Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk"

Transkript

1 Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Cizí jazyk pro 1. stupe ze vzd lávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.. asová dotace: 1. ro ník 0 hodin 2. ro ník 0 hodin 3. ro ník 3 hodin 4. ro ník 3. hodin 5. ro ník 3 hodin Organizace výuky: Vyu ovací p edm t má asovou dotaci t i hodiny týdn. Výuka probíhá ve t ídách d lených na dv skupiny. Nejvyšší po et žák ve skupin nep esahuje 24 žák. Výuka probíhá v jazykové u ebn, nebo v kmenové t íd skupiny, p i emž se skupiny st ídají v u ebn podle pot eby nebo podle p edem dohodnutého harmonogramu. P i výuce jsou rovn ž využívány výukové po íta ové programy, kdy výuka probíhá rovn ž v po íta ové u ebn. V prvním období je pozornost v nována spíše gramatické struktu e jazyka p i emž s p ibývajícími znalostmi struktury jazyka se pozornost p enáší na jeho komunika ní funkci. Tématické moduly na sebe navazují a jsou organizovány spirálov. ád jazykové u ebny je sou ástí vybavení u ebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. Cílem výuky: je dosažení komunika ní schopnosti dorozum t se v b žných každodenních situacích. D raz je pak také kladen na správné a adekvátní používání jazyka v dané situaci. Žáci jsou také schopni porozum t tenému textu p im ené délky, týkající se probíraným tématickým okruh m a autentickým text m s použitím dvojjazy ného (nebo výkladového) slovníku a podporou vizuálních ZŠ Pardubice Studánka 89

2 materiál.výuka je založena na modelu britské angli tiny, ale žáci jsou seznamování také s modelem angli tiny americké. B hem výuky jsou také seznámeni se zvyklostmi, kulturou a ostatními reáliemi anglicky mluvících zemí. Jsou vedeni k pochopení a tolerování sociálních a kulturních odlišností mezi národy a etnickými skupinami. Ve výuce je používáno velké množství r zných vyu ovacích technik, metod a vizuálních u ebních pom cek tak, aby se zapojily všechny stránky u ení (vizuální, sluchové, pohybové). Do výuky je také zahrnuta výuka jazyk na po íta ích zvaná CALL (Computer Assisted Language Learning), která napomáhá žák m v rozvoji klí ových kompetencí stanovených v RVP ZŠ. Do osnov je za azeno také velké množství projekt, mezi-p edm tových vztah a pr ezových témat tak, aby sm ovali k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí žák. Žáci pracují bu samostatn, ve dvojících i ve skupinkách, kdy prohlubují své sociální a personální kompetence a kompetence k u ení. Výchovné a vzd lávací strategie sm ující k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí žák : (všichni vyu ující p i své práci využívají spole né strategie viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spole né strategie dále konkrétn rozvíjejí pro p edm t Anglický jazyk): KOMPETENCE K U ENÍ u ivo je probíráno r znými zp soby a metodami tak, aby si mohl žák postupn uv domovat jaký styl mu vyhovuje snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu k žák m je p istupováno dle jejich individuálních schopností žáci jsou vedeni k vyhledávání informací v r zných zdrojích pracuje s výukovými programy na PC škola postupn sestavuje didaktické postupy založené na tení s porozum ním škola žáky postupn u í vyhledávat informace žáci se u í pracovat se slovníkem a vyhledávat pot ebné informace škola postupn vytvá í systém výuky, ve kterém se ZŠ Pardubice Studánka 90

3 snažíme smyslupln prolínat u ivo jednotlivých p edm t tak, aby základní v domosti získané v jedné oblasti pomohly k nabytí nové v domosti v jiné oblasti nau it žáky samostatnosti je základním kamenem práce v po etném kolektivu žák m je umož ována realizace vlastních nápad v hodinách se snažíme uplat ovat brainstorming žáci jsou postupn vedeni k využívání vlastních v domostí k pomoci spolužák m výuka je postupn dopl ována motiva ními úkoly základním motiva ním faktorem je žákova svoboda KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM žáci jsou vedeni k otev enému upozor ování na problémy slušnou formou žáci mohou opravit vyu ujícího, pokud ud lal chybu snažíme se, aby žáci ihned reagovali, pokud neporozumí látce vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na v k, ešit se žáky. žák m jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly k vypracování u ivo je prezentováno využíváním r zných text a záznam, obrazových materiál, b žn užívaných gest, zvuk a jiných informa ních a komunika ních prost edk k výuce je používána r zná literatura, asopisy žák m není brán no p i vlastní volb po adí vypracování úkol ZŠ Pardubice Studánka 91

4 svobodné volby po adí pln ní úkol mohou žáci využívat všude tam, kde je najednou zadáno více na sebe nenavazujících úkol KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek prezentace výsledk p ed žáky do výuky je postupn zapojován brainstorming forma brainstormingu je využívána vždy, když je zapot ebí získat co nejvíce r zných nápad a post eh KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci škola využívá skupinové práce a kooperativního u ení této formy práce využíváme ve fázi procvi ování u iva a opakování u iva ve fázi vyvozování u iva se u íme využívat kooperativního u ení KOMPETENCE OB ANSKÉ v hodinách anglického jazyka se snažíme pravidla vytvá et, kontrolovat a postupn dotvá et vzhledem k situaci ve t íd žáci reprezentují školu v jazykových sout žích organizovaných jinými subjekty v pr b hu roku jsou používaný texty související s lidovými tradicemi ZŠ Pardubice Studánka 92

5 KOMPETENCE PRACOVNÍ žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpe nosti žáci seznamováni s bezpe nostními pravidly vyplývajícími ze situace, tato pravidla jsou pr b žn kontrolována žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných nebezpe í škola se snaží žáky postupn vést k sebehodnocení své práce snažíme se o každodenní jednoduchou sebehodnotící aktivitu Pr ezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Komunikace v anglickém jazyce, hodnocení a sebehodnocení v AJ zam ené nejen na memorování (sloví ka, fráze), ale hlavn na tvo ivou dovednost, dramatizaci, cvi ení smysl, pozornosti, hra s po íta ovými programy. Sebepoznání a sebepojetí P i jakékoliv samostatné práci samostatné ešení a vlastní osobní p ístup k zadané innosti s oporou o slovník. Tvo ivý a osobnostní p ístup k PROJEKT M na daná témata., dramatické hry. Seberegulace a sebeorganizace Dodržování pravidel v rámci skupinových prací, rozhovor, dramatizace a také um ní sám využívat nabízených možností dobrovolných úkol v samotném systému hodnocení anglického jazyka. Um t se samostatn rozhodovat a vybírat si z nabídky možností podle sebe. ZŠ Pardubice Studánka 93

6 Psychohygiena St ídání r zných forem práce a aktivní zapojování se do t chto inností. Kreativita ešení zadaných situací i situací,které v rámci výuky vznikají a um t je origináln vy ešit. Být tvo ivým a tuto tvo ivost zapojit jak formou písemného /výtvarného/ zpracování, ale také domluvou se s ostatními v kolektivu, dramatizací, hrou, vlastní nápaditostí. Sociální rozvoj Poznávání lidí Vzájemná spolupráce, modelové situace, rozhovory a konverzace na daná témata, spole ný projekt. Mezilidské vztahy Vzájemná pomoc p i spole ném ešení situací, tvorba scének, rozhovor, um ní vcítit se podle možností do r zných skupin. Komunikace Konverzace na daná témata, skupinové dialogy, tvorba otázek a odpov dí, dramatizace text. Kooperace a kompetice Tvorba a práce ve skupinách, spolupráce ve dvojici, náhodné vazby, rozd lení rolí. Morální rozvoj ešení problém a rozhodovací dovednosti Um ní komunikovat a reagovat v dané situaci Hodnoty, postoje praktická etika: Um ní být vnímavý a vážit si sebe i druhého, svého i cizího majetku. Využití empatie v r zných situacích, kde je zapot ebí spolupráce, pomoc, rada. Mluví-li jeden, nasloucháme, všichni mají právo íct sv j názor. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA Ob anská spole nost a škola Vytvá ení pravidel chování v hodinách anglického jazyka jejich dodržování. Ob an, ob anská spole nost a stát Velká Británie a USA, hlavní m sta, prezidenti, jiné zvyky, tradice, kultura srovnání s R pouze základní informace. Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování ešení problém i situací každý má právo íct m slušnou formou sv j názor. ZŠ Pardubice Studánka 94

7 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a sv t nás zajímá Porovnání znalostí o R a Velké Británii. Státy Evropy pouze základní znalosti Objevujeme Evropu a sv t Evropa a její státy, které jsme navštívili o prázdninách MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Porovnání zvyk a tradic v USA, Velké Británii a R CHRISTMAS, EASTER, HALLOWEEN, SAINT VALENTINE S DAY možnosti projekt ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Spole enstva pole, les, voda. Lidské aktivity a problémy životního prost edí tvero ro ních období a možnosti aktivit v nich. Vztah lov ka k prost edí Vztah ke svému domovu, m stu, zemi a p írod v bec. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy produktivních inností: Tvorba mediálního sd lení Tvorba dopisu, pozvánky, lánku do školního asopisu. Práce v realiza ním týmu Um ní pracovat a tvo it v týmu p íprava lánku o práci v hodinách anglického jazyka pro školní asopis, nácvik krátkého vystoupení. ZŠ Pardubice Studánka 95

8 Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu Anglický jazyk 1. období 3. ro ník O ekávané výstupy 1. období podle RVP: žák vyslovuje a te foneticky správn v p im eném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokyn m a v tám, adekvátn na n reaguje rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pe liv vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem asu pro porozum ní používá abecední slovník u ebnice Použíté zkratky: EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova ZŠ Pardubice Studánka 96

9 Školní výstupy Téma Mezip edm to vé vztahy a pr ezová témata Žák umí pozdravit, p edstavit, zeptat se na jméno a telefonní íslo a rozlou it se. zná abecedu a dokáže hláskovat své jméno, základní barvy a ísla od 1 do 10. reaguje na jednoduché instrukce ve t id ( ti, piš, podívej, sedni si) správn p ed ítá vybraná slova a slovní spojení. Poznává me angli tin u (Getting to know English, English around us) Výtvarná výchova (barvy) EGS -mezinárodní slova, anglická abeceda - poznávání nové kultury prost ednictvím jazyka OSV pravidla ve t íd - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních - Klí ové kompetence k u ení. (jak se u it a jak si zapamatovat sloví ka) Sociální a personální (skupinová práce a práce ve dvojících) - sebehodnocení - pomoc ostatním žák m Komunikativní - p edstavování U ivo tení: krátký p íb h íkanky, pozdravy, barvy a ísla. e ové dovednosti: pozdravy, p edstavování, telefonní íslo Psaní: slovní zásoba Poslech: ABC písni ka ísla, barvy, anglické hlásky, sloví ka, instrukce Mluvnice: My name is What s your name Slovní zásoba: some international words, ísla 1-10 barvy, instrukce ve t íd, pozdravy Výslovnost: základní anglické hlásky, barvy a ísla ( a ) Pravopis: anglické abeceda Kulturní souvislosti: Anglická abeceda, mezinárodní slova N které doporu ené metody a formy práce strip comics (komiks) scénka (roleplay) rýmování písní ky opakování podle modelu rýmování písni ky dopl ování p i azování - jazz chants + clapping (rytmické p e íkávání + tleskání) Evaluace Testování Žákovo sebehodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení ZŠ Pardubice Studánka 97

10 Žák dokáže pojmenovat p edm ty ve t íd a dokáže reagovat na jednoduché otázky ( Co je to? ) zná ísla od 11 do 20 a dokáže je používat na p eská ku. dokáže íct sv j v k. rozumí jednoduchým instrukcím ve t íd a adekvátn na n reaguje. vyhledává v u ebnicovém slovníku sloví ka p im eného rozsahu. pozdraví, p edstaví se a zvládne jednoduchý, p edem p ipravený dialog. rozumí podobnému jednoduchému dialogu. te foneticky správn a plynule jednoduchý kátký text se slovní zásobou odpovídající úrovni. vyslovuje správn základní anglické hlásky a zná jejich grafickou podobu p i transkripci výslovnosti. p episuje správn diktovaná slova v AJ O mn a o mé škole (t íd ) (About me and my school) Prvouka (zásady p edstavování ) OSV skupinová práce, práce ve dvojicích, zásady p edstavování - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních EGS eská a anglická jména k u ení (jak používat abecední slovník u ebnice) Sociální a personální (skupinová práce a práce ve dvojících) Komunikativní - pantomima tení: krátký p íb h e ové dovednosti: Co je to? To je Psaní: O sob (Já jsem..) Poslech: písni ka Mluvnice: sloveso být (ve v t oznamovací a v zápor s os. já a ty + a 2: jed..) What s this?, This is... -tvo ení množného ísla u pravidelných podstatných jmen, p ívl. zájm. m j (my) Slovní zásoba: p edm ty ve t íd, ísla 11-20, Pravopis: ísla, barvy comic strip (formou komiksu) dialog ve dvojicích rýmování písní ky opakování podle modelu rýmování dopl ování p i azování jazz chants + clapping (rytmické p e íkávání + tleskání) pantomimické hry Žákovo sebeohodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení - hodnocení známkou ZŠ Pardubice Studánka 98

11 Žák dokáže jednoduše popsat leny své rodiny a kamarády. te foneticky správn a plynule jednoduchý kátký text se slovní zásobou odpovídající úrovni. orientuje se v jednoduché interaktivní internetové h e procvi ující probrané jazykové jevy. O mé rodin (my family) Prvouka (rodina a vztahy v rodin ) OSV - rodina oslava narozenin - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních - MEV interaktivní internetové hry EGS život rodiny v Británii Sociální, personální a ob anské (skupinová práce a práce ve dvojících, jejich zásady) pracovní (používání internetu dodržování vymezených pravidel) tení: krátký p íb h, rodina v Británii Psaní: moje rodina, blahop ání k narozeninám Poslech: moje rodina e ové dovednosti: moje rodina - blahop ání k narozenínám - pozdrav a pod kování Mluvnice: sloveso být (he, she, you otázky+ krátká odpov ), zájmeno p ivlast ovací (jeho, její), použití p ídavných jmen popisujicích vzhled lov ka, I like... you like... Slovní zásoba: p ídavná jména popisujicí vzhled lov ka, rodinní p íslušníci ísla (21-100), lenové rodiny, oslava narozenin Kulturní souvislosti: oslava narozenin v USA komiks (comic strip) vytvo ít a napsat blahop ání dopl ování spojování bingo spojování íslic písni ka Happy Birthday Žákovo sebeohodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení - hodnocení známkou ZŠ Pardubice Studánka 99

12 O ekávané výstupy podle RVP 2. období Vzd lávací obsah vyu ovacího Anglický jazyk 2.období 4. ro ník RECEPTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI žák rozumí známým slov m a jednoduchém v tám se vztahem k osvojovaným témat m sestaví gramaticky a formáln správn jednoduché písemné sd lení, krátký text a odpov na sd lení vyplní své základní údaje do formulá te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu vyhledá v jednoduchém textu pot ebnou informaci a vytvo í odpov na otázku používá dvojjazy ný slovník PRODUKTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI O ekávané výstupy - 2. období žák sestaví gramaticky a formáln správn jednoduché písemné sd lení, krátký text a odpov na sd lení; vyplní své základní údaje do formulá reprodukuje ústn i písemn obsah p im en obtížného textu a jednoduché konverzace obm uje krátké texty se zachováním smyslu textu Použíté zkratky: EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova ZŠ Pardubice Studánka 100

13 Školní výstupy Téma Mezip edm tové vztahy a pr ezová témata Žák vyslovuje a te foneticky správn texty p im eného obsahu. rozumí jednoduchému textu popisující d m a místnosti. dokáže najít v textu pot ebnou informaci dokáže íci pár jednoduchých v t popisujících místo, kde žije. umí se p edstavit ostatním žák m (jméno a v k). zná anglicky mluvící zem a chápe n které základní spojitosti i rozdíly mezi nimi. Místo, kde žiji (Place where I live ) Prvouka - m j domov OSV rozvoj základ dobré komunikace, hodnoty spolupráce a pomoci, rozvoj pozornosti, aktivní naslouchání - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních - jak si rozplánovat u ení sloví ek, tak abych si je zapamatoval EGS objevujeme Evropu a sv t Klí ové kompetence k u ení (vyhledávání informací v textu kontrola porozum ní pravdivé, nepravdivé v ty) Komunikativní kompetence - p edstavování U ivo Opakování p edešlého u iva Poslech a tení: - krátky p íb h, - O m stech v anglicky mluv. Zemích Náš d m, byt e. doved.: Hra na role cizinci se potkávají (nap.ahoj, já jsem z Montrealu a ty?) M j d m krátké vypráv ní Psaní: Moje zem Mluvnice: sloveso být (otázka, zápor), p edložky from, in, p ivlast ovací zájm. Sloví ka: místnosti v dom, m sto, vesnice, hl. m sto, zem, vybrané kontinenty a státy Hláskování: slovní zásoba N které doporu ené metody a formy práce formou komiksu kontrola porozum ní (pravdivé, nepravdivé v ty, p ekreslit plánek domu/bytu podle popisu) scénka (roleplay) (práce ve dvojicích) dopl v ty obrázkové materiály, dopl ování do obrázku, dopl ování Evaluace Testování Žákovo sebehodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení + hodnocení známkou INTRO TEST - kontrola dosavdních znalostí žák (hodnoceno slov a pocentueln ) Ústní zkoušení - slovní spojení - vypráv ní Náš d m Test - dopl ování slovesa být ZŠ Pardubice Studánka 101

14 Výslovnost: sloví ka, m sta a státy Kulturní souvislosti: Zem, kde se mluví anglicky (co mají spole ného, co je rozdílného?) chyb jících písmenek opakování podle modelu, písni ka Žák vyslovuje a te foneticky správn texty p im eného obsahu. rozumí jednoduchému textu popisující pokoj, oblíbenou hra ku. dokáže jednoduše popsat svou oblíbenou hra ku a dokáže se na oblíbenou hra ku zeptat svého kamaráda. rozumí a používá základní slovesa (dle slovní zásoby u ebnice, i dle pot eby) a umí je Moje oblíbená hra ka OSV Žák se u í mluvit sám o sob a p enést do t ídy ást sebe (svou oblíbenou hra ku) U í se tolerovat a poslouchat ostatní - sebehodnocení i objektivní hodnocení ostatních EGS co máme k u ení - jak používat dvojjazy ný slovník ob anská - respektuje svou zem a váží si ji Poslech a tení: krátký p íb h (blíží se autentickému textu) - m j d m/byt, moje - oblíbená hrá ka e. doved: moje oblíbena hra ka Kde je? - dialog Je pod stolem. Psaní: My house, my formou komiksu - Show and tell (ukaž a pov z) dialog- jaká je tvoje oblíbená hra ka Schovávání p edm tu, a jejich hledání. Žákovo sebeohodnoce ní a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Kontrola pokroku Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení Ústní zkoušení ZŠ Pardubice Studánka 102

15 použít v p ítomném ase prostém, v oznamovací v t. dokáže íci pár jednoduchých v t popisujících jeho/jí pokoj s použitím vazby there is/are. chápe, že eská republika se v mnoha v cech liší od Velké Británie. žák zná znaky transkripce výslovnosti spole ného a co je rozdílného v R a VB room Mluvnice: p ítomný as prostý (oznamovací), len (a/an, the), p edložky (on, in, next to, under), vazba there is/are (oznamovací), Táz. zájm. KDE (where) Sloví ka: hra ky, nábytek, oblíbené v ci, profese (zákadní), dopravní prost edky Hláskování:sloví ka Výslovnost: slovní spojení, Kulturní souvislosti: Pár rozdíl mezi R a VB Žák vyplní své osobní údaje do jednoduchého formulá e nap. žádosti o pas (jméno, datum narození, výšku, barvu o í a vlas, národnost, státní p ísluš.). vyslovuje a te foneticky správn texty p im eného obsahu. rozumí jednoduchému textu popisující vzhled lov ka. Popiš m! (Describe me!) OSV um ní naslouchat, poznávání sebe i ostatních - dobré vztahy ve t íd nap. p i h e - sebehodnocení k u ení - jak používat dvojjazy ný slovník kompetence komunikativní (antonyma) kompetence sociální, personální a ob anské Poslech a tení: krátký p íb h (blíží se autentickému textu) - O mém nejlepším kamarádovi Psaní: O mém nejlepším kamarádovi pozdrav z prázdnin e ové dovednosti: O mém nejlepším kamarádovi - vypráv ní formou komiksu kontrola porozum ní (najd te v textu a odpov zte na otázky) popis fotografie (mal vky) módní p ehlídka Žákovo sebeohodnocení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení -ústní zkoušení ZŠ Pardubice Studánka 103

16 vyhledá v textu pot ebné informace a odpoví na otázku. zná znaky transkripce výslovnosti a dokáže odhadnout transkripci vysloveného slova. - dodržování pravidle p i h e - pomáhání ostatním - hodnocení sebe i ostatních Mluvnice: have got, have not got (+ zkrácené formy) Sloví ka: ásti obli eje, typy vlas, postav, oblékání, p ídavný jména popisující vzhled (tvo ení antonym Hláskování: sloví ka Výslovnost: /i/ + procvi ování transkripce - tvorba jazz chants - Kulturní souvislosti: najdi sloví ka ve slovníku Hra - najdi ve t id n koho kdo má (pohyb po t íd ) písni ka If you re happy vyber správné slovo diktování odhadování transkripce opakování podle modelu, rytmické p e íkávání - testování ZŠ Pardubice Studánka 104

17 O ekávané výstupy podle RVP 2. období Vzd lávací obsah vyu ovacího Anglický jazyk 2.období 5. ro ník RECEPTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI žák rozumí známým slov m a jednoduchém v tám se vztahem k osvojovaným témat m sestaví gramaticky a formáln správn jednoduché písemné sd lení, krátký text a odpov na sd lení vyplní své základní údaje do formulá te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu vyhledá v jednoduchém textu pot ebnou informaci a vytvo í odpov na otázku používá dvojjazy ný slovník PRODUKTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI žák sestaví gramaticky a formáln správn jednoduché písemné sd lení, krátký text a odpov na sd lení; vyplní své základní údaje do formulá reprodukuje ústn i písemn obsah p im en obtížného textu a jednoduché konverzace obm uje krátké texty se zachováním smyslu textu INTERAKTIVNÍ E OVÉ DOVEDNOSTI žák aktivn se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozlou í se s dosp lým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci Použíté zkratky: EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova ZŠ Pardubice Studánka 105

18 Školní výstupy Téma Mezip edm tové vztahy a pr ezová témata Žák se p edstaví a vyplní informace o sob do formulá e (jméno,bydlišt, datum narození) p evypráví jednoduchý p íb h vlastními slovy. dokáže v jednoduchém textu vyhledat pot ebnou informaci. rozvine svou fantazii p i jednoduchém popisu svého imaginativního monstra (monster pet) te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. zná znaky transkripce výslovnosti a dokáže odhadnout p epis známých vyslovených slov spolupracuje aktivn s ostatními ve skupin nebo ve dvojicích Zví ata, p íroda a po así (Animals, nature and weather) JS (Projekt o zví atech) EVO - zví ata a p íroda kolem nás OSVrozvoj p edstavivosti - sebehodnocení - zásady dialogu Klí ové kompetence sociální a personální - dobré vztahy v týmu, pomoc a spolupráce k u ení projektové u ení, kooperace v týmu Komunikativní kompetence - vypln ní formulá e, dialog U ivo REVISION Poslech a tení: krátký p íb h P íroda kolem nás e. doved: My pet Ptej se a hádej Psaní: A monster pet P íroda kolem nás Dopis z prázdnin Mluvnice: have got (otázka) sloveso být (to be)vs. sloveso mít (to have got) Sloví ka: zví ata (pets), vybrané ásti lidského i zví ecího t la, p íroda kolem nás, po así a ro ní období Pravopis: sloví ka Kulturní souvislosti: Pets in Britain, N které doporu ené metody a formy práce kontrola porozum ní - odpov d t na otázky, p evypráv t p íb h vlastními slovy vypráv ní p evypráv t p íb h vlastními slovy dialog popis imaginativního zví ete -interaktivní tleskací hra písni ka head and shoulders písni ka pet song odhadování transkripce Evaluace Testování Žákovo sebehodnoc ení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení Ústní zkoušení Testování - vyber vhodné sloveso (to be nebo to have) - popiš obrázek ( ásti t la zví ete) ZŠ Pardubice Studánka 106

19 Žák popíše souvisle pár v tami sv j den použitím p ítomného asu prostého. - dokáže hovo it o svých schopnostech a zeptat se na n i kamaráda. umí se slušn zeptat na as a správn reagovat na otázku kolik je hodin? rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických text na internetu s použitím internetového nebo PC slovníku. te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu spolupracuje aktivn s ostatními ve skupin nebo ve dvojicích, chápe principy spolupráce a toleruje tv r í názory a nápady ostatních ve skupin Moje koní ky a volný as (my hobbies and free time activites) OSV práce ve skupinách tolerance a spolupráce MEV internetové interaktivní hry a p íb hy Práce na internetu sociální a personální - skupinová práce Komunikativní a pracovní - používání internetu - pantomima Poslech a tení: krátký p íb h (komiks) - Populární sporty tení: - Interaktivní internetové p íb hy pro d ti dopln né obrázky e ové dovednosti Co umíš? Jaký je tv j oblíbený sport Kolik je hodin? Psaní: M j den Mluvnice: modální sloveso can (otázka, zápor a krátká odpov ), ur itý len the s hudebními nástroji, as Sloví ka: hudební nástroje, oblíbené sporty, n které koní ky, dny v týdnu, as, Výslovnost: slovní spojení (navazování slov) Kulturní souvislosti: Populární sporty ve sv t kontrola porozum ní - pravdivé, nepravdivé v ty shrnutí, odpov na otázku k textu porozum ní obsahu a smyslu dialogy hra na role (roleplay) krátký popis - dokon ení v t pantomimické hry (miming) k ížovky scrabble slovník PC nebo i-net dvojjazy ný papírové hodiny jazz chants Žákovo sebeohodn ocení a kontrola pokroku. PLAKÁT- co jsem se nau il Ohodnocení ostatními žáky Hodnoc. u itelem: - slovní ohodnocení - ohodnocení známkou Ústní zkoušení Testování Žák p evypráví jednoduchý Nákup jídla OSV rozvoj sociální a Poslech a tení: krátký p íb h, komiks p evypráv t obsah vlastními Žákovo sebeohodno ZŠ Pardubice Studánka 107

20 p íb h vlastními slovy a dokáže v jednoduchém textu vyhledat pot ebnou informaci. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických text te nahlas, plynule a foneticky správn jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických text na internetu s použitím internetového nebo PC slovníku. Orientuje se vybrané internetové stránce (s použitím slovníku). pracuje samostatn ve dvojících, používají pracovní list s instrukcemi. - dokáže popsat svou okamžitou innost použitím p ítomného asu pr b hového. (Shopping for food) dovedností pro spolupráce, uv domování si hodnot spolupráce, porozum ní druhým, komunikace, kreativita - sebehodnocení a sebepoznání MEV používání internetových slovník, orientace na vybrané anglické internetové stránce personální práce ve skupin - k u ení - práce ve skupin, vyhledávání informací - azení karti ek (u ení slovosledu a grmatických jev ) k ešení problém - jak zvládnout práci na PC a na internetu komunikativní - používání PC - scéky a dialogy (obchod s potravinami) Oficiální Disney i-netová stránka orientace v interaktivní map stránky a v jednotlivých aktivitách, které stránka nabízí, porozum ní s použitím i-net slovníku ( Disney official web page oday/index.html) e ové dovednosti: Do you like..? Co jíš obvykle každý den? V obchod s potravinami Psaní: M j jídelní ek snída ové menu v restauraci Mluvnice: p ítomný as pr b hový (oznam.v ta), p ítomný as prostý -zápor ( don t I like, I don t like), optázka (do you like?) a krátké odpov di (Yes, I do, No, I don t) Sloví ka: jídlo a pití, vyslovení názoru (I like, love, hate), výrazy pot ebné k orientaci na web. stránce Kulturní souvislosti: Tradi ní anglická snídan. slovy práce ve dvojicích, skupinový projekt About Disney p edem p ipravený dialog scénka interaktivní PC cvi ení a aktivity procvi ující gramatiku tvo ení otázek a zápor z karti ek se slovy cení a kontrola pokroku. Ohodnocení ostatními žáky. Hodnocení u itelem: - slovní ohodnocení Ústní zkoušení ZŠ Pardubice Studánka 108

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Čj.186/07 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES, OKRES BRNO-VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ Nová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY

P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 příspěvková organizace ŠKOLA PRO VŠECHNY Obsah ŠVP pro základní

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více