Neřízené zážehové systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neřízené zážehové systémy"

Transkript

1 - 1 - Neřízené zážehové systémy ZN AUTOR: IHR Technika s.r.o. Diagnostika emisních systémů pro SME (stanice měření emisí), dodatkovým programem na CD ROM (Workshop od firmy VIVID) 1

2 - 2 - Systém přípravy směsi - karburátory Funkce soustavy : Podávací čerpadlo nasává z nádrže přes hrubý čistič a jemný čistič benzín a dodává ho do plovákové hladiny karburátoru. Zde je udržováno vždy stejné množství paliva. Z plovákové hladiny karburátoru je motorem nasáván benzín, který se mísí s nasávaným čistým vzduchem v tzv. difuzoru, kde je rychlost proudění vzduchu nejvyšší. Směs dále proudí díky sání motoru až do válce, kde je spálena. Spalováním vznikají jedovaté a jiné plyny, které jsou odváděny výfukovou soustavou volně do prostředí. Palivová nádrž se sacím košem Demontáž a montáž provedeme obvyklým způsobem podle výrobce. Je nutné vypustit benzín a dodržovat bezpečnost práce (otevřený oheň apod) Kontrola Vizuálně netěsnost, deformace, síto sacího koše Údržba vyčištění sacího koše Projevy závad - závady - opravy Velká spotřeba benzínu - únik paliva z nádrže - výměna nebo zalepení speciálním tmelem (tekutý kov), nebo zapájejí nebo zavaří (nádrž naplnit vodou nebo oxidem uhličitým) Ukazatel hladiny paliva neukazuje skutečné množství benzínu - deformace nádrže způsobila posunutí dorazu plováku nebo jeho ohnutí - výměna nádrže popř. plováku Cukání motoru při jízdě - špatná dodávka benzínu, měnící se hladina v karburátoru - vyčištění síta sacího koše Podávací čerpadlo s jemným sítem Demontáž a montáž provedeme obvyklým způsobem podle výrobce. Po odpojení přívodu benzínu je nutné hadičku zajistit ve vyšší poloze, než je hladina benzínu v nádrži. Kontrola Vizuálně netěsnost, síto, membrána Výkonu čerpadla schopnost vytlačit určité množství za určitý počet zdvihů membrány Údržba vyčištění sacího koše Projevy závad závady opravy Velká spotřeba benzínu únik paliva z netěsného čerpadla (povolená nebo nerovná příruba, uvolněná trubička, netěsný kryt síta) výměna čerpadla nebo netěsného dílu Benzín v oleji prasklá membrána výměna membrány Dlouhý start po delší přestávce netěsnost ventilků čerpadla (není zbytkový tlak benzínu mezi čerpadlem a karburátorem) výměna ventilků a jejich těsnění nebo celého čerpadla 2

3 - 3 - Karburátor Stručná funkce karburátoru: Poslední karburátory byly poměrně složité a měli spoustu přídavných zařízení, které zajišťovaly přesnější řízení směsi. Hlavní systém (Je v činnosti neustále) Palivo v plovákové komoře. které není již nasáváno čerpadlem, ale samotným motorem, proudí přes trysku do emulzní trubice, kam také proudí vzduch z horní části karburátoru. V emulzní trubici již částečně vznikne směs, která je dále nasávána do difuzoru a tam se promísí s proudícím vzduchem. Podle podtlaku v karburátoru se mění hladina v emulzní trubici a tak dochází k úpravě poměru vzduchu a benzínu podle okamžitých provozních podmínek motoru. Poslední karburátory obsahovaly dva hlavní systémy. Každý pracoval jinak podle zatížení motoru (dvoustupňové karburátory) Volnoběžný systém Při dorazu škrtící klapky není proud vzduchu natolik velký, aby strhával směs z emulzní trubice, a proto se směs tvoří v jiných kanálkách karburátoru. Vzduch je nesáván přes speciální vzdušník a mísí se s benzínem v oblasti umístění speciální trysky. Směs je nasávána dále (1) a je vyvedena za škrtící klapku (2). V tomto místě je možnost regulovat množství směsi, čímž se mění poměr volnoběžné směsi a vzduchu proudícího přes škrtící klapku. Je zde ještě jeden obtokový otvor (3), který plní funkci vzdušníku. Jakmile se ale klapky mírně pootevře, tento vzdušník je zakryt samotnou klapkou a dochází tak k potřebnému obohacení směsi při přechodu na hlavní systém. Sytič obohacuje směs při studeném startu a po startu studeného motoru Akcelerační systém vyrovnává rozdíly rychlosti proudění vzduchu a směsi při sešlápnutí plynového pedálu tím, že dopraví palivo přímo do oblasti difuzoru Obohacovací systém (ekonostat) obohatí směs při částečném zatížení motoru Kontrola a seřízení (SEDR Škoda 120) rovinnosti příruby seřízení škrtících klapek povolení dorazových šroubů, přiložení ručičkového indikátoru a utažení dorazových šroubků tak, až se klapka pootevře na hodnotu danou výrobcem ( 0,08 0,12mm) kontrola a seřízení plovákové hladiny Š demontáž víka, vyčištění jehlového ventilu, vložení kulatiny průměru 10mm (EDSR) nebo 12mm (SEDR) mezi plovák a víko, jazýček plováku se musí lehce dotýkat kuličky jehlového ventilu, nesmí ji však zmačknout kontrola osazení správnými průměry trysek a vzdušníků průměry jsou vyraženy přímo na jednotlivých součástech, podle údajů výrobce zkontrolujeme osazení podle roku výroby kontrola funkce elektromagnetického odpojovače volnoběhu zapneme zapalování, při odpojování a připojování přívodního konektoru musí jehla elektromagnetu cvakat seřízení nerovnoměrných volnoběžných otáček pakliže motor lze nastartovat, můžeme zvýšit otáčky tak, aby motor nezhasínal a pootáčením šroubu bohatosti směsi (2)docílíme vyrovnání otáček a poté šroubem přídavného vzduchu (1) otáčky nastavíme na předepsanou hodnotu POZOR!!! seřízení má vliv na emise motoru. Je nutné volnoběh seřizovat vždy pomocí přístroje Údržba důkladné vyčištění a profouknutí stlačeným vzduchem (někdy uvolní nečistoty z kanálků pouze ponoření na nějaký čas karburátoru do acetonu (bez pryžových částí) Kterákoliv závada karburátoru se projeví nežádoucí změnou v poměru vzduch benzín (měřeno přístrojem) Příliš bohatá směs (více benzínu, méně vzduchu) špatné teplé starty, vysoké spotřeba benzínu Vysoká plováková hladina (netěsný jehlový ventil, děravý plovák), ucpané vzdušníky, povolený šroub bohatosti směsi volnoběhu, silně znečištěný vzduchový filtr 3

4 - 4 - Příliš chudá směs (méně benzínu, více vzduchu) špatné studená starty, malý výkon motoru Nízká plováková hladina, ucpaná trysky, nasávání falešného vzduchu (netěsnost O kroužků regulačních šroubků, zdeformovaná příruba víka i celého tělesa, velká vůle v uložení hřídelky škrtící klapky, netěsné příruby sacího potrubí) Průměrné hodnoty EMISÍ motoru s karburátorem : CO 1,5% HC 250ppm CO2 14% O2 1% Lambda 1 Zákonné limity jsou stanoveny s ohledem na rok výroby. b) zapalování bateriové a tranzistorové s Hallovým a induktivním snímačem, systémy s rozdělovačem a bez rozdělovače. Jednotlivé komponenty základní druhy, konstrukce, činnost, zkoušení, projevy a příčiny závad, nastavení, seřízení, - činnost zapalovací soustavy - zapalovací cívky - přerušovač, kondenzátor, předřadný odpor - tranzistorové spínací jednotky - Hallovy a induktivní snímače - rozdělovač - vysokonapěťové kabely, odrušení - zapalovací svíčky - úhel sepnutí a jeho regulace - regulátory předstihu zážehu - vliv zapalovací soustavy na emise. Zapalovací soustavy Základy: U zážehových motorů je směs zapalována cizím - elektrickým zdrojem energie. Pro bateriové zapalovací systémy je nejužívanějším principem zapalování indukční cívkou. Cívka slouží ke dvěma účelům: a) ke transformaci napětí směrem nahoru (dosažení maximálních napětí pro přeskok jiskry) b) ke kumulaci energie (napětí indukuje silné magnetické pole v jádru cívky, které představuje rezervoár energie pro připravovaný přeskok jiskry) Spínáním primárního vinutí pod napětím na kostru se vytváří magnetické pole v jádru cívky Rozpínáním primárního vinutí se mg. pole prudce odbourává a touto změnou vyvolává v obou rozpojených vinutích odezvu s opačným směrem toku elektronů, než protékal primárním vinutím při sepnutí kontaktů. V sekundárním vinutí je napětí tak vysoké, že přeskočí mezeru mezi elektrodami zapalovací svíčky. Spínání a rozpínání se děje mechanicky (přerušovač), elektronicky (koncový spínač, stupeň) v popř. integrován v zapalovacím modulu spolu se snímačem polohy apod. 4

5 - 5 - Klasický kontaktní systém 1= akumulátor 2= spínací skříňka 3= zapalovací cívka 4= rozdělovač 5= kondenzátor 6= přerušovač 7= zapalovací svíčky Rv= předřazený odpor (vypínán při studeném startu) a= rotační rozdílení jiskry b= statické jednojiskrové c= statické dvoujiskrové Funkce, zkoušení, nastavení, seřízení, projevy a příčiny závad Zapalovací cívka - transformace nízkého napětí na vysoké elektromagnetickou indukcí - měření. el. odporu vinutí, zkratů na kostru, měření osciloskopem - špatné starty, cukání v plné zátěži Přerušovač Kondenzátor Předřadný odpor - spínat primární proud, rozepnutím vzniká el.mag. indukce v zap. Cívce - měření úbytku napětí na kontaktech, měření osciloskopem - nastavení vzdálenosti kontaktů dle výrobce - špatné starty, cukání při jízdě - napomáhá rychlé ztrátě magnetického pole při rozenutí kontaktů, zabraňuje el.mag. rušení spotřebičů - měření multimetrem, osciloskopem - úplná absence jiskry, nebo cukání při jízdě - při startování je vyřazen a na cívku je přivedeno startovací napětí (9V) - měřením multimetrem, osciloskopem - způsobí defekt v zap. Cívce (zkrat), nebo přerušení napájení zap. cívky 5

6 - 6 - Tranzistorové spínací jednotky - spínají primární proud místo mechanických kontaktů - měření osciloskopem, multimetrem - úplná absence jiskry Hallovy snímače - informují tranzistorovou spínací jednotku o otáčkách, na které ona reaguje spínáním a rozepínáním primárního vinutí zap. cívky a tím pádem také změnou úhlu sepnutí - měření osciloskopem, multimetrem napájení a kostru - bez jiskry Induktivní snímače - jako Hallovy snímače (jiný signál) - měření osciloskopem, multimetrem napájení a kostru - bez jiskry Rozdělovač - sdružený přístroj osahující přerušovač, regulátor předstihu a vlastní rozdělovač vysokého napětí - měření osciloskopem, multimetrem, vizuální kontrola - závady dle charakteru závady konkrétních součástí Vysokonapěťové kabely a jejich odrušení - dopravují vysoké napětí k zap. svíčkách, mají vysoký el. odpor z důvodu odrušení - měření multimetrem, osciloskopem - cukání, chod na méně válců Zapalovací svíčky - velice choulostivá část soustavy, je vystavena velkým tepelným a chemickým změnám - měření osciloskopem, vizuální prohlídka - cukání, chod motoru na méně válců Úhel sepnutí a jeho regulace Úhel sepnutí je úhel na vačkové či klikové hřídeli po který je cívka sepnuta na kostru, čímž dochází ke vzniku magnetického pole (nabíjení). 6

7 u bateriových zapalování je úhel sepnutí cívky dán pevně nastavenou vzdáleností na kontaktech. Při volnoběhu, kdy dochází ke zbytečně dlouhé době sepnutí, musí primární vinutí svým odporem čelit příliš velkému proudu (odpor vinutí je větší ca 3Ohmy) - u tranzistorových zapalování je úhel sepnutí regulován podle otáček motoru a tak již cívka může mít menší el. odpor a tím se rychleji nabíjí Regulátory předstihu zážehu - odstředivý regulátor předstihu zvyšuje předstih s otáčkami - podtlakový regulátor předstihu zvyšuje předstih se změnou tlaku v oblasti škrtící klapky Vliv zapalovací soustavy na EMISE - jakákoliv závadana zapalovací soustavě se v důsledku projeví kratší dobou hoření jiskry. Směs tak neprohoří a ve výfuku se objevuje zvýšené množství jedovatých nespálených uhlovodíků HC. Diagnostika zapalovací soustavy osciloskopem. Filosofie: Signál zapalování má pro diagnostiku zážehového motoru nezastupitelnou úlohu. Jiskra - tedy prudký tok elektronů mezi elektrodami zapalovací svíčky je nejcitlivějším senzorem prostředí místa, kde jiskra přeskakuje. Nejprve si však osvěžme, o co při přeskoku jiskry vlastně jde. Úloha zapalovací cívky.. je dvojí. K přeskoku jiskry, která by komprimovanou (stlačenou) směs zapálila, je potřeba řádově 100 násobně vyššího napětí, než je schopno palubní napětí dodat. Proto plní zapalovací cívka úlohu transformace napětí tím, že počet závitů sekundárního vinutí je přibližně 50x vyšší než závitů primárního vinutí. Druhá úloha zapalovací cívky opět podporuje jiskru a to tím, že prodlužuje její dobu hoření. Samotné napětí by dokázalo přeskok náboje, ne však jeho delší dobu hoření, která je potřeba k zapálení směsi paliva se vzduchem. K tomu, aby počet elektronů byl zvýšen, kumuluje zapalovací cívka po dobu sepnutí kontaktu sv.č.1 na kostru energii tím, že vystavuje díky svému feromagnetickému jádru silnéí magnetické pole. Princip funkce přeskoku jiskry...po dobu sepnutí sv.č.1 na kostru proudí jejími závity elektrony velkou rychlostí, protože má její vinutí nízký odpor. Protože jsou závity cívky navinuty na společném jádru se sekundárním vinutím, vytváří se okolo cívky silné magneticklé pole, které zpětně působí na průtok elektronů závity cívky. Proto cívka krátce po sepnutí kontaktů náhle zvětší svůj elektrický odpor. Cívka je tedy "nasycena" magnetickým polem ve kterém je nakumulováno značné množství energie. Ve tomto stavu je v bodu zážehu obvod primáru rozepnut, a cívkou nyní přestane náhle proudit elektrický proud. Silné magnetické pole okolo cívky se nyní mžikově zhroutí, přičemž se v překmitu polarita magnetického pole cívky obrací. V tento moment působí siločáry na závity cívky zpětně tak, že se ve vinutí budí zpětný proud elektronů v opačném směru než při sepnutém primárním okruhu. 50-ti násobným počtem závitů je "samoindukční" (tak se nazývá tento efekt) napětí transformováno z cca 100 až 400 V na primáru na 5000 až V na sekundáru. Děj na zapalovací svíčce..se dá popsat následovně. Sekundární okruh není v době sepnutí kontaktů primárního obvodu uzavřen. To znamená že obvod sekudárního vinutí je otevřený právě v místě, kde se nachází zapalovací svíčka. Ano, její elektrody představují pomyslný "spínač", který je rozpojen. Vlivem značného nárůstu vysokého napětí v době, kdy se rozpojí primární obvod a kdy se indukuje toto vysoké napětí na sekundáru (tedy vlivem velkého rozdílu potenciálu jedné elektrody oproti elektrodě druhé) mezi elektrodami, je prostředí mezi elektrodami svíčky vystaveno riziku průrazu jiskrou- a o to právě jde, aby se tak stalo... Ionizace prostředí mezi elektrodami.. je jev, který vytvoří z prostředí vysokoohmického prostředí nízkoohmické. Před vlastním vysvětlením ještě upřesněme, že vzduch patří v tabulce materiálů s uvedenou elektrickou vodivostí mezi výtečné izolanty (tedy vzduch klade proudu elelktronů vysoký odpor). Ztlačí-li se tedy pístem v kompresní fázi vzduch, je mezi elektrodami svíčky ještě lepší izolační plynný materiál, tedy ještě horší podmínky pro přeskok jiskry. Nezapomeňme, že spolu se vzduchem je ve spalovacím prostoru ještě palivo. Jde-li o benzín, ten vodivost elektrického proudu vylepšuje, takže jiskra je schopna přeskočit tím lépe, čím je směs bohatší (až do jisté hranice, kdy je svíčka "mokrá" a toto palivo začne tvořit vodivé můstky - znáte to, kdy se motor vulgárně řečeno "uchlastá"..). V době rozepnutí kontaktů se toto pořád ještě vysokoohmické prostředí začne mezi elektrodami ionizovat (jev, který "rovná" molekuly silným polarizačním polem jedním směrem). V době, kdy dojde k ionizaci se ono vysokoohmické prostředí změní v nízkoohmické a elektrony proudí hromadně na opačnou stranu, kde je jich 7

8 - 8 - nedostatek. Po dobu, kdy trvá velký rozdíl elektrického potenciálu mezi elektrodami svíčky, je prostředí mezi nimi ionizováno, je tedy nízkoohmické a elektrony stále proudí. Klesne-li však rozdíl potenciálů pod jistou hranici, stává se prostředí opět vysokoohmické a elektrony se přestanou stěhovat z jedné elektrody na druhou a elektrický oblouk v mezeře zhasíná. Zbytková energie zapalovací cívky v otevřeném obvodu dokmitá. No a co?...řekl by někdo. Tím, že víme, jak se chová vlastně naše zjedodušeně nazvaná "jiskra" je výhrou pro každého diagnostika, kteý se vyzná ve čtení oscilogramů. Z oscilogramu jde totiž přečíst spousty informací: Např. jestli se ve spalovacím prostoru nachází dostatek paliva, jestli hoří jiskry mezi elektrodami, jestli je dostatečná komprese, jestli v akceleraci nenašla jiskra jinou cestu než ve válci, jak na tom jsou svíčky po zahřátí v zátěži, jak se chová studený start, kde může ležet problém v cukání nebo sníženém výkonu a stovky dalších informací, které si ve Workshopu budeme detailně ukazovat. Popis oscilogramu zapalovacího signálu...je vlastně nenahraditelnou informací o schopnosti jiskry směs paliva se vzduchem zapálit. Vzorový zapalovací signál systému Opel Multec 1=moment sepnutí kontaktů primárního obvodu, 2=zvýšení napětí vlivem zvýšeného odporu cívky vzrůstajícím magnetickým polem okolo cívky a v jejím jádru, 3=rozepnutí kontaktů primáru, 4=samoindukce cívky po rozpojení primárního obvodu, 5=pokles na nižší napětí vlivem zionizování prostředí mezi elektrodami svíčky, 6=po zhasnutí oblouku (zhroucení ionizace) se zbytková energie zvedá ale nestačí prostředí znovu ionizovat - není palivo a není dostatek energie ve vinutí cívky, 7=dokmit zbytkové energie ve vinutí cívky za rozpojeného obvodu (jiskra, která obvod uzavírala již nehoří, 8=plocha vyjadřující množství energie zapalovací cívky nakumulované v jejím vinutí, 9=uklidnění signálu po doznění dokmitu (sekundár). Poznámka k obrázku: Tento oscilogram pochází z vozu Opel s motorem Multec. Každý průběh zapalovacího signálu má svoje specifika. Opel se liší od ostatních signálů tím, že jeho napětí při hoření jiskry (5) má klesající tendenci. Tzn. že oblouk začne hořet při vyšším napětí a skončí při nižším napětí. To je způsobenou stavbou zapalovací cívky a průřezem vodičů, které spolu dohromady tvoří jistou charakteristickou kapacitu. Výhody statických systémů oproti rozdělovači 1. menší stavba cívky, protože její energie nemusí překonávat jiskřiště na palci a odrušení palce. 2. odpadá výrobně složitý rozdělovač (nižší výrobní cena) Rozdíly: U jednojiskrových statických systémů musí být pro potlačení tzv. spínací jiskry zařazena vysokonapěťová dioda, která nepustí indukované napětí v sekundáru (cca 2kV ) do obvodu (neuzavře okruh) U dvoujiskrových statických systémů plní tuto úlohu do série zapojená druhá zapalovací svíčka. 8

9 - 9 - Protichůdné snahy Sekundární okruh musí splňovat kritéria pro vedení vysokých napětí. Velké průřezy s sebou nesou nevýhodu zdrojů nežádoucí kapacity, která zhoršuje podmínky pro přeskok jiskry. Proto musí být zapalovací kabely co nejkratší. Veškerá přeskočiště jisker (palec, svíčka) jsou zdroji rušení. Tato rušení se kompenzují vřazováním odporů do blízkosti zdroje rušení. Odpory kladou proudu při zápalu odpor jiskře, což je opět nevýhodou. Shrnutí: Zapalovací systémy reagují citlivě na změny jakéhokoliv z parametrů motoru. Je-li např. vyměněna zapalovací cívka nebo svíčky za jiný, než výrobcem doporučený typ, je možné, že motor nebude schopen dosáhnout svých dřívějších výkonů! Poruchy systému zapalování: Volnoběh: Diagnostika zapalování 9

10 Příklady správného hoření jiskry mezi kontakty: volnoběh sekundár OK volnoběh válce vedle sebe sekundár OK regulace primárního proudu při volnoběhu regulace zobrazená do sekundárního proudu při volnoběhu maximální úhel sepnutí malé přeskokové napětí díky nízké kompresi 1. válce, nebo 10

11 Příklady vadných průběhů hoření : paralelní jiskřiště mimo spalovací prostor na 2. válci, nebo přerušený zapalovací kabel na druhém válci, nebo na třetím válci přicpaný vstřikovací ventil, nebo dolní řada válců dvanáctiválce ulité svíčky vlivem neukostřené lambdasondy, nebo "chudá" jehla se objevuje u válce s plněním chudou směsí, nebo druhý válec statického dvoujiskrového zapalování s velkou vzdáleností elektrod + začernání svíčky, nebo velká elektrodová vzdálenost - upálené elektrody, nebo druhý válec - přerušený zapalovací kabel v koncovce, nebo mezizávitový zkrat vinutí sekundáru, nebo 11

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

ZAPALOVÁNÍ ZÁŢEHOVÝCH MOTORŮ

ZAPALOVÁNÍ ZÁŢEHOVÝCH MOTORŮ ZAPALOVÁNÍ ZÁŢEHOVÝCH MOTORŮ Úkolem zapalování je zaţehnout směs paliva a vzduchu ve válci spalovacího motoru v poţadovaném okamţiku. K zapálení směsi dochází zpravidla na konci kompresního zdvihu před

Více

Snímače a akční členy zážehových motorů

Snímače a akční členy zážehových motorů Ústav automobilního a dopravního inženýrství Snímače a akční členy zážehových motorů Brno, Česká republika Rozdělení komponent motor managementu Snímače nezbytné k určení základních provozních parametrů

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_52_INOVACE_ SZ_20.15 Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vytvoření: 19. 03. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů zážehové motory Úkolem systému je připravit směs paliva se vzduchem v optimálním poměru, s cílem dosáhnout - nejnižší spotřebu - nejmenší obsah škodlivin

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 zapis_spalovaci 108/2012 STR Gc 1 z 5 Spalovací Mění #1 energii spalovaného paliva na #2 (mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 dopravních

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

TECHNOLOGIE. Ze školní dílny

TECHNOLOGIE. Ze školní dílny Pan Jiří Hampl je mistrem odborného výcviku v SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové. Díky svým pedagogickým dovednostem a povaze nadšeného diagnostika se stal přispěvatelem našeho časopisu a vybudoval si

Více

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES 19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES ROZDĚLENÍ SPLAOVACÍCH MOTORŮ mechanická funkčnost pístové nebo rotační Spalovací motor pracuje

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

BVF Karburátor 16 N3

BVF Karburátor 16 N3 BVF Karburátor 16 N3 Technický popis Karburátor BVF je originální sériově montovaný karburátor pro všechny motocykly Simson. Karburátor je kvalitně vyrobený ze zinkového odlitku. Je kompletní připravený

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo...

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo... Obsah Úvod.................................................................. 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče................. 10 Akumulátor...........................................................

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24 Obsah Obsah...................................................... 3 vod....................................................... 11 Z kladnì pojmy............................................ 12 Prohlídky,

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Emisní předpisy... 11 Měření emisí... 13

Emisní předpisy... 11 Měření emisí... 13 Obsah 1 Palivo a emise....................................... 11 Emisní předpisy.......................................... 11 Měření emisí............................................. 13 2 Z ûehovè a vznïtovè

Více

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9 Obsah Obsah Úvodem Slovo autora.................................................. 9 Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG Kde se vzalo LPG.............................................. 11 Fyzikální vlastnosti

Více

Lambda sonda je snímač přítomnosti kyslíku ve výfukových plynech. Jde o

Lambda sonda je snímač přítomnosti kyslíku ve výfukových plynech. Jde o Lambda sonda Kontrola lambda řízení Lambda sonda je snímač přítomnosti kyslíku ve výfukových plynech. Jde o elektrochemický člen, který na základě chemické reakce vytváří elektrický signál. Jeho výstupní

Více

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

10 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA... 174 11 PROGNOSTIKA... 178 12 ZÁKONY A PŘEDPISY PRO MOTOROVÁ VOZIDLA... 179 LITERATURA... 181

10 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA... 174 11 PROGNOSTIKA... 178 12 ZÁKONY A PŘEDPISY PRO MOTOROVÁ VOZIDLA... 179 LITERATURA... 181 OBSAH PŘEDMLUVA........................................... 9 1 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ..... 10 2 GARÁŽOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ........................... 11 2.1 Garážování a skladování automobilů..........................

Více

Problém nefunkčního předstřiku

Problém nefunkčního předstřiku Problém nefunkčního předstřiku Sériová diagnostika nelhala Zákazník přivezl vozidlo s problémem, rozsvícení se kontrolky motoru při zvýšených otáčkách, jinak byl provoz vozidla v pořádku. Jednalo se o

Více

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III VÝROBCE: Vladimír Vácha VM MOTOR Sedláčkova 2570 397 01 Písek Tel.: 382 215 434 Fax: 382 215 434 E-mail: vmmotor@iol.cz Web.: www.vmmotor.com Technické informace: Utahování šroubů a matek motoru VM 125

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

Diagnostika poruch elektrických zařízení

Diagnostika poruch elektrických zařízení Diagnostika poruch elektrických zařízení elektrická soustava spalovacích motorů jednovodičová soustava (záporný pól = kostra vozidla) použití stejnosměrné soustavy si vynutila akumulátorová baterie jmenovité

Více

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 "- I 01-3 Vlastní diagnostika III Tabulka závad, císla závad 16496...17566 "\ Upozornení. Relevantní závady v systému elektrického ovládání plynu budou

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

Palivové soustavy vznětového motoru

Palivové soustavy vznětového motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.1.2014 Název zpracovaného celku: Palivové soustavy vznětového motoru Tvorba směsi u vznětových motorů je složitější,než u motorů zážehových.

Více

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70 OBSAH 1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ......... 7 1.1 Palivová soustava zážehových motorů s karburátory............. 8 1.2 Karburátory............................................ 13 1.2.1 Rozdělení

Více

PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5

PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5 1 DOPRAVNÍ (PODÁVACÍ) PALIVOVÁ ČERPADLA Zabezpečují dopravu paliva z palivové nádrže do plnicí komory vstřikovacího čerpadla. Druhy dopravních palivových čerpadel : pístová dopravní čerpadla jednočinné

Více

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Učební texty Diagnostika snímače 4. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe Fleišman Luděk 9.12.2012 Potenciometrický snímač pedálu akcelerace Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 4. U běžného řízení motoru zadává řidič

Více

Dodatek k návodu Autoskop II

Dodatek k návodu Autoskop II Dodatek k návodu Autoskop II Obsah Tento dodatek vysvětluje práci s osciloskopem a doplňuje základní návod, který se zabývá ovládáním programu osciloskopu. Uživatel zde najde první kroky praktického měření,

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství Injection EMS 31.32 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch - 2 Diagnostika - Interpretace povelů - 8 Diagnostika - Stížnosti zákazníka - 10 Diagnostika - Interpretace parametrů

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ ZAPALOVÁNÍ U spalovacích motorů se prakticky používají dva způsoby zapalování paliva v pracovním prostoru. U vznětových motorů je to zapalování kompresním teplem a u zážehových motorů se jedná o zapalování

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

Pístové spalovací motory-pevné části

Pístové spalovací motory-pevné části Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.1 Měření parametrů Kapitola 27 Skoková lambda

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Měření emisí motorových vozidel

Měření emisí motorových vozidel 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

Regulace napětí automobilového alternátoru

Regulace napětí automobilového alternátoru Regulace napětí automobilového alternátoru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF

Více

Elektromagnetické ventily RAIN BIRD DV, DV-F

Elektromagnetické ventily RAIN BIRD DV, DV-F Elektromagnetické ventily RAIN BIRD DV, DV-F ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 MOTOR PARILLA GAZELLE 60cc KÓD POZICE Prodejní cena - Kč ### Popis položky MOTOR PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG MOTOR PARILLA

Více

Automatické ovládání sprchy SLS 01K SLS 01AK SLS 01TK SLS 02

Automatické ovládání sprchy SLS 01K SLS 01AK SLS 01TK SLS 02 Montážní návod Automatické ovládání sprchy SLS 0K SLS 0AK SLS 0TK SLS 0 Automatické ovládání sprch ZPĚT Vlastnosti: SLS 0K, SLS 0AK, SLS 0 - reaguje na vstup osoby do snímané zóny čidla okamžitým sepnutím

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR PODPORA CVIČENÍ 1 Sací systém spalovacího motoru zabezpečuje přívod nové náplně do válců motoru. Vzduchu u motorů vznětových a u motorů zážehových s přímým vstřikem paliva do válce motoru. U motorů s vnější

Více

PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZINU

PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZINU Prof. Ing. František Vlk, DrSc. PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZINU Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Pro přípravu směsi se dnes místo karburátorů používají vstřikovací

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění:

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění: Tryska JLM Pokyny pro instalaci: Nainstalujte nádobu pro přísadu JLM v pevné vodorovné poloze na snadno přístupné místo bez vibrací, které zaručuje, že jsou přístupné přípojky na dně nádrže. Nádrž zatím

Více

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové SPALOVACÍ MOTORY Druhy spalovacích motorů rozdělení podle způsobu zapalování podle počtu dob oběhu podle chlazení - zážehové = zvláštním zdrojem (svíčkou) - vznětové = samovznícením - čtyřdobé - dvoudobé

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 6 Ventil

Více

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o.

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o. Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva 1 Cílové skupiny uživatelů a oblasti použití Cílové skupiny uživatelů stavební průmysl půjčovny stavebních strojů zahradnictví a krajinářství komunální

Více

Konstrukce drážních motorů

Konstrukce drážních motorů Konstrukce drážních motorů Vodní okruhy spalovacího motoru ( objem vody cca 500 l ) 1. Popis hlavního okruhu V hlavním vodním okruhu je ochlazována voda kterou je chlazen spalovací motor a pláště turbodmychadel.

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 7 Lambda

Více

TEDOM a.s. divize MOTORY

TEDOM a.s. divize MOTORY 6 1 61-0-0274 POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: INDEX o NÁZEV: BRZDNÝ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ MOTORY TEDOM OBSAH. list č. 1. Úvod... 2 2. Práce před spuštěním... 2 3 3. Záběh... 3 4 4. Práce po záběhu...

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009 výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA Špičková prémiová paliva VERVA Diesel, výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace VERVA

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Test SM Automobilová elektrotechnika III.

Test SM Automobilová elektrotechnika III. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Test

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

STIHL FS 240, 260, 360, 410, 460 Nová generace křovinořezů/vyžínačů. Nové FS 4147

STIHL FS 240, 260, 360, 410, 460 Nová generace křovinořezů/vyžínačů. Nové FS 4147 Nová generace křovinořezů/vyžínačů Nové FS 4147 ANDREAS STIHL, spol. s r.o. Nová generace křovinořezů/vyžínačů Nové FS 4147 Řidítková rukojeť pro vyžínání Převodovka 4137 30 tyč o Ø 25,4 mm 1-bodový antivibrační

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Metody měření provozních parametrů strojů. Metodika měření. absolutní a měrná spotřeba paliva. měření převodového poměru,

Metody měření provozních parametrů strojů. Metodika měření. absolutní a měrná spotřeba paliva. měření převodového poměru, Metodika měření měření převodového poměru, měření setrvačné hmotnosti vozidla, menší motory se roztáčejí elektromotory, větší motory se roztáčí motorem vozidla, vlastní akcelerace měřeného motoru, měření

Více

Středoškolská technika 2015

Středoškolská technika 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 17 Elektro

Více

Palivové soustavy zážehových motorů:

Palivové soustavy zážehových motorů: Palivové soustavy zážehových motorů: Účel: Za každého provozního stavu motoru zásobovat systém přípravy zápalné směsi palivem Používané palivo: kapalné (benzín, benzol, metanol) plynné (zemní plyn, propan-butan,

Více

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19

Více

Spalovací motory. Palivové soustavy

Spalovací motory. Palivové soustavy 1 Spalovací motory Palivové soustavy Úkolem palivové soustavy je přivést, ve vhodný okamžik vzhledem k poloze pístu potřebné množství paliva do spalovacího prostoru nebo sacího potrubí. Zážehové motory

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů (KVM) Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Nízkoemisní autobusový motor ML 637 NGS na zemní plyn (Dokončení

Více

ŘJ MPI ELECTRONIC 0410F USER MANUAL SERVICE AND REPAIR MANUAL

ŘJ MPI ELECTRONIC 0410F USER MANUAL SERVICE AND REPAIR MANUAL MPI řídící jednotka elektronického vstřikování paliva pro sportovní a hobby motory. Strana 1 z 19 ŘJ MPI ELECTRONIC 0410F USER MANUAL SERVICE AND REPAIR MANUAL MPI řídící jednotka elektronického vstřikování

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Šetřete palivo s Bosch Car Servisem. Výrobky Bosch: Více kilometrů, méně paliva

Šetřete palivo s Bosch Car Servisem. Výrobky Bosch: Více kilometrů, méně paliva Šetřete palivo s Bosch Car Servisem Výrobky Bosch: Více kilometrů, méně paliva Méně přestávek na tankování: Úspora paliva Víte, které komponenty vašeho vozidla nejvíce ovlivňují úsporu paliva? vstřikovače

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 21 Snímač

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) :

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 8 Vstřikovací

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_19_EMISE ZAZEHOVYCH MOTORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 9 Kontrola

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) : (-).1701-HZ Kontrola kompresoru

Více

01-4 Vlastní diagnostika IV

01-4 Vlastní diagnostika IV FABA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 01-4 Vlastní diagnostika V Tabulka závad, císla závad 17573...18097 Zobrazení na -V.A.G 1552- Možná prícina závady Možné projevy závady Odstranení závady

Více