Etický kodex skupiny Generali

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etický kodex skupiny Generali"

Transkript

1 Etický kodex skupiny Generali

2 Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010

3 Etický kodex skupiny Generali

4 Předmluva 5 1. Základní principy 6 1. Korektnost a poctivost 6 2. Nestrannost 6 3. Mlčenlivost 6 4. Střet zájmů 6 5. Volná soutěž 6 6. Transparentnost a úplnost informací 6 2. Příslušné sektory 7 Kapitola I - Vztahy s klienty 7 Kapitola II - Vztahy s akcionáři 7 Kapitola III - Vztahy se zaměstnanci 8 Kapitola IV - Vztahy se smluvními partnery 8 Kapitola V - Vztahy s emitujícími společnostmi 9 Kapitola VI - Vztahy s komunitou 9 Kapitola VII - Vztahy k životnímu prostředí 9 Kapitola VIII - Vztahy s dalšími externími subjekty Realizace Přijetí a distribuce Porušení kodexu 11

5 Předmluva Skupina Generali je jedním z předních světových poskytovatelů pojišťovacích a finančních služeb, kterého již od počátku charakterizuje silná mezinárodní orientace. Navzdory snaze o dosažení cílů v oblasti růstu zůstává Generali věrná základním principům, jimiž se vždy řídila a které jsou součástí etiky Skupiny. Jsou jimi například transparentnost, korektnost a nestrannost. Zmíněné principy byly poprvé upraveny v Etickém kodexu Skupiny vydaném 11. května Tento dokument je jeho revizí a principy připomíná. Kodex navíc nabízí základní vodítka, jimiž by se všechny strany fungující v rámci Skupiny měly řídit ve vztazích s různými partnery, jež jsou důležití pro realizaci strategické vize Skupiny. Sepsání Etického kodexu je projevem existence - či budoucí existence - určitého kodexu odpovídajícího národním pravidlům, praxi a kulturám, který zároveň komplexně zachycuje vztahy mezi společnostmi Skupiny a hlavními partnery ve všech zemí, kde Skupina působí. Příkladem může být Politika životního prostředí skupiny Generali (Environmental Policy of the Generali Group), která odkazuje na části Etického kodexu týkající se ochrany životního prostředí se záměrem identifikovat cíle, jichž chce Skupina dosáhnout, jakož i závazky přijaté v této oblasti. Kroky, které Skupina směrem k prosazování trvale udržitelného vývoje v posledních letech učinila, si však vyžádaly úpravu etického kodexu. Díky pokroku v poslední době si Skupina uvědomila, že konkurenceschopnost by měla vždy jít ruku v ruce s etickými zásadami, ale také se závazky vůči společnosti a respektem k životnímu prostředí. Na důkaz toho se Skupina stala součástí platformy Spojených národů s názvem Global Compact, což je iniciativa založená a financovaná Organizací spojených národů za účelem propagace a rozšíření trvale udržitelného rozvoje. V souvislosti s tímto krokem Skupina přijala vlastní principy týkající se lidských práv, pracovních práv, ochrany životního prostředí a boji proti korupci. Generali se navíc účastní projektu zveřejňování informací o uhlíkové stopě, jehož cílem je odpovědět na výzvy související se změnami klimatu a omezit rozsah těchto změn prostřednictvím aplikace ekologicky udržitelných postupů. 5

6 1. Základní principy 1. Korektnost a poctivost Skupina provozuje svou činnost v souladu s platnými právními předpisy, profesní etikou a vnitřními pravidly. prosazování zájmů Skupiny nemůže být nikdy ospravedlněním pro jednání, které je v rozporu s principy korektnosti a poctivosti. Skupina se obzvláště zavazuje aplikovat veškerá opatření směřující proti korupci. 2. Nestrannost Ve vztazích se všemi svými partnery se Skupina vyhýbá jakékoliv diskriminaci na základě národnosti, pohlaví, rasového či etnického původu, náboženského přesvědčení, politických názorů, věku, sexuální orientace či zdravotního stavu. Skupina navíc garantuje respektování obecně uznávaných lidských práv upravených Všeobecnou deklarací lidských práv. 3. Mlčenlivost V souladu se zákonem Skupina zaručuje utajení jí dostupných informací a jejich zpracování metodami zajišťujícími nejvyšší možnou transparentnost vzhledem k zúčastněným stranám a zároveň odpírající přístup stranám třetím, pokud cíle společnosti nevyžadují opak nebo pokud to nepožaduje příkaz v případech stanovených místními předpisy. Zaměstnanci nesmějí používat ani šířit důvěrné informace za jiným účelem, než ke plnění svých pracovních povinností. 4. Střet zájmů Při provozování jakékoliv činnosti se Skupina vyhýbá veškerým situacím, na základě kterých by mohlo dojít ke skutečnému nebo i potenciálnímu střetu zájmů. Příklady střetu zájmů zahrnují nejen všechny případy vyjmenované zákonem, ale také situace, v nichž zaměstnanec jedná v zájmu jiném, než je zájem společnosti, nebo s cílem získat osobní prospěch. 5. Volná soutěž Skupina považuje volnou soutěž na trhu za klíčový faktor růstu a trvalého zlepšování podnikatelského prostředí. Konkurenceschopnost Skupiny se zakládá na poskytování kvalitních produktů a služeb, ne na diskreditaci konkurentů. 6. Transparentnost a úplnost informací Veškeré informace poskytované Skupinou musí být úplné, transparentní, srozumitelné a přesné, aby jejich příjemci mohli při svém rozhodování správně pochopit vztahy, do nichž se Skupinou vstupují. Skupina odmítá jakékoliv chování, které je v rozporu s výše uvedenými principy. 6

7 2. Příslušné sektory Kapitola I - Vztahy s klienty Porozumění klientům je klíčovým prvkem strategické vize Skupiny, jelikož může upevnit a zvýšit úspěchy dosažené za určité časové období. Smluvní vztahy s klienty a veškerá relevantní komunikace se řídí principy korektnosti a poctivosti, profesionality, transparentnosti a spolupráce za účelem nalezení nejvhodnějšího řešení k uspokojení potřeb našich klientů. Skupina přikládá nejvyšší důležitost maximální spokojenosti klienta, jíž dosahuje poskytováním produktů a služeb podléhajících standardům vysoké kvality a neustálým přizpůsobováním těchto produktů a služeb novým potřebám. Interní procesy a počítačové technologie napomáhají plnění těchto cílů stejně tak jako neustálé sledování spokojenosti zákazníků. Kapitola II - Vztahy s akcionáři Jedním z hlavních cílů Skupiny je neustálé zvyšování hodnoty investic akcionářů. Skupina je prosazuje prostřednictvím obchodní politiky, která zajišťuje adekvátní návratnost v čase optimalizací dostupných zdrojů a zvyšováním konkurenceschopnosti a finanční stability Skupiny. Mateřská společnost každoročně vydává pravidelnou zprávu o správě a řízení společnosti - corporate governance - a mimořádně potom v případech, kdy dojde k významným změnám ve struktuře akcionářů. Zpráva popisuje funkce, složení a funkční období orgánů společnosti, přehled akcionářských dohod a předkládá seznam hlavních akcionářů. Skupina poskytuje investorům všechny potřebné informace o jednotlivých zásadách společnosti, trendech řízení a očekávaném zisku z investovaného kapitálu, aby investoři mohli správně posoudit možnosti a podle toho učinit rozhodnutí. Za tímto účelem Skupina dodržuje nejen povinnosti vyplývající ze zákona, ale prostřednictvím hlavních finančních výkazů předkládá informace také institucionálním investorům a analytikům. Mimo to poskytuje aktuální zprávy u příležitosti mimořádných transakcí. Veškeré informace, které by mohly mít dopad na obchodování na burze cenných papírů, jsou okamžitě zveřejňovány prostřednictvím podrobných tiskových zpráv. Tyto dokumenty jsou zpřístupněny na webové stránce Skupiny (www.generali.com), stejně jako tiskové zprávy pro institucionální investory. 7

8 Kapitola III - Vztahy se zaměstnanci Klíčovými aktivy Skupiny jsou lidé. Právě lidé jsou hnací silou posilující a umožňující růst, rozvoj a neustálé přizpůsobování se rychle se měnícím potřebám obchodního prostředí. Skupina si je vědoma hodnoty, kterou jí přinášejí zaměstnanci, a svou konkurenční výhodu staví na schopnostech a odhodlání každého z nich. Skupina proto svému personálu poskytuje vhodné vzdělávání, rekvalifikace a profesní rozvoj. Skupina odmítá jakoukoliv formu diskriminace při výběru, řízení nebo kariérním rozvoji svého personálu. Personál je přijímán na základě řádné pracovní smlouvy. Žádné nestandardní formy práce či vykořisťování nejsou tolerovány. Veškeré formy nucené práce, povinné práce a dětské práce jsou přísně zakázány. Skupina uznává svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání pro všechny své zaměstnance v souladu s právními předpisy, kulturou a praxí v zemích, kde Skupina působí. Komunikace s personálem Skupiny se řídí zásadami transparentnosti, přesnosti a úplnosti. Za klíčovou hodnotu považuje Skupina morální a fyzickou integritu svých zaměstnanců. Proto jsou zaměstnancům garantovány pracovní podmínky respektující důstojnost jednotlivců v bezpečném a zdravém pracovním prostředí. Skupina prosazuje pocit sounáležitosti a podporuje kontakt mezi zaměstnanci, a to i bývalými - penzionovanými, prostřednictvím podílu na organizování kulturních, sportovních a společenských akcí. Kapitola IV - Vztahy se smluvními partnery Skupina si je vědoma důležitosti přínosu svých smluvních partnerů, kteří jí umožňují konkrétní realizaci každodenních obchodních aktivit. Ve světle výše uvedeného je naprosto klíčové vytvořit a rozvíjet trvalé a vzájemně uspokojivé vztahy. 8

9 Při udržování trvalých vztahů se smluvními partnery se Skupina řídí především zásadami korektnosti, nestrannosti a transparentnosti a aplikuje pouze kritéria vycházející z objektivní konkurenceschopnosti a kvality poskytovaných produktů a služeb. Pojem kvality v sobě zahrnuje i vyhovění etickým parametrům vyjádřeným v tomto kodexu. Kapitola V - Vztahy s emitujícími společnostmi Skupina si je vědoma své schopnosti ovlivňovat chod společností, do kterých by mohla potenciálně investovat coby institucionální investor, plní proto významnou roli při zvyšování povědomí takových společností v oblastech ochrany životního prostředí, lidských práv a odpovědnosti vůči společnosti. Investiční politika Skupiny se řídí zásadami etiky, bezpečnosti a spolehlivosti. Kapitola VI - Vztahy se společenstvím Skupina v zásadě uznává svou morální povinnost přispívat ke zlepšování společenství, v němž působí. Proto Skupina podporuje iniciativy zaměřené na integraci znevýhodněných osob do sociálních a ekonomických struktur prostřednictvím rekonvalescence a vzdělávání, pomoci lidem v nouzi, podpory zdravotního, vědeckého a ekonomického výzkumu a zvyšování povědomí komunity ve vztahu k významným sociálním problémům jako např. dopravní bezpečnost a zdraví. Skupina pomáhá sponzorovat veřejné kulturní a umělecké akce a prosazuje sport jako významný výchovný a vzdělávací prvek zejména proto, že napomáhá zdravému růstu mladých lidí. Kapitola VII - Vztah k životnímu prostředí Skupina považuje životní prostředí za jedno z hlavních aktiv. Odhodlaně prosazuje jeho ochranu a respektování všemi partnery. Za tímto účelem Skupina činí rozhodnutí zajišťující soulad mezi ekonomickou činností a potřebami životního prostředí, a to nejen v souladu s právě platnou legislativou. Vodítka, cíle a závazky definují Zásady ochrany životního prostředí skupiny Generali (Environmental Policy of the Generali Group). 9

10 Kapitola VIII - Vztahy s dalšími externími subjekty = Veřejná správa a nezávislé orgány Veškeré vztahy mezi Skupinou a veřejnými institucemi jsou založeny na principu korektnosti, transparentnosti, spolupráce, nevměšování a plného respektování rolí, které obě strany hrají. Skupina odmítá jakékoliv jednání, které by mohlo být vykládáno jako tajná dohoda nebo by mohlo porušovat výše uvedené principy. = Politické strany, odbory a asociace Skupina nepodporuje žádnou akci nebo iniciativu s výhradně či převážně politickým cílem. Dále se zdrží jakéhokoliv přímého či nepřímého tlaku na politické představitele a nebude poskytovat žádné příspěvky odborovým organizacím či asociacím, s nimiž by se mohla dostat do střetu zájmů. = Tisk Skupina si je vědoma zásadní role, kterou hrají média při informování všeobecné veřejnosti a zejména investorů. Proto se zavazuje k plné spolupráci se všemi informačními zdroji, při respektování vzájemných rolí a zásad mlčenlivosti, aby mohla okamžitě, úplně a transparentně reagovat na jejich informační potřeby. = Firemní sdělení a reklama Institucionální a produktová reklama Skupiny odpovídá základním etickým hodnotám občanské společnosti, na níž je zaměřena. Obsah sdělení musí být vždy pravdivý bez jakýchkoliv hrubých či nepřístojných výroků. Skupina se věnuje přípravě publikací společného zájmu a správě firemních webových stránek, které jsou úplné, efektivní a odpovídají požadavkům trhu. 10

11 3. Realizace 1. Přijetí a distribuce Kodex a jakékoliv jeho budoucí úpravy jsou definovány a schvalovány představenstvem společnosti Assicurazioni Generali S.p.A.. Kodex je sepsán v italštině a angličtině a přeložen do všech jazyků zemí, kde Skupina působí. Je publikován a vhodně zvýrazněn na webových stránkách a na webových stránkách společností Skupiny. Skupina se zavazuje etický kodex důkladně rozšířit do rukou všech možných zúčastněných stran a partnerů a navrhnout a zrealizovat vhodný vzdělávací program, který zajistí jeho správné pochopení a realizaci. 2. Porušení kodexu Jestliže dojde k porušení zásad a principů stanovených tímto etickým kodexem, podnikne Skupina, považuje-li to za nutné k ochraně firemních zájmů, patřičné disciplinární kroky vůči osobám odpovědným za porušení kodexu. Takové disciplinární kroky jsou vždy v souladu s ustanoveními platných právních předpisů. Zmíněná opatření mohou také znamenat vyloučení dotčených osob ze společnosti. Porušení či údajné porušení zásad Etického kodexu se písemně a neanonymně oznamují oddělení společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility) společnosti Assicurazioni Generali S.p.A.. Osoby, které s důvěrou porušení nahlásí, zůstávají v anonymitě a jsou chráněny proti jakékoliv formě odplaty, diskriminace nebo škod. Uvedené oddělení nahlášené porušení analyzuje a kontaktuje vedení společnosti, v níž k údajnému porušení kodexu došlo, aby tato společnost mohla přijmout náležitá opatření. Výbor vnitřní kontroly dané společnosti, nebo pokud není ustanoven, tak ředitel pověřený vnitřní kontrolou, prověří přijetí náležitých opatření. Za tímto účelem kompetentní orgán spolupracuje s oddělením společenské odpovědnosti. 11

12 Etický kodex skupiny Generali

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI Již v době založení společnosti, v roce 1831, se naši předchůdci zavázali řídit své podnikání v oblasti pojištění osobních i hmotných rizik co nejefektivněji a nejproduktivněji.

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Etický kodex ve skupině Danzer

Etický kodex ve skupině Danzer Etický kodex ve skupině Danzer 4. listopadu 2013 Tento Etický kodex informuje vedení, zaměstnance a partnery skupiny Danzer o tom, jak vysoce odpovědným a udržitelným způsobem spolupracovat při výrobě

Více

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Co přináší pracovníkům? Mezinárodní úřad práce

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Co přináší pracovníkům? Mezinárodní úřad práce Mezinárodní úřad práce ACTRAV Bureau for Workers Activities Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Co přináší pracovníkům? MOP Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004)

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004) Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. Je vaše společnost chráněna proti možným rizikům? Víte, jak rizika správně řídit?

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více