!"$&$&& Úední hodiny starosty a místostarostky obce: Steda 18: 2: Úední hodiny hospodáky" name="description"> !"$&$&& Úední hodiny starosty a místostarostky obce: Steda 18: 2: Úední hodiny hospodáky"> # ?">

#()+ (#( +#,+ + -" %,+" #)'.%'. / 0+ %* + % + '%,+ #(" '( 1 /%.#% 2 '%# 3 $4* 5 2 '(' ' :6; < #!6= > # ?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "#()+ (#( +#,+ + -" %,+" #)'.%'. / 0+ %* + % + '%,+ #(" '( 1 /%.#% 2 '%# 3 $4* 5 2 '(' 67 1 0' :6; < #!6= > # 33 + 363?"
# 33 + 363?.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 &)" + )+ +,+ + -",+" ).., / ",+ +,+ ".+,+ +,++ 1 /.!" $$$ 2 3 $ :6; <!6=,< & 3 >

2 !"$&$&& Úední hodiny starosty a místostarostky obce: Steda 18: 2: Úední hodiny hospodáky obecního úadu: Dopoledne: Pondlí - Pátek: 8: 1:3 Odpoledne: Pondlí: 15: 17: Steda: 15: 2: Knihovna: tvrtek: 17: 2: Na poítai umístném v knihovn mžete využít bezplatného pístupu k internetu: Úterý, tvrtek: 17: 19: Internetové stránky obce, , telefon: AKTUÁLNÍ INFORMACE: Upustili jsme od zamykání hbitova. Uzavení hbitova v noních hodinách se neosvdilo, protože ke krádežím stále dochází a Vás obany to omezovalo. Z dvodu výstavby chodníku za hbitovem jsme doasn odstavili kontejner na odpad u hbitova. Prosíme Vás, neházejte odpad za zídku, ale zaneste jej do kontejneru. Popelnice na hbitov je urena pouze na vyhoelé kalíšky. Od do 1.8. bude v odpoledních hodinách zaveno v prodejn smíšeného zboží paní Dakové. E-BOX: Na chodb OÚ je pistaven kontejner, kde mžete odevzdávat drobná vyazená elektrozaízení, jako jsou nap. nefunkní kalkulaky, telefony, drobná poítaová vybavení, discmany, walkmany, MP3 pehrávae, také drobné domácí elektrické spotebie, nebo hraky. Více k E-BOXu: Spotebie elektrozaízení - jsou již dlouhá desetiletí nedílnou souástí našeho života. Usnadují nám každodenní povinnosti, pomáhají pi práci, starají se o zábavu. Jejich vývoj se neustále zrychluje a cenov jsou stále dostupnjší. To vše s sebou ale pináší i závažný problém: Co s nimi, když doslouží? Nezisková spolenost ASEKOL financuje projekt sbru a recyklace elektrozaízení E- BOX, do kterého se zapojila i naše obec. Do E-BOXU nepatí záivky a výbojky, baterie a akumulátory. Odevzdáváním vysloužilých elektrospotebi k recyklaci pomáháme k ochran životního prostedí a úspoe pírodních zdroj.

3 Zastupitelstvo obce Tebtice USNESENÍ veejného zasedání konaného dne ZO Tebtice schvaluje rozpotové opatení.1 dle pílohy ZO Tebtice schvaluje a výstavbu a rekonstrukci chodník v obci Tebtice a místní ásti Alexovice a schvaluje pro realizaci této akce firmu Stanislava Sehnala, Loukov. ZO schvaluje pro vykonávání stavebního dozoru pro tuto akci pana Ing. Jana Videmana. 3. ZO Tebtice schvaluje finanní dar pi narození dítte obánka obce Tebtice ve výši 5.,- a to pro dti narozené od ZO Tebtice schvaluje bezúplatné nabytí pozemku pod komunikací p. 417/4 o výme 711m2 v k.ú.tebtice, z vlastnictví R do vlastnictví obce Tebtice. 5. ZO Tebtice schvaluje uskutenní zájezdu pro dti. 6. ZO schvaluje navýšení odmn len zastupitelstva dle zákona. 79/28 Sb. ze dne s platností ode dne vyhlášení. 7. Závr. Rostislav Chytil, starosta Ovovatelé: Zapsala: Pikryl František, Chytil Rostislav Polášková Martina USNESENÍ veejného zasedání konaného dne ZO Tebtice schvaluje celoroní hospodaení obce a závrený úet obce za rok 27 vetn zprávy auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce za rok 27 bez výhrad. Viz. píloha. 1 a 2 ) 2. ZO Tebtice schvaluje zhotovení 2 hydrogeologických vrt pro vybudování 2 studní v obci Tebtice na parcelách p. 74/4 a 38 v k.ú. Tebtice, vetn projektové dokumentace a hydrogeologického rozboru. 3. ZO Tetice schvaluje rozšíení zelen v obci Tebtice vetn zpracování projektové dokumentace k tomuto projektu. 4. ZO Tebtice schvaluje rekonstrukci veejného osvtlení v obci Tebtice / lokalita za drahou/ a v místní ásti Alexovice. 5. Závr. Martina Polášková, místostarostka Ovovatelé: Zapsala: Stískal Mojmír, ing., Zajác Pavel Stratilová Ludmila Zápis z veejného zasedání zastupitelstva obce vetn hlasování len zastupitelstva jsou do 14-ti dn od konání veejného zasedání zveejnny na úední desce a na internetových stránkách obce.?

4 Závrený úet obce za rok Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 27 údaje jsou v tis. K) Popis Schválený rozpoet Upravený rozpoet Skutenost plnní k uprav. rozpotu Tída 1 - Daové píjmy ,35 Tída 2 - Nedaové píjmy ,5 Tída 3 - Kapitálové píjmy 1 Tída 4 - Pijaté dotace ,99 Píjmy celkem ,9 Tída 5 - Bžné výdaje ,66 Tída 6 - Kapitálové výdaje ,3 Výdaje celkem ,56 Saldo:Píjmy - výdaje Tída 8 - financování Finanní prostedky na bžném út k ,44 K Finanní prostedky na bžném út k ,98 K Údaje o plnní rozpotu píjm, výdaj a o dalších finanních operacích v plném lenní podle rozpotové skladby jsou k nahlédnutí v kancelái hospodáky OÚ Tebtice. K pekroení plnní daových píjm o 4,35 došlo z dvodu vyššího výnosu na dani z píjm fyz. osob, dani z píjm právnických osob, dani z nemovitostí a z poplatku za užívání veejného prostranství, který nebyl rozpotován. U dani z píjm fyzických osob ze SV byl skutený píjem o 7.K nižší, než bylo rozpotováno. U nedaových píjm byla skutenost tém shodná s upraveným rozpotem, pouze u pol píjmy z úrok byla skutenost o 1.7 K vyšší a u pol pijaté nekapitálové píspvky, což je uhrazení pohledávek o 6.8 vyšší, než bylo upraveno v rozpotu. U kapitálových píjm byla rozpotována ástka 1.K za prodej pozemk firm JMP Net, na kterých je postavena trafostanice. Smlouvy byly podepsány v prosinci, hotovost na bžný úet však byla pípsána až v lednu následujícího roku. Bžné výdaje byly erpány na 83,66 proti uprav. rozpotu - nedoerpány rozpotové výdaje pedevším nákup mater. na opravu silnice, ušetením ástky 2 tis. na opravu chodník, odvádní a ištní odpadních vod, opravy místního rozhlasu, nákup materiálu na innost dtí a mládeže. U kapitálových výdaj nebyly erpány fin. prostedky na hlukovou studiiplatba probhla v lednu 28) na nákup snžné frézy, na nákup kolotoe pro dti a nebyly doerpány rozp. prostedky na rekonstrukci veejného osvtlení 2. Vyútování finanních vztah ke státnímu rozpotu a ostatním rozpotm veejné úrovn Pijaté dotace - obec získala v rámci souhrnných dotaních vztah 7. K na innost místní správy a úelovou investiní dotaci z rozpotu Zlínského kraje ve výši 8. K na rekonstukci 2 zastávek a úelovou investiní dotaci z rozpotu Zlínského kraje ve výši 8. K na rekonstukci 2 zastávek linkových autobus, rekonstrukce chodníku v ulici smrem na Holešov a peložení 2 sloup elektrického naptí, investici vyvolanou stavbou "Silnice II/432 Holešov - Hulín".Dotace byla ádn vyútována a finanní prostedky vyerpány. 3. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce za rok 27 Pezkoumání hospodaení provedl na základ naší žádosti zamstnanec Zlínského kraje, zaazený do Krajského úadu, odboru Kanceláe editele, kontrolního oddlení Ing. Ivo Lejsal. Pezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem. 42/24 Sb., o pezkoumávání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí, zákona. 128/2 Sb., o obcích ve znní pozdjších pedpis a zákona. 25/2 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot dne Závr zprávy: Pi pezkoumání hospodaení ÚC Tebtice byly zjištny chyby a nedostatky, které neovlivnily výsledek hospodaení za rok 27 Plné znní zprávy o provedeném pezkoumání hospodaení obce za rok 27 je pílohou k závrenému útu obce Pedkládá Stratilová Ludmila - hospodáka obce 7

5 =: A! ) -" 85 + ) B & + < +" ) C & +, & & 3 ) & > 1 D 8 + > 1 ), " & " + " " ". " ) ", &.. + / ) 8 E < 6 B & > +. & C + "& ) J G ".. ". ". < " +,& + < +. B / + " B & - & 8.F ). > G H < / H " 1 ) 8 " H, D " $ I / + " &. & 8 + / ). / / " / " E < > " &, + +, +. " & K " ). 4) &, C " 4 " & ), $ &

6 -. / -1& 23 V letních msících se mžeme setkat s mláaty drobné zve jako jsou bažanti, koroptve a zajíci. Mláata srní zve. A také s pvci, žijícími v zahradním prostedí jiiky, kominíci, sýkory, špaci, kosi, a také zdomácnlí holubi hivnái, kteí také hnízdí v našich zahradách. Léto pináší bohatství a hojnost plod, která k nám pivádí i jiný druh zve, který není v naší honitb celoroní a to prasata divoká. Prase divoké erná zv Charakteristika: Samec se nazývá kour, samice bachyn, mláata selata, lonák sele v druhém roce stáí Prase divoké je rozšíeno tém po celé Evrop, vyhýbá se vysokohorskému prostedí a klimaticky nepíznivým severním krajm. Do II. svtové války byla erná zv na našem území tém jen oborní zví. Pozdji se dostala i do volnosti a díky své vysoké reprodukní schopnosti se v ní brzy znan rozmnožila. Pro píklad Lov erné zve na území R Rok Uloveno ks Na katastru naší obce byly zaznamenány první úlovky prasete divokého v 8. letech minulého století. Kdy zde hospodailo myslivecké sdružení Záhlinice. V samostatné honitb Tebtice bylo dne uloveno první prase divoké lonák), šastným lovcem byl Ivo Tupý. Stejný lovec skolil druhého divoáka loni na podzim a to dne Divoké prase je v našich podmínkách zví pevážn noní. Pes den žije velmi skryt v hustých úkrytech, za potravou vychází až pozd veer a do úkrytu se vrací s prvním slunením paprskem. erná zv získává svou potravu pevážn rytím, asto tak zpsobí znané škody na loukách a polích. V období od jara do podzimu mžete v naší honitb objevit stopy erné zve. Lidem nehrozí nebezpeí, jen v pípad, že ohrožujete selata od bachyn. Ale bžn se s ernou zví pes den nesetkáte. :

7 Srní íje Probíhá pevážn od poloviny ervence do poloviny msíce srpna. Je ovlivnna klimatickými podmínkami, jako teplotou a nadmoskou výškou. V nížinných oblastech zaíná íje díve. Ze života našeho spolku V jarních msících naši myslivci vynorovali 18 lišat a 2 lišky dosplé. Tím umožnili drobné zvi lepší podmínky pro rozmnožování a rozšíení po honitb. Myslivecký spolek uspoádal v msíci dubnu v naší obci sbr železa. Touto cestou chceme podkovat všem spoluobanm, kteí nám vnovali své nepotebné harampádí. Na jae probhly brigády, pi kterých se myslivci vnovali údržb zelen v oplocenkách a podél polních cest. V msíci ervnu zaali myslivci se stavbou kazatelny, bhem 14 dní ji dokonili. Tato nebude sloužit pouze k lovu zve, ale také k pozorování, ochran zve a prevenci proti nájezdm pytlák. Myslivecká mluva bouchal žertovný název lovce, který mnoho stílí, ale málo trefuje bžunda honební ostuda, nezastelil-li lovec na honu ani jeden kus zve, jde dom s bžundou Zuzana Tupá, lenka MS Díly Tebtice ;

8 &) &) <. A., B" C)" <-. > A., ) " +). & ) +, <, E& J> K J, K " ) B &)" 1," &., J, K" &, + ) )) =?3 A. ) > D, /&.+.<, ", + G < ) - >, " &, ".. $ &. ) " &, )+ +" " &.+++ G " & & B & B L 8MB &"B &. /+" E < " > " /" B1 8HM 1,"N," + + A +),.+).) ) ). - " + + O,, CA, &3= H. 4 & +!

9 . 4 " & + " + ) & 7 H 1 "&.+ " &F ). " ) 1 )" -&,+ + C" & ) + P " & )) " & < 1. G&+ M JO. " &, + H &,. K /. ) & B ++Q," E < & E +,+ $<5 RSN BE QQQ )QQQ =

10 < & > F " & C,+ & + N ))+.) "..+&" & < &/ ", /&) & > F,"" + &+),,,"+ +&, + /+)T )+,+C. ) +), H + 4, - "& &, + ",, E,+&)- E +C)+, - & 4U 4 ". & + D ") /.V 5 3:+"&< & + &,)+C., " + +) &" ++".".+,., &, 3;. ",. < ), +-+)) F /+ 3

11 B A R V ÍN E K V pátek 9.5. bylo v t eb tické sokolovn uspo ádáno vystoupení ke Dni matek. D ti z Barvínku si pro maminky p ipravily krátké p edstavení O budce. Maminkám pak d ti p edaly r že. Fotografie si m žete zde prohlédnout. V ned li 15. ervna pak Obecní ú ad uspo ádal pro d ti z T eb tic výlet na Ba v kanál. Sluní ko a kapitán lodi d ti p ivítali ve Strážnici. Kdo m l chu, mohl si po projíž ce prohlédnout starý mlýn, strážnický zámek i muzeum. Veronika Mylková : 78 ; 74 7 Vylušt ním tajenky na téma jaro bylo slovo tatar. Vylosovali jsme 3 výherce, kte í obdrží zajímavé ceny! Ven a Vašicová Jare ek Pospíšilík Pe a Kvasni ková Výherc m srde n gratulujeme!!! D ti, tentokrát vás v tajence eká téma léto. ekáme na vaše odpov di, které vhazujte do schránky Obecního ú adu na papírcích s vaším jménem a v kem

12 &" 5 3 : < /,& : < :

13 5 : - < / = 9 < 9 / 4: : > 3 = < ?

14 75? LWX L L, M/, ++ A ++ + Hodn štstí novomanželm!!! Dne 28. ervna 28 byli oddáni: Ladislav Dank a Romana Adamcová Pravice) Blahopejeme k narození dtí ob z Alexovic): Jií Pikryl Lucie Víznerová 2. bezna 18. ervna Pejeme vše nejlepší k narozeninám tmto obanm: DUBEN Macháková Jiina,.p Strouhalová Stanislava,.p. 2 6 Škopíková Jaroslava,.p 61 5 ERVEN Chytil Rostislav,.p Nmeková Marie,.p Zajácová Františka,.p KVTEN Strouhal Ladislav,.p Rozsypalová Jindiška,.p Pecháek Miroslav,.p &" &)+ +,) $/6 MY 5. J- KQQQ Vydavatel: Obec Tebtice, Tebtice 51, HOLEŠOV, I Registrováno u Ministerstva kultury R pod reg. íslem: MK R E Poet výtisk: 135. Vytištno dne 18. ervence

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Provozní doba: Po Pá / 7:30 15:30, tel. 573 333 141, mobil: 605 290 183

Provozní doba: Po Pá / 7:30 15:30, tel. 573 333 141, mobil: 605 290 183 Zimní VENDELÍN Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice č. 3, 4/28, ročník III Vážení spoluobčané, nastává čas adventu, jednoho z nejkrásnějších období, na které se většina z nás těší snad celý rok a já jsem

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel Olga Klimecká Dne 4. 2. 2009 jsem byla okolo sedmé hodiny ranní pepadena pímo ped svým domem v ulici Družstevní u svého erveného vozidla Citroen C2. Pachatel se v míst choval

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více