Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk"

Transkript

1 Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Cizí jazyk pro 1. stupe ze vzd lávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.. asová dotace: 1. ro ník 0 hodin 2. ro ník 0 hodin 3. ro ník 3 hodin 4. ro ník 3. hodin 5. ro ník 3 hodin Organizace výuky: Vyu ovací p edm t má asovou dotaci t i hodiny týdn. Výuka probíhá ve t ídách d lených na dv skupiny. Nejvyšší po et žák ve skupin nep esahuje 24 žák. Výuka probíhá v jazykové u ebn, nebo v kmenové t íd skupiny, p i emž se skupiny st ídají v u ebn podle pot eby nebo podle p edem dohodnutého harmonogramu. P i výuce jsou rovn ž využívány výukové po íta ové programy, kdy výuka probíhá rovn ž v po íta ové u ebn. V prvním období je pozornost v nována spíše gramatické struktu e jazyka p i emž s p ibývajícími znalostmi struktury jazyka se pozornost p enáší na jeho komunika ní funkci. Tématické moduly na sebe navazují a jsou organizovány spirálov. ád jazykové u ebny je sou ástí vybavení u ebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. Cílem výuky: je dosažení komunika ní schopnosti dorozum t se v b žných každodenních situacích. D raz je pak také kladen na správné a adekvátní používání jazyka v dané situaci. Žáci jsou také schopni porozum t tenému textu p im ené délky, týkající se probíraným tématickým okruh m a autentickým text m s použitím dvojjazy ného (nebo výkladového) slovníku a podporou vizuálních ZŠ Pardubice Studánka 89

2 materiál.výuka je založena na modelu britské angli tiny, ale žáci jsou seznamování také s modelem angli tiny americké. B hem výuky jsou také seznámeni se zvyklostmi, kulturou a ostatními reáliemi anglicky mluvících zemí. Jsou vedeni k pochopení a tolerování sociálních a kulturních odlišností mezi národy a etnickými skupinami. Ve výuce je používáno velké množství r zných vyu ovacích technik, metod a vizuálních u ebních pom cek tak, aby se zapojily všechny stránky u ení (vizuální, sluchové, pohybové). Do výuky je také zahrnuta výuka jazyk na po íta ích zvaná CALL (Computer Assisted Language Learning), která napomáhá žák m v rozvoji klí ových kompetencí stanovených v RVP ZŠ. Do osnov je za azeno také velké množství projekt, mezi-p edm tových vztah a pr ezových témat tak, aby sm ovali k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí žák. Žáci pracují bu samostatn, ve dvojících i ve skupinkách, kdy prohlubují své sociální a personální kompetence a kompetence k u ení. Výchovné a vzd lávací strategie sm ující k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí žák : (všichni vyu ující p i své práci využívají spole né strategie viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spole né strategie dále konkrétn rozvíjejí pro p edm t Anglický jazyk): KOMPETENCE K U ENÍ u ivo je probíráno r znými zp soby a metodami tak, aby si mohl žák postupn uv domovat jaký styl mu vyhovuje snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu k žák m je p istupováno dle jejich individuálních schopností žáci jsou vedeni k vyhledávání informací v r zných zdrojích pracuje s výukovými programy na PC škola postupn sestavuje didaktické postupy založené na tení s porozum ním škola žáky postupn u í vyhledávat informace žáci se u í pracovat se slovníkem a vyhledávat pot ebné informace škola postupn vytvá í systém výuky, ve kterém se ZŠ Pardubice Studánka 90

3 snažíme smyslupln prolínat u ivo jednotlivých p edm t tak, aby základní v domosti získané v jedné oblasti pomohly k nabytí nové v domosti v jiné oblasti nau it žáky samostatnosti je základním kamenem práce v po etném kolektivu žák m je umož ována realizace vlastních nápad v hodinách se snažíme uplat ovat brainstorming žáci jsou postupn vedeni k využívání vlastních v domostí k pomoci spolužák m výuka je postupn dopl ována motiva ními úkoly základním motiva ním faktorem je žákova svoboda KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM žáci jsou vedeni k otev enému upozor ování na problémy slušnou formou žáci mohou opravit vyu ujícího, pokud ud lal chybu snažíme se, aby žáci ihned reagovali, pokud neporozumí látce vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na v k, ešit se žáky. žák m jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly k vypracování u ivo je prezentováno využíváním r zných text a záznam, obrazových materiál, b žn užívaných gest, zvuk a jiných informa ních a komunika ních prost edk k výuce je používána r zná literatura, asopisy žák m není brán no p i vlastní volb po adí vypracování úkol ZŠ Pardubice Studánka 91

4 svobodné volby po adí pln ní úkol mohou žáci využívat všude tam, kde je najednou zadáno více na sebe nenavazujících úkol KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek prezentace výsledk p ed žáky do výuky je postupn zapojován brainstorming forma brainstormingu je využívána vždy, když je zapot ebí získat co nejvíce r zných nápad a post eh KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci škola využívá skupinové práce a kooperativního u ení této formy práce využíváme ve fázi procvi ování u iva a opakování u iva ve fázi vyvozování u iva se u íme využívat kooperativního u ení KOMPETENCE OB ANSKÉ v hodinách anglického jazyka se snažíme pravidla vytvá et, kontrolovat a postupn dotvá et vzhledem k situaci ve t íd žáci reprezentují školu v jazykových sout žích organizovaných jinými subjekty v pr b hu roku jsou používaný texty související s lidovými tradicemi ZŠ Pardubice Studánka 92

5 KOMPETENCE PRACOVNÍ žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpe nosti žáci seznamováni s bezpe nostními pravidly vyplývajícími ze situace, tato pravidla jsou pr b žn kontrolována žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných nebezpe í škola se snaží žáky postupn vést k sebehodnocení své práce snažíme se o každodenní jednoduchou sebehodnotící aktivitu Pr ezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Komunikace v anglickém jazyce, hodnocení a sebehodnocení v AJ zam ené nejen na memorování (sloví ka, fráze), ale hlavn na tvo ivou dovednost, dramatizaci, cvi ení smysl, pozornosti, hra s po íta ovými programy. Sebepoznání a sebepojetí P i jakékoliv samostatné práci samostatné ešení a vlastní osobní p ístup k zadané innosti s oporou o slovník. Tvo ivý a osobnostní p ístup k PROJEKT M na daná témata., dramatické hry. Seberegulace a sebeorganizace Dodržování pravidel v rámci skupinových prací, rozhovor, dramatizace a také um ní sám využívat nabízených možností dobrovolných úkol v samotném systému hodnocení anglického jazyka. Um t se samostatn rozhodovat a vybírat si z nabídky možností podle sebe. ZŠ Pardubice Studánka 93

6 Psychohygiena St ídání r zných forem práce a aktivní zapojování se do t chto inností. Kreativita ešení zadaných situací i situací,které v rámci výuky vznikají a um t je origináln vy ešit. Být tvo ivým a tuto tvo ivost zapojit jak formou písemného /výtvarného/ zpracování, ale také domluvou se s ostatními v kolektivu, dramatizací, hrou, vlastní nápaditostí. Sociální rozvoj Poznávání lidí Vzájemná spolupráce, modelové situace, rozhovory a konverzace na daná témata, spole ný projekt. Mezilidské vztahy Vzájemná pomoc p i spole ném ešení situací, tvorba scének, rozhovor, um ní vcítit se podle možností do r zných skupin. Komunikace Konverzace na daná témata, skupinové dialogy, tvorba otázek a odpov dí, dramatizace text. Kooperace a kompetice Tvorba a práce ve skupinách, spolupráce ve dvojici, náhodné vazby, rozd lení rolí. Morální rozvoj ešení problém a rozhodovací dovednosti Um ní komunikovat a reagovat v dané situaci Hodnoty, postoje praktická etika: Um ní být vnímavý a vážit si sebe i druhého, svého i cizího majetku. Využití empatie v r zných situacích, kde je zapot ebí spolupráce, pomoc, rada. Mluví-li jeden, nasloucháme, všichni mají právo íct sv j názor. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA Ob anská spole nost a škola Vytvá ení pravidel chování v hodinách anglického jazyka jejich dodržování. Ob an, ob anská spole nost a stát Velká Británie a USA, hlavní m sta, prezidenti, jiné zvyky, tradice, kultura srovnání s R pouze základní informace. Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování ešení problém i situací každý má právo íct m slušnou formou sv j názor. ZŠ Pardubice Studánka 94

7 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a sv t nás zajímá Porovnání znalostí o R a Velké Británii. Státy Evropy pouze základní znalosti Objevujeme Evropu a sv t Evropa a její státy, které jsme navštívili o prázdninách MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Porovnání zvyk a tradic v USA, Velké Británii a R CHRISTMAS, EASTER, HALLOWEEN, SAINT VALENTINE S DAY možnosti projekt ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Spole enstva pole, les, voda. Lidské aktivity a problémy životního prost edí tvero ro ních období a možnosti aktivit v nich. Vztah lov ka k prost edí Vztah ke svému domovu, m stu, zemi a p írod v bec. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy produktivních inností: Tvorba mediálního sd lení Tvorba dopisu, pozvánky, lánku do školního asopisu. Práce v realiza ním týmu Um ní pracovat a tvo it v týmu p íprava lánku o práci v hodinách anglického jazyka pro školní asopis, nácvik krátkého vystoupení. ZŠ Pardubice Studánka 95

8 Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu Anglický jazyk 1. období 3. ro ník O ekávané výstupy 1. období podle RVP: žák vyslovuje a te foneticky správn v p im eném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokyn m a v tám, adekvátn na n reaguje rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pe liv vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem asu pro porozum ní používá abecední slovník u ebnice Použíté zkratky: EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova ZŠ Pardubice Studánka 96

9 Školní výstupy Téma Mezip edm to vé vztahy a pr ezová témata Žák umí pozdravit, p edstavit, zeptat se na jméno a telefonní íslo a rozlou it se. zná abecedu a dokáže hláskovat své jméno, základní barvy a ísla od 1 do 10. reaguje na jednoduché instrukce ve t id ( ti, piš, podívej, sedni si) správn p ed ítá vybraná slova a slovní spojení. Poznává me angli tin u (Getting to know English, English around us) Výtvarná výchova (barvy) EGS -mezinárodní slova, anglická abeceda - poznávání nové kultury prost ednictvím jazyka OSV pravidla ve t íd - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních - Klí ové kompetence k u ení. (jak se u it a jak si zapamatovat sloví ka) Sociální a personální (skupinová práce a práce ve dvojících) - sebehodnocení - pomoc ostatním žák m Komunikativní - p edstavování U ivo tení: krátký p íb h íkanky, pozdravy, barvy a ísla. e ové dovednosti: pozdravy, p edstavování, telefonní íslo Psaní: slovní zásoba Poslech: ABC písni ka ísla, barvy, anglické hlásky, sloví ka, instrukce Mluvnice: My name is What s your name Slovní zásoba: some international words, ísla 1-10 barvy, instrukce ve t íd, pozdravy Výslovnost: základní anglické hlásky, barvy a ísla ( a ) Pravopis: anglické abeceda Kulturní souvislosti: Anglická abeceda, mezinárodní slova N které doporu ené metody a formy práce strip comics (komiks) scénka (roleplay) rýmování písní ky opakování podle modelu rýmování písni ky dopl ování p i azování - jazz chants + clapping (rytmické p e íkávání + tleskání) Evaluace Testování Žákovo sebehodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení ZŠ Pardubice Studánka 97

10 Žák dokáže pojmenovat p edm ty ve t íd a dokáže reagovat na jednoduché otázky ( Co je to? ) zná ísla od 11 do 20 a dokáže je používat na p eská ku. dokáže íct sv j v k. rozumí jednoduchým instrukcím ve t íd a adekvátn na n reaguje. vyhledává v u ebnicovém slovníku sloví ka p im eného rozsahu. pozdraví, p edstaví se a zvládne jednoduchý, p edem p ipravený dialog. rozumí podobnému jednoduchému dialogu. te foneticky správn a plynule jednoduchý kátký text se slovní zásobou odpovídající úrovni. vyslovuje správn základní anglické hlásky a zná jejich grafickou podobu p i transkripci výslovnosti. p episuje správn diktovaná slova v AJ O mn a o mé škole (t íd ) (About me and my school) Prvouka (zásady p edstavování ) OSV skupinová práce, práce ve dvojicích, zásady p edstavování - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních EGS eská a anglická jména k u ení (jak používat abecední slovník u ebnice) Sociální a personální (skupinová práce a práce ve dvojících) Komunikativní - pantomima tení: krátký p íb h e ové dovednosti: Co je to? To je Psaní: O sob (Já jsem..) Poslech: písni ka Mluvnice: sloveso být (ve v t oznamovací a v zápor s os. já a ty + a 2: jed..) What s this?, This is... -tvo ení množného ísla u pravidelných podstatných jmen, p ívl. zájm. m j (my) Slovní zásoba: p edm ty ve t íd, ísla 11-20, Pravopis: ísla, barvy comic strip (formou komiksu) dialog ve dvojicích rýmování písní ky opakování podle modelu rýmování dopl ování p i azování jazz chants + clapping (rytmické p e íkávání + tleskání) pantomimické hry Žákovo sebeohodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení - hodnocení známkou ZŠ Pardubice Studánka 98

11 Žák dokáže jednoduše popsat leny své rodiny a kamarády. te foneticky správn a plynule jednoduchý kátký text se slovní zásobou odpovídající úrovni. orientuje se v jednoduché interaktivní internetové h e procvi ující probrané jazykové jevy. O mé rodin (my family) Prvouka (rodina a vztahy v rodin ) OSV - rodina oslava narozenin - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních - MEV interaktivní internetové hry EGS život rodiny v Británii Sociální, personální a ob anské (skupinová práce a práce ve dvojících, jejich zásady) pracovní (používání internetu dodržování vymezených pravidel) tení: krátký p íb h, rodina v Británii Psaní: moje rodina, blahop ání k narozeninám Poslech: moje rodina e ové dovednosti: moje rodina - blahop ání k narozenínám - pozdrav a pod kování Mluvnice: sloveso být (he, she, you otázky+ krátká odpov ), zájmeno p ivlast ovací (jeho, její), použití p ídavných jmen popisujicích vzhled lov ka, I like... you like... Slovní zásoba: p ídavná jména popisujicí vzhled lov ka, rodinní p íslušníci ísla (21-100), lenové rodiny, oslava narozenin Kulturní souvislosti: oslava narozenin v USA komiks (comic strip) vytvo ít a napsat blahop ání dopl ování spojování bingo spojování íslic písni ka Happy Birthday Žákovo sebeohodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení - hodnocení známkou ZŠ Pardubice Studánka 99

12 O ekávané výstupy podle RVP 2. období Vzd lávací obsah vyu ovacího Anglický jazyk 2.období 4. ro ník RECEPTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI žák rozumí známým slov m a jednoduchém v tám se vztahem k osvojovaným témat m sestaví gramaticky a formáln správn jednoduché písemné sd lení, krátký text a odpov na sd lení vyplní své základní údaje do formulá te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu vyhledá v jednoduchém textu pot ebnou informaci a vytvo í odpov na otázku používá dvojjazy ný slovník PRODUKTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI O ekávané výstupy - 2. období žák sestaví gramaticky a formáln správn jednoduché písemné sd lení, krátký text a odpov na sd lení; vyplní své základní údaje do formulá reprodukuje ústn i písemn obsah p im en obtížného textu a jednoduché konverzace obm uje krátké texty se zachováním smyslu textu Použíté zkratky: EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova ZŠ Pardubice Studánka 100

13 Školní výstupy Téma Mezip edm tové vztahy a pr ezová témata Žák vyslovuje a te foneticky správn texty p im eného obsahu. rozumí jednoduchému textu popisující d m a místnosti. dokáže najít v textu pot ebnou informaci dokáže íci pár jednoduchých v t popisujících místo, kde žije. umí se p edstavit ostatním žák m (jméno a v k). zná anglicky mluvící zem a chápe n které základní spojitosti i rozdíly mezi nimi. Místo, kde žiji (Place where I live ) Prvouka - m j domov OSV rozvoj základ dobré komunikace, hodnoty spolupráce a pomoci, rozvoj pozornosti, aktivní naslouchání - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních - jak si rozplánovat u ení sloví ek, tak abych si je zapamatoval EGS objevujeme Evropu a sv t Klí ové kompetence k u ení (vyhledávání informací v textu kontrola porozum ní pravdivé, nepravdivé v ty) Komunikativní kompetence - p edstavování U ivo Opakování p edešlého u iva Poslech a tení: - krátky p íb h, - O m stech v anglicky mluv. Zemích Náš d m, byt e. doved.: Hra na role cizinci se potkávají (nap.ahoj, já jsem z Montrealu a ty?) M j d m krátké vypráv ní Psaní: Moje zem Mluvnice: sloveso být (otázka, zápor), p edložky from, in, p ivlast ovací zájm. Sloví ka: místnosti v dom, m sto, vesnice, hl. m sto, zem, vybrané kontinenty a státy Hláskování: slovní zásoba N které doporu ené metody a formy práce formou komiksu kontrola porozum ní (pravdivé, nepravdivé v ty, p ekreslit plánek domu/bytu podle popisu) scénka (roleplay) (práce ve dvojicích) dopl v ty obrázkové materiály, dopl ování do obrázku, dopl ování Evaluace Testování Žákovo sebehodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení + hodnocení známkou INTRO TEST - kontrola dosavdních znalostí žák (hodnoceno slov a pocentueln ) Ústní zkoušení - slovní spojení - vypráv ní Náš d m Test - dopl ování slovesa být ZŠ Pardubice Studánka 101

14 Výslovnost: sloví ka, m sta a státy Kulturní souvislosti: Zem, kde se mluví anglicky (co mají spole ného, co je rozdílného?) chyb jících písmenek opakování podle modelu, písni ka Žák vyslovuje a te foneticky správn texty p im eného obsahu. rozumí jednoduchému textu popisující pokoj, oblíbenou hra ku. dokáže jednoduše popsat svou oblíbenou hra ku a dokáže se na oblíbenou hra ku zeptat svého kamaráda. rozumí a používá základní slovesa (dle slovní zásoby u ebnice, i dle pot eby) a umí je Moje oblíbená hra ka OSV Žák se u í mluvit sám o sob a p enést do t ídy ást sebe (svou oblíbenou hra ku) U í se tolerovat a poslouchat ostatní - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních EGS co máme k u ení - jak používat dvojjazy ný slovník ob anská - respektuje svou zem a váží si ji Poslech a tení: krátký p íb h (blíží se autentickému textu) - m j d m/byt, moje - oblíbená hrá ka e. doved: moje oblíbena hra ka Kde je? - dialog Je pod stolem. Psaní: My house, my formou komiksu - Show and tell (ukaž a pov z) dialog- jaká je tvoje oblíbená hra ka Schovávání p edm tu, a jejich hledání. Žákovo sebeohodnoce ní a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Kontrola pokroku Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení Ústní zkoušení ZŠ Pardubice Studánka 102

15 použít v p ítomném ase prostém, v oznamovací v t. dokáže íci pár jednoduchých v t popisujících jeho/jí pokoj s použitím vazby there is/are. chápe, že eská republika se v mnoha v cech liší od Velké Británie. žák zná znaky transkripce výslovnosti spole ného a co je rozdílného v R a VB room Mluvnice: p ítomný as prostý (oznamovací), len (a/an, the), p edložky (on, in, next to, under), vazba there is/are (oznamovací), Táz. zájm. KDE (where) Sloví ka: hra ky, nábytek, oblíbené v ci, profese (zákadní), dopravní prost edky Hláskování:sloví ka Výslovnost: slovní spojení, Kulturní souvislosti: Pár rozdíl mezi R a VB Žák vyplní své osobní údaje do jednoduchého formulá e nap. žádosti o pas (jméno, datum narození, výšku, barvu o í a vlas, národnost, státní p ísluš.). vyslovuje a te foneticky správn texty p im eného obsahu. rozumí jednoduchému textu popisující vzhled lov ka. Popiš m! (Describe me!) OSV um ní naslouchat, poznávání sebe i ostatních - dobré vztahy ve t íd nap. p i h e - sebehodnocení k u ení - jak používat dvojjazy ný slovník kompetence komunikativní (antonyma) kompetence sociální, personální a ob anské Poslech a tení: krátký p íb h (blíží se autentickému textu) - O mém nejlepším kamarádovi Psaní: O mém nejlepším kamarádovi pozdrav z prázdnin e ové dovednosti: O mém nejlepším kamarádovi - vypráv ní formou komiksu kontrola porozum ní (najd te v textu a odpov zte na otázky) popis fotografie (mal vky) módní p ehlídka Žákovo sebeohodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení -ústní zkoušení ZŠ Pardubice Studánka 103

16 vyhledá v textu pot ebné informace a odpoví na otázku. zná znaky transkripce výslovnosti a dokáže odhadnout transkripci vysloveného slova. - dodržování pravidle p i h e - pomáhání ostatním - hodnocení sebe i ostatních Mluvnice: have got, have not got (+ zkrácené formy) Sloví ka: ásti obli eje, typy vlas, postav, oblékání, p ídavný jména popisující vzhled (tvo ení antonym Hláskování: sloví ka Výslovnost: /i/ + procvi ování transkripce - tvorba jazz chants - Kulturní souvislosti: najdi sloví ka ve slovníku Hra - najdi ve t id n koho kdo má (pohyb po t íd ) písni ka If you re happy vyber správné slovo diktování odhadování transkripce opakování podle modelu, rytmické p e íkávání - testování ZŠ Pardubice Studánka 104

17 O ekávané výstupy podle RVP 2. období Vzd lávací obsah vyu ovacího Anglický jazyk 2.období 5. ro ník RECEPTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI žák rozumí známým slov m a jednoduchém v tám se vztahem k osvojovaným témat m sestaví gramaticky a formáln správn jednoduché písemné sd lení, krátký text a odpov na sd lení vyplní své základní údaje do formulá te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu vyhledá v jednoduchém textu pot ebnou informaci a vytvo í odpov na otázku používá dvojjazy ný slovník PRODUKTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI žák sestaví gramaticky a formáln správn jednoduché písemné sd lení, krátký text a odpov na sd lení; vyplní své základní údaje do formulá reprodukuje ústn i písemn obsah p im en obtížného textu a jednoduché konverzace obm uje krátké texty se zachováním smyslu textu INTERAKTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI žák aktivn se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozlou í se s dosp lým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci Použíté zkratky: EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova ZŠ Pardubice Studánka 105

18 Školní výstupy Téma Mezip edm tové vztahy a pr ezová témata Žák se p edstaví a vyplní informace o sob do formulá e (jméno,bydlišt, datum narození) p evypráví jednoduchý p íb h vlastními slovy. dokáže v jednoduchém textu vyhledat pot ebnou informaci. rozvine svou fantazii p i jednoduchém popisu svého imaginativního monstra (monster pet) te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. zná znaky transkripce výslovnosti a dokáže odhadnout p epis známých vyslovených slov spolupracuje aktivn s ostatními ve skupin nebo ve dvojicích Zví ata, p íroda a po así (Animals, nature and weather) JS (Projekt o zví atech) EVO - zví ata a p íroda kolem nás OSVrozvoj p edstavivosti - sebehodnocení - zásady dialogu Klí ové kompetence sociální a personální - dobré vztahy v týmu, pomoc a spolupráce k u ení projektové u ení, kooperace v týmu Komunikativní kompetence - vypln ní formulá e, dialog U ivo REVISION Poslech a tení: krátký p íb h P íroda kolem nás e. doved: My pet Ptej se a hádej Psaní: A monster pet P íroda kolem nás Dopis z prázdnin Mluvnice: have got (otázka) sloveso být (to be)vs. sloveso mít (to have got) Sloví ka: zví ata (pets), vybrané ásti lidského i zví ecího t la, p íroda kolem nás, po así a ro ní období Pravopis: sloví ka Kulturní souvislosti: Pets in Britain, N které doporu ené metody a formy práce kontrola porozum ní - odpov d t na otázky, p evypráv t p íb h vlastními slovy vypráv ní p evypráv t p íb h vlastními slovy dialog popis imaginativního zví ete -interaktivní tleskací hra písni ka head and shoulders písni ka pet song odhadování transkripce Evaluace Testování Žákovo sebehodnoc ení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení Ústní zkoušení Testování - vyber vhodné sloveso (to be nebo to have) - popiš obrázek ( ásti t la zví ete) ZŠ Pardubice Studánka 106

19 Žák popíše souvisle pár v tami sv j den použitím p ítomného asu prostého. - dokáže hovo it o svých schopnostech a zeptat se na n i kamaráda. umí se slušn zeptat na as a správn reagovat na otázku kolik je hodin? rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických text na internetu s použitím internetového nebo PC slovníku. te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu spolupracuje aktivn s ostatními ve skupin nebo ve dvojicích, chápe principy spolupráce a toleruje tv r í názory a nápady ostatních ve skupin Moje koní ky a volný as (my hobbies and free time activites) OSV práce ve skupinách tolerance a spolupráce MEV internetové interaktivní hry a p íb hy Práce na internetu sociální a personální - skupinová práce Komunikativní a pracovní - používání internetu - pantomima Poslech a tení: krátký p íb h (komiks) - Populární sporty tení: - Interaktivní internetové p íb hy pro d ti dopln né obrázky e ové dovednosti Co umíš? Jaký je tv j oblíbený sport Kolik je hodin? Psaní: M j den Mluvnice: modální sloveso can (otázka, zápor a krátká odpov ), ur itý len the s hudebními nástroji, as Sloví ka: hudební nástroje, oblíbené sporty, n které koní ky, dny v týdnu, as, Výslovnost: slovní spojení (navazování slov) Kulturní souvislosti: Populární sporty ve sv t kontrola porozum ní - pravdivé, nepravdivé v ty shrnutí, odpov na otázku k textu porozum ní obsahu a smyslu dialogy hra na role (roleplay) krátký popis - dokon ení v t pantomimické hry (miming) k ížovky scrabble slovník PC nebo i-net dvojjazy ný papírové hodiny jazz chants Žákovo sebeohodn ocení a kontrola pokroku. PLAKÁT- co jsem se nau il Ohodnocení ostatními žáky Hodnoc. u itelem: - slovní ohodnocení - ohodnocení známkou Ústní zkoušení Testování Žák p evypráví jednoduchý Nákup jídla OSV rozvoj sociální a Poslech a tení: krátký p íb h, komiks p evypráv t obsah vlastními Žákovo sebeohodno ZŠ Pardubice Studánka 107

20 p íb h vlastními slovy a dokáže v jednoduchém textu vyhledat pot ebnou informaci. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických text te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických text na internetu s použitím internetového nebo PC slovníku. Orientuje se vybrané internetové stránce (s použitím slovníku). pracuje samostatn ve dvojících, používají pracovní list s instrukcemi. - dokáže popsat svou okamžitou innost použitím p ítomného asu pr b hového. (Shopping for food) dovedností pro spolupráce, uv domování si hodnot spolupráce, porozum ní druhým, komunikace, kreativita - sebehodnocení a sebepoznání MEV používání internetových slovník, orientace na vybrané anglické internetové stránce personální práce ve skupin - k u ení - práce ve skupin, vyhledávání informací - azení karti ek (u ení slovosledu a grmatických jev ) k ešení problém - jak zvládnout práci na PC a na internetu komunikativní - používání PC - scéky a dialogy (obchod s potravinami) Oficiální Disney i-netová stránka orientace v interaktivní map stránky a v jednotlivých aktivitách, které stránka nabízí, porozum ní s použitím i-net slovníku ( Disney official web page oday/index.html) e ové dovednosti: Do you like..? Co jíš obvykle každý den? V obchod s potravinami Psaní: M j jídelní ek snída ové menu v restauraci Mluvnice: p ítomný as pr b hový (oznam.v ta), p ítomný as prostý -zápor ( don t I like, I don t like), optázka (do you like?) a krátké odpov di (Yes, I do, No, I don t) Sloví ka: jídlo a pití, vyslovení názoru (I like, love, hate), výrazy pot ebné k orientaci na web. stránce Kulturní souvislosti: Tradi ní anglická snídan. slovy práce ve dvojicích, skupinový projekt About Disney p edem p ipravený dialog scénka interaktivní PC cvi ení a aktivity procvi ující gramatiku tvo ení otázek a zápor z karti ek se slovy cení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení Ústní zkoušení ZŠ Pardubice Studánka 108

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka.

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas foneticky správně jednoduché

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 462 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk ,Učební osnovy II Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

5.7 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník volitelné p edm ty. Anglická konverzace

5.7 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník volitelné p edm ty. Anglická konverzace 5.7 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník volitelné p edm ty ídy s rozší enou výukou jazyk Anglická konverzace mecký jazyk Francouzský jazyk ídy s rozší enou výukou výtvarné výchovy jepisný seminá jiny um ní

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 123 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Jazyk anglický Školní rok 2013/2014 Třída-ročník 7. Vyučující : Mgr. Martina Štěpánová Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace dvou či více osob. 2. Když

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více