5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.5.2 Výchova k občanství (VkO)"

Transkript

1 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba vychovat. T. G. Masaryk Vyučovací předmět Výchova k občanství vede žáky k orientaci v sociální realitě a jejich začleňování do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá žákům cestu k sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v různých životních situacích. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a dalších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů, s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování, jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. Vyučovací předmět Výchova k občanství se na 2. stupni realizuje jako samostatný vyučovací předmět v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně. Tematicky navazuje na vzdělávací obsah předmětu Člověk a jeho svět na 1. stupni, zejména na jeho tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Na 2. stupni má úzké mezipředmětové vztahy ke vzdělávacím oborům Český jazyk a literatura, Dějepis, Zeměpis, Výchova ke zdraví a Člověk a svět práce. Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu je integrován obsah průřezového tématu Výchova demokratického občana. Výuka probíhá v kmenových třídách, učebnách informatiky a multimediální učebně, kde mají žáci přístup k Internetu. Část výuky probíhá také na veřejných prostranstvích mimo školu. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni vyučovacího předmětu Výchova k občanství využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení - Vedeme žáky k hodnocení a třídění poznatků a vyvozování závěrů - Zadáváme úkoly, při kterých žáci kombinují různé informační zdroje - Klademe důraz na čtení textu s porozuměním Kompetence k řešení problémů - Vedeme žáky ke schopnosti objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení - Učíme žáky argumentovat a obhajovat svůj názor při řešení problému - Předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování, zadáváme zajímavé domácí úkoly zaměřené na řešení situací z běžného života - Klademe žákům otevřené otázky - Umožňujeme žákům volný přístup k informacím a učebním pomůckám

2 Kompetence komunikativní - Zajímáme se o náměty, zkušenosti a názory žáků, umožňujeme žákům jejich prezentaci - Vedeme žáky k výstižnému, kultivovanému a souvislému projevu - Upozorňujeme žáky na prohřešky vůči kultuře mluveného i psaného projevu, trváme na správném vyjadřování - Vedeme žáky k diskuzi ve skupině - Navozujeme situace, které jsou příležitostí ke komunikaci mezi žáky Kompetence sociální a personální - Zadáváme úkoly, při kterých žáci musejí spolupracovat v týmu - Upevňujeme dobré mezilidské vztahy ve třídě i na škole - Vytváříme dostatek příležitostí pro osobní realizaci, pro prezentaci vlastního názoru a postoje - Vedeme žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili svou práci - Respektujeme individuální zvláštnosti žáků Kompetence občanské - Usilujeme o to, aby si žáci osvojili zásady společenského chování, a důsledně je vyžadujeme - Vedeme žáky k prosazování vlastních práv a dodržování svých povinností - Předkládáme a navozujeme žákům konkrétní problémové situace z běžného společenského života - Vedeme žáky k zodpovědným občanským postojům, připravujeme je nést následky svého chování - Usilujeme o co největší povědomí o společenských a právních normách, předkládáme jejich zdroje - Netolerujeme projevy nesnášenlivosti a intolerance, upozorňujeme na ně Kompetence pracovní - Vedeme žáky k efektivní organizaci vlastní práce - Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel práce, trváme na dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství

3 Výchova k občanství / 6. ročník Školní výstupy vyhledá základní informace o škole na internetu orientuje se na webových stránkách školy a vybírá z nich pro sebe potřebné informace popíše a interpretuje svá práva a povinnosti, respektuje společná pravidla rozliší vhodné a nevhodné chování ve škole podle svého zájmu se účastní práce v samosprávných orgánech školy (třídní samospráva, žákovský parlament) zařadí obec do vyššího územně správního celku, orientuje se na mapě vyhledá základní informace o obci, regionu, kraji pojmenuje základní instituce obce a kraje a objasní jejich funkci uvede příklady zajímavých a památných míst obce a regionu, označí typické pro náš kraj, region uvede příklady typických místních tradic a zvyků vyhledá informace o významných rodácích obce, regionu a kraje navrhne výlet za poznáním kulturních památek a přírodních krás obce a regionu rozliší šetrné a nešetrné chování ke kulturním památkám, vysvětlí nutnost jejich ochrany, odmítá vandalismus na příkladech vyloží pojem vlastenectví a odliší je od nacionalismu s pomocí mapy pojmenuje zajímavá a památná místa vlasti vyjmenuje skutečnosti charakteristické pro ČR a Učivo ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Naše škola život ve škole práva a povinnosti žáků význam a činnost žákovské samosprávy společná pravidla a normy vklad vzdělání pro život Naše obec, region, kraj důležité instituce zajímavá a památná místa významní rodáci místní tradice ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku Naše vlast pojem vlasti a vlastenectví zajímavá a památná místa Průřezová témata, mezipředmětové vztahy VDO Občanská společnost a škola MuV Lidské vztahy MuV Kulturní diference Etnický původ VMEGS Jsme Evropané

4 skutečnosti, které proslavily naši vlast uvede příklady významných osobností českého národa vysvětlí vztah mezi významnými událostmi českých dějin a státními svátky a památnými dny vyjmenuje státní symboly ČR objasní účel státních symbolů a uvede příklady jejich používání co nás proslavilo významné osobnosti státní symboly ČR státní svátky, významné dny

5 Výchova k občanství 7. ročník Školní výstupy - vysvětlí a popíše jednotlivé kulturní projevy člověka - uvede příklady kulturních hodnot - vyjmenuje známé kulturní instituce -místní, regionální, národní - podle svého zájmu si vybírá kulturní akce z nabídky kulturních institucí a využívá jejich služeb - vyjmenuje zdroje informací, uvede konkrétní sdělovací prostředky - vybere a označí svůj oblíbený zdroj informací - diskutuje o vlivu reklamy a mediálních sdělení na chování lidí a jejich názory - kriticky třídí informace z médií a dělí je dle věrohodnosti a bezpečnosti - diskutuje o významu vzdělání pro život člověka, zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu - respektuje odlišné názory či zájmy lidí i odlišné způsoby jejich chování i myšlení, je tolerantní k menšinám - rozpozná projevy rasové nesnášenlivosti a vysvětlí, k jakým důsledkům může vést - uvede příklady příčin a situací, v nichž mohou mezi lidmi vznikat vzájemné neshody a konflikty - uplatňuje vhodné způsoby řešení neshod, konfliktů - dokáže přijímat přátelství jiných lidí a sám přátelství poskytovat - uvědomí si význam přátelství v životě člověka - uplatňuje vhodné způsoby komunikace v různých životních situacích - navrhuje způsoby pomoci lidem v nouzi a v případě potřeby jim dokáže přiměřeně pomáhat Učivo ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI - Kulturní život - rozmanitost kulturních projevů - kulturní hodnoty, kulturní tradice - kulturní instituce - masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia Lidská setkání, mezilidské vztahy a komunikace, zásady lidského soužití - lidská setkání - podobnost a odlišnost lidí - přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi - problémy lidské nesnášenlivosti - vztahy mezi lidmi (osobní a neosobní vztahy, přátelství, party, skupiny, láska) Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MuV Kulturní diference MeV Fungování a vliv médií ve společnosti Kritické čtení a vnímání Mediálních sdělení OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Osobnostní rozvoj Psychohygiena Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6 - vysvětlí, proč je důležitá vzájemná solidarita mezi lidmi v situacích ohrožení (záplavy, požáry..) - v modelových příkladech prokáže ovládání základních společenských pravidel chování - (pozdravy, představování, blahopřání, slavnostní chvíle, stolování) - vysvětlí, proč je výhodné vzájemně spolupracovat (rozdělit si úkoly) - spolupracuje ve skupině a přebírá odpovědnost za společné úkoly, činnosti či práce - vysvětlí příčiny vzniku státu a práva, doloží příklady - vysvětlí pojem právní norma (zákon) - rozliší nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky - na příkladech známých států rozliší republiku a monarchii (demokracii a diktaturu) - rozliší a porovná znaky demokratického a totalitního státu, - doloží na příkladech z české historie - vysvětlí, jaké výhody má demokratický způsob řízení státu pro každodenní život občanů - pracuje s Ústavou ČR, vyhledává v ní informace - charakterizuje a porovná složky státní moci a vysvětlí, jaké úkoly plní jejich orgány a instituce - uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, kraje a státu - objasní smysl voleb v demokratických státech a vysvětlí, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat život občanů - stručně charakterizuje hlavní formy voleb do zastupitelstev ČR - popíše průběh voleb do zastupitelstev a v modelové situaci předvede činnost voliče ve volební místnosti - mezilidská komunikace a její projevy - konflikt a jeho řešení - pravidla chování - lidská solidarita (pomoc člověku v nouzi, potřební lidé ve společnosti) - lidská činnost, spolupráce lidí - (běžné činnosti v životě lidí; dělba práce; výhody spolupráce lidí) - STÁT A PRÁVO - Právní základy státu - vznik státu a práva - znaky státu - typy a formy státu - státní občanství ČR - Ústava ČR - složky státní moci - Státní správa a samospráva - orgány a instituce státní správy a samosprávy a jejich úkoly - Principy demokracie - znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu - politický pluralismus - význam a formy voleb do zastupitelstev ČR VDO Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VMEGS Jsme Evropané

7 Výchova k občanství / 8. ročník Školní výstupy - respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, na konkrétních příkladech uvede, jak přiměřeně uplatňuje svá práva - uvede příklady základních práv a svobod každého člověka a dokumentů upravujících lidská práva - posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, uvede příklady režimů, ve kterých jsou potlačována - vysvětlí, proč je každý občan povinen dodržovat právní řád, respektuje základní právní normy našeho státu - uvede příklady činnosti důležitých orgánů právní ochrany občanů (policie, státní zastupitelství, soudy, advokáti, notáři) - orientuje se ve významných dokumentech, v nichž se publikují právní předpisy - rozliší protiprávní jednání a na příkladech posoudí podmínky trestní postižitelnosti občanů - rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady - uvede příklady postihů, které může použít náš stát v případě protiprávního jednání (pokuta, odnětí svobod aj.) - uvede příklady práv a povinností, které vyplývají z důležitých právních vztahů (vlastnictví předmětu, pracovní poměr, manželství) - na příkladech posoudí podmínky vzniku reklamačního nároku, dokáže reklamovat vadné zboží, přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, - rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu - diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání Učivo STÁT A PRÁVO - Lidská práva - základní lidská práva - práva dítěte - úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech poškozování lidských práv, diskriminace - Právní řád ČR - význam funkce právního řádu - orgány právní ochrany občanů - právní norma, předpisy - publikování právních předpisů - Protiprávní jednání - pojem protiprávního jednání a trestní postižitelnosti - postihy protiprávního jednání - Právo v každodenním životě - člověk v právních vztazích - důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající Průřezová témata, mezipředmětové vztahy VDO Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MuV Princip sociálního smíru a solidarity Etnický původ

8 - objasní význam pojmu osobnost z psychologického a sociologického hlediska - vnímá rozdílnost jednotlivých osobností - uvědomuje si, že každý člověk má kladné a záporné vlastnosti a že je důležité rozvíjet dobré stránky osobnosti a potlačovat špatné - seznámí se s pojmy charakter, svědomí, egocentrismus, altruismus, egoismus - je schopen sebepoznání, poznání jiných lidí - uvědomí si význam vůle, posiluje své volní jednání - získá základní představu o znacích emocí a dostává tak návod k vlastnímu sebepoznání - porozumí různým stránkám lidského života - uvědomí si existenci sociálních pozic a rolí, učí se, co role vyžadují a jak se s nimi musí člověk vyrovnávat - učí se zodpovědně volit životní cíle a nacházet cesty k jejich realizaci - zamyslí se nad smyslem lidského života - objasní, proč má lidský život smysl v konání dobra a prospěchu nejen v osobním, ale i obecném - uvědomí si význam životního názoru, vliv víry a náboženství v životě člověka - seznámí se s významnými světovými náboženstvími, církvemi a náboženskými hnutími - vysvětlí význam náboženské tolerance, náboženské svobody ČLOVĚK JAKO JEDINEC - člověk jako osobnost - charakter, charakterové vlastnosti - svědomí - sebepoznání, sebevědomí, sebehodnocení, sebekritika - vůle, volní jednání - city a emoce (protikladnost, smíšenost, podmíněnost, pestrost, nakažlivost emocí, hloubka citu, výrazovost) - sociální pozice, sociální role - životní cíle, aspirace, plánování života - hledání smyslu lidského života (dobro, spokojenost, radost, odpovědnost, solidarita) - životní názor (víra, náboženství, náboženské sekty, svoboda a tolerance, závislost a samostatnost) OSV Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti VMEGS Evropa a svět nás zajímá

9 Výchova k občanství / 9. ročník Školní výstupy - rozlišuje různé druhy majetku a různé formy vlastnictví, porovnává je, uvede příklady ze svého okolí. - rozlišuje hmotné a duševní vlastnictví; uvede příklady jejich (právní) ochrany - na příkladech objasní funkci a podobu peněz - u vybraných profesí rozhodne, komu náleží za jeho práci mzda a komu plat - dokáže se rozhodnout, jak vhodně nakládat s penězi - v tisku vyhledá příklady správného hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví - popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým svěřeným majetkem; - uvede, které konkrétní zásady hospodárnosti dodržuje - se spolužáky ve skupině zdokumentuje případy vandalského či nehospodárného zacházení s majetkem; v komentáři zdůvodní, proč je toto jednání nevhodné či nebezpečné, - navrhne opatření, jak takovému jednání zamezit, sestaví desatero pravidel pro hospodárné zacházení s majetkem ve škole - rozliší a porovná úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady - na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu - vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí - uvede, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané - rozliší význam pojmů: ekonomie, ekonomika - vyjmenuje dva základní typy ekonomik - vyjmenuje hlavní sektory a hlavní odvětví národního hospodářství - na konkrétních příkladech podniků uvede nejčastější právní formy podnikání; k jednotlivým formám živnostenského podnikání uvede příklady konkrétních živností Učivo STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ - majetek - vlastnictví - lidské potřeby a druhy statků - peníze a hodnota - národní hospodářství - odvětví a sektory národního hospodářství - státní rozpočet a daně - tržní hospodářství - výroba - zisk, investice, výrobní náklady - podnikání z hlediska jeho formy a vlastnictví Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

10 - na konkrétních příkladech uvede výhody ekonomické, politické a bezpečnostní spolupráce mezi státy (v historii i v současnosti) - vyjmenuje nejvýznamnější mezinárodní organizace, nadace a společenství, uvede jejich zkratky a stručnou charakteristiku - rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi - na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu - na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz - rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané - rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti - uvede termín (rok) začlenění ČR do NATO a do EU - vysvětlí význam slova: integrace MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ VMEGS Evropa a svět nás zajímá

11 - objasní podstatu, význam a výhody evropské integrace; uvede konkrétní příklady - vyjmenuje jednotící prvky evropské civilizace - uvede některé výhody a nevýhody členství ČR v EU - popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů - uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU a možné způsoby jejich uplatňování - na internetu vyhledá požadované informace k EU - objasní pojem: globalizace; uvede projevy, klady a zápory globalizace - v denním tisku vyhledá příklady mezinárodního terorismu; navrhne způsoby jeho potírání a zhodnotí jejich účinnost, výhody a nevýhody - vyjmenuje nejzávažnější globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor, popíše jejich hlavní příčiny, i možné důsledky pro život lidstva - na konkrétních příkladech objasní souvislosti globálních a lokálních problémů a uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni v obci, regionu - uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích - uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru SVĚT - mezinárodní spolupráce - ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy - významné mezinárodní organizace - (OSN, NATO, UNESCO, UNICEF, - WHO, EU, OBSE, OECD, MMF, RE) - evropská integrace - Evropská unie a ČR - globalizace, globální problémy světa - mezinárodní terorismus - odpovědnost člověka za osud Země globalizace projevy, klady a zápory; významné globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení Objevujeme svět a Evropu Jsme Evropané EV Základní podmínky života

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO I. název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova k občanství spadá do vzdělávací oblasti Člověk

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 6. 9. ročníku (3. období základního vzdělávání) v samostatném předmětu Dějepis a v integrovaných

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více