VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací"

Transkript

1 Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát tel.: fax: člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

2 Obsah 1. Základní data o nadaci 1.1. Organizační data 1.2. Předmět a obsah činnosti nadace 1.3. Grantová pravidla 2. Ekonomika nadace 2.1. Přehled ekonomiky nadace 2.2. Správa příspěvků z NIF 3. Nadační aktivity 3.1. Přehled nadačních aktivit v roce Vydané nadační příspěvky 3.3. Přijaté příspěvky a dary 3.4. Zaměření nadačních aktivit v roce 2007 Přílohy: 1 - Auditovaná účetní závěrka nadace k Zpráva auditora 2 / 10

3 1. Základní data o nadaci 1.1. Organizační data a) Název a sídlo: Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6, Karviná-Fryštát, PSČ b) IČ (DIČ): (CZ , neplátce DPH) c) Číslo běžného účtu: /0300 u ČSOB, a.s., pobočka Havířov d) Právní forma: nadace (právnická osoba typu účelového sdružení majetku) e) Účel nadace: podpora ochrany a upevňování zdraví občanů podpora sociální pomoci podpora všeobecné humanitární pomoci podpora rozvoje komunitní činnosti f) Datum vzniku: zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě (oddíl N, vložka 154), a to původní nadace Fond rozvoje zdraví, registrované dne v rejstříku Okresního úřadu v Karviné pod číslem I/68, č.j. vnitř. 1780/94, která se tímto transformovala na nadaci podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech g) Zřizovatel: BEA - INTEROBCHOD, spol. s r.o. Lutyně 988, Orlová-Lutyně IČ: h) Nadační jmění: ,- Kč i) Statutární orgán: správní rada nadace (SR) ve složení: - předseda SR: MUDr. Henryk Fikoczek zástupce primáře radiodiagn. odd. Městské nemocnice Ostrava - místopředseda SR: Ing. Petr Pavlas důchodce - člen SR: Ing. Pavel Vachala důchodce j) Kontrolní orgán: dozorčí rada nadace (DR) ve složení: - předseda DR: Milena Flešárová expedient, LIGNOR centrum, Bílovice n. S. - člen DR: Ing. Lubomír Franc asistent auditorské společnosti WHITE & CASE, Praha - člen DR: Rudolf Zuber důchodce k) Výkonné vedení: Ing. Antonín Satola ředitel nadace 3 / 10

4 1.2. Předmět a obsah činnosti nadace Nadace je dle jí daného účelu zaměřena na podporu ochrany a upevňování zdraví občanů, podporu sociální pomoci, podporu všeobecné humanitární pomoci a podporu rozvoje komunitní činnosti. Tento svůj účel resp. poslání zabezpečuje naplňováním obecně prospěšných cílů formovaných ve statutu nadace, a to podporou realizačních programů a dalších obdobných aktivit prováděných zejména v následujících oblastech: 1. Upevňování zdraví a) podpora preventivních programů zdraví, zejména zdravá rodina, zdravá škola a zdravá obec (město, region), b) podpora ozdravných a socializačních programů zaměřených zejména na děti a z nich především na osamocené děti, c) podpora rehabilitačních a rekondičních aktivit všech zdravotně potřebných skupin obyvatel, d) podpora zdraví prospěšného životního stylu. 2. Zdravotnická osvěta a) propagování zdraví prospěšného životního stylu, b) boj proti kouření, alkoholismu a závislosti na drogách, c) boj proti AIDS a ostatním venerickým chorobám. 3. Rozvoj terénních intervenčních sociálních služeb 4. Rozvoj úlevové péče a racionálního bydlení pro seniory 5. Rozvoj terapeutické péče a poradenství Vlastní činnost nadace i její ekonomické podmínky a podmínky pro poskytování nadačních příspěvků upravuje statut nadace, který je též uložen ve sbírce listin nadačního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Nadace jako člen Fóra dárců - Asociace nadací v Praze, je rovněž zavázána řídit se a dodržovat principy etického chování nadací, přijatými touto asociací Grantová pravidla (Tato pravidla jsou obsahem článku VI. statutu nadace, schváleného usnesením správní rady nadace č. 4/98 ze dne a upřesněného usnesením č. 1/02 ze dne ) 1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadací poskytnuto třetí osobě (právnické nebo fyzické osobě libovolného typu) v souladu s těmito pravidly k účelu uvedenému v článku II statutu nadace, tj. v souladu s obecně prospěšnými cíli nadace. 2. Objem ročně poskytnutých nadačních příspěvků se řídí plánovým rozpočtem nadace. 3. Jednotlivé nadační příspěvky se poskytují na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, kterou nadace může uzavřít s příjemcem příspěvku až po splnění všech náležitostí potřebných k jejímu uzavření (viz následující ustanovení) včetně schválení příspěvku správní radou nadace. 4. Nadační příspěvky lze poskytnout ve třech formách, a to jako: - programové nadační příspěvky (granty), - cílené nadační příspěvky, - osobní nadační příspěvky. 4 / 10

5 5. Programové nadační příspěvky (granty) se poskytují k podpoře realizace nadací vybraných, dlouhodobějších projektů třetích osob, reagujících na nadací vyhlašované grantové programy. 6. Cílené nadační příspěvky se poskytují k podpoře realizace ostatních, nadací akceptovaných projektů třetích osob a v rámci obecné humanitární pomoci odsouhlasené správní radou nadace. 7. Osobní nadační příspěvky se poskytují k přímé, individuální podpoře obnovy, ochrany a upevňování zdraví jednotlivých osob a v rámci sociální pomoci jednotlivým osobám, a to na základě jejich žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku. 8. Projekt na nějž je poskytován nadační příspěvek musí alespoň ve stručnosti obsahovat: - představení organizace (příjemce příspěvku), - popis problému, - konkretizace cíle, kterého má být dosaženo, - specifikace cílové skupiny případně skupin, jimž má být projekt prospěšný, - rozpočet projektu, - návrh očekávané pomoci (věcný obsah i výši finanční částky), - harmonogram realizace jednotlivých etap projektu, - návrh způsobů ověření úspěšnosti projektu, - návrh forem informování veřejnosti o realizaci projektu za součinnosti s nadací, a musí být doložen: - souhrnným listem projektu (jeho formulář spolu s požadovanými náležitostmi projektu je na internetové stránce - prohlášením statutárního orgánu organizace o projednání a souhlasu s realizací projektu, a u programových či cílených nadačních příspěvků též: - kopii statutu nebo stanov atp. organizace, - kopii dokladu o přidělení IČ. Žádoucí je též doložení dalších dokumentů zvýrazňujících přínosnost projektu. 9. Projekt lze nahradit, u žádosti na poskytnutí cíleného nadačního příspěvku do Kč včetně, souhrnným listem projektu. 10. Žádost o poskytnutí osobního nadačního příspěvku musí alespoň ve stručnosti obsahovat: - popis problému, - kvantifikaci očekávané pomoci, a musí být - v případě požadavku nadace - doložena prohlášením o sociální potřebnosti příspěvku a o nemožnosti jiného řešení dané situace. 11. Příjemce nadačního příspěvku je povinen použít jej v souladu s podmínkami stanovenými nadací ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku. Jinak je povinen tento příspěvek vrátit nebo u nepeněžního plnění vrátit jeho náhradu v penězích, a to ve lhůtě stanovené nadací. 12. Příjemcem nadačního příspěvku nemůže být člen správní rady ani dozorčí rady nadace nebo osoby jim blízké a též ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního či kontrolního orgánu je člen správní rady nebo dozorčí rady nadace. 5 / 10

6 2. Ekonomika nadace 2.1. Přehled ekonomiky nadace Ekonomika nadace je od počátku existence nadace organizována tak, aby zabezpečila dlouhodobé plnění poslání nadace. Tato orientace umožnila nadaci zformovat a mít po celou dobu své existence netknutelné nadační jmění, a to 505 tis. Kč již v roce 1994, kdy toto ještě nebylo zákonem vyžadováno, a 2 mil. Kč v roce 1999, při své transformaci na nadaci dle nového zákona o nadacích a nadačních fondech. Navyšování nadačního jmění do roku 1999 bylo umožněno především z darů od podnikatelských právnických osob. Rokem 2000 počínaje pak zejména z příspěvků od Nadačního investičního fondu (NIF), které nadace obdržela v rámci I. a II. etapy rozdělování prostředků tohoto fondu, a to na základě ohodnocení výsledků nadace ve výběrových řízeních organizovaných vládou ČR a následně schválených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Výše nadační jmění k byla tis. Kč. Struktura nadačního jmění nadace k je následující: tis. Kč v ks podílových listů Balancovaného fondu nadací, spravovaného investiční společností Pioneer, a.s., Praha, který byl speciálně zřízen pro účely nadací a je takto smluvními stranami plně akceptován, tis. Kč v ks podílových listů Růstového fondu nadací, rovněž spravovaného investiční společností Pioneer, a.s., Praha, který byl zřízen pro účely nadací jako její druhý speciální fond, tis. Kč ve správě České spořitelny, a.s., dle Smlouvy o správě cenných papírů. Souhrnný přehled ekonomiky nadace, zejména jejího majetku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv), je uveden v účetní závěrce nadace, která je obsahem příloh této výroční zprávy, a to včetně zprávy auditora. Celkový majetek nadace, jehož hodnota k je tis. Kč, je krytý především vlastními zdroji nadace ve výši tis. Kč, které jsou o tis. Kč vyšší než nadační jmění tis. Kč. Nadační jmění spolu s dalšími vlastními zdroji nadace a obezřetné uplatňování zákonem stanovené investiční strategie zhodnocování nadačního jmění je reálnou zárukou, že nadace může - i při dnes nižší průměrné ekonomické výnosnosti finančních investic - garantovat dlouhodobé profinancovávání svých, výše uvedených obecně prospěšných cílů a programů, realizovaných prostřednictvím vybraných a správní radou nadace k nadační podpoře schválených projektů neziskových organizací. Nadace rovněž průběžně zajišťuje i další zdroje financování svých nadačních aktivit, a to zejména získáváním peněžních darů. Neuzavírá se ale ani dohodám o individuálním financování nebo věcném plnění dárcem přímo ve prospěch obdarovaného, neboť smyslem činnosti nadace je především plnění cílů nadace a ne forma, která toto plnění umožní, pokud ovšem tato forma je v souladu se zásadou dobrých mravů a principy etického chování nadací. 6 / 10

7 2.2. Správa příspěvků z NIF Usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl schválen nadaci příspěvek z I. etapy rozdělení finančních prostředků z NIF ve výši tis. Kč. Tento příspěvek nadace obdržela v listopadu V rámci II. etapy rozdělování finančních prostředků z NIF nadace dále obdržela tis. Kč v červnu 2002, tis. Kč v dubnu 2003, tis. Kč v lednu 2004, tis. Kč v listopadu 2004 a tis. Kč v říjnu Celková výše příspěvků z NIF, které nadace obdržela k , činí tis. Kč. Správa příspěvků z NIF probíhala a probíhá v souladu se smlouvami o převodu prostředků určených usneseními Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací v I. a II. etapě rozdělování těchto prostředků, které nadace uzavřela s FNM ČR, což konstatovaly i kontroly z FNM ČR Všechny příspěvky z NIF byly ve smyslu uvedených smluv, po doplnění o část prostředků z ostatního majetku nadace, vložené do nadačního jmění nadace. Celkové čisté výnosy z příspěvků z NIF1 a NIF2 za rok 2006 jsou ve výši: P o l o ž k a Čís. řád. Ć á s t k a v K č Výnosy Náklady Úroky z bankovních účtů nadačního jmění (NJ) ,70 Podílové listy BFN i.s. Pioneer, v NJ ,50 Podílové listy RFN i.s. Pioneer, v NJ ,91 Cenné papíry ve správě ČS, v NJ ,09 C e l k e m ř. 1 až ,20 Snížení hodnoty prodaných PL BFN ,00 kurzové ztráty ,93 Cenné papíry snížení hodnoty CP ,28 ve správě ČS správa CP NJ ,55 C e l k e m ř. 6 až ,76 Celkové čisté výnosy z příspěvků z NIF1 a NIF2 ř ,44 K tomu výnosy přímo připsané do na bankovní účty nadace jsou následující: Zdroj výnosů Výnosy příslušné k roku 2006 z toho splatné v roce 2007 k tomu přijaté z roku 2005 Výnosy přijaté v roce = Příspěvky z NIF1 a NIF , , , ,55 Čerpání výnosů roku 2006 z příspěvků z NIF1 a NIF2 na nadační příspěvky do oblastí daných smlouvou s FNM ČR, tj. do zdravotní oblasti (NIF1) a sociální oblasti (NIF2), se podstatným způsobem změnilo rokem V tomto roce byly přijaté jednotné dodatky ke smlouvám s FNM ČR o převodu prostředků z NIF na nadace, a jimi byla 7 / 10

8 nově vydefinována výše výnosů z prostředků NIF určených pro nadační příspěvky. Výše této části výnosů, která je nyní povinným minimálním ročním přídělem ve prospěch nadačních příspěvků poskytnutých nadací maximálně do konce následujícího roku, se rovná součinu poloviny průměrné úrokové sazby PRIBID pro 1 rok (průměrná sazba PRIBID se rovná aritmetickému průměru dvou hodnot PRIBID pro 1 rok vyhlášených ČNB pro první a poslední kalendářní den v příslušném roce) a výše prostředků z NIF zapsaných v nadačním jmění k příslušného roku. Přitom výše a čerpání výnosů PRIBID se od roku 2005 včetně posuzuje za celek těchto výnosů a ne již za samostatné části vztahující se k prostředkům z NIF1 a NIF2. Objem výnosů PRIBID za rok 2006, stanovený podle uvedených zásad, je Kč. Celkový objem zdrojů nadace na nadační příspěvky v roce 2006 se zůstatkem k dočerpání v roce 2007 je následující: Výnosy z NIF1 a NIF2 určené na nadační příspěvky zůstatek na nadační příspěvky z NIF1 k výnosy z NIF ''PRIBID 05'' přijaté k nadační příspěvky vydané v roce 2006 zůstatek na nadační příspěvky z NIF k , , , ,70 Přehled jednotlivých subjektů jimž byl poskytnut nadační příspěvek z prostředků NIF včetně výše tohoto příspěvku je uveden v části 3.2 této výroční zprávy. 3. Nadační aktivity 3.1. Přehled nadačních aktivit v roce 2006 Nadace v roce 2006 pokračovala v podpoře vybraných, správní radou nadace schválených programů z předchozích let. Dále podpořila nový, správní radou nadace vybraný projekt rozvoje sociální oblasti, který byl přihlášen do veřejné soutěže o grant nadace a nejlépe se ztotožňoval se záměry nadace specifikovanými v Pokynech pro předkladatele projektů. Mezi priority programové podpory nadace patřilo ve zdravotní oblasti ozdravění výživy, rozvoj pohybových aktivit, zkvalitňování reprodukčního zdraví, omezení kuřáctví, drog a alkoholismu, prevence nemocí závažného společenského významu a omezování a zvládání nadměrného stresu. V sociální oblasti pak rozvoj terénních intervenčních sociálních služeb, rozvoj úlevové péče a racionálního bydlení pro seniory a rozvoj terapeutické péče a poradenství. Programová podpora nadace se soustředila jak na podporu specifických programů jednotlivých, výše uvedených okruhů zdravotní a sociální oblasti a z nich zejména na podporu komplexních programů, jakými jsou zdravá škola a zdravá obec (město, region). 8 / 10

9 Z hlediska územního se programová podpora soustředila především na podporu ostravsko-karvinského regionu, který je dlouhodobě postižen i jednou z nejvyšších nezaměstnaností v ČR. A ta nejen generuje sociální problémy, ale je též významným stresovým faktorem ohrožujícím zdraví obyvatel tohoto regionu, což oboje spadá do předmětu působnosti nadace. Nutno ale rovněž poznamenat, že zapříčiňuje i stálý růst náročnosti finančního zabezpečování výše uvedených nadačních aktivit. Stranou pozornosti nadace nezůstávají ani ostatní regiony ČR. I tam směřovala v roce 2006 část nadačních příspěvků. O uskutečněných nadačních aktivitách je veřejnost informována prostřednictvím médií, a to především ze strany organizací, kterým byly nadační příspěvky poskytnuté (součást smluvních podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku) Vydané nadační příspěvky Celková výše nadačních příspěvků, které nadace vydala v roce 2006 na podporu projektů vybraných z veřejných soutěží o nadační příspěvky, činila 485 tis. Kč. Ve smyslu smluv s FNM ČR bylo vydáno: a) na podporu aktivit ve zdravotní oblasti 55 tis. Kč na projekt Sportem proti negativním vlivům na mladou generaci, podaný o.s. CK FESO z Petřvaldu, 30 tis. Kč na projekt Sakura - abychom je každé jaro viděli kvést, podaný o.s. ONKO- Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná z Karviné, 20 tis. Kč na projekt Zvol si život, podaný o.s. ACET ČR z Hlinska v Čechách. b) na podporu aktivit v sociální oblasti 70 tis. Kč na projekt Program Pět P / Brány, podaný Občanským sdružením AVE z Českého Těšína, 80 tis. Kč na projekt Posílení kapacit a stabilizace pečovatelské služby v regionu Bruntál, podaný o.p.s. HELP-IN z Bruntálu, 70 tis. Kč na projekt Rozvoj pracovních a pohybových aktivit v Centru denních služeb, podaný c.p.o. Slezská diakonie z Českého Těšína, 160 tis. Kč na projekt Terénní respitní péče Rorýs, podaný p.o. Sociální služby města Havířova z Havířova. Poskytování nadačních příspěvků je v nadaci upraveno závaznými normami a pokyny nadace, které jsou veřejně přístupné na internetových stránkách nadace Základní řídící normou nadace pro poskytování nadačních příspěvků jsou grantová pravidla, jejichž plné znění je uvedeno v části 1.3. této výroční zprávy. 9 / 10

10 3.3. Přijaté příspěvky a dary Nadace obdržela v roce 2006 na podporu realizace svého poslání finanční příspěvky a dary v celkové výši tis. Kč. Z toho tis. Kč obdržela od FNM ČR z II. etapy rozdělování Nadačního investičního fondu a 52 tis. Kč od devíti fyzických osob, a to: 17 tis. Kč od dvou členů správní rady nadace (smluvně vymíněná anonymita), 12 tis. Kč od tří členů dozorčí rady nadace (smluvně vymíněná anonymita), 23 tis. Kč od čtyř osob spolupracujících s nadací (smluvně vymíněná anonymita) Zaměření nadačních aktivit v roce 2007 Rok 2007 je pro nadaci dalším rokem systémové podpory projektů nestátních neziskových organizací, zaměřených zejména na rozvoj sociální oblasti na úsecích terénních intervenčních sociálních služeb, úlevové péče a racionálního bydlení pro seniory. Podporované budou též projekty obnovy a rozvoje zdraví, a to především dětí a mládeže, nevyjímaje ale ani osoby v produktivním věku a starší generaci. Preferované budou opět systémové, dlouhodobější komplexní projekty z ostravskokarvinského regionu. Ve zdravotní oblasti pak zejména projekty typu Zdravá škola a Zdravá obec (město, region). V sociální oblasti pak projekty rozvoje intervenčních sociálních služeb v domácím prostředí občanů. Zpracoval: Ing. Antonín Satola MUDr. Henryk Fikoczek předseda správní rady Nadace rozvoje zdraví 10 / 10

11 Rozvaha Název, sídlo a právní forma podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., 5 účetní jednotky a její Přílohy č. 1 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA k ( v celých tisících Kč ) IČO Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I. až IV. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet II.1. až II Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet IV.1. až IV Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV II. Pohledávky celkem Součet II.1. až II Dohadné účty aktivní (388) III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III Pokladna (211) Účty v bankách (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dluhové cenné papíry k obchodování (253) A k t i v a c e l k e m Součet A. až B PASIVA A. I. II. B. II. III. IV. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II Jmění celkem Součet I.1. až I Vlastní jmění (901) Fondy (911) Výsledek hospodaření celkem Součet II.1. až II Účet výsledku hospodaření (963) x Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) x 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV Dlouhodobé závazky celkem Součet II.1. až II Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 700 Krátkodobé závazky celkem Součet III.1. až III Dodavatelé (321) Ostatní závazky (325) 5 5. Zaměstnanci (331) Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) Daň z příjmů (341) 3 9. Ostatní přímé daně (342) Jiné závazky (379) 90 Jiná pasiva celkem Součet IV.1. až IV Výdaje příštích období (383) 327 P a s i v a c e l k e m Součet A. až B Odesláno dne: Razítko: Podpis statutárního orgánu: Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: NADACE ROZVOJE ZDRAVÍ za sestavení: Karviná-Fryštát, Masarykovo nám. 6 IČO DIČ CZ Telefon:

12 Výkaz zisku a ztráty podle 6 vyhlášky č. 504/2002 Sb. a její Přílohy č. 2 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) IČO Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát Činnost A. NÁKLADY hlavní hospodářská c e l k e m I. II. III. IV. V. VI. VII. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I Spotřeba materiálu (501) Služby celkem Součet II.5. až II Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) Osobní náklady celkem Součet III.9. až III Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V Úroky (544) Kursové ztráty (545) Dary (546) Jiné ostatní náklady (549) Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a OP celkem Součet VI.25. až VI.30. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII Poskytnuté členské příspěvky (582) 5 5 VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. N á k l a d y c e l k e m Součet I. až VIII B. VÝNOSY I. II. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet I.1. až I.3. Součet II.4. až II.7. III. IV. V. VI. Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV Úroky (644) Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a OP celkem Součet V.19. až V Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI Přijaté příspěvky (dary) (682) VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. V ý n o s y c e l k e m Součet I. až VII C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady Daň z příjmů (591) D. Výsledek hospodaření po zdanění C Odesláno dne: Razítko: Podpis statutárního orgánu: Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: za sestavení: NADACE ROZVOJE ZDRAVÍ Karviná-Fryštát, Masarykovo nám. 6 IČO DIČ CZ Telefon:

13 Nadace rozvoje zdraví IČO: Strana 1/9 Příloha k účetní závěrce za účetní období od do OBSAH I. Obecná východiska účetní závěrky II. Údaje o účetní jednotce III. Použité účetní metody a způsoby oceňování IV. Doplňující informace k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty V. Významné události po datu účetní závěrky I. OBECNÁ VÝCHODISKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetní závěrka je zpracována ve smyslu platných znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Příloha k účetní závěrce je zpracována ve smyslu 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Pro body v ní neuvedené účetní jednotka nemá a ani v příštím období nepředpokládá náplň. Údaje účetní závěrky včetně přílohy vycházejí z účetních knih, účetních dokladů, účetních písemností a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. II. ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1. Popis účetní jednotky Název a sídlo: Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6, Karviná-Fryštát, PSČ Právní forma: nadace IČ: Účel: podpora ochrany a upevňování zdraví občanů podpora sociální pomoci podpora všeobecné humanitární pomoci podpora rozvoje komunitní činnosti Datum vzniku , zapsáním do nadačního rejstříku vedeného Krajským a místo registrace: soudem v Ostravě (oddíl N, vložka 154) původní nadace Fond rozvoje zdraví, registrované dne v rejstříku Okresního úřadu v Karviné pod číslem I/68, č.j. vnitř. 1780/94 a transformované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech Zřizovatel: BEA-Interobchod, spol. s r.o. sídlo: Orlová-Lutyně, čp. 988, PSČ IČ: Výše nadačního jmění: tis. Kč UZ-PriUcZav NRZ 2006.doc

14 Strana 2/9 IČO: Nadace rozvoje zdraví 2. Organizační struktura účetní jednotky Struktura orgánů: Personální obsazení: správní rada (tříčlenný statutární orgán nadace) dozorčí rada (tříčlenný kontrolní orgán nadace) ředitel (představitel výkonného vedení a správy nadace) - správní rada: MUDr. Henryk Fikoczek - předseda Ing. Petr Pavlas - místopředseda Ing. Pavel Vachala - člen - dozorčí rada: Milena Flešárová - předseda Ing. Lubomír Franc- člen Rudolf Zuber - člen - ředitel: Ing. Antonín Satola 3. Majetkové a smluvní spoluúčasti účetní jednotky v jiných společnostech Účetní jednotka nemá žádné majetkové ani smluvní spoluúčasti v jiných společnostech. 4. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Nadace měla ve sledovaném období jednoho zaměstnance. Své nepravidelné úkoly též z části zabezpečovala prostřednictvím dohod o provedení práce. Celkové hrubé mzdy a odměny z DPP za sledované období činily 270 tis. Kč. 5. Poskytnutá peněžitá a jiná plnění členům orgánů účetní jednotky V průběhu sledovaného období bylo v čistých částkách vyplaceno (v závorce daň z příjmů): členům správní rady nadace 33 tis. Kč ( 8 tis. Kč ) členům dozorčí rady nadace 25 tis. Kč ( 6 tis. Kč ) Každý z nich na druhé straně poskytl nadaci dar, jejichž souhrnná výše je 29 tis. Kč. 6. Účasti členů orgánů účetní jednotky a jejich rodinných příslušníků Účetní jednotce nejsou známé žádné účasti členů orgánů účetní jednotky a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. III. POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 1. Účetní období Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok. 2. Ocenění majetku a závazků 2.1 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného nákupem (tento majetek nebyl ve sledovaném období pořízen) pořizovací cenou 2.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného darováním (tento majetek nebyl ve sledovaném období pořízen a ani ve stavu nadace) reprodukční pořizovací cenou UZ-PriUcZav NRZ 2006.doc

15 Nadace rozvoje zdraví IČO: Strana 3/9 2.3 Ocenění cenných papírů určených k obchodování Cenné papíry (dále jen CP) určené k obchodování účetní jednotka oceňuje: při nákupu pořizovací cenou CP bez příp. AÚV, přičemž o AÚV účtuje na analytickém účtu zřízeném ke každému individuálnímu druhu CP s AÚV, k rozvahovému dni reálnou hodnotou CP, za kterou se použije tržní hodnota CP k tomuto dni (dle informace o její výši od příslušného, certifikovaného správce daného CP), přičemž o zvýšení/snížení reálné hodnoty CP se ve smyslu 34 vyhlášky č. 504/2002 Sb. účtuje na vrub/ve prospěch analytického účtu příslušného k účtu daného CP a ve prospěch účtu Výnosy z krátkodobého finančního majetku v NJ ( Výnosy z krátkodobého finančního majetku v OM) nebo na vrub účtu Snížení hodnoty CP v NJ apod., při prodeji tržní cenou CP účtovanou na vrub příslušného bankovního účtu se souvztažnými zápisy ve prospěch analytických účtů tohoto CP (vyřazení CP v průměrné pořizovací ceně stejného druhu CP a zúčtování poměrné výše změn reálných hodnot těchto CP) a zbylé částky coby výnosů z prodeje CP ve prospěch účtu Výnosy z krátkodobého finančního majetku v NJ apod. 2.4 Ocenění pohledávek a závazků při jejich vzniku jmenovitou hodnotou 3. Stanovení opravných položek k majetku Účetní jednotka opravné položky nevytváří a ani o nich neúčtuje, a to v souladu s 37 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výjimku tvoří případy tam uvedené v odst. 2, tj. pokud jsou opravné položky tvořené v souvislosti s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů. Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí dle Českého účetního standardu Sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek Odpisové plány dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (DNM, DHM) sestavuje účetní jednotka podle typových ročních odpisových plánů jednotlivých odpisových skupin vymezených v 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jednotlivé odpisy DNM a DHM jsou zaúčtovávány dle těchto odpisových plánů vždy k daného roku na vrub analytických účtů k účtu Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a souvztažně ve prospěch příslušných účtů oprávek k DNM a DHM, a to v následující výši: u daňových odpisů dle 26 až 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, u účetních odpisů ve výši rozdílu k příslušným daňovým odpisům, které ale jsou - vzhledem k charakteru činnosti účetní jednotky - nulové a proto se o nich neúčtuje. Jako dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka zatřiďuje: zejména software, jehož vstupní cena je vyšší než Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. Jako dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka zatřiďuje: zejména samostatné movité věci popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok. Dlouhodobý majetek s nižší než výše uvedenou vstupní cenou účetní jednotka klasifikuje jako drobný dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek (DDNM nebo DDHM). Tento majetek, pokud byl pořízen od výše, se neodepisuje a jeho pořízení účetní jednotka účtuje dle příslušného druhu majetku na analytické účty Drobný nehmotný majetek nebo Drobný hmotný majetek se souběžným záznamem do operativní evidence. UZ-PriUcZav NRZ 2006.doc

16 Strana 4/9 IČO: Nadace rozvoje zdraví 5. Tvorba fondů 5.1 Tvorba Fondu navyšování nadačního jmění Účetní jednotka pro věrné zobrazení výše svého nadačního jmění a zdrojů jeho navyšování tvoří Fond navyšování nadačního jmění (účet ), o jehož tvorbě rozhodla správní rada nadace svým usnesením č. 2/2000. Ve prospěch tohoto fondu se účtuje příjem finančních a jiných darů směrovaných do nadačního jmění souvztažně s příslušným majetkovým účtem. Na vrub tohoto účtu se účtuje navýšení nadačního jmění k datu usnesení Krajského soudu o jeho zápisu v nadačním rejstříku, a to souvztažně s účtem Nadační jmění. 5.2 Tvorba Fondů nadačních příspěvků Účetní jednotka pro věrné zobrazení výše zdrojů nadačních příspěvků (smluvní povinnost k MF ČR) i výše svého finančního majetku určeného pro tyto účely, tvoří Fondy nadačních příspěvků, a to od v rámci realizace Českého účetního standardu č Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky. Dle bodu odrážka 3. ČÚS 413 je na vrub tohoto fondu účtováno darovaní peněžních prostředků a majetku jiným osobám v souladu s hlavní činností účetní jednotky, tj. nadační příspěvky poskytované třetím osobám. Ve prospěch daného fondu je účtováno o finančních prostředcích nabytých za účelem darování jiným osobám v souladu s hlavní činností účetní jednotky (viz ČÚS 413, bod odrážka 1.), se souvztažným zápisem na vrub účtů nadačních příspěvků: Nadační příspěvky z výnosů nadačního jmění z příspěvků z NIF, a to ve výši smluvního ujednání s FNM ČR o výnosu za příslušný kalendářní rok coby výnos PRIBID, Nadační příspěvky z ostatního majetku, a to ve výši skutečně poskytnutých nadačních příspěvků z ostatního majetku, což takto optimálně naplňuje požadavek na kontinuitu i podání věrného obrazu o finanční situaci a dalších ekonomických skutečnostech účetní jednotky. 6. Přepočet cizích měn na českou měnu Cenné papíry a k nim příslušné skutečnosti v cizí měně se přepočítávají na českou měnu směnným kursem dle ČNB, platným v den realizované operace. 7. Podstatné změny způsobů oceňování, postupů odpisování a postupů účtování Nadace v předmětném účetním období neprovedla žádné podstatné změny způsobů oceňování a postupů odpisování, jakož i postupů účtování. IV. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 1. Aktiva 1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Účetní jednotka vlastní pouze následující dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách dle evidence dlouhodobého majetku): Notebook LEO-D5 (do užívání zařazen ) 71 tis. Kč Účetní jednotka nemá dlouhodobý majetek pořízený formou finančního pronájmu ani zatížený zástavním právem nebo jiným způsobem. UZ-PriUcZav NRZ 2006.doc

17 Nadace rozvoje zdraví IČO: Strana 5/9 1.2 Pohledávky Dohadné účty aktivní P o l o ž k a výnosy z nadačního jmění výnosy z ostatního majetku c e l k e m Čís. řád. Stav k 1.1. Stav k Do dohadných účtu aktivních byly v roce 2005 zaúčtovány dohadné příjmy výnosů z podílových listů BFN a RFN invest. spol. Pioneer za rok 2005, které nadace obdržela v plné výši v roce Obdobně pak v roce 2006 zaúčtovala dohadný příjem výnosů z podílových listů BFN a RFN invest. spol. Pioneer. Pohledávky po lhůtě splatnosti nebo zatížené zástavním právem nebo jiným způsobem účetní jednotka nemá. 1.3 Krátkodobý finanční majetek Čís. řád. Stav k 1.1. Stav k Peníze pokladny ostatní majetek běžné Bankovní ostatní majetek 4 nadační jmění vkladové účty nadační jmění Krátkodobý finanční majetek (včetně výnosů k ) C E L K E M c e l k e m podílové listy dluhopisy c e l k e m P o l o ž k a BFN Pioneer ostatní majetek RFN Pioneer ESPA ST EU-EM ESPA Fiducia ESPA CS FD ST DL nadační jmění ESPA Bond Danubia EIB 2,97% Eurostoxx JPMorgan Intl 9/ GS CONV ERSTE Jiná aktiva Účetní jednotka v roce 2006 nevykazuje jiná než výše uvedená aktiva Majetek neuvedený v rozvaze (souhrnná výše v cenách pořízení) a) Drobný hmotný majetek 16 tis. Kč b) Drobný nehmotný majetek 11 tis. Kč UZ-PriUcZav NRZ 2006.doc

18 Strana 6/9 IČO: Nadace rozvoje zdraví 2. Vlastní zdroje krytí aktiv P o l o ž k a Čís. řád. Stav k 1.1. Stav k Nadační (vlastní) jmění Fondy Výsledek hospodaření C E L K E M Fond navyšování nadačního jmění Fondy nadačních příspěvků c e l k e m běžného účetního období ve schvalovacím řízení neuhrazená ztráta minulých let c e l k e m x x Nadační (vlastní) jmění Nadace má k zaúčtováno nadační jmění ve výši Kč. Tato výše nadačního jmění je zapsána i v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. Majetkový obraz uvedeného nadačního jmění je následující: Vkladový účet č /0300 u ČSOB Podílové listy nadačních fondů i.s. Pioneer Finance ve správě České spořitelny C E L K E M P o l o ž k a Čís. řád. Stav k 1.1. Stav k Fondy Účetní jednotka tvoří Fond navyšování nadačního jmění a Fondy nadačních příspěvků (viz čl. III, část 5), a to s cílem naplnit požadavek věrného zobrazení zdrojů navyšování nadačního jmění a nadačních příspěvků. a) Fond navyšování nadačního jmění Výše Fondu navyšování nadačního jmění k je tis. Kč. Tato hodnota je kryta tis. Kč na účtech ve správě České spořitelny, 44 tis. Kč pořizovací cenou podílových listů BFN i.s. Pioneer nakoupených pro účely navýšení nadačního jmění a ve výši 3 tis. Kč pořizovací cenou podílových listů BFN nakoupených pro budoucí nyvyšování do ostatního majetku nadace. b) Fondy nadačních příspěvků Skladba i tvorba Fondů nadačních příspěvků (FNP) doznala podstatných změn v roce Přijetím jednotných dodatků ke smlouvám s FNM ČR, o převodu prostředků z NIF na nadace, byla totiž nově vydefinována výše výnosů z prostředků NIF určených pro nadační příspěvky, a to jako součin poloviny průměrné úrokové sazby PRIBID pro 1 rok (průměrná sazba PRIBID se rovná aritmetickému průměru dvou hodnot PRIBID pro 1 rok vyhlášených ČNB pro první a poslední kalendářní den v příslušném roce) a výše prostředků z NIF zapsaných v nadačním jmění k příslušného roku. Přitom výše a čerpání výnosů PRIBID se od roku 2005 včetně posuzuje za celek těchto výnosů a ne za samostatné části vztahující se k prostředkům z NIF1 a NIF2. Objem výnosů PRIBID za rok 2006, stanovený podle výše uvedených zásad, je 504 tis. Kč. UZ-PriUcZav NRZ 2006.doc

19 Nadace rozvoje zdraví IČO: Strana 7/9 Celková výše FNP a skladba k němu přináležejících peněžních prostředků je následující: P o l o ž k a Fond nadačních příspěvků z výnosů NJ Peněžní prostředky na nadační příspěvky BÚ RB /5500 z toho DÚA - výnosy z BFN a RFN (část) Čís. řád. Stav k 1.1. Stav k Výsledek hospodaření (jeho členění a vypořádání) a) Členění výsledku hospodaření vykazovaného účetního období Účetní jednotka má jedinou, a to hlavní činnost. Daňové a nedaňové členění nákladů a výnosů z hlavní činnosti je následující: Náklady Výnosy Název účtové skupiy Účtová skup. Oblast hlavní činnosti daňová nedaňová celkem Spotřeba materiálu Služby Osobní náklady Kurz. ztráty, snížení hodnoty a správa CPN Dary Ostatní náklady Poskytnuté členské příspěvky c e l k e m Úroky z BÚ a VÚ NJ Úroky z VÚ NJ Výnosy z krátk. finančního majetku Přijaté příspěvky (dary) c e l k e m Výsledek hospodaření Čís. řád. b) Způsob vypořádání výsledků hospodaření Zisk roku 2005 ve výši tis. Kč byl dle usnesení č. 2/06 správní rady nadace zúčtován s neuhrazenou ztrátou minulých let. Zisk roku 2006 ve výši 169 tis. Kč bude, dle návrhu usnesení č. 2/07 správní rady nadace, zúčtován s účtem Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let. 3. Cizí zdroje krytí aktiv 3.1 Dlouhodobé závazky Přehled a specifikace dlouhodobých závazků je následující: P o l o ž k a DÚP - náklady správy CP u ČS Ostatní dlouhodobé závazky C E L K E M Čís. řád. Stav k 1.1. Stav k UZ-PriUcZav NRZ 2006.doc

20 Strana 8/9 IČO: Nadace rozvoje zdraví Do dohadných účtu pasivních jsou zaúčtovány dohadné výdaje nadace v roce 2007 spojené s úhradou dohadných nákladů správy cenných papírů Českou spořitelnou v roce Dohadné výdaje roku 2006 týkající se nákladů správy CP za rok 2005 byly v roce 2006 vypořádané v plné výši. Jako ostatní dlouhodobé závazky byla vedena dlouhodobá půjčka 700 tis. Kč, kterou účetní jednotka přijala v roce 2000 ke krytí cílených, dlouhodobých programů a která byla řádně, i včetně příslušenství, splacena v roce Krátkodobé závazky Účetní jednotka nemá žádné krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti 180 dnů a výše. Obdobně nemá ani žádné závazky jištěné zástavním právem nebo nesledované v účetnictví (záruky apod.). 3.3 Jiná pasiva Výdaje příštích období C E L K E M P o l o ž k a Čís. řád. Stav k 1.1. Stav k Jako výdaje příštích období byly účtovány úroky z půjčky specifikované v předchozím bodě 3.1, a to v závazné výši 140% diskontní sazby ČNB platné v době uzavření smlouvy (5%). 4. Ostatní informace 4.1 Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky Účetní jednotka neměla k žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, jakož i žádné evidované daňové nedoplatky. Závazky z mezd za 12/2005 byly v jejich termínech splatnosti uhrazeny v 1/ Přijaté dary a příspěvky Účetní jednotka obdržela ve vykazovaném účetním období finanční dary ve výši 52 tis. Kč celkem. Z toho všechny od devíti fyzických osob, z nichž nejmenované osoby si vyhradily nezveřejňování svého jména a výše daru. Nejvyšším obdrženým darem byly finanční částky od dvou fyzických osob po 10 tis. Kč. 4.3 Poskytnuté nadační příspěvky Nadace v rámci své hlavní, nadační činnosti podpořila v roce 2006 sedm projektů, z toho tři projekty rozvoje zdraví a čtyři projekty rozvoje sociální oblasti. Tyto projekty předložily neziskové právnické osoby z České republiky v rámci veřejných soutěží o nadační příspěvky, které nadace za tímto účelem vyhlásila. Z nich byla určená pro rok 2006 jedna veřejná soutěž. Souhrnná výše nadačních příspěvků na podporu projektů schválených správní radou nadace v roce 2006 je 400 tis. Kč. V rámci nadací podpořených projektů bylo jejím předkladatelům vyplaceno na nadačních příspěvcích v roce 2006 celkem 485 tis. Kč. UZ-PriUcZav NRZ 2006.doc

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více