Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace"

Transkript

1 č. 1/2006 V Ústí nad Labem dne Příležitost pro neziskové organizace Sdružení pro vzdělávání komunit nabízí nevládním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v euroregionu Labe vzdělávací program zaměřený na posílení kapacity těchto organizací s cílem napomoci zvýšit kvalitu jimi poskytovaných služeb. Součástí projektu je nabídka cyklu vzdělávacích seminářů, asistence při zpracování strategie budoucího rozvoje organizace a možnost čerpaní konzultačních služeb směřující k posílení rozvoje organizace. Účast v programu a nabízené aktivity budou poskytovány nevládním neziskovým organizacím zdarma. Do asistenčně-vzdělávacího programu bude přijato deset nevládních neziskových organizací působících v oblasti služeb osobám ohroženým sociální exkluzí v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, a to přednostně z okrajových částí nebo venkovského prostředí těchto regionů. Do programu se může přihlásit každý, kdo splňuje výše uvedené charakteristiky. Přihlášku, kterou lze stáhnout na v sekci informace pro žadatele, projekt Strategie stačí doručit do , a to buď v elektronické podobě na adresu poštou či osobně na adresu Sdružení pro vzdělávání komunit,, Ústí nad Labem. Projekt Strategie podpora posílení kapacit a profesionalizace fungování nevládních neziskových organizací poskytujících služby skupinám ohroženým sociální exkluzí v euroregionu Labe byl zahájen na konci roku 2005 a bude ukončen v březnu roku Od března 2006 po dobu dvanácti měsíců absolvuje deset vybraných nevládních neziskových organizací šest 1-2 denních seminářů zaměřených na posílení klíčových kompetencí pro fungování nevládních neziskových organizací. V rámci asistenčního bloku bude navíc každé organizaci přidělen zkušený konzultant, který bude asistovat při tvorbě a naplňování rozvojového plánu organizace. Nevládní neziskové organizace mimo vzdělávání budou moci čerpat dotaci až Kč na nákup konzultačních a poradenských služeb dle vlastního výběru potřebných k jejich dalšímu rozvoji. Petr Veselý, Tel: KONEC Petr Veselý Podrobné informace o programu včetně motivační přihlášky lze stáhnout na webových stránkách partnera projektu na v sekci informace pro žadatele, projekt Strategie nebo je lze včetně dokumentace získat přímo v sídle Sdružení pro vzdělávání komunit,, Ústí nad Labem. Projekt Strategie je realizován díky podpoře Evropské unie a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Nositelem projektu je Sdružením pro vzdělávání komunit, o.s., partneři, Centrum komunitní práce, o.s. a Úřad práce v Ústí nad Labem.

2 č. 1/2006 Ústí nad Labem, 9. března korun týdně pro neziskový sektor Každý týden uvolní se sídlem v Ústí nad Labem v průměru ,- Kč na podporu neziskových organizací, které sídlí nebo realizují své aktivity v euroregionu Labe (okresy Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem). Ve srovnání s rokem 2004, se loni rozdělená částka zvýšila celkově o ,- Kč. Tento pozitivní trend má na svědomí úspěšná spolupráce nadace s místními dárci jak z řad firem tak jednotlivců. Nadace se pro mnohé stala spolehlivým a profesionálním partnerem pro naplňování jejich dárcovských aktivit. Management nadace předpokládá, že tento pozitivní trend bude pokračovat i v dalších letech. Svůj úspěch nadace spatřuje v zavedení takzvaného systému fondů. Lze si ho představit jako soustavu jednotlivých účtů, na které jsou vkládány finanční prostředky dárci a vydávány na rozličné dobročinné aktivity neziskových organizací. Fond si může založit jak jednotlivec, tak obchodní společnost. Podle jakých pravidel bude fond fungovat je vždy na domluvě mezi nadací a zakladatelem fondu. Při zakládání systému fondů v roce 2003, jsme se inspirovali ve Spojených státech, kde je běžnou praxí. Ve většině případů nese fond jméno svého zakladatele, ať už je to název společnosti nebo jméno rodiny či jednotlivce. Zakladatel je také ve většině případů prvním vkladatelem, resp. dárcem finančních prostředků do fondu. Teprve po vložení finančních prostředků může fond začít oficiálně fungovat. Za jakým účelem, a podle jakých pravidel budou finanční prostředky používány, určí ve spolupráci s nadací zakladatel fondu. uvedl Tomáš Krejčí, ředitel nadace. Základním kamenem nadace je otevřený grantový fond, v kterém se spojují finanční prostředky dárců s ročními výnosy z nadačního jmění nadace. Jedná se o fond, z kterého jsou uspokojovány potřeby neziskových organizací pomocí otevřených grantových kol. Otevřená grantová kola fungují jako veřejná výběrová řízení, do kterých se mohou přihlásit neziskové organizace, která splní kritéria vyhlášená nadací. Tímto způsobem je přerozdělena přibližně třetina financí, s kterými nadace disponuje. Zbylé dvě třetiny jsou rozdělovány formou speciálních otevřených grantových kol, které jsou hrazeny pouze z finančních prostředků dárců a jimi jsou i určována kritéria grantových kol nebo jsou přímo poukázány dárcem vybraným neziskovým organizacím. Nejbližší uzávěrka pro příjem žádostí o finanční prostředky od Komunitní nadace je pátek 31. března V rámci 11. otevřeného grantového kola se mohou o granty ucházet neziskové organizace, které sídlí nebo budou své aktivity realizovat v regionu, který nadace podporuje a to jsou okresy Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Toto grantové kolo je zaměřeno na podporu začínajících a malých neziskových organizací. Proto bude při hodnocení projektů přihlíženo k faktu, zda rozpočet organizace nepřesahuje 1 milión korun, a jak dlouho organizace funguje. Částka, o kterou se mohou neziskové organizace ucházet je ,- Kč na jeden projekt. sdělil Petr Veselý, grantový manažer nadace. Neziskové organizace, které chtějí u Komunitní nadace žádat o finanční podporu, mohou své projekty konzultovat do 24. března 2006 s grantovým manažerem Petrem Veselým, je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Za dvanáct let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 380 projektů v celkové hodnotě přes 13 mil. v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

3 č. 3/2006 Ústí nad Labem, 31. května 2006 Neziskové organizace mají peníze na další rok Středa 31. května 2006 stejně jako před rokem se v sídle společnosti Měď Povrly a.s. sešli zástupci, představitelé neziskových organizací a vedení společnosti Měď Povrly. Důvodem k setkání bylo podepsání smluv, na základě kterých obdrží vybrané neziskové organizace finanční prostředky na aktivity realizované v roce V letošním roce společnost vybrala z doručených žádostí sedm neziskových organizací, které si mezi sebe rozdělí celkem ,- Kč. I letos společnost vybírala ve spolupráci s Komunitní nadací neziskové organizace, které společnost oslovily s žádostí o finanční pomoc. Rozhodli jsme se podpořit sedm neziskových organizací. Mezi nimi jsou jak organizace, s kterými spolupracujeme delší dobu, tak organizace nové, jejichž žádosti jsme se rozhodli vyhovět. Uvedl generální ředitel společnosti Měď Povrly a.s. ing. Ladislav Plinta. Mezi podpořenými organizacemi jsou Tělovýchovná jednota Povrly, Svaz tělesně postižených v ČR, Klub důchodců v Povrlech, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Sdružení FOKUS Ústí nad Labem a nově Dětská klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a AVAZ - Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených. Společnost Měď Povrly a.s. podporuje neziskové organizace ve spolupráci s Komunitní nadací od roku Před rokem svou spolupráci a rozhodnutí každoročně darovat finanční prostředky na charitativní projekty rozšířila založením dárcovského fondu Měď Povrly při Komunitní nadaci. Dárcovský fond Měď Povrly je jedním z šesti fondů tohoto zaměření, který nadace administruje. Dárcovský fond nese jméno svého dárce a je svým charakterem uzavřený, tzn., že do něj přispívá pouze ten dárce, který jej založil. Po dohodě s nadací pak dárce určuje jaké organizace a projekty jsou z fondu podporovány, zda se tak děje na základě otevřených výběrových řízení, které nadace pro dárce zorganizuje, či zda si dárce určí příjemce své dobročinnosti vlastními silami. Výhodou dárcovského fondu oproti klasickému firemnímu dárcovství, kdy firma sama podporuje každoročně několik vybraných organizací, je především v jednoduchosti, transparentnosti a ekonomičnosti celého procesu. Vysvětlila Kateřina Niklová, manažerka pro vztah s dárci. Společnost Měď Povrly a.s. od roku 2002 podpořila 24 projektů neziskových organizací, které působí v okresech Ústí nad Labem a Děčín v celkové částce ,- Kč. je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Za deset let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 300 projektů v celkové hodnotě přes 10 mil. v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

4 č. 4/2006 Ústí nad Labem, 13. června 2006 Nadace uspořádala první benefiční večeři Úterý 13. června 2006 dnes večer pořádá na zámečku Větruše první benefiční večeři, na kterou přijal pozvání velvyslanec Spojených států amerických v Praze, Jeho Excelence pan William J. Cabaniss a další významní představitelé regionu zejména z podnikatelské sféry. Výtěžek z benefiční večeře půjde na navýše základního jmění Komunitní nadace. Benefiční večeře jsou zejména ve Spojených státech amerických velmi oblíbené, protože se při nich setkávají významní představitelé města nebo regionu a ti svou účastí na benefiční večeři demonstrují svou podporu jak dobročinnosti obecně, tak i konkrétní neziskové organizaci, v jejíž prospěch výtěžek z benefiční večeře jde. Neméně důležitý je i rozměr lidský, tedy příležitost potkat se se zajímavými lidmi a významnými osobnostmi. Proto jsme se rozhodli přenést tento motiv i do našeho regionu a uspořádat první benefiční večeři, na niž přijal pozvání velvyslanec Spojených států amerických, Jeho Excelence pan William J. Cabaniss. uvedl Tomáš Krejčí, ředitel Komunitní nadace. Hlavní aktivitou je poskytování příspěvků (grantů) potřebným organizacím a jednotlivcům v euroregionu Labe, tj. na Děčínsku, Litoměřicku, Teplicku a Ústecku. Jedná se přitom o podporu projektů z nejrozmanitějších oblastí lidské činnosti, od oblasti sociálně zdravotní, přes oblast kultury a umění, vzdělávání, až po oblast životního prostředí. Podpora těchto projektů probíhá v tzv. otevřených grantových kolech, ve kterých jsou transparentně a kvalifikovaně vybrány ty nejlepší projekty, pro které se podaří zajistit prostředky. Neméně významným úkolem Komunitní nadace je dbát na její stabilitu a dlouhodobou udržitelnost navyšováním základního jmění, jehož výnosy jsou využívány ve prospěch potřebných. V tomto ohledu spolupracujeme s americkou nadací The Charles Stewart Mott Foundation, která nás již devátým rokem podporuje. Podaří-li se naší nadaci získat do konce letošního roku Kč, obdrží od jmenované americké nadace stejnou částku určenou na navýšení svého základního jmění. To je dobrý základ pro další rozvoj charitativní činnosti Komunitní nadace, bez jejíhož přispění by nemohly dětské domovy, ústavy pro seniory, střediska rané péče a mnohé další neziskové organizace poskytovat kvalitní péči. A právě na navýšení základního jmění nadace půjde výtěžek z benefiční večeře. vysvětlila Kateřina Niklová, manažerka pro vztah s dárci. Benefiční večeře se setkala u pozvaných hostů s pozitivní odezvou. V několika případech se stalo, že pozvaní i přesto, že se omluvili, zaslali finanční příspěvek na účet nadace. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří naše úsilí o navýše základního jmění nadace podpořili. je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v euroregionu Labe. Za třináct let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 350 projektů v celkové hodnotě přes 12 mil. Kč v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

5 č. 5/2006 Ústí nad Labem, 19. června 2006 Malé neziskové organizace dostaly příležitost pozvala na slavnostní podpisování smluv vítěze 11. otevřeného grantového kola. Grantové kolo, které mělo uzávěrku pro příjem žádostí 31. března 2006 bylo zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací. Upřednostňovány tedy byli ti předkladatelé projektů, jejichž organizace vznikly během posledních 2 let a/nebo jejichž roční rozpočet nepřesahuje 1 milion Kč. Do 11. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 54 projektů neziskových organizací působících či realizujících své projekty v oblasti Euroregionu Labe, respektive na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 15 projektů neziskových organizací v celkové výši ,- Kč. Vítězné projekty jsou zaměřeny na různorodé aktivity, od kultury a umění, přes sociální služby k životnímu prostředí a začnou běžet od 1. července 2006 do 30. června Ústečané se mohou například těšit na umění v ulicích města Ústí nad Labem, které realizuje občanské sdružení Anymous Art, nezávislé sdružení autorů; lidé v okrese Děčín na rekonstrukci rozhledny na Vlčí hoře, o kterou se postará Klub českých turistů z Krásné Lípy a na Litoměřicku si mohou zkusit vyrobit ruční papír v rámci projektu Paper University aneb Jak se dělá papír, pod odborným vedení zástupců z občanského sdružení Dílna ručního papíru. uvedl Petr Veselý, grantový manažer nadace. I v případě 11. otevřeného grantového kola platí, že poptávka převyšuje nabídku. Ke dni uzávěrky jsme obdrželi 54 žádostí od 48 místních neziskových organizací. V součtu neziskové organizace poptávaly 1 milión Kč. Bohužel nadace mohla podpořit pouze 20% žádostí. řekla Kateřina Niklová, manažerka pro vztah s dárci. Na ty organizace, na které se finanční prostředky nedoslaly a byly posouzeny hodnotící komisí jako kvalitní, byly umístěny do tzv. zásobníku projektů. Zásobník je nabízen firmám, s kterými nadace spolupracuje. Naši dárci si mohou ze zásobníku vybrat projekt, který se jim líbí. My v nadaci se pak postaráme o veškerou administrativu. uvedla Niklová. Neznamená to však, že podpořit neziskovou organizaci mohou pouze současní dárci nadace. Do konce června se může přihlásit kdokoliv, kdo má zájem dlouhodobě podporovat dobré nápady v okrese Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Za dvanáct let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 400 projektů v celkové hodnotě přes 13,5 mil. Kč v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

6 č. 6/2006 Tisková zpráva I dárcovství by mělo mít svůj řád Ústí nad Labem, 4. října 2006 Dnes se v sídle společnosti Severočeská plynárenská, a.s. na Klíši sešlo více než dvacet zástupců firem sídlících v okrese Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Ti se přišli seznámit s výsledky výzkumu na téma firemní dárcovství na Ústecku realizovaného Komunitní nadací Euroregionu Labe, a zároveň projednat deklaraci směřující k vytvoření standardů kultury firemního dárcovství. Tyto aktivity jsou součástí projektu s názvem Transparency, který je podpořen Evropskou komisí, z DG Justice, Freedom and Security. Dotazníkové šetření, které probíhalo během prázdninových měsíců, zahrnovalo 120 firem, přes velké zahraniční korporace, až po ryze české firmy, od velkých akciových společností se stovkami zaměstnanců, až po malé společnosti do padesáti zaměstnanců. Na otázky typu kolik prostředků věnovala vaše společnost v minulém roce nebo na základě jakých kritérií vybíráte organizace, které podporujete, odpověděla nadaci každá pátá oslovená firma. "Domníváme se, že pozitivní zprávou pro místní neziskový sektor může být fakt, že firmy, které zaslaly vyplněný šestistránkový dotazník, se již firemnímu dárcovství věnují a bez výjimky se mu chtějí věnovat v budoucnu. O tom svědčí i fakt, že tyto firmy věnovaly minulý rok na dobrou věc v součtu přes 28.5 mil. Kč." Řekl ředitel Komunitní nadace Tomáš Krejčí. Nicméně je stále co zlepšovat. Komunitní nadace chce nadále se společnostmi pracovat a postupně vytvořit minimum kultury firemního dárcovství. Mělo by se jednat o jakési desatero, které vznikne na základě konsenzu a mělo by firmám napomoci v efektivním darováním a ve zlepšení komunikace s neziskovým sektorem. "Firmy jsou každý měsíc osloveny množstvím neziskových organizací i množstvím jednotlivců, kteří žádají o finanční prostředky na nejrůznější aktivity. A protože zdroje jsou vždy omezené, musí management zvažovat, jaké žádosti dá přednost, a kterou bude muset zamítnout. Neziskové organizace na druhé straně očekávají jasná pravidla pro žádání a zdůvodnění případných zamítavých rozhodnutí, která většinou nepřichází. Rádi bychom z pozice regionální nadace, která rozděluje finance neziskovému sektoru přes deset let, pomohli zprostředkovat dialog mezi firmami a neziskovým sektorem s takovým výsledkem, aby vznikla spokojenost na obou stranách." Řekla Kateřina Niklová, manažerka pro vztah s dárci. Celý proces týkající se přijetí minima kultury firemního dárcovství bude ukončen pravděpodobně do konce letošního roku. Zda neziskové organizace pocítí změnu, bude záležet na zahrnutí navržených zlepšení do strategií jednotlivých společností. Projekt Transparency, jehož součástí je i analýza firemního dárcovství, vyvrcholí konferencí, která se koná v Ústí nad Labem dne je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Za dvanáct let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 400 projektů v celkové hodnotě přes 13,5 mil. Kč v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

7 č. 7/2006 V Ústí nad Labem, dne 20. listopadu 2006 Konference otevřela dvě témata transparentnost a rozvoj komunitních nadací v ČR První konferenci se zahraniční účastní uspořádala na konci měsíce října v Interhotelu Bohemia v Ústí nad Labem. Konference s názvem Dvoukonference byla časově i tématicky rozdělena do dvou bloků. První den byl věnována transparentnosti procesů na místní úrovni a to v oblastech transparentnost firemního dárcovství, transparentnost grantových mechanismů veřejné správy a transparentnost fungování a hospodaření nevládních neziskových organizací, druhý den byl zaměřen na rozvoj komunitních nadací v České republice. Na padesát účastníků konference se sjelo do Ústí nad Labem nejenom z různých koutů České republiky, ale i z Německa, Polska, Bulharska, Slovenska a Spojených států amerických. Základním východiskem prvního dne konference bylo téma transparentnosti. Na transparentnost bylo nahlíženo zásadně jinak než na téma kontroly. Transparentnost byla pojímána jako otázka otevřeného hledání a sdílení určitého typu jednání, standardních forem a postupů, jako otázka kultivace prostředí, důvěry a zájmu. Otázka nalézání dlouhodobého úzu, kdy na jedné straně stojí dobrovolný závazek a rozhodnutí příslušného subjektu učinit něco z toho, co koná o své vůli, veřejně přístupné a na straně druhé pak zájem o takovou činnost, o její výsledky a o způsoby dosahování cílů. Naproti tomu transparentnost jako povinnost, kterou lze vynucovat, je nasměrována jinam, jejím výsledkem je uzavření tématu do nalinkovaných plošných řešení, převedení odpovědnosti na kontrolu a na garanta vymahatelnosti kontrolních mechanismů. V takovém případě nejde o účast a spoluodpovědnost za formování standardů jednání a společenské praxe, ale o to, co nám ještě projde, jestli nás chytí nebo ne a jestli bude dost důkazů. Z porovnání uvedených protipólů v základním přístupu k věci je snad zřejmé, proč jsme v rámci projektu v přístupu k transparentnosti zdůrazňovali především otevřenost, dobrovolný závazek a deklaratorní princip. uvedl Jan Kroupa z organizace Podnos, která je jedním z partnerů projektu Transparency of Procedures at local level. Přihlášení se k deklaraci a přijetí minima je proces, o který se starají tři nadace. Nadace Vltava na jihu Čech intenzivně komunikuje s představiteli veřejných správ, Nadační fond Via Vitae na Ostravsku spolupracuje s představiteli neziskových organizací a v severních Čechách podněcuje spolupráci se zástupci firem. Na programu druhého dne konference byla problematika rozvoje komunitních nadací v ČR. Budování komunitních nadací je celosvětovým procesem započatým ve 20. letech minulého století ve Spojených státech amerických, v 70.letech vznikaly první komunitní nadace v západní Evropě a v 90.letech vznikaly první komunitní nadace i ve střední a východní Evropě. Nicméně, faktem zůstalo, že i přes masivní rozvoj komunitních nadací v Evropě, byla stále jedinou komunitní nadací v ČR, která se k tomuto konceptu otevřeně hlásila. To by se mělo v nejbližších letech změnit. Symbolicky hodinu před zahájením druhého dne konference, v pátek , se v Ústí nad Labem sešla ustavující schůze občanského sdružení A.K.N. (české asociace komunitních nadací a komunitní nadace podporujících subjektů). Cílem A.K.N. je podporovat rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi nebo nadačními fondy chtějí stát; podporovat jejich vzájemné kontakty a spolupráci, a popularizovat myšlenku působení komunitních nadací. A.K.N. se vnitřně člení na dvě organizační části. První část, nadační, tvoří nadace nebo nadační fondy přihlášené ke komunitnímu zaměření činnosti. Druhou část, podpůrnou, tvoří subjekty, které se různými způsoby podílejí na šíření a podpoře myšlenky působení komunitních nadací, např. samy směřují ke vzniku komunitní nadace, pomáhají komunitním nadacím nebo jejich vzájemným stykům, vytvářejí pro ně podmínky atd. Prvními členy nadační části se staly Komunitní nadace Euroregionu Labe, Nadace Vltava a Nadační fond Via Vitae. Prvními členy podpůrné části se stali Jiří Bárta, ředitel

8 Nadace VIA, občanské sdružení Echo Moravia (Iniciativa pro vznik komunitní nadace v Břeclavi a Hodoníně), občanské sdružení Podnos, občanské sdružení NETT. Konferenci uspořádala ve spolupráci s partnery projektů občanským sdružením PODNOS, Nadací Vltava, Nadačním fondem VIA VITAE, Komunitnou nadáciou Prešov a občanským sdružením NETT za finanční podpory Evropské komise, DG - justice, freedom and security v rámci programu "Actions in support of civil society in the Member States which acceded to EU on 1st May 2004" a Nadace VIA v rámci programu Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě. je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Za dvanáct let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 400 projektů v celkové hodnotě přes 13,5 mil. Kč v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

9 č. 8/2006 Ústí nad Labem, 14. prosince 2006 Hodnotící komise rozhodla 450tis. pro neziskové organizace pod stromeček Dva a půl měsíce čekaly neziskové organizace z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem přihlášené do 12. otevřeného grantového kola na verdikt hodnotící komise, zda dostanou žádané finanční prostředky. Sedmnáct organizací z 57 přihlášených obdrželo radostnou zprávu o tom, že dnes si mohou přijít podepsat smlouvu o nadačním příspěvku na rok rozdělila, podobně jako před rokem, částku ,- Kč. Podpořeným organizacím budou finanční prostředky připsány na účet ještě před koncem letošního roku. Osmičlenná hodnotící komise, která je sestavena ze zástupců neziskového, podnikatelského a státního sektoru reprezentující také čtyři podporované regiony, neměla jednoduché rozhodování. Podávané žádosti nejsou pouze z jedné oblasti, ale promíchávají se zde žádosti s různým zaměřením přes kulturu a umění, vzdělávání a lidské zdroje až po sociální služby. Po čtyřhodinovém jednání hodnotící komise dospěla k verdiktu, který ještě musela předložit správní radě nadace. Ta rozhodnutí komise schválila a tak již nic nebránilo v cestě zveřejnění výsledků. Nadace po zveřejnění výsledků domlouvá s jednotlivými zástupci podpořených organizací náležitosti smluv, které vymezují použití finančních prostředků a povinnosti vůči nadaci, zejména náležitosti závěrečného vyúčtování. S organizacemi jsme během realizace projektu, což je ve většině případů dvanáct měsíců, v kontaktu. Kontakt probíhá buď po u nebo osobní návštěvou v organizaci. Jsme si vědomi toho, že během realizace projektu mohou nastat nějaké změny či se objevit problémy, které je třeba řešit. Nicméně vše je o domluvě. Krajní varianta je navrácení finančních prostředků, což už se také několikrát stalo, ale vždy to bylo po dohodě mezi námi a danou organizací. Zatím jsme nikdy nebyli v situaci, abychom požadovali navrácení peněz a organizace tak neučinila. uvedl Petr Veselý, grantový manažer nadace. Po zveřejnění výsledků 12. otevřeného grantového kola se nadaci obrátilo také několik organizací s dotazem na důvody nevyhovění jejich žádosti o finanční prostředky. Důvodů pro nevyhovění žádosti je několik. První možnost je nesplnění požadavků po stránce formální, což znamená, že organizace zapomněla přiložit povinné přílohy, projekt doručila po datu uzávěrky či nedodala požadovaný počet kopií. Další možností může být nesplnění zadaných kritérií grantového kola, na které je kladen nadací důraz či nízké bodové ohodnocení členů hodnotící komise. Avšak nejvíce limitujícím faktorem při rozhodování o podpoření či nepodpoření projektu je množství finančních prostředků, které máme v danou chvíli k dispozici. řekla Kateřina Niklová, manažerka pro vztah s dárci. V grantovém kole, kde maximální výše podpory jednoho projektu byla stanovena na Kč, jsou rozdělovány prostředky pocházející z výnosů příspěvků Nadačního investičního fondu a z příspěvků místních dárců. je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Za dvanáct let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 400 projektů v celkové hodnotě přes 13,5 mil. Kč v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

10 č. 9/2006 Ústí nad Labem, 21. prosince 2006 Sbírka na dětský domov potrvá jen tři hodiny Místní ve spolupráci se společnostmi podílejícími se na výstavbě dálnice D8 uspořádala nejkratší veřejnou sbírku v historii. Probíhat bude pouhé tři hodiny, a to během slavnostního setkání téměř šesti set padesáti významných hostů z České republiky a Německa, kteří společně otevřou dálnici D8 na zimním stadionu v Ústí nad Labem. Všechny dodavatelské firmy, které se podílely na stavbě, přislíbily dar v celkové hodnotě 300 tisíc korun. Vybrané finanční prostředky budou použity na vnitřní vybavení dětského domova v Tisé. O dálnicích, silnicích a mostech se říká, že jsou symbolem sbližování lidí. Chtěli jsme, aby nový úsek dálnice D8, při jehož výstavbě spojilo síly šest největších stavebních firem v zemi, naplnil tuto symboliku ještě v další rovině. Tato sbírka je také takovým mostem, jenž zároveň pomůže těm, kteří to nejvíce potřebují. A věřím, že se nám pro tuto myšlenku podaří získat co nejvíc lidí, říká František Polák z jedné z dodavatelských firem, které se na vybudování dálnice D8 podílely. Každá ze společností, Skanska, Metrostav, Stavby silnic a železnic, Strabag, Firesta a JHP mosty, věnovala 50 tisíc korun. Dar od dodavatelských firem v celkové výši 300 tisíc korun ještě doplní finanční prostředky, které budou sbírat dobrovolníci do připravených kasiček v průběhu konání slavnostní akce., která sídlí v Ústí nad Labem a finančně podporuje neziskové organizace z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, zajišťuje zejména administrativní stránku spojenou s konáním veřejné sbírky. I když sbírka bude trvat jen několik hodin, musel ji povolit příslušný krajský úřad, který bude kontrolovat i závěrečné vyúčtování. O pomoc s organizováním sbírky jsme byli požádání sdružením firem již před několika měsíci. Bylo třeba vymyslet způsob, jakým oslovit během několika hodin přes šest set hostů, kteří přijdou na zimní stadión a to tak, aby akt darování byl co nejjednodušší a účel využití prostředků, co nejsrozumitelnější. Domnívám se, že obojí se nám podařilo. uvedl ředitel nadace Tomáš Krejčí. Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Ústeckého kraje na základě rozhodnutí č. j. 254//SČaKŽU/175523/ a její výtěžek bude převeden na účet Dětského domova v Tisé na začátku roku je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v euroregionu Labe. Za třináct let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 400 projektů v celkové hodnotě přes 13,5 mil. Kč v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

Charita na dvě kliknutí

Charita na dvě kliknutí Tisková zpráva 19. prosince 2012 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475 208 258, 604 828 302, email. katka@komunitninadace.cz

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska. Kateřina Hájková

Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska. Kateřina Hájková Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska Kateřina Hájková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je stanovit přínos

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Obsah Úvodní slovo.......................................................................3 O nás....................................................................................4

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor 1/2011 letter Nová ekonomika, o.p.s. www.nova-ekonomika.cz www.socialni-ekonomika.cz www.public-procurement.cz www.diversity-management.cz 02 editorial 01 sociální podnikatel 01 ROZHOVORY 01 ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE MĚST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE MĚST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE MĚST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA AGORA AGORA je česká nezisková organizace založená v roce 1998 holandskými partnery se

Více

3. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_prosinec/leden 2013

3. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_prosinec/leden 2013 3. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_prosinec/leden 2013 Ve třetím newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků si můžete v první části přečíst o některých významných Nadacích a nadačních

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže Podnikejme sociální Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže V prosinci minulého roku zahájila Novohradská občanská společnost, o.s. realizaci projektu s názvem Rodina a zaměstnání

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 10 ŘÍJEN 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Jak může spolupráce s neziskovými organizacemi pozitivně

Více

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 Bul let in 2 2014 Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 z činnosti AVPO ČR Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů a neziskových organizací? Průzkum Spolupráce krajů

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str.

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str. SVĚT 3/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Aktuality str. 2 Když jednotlivec shání peníze str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU

Více