Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem. Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem. Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová"

Transkript

1

2 Cultural factory SVĚTOVAR 1 Podrobná studie navrhující možné varianty organizační struktury, provozního, programového řešení a rozpočtu pro projekt 4x4 Cultural factory v areálu bývalého pivovaru Světovar. Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová Expertní spolupráce: PhDr. Alexandra Brabcová MgA. Šárka Havlíčková Jiří Boudník Datum zpracování: listopad 2010

3 Cultural factory SVĚTOVAR 2 Úvod 1. Cíle projektu 1.1 Hlavní cíle 1.2 Dílčí cíle 2. Kontext projektu 2.1 Mezinárodní kontext Případová studie Mass Moca Případová studie WUK Případová studie Arts Factory 2.2 Domácí kontex Případová studie Divadlo Alfréd ve dvoře Případová studie Divadlo Ponec Případová studie MeetFactory 3. Plzeňský kontext projektu 3.1 Mapování situace a potřeb plzeňských NNO 3.2 Výsledky bleskového průzkumu 3.3 Účastníci procesu 4. Projekt 4x4 Cultural factory Světovar 4.1 Revitalizace historického industriálního dědictví 4.2 Vznik multifunkční kulturní infrastruktury Programové schéma náplň 4x4 CF Nabídka kulturních služeb a jejich funkce Typy kulturních produkcí a jejich prostorové nároky Stavebně technické řešení Projekt 4x4 CF v kontextu celého areálu Světovar x4 CF a vnější vztahy 4.3 Vytvoření konceptu udržitelného provozu 4.4 Nastavení pilotního produkčního modelu 4x4 CF Předrealizační příprava, organizační uspořádání Spolupráce a výběr realizátorů/uživatelů Způsob zapojení a spolupráce Výběr realizátorů/uživatelů 5. Financování 5.1 Financování investice Veřejná podpora Typy projektů nezakládajících veřejnou podporu Socioekonomické efekty, které bude 4x4 CF přinášet 5.2 Financování provozu 5.3 Rozpočty 6. Harmonogram realizace 7. Předpoklady úspěšné realizace záměru Závěr Přílohy 1. Technologické řešení prostorů 2. PhDr. A. Brabcová : Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra 3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR

4 Úvod Cultural factory SVĚTOVAR 3

5 Cultural factory SVĚTOVAR 4 Cílem studie je popsat reálný proces, jehož výsledkem je revitalizace památkově chráněného objektu; multifunkční kulturní prostor technologicky splňující potřeby všech uměleckých žánrů; trvale udržitelný nízkonákladový provoz; pilotní produkční model - otevřený provozní a organizační mechanismus nabízející široké spektrum kulturních služeb poskytovaných sítí autonomních kulturních subjektů. Metodologie tvorby studie zohledňuje to, že projekt 4x4CF (Cultural factory) je výjimečný ve všech výše uvedených oblastech. Z tohoto důvodu byl přístup k této studii multidisciplinární. Metodologie vycházela ze tří základních okruhů: 1. byl sestaven tým řešitelů a konzultantů s profesní specializací proporčně pokrývající jednotlivé problémové okruhy Hlavní řešitel: MgA. Kateřina Melenová Experti: PhDr. Alexandra Brabcová - kulturně historické dědictví, strategické plánování a management kulturních organizací, spolupráce na strukturování materiálu MgA. Šárka Havlíčková provoz uměleckých organizací a koordinace sítí Jiří Boudník nízkonákladové řešení provozu, architektura Ondřej Kašpárek rešerše českých kulturních a zahraničních center Konzultanti: Yvona Kreuzmannová konzultace celkového projektového záměru, produkční a provozní model Divadla Ponec, specifika tanečního prostoru Ing. arch. Jan Žemlička nízkonákladové technologie moderních budov Mgr. Martin Ježek problematika strukturálních fondů, příležitosti financování Mgr. Michal Červenka konzultace problematiky o.p.s. zřizovaných městem Ing. Irena Vostracká architektonická soutěž pro 4x4 CF, strategie kroků, 4x4 CF a nový urbanistický plán areálu Světovar JUDr. Marcela Krejsová konzultace realizovatelnosti navrženého postupu RNDr. Milan Svoboda konzultace realizovatelnosti navrženého postupu Mgr. Jana Terčová podklady, databáze zájemců o spolupráci Mgr. Petr Marovič konzultace stavebních záměrů, hlediska památkové péče NPÚ, Plzeň Ing. Pavel Domanický- NPÚ, Plzeň Ing. Jiří Honzík konzultace vytápění, tepelnáčerpadla Doc. Ing. František Kulhánek, CSc. koncepce nízkonákladového prostoru, CVUT, Praha, Fakulta stavební Ing. Zdeněk Holub konzultace vytápění a vzduchotechnika Ing. Jaroslav Kunte konzultace nízkoenergetických řešení

6 Cultural factory SVĚTOVAR 5 Hlavní řešitelka úkolu K. Melenová je absolventka DAMU Praha katedry alternativního divadla, oboru režie a dramaturgie. Byla spoluzakladatelkou profesionálního divadelního souboru Studio dell`arte, který 10 let vedla jako ředitelka /www.dellarte.cz/. V industriálním objektu bývalých pekáren realizovala nezávislý kulturní prostor Divadlo Pod čepicí, který sloužil jako zázemí a prostor pro prezentaci Studia dell`arte a stal se první nezávislou stagionovou scénu v Českých Budějovicích. V Českých Budějovicích se dále podílela na dvou investičních akcích jako project manager společnosti ING Real Estate Development ČR - na rekonverzi národní kulturní památky Solný sklad /také jako autorka designu interiéru/ a na realizaci kulturního centra Bazilika /www.bazilika.cz/. Oba dva prostory následně vedla pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Bazilika jako ředitelka. Pod jejím vedením společnost realizovala řadu domácích i mezinárodních projektů, festivalů a významných kulturních akcí /Culture 2000, ROP, INTERREG/. Je členkou Rady pro umění ministra kultury a členkou kreativního týmu EHMK Plzeň byl zkoumán zájem plzeňských NNO vstoupit do projektu 4x4 CF a nabídka jejich konkrétních aktivit 3. byly provedeny důkladné rešerše k případovým studiím z ČR i zahraničí týkající se jak revitalizace industriálního kulturního dědictví /objektů původních pivovarů pro účely kulturních center/, tak nové organizační struktury vznikající na horizontálním principu, kdy se více uživatelů podílí na managementu kulturního centra a sdílí jeho prostory Z doporučení konzultantů, bleskového průzkumu plzeňských NNO a případových studií z ČR a zahraničí vyplynuly následující skutečnosti: Mezi neziskovými organizacemi a jednotlivci v Plzni existuje prokazatelná poptávka po nedostatkových prostorech pro uměleckou tvorbu, produkci a prezentaci. Zástupci těchto organizací vyjádřili silnou vůli a motivaci se do projektu zapojit. Viz kap. 3. Plzeňský kontext. Z provedených případových studií v rámci ČR i zahraničí vyplývá, že mezi objekty industriálního dědictví patří pivovary k nejvíce ceněným památkám, spojeným s identitou a historií města, a ve většině případů jsou konvertovány pro účely kulturních center /viz příloha č. 2/. Typ horizontálně propojené kulturní organizace vzniklé jako konsorcium uživatelů je novou, stále více se prosazující formou kulturní organizace, sídlící ve většině případů v rekonvertovaných industriálních objektech. Z doporučení konzultantů vyplynulo, že realizovatelnost projektu 4x4 CF závisí na tom, zda v předrealizační fázi projektu bude ustaven nebo pověřen jeden subjekt, který umožní nastavit specifické provozní podmínky, a na tom, zda bude vznik této nové kulturní organizace pojímán dlouhodoběji jako otevřený proces.

7 1. Cíle projektu Cultural factory SVĚTOVAR 6

8 Cultural factory SVĚTOVAR 7 Realizace projektu 4x4 CF se bude odehrávat v době, kdy v západní Evropě dochází k rozsáhlé přeměně původně industriální společnosti ve společnost kreativity a inovací. Celé rozsáhlé oblasti Evropy, které měly výrazně průmyslový charakter /německé Porýní a Porúří Vestfálsko nebo tzv. Velký region na pomezí čtyř zemí, a to Německa, Francie, frankofonní Belgie a Lucemburska, s hlavním regionálním městem Metz/, se proměňují v území, jimž dominují odvětví orientovaná na technologie, kulturu a znalostní společnost. Zelená kniha EU Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví - konstatuje, že novým faktorem konkurenceschopnosti je nyní schopnost vytvářet sociální zkušenosti a sociální sítě. K tomu je nezbytné, aby nová podnikatelská struktura podporovala kreativitu a inovace. Tato studie vychází z toho, že oblast širší Plzně je svým charakterem výše zmíněným územím v některých aspektech podobná. Aglomerace Plzně je výrazně určená inovativním podnikatelským duchem 19. století. Nové evropské výzvy jsou spojené se získáním titulu EHMK Plzeň 2015, kde v kandidatuře projekt Světovaru sehrál klíčovou roli. Celá řada budov bývalých evropských pivovarů byla transformována pro účely kulturních center. Rozsáhlost objektů si zároveň vynutila hledání nových forem organizace uspořádání, koexistence více subjektů v jednom areálu, stejně jako transformaci financování místní kultury z veřejných prostředků. Nezbytnost revitalizovat tyto památky, prohlášené za společné evropské industriální dědictví, a zároveň najít nový účel jejich využití vedla k vzniku nové formy organizace pro 21. století, protože rozsáhlé objekty nemůže rentabilně využívat jediná kulturní instituce nebo nájemce. Právě špatné zkušenosti se snahou najít jediný subjekt, který by se zhostil všech těchto rolí, vedly k tomu, že vzniká nová organizační struktura založená na konsorciu autonomních uživatelů a na vysoké míře samoorganizace. Primárním cílem projektu je aktivizace a profesionalizace kulturních služeb v Plzni spojená s účinnou revitalizací a reanimací areálu Světovar. V revitalizaci dvou objektů areálu Světovar se nabízí vznik nové formy využívání objektů industriálního dědictví, socioekonomického zhodnocení investice, stejně jako průběžné vytváření infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou a zavádění nových modelů vícezdrojového financování v souladu se strategií smart administration 1 v synergickém efektu k záměrům města, kraje, ČR. 1 SMART ADMINISTRATION - EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a vyḱonně. Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, flexibilně reagují na jejich potřeby a fungují hospodárně. Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR.

9 Cultural factory SVĚTOVAR 8 Hlavní cíle projektu 1. revitalizace kulturně historického industriálního dědictví projekt vznikne ve dvou památkově chráněných objektech B1, B4 areálu pivovaru Světovar projekt bude respektovat základní prvky, které tvoří charakteristiku památky /unikátní železobetonové konstrukce/ projekt bude v souladu s evropským trendem revitalizace pivovarů pro účely kulturních center a bude využívat v této oblasti nejlepších zahraničních příkladů dobré praxe 2. vznik multifunkční kulturní infrastruktury základním principem projektu bude variabilita založená na znalosti konkrétních potřeb jednotlivých žánrů /divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění, multidisciplinární projekty/ 3. vytvoření konceptu trvale udržitelného provozu samostatný technologický projekt bude usilovat o chytré provozní řešení umožňující nízkonákladový provoz za využití moderních i tradičních technik /high technologies and low technologies/ 4. nastavení pilotního produkčního modelu 4x4 CF, který bude založený na diverzitě širokém spektru kooperujících realizátorů/uživatelů - umělců, kulturních operátorů, občanských aktivit na samoorganizaci a horizontálním uspořádání na vícezdrojovém financování na dynamickém mechanismu výběru partnerů Dílčí cíle pro 4x4 CF: 1. rozšířit stávající nabídku kulturních služeb ve městě 2. sloužit jako zázemí i místo prezentace umělců nezávislé plzeňské scény i plzeňského regionu 3. stát se místem prezentace renomovaných českých i zahraničních umělců 4. být místem uměleckých rezidencí, tvůrčích dílen a kursů 5. vytvořit doplňkový program volnočasových kreativních ateliérů, kursů a studií, otevřený nejširšímu diváckému okruhu 6. profesionalizovat plzeňské NNO, které se podílejí na projektu, nabídkou profesního vzdělávání pro aktéry i organizace, uměleckým koučingem a systémovou podporou 7. podpořit sociální integraci města a regionu posilováním vztahu obyvatel ke kulturnímu dědictví a jejich participaci na kulturních aktivitách

10 2. Kontext projektu Cultural factory SVĚTOVAR 9

11 Cultural factory SVĚTOVAR Mezinárodní kontext 3 Případové studie horizontálně vedených projektů či organizací a kreativních inkubátorů Na základě zkoumání procesu, kterým vznikla centra podobná projektu Světovaru, je zřejmé, že se vynořuje nový typ kulturní organizace pro 21. století. Nikoliv náhodně tento typ organizací vzniká právě při osídlování původně průmyslových objektů koloniemi umělců, uměleckých žánrů a malých kreativních průmyslů. Je zřejmé, že jeden každý projekt je zcela unikátní kombinací místního potenciálu, energií a žánrů, potřeb místní komunity a schopnosti klíčových aktérů najít na míru situace ušité řešení. Přesto lze některé rysy zobecnit: - Všechny projekty jsou na průsečíku spolupráce mezi veřejnou správou, podnikatelským sektorem (malé kreativní průmysly nebo sponzoring) a neziskovými uměleckými a komunitními organizacemi. - Projekty mohou být iniciovány shora (veřejnou správou nebo podnikateli) či zdola (jedním subjektem či více subjekty). Tato skutečnost však pro vznik projektu není nijak klíčová, neboť se vždy jedná o proces hledání horizontální spolupráce, která vychází z místně definovaných potřeb. - Vznik projektu i jeho realizace je stále otevřený proces, který je usměrňován pravidly. Projekt nemůže vzniknout na základě předem tvrdě nastavených pravidel, do nichž by se museli jednotliví aktéři vtěsnat bez ohledu na to, zda jsou pro ně tato pravidla doopravdy funkční. - Horizontálně budovaná kulturní instituce, která je tvořená více subjekty, má už ze své podstaty tendenci působit jako kreativní inkubátor.

12 Cultural factory SVĚTOVAR Případová studie MASS MoCCA (Massachusetts Museum of Contemporary Art), North Adams, USA 2 Problémy s financováním přiměly Massachusetts Museum of Contemporary Art hledat pro využití celkové plochy 12 akrového komplexu bývalých továrních budov partnery mezi místními podnikateli a uměleckými skupinami. Programové schéma centra zahrnuje tanec, divadlo, hudbu a výtvarné umění. Operační (provozní) náklady centra pokrývají z velké části pronájmy malým provozovnám jako Night Shift Cafe rockový a bluesový klub, který neplatí nájem, ale přispívá částečně ze zisku do celkových provozních nákladů budovy. Dalšími nájemci jsou např. Kleiser-Walczak Construction Company, produkující počítačové efekty pro filmový průmysl. Svou výzkumnou laboratoř si v centru otevřela také malá společnost s názvem 501C3 se sídlem v New Yorku, která produkuje CD slavných alternativních hudebníků. Předběžný odhad nákladů před otevřením centra počítal s příspěvkem od těchto malých firem ve výši dolarů z desetinásobně vyššího operačního rozpočtu budovy. Centrum kalkulovalo se návštěvníky ročně s celkovým příjmem 1,3 milionu dolarů. Další potřebná procenta měla být vyskládána z klubového členství, fundraisingu a pronájmů volných prostor Data o vybavení a prostorách viz:

13 Cultural factory SVĚTOVAR 12 Následná dramaturgie centra poskytla ad hoc velký prostor divadelním, hudebním a tanečním představením, a zejména festivalům těchto žánrů. Vývoj celého konceptu byl evoluční a podmíněn zcela praktickými okolnostmi jak kvalitně zaplnit celý objekt a zaplatit provozní náklady. Situaci také ovlivnila skutečnost, že úřadující ředitel MASS MoCCA měl vzdělání v Master of Bussiness Administration. V zásadě byl celý projekt iniciován muzeem současného umění, které získalo budovu ohromné velikosti, kterou nemohlo celou využít, a jeho strategií bylo být živým centrem ne statickým výstavním prostorem. Posláním MASS MoCCA se stalo překračovat obvyklé bariéry mezi uměleckými a vědeckými disciplinami, mezi uměním a publikem, mezi kulturou a podnikáním a nakonec mezi sebou samým a ostatními nezávislými kulturními centry. Záměrem jeho tvůrců se stalo vytvořit spolupracující, interdisciplinární a interaktivní organizaci. V případě MASS MoCCA se podařilo spojit muzeum umění světové třídy s centrem produkujícím živé umělecké žánry, a to s personálem čítajícím 8 osob. Většina produkce leží na partnerských smlouvách (hlavním partnerem je např. Jacob s Pillow Dance Festival s pětiletým smluvním vztahem). Zvláštností je zde to, že jeho pořadatel nesídlí v North Adams. Ve městě Becket, kde působí, má k dispozici mnohem menší a hůře

14 Cultural factory SVĚTOVAR 13 vybavené prostory pro zkoušky a produkci. MASS MoCCA tímto kontraktem získala kvalitní program a umělecké soubory lepší podmínky pro práci. Další podobné smlouvy existují s Japanese-American Culture&Community Center Los Angeles, které zprostředkovává japonsko-americké kulturní vztahy, a s Clark Art Institute, který poskytuje magisterský program v dějinách umění a ročně sponzoruje jednu nebo dvě výstavy, jejichž kurátory jsou jeho studenti. Ať už se jedná o tyto organizace nebo výše zmíněné malé kreativní průmysly, principem je, že každý účastník projektu participuje ve skutečnosti na úspěchu celku. Příkladem je kolaborativní projekt mezi neziskovým festivalem Jacob s Pillow a ziskovou firmou Klediser-Walczak, jež uspořádaly dohromady sérii diskuzí na téma syntézy mezi tancem a elektronickými médii. Dalším principem MASS MoCCA je to, že zde umění není pouze vystavováno a předváděno, ale že zde také vzniká. Namísto klasických rezidencí však nabízí velké otevřené dílny pro určitá média nebo techniky (dřevo, kov, tisk, elektronika), stejně jako zkušebny. Záměrem je, aby vzniklo dílo, které bude tak či onak zařazeno do programu MASS MoCCA. Pracovní prostory jsou navrženy tak, aby podporovaly spolupráci např. mezi sochaři a divadelníky. Celý objekt je také vybaven nejlepší dostupnou technologií. Současných názvů pro MASS MoCCA je mnoho: multidisciplinární centrum pro výtvarné umění, performing a média, unikátní konsorcium, přední platforma pro vytváření, předvádění a distribuci toho nejlepšího umění současnosti nebo tvořivé prostředí nového typu s flexibilními kapacitami pro práci 21. století. O MASS MoCCA je možno rovněž přemýšlet jako o ideálním městě, v němž je možno navštívit různé kulturní čtvrti. Publikum má v MASS MoCCA možnost se účastnit tvořivého procesu návštěvou dílen, rozhovory s umělci a možnost navštívit zkoušky. Interaktivní vzdělávací proces je otevřený návštěvníkům libovolného věku a vzdělání (např. děti mohou navštívit centrum s helmou do virtuální reality

15 Cultural factory SVĚTOVAR 14 na hlavě). Mezi institucí a jejím publikem se jedná o partnerský vztah. V souvislosti s MASS MoCCA se hovoří o zrození kulturní instituce 21. století. V tomto smyslu se jedná o skutečnou laboratoř nových strategií pro její přežití a rozvoj kultury ve vynořující se mediální a informační společnosti. Její budoucnost, která se zde rozvíjí, leží v promíchání happeningů, performancí, instalací, procesu umělecké tvorby, elektronického a digitálního umění ve vzniku jakéhosi hybridu jdoucího napříč žánry, který je pohostinný ke všem uměleckým směrům.

16 Cultural factory SVĚTOVAR WUK / Wienna WUK cultural center WUK je prostor o 12000m 2, zaměřený na kulturu, workshopy a sociální setkávání, nacházející se v jednom z největších kulturních center v Evropě. Slouží k setkávání umělců, prezentaci jejich prací, ale i jako místo s potenciálem politické angažovanosti. WUK nabízí kulturní prostor, kde mohou lidé diskutovat, přemýšlet, ale i zkoumat. Bývalá továrna na lokomotivy dnes slouží čtyřem hlavním bodům programové struktury organizace: prostor pro performance a představení, divadlo pro děti, vzdělávací a poradenské projekty a zázemí pro 130 nezávislých kulturních skupin a iniciativ. WUK poskytuje místo, ale i organizační podporu pro ty, kteří pracují na poli umění či se o uměleckou činnost zajímají, nezávislé politiky či sociální práce. WUK nabízí různé možnosti, jak se zapojit. Jednak nabízí prostor pro konání akce, ale také organizační podporu pro umělecké, sociální či politické projekty. Aktivní účast, self-management a princip demokracie tvoří základní filozofii WUK. Organizace WUK Cultural Productions Produkce WUK se skládá ze čtyř programových oblastí: WUK Theatre, WUK Culture for Kids, WUK Music a WUK Kunsthalle Exnergasse. WUK Education and Counselling Od roku 1982 WUK Education and Counsellingusiluje o inovaci trhu práce pomocí politických a vzdělávacích projektů pro znevýhodněnou mládež. Ve vzdělávacích a poradenských zařízeních v již šesti místech ve Vídni nachází každoročně cca 2000 žen a mužů mezi 14 a 25 lety podporu pro jejich vstup na trh práce. Bohatý programpomoci nalézt profesní orientaci, který zahrnuje poradenství, je k dispozici pro znevýhodněné mladé lidi.

17 Cultural factory SVĚTOVAR 16 Způsob řízení pomocí autonomních sektorů Osobní-Management V terminologii WUKu jsou slova, autonomie a self-management úzce provázána se všemi strukturami WUK, ale i s aktivitami mimo asociaci. Asi 130 domácích skupin, iniciativ a jednotlivců pracuje v sedmi autonomních sektorech: Sociálně-politická iniciativa, Děti a mládež, Interkulturní iniciativy, Tanec a divadlo, Workshopy, Výtvarné umění a Hudba. Mají společnou základní demokratickou rozhodovací strukturu. Vnitřní záležitosti řídí prostřednictvím měsíčních plenárních zasedání. Schůzky jednotlivých sektorů Sektorové schůze jsou základem self-managementu. Zástupci skupin a iniciativ se v jednotlivých odvětvích jednou měsíčně setkávají na poradě. Zde se rozhoduje o přijetí či vyloučení ze skupin, řeší se rozdělení úkolů a prostor a jedná se o společných akcích. Schůze ovlivňuje předpisy a pravidla v jednotlivých sektorech a slouží jako diskusní fórum pro otázky a témata související s celkovým provozem organizace a jednotlivých sektorů. Za příjímání nových členů do sektorů jsou zodpovědné dvě kontaktní osoby. Pokud někdo shání prostor, chce představit projekt a navázat spolupráci nebo realizovat nějaký specifický plán, musí se prezentovat přímo na sektorové schůzce. WUK Fórum WUK Fórum je koordinační, diskusní a poradní výbor pro všech sedm odvětví a členy představenstva WUK. Zabývá se otázkami, které se týkají celého domu, a vypracovávají doporučení k vedení a pro individuální sektory. WUK Fórum se skládá ze dvou zástupců z každého sektoru, členů představenstva, výkonného vedení a zástupců z interního časopisu WUK Info-Intern. Hosté jsou vítáni v diskusích o otázkách a projektech týkajících se celé organizace.

18 Cultural factory SVĚTOVAR Případová studie Arts Factory, Trerhondda Chapel Rhonda Valley, South Wales, Anglie 4 Tato stavba byla určena k demolici, i když se jednalo o industriální kulturní památku. Díky osmnáctiměsíční kampani, která upoutala pozornost médií, bylo na základě podpisů obyvatel získáno povolení k rekonstrukci. Pro účely obnovy památky jako komunitního centra, které v prvé řadě zohledňuje zájmy místních usedlíků, vznikl tým správní rady a ředitelů projektu z řad dobrovolníků zainteresovaných na projektu. Z liber získaných na její revitalizaci byla také určitá část odpracována ve formě dobrovolné práce. Vzniklé komunitní centrum hostí grafické studio, zahradnické centrum, řezbářskou dílnu, umělecko-environmentální studio (grafický design, vytváření webových stránek), organizace s podpůrnými programy v nezaměstnanosti, studio pro box a kino. Má 800 členů s poplatkem 1 libry ročně, odehrává se zde na 30 různých aktivit a jeho služebdenně využívá cca 350 místních lidí. Přípravný tým pracoval velmi demokraticky a byl schopen dát dohromady všechny skupiny v komunitě a vytvořit jednotný rámec pro všechna zmíněná úsilí. V roce 2003 bylo centrum uvedeno v programu BBC jako příklad dobré rekonstrukce historické budovy pro současné využití. Je uváděno jako příklad toho, jak se mohou společenské, ekonomické a environmentální faktory vzájemně podporovat ve vytváření udržitelných komunit. Centrum bylo otevřeno v roce 1990 a slouží jako příklad dobré praxe v přinášení inovativních projektů do marginalizované oblasti bojující s důsledky deindustrializace. Jeho ambicí je stát se sociální firmou nezávislou na grantech. 4

19 Cultural factory SVĚTOVAR Domácí kontext Trend budovat víceúčelové kulturní prostory pronikl do ČR začátkem devadesátých let. Prvním počinem tohoto druhu bylo Divadlo ARCHA, které vzniklo generální rekonstrukcí původního Divadla E.F.Buriana v Praze. Převratná koncepce sálu nebyla /přes mnohá diskutabilní technická řešení, která s sebou experimenty tohoto druhu vždy přináší/ do dnešní doby prakticky překonána. Ze stejné architektonické dílny vznikly ještě dva další, koncepčně podobné prostory Bazilika v Českých Budějovicích /otevřena 2005/ a UFFO v Trutnově /otevřeno 2010/. Jiným příkladem moderního prostoru je Divadlo Ponec, které však slouží především tanci a svoji multifunkčnost manifestuje nejrůznějšími inscenačními postupy moderního tance a nonverbálního divadla. Mimoto vzniklo v ČR během posledních dvaceti let několik investičních projektů kulturních center v rozmanitých variantách programových, produkčních a provozních mechanismů Divadlo 29 /Pardubice/, LaFabrika /Praha/, Sladovna /Písek/. Další příklady moderních kulturních prostorů umožňujících variabilitu jsou uvedeny v příloze č. 3. Lze konstatovat, že i ČR kopíruje mezinárodní vývoj, v němž sílí tendence k budování multifunkčních kulturních prostorů a k novým formám organizačních modelů. Z toho lze usoudit, kudy se bude ubírat i u nás vývoj moderní kulturní infrastruktury. Důvody pro to jsou jednoznačné. Jednodruhové prostory a jejich provozující organizace jsou nákladné, poptávka po moderních kulturních službách roste a stávající kulturní instituce ji nestačí pokrývat.to vytváří tlak na změnu. Tato změna s sebou nese i poptávku po novém modelu organizačním. Možným řešením se podle zahraničních zkušeností ukazuje být samoorganizovaná, nehierarchická, horizontální síť, založená na participaci více autonomních subjektů nestátních neziskových organizací, občanských aktivit, umělců apod. Pro způsob provozu kulturního centra typu 4x4 CF zatím v ČR nebyl vytvořen precedent. Některé prvky tohoto modelu se však již dílčím způsobem v systémech níže uvedených českých organizací objevují, a proto jsou zde uvedeny (Divadlo Alfred ve dvoře /Praha/, Divadlo Ponec /Praha/, MeetFactory/Praha/). Na základě provedených rešerší je zřejmé, že existuje dostatek zkušeností s revitalizací pivovarů na kulturní centra a že existují multifunkční centra, která dílčími způsoby praktikují produkční mechanismy založené na kooperaci partnerů. 4x4 CFje příležitost spojit všechny tyto dílčí precedenty v jeden funkční celek.

20 Cultural factory SVĚTOVAR Alfréd ve dvoře Alfred ve dvoře, scéna pro nové divadlo, uvádí progresivní uměleckou tvorbu a unikátní autorské projekty. Prezentuje současné trendy z oblasti živého umění s akcentem na pohybové, vizuální a experimentální divadlo. Alfred ve dvoře funguje jako produkční dům a poskytuje prostor umělcům, kteří svou tvorbou přesahují jednotlivé umělecké disciplíny a pracují projektovým způsobem. Koncepčně podporuje vznik autorských prací, odvážné experimenty, podílí se na realizaci prvotin, zajišťuje prostory na zkoušení, pečuje o produkci a administrativní část koprodukčních projektů. Provozovatelem Divadla Alfréd ve dvoře je občanské sdružení Motus. Jeho cílem je vytvářet produkční zázemí pro rozvoj kreativity, aktivně usilovat o zlepšování podmínek pro práci začínajících umělců, podporovat neobvyklé tvůrčí počiny a přibližovat nové umělecké trendy širší veřejnosti a divákům. Motus vznikl v roce 2001, aby zcela unikátní dramaturgií naplnil obnovený provoz divadla Alfred ve dvoře. Divadlo záměrně nezaložilo umělecký soubor a funguje jako stagiona. Poskytuje prostor pro tvorbu umělců a skupin na jednotlivých nových autorských projektech. Od zahájení Činnosti v roce 2001 do konce roku 2004 se Motus etabloval jako vysoce profesionální produkční tým, navázal spolupráci s mnoha domácími i zahraničními profesionálními umělci, s absolventy uměleckých škol a začínajícími umělci. Podílel se na realizaci 104 nových autorských projektů a premiér. Motus inicioval také vznik Nové sítě distribuční sítě pro cirkulaci nezávislých divadelních projektů po ČR.

21 Cultural factory SVĚTOVAR Divadlo Ponec Divadlo Ponec provozuje občanské sdružení Tanec Praha za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 3. Ponec je otevřeným prostorem pro nezávislou uměleckou tvorbu zaměřenou prioritně na současný tanec a pohybové divadlo. Flexibilně reaguje na nové trendy v oblasti živého umění s prioritním zaměřením právě na soudobý tanec a veškeré žánry s ním související. Má za cíl poskytovat vybraným umělcům maximálně kvalitní zázemí pro realizaci jejich projektů. Při stavbě dramaturgie vychází divadlo z několika aspektů. Na jedné straně je důležitým partnerem pro velkou část domácích tvůrců, kterým poskytuje možnost seberealizace při prezentaci vlastních projektů. Supluje do jisté míry malé (respektive žádné) institucionální zázemí tvůrčích skupin současného tance a snaží se choreografům nahradit chybějící profesionální zázemí, které je tak důležité pro kvalitní práci v kterémkoliv oboru. Z těchto choreografů a tanečníků se rekrutuje otevřená skupina, jejíž jednotliví na sobě nezávislí umělci s Poncem intenzivně spolupracují a v divadle působí v rámci jeho profilové dramaturgie. Na druhé straně se intenzivně stará o navazování spolupráce se zahraničními umělci a institucemi, iniciuje vznik koprodukcí, rezidencí zahraničních umělců a stipendijních pobytů českých umělců za hranicemi ČR. Otevřením divadla Ponec začal fungovat na naší divadelní mapě obsahově zcela nový druh prostoru. Jeho dramaturgie i provoz soustavně věnuje pozornost soudobému tanci a tanečnímu divadlu a podporuje všechny inspirativní přesahy k jiným žánrům, alternativám a scénickým technologiím, jež současné umění generuje. V Ponci najdete umělce létající, padající, visící, umělkyně na hlavách, na zádech, na rukách, na špičkách, to všechno v piškotech i naboso a hlavně v neustálém pohybu, který často připomíná tanec. Ponec je koncipován jako prostor s vlastnostmi tanečního sálu, a poskytuje tudíž zázemí pro tvorbu nových inscenací a čas i prostor k přípravě jednotlivých vystoupení. Jeho program počítá se vzdělávacími projekty, workshopy, je i místem odborných seminářů, konferencí a diskusí. Tedy zázemím umělců i odborníků a zřetelnou diváckou adresou zároveň. V neposlední řadě poskytuje Ponec také prostor pro hostující soubory a je místem, kde se natáčí oblíbený pořad Jana Krause.

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce XIII. volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 8. dubna 2011 1 1. Evropské hlavní město kultury 2. Regionální spolupráce 2 1 26.7.2011

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Veřejné diskuze o kultuře a jejich problémech ve městě: open space / platforma pro dialog skrz kultrurní obcí, městskou samosprávou a veřejností

Veřejné diskuze o kultuře a jejich problémech ve městě: open space / platforma pro dialog skrz kultrurní obcí, městskou samosprávou a veřejností Projekt Platforma nezřizované kultury v Českých Budějovicích: Rok realizace projektu 2012 Hlavní aktivity projektu: Festivalový koncept SLAVIE ožije: festival místní spolkové a nezřizované kultury v Českých

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

PROSTOR PRO VÁŠ EVENT

PROSTOR PRO VÁŠ EVENT PROSTOR PRO VÁŠ EVENT CO JE DEPO2015 Bývalé depo dopravních podniků a nyní místo pro rozvoj tzv. kreativních průmyslů (grafika, design, móda, 3D tisk, řemeslo, film ) Inovativní prostor, který propojuje

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

HUDBA 07. JE OZNAČENA JEDNA VELKÁ KULTURNÍ AKCE, POMOCÍ KTERÉ SE BRNO PRODÁ VENKU (BENÁTKY - KARNEVAL, CANNES - FILM.FESTIVAL APOD.

HUDBA 07. JE OZNAČENA JEDNA VELKÁ KULTURNÍ AKCE, POMOCÍ KTERÉ SE BRNO PRODÁ VENKU (BENÁTKY - KARNEVAL, CANNES - FILM.FESTIVAL APOD. HUDBA 07. JE OZNAČENA JEDNA VELKÁ KULTURNÍ AKCE, POMOCÍ KTERÉ SE BRNO PRODÁ VENKU (BENÁTKY - KARNEVAL, CANNES - FILM.FESTIVAL APOD.) 14 29. MĚSTO PODPORUJE NEZŘIZOVANOU SCÉNU 14 10. MĚSTO PŘITAHUJE ZAHRANIČNÍ

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Možnosti podpory KULTURNÍCH. PRŮMYSLŮ v ČR. a KREATIVNÍCH. Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012. www.kreativniprumysly.cz

Možnosti podpory KULTURNÍCH. PRŮMYSLŮ v ČR. a KREATIVNÍCH. Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012. www.kreativniprumysly.cz Možnosti podpory KULTURNÍCH a KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ v ČR Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012 www.kreativniprumysly.cz PUBLIKACE KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY V ČR Malý domácí trh Menšinový jazyk NEDOSTATEČNÁ

Více

Závazný výklad preferenčních kritérií

Závazný výklad preferenčních kritérií MAS Mikulovsko o.p.s. Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 Fiche 7 Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko Povinná preferenční : Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

ARCHIV ADM. VILA PAVILON. 4x4 CF JÍDELNA SLADOVNA SVĚTOVAR PLZEŇ PREZENTACE DUR SCHÉMATICKÁ SITUACE

ARCHIV ADM. VILA PAVILON. 4x4 CF JÍDELNA SLADOVNA SVĚTOVAR PLZEŇ PREZENTACE DUR SCHÉMATICKÁ SITUACE Sdružení Helika-Sudop / 14.11.2011 ADM. VILA PAVILON 4x4 CF ARCHIV JÍDELNA KOTELNA VARNA SLADOVNA SCHÉMATICKÁ SITUACE 2 AREÁL SVĚTOVAR LEGENDA POVRCHŮ STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ KOSTKY ZATRAVNĚNÉ PLOCHY ZATRAVŇOVACÍ

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s.

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Příloha č. 9 Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Správní a dozorčí rada Divadla pod lampou si dovoluje požádat statutární město Plzeň, zakladatele

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tanec Praha. Profesionální umění. Projekt č. 1: Tanec dětem 2016. Celkové náklady na projekt:

Tanec Praha. Profesionální umění. Projekt č. 1: Tanec dětem 2016. Celkové náklady na projekt: Tanec Praha Oblast: Účel: Kultura Profesionální umění Projekt č. 1: Tanec dětem 2016 440 000 Kč Tanec dětem 2016 je pokračováním jedné ze základních aktivit určených speciálně dětem a mládeži na Praze

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Technologické platformy v OPPI Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Program Spolupráce - program podporuje vznik a rozvoj klastrů a technologických platforem (TP) - kooperační odvětvová

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa Kreativní Evropa 2014-2020 O programu Nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů a her distribuci a propagaci evropských filmů a pro sítě kin vzdělávání pro profesionály a umělce

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

MAPOVÁNÍ KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ

MAPOVÁNÍ KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ MAPOVÁNÍ KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ Markéta Dubová, ONplan lab, s.r.o. Olomouc, 9. září 2015 CO JSOU KKP? CO JSOU KKP? KULTURNÍ SEKTOR KULTURNÍ ODVĚTVÍ KREATIVNÍ ODVĚTVÍ Scénická umění Výtvarná

Více

_ Problém a příležitost

_ Problém a příležitost ZDENĚK RUDOLSKÝ _ Problém a příležitost V České republice je spousta lidí se skvělými nápady chybí jim ale infrastruktura, kontakty, přístup ke zdrojům a podmínky pro rozvoj. Hub je celosvětová síť působící

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Chytrý region. Jednání RSK Hradec Králové

Chytrý region. Jednání RSK Hradec Králové Chytrý region Jednání RSK 16.1.2017 Hradec Králové Kde: Hradec Králové 19. 10. 2016 Konference Chytrý region Příležitosti pro obce a města Účastníci: zástupci obcí a měst a odborná veřejnost Dopolední

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR

3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR 3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 1 MeetFactory Charakteristika prostor MeetFactory zahájila provoz v unikátní industriální budově na Smíchově

Více

RNDr. Zita Kučerová, PhD.

RNDr. Zita Kučerová, PhD. RNDr. Zita Kučerová, PhD. Koncepční úroveň Proč realizovat chytrá řešení? smysluplný a udržitelný územní rozvoj vyšší míra efektivity = větší dopad integrovaná řešení, propojování témat, aktivit Koncept

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Mgr. Jaroslav Mach, odbor rozvoje a financování dopravy MHMP mobilitapraha@praha.eu www.poladprahu.cz Co je plán udržitelné mobility? Strategická koncepce dopravy

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP mobilitapraha@praha.eu www.poladprahu.cz Co je plán udržitelné mobility? Strategická koncepce dopravy

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více