annual report výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "annual report výroční zpráva"

Transkript

1 annual report výroční zpráva 2006

2

3 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva 5 financial report annual report 2006 czech environmental partnership foundation

4 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report Fixed Assets Stálá aktiva stav k stav k Software Software Movable long-term intangible assets Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Software depreciation reserves Oprávky k software Long-term intangible assets depreciation reserves Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Land Pozemky Buildings Stavby Buildings depreciation reserves Oprávky se stavbám Corporeal chattels and sets of corporeal chattels Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Corporeal chattels and sets of corporeal chattels depreciation reserves Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Movable long-term tangible assets Drobný dlouhodobý hmotný majetek Movable long-term tangible assets depreciation reserves Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Artwork Umělecká díla a předměty Long-term assets deposits Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek Contribution of property of Partnerstvi, o.p.s. Majetkový vklad Partnerství o. p. s Other long-term financial assets and debt securities held till maturity Ostatní dlouhodobý finanční majetek a dluhové CP držené do splatnosti Fixed assets total Stálá aktiva celkem Current assets Oběžná aktiva Stored products Výrobky a zboží na skladě Cash desk and valuables Pokladna a ceniny Bank accounts Bankovní účty Consumers Odběratelé Operating expenses deposits Poskytnuté provozní zálohy Other outstanding claims Ostatní pohledávky Employees active claims Pohledávky za zaměstnanci Grant claims and other settlement with national budget Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Other claims Jiné pohledávky Income tax Daň z příjmů Future costs Náklady příštích období Future incomes Příjmy příštích období Exchange rate differences active Kurzové rozdíly aktivní Suppositive accounts active Dohadné účty aktivní Current assets total Oběžná aktiva celkem Assets in thousands CZK Aktiva v tis. Kč 1) mapy Moravské vinařské stezky, CD Strom života, Trička NP, Trička Strom života, publikace Školícího programu atd. ASSETS TOTAL AKTIVA CELKEM as of Jan 1, 2006 as of Dec 12,

5 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva Equity Vlastní zdroje stav k stav k Foundation s own endowment Nadační jmění vlastní Foundation Investment Fund (FIF) endowment Nadační jmění NIF Other Assets Ostatní jmění Organisation funds I Fondy organizace Organisation funds project continuation Fondy organizace pokrač. proj Public Tree of Life collection Veřejná sbírka Strom života Public collection for Man and Landscape II Veřejná sbírka Člověk a krajina Variations in property value at the time of re-evaluation Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Balance from 2006 Výsledek hospodaření za rok Balance from 2005 Výsledek hospodaření za rok Retained profit from previous years III Nerozdělený zisk/ztáta z min. let Total Equity Vlastní zdroje celkem Liabilities in thousands CZK Pasiva v tis. Kč I) revenues, technical equipment funds II) Tatra mountains III) foundation s fund JPV 1) výnosy org., fondy technického vybavení 2) Tatry 3) NFJPV Liabilities Cizí zdroje Trade payables Závazky z obchodního styku Other liabilities Ostatní závazky Deposits Přijaté zálohy 0 27 Employees, civilní služba Zaměstnanci, civilní služba Settlement with social security and health insurance institutions Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění Other direct taxes Ostatní přímé daně Income tax Daň z příjmů 0 0 VAT Daň z přidané hodnoty Future incomes Výnosy příštích období Future expenses Výdaje příštích období Exchange-rate differences (passive) Kurzové rozdíly pasivní Estimated payables Dohadné účty pasivní Total liabilities Cizí zdroje celkem TOTAL LIABILITIES AND EQUITY PASIVA CELKEM as of Jan 1, 2006 as of Dec 31,

6 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report Material Expenses Materiálové náklady Materials I Spotřeba materiálu Expert publications Odborné publikace 28 Purchase of small long-term property items Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 783 Energy and fuel consumption Spotřeba energie a pohonných hmot 264 Sold goods Prodané zboží 72 Total material expenses Materiálové náklady celkem Services Služby Rent Nájem 157 Repairs and maintenance Opravy a udržování 53 Telephone lines, fax, , Internet Telefony, fax, , poštovné, internet 485 Program coordination Koordinace programů Photoproduction and photocopying, print, layout, distribution Fotopráce, kopírování, tisk, grafická úprava, distribuce 690 Employee trainings II Vzdělávání zaměstnanců 2 14 Evaluators services - EU Regional Operational Program Služby hodnotitelů SROP Advertisements Inzerce 80 Other services III jiné Travel expenses Cestovné 140 Representation costs, refreshments at events Náklady na reprezentaci, občerstvení na akcích 257 Portfolio administration fee Poplatek za obhospodařování portfolia 229 Total services Služby celkem Profit and loss account expenses in thousands CZK Výkaz zisků a ztrát náklady v tis. Kč Personal Costs Osobní náklady Staff salaries IV Mzdy zaměstnanců Health and social insurance Zdravotní a sociální pojištění Luncheon vouchers Stravenky 134 Total personnel costs Osobní náklady celkem Foundation grants Nadační příspěvky Travel grants Nadační příspěvek na cestovné 0 grant contributions Nadační příspěvky of which FIF grants z toho nadační příspěvky z výnosů NIF Total Foundation grants Nadační příspěvky celkem Other Ostatní Membership fees Členské příspěvky Exchange-rate losses Kursové ztráty 330 Bank fees Bankovní poplatky 56 Depreciation of long-term and immaterial property Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 534 Sale of commerical papers and investment certificates Prodané cenné papíry a vklady Other costs property insurance etc. Ostatní náklady pojištění majetku apod 73 Total other costs Ostatní náklady celkem Unused grants carried over to the organisation s fund Transfer of profits from the sale of Tree of Life CDs to the Tree of Life public collection fund Převod nevyčerpaných darů na projekty do fondu organizace Převod výtěžku z prodeje CD Strom života a dalších předmětů do Veřejné sbírky Strom života 161 Income tax Daň z příjmů 0 TOTAL EXPENSES NÁKLADY CELKEM I office supplies, other mater. expenses, promo. material II participartion fees, seminars, conferences, courses III PC and network maintenance, translations, webpage creation, transport, registration fees, accounting audit, subscription, proffessional consulations, creation of expert studies, OSA fees IV incl. external staff services, civil service, volunteers 1 kancelářské potřeby, ostatní materiálové náklady, propagační materiál. 2 účastnické poplatky,semináře, konference, kurzy 3 překlady, tvorba www stránek, přeprava, registrační poplatky, audit účetnictví, předplatné, odborné konzultace, zpracování studií, poplatky 4 včetně dohod o provedení práce a civilní služba, dobrovolník 58.

7 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva Profit and loss account revenues in thousands CZK Výkaz zisků a ztrát výnosy v tis. Kč Received gifts and donations Nadační dary a dotace Total donations Nadační dary celkem Employment Bureau I Úřad práce 1 34 SOCRATES-GRUNTVIG Donation Dotace SOCRATES-GRUNTVIG 249 Donations by Regions II Dotace krajů 2 10 Human Resources Development Operational Program, Masaryk University Dotace OPRLZ Masarykova univerzita 280 EU Donation Greenways Dotace EU Greenways Total from gifts and donations Nadační dary a dotace celkem Revenues from the Foundation s own activities Výnosy z vlastní činnosti Sales of retail goods III Tržby za zboží a výrobky Sale of services Tržby za služby 919 Combined finances for the development of organic agriculture IV Sdružení prostředků k rozvoji ekologického zemědělství 4 20 Admission fees for the Tree of life benefit concert Vstupné benefiční koncert Strom života 85 Change in stock levels of stored goods Změna stavu zásob výrobků -52 Change of invoice expenses Přefakturace nákladů 370 Total revenues from the Foundation s own activities Výnosy z vlastní činnosti celkem Revenues from financial property Výnosy z finančního majetku Bank account interest Úroky z bankovních účtů 101 Revenues from financial property V Výnosy z finančního majektu Sale of long-term property Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů, hmot. majetku Exchange-rate gains Kursové zisky 64 Total revenues from financial property Výnosy z finančního majetku celkem Other revenues Ostatní výnosy Returned and unused grants from previous years Vrácené nevyčerpané nadační příspěvky z minulých let 60 Other other revenues Jiné ostatní výnosy 3 Total from other revenues Ostatní výnosy celkem 63 Transfers from funds and other assets Převody z fondů a ostatního jmění Transfer of the 2004 balance to the Open Grant Program VI Převod hospodářského výsledku z roku 2005 na základní grantový program Transfer of unused grants from 2005 to project funds Převod nevyčerpaných darů z roku 2005 na projekty Tranfer from Property Reparation Fund Převod z fondu oprávek majetku 187 Exchange-rate loss coverage Krytí kurzové ztráty Transfer from a public collection Převod z veřejné sbírky 178 Total transfers from other funds and assets Převody z fondů a ostatního jmění celkem TOTAL REVENUES VÝNOSY CELKEM I graduate grant II Tree of Life Program III Tree of Life CDs, Moravian Wine Trail maps, PVP publications IV PRO-BIO V dividends from investment certificates etc. IV FIF revenues dotace na absolventa 2 program Strom života 3 CD Strom života, mapy Moravské vinařské stezky, publikace PVP 4 PRO-BIO 5 dividendy z podílových listů apod. 6 výnosy NJ NIF za rok 2005 Balance in thousands CZK Výsledek hospodaření v tis. Kč profit revenues expenses zisk výnosy náklady turnover obrat profit zisk

8 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report Distribution of foundation expenses for 2006 Foundation expenses not taking into account commercial papers and exchange-rate losses Procentní rozdělení ročních nákladů nadace za rok 2006 Náklady nadace bez operací s CP a KZ 100 % 42,13 % total foundation expenses náklady nadace celkem Program expenses programové náklady Grants 49,18 % nadační příspěvky In compliance with 22, paragraph 1c of Act no. 227/1997 on foundations and foundation funds, the foundation must limit its expenses connected with Foundation administration to a maximum level of 30 % of the endowment up to December 31st of that year. Except commercial pappers transactions and exchange rate losses Foundation administration expenses were 4 % of the registered endowment funds, which amounts to 3,547, CZK. Summary v tis. Kč Rekapitulace v tis. Kč 8,69 % Overheads režie nadace Grants Nadační příspěvky Program expenses Programové náklady Overheads Režie nadace Overheads sale of CP Režie operace s CP Subtotal Mezisoučet Transferred to funds Převod do fondů V souladu s ustanovením 22 odst. 1 písmene c) zákona 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejícíh se správou nadace, a to do maximální výše 30% nadačního jmění k běžného roku. Náklady související se správou nadace činily bez operací s cennými papíry a kurzových ztrát ,97 Kč, tj. 4 % ze zapsaného nadačního jmění, které činí Kč. Total Expenses Náklady celkem Expenses connected with Foundation administration overheads Náklady související se správou nadace režie Administration of the Open Grant Programme administrace základního grantového programu ,51 Overhead expenses I režijní náklady ,32 Expenses from the Board of Directors náklady na pořádání správní rady ,50 Fundraising expenses náklady na fundraising ,24 Total Celkem ,57 Registered endowment funds as of December 31, 2006 Zapsané nadační jmění k ,00 I incl. exchnage-rate losses, sale of CPs, i.e. CZK 67,024,000 1 včetně kursových ztrát, prodaných CP, tj tis Kč Expenses connected with Foundation administration amounted to 4 % of the registered endowment Náklady na správu nadace představují 4 % zapsaného nadačního jmění 60.

9 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva Trends in Foundation expenses in thousands CZK Vývoj hladiny nákladů nadace v tis. Kč Grants nadační příspěvky Program expenses programové náklady overheads I režie nadace I Overheads are not inclusive of losses from the sale of commercial papers and exchange-rate losses 1 režie je uváděna bez nákladů za prodané cenné papíry a kursové ztráty Trends in endowment funds Registered endowment, in mil. CZK Vývoj nadačního jmění nadační jmění již zapsané, v mil. Kč FIF endowment NJ NIF 38,81 38,81 38,81 58,55 65,18 70,18 81,80 87,35 Other endowment NJ ostatní 1,00 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 6,92 Total CELKEM 1,00 43,01 43,01 43,01 62,75 69,38 74,38 86,00 94,27 note: As a result of the increase in endowment funds, the campaign gained 3,748, CZK into the endowment in pozn.: v rámci kampaně na zvýšení nadačního jmění bylo v roce 2006 získáno do nadačního jmění ,83 Kč 61.

10 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report In 2005, total endowment revenues reached In 2006, these revenues were used in compliance with the conditions set out below: Expenses for Foundation Administration V roce 2005 nadace dosáhla celkových výnosů z nadačního jmění ve výši tyto výnosy byly v roce 2006 použity v souladu s podmínkami smluv následovně: Grants given to third parties nadační příspěvky poskytnuté třetím osobám Means to cover Foundation expenses financování nákladů na správu nadace according to the contract, foundation s grants from the FIF endowement reached, in 2006, the mandatory level of povinná výše nadačních příspěvků z nadačního jmění NIF dle smlouvy pro rok Náklady na správu nadace Coverage of the loss incurred as a result of Foundation s main activities in 2004 Krytí ztráty vzniklé z hlavní činnosti nadace z roku Material expenses Materiálové náklady Energy consumption expenses Náklady na spotřebu energie Services I Služby Personnel expenses II Osobní náklady Other costs III Ostatní náklady Total Celkem Revenue useage from FIF part of the endowment, period Užití výnosů z nadačního jmění z prostředků NIF dosažených za rok 2005 v roce 2006 I telephone lines, web page creation, PC services, print work, audits, consulting, etc. II including social and health insurance III property insurance, property depreciation, exchange rate losses 1 telefony, tvorba www stránek, servis PC, tisk, audit, odborné poradenství apod. 2 včetně sociálního a zdravotního pojištění 3 pojištění majetku, odpisy majetku, kurzové ztráty List of Environmental Partnership programmes and funds Seznam programů a fondů Nadace Partnerství v roce 2006 Program Program Výnosy Náklady Rozdíl Převod do roku 2006 Výsledek hospodaření Open Grant Programme Základní grantový program , , , ,79 Energy Alternatives Energetické alternativy , , ,44 403,44 Greenways Greenways , , , ,69 Public Spaces Program pro veřejná prostranství , , , ,91 5 P for Prague 5 P pro Prahu 3 628, , ,00 Sustainable Transport Programme Doprava pro 21. Století , , , ,49 Carpathians Karpaty , , ,00 Tree of Life Strom života , , ,00 Partnership for Kolin Region Partnerství pro Kolínsko , , ,00 Organic Agriculture Ekologické zemědělství , , , ,20 Training Programme Školící program , , , ,00 Country Revitalisation Obnova venkova , , ,81 Educational Programme Vzdělávací program , , , , ,17 Development Team Rozvojový tým , , ,17 Strengthening Regional Foundations Podpora regionálních nadací 6 658, ,20 Josef Vavroušek Award Cena Josefa Vavrouška , ,00 Josef Vavroušek Conference Konference J. Vavrouška 1 000, ,02 UNDP UNDP , , , ,01 The Path of the Little Cloud Dragon Cesta mráčkového dráčka , ,00 Overheads Režie , , , ,06 Board of Directors Správní rada , , ,50 TOTAL CELKEM , , , , ,38 Revenues Costs Difference Amount carried over to 2006 Balance 62.

11 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva Organisation Project Name Nesehnutí Association Brno Hobby Market in Ivanovice: Public Opinion Poll Children of the Earth Sustainable Transportation Club Construction Projects under Public Supervision: Participation in Decision-making Processes, Consulting Sagittaria Association for Nature Conservation of Central Moravia Natura 2002 in the Olomouc Region: Information Campaign Association for Sustainable Living Regional Branch Pilsen Public Participation in the Decision-making Processes Concerning the New European Waste Legislation Roads to Children Cloud Dragon s Trip Project Energy Alternative League Solar Roofs for Citizens Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic Campaigning for the Conservation of Mining Restrictions in the Ústecký Region Zoning Plan Arnika Association: Toxic Substances and Waste Register, Register, Tell Me, Who is the Most Polluted? Children of the Earth Pilsen Legal Analysis of the State of Mineral Resources Mining in the Czech Republic Veronica, Czech Union for Nature Conservation Involving Public in the Preparation of Brno II Urban Development Plan Environmental Law Service European Law in an Efficient Way Oživení Association Auto*Mat: Live the Town Differently Kořeny Association Campaign Preceding a Local Referendum in Litvínov Organizace Název projektu Nesehnutí Brno Realizace projektu Hobby market v Ivanovicích sociologický průzkum veřejného mínění Děti Země Klub za udržitelnou dopravu Dopravní stavby pod veřejnou kontrolou účast v rozhodovacích procesech a poradenství Sagittaria sdružení pro ochranu přírody Stř. M Informační kampaň k soustavě Natura 2000 v Olomouckém kraji Společnost pro trvale udržitelný život regionální pobočka Plzeň Zapojení veřejnosti do rozhodování o nové evropské odpadové legislativě Cesty k dětem Realizace projektu Cesta Mráčkového dráčka Liga ekologických alternativ Občanské solární střechy Hnutí Duha Přátelé Země ČR Kampaň za zachování územních limitů těžby v územním plánu Ústeckého kraje Arnika Toxické látky a odpady Realizace projektu IRZ, IRZ, pověz mi, kdo je nejšpinavější? Děti Země Plzeň Analýza právního stavu těžby nerostných surovin v ČR ZO ČSOP Veronica 54/44 Zapojení veřejnosti do přípravy územního plánu města Brna Ekologický právní servis Evropské právo efektivně Oživení Auto*Mat zažij město jinak Občanské sdružení Kořeny Veřejná kampaň před místním referendem v Litvínově List of grantees supported by endowment revenues (part FIF) in 2006 Přehled příjemců nadačních příspěvků z výnosů nadačního jmění část NIF udělených v roce revenues of the FIF part of the endowment In 2006, total endowment revenues reached 2,090, Kč These revenues will be used according to Ministry of Finance conditions concerning awarding grants to third persons and to finance Foundation s administrative costs. Výnosy za rok 2006 z nadačního jmění z prostředků NIF V roce 2006 nadace dosáhla celkových výnosů z nadačního jmění ve výši: ,00 Kč Tyto výnosy budou použity v souladu s podmínkami Ministerstva financí na nadační příspěvky poskytnuté třetím osobám a na financování nákladů na správu nadace. Total Celkem For detailed information concerning individual projects see the Supported Projects section. Podrobné informace o projektech viz kapitola anotace podpořených projektů. 63.

12 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report Recapitulation of transfers to the endowment fund from the Czech National Property Fund, revenues from the endowment and their use Rekapitulace převodů z Fondu národního majetku ČR do nadačního jmění, výnosů z nadačního jmění a jejich použití Transfer from the NPF to the endowment Převod z FNM do nadačního jmění Date Datum Amount Částka , , , , ,00 Date Datum Amount Částka ,00 FIF component of the Nadační jmění část endowment NIF celkem , , , , , , , ,00 Revenues generated from the FIF I Výnosy z nadačního jmění , , , , , , , ,41 Use of revenues from the previous year Použití výnosů z předchozího roku II ,38 Poskytnuté nadační Awarded grants příspěvky , , , , , , ,00 Administrativní Administration costs náklady , , , , , , ,16 Control sum Kontrolní součet , , , , , , ,16 % poskytnutých % of awarded grants nadačních příspěvků 83,20 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 49,2 Minimum part of the revenues to be Minimální část allocated III výnosů ,00 I Component of the endowment in one calendar year 1 Část NIF za kalendářní rok II A part of revenues from the previous year posted in current accounting period III According to the contract, in grants 2 Část výnosů z předcházejíciho roku zaúčtovaná v aktuálním účetním období 3 Minimální část výnosů určená dle smlouvy k rozdělení na nadační příspěvky In total revenues from the Foundation Investment Fund (FIF) endowment reached CZK 13,078, These finances were used in accordance to the contract with the Czech National Property Fund and Ministry of Finance. FIF endowment registered in the Foundation Register as of December 31, 2006 amounted to 87,353, CZK. FIF endowment registered in Foundation s accounting system as of December 31, 2006 amounted to 84,347, CZK. The difference between the sums results from a purchase of real estate (which became a part of the Foundation s own endowement), realized in The disparity is due to a difference between purchase price and price set in an expert opinion. Note: As of 2005, there was a change in a way of settling Foundation Investment Fund (FIF) endowment dividends. Previous years, all dividends incurred in a standard period (i.e. dividends credited on our account in the particular period as well as the ones credited in the following period) were posted as revenues. In 2006, only those Foundation Investment Fund (FIF) endowment dividends, which were effectively credited on our account, were posted as revenues. Other 2006 dividends will not be posted until This means that in 2007, ČSOB Endowment Fund shares dividends will be posted as revenues. Their assumed value will be 179, CZK. Za období bylo dosaženo celkových výnosů z nadačního jmění část NIF ve výši ,34 Kč. Tyto prostředky byly použity v souladu se smlouvou s FNM a s Ministerstvem financí. Výše nadačního jmění z prostředků NIF zapsaná k v nadačním rejstříku činí ,10 Kč. Výše nadačního jmění z prostředků NIF evidovaná k v účetnictví činí Kč. Rozdíl mezi těmito částky vznikl v souvislosti s nákupem nemovistosti do nadačního jmění, který proběhl v roce 2006, z důvodu rozdílu mezi kupní cenou nemovitosti a její hodnotou dle znaleckého posudku. pozn.: Od roku 2005 došlo, oproti předcházejícím obdobím, ke změně způsobu účtování dividend z nadačního jmění z prostředků NIF. V dřívějších letech byly do výnosů zaúčtovány všechny dividendy, které v běžném období vznikly, tzn. dividendy, které jsme v běžném období obdrželi na účet i ty, které jsme přijali na účet až v následujícím období. V roce 2006 se do výnosů účtovaly pouze ty dividendy z nadačního jmění NIF, které Nadace Partnerství skutečně obdržela na účet, ostatní dividendy za rok 2006 budou zaúčtovány až v roce V roce 2007 tak budou do výnosů zaúčtovány dividendy z podílových listů ČSOB Nadační fond v předpokládané výši ,20 Kč. 64.

13 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva Endowment Distribution (FIF component) as of December 31 Uložení nadačního jmění část NIF k daného roku Distribution Uložení Bonus Bank Account at Česká spořitelna, a. s. * ŽB Trust, Balanced Endowment Fund shares ** ČSOB, a. s., ČSOB Endowment Fund shares ** ESPA Fiducia (A) shares ** ESPA Stock EU-EM shares ** ESPA Global Sock shares ** Shares in ESPA Czech Fund of State Bonds ** ING Czech Bond shares P DIS ** Bankovní účet Bonus u České spořitelny, a. s. * , , , , , , , ,55 Podílové listy Balancovaný fond nadací, ŽB Trust ** , , , , , , ,00 Podílové listy ČSOB Nadační, Investiční společnost ČSOB ** , , , , ,97 Podílové listy ESPA Fiducia (A) ** , , , ,08 Podílové listy ESPA Stock EU-EM** , , ,13 Podílové listy ESPA Stock Global** , , ,85 Podílové listy ESPA Český fond st. dluhopisů** , , ,00 Podílové listy ING Czech Bond P DIS** , , ,76 Podílové listy ING ING Czech Equity shares (P CAP) ** Czech Equity P CAP ** , , ,34 ISČS Trendbond Podílové listy ISČS shares ** Trendbond ** , , ,36 Volskwagen promissory notes ** Dluhopisy VolksWagen ** ,70 AIF Sun America promissory notes ** Dluhopisy AIF SunAmerica ** , , , ,09 ČEZ promissory notes Dluhopisy ČEZ , , ,00 ČS EUROSTOXX promissory notes Dluhopisy ČS EUROSTOXX , , ,67 Voralrl HypoBank promissory notes Dluhopisy Voralrl HypoBank , , ,68 ČS FRN (ČS VAR/15) promissory note Dluhopis ČS FRN ČS VAR/ , ,00 DBLCI MR Commodity 2015 promissory note Dluhopis DBLCI MR Commodity ,00 Czech Telecom shares ** Akcie Český Telecom ** ,00 Orco shares ** Akcie Orco ** ,00 ESPA BOND DANUBIA ** Dluhopisový fond ESPA BOND DANUBIA ** , ,00 ESPA Stock Europe Property Shares ** Podílové listy ESPA Stock Europe Property ** ,64 Údolní 33 (Real Estate) Nemovitost Údolní ,00 TOTAL CELKEM , , , , , , , ,00 *) No /0800 **) purchase cost *) č /0800 **) v pořizovací ceně 65.

14 czech environmental partnership foundation annual report 2006 financial report Rozvaha AKTIVA Kč software www stránky (www.vinarske.stezky.cz), pořízené z projektu CBC Phare grantová databáze ISGrant ,00 Kč (CE TRUST Posílení regionálních nadací) Kč podíly v ovládaných a řízených osobách vklad do Partnerství, o. p. s ,84 Kč ostatní dlouhodobý finanční majetek investice nadačního jmění a ostatního majetku Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy 1. Cenné papíry v nadačním jmění Cenný papír Počet ks Aktuální cena* Dluhopis ČEZ (063) 1, ,10 Dluhopis strukturovaný ČS 1, ,73 EUROSTOXX (063) Dluhopis Vorlr Land Hypo Bank (063) 1, ,05 Dluhopis ČS FRN (ČS VAR/15) (063) 1, ,00 ING Czech Equity (CAP) (069) 300, ,30 ESPA Stock EU-EM (069) 250, ,50 ESPA Stock Global (V) (069) 700, ,00 ESPA Český fond st. dluhopisů (A) (069) , ,00 ESPA Stock Europe Property (069) 164, ,56 ČSOB a.s., ČSOB nadační (069) ,73 ING český fond peněžního trhu (069) 887, ,39 ING český fond obligací (069) 1 597, ,86 ING český akciový fond (069) 482, ,25 ESPA FIDUCIA (A) NJ vlastní (069) , ,57 ESPA FIDUCIA (A) NJ NIF (069) , ,43 ESPA Bond DANUBIA-V (069) 300, ,00 Dluhopis AIG Sunamerica (069) 1, ,20 *) k ,34 Kč Pohledávky za Maďarskou EPCE (dar na Základní grantový program, na Energetický program) Kč Poskytnuté návratné nadační příspěvky neziskovým organizacím ,95 Kč nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem ,84 Kč dotace z Evropské unie DG Environment ,30 Kč dotace z Evropské unie SROP na program Greenways, projekt Cyklisté vítáni ,81 Kč dotace z Evropské unie na program Greenways ,62 Kč jiné pohledávky Pohledávky z přislíbených nadačních darů na projekty: ,62 Kč Energetické alternativy (Lucemburské ministerstvo životního prostředí) ,96 Kč příjmy příštích období Očekávané výnosy z nadačního jmění za rok 2006, které budou připsány na bankovní účet v roce 2007, přefakturace nákladů na služby a energie na nájemníky (náklady se vztahují k účetnímu období roku 2006, faktury však budou vystaveny až v roce 2007). 2. Cenné papíry z ostatního majetku nadace Cenný papír Počet ks Aktuální cena* SIS Sporoinvest (069) , ,84 ČP INVEST fond peněžního trhu (069) , ,33 * k ,20 Kč zboží na skladě a v prodejnách Informační CD o Karpatech, tričko Strom života, tričko Nadace Partnerství a další ,50 Kč výrobky Mapy Moravské vinařské stezky, CD Strom života a další ,48 Kč ostatní pohledávky Pohledávky z přislíbených nadačních darů na projekty nadace, z toho: ,55 Kč Pohledávky za Fondem ekologického zemědělství (program GEF UNDP) ,91 Kč Pohledávky za Masarykovou univerzitou (Vzdělávací program). 66.

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Annex to Financial Statements 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1 ABOUT THE COMPANY 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 301

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více