Pomoc v hmotné nouzi orgány, struktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomoc v hmotné nouzi orgány, struktura"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Pomoc v hmotné nouzi orgány, struktura Bc. Eva Kročilová 2012/2013

2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Pomoc v hmotné nouzi - orgány, struktura zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem pouţila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu pouţitých pramenů a literatury. V Brně dne.. Bc. Eva Kročilová 1

3 Abstrakt Jiţ sám název bakalářské práce Pomoc v hmotné nouzi orgány, struktura nám naznačuje, ţe se v ní budeme zabývat jedním ze tří základních pilířů systému sociálního zabezpečení a tou je sociální pomoc, přesněji subsystémem sociální pomoci, kterou je pomoc v hmotné nouzi. Naším primárním cílem je vytvořit informační materiál o systému pomoci v hmotné nouzi, o dávkách pomoci hmotné nouze, o orgánech, které provádějí hmotnou nouzi. Práce je rozdělena do 3 základních částí: úvodu, vlastní obsahové části a závěru a dále následuje seznam pouţité literatury. V úvodu seznamujeme čtenáře s cílem bakalářské práce, její strukturou, obsahem, postupem při jejím zpracování a metodami, které jsme v práci pouţili. V samotné bakalářské práci uvádíme základní pojmy, které se týkají pomoci v hmotné nouzi, vymezujeme druhy dávek pomoci v hmotné nouzi a v neposlední řadě uvádíme orgány, které provádějí zajištění fyzických osob ve hmotné nouzi, a především uvádíme změny, ke kterým v posledním období došlo. V závěru shrnujeme celkové výsledky dané práce. Klíčová slova: sociální pomoc, hmotná nouze, dávky pomoci v hmotné nouzi, orgány pomoci v hmotné nouzi, sociální práce 2

4 Abstract Name of my bachelor thesis: Assistence in Material Need Offices, Structure shows, that we will discuss one of the three basic pillars of social security, that is the social assistance, precisely subsystem of social assistance, which is assistance in material need. Prepare the informations material about the system of assistance in material need, assistance on benefits in material need, the organs that carry out material need. The work is divided to three parts: introduction, main content part and conclusion. It also consists of summary list of used literature. In the introduction to familiarize the reader with the aim of the thesis, it is structure, content, process for its preparation and the methods we use at work. In the work state basic term, which concern material need, identifies the types of assistance in material need and last but not least we authorities carried out to ensure individuals in material need. Primarily to changes that have occurred in the last period. In conclusion there are all the important results of this work. Keywords: social assistance, poverty level, benefits in material need, authorities assistance in material need, social work 3

5 Poděkování Touto cestou bych velmi ráda poděkovala své vedoucí bakalářské práce, prof. JUDr. Zdeňce Gregorové, CSc., jeţ mi poskytla vynikající odbornou pomoc, cenné rady, podněty, připomínky a čas strávený konzultacemi při tvorbě této bakalářské práce. 4

6 Obsah Úvod Sociální správa Vymezení sociální pomoci v rámci sociálního zabezpečení Zásady, na nichţ je sociální pomoc postavena Definice pojmů Hmotná nouze Pojem Osoby v hmotné nouzi Dávky pomoci v hmotné nouzi Příspěvek na ţivobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamţitá pomoc Povinnost a odpovědnost ţadatele o dávku, příjemce dávky a osoby společně posuzované Statistiky dávek pomoci v hmotné nouzi Organizace pomoci v hmotné nouzi Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce České republiky Krajské pobočky Úřadu práce České republiky a pobočka pro hlavní město Prahu Pověřené obecní úřady Obecní úřady obce s rozšířenou působností Práva a povinnosti orgánů pomoci v hmotné nouzi Sociální práce Závěr Seznam pouţité literatury

7 Právní předpisy Internetové zdroje

8 Úvod Tato bakalářská práce je zaměřena na jeden ze tří základních pilířů systému sociálního zabezpečení a tou je sociální pomoc, přesněji na subsystém sociální pomoci pomoc v hmotné nouzi. Cílem bakalářské práce je podrobněji prozkoumat téma pomoci v hmotné nouzi, vymezit si základní pojmy týkající se tohoto tématu, vymezit si orgány, které provádějí zajištění fyzických osob ve hmotné nouzi. Hlavní pozornost budeme tedy soustředit na podrobnější charakteristiku pomoci v hmotné nouzi. V první řadě jsem se soustředila na vyhledávání všech dostupných zdrojů týkajících se tohoto tématu. Hlavním zdrojem a podkladem pro tuto práci se staly kniţní publikace, zákony a v jisté míře také internetové články a stránky. Mnoţství zdrojů k tomuto tématu nebylo velké, proto jsem se obrátila na pracovnici Úřadu práce v Novém Jičíně, která mi poskytla také několik nezbytných informací. Bakalářská práce se skládá z úvodu, 5 kapitol, závěru a ze seznamu pouţitých pramenů. V první kapitole práce vymezujeme základní pojmy celé sociální správy, především vymezení sociální pomoci v rámci sociálního zabezpečení. Určujeme zásady, na nichţ je sociální pomoc postavena. Jednou z hlavních kapitol je kapitola druhá, ve které vymezujeme samotný pojem pomoci v hmotné nouzi. Dále pozitivní a negativní určení osob v hmotné nouzi. Důleţitou částí práce je kapitola třetí, která nám uvádí přehled všech dávek pomoci v hmotné nouzi, a také se zde dozvíme, jestli roste počet dávek poskytovaných osobám v hmotné nouzi. Čtvrtá kapitola nazvaná Organizace pomoci v hmotné nouzi čtenáře informuje o orgánech, které provádějí zajištění fyzických osob ve hmotné nouzi, a to především ke změnám, ke kterým došlo od roku Čtenář se můţe více informací o pomoci v hmotné nouzi dozvědět v kapitole poslední, páté. Ta nám poskytuje informace o tom, jak zasahuje sociální práce a sociální pracovníci do pomoci v hmotné nouzi. Závěr nám shrne celou práci a především cíl práce. 7

9 1 Sociální správa Sociální správu můţeme dle Igora Tomeše chápat jako: souhrn orgánů a organizací, které v sociální sféře procesu konají a realizují sociální politiku určitými nástroji, prostředky a technikami. Jedním z nejdůleţitějších nástrojů sociální politiky je sociální zabezpečení. 1 Významnou součást systému sociálního zabezpečení představuje sociální pomoc. A právě moderní formu pomoci představuje systém pomoci v hmotné nouzi. Pomoc spočívá v poskytnutí pomoci osobám s nedostatečnými příjmy a zároveň v motivování těchto osob zajistit si prostředky k uspokojení ţivotních potřeb. Pomoc je určena lidem, kteří si po určitou dobu, nejsou schopni pomoc zcela zajistit sami. Systém pomoci v hmotné nouzi vychází z ideového principu, ţe kaţdá osoba, která pracuje, se musí mít lépe neţ ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá Vymezení sociální pomoci v rámci sociálního zabezpečení Sociální pomoc je jedním ze tří základních pilířů systému sociálního zabezpečení (sociální pojištění, sociální podpora, sociální pomoc) a budeme se jí podrobněji zabývat, protoţe součástí sociální pomoci je pomoc v hmotné nouzi, jak je jiţ uvedeno výše. Mezi subsystémy sociální pomoci řadíme mimo jiné také sociální péči a sociální sluţby. Pojem sociální pomoc nahradil starší pojem chudinská péče, jehoţ kořeny sahají aţ do 16. století. Principem chudinské péče bylo, ţe se o své obyvatele byla povinna starat domovská obec. To znamená, ţe ten, kdo měl domovské právo, mohl v případě zchudnutí od obce ţádat zaopatření. Chudinská péče byla poskytována v ústavech či humanitárních organizacích. Bylo přijato mnoho zákonů. Mezníkem v historii sociální pomoci se stalo přijetí zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, jenţ sjednocoval normy práva sociálního zabezpečení a o obyvatele se začal starat stát. Obyvatelé se stali objektem zájmu a péče státu. Stát vycházel z toho, ţe sám ví, co je pro obyvatele nejlepší, nevyţadoval po nich vlastní iniciativu v zabezpečení jejich potřeb. Stačilo pouze prokázat nějakou potřebu a stát vyšel občanům vstříc. A proto je třeba zmínit ještě jeden pojem, který předcházel pojmu sociální pomoc, a tím je 1 TOMEŠ, Igor a kol. Sociální správa. Praha: Portál, ISBN S

10 sociální péče, jenţ byl právně upraven ve výše uvedeném zákoně. Jak je zde jiţ zmíněno, nová právní úprava přinesla změnu přenesení výkonu péče na stát, tedy na jeho místní orgány národní výbory a jejich komise sociální péče. Činnost těchto orgánů koordinoval a řídil Státní úřad sociálního zabezpečení. Tato forma pomoci ale vedla k pasivitě občanů a náklady na sociální zabezpečení rostly. 3 Mezi dávky sociální péče se řadí dávky pro zdravotně postiţené osoby. Mohou být fakultativní či obligatorní. Mezi fakultativní dávky lze zařadit jednorázové peněţité a věcné dávky a je na správním uváţení příslušného úřadu, zda dávku poskytne. U obligatorních dávek se můţeme setkat s příspěvky na úpravu bytu, na zakoupení speciálního motorového vozidla a další. Dlouho se tedy pracovalo na tom, aby byl přijat vyhovující systém sociální péče, který by se přetvořil na moderní systém sociální pomoci. To se podařilo aţ s přijetím nové právní úpravy v roce 2006, s účinností od a jedná se o tyto zákony: zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci c hmotné nouzi, zákon č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 4 S přijetím výše uvedených zákonů se opět změnila role státu v poskytování pomoci. Stát jiţ přestal vystupovat jako pečovatel občanů. Občané se museli aktivně zapojit do řešení svých problémů a zabezpečení svých potřeb. Stát zde vystupuje jako pomocník a na řadu přichází jen v nezbytném případě. Zajišťuje především poradenskou a výchovnou činnost, tak jako některé nestátní subjekty (nadace, charitativní organizace a další). V dnešní době se kaţdý z nás můţe dostat do sloţité ţivotní situace, kdy si nedokáţe pomoci ze svých problémů sám. Nejčastěji jde o osoby se špatným zdravotním stavem, o osoby staré, osoby z rozvrácené rodiny, dlouhodobě nezaměstnané občany a osoby, které nejsou dostatečně zajištěny dávkami sociálního zabezpečení. Proto nám stát v takových situacích prostřednictvím sociální pomoci zaručuje poskytnutí ochrany. Jde o tzv. záchrannou sociální síť. Lze ji vyuţít jako poslední variantu řešení svých problémů, neboť sociální pomoc 3 GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M. Sociální zabezpečení. 2. vydání, Brno: Masarykova univerzita, ISBN S TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. vydání, Praha: C. H. BECK, ISBN S

11 je poskytnuta těm, kteří mají snahu se ze své špatné situace primárně dostat sami. Pokud těmto osobám nedokáţe pomoci ani nikdo z blízkých, potom je třeba se obrátit na pomoc státu. O tom, komu bude pomoc poskytnuta, se vţdy rozhodne na základě úředního rozhodnutí. Nestačí splňovat zákonné podmínky, je třeba posoudit kaţdý případ individuálně. Jde hlavně o podporu začlenění osob a ochranu před sociálním vyloučením. 5 Sociální pomoc se hradí prostřednictvím státního rozpočtu, obecních rozpočtů i z různých sponzorských zdrojů. Pomoc je tedy poskytována jako peněţitá dávka, věcná dávka nebo jako sluţba. Oblast sociálních sluţeb je upravena v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. V rámci sociální pomoci se sociální pracovníci snaţí pomoci osobám prostřednictvím sociálních sluţeb. Kdyţ se osoba dostane do nepříznivé ţivotní situace, sociální pracovníci této osobě v prvé řadě poskytují relevantní informace, tak aby se z takové situace dostala sama. Kdyţ ale informace nebudou ke zlepšení situace stačit, jsou na řadě sociální služby. Protoţe kaţdý řeší odlišné problémy, je třeba, aby sociální sluţby byly individualizované. Mají za úkol podporovat samostatnost klientů a předcházet delšímu trvání nepříznivé sociální situace. Sociální sluţby jsou děleny na: služby sociální péče (sluţby pečovatelské, jejichţ prostřednictvím se pečuje o osobu, která není plně schopna se o sebe postarat sama), služby sociální prevence (sluţby pro osoby se sociálními problémy, jejichţ prostřednictvím se má klientovi napomáhat znovu se integrovat do společnosti), sociální poradenství (poskytování potřebných informací, které přispívají k řešení nepříznivé sociální situace se zaměřením na konkrétní potřeby jednotlivých sociálních skupin). Jediná dávka, která je upravena v zákoně o sociálních sluţbách, je příspěvek na péči. Tato dávka slouţí k uhrazení sociálních sluţeb. Záleţí na příjemci dávky, jakou sluţbu si za finanční příspěvek ze státního rozpočtu vybere a zaplatí. Příspěvek na péči je tedy pravidelná opakující se dávka, která je určena na úhradu 5 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. Praha: C. H. Beck, ISBN S

12 za potřebnou pomoc, poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních sluţeb nebo osobami blízkými či jinými. 6 O poskytování sociálních sluţeb se uzavírá smlouva o poskytování sociálních služeb. Jde o smluvní princip, ve kterém osoba, která potřebuje sociální sluţby, uzavírá smlouvu s poskytovatelem sluţeb. Smlouva se ve většině případů uzavírá písemně. Zavedení povinnosti uzavření smlouvy vede k posílení postavení klienta sluţeb a tím k přehlednějšímu vztahu mezi poskytovatelem sluţeb a příjemcem sluţeb. Sociální sluţby jsou poskytovány především nestátními subjekty, které jsou zaevidovány v obecných registrech, ve kterých jsou evidována občanská sdruţení, veřejně prospěšné společnosti a registrované církevní právnické osoby. 7 O příspěvku rozhodují od kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Zásady, na nichž je sociální pomoc postavena Zásady nám umoţňují určit charakter daného právního odvětví či subsystému. Výše uvedené informace nám jiţ charakterizují sociální pomoc a určují její typické znaky: Všeobecnost: zásada všeobecnosti zajišťuje určité hranice ţivotní úrovně všem občanům, kteří splňují určitá kritéria. Kaţdý má právo na poskytnutí sociální pomoci. Individualizace: případ kaţdého občana, který ţádá o pomoc, je třeba posuzovat individuálně. Dříve stačilo prokázat určitou potřebu, aby stát zabezpečil potřeby občana, ale lidé toho začali zneuţívat a náklady na sociální zabezpečení rostly. Z tohoto důvodu se zkoumá například jeho snaha dostat se z tíţivé situace vlastními silami, jestli má nárok na pomoc. Aby byly splněny cíle této zásady, kombinují se různé formy dávek a sociálních sluţeb tak, aby zcela vyhovovali občanovi. Subsidiarita: věcná působnost právních norem sociální pomoci nastupuje aţ tehdy, jestliţe není k dispozici plnění ze žádného jiného systému, nebo kdyţ 6 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. vydání, Praha: C. H. BECK, ISBN S Tamtéţ: Tröster. S

13 bylo plnění vyčerpáno, ale trvá potřeba zabezpečit základní ţivotní potřeby občana. Rovnost: zásada rovnosti znamená, ţe kaţdý občan má právo na stejné šance v poskytování sociální pomoci. Nejde ale o to, ţe kaţdý bude posuzován stejně a dostane se mu stejného plnění. Jak jsme si uvedli výše, zde jde o individualizaci. Potřebnost: pokud se občan dostane do stavu hmotné nouze, je to proto, ţe si nedokázal pomoci sám, ale snaţil se. Nedostal se do této situace schválně, a proto je mu na základě zásady sociální potřebnosti poskytnuta pomoc ze strany státu. Solidarita: projevuje se v závislosti solidarity bohatých s chudými, kde subjekty s vyššími příjmy přispívají na zajištění subjektů s niţšími příjmy. Zachování nabytých práv: v této zásadě se odráţí sociální ochrana jedince. Pokud osoba splňuje podmínky pro poskytnutí dávky, není moţné ji zaváděním nových právních úprav pozbýt. Odstraňování tvrdostí: kdyţ osoba nesplňuje všechny podmínky pro vznik nároku na dávku, lze jí dávku přesto výjimečně přiznat, protoţe neposkytnutí této dávky by bylo vůči jedinci velmi tvrdé. Jedná se například o osoby, kterým hrozí váţná újma na zdraví, protoţe si nemohou kvůli svým sociálním a majetkovým poměrům obstarat základní potraviny. Sociální služby: poskytováním sociálních služeb, se sociální pomoc odlišuje od jiných systémů sociálního zabezpečení. 8,9 1.2 Definice pojmů Sociální správa je významným odvětvím správy. Jak nám naznačuje pojem sociální, bude se sociální správa zabývat společností a jejím cílem bude zlepšovat společenské poměry a hmotně zabezpečovat jedince ve společnosti. Termín se uţívá od začátku 20. století, kdy byly cílovou skupinou sociální správy především osoby s nízkými příjmy. Sociální správa má dvě základní funkce: 8 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. vydání, Praha: C. H. BECK, ISBN S GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M. Sociální zabezpečení. 2. vydání, Brno: Masarykova univerzita, ISBN S

14 mocenskou (občan je díky ní chráněn před počínáním jiných občanů) a sluţební (sociální sluţba chrání občana před sociálním vyloučením). 10 Sociální politika je část veřejné politiky, jejímţ předmětem jsou sociální témata. Sociální politika se snaţí reagovat na současné nepříznivé události, jako jsou stáří, nezaměstnanost, chudoba. V praxi jde tedy o systém zdravotního a sociálního pojištění a o systém sociálních dávek, který nás zajímá nejvíce, neboť se zde jedná o sociální zabezpečení občanů státem, tedy také o zajištění dávek hmotné nouze. Rozdíl mezi sociální politikou a správou můţeme chápat tak, ţe sociální politika odpovídá na otázky co dělat a proč to dělat. Sociální správa odpovídá na otázky jak to dělat a kdo to bude dělat. 11 Sociální zabezpečení soubor institucí a opatření, které poskytují ochranu a pomoc lidem v konkrétních sociálních událostech jako jsou ohroţení zdraví, nemoc, nezaměstnanost, invalidita, pracovní úraz, stáří, těhotenství a mateřství, rodičovství a úmrtí ţivitele. 12 Jsou to tíţivé situace, které se mohou týkat kaţdého z nás a proto je velmi příznivé, ţe jsou nám vytvořeny takové podmínky ţivota, díky kterým nemusíme těţké chvíle řešit sami, ale s pomocí státu. Sociální pomoc představuje významnou součást systému sociálního zabezpečení. Pomoc je určena občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi. Těmto občanům se poskytují peněţní nebo věcné dávky a sluţby. Hmotná nouze je moderní forma pomoci. Dle 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi, jde o pomoc k zajištění základních ţivotních podmínek osob, protoţe kaţdý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních ţivotních podmínek dle ústavního zákona č. 2/1993 Sb. 13 Pomoc spočívá v poskytnutí pomoci osobám s nedostatečnými příjmy a zároveň v motivování těchto osob zajistit si prostředky k uspokojení ţivotních potřeb. Pomoc je určena lidem, kteří si po určitou dobu, nejsou schopni zajistit pomoc zcela sami vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných váţných důvodů vlastním přičiněním, zejména vlastní prací nebo vyuţitím majetku. Zabezpečení základních potřeb je tak váţně ohroţeno. Ve většině případů jde 10 MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Praha: Portál, ISBN S TOMEŠ, Igor a kol. Sociální správa. Praha: Portál, ISBN S Tamtéţ: Matoušek. S Čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 13

15 o osoby, u kterých příjem s příjmem společně posuzovaných osob nedosahuje částky ţivobytí, po odečtení přiměřených nákladů na bydlení. Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněţních příjmů osob k zajištění výţivy a ostatních základních osobních potřeb. Částka ţivotního minima se vyplácí měsíčně a dle zákona o ţivotním a existenčním minimu z roku 2006 činila pro jednotlivce Kč. Výše ţivotního minima je ale rozdílná, pokud je osoba posuzována s jinými osobami. Pro první osobu byla pak částka ţivotního minima stanovena na Kč. U zaopatřeného dítěte od 15 let Kč, u nezaopatřených dětí se potom posuzuje také jejich věk. Tedy nezaopatřenému dítěti od 15 do 26 let se vyplácelo Kč, dítěti od 6 do 15 let Kč a u dítěte do 6 let Kč. Zákon ale umoţňuje zvýšení částek ţivotního a existenčního minima dle 9 vţdy k termínu od 1. ledna. V této souvislosti vláda nařídila zvýšení částek ţivotního a existenčního minima s účinností dne Částka ţivotního minima jednotlivce činí od tohoto roku měsíčně Kč. Pro první posuzovanou osobu v pořadí se částka změnila na Kč. U zaopatřeného dítěte od 15 let na Kč. Nezaopatřenému dítěti od 15 do 26 let se nyní vyplácí Kč, dítěti od 6 do 15 let Kč a u dítěte do 6 let Kč. 14 Existenční minimum je minimální hranicí peněţních příjmů, která se povaţuje za nezbytnou k zajištění výţivy a ostatních základních osobních potřeb a se kterou lze přeţít. Částka existenčního minima je jednotná a dle zákona č. 110/2006 Sb. činila Kč. Nařízení vlády se ale taktéţ týká navýšení existenčního minima, které od roku 2012 činí Kč. 15 Částka živobytí částka ţivobytí nám určuje, zda se osoba nachází v hmotné nouzi. U dospělého člověka dosahuje výše částky ţivobytí minimálně částky existenčního minima a maximálně částky ţivotního minima. Pokud se posuzují nezaopatřené děti, částku ţivobytí u nich vţdy představuje částka ţivotního minima. Osoby, které se snaţí dostat ze své nelehké situace vlastními silami, můţe být částka ţivobytí navýšena. Společně posuzované osoby kdyţ ţadatel ţádá o dávku a zjišťuje se splnění podmínek pro přiznání dávky, posuzují se s ním někdy také osoby společně. 14 Nařízení vlády č. 409/2011 Sb. ze dne 7. prosince 2011 o zvýšení částek ţivotního minima a existenčního minima 15 Nařízení č. 409/2011 Sb. 14

16 Mezi společně posuzované osoby patří rodina. Především rodiče a nezaopatřené děti. Společně se vţdy posuzují i manţelé či osoby ţijící v registrovaném partnerství. Do okruhu společně posuzovaných patří osob i rodiče rodičů, pokud s nimi trvale ţijí a společně uhrazují náklady na své potřeby

17 2 Hmotná nouze 2.1 Pojem Systém pomoci v hmotné nouzi je systémem relativně novým. Od jím byl nahrazen systém sociální potřebnosti. V prvé řadě se tento nový, moderní systém, snaţí pomoci osobám s nedostatečnými příjmy si své příjmy zvýšit, a zabránit tak především sociálnímu vyloučení. Tato problematika, je upravena v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který navazuje na zákon č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu. Obecně lze říci, ţe tento systém pomáhá lidem, kteří se dostali do nepříznivé situace, tedy do stavu hmotné nouze. 2.2 Osoby v hmotné nouzi Kaţdá osoba se můţe dostat do situace, kdy je jí třeba pomoci v tom smyslu, aby měla zajištěné základní ţivotní podmínky. Kaţdý má tedy nárok na základní sociální poradenství, které řeší hmotnou nouzi nebo se jí snaţí předcházet. Osoby se povaţují za osoby v hmotné nouzi přímo ze zákona nebo na základě správního uváţení orgánu pomoci v hmotné nouzi, který sám rozhodne o tom, zda osoba bude povaţována za osobu v hmotné nouzi či nikoli. Osobami v hmotné nouzi jsou osoby, které splňují určité podmínky. Většinou jsou vedeny v evidenci úřadu práce nebo jsou v pracovním nebo obdobném poměru nebo vlastní ţivnostenský list, jsou invalidní ve III. stupni invalidity, pobírají rodičovský příspěvek, pečují o osobu závislou na péči jiné osoby nebo jsou práce neschopné. Dle zákona o pomoci v hmotné nouzi 2 odst. 2 a 3 se osoby nachází v hmotné nouzi přímo ze zákona. Pokud osoba splní podmínky, které jsou rozhodné pro uznání osoby v hmotné nouzi, povaţuje se za osobu v hmotné nouzi. To nastává například v případech, jestliţe jsou příjmy osoby a příjmy společně posuzovaných osob k zajištění základních ţivotních potřeb nedostatečné. Tzn., ţe po odečtení přiměřených nákladů na bydlení z celkových příjmů, nezůstane osobě částka ţivobytí. Zároveň si tyto osoby nejsou schopny zvýšit příjem a vyřešit tak svou nelehkou situaci vlastním přičiněním, s ohledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či z jiných váţných důvodů. Z tohoto důvodu 16

18 je zabezpečení jejich základních ţivotních podmínek váţně ohroţeno a po splnění těchto podmínek se povaţují za osoby v hmotné nouzi. Na rozdíl od těchto osob, které si nemohou zvýšit svůj příjem, jsou tu osoby, které by si sami mohli pomoci, ale nechtějí. I těmto se ale musí ze zákona pomoci, protoţe si nemohou kvůli svým sociálním a majetkovým poměrům obstarat například základní potraviny a tím jim hrozí váţná újma na zdraví. V těchto vymezených případech, jsou osoby vţdy osobami v hmotné nouzi. Naproti tomu dle 2 odst. 4, 5 a 6 záleţí na rozhodnutí správního orgánu, zda bude osobu povaţovat za osobu v hmotné nouzi. Osoby sice mohou splňovat podmínky rozhodné pro uznání osoby v hmotné nouzi, ale správní orgán nemusí osobu za osobu v hmotné nouzi povaţovat. Pokud osobu postihne mimořádná událost a není schopna nepříznivou situaci překonat vlastními silami, můţe se povaţovat za osobu v hmotné nouzi. Tato situace nastává v České republice v posledních letech často v souvislosti s povodněmi. Jestli se tyto osoby stanou osobami v hmotné nouzi, rozhodne orgán pomoci v hmotné nouzi. Někdy se stane, ţe osoba ztratí svůj rodný list či jiné doklady. Těmto osobám je dle rozhodnutí orgánu pomoci v hmotné nouzi také poskytnuta finanční pomoc k úhradě nezbytného jednorázového výdaje. Častým důvodem pro uznání toho, ţe se osoba nachází v hmotné nouzi, je sociálně-právní ochrana dětí. Nutnost uhrazení nákladů na vzdělání či zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte. Je pochopitelné, ţe osoby, které se vracejí z vězení či opouštějí dětský domov, nemají hned moţnost se o sebe postarat sami. Proto se orgán pomoci v hmotné nouzi snaţí pomáhat i osobám, které jsou ohroţeny sociálním vyloučením. 17 Pokud osoby neprojevují dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, nemohou očekávat pomoc orgánu pomoci v hmotné nouzi. Osobami v hmotné nouzi, dle následujícího ustanovení 3, nejsou osoby, které nejsou v pracovním vztahu, ať uţ odmítají pracovat nebo nemohou najít 17 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 17

19 práci, ale nejsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání, protoţe si o to nezaţádají. Osoby, které sice jsou vedeny v evidenci uchazečů o práci, ale odmítly vykonávat zaměstnání nebo neustále odmítají pomoc pracovníků úřadu práce, kteří jim například shání informace o rekvalifikačních kurzech, které by, jejich absolvováním, napomohly vyřešit jejich nezaměstnanost, nejsou povaţovány za osoby v hmotné nouzi. Dále osoba, která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky ţivobytí proto, ţe se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, osoba, které byla uloţena sankce za zanedbání povinností zákonného zástupce dítěte, které plní povinnou školní docházku a osoba, která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby a tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc. Kdyţ je osoba na tom tak zdravotně špatně, ţe je zařazena do psychiatrické léčebny nebo do léčebny pro dlouhodobě nemocné déle neţ 3 měsíce, nebude jí poskytnuta ţádná z dávek hmotné nouze. V neposlední řadě nemůţe být osobou v hmotné nouzi osoba, které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí náleţí nemocenské ve sníţené výši z důvodu úmyslné či neúmyslné pracovní neschopnosti (účast ve rvačce, bezprostředním následkem opilosti nebo uţitím omamných prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu) zákona č. 111/2006 Sb. 18

20 3 Dávky pomoci v hmotné nouzi Dávky hmotné nouze můţeme rozdělit do tří skupin: příspěvek na ţivobytí doplatek na bydlení mimořádná okamţitá pomoc Dávky pomoci v hmotné nouzi dále rozlišujeme na nárokové a nenárokové. Příspěvek na ţivobytí a doplatek na bydlení jsou dávky nárokové, protoţe po splnění stanovených podmínek na ně vzniká právní nárok a jsou vypláceny pravidelně, kdeţto dávka mimořádné okamţité pomoci je dávkou jednorázovou a řadí se mezi dávky nenárokové, protoţe i po splnění všech podmínek, nemusí orgán pomoci v hmotné nouzi osobě dávku přiznat. Nyní bychom si vymezili okruh oprávněných osob, které mají nárok na tyto dávky. Mezi ně patří: osoba s trvalým pobytem na území České republiky, osoba, které byl udělen azyl či jiná doplňková ochrana, cizinec, který sice nemá na území České republiky trvalý pobyt, ale tato práva mu zaručuje mezinárodní smlouva, občan nebo rodinný příslušník občana členského státu EU, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší neţ 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo pouţitelného předpisu Evropského společenství, cizinec, který je drţitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU a bylo mu uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, navíc u osob oprávněných pro mimořádnou okamţitou pomoc jde o osoby pobývající na území České republiky na základě zákona o pobytu cizinců, v posledním případě, kdyţ je osoba váţně ohroţena na zdraví, můţe jí být mimořádná okamţitá pomoc poskytnuta i v případě, ţe pobývá na území České republiky v rozporu se zákonem o pobytu cizinců zákona č. 111/2006 Sb. 19

21 Ze zákona vyplývá, ţe obecně mají nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky. Tato skutečnost je stejná pro všechny výše uvedené osoby, které mají nárok na dávky. Trvalé bydliště označuje adresu místa, kde se fyzická osoba hodlá trvale zdrţovat. Jestliţe se někde pouze zdrţuje bez úmyslu zdrţovat se zde trvale, pak o skutečné bydliště nejde. Bydlištěm je především místo, kde má svůj byt, rodinu, kde pracuje, plní zde povinnou školní docházku nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání. Nestačí mít tedy jen trvalý pobyt na území České republiky. Trvalý pobyt je místo, v němţ je fyzická osoba pouze úředně přihlášena k pobytu. Většinou je místo trvalého pobytu a trvalého bydliště stejné. Jde hlavně o to, ţe osoba musí být jakkoliv spjata s Českou republikou. Ten, komu byla dávka přiznána, je příjemcem dávky, které se mu dostane ve formě věcné či peněţní. Příspěvek na ţivobytí a mimořádná okamţitá pomoc se poskytují v obou formách, v závislosti na tom, zda je příjemce schopen vyuţít dávku k tomu účelu, jeţ byl stanoven. Dávka doplatku na bydlení je poskytována pouze v peněţní formě. 20 Dávky se vyplácí v české měně. Dle zákona o pomoci v hmotné nouzi se dávky vyplácely převodem na platební účet, v hotovosti nebo prostřednictvím poukázky. Na základě sociální reformy, vznikl nový způsob výplaty dávek. Dle nového zákona č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, se dávky vyplácí rovněţ v české měně, ale prostřednictvím karty sociálních systémů. Jde o tzv. skarty (dále jen karty ). Prostřednictvím karet se dávky vyplácí převodem na platební účet, který si určí ţadatel, v hotovosti, vyuţitím platební funkce karty, prostřednictvím poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytující sociální sluţby, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboţí ve stanovené hodnotě nebo poukázky na přímý odběr zboţí ve stanovené hodnotě nebo přímou úhradou částek, k jejichţ úhradě je příjemce nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána. 21 Primárním cílem zavedením těchto karet bylo zajistit co největší efektivnost a komfort pro klienta. Slouţí především jako identifikační doklad těch, kteří pobírají sociální dávky. Mohou s ní navíc platit jako s platební zákona č. 111/2006 Sb odst. 5 zákona č. 111/2006 Sb. 20

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba,

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba, Systém pomoci v hmotné nouzi Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, zejména zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon o státní sociální podpoře Díl třetí 57 (1) Dávky uvedené v 2 písm. a) bodech 1 a 2, 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně,

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Schéma systému sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení Sociální pojištění Státní sociální podpora Sociální péče Nemocenské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Spokojenost sociálních pracovníků oddělení pomoci v hmotné nouzi Městského úřadu ve Znojmě s legislativní úpravou systému

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 2 Hmotná nouze (1) Pro účely

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Úřad práce Česk. eské republiky. Karlovo nám. 1359/ Praha 2

Úřad práce Česk. eské republiky. Karlovo nám. 1359/ Praha 2 Úřad práce Česk eské republiky Karlovo nám. 1359/1 128 00 Praha 2 Úřad práce ČR od 1. 4. 2011 správním úřadem s celostátní působností nadřízený orgán MPSV organizační členění: generální ředitelství 14

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006 Sb., 261/2007 Sb. (část),

Více

o pomoci v hmotné nouzi

o pomoci v hmotné nouzi ZÁKON č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 79/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi - znění dle 347/10 Sb., 329/11 Sb., 364/11 Sb., 366/11 Sb. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zákon. ze dne 14.března o pomoci v hmotné nouzi. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zákon. ze dne 14.března o pomoci v hmotné nouzi. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Zákon ze dne 14.března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: zpět nahoru ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi 111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006 Sb., 261/2007 Sb. (část),

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Stručná charakteristika státních dávek

Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika dávek Státní sociální podpora Přídavek na dítě Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Metodický pokyn č. 11/2007

Metodický pokyn č. 11/2007 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky Č. j.: 2007/83197/21 V Praze dne 9. ledna 2008 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 11/2007 ke sjednocení správních

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum. Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí

Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum. Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí Brno 19. 10. 2017 Částka živobytí Stanovena pro každou osobu individuálně Hodnotí se

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 156/5

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 156/5 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 156/5 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

Materiál je určen pro meziresortní připomínkové řízení. N á v r h

Materiál je určen pro meziresortní připomínkové řízení. N á v r h Materiál je určen pro meziresortní připomínkové řízení N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek Parlament se usnesl

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 446. USNESENÍ SENÁTU z 19. schůze, konané dne 20. března 2014 k návrhu senátního návrhu senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

59. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011

59. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 59. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2011 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2011 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

(2) Každý má nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení.

(2) Každý má nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení. Zákon o pomoci v hmotné nouzi v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Krasová č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Krasová podle

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4606 Sbírka zákonů č. 366 / 2011 366 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Zákon č. 111/2006 Sb.

Zákon č. 111/2006 Sb. Zákon č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 29.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 482 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

N á v r h ZÁKON ze dne 2013,

N á v r h ZÁKON ze dne 2013, III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC DVORCE Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvorce se na

Více

M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Semily

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Při hodnocení trvání nároku na příspěvek na živobytí je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen postupovat v souladu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených osob. II. III. IV. Pokud má orgán pomoci

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 435 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:... ÚŘAD PRÁCE ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo v

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více