ROZHODNUTÍ. Adresátům dle rozdělovníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ. Adresátům dle rozdělovníku"

Transkript

1 Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/ LIBEREC KULK 8181/2014 OŽPZ 15/2014 Ing. Švecová/ únor 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád), podle ustanovení 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci 8. změnu integrovaného povolení č. j.: KULK 96/2004, vydaného krajským úřadem dne , ve znění následujících změn: č. j.: KULK 30182/2008 ze dne , č. j.: KULK 23709/2009 ze dne , č. j.: KULK 39396/2009 ze dne , č. j.: KULK 5440/2010 ze dne , č. j.: KULK 35794/2010 ze dne , č. j.: KULK 92954/2011 ze dne a č. j.: KULK 1010/2013 ze dne , společnosti Teplána Liberec, a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, Liberec, s přiděleným IČ: , (dále jen provozovatel), pro provoz zařízení kategorie 1.1, Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW (dále zařízení). Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto: Změna č. 1 V kapitole Popis zařízení integrovaného povolení se ruší: a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., viz. kap žádosti Kotel K1 (kombinované spalování ZP +TTO) jmenovitý tepelný výkon 52 MW Kotel K2 (kombinované spalování ZP+TTO) jmenovitý tepelný výkon 78 MW Kotel K3 (kombinované spalování ZP + TTO) jmenovitý tepelný výkon 79 MW Kotel K13 (spalování ZP) jmenovitý tepelný výkon 11 MW Kotel K14 (spalování ZP) jmenovitý tepelný výkon 11 MW Kotle K1, K2, K3, K13 a K14 patří dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., do kategorie zařízení: Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW.

2 a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Kotel K1 (kombinované spalování ZP + TTO) jmenovitý tepelný příkon 57,143 MW Kotel K2 (kombinované spalování ZP + TTO) jmenovitý tepelný příkon 85,714 MW Kotel K3 (kombinované spalování ZP + TTO) jmenovitý tepelný příkon 86,813 MW Kotel K13 (spalování ZP) jmenovitý tepelný příkon 12,088 MW Kotel K14 (spalování ZP) jmenovitý tepelný příkon 12,088 MW Kotle K1, K2, K3, K13 a K14 patří dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, do kategorie zařízení: Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW. Změna č. 2 V kapitole Popis zařízení integrovaného povolení se ruší: a) Přímo spojené činnosti - viz. kap žádosti Hospodářství topných olejů Součástí hospodářství topných olejů je pět zásobních nádrží na mazut s celkovým objemem m 3 a gravitační odlučovač mazutu Sklad chemikálií Slouží k uskladnění používaných chemikálií, používaných k výrobě demivody a neutralizaci. Tento sklad je osazen 6 nádržemi 2 ks pro chlorid železitý (1ks nádrže větší), louh sodný (2ks) a kyselinu solnou (2ks). Pod zásobními nádržemi jsou umístěny přečerpávací čerpadla chemikálií a rozdělovače chemikálií. Přepady nádrží jsou zavedeny do jímky odpadních vod. Elektroinstalace Měření a regulace Nakládání s odpadními vodami Odpadní vody po předčištění v odlučovači mazutu, odpadní vody z neutralizační stanice a srážkové vody, které mohou mít změněnou kvalitu, jsou vypouštěny společným profilem do recipientu Lužické Nisy, kde je instalováno měření množství vod a kde jsou odebírány slévané vzorky vod. Neutralizační stanice Hospodářství odpadních vod Kalolis, sedimentační jímky Kondenzátní nádrže Slouží kpřechodnému uskladnění kondenzátu z prohřevů TM z kotelny a HTO během oprav na odlučovači mazutu, případně ke zmenšení průtoku vody v odlučovači při přívalových deštích. Nakládání s odpady Monitoring emisí U kotlů K1,K2,K3 se kontinuálně měří tyto veličiny: NO x, CO, SO 2, CO 2, O 2. U kotlů K13 a K14 jednorázové měření emisí: NO x a CO. Jednorázové měření emisí těžkých kovů, polychlorovaných dibenzodioxinů, polychlorovaných dibenzoufuranů, polychlorovaných bifenylů a polycyklických aromatických uhlovodíků je prováděno dle příslušné legislativy 17 odst. 2 vyhl. MŽP č.356/2002 zák.č.201/2012 Sb. každé 3 kalendářní roky. Protokoly akreditované měřící skupiny jsou předkládány KÚ. Odběrová sonda je umístěna v odběrové přírubě v kouřovodu za kotlem a za ní je umístěn primární filtr vzorku. S analyzátorem je spojena několikametrovým elektricky otápěným odběrovým vedením. Vedení musí být otápěné z důvodu zamezení předčasné kondenzace vlhkosti, která by vedla ke ztrátám na koncentraci především SO 2 a NO x.

3 b) Přímo spojené činnosti Hospodářství topných olejů Součástí hospodářství topných olejů je pět zásobních nádrží na mazut s celkovým objemem m 3 a gravitační odlučovač mazutu Sklad chemikálií Slouží k uskladnění používaných chemikálií, používaných k výrobě demivody a neutralizaci. Tento sklad je osazen 6 nádržemi 2 ks pro chlorid železitý (1ks nádrže větší), louh sodný (2ks) a kyselinu solnou (2ks). Pod zásobními nádržemi jsou umístěny přečerpávací čerpadla chemikálií a rozdělovače chemikálií. Přepady nádrží jsou zavedeny do jímky odpadních vod. Elektroinstalace Měření a regulace Nakládání s odpadními vodami Odpadní vody po předčištění v odlučovači mazutu, odpadní vody z neutralizační stanice a srážkové vody, které mohou mít změněnou kvalitu, jsou vypouštěny společným profilem do recipientu Lužické Nisy, kde je instalováno měření množství vod a kde jsou odebírány slévané vzorky vod. Neutralizační stanice Hospodářství odpadních vod Sedimentační jímky Kondenzátní nádrže Slouží kpřechodnému uskladnění kondenzátu z prohřevů TM z kotelny a HTO během oprav na odlučovači mazutu, případně ke zmenšení průtoku vody v odlučovači při přívalových deštích. Nakládání s odpady Monitoring emisí U kotlů K1,K2,K3 se kontinuálně měří tyto veličiny: NO x, CO, SO 2, TZL. U kotlů K13 a K14 jednorázové měření emisí: NO x a CO. Jednorázové měření emisí těžkých kovů, polychlorovaných dibenzodioxinů, polychlorovaných dibenzoufuranů, polychlorovaných bifenylů a polycyklických aromatických uhlovodíků je prováděno dle 3 odst. 1 vyhlášky č. 415/212 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, po prvním uvedení zdroje do provozu a dále po každé záměně paliva, suroviny nebo druhu odpadu nad rámec schváleného provozního řádu nebo po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí a to do 3 měsíců od vzniku jedné z výše uvedených skutečností. Protokoly akreditované měřící skupiny jsou předkládány ČIŽP, OI Liberec. Odběrová sonda je umístěna v odběrové přírubě v kouřovodu za kotlem a za ní je umístěn primární filtr vzorku. S analyzátorem je spojena několikametrovým elektricky otápěným odběrovým vedením. Vedení musí být otápěné z důvodu zamezení předčasné kondenzace vlhkosti, která by vedla ke ztrátám na koncentraci především SO 2 a NO x. Změna č. 3 V kapitole č. 1. Emisní limity integrovaného povolení se ruší: 1.1 Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2, K3, K13 a K14 o celkovém příkonu 257 MW. Dle NV č. 352/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 včetně K13 a K14 o celkovém příkonu 257 MW řazeny mezi stacionární zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší. Kotle K1, K2, K3 a K13, K14 mají společné zaústění, tj. spaliny jsou vedeny do společného komína. Vzhledem k tomu, že kotle K1, K2 a K3 spalují jiný druh paliva (zemní plyn a TTO) než

4 zbývající kotle K13 a K14 o celkovém příkonu 26 MW (pouze zemní plyn), jsou stanoveny odlišné emisní limity. Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3 Látka nebo ukazatel Závazný limit při spalování TTO (dle přílohy č. 1 NV č. 146/2007 Sb.) Termín dosažení Koncentrace SO mg/m 3 Od data nabytí právní moci IP Koncentrace NO x 450 mg/m Koncentrace CO 175 mg/m Koncentrace tuhých látek 50/100 * mg/m Veškeré hodnoty koncentrací jsou vztaženy na suchý plyn s obsahem 3% O 2. *obsah popela více než 0,06 % hm. V současné době jsou tyto kotle osazeny kombinovanými hořáky TTO zemní plyn, v kotlích je spalován TTO s obsahem síry do 1%, nikoliv však současně se zemním plynem. V případě zavedení kombinovaného spalování budou závazné emisní limity pro SO 2, NO x, CO a TZL stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 146/2007 Sb., Příloha č. 6, Emisní limity při spalování více druhů paliv. Tabulka 2 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2, K3, K13 a K14 Látka nebo ukazatel Závazný limit při spalování zemního plynu * Koncentrace SO 2 35 mg/m 3 Koncentrace NO x 200 mg/m 3 Koncentrace CO 100 mg/m 3 Koncentrace TZL 5 mg/m 3 * Emisní limity dle části B Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré hodnoty koncentrací jsou vztaženy na normální stavové podmínky, suchý plyn a referenční obsah kyslíku 3%. Závazný emisní limit pro TZL při spalování zemního plynu platí dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Další závazné podmínky týkající se ovzduší: 1. Podmínka: Provozovat kotle K1, K2 a K3 dle specifických emisních limitů v souladu s nařízením vlády č. 146/2007 Sb., 2. Podmínka: V případě použití zemního plynu jako paliva budou, v souladu s Provozním řádem zdroje, dodržovány emisní limity dle nařízení vlády č. 146/2007 Sb., části B, Přílohy č Podmínka: U kotlů K1 a K3 měřit emise SO 2, NO x, CO, TZL kontinuálně, v případě měření emisí z kotle K2 platí podmínka č. 14.

5 4. Podmínka: U kotlů K13, K14 měřit emise NO x, CO jednorázově jedenkrát ročně. 5. Podmínka: Dle 12 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb. provádět jednou za tři roky jednorázová měření znečišťujících látek: kovy a jejich sloučeniny (Cd, Hg, Pb, As, chlor a jeho sloučeniny, fluor a jeho sloučeniny, PCDD a PCDF, PCB a PAH. Výsledky měření budou předkládány KÚ a ČIŽP Liberec. Integrovaným povolením se schvaluje Plán snížení emisí, který se sestává z Plánu snížení emisí zvláště velkého stacionárního zdroje, vypracovaného v červnu 2004 a z Dodatku.č. 1, vypracovaného v únoru Integrovaným povolením se ukládá plnění Plánu snížení emisí, který se sestává z Plánu snížení emisí zvláště velkého stacionárního zdroje, vypracovaného v červnu 2004 a z Dodatku č. 1, vypracovaného v únoru Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší, Teplárna Liberec, a.s., z 11/2011 (změna 1 z února/2010 limit prach na ZP, změna 2 z listopadu/2011 ověřování měření K3, změna 3 z října/2012 doplnění příčiny zkreslení množství emisí. Provozní řád bude průběžně aktualizován a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předložen krajskému úřadu ke schválení. 1.1 Ovzduší Krajský úřad vydává povolení k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW, zařazeného dle kódu 1.1 přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Emisní limity pro kotle K1, K2, K3, K13 a K14 o celkovém příkonu 253,846 MW. Dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně ovzduší) jsou kotle K1, K2 a K3 včetně K13 a K14 o celkovém příkonu 253,846 MW řazeny mezi vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Kotle K1, K2, K3 a K13, K14 mají společné zaústění, tj. spaliny jsou vedeny do společného komína. Vzhledem k tomu, že kotle K1, K2 a K3 spalují jiný druh paliva (zemní plyn a TTO) než zbývající kotle K13 a K14 o celkovém příkonu 24,176 MW (pouze zemní plyn), jsou stanoveny odlišné emisní limity. Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3

6 Látka nebo ukazatel Závazný limit při spalování TTO (dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.) Termín dosažení Koncentrace SO mg/m 3 Od data nabytí právní moci IP Koncentrace NO x 450 mg/m Koncentrace CO 175 mg/m Koncentrace tuhých látek 50/100 * mg/m Veškeré hodnoty koncentrací jsou vztaženy na suchý plyn s obsahem 3% O 2. *obsah popela více než 0,06 % hm. V současné době jsou tyto kotle osazeny kombinovanými hořáky TTO zemní plyn, v kotlích je spalován TTO s obsahem síry do 1%, nikoliv však současně se zemním plynem. V případě zavedení kombinovaného spalování budou závazné emisní limity pro SO 2, NOx, CO a TZL stanoveny v souladu s požadavky části III přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen vyhláška č. 514/2012 Sb.) Tabulka 2 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2, K3, K13 a K14 Látka nebo ukazatel Závazný limit při spalování zemního plynu * Koncentrace SO 2 35 mg/m 3 Koncentrace NO x 200 mg/m 3 Koncentrace CO 100 mg/m 3 Koncentrace TZL 5 mg/m 3 * Emisní limity dle tabulky 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Veškeré hodnoty koncentrací jsou vztaženy na normální stavové podmínky, suchý plyn a referenční obsah kyslíku 3%. Závazný emisní limit pro TZL při spalování zemního plynu platí dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Další závazné podmínky týkající se ovzduší: 1. Podmínka: Provozovat kotle K1, K2 a K3 dle specifických emisních limitů v souladu s vyhláškou 415/2012 Sb., 2. Podmínka: V případě použití zemního plynu jako paliva budou, v souladu s Provozním řádem zdroje, dodržovány emisní limity dle tabulky 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb., 3. Podmínka: U kotlů K1 a K2 měřit emise SO 2, NO x, CO, TZL kontinuálně, v případě měření emisí z kotle K2 platí podmínka č. 14. Kotel K3 je dlouhodobě odstaven ve studené záloze a je provozován méně než 300 hodin ročně, s odvoláním na 6 odst. 8) zákona o ochraně ovzduší je tedy zbaven povinnosti ověřování kontinuálního měření emisí a jednorázového měření emisí. 4. Podmínka: U kotlů K13, K14 měřit emise NO x, CO jednorázově jedenkrát ročně. 5. Podmínka: Dle zákona o ochraně ovzduší provádět po prvním uvedení zdroje do provozu a dále po každé záměně paliva, suroviny nebo druhu odpadu nad rámec schváleného

7 provozního řádu nebo po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí a to do 3 měsíců od vzniku jedné z výše uvedených skutečností jednorázová měření znečišťujících látek: kovy a jejich sloučeniny (Cd, Hg, Pb, As, chlor a jeho sloučeniny, fluor a jeho sloučeniny, PCDD a PCDF, PCB a PAH. Výsledky měření budou předkládány KÚ a ČIŽP, OI Liberec. Integrovaným povolením se schvaluje Plán snížení emisí, který se sestává z Plánu snížení emisí zvláště velkého stacionárního zdroje, vypracovaného v červnu 2004 a z Dodatku č. 1, vypracovaného v únoru Integrovaným povolením se ukládá plnění Plánu snížení emisí, který se sestává z Plánu snížení emisí zvláště velkého stacionárního zdroje, vypracovaného v červnu 2004 a z Dodatku č. 1, vypracovaného v únoru Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem Teplárna Liberec, a. s. ze dne za podmínek: a) Provozní řád bude průběžně aktualizován a předložen krajskému úřadu. Změna č. 4 V kapitole č. 1. Emisní limity, části 1.2 Voda integrovaného povolení se ruší: Plán opatření pro případ ropné havárie Integrovaným povolením se schvaluje Havarijní plán - Teplárna Liberec, a.s. (Plán opatření pro případ havárie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků) ze dne a) Havarijní plán bude průběžně aktualizován a nejpozději do 30 dnů od aktualizace předložen krajskému úřadu. b) Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným Havarijním plánem. Plán opatření pro případ ropné havárie Integrovaným povolením se schvaluje Havarijní plán - Teplárna Liberec, a.s. (Plán opatření pro případ havárie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků) ze dne a) Havarijní plán bude průběžně aktualizován a předložen krajskému úřadu. Změna č. 5

8 V kapitole č. 2. Odpady integrovaného povolení se ruší: Krajský úřad vydává souhlas k nakládání s níže uvedenými nebezpečnými odpady vznikajícími v povolovaném zařízení: Název odpadu Katalogové číslo Zdroj odpadu Kaly ze dna nádrží na ropné látky Sklad TTO Kyselina chlorovodíková Chemická úpravna vody Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy Údržba, provoz Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Údržba Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky Kanceláře, provoz Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující org. rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Údržba Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů Rekonstrukce a GO kotlů Prací vody Čištění kanalizací Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Autodoprava Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB Elektrická zařízení Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů oleje Hospodářství TTO Kaly z odlučovačů oleje Nádrže Kaly z lapáků nečistot Údržba Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Provoz Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné Provoz nebezpečnými látkami Transformátory a kondenzátory obsahující PCB Provoz Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Provoz Olověné akumulátory Doprava Nikl-kadmiové baterie a akumulátory Údržba, provoz Odpady obsahující ropné látky Hosp. topných olejů Odpadní vody obsahující nebezpečné látky Odlučovač mazutu Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující neb. látky Údržba Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Opravy, sanace staré zátěže Izolační materiál s obsahem azbestu Provoz Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky Údržba Rekonstrukce a opravy

9 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Údržba Vyřazená zařízení obsahující Odpad z obměny zařízení, chlorofluorouhlovodíky kanceláře, provoz Barvy tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Údržba Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné Kanceláře, provoz baterie a akumulátory obsahující tyto baterie Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a Provoz, kanceláře 9. Podmínka: Nakládání snebezpečnými odpady bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady. 10. Podmínka: Pokud vzniknou při provozu zařízení další nebezpečné odpady neuvedené v tomto rozhodnutí, bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu do tří pracovních dnů od vzniku odpadu. Pokud krajský úřad vyhodnotí, že nedošlo k významné změně technologických postupů vedoucí ke změně integrovaného povolení, vztahuje se integrované povolení také na nakládání s tímto nebezpečným odpadem, a to za dodržení podmínek uvedených v integrovaném povolení a ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. V opačném případě bude provozovatel vyzván k podání žádosti o změnu IP. Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky. Změna č. 6 V kapitole č. 3. Hluk, vibrace, neionizující záření integrovaného povolení je přečíslována 11. a 12. Podmínka na 9. a 10. Podmínku. Změna č. 7 V kapitole č. 4. Ochrana zdraví člověka, zvířat a ochrana životního prostředí se ruší 3. odstavec: Ochrana zdraví člověka: podmínky č. 11 a 12. Ochrana zdraví člověka: Podmínky č. 9 a 10. Změna č. 8 V kapitole č. 5 Hospodárné využívání surovin a energie integrovaného povolení je přečíslována 13. Podmínka na 11. Podmínku. Změna č. 9

10 V kapitole č. 6. Opatření pro předcházení haváriím integrovaného povolení se ruší: Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, provozované zařízení nespadá pod režim tohoto zákona. Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, provozované zařízení spadá pod režim tohoto zákona. Změna č. 10 V kapitole č. 8. Způsob monitorování emisí a přenosů (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) integrovaného povolení je přečíslována 14. a 15. Podmínka na 12. a 13. Podmínku. Změna č. 11 V kapitole č. 10. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení integrovaného povolení se ruší: Provozovatel zařízení je povinen: Vést provozní evidenci zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji České inspekci životního prostředí vždy do 31. března následujícího roku. Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení. Hlásit krajskému úřadu a dotčeným orgánům takové mimořádné stavy zařízení a úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají negativní dopad na životní prostředí v souladu se schváleným Havarijním plánem Teplárna Liberec, a.s., ze dne a Provozním řádem zdroje Teplárna Liberec, a.s. Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu. Provozovatel je povinen nejpozději do 31. března následujícího roku podávat krajskému úřadu, na základě shromážděných údajů, zprávu o veškerých výsledcích monitorování za uplynulý kalendářní rok tak, aby prokázal dodržování podmínek integrovaného povolení. Zpráva bude zpracována v rozsahu a struktuře dle vydaného integrovaného povolení a bude zahrnovat komentář k jednotlivým závazným podmínkám provozu zařízení (zejména v případě jejich překročení či nesplnění). Provozovatel zařízení je povinen:

11 Vést provozní evidenci zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a elektronicky zaslat do systému ISPOP vždy do 31. března následujícího roku. Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů elektronicky do systému ISPOP. Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení. Hlásit krajskému úřadu a dotčeným orgánům takové mimořádné stavy zařízení a úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají negativní dopad na životní prostředí vsouladu se schváleným Havarijním plánem Teplárna Liberec, a. s. a Provozním řádem zdroje znečišťování ovzduší, Teplárna Liberec, a. s Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu. Provozovatel je povinen nejpozději do 31. března každého roku podávat krajskému úřadu zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení. Nejpozději za rok 2014 a následující bude tato zpráva zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Změna č. 12 V kapitole č. 11. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti integrovaného povolení je přečíslována 16. Podmínka na 14. Podmínku. Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení dle 19 a odstavce 4 zákona o integrované prevenci: 1. Teplárna Liberec, a.s., Dr. Milady Horákové 641/24a, Liberec IV-Perštýn, Liberec, 2. ENERGIE Holding a.s., Kutvirtova 339/5, Praha 5 - Radlice. V. Touto změnou integrovaného povolení jsou nahrazena rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy dle následujících právních předpisů: 1) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 11 odst. 2 písm. d), 2) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 39 odst. 2 písm. a)

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 29. listopadu 2010 Č. j.: KULK 79358/2010 Sp. Zn.: OŽPZ 1088/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. listopadu 2008 Č. j.: KULK/61801/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1227/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení Dymos Czech Republic s.r.o. Vypěňovací linka výplní autosedaček Integrované povolení čj. MSK 56503/2009 ze dne 8. 7. 2009, ve znění změny čj. MSK 150091/2010 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 31175/2006 Spis zn.: KULK 5761/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 18.5.2006 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o.

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o. ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9 Ing. Jindřich Marek AXIA Dolní Třešňovec 30/IV 563 01 Lanškroun Tel.: 0467 / 524 502 mï enì emisì Fax: 0467 / 523 970 e-mail: info@axialan.cz

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE Zjednodušené ohlášení údajů Souhrnné provozní evidence Tento text může být během

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Obsah doprovodného CD

Obsah doprovodného CD Obsah doprovodného CD I. Přílohy příručky přesunuté na CD: Část A Chemické látky a přípravky: Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.) Příloha č. 19 Příloha

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í o změně č. 1 integrovaného

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE... 3 1.

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování sulfidické rudy

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VEJVODA J., BURYAN P. Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší,

Více

R O Z H O D N U T Í autoremedura

R O Z H O D N U T Í autoremedura Liberec 2.května 2007 Č. j.: KULK/26517/2007 Sp.Zn.: KULK/10605/2005 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í autoremedura Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9639/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Příloha č. 1 Katalog odpadů mobilního zařízení KATALOG ODPADŮ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ k.č. Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb. Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb. LIST Č. 0 Obsahuje identifikační údaje vlastníka (držitele) zařízení či látek. Vyplňuje se tehdy, pokud dotčený subjekt vlastní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ---------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Best, spol. s r.o. BEST spol. s r.o. Odchov drůbeže Kravaře Integrované povolení čj. MSK 97143/2015 ze dne 31.8.2015

Best, spol. s r.o. BEST spol. s r.o. Odchov drůbeže Kravaře Integrované povolení čj. MSK 97143/2015 ze dne 31.8.2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290 Sběrný dvůr Zpracoval: Městys Křižanov Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis zařízení 3. Seznam odpadů, se kterými

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více