Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006"

Transkript

1 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášek č. 472/2003 Sb. a č. 397/2005 Sb. a s Českými účetními standardy pro podnikatele č. 001 až 023. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 1.1. Popis účetní jednotky 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 2.1. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv 2.2. Struktura podniků ve skupině 3. Osobní náklady 3.1. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Ostatní poskytnutá plnění členům statutárních orgánů 5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 5.1. Způsob ocenění majetku Zásoby Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nakoupeného Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 5.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 5.3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 5.4. Opravné položky k majetku 5.5. Odpisování Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku 5.6. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 5.7. Přepočet cizích měn na českou měnu 5.8. Účtování nákladů a výnosů v podnicích ve skupině 6. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 6.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 6.2. Odložená daň 6.3. Majetek uvedený na podrozvahových účtech 6.4. Rezervy 7. Pohledávky a závazky 7.1. Pohledávky 7.2. Závazky 7.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 7.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 8. Sestavení zisku a ztráty 9. Vlastní kapitál 9.1 Přehled o změnách vlastního kapitálu 9.2 Základní kapitál 10. Výnosy z běžné činnosti 11. Přehled o peněžních tocích 12. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

2 1. Obecné údaje 1.1. Popis účetní jednotky Název: Interhotel Olympik, a. s. Sídlo: Sokolovská 138, Praha 8 Právní forma: akciová společnost IČ: Datum vzniku společnosti: 1. května 1992 Zapsáno: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1429 Předmět podnikání v rozsahu: - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej - ubytovací služby v zařízení kategorie hotel **** a hotel garni, včetně provozování hostinské činnosti v těchto zařízeních - směnárna - reklamní činnost - praní a žehlení prádla - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - poskytování telekomunikačních služeb - řeznictví a uzenářství - pekařství, cukrářství - technické činnosti v dopravě - pronájem a půjčování věcí movitých - opravy a udržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky - správa a údržba nemovitostí Rozvahový den: Osoby (právnické nebo fyzické), které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv na základním kapitálu účetní jednotky Název a sídlo právnické nebo fyzické osoby Podíl na základním kapitálu v roce 2005 Podíl na základním kapitálu v roce Olympik Holding, a.s., Sokolovská 138, Praha 8, IČO Prof. Ing. Stanislav Adamec,DrSc. 51,28% 51,28% 32,19% 32,24% Změna a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Člen představenstva Alena Adamcová změnila příjmení na Kadlecová. Tato změna je zapsaná v obchodním rejstříku k

3 Členové představenstva a dozorčí rady ke dni Představenstvo Dozorčí rada Titul, jméno, příjmení Funkce Titul, jméno, příjmení Funkce Vlastislav Šos předseda Prof. Ing. Stanislav předseda dozorčí rady představenstva Adamec, DrSc PhDr. Inga Fialová místopředseda Doc. Ing. Zora Říhová člen dozorčí rady představenstva Ing. Naděžda člen představenstva Stanislav Zita člen dozorčí rady Adamcová Alena Kadlecová člen představenstva Zora Adamcová člen představenstva Martina Vargová člen představenstva 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 2.1. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv Název společnosti: Olympik Garni, a. s. IČ Ke Studni 366, Horní Jirčany, Jesenice Majetková účast v tis. Kč v % Výše základního kapitálu společnosti Olympik Garni, a.s. v tis. Kč Výše vlastního kapitálu společnosti Olympik Garni, a.s. v tis. Kč Účetní výsledek hospodaření společnosti Olympik Garni, a.s. za rok 2006 je ztráta tis. Kč Struktura podniků ve skupině Společnost Interhotel Olympik, a. s. je členem skupiny Olympik Holding. Společnost Olympik Holding, a. s. má majetkové podíly v hotelových společnostech Olympik Garni, a.s. a Interhotel Olympik, a.s. Mezi společnostmi nebyly uzavřeny ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku. Ve skupině nemají účast zahraniční osoby. 3

4 Majetkové podíly ve společnostech na základním kapitálu v procentech Člen skupiny Olympik Holding Podíl ve společnosti ABR, a.s. 64,65 % v Olympik Holding, a.s. Olympik Holding, a.s. 51,28 % v Interhotel Olympik, a.s. Interhotel Olympik, a.s. 100% v Olympik Garni a.s. Olympik Garni a.s. 0 Výše vlastního kapitálu a výsledek hospodaření k Společnost Vlastní kapitál Výsledek hospodaření Interhotel Olympik, a. s. Olympik Garni, a. s. Olympik Holding, a. s. ABR, a. s Osobní náklady 3.1. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Stav zaměstnanců a řídících pracovníků k Zaměstnanci celkem Z toho řídící pracovníci Průměrný počet zaměstnanců 58,25 40, Osobní náklady (bez představenstva a dozorčí rady) 3.a Odměny členů představenstva b Odměny členů dozorčí rady Osobní náklady celkem (součet ř.2+3.a+3.b) Společnost nezaměstnávala řídící pracovníky

5 4. Ostatní poskytnutá plnění členům statutárních orgánů Členům představenstva, dozorčí rady a řídícím pracovníkům včetně bývalých osob a členů představenstva a dozorčí rady nebyly poskytnuty půjčky ani zajištění, ani jiná plnění v peněžité či nepeněžité formě. Rovněž nebyly sjednány platby důchodového pojištění. 5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 5.1. Způsob ocenění majetku Zásoby O zásobách se účtuje způsobem A. Nákup zásob je účtován na sklad v pořizovacích cenách. Vedlejší náklady zahrnované do pořizovacích cen nakupovaných zásob jsou zejména dopravné, provize, slevy, pojistné, clo. Do nákladů je zboží nebo materiál účtován až při spotřebě v průměrných cenách. U materiálu v souladu se směrnicí je přípustné účtovat jednorázový nákup materiálu určený k okamžité spotřebě a v malém množství do nákladů. Nákup materiálu i zboží projde skladovým hospodařením tak, aby bylo možné sledovat hospodaření jednotlivých úseků a středisek. O drobném hmotném majetku se účtuje jako o zásobách vyjma pořízení majetku po ukončení finančního leasingu Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nakoupeného Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nakoupený je oceňován pořizovací cenou Ocenění cenných papírů a majetkových účastí V roce 2006 vlastnila účetní jednotka akcie k obchodování. Akcie nejsou obchodovatelné na RM Systému, jsou oceněny pořizovací cenou. V průběhu roku 2006 nebyl pohyb cenných papírů k obchodování. Akcie nebyly přeceněny na reálnou hodnotu. Majetková účast ve společnosti Olympik Garni, a. s. zůstala k datu závěrky ve stejné výši jako v roce 2005, tj. společnost Interhotel Olympik, a. s. se podílí na základním kapitálu společnosti Olympik Garni, a. s. 100%. Akcie společnosti Olympik Garni, a. s. nejsou veřejně obchodovatelné. Vlastní kapitál společnosti Olympik Garni, a. s. klesl v roce 2006 o 10tis. Kč oproti roku Tento pokles činí 0,02% a z hlediska významnosti je posuzovaný jako nevýznamný. Při 100% podílu na základním kapitálu společnosti Olympik Garni, a. s. a při neobchodovatelnosti cenných papírů na veřejných trzích nenastaly takové skutečnosti, aby byl důvod pro přepočet hodnoty podílových cenných papírů s rozhodným vlivem. 5

6 5.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční cena se stanovuje znaleckým posudkem nebo cenou obvyklou. Druh majetku Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 1. Dlouhodobý hmotný majetek odhadem znalce (cena obvyklá ) 2. Drobný dlouhodobý majetek cenou obvyklou na trhu v závislosti na opotřebení majetku 3. Drobný hmotný majetek cenou obvyklou na trhu v závislosti na opotřebení majetku 5.3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování V průběhu roku 2006 nedošlo v účetní jednotce oproti předchozímu účetnímu období ke změnám způsobu oceňování. Metoda odepisování majetku se nezměnila Opravné položky k majetku Druh opravné položky Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti 6-12 měsíců Způsob stanovení opravné položky zákonná opravná položka 20% účetní opravná položka 50%, popř. do 100% Zdroj informací pro stanovení výše opravné položky evidence pohledávek - rozpis po lhůtě splatnosti přehled právního oddělení Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti více jak 12 měsíců - zákonná opravná položka 20% a účetní opravná položka 80% vyšší zákon.opravná položka je tvořena pouze v případě, že je postupováno podle par. 8a,odst. 2 zák. 593/1992 Sb. v případě, že není tvořena zákonná opravná položka, je tvořena účetní opravná položka ve výši 100% evidence pohledávek - rozpis po lhůtě splatnosti přehled právního oddělení - zákonná opravná položka 100% splňujeli podmínky 8c z.593/1992 Sb. 6

7 5.5. Odpisování Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku je sestaven v interním předpisu tak, že základem pro stanovení účetních odpisů je doba předpokládané použitelnosti majetku. Druh majetku Budova Ostatní stavby Pracovní stroje pořízené do konce roku 1993 Pracovní stroje pořízené od Přístroje a zvláštní technická zařízení Předměty po ukončení finančního leasingu Doba odepisování 75 let 30 let 14 let 6 8 let 4 roky 24 měsíců Při inventarizaci majetku je porovnávána zůstatková účetní cena se skutečným stavem opotřebení majetku Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky k Zůstatková cena Pozemky Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Umělecká díla Poskytnuté zálohy na 0 0 DHM Nedokončený DHM Celkem Společnost vlastní budovu hotelu, ve které je sídlo společnosti a kde provozuje hlavní činnost. Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem. Za rok 2006 bylo pořízeno majetku celkem za 298 tis. Kč, které představovalo pouze technické zhodnocení budovy. Majetku zařazeného do používání bylo celkem 298 tis. Kč. 7

8 Celkový úbytek dlouhodobého majetku byl tis. Kč, z toho inventář ve výši 186 tis. Kč, dopravní prostředky za tis. Kč a pracovní stroje za 597 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2006 byly ve výši tis.kč Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky k Zůstatková cena Software Ocenitelná práva Výsledky vědecké činnosti Jiný DNM Celkem Společnost vlastní dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobým nehmotným majetkem je nehmotný majetek se vstupní cenou vyšší než ,- Kč Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu V běžném účetní období byl zahájen finanční leasing na kávovar a motogenerátor. Stav k (v Kč vč. DPH) Datum zahájení Leas.spol Doba trvání Název majetku Splátky celkem počet splátek První splátka Uhrazené splátky celkem Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce EFIS 72 měsíců do 1/2007 velkokuchyňské zařízení,chladící technologie, klimatiz. podhledy ,10 37 splátek , , ČS Leasing 72 měsíců do 12/2007 vzduchotechnické a klimatizační jednotky ,- 36 splátek ,- záloha , Releas,a.s. 36 měsíců od 11/2006 Kávovar WMF s příslušenstvím , , , , , Releas, a.s. 36 měsíců od 9/2006 Motorgenerátor C150 D , , , , ,80 8

9 Na účtu 381 Náklady příštích období je předpis časového rozlišení leasingu, který v příštích letech vstoupí do nákladů v částce bez DPH v této výši: ČS Leasing - vzduchotechnika po dobu 2 let Releas Kávovar WMF Releas Motorgenerátor celkem ,56 Kč ,38 Kč ,12 Kč ,06 Kč Časové rozlišení ve výši tis. Kč je v rozvaze uvedeno v aktivech v součtu v položce D.I Přepočet cizích měn na českou měnu Způsob přepočtu cizí měny Devizové účty Valuty Závazky Pohledávky Zahraniční služební cesty denní kurz ČNB denní kurz ČNB k okamžiku uskutečnění účetního případu aktuálním kurzem ČNB kurzem ČNB předchozího dne záloha dnem poskytnutí zálohy aktuálním kurzem ČNB vyúčtování posledním dnem služební cesty 5.8. Účtování nákladů a výnosů v podnicích ve skupině Vzniklé pohledávky a závazky mezi podniky ve skupině na základě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi společnostmi Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Holding, a.s. a z toho plynoucí nákladové a výnosové položky se účtují v případě poskytnutí zálohy v souladu se smlouvou proti zaplaceným zálohám. 6. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 6.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Majetková podstata společnosti ve srovnání s rokem 2005 vzrostla o tis. Kč. Nárůst aktiv způsobilo zejména navýšení dlouhodobého finančního majetku konkrétně stavu půjček společnosti Olympik Garni, a.s. o 36 mil. Kč. Současně klesl stav krátkodobého finančního majetku o 358 tis.kč. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku se snížila o tis. Kč, z toho v důsledku odpisů o tis. Kč. Stav krátkodobých pohledávek se zvýšil v porovnání s rokem 2005 o tis. Kč. Hodnota časového rozlišení klesla v porovnání s předchozím rokem o tis. Kč. 9

10 Došlo k poklesu vlastního kapitálu o tis. Kč, tj. o 0,97%, který je způsoben výsledkem hospodaření - účetní ztrátou za rok 2006 ve výši tis. Kč. V roce 2006 klesly tržby z hlavní činnosti v porovnání s rokem 2005 o 10,5 %, což představuje tis. Kč. Zároveň s poklesem tržeb došlo také k poklesu přímých nákladů o tis. Kč a snížila se přidaná hodnota o tis. Kč. Společnost v účetním období 2006 tvořila rezervy na opravy majetku ve výši tis. Kč. K je stav vytvořených zákonných rezervy ve výši tis. Kč. V roce 2006 čerpala společnost rezervy na opravu majetku ve výši tis. Kč. Společnost neměla doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období. Manka a přebytky zásob V nákladech společnosti jsou proúčtována manka a škody na zboží v celkové výši 78 tis. Kč. Z velké části se jedná o nezaplacené účty hostem za zkonzumované zboží v pokojových minibarech Odložená daň Účetní jednotka eviduje na účtu 481 Odložený daňový závazek odložený daňový závazek k ve výši tis. Kč vypočtený z rozdílu mezi účetní zůstatkovou cenou a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Majetek uvedený na podrozvahových účtech Účetní jednotka eviduje na podrozvahových účtech drobný hmotný majetek, drobný nehmotný majetek, zapůjčený majetek, majetek nabytý formou leasingu a přísně zúčtovatelné tiskopisy v tomto složení: Stav majetku evidovaný na podrozvahových účtech Druh majetku Drobný hmotný majetek Drobný nehmotný majetek Zapůjčený majetek Pořizovací cena leas.majetku Pořizovací cena ukončeného leasingu Předpis splátek leasingu Blanko směnka (zajištění KTK úvěru) Přísně zúčtovatelné tiskopisy (stravenky a finanční bony) Investiční cenné papíry spol Olympik Garni, a.s Odepsané pohledávky

11 K drobnému hmotnému majetku patří zejména vybavení kuchyní, pokojů, odbytových středisek a kanceláří. Zapůjčený majetek od dodavatelů zboží nebo přípravků, např. stáčecí zařízení na pivo, dávkovač saponátů, zařízení na snímání kreditních karet apod. Leasovaný majetek ve složení: velkokuchyňské zařízení, chladící technologie, klimatizované podhledy, vzduchotechnické a klimatizační jednotky, kávovar a generátor. Ukončený leasing prádelní zařízení. Na podrozvahových účtech je zaevidována znalcem stanovená hodnota vkladu do základního kapitálu společnosti Olympik Garni, a. s. ve výši tis. Kč. Jedná se o 560 ks akcií po ,- Kč. Podílové cenné papíry v podnicích s rozhodujícím vlivem Název majetku, charakteristika 1. Podílové CP vklad nemovitosti a pozemku 100% účast ve společnosti Olympik Garni, a. s. Hodnota vkladu Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Účetní jednotka nemá majetek zatížený zástavním právem. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením Společnost nemá majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením Rezervy Druh rezervy Na opravu dlouhodobého hmotného majetku Na daň z příjmu Přehled rezerv v roce 2005 Zákonné rezervy Stav Tvorba Zúčtování Stav Stav Ostatní rezervy Tvorba Zúčtování Stav

12 Druh rezervy Na opravu dlouhodobého hmotného majetku Na daň z příjmu Přehled rezerv v roce 2006 Zákonné rezervy Stav Tvorba Zúčtování Stav Stav Ostatní rezervy Tvorba Zúčtování Stav V souladu se zákonem o rezervách č. 593/1992 Sb. bylo pokračováno v tvorbě rezerv na opravu dlouhodobého hmotného majetku. Byla zrušena rezerva na daň z příjmů právnických osob za rok 2005 ve výši ,- Kč. Daňová povinnost na daň z příjmů právnických osob za rok 2006 nevznikla. 7. Pohledávky a závazky 7.1 Pohledávky Společnost má krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů (v rozvaze v aktivech pol. C.III.1.) k v celkové výši tis. Kč, z toho pohledávky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině jsou ve výši tis. Kč. Pohledávek po lhůtě splatnosti je za tis. Kč ve struktuře níže uvedené. Pohledávky se lhůtou splatnosti delší než 5 let společnost nemá. Krátkodobé pohledávky po lhůtě splatnosti k Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Do 30 dnů nad 30 dnů Celkem Ostatní Stav opravných položek k pohledávkám k (v Kč) Po lhůtě splatnosti Zákonné opravné položky v Kč Účetní opravné položky 6 12 měsíců 4 783, ,50 12 a více měsíců , ,71 Právně vymáhané Celkem , ,21 Společnost tvořila opravné položky k pohledávkám v souladu se zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu a se zákonem o účetnictví. Způsob tvorby opravných položek viz bod

13 Pohledávky k podnikům ve skupině Přehled dlouhodobých pohledávek (v rozvaze v aktivech pol. B.III.4.) z poskytnutých půjček k podnikům ve skupině Společnost Olympik Garni, a. s Olympik Holding, a. s Celkem Půjčky jsou poskytnuty za úrok ve výši 140% diskontní sazby ČNB ke dni poskytnutí půjčky. Zůstatek půjček je uveden v rozvaze v aktivech v položce B.III.4. Přehled krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů (v rozvaze v aktivech pol. C.III.1.) k podnikům ve skupině k (v tis.kč) Společnost Olympik Garni, a.s Olympik Holding, a.s ABR, a.s. 0 0 Celkem Závazky Společnost má krátkodobé závazky z obchodních vztahů (v rozvaze v pasivech pol. B.III.1.) k ve výši tis. Kč. Z toho závazky k podnikům ve skupině jsou ve výši tis. Kč. Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti. Společnost nemá splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a dále neeviduje daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu. Stav závazků z obchodních vztahů k podnikům ve skupině k (v tis.kč) Společnost Olympik Garni, a.s Olympik Holding, a.s ABR, a.s Celkem

14 Obchodní vztahy v rámci skupiny mezi společnostmi se realizují na základě smluv. K datu závěrky neevidují společnosti vzájemné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Společnost nevyužívá zápočtu pohledávek a závazků, ale likviduje účetní případy jednotlivě. V období po rozvahovém dni do sestavení účetní závěrky jsou splatné závazky a pohledávky z obchodního vztahu v rámci skupiny Olympik Holding uhrazené Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Účetní jednotka nemá pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Poskytnutý kontokorentní úvěr je zajištěný zástavním právem k pohledávkám. 8. Sestavení výkazu zisku a ztráty Účetní jednotka sestavila výkaz zisku a ztráty v druhovém členění podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. 9. Vlastní kapitál 9.1. Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o změnách vlastního kapitálu v období roku 2005, Počáteční stav Přírůstky(+) úbytky(-) Konečný stav Počáteční stav Přírůstky(+) Úbytky(-) Konečný stav Základní kapitál Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy -71 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Nerealizované zisky a ztráty ( ) Vlastní kapitál celkem

15 Zúčtování výsledku hospodaření za rok 2005 Rozhodnutím valné hromady ze dne byla ztráta zisk za rok 2005 ve výši ,96 Kč převedena na účet 429-Neuhrazená ztráta minulých let. Společnost nevyplácela dividendy ani tantiemy. Fondy tvořené ze zisku v roce 2005 ( v tis. Kč) Rezervní fond Zaměstnanecký fond Zůstatek fondu k Tvorba ze zisku roku Použití 2005 (-) 0-71 Zůstatek fondu k Fondy tvořené ze zisku v roce 2006 ( v tis. Kč) Rezervní fond Zaměstnanecký fond Zůstatek fondu k Tvorba v roce Použití 2006 (-) 0 0 Zůstatek fondu k Základní kapitál Stav základního kapitálu k Výše základního Počet akcií Jmenovitá hodnota Druh akcií kapitálu v kusech akcie ,- Kč ,- Kč listinné znějící na majitele 2006 Výše základního Počet akcií Nominální výše Druh akcií kapitálu v kusech ,- Kč ,- Kč listinné znějící na majitele 15

16 10. Výnosy z běžné činnosti ( tis. Kč) Přehled tržeb z hlavní činnosti společnosti Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Tržby z prodeje zboží hostinská činnost Tržby z prodeje zboží nákup a prodej Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb - ubytovací služby Tržby z prodeje služeb ostatní, např. nájmy Změna stavu NV a HV 0 0 Aktivace Celkem Přehled o peněžních tocích Viz příloha. 12. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události. Sestaveno dne: Sestavil: Podpis statutárního zástupce: Martina Vargová člen představenstva Vlastislav Šos předseda představenstva 16

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více