průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS"

Transkript

1 VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata projekty předčasné specializace a přetěžování v jednotlivých sportech dokáže vyjmenovat a uplatňovat principy zdravé výživy a pitného režimu usiluje o dodržování hygieny sportovce ve sportu používá Komunikace v Tv Základní druhy a projevy komunikace TV-praktické aplikace základní komunikační Fanoušci a sport 18 projevy Mezilidské vztahy MUV, OSV dokáže posoudit pozitivní a negativní projevy sportovních fanoušků naplňuje ve školních Historie a současnost Úspěchy našich sportovců OSV podmínkách základní sportu Olympiáda dětí a mládeže olympijské myšlenky aktivní účast na školních soutěžích 1084

2 Teorie tělesné výchovy ve školním roce 2014/15 7. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata projekty dokáže popsat a posoudit Význam pohybu Formy zvyšování tělesné zdatnosti Tv-praktická činnost 9-15 formy zvyšování tělesné pro zdraví Délka a intenzita pohybu při různých Fy- pohyb zdatnosti a výkonnosti aktivitách OSV dokáže posoudit délku a Prázdninové aktivity intenzitu zatížení v příslušném sportu seznámí ostatní s kladnými a zápornými prázdninovými pohybovými aktivitami dokáže definovat rozdíl Sport tělesně a Tělesné a mentální postižení sportovci Vkz,Vko-osobní bezpečí mezi tělesným a mentálním mentálně Organizace zaměření na pomoc těmto Tv-praktické činnosti postižením sportovce postižených sportovcům vyhledá některé známé osobnosti, které se zapojují do nadací a fondů pomáhajícím handicapovaným sportovcům dokáže vysvětlit pojmy Některé formy Aerobní a anaerobní funkce organismu Tv-praktické činnosti z aerobní a anaerobní zvyšování tělesné Aerobik-formy a druhy fyziologie tělesných kondice a zdatnosti Posilování- formy a druhy cvičení 1085

3 VVS ORV školní výstup téma učivo dokáže rozdělit různé formy a druhy aerobiku dokáže obecně popsat funkci svalů zná zásady správného posilování bez zátěže a se zátěží 1086 průřezová témata projekty dokáže posoudit Základy psychologie Morálně volné vlastnosti ve sportu Tv-praktické činnosti důležitost morálně volných sportu Vůle vlastností ve sportu Fair play dokáže vyjmenovat OSV základní volné vlastnosti ví, co je Fair play, jak funguje v ČR dokáže posoudit vliv cukrů, Sacharidy,lipidy, Vymezení pojmů:sacharidy,lipidy Př-základní stavební látky v tuků a bílkovin na člověka proteiny-jejich vliv proteiny Tv- praktické činnosti a sportovce na sportovce, Definice +výskyt v organismu a ve stravě zná základní minerály, minerály,fytoterapie Základní minerály v lidském těle které jsou v těle obsaženy Fytoterapie-pojem,užití a nebezpečí pro organismus při jejich ztrátě vyhledá základní a známé byliny a dokáže vysvětlit, jak se mohou používat OSV OSV

4 Teorie tělesné výchovy 9. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo vyhledá důležité informace Historie daného Důležitá data a pojmy z historie sportu Pv-VT 7 z historie svého sportu sportu Vyhledávání sportovních aktualit na 8-9 seznámení s těmito internetu 12 informacemi spolužáky průběžně vyhledává na internetu aktuální informace ze svého sportu 1087 průřezová témata projekty Mev, OSV objasní potřebu kontroly Doping ve sportu Pojem doping Př-biologie člověka dopingu ve sportu Směrnice, kterými se řídí antidopingové seznámí se ze základními sledování směrnicemi kontroly Zakázané látky a jejich účinky dopingu Průběh dopingové kontroly dokáže vyjmenovat zakázané podpůrné látky a VDO, OSV jejich účinky objasní rozdíl mezi Akupunktura Základní pojmy OSV akupunkturou a Akupresura Použití pojmy akupresurou seznámí se s literaturou zaměřenou na toto téma prakticky předvede akupresurní činnost

5 VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata projekty při práci s textem Práce s odbornou Zpracování textu zadané literatury ČJ-stylistika,práce s textem vyhodnotí základní údaje literaturou Získání dalších informací MeV, MuV,OSV dle dalších informací je Skupinové zpracování dokáže individuálně doplnit získané poznatky sestaví a prezentuje 1088

6 Počítačové aplikace Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žáci jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s textovými editory, tabulkovými editory, s programy k tvorbě prezentací a s grafickými editory. Grafice a grafickým editorům se bude předmět zabývat hlavně v osmém ročníku, kdy budou mít žáci možnost pracovat s digitálním fotoaparátem a pracovat v prostředí různých grafických editorů. S volitelným vyučovacím předmětem Počítačové aplikace úzce souvisí a v něčem také navazuje předmět Informační a komunikační technologie pro 6. až 9. ročník. Do předmětu jsou integrovaná hlavně tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v ročníku KOMPETENCE K UČENÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 1. poznání úlohy informací a informačních činností 2. využívání moderních informačních a komunikačních technologií 3. pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů 4. porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 5. tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce 6. osvojení Internetového prostředí, využití vyhledávacích portálů a klíčových slov 7. poznání smyslu a cíle učení 8. pozitivnímu vztahu k učení prostřednictvím výukových programů 9. hodnocení výsledků své práce v daném editoru a diskusi o nich KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Při výuce vedeme žáky k(e): 10. uvědomění si problémové situace, promyšlení a naplánování způsobu řešení v rámci algoritmizace a programování 11. promýšlení postupů práce v běžném životě 12. porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledávaných informací 1089

7 13. samostatnému řešení problému a k vhodnému zvolení způsobu řešení 14. aplikaci získaných poznatků v praxi KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 15. schopnosti formulovat svůj požadavek 16. vlastní prezentaci, schopnosti obhájit svou práci vhodnými argumenty 17. využití informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolím 18. kooperace se spolužáky KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 19. spolupráci při řešení problémů 20. odpovědnosti za kvalitu své i společné práce 21. respektování názorů druhých i k umění diskutovat a věcně argumentovat KOMPETENCE OBČANSKÉ Při výuce vedeme žáky k(e): 22. respektování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s informačními a komunikačními technologiemi 23. respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru 24. zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na Internetu či jiných médiích 25. poskytnutí první pomoci při zranění a přivolání pomoci KOMPETENCE PRACOVNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 26. dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s informačními a komunikačními technologiemi 27. šetrné a bezpečné práci s výpočetní technikou 28. využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce 29. používání získaných znalostí v praxi 1090

8 Očekávané ročníkové výstupy pro ročník Žák: 1. ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 2. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 3. pracuje s informace v souladu se zákony o duševním vlastnictví 4. používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 5. zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 6. ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 7. ovládá práci s grafickými editory a využívá vhodných aplikací 8. ovládá práci s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 9. ovládá práci v prostředí operačního systému 1091

9 Počítačové aplikace ročník VVS ORV školní výstup téma učivo 1-29 žák respektuje pravidla bezpečnosti práce na PC ovládá práci v prostředí operačního systému Úvod do předmětu Operační systém Bezpečnost práce v učebně VT Řád učebny VT Vytvoření, přejmenování, přesunutí a kopírování složky Zástupce Vzhled ikon Přejmenování a přesunutí souboru průřezová témata projekty při vyhledávání na Internetové Hledání webové stránky OSV 6 Internetu používá prohlížeče Struktura internetové adresy EV - Lidské aktivity a životní 7 jednoduché a vhodné cesty Kopírování textu z Internetu prostředí komunikuje pomocí Ukládání a kopírování obrázků EV Vztah člověka k Internetu ová adresa prostředí vyhledává informace na portálech, v knihovnách a encyklopediích Odeslání zprávy s přílohou VMEGS Evropa a svět nás zajímá MeV zpracovává text a obrázky Textové editory Barva a fonty písma OSV 3 v textovém editoru Styly a formátování MeV 5 zpracuje a prezentuje Opravy překlepů Čj Pravopis, Slohová 6 informace v textové formě Vkládání speciálních znaků cvičení 1092

10 Počítačové aplikace ročník VVS ORV školní výstup téma učivo 7 ověřuje věrohodnost Tisk dokumentu 8 informací a informačních zdrojů Malování jako součást Wordu Wordarty uplatňuje estetická a typografická pravidla Kliparty Ohraničení a stínování zpracovává text a Tabulkové editory Ovládací panely 5 informace v tabulkovém Formát buňky 8 editoru Vkládání dat uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě tabulky Formáty sloupců a řádek Označení a vlastnosti bloku Ohraničení aplikuje matematické funkce v rámci tabulkového editoru Vkládání jednoduchých vzorců zpracovává text a obrázky Programy na tvorbu Typy prezentací OSV 5 v prezentačním editoru prezentací Vlastní animace MeV 6 uplatňuje estetická a Přechod snímků 7 typografická pravidla Vytvoření složitější prezentace 8 zpracuje a prezentuje informace v multimediální formě průřezová témata projekty 1093

11 Očekávané ročníkové výstupy pro 8. ročník Žák: 1. ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 2. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 3. pracuje s informace v souladu se zákony o duševním vlastnictví 4. používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 5. zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 6. ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 7. ovládá práci s grafickými editory a využívá vhodných aplikací 8. ovládá práci s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 9. ovládá základní pojmy z počítačové grafiky 10. ovládá práci v prostředí operačního systému 11. ovládá práci s digitálním fotoaparátem 1094

12 Počítačové aplikace 8. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo 1-29 žák respektuje pravidla bezpečnosti práce na PC ovládá práci v prostředí operačního systému rozpozná formát souboru dle přípony ovládá práci se soubory Úvod do předmětu Operační systém Bezpečnost práce v učebně VT Řád učebny VT Vytvoření, přejmenování, přesunutí a kopírování složky Přejmenování a přesunutí souboru Sdílení složek Koncovky souborů Seřazení a vyrovnání souborů v okně Komprimace souborů průřezová témata projekty zpracovává text a obrázky Textové editory Tvorba složitějších textů MeV 3 v textovém editoru Psaní do sloupců OSV 5 užívá panely nástrojů Rámečky Čj Pravopis, Slohová 6 zpracuje a prezentuje Tabulky cvičení 7 informace v textové formě Wordarty 8 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů Kliparty Ohraničení a stínování Styly a formátování uplatňuje estetická a typografická pravidla Opravy překlepů Záhlaví a zápatí 1095

13 Počítačové aplikace VVS ORV školní výstup téma učivo zpracovává text a Tabulkové editory Ohraničení 5 informace v tabulkovém Formáty sloupců a řádek 7 editoru Složitější formáty buněk 8 uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě tabulky Horní a dolní indexy Vkládání funkcí Tvorba grafů aplikuje matematické funkce v rámci tabulkového editoru zpracovává grafy v rámci tabulkového editoru zpracovává obrázky Grafika na počítači Zdroje a druhy grafických dat 8 v grafickém editoru Bitmapová grafika Vektorová grafika Barevné modely-rgb, CMYK Barevná hloubka Grafické formáty Práce s digitálním fotoaparátem Stahování dat do PC Práce s grafickými editory Úprava obrázků a fotek Změna grafického formátu 8. ročník průřezová témata projekty 1096

14 Očekávané ročníkové výstupy pro 9. ročník Žák: 1. ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 2. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 3. pracuje s informace v souladu se zákony o duševním vlastnictví 4. používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 5. zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 6. ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 7. ovládá práci s grafickými editory a využívá vhodných aplikací 8. ovládá práci s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 9. ovládá práci v prostředí operačního systému 1097

15 Počítačové aplikace 9. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo 1-29 žák respektuje pravidla bezpečnosti práce na PC ovládá práci v prostředí operačního systému využívá systémových nástrojů k údržbě počítače chrání počítač před viry Úvod do předmětu Operační systém Bezpečnost práce v učebně VT Řád učebny VT Údržba počítače ScanDisk Defragmentace Antivirové programy průřezová témata projekty při vyhledávání na Internetové Složitější vyhledávání OSV 6 Internetu používá prohlížeče Internet jako zdroj informací VMEGS Objevujeme 7 jednoduché a vhodné cesty Vyhledavače Evropu a svět komunikuje pomocí Internetu Druhy prohlížečů MeV OSV vyhledává informace na portálech, v knihovnách a encyklopediích zpracovává text a obrázky Textové editory Složitější texty MeV 5 v textovém editoru Grafy OSV 6 užívá panely nástrojů Vzorce Čj Pravopis, Slohová 7 zpracuje a prezentuje Sloupce cvičení 8 informace v textové formě Rámečky 1098

16 Počítačové aplikace 9. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů vkládá tabulky a grafy do textového editoru uplatňuje estetická a typografická pravidla Tabulky zpracovává text a obrázky Programy na tvorbu Typy prezentací OSV 6 v prezentačním editoru prezentací Vlastní animace MeV 7 uplatňuje estetická a Přechod snímků 8 typografická pravidla Vytvoření složitější prezentace zpracuje a prezentuje informace v multimediální formě zpracovává text a Tabulkové editory Složitější tabulky 5 informace v tabulkovém Formáty buněk 7 editoru Vkládání funkcí aplikuje matematické funkce v rámci tabulkového editoru zpracovává grafy v rámci tabulkového editoru Tvorba grafů Podmíněné formátování průřezová témata projekty 1099

17 Počítačové aplikace VVS ORV školní výstup téma učivo uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě tabulky 9. ročník průřezová témata projekty 1100

18 Výpočetní technika Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací dvou vyučovacích hodin týdně ve třídách s rozšířenou výukou výpočetní techniky, 1 hodina týdně v 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textovými editory, tabulkovými editory, s programy na tvorbu prezentací a s operačním systémem. Dále by měli umět navrhnout a vytvořit jednoduché webové stránky. To vše ve spojení s orientací ve světě informací, zpracováním získaných informací a s využitím informací v dalším vzdělávání i v praktickém životě. V předmětu jsou zahrnuta i témata Historie Internetu, Vývoj počítačů a výpočetní techniky. Pro vzájemnou komunikaci a předávání informací a souborů se žáci učí používat elektronickou poštu. S předmětem Výpočetní technika II úzce souvisí předmět Informační a komunikační technologie pro 6. až 9. ročník. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v ročníku KOMPETENCE K UČENÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 1. poznání úlohy informací a informačních činností 2. využívání moderních informačních a komunikačních technologií 3. pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů 4. porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 5. tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce 6. osvojení Internetového prostředí, využití vyhledávacích portálů a klíčových slov 7. poznání smyslu a cíle učení 8. pozitivnímu vztahu k učení prostřednictvím výukových programů 9. hodnocení výsledků své práce v daném editoru a diskusi o nich KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Při výuce vedeme žáky k(e): 10. uvědomění si problémové situace, promyšlení a naplánování způsobu řešení v rámci algoritmizace a programování 11. promýšlení postupů práce v běžném životě 12. porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledávaných informací 1101

19 13. samostatnému řešení problému a k vhodnému zvolení způsobu řešení 14. aplikaci získaných poznatků v praxi KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 15. schopnosti formulovat svůj požadavek 16. vlastní prezentaci, schopnosti obhájit svou práci vhodnými argumenty 17. využití informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolím 18. kooperace se spolužáky KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 19. spolupráci při řešení problémů 20. odpovědnosti za kvalitu své i společné práce 21. respektování názorů druhých i k umění diskutovat a věcně argumentovat KOMPETENCE OBČANSKÉ Při výuce vedeme žáky k(e): 22. respektování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s informačními a komunikačními technologiemi 23. respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru 24. zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na Internetu či jiných médiích 25. poskytnutí první pomoci při zranění a přivolání pomoci KOMPETENCE PRACOVNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 26. dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s informačními a komunikačními technologiemi 27. šetrné a bezpečné práci s výpočetní technikou 28. využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce 29. používání získaných znalostí v praxi 1102

20 Očekávané ročníkové výstupy pro 6. ročník Žák: 1. ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 2. ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 3. ovládá práci s grafickými editory a využívá vhodných aplikací 4. ovládá práci s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 5. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 6. pracuje s informace v souladu se zákony o duševním vlastnictví 7. používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 8. zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 9. navrhne a vytvoří webovou stránku 10. ovládá práci v prostředí operačního systému 1103

21 Výpočetní technika II 6. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo 1-29 žák respektuje pravidla bezpečnosti práce na PC ovládá práci v prostředí operačního systému Úvod do předmětu Operační systém Bezpečnost práce v učebně VT Řád učebny VT Vytvoření, přejmenování, přesunutí a kopírování složky Zástupce Vzhled okna Vzhled ikon Seřazení a vyrovnání souborů v okně Přejmenování a přesunutí souboru průřezová témata, projekty, při vyhledávání na Internetové Hledání webové stránky OSV 6 Internetu používá prohlížeče Kopírování textu z Internetu EV - Lidské aktivity a životní 7 jednoduché a vhodné cesty Ukládání a kopírování obrázků prostředí komunikuje pomocí ová adresa EV Vztah člověka k Internetu Odeslání zprávy s přílohou prostředí vyhledává informace na portálech, v knihovnách a encyklopediích VMEGS Evropa a svět nás zajímá MeV zpracovává text a obrázky Textové editory Barva a fonty písma OSV 2 v textovém editoru Styly a formátování MeV 3 zpracuje a prezentuje Opravy překlepů Čj Pravopis, Slohová 5 informace v textové formě Vkládání speciálních znaků cvičení 1104

22 Výpočetní technika 6. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo 6 ověřuje věrohodnost Tisk dokumentu 7 informací a informačních Malování jako součást Wordu 8 zdrojů Wordarty uplatňuje estetická a typografická pravidla Kliparty Ohraničení a stínování zpracovává text a Tabulkové editory Ovládací panely 5 informace v tabulkovém Formát buňky 8 editoru Vkládání dat uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě tabulky Ohraničení aplikuje matematické funkce v rámci tabulkového editoru Formáty sloupců a řádek Označení a vlastnosti bloku Vkládání jednoduchých vzorců zpracovává text a obrázky Programy na tvorbu Typy prezentací OSV 3 v prezentačním editoru prezentací Vlastní animace MeV 5 uplatňuje estetická a Přechod snímků 6 typografická pravidla Vytvoření složitější prezentace 7 8 zpracuje a prezentuje informace v multimediální formě průřezová témata, projekty, 1105

23 Očekávané ročníkové výstupy pro 7. ročník Žák: 1. ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 2. ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 3. ovládá práci s grafickými editory a využívá vhodných aplikací 4. ovládá práci s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 5. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 6. pracuje s informace v souladu se zákony o duševním vlastnictví 7. používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 8. zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 9. navrhne a vytvoří webovou stránku 10. ovládá práci v prostředí operačního systému 11. používá základní pojmy z oblasti hardwaru a softwaru 1106

24 Výpočetní technika 7. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo využívá prostředí HTML Tvorba webových Seznámení s programem MeV 9 editoru k tvorbě webových stránek Základy práce OSV stránek Panely nástrojů zpracuje a prezentuje Vkládání textu informace v HTML Fonty Písma prostředí Pozadí stránky uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě webové stránky rozezná a určí jednotlivé komponenty výpočetní techniky má přehled o programovém vybavení počítače Hardware Software Vkládaní obrázků Vkládání odkazů Typy odkazů Vytvoření jednoduché webové stránky Základní sestava PC Vstupní / výstupní zařízení Procesor Paměti - vnější a vnitřní Organizace informací na paměťovém médiu a jejich kapacita Druhy programů Operační systémy Viry a antivirové programy chrání počítač před viry 1-29 žák respektuje pravidla Úvod do předmětu Bezpečnost práce v učebně VT průřezová témata, projekty, Čj Pravopis, Slohová cvičení 1107

25 bezpečnosti práce na PC ovládá práci v prostředí operačního systému Operační systém Řád učebny VT Vytvoření, přejmenování, přesunutí a kopírování složky Zástupce Vzhled okna Vzhled ikon Seřazení a vyrovnání souborů v okně Přejmenování a přesunutí souboru při vyhledávání na Internetové Hledání webové stránky OSV 6 Internetu používá prohlížeče Kopírování textu z Internetu EV - Lidské aktivity a životní 7 jednoduché a vhodné cesty Ukládání a kopírování obrázků prostředí komunikuje pomocí ová adresa EV Vztah člověka k Internetu Odeslání zprávy s přílohou prostředí vyhledává informace na portálech, v knihovnách a encyklopediích VMEGS Evropa a svět nás zajímá MeV zpracovává text a obrázky Textové editory Barva a fonty písma OSV 2 v textovém editoru Styly a formátování MeV 3 zpracuje a prezentuje Opravy překlepů Čj Pravopis, Slohová 5 informace v textové formě Vkládání speciálních znaků cvičení 6 ověřuje věrohodnost Tisk dokumentu 7 informací a informačních Malování jako součást Wordu 8 zdrojů Wordarty uplatňuje estetická a typografická pravidla Kliparty Ohraničení a stínování zpracovává text a Tabulkové editory Ovládací panely 5 informace v tabulkovém Formát buňky 8 editoru Vkládání dat uplatňuje estetická a Formáty sloupců a řádek 1108

26 typografická pravidla při tvorbě tabulky aplikuje matematické funkce v rámci tabulkového editoru Označení a vlastnosti bloku Ohraničení Vkládání jednoduchých vzorců 1109

27

28 Očekávané ročníkové výstupy pro 8. ročník Žák: 1. ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 2. ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 3. ovládá práci s grafickými editory a využívá vhodných aplikací 4. práci s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 5. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 6. pracuje s informace v souladu se zákony o duševním vlastnictví 7. používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 8. zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 9. navrhne a vytvoří webovou stránku 10. ovládá práci v prostředí operačního systému 11. ovládá historii Internetu 12. ovládá vývoj počítačů a výpočetní techniky 13. používá základní pojmy z oblasti hardwaru a softwaru 1111

29 Výpočetní technika 8. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo 1-29 žák respektuje pravidla bezpečnosti práce na PC ovládá práci v prostředí operačního systému rozpozná formát souboru dle přípony ovládá práci se soubory Úvod do předmětu Operační systém Bezpečnost práce v učebně VT Řád učebny VT Vytvoření, přejmenování, přesunutí a kopírování složky Přejmenování a přesunutí souboru Sdílení složek Koncovky souborů Seřazení a vyrovnání souborů v okně Komprimace souborů průřezová témata, projekty, při vyhledávání na Internetové Složitější vyhledávání OSV 6 Internetu používá prohlížeče Internet jako zdroj informací VMEGS Objevujeme 7 jednoduché a vhodné cesty Evropu a svět komunikuje pomocí Internetu EV Vztah člověka k prostředí vyhledává informace na portálech, v knihovnách a encyklopediích MeV zpracovává text a obrázky Textové editory Tvorba složitějších textů MeV 2 v textovém editoru Psaní do sloupců OSV 3 užívá panely nástrojů Rámečky 5 6 zpracuje a prezentuje informace v textové formě Tabulky Wordarty Čj Pravopis, Slohová cvičení 1112

30 Výpočetní technika 8. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo 7 ověřuje věrohodnost Kliparty 8 informací a informačních zdrojů Ohraničení a stínování Styly a formátování uplatňuje estetická a typografická pravidla Opravy překlepů zpracovává text a Tabulkové editory Ohraničení 5 informace v tabulkovém Formáty sloupců a řádek 7 editoru Složitější formáty buněk 8 uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě tabulky Horní a dolní indexy Vkládání funkcí Tvorba grafů aplikuje matematické funkce v rámci tabulkového editoru zpracovává grafy v rámci tabulkového editoru 1113 průřezová témata, projekty, využívá prostředí HTML Tvorba webových Panely nástrojů MeV 9 editoru k tvorbě webových stránek Vkládání textu Čj Pravopis, Slohová stránek Fonty Písma cvičení zpracuje a prezentuje Pozadí stránky OSV informace v HTML prostředí Vkládaní obrázků

31 Výpočetní technika VVS ORV školní výstup téma učivo uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě webové stránky má přehled o vzniku a vývoji Internetu má přehled o vývoji výpočetní techniky rozezná a určí jednotlivé komponenty výpočetní techniky Historie Internetu Vývoj počítačů Hardware Vkládání odkazů Typy odkazů Vytvoření jednoduché webové stránky Vznik Vývoj Internetu Předchůdci počítačů přehled o vývoji výpočetní techniky Základní deska Procesor Paměti Vstupní / výstupní zařízení Rozhraní - sériové, paralelní, USB, firewire, PS/2 8. ročník průřezová témata, projekty, 1114

32

33 Očekávané ročníkové výstupy pro 9. ročník Žák: 1. ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 2. ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 3. ovládá práci s grafickými editory a využívá vhodných aplikací 4. práci s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 5. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 6. pracuje s informace v souladu se zákony o duševním vlastnictví 7. používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 8. zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 9. navrhne a vytvoří webovou stránku 10. ovládá práci v prostředí operačního systému 11. používá základní pojmy z oblasti hardwaru a softwaru 1116

34 Výpočetní technika 9.ročník VVS ORV školní výstup téma učivo 1-29 žák respektuje pravidla bezpečnosti práce na PC ovládá práci v prostředí operačního systému využívá systémových nástrojů k údržbě počítače chrání počítač před viry Úvod do předmětu Operační systém Bezpečnost práce v učebně VT Řád učebny VT Údržba počítače ScanDisk Defragmentace Antivirové programy ověřuje věrohodnost Informační zdroje Zdroje informací v klasické i digitální 6 informací a informačních podobě 7 zdrojů Možnosti získávání informací užívá informace v souladu se zákony užívá informace v souladu se zákony 7 chrání data před poškozením, ztrátou, zneužitím Informační etika Informační etika 1117 průřezová témata, projekty, při vyhledávání na Internetové Složitější vyhledávání OSV 6 Internetu používá prohlížeče Internet jako zdroj informací VMEGS Objevujeme 7 jednoduché a vhodné cesty Vyhledavače Evropu a svět komunikuje pomocí Internetu Druhy prohlížečů MeV

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Obsah 1. Seminář z českého jazyka a literatury... 3 2. Konverzace v anglickém jazyce... 8 3. Konverzace v německém jazyce... 14 4. Seminář z matematiky...

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro děti Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Obsah 1. Identifikační údaje...6 1. 1 Název školního vzdělávacího programu...6 1.2 Údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více