Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma"

Transkript

1 číslo 1 Únor 2013

2 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní onkologické centrum Nový Jičín MUDr. Jaroslava Barkmanová Onkologická klinika VFN, Praha 2 MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické péče MOU, Brno MUDr. Petr Beneš, Ph.D. Onkologická klinika FN Olomouc MUDr. Dagmar Brančíková Interní hematoonkologická klinika FN Brno Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. II. interní klinika FN Hradec Králové MUDr. Tomáš Douda, Ph.D. II. interní klinika FN Hradec Králové Doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc. III. interní klinika FN Olomouc MUDr. Josef Gruna Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Prof. MUDr. Václav Hána, CSc. III. interní klinika VFN, Praha 2 Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. Radioterapeutické a onkologické oddělení a KOC FN Plzeň MUDr. Hana Honová Onkologická klinika VFN, Praha 2 MUDr. Jana Katolická, Ph.D. Onkologicko-chirurgické oddělení FN U sv. Anny, Brno Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. III. interní klinika VFN, Praha 2 MUDr. Eugen Kubala Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové MUDr. Zdeněk Linke Onkologická klinika FN Motol, Praha 5 as. MUDr. Oldřich Louthan IV. interní klinika VFN, Praha 2 Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. III. interní klinika VFN, Praha 2 MUDr. Věra Olšovská, Ph.D. II. interní klinika FN U sv. Anny, Brno Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika VFN, Praha 2 MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Onkologická klinika FN Motol, Praha 5 MUDr. Eva Sedláčková, MBA Onkologická klinika VFN, Praha 2 RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. Odbor rozvoje, vědy a výuky MOU, Brno MUDr. Karel Starý Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D. Onkologické oddělení nemocnice České Budějovice. MUDr. Helena Šiprová II. interní klinika FN U sv. Anny, Brno MUDr. Jiří Tomášek Klinika komplexní onkologické péče MOU, Brno MUDr. Pavel Vítek, Ph.D., MBA Ústav radiační onkologie FN Bulovka, Praha 8 Doc. MUDr. Petr Vlček, CSc. Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol, Praha 5 Periodicita: 3 ročně Vychází: Místo vydání: Praha Vydavatel: Ipsen Pharma, Evropská 136, Praha 6 IČO: Evidenční číslo: MK ČR E Zaslané příspěvky se nevracejí. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné právo pro jeho další užití. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována nebo rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele. 2

3 Slovo úvodem Vážení přátelé, rád bych Vás přivítal nad stránkami prvního čísla Somatuline Bulletinu v roce Úvodem mi dovolte připomenout, že v tomto roce uplyne již 10 let od chvíle, kdy byl na trh v České Republice uveden přípravek Somatuline Autogel. Toto výročí nám bude po celý rok připomínat logo, kterého jste si jistě všimli na titulní stránce. V souvislosti s tímto výročím jsme se rozhodli rozšířit i obsah časopisu, proto v každém čísle najdete vloženou přílohu s abstrakty recentních studií týkajících se NEN a akromegalie. Společně s autory jsme pro Vás připravili 5 článků, které Vám jistě přinášejí zajímavé a hodnotné informace. Dva z příspěvků jsou věnovány klinickým studiím s lanreotidem. MUDr. Pavel Vítek, Ph.D., MBA z pražského Proton Therapy Center s. r. o. připravil kritickou analýzu studie Long-term results of treatment of malignant carcinod syndrome with prolonged release Lanreotide (Somatuline Autogel) autorů Khan M. S. et al. Primárním cílem této studie bylo ověřit a popsat efekty lanreotidu v ovlivňování karcinoidového syndromu. MUDr. Vítek hodnotí jako zásadní přínos studie data o trvání efektu léčby (medián sledování byl 27 měsíců). Dalším cílem studie bylo hodnocení efektu lanreotidu na rozměry a počet nádorových ložisek. Autoři uvádějí, že lze dosáhnout jejich dlouhodobé stabilizace. Druhým příspěvkem z této oblasti je článek prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc., který se věnuje shrnutí odborných prací věnovaných lanreotidu, které byly publikovány v loňském roce. Zmiňuje, mimo jiné, i dvě práce (v akromegalii i v NEN), které ukazují preferenci lanreotidu pacienty, kteří oceňují možnost podání injekce samotným pacientem či partnerem v domácím prostředí bez nutnosti návštěvy zdravotnického zařízení. Velmi zajímavá je i práce holandských autorů, která se zabývá imunohistochemickým vyšetřením hypofyzárních adenomů. Toto vyšetření by mohlo přispět k poznání, zda lze předem rozeznat adenomy, které budou citlivé na somatostatinová analoga či nikoliv. Další dva příspěvky se zabývají zahraničními vědeckými konferencemi věnovanými NEN, které proběhly na konci minulého roku. MUDr. Oldřich Louthan přináší zprávu ze sympozia NANETS 2012, které se konalo v říjnu 2012 v kalifornském San Diegu. Zmiňuje, že páteří antisekreční a tumoristatické léčby jsou nadále somatostatinová analoga. V souvislosti s tumoristatickou léčbou zmiňuje výsledky studie PROMID (s oktreotidem) i probíhající studii CLARINET (s lanreotidem). Velkým přínosem tumoristatické léčby se v posledních letech stala biologická léčba. Vedle již známých účinků sunitinibu a everolimu jsou dále testovány další látky z této skupiny např. cixutumumab, axitinib nebo capozantinib. V bloku studií věnovaných antisekretorické léčbě byly zmíněny studie s lanreotidem a telotristat etipratem. Společnost Ipsen Pharma se dlouhodobě věnuje edukačním projektům v oblasti NEN. Jedním z nich je i mezinárodní sympozium pro mladé lékaře NET masterclass, jehož třetí ročník se konal v listopadu loňského roku v Berlíně. Tohoto sympozia se zúčastnilo i několik mladých lékařů z České Republiky a MUDr. Iva Slánská z FN Hradec Králové připravila stručné shrnutí pro čtenáře časopisu. Rádi bychom na tyto edukační aktivity navázali i v České Republice, proto připravujeme na květen letošního roku edukační seminář nazvaný Jarní škola NEN. O detailech tohoto setkání Vás budeme včas informovat. Posledním příspěvkem je zpráva MUDr. Evy Sedláčkové, MBA z výročního setkání poradního sboru ENETS, které se uskutečnilo v říjnu 2012 v Athénách. Letošní zasedání se věnovalo především přípravě guidelines pro plicní neuroendokrinní nádory. Jednání bylo často velmi bouřlivé, ale podnětné a konstruktivní. Vážení přátelé, děkuji Vám za přízeň, kterou Somatuline Bulletinu věnujete a těším se na další setkávání s Vámi. S úctou MUDr. Milan Šikut Medical Director Ipsen Pharma 3

4 Komentář ke studii: Long-term results of treatment of malignant carcinoid syndrome with prolonged release Lanreotide (Somatuline Autogel) Khan M.S., El-Khouly F., Davies P., Toumpanakis C. et al. Aliment. Pharmacol. Ther. 2011; 34: MUDr. Pavel Vítek, Ph.D., MBA Proton Therapy Center s.r.o., Praha Úvod Autoři Khan, El-Khouly, Davies Toumpanakis et al. prezentují retrospektivní studii u souboru symptomatických pokročilých resp. metastazujících neuroendokrinních nádorů původu midgut. Ve starší terminologii cílová diagnóza odpovídá karcinoidu tenkého střeva. Primárním cílem studie bylo ověřit, popsat efekty lanreotidu v ovlivňování karcinoidního syndromu. Jako další cíl bylo stanoveno hodnocení radiologické odpovědi, tzn. efektu na rozměry a počet nádorových ložisek. Lanreotid prokazuje dobré efekty, 94 % nemocných dosahuje úlevy v symptomech. V tom je studie jednoznačně přesvědčivá. Zdánlivě studie prokazuje známý fakt, karcinoidní syndrom lze tlumit somatostatinovým analogem, nyní lanreotidem. Bližší pohledem na studii ale ukazuje o něco více. Klinická odpověď, trvání efektu lanreotidu Objektivizovat efekty v ovlivňování karcinoidního syndromu, klinická odpověď, je primárně nelehké. Ve studii jsou sledované jen 2 příznaky, fl ushing a průjmy, odpověď na terapii je hodnocena binárně, ano/ne s diskriminační hladinou 50 % ve frekvenci epizod, stejně tak progrese symptomů. Tato výrazná simplifi kace pohledu na karcinoidní syndrom na jedné straně umožňuje přehledné hodnocení, naproti tomu může být základem určité bias. Vysoké podíly odpovědí 91 % resp. 62 % (v logickém součtu 94 %) přesto jsou přesvědčivé pro účely studie, jejímž cílem je prezentovat symptomatický efekt léčiva. Vedle vysoké účinnosti je patrné i dlouhé trvání efektu. V době sledování nemocných s mediánem sledování 27 měs. (7-93) více než polovina nemocných (37/69) stále má trvající symptomatický efekt. Z této hodnoty při velkém rozptylu v době sledování nelze dobře derivovat, jak dlouhé trvání efektu lanreotidu lze pravděpodobně očekávat, nicméně hodnota je přesvědčivá v tom smyslu, že přinejmenším několikaleté je. Obtížné a ve stádiu hypotéz je srovnání symptomatického efektu lanreotidu proti jiným somatostatinovým analogům, konkrétně octreotidu. Referencí o době trvání efektu analog je málo. Přibližná doba trvání s mediánem 12 měsíců u octreotidu skutečně referována byla (1), leč u souborů obtížně srovnávatelných, u nemocných výrazně předléčených. Data o trvání efektu jsou zásadním přínosem studie. S klinickou odpovědí souvisí i otázka účinnosti sekvence několika, spíše jen 2, somatostatinových analog. Účinnost dalšího analoga po ztrátě efektu prvního užitého je předpokládána, ale klinické ověření chybí. Dostupné reference jsou na úrovni hypotéz nebo kasuistik (2,3). Prezentovaná studie přispívá i k této otázce, byť minimálně. Poskytuje ale důležitou informaci o dosažení klinického efektu lanreotidem u 4 nemocných z 6 po ztrátě účinnosti octreotidu LAR. Studie, která by řešila otázku překonání resistence záměnou analoga vedena nebyla a pravděpodobně vedena nebude. Biochemická odpověď Dyskorelace biochemické odpovědi a klinické odpovědi byla popsána i v jiných studiích (4) a její patofyziologický základ se vysvětluje v diskuzi studie. Více než 50 % redukce sérového chromograninu A (CgA) a exkrece hydroxyindoloctové kyseliny (HIAA) je patrná u poloviny nebo méně nemocných s klinickou odpovědí. Dyskorelace ukazuje, jak složité jsou mechanismy vzniku karcinoidního syndromu a jak nedostatečné může být spektrum omezeného počtu (dvou) analyzovaných markerů. Naproti tomu je známa dobrá korelace sérového CgA a rozsahu nádorového postižení. Z nějakého důvodu není v prezentované studii analyzován vztah mezi radiologickou progresí a vývojem hladin biochemických markerů. Prognostický význam biochemické odpovědi nelze potom jakkoliv komentovat. Radiologická odpověď, radiologická progrese vers. klinická odpověď U neuroendokrinních nádorů (NET) se objektivní odpověď na léčbu somatostatinovými analogy z přirozených důvodů hodnotí pouze jako jedna z kategorií efektu, ne ta prvořadá. Studie s lanreotidem prokazuje, že objektivní odpověď podle kritérií WHO nebo RECIST je výjimečný efekt, byť prokázaný a evidovaný (5). Naproti tomu stabilizace onemocnění v rámci zobrazovacího vyšetření je efekt hlavní a v době sledování stabilizace (SD) trvá u 78 % nemocných. Navíc 78 % SD současně s 94 % symptomatické odpovědi představuje zásadní benefi t. Tento protiklad je běžný u mnoha dalších variant biologické léčby a pomalu progredujících a indolentních nádorových onemocnění. Ukazuje, jak problematické může být užití běžných kritérií odpovědi, která vycházejí jen z parametru rozměru nádorového ložiska. Výjimku tvoří pouze kritérium progrese, které vychází z parametru rozměru ale také počtu ložisek. Prezentovaná studie právě ukazuje, jak obtížné je zařazení resp. hodnocení progrese pouze klinické tzn. stabilizace podle kri- 4

5 térií odpovědi. U nemocných s nárůstem symptomů bylo jako první krok zvýšeno dávkování lanreotidu, z 90 mg nebo 60 mg na 120 mg každých 28 dní, celkem ve 20 případech. Teprve další nárůst symptomů byl hodnocen jako klinická progrese a nemocní, celkem 11, byli předáni k additional treatment. Vývoj onemocnění by proto bylo možné hodnotit i jako druhá klinická progrese nebo lanreotid resistentní klinická progrese. Postup autorů studie je zcela pochopitelný, efekt zvýšení dávky lanreotidu byl dlouhodobý a léčba se principiálně neměnila. Reálná ztráta účinnosti lanreotidu byla patrná až po zvýšení dávek. Obtížnost objektivizace klinické progrese ještě zvyšuje absence sérového nebo jiného markeru, který by s odpovědí koreloval, což je mj. patrné i z prezentované studie. Složitější situace je při radiologické progresi a trvání klinické odpovědi. Je také asi nejméně pravděpodobná, nicméně prezentovaná studie prokazuje, že je možná a ne úplně raritní. Z hlediska léčby je ale závažnější. Podkladem je hypoteticky změna biologické povahy nádorového onemocnění, která lze ověřit jen na základě morfologie případně molekulární analýzy nádoru. Přirozeně v prezentované studii není pro tyto úvahy prostor. Data přežívání V parametru přežívání referuje prezentovaná studie příznivá data a neidentifi kuje prognostické faktory. Nicméně získat údaje o přežívání nebylo a nemohlo být primárním cílem studie z řady důvodů, včetně omezené doby sledování nemocných. Nežádoucí efekty V neposlední řadě studie přináší informaci o toleranci terapie lanreotidem, která je podle očekávání dobrá. Nicméně 50% nemocných vyžaduje suplementaci pankreatickými enzymy pro steatorrhoeu, která nikdy nedosahuje závažnosti třídy SAE (serious adverse event). Nejde sice o informaci zásadní, ale o to více praktickou při komunikaci s nemocným a kompenzaci jeho potíží. Závěr Prezentovaná studie prokazuje podle očekávání výrazný efekt lanreotidu v eliminaci symptomů pokročilých NET. Vedle toho přináší i další nové informace, možná také předpokládané, ale ještě neprezentované nebo neověřené. Doba účinnosti je dlouhá a zásadně překračuje 12 měsíců, perioda sledování ve studii zatím neumožňuje její dobrý odhad. Stále se udržuje dobrá tolerance. Účinnost lze prodloužit zvyšováním dávek a pravděpodobně i záměnou za další somatostatinový analog. Lanreotidem nelze dosáhnout změny v rozměru nádorových ložisek, naproti tomu lze dosáhnout jejich dlouhodobé stabilizace. Studie prezentuje lanreotid u pokročilých symptomatických NET původu midgut jako účinný prostředek biologické terapie, který je vhodný pro terapii první řady. Literatura 1. Welin S.V., Janson E.T., Sundin A., Stridsberg M. et al. High-dose treatment with a long-acting somatostatin analogue in patients with advanced midgut carcinoid tumors European Journal of Endocrinology 2004; 151: O Toole D., Ducreux M., Bommelaer G. et al. Treatment of carcinoid syndrome: a prospective crossover evaluation of lanretoide versus octreotide in terms of effi cacy, patient acceptability, and tolerance. Cancer 2000; 88: Raderer M., Kurtaran A., Scheithauer W., Fiebiger W. et al. Different response to the long-acting somatostatin analogues lanreotide and octreotide in a patient with a malignant carcinoid. Oncology 2001; Modlin I.M., Gustafsson B.I., Moss S.F., Pavel. M. et al. Chromogranin-A biological function and clinical utility in neuroendocrine tumor disease. Ann Surg Oncol. 2010;17: Rinke A., Muller H.H., Schade-Brittinger C. et al. Placebo-controlled, dobule blind, prospective, randomized study on the effect of Octreotide LAR in the control of tumor growth in patients with metastatic neuroendocrine midgut tumors: a report from the PROMID Study Group. J. Clin. Oncol. 2009; 27: Poznámky 5

6 Symposium NANETS v San Diegu, USA MUDr. Oldřich Louthan IV. interní klinka VFN a 1. LF UK, Praha 2 Symposium americké společnosti pro neuroendokrinní nádory NA- NETS proběhlo v loňském roce ve dnech října 2012 v San Diegu v jižní Kalifornii. Jak napovídal jeho název: NET Management Strategies: What s New and Relevant, tématicky se symposium zabývalo novinkami v managementu neuroendokrinních nádorů. Úvodní část byla věnována novým klinickým studiím, které probíhají anebo které byly realizovány v posledních několika letech. Přehled studií potvrdil, že páteří antisekreční a tumoristatické léčby neuroendokrinních nádorů (NEN) jsou nadále somatostatinová analoga, jak ukázaly výsledky známé studie PROMID. Ta jako první potvrdila tumoristatický účinek octreotidu. Dále byly v té souvislosti uvedeny studie COOPERATE používající octreotid a další probíhající studie CLARINET s lanreotidem. Nelze si nevšimnout nástupu nových látek pro biologickou léčbu v tumoristatické léčbě neuroendokrinních nádorů. Významným zástupcem je everolimus použitý u studie RADIANT-2 a osvědčený v léčbě NEN pankreatu, jak potvrdila studie RADIANT-3. Z dalších prezentovaných trialů lze zmínit studii fáze II kombinující everolimus, erlotinib a somatostatinový analog pasireotid (Strosberg a spol), rovněž studii fáze I (studie číslo NCT ) kombinující everolimus + cixutumumab (monoklonální protilátka) + octreotid. Dále studii fáze II číslo NCT (Strosberg a spol) s axitinibem (inhibitor tyrozinkinázy, včetně VEGFR1-3, PDGFR (platelet derived growth factor receptor) a ckit -CD117), studii fáze II (Ryan a spol.) s použitím capozantinibu (capozantinib je perorální inhibitor thymidin kináz c-met a VEGFR2). Konečně lze zmínit studii Effi cacy and Safety of BEZ235 Compared to Everolimus in Patients With Advanced Pancreatic Neuroendocrine Tumors porovnávající efektivitu BEZ235 vůči everolimu. BEZ235 je duální inhibitor mtor a fosfatidylinozitol-3-kinázy. Studie NCT kombinuje chemoterapii s bevacizumabem u pokročilých neuroendokrinních nádorů pankreatu. Jde o A Phase II Study of Capecitabine, Temozolomide and Bevacizumab for Metastatic or Unresectable Pancreatic Neuroendocrine Tumors, která byla zahájena v prosinci 2012, s plánovaným ukončením v prosinci Druhá skupina studií se zabývá symptomatickou, antisekretorickou léčbou. V této souvislosti lze zmínit dosud probíhající studii s lanreotidem porovnávající placebo v potlačení karcinoidového syndromu a dále zajímavou studii s telotristat etipratem (inhibitorem tryptofan-hydroxylázy) v potlačení karcinoidového syndromu, zejména průjmů, u funkčních nádorů resistentních na somatostatinová analoga. Další část symposia byla rozdělena do čtyř souběžných bloků, autor článku se zúčastnil bloku o novinkách v diagnostice Diagnosing NETs Where Can We Improve? Tento blok uvedl dr. Metz, jenž se věnoval endoskopické problematice. Správná diagnostika NEN je v praxi nezřídka opožděná. Až 90% nemocných je v první fázi diagnostikováno chybně. Na NEN se v rámci diferenciální diagnostiky často nepomýšlí. V praxi průměrně uplyne 5 7 let do správné diagnózy, nejčastější jde o záměnu střevních NEN za idiopatické střevní záněty. Značným přínosem v posledních letech je (jedno)dvoubalónková enteroskopie a endosonografi e pankreatu pro NEN pankreatu včetně inzulinomů. 6

7 Prof. Klimstra se zabýval nádorovými markery. Markery PAX8 a PDX1 jsou perspektivní pro diagnostiku NEN pankreatu, CDX12 pro střevní NEN, PAX8 pro rektální a TTF1 pro NEN plic. Závažnou prognózu onemocnění signalizuje zvýšená exprese CD19, CD115. Otázkou je, které markery nakonec budou reálně použitelné v klinické praxi a v jakém časovém horizontu. Dobře organizovanou části symposia byly bloky s prezentací kazuistik. Byly uvedeny velmi zajímavé kazuistiky s možností hlasování o volbě vhodného postupu. Další část bloku byla věnována diagnostice NET neznámé primární lokalizace využití imunohistochemického vyšetření a využití funkčních zobrazovacích metod. Další program se zabýval terapií medulárního karcinomu tyreoidey a MEN2 syndromu a dále proběhl edukační blok týkající se plicních tumorletů, metastazujících NEN ilea a nefunkčních NET pankreatu, opět formou kazuistik a testů s více variantami odpovědí a opět šlo o didakticky velmi dobře organizovaný blok. Sobotní dopoledne dne bylo věnováno signálním drahám a souvisejícím léčebným možnostem. Těžištěm zájmu byla signální dráha dráha mtor/pi3k/akt a everolimus, jakožto lék, který se inhibicí této dráhy nadměrně exprimované u nádorů využívá dnes již i rutinně v léčbě NEN pankreatu, které progredují po předchozí terapii. Efektivita léku byla potvrzena známou studií RADIANT-3. Dále byl zkoumán výše zmíněný BEZ235 a antiangiogenetické látky. Pozornost byla zacílena zejména na sunitinib ve studii fáze III v léčbě NEN pankreatu a dále na studii porovnávající pazopanib proti placebu ve stejné indikaci. Symposium NANETS proběhlo v tradičně komornějším duchu, nežli tomu bývá u evropského protějšku ENETS. Je zajímavé, že Evropa zaznamenala určitý předstih v některých diagnostických a terapeutických postupech, což konstatovali i američtí kolegové. Jde např. o peptidovou receptorovou radionuklidovou terapii (PRRT). V USA s touto modalitou sbírají teprve první zkušenosti (Delpassand et al.). Použití lanreotidu bylo FDA v USA schváleno pro akromegalii teprve v poslední době. V diagnostice jde o využití PET/CT s galiem 68. Logisticky byl kongres dobře zajištěn, kongresové aktivity se odehrávaly v lokalitě zvané Coronado Island poblíž San Diega v prostorách hotelu Coronado Island Marriott Resort bez nutnosti zdlouhavých přesunů. Pro milovníky fi lmové historie může být zajímavý fakt, že na Coronado Island se nedaleko dějiště kongresu nachází hotel Del Coronado, kde se odehrává část děje fi lmu Někdo to rád horké z roku Filmový děj je situován převážně na Floridu, ale fi lmaři zřejmě výhodně využili interiéry a exteriéry, které měli za humny. Na kvalitě fi lmu to jistě pranic neubírá. Závěr Jak ukázal kongres NANETS v říjnu 2012, analoga somatostatinu (lanreotid a octreotid) zůstávají nadále základními léky v terapii projevů endokrinní hypersekrece a v dosažení tumoristatického efektu. V posledních letech však nové klinické studie uvádí do klinické praxe nové léky, zejména sunitinib a everolimus v léčbě pnen. Bez zajímavosti není ani stále narůstající význam PRRT. Poznámky 7

8 Postřehy o lanreotidu ze současné literatury Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. III. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2 Akromegalie Nová klinická pozorování o účinku lanreotidu autogel u akromegalie potvrzují v podstatě starší informace. Skupina lékařů z Ankary (1) léčila 68 randomizovaných nemocných s akromegalií po neúplném odstranění hypofyzárního adenomu transsfenoidálním přístupem buď lanreotidem autogel do dávky 120 mg/4 týdny nebo oktreotidem LAR do dávky 30 mg/4 týdny po dobu 18 měsíců. Biochemickou normalizaci (normální IGF I dle věku a pohlaví a STH nalačno < 2,5 ug/l a < 1,0 ug/l při OGTT) zjistili u 78,1 % nemocných léčených lanreotidem a u 63,9 % u nemocných léčených oktreotidem. Velikost adenomu MR hodnotili po 12 měsících: k zmenšení došlo u 34,9 % nemocných na lanreotidu a u 28,5% na oktreotidu. Rozdíly mezi oběma léky však nebyly při obou hodnoceních statisticky významné (p=0,454 a 0,166). Dosud nevyřešenou otázkou je, zda předoperační podávání lanreotidu zlepšuje neurochirurgické výsledky. Nevyřešily to ani práce r Šanghajská skupina (2) zjistila, že stačí 3 měsíční předoperační podávání lanreotidu k tomu, aby došlo k biochemické normalizaci u 11 z 24 operovaných, zatím co ve skupině bez předoperační léčby to bylo pouze 5 z 25 nemocných. Rozdílně vyznívají výsledky ze španělského registru akromegaliků REA (3) předoperační podávání somatostatinových analogů nemělo vliv na operační výsledky. V přehledném článku o depotním lanreotidu John D Carmichael (4) poukazuje na podkladě zpráv z písemnictví na dvě výhody depotního lanreotidu před oktreotidem: Většina nemocných, kteří vyzkoušeli oba léky, preferovala subkutánní injekce lanreotidu autogel před intramuskulárně aplikovaným oktreotidem. Lanreotid autogel si mohou aplikovat sami nemocní nebo jejich příbuzní doma a injekce aplikované krátkou podkožní jehlou jsou méně bolestivé. Druhou výhodou je možnost prodloužit intervaly mezi injekcemi na 6 až 8 týdnů u nemocných, kteří se biochemicky normalizují 60 mg nebo 90 mg a je jim aplikován lanreotid autogel v dávce 120 mg. Podobné výsledky uvádí Maria Fleseriu (5). Uvádí také možnost zvyšovat dávku somatostatinových analogů nad doporučená množství, což je u lanreotidu autogel nad 120 mg/28 dnů. Zjistila, že o použití vyšší dávky 180 mg/28 dnů referují pouze tři studie, celkem u 8 nemocných. Tolerance byla však dobrá a efekt lanreotidu se zvýšil. Akromegalie vzniklá na podkladě ektopické sekrece somatolibernu (GH-RH) z maligních nádorů je vzácná. O jejich léčbě v případě, že operační výkon nebyl dostatečný, nejsou zatím informace. Celofrancouzská studie (6) referuje o 21 nemocných s akromegalí na podkladě ektopické sekrece somatoliberinu. U nemocného, kde operace nepřinesla kompletní odstranění tumoru (1 nemocný), nebo tam, kde nebyla možná (3 nemocní) došlo po lanreotidu k normalizaci hladin růstového hormonu a IGF I přesto, že hypersekrece GH-RH z maligního residua trvala. Je možné nějakým způsobem rozeznat adenomy, které budou rezistentní na somatostatinová analoga? Jistá předpověď je možná již z imunohistochemického vyšetření adenomů (7). Řídce granulované adenomy, které se vyskytují zejména u mladších nemocných a jsou obvykle objemově velké, mívají sníženou expresi somatostatinových receptorů a časté mutace v extracelulární části receptoru pro růstový hormon. Jsou proto často rezistentní na léčbu somatostatinovými analogy. Holandská skupina vyvinula protilátky proti subtypu somatostatinového receptoru sst2, a to sst2a (8). Je-li tento subtyp přítomen, je vysoce pravděpodobné, že adenom bude citlivý na léčbu somatostatinovými analogy (sensitivita 86 %, specifi cita 91 %). Kromě toho britská skupina badatelů zjistila, že účinky somatostatinových analogů v buněčných receptorech hypofyzárních adenomů jsou zprostředkovány proteinem AIP (aryl hydrocarbon receptor interacting protein) (9). Tento protein zvyšuje v buňkách expresi tumor supresního genu ZAC1, který brzdí nádorový růst. Pokud dojde k mutaci genu pro AIP, účinek somatostatinových analogů je snížen nebo zcela blokován. TSH secernující adenom Účinky somatostatinových analogů na adenomy se sekrecí TSH jsou již dlouhodobě známy. Nově je potvrzuje kasuistika z Milána, popisující normalizaci sekrece TSH u TSH secernujícího adenomu u 13 leté dívky (10). Jednalo se o gigantický adenom, kde operace by bývala mohla přinést operační komplikace. Po somatostatinových analozích došlo k rychlému zmenšení nádoru a manifestovala se hypothyreosa. Autoři deklarují, že se jedná o prvý případ TSH secernujícího adenomu v dětském věku, který byl úspěšně léčen somatostatinovými analogy jako primární léčbou. Neuroendokrinní nádory Řada sdělení hovoří v léčbě neuroendokrinních tumorů (NET) o výhodách kombinace s inhibitory proteinové kinázy mtor, jejíž aktivita indukuje buněčný růst, proliferaci a přežívání, především s everolimem či sunitinibem (11,12,13). Nejcitlivější k této kombinaci se zdají být pankreatické neuroendokrinní tumory (13). Somatostatinová analoga nemají totiž pouze význam v symptomatickém potlačení karcinoidního syndromu, ale samy působí 8

9 antiproliferativně (14, 15). Studie RADIANT-2 (17) prokázala prodloužení intervalu přežití bez progrese (PFS) při kombinační léčbě everolimu se somatostatinovými analogy (16). Zdá se pravděpodobné, že i somatostatinová analoga působí antiproliferativně prostřednictvím suprese mtor, stejně jako everolimus či sunitinib (12). Prognosticky je nejvíce informativní stanovení proliferačního indexu Ki67 v nádorových buňkách: pokud je proliferační index do 5%, pak je vysoká naděje, že somatostatinová analoga (v článku se hovoří konkrétně o lanreotidu) budou mít dobrý antiproliferativní účinek (18). Inhibice mtor se uplatňuje také v léčbě epiteliálních tumorů thymu. Somatostatinová analoga jsou zde v léčbě používána již delší dobu. Italští autoři z Neapole zveřejňují nyní kasuistiku o úspěšné léčbě somatostatinovým analogem a everolimem (19). Stejně jako u akromegalie byla i u neuroendokrinních tumorů porovnávána preference subkutánního podávání lanreotidu autogel. Z 25 nemocných 22 (88 %) dávalo lanreotidu autogel přednost (20). Jiné aplikace lanreotidu Skupina pediatrů z Charité v Berlíně zkoušela dlouhodobé podávání lanreotidu u nemocných dětí s kongenitálním hyperinsulinismem (21). U 3 dětí z 6 se jim podařilo zvýšit glykemie a snížit významně počet hypoglykemických episod. Polští autoři z Wroclavi zveřejnili kasuistiku (22) inoperabilního insulinomu (bez reakce na diazoxid), který úspěšně léčili ve smyslu zvýšení glykemií a odstranění hypoglykemických episod lanreotidem autogel. Nádor měl při scintigrafi i zjištěné somatostatinové receptory. Zmenšením nádoru a jeho metastas reagoval na lanreotid 30 mg (Somatulin PR) také nemocný s hepatocelulárním karcinomem a plicními a mediastinálními metastasami. I u toho nemocného byly prokázány receptory pro somatostatin (konkretně SST-R 2) (23). Experimentální použití Lanreotid může být také využit jako ligand pro průnik chemoterapeutik do tumorosních buněk, které mají somatostatinové receptory SST-R2 (24). Podařilo se konjugovat lanreotid s kopolymerem poly(ethylen glykol) b poly ( kaprolakton) a vytvořit tak micely, na které je možno navázat chemoterapeutikum paclitaxel (vznikne tzv. lanreotid-pm-ptx). Na myším modelu takto konjugovaný lanreotid působil silnou nádorovou inhibici jak v kulturách lidského karcinomu plic a mamy, tak v experimentu na myších. V experimentu na krysách zmenšoval lanreotid velikost implantátů endometria na abdominálním peritoneu, snižoval v nich koncentraci vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a metaloproteinasy 9 (MMP-9) a způsoboval jejich atrofi i (25). Rýsuje se tak použití lanreotidu při léčbě endometriózy. Literatura 1. Tutuncu Y, Berker D, Isik S et al: Comparison of octreotid LAR and lanreotiode autogel as post-operative medical treatment in acromegaly. Pituitary 2012; 15: Li ZQ, Quan Z, Tian HL et al.: Preoperative lanreotide treatment improves outcome in patients with acromegaly resulting from invasive pituitary macroadenoma. J In Med Res 2012; 40 (2): Sesmilo G: Epidemiology of acromegaly in Spain. Endocrinol Nutr 2012 Dec 12. Epub ahead of print. 4. Carmichael JD: Lanreotide depot deep subcutaneous injection: a new method of delivery and its associated benefi ts. Patient Prefer Adherence 2012; 6: Fleseriu M: Clinical effi cacy and safety results for dose escalation of somatostatin receptor ligands in patients with acromegaly: a literature review. Pituitary 2011; 14: Garby L, Caron P, Claustrat F et al: Clinical characteristics and outcome of acromegaly induced by ectopic secretion og growth hormone releasing hormone (GHRH): A French nationalwide series of 21 cases. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97(6): Kiseljak-Vssiliades K, Shafi S, Kerr JM et al: Clinical implications of growth hormone-secreting subtypes. Endocrine 2012; 42 (1): Gatto F, Feeldesr RA, van der Pas R et al.: Immunoreactivity score using an anti-ssst2a receptor monoclonal antibody strongly predicts the biochemical response to adjuvant treatment with somatostatin analogs in acromegaly. J Clin Endocrinol Metab 2012 Nov 1. Epub ahead of print. 9. Chahal HS, Trivellin G, Leontiu CH et al.: Somatostatin analogs modulate AIP in somatotroph adenomas: The role of the ZAC1 pathway. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97(8): E 1411 E Rabbiosi S, Peroni E, Tronconi GM et al: Asymptomatic thyrotropin-secereting pituitary macroadenoma in a 13-year-old girl: successful fi rst-line treatment with somatostatin analogs. Thyroid 2012; 22(10): Bousquet C, Lasfargues C, Chalabi M et al: Clinical review: Current scientifi c rationale for the use of somatostatin analogs and mtor inhibitors in neuroendocrine tumor therapy. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97(3): Fernandes I, Pacheco TR, Costa A et al.: Prognostic signifi cance of AKT/mTOR signaling in advanced neuroendocrine tumors treated with somatostatin analogs. Onco Targets Ther 2012; 5: Leung R, Lang B, Wong H et al.: Advances in the systemic treatment of neuroendocrine tumors in the era of molecular therapy. Anticancer Agents Med Chem 2012 Oct 17. Epub ahead of print. 14. Grozinsky-Glasberg S, Gross DJ: New drugs in the therapy of neuroendocrine tumors. J Endocrinol Invest 2012; 35(10): Gardber-Roehnelt NM: Update on the management of neuroendocrine tumors: focus on somatostatin antitumor effects. Clin J Oncol Nurs 2012; 16(1): Sidéris L, Dubé P, Rinke A: Antitumor effects of somatostatin analogs in neuroendocrine tumors. Oncologist 2012; 17(6): Oberstein PE, Saif MW: Safety and effi cacy of everolimus in adult patients with neuroendocrine tumors. Clin Med Insights Oncol 2012; 6: Palazzo M, Lombard-Bohas C, Cadiot G: Ki 67 proliferation index, hepatic tumor load, and pretreatment tumor growth predict the antitumoral effi cacy of lanreotide in patients with malignant digestive neuroendocrine tumors. Eur J Gastroenterol Hepatol 2013; 25 (2): Palmieri G, Buonerba C, Federico P et al.: Everlimus plus long-acting somatostatin analogs in thymic epithelial malignancies. World J Clin Oncol 2012; 3(7): Johanson V, Wilson B, Abrahamsson A et al: Random crossover study with neuroendocrine tumors to assess patient preference for lanreotide Autogel given by either sef/partner or health care professional. Patient Prefer Adherence 2012; 6: Kühnen P, Marquard J, Ernert A et al: Long-term lanreotide treatment in six patients with congenital hyperinsulinism. Hor Res Paediatr. 2012; 78 (2): Jawiarczyk A, Bolanowski M, Syrycka J et al: Effective therapy of insulinoma by using long-acting somatostatin analogue. A case report and literature review. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2012; 120 (2): Borbath I, Lhommel R, Guiot Y et al.: Lanreotide treatment of metastatic hepatocellular carcinoma resulting in partial regression and more than 3 years of progression-free survival. Acta Gastroenterol Belg 2012, 75 (2): Zheng N, Dai W, Du W et al: A novel lanreotide-encoded micelle system targets paclitaxel to the tumors with overexpression of somatostatin receptors. Mol Pharm 2012; 9 (5): Sevket O, Sevket A, Molla T et al: Somatostatin analogs regress endometric implants in rats by decreasing implant levels of vascular endothelial growth factor and matrix metaloproteinase 9. Reprod Sci 2012 Nov 19 Epub ahead of print. 9

Září 2011. CD uvnitř bulletinu

Září 2011. CD uvnitř bulletinu Září 2011 CD uvnitř bulletinu Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické péče MOU, Brno MUDr. Dagmar

Více

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Září 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní onkologické

Více

Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout?

Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout? Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout? MUDr. Eugen Kubala Klinika Radioterapie a Onkologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Co jsou neuroendokrinní tumory? Heterogenní

Více

Standard. 4. Stanovení odpovědné osoby za diagnosticko léčebný plán - ošetřující lékař či lékař s kompetencí.

Standard. 4. Stanovení odpovědné osoby za diagnosticko léčebný plán - ošetřující lékař či lékař s kompetencí. 1/5 1. Epidemiologie: Neuroendokrinní nádory (NEN) patří mezi vzácnější nádorová onemocnění. V evropské populaci se incidence pohybuje kolem 3-4/100000/rok, s lepší diagnostikou roste také incidence. Většina

Více

Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET

Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno Vzácné nádory a raritní stavy v oblasti GITu Seminář pro onkology, gastroenterology,radiology

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Somatuline P.R. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Somatuline P.R. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Somatuline P.R. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Lyofilizát: 1 dávka obsahuje Léčivá látka: Lanreotidi acetas odp. lanreotidum 0,030 g Pomocné látky:

Více

Aktuální pohled na neuroendokrinní tumory. Zdeněk Fryšák

Aktuální pohled na neuroendokrinní tumory. Zdeněk Fryšák Aktuální pohled na neuroendokrinní tumory Zdeněk Fryšák Klinická manifestace NET s Náhodný nález při vyšetřování z jiných důvodů, zřídka se nachází primární ložisko (tenké střevo, pankreas, appendix, bronchus)

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. SOMATULINE AUTOGEL 60 mg SOMATULINE AUTOGEL 90 mg SOMATULINE AUTOGEL 120 mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. SOMATULINE AUTOGEL 60 mg SOMATULINE AUTOGEL 90 mg SOMATULINE AUTOGEL 120 mg 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOMATULINE AUTOGEL 60 mg SOMATULINE AUTOGEL 90 mg SOMATULINE AUTOGEL 120 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOMATULINE AUTOGEL 60 mg: lanreotidum

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Somatuline bulletin číslo 1 Leden 2010

Somatuline bulletin číslo 1 Leden 2010 Somatuline bulletin číslo 1 Leden 2010 Somatuline bulletin Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Petr Barabáš Onkologické centrum J. G. Mendela

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

PRESS RELEASE Somatuline Autogel firmy IPSEN je schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv v České republice pro léčbu pacientů s indikací:

PRESS RELEASE Somatuline Autogel firmy IPSEN je schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv v České republice pro léčbu pacientů s indikací: SS RLAS Somatuline Autogel firmy IPSN je schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv v České republice pro léčbu pacientů s indikací: Léčba gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů (GP- NTs)

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma číslo 2 Červen 2011 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické péče MOU Brno MUDr. Dagmar Brančíková

Více

SOMATULINE AUTOGEL 60 mg SOMATULINE AUTOGEL 90 mg SOMATULINE AUTOGEL 120 mg (lanreotidi acetici) Injekční roztok

SOMATULINE AUTOGEL 60 mg SOMATULINE AUTOGEL 90 mg SOMATULINE AUTOGEL 120 mg (lanreotidi acetici) Injekční roztok Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls132600/2009, sukls132598/2009, sukls132593/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SOMATULINE AUTOGEL 60 mg SOMATULINE AUTOGEL 90 mg SOMATULINE

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA sp.zn. sukls110147/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA SOMATULINE AUTOGEL 60 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce SOMATULINE AUTOGEL 90 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce SOMATULINE

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

7. Neuroendokrinní tumory

7. Neuroendokrinní tumory 7. Neuroendokrinní tumory Neuroendokrinní tumory (NET) představují heterogenní skupinu poměrně vzácných nádorů, které se liší od běžných epitelových nádorů histogenetickým původem, mikroskopickým obrazem

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 31. ledna 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Erlangen),

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Současný pohled na terapii neuroendokrinních nádorů

Současný pohled na terapii neuroendokrinních nádorů Současný pohled na terapii neuroendokrinních nádorů MUDr. Eva Sedláčková, MBA Onkologická klinika VFN Praha a 1. LF UK, Praha Souhrn Sedláčková E.. Remedia 2013; 23 (Supl. 1): S28 S32. Neuroendokrinní

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Český a slovenský gastroenterologický kongres 13.11.2015

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls152404/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) SOMATULINE AUTOGEL 60 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce SOMATULINE AUTOGEL

Více

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Obsah Obecný úvod Androgenní signalizace Možnosti systémové léčby Závěr Koho se

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Somatuline bulletin. číslo 3

Somatuline bulletin. číslo 3 Somatuline bulletin číslo 3 Září 2010 Somatuline bulletin Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Gastrointestinální stromální tumor

Gastrointestinální stromální tumor Gastrointestinální stromální tumor léčebné aspekty z pohledu chirurga Neoral Č.,Aujeský R.,Stašek M.,Vrba,R.,Janíková M.,Škarda J. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Ústav patologické anatomie LF

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno Neuroendokrinní nádory GIT (GEP-NEN) epidemiologie, klasifikace, klinika MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno 22. února 2013 1 Prokázán NET a co dál? 40 letá žena přichází na chirurgii

Více

SOMATULINE P.R. (lanreotidi acetici) prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

SOMATULINE P.R. (lanreotidi acetici) prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SOMATULINE P.R. (lanreotidi acetici) prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4 NEZÁVISLÉ RADIOLOOGICKÉ HODNOCENÍ STUDIE FÁZE III GOG218 S BEVACIZUMABEM (BEV) V PRIMÁRNÍ LÉČBĚ POKROČILÉHO EPITELOVÉHO NÁDORU VAJEČNÍKŮ, PRIMÁRNÍHO NÁDORU PERITONEA NEBO VEJCOVODŮ. R.A. Burger, 1 M.F.

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Lékařská fakulta MU Brno Základní otázky 1. Zářit nebo nezářit?

Více

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod SPECT/CT neuroendokrinních tumorů P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 5 případů na 100 000 obyvatel/rok Pomalu rostoucí Vychází z neuroendokrinního systému Výskyt samostatný x

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

VÝZVA K SOUČINNOSTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

VÝZVA K SOUČINNOSTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz sp. zn. SUKLS199544/2014 Vyřizuje/linka: Miloslav Chlum/362

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Co znamená cílená terapie karcinomu plic v roce 2014? František Salajka Plicní klinika FN Hradec Králové Co může pneumoonkologické centrum

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Somatuline bulletin. číslo 2

Somatuline bulletin. číslo 2 Somatuline bulletin číslo 2 Květen 2010 Somatuline bulletin Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Kasuistika onkologický pacient

Kasuistika onkologický pacient Kasuistika onkologický pacient U pana P.P., 68 letého muže, byl diagnostikován metastazující nádor ledviny. Dle provedených vyšetření byly kromě primárního nádoru pravé ledviny diagnostikovány i mnohočetné

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Glifloziny v terapii DM 2 Zkušenosti z praxe MUDr. Barbora Doležalová IDE CR s.r.o., Chrudim Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS75637/2014 Vyřizuje/linka Mgr. Eva Forgáčová

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š.

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š. Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby Kopecký O. Lukešová Š. Ostrava 9.2.2017 Léčebné modality nádorových onemocnění: - chirurgická léčba (radikalita výkonu) - radioterapie - chemoterapie

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Výsledky léčby akromegalie v České a Slovenské republice

Výsledky léčby akromegalie v České a Slovenské republice Výsledky léčby akromegalie v České a Slovenské republice III. interní klinika. LF UK a VFN, Praha Hána V., Bandúrová L., Ďurovcová V., Hána V. ml., Jarkovská Z., Kršek M., Weiss V., Marek J. Národný endokrinologický

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7 Léčba vysocerizikového karcinomu prostaty pohled urologa M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol High-risk CaP = lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory

Více

V Pardubicích dne 31. října 2011

V Pardubicích dne 31. října 2011 V Pardubicích dne 31. října 2011 Vážení kolegové, Český rozhlas Radiožurnál vysílal dne 26.10.2011 v 10 hodin dopoledne rozhovor s doc. MUDr. Vladimírem Študentem, Ph.D., přednostou Urologické kliniky

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

(lanreotidi acetici)

(lanreotidi acetici) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SOMATULINE AUTOGEL 60 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce SOMATULINE AUTOGEL 90 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce SOMATULINE AUTOGEL 120 mg,

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

číslo 2 Červenec 2012

číslo 2 Červenec 2012 číslo 2 Červenec 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem

Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem Masarykova univerzita Fakulta Lékařská fakulta Habilitační obor Onkologie Uchazeč MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. Odborná asistentka

Více