INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ"

Transkript

1 INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk z Ústavu paliv a maziv FOTOREPORTÁÎ Dûtsk domov v Mostû

2 INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 â Í S L O 1/2001 OBSAH Table of Content AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk z Ústavu paliv a maziv FOTOREPORTÁÎ Dûtsk domov v Mostû 3 Slovo úvodem An Introductory Word Eric van Anderson finanãní fieditel Financial Director EKONOMIKA 4 Konec olovnat ch benzínû v âechách The End of Leaded Petrol in Czechia 6 Zajímavá ãísla Interesting Figures FOKUS 7 âeská rafinérská získala titul Responsible Care Responsible Care for âeská rafinérská 8 Ná portrét: Our Portrait: Dan Nicodemus PETROLEUM 10 Ná rozhovor: Our Interview: Ing. Vladimír Matûjovsk Impressum: MAGAZÍN informaãní ãtvrtletník âeské rafinérské, a.s. Vydavatel: âeská rafinérská, a.s. O. Wichterleho 809, Kralupy nad Vltavou ídí redakãní rada pfiedseda: Ing. Ale Soukup, CSc. vedoucí sekce vztahû s vefiejností Redakce: agentura Press In tel. / fax: Fotografie: Drahomíra Srbová, ZdeÀka Petroviãová a archiv âeské rafinérské Grafika: Antonín Votroubek Grafické studio a tisk: Scantypa s.r.o. Uzávûrka: 15. prosince 2000 Magazín je distribuován zdarma. Pfietisk cel ch ãlánkû i jejich ãástí je povolen jen se svolením redakce. Reg. zn. MKâR Kaleidoskop Kaleidoscope FORUM 13 Nová budova - nová adresa New Building - New Address 14 Dûtsk domov v Mostû Children s Home in Most 16 Koncert v Nelahozevsi Concert in Nelahozeves 17 Podzimní cena âeské rafinérské âeská rafinérská Autumn Prize 18 Co o nás napsali v novinách What Newspapers Wrote about Us 2

3 EKONOMIKA âeská RAFINÉRSKÁ V âeské republice obdobnû jako v dal ích evropsk ch zemích z ekologick ch dûvodû konãí v roba a prodej olovnat ch benzínû. Pro tento krok bylo stanoveno datum 1. ledna Národní program vyfiazení olovnat ch benzínû z trhu âeské republiky, kter vychází z Celoevropské deklarace, plnû podpofiil - spolu s dal ími ãlensk mi organizacemi âeské asociace petrolejáfiského prûmyslu a obchodu (âappo) - i ãesk v robce automobilov ch benzínû âeská rafinérská. OLOVN K O N E C Po vyfiazení olovnat ch benzínû z prodeje v âeské republice bude tedy v robní program âeské rafinérské, která je jedin m ãesk m v robcem automobilov ch benzínû, zahrnovat pouze tfii bezolovnaté druhy (viz dále). âeská rafinérská v ak chce b t maximálnû nápomocna tomu, aby ukonãení prodeje olovnat ch benzínû mûlo co nejmen í dopad na motoristy, ktefií pouïívají do sv ch vozidel olovnaté druhy benzínû. Proto dodává takové varianty pohonn ch hmot, které fie í i problematiku provozu vozidel star ího data v roby, jeï je tû nemají upravené motory. Tyto varianty benzínû bude vyrábût, dokud to bude trh s ohledem na sloïení vozového parku vyïadovat. Podle dostupn ch statistik je tûchto vozidel je tû zhruba 30 procent, coï je asi 800 tisíc. Pfiitom je pfiedpoklad, Ïe obmûna tohoto vozového parku bude vzhledem k ekonomické situaci probíhat pomalu. Oãekává se tudíï, Ïe toto pfiechodné období bude trvat minimálnû 5 let. Zru ení v roby a prodeje olovnat ch druhû benzínû bylo pfiipravováno s maximální odpovûdností, s vyuïitím zahraniãních zku eností a s ohledem na specifické potfieby ãeského trhu. âeská republika v tomto v znamném kroku následuje zemû Evropské unie (které si pro tento krok stanovily datum 1. ledna 2000) jen s minimálním zpoïdûním. Vliv odstranûní olova na sortiment automobilov ch benzínû Rozbor tuzemského trhu automobilov ch benzínû a jeho pfiedpokládaného v voje vedl k rozhodnutí nejv znamnûj ích znaãkov ch firem pûsobících na ãeském trhu zvolit pro náhradu olovnatého automobilového benzínu Speciál s oktanov m ãíslem 91 formu generelní aditivace benzínu Natural 91 ve svûtû vyzkou en m aditivem na bázi draslíku. Takto aditivovan Natural 91 je obarven sytû oranïovû stejnû jako dosud pouïívan olovnat Speciál a pod názvem Speciál se u ãerpacích stanic prodává stejnû jako dfiíve olovnat, takïe motoristé Ïádnou zmûnu nepocítí. Pro vozy, které dosud pouïívají olovnat benzín Super s oktanov m ãíslem 96, byla zvolena forma individuální aditivace benzínu Natural 95 pfiísadou na ochranu ventilov ch sedel bûïnû dostupnou u ãerpacích stanic (napfi. BENADIT). Pro stanovení této filozofie ukonãení v roby olovnat ch automobilov ch benzínû a jejich náhrady se braly v úvahu zku enosti z praxe zemí, které pfiechod k pouïívání pouze bezolovnat ch OdstraÀování olova z automobilov ch benzínû je celosvûtov m trendem. Prvním dûvodem je vlastní toxicita olova a jeho slouãenin pro lidsk organismus. Druh m, ale nikoliv v pofiadí dûle- Ïitosti, je neustále se zvy ující poãet automobilû na na ich silnicích. To se projevuje rostoucím mnoïstvím plynn ch emisí a zhor- ováním Ïivotního prostfiedí, zvlá tû ve velk ch mûstech. benzínû mají jiï za sebou (napfi. Rakousko, SRN, Slovensko). V âeské republice je zákaz prodeje olovnat ch benzínû legislativnû o etfien vyhlá kou Ministerstva dopravy a spojû ã. 244/ /1999 Sb. ze dne (Sbírka zákonû âr, ãástka 82/ /1999 Sb. ze dne ), kterou se mûní vyhlá ka Ministerstva dopravy ã. 102/ 1995 Sb., o schvalování technické zpûsobilosti a technick ch podmínkách provozu silniãních vozidel na pozemních komunikacích. Proto se stává nutností pouïívání trojcestn ch katalyzátorû, coï podmiàuje pfiechod na bezolovnaté benzíny. OdstraÀování olova z automobilov ch benzínû v ak není jednoduchou záleïitostí. Jednak je tfieba oktany ztracené odstranûním olova dohnat pouïitím kvalitnûj- ích sloïek, nov ch technologií nebo optimalizací chodu rafinérií, jednak je tfieba kompenzovat to, Ïe 4

4 1/2001 EKONOMIKA AT CH B E N Z Í N Ò V â E C H Á C H Ve v robním programu âeské rafinérské jsou od konce roku 2000 tyto ãtyfii druhy bezolovnat ch benzínû. olovo pfii pouïití v autobenzínu vytváfií na ventilov ch sedlech válcû motoru film, pûsobící jako mazivo a zabraàující jejich opotfiebování. Bezolovnaté benzíny proto vyïadují pfiidat speciální aditivum na ochranu ventilov ch sedel. Úplné vylouãení olova z automobilov ch benzínû je nejv znamnûj í strukturální zmûnou v sortimentu autobenzínû v posledních desetiletích. Shrneme-li dûsledky odstranûní olova pro motoristy, mûïeme konstatovat, Ïe ukonãení v roby a distribuce olovnat ch automobilov ch benzínû bude znamenat následující: U ãerpacích stanic mohou b t k dispozici 3 druhy bezolovnat ch automobilov ch benzínû (Natural) li ících se sv m oktanov m ãíslem: NATURAL 91 (NORMAL) NATURAL 95 (SUPER) NATURAL 98 (SUPER PLUS) Od se pod obchodním názvem Speciál smí prodávat pouze bezolovnat automobilov benzín obsahující místo olovnatého antidetonátoru speciální aditivum na ochranu ventilov ch sedel. Tento bezolovnat automobilov benzín Speciál je stejnû jako dosavadní olovnat Speciál sytû oranïové barvy a prodává se ze stejné pistole. JiÏ v prûbûhu druhého pololetí roku 1999 tento bezolovnat Speciál zaãal v síti ãerpacích stanic postupnû nahrazovat olovnat. MotoristÛ se v ak tato zmûna nedot ká a vût inou ji ani nezaznamenají. Dosavadní olovnat automobilov benzín SUPER 96 je k ru en bez náhrady. Motorista, kter k provozu svého vozidla pouïíval tento typ automobilového benzínu, si u ãerpací stanice zakoupí lahviãku s aditivem na ochranu ventilov ch sedel a pfiidá pfii tankování potfiebné mnoïství aditiva v souladu s návodem do bezolovnatého autobenzínu NATURAL 95 (SUPER). Vzhledem ke spotfiebû jednotliv ch typû automobilov ch benzínû na na em trhu se tato zmûna dotkne necel ch 4 % z celkového objemu spotfiebovaného benzínu. (Z odborné stati Odstranûní olova z automobilov ch benzínû. Pfiíãiny a dûsledky, jejímï autorem je ing. Václav PraÏák, vedoucí fiízení kvality produktû, âeská rafinérská a.s. Její plné znûní naleznete na internetové adrese The End of Leaded Petrol in Czechia âeská rafinérská supports together with the other members of the Czech Association of Petroleum Industry and Trade the national programme following the European Declaration and eliminating leaded petrol from the Czech Republic market from January 1st, Following the elimination of leaded petrol from the Czech petrol station, the production line of âeská rafinérská, the only Czech producer of automobile fuels, will include only three types of unleaded petrol (Natural 91 - Normal, Natural 95 - Super and Natural 98 - Super Plus). âeská rafinérská, however, would also like to help to protect the motorists driving older cars without modified engines from the negative impact the termination of the sale of leaded petrol might have for them. That is why the company offers such types of fuels that solve the problem and it will produce them as long as there is a demand on the market. Statistics speak about approximately 30 % of the total car stock, that is about 800 thousand vehicles. The transition period is expected to take at least 5 years. The article is appended with the summary of a paper Elimination of Lead from Automobile Fuels. Causes and Consequences by Ing. Václav PraÏák, the Product Quality Manager in âeská rafinérská a.s. The full text of the paper can be found on internet address 5

5 EKONOMIKA âeská RAFINÉRSKÁ ZAJÍMAVÁ âísla âeská rafinérská dosáhla za devût mûsícû roku 2000 podle pfiedbûïn ch v sledkû zaloïen ch na ãesk ch úãetních standardech zisku pfied zdanûním 2,471 miliardy Kã. Obrat za toto období ãinil 36,9 miliardy Kã. V roce 1999 dosáhl zisk pfied zdanûním za devût mûsícû 1,525 miliardy Kã pfii obratu 21,5 miliardy Kã. Podle mezinárodních úãetních standardû zisk pfied zdanûním za tfii ãtvrtletí roku 2000 ãinil 2,687 miliardy Kã. Ve stejném období roku 1999 to bylo 1,767 miliardy Kã. NárÛst zisku v porovnání s pfiedchozím rokem byl ovlivnûn pfiedev ím vy í rafinérskou marïí. Tato marïe byla v odvûtví zpracování ropy a v roby paliv vy í celosvûtovû. Dal ím v znamn m faktorem byly úspory v oblasti provozních, logistick ch a reïijních nákladû spoleãnosti a vysoké vyuïití konverzní kapacity obou rafinérií spoleãnosti. V hospodafiení se pfiíznivû projevila také nová technologická jednotka visbreaking, která byla v závûru roku 1999 uvedena do provozu v rafinérii Litvínov a která prohlubuje zpracování ropy. V razn nárûst obratu ve srovnání s pfiedchozím obdobím byl zpûsobem zejména vy ími cenami koneãn ch produktû, jejichï celková úroveà byla ovlivnûna strm m rûstem cen ropy. INTERESTING FIGURES The preliminary results based on Czech accounting standards indicate that âeská rafinérská generated in the first nine months of the year 2000 untaxed profit of 2,471 billion Kã. The turnover for the same period was 36,9 billion Kã. Profit before tax for the first nine months of the year 1999 was 1,525 billion Kã at the turnover of 21,5 billion Kã. According to the international accounting standards, the profit before tax for the first three quaters of the year 2000 reached 2,687 billion Kã. The figure for the same period of 1999 was 1,767 billion Kã. The growth in profit has been influenced mainly by higher petrochemical margin. This margin in the industry of oil processing and fuel production has globally increased. Another important success factor were savings of operational, logistics and overhead costs of the company and high degree of utilisation of the conversion capacity of both company refineries. The company results have been also positively affected by the new technological unit visbreaking, which was installed in Litvínov refinery at the end of 1999 and which intensifies the processing of crude oil. The considerable growth of turnover compared to the last year s results was caused particularly by the higher prices of final products which were effected by the dramatic increase in oil prices. Ekonomické v sledky/economics I IX 2000 I IX 1999 Obrat/Revenues 36,9 mld/billion Kã 21,5 mld/billion Kã Hrub zisk/pre-tax profit 2,471 mld/billion Kã 1,525 mld/billion Kã SVùTOVÉ TRHY ROPY A ROPN CH PRODUKTÒ âtvrtletní P EHLED WORLD PETROLEUM MARKETS 3 MONTH OVERVIEW Cena benzínu Premium FOB ARA Cena motorové nafty Diesel FOB ARA USD/t USD/bbl Cena ropy Brent Brent Crude Oil FOB

6 1/2001 FOKUS Titulem Responsible Care - Odpovûdné podnikání v chemii byly ocenûny v sledky âeské rafinérské, dosaïené pfii plnûní stejnojmenného programu zamûfieného na ochranu Ïivotního prostfiedí, zdraví a bezpeãnost práce. Pfiíslu n diplom pfievzal generální fieditel âeské rafinérské ing. Ivan Ottis pfii pfiíleïitosti mezinárodního veletrhu Chemtec 2000, kter se konal poãátkem fiíjna v Praze. âeská rafinérská získala titul Responsible Care Získané ocenûní je v sledkem systematické pozornosti, která je Ïivotnímu prostfiedí, bezpeãnosti práce a ochranû zdraví v âeské rafinérské vûnována. Díky tomu se podafiilo za dobu existence spoleãnosti od roku 1996 napfi. sníïit objem emisí ze spalovacích procesû témûfi o pûtinu, tj. o více neï 700 tun roãnû. Pokles emisí pro rafinérie charakteristick ch látek, tj. uhlovodíkû a sirovodíku, je je - tû v raznûj í. Emise uhlovodíkû se ve srovnání s rokem 1996 sní- Ïily na necel ch 6 procent a sirovodíkové emise dokonce na jedno procento pûvodní hodnoty. Pozitivní trend je i u odpadních vod, jejichï mnoïství kleslo v rafinérii Litvínov o 15 procent a v rafinérii Kralupy o 30 procent. Objem tuh ch odpadû se v roce 1999 sníïil na 90 procent úrovnû z roku K získání titulu v znamnû pfiispûly i pozitivní v sledky dosaïené v oblasti bezpeãnosti práce a ochrany zdraví, kde se podafiilo sníïit poãet registrovan ch pracovních úrazû z 16 v roce 1996 na 1 v roce âeská rafinérská loni docílila hranice 2,7 milionu hodin odpracovan ch bez registrovaného pracovního úrazu, coï ji v této oblasti fiadí k pfiedním rafinériím v Evropû. Poãet úrazû s lékafisk m o etfiením se za ãtyfii roky sníïil z 25 na 4 a celkov poãet zranûní z 63 na 9. Ochrana Ïivotního prostfiedí a bezpeãnost práce je prûbûïnû zvy ována také rekonstrukcí a modernizací v robních a dal ích zafiízení. Na investiãní akce s pozitivním dopadem na Ïivotní prostfiedí vynaloïila âeská rafinérská v letech témûfi 5,6 miliardy Kã. Program Responsible Care vyhlásil v roce 1994 po vzoru ostatních evropsk ch státû Svaz chemického prûmyslu âr. Hodnotitelská komise posuzuje splnûní více neï 30 kritérií. Program poïaduje po úãastnících splnûní nejen zákonn ch povinností pfii podnikání v chemickém prûmyslu, ale zavazuje úãastníky téï k pfiijetí opatfiení v oblasti organizaãnû-v robní a k vytváfiení transparentního informaãního prostfiedí. âeská rafinérská se pfiihlásila do tohoto programu poté, co realizovala rozhodující ãást plánovan ch opatfiení smûfiujících ke zlep ení stavu ve sledovan ch oblastech. Získan titul je vedle Ceny zdraví a bezpeãného Ïivotního prostfiedí 1999, kterou âeská rafinérská získala letos v dubnu od spoleãnosti Business Leaders Forum, dal ím v znamn m ocenûním v sledkû dosaïen ch na tomto poli. Responsible Care award for âeská rafinérská Responsible Care award was granted to âeská rafinérská in appreciation of the results the company achieved in the Responsible Care programme targeted at the environmental protection, health and safety at work. The award is the result of systematic attention devoted to these aspects by âeská rafinérská. The Resposible Care programme was launched in 1994 by the Union of Chemical Industry of the Czech Republic following the model of other European countries. The award together with the 1999 Prize for Health and Safe Environment granted to âeská rafinérská this year in April by the Business Leaders Forum is yet another expression of appreciation of the results the company has achived in this field. 7

7 FOKUS âeská RAFINÉRSKÁ Celkem desetkrát za dvacet let zmûnil stavební inïen r Dan Nicodemus své pûsobi tû, ale vïdy jako zamûstnanec americké ropné spoleãnosti Conoco, ke které nastoupil hned po absolvování univerzitního studia. Jeho rodina se vïdy stûhuje s ním a na vût inû míst, coï platí zejména pro âeskou republiku, se jí líbí. Dan Nicodemus S V ù T O B ù Î N Í K Z 8

8 1/2001 FOKUS Dan s rodinou Danovi spolupracovníci na jednotce FCC N á p o r t r é t Dan Nicodemus pûsobil na fiadû míst ve Spojen ch státech, ale i v Anglii a Holandsku. Jeho poslední tací, a jednou z nejdel ích, je âeská republika. Jsem v âeské rafinérské uï od poãátku roku 1997, fiíká. Conoco je totiï jedním z akcionáfiû âeské rafinérské, která v souãasné dobû realizuje nároãn projekt v stavby jednotky fluidního katalytického krakování (FCC); Dan Nicodemus byl povûfien funkcí manaïera projektu. Sledujete-li Dana Nicodemuse pfii práci, je okamïitû zfiejmé, Ïe ze sv ch pfiedchozích pracovi È si pfiinesl nejen odborné znalosti t kající se stavebních projektû v rafinériích, ale i manaïerské dovednosti. Ze sv ch spolupracovníkû dokázal vytvofiit v born t m a pfii kaïdé pfiíleïitosti zdûrazàuje, Ïe úspû n prûbûh prací na projektu je zásluhou v ech. Jsem na nû sice obãas tvrd, pfiipou tí Dan Nicodemus, ale na druhou stranu si myslím, Ïe se snaïím jejich pracovní úsilí ocenit. K tomu, aby takov dobr t m vznikl, pfiispûly neformální vztahy a pravidelná setkání i mimo pracovi tû. Vytvofiení t mu bylo o to nároãnûj í, Ïe v nûm jsou lidé z rûzn ch zemí, s rûzn mi zku- enostmi a rûzn mi zvyklostmi. To má ale podle Dana Nicodemuse i fiadu v hod. Tradiãní domácí fie ení, snad pr nûkdy pohodlná, se stfietávají s fie eními zahraniãními ãi odli n mi - a v zvou je najít optimum pro âeskou rafinérskou. Dan Nicodemus si velmi váïí dovednosti ãesk ch pracovníkû i kvality jejich práce a povaïuje to za jeden z hlavních faktorû úspûchu celého projektu. V znamnou podporou pro Dana Nicodemuse je bezesporu rodinné zázemí. Jeho manïelka Cindy je pfiíjemná paní, která si - stejnû jako v pfiedchozích pûsobi tích - rychle dokázala zvyknout na zdej í kaïdodenní Ïivot, najít si pfiátele a vûnovat se sv m umûlecky orientovan m koníãkûm. Navíc dobrovolnû pracuje v Mezinárodní kole v Praze-Nebu icích, kam chodí jejich dvû dcery - estnáctiletá Lisa a osmiletá Dani. Osmnáctilet Garret se loni vrátil do Spojen ch státû, kde studuje stejnou profesi, jako má jeho otec - stavební inïen rství. Na otázku, jak rodina sná í ãasté stûhování, paní Cindy s úsmûvem odpovídá, Ïe jí i dûtem se takové zmûny líbí. Pr hodnû poznají a alespoà se nenudí, protoïe se neustále nûco dûje. O tom, Ïe cestování se stalo pro rodinu Nicodemusov ch témûfi vá ní, svûdãí ostatnû i skuteãnost, Ïe dovolené bûhem svého pobytu v âeské republice vyuïívají k cestám po celé Evropû. Nav tívili uï fiadu zemí - od Turecka aï po Portugalsko. K oblíben m aktivitám Dana Nicodemuse ve volném ãase patfií sport. Hraje rád pfiedev ím golf a softball, a na el si k tomu pfiíleïitost i v âeské republice. Jeho velk m pfiáním je vychovat si soupefie v rámci vlastní rodiny. Snad proto, Ïe by v ude cestovali s ním. Dan Nicodemus má v ak je tû jednoho zajímavého koníãka - vafiení, pfii kterém relaxuje po návratu ze své nároãné práce domû. Mám rád ostfie kofienûná jídla, jaká jsou charakteristická pro mexickou a cajunskou (francouzsko-indiánskou) kuchyni, fiíká. KdyÏ jsme Ïili na jihu Spojen ch státû, oblíbili jsme si ji. A k tûmto kofienûn m jídlûm se pr v bornû hodí ãeské pivo, které Dan Nicodemus povaïuje za nejlep í ze v ech, jaká kdy pil. Projekt FCC bude letos na jafie dokonãen a Dan Nicodemus pûjde zase na dal í taci, i kdyï zatím je tû pfiesnû neví kam. S âeskou rafinérskou a s pfiáteli, které zde získal, chce b t ov em nadále v kontaktu. Our Portrait - Dan Nicodemus Globetrotter from Conoco Civil engineer Dan Nicodemus has changed his work place altogether ten times in the past twenty years, but always as an employee of the American oil company Conoco he enrolled with after he had completed his university studies. His family always move with him and they like most of the locations, including the Czech Republic. âeská rafinérská is one of their longest assignments. Conoco is one of the company s shareholders and is involved in a demanding construction FCC project; Dan Nicodemus has been working here as a project manager since He has brought with him from his previous jobs not only expertise in refinery construction projects but also managerial skills. He has succeeded in turning a group of his people into an excellent team and he uses every opportunity to stress that the successful process of the project work is to be attributed to them all. His family is a great support for Dan Nicodemus. His wife Cindy managed to adapt quickly to local conditions and besides other activities she volunteers in Prague International School attended by their two daughters - Lisa (16) and Dani (8). Eighteen years old Garret returned last year to the U.S. to enter a college. Travels are a kind of passion for Nicodemus family and during their Czech holidays they cover all of Europe. Dan Nicodemus also enjoys sports - particularly golf and softball. Among his hobbies belongs also cooking - he likes especially hot, spicy dishes typical for Mexican and Cajun kitchen. Apparently they go very well with Czech beer. FCC project should be completed this spring and Dan Nicodemus will be on move again. Yet, he wants to stay in touch with âeská rafinérská and with the friends he made here. 9

9 PETROLEUM âeská RAFINÉRSKÁ Ing. Vladimír Matûjovsk (1934) absolvoval v roce 1958 Vysokou kolu chemicko-technologickou v Praze, fakultu technologie paliv a vody, dne ní Ústav technologie ropy a petrochemie. Poté nastoupil do podniku Benzina, kde pracoval aï do roku 1997 postupnû v útvaru fiízení jakosti, v útvaru v zkumu a v úseku Ná rozhovor jakosti. Jako fieditel úseku jakosti pfiipravil jeho pfiemûnu na Ústav paliv a maziv a.s. a stal se místopfiedsedou jeho pfiedstavenstva. Je téï tajemníkem âeské asociace pro zkou ení paliv a maziv. Od roku 1983 externû pfiedná í na âvut pro 5. roãník katedry spalovacích motorû pfiedmût Paliva a maziva. âím se zab vá Ústav paliv a maziv, jaká je jeho historie a souãasnost? metodik, akreditaci laboratofií podle normy âsn EN a pfiipravuje se na akreditace systémû pro certifikaci v robkû a pro inspekci jakosti podle norem âsn EN a Jak je vá pohled na v voj autobenzínû v posledních 50 letech a jaká je prognóza do pfií tí dekády? SloÏení a vlastnosti benzínû se za posledních 50 let pronikavû zmûnily. Benzíny vyrábûné v 50. letech byly smûsi ropn ch frakcí pouze zbaven ch korozivních slouãenin a jejich chemické sloïení bylo dáno sloïením zpracovávané ropy. Naproti tomu komponenty souãasn ch benzínû mûïeme charakterizovat slovem syntetické. Vznikají z ropn ch frakcí, technologick mi procesy, pfii kter ch dochází k hluboké chemické pfiemûnû uhlovodíkû s mal m oktanov m ãíslem na vysokooktanové sloïky. Pro motory vyrábûné do 50. let s kompresním pomûrem 6 aï 7 postaãoval benzín s pomûrnû mal m oktanov m ãíslem, kdeïto pro souãasné motory s kompresním pomûrem 10 a více, kter umoïàuje vy í vyuïití energie paliva, musí mít benzín vysoké oktanové ãíslo. TakÏe podle katalogu z konce 50. let se v âr prodával benzín s oktanov m ãíslem 63 motorovou metodou, dnes má na trhu benzín s nejniï ím oktanov m ãíslem 91 jednotek v zkumnou metodou. Zvy ování oktanového ãísla se nejprve dosahovalo pfieváïnû pfiídavkem vysok ch dávek olovnat ch antidetonátorû, v 60. letech to bylo aï 1,9 g/kg, ale od 70. let se pod ekologick mi tlaky obsah olova postupnû sniïoval aï na max. 0,15 g/l. V polovinû 80. let se objevil první bezolovnat benzín s obsahem olova max. 0,013 g/l. Vezmeme-li v úvahu prûmûrn obsah olova v benzínech 70. let 0,6 g olova v litru, do lo ke sníïení na jednu pûtinu, pokud zvaïujeme i bezolovnaté benzíny, které stále je tû urãité stopy olova obsahují, mûïeme mluvit o sníïení zhruba na jednu padesátinu, z pohledu souãasné skuteãnosti dokonce na jednu setinu. Tento proces byl umoïnûn postupn m pfiechodem od pouïívání ropn ch frakcí v pûvodním sloïení k pouïívání syntetick ch sloïek a vyïádal si v stavbu nov ch v robních jednotek, spojenou se znaãn mi investicemi. Cílem pokraãování procesu v následujícím období je sníïit obsah olova na nejniï í moïnou hranici, ale nikoliv dále zvy ovat oktanové ãíslo benzínû. Souãasná hladina oktanov ch ãísel benzínû kolem 95 jednotek v zkumnou metodou je v sledkem komplexní energetické optimalizace, vycházející ze skuteãnosti, Ïe vy í oktanové ãíslo benzínu umoïàuje lep í vyuïití jeho energie v motoru, ale jeho v roba je také energeticky nároãnûj í. Nepfiedpokládá Ústav paliv a maziv, a.s. se sídlem v Praze 10 Stra nicích vznikl v roce Nová spoleãnost navázala na padesátiletou tradici pracovi tû, které bylo souãástí Benziny od jejího zaloïení. Jeho hlavní funkcí byla kontrola jakosti v monopolním státním podniku, poskytování technick ch sluïeb k prodávan m v robkûm a pozdûji v voj maziv, zejména motorov ch olejû, provádûn pro rafinérie tehdej ího G Chemopetrol. V 70. letech pûsobilo toto pracovi tû pod názvem V zkumn ústav paliv Ná ro a maziv a kromû hlavních ãinností v rámci Benziny vykonávalo také funkci Státní zku ebny ã PÛvodnû byla nová spoleãnost kapitálovû propojena s petrolejáfisk ch prûmyslem a obchodem, v roce 2000 se staly vlastníky pfieváïného podílu akcií soukromé osoby. Tím byla splnûna podmínka pro nezávislost spoleãnosti, umoïàující provádût zkou ky pro ve keré subjekty a také ucházet se o statut autorizované osoby, pro kter je nezávislost jednou ze základních podmínek. Spoleãnost má certifikovan systém zabezpeãování jakosti podle ISO 9001, zahrnující v voj zku ebních 10

10 1/2001 PETROLEUM se tedy, Ïe se budou opakovat snahy vyrábût benzíny s velmi vysok mi oktanov mi ãísly ze 70. let, kdy byly na trhu i benzíny s oktanov mi ãísly dokonce vût ími neï 102. Charakteristick m znakem dal ího v voje benzínu je neustále probíhající ekologizace. Obsah sloïek, které po odpafiení nebo spálení zneãi Èují Ïivotní prostfiedí, je postupnû sniïován na minimum, nebo aï k nulov m hodnotám, tj. obsah síry, olova a benzenu, a je omezován obsah sloïek, které z v robních dûvodû nelze z benzínû radikálnû vylouãit, tj. aromatick ch uhlovodíkû, olefinû a dal ích. Proces ekologizace není ponechán dobrovolnosti, ale probíhá na legislativním základu. V Evropû a také v âr je to Direktiva 98/70 EC, ze které chci pfiipomenout ãtyfii základní poïadavky, v souãasné dobû v âr aktuální. Je to ukonãení v roby olovnat ch benzínû, stanovení pfiísnûj ích limitû pro tzv. ekologické parametry benzínu a nafty (vlastnosti ovlivàující emise) s platností od 1. ledna 2000, dal í zpfiísnûní nûkter ch z tûchto parametrû s platností od ledna 2005 a povinnost monitorování kvality paliv u ãerpacích stanic. S potû ením lze konstatovat, Ïe vláda âeské republiky se k tomuto programu hlásí a Ïe jsou stanoveny konkrétní termíny pro jeho plnûní. Olovnaté benzíny se v âr pfiestávají pouïívat od , limity stanovené v Direktivû pro rok 2000 budou platit v âr pravdûpodobnû od zaãátku roku 2003 a monitorování bude zahájeno pravdûpodobnû v leto ním roce. âeská rafinérská se k tomuto programu staví vstfiícnû a kvalita benzínû vyrábûn ch v souãasné dobû uï úroveà stanovenou Direktivou v zásadû splàuje. Jak vidíte v voj v oblasti motorû a s tím spojen ch poïadavkû na kvalitu mazacích olejû v pfií tí dekádû? Zaãátek nového století znamená velké zmûny poïadavkû na kvalitu motorov ch olejû pro nové modely osobních automobilû. Stejnû jako u benzínû jsou tyto zmûny vyvolány stále pokraãujícím procesem ekologizace motoru a automobilu. Limity pro souãasnû sledované emise vozidel se stále zpfiísàují, zaãíná b t aktuální sledování a omezování emisí oxidu uhliãitého a pokraãují snahy dále sniïovat spotfiebu motorového oleje. V voj je zamûfien na sniïování obsahu nebo aï na vylouãení v ech sloïek oleje, které mohou sniïovat úãinnost a Ïivotnost katalyzátoru, jako jsou fosfor a zinek, nebo se podílet na vzniku nebezpeãn ch emisí, jako chlór, pfiípadnû dal í halogeny. Olej se musí podílet i na sniïování spotfieby paliva. Ke sníïení spotfieby mûïe, kromû konstrukãního fie ení motoru, pfiispût i pouïívání olejû s men í viskozitou. Proto pfiecházejí evropské automobilky na nízkoviskozní oleje, vût inou aï na SAE OW Jak vidíte kvalitu pohonn ch hmot v síti ãerpacích stanic v âeské republice? Zaji tûní plné kvality paliv prodávan ch u ãerpacích stanic podle poïadavkû norem, resp. zaji tûní, aby kvalita paliv plnûn ch do nádrïí vozidel byla na stejné v i jako pfii jejich expedici z rafinérie, je stále otevfien celosvûtov problém, podrobnû znám jen malé skupinû odborníkû a legislativou aï donedávna znaãnû zanedbávan. Legislativa sice urãovala, s jak mi vlastnostmi má b t benzín vyrábûn a dodáván, ale v praxi byla kvalita dostateãnû kontrolována jen pfii v robû a expedici z rafinérie a dále jiï málo nebo dokonce vûbec. Proto jiï zmínûná evropská Direktiva stanoví povinnost monitorování kvality paliv v okamïiku, kdy se plní do nádrïí vozidel, tj. kvality produktû vytékajících z v dejních pistolí u ãerpacích stanic. S urãitostí je moïné oãekávat otázky, jak k po kozování dochází a jak je stav v âeské republice. Lze konstatovat, Ïe paliva opou tûjí rafinérii v kvalitû plnû odpovídající normû, ale nebezpeãí ãíhá pfii transportu a skladování. Transport k ãerpacím stanicím pfiedstavuje v âr fiádovû milión manipulací roãnû, pfii kter ch je nebezpeãí, Ïe dojde k ãásteãnému smísení jednotliv ch druhû, napfi. benzínû s naftou a naopak. Stává se to tak, Ïe zbytek pfiedchozí náplnû jiného produktu zûstane v objemov ch mûfiidlech autocisterny, nebo do nevyãerpaného zbytku pfiedchozí náplnû v komofie autocisterny se naplní jin produkt. Pfiíãiny jsou buì v nevhodné konstrukci zafiízení, nebo v nedbalosti obsluhy. Ménû ãast, ale nebezpeãnûj í mûïe b t zámûrn zásah do sloïení paliva, tj. pfiídavek levnûj í, nebo nezdanûné sloïky v pov robní etapû, s cílem vydûlat více penûz, mnohdy i za cenu po kození kvality a spotfiebitele. Souãasná situace v âr je taková, Ïe nikdo celkovû nezná skuteãnou kvalitu motorov ch paliv prodávan ch u ãerpacích stanic. Je v ak skuteãností, Ïe renovované firmy mají zavedené své interní kontrolní systémy a provádûjí nápravná opatfiení, zaji Èující neustálé zlep- ování. Tento proces je dokonce pravidelnû auditován u firem certifikovan ch podle norem fiady 9000, pfiíkladem jsou ãerpací stanice akciové spoleãnosti Benzina. Na druhé stranû lze oãekávat, Ïe u pfiibliïnû poloviny ãerpacích stanic v âr kontrolují kvalitu jen málo nebo ji vûbec nekontrolují. Z uvedeného je zfiejmé, proã Evropská unie uloïila vládám ãlensk ch zemí provádût monitorování a proã chce, aby vlády znaly situaci v kvalitû paliv na konci distribuãní sítû, která v znamnû ovlivàuje Ïivotní prostfiedí. Jak bylo uvedeno, monitorování má b t v âeské republice zahájeno v leto ním roce. Bude provádûno âeskou obchodní inspekcí a zaãátkem roku 2002 uï by mûla b t publikována první zpráva o skuteãné kvalitû paliv prodávan ch u ãerpacích stanic v âeské republice a také pfiedloïena Evropské unii. Jak je vá vztah k âeské rafinérské jako domácímu v robci motorov ch paliv? Mám-li vyjádfiit svûj vztah k âeské rafinérské jako domácímu v robci motorov ch paliv, chtûl bych vyzdvihnout skuteãnost, Ïe se spoleãnost stále snaïí drïet krok s evropsk m a svûtov m v vojem kvality paliv, pouïívá a buduje moderní technologie, aby vyrábûné produkty splàovaly jak technické tak ekologické poïadavky souãasné doby i budoucnosti. Dále musím pfiipomenout dobrou spolupráci s Ústavem paliv a maziv v oblasti fiízení jakosti, normalizace i kooperace v osvûtové ãinnosti, napfi. pfii pfiípravû spotfiebitelû na ukonãení v roby bezolovnat ch benzínû, pfii ovûfiování pfiísad do paliv a dal í. Nemohu nevzpomenout na dlouhodobû trvající dobré osobní vztahy s celou fiadou vedoucích a odborn ch pracovníkû âeské rafinérské a pevnû vûfiím, Ïe se tyto vztahy budou i v budoucnosti dále rozvíjet. Pfieji âeské rafinérské úspû né najetí FCC jako v chodisko k posílení její konkurenceschopnosti. Jsem patriot, a proto drïím na im rafinériím palce. Our Interview Ing. Vladimír Matûjovsk, the Vice Chairman of the Board of Directors, Institute of Fuels and Lubricants a.s. in Prague, tells us the characteristic feature of the development of automobile petrols is their continuous ecologisation. The process has its legislative foundations. zhovor Directive 98/70 EC, which has now become topical also in the Czech Republic, stipulates four basic requirements: termination of leaded fuels production, definition of stricter limits for so called environmental parameters of petrol and diesel (emissions) from January 2000, introduction of even stricter limits for some of these parameters from January 2005 and the obligation to monitor the quality of fuels at petrol stations (to be introduced in the Czech Republic this year). Similar trend towards greater environmental friendliness has been registered also in the development of engine oils. Ing. Mattûjovsk says that âeská rafinérská has kept the pace with the European and global development in the quality of fuels and he particularly emphasizes the importance of the new FCC unit that should strengthen the company s competitivness. He also points out good cooperation of âeská rafinérská with the Institute of Fuels and Lubricants, particularly in the area of quality management, standards or educational activities. 11

11 PETROLEUM Nejvût í panûlská rafinérská spoleãnost Repsol YPF se pfiipojila k projektu, jehoï cílem je vyuïívat etanol vyrábûn ze zemûdûlsk ch produktû jako biopalivo. Uzavfiela smlouvu se strojírenskou spoleãností Abengoa a s v robcem cukru Azucarero de Ebro, ktefií bioetanol vyrábûjí. Repsol jiï vyuïívá bioetanol, kter vyrábí Abengoa ve své filiálce Ecocarburantes Espanolas, jako surovinu pro své rafinérie La Coruna a Puertollano. Jiná filiálka Abengoa, Bioetanol Galicie, staví závod, kter bude uveden do provozu koncem roku 2001 a bude zásobovat rafinérie Repsolu v Bilbao a Tarragona. Cílem spolupráce Repsolu s Abengoa a Azucarero Ebro je vyfie it technické problémy s mísením biopaliva. Vzhledem k rychlému vzestupu cen ropy se rakouské domácnosti navracejí ke dfievu. PrÛmysl biopaliv uvádí, Ïe zhruba rakousk ch domácností - 17 % trhu - vyuïívá dfievo. Poptávka stále roste a prodej automatick ch topn ch systémû na bázi dfievûn ch briket rychle stoupá. Jedin mi omezeními pro rûst spotfieby tohoto biopaliva jsou prostor potfiebn ke skladování briket a náklady na bojler a konverzi topného systému. Obhájci biopaliv tvrdí, Ïe systém na bázi dfieva se zaplatí bûhem tfií let, pokud ceny topného oleje zûstanou na souãasné úrovni. Zastánci dfieva odhadují, Ïe dfievo by mohlo pokr t 40 % celkové topné poptávky do roku 2010, jestliïe k nutné konverzi topn ch systémû dojde jiï nyní. Tomislav Dragiãeviã, generální fieditel chorvatské ropné a plynárenské spoleãnosti INA, popfiel spekulace, Ïe cílem nového chorvatského programu na reformu národního energetického sektoru je rozdûlit spoleãnost INA do dvou, ãi dokonce ãtyfi samostatn ch spoleãností. Takové tvrzení je projevem nedostatku informací, fiíká Dragiãeviã. Chybná interpretace vznikla proto, Ïe INA - která se dûlí do tfií obchodních segmentû: prospekce a tûïba ropy a plynu KALEIDOSKOP Z A J Í M A V O S T Í (INA-Naftaplin); rafinace ropy a prodej ropn ch produktû; doprava zemního plynu - se reorganizuje v souladu s vládními usneseními t kajícími se reformy energetického sektoru. Shell zaãne prodávat svûj vysokooktanov aditivovan bezolovnat benzín V-Power Racing v Maìarsku, uvedl Istvan Kapitany, fieditel Shell Hungary. Nové palivo s 99 oktany se rafinuje v Nûmecku. Tomuto kroku pfiedcházel úspûch 95oktanového benzínu V-Power, kter byl na maìarsk trh uveden v roce 1999 a pfiedstavuje nyní 25 % tamního obratu firmy Shell. KdyÏ Mark Moody Stuart, v konn prezident firmy Shell, komentoval její rekordní zisk za druhé ãtvrtletí 2000, varoval: Nenechme se zaslepit tímto obdobím vysok ch cen ropy. NepovaÏuji je za udrïitelné. V dlouhodobé perspektivû se ceny musí opût sníïit a to není patné, protoïe mnozí zákazníci vysok mi cenami energie trpí. ejk Jamaní, b val saúdskoarabsk ministr ropného hospodáfiství tento názor sdílí. V nedávném interview fiekl, Ïe je pfiesvûdãen, Ïe ceny zûstanou v souãasné dobû vysoké vzhledem k silné poptávce. Souhlasí v ak, Ïe nûkdy v budoucnosti dojde ke zlomu, protoïe ropné spoleãnosti tolik vydávají na prûzkum nov ch loïisek, coï vede k otevírání nov ch polí. Nedávno do lo k v znamn m objevûm ropy v Kazachstánu, Rusku i jinde. Pak je zde iráck faktor. Podle Jamaního názoru nemûïe b t Irák dlouho mimo trh. To v e ve spojení s progresívní technikou v automobilech, jako jsou hybridní motory, které sníïí spotfiebu pohonn ch hmot o 30 %, ãi palivové ãlánky, coï by mohlo dramaticky sníïit spotfiebu benzínu do konce desetiletí. Jamaní vûfií, Ïe za pût let dojde k prudkém poklesu ceny ropy. Pfiedpovídá ale také, Ïe za 30 let bude na trhu ohromné mnoïství ropy a Ïádní kupci. Pfiestane se tûïit a ropná éra skonãí, ale nikoliv kvûli nedostatku ropy. Spojením americk ch koncernû Chevron a Texaco vznikne ãtvrtá nejvût í ropná spoleãnost na svûtû s obratem pfies 60 mld USD. Nová firma, jejíï zrod budou muset schválit je tû americké protimonopolní úfiady, ponese název Chevron Texaco Corp. a zafiadí se svou velikostí mezi nedávno vzniklé nadnárodní obry, jako je Exxon Mobil nebo BP. Na americkém trhu drïel dosud Chevron Nejvût í naftafiské spoleãnosti podle obratu v mld USD Exxon/Mobil Royal Dutch/Shell Group BP Amoco Chevron/Texaco TotalFinaElf âeská RAFINÉRSKÁ druhou a Texaco tfietí pfiíãku. Spojení se uskuteãní tak, Ïe Chevron pfievezme akcie spoleãnosti Texaco, za které zaplatí 35 mld USD. Nová firma bude mít celkovou produkci 2,7 mil. b/d a prokázané zásoby v objemu 11,2 mld barelû. Mimofiádnû silná bude spoleãnost zejména v regionu Kaspického mofie a Stfiední Asie. TotalFinaElf, ãtvrtá nejvût í ropná spoleãnost na svûtû, zam lí koupit dvacetiprocentní podíl v druhém nejvût ím producentovi energie v Chile, spoleãnosti Gener, za 360 mil. USD. Analytick t m petrolejáfiského giganta Royal Dutch/Shell pfiedpovídá, Ïe po skonãení zimní topné sezóny dojde k v raznému poklesu cen ropy a ropn ch produktû. Pokud OPEC zachová souãasnou úroveà produkce vãetnû v ech ohlá en ch nav ení, vzestup zásob stlaãí cenu ropy do pásma USD za barel, fiíká se ve zprávû z laboratofií Shell. Prognóza Shell potvrdila obavy nûkter ch ãlenû kartelu OPEC, ktefií varovali své partnery pfied neuváïen m navy ováním tûïby. Jakmile pomine zimní piãka, bude pro sdruïení producentû velmi obtíïné udrïet cenu ropy na Ïádoucích úrovních. âerpací stanice z nûkdej ího impéria známého amerického J. Paula Gettyho pfievezme ruská firma. Podle nedávno uzavfiené smlouvy získá ropn gigant Lukoil Holding od Getty Oil ãerpacích stanic na v chodû USA, za které zaplatí 71 mil. USD. Lukoil sice jiï v roce 1997 otevfiel nûkolik benzínov ch pump u americk ch supermarketû Food Lion, nyní v ak jde o opravdov prûnik do USA. Zámûrem Lukoilu je vstoupit ve známost na nejstabilnûj ím svûtovém trhu a ve spojení se jménem Getty se prezentovat jako dûvûryhodná spoleãnost. âerpací stanice proto ponesou dvojslovn název Lukoil-Getty, kter by mûl AmeriãanÛm pomoci ke snadné identifikaci. 12

12 1/2001 FORUM V polovinû fiíjna se kralupská ãást spoleãnosti Nová budova âeská rafinérská pfiestûhovala z doãasného pûsobi tû do nové N O V Á A D R E S A administrativní budovy na adresu: O. Wichterleho 809 Kralupy nad Vltavou PSâ (tel. 0205/ ) Moderní tfiípatrová budova stojí vlevo od hlavního vchodu do areálu v robního závodu, mezi nákladovou vrátnicí a parkovi tûm osobních automobilû. Objekt âeská rafinérská koupila od Kauãuku a bûhem zhruba esti mûsícû zrekonstruovala. V pfiízemí je kromû recepce stfiedisko sluïeb zákazníkûm, modernû vybavená uãebna v poãetní techniky a variabilní reprezentaãní prostor s moïností pfiizpûsobení podle úãelu akce a poãtu úãastníkû. Mohou se zde konat rûzné konference, pfiedná ky, kolení, besedy, divadelní pfiedstavení, hudební produkce, firemní spoleãenské akce a podobnû. Zázemí pro obãerstvení tvofií kuchyàka s potfiebn m vybavením. V prvním patfie najdeme sekretariát a kanceláfi generálního fieditele, dále také obchodní oddûlení. Druhé patro obsadil finanãní a ekonomick úsek, ve tfietím patfie pûsobí pracovníci divize pro plán a rozvoj a stfiedisko informaãních technologií. Vefiejné prostory budovy jsou vyzdobeny moderními umûleck mi díly. Na e nynûj í pracovi tû na nové kralupské adrese je nejen modernûj ím a dûstojnûj ím prostfiedím pro zamûstnance, ale je také lépe pfiístupné pro zákazníky. New Building - New Address Kralupy company âeská rafinérská has moved from their makeshift premises into the new administrative building at the following address: O. Wichterleho 809, Kralupy nad Vltavou, Zip Code , tel. 0205/ The building located at the entrance to the production plant site has been purchased from Kauãuk company and reconstructed in six months time. The reception, Customer Service Centre, modern computer classroom as well as special occasions premises that can be adapted to the purpose of event and to the number of participants are all located on the ground floor. The first floor houses secretariat, general manager s office and sales department. The second floor has been occupied by the financial and economic departments, the third floor by the planning and development division and by the information technology centre. The new building is not only a more modern and respectable workplace for the employees but it also offers better access to the customers. 13

13 FORUM âeská RAFINÉRSKÁ domov Dûtsk v Mostû P r o j e k t H a r m o n i e u s n a d n í d û t e m v s t u p d o Ï i v o t a editelku dûtského domova jsem si pfiedstavovala jako pfiísnou nekompromisní úfiednici, poznamenanou psychicky nároãnou prací s nezvladateln mi dûtmi. Snad proto mû tak pfiekvapil témûfi dívãí vzhled mgr. Dagmar Zelenkové, sympatické, usmûvavé fieditelky Dûtského domova v Mostû, kde je umístûno sedmdesát dûtí a pût nezletil ch maminek s miminky. V mosteckém domovû je kromû toho zapsan ch je tû est sourozencû, pût holãiãek a jeden ho ík, ktefií si nyní zvykají Ïít spoleãnû v náhradní rodinû bûhem zku ební lhûty stanovené pro pfiedpûstounskou péãi. Jejich nejstar í brá ka je jiï plnolet a rozhodl se jít vlastní cestou. Pfiekvapilo mû i to, Ïe nás kaïdé dítû v domovû slu nû pozdravilo, pfiípadnû podrïelo dvefie, coï pro vût inu kolákû vûbec není samozfiejmostí. A kdyï jsem asi osmiletému chlapeãkovi pochválila jeïka, tedy pûkn úães, bla- Ïenû se usmál a fiekl dûkuji, coï mû pfiímo okovalo. Bûhem na eho rozhovoru pfii lo za paní fieditelkou se sv m problémem nûkolik dûtí. V echny ji dûvûrnû oslovují teto a dokonce jí tykají. Dagmar Zelenková vede Dûtsk domov v Mostû tfii roky, dfiíve uãila na stfiední pedagogické kole a na gymnáziu, ale také pracovala v pedagogicko-psychologické poradnû a na odboru sociální péãe, kde mûla moïnost poznat prostfiedí, odkud sem dûti ve vûku od tfií let pfiicházejí. Pokud studují nebo se jinak pfiipravují na budoucí povolání, mohou v domovû zûstat i po dovr ení plnoletosti, teoreticky aï do 26 let. Vysoko koláka zatím Ïádného nemáme, ale moc bychom ho chtûli mít, pfieje si paní fieditelka. Po zbourání starého Mostu byl nov objekt Dûtského domova postaven v roce 1978 jiï pfiímo k tomuto úãelu, dokonce s krásn m bazénem. Pohyb ve vodû dûtem prospívá a díky odbornému v cviku se v echny nauãily plavat. Provoz bazénu v ak zaãíná b t z hlediska financování pfiíli n m luxusem a tak se nad jeho dal ím osudem stahují mraky. Nedostatek financí a patn kolní prospûch dûtí, to jsou dva 14

14 1/2001 FORUM problémy, s nimiï se dennû pot káme a které nás nejvíce trápí. Bez sponzorû bychom uï vûbec nemohli dûstojnû existovat, povzdychne si Dagmar Zelenková a v této souvislosti zdûrazní v znam âeské rafinérské jako nej- tûdfiej ího dárce. S finanãní podporou této spoleãnosti mohl domov kompletnû vybavit dva pokoje nov m nábytkem. Za odmûnu je podle pfiedem vyhlá en ch pravidel dostaly ty nejpofiádnûj í dûti. A jak se zdá, svého království si váïí. Tak ãist a vzornû uklizen dûtsk pokoj jsem snad vidûla jen ve filmu nebo na v stavû nábytku. Státní dotace sice pamatuje na kolní pomûcky, ale jiï nestaãí na nákup rûzn ch potfieb pro v tvarné, sportovní a jiné aktivity ve volném ãase. Domov trvale bojuje s nedostatkem pastelek, fix, temperov ch barev, ãtvrtek a dal ích pomûcek, nezbytn ch pro v tvarnou ãinnost a kreativní v chovu. Chceme koupit keramickou pec, podle moïností dokupujeme sportovní potfieby jako in-line brusle a míãe, platíme pronájem tûlocviãny, odmûny trenérûm, dopravu na fotbalové zápasy, v echno stojí hodnû penûz. Nedávno jsme pofiídili ãtyfii horská kola, abychom s dûtmi mohli jezdit na cyklistické v lety do Kru nohofií, specifikuje nadstandardní v daje fieditelka dûtského domova. Z loàského finanãního daru âeské rafinérské hradí domov pfiedev ím náklady spojené s realizací projektu Harmonie 2000, jehoï cílem je usnadnit dûtem vstup do svûta mimo domov. Od záfií do ledna probíhá v rámci tohoto projektu trénink EEG- Biofeedback, urãen dûtem s lehkou mozkovou dysfunkcí, která se projevuje poruchou schopnosti koncentrace, sebeovládání a uãení. Pfii této metodû tfii elektrody snímají mozkovou aktivitu dítûte, které sleduje monitor poãítaãe a má za úkol bez pouïití klávesnice ãi joysticku ovlivnit dûj na obrazovce. Terapeut fiídí proces u jiného monitoru tak, aby bylo dítû odmûnûno (získalo body), jestliïe jeho mozková aktivita dosáhne Ïádoucích parametrû. Souãástí projektu Harmonie je také interaktivní semináfi, kter by mûl pomoci zlep it komunikaci a vyjadfiovací schopnosti dûtí, nauãit je logicky i verbálnû formulovat své názory, lépe se orientovat v základních spoleãensk ch problémech, roz ífiit jejich v eobecné znalosti a zv it sebevûdomí v kolektivu. Tematické okruhy jednotliv ch semináfiû nejsou pevnû stanoveny. Obecnû v ak v domovû platí dobrovolnost jako základní podmínka ve keré ãinnosti, takïe dûti si téma buì pfiímo vyberou nebo s ním alespoà souhlasí. Alena Drábová Children s Home in Most Children s Home in Most houses seventy children and five teenage mothers with their babies. Upon the demolition of the old city of Most, the new building of the Children s Home was constructed in 1978 to serve this special purpose. Dagmar Zelenková, the Home director, says their two most pressing problems are the lack of financial resources and unsatisfactory school performance of the children. They could not do without sponsors and according to Dagmar Zelenková âeská rafinérská belongs among the most generous donners. Last year s financial contribution provided by âeská rafinérská is used by the Home particularly to cover the costs related to Harmony 2000 project that aims at facilitating the children s initiation into the world outside home. EEG-Biofeedback training, which forms a part of the project, has been designed for children with minimum brain dysfunction that impairs concentration, self-control and learning abilities. The project includes also a seminar to improve communication and language abililities of the children. 15

15 FORUM âeská RAFINÉRSKÁ Zdenka Hojková v doprovodu klavíristky Iriny Kondratûnko Pfiíznivé poãasí umoïnilo posluchaãûm vychutnat koncert na nádvofií nelahozevského zámku. Zdenka Hojková pfiijímá gratulaci od finanãního fieditele Erika Andersona. Rusalka P R O â E S K O U R A F I N É R S K O U K o n c e r t v N e l a h o z e v s i Letní koncertní sezóna na nádvofií nelahozevského zámku má dlouholetou tradici. Zpívaly zde hvûzdy operního nebe z tuzemska i zahraniãí, koncertovala slavná hudební tûlesa i sólisté. Nelahozeves, rodi tû Antonína Dvofiáka, je od kralupské rafinérie coby kamenem dohodil. Je tedy pfiirozené, Ïe na podpofie tfií minul ch roãníkû se podílela také âeská rafinérská. Proto byl do programu loàského, jiï 49. roãníku Dvofiákovy Nelahozevsi zafiazen Koncert pro âeskou rafinérskou z písàové tvorby Antonína Dvofiáka, a to v samém závûru prázdnin. Koncert, kterému pfiálo i poãasí, se vydafiil. Nádvofiím se nesly ãisté hlasy dvou mlad ch interpretû Zdenky Hojkové a Daniela âapkoviãe, laureátû leto ního roãníku mezinárodní pûvecké soutûïe Antonína Dvofiáka, v doprovodu klavíristky Iriny Kondratûnko a postupnû vytváfiely pfiíjemnou a harmonickou atmosféru. Vrcholem byla árie z Rusalky Mûsíãku na nebi. V kony obou pûvcû ocenil jménem âeské rafinérské Eric Anderson, místopfiedseda pfiedstavenstva a finanãní fieditel, slovy: Dûkuji za skvûl v kon na krásném místû. Concert in Nelahozeves Rusalka for âeská rafinérská The summer concert season on the courtyeard of Nelahozeves Chateau has a long tradition. âeská rafinérská was among the sponsors of the last three seasons and that is why the programme of last year s - already 49th festival - Dvofiák s Nelahozeves included the Concert for âeská rafinérská of songs by Antonín Dvofiák. The soloists were two young singers, Zdenka Hojková and Daniel âapkoviã, the laureats of this year s International Competition of Antonín Dvofiák for singers and at he piano they were accompanied by Irina Kondratûnko. The concert culminated with a song from Dvofiák s opera Rusalka Mûsíãku na nebi (Moon in the Sky). 16

16 1/2001 FORUM Podzimní cena âeské rafinérské Near Dancer potfietí vítûznû estilet ryzák Near Dancer v barvách Stavebních nov ch izolací a opût v sedle s Ïokejem Karlem arinou zvítûzil o nûkolik délek v Podzimní cenû âeské rafinérské, která se ãtvrt záfiijov víkend bûïela v rámci dostihového odpoledne na í firmy na moderním závodi - ti v Mostû Velebudicích. Near Dancer - potomek slavného Northern Dancera - tak dosáhl ãistého hatricku stejnû jako âeská rafinérská coby vypisovatel dostihu. Za krásného slunného poãasí mûli náv tûvníci moïnost vidût dramatické dostihy, které si ãasto zpestfiili sázkami. Nyní je jen otázkou, zda se Near Dancerovi podafií roz ífiit poãet vítûzství i krásn ch pohárû na ãtyfii ve ãtvrtém roãníku Podzimní ceny âeské rafinérské, kter se pobûïí letos ve stejném termínu. Îokej Karel arina v rozhovoru s redaktorem Du anem Matou em Near Dancer pfied startem (nahofie) Závûreãn fini (vlevo nahofie) âeská rafinérská Autumn Prize Near Dancer Wins for the Third time The Autumn Prize of âeská rafinérská, a race held as a part of âeská rafinérská racing afternoon at the race course Most Velebudice, was won again by six years old sorrel Near Dancer - a descendant of the famous Northern Dancer. He achieved a clear hattrick, the same as âeská rafinérská in the role of an organiser. 17

17 FORUM âeská RAFINÉRSKÁ Napsali o nás C O O N Á S N A P S A L I V N O V I N Á C H Rafinérie zaãínají opût získávat trh Klesající spotfieba autobenzínû vypl vá z nízké koupûschopnosti, zájem o naftu ale stoupá. Leto ní motoristická sezóna nepfiinesla oãekávan zlom v poklesu spotfieby autobenzínû. Zastavení propadu a postupné zlep ování pozice na domácím trhu. Tak by se dala charakterizovat situace akciové spoleãnosti âeská rafinérská (âer), která je v raznû dominantním tuzemsk m v robcem pohonn ch hmot. Zatímco je tû pfied nûkolika mûsíci byl její podíl na ãeském trhu autobenzínû sotva poloviãní, v souãasnosti podle údajû âeské asociace petrolejáfiského prûmyslu a obchodu (âappo) ãiní 52 procent. Zmûnili obchodní politiku, podíl pod padesát procent byl skuteãnû varovn, komentoval stav firmy analytik âsob Zdenûk afka. âeská rafinérská je tû ovládá 44 % trhu s motorovou naftou. Tam v ak naráïí také na konkurenci Parama Pardubice. Pokles na eho podílu zpûsobily masívní dovozy pohonn ch hmot ze zahraniãí, letos se ale pro nás situace zaãíná opût zlep ovat, fiekl na emu listu mluvãí rafinérií Jaroslav RÛÏek. Nejvût ími konkurenty âeské rafinérské jsou rakouská rafinérie OMV ve Schwechatu, bratislavsk Slovnaft a rafinérie Leuna nedaleko Lipska. Podle RÛÏka se firmû také dafií daleko razantnûji se sv mi produkty pronikat do okolních zemí. Je tû pfied dvûma lety âer vyváïela necelou pûtinu produkce, letos by mûla exportovat zboïí za 7,7 miliardy korun, to znamená asi 30 procent v roby. Dvû tfietiny v vozu smûfiují do Nûmecka a Rakouska, zbytek do zb vajících sousedních zemí a Maìarska. Prodávat na Slovensku je se sni- Ïující se tamní dovozní pfiiráïkou rok od roku jednodu í. Polsko letos dokonce cla na na e produkty zru ilo úplnû, fiekl RÛÏek. Právû proto rafinérie hodlají u na ich severních sousedû v brzké dobû zaloïit dcefiinou spoleãnost. âer se svou agresívnûj í obchodní politikou také pfiipravuje na dokonãení v stavby nové jednotky katalytického krakování v rafinérii v Kralupech nad Vltavou, kterou by mûla zprovoznit v první polovinû pfií tího roku. Ta umoïní v razné zv ení produkce pohonn ch hmot. (zkráceno) Roz ífiení investiãního plánu âeské rafinérské o akce zamûfiené na modernizaci v robního procesu a jeho fiízení, modernizaci skladování a distribuci v robkû, zv ení bezpeãnosti provozu a ochranu Ïivotního prostfiedí schválili její akcionáfii minul t den na mimofiádné valné hromadû. V Litvínovû jde o celkovou modernizaci rafinérie a závûreãnou etapu investic do zvy ování bezpeãnosti práce. V kralupské ãásti spoleãnosti schválené investice fie í napojení stávající rafinérie na nov velín, její propojení s novû budovanou jednotkou fluidního katalytického krakování Bene ovsk deník Pfiíbramsk deník Berounsk deník Kladensk deník Rakovnick deník Mûlnick deník Boleslavsk deník Kolínsk deník Kutnohorsk deník DENÍKY BOHEMIA Mûlnick deník Akcionáfii âeské rafinérské schválili dal í pûl miliardy na nové investice a modernizaci expediãního terminálu s cílem dal ího zv ení konkurenceschopnosti âeské rafinérské, konstatoval její mluvãí Jaroslav RÛÏek. Jak dále uvedl, konkrétnû byla napfi. schválena rekonstrukce odkalování a odvod- Àování ropn ch tankû, pfiíprava ãerpacích stanic na bezobsluïn provoz, instalace dálkovû ovládan ch oddûlovacích ventilû, roz ífiení silniãního terminálu pro distribuci produktû a modernizace odplynového systému. Hodnota akcionáfii odsouhlasen ch investic dosahuje témûfi pûl miliardy korun. Schválení tûchto akcí je dal ím krokem v plnûní investiãního programu âeské rafinérské na léta 1997 aï Do poloviny leto ního roku spoleãnost vynalo- Ïila na investice jiï více neï deset miliard korun. WHAT THEY WROTE ABOUT US Hospodáfiské noviny, Refineries have begun to win the market again Mûlnick deník, âeská rafinérská shareholders approved another half a billion for new investments 18

18 1/2001 ÚVODNÍK VáÏení pfiátelé, v únoru tohoto roku, kdyï jsem pfiijel do âeské republiky pracovat v âeské rafinérské, to vypadalo, Ïe na i spoleãnost ãeká obtíïn rok. Rafinérské marïe byly v roce 1999 na nejniï í úrovni, jakou kdo pamatoval, trh âeské rafinérské se stále zmen oval a v lednu a únoru 2000 to nebylo jiné. íká se, Ïe nic není stálé, jenom zmûna. Nedávno âeská rafinérská oznámila zisk pfied zdanûním za první tfii ãtvrtletí ve v i více neï 2,4 miliardy korun. V ichni se mûïeme skuteãnû radovat, protoïe se zdá, Ïe na e tvrdá práce se vyplácí. Zatím v e nasvûdãuje tomu, Ïe rok 2000 bude pro âeskou rafinérskou dobr m rokem jak z hlediska zisku tak z hlediska jejího podílu na trhu. RÛst zisku a trïního podílu umoïní prûbûïnû financovat investiãní program âeské rafinérské a posílí dûvûru akcionáfiû ve strategick v znam jejich investice. Ale i kdyï máme radost a jsme na dosaïené v sledky hrdi, nemûli bychom propadat sebeuspokojení. Za prvé proto, Ïe vysoké ceny u ãerpacích stanic pfiedstavují finanãní zatíïení pro na e pfiátele a sousedy stejnû jako osobnû pro kaïdého z nás, kdyï tankujeme pohonné hmoty. A za druhé proto, Ïe tyto pomûrnû vysoké ceny a marïe nelze udrïet. Zcela podle pravidel trhu vysoké ceny zpûsobují pokles celkové poptávky, i kdyï ná podíl na trhu roste. Lidé a podniky se buì bez pohonn ch hmot obejdou nebo zmûnili své chování tak, aby jejich spotfiebu sníïili. K dosaïen m v sledkûm si mûïeme blahopfiát, ale jenom potichu, protoïe jiní nemûli tolik tûstí a nebudeme ho pofiád mít ani my. Brzy se situace na trhu obrátí a my budeme muset znovu dokazovat, Ïe vzdûlávání, kultura a hardware, do nichï jsme investovali, z nás ãiní silného konkurenta. To je dobfie. NemÛÏeme si dovolit b t mûkcí, neboè stále globálnûj í trh vyïaduje nepfietrïité zvy ování produktivity. âeská rafinérská a její lidé na mû pfii mém pfiíchodu do âeské republiky udûlali velk dojem. Proto mám dûvûru v budoucnost a vûfiím, Ïe to není z mé strany projev sebeuspokojení. A do této budoucnosti, do nového roku 2001 a do nového tisíciletí pfieji nám i Vám v em, milí ãtenáfii, v echno nejlep í. Dear colleagues, In February, when I was first offered the opportunity to come to the Czech Republic and âeská rafinérská, it looked like it was going to be a difficult year for CRC. Refinery margins in 1999 had been the lowest in memory. CRC s market share had shrunk and January and February 2000 looked like more of the same. It has been said, nothing is constant except change. Recently, CRC announced third quarter year to date profit before tax in excess of CZK 2,4 billion. All of us should be rightfully pleased that our hard work seems to be paying off. So far it looks like 2000 will be a good year for CRC with both profitability and market share up. This profitability and market share growth will help fund CRC s on-going investment program and reinforce our shareholders belief in the strategic importance of their investment. While we should be pleased and proud, we should not be smug or complacent. We should not be smug, since the high prices at the pumps have posed a hardship to our friends and neighbors as well as each of us personally when we fuel up. We should not be complacent, because these relatively high prices and margins are not sustainable. As you would expect, the high prices have caused total demand to go down even as our share of the market has increased. People and businesses have either gone without or have found different ways of conducting themselves, which has reduced their demand for fuel. We should congratulate ourselves, but do so in a soft voice, because others have not been so fortunate and neither will we always be. Soon the market will turn and we will have to demonstrate again that the training, culture and hardware that we have invested in make us sharp competitors. This is good. We can not afford to get soft, since the increasingly global market place constantly demands improving productivity. I have been very impressed with CRC and its people since I have arrived in the Czech Republic. Therefore, I am confident, though hopefully neither smug nor complacent. I wish all of us and you, dear readers, only the best in the new year 2001 and in the new millenium. Eric van Anderson finanãní fieditel Financial Director 3

19 1. LEDNA 2001 KONâÍ UÎÍVÁNÍ OLOVNAT CH BENZÍNÒ! IDIâI, CO BYSTE MùLI VùDùT? ano Má Va e katalyzátor? ne PouÏívejte bezolovnaté benziny bez pfiísady ne Prohlédnûte si technick prûkaz, zda musíte pouïívat olovnaté palivo Jak je oktanov nárok? ano 91 oktanû DNES POUÎÍVÁTE SPECIÁL 96 oktanû DNES POUÎÍVÁTE SUPER BA 91 Normal BA 95 Natural BA 98 Superplus BA 91 Speciál aditivovan od v robce BA 95 Natural bezolovnat aditiv Pro uïivatele dosavadního benzinu Super 96 je nutné provádût INDIVIDUÁLNÍ ADITIVACI. KAFKA DESIGN PODROBNùJ Í INFORMACE NAJDETE NA INTERNETOV CH STRÁNKÁCH âeské RAFINÉRSKÉ NEBO U PROVOZOVATELE VA Í âerpací STANICE

20 Chcete vûdût víc o na í spoleãnosti? âeská rafinérská, a.s. Rafinérie Litvínov ZáluÏí Litvínov 7 tel.: 035 / fax: 035 / Rafinérie Kralupy O. Wichterleho Kralupy nad Vltavou tel.: 0205 / fax: 0205 / internet:

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu V listopadu roku 1992 založilo sedmnáct petrolejářských firem, působících na trhu v České republice, Českou asociaci petrolejářského

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Fond národního majetku České republiky

Fond národního majetku České republiky Fond národního majetku České republiky Obsah Úvod.................................................... 3 I. Hlavní aktivity a vûcné okruhy ãinnosti..................... 11 II. Stav realizace privatizaãních

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více