Výroční zpráva/ Annual Report 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva/ Annual Report 2009"

Transkript

1 AXA investiční společnost a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2009 more than/standards

2 Obsah/Content Informativní část/informative section: Informace o společnosti...02 About the company...03 Orgány společnosti, akcionář, auditor...08 Company s governing bodies, shareholder, and auditor...09 Změny v záznamech obchodního rejstříku...18 Changes to the entry in the Companies Register...19 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...20 Report on related parties...21 Zpráva dozorčí rady společnosti...26 Report of the Supervisory Board...27 Zpráva managementu...28 Management report...29 Předpokládaný vývoj společnosti v roce Expected development in Zpráva o hospodaření podílových fondů...32 Unit trust performance report...33 Údaje o finančních výsledcích fondů, jejichž cenné papíry mají fondy v majetku...78 Financial results of trusts in which the funds own securities...79 Účetní část/account section: Rozvaha k 31. prosinci Balance sheet as of 31 December Výkaz zisku a ztráty za rok Profit and loss account for Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok Changes in equity for Příloha účetní závěrky...86 Notes to the statutory financial statements...87 Doplnění výroční zprávy o další informace Výrok auditora Seznam poboček List of branches

3 2 Informace o společnosti stav k AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 IČ: (od : DIČ CZ ) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Výše základního kapitálu: Kč Počet zaměstnanců (fyzický stav k ): 17 Počátek aktivit AXA investiční společnosti a.s. na českém trhu se datuje od roku 1992, kdy zde zahájila svoje aktivity společnost Credit Suisse First Boston. V té době byla první společností působící v oblasti investičního bankovnictví v České republice a stala se také jedním ze zakládajících členů Burzy cenných papírů Praha, a. s. Společnost působila pod touto investiční bankou v České republice do roku 1995 a od roku 1995 do roku 2006 již jako samostatná společnost v rámci mezinárodní finanční skupiny Credit Suisse Group pod jménem Winterthur Asset Management (Praha) a.s. (dříve Credit Suisse Asset Mamagement (Praha) a.s.). V roce 2006 obdržela společnost Winterthur Asset Management (Praha) a.s. povolení České národní banky k činnosti investiční společnosti a po akvizici skupiny Winterthur skupinou AXA byla přejmenována na AXA investiční společnost a.s., pod touto firmou působí společnost od února 2007 až dosud. Klíčovou aktivitou AXA investiční společnost a.s. je vytváření a obhospodařování podílových fondů určených ke kolektivnímu investování veřejnosti i kvalifikovaných investorů a dále obhospodařování institucionálních portfolií pro subjekty v rámci skupiny AXA a další individuální klienty. K spravovala AXA investiční společnost a.s. majetek ve výši 45,9 miliard Kč. Společnost měla po celé rozhodné období organizační složku podniku v zahraničí (od ). Jde o AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, se sídlem v Bratislavě, Laurinská 18, PSČ 81101, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Po, vložka 1475/B, IČ Vedoucím organizační složky společnosti je Ing. Ľubor Vrlák. AXA investiční společnost a.s. byla po celý rok 2009 řádným členem Asociace pro kapitálový trh (www.akatcr.cz).

4 3 About the company As of 31 December 2009 AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Reg. No.: (from 1 January 2009: Tax Reg. No. CZ ) The Company is incorporated in the Companies Register of the Municipal Court in Prague, Section B, File Registered capital: CZK 20,487,000 Number of employees (actual number as of 31 Dec 2009): 17 The beginning of AXA investiční společnost a.s. activities on the Czech market dates back to 1992 when Credit Suisse First Boston started operating here. At the time, it was the first investment bank in the Czech Republic and it also became one of the founding members of Burza cenných papírů Praha, a. s. The Company operated under the auspices of the investment bank in the Czech Republic until 1995, and from 1995 to 2006 it worked as a separate business as part of Credit Suisse Group under the name Winterthur Asset Management (Praha) a.s. (formerly Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s.). Winterthur Asset Management (Praha) a.s. obtained the Czech National Bank s approval for operation as an investment company in 2006 and was renamed AXA investiční společnost a.s. following the acquisition of Winterthur by AXA Group, under which name the Company has operated from February 2007 to date. The key activity of AXA investiční společnost a.s. is the creation and management of unit trusts intended for collective investment by both members of the general public and qualified investors as well as the management of institutional portfolios for AXA Group entities and other individual clients. As of 31 Dec 2009 AXA investiční společnost a.s. managed assets amounting to CZK 45.9 billion. Throughout the relevant period, the Company had an organisational unit abroad (from 28 April 2007). The unit is AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, having its registered office at Bratislava, Laurinská 18, Post Code 81101, incorporated in the Companies Register of the District Court in Bratislava I, Section Po, File 1475/B, Reg. No. (IČ) Mr Ľubor Vrlák is the head of the organisational Unit. AXA investiční společnost a.s. was a full member of the Czech Capital Market Association (www.akatcr.cz) throughout 2009.

5 4 Podílové fondy pod správou Název fondu č.j. povolení Právní moc ISIN NID AXA CZK Konto 41/N/173/2006/ CZ AXA EUR Konto (do AXA SKK Konto) 41/N/175/2006/ CZ AXA CEE Dluhopis. fond 41/N/172/2006/ CZ AXA CEE Akciový fond 41/N/171/2006/ CZ AXA Corporate Fund 41/N/174/2006/ CZ AXA Realitní fond 2007/12943/ CZ AXA Selection Global Equity 2008/771/ CZ AXA Selection Emerging Equity 2008/772/ CZ AXA Selection Opportunities 2008/774/ CZ AXA Long Term Liquidity Fund 2008/8278/ CZ AXA První speciální OPF Do fond zanikl 2008/773/ CZ AXA První speciální OPF fond zanikl ke dni právní moci rozhodnutí ČNB o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu. AXA investiční společnost spravovala v České republice k devět podílových fondů určených pro veřejnost, které se liší mírou rizika i očekávaného výnosu, aby vyhověla preferencím investorů a uspokojila jejich různorodé potřeby, a jeden podílový fond určený pro kvalifikované investory. AXA nabízí klientům on-line přístup a správu podílových fondů. Se svými podílovými listy tak mohou klienti disponovat prostřednictvím svého osobního účtu na webových stránkách, přičemž součástí systému jsou bezpečnostní SMS. Novým produktem AXA investiční společnosti se v roce 2009 stal program pravidelného investování s názvem Tempo. Klient investující prostřednictvím programu pravidelného investování si velice jednoduše zvolí investiční profil (konzervativní, vyvážený nebo dynamický) a výši své pravidelné investice, samotné investování pravidelně ukládaných prostředků pak za klienta zajistí AXA investiční společnost, prostředky jsou investovány dle zvoleného investičního profilu do výše zmíněných fondů. Investovat lze od Kč měsíčně po minimální dobu 5 let. Fondy AXA CZK Konto a AXA EUR Konto (do AXA SKK Konto) jsou fondy peněžního trhu určené pro konzervativní investory, kteří se spokojí s relativně nízkým dlouhodobým výnosem, jsou ochotni akceptovat pouze nízkou míru rizika a preferují krátký investiční horizont (1 rok), případně si nejsou jisti, kdy přesně budou své peníze potřebovat. AXA CEE Dluhopisového fondu rovněž představuje relativně nízkou míru investičního rizika. Výnos a riziko lze průměru očekávat vyšší než u fondu peněžního a nižší než u fondu akciového. Fond je vhodný pro konzervativní střednědobé investory, kteří mají základní povědomost o nástrojích finančního trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech dluhopisů regionu střední a východní Evropy. Doporučený horizont investice ve Fondu je minimálně 3 roky. AXA CEE Akciový fond je určen těm investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vysokou kolísavost investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu než dluhopisové fondy a kteří se chtějí podílet na výnosech akciových trhů regionu střední a východní Evropy. Doporučený investiční horizont tohoto fondu je minimálně 5 let. AXA Corporate Fund je určen zejména právnickým osobám k investování větších finančních prostředků s výrazně konzervativní investiční strategií, tj. s požadavkem stabilního výnosu a minimální míry rizika. Fond je ideální pro investory, kteří hledají výnosnější alternativu termínovaných vkladů a spořících účtů. Fond investuje do vkladů u bank, nástrojů peněžního trhu emitovaných nebo garantovaných státem a repo operací při dosažení vyššího výnosu, vyšší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích. Doporučený investiční horizont pro takto realizované investice je 1 měsíc a více. AXA Realitní fond (akciový fond) je určen investorům, kteří mají zájem o investování na realitním trhu zejména prostřednictvím společností působících ve stavebnictví a realitním sektoru a jsou ochotni akceptovat vyšší kolísavost hodnoty investic výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do jednoho odvětví, ve kterém vidí potenciál zhodnocení svých investic.

6 5 Unit trusts under management Trust name Permit Ref. No. Effective date ISIN NID AXA CZK Konto 41/N/173/2006/ CZ AXA EUR Konto (AXA SKK Konto prior to 31 Dec 2008) 41/N/175/2006/ CZ AXA CEE Dluhopis. fond 41/N/172/2006/ CZ AXA CEE Akciový fond 41/N/171/2006/ CZ AXA Corporate Fund 41/N/174/2006/ CZ AXA Realitní fond 2007/12943/ CZ AXA Selection Global Equity 2008/771/ CZ AXA Selection Emerging Equity 2008/772/ CZ AXA Selection Opportunities 2008/774/ CZ AXA Long Term Liquidity Fund 2008/8278/ CZ AXA První speciální OPF Until 23 Apr 2009 the fund ceased to exist 2008/773/ CZ AXA První speciální OPF This fund ceased to exist on the day of the finality of the CNB s decision to withdraw its permit for creating a unit trust. AXA investiční společnost managed nine unit trusts intended for the public, which vary in the rate of risk and the expected yield, to cater to investors preferences and satisfy their varying needs, and one unit trust intended for qualified investors in the Czech Republic as of 31 Dec AXA offers its clients on-line access to and management of unit trusts. Clients can thus manage their units through their personal accounts on the website and the system includes security text messages. AXA investiční společnost s new product for 2009 was a regular investment programme called Tempo. A client investing through the regular investment programme simply chooses his investment profile (conservative, balanced, or dynamic) and the amount of their regular investment, and AXA investiční společnost then invests the regularly deposited funds for the client in the aforementioned trusts based on the selected investment profile. It is possible to invest amounts from CZK 1,500 per month for at least 5 years. AXA CZK Konto and AXA EUR Konto funds (the latter known as AXA SKK Konto prior to 31 Dec 2008) are money market funds intended for conservative investors who are satisfied with a relatively low long-term yield, are willing to only accept a low level of risk, and prefer a short-term investment perspective (1 year) or who are not certain when exactly they will need their money. AXA CEE Dluhopisový fond also represents a relatively low rate of investment risk. On average, yield and risk can be expected at a higher rate than with the money market fund, and at a lower rate than with the equity fund. The fund is suitable for conservative medium-term investors who have a basic knowledge of the financial market tools and want to share in the yields offered by bonds in Central and Eastern Europe. The recommended investment horizon in the Fund is at least 3 years. AXA CEE Akciový fond is intended for those investors who are willing to accept a high amount of investment fluctuation and the associated risk in exchange for the possibility of achieving a higher yield than debenture funds offer, and who want to participate in the yields of share markets in the Central and Eastern European region. The recommended investment horizon in the Fund is at least 5 years. AXA Corporate Fund is intended primarily for legal entities to invest larger amounts of funds with a markedly conservative investment strategy, i.e., requiring a stable yield and a minimal rate of risk. The fund is ideal for investors who are looking for a more profitable alternative to term deposits and savings accounts. The Fund invests in bank deposits, money market instruments issued or guaranteed by the state, and repurchase operations while achieving a higher yield and liquidity, lower risk, and greater diversity than with individual investments. The recommended horizon for investments made this way is 1 month or more.

7 6 Portfolio fondu fondů AXA Selection Global Equity tvoří převážně podílové listy akciových fondů AXA zaměřených na investice do akcií emitovaných na globálních trzích. Fond je určen dynamickým investorům, kteří mají zájem o širokou diverzifikaci investic do akcií společností působících na globálních trzích a aktivní přístup ke správě finančních prostředků. Portfolio fondu fondů AXA Selection Emerging Equity se skládá zejména z podílových listů akciových fondů AXA, jež investují především na globálních rozvojových trzích. Fond je určen dynamickým investorům, kteří mají zájem o širokou diverzifikaci investic do akcií společností působících na rozvojových trzích a aktivní přístup ke správě finančních prostředků. Fond fondů AXA Selection Opportunities vyhledává a využívá všechny příležitosti na finančních trzích a jeho portfolio je tvořené převážně investicemi do fondů AXA s různou investiční strategií. Fond je určen dynamickým investorům, kteří mají zájem o širokou diverzifikaci investic do akcií společností působících na globálních trzích a aktivní přístup ke správě finančních prostředků. Speciálními fondy pro kvalifikované investory jsou První speciální fond kvalifikovaných investorů pro finanční instituce (tento fond zanikl v průběhu roku 2009) a Long Term Liquidity Fund speciální fond kvalifikovaných investorů. Depozitáři otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byli: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 11121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, IČ Banka zajišťovala činnost depozitáře a úschovu majetku fondu výhradně pro AXA První speciální OPF. jeho činnost tak byla spolu s fondem ukončena v dubnu Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávaly v rozhodném období: Československá obchodní banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Česká spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N.V. IČ: , Praha 5, Nádražní 344/25, PSČ Patria Finance, a.s. IČ , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Václavské nám. 772/2, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ Komerční banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ Citibank, a.s. IČ: , Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ HSBC Bank plc pobočka Praha IČ: , Praha 1 V Celnici 10, PSČ Slovenská sporitelňa, a.s. Slovensko VUB, a.s. Slovensko Österreichische Volksbanken AG Rakousko State Street Fund Services Ltd. Irsko State Street Bank Luxembourg S.A. Lucembursko Barcleys Capital Velká Británie Informace o rozhodčích sporech Společnost nevedla v rozhodném období žádné soudní a rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílových fondů.

8 7 AXA Realitní fond (an equity fund) is intended for investors who wish to invest in the real estate market, especially through companies active in the construction and real estate industry, and who are willing to accept greater fluctuations in the value of their investments in exchange for potential higher yields. The fund is appropriate for investors willing to accept the risk inherent in a high concentration of investment in a single industry in which they see potential for the value of their investment to grow. The portfolio of the AXA Selection Global Equity fund of funds includes primarily the units of AXA equity funds focused on investing in shares issued on global markets. The fund is intended for dynamic investors who want a wide-spread diversification of their investments in the shares of blue chip companies operating on the global markets and who have an active approach to asset management. The portfolio of the AXA Selection Emerging Equity fund of funds includes mainly units of AXA equity funds that invest primarily on global emerging markets. The fund is intended for dynamic investors who want a wide-spread diversification of their investments in the shares of blue chip companies operating on the emerging markets and who have an active approach to asset management. The AXA Selection Opportunities fund of funds seeks and takes advantage of all opportunities on the financial markets and its portfolio includes primarily investments in AXA funds with various investment strategies. The fund is intended for dynamic investors who want a wide-spread diversification of their investments in the shares of blue chip companies operating on the global markets and who have an active approach to asset management. The special funds for qualified investors are the První speciální fond kvalifikovaných investorů for financial institutions (this fund ceased to exist in 2009) and the Long Term Liquidity Fund speciální fond kvalifikovaných investorů. The depositories of the open unit trusts managed by the Company in the relevant period were: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., having its registered office at Praha 1, Na Příkopě 858/20, Post Code 11121, incorporated in the Companies Register of the Municipal Court in Prague, Section B, File 3608, Reg. No. (IČ) The depository also provided custody for the funds assets. Československá obchodní banka, a.s. having its registered office at Praha 5, Radlická 333/150, Post Code , incorporated in the Companies Register of the Municipal Court in Prague, Section BXXXVI, File 46, Reg. No. (IČ) The bank provided a depository and the custody of assets exclusively for AXA První speciální OPF. The activities of the securities trader for the unit trusts managed were provided by the following entities in the relevant period: Československá obchodní banka a. s. Reg. No.: , Praha 5, Radlická 333/150, Post Code Česká spořitelna, a. s. Reg. No.: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, Post Code ING Bank N.V. Reg. No.: , Praha 5, Nádražní 344/25, Post Code Patria Finance, a.s. Reg. No , Praha 1, Jungmannova 745/24, Post Code WOOD & Company Financial Services, a.s. Reg. No.: , Praha 1, Václavské nám. 772/2, Post Code UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Reg. No.: , Praha 1, Na Příkopě 858/20, Post Code Komerční banka, a.s. Reg. No.: , Praha 1, Na Příkopě 33/969, Post Code Citibank, a.s. Reg. No.: , Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, Post Code HSBC Bank plc pobočka Praha Reg. No.: , Praha 1 V Celnici 10, Post Code Slovenská sporitelňa, a.s. Slovakia VUB, a.s. Slovakia Österreichische Volksbanken AG Austria State Street Fund Services Ltd. Ireland State Street Bank Luxembourg S.A. Luxembourg Barcleys Capital United Kingdom Information on arbitration The Company was not involved in any litigation or arbitration with respect to assets or claims of the unit holders in the relevant period.

9 8 Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA investiční společnost a.s. stav k Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva Ing. Kamila Horáčková r. č /2462 Malé Kyšice, Slunečná 150, okres Kladno, PSČ den vzniku funkce: 4. června 2007 licencovaná makléřka absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, tituly MBA (Rochester Institute of Technology) a CFA dosavadní praxe: dealer na mezibankovním trhu (ING Praha) analytik a portfolio manager (Credit Suisse First Boston) analytik a portfolio manager (Citicorp investiční společnost/citibank Praha) analytik, portfolio manager, ředitelka společnosti, členka představenstva (Credit Suisse Asset management) od r ředitelka společnosti, členka představenstva (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) člen představenstva Ing. Ľubor Vrlák r. č /7625 Stupava, prof. Ondroucha 2334/6 Slovenská republika den vzniku členství v představenstvu: 25. června 2007 absolvent Obchodní fakulty Ekonomické Univerzity v Bratislavě; absolvent zkoušky odborné způsobilosti v oblasti kolektivního investování stanovené vyhláškou Ministerstva financí Slovenské republiky dosavadní praxe: generální manažer a člen představenstva (AIG Funds Central Europe, správcovská spoločnosť, a.s.) generální manažer, jednatel (SFM Group Slovakia) od r ředitel investičních fondů CZ & SK, člen představenstva, vedoucí organizační složky v SR (AXA investiční společnost, a.s.) člen představenstva Mgr. Hani Himmat Datum narození Jinonice, Za zámečkem 746/5APraha 5, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 22. května 2008 absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, obor teoretická kybernetika držitel makléřské licence komise pro cenné papíry dosavadní praxe: odborný asistent (CERGE EI) teaching asistant (CERGE EI) březen 1998 srpen 1998 portfolio manager (Expandia Finance) září 1998 prosinec 1999 analytik makro, dluhopisové trhy (Credit Suisse Asset Management Prague) leden 2000 prosinec 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Prague) leden 2006 září 2007 senior portfolio manager (Winterthur Asset Management Prague / AXA Investiční společnost) od ledna 2005 portfolio manager (Winterthur d.s.s. / AXA d.s.s.) od září 2007 vedoucí oddělení správy aktiv (AXA Investiční společnost)

10 9 Company s governing bodies, shareholders, and auditor AXA investiční společnost a.s. As of Governing body Management Board: Chairperson Kamila Horáčková Birth Reg. No /2462 Malé Kyšice, Slunečná 150, Kladno District, Post Code Chairpersonship since: 4 June 2007 Licensed broker Graduate of the University of Economics in Prague, an MBA (Rochester Institute of Technology) and CFA degree holder Professional experience: interbank market dealer (ING Praha) analyst and portfolio manager (Credit Suisse First Boston) analyst and portfolio manager (Citicorp investiční společnost/citibank Praha) analyst, portfolio manager, director, member of the Board (Credit Suisse Asset management) since 2004 director, member of the Board (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Director Ľubor Vrlák Birth Reg. No /7625 Stupava, prof. Ondroucha 2334/6 Slovak Republic Directorship since: 25 June 2007 Graduate of the Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava; Graduate in the proficiency examination for collective investment as required by a Decree of the Ministry of Finance of the Slovak Republic Professional experience: General Manager and member of the Board (AIG Funds Central Europe, správcovská spoločnosť, a.s.) General Manager, Managing Director (SFM Group Slovakia) since 2007 director of CZ & SK investment funds, member of the Board, head of the organisational unit in the SR (AXA investiční společnost, a.s.) Director Hani Himmat Born on 15 April 1972 Jinonice, Za zámečkem 746/5A Praha 5, Post Code Directorship since: 22 May 2008 Graduate of the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, specialisation theoretical cybernetics Holder of the Securities Committee s broker license Professional experience: Assistant Professor (CERGE EI) Teaching Assistant (CERGE EI) March 1998 August 1998 portfolio manager (Expandia Finance) September 1998 December 1999 Analyst macro, debenture markets (Credit Suisse Asset Management Prague) January 2000 December 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Prague) January 2006 September 2007 Senior Portfolio Manager (Winterthur Asset Management Prague / AXA Investiční společnost) since January 2005 Portfolio Manager (Winterthur d.s.s. / AXA d.s.s.) since September 2007 head of the Asset Management Department (AXA Investiční společnost)

11 10 Počet podílových listů fondů kolektivního investování obhospodařovaných společností, které jsou v majetku představenstva (k ): AXA EUR Konto AXA Corporate Fund AXA CEE Dluhopisový AXA CEE Akciový fond AXA Realitní fond AXA Selection Global Equity AXA Selection Emerging Equity AXA Selection Opportunities Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady Cyrile De Montgolfier dat. nar bytem Paris, Rue de Tombe Issoire 53 Francouzská republika den vzniku členství v dozorčí radě: 29. února 2008 den vzniku funkce: 26. listopadu 2008 absolvent ENA, univerzity Institut d Etudes Politiques de Paris, vlastnící magisterský titul v oboru obchodního a veřejného práva. dosavadní praxe: V letech pracoval pro francouzskou Státní radu (Conseil d Etat). Od roku 1991 do roku 1999 vykonával různé úkoly ve výboru Úřadu pro atomovou energii a ve společnosti Groupe Legris Industries. Do skupiny AXA Group nastoupil v roce 1999, aby převzal zodpovědnost za obchodní strategii AXA Conseil, což je jednotka AXA France zaměřená na distribuci prostřednictvím placených sítí. Později se stal generálním ředitelem AXA Conseil. V roce 2002 byl jmenován hlavním viceprezidentem zodpovědným za lidské zdroje společnosti AXA France. V březnu 2008 se stal generálním ředitelem divize AXA pro střední a východní Evropu. Renaud Luis Caudron de Coquereaumont, dat. nar bytem Chemin du Ruisselet 15, Pully 1009,Švýcarská konfederace den vzniku členství v dozorčí radě: 19.listopadu 2008 absolvent Francouzského institutu pro autorizované účetní/diplomované účetní a audit (ENOES Paříž) dosavadní praxe: březen 1996 srpen 1996 finanční kontrolor (Pacifik Concepts Hong Kong) březen 1997 prosinec 2006 postupně ve funkcích finanční kontrolor, finanční kontrolor Compliance Office, finanční ředitel Compliance Office (AXA Insurance Švýcarsko) od ledna 2007 regionální finanční ředitel (AXA Central & Eastern Europe (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Ukrajina)

12 11 Number of collective investment fund units managed by the Company owned by the Management Board (as of 31 Dec 2009): AXA EUR Konto 365,777 AXA Corporate Fund 1,896,453 AXA CEE Dluhopisový 14,039 AXA CEE Akciový fond 40,944 AXA Realitní fond 29,315 AXA Selection Global Equity 5,579 AXA Selection Emerging Equity 4,058 AXA Selection Opportunities 6,492 Supervisory board: Chairman of the Supervisory Board Cyrille de Montgolfier Born on 11 September 1961 residing at Paris, Rue de Tombe Issoire 53 Republic of France Supervisory Board membership since: 29 February 2008 Chairpersonship since: 26 November 2008 Graduate of ENA, Institut d Etudes Politiques de Paris, a holder of Master s Degree in commercial and public law. Professional experience: Between he worked for France s State Council (Conseil d Etat). From 1991 to 1999 he held various positions in the Committee of the Atomic Energy Authority and at Groupe Legris Industries. Joined AXA Group in 1999 to take over the responsibility for the business strategy of AXA Conseil, an AXA France unit focused on distribution through paid networks. He later became the CEO of AXA Conseil. In 2002 he was appointed Senior Vice-president in charge of human resources at AXA France. In March 2008 he became the CEO of AXA s CEE division. Renaud Louis Caudron de Coquereaumont, Born on residing at Chemin du Ruisselet 15, Pully 1009, Swiss Confederation Supervisory Board membership since: 19 November 2008 Graduate of ENOES, Paris Professional experience: March 1996 August 1996 Financial Controller (Pacific Concepts Hong Kong) March 1997 December 2006 consecutively Financial Controller, Financial Controller Compliance Office, CFO Compliance Office (AXA Insurance Switzerland) Since 2007 Regional CFO (AXA Central & Eastern Europe the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Ukraine)

13 12 James Victor Goad bytem 91 Rue de l Université, Paříž , Francouzská republika den vzniku členství v dozorčí radě: 19. listopadu 2008 den zániku členství v dozorčí radě: 20. listopadu 2009 absolvent Univerzity ve Wolverhamptonu a Autorizovaného institutu pro provozní účetní dosavadní praxe: červenec 1998 říjen 1999 pomocný provozní účetní (Colonial UK Ltd) březen 2001 leden 2007 postupně na funkcích finanční analytik, hlavní finanční analytik, finanční manažer, projektový manažer pro business inteligence, manažer pro strategie, manažer pro strategie a plánování (AXA Insurance PLC, Londýn) od ledna 2007 působí na pozici manažera pro podporu obchodu a rozvoj (AXA SA Paříž). Členové dozorčí rady v rozhodném období od společnosti neobdrželi peněžní ani nepeněžní plnění. Členem dozorčí rady byl p. James Victor Goad stal dne 19. listopadu Do doby zapsání této změny do Obchodního rejstříku se této funkce vzdal, tudíž se tato změna v obchodním rejstříku neprojevila. Aurelie Despeyroux bytem Rue de Longchamp 77, Paříž 75016, Francouzská republika den vzniku členství v dozorčí radě: 20. listopadu 2009 Datum narození: 26. březen 1979 Kvalifikace: 7 let zkušeností v řízení rizik s mezinárodním zaměřením Mnohé aspekty řízení rizik (ALM, životní pojištění, P&C) z teoretického i praktického pohledu Technické a komunikační dovednosti Pracovni zkušenosti: AXA GMS Paříž, Řízení rizik skupiny Manažer ALM AXA GMS Paříž, Řízení rizik skupiny Analytik rizik AXA IRSKO Dublin, Oddělení neživotního pojištění Vzdělání: Pojistný matematik Absolvent pojistného matematiky a člen francouzského institutu pojistných matematiků od roku 2003 (www.institudesactuaires.com)

14 13 James Victor Goad residing at 91 Rue de l Université, Paris , Republic of France Supervisory Board membership from: 19 November 2008 Supervisory Board membership until: 20 November 2009 Graduate of the University of Wolverhampton and Chartered Institute of Management Accountants Professional experience: July 1998 October 1999 Management Account (Colonial UK Ltd) March 2001 January 2007 consecutively Financial Analyst, Chief Financial Analyst, Financial Manager, Project Manager for Business Intelligence, Strategy Manager, Strategy and Planning Manager (AXA Insurance PLC, London) Since 2007 he has worked as the Business Support & Development Manager (AXA SA Paris). The members of the Supervisory Board did not receive any monetary or in-kind benefits from the company in the reviewed period. Mr James Victor Goad became a member of the Supervisory Board on 19 November He resigned from the position prior to the registration of the change in the Companies Register, as a result of which this change was not reflected in the Companies Register. Aurelie Despeyroux residing at Rue de Longchamp 77, Paris 75016, Republic of France Supervisory Board membership since: 20 November 2009 Date of birth: 26 March 1979 Qualification: 7 yeas of experience in risk management with international focus Many aspects of risk management (ALM, life assurance, P&C) from both theoretical and hands-on viewpoints Technological and communication skills Experience: AXA GMS Paris, Group Risk Management ALM Manager AXA GMS Paris, Group Risk Management Risk Analyst AXA Ireland Dublin, P & C Insurance Education: Actuary Graduate of Actuarial Mathematics and member of France s Institute of Actuaries since 2003 (

15 14 Portfolio manažeři: Oddělení obhospodařování majetku zákazníků Mgr. Hani Himmat absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, obor teoretická kybernetika držitel makléřské licence komise pro cenné papíry dosavadní praxe: odborný asistent (CERGE EI) teaching asistant (CERGE EI) březen 1998 srpen 1998 portfolio manager (ExpandiaFinance) září 1998 prosinec 1999 analytik makro, dluhopisové trhy (Credit Suisse Asset Management Prague) leden 2000 prosinec 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Prague) leden 2006 září 2007 senior portfolio manager (Winterthur Asset Management Prague / AXA Investiční společnost) od ledna 2005 portfolio manager (Winterthur d.s.s. / AXA d.s.s.) od září 2007 vedoucí oddělení správy aktiv (AXA Investiční společnost) Oddělení obhospodařování majetku zákazníků Jan Vinter od r studuje Vysokou školu finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence: kategorie II dosavadní praxe: od r portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Prague) od r portfolio manager (Winterthur d.s.s., a.s) Oddělení obhospodařování podílových fondů Ing. Kamila Horáčková den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2002 den vzniku funkce: 4. června 2007 licencovaná makléřka absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, tituly MBA (Rochester Institute of Technology) a CFA dosavadní praxe: dealer na mezibankovním trhu (ING Praha) analytik a portfolio manager (Credit Suisse First Boston) analytik a portfolio manager (Citicorp investiční společnost/citibank Praha) analytik, portfolio manager, ředitelka společnosti, členka představenstva (Credit Suisse Asset Management) od r ředitelka společnosti, členka představenstva, (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Oddělení obhospodařování podílových fondů Ing. František Vobořil licencovaný makléř kategorie BD absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: od r portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Společnost měla po celé rozhodné období organizační složku podniku v zahraničí(od ). Jde o AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, se sídlem v Bratislavě, Laurinská 18, PSČ 81101, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Po, vložka 1475/B, IČ Vedoucím organizační složky společnosti je Ing. Ľubor Vrlák.

16 15 Portfolio managers: Customer Property Management Department Hani Himmat Graduate of the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University, specialisation Theoretical Cybernetics Holder of the Securities Committee s broker license Professional experience: Assistant Professor (CERGE EI) Teaching Assistant (CERGE EI) March 1998 August 1998 portfolio manager (Expandia Finance) September 1998 December 1999 Analyst macro, debenture markets (Credit Suisse Asset Management Prague) January 2000 December 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Prague) January 2006 September 2007 Senior Portfolio Manager (Winterthur Asset Management Prague / AXA Investiční společnost) since January 2005 Portfolio Manager (Winterthur d.s.s. / AXA d.s.s.) since September 2007 head of the Asset Management Department (AXA Investiční společnost) Customer Property Management Department Jan Vinter Since 2005 a student of the Institute of Finance and Administration, specialisation Finance and Financial Services Holder of a broker s license: Category II Professional experience: since 2006 Portfolio Manager (AXA investiční společnost, a.s./until Dec 2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Accountant, Assistant Auditor and Tax Advisor (McDowell CPA PC) Portfolio Administrator, trust accountant (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) Assistant Portfolio Manager (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) Portfolio Manager (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) Portfolio Manager (Credit Suisse Asset Management Prague) since 2005 Portfolio Manager (Winterthur d.s.s., a.s.) Unit Trust Management Department Kamila Horáčková Directorship since: 1 January 2002 Chairpersonship since: 4 June 2007 Licensed broker Graduate of the University of Economics in Prague, an MBA (Rochester Institute of Technology) and CFA degree holder Professional experience: interbank market dealer (ING Praha) analyst and portfolio manager (Credit Suisse First Boston) analyst and portfolio manager (Citicorp investiční společnost/citibank Praha) analyst, portfolio manager, director, member of the Board (Credit Suisse Asset management) Management) since 2004 director, member of the Board (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Unit Trust Management Department František Vobořil Licensed broker, Category BD Graduate of the University of Economics in Prague, Faculty of Economics and Public Administration, specialisation Monetary Economy and Financial Markets Professional experience: since 2006 Portfolio Manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Throughout the relevant period, the Company had an organisational unit abroad (from 28 April 2007). The unit is AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, having its registered office at Bratislava, Laurinská 18, Post Code 81101, incorporated in the Companies Register of the District Court in Bratislava I, Section Po, File 1475/B, Reg. No. (IČ) Mr Ľubor Vrlák is the head of the organisational Unit.

17 16 Výše uvedeným osobám nebylo v průběhu roku 2009 poskytnuto žádné peněžní nebo nepeněžní plnění z titulu jejich funkcí členů představenstva nebo dozorčí rady. Poskytnutá případná plnění peněžní povahy těmto osobám spočívá na běžném zaměstnaneckém vztahu ve společnost AXA investiční společnosti a.s. Výše uvedené osoby nevlastní žádné cenné papíry fondů kolektivního investování, které by vyplývaly z titulu jejich funkce nebo na které by měly tyto osoby nárok z titulu opčních nebo jiných práv. Akcionář: AXA životní pojišťovna a.s. Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ Identifikační číslo: Auditor: Auditorem společnosti a všech jí obhospodařovaných fondů byla v roce 2009 společnost Mazars Audit s.r.o., Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ

18 17 The aforementioned persons did not receive any monetary or in-kind benefits based on their positions as members of the Management Board or Supervisory Board in Any monetary benefits provided to such persons are based on standard employment at AXA investiční společnost a.s. The aforesaid persons do not own any securities of collective investment funds as might arise from their position or to which such persons might be entitled under option or other rights. Shareholder: AXA životní pojišťovna a.s. Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ Registered Number: Auditor: The auditor for the Company and all funds managed by it was Mazars Audit s.r.o., Praha 8, Pobřežní 620/3, Post Code in 2009.

19 18 Změny v záznamech obchodního rejstříku Ke dni 1. ledna 2006 byla do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy z Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. na Winterthur Asset Management (Praha) a.s. Ke dni 25. října 2006 byl v obchodním rejstříku vymazán předmět podnikání: Poskytování hlavních investičních služeb podle zákona č. 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu: a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, b) provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, c) obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, a to ve vztahu k investičním instrumentům. Poskytování doplňkových investičních služeb podle zákona č. 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu: a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona b) poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů. Ke dni 25. října 2006 byl v obchodním rejstříku zapsán předmět podnikání: kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj Ke dni 2. ledna 2007 byla do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy z Winterthur Asset Management (Praha) investiční společnost a.s. na AXA investiční společnost a.s. Dne 15. října 2007 byl do obchodního rejstříku zapsán člen představenstva pan Ľubor Vrlák. Dne 11. června 2008 byl do obchodního rejstříku zapsán člen představenstva pan Hani Himmat. Dne 11. června 2008 bylo do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti, společnost má nově základní kapitál ve výši Kč. Dne 3. listopadu 2008 byl do obchodního rejstříku zapsán pan Cyrile De Montgolfier jako nový člen dozorčí rady. Stejného dne byl z obchodního rejstříku vymazán pan Jan Willem Frederick Wynaendts. Dne 16. září 2009 byla do obchodního rejstříku zapsána funkce předsedy dozorčí rady u pana Cyrile De Montgolfiera. Stejného dne byli z obchodního rejstříku zapsán nový člen dozorčí rady pan Renaud Luis Caudron de Coquereaumont a současně vymazáni bývalí členové dozorčí rady Ing. Petr Žaluda a Ing. Roman Vokálek. Dne 10. prosince 2009 byly do obchodního rejstříku zapsány změny bydliště u člena představenstva pana Haniho Himmata a člena představenstva pana Ľubora Vrláka. Stejného dne byl do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti.

20 19 Changes to the entry in the Companies Register The change of the company name from Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. to Winterthur Asset Management (Praha) a.s. was registered in the Companies Register as of 1 January As of 25 October 2006, the following business was deleted from the Companies Register: Provision of core investment services under Act No. 256/2004 on business on capital markets: a) Receiving and forwarding instructions pertaining to investment instruments to the client s account; b) Executing instructions concerning investment instruments to other persons accounts; c) Management of individual portfolios based on an optional consideration within contractual arrangements with the client in relation to investment instruments. Provision of additional investment services under Act No. 256/2004 on business on capital markets: a) Receiving and forwarding instructions pertaining to investment instruments pursuant to Section 3(1), letter a), b), c) and d) of the said Act; b) Consulting activity related to investing in investment instruments. As of 25 October 2006, the following business was entered in the Companies Register: Collective investment consisting in the creation and management of unit trusts, or management of investment funds on the basis of a management agreement; Management of client s assets based on an agreement with the client where the assets include an investment instrument. The change of the company name from Winterthur Asset Management (Praha) investiční společnost a.s. to AXA investiční společnost a.s. was registered in the Companies Register as of 2 January On 15 October 2007 Mr Ľubor Vrlák was entered in the Companies Register as a Director. On 11 October 2008 Mr Hani Himmat was entered in the Companies Register as a Director. On 11 June 2008 an increase of the Company s registered capital was entered in the Companies Register, as a result of which the Company s share capital is now CZK 20,487,000. On 3 November 2008 Mr Cyrille De Montgolfier was entered in the Companies Register as a new member of the Supervisory Board. On the same day, Mr Jan Willem Frederick Wynaendts was deleted from the Companies Register. On 16 September 2009 Mr Cyrille De Montgolfier s position as the Chairrnan of the Supervisory Board was entered in the Companies Register. On the same day, Mr Renaud Luis Caudron de Coquereaumont was entered in the Companies Register as a new member of the Supervisory Board and two former members of the Supervisory Board, Mr Petr Žaluda and Mr Roman Vokálek, were deleted. On 10 December 2009 the changes in residence of the members of the Management Board Mr Hani Himmat and Mr Ľubor Vrlák were entered in the Companies Register. On the same day, the resolution of the Company s General Meeting on the increase of the Company s registered capital was entered in the Companies Register.

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62

Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62 První burzy vznikly při pravidelných střetnutích obchodníků na určitých místech, která se nazývala loggia. Ve středověku se tato střetnutí pořádala v některých italských městech, kupříkladu ve Florencii,

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více