Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky."

Transkript

1 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

2 Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního charakteru: pojišťovací společnosti smluvní spořitelní instituce: penzijní fondy instituce kolektivního investování (investiční a podílové fondy)

3 Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 3. ostatní finanční (investiční) zprostředkovatelé: obchodníci s cennými papíry ostatní finanční zprostředkovatelé

4 OBCHODNÍ BANKOVNICTVÍ Slovo banka původ v italském banco (lavice, na níž středověcí peněžní obchodníci provozovali svou činnost) bankovnictví má kořeny už ve starověku 1. informace o existenci peněžníků jsou ze starověkého Egypta, Babylónie a Asýrie (výměna a úschova peněz) u starověkých národů se peněžními obchody zabývali kněží odklon od církve v antickém Řecku, velký rozmach bankovnictví v období starověkého Říma

5 Historický vývoj obchodního bankovnictví k zakládání prvních bank dochází v 11. a 12. století především ve významných obchodních centrech severní Itálie centrální banky se začaly formovat v 17. století 1. banka - Banka sv. Jiří (Casa di S. Giorgio) 1408 V Rakousku-Uhersku bankovnictví zaznamenalo rozvoj až s nástupem Marie Terezie v Praze jen detašovaná pracoviště bank sídlících ve Vídni

6 Vývoj bankovnictví v ČSR / ČR únor 1919 založen Bankovní úřad - A. Rašín (1. čs. ministr financí) 1926 Národní banka Československá jako CB státu + soukromé banky, lidové peněžní ústavy, spořitelní a úvěrní družstva, do 1945 fungovala v Praze též burza, po roce 1938 byla Národní banka Československá rozdělena na Národní banku pro Čechy a Moravu a Slovenskou národní banku, ve všech bankovních institucích německý bankovní dohled,

7 Vývoj bankovnictví v ČSR / ČR 1945 obnovena Národní banka Československá, v říjnu 1945 převedena na veřejný ústav (podílela se na přípravě znárodnění) 1950 Státní banka Československá plně podřízená státu, do roku banky: Investiční banka Československá obchodní banka (1965) Živnostenská banka Československá státní spořitelna

8 Vývoj bankovnictví v ČSR / ČR 1990 nové bankovní zákony založena KB, Všeobecná úvěrová banka, Investiční banka (obnovena činnost) 1991 Konsolidační banka (státní peněžní ústav) založena za účelem oddlužení bank, 1992 Českomoravská záruční a rozvojová banka pro podporu malého a středního podnikání, 1992 novela zákona o bankách, SBČS již není závislá na státu, zřízen bankovní dohled, základní kapitál banky 300 mil. Kč,

9 Vývoj bankovnictví v ČSR / ČR 1993 Česká národní banka, oddělení bankovních soustav ČR a SR, 1993 stavební spořitelny, 1994 zvýšení ZK banky na 500 mil. Kč, pojištění vkladů, 1995 obnoveno hypoteční bankovnictví (přestalo fungovat po r. 1938), 1995 Česká exportní banka, přípravy a vstup ČR do EU unifikace bankovních předpisů.

10 BANKA druh finančního zprostředkovatele, je podnikatelským subjektem se specifickými rysy, základním cílem činnosti banky je maximalizace tržní hodnoty akcií / maximalizace zisku

11 Základní funkce bank 1. finanční zprostředkování banky provádějí transformaci peněz z různých hledisek: - kvantitativní transformace, - časová transformace, - teritoriální transformace, - měnová transformace. 2. emise bezhotovostních peněz bezhotovostní peníze mohou emitovat všechny banky, které poskytují úvěry a CB hotovostní peníze může emitovat pouze CB 3. provádění platebního styku 4. zprostředkování finančního investování

12 Úrok Úrok = cena peněz je částka, kterou získává věřitel od dlužníka jako odměnu za půjčení peněz Úroková sazba (úroková míra) vyjadřuje úrok v procentech z hodnoty kapitálu za časové období, nejčastěji za 1 rok. Fisherova rovnice vztah mezi nominální úrokovou sazbou, reálnou úrokovou sazbou a očekávanou mírou inflace: i N i R

13 Bankovní sektor, bankovní systém Bankovní sektor = část ekonomiky, kde základní jednotkou je banka Bankovní systém = je způsob uspořádání bankovního sektoru je tvořen centrální bankou, souhrnem obchodních bank v zemi, vztahy mezi nimi a vztahy k okolí.

14 Bankovní systém podle postavení centrální banky lze rozlišovat bankovní systémy: jednostupňové dvoustupňové podle rozsahu poskytovaných služeb lze rozlišovat bankovní systémy: univerzální oddělené (USA, Glass-Steagall Act )

15 Český bankovní systém jde o dvoustupňový univerzální systém s existencí určitých specializovaných bank: centrální banka: Česká národní banka univerzální banky: ČS, ČSOB, KB,... specializované banky: stavební spořitelny, ČMZRB (Českomoravská záruční a rozvojová banka, ČEB (Česká exportní banka), přehledy: ČNB

16 Specializované banky 1. Stavební spořitelny 2. Hypoteční banky 3. Spořitelní a úvěrová družstva ( družstevní záložny ) 4. Specializované banky

17 Obchodní banka v ČR v ČR je vymezena zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách minimální výše základního kapitálu banky je 500 mil. Kč (od r. 1994) o udělení bankovní licence rozhoduje ČNB

18 Obchodní banka v ČR K vymezení banky máme dvě hlediska: funkční hledisko právní hledisko: zákon č. 21/1992 o bankách

19 Klasifikace obchodních bank v ČR dle bilanční sumy A. Velké banky (bilanční suma nad 200 mld. Kč) B. Střední banky (bilanční suma 50 až 200 mld. Kč) C. Malé banky (bilanční suma pod 50 mld. Kč) D. Pobočky zahraničních bank E. Stavební spořitelny

20 Klasifikace obchodních bank v ČR dle původu základního kapitálu banky se státní účastí banky s rozhodující českou účastí banky s rozhodující zahraniční účastí pobočky zahraničních bank banky v nucené správě

21 Fond pojištění vkladů právnická osoba zřízená na základě zákona o bankách pojištění vkladů v bankách: 100 tis. EUR (od r. 2011) na vkladatele u 1 banky pojištěné instituce nepojištěné vklady

22 Jednotná bankovní licence novela zákona o bankách zavedla princip jednotné bankovní licence platnost od , možnost podnikání zahraničních bank na území ČR a podnikání našich bank na území členských států EU a EFTA (Evropské sdružení volného obchodu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) vklady klientů u poboček zahraničních bank jsou pojištěny v systému domovského státu s možností pojištění Fondem pojištění vkladů v ČR (o systému pojištění má banky povinnost informovat klienty) ČNB provádí dohled nad zahraničními bankami v režimu jednotné licence v oblasti likvidity a platební schopnosti, konsolidovaného dohledu, účetnictví, vnitřní kontroly, praní špinavých peněz.

23 Bilance (účetní rozvaha) banky zachycuje souhrnnou hodnotu jednotlivých forem hospodářských prostředků, tj. celkový stav majetku banky.

24 Bilance banky

25 Vlastní kapitál Vlastní kapitál banky základní kapitál (akciový) zákonné rezervní fondy ostatní kapitálové fondy nerozdělený zisk

26 Bilance banky podrozvahové (mimobilanční) položky budoucí (pevný nebo potenciální) závazek nebo pohledávka z příslibu úvěru a půjček ze záruk a směnek z akreditivu ze spotových operací z pevných termínových operací (forward, futures, swaps): obě smluvní strany mají pevné právo a povinnost splnit obchod z opčních operací: majitel opce má právo, ale nemá povinnost, operaci provést. Prodávající opci má povinnost na požádání splnit. ze zástav

27 Výkaz zisku a ztráty obchodní banky (výsledovka) VÝNOSY Přijaté úroky Výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem Výnosy z majetkových účastí Výnosy z poplatků a provizí Zisk z finančních operací Výnosy ostatní (např. z finančního leasingu) Použití účelových rezerv a opravných položek -k úvěrům -k majetkovým účastem -ostatní Mimořádné výnosy Výsledek hospodaření NÁKLADY Placené úrok Placené poplatky a provize Ztráta z finančních operací Všeobecné provozní náklady -osobní náklady -sociální náklady -daně a poplatky hrazené z nákladů Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku Ostatní provozní náklady (např. na finanční leasing) Tvorba účelových rezerv a opravných položek -k úvěrům -k majetkovým účastem -ostatní Mimořádné náklady Výsledek hospodaření

28 Základní zásady řízení banky Mezi nejdůležitější patří: řízení AKTIV a PASIV řízení RIZIK v předem vymezených mezích řízení LIKVIDITY na dostatečné hladině dosažení SOLVENTNOSTI BANKY dosahování určitého stupně VÝNOSNOSTI = RENTABILITY vybraných ukazatelů

29 Řízení AKTIV a PASIV = řízení jejich struktury tak, aby banka byla likvidní při minimalizaci rizik, minimalizaci nákladů a maximalizaci výnosů existuje několik metod řízení A a P např.: ZLATÉ BANKOVNÍ PRAVIDLO

30 Řízení RIZIK Klasifikace bankovních rizik: 1. úvěrové riziko nesplacení dluhu, úvěru dlužníkem Příčiny: a) interní b) externí Prevence: zdokonalování systému poskytování úvěrů stanovení limitů interní předpisy využívání bankovních registrů

31 Registry v ČR Centrální registr úvěrů (provozuje ČNB) Bankovní registr klientských informací (BRKI) - provozuje CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s. (http://www.cbcb.cz/) Czech Non-Banking Credit Bureau (http://www.cncb.cz/) Sdružení SOLUS (Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům) (https://www.solus.cz)

32 Řízení RIZIK klasifikace rizik 2. úrokové riziko (riziko ztráty vyplývající ze změn tržních úrokových sazeb), 3. měnové riziko (riziko ztráty vyplývající ze změn měnových kurzů), řízení úrokových a měnových rizik: a) přizpůsobit strukturu A a P b) pomocí derivátů

33 Řízení RIZIK klasifikace rizik 4. likviditní riziko (riziko, že banka nedostojí v každém okamžiku svým splatným závazkům), Řízení: a. na straně A b. na straně P

34 Řízení RIZIK klasifikace rizik 5. kapitálové riziko (riziko nesolventnosti) = banka musí udržovat dostatečnou výši vlastního kapitálu (závazky < aktiva) 6. operační riziko (provozní riziko) (riziko selhání lidského faktoru, SW, technického zařízení apod.), 7. riziko země (riziko ztráty plynoucí z neochoty / neschopnosti zahraničních subjektů / země uhradit své závazky).

35 Základní ukazatele činnosti banky Banka sleduje 2 základní parametry: výnosnost (efektivnost, rentabilitu) ukazatele výnosnosti ROE, ROA bezpečnost ukazatel kapitálové přiměřenosti

36 Ukazatele efektivnosti RENTABILITA (VÝNOSNOST) AKTIV ROA (z angl. Return On Assets) Jak hodnotit ukazatel ROA? Hodnoty ROA (v %) Návratnost aktiv <0.75 slabá 0,75-1,00 pod standardem 1,00-1,25 dobrá 1,25-1,75 velmi dobrá >1,75 excelentní

37 Ukazatele efektivnosti RENTABILITA (VÝNOSNOST) VLASTNÍHO KAPITÁLU ROE (z ang. Return On Equity) kde ČISTÝ ZISK VLASTÍ KAPITÁL hospodářský výsledek za účetní období (v bilanci banky) základní kapitál + zákonný rezervní fond ze zisku + kapitálový fond + HV (zisk/ztráta) - ukazatel schopnosti vlastního kapitálu vytvářet zisk

38 Ukazatel kapitálové přiměřenosti poměr kapitálu banky k rizikově váženým aktivům minimálně 8 % řídí se předpisy ČNB a BIS (Banka pro mezinárodní platby) vychází z tzv. Cook Ratia, rozpracovaným Basilejským výborem pro bankovní dohled (BCBS) Basel, 1999 Basel II (New Basel Capital Accord), Basel III?

39 Ukazatel kapitálové přiměřenosti Rok Kap. přiměře nost 09/ ,46 11,86 11,49 11,55 12,32 14,12 15,52 15,27 16,23 17,08 18,04 Tabulka: Vývoj průměrné výše kapitálové přiměřenosti bankovního sektoru ČR (v %) Graf: Vývoj kapitálové přiměřenosti dle scénářů

40 Zátěžové testy bank Pro hodnocení odolnosti finančního systému jako celku využívá ČNB nástroj zátěžového testování. Výsledky zátěžových testů jsou zveřejňovány v každoroční Zprávě o finanční stabilitě. prováděny 2x za rok https://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zatezove_testy/index.ht ml

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 1, 4 190 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 2014 2 ROZVAHA AKTIVA Pozn. 31. prosince 2014 31. prosince 2013 1. Zlato 3 648 664 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 3. Pohledávky

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 8 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14 Zpráva dozorčí rady 20 Výrok auditora 22 Finanční část 23 Rozvaha

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 53 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU Vývoj v českém finančním sektoru byl v roce 213 převážně pozitivní. Bankovní sektor posílil svou kapitálovou přiměřenost. Přes meziroční pokles zisků

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Důvěra spojuje V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 04 Rakousko ČESKÁ REPUBLIKA Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Petra Voglová Kouzelný

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Osnova Témata Základy účetnictví Principy daňové evidence Financování podniku, rozpočetnictví a kalkulace Bankovní soustava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více