Výroční zpráva/ Annual Report 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva/ Annual Report 2009"

Transkript

1 AXA investiční společnost a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2009 more than/standards

2 Obsah/Content Informativní část/informative section: Informace o společnosti...02 About the company...03 Orgány společnosti, akcionář, auditor...08 Company s governing bodies, shareholder, and auditor...09 Změny v záznamech obchodního rejstříku...18 Changes to the entry in the Companies Register...19 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...20 Report on related parties...21 Zpráva dozorčí rady společnosti...26 Report of the Supervisory Board...27 Zpráva managementu...28 Management report...29 Předpokládaný vývoj společnosti v roce Expected development in Zpráva o hospodaření podílových fondů...32 Unit trust performance report...33 Údaje o finančních výsledcích fondů, jejichž cenné papíry mají fondy v majetku...78 Financial results of trusts in which the funds own securities...79 Účetní část/account section: Rozvaha k 31. prosinci Balance sheet as of 31 December Výkaz zisku a ztráty za rok Profit and loss account for Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok Changes in equity for Příloha účetní závěrky...86 Notes to the statutory financial statements...87 Doplnění výroční zprávy o další informace Výrok auditora Seznam poboček List of branches

3 2 Informace o společnosti stav k AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 IČ: (od : DIČ CZ ) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Výše základního kapitálu: Kč Počet zaměstnanců (fyzický stav k ): 17 Počátek aktivit AXA investiční společnosti a.s. na českém trhu se datuje od roku 1992, kdy zde zahájila svoje aktivity společnost Credit Suisse First Boston. V té době byla první společností působící v oblasti investičního bankovnictví v České republice a stala se také jedním ze zakládajících členů Burzy cenných papírů Praha, a. s. Společnost působila pod touto investiční bankou v České republice do roku 1995 a od roku 1995 do roku 2006 již jako samostatná společnost v rámci mezinárodní finanční skupiny Credit Suisse Group pod jménem Winterthur Asset Management (Praha) a.s. (dříve Credit Suisse Asset Mamagement (Praha) a.s.). V roce 2006 obdržela společnost Winterthur Asset Management (Praha) a.s. povolení České národní banky k činnosti investiční společnosti a po akvizici skupiny Winterthur skupinou AXA byla přejmenována na AXA investiční společnost a.s., pod touto firmou působí společnost od února 2007 až dosud. Klíčovou aktivitou AXA investiční společnost a.s. je vytváření a obhospodařování podílových fondů určených ke kolektivnímu investování veřejnosti i kvalifikovaných investorů a dále obhospodařování institucionálních portfolií pro subjekty v rámci skupiny AXA a další individuální klienty. K spravovala AXA investiční společnost a.s. majetek ve výši 45,9 miliard Kč. Společnost měla po celé rozhodné období organizační složku podniku v zahraničí (od ). Jde o AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, se sídlem v Bratislavě, Laurinská 18, PSČ 81101, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Po, vložka 1475/B, IČ Vedoucím organizační složky společnosti je Ing. Ľubor Vrlák. AXA investiční společnost a.s. byla po celý rok 2009 řádným členem Asociace pro kapitálový trh (www.akatcr.cz).

4 3 About the company As of 31 December 2009 AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Reg. No.: (from 1 January 2009: Tax Reg. No. CZ ) The Company is incorporated in the Companies Register of the Municipal Court in Prague, Section B, File Registered capital: CZK 20,487,000 Number of employees (actual number as of 31 Dec 2009): 17 The beginning of AXA investiční společnost a.s. activities on the Czech market dates back to 1992 when Credit Suisse First Boston started operating here. At the time, it was the first investment bank in the Czech Republic and it also became one of the founding members of Burza cenných papírů Praha, a. s. The Company operated under the auspices of the investment bank in the Czech Republic until 1995, and from 1995 to 2006 it worked as a separate business as part of Credit Suisse Group under the name Winterthur Asset Management (Praha) a.s. (formerly Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s.). Winterthur Asset Management (Praha) a.s. obtained the Czech National Bank s approval for operation as an investment company in 2006 and was renamed AXA investiční společnost a.s. following the acquisition of Winterthur by AXA Group, under which name the Company has operated from February 2007 to date. The key activity of AXA investiční společnost a.s. is the creation and management of unit trusts intended for collective investment by both members of the general public and qualified investors as well as the management of institutional portfolios for AXA Group entities and other individual clients. As of 31 Dec 2009 AXA investiční společnost a.s. managed assets amounting to CZK 45.9 billion. Throughout the relevant period, the Company had an organisational unit abroad (from 28 April 2007). The unit is AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, having its registered office at Bratislava, Laurinská 18, Post Code 81101, incorporated in the Companies Register of the District Court in Bratislava I, Section Po, File 1475/B, Reg. No. (IČ) Mr Ľubor Vrlák is the head of the organisational Unit. AXA investiční společnost a.s. was a full member of the Czech Capital Market Association (www.akatcr.cz) throughout 2009.

5 4 Podílové fondy pod správou Název fondu č.j. povolení Právní moc ISIN NID AXA CZK Konto 41/N/173/2006/ CZ AXA EUR Konto (do AXA SKK Konto) 41/N/175/2006/ CZ AXA CEE Dluhopis. fond 41/N/172/2006/ CZ AXA CEE Akciový fond 41/N/171/2006/ CZ AXA Corporate Fund 41/N/174/2006/ CZ AXA Realitní fond 2007/12943/ CZ AXA Selection Global Equity 2008/771/ CZ AXA Selection Emerging Equity 2008/772/ CZ AXA Selection Opportunities 2008/774/ CZ AXA Long Term Liquidity Fund 2008/8278/ CZ AXA První speciální OPF Do fond zanikl 2008/773/ CZ AXA První speciální OPF fond zanikl ke dni právní moci rozhodnutí ČNB o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu. AXA investiční společnost spravovala v České republice k devět podílových fondů určených pro veřejnost, které se liší mírou rizika i očekávaného výnosu, aby vyhověla preferencím investorů a uspokojila jejich různorodé potřeby, a jeden podílový fond určený pro kvalifikované investory. AXA nabízí klientům on-line přístup a správu podílových fondů. Se svými podílovými listy tak mohou klienti disponovat prostřednictvím svého osobního účtu na webových stránkách, přičemž součástí systému jsou bezpečnostní SMS. Novým produktem AXA investiční společnosti se v roce 2009 stal program pravidelného investování s názvem Tempo. Klient investující prostřednictvím programu pravidelného investování si velice jednoduše zvolí investiční profil (konzervativní, vyvážený nebo dynamický) a výši své pravidelné investice, samotné investování pravidelně ukládaných prostředků pak za klienta zajistí AXA investiční společnost, prostředky jsou investovány dle zvoleného investičního profilu do výše zmíněných fondů. Investovat lze od Kč měsíčně po minimální dobu 5 let. Fondy AXA CZK Konto a AXA EUR Konto (do AXA SKK Konto) jsou fondy peněžního trhu určené pro konzervativní investory, kteří se spokojí s relativně nízkým dlouhodobým výnosem, jsou ochotni akceptovat pouze nízkou míru rizika a preferují krátký investiční horizont (1 rok), případně si nejsou jisti, kdy přesně budou své peníze potřebovat. AXA CEE Dluhopisového fondu rovněž představuje relativně nízkou míru investičního rizika. Výnos a riziko lze průměru očekávat vyšší než u fondu peněžního a nižší než u fondu akciového. Fond je vhodný pro konzervativní střednědobé investory, kteří mají základní povědomost o nástrojích finančního trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech dluhopisů regionu střední a východní Evropy. Doporučený horizont investice ve Fondu je minimálně 3 roky. AXA CEE Akciový fond je určen těm investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vysokou kolísavost investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu než dluhopisové fondy a kteří se chtějí podílet na výnosech akciových trhů regionu střední a východní Evropy. Doporučený investiční horizont tohoto fondu je minimálně 5 let. AXA Corporate Fund je určen zejména právnickým osobám k investování větších finančních prostředků s výrazně konzervativní investiční strategií, tj. s požadavkem stabilního výnosu a minimální míry rizika. Fond je ideální pro investory, kteří hledají výnosnější alternativu termínovaných vkladů a spořících účtů. Fond investuje do vkladů u bank, nástrojů peněžního trhu emitovaných nebo garantovaných státem a repo operací při dosažení vyššího výnosu, vyšší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích. Doporučený investiční horizont pro takto realizované investice je 1 měsíc a více. AXA Realitní fond (akciový fond) je určen investorům, kteří mají zájem o investování na realitním trhu zejména prostřednictvím společností působících ve stavebnictví a realitním sektoru a jsou ochotni akceptovat vyšší kolísavost hodnoty investic výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do jednoho odvětví, ve kterém vidí potenciál zhodnocení svých investic.

6 5 Unit trusts under management Trust name Permit Ref. No. Effective date ISIN NID AXA CZK Konto 41/N/173/2006/ CZ AXA EUR Konto (AXA SKK Konto prior to 31 Dec 2008) 41/N/175/2006/ CZ AXA CEE Dluhopis. fond 41/N/172/2006/ CZ AXA CEE Akciový fond 41/N/171/2006/ CZ AXA Corporate Fund 41/N/174/2006/ CZ AXA Realitní fond 2007/12943/ CZ AXA Selection Global Equity 2008/771/ CZ AXA Selection Emerging Equity 2008/772/ CZ AXA Selection Opportunities 2008/774/ CZ AXA Long Term Liquidity Fund 2008/8278/ CZ AXA První speciální OPF Until 23 Apr 2009 the fund ceased to exist 2008/773/ CZ AXA První speciální OPF This fund ceased to exist on the day of the finality of the CNB s decision to withdraw its permit for creating a unit trust. AXA investiční společnost managed nine unit trusts intended for the public, which vary in the rate of risk and the expected yield, to cater to investors preferences and satisfy their varying needs, and one unit trust intended for qualified investors in the Czech Republic as of 31 Dec AXA offers its clients on-line access to and management of unit trusts. Clients can thus manage their units through their personal accounts on the website and the system includes security text messages. AXA investiční společnost s new product for 2009 was a regular investment programme called Tempo. A client investing through the regular investment programme simply chooses his investment profile (conservative, balanced, or dynamic) and the amount of their regular investment, and AXA investiční společnost then invests the regularly deposited funds for the client in the aforementioned trusts based on the selected investment profile. It is possible to invest amounts from CZK 1,500 per month for at least 5 years. AXA CZK Konto and AXA EUR Konto funds (the latter known as AXA SKK Konto prior to 31 Dec 2008) are money market funds intended for conservative investors who are satisfied with a relatively low long-term yield, are willing to only accept a low level of risk, and prefer a short-term investment perspective (1 year) or who are not certain when exactly they will need their money. AXA CEE Dluhopisový fond also represents a relatively low rate of investment risk. On average, yield and risk can be expected at a higher rate than with the money market fund, and at a lower rate than with the equity fund. The fund is suitable for conservative medium-term investors who have a basic knowledge of the financial market tools and want to share in the yields offered by bonds in Central and Eastern Europe. The recommended investment horizon in the Fund is at least 3 years. AXA CEE Akciový fond is intended for those investors who are willing to accept a high amount of investment fluctuation and the associated risk in exchange for the possibility of achieving a higher yield than debenture funds offer, and who want to participate in the yields of share markets in the Central and Eastern European region. The recommended investment horizon in the Fund is at least 5 years. AXA Corporate Fund is intended primarily for legal entities to invest larger amounts of funds with a markedly conservative investment strategy, i.e., requiring a stable yield and a minimal rate of risk. The fund is ideal for investors who are looking for a more profitable alternative to term deposits and savings accounts. The Fund invests in bank deposits, money market instruments issued or guaranteed by the state, and repurchase operations while achieving a higher yield and liquidity, lower risk, and greater diversity than with individual investments. The recommended horizon for investments made this way is 1 month or more.

7 6 Portfolio fondu fondů AXA Selection Global Equity tvoří převážně podílové listy akciových fondů AXA zaměřených na investice do akcií emitovaných na globálních trzích. Fond je určen dynamickým investorům, kteří mají zájem o širokou diverzifikaci investic do akcií společností působících na globálních trzích a aktivní přístup ke správě finančních prostředků. Portfolio fondu fondů AXA Selection Emerging Equity se skládá zejména z podílových listů akciových fondů AXA, jež investují především na globálních rozvojových trzích. Fond je určen dynamickým investorům, kteří mají zájem o širokou diverzifikaci investic do akcií společností působících na rozvojových trzích a aktivní přístup ke správě finančních prostředků. Fond fondů AXA Selection Opportunities vyhledává a využívá všechny příležitosti na finančních trzích a jeho portfolio je tvořené převážně investicemi do fondů AXA s různou investiční strategií. Fond je určen dynamickým investorům, kteří mají zájem o širokou diverzifikaci investic do akcií společností působících na globálních trzích a aktivní přístup ke správě finančních prostředků. Speciálními fondy pro kvalifikované investory jsou První speciální fond kvalifikovaných investorů pro finanční instituce (tento fond zanikl v průběhu roku 2009) a Long Term Liquidity Fund speciální fond kvalifikovaných investorů. Depozitáři otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byli: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 11121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, IČ Banka zajišťovala činnost depozitáře a úschovu majetku fondu výhradně pro AXA První speciální OPF. jeho činnost tak byla spolu s fondem ukončena v dubnu Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávaly v rozhodném období: Československá obchodní banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Česká spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N.V. IČ: , Praha 5, Nádražní 344/25, PSČ Patria Finance, a.s. IČ , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Václavské nám. 772/2, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ Komerční banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ Citibank, a.s. IČ: , Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ HSBC Bank plc pobočka Praha IČ: , Praha 1 V Celnici 10, PSČ Slovenská sporitelňa, a.s. Slovensko VUB, a.s. Slovensko Österreichische Volksbanken AG Rakousko State Street Fund Services Ltd. Irsko State Street Bank Luxembourg S.A. Lucembursko Barcleys Capital Velká Británie Informace o rozhodčích sporech Společnost nevedla v rozhodném období žádné soudní a rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílových fondů.

8 7 AXA Realitní fond (an equity fund) is intended for investors who wish to invest in the real estate market, especially through companies active in the construction and real estate industry, and who are willing to accept greater fluctuations in the value of their investments in exchange for potential higher yields. The fund is appropriate for investors willing to accept the risk inherent in a high concentration of investment in a single industry in which they see potential for the value of their investment to grow. The portfolio of the AXA Selection Global Equity fund of funds includes primarily the units of AXA equity funds focused on investing in shares issued on global markets. The fund is intended for dynamic investors who want a wide-spread diversification of their investments in the shares of blue chip companies operating on the global markets and who have an active approach to asset management. The portfolio of the AXA Selection Emerging Equity fund of funds includes mainly units of AXA equity funds that invest primarily on global emerging markets. The fund is intended for dynamic investors who want a wide-spread diversification of their investments in the shares of blue chip companies operating on the emerging markets and who have an active approach to asset management. The AXA Selection Opportunities fund of funds seeks and takes advantage of all opportunities on the financial markets and its portfolio includes primarily investments in AXA funds with various investment strategies. The fund is intended for dynamic investors who want a wide-spread diversification of their investments in the shares of blue chip companies operating on the global markets and who have an active approach to asset management. The special funds for qualified investors are the První speciální fond kvalifikovaných investorů for financial institutions (this fund ceased to exist in 2009) and the Long Term Liquidity Fund speciální fond kvalifikovaných investorů. The depositories of the open unit trusts managed by the Company in the relevant period were: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., having its registered office at Praha 1, Na Příkopě 858/20, Post Code 11121, incorporated in the Companies Register of the Municipal Court in Prague, Section B, File 3608, Reg. No. (IČ) The depository also provided custody for the funds assets. Československá obchodní banka, a.s. having its registered office at Praha 5, Radlická 333/150, Post Code , incorporated in the Companies Register of the Municipal Court in Prague, Section BXXXVI, File 46, Reg. No. (IČ) The bank provided a depository and the custody of assets exclusively for AXA První speciální OPF. The activities of the securities trader for the unit trusts managed were provided by the following entities in the relevant period: Československá obchodní banka a. s. Reg. No.: , Praha 5, Radlická 333/150, Post Code Česká spořitelna, a. s. Reg. No.: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, Post Code ING Bank N.V. Reg. No.: , Praha 5, Nádražní 344/25, Post Code Patria Finance, a.s. Reg. No , Praha 1, Jungmannova 745/24, Post Code WOOD & Company Financial Services, a.s. Reg. No.: , Praha 1, Václavské nám. 772/2, Post Code UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Reg. No.: , Praha 1, Na Příkopě 858/20, Post Code Komerční banka, a.s. Reg. No.: , Praha 1, Na Příkopě 33/969, Post Code Citibank, a.s. Reg. No.: , Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, Post Code HSBC Bank plc pobočka Praha Reg. No.: , Praha 1 V Celnici 10, Post Code Slovenská sporitelňa, a.s. Slovakia VUB, a.s. Slovakia Österreichische Volksbanken AG Austria State Street Fund Services Ltd. Ireland State Street Bank Luxembourg S.A. Luxembourg Barcleys Capital United Kingdom Information on arbitration The Company was not involved in any litigation or arbitration with respect to assets or claims of the unit holders in the relevant period.

9 8 Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA investiční společnost a.s. stav k Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva Ing. Kamila Horáčková r. č /2462 Malé Kyšice, Slunečná 150, okres Kladno, PSČ den vzniku funkce: 4. června 2007 licencovaná makléřka absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, tituly MBA (Rochester Institute of Technology) a CFA dosavadní praxe: dealer na mezibankovním trhu (ING Praha) analytik a portfolio manager (Credit Suisse First Boston) analytik a portfolio manager (Citicorp investiční společnost/citibank Praha) analytik, portfolio manager, ředitelka společnosti, členka představenstva (Credit Suisse Asset management) od r ředitelka společnosti, členka představenstva (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) člen představenstva Ing. Ľubor Vrlák r. č /7625 Stupava, prof. Ondroucha 2334/6 Slovenská republika den vzniku členství v představenstvu: 25. června 2007 absolvent Obchodní fakulty Ekonomické Univerzity v Bratislavě; absolvent zkoušky odborné způsobilosti v oblasti kolektivního investování stanovené vyhláškou Ministerstva financí Slovenské republiky dosavadní praxe: generální manažer a člen představenstva (AIG Funds Central Europe, správcovská spoločnosť, a.s.) generální manažer, jednatel (SFM Group Slovakia) od r ředitel investičních fondů CZ & SK, člen představenstva, vedoucí organizační složky v SR (AXA investiční společnost, a.s.) člen představenstva Mgr. Hani Himmat Datum narození Jinonice, Za zámečkem 746/5APraha 5, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 22. května 2008 absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, obor teoretická kybernetika držitel makléřské licence komise pro cenné papíry dosavadní praxe: odborný asistent (CERGE EI) teaching asistant (CERGE EI) březen 1998 srpen 1998 portfolio manager (Expandia Finance) září 1998 prosinec 1999 analytik makro, dluhopisové trhy (Credit Suisse Asset Management Prague) leden 2000 prosinec 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Prague) leden 2006 září 2007 senior portfolio manager (Winterthur Asset Management Prague / AXA Investiční společnost) od ledna 2005 portfolio manager (Winterthur d.s.s. / AXA d.s.s.) od září 2007 vedoucí oddělení správy aktiv (AXA Investiční společnost)

10 9 Company s governing bodies, shareholders, and auditor AXA investiční společnost a.s. As of Governing body Management Board: Chairperson Kamila Horáčková Birth Reg. No /2462 Malé Kyšice, Slunečná 150, Kladno District, Post Code Chairpersonship since: 4 June 2007 Licensed broker Graduate of the University of Economics in Prague, an MBA (Rochester Institute of Technology) and CFA degree holder Professional experience: interbank market dealer (ING Praha) analyst and portfolio manager (Credit Suisse First Boston) analyst and portfolio manager (Citicorp investiční společnost/citibank Praha) analyst, portfolio manager, director, member of the Board (Credit Suisse Asset management) since 2004 director, member of the Board (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Director Ľubor Vrlák Birth Reg. No /7625 Stupava, prof. Ondroucha 2334/6 Slovak Republic Directorship since: 25 June 2007 Graduate of the Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava; Graduate in the proficiency examination for collective investment as required by a Decree of the Ministry of Finance of the Slovak Republic Professional experience: General Manager and member of the Board (AIG Funds Central Europe, správcovská spoločnosť, a.s.) General Manager, Managing Director (SFM Group Slovakia) since 2007 director of CZ & SK investment funds, member of the Board, head of the organisational unit in the SR (AXA investiční společnost, a.s.) Director Hani Himmat Born on 15 April 1972 Jinonice, Za zámečkem 746/5A Praha 5, Post Code Directorship since: 22 May 2008 Graduate of the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, specialisation theoretical cybernetics Holder of the Securities Committee s broker license Professional experience: Assistant Professor (CERGE EI) Teaching Assistant (CERGE EI) March 1998 August 1998 portfolio manager (Expandia Finance) September 1998 December 1999 Analyst macro, debenture markets (Credit Suisse Asset Management Prague) January 2000 December 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Prague) January 2006 September 2007 Senior Portfolio Manager (Winterthur Asset Management Prague / AXA Investiční společnost) since January 2005 Portfolio Manager (Winterthur d.s.s. / AXA d.s.s.) since September 2007 head of the Asset Management Department (AXA Investiční společnost)

11 10 Počet podílových listů fondů kolektivního investování obhospodařovaných společností, které jsou v majetku představenstva (k ): AXA EUR Konto AXA Corporate Fund AXA CEE Dluhopisový AXA CEE Akciový fond AXA Realitní fond AXA Selection Global Equity AXA Selection Emerging Equity AXA Selection Opportunities Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady Cyrile De Montgolfier dat. nar bytem Paris, Rue de Tombe Issoire 53 Francouzská republika den vzniku členství v dozorčí radě: 29. února 2008 den vzniku funkce: 26. listopadu 2008 absolvent ENA, univerzity Institut d Etudes Politiques de Paris, vlastnící magisterský titul v oboru obchodního a veřejného práva. dosavadní praxe: V letech pracoval pro francouzskou Státní radu (Conseil d Etat). Od roku 1991 do roku 1999 vykonával různé úkoly ve výboru Úřadu pro atomovou energii a ve společnosti Groupe Legris Industries. Do skupiny AXA Group nastoupil v roce 1999, aby převzal zodpovědnost za obchodní strategii AXA Conseil, což je jednotka AXA France zaměřená na distribuci prostřednictvím placených sítí. Později se stal generálním ředitelem AXA Conseil. V roce 2002 byl jmenován hlavním viceprezidentem zodpovědným za lidské zdroje společnosti AXA France. V březnu 2008 se stal generálním ředitelem divize AXA pro střední a východní Evropu. Renaud Luis Caudron de Coquereaumont, dat. nar bytem Chemin du Ruisselet 15, Pully 1009,Švýcarská konfederace den vzniku členství v dozorčí radě: 19.listopadu 2008 absolvent Francouzského institutu pro autorizované účetní/diplomované účetní a audit (ENOES Paříž) dosavadní praxe: březen 1996 srpen 1996 finanční kontrolor (Pacifik Concepts Hong Kong) březen 1997 prosinec 2006 postupně ve funkcích finanční kontrolor, finanční kontrolor Compliance Office, finanční ředitel Compliance Office (AXA Insurance Švýcarsko) od ledna 2007 regionální finanční ředitel (AXA Central & Eastern Europe (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Ukrajina)

12 11 Number of collective investment fund units managed by the Company owned by the Management Board (as of 31 Dec 2009): AXA EUR Konto 365,777 AXA Corporate Fund 1,896,453 AXA CEE Dluhopisový 14,039 AXA CEE Akciový fond 40,944 AXA Realitní fond 29,315 AXA Selection Global Equity 5,579 AXA Selection Emerging Equity 4,058 AXA Selection Opportunities 6,492 Supervisory board: Chairman of the Supervisory Board Cyrille de Montgolfier Born on 11 September 1961 residing at Paris, Rue de Tombe Issoire 53 Republic of France Supervisory Board membership since: 29 February 2008 Chairpersonship since: 26 November 2008 Graduate of ENA, Institut d Etudes Politiques de Paris, a holder of Master s Degree in commercial and public law. Professional experience: Between he worked for France s State Council (Conseil d Etat). From 1991 to 1999 he held various positions in the Committee of the Atomic Energy Authority and at Groupe Legris Industries. Joined AXA Group in 1999 to take over the responsibility for the business strategy of AXA Conseil, an AXA France unit focused on distribution through paid networks. He later became the CEO of AXA Conseil. In 2002 he was appointed Senior Vice-president in charge of human resources at AXA France. In March 2008 he became the CEO of AXA s CEE division. Renaud Louis Caudron de Coquereaumont, Born on residing at Chemin du Ruisselet 15, Pully 1009, Swiss Confederation Supervisory Board membership since: 19 November 2008 Graduate of ENOES, Paris Professional experience: March 1996 August 1996 Financial Controller (Pacific Concepts Hong Kong) March 1997 December 2006 consecutively Financial Controller, Financial Controller Compliance Office, CFO Compliance Office (AXA Insurance Switzerland) Since 2007 Regional CFO (AXA Central & Eastern Europe the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Ukraine)

13 12 James Victor Goad bytem 91 Rue de l Université, Paříž , Francouzská republika den vzniku členství v dozorčí radě: 19. listopadu 2008 den zániku členství v dozorčí radě: 20. listopadu 2009 absolvent Univerzity ve Wolverhamptonu a Autorizovaného institutu pro provozní účetní dosavadní praxe: červenec 1998 říjen 1999 pomocný provozní účetní (Colonial UK Ltd) březen 2001 leden 2007 postupně na funkcích finanční analytik, hlavní finanční analytik, finanční manažer, projektový manažer pro business inteligence, manažer pro strategie, manažer pro strategie a plánování (AXA Insurance PLC, Londýn) od ledna 2007 působí na pozici manažera pro podporu obchodu a rozvoj (AXA SA Paříž). Členové dozorčí rady v rozhodném období od společnosti neobdrželi peněžní ani nepeněžní plnění. Členem dozorčí rady byl p. James Victor Goad stal dne 19. listopadu Do doby zapsání této změny do Obchodního rejstříku se této funkce vzdal, tudíž se tato změna v obchodním rejstříku neprojevila. Aurelie Despeyroux bytem Rue de Longchamp 77, Paříž 75016, Francouzská republika den vzniku členství v dozorčí radě: 20. listopadu 2009 Datum narození: 26. březen 1979 Kvalifikace: 7 let zkušeností v řízení rizik s mezinárodním zaměřením Mnohé aspekty řízení rizik (ALM, životní pojištění, P&C) z teoretického i praktického pohledu Technické a komunikační dovednosti Pracovni zkušenosti: AXA GMS Paříž, Řízení rizik skupiny Manažer ALM AXA GMS Paříž, Řízení rizik skupiny Analytik rizik AXA IRSKO Dublin, Oddělení neživotního pojištění Vzdělání: Pojistný matematik Absolvent pojistného matematiky a člen francouzského institutu pojistných matematiků od roku 2003 (www.institudesactuaires.com)

14 13 James Victor Goad residing at 91 Rue de l Université, Paris , Republic of France Supervisory Board membership from: 19 November 2008 Supervisory Board membership until: 20 November 2009 Graduate of the University of Wolverhampton and Chartered Institute of Management Accountants Professional experience: July 1998 October 1999 Management Account (Colonial UK Ltd) March 2001 January 2007 consecutively Financial Analyst, Chief Financial Analyst, Financial Manager, Project Manager for Business Intelligence, Strategy Manager, Strategy and Planning Manager (AXA Insurance PLC, London) Since 2007 he has worked as the Business Support & Development Manager (AXA SA Paris). The members of the Supervisory Board did not receive any monetary or in-kind benefits from the company in the reviewed period. Mr James Victor Goad became a member of the Supervisory Board on 19 November He resigned from the position prior to the registration of the change in the Companies Register, as a result of which this change was not reflected in the Companies Register. Aurelie Despeyroux residing at Rue de Longchamp 77, Paris 75016, Republic of France Supervisory Board membership since: 20 November 2009 Date of birth: 26 March 1979 Qualification: 7 yeas of experience in risk management with international focus Many aspects of risk management (ALM, life assurance, P&C) from both theoretical and hands-on viewpoints Technological and communication skills Experience: AXA GMS Paris, Group Risk Management ALM Manager AXA GMS Paris, Group Risk Management Risk Analyst AXA Ireland Dublin, P & C Insurance Education: Actuary Graduate of Actuarial Mathematics and member of France s Institute of Actuaries since 2003 (

15 14 Portfolio manažeři: Oddělení obhospodařování majetku zákazníků Mgr. Hani Himmat absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, obor teoretická kybernetika držitel makléřské licence komise pro cenné papíry dosavadní praxe: odborný asistent (CERGE EI) teaching asistant (CERGE EI) březen 1998 srpen 1998 portfolio manager (ExpandiaFinance) září 1998 prosinec 1999 analytik makro, dluhopisové trhy (Credit Suisse Asset Management Prague) leden 2000 prosinec 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Prague) leden 2006 září 2007 senior portfolio manager (Winterthur Asset Management Prague / AXA Investiční společnost) od ledna 2005 portfolio manager (Winterthur d.s.s. / AXA d.s.s.) od září 2007 vedoucí oddělení správy aktiv (AXA Investiční společnost) Oddělení obhospodařování majetku zákazníků Jan Vinter od r studuje Vysokou školu finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence: kategorie II dosavadní praxe: od r portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Prague) od r portfolio manager (Winterthur d.s.s., a.s) Oddělení obhospodařování podílových fondů Ing. Kamila Horáčková den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2002 den vzniku funkce: 4. června 2007 licencovaná makléřka absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, tituly MBA (Rochester Institute of Technology) a CFA dosavadní praxe: dealer na mezibankovním trhu (ING Praha) analytik a portfolio manager (Credit Suisse First Boston) analytik a portfolio manager (Citicorp investiční společnost/citibank Praha) analytik, portfolio manager, ředitelka společnosti, členka představenstva (Credit Suisse Asset Management) od r ředitelka společnosti, členka představenstva, (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Oddělení obhospodařování podílových fondů Ing. František Vobořil licencovaný makléř kategorie BD absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: od r portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Společnost měla po celé rozhodné období organizační složku podniku v zahraničí(od ). Jde o AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, se sídlem v Bratislavě, Laurinská 18, PSČ 81101, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Po, vložka 1475/B, IČ Vedoucím organizační složky společnosti je Ing. Ľubor Vrlák.

16 15 Portfolio managers: Customer Property Management Department Hani Himmat Graduate of the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University, specialisation Theoretical Cybernetics Holder of the Securities Committee s broker license Professional experience: Assistant Professor (CERGE EI) Teaching Assistant (CERGE EI) March 1998 August 1998 portfolio manager (Expandia Finance) September 1998 December 1999 Analyst macro, debenture markets (Credit Suisse Asset Management Prague) January 2000 December 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Prague) January 2006 September 2007 Senior Portfolio Manager (Winterthur Asset Management Prague / AXA Investiční společnost) since January 2005 Portfolio Manager (Winterthur d.s.s. / AXA d.s.s.) since September 2007 head of the Asset Management Department (AXA Investiční společnost) Customer Property Management Department Jan Vinter Since 2005 a student of the Institute of Finance and Administration, specialisation Finance and Financial Services Holder of a broker s license: Category II Professional experience: since 2006 Portfolio Manager (AXA investiční společnost, a.s./until Dec 2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Accountant, Assistant Auditor and Tax Advisor (McDowell CPA PC) Portfolio Administrator, trust accountant (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) Assistant Portfolio Manager (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) Portfolio Manager (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) Portfolio Manager (Credit Suisse Asset Management Prague) since 2005 Portfolio Manager (Winterthur d.s.s., a.s.) Unit Trust Management Department Kamila Horáčková Directorship since: 1 January 2002 Chairpersonship since: 4 June 2007 Licensed broker Graduate of the University of Economics in Prague, an MBA (Rochester Institute of Technology) and CFA degree holder Professional experience: interbank market dealer (ING Praha) analyst and portfolio manager (Credit Suisse First Boston) analyst and portfolio manager (Citicorp investiční společnost/citibank Praha) analyst, portfolio manager, director, member of the Board (Credit Suisse Asset management) Management) since 2004 director, member of the Board (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Unit Trust Management Department František Vobořil Licensed broker, Category BD Graduate of the University of Economics in Prague, Faculty of Economics and Public Administration, specialisation Monetary Economy and Financial Markets Professional experience: since 2006 Portfolio Manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Throughout the relevant period, the Company had an organisational unit abroad (from 28 April 2007). The unit is AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, having its registered office at Bratislava, Laurinská 18, Post Code 81101, incorporated in the Companies Register of the District Court in Bratislava I, Section Po, File 1475/B, Reg. No. (IČ) Mr Ľubor Vrlák is the head of the organisational Unit.

17 16 Výše uvedeným osobám nebylo v průběhu roku 2009 poskytnuto žádné peněžní nebo nepeněžní plnění z titulu jejich funkcí členů představenstva nebo dozorčí rady. Poskytnutá případná plnění peněžní povahy těmto osobám spočívá na běžném zaměstnaneckém vztahu ve společnost AXA investiční společnosti a.s. Výše uvedené osoby nevlastní žádné cenné papíry fondů kolektivního investování, které by vyplývaly z titulu jejich funkce nebo na které by měly tyto osoby nárok z titulu opčních nebo jiných práv. Akcionář: AXA životní pojišťovna a.s. Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ Identifikační číslo: Auditor: Auditorem společnosti a všech jí obhospodařovaných fondů byla v roce 2009 společnost Mazars Audit s.r.o., Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ

18 17 The aforementioned persons did not receive any monetary or in-kind benefits based on their positions as members of the Management Board or Supervisory Board in Any monetary benefits provided to such persons are based on standard employment at AXA investiční společnost a.s. The aforesaid persons do not own any securities of collective investment funds as might arise from their position or to which such persons might be entitled under option or other rights. Shareholder: AXA životní pojišťovna a.s. Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ Registered Number: Auditor: The auditor for the Company and all funds managed by it was Mazars Audit s.r.o., Praha 8, Pobřežní 620/3, Post Code in 2009.

19 18 Změny v záznamech obchodního rejstříku Ke dni 1. ledna 2006 byla do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy z Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. na Winterthur Asset Management (Praha) a.s. Ke dni 25. října 2006 byl v obchodním rejstříku vymazán předmět podnikání: Poskytování hlavních investičních služeb podle zákona č. 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu: a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, b) provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, c) obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, a to ve vztahu k investičním instrumentům. Poskytování doplňkových investičních služeb podle zákona č. 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu: a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona b) poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů. Ke dni 25. října 2006 byl v obchodním rejstříku zapsán předmět podnikání: kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj Ke dni 2. ledna 2007 byla do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy z Winterthur Asset Management (Praha) investiční společnost a.s. na AXA investiční společnost a.s. Dne 15. října 2007 byl do obchodního rejstříku zapsán člen představenstva pan Ľubor Vrlák. Dne 11. června 2008 byl do obchodního rejstříku zapsán člen představenstva pan Hani Himmat. Dne 11. června 2008 bylo do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti, společnost má nově základní kapitál ve výši Kč. Dne 3. listopadu 2008 byl do obchodního rejstříku zapsán pan Cyrile De Montgolfier jako nový člen dozorčí rady. Stejného dne byl z obchodního rejstříku vymazán pan Jan Willem Frederick Wynaendts. Dne 16. září 2009 byla do obchodního rejstříku zapsána funkce předsedy dozorčí rady u pana Cyrile De Montgolfiera. Stejného dne byli z obchodního rejstříku zapsán nový člen dozorčí rady pan Renaud Luis Caudron de Coquereaumont a současně vymazáni bývalí členové dozorčí rady Ing. Petr Žaluda a Ing. Roman Vokálek. Dne 10. prosince 2009 byly do obchodního rejstříku zapsány změny bydliště u člena představenstva pana Haniho Himmata a člena představenstva pana Ľubora Vrláka. Stejného dne byl do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti.

20 19 Changes to the entry in the Companies Register The change of the company name from Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. to Winterthur Asset Management (Praha) a.s. was registered in the Companies Register as of 1 January As of 25 October 2006, the following business was deleted from the Companies Register: Provision of core investment services under Act No. 256/2004 on business on capital markets: a) Receiving and forwarding instructions pertaining to investment instruments to the client s account; b) Executing instructions concerning investment instruments to other persons accounts; c) Management of individual portfolios based on an optional consideration within contractual arrangements with the client in relation to investment instruments. Provision of additional investment services under Act No. 256/2004 on business on capital markets: a) Receiving and forwarding instructions pertaining to investment instruments pursuant to Section 3(1), letter a), b), c) and d) of the said Act; b) Consulting activity related to investing in investment instruments. As of 25 October 2006, the following business was entered in the Companies Register: Collective investment consisting in the creation and management of unit trusts, or management of investment funds on the basis of a management agreement; Management of client s assets based on an agreement with the client where the assets include an investment instrument. The change of the company name from Winterthur Asset Management (Praha) investiční společnost a.s. to AXA investiční společnost a.s. was registered in the Companies Register as of 2 January On 15 October 2007 Mr Ľubor Vrlák was entered in the Companies Register as a Director. On 11 October 2008 Mr Hani Himmat was entered in the Companies Register as a Director. On 11 June 2008 an increase of the Company s registered capital was entered in the Companies Register, as a result of which the Company s share capital is now CZK 20,487,000. On 3 November 2008 Mr Cyrille De Montgolfier was entered in the Companies Register as a new member of the Supervisory Board. On the same day, Mr Jan Willem Frederick Wynaendts was deleted from the Companies Register. On 16 September 2009 Mr Cyrille De Montgolfier s position as the Chairrnan of the Supervisory Board was entered in the Companies Register. On the same day, Mr Renaud Luis Caudron de Coquereaumont was entered in the Companies Register as a new member of the Supervisory Board and two former members of the Supervisory Board, Mr Petr Žaluda and Mr Roman Vokálek, were deleted. On 10 December 2009 the changes in residence of the members of the Management Board Mr Hani Himmat and Mr Ľubor Vrlák were entered in the Companies Register. On the same day, the resolution of the Company s General Meeting on the increase of the Company s registered capital was entered in the Companies Register.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a Čtvrtletní údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání a o povinné osobě, složení akcionářů nebo členů, struktura konsolidačního celku, jehož je součástí a činnost a finanční situace společnosti ČSOB

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 31. prosince 2007 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a Čtvrtletní údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání a o povinné osobě, složení akcionářů nebo členů, struktura konsolidačního celku, jehož je součástí a činnost a finanční situace společnosti ČSOB

Více

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky.

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky. Právní a organizační formy pro investice formou PE/VC v zemích bývalé Visegrádské čtyřky Ing. Monika Grebíková Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav financí, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI)

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Výroční zpráva 2004 1 Výroční zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: Ulice: Na Poříčí

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA životní pojišťovna a.s. Obsah / Content CZ verze... 3 37 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013... 4 Informace o společnosti... 5 Informace o aktivitách

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

NN Penzijní společnost, a.s. (dříve: ING Penzijní společnost, a.s.)

NN Penzijní společnost, a.s. (dříve: ING Penzijní společnost, a.s.) V Ý ROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 4 NN Penzijní společnost, a.s. (dříve: ING Penzijní společnost, a.s.) Výroční zpráva 2014 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. Obsah Úvodní slovo 3 NN a společenská

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015 BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA Pavel Juřík 29. 4. 2015 Historie lichtenštejnského bankovnictví Financial Market Authority 2005 Financial Intelligence Unit 2001 Vstup Lichtenštejnska do EEA a WTO

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 AXA penzijní společnost a.s. Obsah / Content Česká verze Informace o společnosti... 7 Orgány společnosti, akcionáři a auditor... 7 Zpráva managementu... 8 Výhled

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST

INFORMAČNÍ POVINNOST INFORMAČNÍ POVINNOST ke dni 30. září 2011 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 30. září 2009 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva Pololetní zpráva Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní účastnický fond

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., DLUHOPISOVÝ FOND otevřený podílový fond Dne

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Pololetní zpráva Realtia investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2008

Pololetní zpráva Realtia investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2008 Pololetní zpráva Realtia investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2008 1. Základní údaje o investiční společnosti 1.1 Obchodní firma: Realtia investiční společnost, a.s. 1.2. Sídlo společnosti:

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 otevřený podílový fond ISIN:

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2014 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 31. prosince 2007 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

Quarterly Performance Report 31.3.2015

Quarterly Performance Report 31.3.2015 Quarterly Performance Report 31.3.2015 Česká pojišťovna a.s. Quarterly Performance Report 30.9.2013 Content Description of the Company... 3 Corporate Governance... 6 Company s shareholders structure...

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 Část A / Part A Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů / Financial Summary tis.

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Certain Security Holders of KIT digital, Inc. represented by Lubomír Andrejsek

Certain Security Holders of KIT digital, Inc. represented by Lubomír Andrejsek Lubomir Andrejsek (la@btb.cz) Eberlova 1482 / 17 155 00 Praha Czech Republic Telephone: +420 603 449 134 Facsimile: +420 251 612 831 Hearing Date: August 5, 2013, at 9:30 a.m. Objection Deadline: July

Více

Mýty a realita. Investiční produkty a služby, penzijní. Praha, 28. ledna 2015. Erik Machač. ČSOB Asset Management

Mýty a realita. Investiční produkty a služby, penzijní. Praha, 28. ledna 2015. Erik Machač. ČSOB Asset Management Zajištěné a strukturované fondy: Mýty a realita Rozvoj a inovace finančních produktů Investiční produkty a služby, penzijní produkty a distribuce Praha, 28. ledna 2015 Erik Machač ČSOB Asset Management

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET

Více

Zveřejňované údaje k 30.9.2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30.9.2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30.9.2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje o pojišťovně... 2 2. Orgány pojišťovny... 3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 5 3. Údaje

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF otevřený

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více