VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava. Vnitřní předpisy Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava. Vnitřní předpisy Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava"

Transkript

1 STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 31. ledna 2011 správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 1/14

2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. ledna 2011 pod čj / Stipendijní řád Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.. Mgr. Jiří Nantl, LL.M. ředitel odboru vysokých škol Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava ze dne 31. ledna 2011 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Stipendijní řád Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ) je vydán v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) a řídí se jím všechny její fakulty a jiné součásti. (2) Studentům VŠB-TUO mohou být přiznána ze zdrojů uvedených v čl. 2 tato stipendia: a) prospěchové stipendium podle 91 odst. 2 písm. a) zákona, b) mimořádné stipendium podle 91 odst. 2 písm. b) až d) zákona, c) stipendium studentů doktorských studijních programů podle 91 odst. 4 písm. c) zákona, d) stipendium na podporu studia občanů České republiky v zahraničí podle 91 odst. 4 písm. a) zákona, e) stipendium na podporu studia cizinců v České republice podle 91 odst. 4 písm. b) zákona, f) ubytovací stipendium podle 91 odst. 2 písm. d) zákona, g) sociální stipendium podle 91 odst. 2 písm. c) a odst. 3 zákona. (3) Student má právo na stipendium, splní-li podmínky pro jeho přiznání stanovené v tomto stipendijním řádu. Čl. 2 Zdroje prostředků na stipendia a jeho výše (1) Zdroji prostředků na stipendia jsou: a) dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ), jiné příjmy ze státního rozpočtu a státních fondů, veřejné prostředky vyšších územních celků a obcí, prostředky uvedené v mezinárodních smlouvách, b) stipendijní fond, správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 2/14

3 c) vlastní výnosy VŠB-TUO, d) dary. (2) Výše stipendií se stanoví podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání jednotlivých druhů stipendií uvedených v čl. 1 odst. 2, a kritérií stanovených pro jednotlivá stipendia děkanem nebo rektorem a podle objemu disponibilních finančních prostředků. Výši stipendií, s výjimkou ubytovacího stipendia, stanoví děkan, nebo rektor. Výši ubytovacího stipendia stanoví jednotně pro celou VŠB-TUO rektor. Čl. 3 Prospěchové stipendium (1) Prospěchové stipendium přiznává děkan studentům prezenční formy studia na základě studijních výsledků v předcházejícím akademickém roce hodnocených pomocí váženého studijního průměru (dále jen VSP ) vypočítaného pomocí bodového hodnocení z vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů (čl. 14 Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TUO a čl. 14 Studijního a zkušebního řádu pro studium v magisterských studijních programech VŠB-TUO). (2) Studentům se prospěchové stipendium nepřizná v případě opakování nebo opětovného absolvování téhož ročníku na téže fakultě a při nesplnění studijních povinností absolvovaného ročníku. (3) Prospěchové stipendium se vyplácí ve třech kategoriích. Hranice kategorií VSP1, VSP2, VSP3 vyjádřené hodnotou váženého studijního průměru (VSP) a základní výši prospěchového stipendia v jednotlivých kategoriích stanoví děkan. Kategorie kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3 Rozmezí VSP 100 až VSP1 VSP1-0,01 až VSP2 VSP2-0,01 až VSP3 Čl. 4 Mimořádné stipendium (1) Mimořádné stipendium přiznává rektor, jím písemně zmocněný vedoucí zaměstnanec VŠB- TUO nebo děkan, a to na základě žádosti studenta nebo z vlastního podnětu v souladu se zdroji uvedenými v čl. 2: a) za vynikající výsledky studenta VŠB-TUO ve vrcholovém sportu, b) v odůvodněných případech na úhradu nákladů spojených s exkurzí nebo praxí v rámci studia v akreditovaném studijním programu, c) v případech hodných zvláštního zřetele, d) v dalších odůvodněných případech studentům doktorských studijních programů za jejich výzkumnou, vývojovou a inovační činnost (2) Rektor může přiznat mimořádné stipendium podle odstavce 1 i na základě doporučení děkana fakulty, na které je student zapsán do studia nebo v případě mimořádného stipendia uvedeného správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 3/14

4 v odstavci 1 písm. a) na základě doporučení vedoucího Katedry tělesné výchovy a sportu VŠB- TUO. (3) Děkan může přiznat mimořádné stipendium kromě případů uvedených v odstavci 1: a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, b) za aktivní práci studenta v akademickém senátu fakulty nebo Akademickém senátu VŠB- TUO na základě doporučení akademického senátu fakulty nebo Akademického senátu VŠB- TUO. Čl. 5 Stipendium studentů doktorských studijních programů (1) Stipendium studentů doktorských studijních programů může být přiznáno studentům prezenční formy doktorských studijních programů. (2) Stipendium studentů doktorských studijních programů přiznává děkan na žádost studenta. (3) Stipendium studentů doktorských studijních programů se vyplácí měsíčně v závislosti na délce studia. U tříletých doktorských studijních programů zpravidla po dobu 36 měsíců, u čtyřletých doktorských studijních programů zpravidla po dobu 48 měsíců. (4) Výši stipendia studentů doktorských studijních programů, jeho krácení nebo zvýšení stanoví děkan. Čl. 6 Stipendium na podporu studia cizinců v České republice Stipendium na podporu studia cizinců v České republice (dále jen stipendium Georgia Agricoly ) je upraveno v příloze č. 1. Čl. 7 Ubytovací stipendium (1) Nárok na ubytovací stipendium pro období, na něž se ubytovací stipendium přiznává, má student, který ke dni vydání rozhodnutí: a) je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia, b) nepřekročil standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů; po úspěšně ukončeném studiu se do doby dalšího studia předchozí neúspěšné doby studia a překročení standardních dob studia nezapočtou, c) nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia, d) nemá místo trvalého pobytu v oblasti stanovené rozhodnutím rektora zohledňujícím dojezdové podmínky, e) je studentem přijatým na VŠB-TUO, resp. její fakultu v rámci programu Socrates-Erasmus do svého studijního programu a je zapsán v matrice studentů, f) není studentem studujícím v rámci: - zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté) a mezinárodních smluv, správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 4/14

5 - programu AKTION a CEEPUS. (2) Splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium podle odstavce 1 se ověřuje na základě údajů ze systému Sdružené informace matrik studentů (SIMS). (3) Ubytovací stipendia se přiznávají na akademický rok (dále jen stipendijní období ), které zpravidla začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. Studentům zapsaným do studia v průběhu stipendijního období lze ubytovací stipendium přiznat i jen na část stipendijního období po jejich zápisu do studia, aniž by to mělo vliv na výši přiznaného ubytovacího stipendia. (4) Ubytovací stipendium se přiznává na základě žádosti studenta, která se v roce zápisu do studia podává na studijní oddělení příslušné fakulty od začátku akademického roku, nejpozději však do 31. října daného akademického roku. Formu a náležitosti žádosti o přiznání ubytovacího stipendia stanoví rektor opatřením. Nezbytnou náležitostí žádosti jsou údaje potřebné pro zajištění výplaty ubytovacího stipendia, bude-li přiznáno. V průběhu akademického roku může student požádat o ubytovací stipendium podle změny rozhodných podmínek, které budou zohledněny od data podání žádosti o ubytovací stipendium. Zahraniční studenti v rámci programu Socrates-Erasmus podají žádost o ubytovací stipendium na studijní oddělení příslušné fakulty. (5) Výši ubytovacího stipendia ve stipendijním období vyhlašuje rektor opatřením o organizačním zajištění výplat ubytovacích stipendií. Výše ubytovacího stipendia se může měnit v průběhu stipendijního období. (6) Pro dané stipendijní období se ubytovací stipendium přiznává studentovi na základě jeho žádosti rozhodnutím, a to ve výši stanovené podle odstavce 5. (7) Na doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia a jeho vyplácení se vztahuje čl. 9. (8) Ubytovací stipendium, jež bylo přiznáno, se nevyplácí v plné výši, jestliže před příslušným termínem splátky ubytovacího stipendia došlo ke změnám rozhodných podmínek pro nárok na stipendium podle odstavce 1 vedoucím k zániku tohoto nároku. Vyplácí se pouze adekvátní výše stipendia příslušející ke dni změny rozhodných podmínek podle odstavce 1. Jestliže je výplatní termín dříve, než rozhodnutí děkana nabylo právní moci, je stipendium vyplaceno zálohově ke dni vydání rozhodnutí a po nabytí jeho právní moci je v dalším termínu doúčtováno k termínu nabytí právní moci. (9) O přiznání ubytovacího stipendia podle odstavce 6 rozhoduje prorektor určený rektorem. (10) Za vložení dat rozhodných pro splnění podmínek v odstavci 1 do informačního systému a jejich aktualizaci zodpovídá děkan. Čl. 8 Sociální stipendium (1) Nárok na sociální stipendium má student, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu 1). Tento nárok prokáže student tím, že k písemné žádosti o sociální stipendium přiloží písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. (2) Sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce, přičemž nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen. 1) 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 5/14

6 (3) Sociální stipendium se pro příslušné stipendijní období přiznává na základě žádosti studenta, kterou podává na studijní oddělení příslušné fakulty v období od začátku každého akademického roku, nejpozději však do 31. října daného akademického roku. V průběhu akademického roku může student požádat o sociální stipendium podle změny rozhodných podmínek, které budou zohledněny od data podání žádosti o sociální stipendium. Podá-li student žádost do jednoho měsíce ode dne změny rozhodných podmínek, je mu sociální stipendium přiznáno od vzniku nároku, jinak od prvního dne měsíce v němž byla podána žádost. (4) Formu a náležitosti žádosti o přiznání sociálního stipendia stanoví rektor opatřením o organizačním zajištění stipendií. Nezbytnými náležitostmi žádosti jsou údaje potřebné pro zajištění výplaty sociálního stipendia, bude-li přiznáno, a závazek studenta informovat neprodleně o případné změně v přiznání přídavku na dítě. (5) Sociální stipendium činí měsíčně částku stanovenou v 91 odst. 3 zákona. (6) Pro dané stipendijní období se sociální stipendium přiznává studentovi na základě jeho žádosti rozhodnutím, a to ve výši stanovené v odstavci 5. (7) Na doručování rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia a jeho vyplácení se vztahuje čl. 9. (8) O přiznání sociálního stipendia podle odstavce 3 rozhoduje prorektor určený rektorem. (9) Sociální stipendium může být vypláceno pouze v jediném studijním programu. (10) Za vložení dat rozhodných pro splnění podmínek v odstavci 1 do informačního systému a jejich aktualizaci zodpovídá děkan. Čl. 9 Doručování rozhodnutí a vyplácení stipendií (1) Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje 68 zákona. (2) Rozhodnutí se doručuje studentovi do vlastních rukou prostřednictvím pracoviště zajišťujícího správu studijní agendy (studijního oddělení) na fakultě, na níž je student zapsán, a to ve lhůtě stanovené opatřením rektora. (3) Rozhodnutí, které nelze doručit, se doručuje vyvěšením po dobu 15 dní na úřední desce fakulty nebo VŠB-TUO. Poslední den této lhůty je dnem doručení. (4) Počet splátek a měsíc výplaty stipendií na celé výplatní období stanoví děkan, nebo rektor a oznámí na fakultě nebo VŠB-TUO obvyklým způsobem vždy počátkem kalendářního roku. (5) Stipendium se vyplácí v termínech podle stanoveného harmonogramu výplat stipendií. (6) Stipendium se po právní moci rozhodnutí o jeho přiznání vyplácí ve splátkách, jejichž počet, výše a termín výplaty jsou určeny v rozhodnutí o přiznání stipendia. (7) Stipendium se vyplácí bezhotovostně na bankovní účet studenta vedený v českých korunách. Číslo účtu student písemně oznámí v žádosti o přiznání stipendia, nebo studijnímu oddělení fakulty. Ve výjimečných případech je stipendium vypláceno v hotovosti ve výplatních termínech v pokladně VŠB-TUO. (8) Pro výplatu všech přiznaných stipendií je student povinen používat stejný bankovní účet. (9) Student je povinen neprodleně ohlásit jakoukoliv změnu údajů rozhodných pro přiznání stipendia, zejména stipendia ubytovacího a sociálního, VŠB-TUO prostřednictvím studijního oddělení fakulty nebo jiné součásti VŠB -TUO. V opačném případě musí neoprávněně přijatou část stipendia vrátit v plné výši. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 6/14

7 Čl. 10 Přechodná a závěrečná ustanovení (1) Zrušuje se Stipendijní řád VŠB-TUO ze dne 1. října 2010 registrovaný MŠMT pod čj / (2) Tento stipendijní řád byl schválen podle 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠB-TUO dne 25. ledna (3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle 36 odst. 4 zákona dnem registrace MŠMT. (4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem platnosti. Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., v. r. rektor správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 7/14

8 STATUT Příloha č. 1 STIPENDIA GEORGIA AGRICOLY Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Stipendium Georgia Agricoly je určeno v rámci mezinárodní spolupráce na podporu krátkodobých studijních pobytů cizinců (dále jen zahraniční student ) v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které uskutečňuje VŠB-TUO. (2) Stipendium Georgia Agricoly je určeno na úhradu nákladů spojených s krátkodobým studiem zahraničního studenta v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných VŠB-TUO na dobu jednoho až pěti měsíců; je určeno zejména na absolvování vybraných předmětů, zpracování projektu, seminární práce, části diplomové práce. (3) Zdrojem prostředků na stipendium Georgia Agricoly je stipendijní fond a dary. V případě, že je zdrojem stipendia dar, musí být v darovací smlouvě uvedeno, že je určen na stipendium Georgia Agricoly a na jaké období. (4) V účetnictví je v rámci stipendijního fondu vytvořen analytický podúčet, na který jsou soustředěny finanční prostředky určené pro hrazení stipendií Georgia Agricoly. (5) Stipendium Georgia Agricoly není určeno studentům, kterým bylo přiznáno stipendium z mezinárodních programů. (6) Pro jednotlivé akademické roky může rektor stanovit priority pro přiznání stipendia Georgia Agricoly, které vycházejí z dlouhodobého záměru VŠB-TUO. Čl. 2 Podmínky pro přiznání stipendia (1) O stipendium Georgia Agricoly může požádat student prezenční formy studia studující v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném zahraniční vysokou školou. (2) Zahraniční student předloží žádost o přiznání stipendia Georgia Agricoly (dále jen žádost ), a další požadované dokumenty a formuláře ( Student Application form, Learning-Agreement atd.) specifikované v Pokynech pro uchazeče o Stipendium Georgia Agricoly. Pokyny pro uchazeče o Stipendium Georgia Agricoly vydává a zveřejňuje útvar prorektora pro studium (9200). (3) K žádosti student doloží další náležitosti potřebné ke studiu v příslušném studijním programu uskutečňovaném VŠB-TUO, které jsou uvedeny v příloze A. Formuláře musí být kompletně a řádně vyplněny, ve formuláři Learning Agreement musí být vhodně zvoleny předměty v rozsahu, odpovídajícímu délce studijního pobytu studenta na VŠB-TUO. Předpokládaný rozsah zvolených předmětů je 30 kreditních bodů za pět měsíců studijního pobytu, minimálně však 20 kreditních správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 8/14

9 bodů. V případě studijního pobytu, který je kratší než 5 měsíců, může být minimální požadovaný počet kreditních bodů snížen na základě individuálního posouzení žádosti Radou Stipendia Georgia Agricoly. (4) Podmínkou pro přiznání stipendia Georgia Agricoly je velmi dobrá znalost jazyka, ve kterém výuka probíhá. VŠB-TUO si vyhrazuje právo požadovat od studenta předložení dokladu o znalosti jazyka, ve kterém bude výuka probíhat. (5) Student si hradí cestovní náklady z místa svého prezenčního studia v zahraničí na VŠB-TUO a zpět. Doložení zpáteční jízdenky při nástupu do studia je podmínkou udělení stipendia Georgia Agricoly. (6) Horní věková hranice pro přiznání stipendia Georgia Agricoly je 35 let, výjimku může udělit rektor. (7) Stipendium Georgia Agricoly se vyplácí měsíčně zpětně. Student je povinen disponovat finančními prostředky minimálně ve výši 300 EUR (životní náklady na jeden měsíc studia) a vratnou kaucí na ubytování v kolejích VŠB-TUO v hodnotě 200 EUR (finanční prostředky se poskytují v české měně (Kč)). (8) Stipendium Georgia Agricoly není určeno pro zajištění pobytu rodinných příslušníků. Čl. 3 Rada Stipendia Georgia Agricoly (1) Orgánem pro přiznání stipendia Georgia Agricoly je Rada Stipendia Georgia Agricoly, kterou jako svůj poradní orgán jmenuje rektor. Předsedou rady je prorektor pro studium. Členy rady jsou představitelé jednotlivých fakult VŠB-TUO. (2) Členy Rady Stipendia Georgia Agricoly navrhují děkani fakult. (3) Činnost Rady Stipendia Georgia Agricoly upravuje Jednací řád Rady Stipendia Georgia Agricoly, který je nedílnou součástí tohoto statutu (příloha B). (4) O poskytnutí finančních prostředků na stipendium Georgia Agricoly rozhoduje na základě doporučení Rady Stipendia Georgia Agricoly rektor. Čl. 4 Podání žádosti a přiznání stipendia (1) Zahraniční student konzultuje svůj zájem o studium ve studijním programu uskutečňovaném VŠB-TUO s příslušnou katedrou nebo fakultou VŠB-TUO. (2) Žádost a další náležitosti podle čl. 2 odst. 3 je třeba předložit podle Pokynů pro uchazeče o Stipendium Georgia Agricoly nejpozději do 1. března pro studium v období zimního semestru následujícího akademického roku nebo nejpozději do 1. října pro studium v letním semestru příslušného akademického roku na útvar prorektora pro studium na adresu: Vice-rector for Study Affairs, Department No. 9200, VŠB-Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, the Czech Republic. VŠB-TUO si vyhrazuje právo neprojednat žádosti zahraničních uchazečů, které budou doručeny na výše uvedenou adresu po stanoveném termínu nebo nekompletní. (3) Žádost (formuláře Student Application form a Learning-Agreement se předkládají ve dvou originálech potvrzených zahraniční vysokou školou) a další náležitosti podle čl. 2 odst. 3 se postupuje k doporučení na příslušnou fakultu nebo celoškolské pracoviště. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 9/14

10 (4) Fakulta nebo celoškolské pracoviště potvrdí oboustranně oba originály formulářů Student Application Form a Learning Agreement a zavazuje se tak zabezpečit organizačně a věcně studium studenta. (5) Děkan stanoví pořadí žádostí studentů, kterým doporučuje přiznání stipendia Georgia Agricoly v daném semestru nebo akademickém roce a návrh předá předsedovi Rady Stipendia Georgia Agricoly. (6) Předložené žádosti projednává Rada Stipendia Georgia Agricoly a na základě jejího doporučení rektor rozhodne o přiznání stipendia. (7) Stipendium Georgia Agricoly přiznává rektor. Počet přiznaných stipendií je závislý na výši finančních zdrojů podle čl. 2 stipendijního řádu. (8) Rozhodnutí rektora o přiznání stipendia Georgia Agricoly, oboustranně potvrzené formuláře Student Application Form a Learning-Agreement se zašlou v jednom vyhotovení zpět na zahraniční vysokou školu spolu s vystavenými doklady potřebnými pro vyřízení víza, pokud je nutné. (9) Zbývající dva oboustranně potvrzené formuláře Student Application Form a Learning- Agreement se spolu s ostatními dokumenty žádosti archivují na VŠB-TUO. Čl. 5 Průběh studia ve studijním programu uskutečňovaném VŠB-TUO (1) Studium ve studijním programu zajistí přijímající fakulta nebo celoškolské pracoviště v rozsahu schváleném ve Studijní smlouvě (Learning Agreement) zahraničního studenta. (2) Stravování a ubytování na VŠB-TUO si student hradí sám, v nedotované výši, z přiznaného stipendia Georgia Agricoly. Čl. 6 Vyplácení stipendia (1) Výši stipendia Georgia Agricoly pro jednotlivé akademické roky stanoví rektor. (2) Stipendium Georgia Agricoly se vyplácí měsíčně zpětně po schválenou dobu studia v termínech podle stanoveného harmonogramu výplat stipendií. Stipendium se po právní moci rozhodnutí o jeho přiznání vyplácí ve splátkách, jejichž počet, výše stipendia a termín výplaty jsou určeny v rozhodnutí o přiznání stipendia. (3) Stipendium Georgia Agricoly se vyplácí bezhotovostně na bankovní účet studenta vedený v bance v České republice v českých korunách. Číslo účtu student písemně oznámí útvaru, zajišťujícímu výplatu stipendia. Ve výjimečných případech je stipendium vypláceno v hotovosti ve výplatních termínech v pokladně VŠB-TUO. (4) Pro výplatu všech přiznaných stipendií je student povinen používat stejný bankovní účet. (5) Student je povinen neprodleně ohlásit jakoukoliv změnu údajů, týkajících se jeho studijního pobytu na VŠB-TUO. V opačném případě je student povinen neoprávněně přijatou část stipendia vrátit v plné výši. Čl. 7 Odnětí stipendia (1) Stipendium Georgia Agricoly se zahraničnímu studentovi odejme v případě: a) spáchání disciplinárního přestupku, b) neplnění studijních povinností vyplývajících ze studijního programu. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 10/14

11 (2) Stipendium Georgia Agricoly odnímá rektor na návrh Rady Stipendia Georgia Agricoly. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 11/14

12 Podstatné náležitosti přihlášky ke studijnímu pobytu na VŠB-TUO Příloha A Uchazeč o Stipendium Georgia Agricoly je povinen dle Pokynů pro uchazeče o Stipendium Georgia Gricoly v žádosti o přidělení stipendia předložit následující doklady v anglickém jazyce: žádost o přiznání Stipendia Georgia Agricoly formou průvodního dopisu k žádosti; studentem podepsané Podmínky pro přiznání Stipendia Georgia Agricoly na VŠB-TUO ; Student Application Form - Georgius Agricola Scholarship a vyplněný formulář Learning Agreement (obsahující údaje o náplni studia a jeho výstupu). Oba formuláře student zašle ve dvou originálech potvrzených vysílající vysokou školou. Ve formuláři Learning Agreement musí být vepsány zvolené předměty v celkovém rozsahu 30 kreditních bodů za semestr, minimálně však 20 kreditních bodů za semestr. V případě studijního pobytu, který je kratší než 5 měsíců, může být minimální požadovaný počet kreditních bodů snížen na základě individuálního posouzení žádosti Radou Stipendia Georgia Agricoly. strukturovaný životopis s uvedenou kontaktní adresou, telefonem a ovou adresou; motivační dopis zahraničního studenta v anglickém jazyce; 2 doporučující dopisy (v zapečetěných obálkách) - z vysílající vysoké školy, přijímací katedry, jiné vysoké školy apod.; doklady o dosavadním studiu (výpis zkoušek z vysoké školy; vysvědčení o bakalářské státní zkoušce apod. s uvedením všech známek; osvědčení o znalosti anglického jazyka, pokud takové osvědčení uchazeč vlastní). Všechny doklady o vzdělání musí být opatřeny v českém nebo v anglickém jazyce Originály musí být potvrzeny zahraniční vysokou školou razítko vysoké školy, podpis rektora nebo děkana fakulty apod. kopii cestovního pasu (strana se jménem a fotografií). Neprodleně po příjezdu na VŠB-TUO je student povinen doložit: prohlášení o vlastním finančním zabezpečení (ekv. 300 EUR) na úhradu životních nákladů pro první měsíc pobytu na VŠB-TUO a dále o složení vratné kauce na ubytování v Koleji VŠB-TUO (ekv. 200 EUR); zpáteční jízdenku, kopii letenky nebo kopii rezervace letenky; potvrzení o zdravotním pojištění platném pro území České republiky. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 12/14

13 JEDNACÍ ŘÁD RADY STIPENDIA GEORGIA AGRICOLY Příloha B 1. Orgánem Stipendia Georgia Agricoly je Rada Stipendia Georgia Agricoly (dále jen Rada ), kterou jako svůj poradní orgán jmenuje rektor. Předsedou rady je prorektor pro studium. Členy rady jsou představitelé jednotlivých fakult VŠB-TUO. 2. Členy Rady jmenuje rektor na návrh děkanů jednotlivých fakult. 3. O poskytnutí finančních prostředků na Stipendium Georgia Agricoly rozhoduje na základě doporučení Rady rektor. 4. Rada Stipendia Georgia Agricoly se svolává 2x ročně, zpravidla je jeden termín vyhlášen na období zimního semestru a jeden termín na období letního semestru. 5. Rada může být svolána i mimořádně (zejména při návrhu na odnětí Stipendia Georgia Agricoly). 6. Rada je usnášení schopná v případě účasti nadpoloviční většiny všech členů Rady. 7. Rada projedná všechny doporučené žádosti zahraničních studentů o Stipendium Georgia Agricoly a následně hlasuje. 8. Při hlasování je důležitá nadpoloviční většina hlasů přítomných členů Rady. V případě nerozhodného hlasování má prorektor pro studium 1 rozhodný hlas navíc. 9. Ve výjimečných případech, zejména v případě posuzování žádostí studentů, přijíždějících na základě uzavřené meziuniverzitní bilaterální smlouvy o spolupráci a o výměně studentů a v souladu s prioritami zakotvenými v Dlouhodobém záměru VŠB-TUO, je umožněno členům Rady hlasování per rollam. Při hlasování per rollam musejí být členové Rady v dostatečném předstihu seznámeni s projednávanými materiály. 10. Rada nejméně jednou ročně zpracovává zprávu o účelném vynaložení prostředků na stipendia Georgia Agricoly, která se po schválení rektorem zveřejní obvyklým způsobem. 11. Administrativní činnosti týkající se udělení Stipendia Georgia Agricoly zabezpečuje útvar prorektora pro studium. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 13/14

14 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize Jméno a podpis garanta dokumentu A Začlenění existujícího dokumentu do Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. systému řízené dokumentace. B Aktualizace stipendijního řádu, sociální stipendium. Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. C Aktualizace dokumentu změna v čl. 5, odst. 3 a změna čísla útvaru. D Aktualizace dokumentu změna v čl. 4, odst. 1 a změna přílohy č. 1 Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 14/14

VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: F Účinnost dokumentu od: 13.6.

VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: F Účinnost dokumentu od: 13.6. Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: F Účinnost dokumentu od: 13.6.2013 STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 13.června 2013 Řízená kopie

Více

VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: H Účinnost dokumentu od:

VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: H Účinnost dokumentu od: Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: H Účinnost dokumentu od: 15.11.2017 STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 15. listopadu 2017 Řízená

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze zákona), d) v případě tíživé sociální situace studenta ( 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona), e) v případě zvláštního zřetele hodných ( 91 odst. 2 písm. e) zákona), f) na podporu studia v zahraničí (

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: 25. 7. 2016 Číslo jednací:

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Akademická rada Vysoké školy aplikované psychologie se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm.

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 6) Dokumentace integrovaného systému R 07-VSLG/02 STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. NEWTON College, a.s. (dále jen NEWTON College ) vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. dubna 2017

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VII. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 12. října 2010

VII. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 12. října 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 5. ÚNORA 2016 Článek l Obecná ustanovení

ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 5. ÚNORA 2016 Článek l Obecná ustanovení Vnitl'ní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004 Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), dne 23. dubna 1999

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, a.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení. Stipendijní

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. ČERVNA 2013

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. ČERVNA 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 37/2017 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 37/2017 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Garant dokumentu: 9530 personální útvar TUO_VP_99_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 07.07.2016 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Stipendijní řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Stipendijní řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Metodický pokyn rektora č. 1/2016

Metodický pokyn rektora č. 1/2016 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Metodický pokyn rektora č. 1/2016 Pro podávání žádostí o sociální stipendia dle 91 odst. 3 zákona ě. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 23. LISTOPADU 2016

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 23. LISTOPADU 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM Článek 1 - Rozsah platnosti (1) Stipendijní řád Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD) je

Více

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 8/2012 Věc Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice Působnost pro Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 17. září 2012

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM ZE DNE 13. ÚNORA 2015

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM ZE DNE 13. ÚNORA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

VI. ZMĚNY STATUTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

VI. ZMĚNY STATUTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2016

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010

SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010 kterou se vyhlašuje STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU KRÁTKODOBÝCH ZAHRANIČNÍCH A TUZEMSKÝCH STUDIJNÍCH POBYTŮ STUDENTŮ ve znění změn Den

Více

Metodický pokyn rektora č. 5/2015

Metodický pokyn rektora č. 5/2015 Slezská univerzita v Opavě Metodický pokyn rektora č. 5/2015 Pro podávání žádostí o sociální stipendia dle 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015

SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015 STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU PROJEKTOVÝCH AKTIVIT Den vydání: 4. února 2015 Platnost: 4. února 2015 Účinnost: 16. února 2015 Směrnice

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 87 odst. 1 písm. a), 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 25/2016

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 25/2016 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 25/2016 Název: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2016/2017 K provedení: Čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze Účinnost:

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 27. 1. 2015 VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Čl. 1 Peněžitý a nepeněžitý vklad (1) Vysoká

Více