NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6

2 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (dále jen ZNPNP ). V souvislosti s touto poměrně rozsáhlou novelou se v praxi objevily spekulace a názory, že vznik nájemního vztahu k nebytovým prostorám je možný i před vydáním, resp. nabytím právní moci, kolaudačního rozhodnutí k takovýmto nebytovým prostorám. Předpokládaným důsledkem tohoto tvrzení by mohla být i změna v postupu při uzavírání smluv developerských společností, zabývajících se výstavbou a pronájmem budov s nebytovými prostory, s budoucími nájemci. V praxi by to znamenalo, že se již nemusí uzavírat dvě samostatné smlouvy smlouva o smlouvě budoucí nájemní a později samotná nájemní smlouva. Přestože ještě nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí stačilo by uzavřít pouze nájemní smlouvu, a to již ve fázi, kdy daný nebytový prostor existuje pouze na plánech stavební dokumentace. V tomto příspěvku se však snažíme postavit vedle sebe tento názor a riziko neplatnosti takto uzavřených nájemních smluv. Úvodem musíme zdůraznit, že tento příspěvek nemá za cíl komplexně analyzovat právní úpravu nájemní smlouvy na nebytový prostor. O výše uvedené problematice rovněž pojednává na úrovni jistého zobecnění a nezabývá se proto veškerými možnými situacemi, které v praxi mohou nastat. Důvodová zpráva k novele ZNPNP charakterizuje změnu zákona tím, že tato rozšiřuje smluvní volnost stran především v oblasti výpovědních důvodů, přesněji vymezuje některé pojmy, odstraňuje zvýhodnění některých subjektů (např. při změně osoby pronajímatele) a nově řeší zánik nájemního vztahu. V tomto ohledu lze tuto novelu jednoznačně přivítat. Pro otázku, kterou jsme si položili v úvodu tohoto článku, je klíčová nová definice pojmu nebytový prostor v ustanovení 1 ZNPNP, vymezení nájmu a podstatných náležitostí nájemní smlouvy obsažené v 3 ZNPNP a dále pak novelizované ustanovení 5 ZNPNP vymezující práva a povinnosti pronajímatele a nájemce. 1 ZNPNP zní: Za nebytové prostory se pro účely tohoto zákona považují a) místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny 1 ) k jinému účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy, b) byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům. 1) Například 66, 68, 82 odst. 1, 85 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Definice nebytového prostoru tedy nově obsahuje demonstrativní výčet prostor, které se za nebytový považují a taxativní seznam prostor, které nebytovými prostory nejsou. Doplněná definice má dle důvodové zprávy zabránit pochybnostem o charakteru některých prostor (např. obchodní pasáže apod.). Účel nebytového prostoru dle odkazu v poznámce pod čarou má být určen v rozhodnutí stavebního úřadu dle 66, 68, 82 odst. 1 a 85 odst. 1 zákona č. 50/1976 strana 2 z 6

3 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen StZ ). Nejedná se tedy pouze o kolaudační rozhodnutí uvedené v 82 odst. 1 StZ nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby uvedené v 85 odst. 1 StZ, ale i stavební povolení ( 66 a násl. StZ) a jeho změna rozhodnutí o změně stavby ( 68 StZ). V úvahu přicházejí vzhledem k demonstrativní povaze výčtu uvedeného v odkazu i další rozhodnutí stavebního úřadu jako např. rozhodnutí o předčasném užívání stavby dle 83 StZ nebo rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu dle 84 StZ. Toto ustanovení však hovoří pouze o účelu daného prostoru z důvodů určení, zda se o nebytový prostor jedná či nikoliv a zda se nájemní smlouva na tento prostor řídí zákonem o nájmu a podnájmu nebytových prostor nebo výhradně občanským zákoníkem. Z dikce tohoto ustanovení tak v žádném případě nelze dovodit, že nájem může vzniknout před kolaudací daného nebytového prostoru. Novelizované ustanovení 3 ZNPNP nadepsané jako vznik nájmu vymezuje nájem a podstatné náležitosti nájemní smlouvy: Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajimatel přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání. Nájemní smlouva musí obsahovat předmět a účel nájmu, výši nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru nebo způsob jejich určení, a nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem uzavírá. Jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní smlouva obsahovat také údaj o předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru. Obecnou definici nájmu nalezneme v ustanovení 663 občanského zákoníku: Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral užitky. ZNPNP pak vymezuje nájem jako přenechání nebytového prostoru pronajímatele do užívání nájemci za nájemné. Mezi podstatné náležitosti nájemní smlouvy na nebytový prostor patří předmět nájmu (specifikace budovy a umístění daného nebytového prostoru v budově), účel nájmu, stanovení výše nebo způsobu určení nájemného a dalších úhrad (např. vodné, stočné, poplatky za elektřinu apod.) a doba nájmu příp. určení, že jde o nájem na dobu neurčitou. Další podstatnou náležitostí nájemní smlouvy je nově také údaj o předmětu podnikání v případě nájmu nebytového prostoru za účelem provozování podnikatelské činnosti. Nájemní smlouva musí kromě výše uvedených náležitostí samozřejmě splňovat i požadavky dle obecných ustanovení občanského zákoníku, a sice 34 a násl. ZNPNP vyžaduje pro nájemní smlouvu písemnou formu, jinak je smlouva v souladu s ustanovením 40 odst. 1 občanského zákoníku absolutně neplatná. Nájemní smlouva je neplatná dle ustanovení 39 občanského zákoníku i v případě, že strany neuvedou ve své nájemní smlouvě některou z jiných podstatných náležitostí. Původní znění 3 ZNPNP (t.j. účinné do ) uvádělo v odst. 2, že nebytové prostory se pronajímají k účelům, ke kterým jsou stavebně určeny; poznámka pod čarou k tomuto ustanovení odkazovala na 85 odst. 1 StZ. Ustanovení 85 odst. 1 StZ mimo jiné stanovuje, že stavbu lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, popřípadě ve stavebním povolení. Toto ustanovení však bylo nadbytečné vzhledem k právní úpravě v jiných právních strana 3 z 6

4 předpisech, zejména ve stavebním zákoně, a proto bylo vypuštěno. 1 Účel užívání nebytových prostor uvedený v nájemní smlouvě musí respektovat účel stanovený v kolaudačním rozhodnutí, příp. jiném rozhodnutí stavebního úřadu, i když jej může vymezovat podrobněji nebo jej částečně omezovat. 2 Přestože novelizované ustanovení 3 ZNPNP již tedy neobsahuje výslovnou povinnost pronajímat nebytové prostory pouze k účelům v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím stavebního úřadu, strany si, dle našeho názoru nemohou libovolně a v rozporu s těmito rozhodnutími účel nájmu stanovit, protože tato povinnost vyplývá z kogentních ustanovení stavebních předpisů. Z novely ustanovení 3 ZNPNP, který již neobsahuje výslovný odkaz na kolaudační rozhodnutí, se domníváme že nelze vyvodit, že k užívání nebytových prostor na základě nájmu není potřebné kolaudační rozhodnutí. Ustanovení 5 ZNPNP upravuje práva a povinnosti stran nájemní smlouvy (nejde však o vyčerpávající výčet všech práv a povinností). Toto ustanovení má z velké části dispozitivní charakter a umožňuje tedy pronajímateli a nájemci upravit si své závazky v konkrétní situaci odlišně dle charakteru nebytového prostoru a nájemního vztahu nebo třeba v důsledku různých vyjednávacích schopností a možností. 5 ZNPNP stanoví: (1) Není-li dohodnuto jinak, pronajimatel je povinen odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu, v tomto stavu jej svým nákladem udržovat, zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno, a umožnit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s nájmem. (2) Nájemce je oprávněn užívat nebytový prostor v rozsahu dohodnutém ve smlouvě.... Původní znění, účinné před námi diskutovanou novelou, obsahovalo namísto povinnosti pronajímatele odevzdat nebytový prostor ve stavu ke smluvenému účelu nájmu povinnost odevzdat nebytový prostor ve stavu způsobilém k smluvenému nebo obvyklému užívání. Jsme přesvědčeni, že tento pojmový rozdíl nemá žádné praktické důsledky a novelizované ustanovení spíše odpovídá vymezeným podstatným náležitostem nájemní smlouvy na nebytový prostor dle 3 ZNPNP, mezi které patří i účel nájmu (viz. výše). Vzhledem k tomu, že ustanovení 5 odst. 1 ZNPNP má dispozitivní charakter, mohou si strany stanovit povinnost udržovat nebytový prostor nebo povinnost poskytovat služby odlišně. To samé platí také pro povinnost předat nebytový prostor v souladu s dohodnutým účelem nájmu (nájemce si může upravit nebytový prostor dle dohody sám a na své náklady např. určité finalizační stavební práce, vymalování, dekorace interiéru, rozvod kabelů apod.). Ani to však nepovažujeme za argument, který by měl umožnit vznik nájmu ještě před kolaudací nebytového prostoru. Jak jsme již uvedli výše, nájemní smlouva je definována jako přenechání nebytových prostor do užívání za nájemné. Užívání staveb a tedy i nebytových prostor v nich umístěných je upraveno v 76 a násl. StZ. Ustanovení 76 StZ zní následovně: Dokončenou stavbu, 1 Liška, P., Lišková, V.: Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář, 3. vydání, C.H. Beck, Praha 2005, str. 9 a 11 2 tamtéž, str. 11 strana 4 z 6

5 popřípadě její část schopnou samostatného užívání nebo tu část stavby, na které byla provedena změna nebo udržovací práce, pokud tyto stavby vyžadovaly stavební povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. 82 StZ dále stanoví, že: (1) Kolaudačním rozhodnutím se povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to zapotřebí, stanoví se podmínky pro užívání stavby. (2) V kolaudačním rozhodnutí může stavební úřad stanovit podmínky vyplývající z obecných technických požadavků na výstavbu, odstranění drobných nedostatků skutečného provedení stavby zjištěných při kolaudačním řízení a určit přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Může tak učinit pouze v případě, že jde o nedostatky, které neohrožují zdraví a bezpečnost osob a nebrání ve svém souhrnu řádnému a nerušenému užívání stavby k určenému účelu; jinak kolaudační rozhodnutí nevydá. Z úpravy ve stavebním zákoně plyne, že účel stavby může být určen již ve stavebním povolení. 66 StZ stanovuje, že ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení a užívání stavby, přičemž oněmi podmínkami pro užívání stavby může být i účel stavby, dle kterého se určí, zda se o nebytový prostor v souladu s ustanovením 1 ZNPNP jedná či nikoliv. Ve stavebním povolení jsou však specifikovány teprve podmínky pro užívání stavby, což samozřejmě neznamená, že užívání nebytového prostoru je v této fázi již možné. Z textu příslušných ustanovení stavebního zákona je totiž nutné dovodit, že užívání staveb k určenému účelu je možné pouze po vydání kolaudačního rozhodnutí s výjimkami uvedenými v 83 StZ (povolení k předčasnému užívání stavby) a 84 StZ (rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu). Jelikož přenechání do užívání tvoří definiční vymezení nájmu nebytových prostor, jsme přesvědčeni, že nelze než dovodit, že aby takové užívání bylo právně možné a dovolené, je potřeba získat k dotčenému nebytovému prostoru kolaudačního rozhodnutí dle 82, příp. 83 a 84 StZ. Další problém by mohl nastat i s určením předmětu nájmu v nájemní smlouvě. Často totiž ve fázi, kdy je vydáno stavební povolení, není možné budovu ani nebytový prostor řádně specifikovat (budova nemá přidělené popisné a orientační číslo, může dojít ke změně uspořádání prostor v budově v průběhu stavby, není jistá výměra jednotlivých prostor či stavba dokonce nemusí být vůbec dokončena apod.). V případě obecného určení předmětu nájmu by pak smlouva mohla být neplatná pro neurčitost ( 37 odst. 1 občanského zákoníku). V praxi je možné, že budoucí nájemce má zájem na tom, aby si určité stavební, technické nebo dekorační práce na nebytovém prostoru provedl sám. V případě, že ještě nebylo vydáno žádné z výše uvedených rozhodnutí stavebního úřadu se však domníváme, že není možné uzavřít nájemní smlouvu, protože ta by nenaplňovala základní definiční znaky a podstatné náležitosti nájemní smlouvy. V úvahu by přicházelo uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o budoucí smlouvě nájemní, případně smlouvy inominátní. Na závěr lze tedy shrnout, že přijetím novely zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor by nemělo dojít ke změně v postupu při uzavírání smluvních dokumentů mezi budoucími pronajímateli a nájemci. I když zmíněná novela zakotvila v mnoha ohledech větší smluvní volnost stran, strany musí vždy vyhovět požadavku na podstatné náležitosti nájemní smlouvy i základnímu pojmovému vymezení nájmu nebytových prostor. Proto není dle našeho názoru strana 5 z 6

6 uzavření nájemní smlouvy před vydáním, resp. nabytím právní moci, kolaudačního rozhodnutí dle 82 StZ, příp. rozhodnutí dle 83 nebo 84 StZ, možné. Lze jednoznačně doporučit, aby budoucí účastníci nájemní smlouvy uzavřeli v zájmu právní jistoty stran smlouvu o smlouvě budoucí nájemní a následně po dokončení a kolaudaci nebytového prostoru smlouvu nájemní. V Praze dne JUDr. Eva Kaděrová, advokátní koncipientka Pavel Strnad, Ph.D., advokát Advokátní kancelář Polverini, Strnad strana 6 z 6

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled)

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) 1. Právní úprava: a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 10 Pohřebnictví STANOVISKA 10 POHŘEBNICTVÍ STANOVISKA 10 Pohřebnictví Sborník stanovisek veřejného ochránce práv POHŘEBNICTVÍ Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY 4/2013 STATĚ Propadná zástava v NOZ Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy Uzavírání smluv se spotřebiteli se zaměřením na problematiku pojmů písemná forma a

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

14 POSKYTNUTÍ SLUŽBY. Vymezení plnění

14 POSKYTNUTÍ SLUŽBY. Vymezení plnění (35) V případě hudebních nahrávek tak může být pro recenze a propagaci CD nezbytné, aby bylo zprostředkovatelům poskytnuto velké množství jeho exemplářů, aby je tito mohli dále předat cílovým osobám podle

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více