annual report výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "annual report výroční zpráva"

Transkript

1 annual report výroční zpráva 2006

2

3 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva 5 financial report annual report 2006 czech environmental partnership foundation

4 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report Fixed Assets Stálá aktiva stav k stav k Software Software Movable long-term intangible assets Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Software depreciation reserves Oprávky k software Long-term intangible assets depreciation reserves Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Land Pozemky Buildings Stavby Buildings depreciation reserves Oprávky se stavbám Corporeal chattels and sets of corporeal chattels Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Corporeal chattels and sets of corporeal chattels depreciation reserves Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Movable long-term tangible assets Drobný dlouhodobý hmotný majetek Movable long-term tangible assets depreciation reserves Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Artwork Umělecká díla a předměty Long-term assets deposits Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek Contribution of property of Partnerstvi, o.p.s. Majetkový vklad Partnerství o. p. s Other long-term financial assets and debt securities held till maturity Ostatní dlouhodobý finanční majetek a dluhové CP držené do splatnosti Fixed assets total Stálá aktiva celkem Current assets Oběžná aktiva Stored products Výrobky a zboží na skladě Cash desk and valuables Pokladna a ceniny Bank accounts Bankovní účty Consumers Odběratelé Operating expenses deposits Poskytnuté provozní zálohy Other outstanding claims Ostatní pohledávky Employees active claims Pohledávky za zaměstnanci Grant claims and other settlement with national budget Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Other claims Jiné pohledávky Income tax Daň z příjmů Future costs Náklady příštích období Future incomes Příjmy příštích období Exchange rate differences active Kurzové rozdíly aktivní Suppositive accounts active Dohadné účty aktivní Current assets total Oběžná aktiva celkem Assets in thousands CZK Aktiva v tis. Kč 1) mapy Moravské vinařské stezky, CD Strom života, Trička NP, Trička Strom života, publikace Školícího programu atd. ASSETS TOTAL AKTIVA CELKEM as of Jan 1, 2006 as of Dec 12,

5 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva Equity Vlastní zdroje stav k stav k Foundation s own endowment Nadační jmění vlastní Foundation Investment Fund (FIF) endowment Nadační jmění NIF Other Assets Ostatní jmění Organisation funds I Fondy organizace Organisation funds project continuation Fondy organizace pokrač. proj Public Tree of Life collection Veřejná sbírka Strom života Public collection for Man and Landscape II Veřejná sbírka Člověk a krajina Variations in property value at the time of re-evaluation Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Balance from 2006 Výsledek hospodaření za rok Balance from 2005 Výsledek hospodaření za rok Retained profit from previous years III Nerozdělený zisk/ztáta z min. let Total Equity Vlastní zdroje celkem Liabilities in thousands CZK Pasiva v tis. Kč I) revenues, technical equipment funds II) Tatra mountains III) foundation s fund JPV 1) výnosy org., fondy technického vybavení 2) Tatry 3) NFJPV Liabilities Cizí zdroje Trade payables Závazky z obchodního styku Other liabilities Ostatní závazky Deposits Přijaté zálohy 0 27 Employees, civilní služba Zaměstnanci, civilní služba Settlement with social security and health insurance institutions Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění Other direct taxes Ostatní přímé daně Income tax Daň z příjmů 0 0 VAT Daň z přidané hodnoty Future incomes Výnosy příštích období Future expenses Výdaje příštích období Exchange-rate differences (passive) Kurzové rozdíly pasivní Estimated payables Dohadné účty pasivní Total liabilities Cizí zdroje celkem TOTAL LIABILITIES AND EQUITY PASIVA CELKEM as of Jan 1, 2006 as of Dec 31,

6 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report Material Expenses Materiálové náklady Materials I Spotřeba materiálu Expert publications Odborné publikace 28 Purchase of small long-term property items Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 783 Energy and fuel consumption Spotřeba energie a pohonných hmot 264 Sold goods Prodané zboží 72 Total material expenses Materiálové náklady celkem Services Služby Rent Nájem 157 Repairs and maintenance Opravy a udržování 53 Telephone lines, fax, , Internet Telefony, fax, , poštovné, internet 485 Program coordination Koordinace programů Photoproduction and photocopying, print, layout, distribution Fotopráce, kopírování, tisk, grafická úprava, distribuce 690 Employee trainings II Vzdělávání zaměstnanců 2 14 Evaluators services - EU Regional Operational Program Služby hodnotitelů SROP Advertisements Inzerce 80 Other services III jiné Travel expenses Cestovné 140 Representation costs, refreshments at events Náklady na reprezentaci, občerstvení na akcích 257 Portfolio administration fee Poplatek za obhospodařování portfolia 229 Total services Služby celkem Profit and loss account expenses in thousands CZK Výkaz zisků a ztrát náklady v tis. Kč Personal Costs Osobní náklady Staff salaries IV Mzdy zaměstnanců Health and social insurance Zdravotní a sociální pojištění Luncheon vouchers Stravenky 134 Total personnel costs Osobní náklady celkem Foundation grants Nadační příspěvky Travel grants Nadační příspěvek na cestovné 0 grant contributions Nadační příspěvky of which FIF grants z toho nadační příspěvky z výnosů NIF Total Foundation grants Nadační příspěvky celkem Other Ostatní Membership fees Členské příspěvky Exchange-rate losses Kursové ztráty 330 Bank fees Bankovní poplatky 56 Depreciation of long-term and immaterial property Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 534 Sale of commerical papers and investment certificates Prodané cenné papíry a vklady Other costs property insurance etc. Ostatní náklady pojištění majetku apod 73 Total other costs Ostatní náklady celkem Unused grants carried over to the organisation s fund Transfer of profits from the sale of Tree of Life CDs to the Tree of Life public collection fund Převod nevyčerpaných darů na projekty do fondu organizace Převod výtěžku z prodeje CD Strom života a dalších předmětů do Veřejné sbírky Strom života 161 Income tax Daň z příjmů 0 TOTAL EXPENSES NÁKLADY CELKEM I office supplies, other mater. expenses, promo. material II participartion fees, seminars, conferences, courses III PC and network maintenance, translations, webpage creation, transport, registration fees, accounting audit, subscription, proffessional consulations, creation of expert studies, OSA fees IV incl. external staff services, civil service, volunteers 1 kancelářské potřeby, ostatní materiálové náklady, propagační materiál. 2 účastnické poplatky,semináře, konference, kurzy 3 překlady, tvorba www stránek, přeprava, registrační poplatky, audit účetnictví, předplatné, odborné konzultace, zpracování studií, poplatky 4 včetně dohod o provedení práce a civilní služba, dobrovolník 58.

7 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva Profit and loss account revenues in thousands CZK Výkaz zisků a ztrát výnosy v tis. Kč Received gifts and donations Nadační dary a dotace Total donations Nadační dary celkem Employment Bureau I Úřad práce 1 34 SOCRATES-GRUNTVIG Donation Dotace SOCRATES-GRUNTVIG 249 Donations by Regions II Dotace krajů 2 10 Human Resources Development Operational Program, Masaryk University Dotace OPRLZ Masarykova univerzita 280 EU Donation Greenways Dotace EU Greenways Total from gifts and donations Nadační dary a dotace celkem Revenues from the Foundation s own activities Výnosy z vlastní činnosti Sales of retail goods III Tržby za zboží a výrobky Sale of services Tržby za služby 919 Combined finances for the development of organic agriculture IV Sdružení prostředků k rozvoji ekologického zemědělství 4 20 Admission fees for the Tree of life benefit concert Vstupné benefiční koncert Strom života 85 Change in stock levels of stored goods Změna stavu zásob výrobků -52 Change of invoice expenses Přefakturace nákladů 370 Total revenues from the Foundation s own activities Výnosy z vlastní činnosti celkem Revenues from financial property Výnosy z finančního majetku Bank account interest Úroky z bankovních účtů 101 Revenues from financial property V Výnosy z finančního majektu Sale of long-term property Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů, hmot. majetku Exchange-rate gains Kursové zisky 64 Total revenues from financial property Výnosy z finančního majetku celkem Other revenues Ostatní výnosy Returned and unused grants from previous years Vrácené nevyčerpané nadační příspěvky z minulých let 60 Other other revenues Jiné ostatní výnosy 3 Total from other revenues Ostatní výnosy celkem 63 Transfers from funds and other assets Převody z fondů a ostatního jmění Transfer of the 2004 balance to the Open Grant Program VI Převod hospodářského výsledku z roku 2005 na základní grantový program Transfer of unused grants from 2005 to project funds Převod nevyčerpaných darů z roku 2005 na projekty Tranfer from Property Reparation Fund Převod z fondu oprávek majetku 187 Exchange-rate loss coverage Krytí kurzové ztráty Transfer from a public collection Převod z veřejné sbírky 178 Total transfers from other funds and assets Převody z fondů a ostatního jmění celkem TOTAL REVENUES VÝNOSY CELKEM I graduate grant II Tree of Life Program III Tree of Life CDs, Moravian Wine Trail maps, PVP publications IV PRO-BIO V dividends from investment certificates etc. IV FIF revenues dotace na absolventa 2 program Strom života 3 CD Strom života, mapy Moravské vinařské stezky, publikace PVP 4 PRO-BIO 5 dividendy z podílových listů apod. 6 výnosy NJ NIF za rok 2005 Balance in thousands CZK Výsledek hospodaření v tis. Kč profit revenues expenses zisk výnosy náklady turnover obrat profit zisk

8 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report Distribution of foundation expenses for 2006 Foundation expenses not taking into account commercial papers and exchange-rate losses Procentní rozdělení ročních nákladů nadace za rok 2006 Náklady nadace bez operací s CP a KZ 100 % 42,13 % total foundation expenses náklady nadace celkem Program expenses programové náklady Grants 49,18 % nadační příspěvky In compliance with 22, paragraph 1c of Act no. 227/1997 on foundations and foundation funds, the foundation must limit its expenses connected with Foundation administration to a maximum level of 30 % of the endowment up to December 31st of that year. Except commercial pappers transactions and exchange rate losses Foundation administration expenses were 4 % of the registered endowment funds, which amounts to 3,547, CZK. Summary v tis. Kč Rekapitulace v tis. Kč 8,69 % Overheads režie nadace Grants Nadační příspěvky Program expenses Programové náklady Overheads Režie nadace Overheads sale of CP Režie operace s CP Subtotal Mezisoučet Transferred to funds Převod do fondů V souladu s ustanovením 22 odst. 1 písmene c) zákona 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejícíh se správou nadace, a to do maximální výše 30% nadačního jmění k běžného roku. Náklady související se správou nadace činily bez operací s cennými papíry a kurzových ztrát ,97 Kč, tj. 4 % ze zapsaného nadačního jmění, které činí Kč. Total Expenses Náklady celkem Expenses connected with Foundation administration overheads Náklady související se správou nadace režie Administration of the Open Grant Programme administrace základního grantového programu ,51 Overhead expenses I režijní náklady ,32 Expenses from the Board of Directors náklady na pořádání správní rady ,50 Fundraising expenses náklady na fundraising ,24 Total Celkem ,57 Registered endowment funds as of December 31, 2006 Zapsané nadační jmění k ,00 I incl. exchnage-rate losses, sale of CPs, i.e. CZK 67,024,000 1 včetně kursových ztrát, prodaných CP, tj tis Kč Expenses connected with Foundation administration amounted to 4 % of the registered endowment Náklady na správu nadace představují 4 % zapsaného nadačního jmění 60.

9 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva Trends in Foundation expenses in thousands CZK Vývoj hladiny nákladů nadace v tis. Kč Grants nadační příspěvky Program expenses programové náklady overheads I režie nadace I Overheads are not inclusive of losses from the sale of commercial papers and exchange-rate losses 1 režie je uváděna bez nákladů za prodané cenné papíry a kursové ztráty Trends in endowment funds Registered endowment, in mil. CZK Vývoj nadačního jmění nadační jmění již zapsané, v mil. Kč FIF endowment NJ NIF 38,81 38,81 38,81 58,55 65,18 70,18 81,80 87,35 Other endowment NJ ostatní 1,00 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 6,92 Total CELKEM 1,00 43,01 43,01 43,01 62,75 69,38 74,38 86,00 94,27 note: As a result of the increase in endowment funds, the campaign gained 3,748, CZK into the endowment in pozn.: v rámci kampaně na zvýšení nadačního jmění bylo v roce 2006 získáno do nadačního jmění ,83 Kč 61.

10 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report In 2005, total endowment revenues reached In 2006, these revenues were used in compliance with the conditions set out below: Expenses for Foundation Administration V roce 2005 nadace dosáhla celkových výnosů z nadačního jmění ve výši tyto výnosy byly v roce 2006 použity v souladu s podmínkami smluv následovně: Grants given to third parties nadační příspěvky poskytnuté třetím osobám Means to cover Foundation expenses financování nákladů na správu nadace according to the contract, foundation s grants from the FIF endowement reached, in 2006, the mandatory level of povinná výše nadačních příspěvků z nadačního jmění NIF dle smlouvy pro rok Náklady na správu nadace Coverage of the loss incurred as a result of Foundation s main activities in 2004 Krytí ztráty vzniklé z hlavní činnosti nadace z roku Material expenses Materiálové náklady Energy consumption expenses Náklady na spotřebu energie Services I Služby Personnel expenses II Osobní náklady Other costs III Ostatní náklady Total Celkem Revenue useage from FIF part of the endowment, period Užití výnosů z nadačního jmění z prostředků NIF dosažených za rok 2005 v roce 2006 I telephone lines, web page creation, PC services, print work, audits, consulting, etc. II including social and health insurance III property insurance, property depreciation, exchange rate losses 1 telefony, tvorba www stránek, servis PC, tisk, audit, odborné poradenství apod. 2 včetně sociálního a zdravotního pojištění 3 pojištění majetku, odpisy majetku, kurzové ztráty List of Environmental Partnership programmes and funds Seznam programů a fondů Nadace Partnerství v roce 2006 Program Program Výnosy Náklady Rozdíl Převod do roku 2006 Výsledek hospodaření Open Grant Programme Základní grantový program , , , ,79 Energy Alternatives Energetické alternativy , , ,44 403,44 Greenways Greenways , , , ,69 Public Spaces Program pro veřejná prostranství , , , ,91 5 P for Prague 5 P pro Prahu 3 628, , ,00 Sustainable Transport Programme Doprava pro 21. Století , , , ,49 Carpathians Karpaty , , ,00 Tree of Life Strom života , , ,00 Partnership for Kolin Region Partnerství pro Kolínsko , , ,00 Organic Agriculture Ekologické zemědělství , , , ,20 Training Programme Školící program , , , ,00 Country Revitalisation Obnova venkova , , ,81 Educational Programme Vzdělávací program , , , , ,17 Development Team Rozvojový tým , , ,17 Strengthening Regional Foundations Podpora regionálních nadací 6 658, ,20 Josef Vavroušek Award Cena Josefa Vavrouška , ,00 Josef Vavroušek Conference Konference J. Vavrouška 1 000, ,02 UNDP UNDP , , , ,01 The Path of the Little Cloud Dragon Cesta mráčkového dráčka , ,00 Overheads Režie , , , ,06 Board of Directors Správní rada , , ,50 TOTAL CELKEM , , , , ,38 Revenues Costs Difference Amount carried over to 2006 Balance 62.

11 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva Organisation Project Name Nesehnutí Association Brno Hobby Market in Ivanovice: Public Opinion Poll Children of the Earth Sustainable Transportation Club Construction Projects under Public Supervision: Participation in Decision-making Processes, Consulting Sagittaria Association for Nature Conservation of Central Moravia Natura 2002 in the Olomouc Region: Information Campaign Association for Sustainable Living Regional Branch Pilsen Public Participation in the Decision-making Processes Concerning the New European Waste Legislation Roads to Children Cloud Dragon s Trip Project Energy Alternative League Solar Roofs for Citizens Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic Campaigning for the Conservation of Mining Restrictions in the Ústecký Region Zoning Plan Arnika Association: Toxic Substances and Waste Register, Register, Tell Me, Who is the Most Polluted? Children of the Earth Pilsen Legal Analysis of the State of Mineral Resources Mining in the Czech Republic Veronica, Czech Union for Nature Conservation Involving Public in the Preparation of Brno II Urban Development Plan Environmental Law Service European Law in an Efficient Way Oživení Association Auto*Mat: Live the Town Differently Kořeny Association Campaign Preceding a Local Referendum in Litvínov Organizace Název projektu Nesehnutí Brno Realizace projektu Hobby market v Ivanovicích sociologický průzkum veřejného mínění Děti Země Klub za udržitelnou dopravu Dopravní stavby pod veřejnou kontrolou účast v rozhodovacích procesech a poradenství Sagittaria sdružení pro ochranu přírody Stř. M Informační kampaň k soustavě Natura 2000 v Olomouckém kraji Společnost pro trvale udržitelný život regionální pobočka Plzeň Zapojení veřejnosti do rozhodování o nové evropské odpadové legislativě Cesty k dětem Realizace projektu Cesta Mráčkového dráčka Liga ekologických alternativ Občanské solární střechy Hnutí Duha Přátelé Země ČR Kampaň za zachování územních limitů těžby v územním plánu Ústeckého kraje Arnika Toxické látky a odpady Realizace projektu IRZ, IRZ, pověz mi, kdo je nejšpinavější? Děti Země Plzeň Analýza právního stavu těžby nerostných surovin v ČR ZO ČSOP Veronica 54/44 Zapojení veřejnosti do přípravy územního plánu města Brna Ekologický právní servis Evropské právo efektivně Oživení Auto*Mat zažij město jinak Občanské sdružení Kořeny Veřejná kampaň před místním referendem v Litvínově List of grantees supported by endowment revenues (part FIF) in 2006 Přehled příjemců nadačních příspěvků z výnosů nadačního jmění část NIF udělených v roce revenues of the FIF part of the endowment In 2006, total endowment revenues reached 2,090, Kč These revenues will be used according to Ministry of Finance conditions concerning awarding grants to third persons and to finance Foundation s administrative costs. Výnosy za rok 2006 z nadačního jmění z prostředků NIF V roce 2006 nadace dosáhla celkových výnosů z nadačního jmění ve výši: ,00 Kč Tyto výnosy budou použity v souladu s podmínkami Ministerstva financí na nadační příspěvky poskytnuté třetím osobám a na financování nákladů na správu nadace. Total Celkem For detailed information concerning individual projects see the Supported Projects section. Podrobné informace o projektech viz kapitola anotace podpořených projektů. 63.

12 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report Recapitulation of transfers to the endowment fund from the Czech National Property Fund, revenues from the endowment and their use Rekapitulace převodů z Fondu národního majetku ČR do nadačního jmění, výnosů z nadačního jmění a jejich použití Transfer from the NPF to the endowment Převod z FNM do nadačního jmění Date Datum Amount Částka , , , , ,00 Date Datum Amount Částka ,00 FIF component of the Nadační jmění část endowment NIF celkem , , , , , , , ,00 Revenues generated from the FIF I Výnosy z nadačního jmění , , , , , , , ,41 Use of revenues from the previous year Použití výnosů z předchozího roku II ,38 Poskytnuté nadační Awarded grants příspěvky , , , , , , ,00 Administrativní Administration costs náklady , , , , , , ,16 Control sum Kontrolní součet , , , , , , ,16 % poskytnutých % of awarded grants nadačních příspěvků 83,20 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 49,2 Minimum part of the revenues to be Minimální část allocated III výnosů ,00 I Component of the endowment in one calendar year 1 Část NIF za kalendářní rok II A part of revenues from the previous year posted in current accounting period III According to the contract, in grants 2 Část výnosů z předcházejíciho roku zaúčtovaná v aktuálním účetním období 3 Minimální část výnosů určená dle smlouvy k rozdělení na nadační příspěvky In total revenues from the Foundation Investment Fund (FIF) endowment reached CZK 13,078, These finances were used in accordance to the contract with the Czech National Property Fund and Ministry of Finance. FIF endowment registered in the Foundation Register as of December 31, 2006 amounted to 87,353, CZK. FIF endowment registered in Foundation s accounting system as of December 31, 2006 amounted to 84,347, CZK. The difference between the sums results from a purchase of real estate (which became a part of the Foundation s own endowement), realized in The disparity is due to a difference between purchase price and price set in an expert opinion. Note: As of 2005, there was a change in a way of settling Foundation Investment Fund (FIF) endowment dividends. Previous years, all dividends incurred in a standard period (i.e. dividends credited on our account in the particular period as well as the ones credited in the following period) were posted as revenues. In 2006, only those Foundation Investment Fund (FIF) endowment dividends, which were effectively credited on our account, were posted as revenues. Other 2006 dividends will not be posted until This means that in 2007, ČSOB Endowment Fund shares dividends will be posted as revenues. Their assumed value will be 179, CZK. Za období bylo dosaženo celkových výnosů z nadačního jmění část NIF ve výši ,34 Kč. Tyto prostředky byly použity v souladu se smlouvou s FNM a s Ministerstvem financí. Výše nadačního jmění z prostředků NIF zapsaná k v nadačním rejstříku činí ,10 Kč. Výše nadačního jmění z prostředků NIF evidovaná k v účetnictví činí Kč. Rozdíl mezi těmito částky vznikl v souvislosti s nákupem nemovistosti do nadačního jmění, který proběhl v roce 2006, z důvodu rozdílu mezi kupní cenou nemovitosti a její hodnotou dle znaleckého posudku. pozn.: Od roku 2005 došlo, oproti předcházejícím obdobím, ke změně způsobu účtování dividend z nadačního jmění z prostředků NIF. V dřívějších letech byly do výnosů zaúčtovány všechny dividendy, které v běžném období vznikly, tzn. dividendy, které jsme v běžném období obdrželi na účet i ty, které jsme přijali na účet až v následujícím období. V roce 2006 se do výnosů účtovaly pouze ty dividendy z nadačního jmění NIF, které Nadace Partnerství skutečně obdržela na účet, ostatní dividendy za rok 2006 budou zaúčtovány až v roce V roce 2007 tak budou do výnosů zaúčtovány dividendy z podílových listů ČSOB Nadační fond v předpokládané výši ,20 Kč. 64.

13 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva Endowment Distribution (FIF component) as of December 31 Uložení nadačního jmění část NIF k daného roku Distribution Uložení Bonus Bank Account at Česká spořitelna, a. s. * ŽB Trust, Balanced Endowment Fund shares ** ČSOB, a. s., ČSOB Endowment Fund shares ** ESPA Fiducia (A) shares ** ESPA Stock EU-EM shares ** ESPA Global Sock shares ** Shares in ESPA Czech Fund of State Bonds ** ING Czech Bond shares P DIS ** Bankovní účet Bonus u České spořitelny, a. s. * , , , , , , , ,55 Podílové listy Balancovaný fond nadací, ŽB Trust ** , , , , , , ,00 Podílové listy ČSOB Nadační, Investiční společnost ČSOB ** , , , , ,97 Podílové listy ESPA Fiducia (A) ** , , , ,08 Podílové listy ESPA Stock EU-EM** , , ,13 Podílové listy ESPA Stock Global** , , ,85 Podílové listy ESPA Český fond st. dluhopisů** , , ,00 Podílové listy ING Czech Bond P DIS** , , ,76 Podílové listy ING ING Czech Equity shares (P CAP) ** Czech Equity P CAP ** , , ,34 ISČS Trendbond Podílové listy ISČS shares ** Trendbond ** , , ,36 Volskwagen promissory notes ** Dluhopisy VolksWagen ** ,70 AIF Sun America promissory notes ** Dluhopisy AIF SunAmerica ** , , , ,09 ČEZ promissory notes Dluhopisy ČEZ , , ,00 ČS EUROSTOXX promissory notes Dluhopisy ČS EUROSTOXX , , ,67 Voralrl HypoBank promissory notes Dluhopisy Voralrl HypoBank , , ,68 ČS FRN (ČS VAR/15) promissory note Dluhopis ČS FRN ČS VAR/ , ,00 DBLCI MR Commodity 2015 promissory note Dluhopis DBLCI MR Commodity ,00 Czech Telecom shares ** Akcie Český Telecom ** ,00 Orco shares ** Akcie Orco ** ,00 ESPA BOND DANUBIA ** Dluhopisový fond ESPA BOND DANUBIA ** , ,00 ESPA Stock Europe Property Shares ** Podílové listy ESPA Stock Europe Property ** ,64 Údolní 33 (Real Estate) Nemovitost Údolní ,00 TOTAL CELKEM , , , , , , , ,00 *) No /0800 **) purchase cost *) č /0800 **) v pořizovací ceně 65.

14 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report Rozvaha AKTIVA Kč software www stránky (www.vinarske.stezky.cz), pořízené z projektu CBC Phare grantová databáze ISGrant ,00 Kč (CE TRUST Posílení regionálních nadací) Kč podíly v ovládaných a řízených osobách vklad do Partnerství, o. p. s ,84 Kč ostatní dlouhodobý finanční majetek investice nadačního jmění a ostatního majetku Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy 1. Cenné papíry v nadačním jmění Cenný papír Počet ks Aktuální cena* Dluhopis ČEZ (063) 1, ,10 Dluhopis strukturovaný ČS 1, ,73 EUROSTOXX (063) Dluhopis Vorlr Land Hypo Bank (063) 1, ,05 Dluhopis ČS FRN (ČS VAR/15) (063) 1, ,00 ING Czech Equity (CAP) (069) 300, ,30 ESPA Stock EU-EM (069) 250, ,50 ESPA Stock Global (V) (069) 700, ,00 ESPA Český fond st. dluhopisů (A) (069) , ,00 ESPA Stock Europe Property (069) 164, ,56 ČSOB a.s., ČSOB nadační (069) ,73 ING český fond peněžního trhu (069) 887, ,39 ING český fond obligací (069) 1 597, ,86 ING český akciový fond (069) 482, ,25 ESPA FIDUCIA (A) NJ vlastní (069) , ,57 ESPA FIDUCIA (A) NJ NIF (069) , ,43 ESPA Bond DANUBIA-V (069) 300, ,00 Dluhopis AIG Sunamerica (069) 1, ,20 *) k ,34 Kč Pohledávky za Maďarskou EPCE (dar na Základní grantový program, na Energetický program) Kč Poskytnuté návratné nadační příspěvky neziskovým organizacím ,95 Kč nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem ,84 Kč dotace z Evropské unie DG Environment ,30 Kč dotace z Evropské unie SROP na program Greenways, projekt Cyklisté vítáni ,81 Kč dotace z Evropské unie na program Greenways ,62 Kč jiné pohledávky Pohledávky z přislíbených nadačních darů na projekty: ,62 Kč Energetické alternativy (Lucemburské ministerstvo životního prostředí) ,96 Kč příjmy příštích období Očekávané výnosy z nadačního jmění za rok 2006, které budou připsány na bankovní účet v roce 2007, přefakturace nákladů na služby a energie na nájemníky (náklady se vztahují k účetnímu období roku 2006, faktury však budou vystaveny až v roce 2007). 2. Cenné papíry z ostatního majetku nadace Cenný papír Počet ks Aktuální cena* SIS Sporoinvest (069) , ,84 ČP INVEST fond peněžního trhu (069) , ,33 * k ,20 Kč zboží na skladě a v prodejnách Informační CD o Karpatech, tričko Strom života, tričko Nadace Partnerství a další ,50 Kč výrobky Mapy Moravské vinařské stezky, CD Strom života a další ,48 Kč ostatní pohledávky Pohledávky z přislíbených nadačních darů na projekty nadace, z toho: ,55 Kč Pohledávky za Fondem ekologického zemědělství (program GEF UNDP) ,91 Kč Pohledávky za Masarykovou univerzitou (Vzdělávací program). 66.

15 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva Rozvaha PASIVA vlastní jmění ,33 Kč nadační jmění a ostatní jmění nadace Přehled složení vlastního jmění 1. Nadační jmění (v investovaných částkách) pozn. CP zkratka pro cenné papíry z prostředků Nadačního investičního fondu (převod z Fondu národního majetku ČR) Podílové listy ČSOB nadační Portfolio CP Česká spořitelna, a.s Nemovitost Údolní mezisoučet NJ NIF z ostatních prostředků odílové listy ING Český fond obligací ,00 Podílové listy ING Český fond peněžního trhu ,00 Podílové listy ING Český akciový fond ,00 Podílové listy ESPA FIDUCIA (A) ,77 Peněžní prostředky na BÚ u České spořitelny ,13 mezisoučet zapsaného NJ z ostatních prostředků ,90 peněžní prostředky na BÚ u České spořitelny * ,33 mezisoučet NJ z ostatních prostředků ,23 *) k nezapsané v nadačním rejstříku ,43 Kč ostatní jmění Zapsané nadační jmění v nadačním rejstříku se liší od nadačního jmění evidovaného v účetnictví v pořizovacích cenách stav zapsaného NJ k způsob uložení pořizovací cena zapsáno v nadačním rejstříku Podílové listy ČSOB Nadační Nemovitost Údolní ,57 Kč fondy; finanční prostředky ke krytí hlavní činnosti nadace v příštích obdobích, z toho: ,83 Kč fond pokračování projektů; vytvořen zůstatky nespotřebovaných darů, z toho: základní grantový program 1 200,79 alternativní úspory energie 403,44 greenways ,19 partnerství pro veř. prostranství ,91 doprava pro 21. století ,49 strom života ,00 ekologické zemědělství 5 000,00 obnova venkova ,00 vzdělávací program ,81 rozvojový program ,00 školící program , ,13 Kč fond zůstatku veřejné sbírky; nadační příspěvky pro třetí osoby v roce ,46 Kč fond opotřebení software; na krytí odpisů grantové databáze ,15 Kč fond opotřebení automobil nový darovaný Skanskou v r ,86 Kč oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Změna hodnoty investic v průběhu roku. Přepočet kupní ceny finančního majetku aktuálním hodnotou k ,28 Kč výsledek hospodaření Jedná se o výnosy z nadačního jmění za rok 2006, tyto prostředky budou v roce 2007 použity ke krytí poskytnutých nadačních příspěvků a nákladů na správu nadace ,04 Kč ostatní závazky z toho: ,52 Kč nevyplacené nadační příspěvky poskytované nadací; 2. a 3. platby nadačních příspěvků k vyplacení po obdržení zpráv ,92 Kč dohadné účty pasivní Odhad spotřebované energie nevyúčtované k ,58 Kč výnosy příštích období přijatý nadační dar na příští období: FOA na Karpaty ,20 Energetický program rakouské MŽP 8 726,38 67.

16 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report Výkaz zisku a ztráty náklady ,98 Kč spotřeba materiálu; z toho: ,87 Kč kancelářské a ostatní materiálové potřeby ,24 Kč drobný dlouhodobý majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok ,85 Kč spotřeba energie a pohonných hmot ,06 Kč spotřebovaná energie v kancelářích Brno, Panská 7, Údolní 33 a v pražské kanceláři na Krátké ,79 Kč spotřeba pohonných hmot ,92 Kč služby celkem; z toho: ,20 Kč opravy a udržování majetku nadace ,71 Kč cestovné zaměstnanců ,27 Kč náklady na reprezentaci; občerstvení na seminářích a ostatních akcí pořádaných nadací ,74 Kč ostatní služby; poštovné, telefony, fotopráce a kopírování, servisní činnost PC, vzdělávání pracovníků, tisk a grafické práce, odborné konzultace, překlady, audit, daňové poradenství, nájem, pořádání seminářů, výstav, stáží a správní rady, tvorba www stránek, koordinace projektů ,87 Kč a další služby Kč osobní náklady mzdové náklady zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění a nákladů na stravenky ,11 Kč kursové ztráty ztráty z přepočtu zůstatku na devizových účtech a valutových pokladnách k ztráty z konverze na Kč přijatých plateb z darů přijatých v cizích měnách; účtování aktuálním kurzem ČNB, výměna kurzem České spořitelny, a. s., který je vždy nižší ,85 Kč jiné ostatní náklady Kč převod výtěžku z prodeje zboží (CD Strom života, Hromadné hlasovací archy atd.) do veřejné sbírky zbytek bankovní poplatky apod ,36 Kč odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku opotřebení majetku nadace ,49 Kč prodané cenné papíry a podíly prodej CP, které byly investovány z peněžních prostředků nadace v rámci lepší výnosnosti Kč Poskytnuté příspěvky Kč nadační příspěvky Kč členské příspěvky; Fórum dárců Kč, Evropská asociace Greenways 8532 Kč, Partnerství pro udržitelný rozvoj Kč Výkaz zisku a ztráty výnosy Kč tržby za vlastní výrobky prodej publikací z programu pro veřejná prostranství, programu doprava pro 21. století a základního grantového programu, prodej výrobků programu strom života ,75 Kč tržby za prodané zboží prodej triček Nadace Partnerství, zboží programu Strom života, publikací Školícího programu ,48 Kč tržby z prodeje služeb z toho ,27 Kč tržby z pronájmu nebytových prostor, bytů a parkovacích míst, dále propagace, pořádání seminářů, refundace nákladů spojených organizačním zabezpečením projektů ,57 Kč změna stavu zásob výrobků prodej publikace programu Doprava pro 21. století, CD Strom života, mapy Moravské vinařské stezky ,15 Kč úroky úroky z peněžních prostředků uložených v nadačním jmění, ostatním jmění a z ostatních volných prostředků ,66 Kč kurzové zisky z přepočtu konečných zůstatků na devizových účtech a valutových pokladnách aktuálním kurzem ČNB k , z úhrady pohledávek ,35 Kč zúčtování fondů Převod z fondu pokračování projektů nevyčerpaných v roce 2005 do roku 2006, převod hospodářského výsledku za rok 2005 na projekty do roku 2006, převod na krytí nákladů veřejných sbírek Z toho převody nevyčerpaných prostředků: Základní grantový program ,40 Energetický program ,02 Greenways ,49 Program pro veřejná prostranství ,47 Doprava pro 21. století ,85 Strom života ,00 Školící program ,97 Rozvojový tým ,00 CE TRUST 6 658, ,78 Kč jiné ostatní výnosy z toho Kč stornované nespotřebované poskytnuté nadační příspěvky z minulých let (ke zrušení nadačního příspěvku dochází z důvodu nespotřebování uděleného příspěvku nebo porušení dohody o využití prostředků) 68.

17 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva ,06 Kč tržby z prodeje cenných papírů a podílů prodej CP, které byly investovány z volných peněžních prostředků nadace v rámci lepší výnosnosti dočasně volných prostředků, tržby z prodeje cenných papírů v nadačním jmění z důvodu nákupu nemovitosti do nadačního jmění a z důvodu lepší výnosnosti Balancovaný fond nadací (část v ostat. jmění) Zisk 154,87 Interest Growth Fund Zisk ,52 CP Activest Biopharma Ztráta ,39 CP Activest Topwelt Ztráta ,62 CP Activest Europegrowth Ztráta ,82 CP Activest Teleglobal Ztráta ,95 CP Komfort PTF Balanced Zisk ,17 CP Activest Deutschland Potential Ztráta ,44 CP Activest Europapotenzial Zisk ,86 CP Activest Strategie Ztráta ,53 Akcie ORCO Propety Group Zisk ,92 Balancovaný fond nadací (část v nadačním jmění) Zisk ,85 Akcie Český telecom Zisk ,43 ISČS TRENDBOND Zisk ,64 pl ČSOB nadační Ztráta ,63 CP ESPA Europe Emerging Zisk ,49 CP ESPA FIDUCIA Ztráta ,89 CP ESPA český fond st. dluhopisů Ztráta ,41 ING Czech Bond Ztráta ,36 ESPA Bond Danubia V Ztráta ,14 ESPA Stock Global V Zisk ,87 ING Czech Equity Zisk ,13 dluhopis DBLCI MR COMMODITY Zisk , ,03 Kč výnosy z dlouhodobého finančního majetku výnosy z nadačního jmění: ,20 Kč výnosy z portfolia CP Česká spořitelna, a. s. (NJ vlastní) ,60 Kč výnosy z portfolia CP Česká spořitelna, a. s. (NJ NIF) ,38 Kč výnosy z investice v CP portfolio ČSOB Kč výnosy z investice v podílových fondech ING ,05 Kč výnosy z investice v Balancovaném fondu nadací, ŽB Trust výnosy z ostatního jmění nadace: 3 787,80 Kč výnosy z investice v CP portfolio HVB Bank ,28 Kč přijaté příspěvky (dary) přijaté dary na činnost nadace v souladu se statutem organizace ,56 Kč dotace z toho: ,00 Kč dotace Úřadu práce na absolventa ,00 Kč dotace Statutární město Brno ,13 Kč dotace SOCRATES Gruntvig ,43 Kč dotace EU/Greenway ,00 Kč dotace OPRLZ Masarykova univerzita Jedná se pouze o provozní dotace. V roce 2006 nebyly poskytnuty žádné investiční dotace. 69.

18 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report Rules for providing grants from the Foundation Investment Fund revenues (FIF) The Czech Environmental Partnership Foundation received a contribution from the Foundation Investment Fund. Its revenues are distributed through the Open Grant Programme. Objectives The main objective of the Open Grant Programme is to support participation of citizens and their associations in public matters, through local as well as global environmental projects. The Open Grant Programme aims especially at topics, which are not paid sufficient attention from the state, regional or municipal authorities, other non-governmental resources, or other programmes of Nadace Partnerství. Project selection criteria A significant criterion for selection of projects is their originality and innovation aspect. The programme supports new solutions that can serve as model examples for other subjects (including resources for other financing). This criterion is also applied regionally: projects, which are new in the region, are preferred. In classifying projects, the measure of public, environmental and other NGOs and official authorities involvement is also significant. Projects, which use civil society activation for solving environmental problems or look for new ways towards environmental improvements, are supported in preference. Call for proposals, publication of results The Open Grant Programme call for proposals takes place twice a year, with a deadline for submitting proposals usually in March and October. It is being published on the Nadace Partnerství web pages and on webs serving for information exchange in the non-governmental sector, for example The proposals are assessed by a grant committee, set up from 7 experts in the field of environmental protection and sustainable development. The final decisions about given grants are executed by the Board of Directors of Nadace Partnerství. The information about supported and unsupported projects is published on Nadace Partnerství web pages, at the latest 6 weeks after the deadline for submitting proposals. All applicants are also informed about the result by post. Grant giving process The successful projects usually receive three payments of the grant throughout the period of project realization. The payments represent approximately a half, a third and a sixth of the given financial amount. The first payment follows signing the agreement. The second payment is paid in the middle of the project or after finishing its certain compact part and it is conditioned on delivering and approving an interim report. The third payment is released after the project is finished and after Nadace Partnerství approves the final and financial report. Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) Nadace Partnerství je příjemcem příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF). Výnosy příspěvku z NIF jsou rozdělovány v Základním grantovém programu. Cíle Hlavním cílem Základního grantového programu je podporovat účast občanů a jejich sdružení na věcech veřejných. Děje se tak podporou aktivit směřujících k řešení lokálních i celostátních environmentálních problémů. Základní grantový program se zaměřuje zejména na oblasti, kterým nevěnuje dostatek pozornosti stát, samospráva ani jiné nestátní zdroje nebo jiné programy Nadace Partnerství. Kritéria pro výběr projektů Významným kritériem pro výběr projektů je jeho původnost a inovativnost. Program podporuje projekty přinášející nová řešení problémů, která mohou sloužit jako modelové příklady pro další subjekty (včetně zdrojů pro další financování). Toto kritérium je uplatňováno i regionálně jsou preferovány projekty, které jsou v daném regionu nové. Pro posouzení projektu je významná také míra, s jakou je do řešení problému zapojena veřejnost, občanská sdružení (nejen ekologická), orgány samosprávy nebo státní správy. Přednostně jsou podporovány projekty, které prostřednictvím aktivizace občanské společnosti řeší problémy životního prostředí, do té doby neřešené nebo řešené neefektivně, nebo hledají nové cesty, jak zlepšovat životní prostředí. Vyhlášení veřejného výběrového řízení, výběr projektů, zveřejnění výsledků Uzávěrka pro žádosti o nadační příspěvek ze Základního grantového programu je vyhlašována 2 ročně, zpravidla v říjnu a březnu. Veřejné výběrové řízení je zveřejňováno na webové stránce Nadace Partnerství, dále na internetových serverech sloužících pro výměnu informací v neziskovém sektoru, jako je například Grantová komise, která doporučuje projekty k podpoře, se schází vždy po uzávěrce přijímání žádostí. V komisi zasedá 7 odborníků z oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Konečné rozhodnutí o poskytnutí nadačních příspěvků vykonává správní rada Nadace Partnerství. Informace o podpořených a nepodpořených projektech je zveřejňována na webových stránkách nadace nejpozději do 6 týdnů od termínu uzávěrky. Všichni žadatelé jsou rovněž písemně vyrozuměni o úspěšnosti jejich žádosti. Proces poskytování nadačních příspěvků Finanční prostředky podpořeným projektům jsou uvolňovány ve třech splátkách rozložených do celé doby realizace projektu. Splátky jsou rozděleny v poměru cca 1 / 2, 1 / 3 a 1 / 6 schválené částky. První splátka následuje ihned po podepsání smlouvy, druhá v polovině realizace nebo po ukončení jeho ucelené části po odevzdání průběžné zprávy. Třetí splátka je uvolněna až po uzavření projektu, odevzdání závěrečné a finanční zprávy a jejich odsouhlasení kanceláří nadace. 70.

19 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva 71.

20 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report 72.

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report výroční zpráva 2007 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva 6 financial report annual report 2007 czech environmental partnership foundation czech environmental partnership

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 1 Zpráva o činnosti STEP za rok 2008 Přehled akcí: 8.1. Zelené úřadování, Jičín, lektorka K. 17., 18, 24., Semináře Zelené úřadování pro pracovníky olomouckého

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více