Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu"

Transkript

1 prsu s cílem zmenšit nádor a dosáhnout operability. Dosažení úspěšného downstagingu ve spojení s přínosem systémové léčby srovnatelným s adjuvantní terapií je důvodem, proč je neoadjuvantní léčba stále více zvažována i u operabilních nádorů prsu. Je několik dobrých důvodů k její indikaci: Preklinické modely léčby i výsledky klinických studií dokazují, že předoperační chemoterapie je pro organismus biologicky příznivější než pooperační a znamená stejný přínos ve smyslu zlepšení celkového přežití jako léčba adjuvantní. 1 Neoadjuvantní léčba může zmenšit původní nádor tak, že pacientka nemusí podstoupit ablaci, ale je možné provést prs šetřící výkon. Klinické hodnocení změny velikosti nádoru a obdobné hodnocení pomocí zobrazovacích metod umožňuje včas detekovat rezistenci nádoru ke zvolené léčbě a tím se vyvarovat podání neúčinné léčby, která by pacientku mohla poškodit nežádoucí toxicitou. 2 Časné podání systémové léčby umožní dobrou distribuci léku do nádoru skrze intaktní cévní zásobení. Existují ale i určitá úskalí: U méně než 5 % pacientek s lokálně pokročilým karcinomem prsu, které se podrobí neoadjuvantní systémové léčbě, při ní dochází k progresi. Pro tyto nemocné a pro ty, u nichž nemá neoadjuvance žádný účinek, znamená volba předoperační léčby zdržení kurativního chirurgického výkonu. Předoperační chemoterapie může teoreticky indukovat časnou rezistenci k léčbě. Neoadjuvantní léčba by mohla zvyšovat riziko chirurgických a poradiačních komplikací, což ale nebylo nikdy potvrzeno. 3 V praxi tedy převažují výhody neoadjuvantní léčby nad jejími nevýhodami, a neoadjuvance je tak standardním léčebným postupem pro pacientky s karcinomem prsu klinického stadia III. 4 Stále více se ale uplatňuje i u operabilních nádorů s nepříznivou biologickou charakteristikou, tedy u nádorů s vysokou růstovou aktivitou, vysokým grade, HER2-pozitivitou atp., u nádorů s vysokým rizikem metafarmakoterapeutické postupy Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Souhrn Tesařová P. Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu. Farmakoterapia 2011;1(1): Neoadjuvantní systémová léčba byla dlouhá léta podávána s cílem zlepšit operabilitu lokálně pokročilého karcinomu prsu. V současné době však dostává nový indikační rozměr u nemocných s primárně agresivním, a přitom na léčbu odpovídajícím nádorem s významným podezřením na časnou diseminaci. V neoadjuvanci je možné využít všechny necílené i cílené léčebné metody, jak prokázala řada klinických studií, a tím příznivě ovlivnit vyhlídky nemocných do budoucna. Klíčová slova karcinom prsu, neoadjuvance, patologická kompletní remise, systémová terapie, cílená terapie, chemoterapie Summary Tesařová P. Current perception of neoadjuvant therapy of breast cancer. Farmakoterapia 2011;1(1): Systemic neoadjuvant therapy has long been administered with the objective to improve operability of locally advanced breast cancer. At present, however, it is increasingly used in patients with primarily aggressive tumours that respond to therapy, but have highly suspected early dissemination. In the neoadjuvant setting it is possible to employ all targeted and non-targeted therapies as was shown in a number of clinical trials, and thereby positively influence future perspective of the patients. Key words breast cancer, neoadjuvant therapy, complete pathologic remission, systemic therapy, targeted therapy, chemotherapy Neoadjuvantní léčba je systémová onkologická terapie podávaná před lokálním výkonem, jehož cílem je místní odstranění zhoubného nádoru. Neoadjuvantní systémová léčba byla tradičně indikována u nemocných s lokálně pokročilým nebo z jiných důvodů inoperabilním karcinomem 82

2 farmakoterapeutické postupy obrázek 1 Celkové přežití v závislosti na dosažení patologické kompletní remise (pcr) primárního nádoru a uzlinovém postižení (Podle 10) stazování. V těchto případech je systémová léčba pro osud nemocného významnější než terapie lokální. 5 Lokálně pokročilý nádor se může prezentovat v řadě klinických variant: velký primární nádor (> 5 cm); postižení regionálních uzlin nádorem (L 1 3); prorůstání do stěny hrudníku nebo kůže, ulcerace, satelitní kožní ložiska; inflamatorní karcinom prsu. Neoadjuvantní léčba je obvykle součástí multimodální léčby. V průměru 75 % žen dosáhne indukční terapií významné odpovědi primárního nádoru, a téměř polovina z nich dokonce tzv. zobrazovací remise, tedy stavu, kdy nádor není detekovatelný zobrazovacími metodami. Polovina až dvě třetiny nemocných v zobrazovací remisi patří mezi ty šťastné pacientky, u kterých může patolog konstatovat při histologickém vyšetření tzv. patologickou kompletní remisi (pcr), tedy úplné vymizení invazivního nádoru z prsu a spádových uzlin. Neoadjuvantní chemoterapie může změnit klinicky pozitivní postižení axilárních uzlin na patologicky negativní (pn0), což se dle výsledků klinických studií podaří ve %. 6,7 Řada studií také dokládá statisticky významnou souvislost mezi dosažením pcr a prodloužením doby bez nemoci (DFS disease-free survival) i celkového přežití (OS overall tabulka 1 Prognóza pacientek s lokálně pokročilým karcinomem prsu v závislosti na počtu postižených uzlin (Podle 11) Počet pozitivních uzlin po neoadjuvantní 5leté přežití chemoterapii L 0 75 % L % L % L > % survival) (obrázek 1). U pacientek s negativitou původně pozitivních uzlin po neoadjuvantní chemoterapii jsou výsledky lepší než u pacientek s pozitivními uzlinami, přičemž riziko rekurence a smrti roste proporcionálně s počtem reziduálních patologických uzlin (tabulka 1). 8,9 Neoadjuvantní chemoterapie Dobře je zmapovaný účinek neoadjuvantní chemoterapie na zmenšení primárního nádoru s možností provedení konzervativního chirurgického výkonu. Ve studii National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) B-18 bylo zařazeno nemocných s primárně operabilním karcinomem prsu, které byly rozděleny do dvou ramen s primárně neoadjuvantní, nebo s adjuvantní chemoterapií 4 cykly standardního režimu AC (cyklofosfamid 600 mg/m 2, doxorubicin 60 mg/m 2 ) ve 3týdenním intervalu. Neoadjuvantní chemoterapie zvýšila podíl nemocných vhodných ke konzervativnímu výkonu o 12 % (z 60 % na 68 %). Podobný výsledek potvrdily i další studie. Po zhodnocení 9,5letého sledování studiové populace nebyl zaznamenán žádný rozdíl v parametru DFS a OS mezi oběma skupinami nemocných (DFS: 69 % vs. 70 %; p = 0,80; 0S: 55 % vs. 53 %; p = 0,50). Ke stejnému výsledku došla rovněž metaanalýza, do níž byly zahrnuty i ostatní proběhlé studie se stejným sledovaným parametrem. 17 Do studie EORTC10902 bylo zařazeno 698 pacientek s operabilním karcinomem prsu, které byly randomizovány do dvou ramen k předoperační a pooperační chemoterapii 4 cykly FEC (5-fluorouracil, epirubicin a cyklofosfamid), podávanými v třítýdenním intervalu. Po 56 měsících nebyl shledán žádný rozdíl v DFS ani OS, v rameni s neoadjuvantní chemoterapií dosáhlo 13 pacientek pcr, která byla definována jako úplné vymizení nádoru z tkáně prsu a spádových uzlin. Ve srovnání se skupinou nemocných, které nedosáhly po neoadjuvanci pcr, došlo u pacientek 2011;1(1):

3 farmakoterapeutické postupy tabulka 2 Vliv neoadjuvantní chemoterapie na přežití u lokálně pokročilého karcinomu prsu Autor Počet Medián sledování OS pro CR OS pro PR Poznámky Eltahir let 74 % 36 % Klinická odpověď Bonadonna let 86 % (DFS) 56 % (DFS) Klinická odpověď Kuerer let 89 % 64 % Patologická odpověď Hennessy let 93 % 72 % Patologická odpověď v axilárních uzlinách Guarneri let 91 % (5 let) 80 % (5 let) Patologická odpověď v axilárních uzlinách 91 % (10 let) 45 % (10 let) Vysvětlivky CR kompletní odpověď; PR částečná odpověď; OS celkové přežití; DFS doba bez nemoci s pcr ke zlepšení OS o 14 % (HR: 0,86; 95% CI: 0,77 0,96; p = 0,008). Předpokládá se tedy významná souvislost s dosažením pcr a zlepšením prognózy nemocných. 18 Ve studii NSABP B-27 bylo sledováno pacientek s časným operabilním karcinomem prsu, které absolvovaly předoperační chemoterapii 4 cykly AC a byly dále randomizovány do 3 ramen: k následné operaci, k pokračování neoadjuvance 4 cykly docetaxelu v dávce 100 mg/m 2 v třítýdenním intervalu, po níž teprve následovala operace, nebo k operaci a následné adjuvantní chemoterapii 4 cykly docetaxelu ve stejném dávkování. Dosažení pcr korelovalo bez ohledu na způsob, kterým byla dosažena se zlepšením OS (HR: 0,33; 95% CI: 0,23 0,27; p < 0,0001). Přestože přidání docetaxelu zvýšilo podíl dosažených pcr (ze 13 % na 26 %), neznamenalo už zlepšení přežití. Dosažení pcr mohlo ovlivnit i zařazení pacientek s pozitivitou estrogenových receptorů, které užívaly souběžně s chemoterapií tamoxifen. 19 Počet léčebných cyklů ani typ chemoterapie nejsou striktně určeny, protože závisí na odpovídavosti nádoru, ale pokud si za cíl klademe co nejúčinnější redukci nádorové masy, je rozumné indikovat předoperačně kompletní chemoterapii, odpovídající typu i délce trvání adjuvance. Využíváme antracyklinové režimy (AC, FEC, FAC), které doplňujeme taxany. U nich také byla potvrzena účinnost v neoadjuvanci v řadě klinických studií. Například ve studii TAX 301 (Aberdeen) podstoupilo 162 žen neoadjuvantní chemoterapii pro lokálně pokročilý karcinom prsu 4 cykly AC s vincristinem a prednisonem (CAVP) a poté polovina pokračovala dalšími 5 cykly, druhá byla randomizována k léčbě docetaxelem. 6,7 Tato data podporovala řada výsledků dalších studií, takže v rámci konference o neoadjuvantní chemoterapii v roce 2003 byla postulována následující doporučení: 17 Podat 4 cykly chemoterapie s antracykliny nebo s antracykliny a taxany, s kontrolou klinické a zobrazovací odpovědi. Jedině v případě kompletní zobrazovací remise provést operaci. Pacientky s menší odpovědí jsou indikovány k další neoadjuvantní léčbě, pokud byla účinná, nebo ke změně terapie na léčbu bez zkřížené rezistence dalšími 4 cykly. Cílem je dosáhnout co nejlepší odpovědi před operací. Pokud nádor nereaguje, je indikována změna chemoterapie dříve. Jestliže nádor progreduje a je operabilní, je indikována operace. Hormonální neoadjuvance U zhoubných hormonálně dependentních lokálně pokročilých karcinomů prsu u postmenopauzálních žen je tabulka 3 Kritéria pro vhodnost provedení prs šetřícího výkonu po neoadjuvantní léčbě lokálně pokročilého karcinomu prsu Nevhodný T4 Progrese nebo neodpovídavost nádoru Neakceptovatelný kosmetický efekt parciálního výkonu Nádor do okrajů, DCIS do okrajů, reziduální nádor ve zbytku žlázy Multicentrický nádor Rozsáhlé mikrokalcifikace s intraduktální komponentou perzistující po neoadjuvanci Nepoměr mezi velikostí rezidua prsu Lupus erythematodes, sklerodermie, dermatomyositida (relativní kontraindikace) Vhodný T3 Významné zmenšení nádoru Malé reziduum s možností kompletního odstranění s dobrým kosmetickým efektem R0 resekce s dostatečným okrajem Jedno ložisko nádoru Invazivní karcinom bez přítomnosti intraduktální složky přesahující kvadrant Malý reziduální zbytek a velký prs Nepřítomnost systémového onemocnění Vysvětlivky DCIS duktální karcinom in situ 84

4 farmakoterapeutické postupy možné dosáhnout úspěchu také indukční hormonální léčbou tamoxifenem nebo inhibitorem aromatázy. Mnohem méně než u neoadjuvantní chemoterapie je jasné, jakého procenta pcr lze hormonální léčbou dosáhnout a jaká je souvislost mezi úspěchem léčby a OS. Daleko častěji než při léčbě chemoterapií se můžeme setkat s rozporem mezi nálezem účinnosti léčby při sonografických kontrolách a značné lokální pokročilosti nádoru při následné operaci. Předpokládá se, že hlavní roli při rozhodování o indikaci hormonální léčby by mělo hrát posouzení míry hormonální dependence a růstové aktivity nádoru. Někteří autoři počítají takzvaný proliferační index předoperační léčby (PEPI), který by mohl být vodítkem při rozhodování mezi hormonální léčbou a chemoterapií. 18 Z tohoto důvodu ponecháváme tento přístup především pro nemocné po menopauze a ve špatném celkovém stavu, s komorbiditami či poškozením funkce srdce, ledvin, plic nebo jater, pro které je případná toxicita chemoterapie neúnosná. 19 Optimální lokoregionální léčba Po indukční neoadjuvantní léčbě je třeba zvolit správný způsob lokoregionální terapie na základě hodnocení účinku léčby pomocí zobrazovacích metod (mammografie, ultrasonografie, magnetická rezonance). Vzhledem k vysoké úspěšnosti neoadjuvantní léčby provádíme časnou kontrolu účinku po prvním cyklu léčby k eventuální indikaci značení místa nádoru (tuš, kovový klip atp.) pro zacílení a maximální šetrnost operace. Při indikaci operace vycházíme vždy z původního rozsahu onemocnění (vstupní infiltrace uzlin exenterace axily; inflamatorní karcinom ablace; atp.). U % nemocných s lokálně pokročilým karcinomem prsu se dosáhne možnosti provést prs šetřící chirurgický výkon (tabulka 3). Inflamatorní karcinom prsu Inflamatorní karcinom prsu je velmi rychle progredující nádor s vysokou pravděpodobností časného metastatického rozsevu a se špatnou prognózou. Klinicky se nejčastěji projeví bolestí, citlivostí, zarudnutím a zvětšením prsu. Kůže je růžová a teplá, někdy s obrazem pomerančové kůže ( peau d'orange ). V prsu může, ale nemusí být přítomná hmatná rezistence. Většina pacientek má v době diagnózy postižené axilární uzliny a u třetiny už se vyvinuly vzdálené metastázy. Klasickým bioptickým nálezem je kožní nádorová lymfangiopatie. Pacientky, u kterých se spojuje klinický a patologický nález, mají nejhorší prognózu. Podle výsledků SEER (National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology and End Results) mají nemocné s oběma nálezy pravdě- obrázek 2 Paralelní model metastazování karcinomu prsu (Podle 24) 2011;1(1):

5 farmakoterapeutické postupy obrázek 3 Přínos taxanů v neoadjuvanci (Podle 10) 30% zmenšení největšího průměru. 19 K vyloučení subjektivních chyb při klinickém hodnocení slouží posuzování změn velikosti nádoru pomocí zobrazovacích metod mammografie, ultrazvuku, magnetické rezonance, PET s využitím stejných pravidel hodnocení. 16 Jedině biopsie je však schopná rozhodnout o tom, zda nemocná dosáhla pcr, tedy stavu, kdy při hodnocení tkáně prsu mikroskopem je zjišťováno úplné vymizení invazivního zhoubného nádoru. 23 Vliv neoadjuvantní léčby na celkové přežití podobnost přežití 3 roky pouze 32 %, nemocné s pouze klinickým obrazem 60 % a nemocné se symptomatickým nálezem kožní lymfangoitidy bez klinických známek inflamace 52 %. 20 Ženy s inflamatorním karcinomem prsu, které absolvují chemoterapii, operaci a radioterapii, zvyšují svoji šanci na pětileté přežití z 30 % na 70 % a pětileté DFS z 22 % na 48 %. Asi 30 % nemocných s inflamatorním karcinomem žije dalších 20 let bez známek nemoci. Prs šetřící výkon u inflamatorního karcinomu prsu je spojen s vysokou frekvencí lokální rekurence a optimální léčbou zůstává neoadjuvantní chemoterapie následovaná mastektomií a ozářením hrudní stěny. 21 Recidiva nádoru po prs šetřícím výkonu U 5 20 % všech nemocných operovaných konzervativně se do deseti let vyskytne lokální recidiva. Toto procento je podstatně vyšší u nemocných, které neabsolvovaly radioterapii. Podmínkou úspěšné léčby recidivy je včasný záchyt pomocí zobrazovacích metod pravidelně prováděných v rámci sledování, restaging případného systémového relapsu a bioptická verifikace nálezu. Klinická odpověď na neoadjuvantní léčbu obecně přijímaná kritéria k hodnocení léčebné odpovědi Kritéria WHO/UICC (World Health Organization/International Union Against Cancer), užívaná více než 20 let, definují klinickou remisi (CR) jako úplné vymizení všech klinických známek nádoru v prsu i regionálních uzlinách. Parciální neboli částečná odpověď (PR) je definovaná jako > 50% redukce velikosti nádoru ve dvou nejdelších kolmých rozměrech, progrese pak jako > 25% nárůst velikosti nádoru ve dvou nejdelších kolmých rozměrech nebo vznik nových lézí. 22 Takzvaná kritéria RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) se používají v rámci řady klinických studií. Definice CR se neliší od kritérií WHO, PR je popisována jako Odpověď primárního nádoru i uzlinového postižení je předpokládanou analogií účinku systémové adjuvantní léčby na případné vzdálené metastázy, proto je dosažení pcr po neoadjuvanci tak významným úspěchem, neboť dává naději na úplnou úzdravu, a v případě, že má pacientka nádor s paralelním způsobem metastazování (obrázek 2), pak je neoadjuvantní léčba jedinou možností, která u ní může vést k uzdravení. 2 Proto také probíhá řada klinických studií, které mají vytipovat ty léčebné režimy, jež vedou k vyšší pravděpodobnosti dosažení pcr například kombinace taxanů s antracykliny zvyšuje četnost pcr (obrázek 3). 13 Ve studii GeparTrio, publikované v roce 2009, byly pacientky před operací léčeny 2 cykly docetaxelu s doxorubiciem a cyklofosfamidem (TAC). Ty pacientky, které podle zobrazovací kontroly neodpovídaly (n = 622), byly léčeny dalšími 4 cykly TAC, nebo VC. Ty, které odpovídaly, byly randomizovány do ramene s dalšími 4 nebo 6 cykly TAC. U těchto nemocných se procento dosažených pcr statisticky významně nelišilo, avšak hematologická toxicita stupně 3 4 byla v rameni s celkem 8 cykly TAC významně vyšší. Ve skupině pacientek, které primárně neodpovídaly na léčbu (31 %), neměla změna chemoterapie žádný vliv na procento dosažených pcr (6 % vs. 5 %; p = 0,73), které bylo výrazně nižší než u pa cientek s primární odpovědí (44,5 %). 25 Podobně byla uspořádána i klinická studie se 193 pacientkami v MD Anderson Cancer Center. Nemocné s lokálně pokročilým karcinomem T3 4 nebo N1 3 absolvovaly tři cykly režimu VACP (vincristin, doxorubicin, cyklofosfamid a prednison). Ty, kterým zůstal nádor větší než 1 cm, byly randomizovány do dvou ramen k léčbě dalšími 5 cykly VACP a k podávání VbMF (vinblastin, methotrexát, leucovorin a 5-fluorouracil). Ani zde změna chemoterapie nevedla ke zvýšení počtu pcr. 26 Rozsah lokálního výkonu Předpokládá se, že pokud neoadjuvantní léčba umožní indikovat prs šetřící výkon, měla by být operace přesto dostatečně radikální, což snižuje riziko lokálních rekurencí. Významně tomu napomáhá i vložení klipu nebo označení lůžka nádoru tuší či uhlíkem. Lékaři z MD Anderson Cancer Center zjistili analýzou 340 případů lokální rekurence nádoru prsu po parciálním výkonu, že nejvýznamnějšími rizikovými faktory jsou postižení uzlin N2 3, reziduální nádor větší než 2 cm, multifokální nádor a lymfovaskulární invaze

6 farmakoterapeutické postupy tabulka 4 Porovnání neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie u operabilního lokálně pokročilého nádoru prsu Autor Velikost nádoru Počet pacientek Počet T3/T4 Sledované parametry a výsledky Mauriac 29 4,4 cm /0 10leté OS, podobné v obou skupinách Broet 30 4,7 cm /0 10leté OS, 65 % vs. 60 % Semiglazov 31 IIb/IIIa /0 5leté DFS, 81 % vs. 72% Makris 32 T /0 OS, DFS podobné Fisher 25 T /0 OS, DFS podobné van der Hage 33 T1c T4b /5 OS, DFS podobné Gazet 34 T leté OS, DFS podobné Vysvětlivky OS celkové přežití; DFS doba bez nemoci Vyšetření sentinelové uzliny (SNL) před neoadjuvantní léčbou zpřesňuje informaci o přítomnosti uzlinových metastáz. Na druhé straně však znamená pro nemocnou dvojí zátěž, i když operace je relativně šetrná, a připravuje ji o možnost dosáhnout pcr. Pacientky s pozitivní SNL, které se po neoadjuvanci podrobí exenteraci axily, mají ve 40 % již uzliny negativní. SNL po neoadjuvantní chemoterapii je vhodná jen pro ty pacientky, které měly N0 před zahájením systémové léčby. 27 Na základě analýz prací zkoumajících lokální rekurenci v souvislosti s radioterapií adjuvantně po parciálním chirurgickém výkonu platí stále doporučení pooperační radioterapie pro nádor T3 a více než 3 pozitivní uzliny. Neoadjuvantní versus adjuvantní chemoterapie Řada randomizovaných studií porovnávala účinek neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie u pacientek s lokálně pokročilým karcinomem prsu (tabulka 4). Obecně je výsledek obou přístupů stejný. K podobným závěrům dospěla metaanalýza devíti studií. 28 Většina studií srovnávala procento dosažených konzervativních výkonů u nemocných s hraničně operabilním karcinomem prsu. 35 Volba chemoterapeutického režimu Většina doporučení se přiklání k zahájení neoadjuvantní léčby pomocí antracyklinového režimu (AC, FEC, FAC). U pacientek s pozitivními spádovými uzlinami využíváme především režimy s taxany ve dvou nejčastějších podobách: sekvenční režim, kdy po antracyklinech ve 4 cyklech následuje monoterapie docetaxelem nebo paclitaxelem, jehož výhodou je možnost nezávislého posouzení účinnosti obou po sobě podávaných režimů a eventuální překonání rezistence na antracykliny, anebo kombinovaný režim taxany s antracykliny (ET, AT, TAC). 36 Počet žen dosáhnuvších pcr v režimu s přidáním docetaxelu ve studii Aberdeen byl dvojnásobně vyšší oproti pacientkám léčeným jen CAVP (34 % vs. 16 %). Více než 55 % pacientek, které neodpovídaly na léčbu CAVP, dosáhlo při následné léčbě docetaxelem klinické remise. 6 V posledním sledování studie byl přínos podání taxanů v parametru OS 97 % vs. 78 %. 26 Na druhé straně přidání taxanů ve studii NSABP B-27, ve které bylo léčeno žen s operabilním karcinomem prsu (1 072 s nádorem > 4 cm), byly pacientky randomizovány k předoperační chemoterapii 4x AC, nebo 4x AC a následně 4x docetaxel. Bez ohledu na dvojnásobné zvýšení pcr, dosažené ve skupině léčené taxany, nebyl zaznamenán přínos taxanů pro OS, ať už před operací, nebo po operaci. 36 Není zcela jasné, zda je účinnější sekvenční, nebo simultánní podávání taxanů. Přínos sekvenční léčby však prokázala studie s 913 nemocnými léčenými pro operabilní karcinom prsu (T2 3 N0 2, M0) dávkově denzní chemoterapií 4x AT v porovnání se 4x AC se sekvenčním podáním 4x docetaxel. Sekvenční podání bylo spojeno s dvojnásobným zvýšením pcr (14 % vs. 7 %). 10 Pokud se podávají taxany v neoadjuvanci, dáváme tedy přednost sekvenčnímu podání. Optimální načasování léčby taxany prověřovala také řada klinických studií. Výsledek studie SWOG 0012 prokázal větší přínos týdenního režimu s paclitaxelem v porovnání s jeho podáváním v třítýdenním intervalu. 27 Léčba docetaxelem je naopak na základě výsledků studií doporučována jedenkrát za tři týdny jako účinnější. 6 Role trastuzumabu v neoadjuvanci Asi % lidských karcinomů prsu vykazuje amplifikaci nebo overexpresi HER2. Trastuzumab, humanizovaná monoklonální protilátka, se váže na specifický epitop proteinu HER2 a působí destrukci nádorové buňky. Protinádorový účinek se zvyšuje v kombinaci s chemoterapií, což prokázala řada studií u pacientek s metastatickým HER2- -dependentním karcinomem prsu, ale i v adjuvanci. Nepochybný účinek a příznivý bezpečnostní profil trastuzumabu v klinických studiích u metastatického nádoru prsu byly důvodem pro zavedení trastuzumabu do adjuvantní léčby. Ve čtyřech velkých randomizovaných studiích a v několika menších studiích se ukázal nepochybný přínos trastuzumabu v rámci adjuvantní léčby (obrázek 4). 37 Na základě výsledků dosavadních studií doporučují zodpovědné autority (např. NCCN National Comprehensive Cancer Network) podání trastuzumabu po dobu jed- 2011;1(1):

7 farmakoterapeutické postupy obrázek 4 Studie adjuvantní léčby s trastuzumabem noho roku po dokončení chemoterapie s antracykliny nebo po kompletní chemoterapii buď společně s taxany, nebo v monoterapii. Krátkodobá a dlouhodobá kardiotoxicita představuje zásadní limitaci podání trastuzumabu. Ačkoliv definice kardiotoxicity je ve studiích různá, objevuje se toxický vliv trastuzumabu na srdce u přibližně 4 % nemocných léčených adjuvantně trastuzumabem, včetně symptomatického srdečního selhání. Neoadjuvantní podání trastuzumabu V neoadjuvanci nebyl trastuzumab donedávna používán, přestože již byly známy přesvědčivé důkazy o jeho účinnosti v této indikaci. Ve studii III. fáze NOAH 38 (Neo- Adjuvant Herceptin) italských autorů bylo zařazeno 228 pacientek s lokálně pokročilým karcinomem prsu včetně inflamatorního nádoru, k neoadjuvantní chemoterapii s antracykliny a taxany byl přidán trastuzumab. Tříleté přežívání bez známek nemoci dosahovalo v rameni kombinované léčby 70 % ve srovnání s 53 % v rameni s chemoterapií samotnou to znamená, že relativní riziko rekurence bylo po přidání trastuzumabu téměř poloviční (HR: 0,56; p = 0,006). Po přidání trastuzumabu dosáhlo pcr (obrázek 5) téměř dvakrát více nemocných než s chemoterapií samotnou (43 % vs. 23 %; p = 0,002). Celková odpověď byla rovněž vyšší v rameni kombinované léčby (89 % vs. 77 %; p = 0,02), zlepšení OS v rameni s trastuzumabem nebylo zatím signifikantní. Z přidání trastuzumabu měly prospěch všechny skupiny pacientek nemocné s inflamatorním karcinomem, s karcinomem hormonálně dependentním, s negativními hormonálními receptory i ty, které nedosáhly pcr. Léčba byla dobře snášena, s únosnou kardiotoxicitou. 40 V prosinci 2010 byla v San Antoniu prezentována studie Neo ALTTO (NeoAdjuvant Lapatinib and/or Trastuzumab Treatment Optimisation), která porovnávala neoadjuvantní podání lapatinibu a trastuzumabu a kombinaci obou biologických léků u více než pacientek s HER2- -pozitivním nádorem větším než 2 cm nebo inflamatorním karcinomem (tabulka 6). Pacientky dostávaly po dobu 6 týdnů biologickou léčbu, po níž následovalo 12 týdnů podávání paclitaxelu. V 18. týdnu pacientky podstoupily operaci, následovanou adjuvantní chemoterapií s 5-fluo- obrázek 5 Dosažení patologické kompletní remise (pcr) při neoadjuvantní léčbě trastuzumabem v porovnání s léčbou bez trastuzumabu (Podle 39) 88

8 farmakoterapeutické postupy tabulka 5 Nejčastější chemoterapeutické režimy užívané v neoadjuvanci Dávka Způsob podání Den Opakování cyklu AC/docetaxel (NSABP B-27) Doxorubicin 60 mg/m 2 i. v. 1 à 3 týdny, podat celkem 4x Cyklofosfamid 600 mg/m 2 i. v. 1 Docetaxel 100 mg/m 2 Infuze 1 hod. 1 à 3 týdny, podat celkem 4x AT Doxorubicin 50 mg/m 2 i. v. 1 à 3 týdny Paclitaxel 175 mg/m 2 Infuze 3 hod. 1 TAC podává se 6x, dávka standardní jako v adjuvanci Režimy s trastuzumabem Paclitaxel/FEC 75/trastuzumab Paclitaxel 225 mg/m 2 Infuze 3 hod. 1 à 3 týdny, podat celkem 4x 5-fluorouracil 500 mg/m 2 i. v. 1 Epirubicin 75 mg/m 2 i. v. 1 Cyklofosfamid 500 mg/m 2 i. v. 1 à 3 týdny, podat celkem 4x Současně po celou dobu chemoterapie trastuzumab 1x týdně nasycovací dávka 4 mg/kg v 90minutové infuzi, dále udržovací dávka 2 mg/kg v 60minutové infuzi, při dobré snášenlivosti dále 30minutová infuze. AT/CMF studie NOAH Doxorubicin 60 mg/m 2 i. v. 1 à 3 týdny, podat celkem 3x Paclitaxel 150 mg/m 2 Infuze 3 hod. 1 Paclitaxel 225 mg/m 2 Infuze 3 hod. 1 à 3 týdny, podat celkem 4x CMF Cyklofosfamid 600 mg/m 2 i. v. 1, 8 à 4 týdny, podat celkem 3x Methotrexát 40 mg/m 2 i. v. 1, 8 5-fluorouracil 600 mg/m 2 i. v. 1, 8 Současně s chemoterapií trastuzumab 1x za 3 týdny nasycovací dávka 8 mg/kg v 90minutové infuzi, dále udržovací dávka 6 mg/kg v 60minutové infuzi, při dobré snášenlivosti dále 30minutová infuze. AC/TH Doxorubicin 60 mg/m 2 i. v. 1 à 3 týdny, podat celkem 4x Cyklofosfamid 600 mg/m 2 i. v. 1 Paclitaxel 80 mg/m 2 Infuze 1 hod. 1 1x týdně, podat celkem 12x Současně s chemoterapií trastuzumab 1x týdně nasycovací dávka 4 mg/kg v 90minutové infuzi, dále udržovací dávka 2 mg/kg v 60minutové infuzi, při dobré snášenlivosti 30minutová infuze po dobu 12 týdnů. rouracilem, epirubicinem a cyklofosfamidem podanou celkem 3x a dále adjuvantní biologickou léčbou ve stejné podobě jako v neoadjuvanci po celý rok. 41 Primárním cílem studie bylo dosažení pcr. Kombinovanou léčbou lapatinibem a trastuzumabem bylo dosaženo pcr u 51 % pacientek v porovnání s 29 % při monoterapii trastuzumabem. Dosažení pcr koreluje v klinických stu diích se zlepšením DFS. V rámci studie proběhl i výzkum cirkulujících nádorových buněk (v nádorové bance je biologických vzorků), část pacientek podstoupila PET-CT. Výsledky těchto vyšetření budou teprve vyhodnoceny. K podobnému závěru dospěla i studie německé skupiny GeparQuinto, která vyhodnotila trastuzumab v neoadjuvanci jako účinnější z hlediska dosažení pcr než lapatinib (obrázek 6). 42 Další významnou klinickou studií, která řešila otázku neoadjuvantní biochemoterapie, byla německá studie GeparQuattro. Celkem pacientek s operabilním nebo lokálně pokročilým karcinomem prsu bylo léčeno neoadjuvantně 4 cykly EC (epirubicin, cyklofosfamid) a následně 4 cykly docetaxelu s capecitabinem nebo bez něj a s trastuzumabem v obvyklém dávkování, pokud byly HER2-pozitivní. U 445 nemocných s HER2-pozitivitou bylo dosaženo neoadjuvantní chemoterapií s trastuzumabem ve 31,7 % pcr, u pacientek HER-negativních bylo léčbou bez trastuzumabu dosaženo stejného účinku jen v 15,7 %. HER2-pozitivní nemocné, které nereagovaly na úvodní dva cykly antracyklinové neoadjuvance, dosáhly překvapivě při další léčbě s trastuzumabem ve vysokém procentu pcr (16,6 %), na rozdíl od HER2-negativních nemocných (3,3 %). Procento pacientek, u nichž bylo možno provést konzervativní chirurgický výkon, se v obou skupinách významně nelišilo (63,1 % vs. 64,7 %). 43 Výzkumy potvrdily, že obě látky se navzájem doplňují a kombinace trastuzumabu a pertuzumabu plus chemoterapie zlepšuje v porovnání s trastuzumabem plus chemote- 2011;1(1):

9 farmakoterapeutické postupy obrázek 6 Dosahování patologické kompletní remise ve studiích s cílenou léčbou rapií protinádorovou aktivitu o 58 % po pouhých 12 týdnech (4 cyklech) neoadjuvantní léčby. Na setkání v San Antoniu 2010 představil profesor Gianni také studii II. fáze NEOSPHERE, která porovnávala opět v neoadjuvantní indikaci pertuzumab s trastuzumabem v kombinaci s docetaxelem, kombinaci obou monoklonálních protilátek bez chemoterapie a s docetaxelem. 44 Největšího procenta pcr dosáhly nemocné v rameni s trastuzumabem, pertuzumabem a docetaxelem. Kombinovaná léčba tak prokázala výraznější protinádorovou aktivitu než trastuzumab samotný. Přestože samotná biologická léčba byla méně účinná než biologická léčba v kombinaci s chemoterapií, blížil se podíl pcr v tomto rameni 17 procentům. Existuje tedy určitá skupina HER2-pozitivních nádorů, které jsou dobře ovlivnitelné samotnou biologickou léčbou bez chemoterapie. Na základě výsledků těchto studií je zřejmé, že kombinovaná biologická léčba v podobě tzv. duální inhibice HER2 může být výrazně účinnější než monoterapie, ale tento trend budou muset potvrdit další adjuvantní studie (např. ALTTO). Velmi účinnou se zdá být na základě výsledků studie I. fáze i kombinace pertuzumabu a TDM1. Výsledky posledních studií tedy ukázaly, že nejúčinnější je možnost kombinované cílené léčby, která společně s chemoterapií prokázala dosažení největšího počtu pcr v neoadjuvanci. Do budoucna se možná vydělí část HER2-pozitivních nádorů dobře ovlivnitelných samotnou kombinovanou biologickou léčbou. Nové léčebné metody možná zčásti nebo zcela vyřeší problém rezistence k trastuzumabu. Zatím je standardním postupem při progresi nemoci při léčbě trastuzumabem ukončení léčby a pokračování lapatinibem s capecitabinem, pokračování léčby trastuzumabem s jinou chemoterapií, nebo ukončení biologické léčby a pokračování v jiné chemoterapii. Již brzy však bude pravděpodobně možné uvažovat o překonání rezistence i kombinovanou biologickou léčbou trastuzumabem s lapatinibem nebo pertuzumabem s trastuzumabem. Studie NEOSPHERE, GeparQuinto a Neo ALTTO přispívají k rostoucímu množství důkazů podporujících cílenou léčbu v neoadjuvanci a nadále potvrzují roli trastuzumabu jako standardu v léčbě HER2-pozitivního časného karcinomu prsu. Srovnání kombinované léčby cílené na HER2 ve studiích NEOSPHERE i Neo ALTTO ukázala přínos kombinování druhé cílené terapie s trastuzumabem plus chemoterapií. Především výsledky studie NEOSPHERE jsou zajímavé, neboť studie jako první zkoumala pertuzumab u časného karcinomu prsu. Výsledky studie podporují hypotézu, podle které může komplexnější blokáda HER2 kombinací pertuzumabu a trastuzumabu v porovnání se samotným trastuzumabem představovat důležitý přínos pro účinnost léčby u nemocných s HER2-pozitivním karcinomem prsu, a to bez zhoršení snášenlivosti. 45 Na základě přesvědčivých výsledků těchto studií byl trastuzumab na základě konsensu ze St. Gallen v roce 2011 uznán jako standardní léčba pro pacientky s HER2-pozitivním inoperabilním nebo obzvláště agresivním karcinomem prsu. Kombinovaná multimodální onkologická léčba je standardem terapie pro lokálně pokročilý karcinom prsu včetně inflamatorního, a spočívá v neoadjuvantní systémové chemoterapii doplněné při HER2-pozitivitě trastuzumabem, následované chirurgickým řešením a eventuálně radioterapií a hormonální léčbou při pozitivitě hormonálních receptorů. Hormonální neoadjuvantní léčba je účinná u hormonálně dependentních karcinomů prsu, ale měla by být určena tabulka 6 Studie neoadjuvantní léčby s cílenou léčbou (San Antonio Breast Cancer Symposium 2010) NEOSPHERE GeparQuinto (HER2-pozitivní) Neo ALTTO Počet pacientek pcr (definována jako absence reziduální nemoci v prsu) Porovnání četnosti pcr Rameno A (trastuzumab + docetaxel): 29,0 % Rameno B (trastuzumab + pertuzumab + docetaxel): 45,8 % Rameno C (trastuzumab + pertuzumab): 16,8 % Rameno D (pertuzumab + docetaxel): 24,0 % Rameno A vs. rameno B: 16,8 % (p = 0,0141) Rameno A (lapatinib + chemoterapie): 35,2 % Rameno B (trastuzumab + chemoterapie): 50,4 % Rameno A vs. rameno B: 15,2 % (p < 0,05) Rameno A (lapatinib + chemoterapie): 24,7 % Rameno B (trastuzumab + chemoterapie): 29,5 % Rameno C (lapatinib + trastuzumab + chemoterapie): 51,3 % Rameno A vs. rameno B: 4,8 % (p = 0,34) Rameno B vs. rameno C: 21,8 % (p = 0,0001) 90

10 farmakoterapeutické postupy pouze pro postmenopauzální pacientky v celkově špatném stavu s vysokým rizikem operačního výkonu. Jedním z cílů neoadjuvantní systémové léčby je i dosažení lepšího kosmetického efektu operace, pro primárně diagnostikovaný inflamatorní karcinom prsu je ale jedinou operační možností ablace. Neoadjuvantní léčbu zahajujeme pokud nemá nemocná kontraindikaci antracyklinovým režimem (zpravidla 4 cykly) s kontrolou účinku léčby a případným značením lůžka nádoru. V neoadjuvanci preferujeme zařazení taxanů v sekvenci, docetaxel v režimu po 3 týdnech (4x) a paclitaxel v týdenním režimu (12x). Pro nemocné, které na neoadjuvantní léčbu nereagují a jejichž nádor je inoperabilní, je doporučována radioterapie následovaná chirurgickým výkonem. U pacientek s HER2-pozitivním nádorem je plně indikované zařadit léčbu trastuzumabem co nejdříve do neoadjuvantního režimu s vědomím, že nemocné můžeme zásadně prospět zvýšením šance na dosažení pcr. V podávání trastuzumabu pokračujeme po operaci do 12 měsíců celkového podávání v rámci adjuvance. Na základě výsledků klinických studií jsou k neoadjuvantní léčbě indikovány vybrané nemocné s primárně operabilním karcinomem prsu, které jsou významně ohroženy rychlou generalizací (žena < 35 let, Ki-67 > 50, G3, lymfangioinvaze, angioinvaze, perineurální šíření, N2 atp.). Literatura 1 Schwartz GF, Hortobagyi GN. Proceedings of the consensus conference on neoadjuvant chemotherapy in carcinoma of the breast, April 26 28, 2003, Philadelphia, Pennsylvania. Cancer 2004;100: Thomas E, Holmes FA, Smith TL, et al. The use of alternate, non-cross-resistant adjuvant chemotherapy on the basis of pathologic response to a neoadjuvant doxorubicin-based regimen in women with operable breast cancer: long-term results from a prospective randomized trial. J Clin Oncol 2004;22: Graham MV, Perez CA, Kuske RR, et al. Locally advanced (noninflammatory) carcinoma of the breast: results and comparison of various treatment modalities. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1991;21: Shenkier T, Weir L, Levine M, et al. Clinical practice guidelines for the care and treatment of breast cancer: 15. Treatment for women with stage III or locally advanced breast cancer. CMAJ 2004;170: Reynoso D, Subbiah V, Trent JC, et al. Neoadjuvant treatment of soft-tissue sarcoma: a multimodality approach. J Surg Oncol 2010;101: Smith IC, Heys SD, Hutcheon AW, et al. Neoadjuvant chemotherapy in breast cancer: significantly enhanced response with docetaxel. J Clin Oncol 2002;20: Heys SD, Sarkar T, Hutcheon AW. Primary docetaxel chemotherapy in patients with breast cancer: impact on response and survival. Breast Cancer Res Treat 2005;90: Ellis MJ, Tao Y, Luo J, et al. Outcome prediction for estrogen receptor-positive breast cancer based on postneoadjuvant endocrine therapy tumor characteristics. J Natl Cancer Inst 2008;100: Levine PH, Steinhorn SC, Ries LG, et al. Inflammatory breast cancer: the experience of the surveillance, epidemiology, and end results (SEER) program. J Natl Cancer Inst 1985;74: Bear HD, Anderson S, Smith RE, et al. Sequential preoperative or postoperative docetaxel added to preoperative doxorubicin plus cyclophosphamide for operable breast cancer: National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Protocol B-27. J Clin Oncol 2006;24: Buzdar AU, letary SE, Booser DJ, et al. Combined modality treatment of stage III and inflammatory breast cancer. M.D. Anderson Cancer Center experience. Surg Oncol Clin North Am 1995;4: Eltahir A, Heys SD, Hutcheon AW, et al. Treatment of large and locally advanced breast cancers using neoadjuvant chemotherapy. Am J Surg 1998;175: Bonadonna G, Valagussa P, Brambilla C, et al. Primary chemotherapy in operable breast cancer: eight-year experience at the Milan Cancer Institute. J Clin Oncol 1998; 16: Kuerer HM, Newman LA, Smith TL, et al. Clinical course of breast cancer patients with complete pathologic primary tumor and axillary lymph node response to doxorubicin-based neoadjuvant chemotherapy. J Clin Oncol 1999;17: Hennessey BT, Hortobagyi GN, Rouzier R, et al. Outcome after pathologic complete eradication of cytologically proven breast cancer axillary node metastases following primary chemotherapy. J Clin Oncol 2005;23: Guarneri V, Broglio K, Kau SW, et al. Prognostic value of pathologic complete response after primary chemotherapy in relation to hormone receptor status and other factors. J Clin Oncol 2006;24: Sinclair S, Swain SM. Primary systemic chemotherapy for inflammatory breast cancer. Cancer 2010;116(11 Suppl): Hayward JL, Carbone PP, Heuson JC, et al. Assessment of response to therapy in advanced breast cancer: a project of the Programme on Clinical Oncology of the International Union Against Cancer, Geneva, Switzerland. Cancer 1977; 39: Gehan EA, Tefft MC. Will there be resistance to the RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors)? J Natl Cancer Inst 2000;92: Herrada J, Iyer RB, Atkinson EN, et al. Relative value of physical examination, mammography, and breast sonography in evaluating the size of the primary tumor and regional lymph node metastases in women receiving neoadjuvant chemotherapy for locally advanced breast carcinoma. Clin Cancer Res 1997;3: Colleoni M, Viale G, Goldhirsch A. Lessons on responsiveness to adjuvant systemic therapies learned from the neoadjuvant setting. Breast 2009;18(Suppl 3):S Dawood S, Gong Y, Broglio K, et al. Primary inflammatory breast cancer (IBC): high pathological response rates and improved outcome. Breast J 2010 Jul 6. [Epub ahead of print] 23 Hennessy BT, Hortobagyi GN, Rouzier R, et al. Outcome after pathologic complete eradication of cytologically proven breast cancer axillary node metastases following primary chemotherapy. J Clin Oncol 2005;23: Klein CA. Parallel progression of primary tumours and metastases. Nat Rev Cancer 2009;312: Fisher B, Bryant J, Wolmark N, et al. Effect of preoperative chemotherapy on the outcome of women with operable breast cancer. J Clin Oncol 1998;16: Mauri D, Pavlidis N, Ioannidis JP. Neoadjuvant versus adjuvant systemic treatment in breast cancer: a meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2005;97: von Minckwitz G, Costa SD, Raab G, et al. Dose-dense doxorubicin, docetaxel, and granulocyte colony-stimulating factor support with or without tamoxifen as preoperative therapy in patients with operable carcinoma of the breast: a randomized, controlled, open phase IIb study. J Clin Oncol 2001;19: Ellis GK, Barlow WE, Russell CA, et al. SWOG 0012, a randomized phase III comparison of standard doxorubicin (A) and cyclophosphamide (C) followed by weekly paclitaxel (T) versus weekly doxorubicin and daily oral cyclophosphamide plus G-CSF (G) followed by weekly paclitaxel as neoadjuvant therapy for inflammatory or locally advanced breast cancer (abstract). J Clin Oncol 2006;24:12s 29 Mauriac L, MacGrogan G, Avril A, et al. Neoadjuvant chemotherapy for operable breast carcinoma larger than 3 cm: a unicentre randomized trial with a 124-month median follow-up. Institut Bergonié Bordeaux Groupe Sein (IBBGS). Ann Oncol 1999;10: Broët P, Scholl SM, de la Rochefordière A, et al. Short and long-term effects on survival in breast cancer patients treated by primary chemotherapy: an updated analysis of a randomized trial. Breast Cancer Res Treat 1999;58: Semiglazov VF, Topuzov EE, Bavli JL, et al. Primary (neoadjuvant) chemotherapy and radiotherapy compared with primary radiotherapy alone in stage IIb-IIIa breast cancer. Ann Oncol 1994;5: Makris A, Powles TJ, Ashley SE, et al. A reduction in the requirements for mastectomy in a randomized trial of neoadjuvant chemoendocrine therapy in primary breast cancer. Ann Oncol 1998;9: van der Hage JA, van de Velde CJ, Julien JP, et al. Preoperative chemotherapy in primary operable breast cancer: results from the European Organization for Research and Treatment of Cancer trial J Clin Oncol 2001;19: Gazet JC, Ford HT, Gray R, et al. Estrogen-receptor-directed neoadjuvant therapy for breast cancer: results of a randomised trial using formestane and methotrexate, mitoxantrone and mitomycin C (MMM) chemotherapy. Ann Oncol 2001;12: von Minckwitz G, Kümmel S, Vogel P, et al. Neoadjuvant vinorelbine-capecitabine versus docetaxel-doxorubicin- -cyclophosphamide in early nonresponsive breast cancer: phase III randomized GeparTrio trial. J Natl Cancer Inst 2008;100: von Minckwitz G, Kümmel S, Vogel P, et al. Intensified neoadjuvant chemotherapy in early-responding breast cancer: phase III randomized GeparTrio study. J Natl Cancer Inst 2008;100: Alvarez RH, Valero V, Hortobagyi GN. Emerging targeted therapies for breast cancer. J Clin Oncol 2010;28: Gianni L, Semiglazov V, Manikhas GM, et al. Neoadjuvant trastuzumab in locally advanced breast cancer (NOAH): Antitumour and safety analysis [abstract]. J Clin Oncol 2007;25:10s. 39 Gianni L, Eiermann W, Semiglazov V, et al. Neoadjuvant trastuzumab in patients with HER2-positive locally advanced breast cancer: primary efficacy analysis of the NOAH trial. San Antonio Breast Cancer Symposium Abstract Gianni L, Eiermann W, Semiglazov V, et al. Neoadjuvant chemotherapy with trastuzumab followed by adjuvant trastuzumab versus neoadjuvant chemotherapy alone, in patients with HER2-positive locally advanced breast cancer (the NOAH trial): a randomised controlled superiority trial with a parallel HER2-negative cohort. Lancet 2010;375: Baselga J, Bardbury I, Eidtmann H, et al. First results of the NeoALTTO trial (BIG 01-06/EGF ): A phase 3, randomized, open label neoadjuvant study of lapatinib, trastuzumab, and their combination plus paclitaxel in women with HER2-positive primary breast cancer. Program and abstracts of the 33rd Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, December 8 12, 2010, San Antonio, Texas. Abstract S Chang HR. Trastuzumab-based neoadjuvant therapy in patients with HER2-positive breast cancer. Cancer 2010;116: Untch M, Rezai M, Loibl S, et al. Neoadjuvant treatment with trastuzumab in HER2-positive breast cancer: results from the GeparQuattro study. J Clin Oncol 2010;28: Gianni L, Pienkowski T, Im YH, et al. Neoadjuvant pertuzumab (P) and trastuzumab (H): Antitumor and safety analysis of a randomized phase 2 study ('NeoSphere'). Program and abstracts of the 33rd Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, December 8 12, 2010, San Antonio, Texas. Abstract S Iwata H. Neo(adjuvant) trastuzumab treatment: current perspectives. Breast Cancer 2009;16: ;1(1):

Neoadjuvantní léãba karcinomu prsu

Neoadjuvantní léãba karcinomu prsu Název ãlánku Neoadjuvantní léãba karcinomu prsu Doc. MUDr. Petra Tesafiová, CSc. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Neoadjuvantní léčba je systémová onkologická terapie předřazená lokálnímu výkonu

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Nové chemoterapeutické režimy u karcinomu prsu. Miloš Holánek, Ji í Vysko il KKOP, MOÚ Brno

Nové chemoterapeutické režimy u karcinomu prsu. Miloš Holánek, Ji í Vysko il KKOP, MOÚ Brno Nové chemoterapeutické režimy u karcinomu prsu Miloš Holánek, Jií Vyskoil KKOP, MOÚ Brno Úvod Terapeutické modality u karcinomu prsu: - chirurgická léba -hormonoterapie -radioterapie - chemoterapie - cílená

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku

Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku Pavel Jandík Chirurgická klinika-komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

Operační léčba karcinomu prsu

Operační léčba karcinomu prsu Operační léčba karcinomu prsu Pavlišta D., Zikán M., Janoušek M., Cibula D. Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Cíle chirurgické léčby: complete local disease control určení stádia a

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu 320 Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu MUDr. Katarína Petráková Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno Při stoupající incidenci karcinomu prsu stoupá jeho prevalence. Na tomto příznivém

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Retreatment cílenou anti-her2 terapií trastuzumabem

Retreatment cílenou anti-her2 terapií trastuzumabem Retreatment cílenou anti-her2 terapií trastuzumabem MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., KOC FN, Plzeň Úvod Podle projektu GLOBOCAN byl v roce 2008 karcinom prsu u žen nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 31. ledna 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Erlangen),

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50)

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1.1 Karcinom prsu in situ 1.1.1 Duktální carcinoma in situ (DCIS) Léčebné možnosti DCIS chemoterapie se nepoužívá, pouze v indikovaných případech hormonoterapie tamoxifenem

Více

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š.

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š. Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby Kopecký O. Lukešová Š. Ostrava 9.2.2017 Léčebné modality nádorových onemocnění: - chirurgická léčba (radikalita výkonu) - radioterapie - chemoterapie

Více

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu 12 Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu Katarína Petráková Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno Článek nabízí přehled současných možností chemoterapie a hormonální léčby karcinomu prsu.

Více

Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines. Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze

Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines. Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze High-risk lokalizovaný a lokálně pokročilý karcinom prostaty GR LE Doplnit screening

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4 NEZÁVISLÉ RADIOLOOGICKÉ HODNOCENÍ STUDIE FÁZE III GOG218 S BEVACIZUMABEM (BEV) V PRIMÁRNÍ LÉČBĚ POKROČILÉHO EPITELOVÉHO NÁDORU VAJEČNÍKŮ, PRIMÁRNÍHO NÁDORU PERITONEA NEBO VEJCOVODŮ. R.A. Burger, 1 M.F.

Více

Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab

Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Souhrn Tesařová P. Nová posila cílené léčby metastatického

Více

22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67)

22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) 22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) 22.1 Stadium 0a (TaN0M0), stadium I (T1N0M0) 22.1.1 Základem léčby je transuretrální resekce (TUR). Doporučována je jednorázová intravezikální aplikace chemoterapeutika

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7 Léčba vysocerizikového karcinomu prostaty pohled urologa M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol High-risk CaP = lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory

Více

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Český a slovenský gastroenterologický kongres 13.11.2015

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Adjuvantní biologická léčba karcinomu prsu

Adjuvantní biologická léčba karcinomu prsu Adjuvantní biologická léčba karcinomu prsu Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Adjuvantní systémová léčba představuje terapii hormonální, chemoterapii a eventuálně

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2005) abs. na 100 000 C50 incidence 5533 61,66 mortalita 2126 17,92

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2005) abs. na 100 000 C50 incidence 5533 61,66 mortalita 2126 17,92 6. KARCINOM PRSU Epidemiologie Vedle ZN kůže představuje tato skupina nejčastější malignitu u žen ve vyspělých zemích světa. Věkově specifická incidence postupně výrazně narůstá (od věkové skupiny 30-letých

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Informační hodnota core cut biopsií mammy I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Datový audit mamografického screeningu v praxi Brno, 18.11.2005 Informační hodnota core cut biopsií

Více

Současná indikace systémové neoadjuvantní terapie u pacientek s karcinomem prsu

Současná indikace systémové neoadjuvantní terapie u pacientek s karcinomem prsu 22 Současná indikace systémové neoadjuvantní terapie u pacientek s karcinomem prsu Adam Paulík Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové Neoadjuvantní terapie byla až donedávna

Více

Trastuzumab a poškození srdce

Trastuzumab a poškození srdce Trastuzumab a poškození srdce Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Souhrn Tesařová P. Trastuzumab a poškození srdce. Farmakoterapia 2012;2(1):39 43. Léčba trastuzumabem

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Trastuzumab a jeho postavení v léčbě metastatického karcinomu prsu

Trastuzumab a jeho postavení v léčbě metastatického karcinomu prsu Trastuzumab a jeho postavení v léčbě metastatického karcinomu prsu MUDr. David Feltl, Ph.D. Klinika onkologická, Fakultní nemocnice, Ostrava Úvod Žena držící květinu u prsu Profimedia Trastuzumab (Herceptin)

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Veni, vidi... Novinky ze sympozia v San Antoniu vûnovaného karcinomu prsu

Veni, vidi... Novinky ze sympozia v San Antoniu vûnovaného karcinomu prsu Novinky ze sympozia v San Antoniu vûnovaného karcinomu Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Souhrn Tesařová P. Novinky ze sympozia v San Antoniu věnovaného karcinomu.

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Breast cancer N E W S. na 10 str. SABCS str. 25 str. Pertuzumab - výsledky studie prezentované. Léčba mozkových metastáz karcinomu prsu

Breast cancer N E W S. na 10 str. SABCS str. 25 str. Pertuzumab - výsledky studie prezentované. Léčba mozkových metastáz karcinomu prsu B r e a s t C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Breast cancer Ročník 2 Číslo 1 Leden 2012 N E W S Pertuzumab - výsledky studie prezentované na 10 str.

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice

Více

1. Nádory hlavy a krku

1. Nádory hlavy a krku 1. Nádory hlavy a krku Rozdělení zhoubných nádorů (ZN) hlavy a krku podle anatomických oblastí: 1. ZN paranasálních dutin 2. ZN rtu a dutiny ústní 3. ZN hltanu (nasofarynx, orofarynx, hypofanynx) 4. ZN

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

reast cancer 5 str. 10 str. N E W S Pohled chirurga na operační zákrok po neoadjuvanci Pacientka s invazivním duktálním karcinomem prsu

reast cancer 5 str. 10 str. N E W S Pohled chirurga na operační zákrok po neoadjuvanci Pacientka s invazivním duktálním karcinomem prsu B r e a s t C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í reast cancer Ročník 1 Číslo 1 Duben 2011 N E W S Pohled chirurga na operační zákrok po neoadjuvanci

Více

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví Karcinom prsu jak spolehlivá jsou předoperační vyšetření Dušan Kolařík 1, Jelena Vitalijevna Levá 1, Petr Křepelka 1, Miroslav Verner 1, Markéta Trnková 2, Hana Kolářová

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I) Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění potřebných úprav v souhrnu údajů o přípravku, označení na obalu a příbalové informaci předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 7 Vědecké závěry Celkové

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Trastuzumab emtansin nové možnosti v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu

Trastuzumab emtansin nové možnosti v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu Trastuzumab emtansin nové možnosti v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu Radmila Lemstrová, Bohuslav Melichar Onkologická klinika FNOL S příchodem HER2 cílené terapie došlo k signifikantnímu zlepšení

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání Platnost od 1. 8. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Režimy s nízkým rizikem FN riziko do 10 % Režimy se středním rizikem FN riziko 10 19% Režimy s vysokým rizikem FN riziko 20 a více procent

Režimy s nízkým rizikem FN riziko do 10 % Režimy se středním rizikem FN riziko 10 19% Režimy s vysokým rizikem FN riziko 20 a více procent Portál DIOS verze II Druhá verze portálu DIOS a jeho elektronické knihovny chemorežimů přináší nové informace a nové nástroje týkající se problematiky toxicity chemoterapie. Jde především o problematiku

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 10. vydání Česká onkologická společnost ČLS JEP Platnost od 1. 2. 2010 SEZNAM AUTORŮ SEZNAM AUTORŮ MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Dagmar

Více

Vybrané kapitoly z chirurgie karcinomu prsu

Vybrané kapitoly z chirurgie karcinomu prsu Vybrané kapitoly z chirurgie karcinomu prsu Kurz-Onkochirurgie ILF Praha 1. 10. 2016 Doc. MUDr. Jiří Gatěk Ph.D 1995 Resekční okraj několik cm Resekční okraje onkologická radikalita versus kosmetický efekt

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno

Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P CZECH GROUP 1 Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno C M G M Y E L O M A Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K U P IN A Setkání klubu pacientů 11.5.2016

Více

STRUKTURA REGISTRU BREAST

STRUKTURA REGISTRU BREAST Vstupní parametry a diagnostika STRUKTURA REGISTRU BREAST 1. Vstupní parametry 1. Kód zdravotní pojišťovny (výběr) 1. 111 2. 201 3. 205 4. 207 5. 209 6. 211 7. 213 8. 217 - do 1.10.2012 9. 222 - do 1.10.2009

Více

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Obsah Obecný úvod Androgenní signalizace Možnosti systémové léčby Závěr Koho se

Více

Novinky v anti-her2 cílené léčbě u karcinomu prsu

Novinky v anti-her2 cílené léčbě u karcinomu prsu V rámci medicínského pokroku se farmakologický výzkum soustřeďuje především na vývoj cílené léčby onkologických onemocnění, která slibuje účinnější likvidaci nádoru s menším množstvím nežádoucích účinků.

Více

Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci.

Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci. Malobuněčný bronchogenní karcinom (SCLC) Epidemiologie Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci. Biologické

Více

Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty

Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty Iveta Kolářová Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubice Multiscan s.r.o. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubice 19.9.2012

Více

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50)

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1.1 Karcinom prsu in situ 1.1.1 Duktální carcinoma in situ (DCIS) Léčebné možnosti DCIS Chemoterapie se nepoužívá, pouze v indikovaných případech hormonoterapie tamoxifenem.

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

HLAVNÍ TÉMA / HORMONÁLNÍ LÉČBA NÁDORŮ. Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha

HLAVNÍ TÉMA / HORMONÁLNÍ LÉČBA NÁDORŮ. Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha SOUČASNÉ MOŽNOSTI A NOVÉ PERSPEKTIVY SYSTÉMOVÉ LÉČBY KARCINOMU PRSU Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha Karcinom prsu je klinicky heterogenní onemocnění a existující

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Přínos chirurgie v komplexní terapii pokročilého kolorektálního karcinomu

Přínos chirurgie v komplexní terapii pokročilého kolorektálního karcinomu Přínos chirurgie v komplexní terapii pokročilého kolorektálního karcinomu Miroslav Ryska Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha IGA MZČR NT 13660 Metastatický kolorektální karcinom - paraaortální lymfatické

Více

24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73)

24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73) 24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73) 24.1 Diferencovaný karcinom štítné žlázy Papilární karcinom představuje 40 80% a folikulární karcinom 15 % tyreoidálních malignit. Léčba diferencovaných karcinomů

Více

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2000) abs. na 100 000 C50 incidence 4871 92,4 mortalita 1939 36,8

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2000) abs. na 100 000 C50 incidence 4871 92,4 mortalita 1939 36,8 6 KARCINOM PRSU Epidemiologie Vedle ZN kůže představuje tato skupina nejčastější malignitu u žen ve vyspělých zemích světa. Věkově specifická incidence postupně výrazně narůstá (od věkové skupiny 30-letých

Více

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Žaludek pravidla klasifikace Klasifikace se používá

Více

1. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

1. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 1. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci a rozsahu primárního nádoru, jeho histologickém typu, přítomnosti

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje DATA, FAKTA, VÝSTUPY MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje Srovnání

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD?

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a Interní klinika UVN a 1. LF UK Praha Obsah přednášky Jaká je současná situace?

Více

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU NÁDORY PRSU 49 TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU Nosek M. Úvod Přípravek Tyverb se již více než rok používá v léčbě pokročilého HER2 (ErbB2) pozitivního

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Jiří Šedo Česká onkologická společnost ČLS JEP Masarykův onkologický ústav, Brno ÚZIS ČR Konference DRG Restart 2016 9. 11.

Více

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu MUDr. Jan Straub 11.4.2015 Mikulov Cíle léčby Vyléčení zatím stále akademická otázka u primoterapie předmětem studiové léčby Dosažení dlouhodobé remise - v primoterapii

Více

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50)

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1.1 Karcinom prsu in situ 1.1.1 Duktální carcinoma in situ (DCIS) Léčebné možnosti DCIS Chemoterapie se nepoužívá, pouze v indikovaných případech hormonoterapie tamoxifenem.

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Gastrointestinální stromální tumor

Gastrointestinální stromální tumor Gastrointestinální stromální tumor léčebné aspekty z pohledu chirurga Neoral Č.,Aujeský R.,Stašek M.,Vrba,R.,Janíková M.,Škarda J. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Ústav patologické anatomie LF

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Základy klinické onkologie. 09 Karcinom prsu. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

Základy klinické onkologie. 09 Karcinom prsu. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Základy klinické onkologie 09 Karcinom prsu Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Epidemiologie Nejčastější onemocnění zhoubným nádorem u žen 1999 diagnostikováno na světě 796 000 nových

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více