Kristus a kultura. Thomas K. Johnson

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kristus a kultura. Thomas K. Johnson"

Transkript

1 Kristus a kultura Thomas K. Johnson Ježíšova modlitba za tělo Kristovo Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. (Jan 17,14-18; zdůraznil autor) Nedávná tragická vražda v amišské škole v Pennsylvánii obrátila naši pozornost ke křesťanské skupině, která upřímně hledá autentický vztah své víry k moderní sekulární kultuře, k amišům starého řádu. 1 Tuto stále rostoucí skupinu asi lidí tvoří povětšinou potomci švýcarských a alsaských anabaptistů z 16. století. Ti už od počátků hnutí tvrdí, že praví věřící musejí brát svatost velmi vážně a že svatost znamená žít odděleně od světa věřící se musejí ze světa stáhnout. To se týká především používání moderních technologií a nástrojů, které šetří lidskou práci. Jsou přesvědčeni, že základní pohnutkou všech moderních technologií je sobecká individuální pýcha, a proto se upřímně věřící člověk musí moderní technologii vyhýbat. Místo toho bychom podle nich měli praktikovat pravou pokoru, což znamená hodně a tvrdě fyzicky pracovat za pomoci staromódních ručních nástrojů. V této souvislosti ocitují takové biblické verše jako například 2. Korintským 6,17: Vyjděte z jejich středu a oddělte se. Často citují Římanům 12,2: Nepřizpůsobujte se tomuto věku. Podle amišů starého řádu křesťanská svatost vyžaduje odchod ze světa do oddělených, pokorných společenství pravých věřících. Takový model vztahu ke kultuře můžeme nazvat svatým odchodem. 2 Pokud svou křesťanskou víru bereme vážně, pravděpodobně se nám leckdy chtělo uvažovat obdobně. I já jsem občas přemýšlel, proč my křesťané nezaložíme oddělená společenství, abychom nemuseli snášet, jak strašlivě bezbožný je tento svět. Proč svět do velké míry neopustit, i když já bych se třeba rozhodl vzít si svůj výkonný počítač a mobilní telefon s sebou? Důvodem, proč tak neučinit, je jednoduše to, co řekl Ježíš v našem textu: Neprosím, abys je vzal ze světa (verš 15). Ježíš nás povolal k tomu, abychom byli svatí a abychom se tomuto světu nepřizpůsobovali, ale chce, abychom byli ve světě. Pravděpodobně si uvědomoval, že problém světskosti ve skutečnosti není v tom, co je tam venku ve světě, ale v tom, co je hluboko uvnitř nás, v naší vlastní nevíře, pýše a nevděčnosti vůči Bohu. Kdybychom se pokusili odejít ze světa do svatých společenství, toto vše by snadno šlo s námi.

2 Je-li tomu tak, pak amišové biblickému textu o tom, že máme vyjít ze světa a oddělit se, nejspíš porozuměli chybně. Jiný chybný krok ve vztahu ke kultuře učinili za nacismu tzv. Němečtí křesťané. Ti byli nadšenými stoupenci Adolfa Hitlera. Mnozí z nich se dokonce domnívali, že podporovat Hitlera by měli právě proto, že jsou křesťané. Uvažovali asi takto: Boží zákon k nám přichází částečně i skrze řády stvoření. Tyto řády stvoření zahrnují i náš lid a stát. Zákony našeho lidu a našeho státu jsou tudíž Božími zákony. Upřímní němečtí křesťané by tudíž měli vůdce německého lidu (Adolfa Hitlera) a národně-socialistický stát nadšeně podporovat. Živě si pamatuji okamžik, kdy jsem prvně četl knihu jednoho z těchto Německých křesťanů. Kniha byla ve švabachu a já ho četl vždy s obtížemi. Přečetl jsem několik odstavců a zeptal se sám sebe: Tvrdí opravdu to, co si myslím, že tvrdí? Vrátil jsem se zpět a přečetl část textu znovu. Když mi došlo, že autorovi rozumím správně, byl jsem zděšený a zdrcený. Říkal jsem si: Jak mohli věřící lidé podporovat něco tak jasně zlého? Ale než se začneme pyšně povyšovat, že my něco tak zlého neděláme, měli bychom se zamyslet. V případě Německých křesťanů z 30. let totiž vidíme něco, co bychom mohli nazvat přizpůsobení se sekulární kultuře, zde tedy nacistické kultuře. Anebo, chcete-li, to můžete nazvat kompromisem se sekulární kulturou. Křesťanská víra tu byla nesprávně interpretována a pouze podporovala agendu vycházející z nevěřícího zdroje. Řečeno s Ježíšem, tito věřící byli ze světa. I my se ale snadno můžeme dopustit něčeho podobného, i když je náš kulturní program mnohem slušnější. Mé vlastní kulturně politické preference by se daly popsat jako soucitný konzervatismus. Musím si však dát velký pozor, abych netvrdil, že Bůh je, jako já, soucitný konzervativec, ani bych neměl tvrdit, že soucitný konzervatismus je Boží vůle. Spíš je tomu tak, že soucitný konzervatismus je část světa, které dávám přednost, přesto ale mám být ve světě, ale ne ze světa. Mým úkolem je přinášet kritizující a reformující Boží Slovo do té části sekulární kultury, kterou nazýváme soucitným konzervatismem. Co tedy Ježíš ve vztahu ke světu chce? V modlitbě v 17. kapitole Jana Ježíš prosí, aby nám Bůh pomohl být ve světě, ale ne ze světa. Tím nás tedy volá, abychom usilovali být ve světě, ale ne ze světa. To znamená, že máme žít ve skutečném živoucím kontaktu se světem, aniž by však svět určoval naši identitu, naše myšlenky, priority, pocity a hodnoty. Místo toho mají být naše identita, naše myšlenky, priority, pocity a hodnoty neustále posvěcovány pravdou, živým Božím Slovem. A jako takto posvěcené lidi nás Ježíš posílá do světa, podobně jako Otec poslal do světa jej. Ústřední myšlenku tohoto biblického textu bychom snad mohli shrnout takto: 2

3 Abychom byli ve světě, ale ne ze světa, chce Ježíš za velmi konkrétním účelem: vyslal nás totiž do světa, abychom tam slyšeli a nesli Boží Slovo. Bude užitečné, pokusíme-li se vymezit ono důležité slovo kultura. Mnoho mých univerzitních studentů jezdí za studiem do zahraničí a všichni po návratu mluví o kulturním šoku. Když se jich pak ptám, co kultura znamená, obvykle říkají, že kultura je to, jak se to tady dělá, ať je to kdekoli. A pak se zeptám, A to je všechno, co kultura je? V následné diskusi se obvykle ukáže, že kultura je mnohem víc. Kultura je také to, jak o věcech přemýšlíme, jaké máme postoje a jak hovoříme. Kultura je to, co jsme vytvořili z přírody, či řečeno teologicky, kultura je veškeré druhotné lidské tvoření vycházející ze stvoření, které přišlo z Otcovy ruky. Kultura zahrnuje zvyky, teorie, ideje, praktiky, návyky, vzory, poučky, přísloví a mnoho dalšího. Je to všechno, co se předává z jedné generace na druhou. Ve vzdělání jde částečně o předávání kultury z jedné generace na příští; my všichni, kteří jsme nějaké vzdělání získali, jsme byli vzděláni převážně do určité kultury. Jak tedy kultura souvisí s vírou? Existuje nějaká spojitost? Řada z těch, kdo se kulturou zabývají, zvláště kulturní antropologové a sociologové náboženství, upozorňuje, že konkrétní kultury bývají utvářeny konkrétními náboženstvími. Filozof Paul Tillich tyto postřehy výstižně shrnul do poučky: Kultura je formou náboženství a náboženství je substancí kultury. 3 K Tillichovu poznatku je však třeba dodat, že náboženství je většinou modlářství. Ať přebýváme v kterékoli kultuře, je vždy zčásti utvářena a určována modlářstvím a nevírou. Když amišové starého řádu říkají, že moderní technologická kultura je organizovaným projevem individualistické pýchy, nemýlí se úplně. Apoštol Petr upozornil v této souvislosti věřící prvního století na velmi důležitou věc. (1. list Petrův 1,18-19) Pravil, Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. Pojem způsob života, anastrofe, má velmi blízko našemu modernímu slovu kultura. Všichni jsme byli vykoupeni z bezbožného způsobu života k novému způsobu. Z toho plyne, že stát se křesťanem je samo o sobě nejzazší možnou mezikulturní zkušeností. Když jsme uslyšeli vykupitelské Slovo evangelia, převzácnou krví Kristovou jsme byli vykoupeni z bezbožné kultury do kultury víry. Jak ale Ježíš zdůrazňuje, nebyli jsme jen vykoupeni z bezbožné kultury. Jsme povoláni být ve světě jinými slovy, jsme posláni zpět do světa, abychom tam slyšeli a nesli Boží Slovo. Proto je vztah Božího Slova a kultury tak naléhavé téma. 3

4 Vztah Božího Slova ke kultuře je komplexní. Doufám, že někdo, kdo toto kázání slyší nebo ho čte, se zeptá, Co třeba.? a pomůže mi tak dovědět se o vztahu Slova a kultury něco nového. Jsem si však jist, že Slovo se kultuře vztahuje přinejmenším na čtyřech různých rovinách. Je to rovina kritiky, souvztažnosti, budování (nebo vytváření) a přispívání. Na každé z těchto čtyř rovin jsme my zároveň těmi, kdo Slovo slyší i kdo ho nesou. Vždy jsme členy určité kultury a potřebujeme božské Slovo slyšet, zároveň jsme ale, slovem i skutkem, těmi, kdo toto Slovo nesou do jednotlivých kultur, v nichž žijeme a pracujeme. 1. Boží Slovo je nejvyšším kritikem kultury Všichni asi víme, co je společenská kritika: snaha postavit se proti své společnosti a říct, co je s ní v nepořádku. Dobrý kritik společnosti často dostane možnost uveřejnit svůj názor v novinách v rubrice komentářů. Dobrá společenská kritika má ve společnosti cennou roli. Nejvyšší společenskou a kulturní kritiku však vykonává Slovo Boží. Vždy konfrontuje hřích beze strachu a do hloubky. Musíme tedy slyšet, jak se staví proti našemu hříchu, a zároveň předávat tuto konfrontaci s hříchem dál do našeho světa a naší kultury. Hřích nekončí v úrovni činů, ale podobně jako kultura se týká činů, myšlení, pocitů i řeči. A. Boží Slovo se staví proti hříšným činům. Dobrým příkladem je nám prorok Ámos. Napsal, Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Gázy, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože úplně přestěhovali obyvatelstvo a přesídlence vydali v plen Edómu (Ámos 1,6). Hřích, o kterém se tu mluví, je obchod s otroky. Lidé v Gáze unášeli celé vesnice a prodávali je otrokářům do Edómu. Hrůza, ale podobné věci se dějí i dnes. I některé prostitutky v Praze jsou otrokyně unesené ze své domovské země. Když se Boží Slovo staví proti hříchům, musíme ho slyšet, i kdyby v naší kultuře byly přijatelné. Boží Slovo vždy odsuzovalo to, co se zmiňuje v Desateru: modlářství, zabíjení, krádeže, lži, neúctu k rodičům, cizoložství, nedodržování dne odpočinku atd. Musíme slyšet, že se takové skutky a činnosti Bohu nelíbí, a musíme o tom i mluvit. B. Hřích ale v úrovni činů nekončí. Zasahuje i rovinu hodnot. Některé naše hlavní a základní hodnoty jsou veskrze špatné. Již v minulé generaci poznamenal Francis Schaeffer, že na západě si většina lidí přisvojila dvě zbídačené hodnoty: osobní klid a blahobyt. 4 Myslím, že měl pravdu, ačkoli bychom možná mohli dodat, že osobní klid nejspíš zahrnuje i to, co bychom mohli nazvat bezpečím nebo jistotou. Z těchto hodnot se rychle stávají naše modly, naše náhražky Boha. Ovlivňují 4

5 náš osobní i kulturní život. Poslouchejte někdy, jaké priority zaznívají v předvolebních kampaních. Prosperita, pohodlí a osobní klid jsou to, co různé politické strany slibují; rozdíl je často jen v tom, jak o tyto hodnoty usilovat. Tyto základní hodnoty by však Boží Slovo zpochybnilo. Prorok Micheáš říká, Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem (Micheáš 6,8). Naše základní hodnoty by měly být spravedlnost, milosrdenství a pokora před Bohem. Amišové starého řádu mají jistě pravdu v tom, že bohabojné základní hodnoty nás od dnešní sekulární hedonistické kultury velmi odliší. Nemáme však jen slyšet, co Boží Slovo o našich základních hodnotách říká, máme Slovo také přinášet do sekulárního světa. Celý náš život, tak jak jej žijeme ve světě, má být výpovědí o tom, že ke zbídačeným hodnotám světa existuje reálná alternativa. Různí kritikové společnosti dnes tvrdí, že hlavním rysem dnešního západu je vnější prosperita provázená vnitřní prázdnotou. Můžeme tomu říkat západní paradox. 5 Výsledkem snahy zajistit si osobní klid a blahobyt je, že jsou životy a srdce milionů lidí do velké míry prázdné. Celý způsob života i řeč nás věřících by k tomu měly být v ostrém protikladu a vypovídat, že prosperita a blahobyt nejvyšším dobrem nejsou, byť se nám chudoba zrovna nezamlouvá. Vnitřní prázdnotu západu je sice třeba podrobit kritice, ale je možné zaplnit ji vírou, nadějí, láskou a vděčností, a ty můžeme přiřadit ke spravedlnosti, milosrdenství a pokornému chození s Bohem. C. Boží Slovo je také kritikem hříšných idejí. Kultura je částečně oblast idejí. Mnohé z nejdůležitějších idejí, které slýcháme ve školství nebo v médiích, jsou s Božím Slovem naprosto neslučitelné. K nejdůležitějším patří ty, které říkají, co je člověk. Komunismus již sice téměř vymizel, ale staré marxistické myšlenky mají stále velký vliv. K nejvlivnějším marxistickým názorům patří, že lidé jsou ve své podstatě ekonomické bytosti. Marx měl za to, že veškeré myšlení a jednání jednotlivce i společnosti určují ekonomické vztahy. Tento názor sice dnes často dostává kapitalistický kabát, ale většinou jde o stále stejný pohled na člověka. Mezi politology a sociology ve Spojených státech i v Evropské unii zřejmě převažuje. Ježíš ho však úplně a jednoznačně zavrhl prohlášením, že člověk nebude živ jenom chlebem. Pokud jsme na tento pohled na člověka částečně přistoupili, volá nás Ježíš k pokání z takové hříšné myšlenky. Přinášíme-li do světa Boží Slovo, musíme při každé příležitosti připomínat, že jen chlebem člověk není živ. V teoretické etice mě v současnosti nejvíc zaměstnává otázka, proč má lidský život hodnotu. Mezi většinou evropských a amerických filozofů převládá patrně názor, že lidskému 5

6 životu dávají hodnotu jedinečné schopnosti a funkce, které lidé mají. Za základ lidské hodnoty se považují funkce jako rozum, řeč a tvořivost, což ovšem znamená, že bytost bez těchto funkcí nemá ani hodnotu. Mezi teoriemi filozofů a prováděním interrupcí a aktivní eutanázie nebo tolerancí infanticidy je přirozená souvislost. Myšlenky mají důsledky. Proti této hříšné myšlence by Boží Slovo namítlo, že lidé jsou hodnotní proto, že každý člověk je stvořen k Božímu obrazu. Tato Bohem daná hodnota se neztrácí, ani když člověk část nebo i většinu normálních lidských schopností a funkcí ztratí. Přinášíme-li Boží Slovo do světa, při každé příležitosti musíme připomínat, že lidský život je hodnotný touto Bohem danou hodnotou, i když člověk část nebo většinu oněch normálních lidských schopností ztratil. To nás přivede i ke kritice některých dalších názorů na to, v čem spočívá hodnota lidského života. Najdou se lidé, kteří nám budou naslouchat. Boží Slovo stojí v protikladu ke kultuře, je jejím nejvyšším kritikem a volá nás i svět k pokání z hříšných činů, hodnot i idejí. Přinášíme-li Boží Slovo do světa, musíme při každé vhodné příležitosti o této nejvyšší kritice hříšných činů, hodnot i idejí vypovídat slovem i skutkem. 2. Existuje souvztažnost mezi nejhlubšími potřebami kultury a Božím Slovem Boží Slovo se ke kultuře naštěstí nevztahuje jen jako její nejvyšší kritik. Poselství, které slyšíme a předáváme dál, proto není jen negativní. Je tu i velmi pozitivní vztah ke kultuře. Mezi Slovem a otázkami, potřebami a problémy kultury existuje souvztažnost. To znamená, že Boží Slovo nabízí řešení pro celou škálu lidských potřeb. Hned to vysvětlím blíž. A. Nejdříve řekněme, že Boží Slovo dává upřímné odpovědi na upřímné otázky. Pro Francise Schaeffera toto bylo téměř heslem, a má to skutečně velkou váhu. 6 Řada lidí má dnes upřímné, závažné otázky: Jaký je smysl života? Můžeme vědět, jestli opravdu existuje Bůh? Můžeme vědět, jestli existuje pravá pravda? Můžeme opravdu vědět, co je dobré a co špatné? Můžeme vědět, jestli byl Ježíš doopravdy vzkříšen z mrtvých? Můžeme vědět, jestli se dá věřit Bibli? Mohu vědět s jistotou, že mi jsou odpuštěny hříchy? Mohu vědět, jestli mě Bůh ospravedlnil a přijal? Mohu vědět, jak Bůh chce, abych žil? Mohli bychom přidat i další závažné a upřímné otázky, které si lidé často kladou. Boží Slovo je v podstatě zodpovídá. 7 To neznamená, že v Písmu je jeden prostý veršík, kterým bychom mohli jednoduše odpovědět na složité otázky jako Jak si můžeme být jisti, že Bůh existuje? Chci však říct, že v Božím Slově nacházíme principy porozumění lidskému životu a světu, s jejichž pomocí mohou věřící lidé, když o nich přemýšlejí a uvažují, nalézt podstatné odpovědi. Jinými slovy, 6

7 protože mezi sebou máme Boží Slovo, jsou v těle Kristově lidé a knihy, které nabízejí upřímné odpovědi na celé spektrum upřímných otázek dnešního světa. V tomto smyslu mezi Božím Slovem a kulturou existuje souvztažnost, tedy že Slovo dává odpovědi na otázky, které mužům a ženám vyvstávají v mysli. Měli bychom si také všimnout, proč lidé závažné otázky vůbec mají: protože Bůh je Bohem, který klade otázky. Už od časů zahrady v Edenu, kdy Bůh přišel za Adamem a Evou s otázkou Kde jsi?, se mužů a žen stále ptá. 8 Lidé si vždy neuvědomují, že Bůh za nimi přichází, ale i těmi upřímnými otázkami je Bůh přivádí k sobě, aby našli odpovědi v jeho Slovu. Proto existuje souvztažnost mezi otázkami, které máme v mysli, a odpověďmi, které jsou v Božím Slově. B. Souvztažnost není jen mezi Božím Slovem a našimi otázkami. Existuje také souvztažnost mezi Slovem a našimi nejhlubšími potřebami. Boží Slovo promlouvá k nejhlubším lidským úzkostem. Už od dob Adama a Evy jsou lidé plni obav. Neustále si děláme starosti, nejen proto, že bychom byli paranoidní, ale proto, že špatné situace skutečně nastávají. Úzkost je lidské vnímání toho, že žijeme v padlém světě. Trápíme se tím, co se nám stane, jak se bude náš život vyvíjet, co se stane naším povoláním a osudem. Trápíme se utrpením a smrtí. Trápíme se vinou a hanbou. Trýzní nás pocit prázdnoty a ztráty smyslu. Tyto hluboké úzkosti nejsou jen předmětem našich bezesných nocích, jsou také námětem význačných filmů, románů a písní. Kultura je plná úzkostí nejrůznějšího druhu. Lidské srdce naříká v hluboké duchovní nouzi a jeho nářek se ozvěnou ozývá i napříč různými oblastmi dnešní kultury. 9 Buďme velmi vděčni, že Boží Slovo na lidskou potřebu odpovídá a promlouvá k nejhlubším úzkostem našeho srdce. Neplatí to ale jen pro věřící. Když přinášíme Slovo do světa, toto by měl být jeden z našich hlavních důrazů. Všude kolem nás lidem krvácí srdce v duchovní nouzi. Slyšíme jeho nářek na každém kroku a máme pro něj řešení. Zaslíbení Božího Slova odpovídají na nejhlubší potřeby, zranění a úzkosti padlého člověka. Všímejte si viny, hanby, strachu z osudu a smrti nebo ztráty smyslu a objevíte příležitost mluvit o Božích zaslíbeních. C. S tím úzce souvisí následující: Boží Slovo odpovídá na lidskou nouzi tak, že promlouvá k našemu celkovému odcizení. Od časů Adama a Evy jsou lidé takříkajíc ve stavu živoucí smrti, trpí ve stavu celkového odcizení, oddělení od Boha, oddělení jeden od druhého, oddělení od sebe sama, oddělení dokonce i od stvoření. Lidé to prožívají a mnozí o tom hovoří, je to tedy v kultuře rozšířené téma. Řada dobrých románů a filmů znázorňuje naše 7

8 odcizení a pokusy překonat je. Karel Marx v mládí přišel s citlivou a dojemnou analýzou lidského odcizení, i když jeho vlastní odcizení od Boha se projevilo ateismem. Tragické důsledky marxismu a komunismu plynou částečně z toho, že se k lidskému odcizení přiřazuje nesprávné poselství. Je třeba si uvědomit, že správným poselstvím pro naše celkové odcizení je biblické Slovo. Odpovídá na ně tak, že přináší smíření. V první řadě nabízí Boží Slovo smíření s Bohem. Navíc také vede ke smíření s druhými lidmi, se sebou sama a dost možná i v jistém smyslu ke smíření s přírodou. V tomto životě není smíření nikdy úplné, konečné a završené. O smíření je vždy třeba usilovat den co den, vždyť stále vyvstávají nové konflikty a opět do našeho života přinášejí zápach živoucí smrti. Boží Slovo však realitu smíření umožňuje. V tomto smyslu tedy Boží Slovo odpovídá na hlubokou potřebu lidského srdce a mysli. Proto je zásadní, aby církev byla společenstvím, kde se smíření neustále děje, kde obnovené vztahy v těle Kristově kontrastují s odcizením našeho světa a nabízejí alternativu. Jde o to slyšet, jak Boží Slovo kritizuje náš hřích a zároveň jak jeho zaslíbení odpovídají na naše duchovní potřeby. Přinášíme-li Boží Slovo do světa, je také zásadní, abychom je přinášeli ve vyváženém vztahu ke kultuře. Slovo je nejvyšším kritikem kultury, je ale také nejvyšším uzdravitelem jejího bolestného nářku. Promlouvá uzdravení k sevřeným srdcím a přináší odpovědi trýzněným myslím. Musíme dát pozor, abychom obojí dokázali slyšet a vyváženě o tom vypovídat. 3. Boží Slovo vytváří novou křesťanskou protikulturu Třetí důležitá rovina, na níž se Boží Slovo ke kultuře vztahuje, je, že v oblasti kultury samo něco nového vytváří a buduje. Tuto myšlenku naznačuje John Stott ve svém vynikajícím výkladu kázání na hoře nazvaném Křesťanská protikultura. Jsou pro ni dobré důvody. 10 Ježíš přišel, aby nás přetvořil v nové lidi, kteří mají nové vztahy, nový způsob myšlení, nový způsob mluvení a nový způsob jednání. To bylo vlastně součástí díla spasení už od nejstarších dob Starého zákona. Izraelci měli být vykoupeným národem, nejen vykoupenými jednotlivci. Jejich národní vyvolení se naplno projevilo i kulturně. Měli svatostánek a propracovaný systém obětí a bohoslužeb. Měli hudbu a výtvarné umění. Měli politickou strukturu a právní řád. Tomu ve starém Izraeli dalo vzniknout Boží Slovo a Božímu dílu spásy se tak dostalo kulturního vyjádření. Po Kristově smrti a vzkříšení se z těla Kristova stal nový lid. Stál v rozporu jak s židovskou, tak s římskou kulturou. Raní křesťané byli zpočátku jen chudou, ustrašenou, pronásledovanou menšinou na okraji společnosti. Brzy se ale základním křesťanským vyznáním stalo Ježíš je Pán! Toto vyznání stálo v rozporu s nárokem římských císařů, že 8

9 Caesar je Pán. Když Caesar prohlašoval, že je Pánem všeho, prohlásit, že Ježíš je Pán pochopitelně znamenalo, že i Ježíš je Pánem všeho. To byla naprosto revoluční myšlenka. Je to jen asi sto let, co Abraham Kuyper napsal svá známá slova: V celém lidském životě není ani píď, o níž by Kristus, svrchovaný Pán všeho, neprohlašoval: Ta patří mně! 11 Tato poučka je sice nová, stará jen sto let, ale stejná myšlenka mocně působila již v rané církvi. Jinými slovy, celý lidský život je třeba přivést pod Kristovo panství. Zde začíná i plné kulturní vyjádření naší víry. V době Starého zákona oddělovaly Boží lid od okolních kultur národnostní a jazykové bariéry. Nový Boží lid, tělo Kristovo, byl ale rozptýlen v celé řeckořímské kultuře. A podobně jako v Izraeli se jeho vykoupení projevovalo stále plněji i v kultuře. Mám za to, že v prvních stoletích se křesťanská kultura vyvíjela jakýmsi postupným procesem. Kulturní vyjádření víry postupovalo jaksi zevnitř ven. Nejdříve vidíme, že Boží Slovo buduje a tvoří nové lidi, kteří mají nové srdce a nové vztahy. To vidíme v Novém zákoně. Lidé byli spaseni. Rodiny se smířily. Kolem evangelia se vytvořily malé skupinky věřících. Znamením křesťana a křesťanského společenství se stala láska. V dalších stoletích pak následovalo úchvatné období růstu, a to nejen v počtu, ačkoli počet věřících vzrostl během několika staletí mnohonásobně. Byl to také skutečný růst v nových způsobech myšlení a mluvení. Věřící se učili, jak přemýšlet a mluvit například o Trojici, o vtělení a o dvou podstatách Krista. Učili se, jak nově uvažovat o společnosti, etice a vzdělání. Mám za to, že to byl projev jejich nového srdce, které jim dalo evangelium. A téměř jako třetí krok v dějinách rané církve začalo Slovo skrze věřící vytvářet nové kulturní instituce. Co to znamená? Věřící dali vzniknout mnoha novinkám: sirotčincům, projektům na pomoc potřebným lidem, později školám, katedrálám a nejrůznějšímu umění, pak univerzitám, dále vynikající hudbě, jako byla Bachova nebo Händelova, i vynikající literatuře. Skoro bychom mohli vyprávět dějiny těla Kristova podle nových a nových kulturních institucí, které věřící v reakci na Kristovo evangelium vytvářeli. Příběh je to úchvatný, ale vydal by na mnoho hodin a stačil by i na celý univerzitní kurz. 12 Teď mohu jen zmínit, že existuje a že stojí za to. Evangelium během staletí skutečně vedlo věřící k tomu, že vytvářeli a budovali nejrůznější nové kulturní instituce a způsoby života. Věřící dneška mohou s odvahou své předky ve víře následovat a být ochotní zkoušet vytvářet nové organizace, aktivity a hnutí pro Boží slávu. Dějiny neskončily. Věřící by měli znovu najít odvahu k novým kulturním aktivitám pro Boží slávu. 9

10 4. Slovo do kultury přispívá Slovo se vztahuje ke kultuře ještě na čtvrté rovině. Ta je velmi důležitá pro nás, kdo žijeme v post-křesťanské Evropě. Jednoduše řečeno: Boží Slovo přispívá do sekulární kultury. Co to znamená? Přestože sekulární Evropa většinou popírá a zamítá křesťanské dědictví, které ji utvářelo, je v evropské kultuře mnoho prvků, které vznikly a vyvinuly se pod vlivem biblické zvěsti. Jde o aktivity, instituce nebo způsoby myšlení, které jsou sotva slučitelné s pohledem na svět nevycházejícím z víry a které jsou historicky patrně výsledkem vlivu biblické zvěsti na evropskou civilizaci. My věřící to můžeme považovat za Boží dílo, díky němuž je náš svět mnohem lepší místo k životu. Dalo by se zde vyjmenovat mnoho příkladů, ale uvedu jen několik ilustrací. A. Slovo do kultury přispívá konkrétními zvyklostmi. Všimněte si, že když dnes v Evropě jede po ulici sanita, bliká a houká, každý ví, že se jí má uhnout. Všichni víme, že někdo je zraněný nebo vážně nemocný a potřebuje rychle pomoc. Na mnoha místech a v mnoha dobách v dějinách lidstva tomu tak ale nebylo. Nebylo vždy všem jasné, že zraněný nebo vážně nemocný člověk potřebuje pomoc. Mnohokrát v dějinách si lidé mysleli, že zranění nebo nemocní mají být ponecháni svému osudu. Dovolil bych si tvrdit, že všichni Evropané vědí, že mají sanitě uhnout, díky tomu, jak k evropské civilizaci přispěla biblická zvěst. 13 To, že všichni Evropané vědí, že lidem v nouzi máme pomoct, se stalo vlivem biblického světonázoru. V pozadí evropského zájmu o humanitární pomoc lidem v nouzi je tento princip, který jsme převzali z Bible. Evropané také vážně usilují o politické smíření. Celá řada důležitých zvyklostí, díky nimž je evropský život velmi humánní a soucitný, vznikla částečně za přispění Božího slova světu. B. Slovo do kultury přispívá konkrétními myšlenkami. Dokonce i v post-křesťanské Evropě existuje mnoho zásadních idejí, které vznikly částečně za přispění biblického Slova do kultury. Zmíním jen pár příkladů. Dobrým příkladem je myšlenka lidských práv. Jedni z prvních, kdo v západní kultuře začali o lidských právech více mluvit, byli křesťanští filozofové v křesťanských katedrálních školách a na univerzitách. To byli například Tomáš Akvinský a Albert Veliký ve 13. století. Podle nich mají lidé práva proto, že jsou stvořeni k Božímu obrazu. 14 Evropané dnes většinou o lidských právech s oblibou hovoří a dokonce je i chtějí chránit, ale leckdy přitom sami nemají dobré vysvětlení, proč lidé práva mají nebo odkud se berou. Někdy se ochrana lidských práv zdá neslučitelná s moderními sekulárními světonázory, ale to očividně lidem nebrání, aby se stali energickými ochránci alespoň 10

11 některých z nich. Podle mého bychom my věřící měli být rádi, že jednou z jejích ústředních idejí, myšlenkou lidských práv, přispělo do západní kultury Boží Slovo. Další klíčová myšlenka, kterou Slovo do sekulární evropské společnosti přináší, souvisí s možností přírodních věd. Dějiny nám ukazují, že první moderní vědci, zvláště na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století, byli většinou dost upřímnými křesťany, a že moderní vědu rozvíjeli právě na základě svého křesťanského přesvědčení. Měli za to, že svět je dobré Boží dílo a že se mu můžeme a máme snažit porozumět. Křesťanská víra sehrála v začátku moderní vědy zásadní úlohu. 15 Dnes je věda společně s technologiemi a zdravotnictvím, které na vědě závisejí, jednou z nejdůležitějších institucí západní kultury. Ovšemže mnozí vědci zatím věřící nejsou a mnozí ani nevědí, v jakém rozsahu biblická zvěst k počátečnímu rozvoji vědy přispěla. Můžeme však být rádi a děkovat Bohu za to, jakými myšlenkami biblické Slovo přispělo k začátku instituce a hnutí, které je dnes tak významné a cenné. C. Slovo do sekulární kultury přispívá institucemi. Biblické Slovo nepřispělo do západní kultury jen zvyklostmi a myšlenkami. Obohatilo ji i celými institucemi. Jedním z opravdových radikálů západní historie byl Jan Ámos Komenský. Mezi jeho nejradikálnější názory patřilo přesvědčení, že dívkám by mělo být dovoleno chodit do školy a měly by být vedeny k tomu, aby získaly vzdělání. Komenského pedagogické spisy a metody mu vysloužily přízvisko otec moderní pedagogiky. Byl zároveň evangelickým farářem a teologem. Myšlenka povolit dívkám školní docházku byla přímým důsledkem jeho evangelické víry. Každý západní národ dnes chce a dokonce vyžaduje, aby dívky dostaly vzdělání, a často ani neví, že vzdělávání dívek bylo původně jednoznačně křesťanskou institucí. Dovolil bych si tedy tvrdit, že vzdělávání dívek je instituce, kterou do západní kultury celou přispělo biblické Slovo. Za to bychom měli být hluboce vděčni. I další instituce v západní kultuře jsou do velké míry zřejmě výsledkem vlivu, který na kulturu měli věřící lidé. Jako dobré příklady bychom mohli zmínit sirotčince nebo humanitární organizace. Dějiny neskončily. Možná některé z nás, jak jsme dnes tady, použije Bůh, použije biblické Slovo, aby do sekulární kultury přinesli něco zcela nového. Třeba i někdo, kdo čte tento esej, se nechá použít, aby začal něco tak radikálního a nového jako bylo vzdělávání dívek, humanitární pomoc nebo moderní věda. Slovo zůstává i nadále aktivní ústřední silou a přispívá do kultury. 11

12 Závěr Velký evropský kazatel z doby před sto lety J. Christian Blumhardt přišel se zajímavým tvrzením: Člověk musí být obrácen dvakrát, z přirozeného života do duchovního a poté z duchovního života do přirozeného. 16 Musíme být obráceni od světa, aby naše identita, naše hodnoty, přesvědčení a priority nebyly z tohoto světa. Musíme však také být obráceni zpět do světa s vědomím, že nás Bůh povolal a poslal, abychom světu sloužili jeho Slovem. Mám za to, že amišové starého řádu jsou jen jednou obrácení. Obrátili se ze světa. To je naprosto nezbytné pro každého z nás. Ježíš nás ale chce obrátit i zpět do světa, abychom žili ve světě a byli do světa vysláni jako jeho zástupci. Tedy abychom přinášeli Slovo do kultury. To, co jsem zde představil, je jen souhrn dílčího pokroku, jehož jsem v otázce vztahu Slova a kultury zatím dosáhl. Upřímně doufám, že někdo z vás si teď říká, A nevztahuje se Slovo ke kultuře ještě také na jiné rovině, třeba? Jist jsem si však tím, že Slovo je nejvyšším kritikem kultury, že před Bohem odhaluje hříšné skutky, hodnoty a myšlenky nevěřícího světa. Toto Slovo, a zvláště zaslíbení tohoto Slova, ale také odpovídá na nejhlubší potřeby, které kultura vyjadřuje, na potřebu upřímných odpovědí, potřebu útěchy v naší úzkosti a potřebu smíření v našem odcizení. Slovo také tvoří a buduje zcela nové kulturní entity a nové způsoby myšlení, žití a uspořádávání našeho světa, které jsou k Boží slávě. Slovo také mnohokrát v dějinách přispělo do kultury klíčovými myšlenkami, zvyklostmi a institucemi, a to i do kultury, která ho neuznává. Za to bychom měli být hluboce vděčni. Naším úkolem dnes je žít jako dvakrát obrácení lidé, povolaní ze světa k životu víry a znovu poslaní Bohem zpět do světa, aby tam jeho Slovo slyšeli a nesli. O autorovi Dr. Johnson je ředitelem Komenského institutu v Praze a viceprezidentem pro výzkum a vzdělávání zaměstnanců na Semináři Martina Bucera Evropské teologické školy a výzkumných institutů (www.bucer.eu). Je členem Mezinárodního institutu křesťanských studií (www.iics.com). Kontakt: Původní vydání: Thomas K. Johnson, Christ and Culture, MBS Texte 79, Přeložil: Martin Damašek Redakce: Anna Světlíková 12

13 Poznámky 1 K tragédii došlo 2. října 2006 v Lancaster County v Pennsylvánii, USA. 2 Některé tyto termíny pocházejí z knihy H. Richarda Niebuhra Kristus a kultura (Christ and Culture, New York, Haper & Row, 1951). Tento esej navazuje na Niebuhrův popis hlavních typů křesťanské sociální etiky a pokouší se stanovit postupy hlavních metod evangelikální misiologie a etiky. 3 Paul Tillich, Teologie kultury (Theology of Culture, Oxford University Press, 1959, str. 42). Tato poučka zřejmě vědomě trochu přehání, jelikož určité společné prvky všech kultur vyplývají z našeho společného lidství, tedy že jsme stvořeni k Božímu obrazu. Tyto společné prvky také umožňují komunikaci napříč kulturami a světonázory, i když náboženské a kulturní rozdíly ji ztěžují. 4 Sebrané spisy Francise Schaeffera, 5. díl: Křesťanský názor na západ (The Complete Works of Francis Schaeffer, Vol. 5, The Christian View of the West, Crossway Books, 1982, str. 211). Schaefferova definice stojí za povšimnutí: Osobní klid znamená, že mám ode všech pokoj, že se nezatěžuji problémy druhých lidí, ať jsou na druhém konci světa nebo města že žiji jen s minimální možností, že mě bude někdo obtěžovat. Osobní klid znamená, že chci, aby se můj život až do smrti odvíjel nerušeně bez ohledu na to, jaké následky to bude mít během života mých dětí a vnuků. Blahobyt znamená obrovskou a neustále se zvyšující úroveň prosperity život utvořený z věcí, věcí a dalších věcí úspěch posuzovaný stále stoupající hladinou materiální hojnosti. Ibid., str Mezi první kritiky společnosti, kteří v tomto duchu hovořili, patřil Abraham Kuyper. Moderní sekulární kulturu popsal pod krycím názvem Babylon takto: Navenek nablýskaný život a smrt srdce, to je Babylon (De Gemeene Gratie, Kampen, J. H. Kok, 1902, díl 1., str. 456; z nizozemštiny přeložil autor). Podobné hodnocení západního života najdeme také ve vynikající knize Davida G. Myerse Americký paradox: Duchovní hlad ve věku hojnosti (The American Paradox: Spiritual Hunger in an Age of Plenty, Yale University Press, 2000). Většina z toho, co Myers píše, jak to vystihuje podtitul knihy, se dá vztáhnout také na evropský život. 13

14 6 Schaefferovými slovy: Každá upřímná otázka musí dostat upřímnou odpověď. Je nebiblické, když někdo řekne: Prostě věř. Complete Works, 1. díl, str Také tvrdí: Křesťanství, pokud mu správně porozumíme, je systém, který má odpovědi na všechny základní potřeby moderního člověka. Complete Works, 1. díl, str Dobrá komparativní studie o tom, jak některé tyto univerzální otázky napadají všechny lidi, je J. H. Bavinck, Církev mezi chrámem a mešitou: Studie vztahu mezi křesťanskou vírou a dalšími náboženstvími (The Church between Temple and Mosque: A Study of the Relationship between the Christian Faith and other Religions, Grand Rapids, Eerdmans, 1981). 8 Více k tomuto tématu viz článek Thomase K. Johnsona, Adame a Evo, kdo jste? ( Adam and Eve, Who are You?, 9 Tento odstavec se opírá o Tillichovu analýzu úzkosti v knize Odvaha být, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, překlad Daniel Mikšík. 10 John R. W. Stott, Křesťanská protikultura: Poselství kázání na hoře (Christian Counter- Culture: The Message of the Sermon on the Mount, InterVarsity Press, 1978). 11 Abraham Kuyper, Souvereniteit in eigen kring, Amsterdam, 1930, str Tuto historii dobře podává Kenneth Scott Latourette, Dějiny křesťanství (A History of Christianity, 2 díly, Harper & Row, 1953 a 1975). 13 Za tuto ilustraci vděčím Wimovi Rietkerkovi z L abri. Slyšel jsem ji od něj na přednášce nebo v osobním rozhovoru. 14 Malou část popisuje článek Thomase K. Johnsona, Lidská práva a křesťanská etika ( Human Rights and Christian Ethics, 15 Přesvědčivě to podávají Nancy R. Pearcey a Charles B. Thaxton v knize Duše vědy: proměny ve vztahu vědy a náboženství, Praha, Návrat domů, 1997, překlad Alena Koželuhová. 16 Cituje to Herman Bavinck, Wijsbegeerte der Openbaring, Kampen. J. H. Kok, 1908, str Autorův překlad. 14

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Fundament a jeho strukturace

Fundament a jeho strukturace Fundament a jeho strukturace Fundamentální teologie ThLic. Mgr. Denisa Červenková Obsah 1. Místo fundamentální teologie v celku teologické reflexe 2. Fundament-základ teologie, jeho strukturace A. Předmět

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15. 2016 Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.17-21 JAN ASSZONYI SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2016_016

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více