mé škole (t íd ) (About me and my school) Prvouka (zásady p edstavování ) OSV skupinová práce, práce ve dvojicích, zásady p edstavování - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních EGS eská a anglická jména k u ení (jak používat abecední slovník u ebnice) Sociální a personální (skupinová práce a práce ve dvojících) Komunikativní - pantomima tení: krátký p íb h e ové dovednosti: Co je to? To je Psaní: O sob (Já jsem..) Poslech: písni ka Mluvnice: sloveso být (ve v t oznamovací a v zápor s os. já a ty + a 2: jed..) What s this?, This is... -tvo ení množného ísla u pravidelných podstatných jmen, p ívl. zájm. m j (my) Slovní zásoba: p edm ty ve t íd, ísla 11-20, Pravopis: ísla, barvy comic strip (formou komiksu) dialog ve dvojicích rýmování písní ky opakování podle modelu rýmování dopl ování p i azování jazz chants + clapping (rytmické p e íkávání + tleskání) pantomimické hry Žákovo sebeohodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení - hodnocení známkou ZŠ Pardubice Studánka 98

11 Žák dokáže jednoduše popsat leny své rodiny a kamarády. te foneticky správn a plynule jednoduchý kátký text se slovní zásobou odpovídající úrovni. orientuje se v jednoduché interaktivní internetové h e procvi ující probrané jazykové jevy. O mé rodin (my family) Prvouka (rodina a vztahy v rodin ) OSV - rodina oslava narozenin - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních - MEV interaktivní internetové hry EGS život rodiny v Británii Sociální, personální a ob anské (skupinová práce a práce ve dvojících, jejich zásady) pracovní (používání internetu dodržování vymezených pravidel) tení: krátký p íb h, rodina v Británii Psaní: moje rodina, blahop ání k narozeninám Poslech: moje rodina e ové dovednosti: moje rodina - blahop ání k narozenínám - pozdrav a pod kování Mluvnice: sloveso být (he, she, you otázky+ krátká odpov ), zájmeno p ivlast ovací (jeho, její), použití p ídavných jmen popisujicích vzhled lov ka, I like... you like... Slovní zásoba: p ídavná jména popisujicí vzhled lov ka, rodinní p íslušníci ísla (21-100), lenové rodiny, oslava narozenin Kulturní souvislosti: oslava narozenin v USA komiks (comic strip) vytvo ít a napsat blahop ání dopl ování spojování bingo spojování íslic písni ka Happy Birthday Žákovo sebeohodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení - hodnocení známkou ZŠ Pardubice Studánka 99

12 O ekávané výstupy podle RVP 2. období Vzd lávací obsah vyu ovacího Anglický jazyk 2.období 4. ro ník RECEPTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI žák rozumí známým slov m a jednoduchém v tám se vztahem k osvojovaným témat m sestaví gramaticky a formáln správn jednoduché písemné sd lení, krátký text a odpov na sd lení vyplní své základní údaje do formulá te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu vyhledá v jednoduchém textu pot ebnou informaci a vytvo í odpov na otázku používá dvojjazy ný slovník PRODUKTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI O ekávané výstupy - 2. období žák sestaví gramaticky a formáln správn jednoduché písemné sd lení, krátký text a odpov na sd lení; vyplní své základní údaje do formulá reprodukuje ústn i písemn obsah p im en obtížného textu a jednoduché konverzace obm uje krátké texty se zachováním smyslu textu Použíté zkratky: EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova ZŠ Pardubice Studánka 100

13 Školní výstupy Téma Mezip edm tové vztahy a pr ezová témata Žák vyslovuje a te foneticky správn texty p im eného obsahu. rozumí jednoduchému textu popisující d m a místnosti. dokáže najít v textu pot ebnou informaci dokáže íci pár jednoduchých v t popisujících místo, kde žije. umí se p edstavit ostatním žák m (jméno a v k). zná anglicky mluvící zem a chápe n které základní spojitosti i rozdíly mezi nimi. Místo, kde žiji (Place where I live ) Prvouka - m j domov OSV rozvoj základ dobré komunikace, hodnoty spolupráce a pomoci, rozvoj pozornosti, aktivní naslouchání - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních - jak si rozplánovat u ení sloví ek, tak abych si je zapamatoval EGS objevujeme Evropu a sv t Klí ové kompetence k u ení (vyhledávání informací v textu kontrola porozum ní pravdivé, nepravdivé v ty) Komunikativní kompetence - p edstavování U ivo Opakování p edešlého u iva Poslech a tení: - krátky p íb h, - O m stech v anglicky mluv. Zemích Náš d m, byt e. doved.: Hra na role cizinci se potkávají (nap.ahoj, já jsem z Montrealu a ty?) M j d m krátké vypráv ní Psaní: Moje zem Mluvnice: sloveso být (otázka, zápor), p edložky from, in, p ivlast ovací zájm. Sloví ka: místnosti v dom, m sto, vesnice, hl. m sto, zem, vybrané kontinenty a státy Hláskování: slovní zásoba N které doporu ené metody a formy práce formou komiksu kontrola porozum ní (pravdivé, nepravdivé v ty, p ekreslit plánek domu/bytu podle popisu) scénka (roleplay) (práce ve dvojicích) dopl v ty obrázkové materiály, dopl ování do obrázku, dopl ování Evaluace Testování Žákovo sebehodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení + hodnocení známkou INTRO TEST - kontrola dosavdních znalostí žák (hodnoceno slov a pocentueln ) Ústní zkoušení - slovní spojení - vypráv ní Náš d m Test - dopl ování slovesa být ZŠ Pardubice Studánka 101

14 Výslovnost: sloví ka, m sta a státy Kulturní souvislosti: Zem, kde se mluví anglicky (co mají spole ného, co je rozdílného?) chyb jících písmenek opakování podle modelu, písni ka Žák vyslovuje a te foneticky správn texty p im eného obsahu. rozumí jednoduchému textu popisující pokoj, oblíbenou hra ku. dokáže jednoduše popsat svou oblíbenou hra ku a dokáže se na oblíbenou hra ku zeptat svého kamaráda. rozumí a používá základní slovesa (dle slovní zásoby u ebnice, i dle pot eby) a umí je Moje oblíbená hra ka OSV Žák se u í mluvit sám o sob a p enést do t ídy ást sebe (svou oblíbenou hra ku) U í se tolerovat a poslouchat ostatní - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních EGS co máme k u ení - jak používat dvojjazy ný slovník ob anská - respektuje svou zem a váží si ji Poslech a tení: krátký p íb h (blíží se autentickému textu) - m j d m/byt, moje - oblíbená hrá ka e. doved: moje oblíbena hra ka Kde je? - dialog Je pod stolem. Psaní: My house, my formou komiksu - Show and tell (ukaž a pov z) dialog- jaká je tvoje oblíbená hra ka Schovávání p edm tu, a jejich hledání. Žákovo sebeohodnoce ní a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Kontrola pokroku Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení Ústní zkoušení ZŠ Pardubice Studánka 102

15 použít v p ítomném ase prostém, v oznamovací v t. dokáže íci pár jednoduchých v t popisujících jeho/jí pokoj s použitím vazby there is/are. chápe, že eská republika se v mnoha v cech liší od Velké Británie. žák zná znaky transkripce výslovnosti spole ného a co je rozdílného v R a VB room Mluvnice: p ítomný as prostý (oznamovací), len (a/an, the), p edložky (on, in, next to, under), vazba there is/are (oznamovací), Táz. zájm. KDE (where) Sloví ka: hra ky, nábytek, oblíbené v ci, profese (zákadní), dopravní prost edky Hláskování:sloví ka Výslovnost: slovní spojení, Kulturní souvislosti: Pár rozdíl mezi R a VB Žák vyplní své osobní údaje do jednoduchého formulá e nap. žádosti o pas (jméno, datum narození, výšku, barvu o í a vlas, národnost, státní p ísluš.). vyslovuje a te foneticky správn texty p im eného obsahu. rozumí jednoduchému textu popisující vzhled lov ka. Popiš m! (Describe me!) OSV um ní naslouchat, poznávání sebe i ostatních - dobré vztahy ve t íd nap. p i h e - sebehodnocení k u ení - jak používat dvojjazy ný slovník kompetence komunikativní (antonyma) kompetence sociální, personální a ob anské Poslech a tení: krátký p íb h (blíží se autentickému textu) - O mém nejlepším kamarádovi Psaní: O mém nejlepším kamarádovi pozdrav z prázdnin e ové dovednosti: O mém nejlepším kamarádovi - vypráv ní formou komiksu kontrola porozum ní (najd te v textu a odpov zte na otázky) popis fotografie (mal vky) módní p ehlídka Žákovo sebeohodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení -ústní zkoušení ZŠ Pardubice Studánka 103

16 vyhledá v textu pot ebné informace a odpoví na otázku. zná znaky transkripce výslovnosti a dokáže odhadnout transkripci vysloveného slova. - dodržování pravidle p i h e - pomáhání ostatním - hodnocení sebe i ostatních Mluvnice: have got, have not got (+ zkrácené formy) Sloví ka: ásti obli eje, typy vlas, postav, oblékání, p ídavný jména popisující vzhled (tvo ení antonym Hláskování: sloví ka Výslovnost: /i/ + procvi ování transkripce - tvorba jazz chants - Kulturní souvislosti: najdi sloví ka ve slovníku Hra - najdi ve t id n koho kdo má (pohyb po t íd ) písni ka If you re happy vyber správné slovo diktování odhadování transkripce opakování podle modelu, rytmické p e íkávání - testování ZŠ Pardubice Studánka 104

17 O ekávané výstupy podle RVP 2. období Vzd lávací obsah vyu ovacího Anglický jazyk 2.období 5. ro ník RECEPTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI žák rozumí známým slov m a jednoduchém v tám se vztahem k osvojovaným témat m sestaví gramaticky a formáln správn jednoduché písemné sd lení, krátký text a odpov na sd lení vyplní své základní údaje do formulá te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu vyhledá v jednoduchém textu pot ebnou informaci a vytvo í odpov na otázku používá dvojjazy ný slovník PRODUKTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI žák sestaví gramaticky a formáln správn jednoduché písemné sd lení, krátký text a odpov na sd lení; vyplní své základní údaje do formulá reprodukuje ústn i písemn obsah p im en obtížného textu a jednoduché konverzace obm uje krátké texty se zachováním smyslu textu INTERAKTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI žák aktivn se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozlou í se s dosp lým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci Použíté zkratky: EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova ZŠ Pardubice Studánka 105

18 Školní výstupy Téma Mezip edm tové vztahy a pr ezová témata Žák se p edstaví a vyplní informace o sob do formulá e (jméno,bydlišt, datum narození) p evypráví jednoduchý p íb h vlastními slovy. dokáže v jednoduchém textu vyhledat pot ebnou informaci. rozvine svou fantazii p i jednoduchém popisu svého imaginativního monstra (monster pet) te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. zná znaky transkripce výslovnosti a dokáže odhadnout p epis známých vyslovených slov spolupracuje aktivn s ostatními ve skupin nebo ve dvojicích Zví ata, p íroda a po así (Animals, nature and weather) JS (Projekt o zví atech) EVO - zví ata a p íroda kolem nás OSVrozvoj p edstavivosti - sebehodnocení - zásady dialogu Klí ové kompetence sociální a personální - dobré vztahy v týmu, pomoc a spolupráce k u ení projektové u ení, kooperace v týmu Komunikativní kompetence - vypln ní formulá e, dialog U ivo REVISION Poslech a tení: krátký p íb h P íroda kolem nás e. doved: My pet Ptej se a hádej Psaní: A monster pet P íroda kolem nás Dopis z prázdnin Mluvnice: have got (otázka) sloveso být (to be)vs. sloveso mít (to have got) Sloví ka: zví ata (pets), vybrané ásti lidského i zví ecího t la, p íroda kolem nás, po así a ro ní období Pravopis: sloví ka Kulturní souvislosti: Pets in Britain, N které doporu ené metody a formy práce kontrola porozum ní - odpov d t na otázky, p evypráv t p íb h vlastními slovy vypráv ní p evypráv t p íb h vlastními slovy dialog popis imaginativního zví ete -interaktivní tleskací hra písni ka head and shoulders písni ka pet song odhadování transkripce Evaluace Testování Žákovo sebehodnoc ení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení Ústní zkoušení Testování - vyber vhodné sloveso (to be nebo to have) - popiš obrázek ( ásti t la zví ete) ZŠ Pardubice Studánka 106

19 Žák popíše souvisle pár v tami sv j den použitím p ítomného asu prostého. - dokáže hovo it o svých schopnostech a zeptat se na n i kamaráda. umí se slušn zeptat na as a správn reagovat na otázku kolik je hodin? rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických text na internetu s použitím internetového nebo PC slovníku. te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu spolupracuje aktivn s ostatními ve skupin nebo ve dvojicích, chápe principy spolupráce a toleruje tv r í názory a nápady ostatních ve skupin Moje koní ky a volný as (my hobbies and free time activites) OSV práce ve skupinách tolerance a spolupráce MEV internetové interaktivní hry a p íb hy Práce na internetu sociální a personální - skupinová práce Komunikativní a pracovní - používání internetu - pantomima Poslech a tení: krátký p íb h (komiks) - Populární sporty tení: - Interaktivní internetové p íb hy pro d ti dopln né obrázky e ové dovednosti Co umíš? Jaký je tv j oblíbený sport Kolik je hodin? Psaní: M j den Mluvnice: modální sloveso can (otázka, zápor a krátká odpov ), ur itý len the s hudebními nástroji, as Sloví ka: hudební nástroje, oblíbené sporty, n které koní ky, dny v týdnu, as, Výslovnost: slovní spojení (navazování slov) Kulturní souvislosti: Populární sporty ve sv t kontrola porozum ní - pravdivé, nepravdivé v ty shrnutí, odpov na otázku k textu porozum ní obsahu a smyslu dialogy hra na role (roleplay) krátký popis - dokon ení v t pantomimické hry (miming) k ížovky scrabble slovník PC nebo i-net dvojjazy ný papírové hodiny jazz chants Žákovo sebeohodn ocení a kontrola pokroku. PLAKÁT- co jsem se nau il Ohodnocení ostatními žáky Hodnoc. u itelem: - slovní ohodnocení - ohodnocení známkou Ústní zkoušení Testování Žák p evypráví jednoduchý Nákup jídla OSV rozvoj sociální a Poslech a tení: krátký p íb h, komiks p evypráv t obsah vlastními Žákovo sebeohodno ZŠ Pardubice Studánka 107

20 p íb h vlastními slovy a dokáže v jednoduchém textu vyhledat pot ebnou informaci. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických text te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických text na internetu s použitím internetového nebo PC slovníku. Orientuje se vybrané internetové stránce (s použitím slovníku). pracuje samostatn ve dvojících, používají pracovní list s instrukcemi. - dokáže popsat svou okamžitou innost použitím p ítomného asu pr b hového. (Shopping for food) dovedností pro spolupráce, uv domování si hodnot spolupráce, porozum ní druhým, komunikace, kreativita - sebehodnocení a sebepoznání MEV používání internetových slovník, orientace na vybrané anglické internetové stránce personální práce ve skupin - k u ení - práce ve skupin, vyhledávání informací - azení karti ek (u ení slovosledu a grmatických jev ) k ešení problém - jak zvládnout práci na PC a na internetu komunikativní - používání PC - scéky a dialogy (obchod s potravinami) Oficiální Disney i-netová stránka orientace v interaktivní map stránky a v jednotlivých aktivitách, které stránka nabízí, porozum ní s použitím i-net slovníku ( Disney official web page oday/index.html) e ové dovednosti: Do you like..? Co jíš obvykle každý den? V obchod s potravinami Psaní: M j jídelní ek snída ové menu v restauraci Mluvnice: p ítomný as pr b hový (oznam.v ta), p ítomný as prostý -zápor ( don t I like, I don t like), optázka (do you like?) a krátké odpov di (Yes, I do, No, I don t) Sloví ka: jídlo a pití, vyslovení názoru (I like, love, hate), výrazy pot ebné k orientaci na web. stránce Kulturní souvislosti: Tradi ní anglická snídan. slovy práce ve dvojicích, skupinový projekt About Disney p edem p ipravený dialog scénka interaktivní PC cvi ení a aktivity procvi ující gramatiku tvo ení otázek a zápor z karti ek se slovy cení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení Ústní zkoušení ZŠ Pardubice Studánka 108

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika p edm tu: Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Konverzace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Německý jazyk ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - osvojí si základní výslovnostní návyky -

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Německý jazyk vyučujeme jako další cizí jazyk zpravidla od 7. ročníku. Žáci si rozšiřují

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li Anglický jazyk - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Rozumí informacím v jednoduchých Žák si osvojí: Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li zvukovou a grafickou podobu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

V. Učební osnovy. 1. stupeň

V. Učební osnovy. 1. stupeň V. Učební osnovy 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA: Vyučovací předmět Český jazyk

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně MLUVENÍ POSLECH S POROZUMĚNÍM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-3-1-01 CJ-3-1-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecné poučení o jazyce MUV (kulturní diference, etnický původ) ž. se seznamuje s mluvnickými termíny souvisejícími s učivem ž. se seznamuje se slovesným dědictvím ž.si osvojuje základní

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 2. období 5. ročník Project 1 / 3.edice, pracovní sešit Project 1 / 3.edice Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.období žák : POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se, zeptá se na jméno a místo původu, tytéž otázky zodpoví; - rozumí názvům některých významných zemí; - zeptá se na telefonní číslo a tutéž otázku zodpoví; - počítá do sta; - identifikuje

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Anglický jazyk. 2. období 4. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Anglický jazyk. 2. období 4. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Anglický jazyk 2. období 4. ročník Učební texty: Our discovery island 2, pracovní sešity k učebnici Our discovery island 2 Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-3/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Člověk a jeho svět VV

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Člověk a jeho svět VV VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky vyslovuje správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více