OBSAH. Úvod. Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM. Výroční zpráva společnosti INTERGRAM za rok Inkaso za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvod. Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM. Výroční zpráva společnosti INTERGRAM za rok 2011. Inkaso za rok 2011"

Transkript

1 Zpravodaj

2 OBSAH Úvod Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM Výroční zpráva společnosti INTERGRAM za rok 2011 Inkaso za rok 2011 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti INTERGRAM za rok 2011, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2012 Skutečnost 2011 a plán 2012 Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2011 Zpráva kontrolní komise Zápis z 23. valné hromady společnosti INTERGRAM Usnesení 23. valné hromady společnosti INTERGRAM Vyúčtovací řád INTERGRAM Stanovy INTERGRAM Výroční zpráva Nadace Život umělce za rok 2011 Výroční zpráva výboru Sdružení výkonných umělců za rok 2011 Zpráva o činnosti ČNS IFPI pro valnou hromadu společnosti INTERGRAM Zpráva České filmové komory o projektech na propagaci českého filmu pro valnou hromadu společnosti INTERGRAM Zpráva o tuzemské legislativě a o mezinárodních aktivitách INTERGRAM English Summary

3 Vážení členové společnosti INTERGRAM, tak jako každý rok i letos za vámi přicházíme s naším Zpravodajem, abychom vás informovali o všem podstatném a zajímavém, co se v činnosti INTERGRAMu odehrálo za uplynulé období. Dozvíte se, jak probíhala valná hromada, s jakými výsledky INTERGRAM hospodařil a jak se mu především dařilo vybírat odměny pro výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů, jež zastupuje. Z pohledu vybraných odměn se zdají být uplynulé roky mimořádně úspěšným obdobím. V letošním roce jsme zastupovaným umělcům a výrobcům rozdělili rekordních necelých 418 mil. Kč a vše nasvědčuje tomu, že tuto hranici dosáhneme či překonáme i v roce letošním. Není ovšem možné nevidět i negativa. Ekonomická situace není nikterak růžová jistě nejen v České republice. Celá řada podnikatelských subjektů se dostává do výrazných potíží, kdy logicky zároveň klesá ochota či reálná schopnost hradit nositelům autorských děl jejich zákonem stanovené odměny. Zaznamenáváme řadu bankrotů mezi provozovateli diskoték, restaurací, obchodů apod. V neposlední řadě se se složitou ekonomickou situací potýkají i rozhlasoví a televizní vysílatelé. Trvalý růst inkasa pro zastupované je tak v tomto období podložen především nekompromisním přístupem společnosti INTERGRAM k ochraně práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů a trvalým tlakem na uživatele, směřujícím k dodržování autorského zákona. Celosvětová ekonomická recese však má i další dopady na naši činnost. Je například zřetelné, jak se v poslední době stupňuje tlak na výplatu odměn do zahraničí (v tomto ohledu je významné především uzavření nových bilaterálních smluv s Velkou Británií a Německem). Je však třeba korektně uvést, že zahraniční nositelé práv mají na své odměny z České republiky nárok, právě tak jako mají nárok čeští výkonní umělci a výrobci na své odměny ze zahraničí. Přes nesmírnou technickou náročnost (kdy náhle musíme identifikovat a vyplácet odměny dalším stovkám tisíců zastupovaných) a řadu administrativních či legislativních problémů můžeme konstatovat, že INTERGRAM tento úkol plní a zvládá. Snažíme se být vůči našim zastupovaným co nejvstřícnější. Zavedli jsme výplatu záloh pro největší příjemce odměn, v letošním roce rovněž poprvé vyplácíme již v příslušném roce užití a výběru odměn i tzv. reprízné, resp. jeho zpracovanou a zaplacenou část za první pololetí tohoto roku. Víme, jaká je situace celé řady zastupovaných subjektů (a především konkrétních lidí), a snažíme se proto, aby vybrané odměny zbytečně dlouho neležely na našich účtech, ale aby naopak co nejdříve dorazily na účty vaše. Rovněž podpory projektů společného zájmu umělců a výrobců chystáme pro příští rok zastropovat na přiměřené úrovni předchozích let, což umožní snížit režijní srážku v příslušné oblasti. O tom však rozhodnete tak jako vždy vy - na příští valné hromadě, kam jste samozřejmě srdečně zváni. Připravujeme také internetové rozhraní, kde si bude moci každý zastupovaný prověřit a zkontrolovat detailnější informace o užití jeho výkonů a záznamů a o odměnách, které mu INTERGRAM vybral. Tak jako každý rok i nyní vám všem za společnost INTERGRAM mohu slíbit, že ve svém boji za ochranu vašich práv neustoupíme a využijeme všech prostředků, které nám dává český právní řád i naše začlenění v mezinárodních institucích. Budeme s vámi i nadále v kontaktu, ať již prostřednictvím vámi zvolených zástupců ve výboru společnosti nebo představitelů vašich profesních organizací, rádi se s vámi kdykoliv setkáme i při jiných příležitostech. Neváhejte se na nás obrátit s dotazy či s žádostí o radu, INTERGRAM je tu pro vás, je to vaše organizace. Ing. Martin Mařan ředitel INTERGRAM 3

4 Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM od 22. řádné valné hromady konané Výbor společnosti INTERGRAM tvoří 12 členů, zvolených valnou hromadou na 2-leté volební období. Šest z nich jsou zástupci výkonných umělců a 6 zástupci výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů. Na místě předsedy a místopředsedy se pravidelně střídá zástupce výkonných umělců a zástupce výrobců. V tomto volebním období byl výbor řízen zástupcem výkonných umělců. Dne byl zvolen předsedou výboru pan Jindřich Ptáček (Unie orchestrálních hudebníků), který však k odstoupil z funkce předsedy i člena výboru. Novým členem výboru byl navržen pan Jiří Řehák (Unie orchestrálních hudebníků). Na zasedání výboru dne byl do funkce předsedy výboru zvolen pan Tomáš Turek (Herecká asociace). V březnu 2012 rezignoval na svou funkci člena výboru Ing. Zbyněk Knobloch (Sony Music) a na jeho místo byl jmenován pan Martin Moravec (Sony Music). Konečné rozhodnutí o akceptaci nových členů výboru INTERGRAM je však pochopitelně na samotné valné hromadě. Výbor se v období od 21. valné hromady sešel celkem 8x. Jednání se pravidelně účastnil i předseda kontrolní komise ing. Holeček, který předkládal návrhy kontrolní komise v ekonomické oblasti a tlumočil stanoviska kontrolní komise k návrhům výboru. Spolupráce členů výboru s kontrolní komisí a s ředitelem společnosti ing. Martinem Mařanem byla již tradičně velmi dobrá a konstruktivní. Výbor byl ing. Mařanem na každém jednání velmi podrobně informován o činnosti společnosti. Nyní bych vás rád krátce seznámil s nejdůležitějšími konkrétními úkoly, které v hodnoceném období výbor INTERGRAMu řešil. Podrobné informace uslyšíte v jednotlivých zprávách o činnosti a hospodaření společnosti. Celkové inkaso za rok 2011 dosáhlo absolutní výše tis. Kč a to představuje zvýšení o 16 % (absolutně o tis. Kč) oproti roku Jedná se o nejvyšší dosažené inkaso v historii Intergram. Inkaso za užití komerčních snímků vysíláním vzrostlo o4660tiskč, tojeo4%.tento růst zásadně ovlivnilo nadprůměrné inkaso od televizních vysílatelů. Užití komerčních snímků vysíláním naopak pokleslo u soukromých rozhlasových vysílatelů. V oblasti veřejného užití a náhrad za možnost kopírování se inkaso absolutně zvýšilo o celkem tis. Kč, tj. o 16 %. Růst inkasa se projevil ve všech kategoriích s výjimkou inkasa za nenahrané nosiče a přístroje video a inkasa za pronájem zvukových nosičů v knihovnách. Po delším období došlo v roce 2011 k významnému nárůstu inkasa odměn za vysílání a prodej pořadů a filmů o tis. Kč, t.j. 43%. Podstatně se na něm podílelo inkaso od České televize a to jak u kategorie tzv. reprízného tak u kategorie odměn za prodej pořadů. Hospodaření společnosti za rok 2011 Plánovaný hospodářský výsledek (HV) na rok 2011 byl odsouhlasen VH jako ztrátový a to ve výši -717 tis. Kč před zdaněním. Tento plán byl v říjnu 2011 výborem Intergram upraven na tis. Kč před zdaněním. Hlavním důvodem úpravy plánu byly rostoucí výběr inkasa a tím i rostoucí náklady na služby spojené s výběrem inkasa a zhoršení situace na trhu s cennými papíry, jež se projevila v nízkých finančních výnosech. Skutečné náklady na výběr inkasa v roce 2011 přesáhly očekávané odhady tak jak zároveň rekordně narostlo inkaso. Rovněž propad cen na trhu s cennými papíry byl hlubší, než se všeobecně předpokládalo. Z uvedených důvodů hospodaření skončilo v roce 2011 se ztrátou tis. Kč před zdaněním a tis. po zdanění. Náklady spojené s výběrem inkasa jsou dlouhodobě příčinou nevyvážené bilance hospodaření Intergram. Inkaso, na jehož výběr byly vynaloženy náklady v roce 2011, bude pro Intergram zdrojem výnosů teprve v následujícím roce 2012, v návaznosti na jeho rozdělení oprávněným nositelům práv. Tato metodika účtování je v současné době předmětem posuzování daňovým poradcem, auditorem a orgánů Intergram s cílem navrhnout změny, které by zajistily časové sblížení nákladů a výnosů vztahujících se ke stejnému časovému období. Výbor rovněž projednal a předběžně schválil rozpočet na rok Pro tento rok je rozpočet navrhován jako ztrátový, přičemž plánovaná ztráta je ve výši 891 tis. Kč před zdaněním. Rozpočet bude předložen dnešní valné hromadě ke schválení v bodě 9 programu. Výbor ve spolupráci s kontrolní komisí na svém zasedání projednal a odsouhlasil návrh na změny vyúčtovacího řádu. Změny se týkají jak výkonných umělců, tak výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Tento návrh bude valné hromadě předložen ke schválení v bodě 10 programu. Jako každý rok, tak i v roce 2011 INTERGRAM přispěl na projekty společného zájmu výkonných umělců, realizované prostřednictvím Sdružení výkonných umělců a Nadace ŽU a projekty společného zájmu výrobců, realizované prostřednictvím ČNS IFPI a České filmové komory. Ve výboru proběhla důkladná diskuse o výši podpor jednotlivých projektů. Vzhledem ke skutečnosti, že úroveň podpor se v roce 2012 po poklesu v loňském roce dostává zpět na úroveň roku 2010, zastává výbor názor, že pokud bude pokračovat pozitivní trend růstu inkasa (s nímž je spojena i podpora společných projektů), výše těchto podpor by měla být zastropována. V tomto směru výbor navrhne na příští valné hromadě snížení režijní srážky v oblasti neidentifikovatelných příjmů a současné proporční snížení podpor projektů společného zájmu výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Konečné rozhodnutí o tom, zda a v jaké výši podporovat tyto projekty je pochopitelně na samotných členech INTERGRAM a jejich hlasování na valné hromadě Závěrem bych rád poděkoval všem členům výboru a všem pracovníkům INTERGRAM za dobrou spolupráci po celé období a popřál INTERGRAMu stejné úspěchy ve výběru odměn pro zastupované, jakým byl rekordní výsledek v loňském roce. V Praze dne Tomáš Turek předseda výboru INTERGRAM 4

5 Výroční zpráva společnosti INTERGRAM za rok 2011 INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, byl založen v roce 1990 profesními organizacemi výkonných umělců a národní skupinou mezinárodního sdružení výrobců IFPI ČR podle zákona o sdružování občanů s cílem sloužit jako ochranná organizace práv umělců a výrobců, vycházejících z autorského zákona. K výkonu hromadné správy podle zákona č. 237/1995 Sb. bylo INTERGRAMu uděleno oprávnění MK ČR pod. č.j. 3512/96. Na základě nového autorského zákona č. 2/2000 Sb. bylo INTERGRAMu k výkonu kolektivní správy uděleno nové oprávnění rozhodnutím MK ČR čj. 3209/2001 ze dne 22. března Hlavním předmětem činnosti INTERGRAMu je ochrana práv výkonných umělců (zpěváků, hudebníků, herců atd.) a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, vyplývajících z autorského zákona a mezinárodních úmluv v oblasti autorského práva a práv příbuzných autorskému právu a vybírání a rozdělování odměn, které výkonným umělcům a výrobcům přísluší podle českého právního řádu za užití jejich zaznamenaných výkonů a záznamů či snímků těchto výkonů nebo jiných zvuků. INTERGRAM provádí v praxi vlastní správu či zastupování svěřených práv výkonných umělců a výrobců zejména tak, že: uzavírá smlouvy s uživateli zaznamenaných výkonů a snímků; vybírá odměny za užití zaznamenaných výkonů a snímků; rozúčtovává vybrané odměny jednotlivým nositelům příslušných práv; hájí práva výkonných umělců a výrobců včetně vedení soudních sporů; poskytuje právní i věcné konzultace zastupovaným; navrhuje a předkládá Ministerstvu kultury a dalším orgánům a institucím návrhy na řešení a opatření v oblasti ochrany práv výkonných umělců a výrobců, zejména se průběžně podílí na přípravě právních předpisů dotýkajících se těchto práv (např. autorský zákon) a hájí při jejich přípravě tato práva; spolupracuje s profesními organizacemi výkonných umělců a sdruženími výrobců; spolupracuje s ochrannými organizacemi autorů v oblastech společných zájmů; účastní se práce mezinárodních nevládních organizací, jichž je členem, a spolupracuje s dalšími mezinárodními ochrannými organizacemi a dalšími institucemi působícími v oblasti autorských a příbuzných práv. Činnost aparátu společnosti INTERGRAM v roce 2011 Období od 22. valné hromady bylo pro společnost INTERGRAM poměrně složité. Pokračující celosvětová finanční a hospodářská recese se i nadále promítala do její činnosti (špatná ekonomická situace uživatelů, pokles příjmů z reklamy u vysílatelů, potíže v sektoru restauračních a ubytovacích služeb, rušení diskoték, pokles prodejů nenahraných nosičů a přístrojů sloužících k rozmnožování apod.). Ve veřejném prostoru zároveň stoupala animozita vůči kolektivním správcům i celková neochota respektovat duševní vlastnictví jako takové, včetně platných právních norem. Je proto mimořádně dobrou zprávou, že za těchto podmínek dosáhl INTERGRAM nejlepšího výběru odměn ve své historii. Celkové inkaso za rok 2011 dosáhlo absolutní výše tis. Kč a to představuje zvýšení o 16 % (absolutně o tis. Kč) oproti roku Na nárůstu inkasa se nejvíce podílely dvě oblasti. Tou první je výběr odměn při tzv. veřejných produkcích (restaurace, obchody, diskotéky, hotely apod.), kde se v roce 2011 vybralo tis. Kč (oproti tis. Kč v roce 2010; nárůst o tis. Kč). Kromě zintenzivnění postupu vůči uživatelům, kteří odmítají platit autorské odměny, se na pozitivním vývoji projevila i skutečnost, že po dlouhé době charakteristické značně odlišnými názory byla navázána korektní a pro obě strany výhodná spolupráce s Asociací hotelů a restaurací. Druhou významnou oblastí nárůstu inkasa pak bylo tzv. reprízné z České televize ( tis. Kč v roce 2011 oproti tis. Kč v roce předchozím). Je třeba podotknout, že výše inkasa se odvíjí od programového schématu ČT, které INTERGRAM nikterak nemůže ovlivnit; výraznější podíl reprízovaných programů v ČT v loňském roce velmi pravděpodobně souvisí se změnou managementu tohoto veřejnoprávního média. Velké problémy a propad inkasa naopak INTERGRAM zaznamenal u soukromých rádií, kde v současnosti probíhá komplikované jednání se zástupci vysílatelů. S nárůstem celkového inkasa o necelých 57 mil. Kč zároveň logicky stoupají i náklady INTERGRAM na jeho výběr. Upravený plán nákladů byl v tomto směru překročen o 583 tis. Kč, a protože i výnosy ze zhodnocení finančních prostředků zůstaly v loňském roce za očekáváním, resp. plánem, skončilo hospodaření INTERGRAM v roce 2011s hospodářským výsledkem ve výši tis. Kč před zdaněním ( tis. Kč po zdanění). Je třeba připomenout, že v roce 2010 skončilo hospodaření INTERGRAM s kladným výsledkem tis. Kč a že INTERGRAM, jakožto nezisková organizace, se musí v dlouhodobém horizontu dosahovat vyrovnaného hospodaření, resp. nesmí dlouhodobě dosahovat zisků. Činnost INTERGRAMu se i v roce 2011 orientovala dvěma základními směry. Prvním z nich byla oblast rozhlasového a televizního vysílání, tedy vztahů mezi vysílateli a umělci a výrobci (zejména v otázkách odměňování). Druhým základním směrem činnosti INTERGRAMu pak byla oblast veřejných produkcí, užití výkonů výkonných umělců a snímků vyrobených výrobci jejich šířením na veřejnosti (pořádáním diskoték, šířením pomocí zvukových a zvukově obrazových technických zařízení v restauracích, hotelích apod.). 5

6 Mimo to INTERGRAM zpracovával agendu nenahraných nosičů a přístrojů sloužících k rozmnožování (odměny výkonných umělců a výrobců za dovoz a výrobu nenahraných nosičů a přístrojů sloužících k rozmnožování), agendu prodeje filmů spravovaných Státním fondem České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, agendu prodeje pořadů a filmů prostřednictvím Telexportu, agendy spojené s užitím na nosičích, v reklamách apod. V mezinárodní oblasti pokračovala spolupráce INTERGRAMu se zahraničními ochrannými organizacemi, s mezinárodním fórem ochranných organizací SCAPR (jehož je členem), s mezinárodním sdružením evropských ochranných organizací výkonných umělců AEPO (zakládající člen), s mezinárodní organizací spravující první mezinárodní identifikační systém výkonných umělců IPDA (zakládající člen) a se sdružením organizací chránících některá práva výrobců zvukově obrazových záznamů EUROCOPYA. Obdobná spolupráce probíhá i v rámci České republiky s ochrannými organizacemi autorů, výtvarných umělců apod. Je možno konstatovat, že tato spolupráce se odehrávala v korektním a konstruktivním duchu. Důležitým rozměrem činnosti INTERGRAMu je rovněž podpora oblasti umění a sociální oblasti. INTERGRAM spolupracuje s nadací Život umělce a podílí se na jejich aktivitách zejména podporou SENIOR PRIX, jejímž cílem je ocenění celoživotního úsilí výkonných umělců ve všech uměleckých oborech. Další podporu poskytuje INTERGRAM na projekty společného zájmu výrobců a výkonných umělců prostřednictvím IFPI, České filmové komory a Sdružení výkonných umělců. Výše podpory v rámci těchto aktivit pochopitelně odpovídá rozhodnutím předchozích valných hromad a stanoviskům výkonných umělců a výrobců tlumočeným prostřednictvím jejich zástupců ve výboru společnosti INTERGRAM. Statistické údaje: Evidence zastupovaných, zpracování podkladů K zastupuje INTERGRAM na základě individuálních smluv 8190 výkonných umělců, 91 umělců zastupuje INTERGRAM na základě jejich přihlášky k evidenci, 3165 umělců prostřednictvím smlouvy s důvěrníkem souboru, 1246 dědiců práv a 854 souborů. Dále k INTERGRAM zastupuje 756 výrobců na základě smlouvy a k evidenci se přihlásilo 18 výrobců. Tito výrobci dohromady zastupují 2244 labelů. Na základě výkonu povinné kolektivní správy mimo to INTERGRAM eviduje nad rámec uzavřených smluv o zastupování nositelů práv z ČR. Meziročně počet zastupovaných nositelů práv stoupl o 3,8%. Zastupování zahraničních výkonných umělců a výrobců provádí INTERGRAM na základě 30 mezinárodních smluv, které má uzavřeny s 23 zeměmi světa a v současnosti eviduje k výplatám zahraničních nositelů práv. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že nově již jsou přinejmenším na evropské úrovni uzavírány již pouze mezinárodní smlouvy, kdy dochází k reálné výměně odměn pro nositele práv. Je zřejmé, že zejména nově uzavřené smlouvy s Německem a Velkou Británií (uzavřeny též s Rumunskem a Slovinskem) budou představovat odliv značného podílu vybraných odměn do zahraničí. Zároveň je ovšem nutno dodat, že stejně tak budou získávat čeští výkonní umělci odměny za užití svých výkonů v těchto zemích a že stav, kdy tomu tak v minulosti nebylo, nebyl z dlouhodobého hlediska udržitelný a akceptovatelný. Každý nositel autorských práv, v rámci EU lhostejno, které členské země je občanem či právnickou osobou, má jednoznačný nárok na své odměny vybrané v kterékoli zemi. Tento princip je opravdu spravedlivý a jediný možný. V období od ledna do května 2011 probíhalo zpracování údajů za rok 2010 a od června 2011 bylo zahájeno zpracování údajů vztahujících se k vysílání a užití v roce Množství zpracovávaných údajů každoročně vzrůstá úměrně s růstem nových zejména internetových vysílatelů. Noví vysílatelé často dodávají podklady na hranici zpracovatelnosti a to vyžaduje řadu zásahů k jejich doplnění, což ovšem výrazně brzdí postup zpracování. Informace o užití výkonů a snímků přijímáme a zpracováváme od 86 soukromých rádií, 28 soukromých televizí, 4 stanic veřejnoprávní České televize, 29 stanic veřejnoprávního Českého rozhlasu a od 2 správců práv k filmům. Ročně zpracujeme informace o cca 380 tis. snímků. Podle údajů od uvedených vysílatelů je ročně rozúčtováno přibližně 360 až 420 mil. Kč na konta nositelů autorských práv, jejichž výkony byly v příslušném roce užity. Databáze ISRC snímků, kterou jsme začali pořizovat v roce 2001, obsahuje celkem již snímků. Vzhledem k ročnímu objemu rozúčtovávaných snímků (cca ) je to pouze 8,2 % snímků, u kterých můžeme do vysoké míry zaručit přesnost rozúčtování. Snímky, pro které tento podklad nemáme, musejí být rozúčtovány podle údajů, získaných od vysílatelů, jejichž úplnost bývá problematická. Z předaných databází zastupovaných výrobců bylo prozatím možné využít pouze informace o výrobcích snímků, informace o výkonných umělcích jsou z hlediska potřeb rozúčtování neúplné. Pro zvládnutí značného objemu prací při kontrole a zpracování údajů z čestných prohlášení využíváme služeb externích pracovníků. Přípravné práce pro zpracování dat k výměně se zahraničím v současnosti zajišťují rovněž externisté. Inkaso za rok 2011 ( stav k ) Celkové inkaso za rok 2011 dosáhlo absolutní výše tis. Kč a to představuje zvýšení o 16 % (absolutně o tis. Kč) oproti roku Jedná se o nejvyšší dosažené inkaso v historii Intergram. Inkaso za užití komerčních snímků vysíláním vzrostloo4660tiskč, tojeo4%. Tento růst zásadně ovlivnilo nadprůměrné inkaso od televizních vysílatelů. Užití komerčních snímků vysíláním naopak pokleslo u soukromých rozhlasových vysílatelů. V oblasti veřejného užití a náhrad za možnost kopírování se inkaso absolutně zvýšilo o celkem tis. Kč, tj. o 16 %. Růst inkasa se projevil ve všech kategoriích s výjimkou inkasa za nenahrané nosiče a přístroje video a inkasa za pronájem zvukových nosičů v knihovnách. Po delším období došlo v roce 2011 k významnému nárůstu inkasa odměn za vysílání a prodej pořadů a filmů o tis. Kč, t.j. +43%. Podstatně se na něm podílelo inkaso od České televize a to jak u kategorie tzv. reprízného tak u kategorie odměn za prodej pořadů. K výraznějšímu poklesu došlo jen v kategorii inkasa za individuální užití, kde oproti minulosti si rozhodující výrobci totiž projednávají a smluvně získávají tato práva přímo od výkonných umělců a Intergramu tak logicky inkaso v této oblasti klesá. V neposlední řadě zde také pochopitelně sehrává svou roli snížený zájem o vydávání hudebních nahrávek. 6

7 Inkaso za užití komerčních snímků při vysílání a ostatním užití mírně vzrostlo ze tis. Kč v roce 2010 na tis. Kč v roce 2011, což je nárůst o 4% (o tis. Kč). Růst byl tvořen především odměnami za užití snímků vysíláním u celoplošných televizí o 15% (z tis. Kč v r na tis. Kč v roce 2011) a růstem odměn u kabelových, satelitních a ostatních televizí o 30% (z tis. Kč v r na tis. Kč v roce 2011). Inkaso od soukromých rozhlasových stanic oproti tomu pokleslo v návaznosti na spory s vysílateli na tis. Kč oproti tis. Kč v roce předchozím (je třeba uvést, že s řadou vysílatelů vedeme ještě i v současné době právní jednání a jejich předmětem bude i dořešení a doplacení odměn z loňského roku). Inkaso za užití komerčních snímků při veřejném provozování včetně odměn za nenahrané nosiče a přístroje sloužící k rozmnožování a odměn za půjčování zvukových nosičů stouplo o mimořádných tis. Kč, tj. o 16% oproti roku 2010 a dosáhlo v roce 2011 celkového objemu tis. Kč. V oblasti odměn za rozmnožování pro osobní potřebu (dovoz a výrobu nenahraných nosičů a přístrojů sloužících k rozmnožování) jsme po poklesu v r o tis. Kč (v souvislosti s novou vyhláškou MK ČR) zaznamenali v roce 2011 mírný nárůst o tis. Kč, kde tahounem růstu byly nenahrané nosiče a přístroje audio (+20%), zatímco ve video oblasti pokračoval mírný pokles (- 4%). Je třeba poznamenat, že nižší tarify odměn v této oblasti byly určeny vyhláškou MK ČR a reálnou výši prodejů dané oblasti spotřební elektroniky, které INTERGRAM nemůže ovlivnit. V oblasti veřejných produkcí bylo dosaženo výrazného nárůstu inkasa - v roce 2011 se vybralo tis. Kč (oproti tis. Kč v roce 2010; nárůst o tis. Kč). Potvrzuje se tak náš předpoklad, že právě tato oblast bude do budoucna hlavním zdrojem růstu inkasa. Na nárůstu loňského inkasa se podílelo výrazně rovněž inkaso za vysílání a prodej pořadů a filmů, které je tvořeno především reprízným z České televize a Českého rozhlasu. Celkově tato oblast inkasa stoupla o mimořádných 43% (o tis. Kč), z toho reprízné od ČRo mírně stouplo o 3%, reprízné z ČT vystřelilo na rekordních tis. Kč (nárůst o 93%). Je třeba si uvědomit, že situace, kdy končilo staré vedení ČT, a proto se na obrazovce ve větším rozsahu objevovaly reprízy starších pořadů, se s velkou pravděpodobností nebude opakovat a reprízné z ČT se vrátí na dřívější úroveň. Hospodaření v roce 2011 Plánovaný hospodářský výsledek (HV) na rok 2011 byl odsouhlasen VH jako ztrátový a to ve výši -717 tis. Kč před zdaněním. Tento plán byl v říjnu 2011 výborem INTERGRAM upraven na tis. Kč před zdaněním. Hlavním důvodem úpravy plánu byly rostoucí výběr inkasa a tím i rostoucí náklady na služby spojené s výběrem inkasa a zhoršení situace na trhu s cennými papíry, jež se projevila v nízkých finančních výnosech. Skutečné náklady na výběr inkasa v roce 2011 přesáhly očekávané odhady. Rovněž propad cen na trhu s cennými papíry byl hlubší, než se všeobecně předpokládalo. Z uvedených důvodů hospodaření skončilo v roce 2011 se ztrátou tis. Kč před zdaněním a tis. po zdanění. Je třeba připomenout, že v roce 2010 skončilo hospodaření INTERGRAM s kladným výsledkem tis. Kč a že INTERGRAM, jakožto nezisková organizace, se musí v dlouhodobém horizontu dosahovat vyrovnaného hospodaření, resp. nesmí dlouhodobě dosahovat zisků. Vysoké náklady spojené s výběrem inkasa jsou dlouhodobě příčinou nevyvážené bilance hospodaření INTERGRAM. Inkaso, na jehož výběr byly vynaloženy náklady v roce 2011, bude pro INTERGRAM zdrojem výnosů teprve v následujícím roce 2012, v návaznosti na jeho rozdělení oprávněným nositelům práv. Tato metodika účtování je v současné době předmětem posuzování daňovým poradcem, auditorem a orgánů INTERGRAM s cílem navrhnout změny, které by zajistily časové sblížení nákladů a výnosů vztahujících se ke stejnému časovému období. Daňová povinnost organizaci vznikla ve výši 157,7 tis. Kč. S ohledem na ztrátové hospodaření byla výše daně ovlivněna jen náklady, které zvyšují základ daně. Jedná se o náklady, které podle statutu organizace nebyly uznány daňovým poradcem, jako náklady daňově uznatelné. Z nich rozhodující jsou dar Nadaci Života umělce ve výši tis., náklady na odměny statutárním orgánům (519 tis.), příspěvky zahraničním organizacím, jejímž je INTERGRAM členem (419 tis.), provize OSA za rok 2010 (451 tis.), náklady na vymáhání pohledávek za rok 2010 (324 tis.) a náklady na reprezentaci (121 tis.). Celkové skutečné náklady v roce 2011 činily tis. Kč (oproti tis. Kč v r. 2010). Upravený plán byl v nákladech překročen o 583 tis. Kč. Upravený plán jednotlivých nákladových skupin byl překročen jen u skupiny úč. 51 služby o tis. Kč a to ve službách za výběr inkasa externími organizacemi. Ostatní nákladové skupiny v podstatě dosáhly výše upraveného plánu nebo došlo k dílčím úsporám. Překročení nákladů na služby bylo částečně kompenzováno úsporami v osobních nákladech úč. 52 ve výši 458 tis. (neobsazení dvou pracovních míst z důvodu úmrtí zaměstnance a dlouhodobé nemoci, nečerpání fondu odměn jak zaměstnanců, tak statutárních orgánů) a v ostatních nákladech úč. 54 ve výši 478 tis. (nebylo rozhodnuto o odpisu nákladů na migraci dat pro rozpracovaný informační systém). Pozitivní vliv na celkové snížení nákladů mělo i zaúčtování opravy nákladů souvisejících s výnosy minulých let ve výši tis. Kč, kterou provedl auditor společnosti. Těmito úsporami a opravou se podařilo snížit celkové překročení nákladů na 583 tis. Kč. Náklady na spolupráci (úč. 518) se Sdružením výkonných umělců (SVU), Mezinárodní federací fonografického průmyslu ČR (IFPI ČR) a Českou filmovou komorou (ČFK) byly vynaloženy ve výši tis. Kč což je o 187 tis. Kč méně než stanovil upr. plán. Výše prostředků na spolupráci je daná vyúčtovacím řádem (tj. objemem rozúčtování neidentifikovatelných příjmů) a rozdíl oproti upr. plánu vznikl zejména proto, že SVU část prostředků, které obdrželo, nakonec vrátilo pro jejich nadbytečnost v příslušném roce. Na spolupráci s Nadací Život umělce (Nadace ŽU) bylo vynaloženo tis. Kč tedy tolik kolik předpokládal upr. plán. Náklady na spolupráci jsou z hlediska zákona o dani z příjmu náklady daňově uznatelnými, zatímco dar je náklad daňově neuznatelný a zvyšuje daňový základ pro výpočet daně z příjmu společnosti INTERGRAM. Náklady (úč. 546) na dar Nadaci ŽU byly tis. Kč a spolu s objemem vynaloženým na spolupráci ve výši tis. Kč (viz výše) bylo Nadaci ŽU poukázáno celkem tis. Kč. což je o 93 tis. více oproti upr. plánu. Skutečná výše prostředků vynaložená na podporu aktivit Nadace ŽU je daná vyúčtovacím řádem. V nákladech a výnosech jsou vedeny údaje o nákladech i výnosech mající souvislost s daňovými doklady a údaje o opravných položkách k nim. Tato evidence je nezbytná z důvodu proúčtovávání DPH a nutnosti sledování pohledávek z těchto daňových dokladů. Jedná se o výnosy ve výši předepsaného inkasa, ke kterému bylo uživatelům účtováno DPH a náklady, jež 7

8 jsou vedeny ve stejné výši. Nemají proto vliv na výši hospodářského výsledku. Tyto výnosy ovlivní hospodářský výsledek až v následujícím roce, kdy budou vyúčtovány a INTERGRAM v souladu se stanovami a vyúčtovacím řádem zaúčtuje do svých výnosů režii z těchto výnosů. Auditorem zavedená metodika vychází ze dvou podstatných skutečností, a to za prvé že INTERGRAM na základě smluv o zastupování umělců a výrobců odměny pro ně pouze vybírá, nejsou z hlediska práva příjmem INTERGRAM a zůstávají příjmem zastupovaných umělců a výrobců (INTERGRAM náleží pouze režijní srážka, kterou si strhává až v okamžiku jejich rozdělení zastupovaným) a za druhé ze skutečnosti, že má INTERGRAM povinnost odvádět z inkasa DPH, což vyžaduje evidenci daňových dokladů a evidenci pohledávek k těmto daňovým dokladům. Vedené údaje jsou ve zveřejněném výkazu o hospodaření vyznačeny šedivým polem a hodnoty tam uvedené jsou jak u nákladů, tak u výnosů v součtu stejné. Celkové skutečné výnosy dosáhly v roce 2011 výše tis. Kč. Upravený plán předpokládal výnosy ve výši tis Kč. Skutečné výnosy byly o 444 tis. Kč nižší a to v důsledku nižších výnosů ze zhodnocování finančních prostředků o tis. Kč než předpokládal upravený plán. Tento propad finančních výnosů se částečně podařilo kompenzovat výnosy z tržeb organizace (úč režijní srážka), které byly o tis. Kč vyšší, než stanovil upravený plán. To bylo dosaženo proúčtováním dohadných výnosů z odměn, které důvěrníci kolektivních uměleckých těles v roce 2011 nerozdělili na jednotlivé členy, nositele práv a dohadných výnosů z inkasa veřejných produkcí z období 2008 až 2010, u nichž se nepodařilo identifikovat plátce podle smlouvy. Znamená to, že odměny a inkaso, vybrané v letech , které nemohly být rozúčtovány v roce 2011 budou sice rozděleny až v roce 2012, ale příslušná režie z nich byla zaúčtována do výnosů roku Výnosy ze zhodnocování finančních prostředků vedené na úč. 64, 65 mají přímou návaznost na růst či pokles úrokových sazeb a vývoj cen cenných papírů a v současné době se staly velmi nestabilním zdrojem. Z uvedeného důvodu byla přijata smluvní opatření, která postupně povedou ke vkladům a nákupům cenných papírů držených do splatnosti s garantovanou výší výnosů. Výnosy z portfolia spravovaného ČSOB byly v roce 2011 ziskové (2 523 tis. Kč.), ale i tak nedosáhly výše podle upraveného plánu (byly o 23 tis. nižší). Výnosy z finančních prostředků, které spravuje INTERGRAM ukládáním na termínované vklady, dosáhly jen tis. Kč (je to o 933 tis. Kč méně než předpokládal upravený plán). Se ztrátou tis. Kč skončily výnosy spravované ostatními bankami a právě u nich byla přijata opatření, která povedou ke konsolidaci jejich výsledků. Výnosy úč. 649 ve výši tis. Kč jsou vypočteny a směrovány podle rozhodnutí valné hromady na spolupráci s SVU, Nadací ŽU, IFPI ČR a ČFK, jakož i na dar Nadaci ŽU. Výše těchto výnosů nijak hospodářský výsledek v roce 2011 neovlivňuje, neboť ve stejném objemu jsou vynaloženy náklady na uvedený účel (viz účet nákladů č. 518 a 546). Důvody malých odchylek výnosů na spolupráce u jednotlivých organizací oproti plánu jsou totožné jako u nákladů. Ostatní výnosy (úč. 64) ve výši 59 tis. Kč jsou vyšší oproti plánu o 14 tis. Kč a jedná se především o úroky z běžných účtů a drobné kurzové zisky z valut. Právní agenda 1. Sporová agenda Tato agenda je v naprosté většině případů řešena externími právními kancelářemi. Vlastní podíl právního útvaru na sporové agendě spočívá především v konzultacích, popř. zadávání žalob v zásadních případech advokátním kancelářím. Právní agenda spojená s veřejnými produkcemi (subjekty neplatící odměny z uzavřených smluv či odmítající uzavřít smlouvu) prostřednictvím externích advokátních kanceláří s následujícími výsledky: počet předaných subjektů: 928 počet podaných žalob: 638 úspěšnost v soudních sporech: 98% počet podaných exekucí: 360 počet zaplacených pohledávek bez ohledu na rok předání do správy: 1427 pohledávky zaplacené v mimosoudní fázi: 23,41% pohledávky zaplacené v soudní fázi: 42,68% pohledávky zaplacené v exekuční fázi: 33,92% počet bezdůvodných obohacení: počet podaných žalob: 859 počet podaných exekucí: 357 počet zaplacených pohledávek bez ohledu na rok předání do správy: počet provedených kontrol: Konkurzní řízení 2011: Počet případu zastavení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení: 1 2. Právní agenda příprava smluv, dodatků, formulářů právní agenda právní pomoc ostatním útvarům INTERGRAMu řešení dotazů od uživatelů právní pomoc zastupovaným Vlastní činnost právního útvaru se v této oblasti zaměřila především na činnost související s přípravou a uzavíráním smluv s uživateli, řešení problematických případů týkajících se uzavírání a naplňování smluv s členy a zastupovanými, přípravu a uzavírání smluv se zahraničními kolektivními správci, na právní pomoc ostatním útvarům INTERGRAM, poradenskou a preventivní činnost vůči uživatelům, poradenskou činnost pro členy a zastupované, lektorskou, popř. organizační účast na seminářích o duševním vlastnictví, osvětovou činnost vůči orgánům státní správy, samosprávy a uživatelům a na jiné další oblasti činnosti podle potřeb INTERGRAM a jeho členů. 3. Účast na přípravě právních předpisů a jiných materiálů připravovaných státní správou V roce 2011 stále přetrvávaly problémy způsobené přijetím novely AZ v roce 2007, jejíž největší nedostatek týkající se hotelových pokojů sice odstranila novela autorského zákona přijatá v roce 2008, nicméně některá další ustanovení AZ týkající se především možnosti omezení počtu jednajících kolektivních správců působí potíže při uplatňování práv a oprávněných nároků výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Obdobné obtíže působí stále přetrvávající výjimka pro zdravotnická zařízení, která je v českém právním řádu uvedena v rozporu s acquis communitaire, nicméně uživatelé se ji snaží využívat i způsobem zjevně rozšiřujícím její skutečné znění. 8

9 V roce 2011 MKČR pozastavilo práce na větší novele AZ připravované v roce 2010, resp. po příchodu nového ministra kultury přišla značná část vynaložené práce vniveč, protože zahájil práce na přípravě novelizace AZ od začátku, a to veřejnou diskuzí na toto téma. Práce na novele byly obnoveny až v roce INTERGRAM se spolu s ostatními kolektivními správci a IFPI ČR na těchto pracích intenzivně podílí a ve spolupráci s experty v oblasti autorského práva se snaží připravit přijatelný kompromisní návrh novely ve snaze co nejlépe prosazovat zájmy jak výkonných umělců, tak výrobců zvukových i zvukově obrazových záznamů v připravované právní úpravě. 4. Mezinárodní aktivity Účast na činnosti mezinárodních organizací výkonných umělců (AEPO-ARTIS, SCAPR, IPDA), výrobců zvukových záznamů (IFPI) a výrobců zvukově obrazových záznamů (EUROCOPYA) spočívala především v přípravě a zpracování materiálů k jednání, zpracování informací o situaci v ČR, výměně zkušeností z činnosti kolektivních správců i v účasti na jednáních některých orgánů, jichž je INTERGRAM členem. Témata probíraná AEPO-ARTIS, IFPI i EUROCOPYA se týkala především nově přijatých a připravovaných direktiv EU a mzn. úmluv připravovaných WIPO. Nejdůležitější jednání se vztahovala především ke směrnici o prodloužení doby ochrany práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů, která byla v roce 2011 konečně přijata, byť právě ČR se až do konce stavěla proti přijetí nové úpravy. Dalším výrazným tématem je otázka úpravy kolektivní správy práv jako takové. Vlastní návrhy v této oblasti se očekávají až počátkem léta v letošním roce. Zatím se sice zdá, že by se směrnice měla týkat pouze kolektivní správy práv autorů, nicméně lze očekávat, že národní zákonodárství minimálně to české bude mít tendenci uplatnit úpravu jednotně na veškerou kolektivní správu. V takovém případě ovšem hrozí, že nebudou zohledněna výrazná specifika kolektivní správy práv souvisejících s právem autorským. Na půdě WIPO pokračovaly konzultace o možnosti přijetí mzn. instrumentu na ochranu práv výkonných umělců v audiovizuální oblasti a tentokrát se zdá, že by práce mohly skončit úspěchem. Diplomatická konference k přijetí nové úmluvy se koná v červnu letošního roku v Pekingu. Televize a rozhlas V roce 2011 byly uzavřeny smlouvy se všemi televizními stanicemi vysílajícími celoplošně i se všemi ostatními televizními vysílateli. Smlouvy nebyly uzavřeny se všemi rádii, jakkoliv naprostá většina vysílatelů posílala INTERGRAM odměny (ovšem ve výši, kterou sami uznali za odpovídající). Uzavření těchto smluv tak jako každoročně předcházela složitá jednání, při nichž se vysílatelé bránili navyšování jednotlivých sazeb či přímo žádali jejich snížení. Konečný celkový výsledek inkasa v oblasti užití komerčních snímků ve výši tis. Kč (nárůst o 4%, tis. Kč) byl ovlivněn především výrazným nárůstem inkasa u kabelových, satelitních a lokálních televizí (o 30%, tis. Kč), dále pak nárůstem u televizí vysílajících terestricky (o 15%, tis. Kč). Pokles inkasa na základě sporů o výši a způsob stanovení odměn - byl zaznamenán u rádií, kde je naše odměna vázána na příjmy z reklam, jež v předchozích letech zaznamenaly celosvětový pokles. Výrazný nárůst jsme zaznamenali u odměn z České televize a je dobrou zprávou pro všechny zastupované, že se podařilo s vedením ČT dospět k fixování dalšího růstu těchto odměn na bázi paušálu, který zároveň povede k výraznějšímu užití hudby ve vysílání. Televize a) Smlouva s ČT uzavřena na rok 2010 až 2012, s TV NOVA smlouva uzavřena na rok 2008 až 2011, PRIMA smlouva uzavřena na rok 2009 až 2011, TV Barrandov smlouva uzavřena na rok 2009 až b) Satelitní televize Stanice O - smlouva uzavřena na období 2010 až uhrazeno ,- Kč Retro Music - smlouva uzavřena v únoru uhrazeno ,- Kč Nova Sport a Nova Cinema - smlouva na rok 2011 až uhrazeno ,- Kč Nova MTV - smlouva na rok 2009 až uhrazeno ,-Kč TV NOE - smlouva uzavřena v červnu 2011 na období od do uhrazeno ,- Kč SPORT 5 - smlouva uzavřena v dubnu 2011 na období do uhrazeno ,- Kč TV MUZIKA CS - smlouva uzavřena na rok uhrazeno ,- Kč c) Lokální televize V období roku 2011 vysílaly 2 lokální televizní stanice. Inkaso činilo ,- Kč d) Kabelové televize V období vysílalo 85 kabelových televizí (přenos) z toho 11 přenos prostřednictvím IPTV Inkaso činilo ,70 Kč e) Internetové televize V období uzavřeny 3 smlouvy. Inkaso činilo ,-Kč Český rozhlas vybrané inkaso za rok 2011: komerce tis. Kč, reklama 170 tis. Kč Soukromé rozhlasové stanice 78 terestrických (z toho 74 regionálních či lokálních, 3 celoplošná IMPULS, FREKVENCE 1 A RFE, nekomerční PROGLAS), Stav smluv na rok 2011: 51 uzavřených, 27 neuzavřených (26 regionálních + Evropa 2) 7 internetových radií (z toho 6 multikanálové), smlouvy platné do 2012, 1 radia ukončila vysílání, 0 radia začala vysílání inkaso v roce 2011 činilo ,40 Kč, tj. 23,77 % roku 2010 z toho příjem za internetová rádia ,05 Kč, tj. + 6,57 % roku 2010 GÜFA, Divadla, Knihovny GÜFA - uzavřeno 15 smluv - zaplaceno ,99 Kč, tj.- 38,52% roku 2010 Divadla - uzavřeno 77 smluv - zaplaceno ,09 Kč, tj. - 12,44 % roku 2010 Knihovny -v roce 2011 vybraná částka za všechny kolektivní správce činila ,00 Kč, tj. - 3,41 % roku 2010, z toho pro Intergram ,44 Kč 9

10 Veřejné produkce Celkem bylo v roce 2011 při tzv. veřejných produkcích (restaurace, obchody, diskotéky, hotely apod.) vybráno tis. Kč (oproti tis. Kč v roce 2010; nárůst o tis. Kč). Kromě zintenzivnění postupu vůči uživatelům, kteří odmítají platit autorské odměny, se na pozitivním vývoji projevila i skutečnost, že po dlouhé době charakteristické značně odlišnými názory byla navázána korektní a pro obě strany výhodná spolupráce s Asociací hotelů a restaurací. Od začal INTERGRAM na základě pověření vybírat odměny za veřejné produkce (vyjma hotelových pokojů) i pro společnost OAZA (kolektivní správce zastupující autory - zvukové mistry). Pro OAZA byla vybrána částka ,- Kč. Statistika VP V roce 2011 bylo do uzavřeno smluv (nárůst o 12,5 % oproti roku 2010) na částku tis. Kč s DPH včetně OAZA (jde o nárůst o 19,3% 2010). Inkaso za rok 2011 činilo tis. Kč. Z toho činilo inkaso za zvuková zařízení ,- Kč, za zvukově obrazová zařízení ,- Kč, za diskotéky ,- Kč. Činnost v oblasti veřejných produkcí spočívá především ve vyhledávání a kontaktování provozovatelů veřejných produkcí (hotelů, restaurací, diskoték apod.) písemným oslovením nebo přímo na místě konání veřejných produkcí. Na základě těchto kontaktů dochází k jednání, jež vedou k uzavírání smluv, jimiž je udělováno svolení k užití uveřejněných záznamů či snímků výkonů výkonných umělců a zvukových nebo zvukově obrazových snímků výkonů výkonných umělců a k výběru odměn za toto užití. Další činností je prodlužování nebo obnovování již uzavřených smluv. Dále se INTERGRAM zabývá kontrolami v místech konání veřejných produkcí. Při zjištění rozporu se zákonem nebo s uzavřenými smlouvami dochází k udělení zákazu konání veřejných produkcí a k řešení dle zákona. Stejně postupuje INTERGRAM i v případě nedodržování takto uzavřených smluv (zejména v případech porušování platební kázně). Tato činnost vyžaduje úzkou součinnost s orgány státní správy a samosprávy, především pak Policií ČR, místními úřady, živnostenskými úřady apod. Pro poskytnutí uceleného pohledu na činnost v oblasti veřejných produkcí je možno uvést následující údaje: V roce 2011 byly uzavřeny následující kolektivní smlouvy: ČSTV Česká obec sokolská BPA sport marketing a.s. (hokej) Česká asociace Sport pro všechny Asociace základních uměleckých škol České republiky Sdružení sportovních svazů České republiky Ministerstvo obrany České republiky Českomoravský fotbalový svaz Autoklub České republiky ČSSD Asociace Českých cirkusů Kontroly V průběhu roku 2011 uskutečnili pracovníci divize veřejných produkcí 24 kontrolních akcí, při kterých bylo zkontrolováno 185 provozoven. Dalších několik tisíc kontrolních akcí bylo realizováno prostřednictvím našich smluvních partnerů. Spolupráce s Policií ČR pracovníci Policie ČR projevují zájem o spolupráci ve většině okresů je spolupráce s policií velmi dobrá v případě potřeby se zúčastňují kontrol zaměřených zejména na dodržování zákazů podílejí se na monitorování některých veřejných produkcí pomáhají při doručování zákazů Dále proběhly desítky jednání na místních a městských úřadech, na PČR, se starosty a pracovníky kulturních domů i živnostenských úřadů Ing. Martin Mařan ředitel INTERGRAM V hodnoceném období byla ukončena spolupráce s firmou NEXOS a uzavřena nová smlouva se společností Collective Intelligence, spočívající především v obnově smluv z předchozího roku, vyhledávání nových provozovatelů a sběru dat pro uzavírání nových smluv. Tato činnost zahrnovala zejména: telefonický, mailový, korespondenční a fyzický kontakt s uživateli najímání a proškolení externích spolupracovníků a instruktáž externích spolupracovníků v terénu zpracovávání vyplněných formulářů smluv a přílohových listů dodaných ext. spolupracovníky a pracovníky externí firmy zpracování záznamů o kontrole dodaných externími spolupracovníky zpracovávání databází nových a obnovených smluv prostřednictvím externích spolupracovníků, resp. externí firmy upomínání dlužníků 10

11 VÝVOJ INKASA do roku 2011 Inkaso v mil. Kč Celkem Výkonní umělci Výrobci 11

12 Inkaso za rok 2011 INKASO V TIS. KČ zdroj příjmů skut rozúčt skut rozúčt skut rozúčt sk k rozúčt % za užití komerčních snímků vysíláním ink. za 2008 ink. za 2009 ink. za 2010 ink. za 2011 Český rozhlas soukromé rozhlasy celoplošné televize (ČT, Nova, Prima 3x) kabelové, lokální, satelitní, internet. a ost. televize a STA reklamy Nova, Prima, ČT, TV Barr., ČRo celkem za veřejné užití a za náhrady nenahrané nosiče a přístroje audio nenahrané nosiče a přístroje video knihovny diskotéky restaurace, hotely a ostatní celkem za užití kom. s. vysíláním., veřej. užití a náhrady za vysílání a prodej pořadů a filmů Český rozhlas Česká televize Telexport filmy St. fondu ČR... a NFA ostatní (individuální užití) ostatní (Slovensko-repr.) celkem CELKEM

13 ZPRÁVA O ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti INTERGRAM za rok 2011, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2012 pro 23. řádnou valnou hromadu, konanou dne Hospodaření společnosti Intergram v roce 2011 Na podzim roku 2011 přistoupil výbor společnosti Intergram na základě návrhu připraveného aparátem k úpravě původního plánu a to zejména z důvodu potřeby navýšení nákladových položek souvisejících s externí spoluprací v oblasti veřejných produkcí a dovozu nenahraných nosičů a přístrojů sloužících k rozmnožování. Potřeba navýšení těchto nákladových položek vyvstala z možnosti významného navýšení inkasa z oblastí zajišťovaných touto externí spoluprací. Výnosy z navýšeného inkasa se na základě metodiky používané Intergram projeví v hospodaření společnosti až v roce Pro porovnání skutečnosti za rok 2011 byl v této zprávě použit upravený plán, který byl schválen výborem společnosti. Hospodaření společnosti Intergram za rok 2011 skončilo ztrátou ve výši tis. CZK před zdaněním, resp tis. CZK po zdanění. Upravený plán na rok 2011 předpokládal ztrátu před zdaněním ve výši tis. CZK. Celkové výnosy byly ve výši tis. CZK, což bylo o 444 tis. CZK (o 0,5%) méně v porovnání s upraveným plánem, a jejich struktura byla následující: 1. tržby z činnosti organizace ve výši tis. CZK (o 3,3% více v porovnání s upraveným plánem); 2. ostatní provozní výnosy tzn. úroky na běžném účtu společnosti, ostatní povozní a finanční výnosy v částce 59 tis. CZK (o 31,1% více v porovnání s upraveným plánem); 3. ostatní provozní výnosy určené na financování spolupráce s organizacemi zastupujícími zájmy výkonných umělců a výrobců v celkové výši tis. CZK (o 0,3% méně v porovnání s upraveným plánem); 4. výnosy z finančního majetku spravovaného společností ČSOB Asset Management, a.s. v částce tis. CZK (o 0,9% více v porovnání s upraveným plánem); 5. výnosy z finančního majetku spravovaného přímo společností Intergram ve výši tis. CZK (o 46,8% méně ve srovnání s upraveným plánem); 6. výnosy z finančního majetku spravovaného ostatními bankami ve výši tis. CZK (o 269,2% více v porovnání s upraveným plánem), které byly negativně ovlivněny krátkodobým výkyvem v ocenění tohoto finančního majetku, který byl již počátkem roku 2012 téměř plně eliminován. Celkové náklady byly ve výši tis. CZK, což bylo o 583 tis. CZK (o 0,6%) více v porovnání s upraveným plánem, a struktura nákladů byla následující: 1. materiálové náklady ve výši tis. CZK (o 1,2%, méně v porovnání s upraveným plánem) ve složení: a) spotřeba materiálu tis. CZK b) spotřeba drobného hmotného investičního majetku v operativní evidenci 353 tis. CZK c) spotřeba energie ve výši 224 tis. CZK d) ostatní materiálové náklady ve výši 14 tis. CZK; 2. náklady na služby ve výši tis. CZK (o 4,3% více než předpokládal upravený plán) ve složení: a) opravy a udržování ve výši 42 tis. CZK b) cestovné ve výši 608 tis. CZK c) náklady na reprezentaci ve výši 121 tis. CZK d) výkony spojů ve výši tis. CZK e) telefonní poplatky ve výši 465 tis. CZK f) poplatky za TV a rozhlas ve výši 6 tis. CZK g) služby k nájmu ve výši 162 tis. CZK h) software ve výši 126 tis. CZK i) nájemné ve výši tis. CZK j) ostraha ve výši 24 tis. CZK k) porady a konzultace ve výši 490 tis. CZK l) správa informačního systému ve výši tis. CZK m) ostatní služby ve výši 904 tis. CZK n) o) p) q) r) s) t) u) v) externí spolupráce v oblasti veřejných produkcí ve výši tis. CZK externí spolupráce v oblasti dovozu nenahraných nosičů a přístrojů sloužících k rozmnožování ve výši tis. CZK provoz internetu ve výši 269 tis. CZK externí spolupráce v oblasti správy mezinárodní databáze snímků ve výši 37 tis. CZK služby vymáhání pohledávek ve výši tis. CZK služby OSA ve výši tis. CZK služby související se zhodnocováním finančních prostředků spravovaných společností ČSOB Asset Management, a.s. ve výši 819 tis. CZK služby související se zhodnocováním části finančních prostředků spravovaných společností ČS, a.s. ve výši 194 tis. CZK oprava nákladů souvisejících s výnosy roku 2007 ve výši 355 tis. CZK; 3. náklady na financování spolupráce s organizacemi zastupujícími zájmy výkonných umělců a výrobců v celkové výši tis. CZK (o 0,7% méně v porovnání s upraveným plánem) plně kompenzované ve výnosech v následující struktuře: a) náklady na spolupráci s ČNS IFPI tis. CZK b) náklady na spolupráci s SVU tis. CZK c) náklady na spolupráci s ČFK tis. CZK d) financování nákladů NŽU tis. CZK 4. osobní náklady ve výši tis. CZK (o 2,3% méně ve srovnání s upraveným plánem) ve struktuře: 13

14 a) mzdové náklady ve výši tis. CZK b) dohody o provedení práce ve výši 417 tis. CZK c) odměny členům výboru a kontrolní komise ve výši 477 tis. CZK d) soc. zabezpečení a zdrav. pojištění ve výši tis. CZK e) sociální náklady ve výši 462 tis. CZK; 5. daně a poplatky ve výši 478 tis. CZK (o 58,3% více v porovnání s upraveným plánem) v tomto složení: a) silniční daň ve výši 1 tis. CZK b) soudní poplatky ve výši 477 tis. CZK; 6. ostatní náklady dary Nadaci Život umělce výši tis. CZK (o 1,6% více ve srovnání s upraveným plánem); 7. ostatní náklady ve výši 417 tis. CZK (o 53,1% méně v porovnání s upraveným plánem) ve struktuře: a) pojistné ve výši 99 tis. CZK b) bankovní poplatky ve výši 300 tis. CZK c) kurzové ztráty 17 tis. CZK d) ostatní náklady ve výši 1 tis. CZK; 8. odpisy v celkové výši tis. CZK (souhlasí s upraveným plánem): a) odpisy hmotného majetku v částce 332 tis. CZK b) odpisy nehmotného majetku v částce tis. CZK; 9. placené smluvní úroky ve výši 18 tis. CZK (souhlasí s upraveným plánem); 10. členské přípěvky za členství společnosti v mezinárodních organizacích v celkové výši 419 tis. CZK (o 0,2% méně v porovnání s upraveným plánem). V roce 2011 byly daňově neuznatelné náklady (ve smyslu zákona o daních z příjmů) ve výši tis. CZK s následující strukturou: a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) náklady na reprezentaci 121 tis. CZK rezervy na mzdy včetně odvodů (-)93 tis. CZK odměny členů výboru a kontrolní komise včetně odvodů 519 tis. CZK ostatní sociální náklady & pokuty a penále 9 tis. CZK náklady na dary Nadaci Život umělce tis. CZK členské příspěvky na členství v mezinárodních organizacích 419 tis. CZK. služby vymáhání pohledávek za rok tis. CZK provize OSA 451 tis. CZK rozdíl daňových a účetních odpisů (-)112 tis. CZK Celkové inkaso za rok 2011 ve výši tis. CZK (o 15,7% více v porovnání s inkasem za rok 2010) mělo následující strukturu: za užití komerčních snímků vysíláním tis. CZK (o 3,7% více v porovnání s inkasem za rok 2010) za veřejné užití a za náhrady tis. CZK (o 16,2% více v porovnání s inkasem za rok 2010) za vysílání a prodej pořadů a filmů tis. CZK (o 43,1% více v porovnání s inkasem za rok 2010). Celková výše vlastních zdrojů společnosti dosáhla ke částku tis. CZK. Vlastní zdroje byly tvořeny: a) vlastním jměním společnosti ve výši 513 tis. CZK b) oceňovacími rozdíly z přecenění majetku a závazků výši tis. CZK c) ztrátou za rok 2011 ve výši tis. CZK d) neuhrazenou ztrátou z minulých let v kumulované výši tis. CZK. 2. Zpráva auditora za rok 2011 Ověření roční účetní závěrky za rok 2011 provedla auditorská společnost R-audit, s.r.o., IČO se sídlem Praha 5, Ostrovského 253/3, osvědčení Komory auditorů ČR č.124. Odpovědným auditorem byla Ing. Radmila Špíšková, oprávnění Komory auditorů ČR č Výrok auditora ze dne 10. května 2012 zní: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv INTERGRAM, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o.s. k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Aniž bychom dávali výrok s výhradou, upozorňujeme na negativní výsledek hospodaření společnosti v roce 2011 a neuhrazené ztráty minulých let. Další pokračování tohoto trendu by mohlo v budoucnosti ohrozit předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. 3. Plán na rok 2012 Rozpočet na rok 2012 je navrhován jako mírně ztrátový, přičemž plánovaná ztráta před zdaněním je ve výši 891 tis. CZK. Plánovaná příjmová stránka rozpočtu v celkové výši tis. CZK je tvořena následujícími položkami: 1. tržbami z činnosti organizace ve výši tis. CZK; 2. ostatními výnosy ve výši 45 tis. CZK; 3. ostatními provozními výnosy určenými na financování spolupráce s organizacemi zastupujícími zájmy výkonných umělců a výrobců v celkové výši tis. CZK; 4. výnosy z finančního majetku spravovaného ČSOB Asset Management, a.s. ve výši tis. CZK ; 5. výnosy z finančního majetku spravovaného přímo společností Intergram ve výši tis. CZK; 6. výnosy z finančního majetku spravovaného ostatními bankami ve výši tis. CZK. Plánovaná výdajová stránka rozpočtu v celkové výši tis. CZK je tvořena následujícími položkami: 1. materiálovými náklady ve výši tis. CZK následovně: a) b) c) d) spotřeba materiálu 980 tis. CZK spotřeba drob. hmot. investičního majetku v operativní evidenci 420 tis. CZK spotřeba energie 257 tis. CZK ostatní materiálové náklady 21 tis. CZK 2. náklady na služby v celkové výši tis. CZK v následujícím složení: a) opravy a udržování 45 tis. CZK b) cestovné 750 tis. CZK c) náklady na reprezentaci 120 tis. CZK d) výkony spojů (poštovné) tis. CZK 14

15 e) telefonní poplatky 470 tis. CZK f) poplatky za TV a rozhlas 6 tis. CZK g) nájemné a služby k nájmu tis. CZK h) software 90 tis. CZK i) ostraha 24 tis. CZK j) porady a konzultace 780 tis. CZK k) správa informačního systému tis. CZK l) ostatní služby 680 tis. CZK m) externí spolupráce v oblasti veř. produkcí tis. CZK n) o) p) q) r) s) t) a) b) c) d) externí spolupráce v oblasti dovozů nenahraných nosičů a přístrojů sloužících k rozmnožování tis. CZK provoz internetu 270 tis. CZK externí spolupráce v oblasti správy mezinárodní databáze snímků 400 tis. CZK služby vymáhání pohledávek tis. CZK služby OSA tis. CZK služby související se správou finančních prostředků spravovaných společnosti ČSOB Asset Management, a.s. 850 tis. CZK služby související se správou finančních prostředků spravovaných společnosti ČS, a.s. 100 tis. CZK; 3. náklady na financování spolupráce s organizacemi zastupujícími zájmy výkonných umělců a výrobců v celkové výši tis. CZK v následující struktuře: financování příspěvků na projekty společného zájmu s ČNS IFPI ve výši tis. CZK financování příspěvků na projekty společného zájmu s SVU ve výši tis. CZK financování příspěvků na projekty společného zájmu s ČFK (resp. APA) ve výši tis. CZK financování nákladů NŽU ve výši tis. CZK; 4. osobními náklady v celkové výši tis. CZK, v kterých je zohledněna valorizace platů zaměstnanců o inflaci za roky 2008 až 2011 a navýšení stavu o dva nové zaměstnance, s následující plánovanou strukturou: 10. náklady na členské příspěvky za členství v mezinárodních organizacích v celkové částce 420 tis. CZK. Na základě doporučení auditora plánuje společnost realizovat v roce 2012 změnu způsobu účtování režijní srážky. Tato změna zásadním způsobem ovlivní hospodářský výsledek společnosti a současně umožní elimininovat akumulované ztráty z minulých let. Vedení společnosti ve spolupráci s výborem a kontrolní komisí navrhne její provedení nejefektivnějším způsobem, který nebude mít dopad na příjmy zastupovaných. S návrhem realizace takové změny budou zastupovaní obeznámeni nejpozději na následující řádné valné hromadě. Navrhujeme dnešní valné hromadě, aby v rámci schválení usnesení dnešní 23. řádné valné hromady schválila záporný hospodářský výsledek za rok 2011 po zdanění ve výši ,97 CZK a jeho převedení na účet neuhrazené ztráty z minulých let. Současně navrhujeme, aby v rámci usnesení této valné hromady byla schválena Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2011 včetně Zprávy auditora a schválen rozpočet na rok Vyhotovení zprávy ke dni ing. Libor Holeček předseda kontrolní komise a) mzdové náklady tis. CZK b) dohody o provedení práce 440 tis. CZK c) odměny členů výboru a kontrolní komise 580 tis. CZK d) sociální zabezpečení a zdravotní pojištění tis. CZK e) sociální náklady 565 tis. CZK; 5. daněmi a poplatky ve výši tis. CZK v následující struktuře: a) silniční daň 2 tis. CZK b) soudní poplatky tis. CZK; 6. ostatními náklady dary Nadaci Život umělce ve výši tis. CZK. jedná se o druhou část příspěvku na spolupráci s Nadací Život umělce v tomto případě ve formě daru, který není daňově uznatelným nákladem; 7. ostatními náklady v plánované výši 932 tis. CZK s následujícím složením: a) pojistné, bankovní poplatky 390 tis. CZK b) nevyužitými náklady na tvorbu informačního systému 542 tis. CZK; 8. odpisy majetku ve výši tis. CZK ve struktuře: a) odpisy hmotného investičního majetku 140 tis. CZK b) odpisy nehmotného investičního majetku tis. CZK; 9. placenými smluvními úroky ve výši 18 tis. CZK; 15

16 SKUTEČNOST PLÁN 2012 v tisících Kč 50 materiálové náklady 51 služby 518 spolupráce se SVU, IFPI, ČFK 518 spolupráce s NŽU 52 osobní náklady 53 daně a poplatky 546 ostatní náklady - dary NŽU 54 ostatní náklady (ost.dary, pojistné, bank. poplatky, penále, jiné ost. náklady) 55 odpisy 56 placené smluvní úroky 58 příspěvky členské, ost. mimořádné náklady 59 daň z příjmu z minulého období 518 nákl. souv. s výnosy v akt.r. - ink.vyplacené. 518 nákl. souv. s výnosy v akt.r. - ink.k vyplacení 518 nákl. související s pohledávkami 559 tvorba opr. položek k pohledávkám *náklady celkem sk sk pl up.pl sk % pl tržby za výkony organizace (režie) 601 tržby za výkony organizace (předpis inkasa) - uhr. inkaso za min. rok - rozúčtované - uhr. inkaso za aktuální rok - pohledávky zúčtování opravných položek 64 ost. výnosy - úroky, kurzové zisky z valut, 652 prodej maj. 649 ost. provoz. výnosy - spolupráce s org.vu,vý *64,65 výnosy z finanč. majetku sprav. ČSOB *64,65 výnosy z finanč. majetku sprav. Intergram *64,65 výnosy z finanč. majetku spravovaného ostatními bankami (od r mil.) *výnosy celkem hosp.výsl. před zdaněním daň hosp.výsl. po zdanění *Oproti účetním výkazům je do sk./2011: V řádku "64,65 výnosy z finanč.majetku spravovaného ČSOB" je zahrnut pouze rozdíl mezi výnosy tis. Kč (úč. 645/020, 649/060, 653/010, 655/100, 655/111, 655/130) a náklady tis. Kč (úč. 545/001, 545/010, 549/060, 553/000) V řádku "65 výnosy z finanč.majetku spravovaného Intergram"je zahrnut pouze rozdíl mezi výnosy 3538 tis. Kč (649/072, 653/101, 655/113, 655/114, 655/141) a náklady 2477 tis.kč (549/072) V řádku "64,65 výnosy z finančního majetku spravovaného ost. bankami je uveden pouze rozdíl mezi výnosy tis. Kč (649/071, 649/080, 653/201, 655/112, 655/140) a náklady tis. Kč (549/071, 549/080, 553/010) *V celkových nákladech a výnosech nejsou zahrnuty náklady a výnosy související s inkasem, které jsou z hlediska hosp. výsledku neutrální. 16

17 Zpravodaj 2012 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní uzávěrky 17

18 ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE společnosti INTERGRAM pro 23. řádnou valnou hromadu konanou dne Zasedání kontrolní komise Kontrolní komise společnosti INTERGRAM, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, o.s., pracuje od minulé řádné valné hromady v následujícím složení: Ing. Libor Holeček (SUPRAPHON a.s.), předseda komise Mgr. Jindra Kramperová (Asociace hudebních umělců a vědců), člen komise Mgr. Vladimír Nečas (Herecká asociace), člen komise Mgr. Helena Uldrichová (Česká filmová komora), člen komise. Za období od minulé řádné valné hromady se kontrolní komise sešla na deseti zasedáních a to vždy v usnášeníschopném počtu. 2. Hospodaření společnosti v roce 2011 a plán na rok 2012 Kontrolní komise byla na svých jednáních pravidelně informována o inkasu a hospodaření společnosti, o uzávěrce hospodářských výsledků za rok 2011 a podílela se na zpřesnění plánu na rok 2011 a na přípravě plánu na rok Informace o hospodaření společnosti, zprávě auditora za rok 2011 a plánu na rok 2012 bude samostatným bodem programu jednání dnešní valné hromady. 3. Činnost výboru a aparátu společnosti Kontrolní komise byla v rámci svých zasedání průběžně informována o činnosti společnosti. Kontrolní komise též byla pravidelně informována o jednáních výboru společnosti a to a na základě zápisů z těchto jednání a na základě informací ředitele společnosti a předsedy kontrolní komise, kteří se jednání výboru společnosti pravidelně zúčastňují. 4. Kontrolní činnost komise v uplynulém období a) Kontrolní komise provedla kontrolu čestných prohlášení zvukových výrobců za rok Kontrola některých zvukových výrobců probíhala současně ze strany výboru společnosti, a proto se rozsah kontroly ze strany kontrolní komise omezil na 11 subjektů vybraných na základě náhodného výběru každého patnáctého subjektu v pořadí dle předloženého seznamu všech výrobců. Na základě předložených podkladů a dostupných informací konstatovala kontrolní komise správnost vykázaných údajů u deseti subjektů. Poslední kontrolovaný subjekt byl po několika urgencích (i s ohledem na minimální částku uplatňovanou v čestném prohlášení) vyřazen z vyúčtování. b) Kontrolní komise současně zajistila kontrolu četných prohlášení audiovizuálních výrobců za rok Ke kontrole bylo vyzváno na základě předloženého seznamu 8 subjektů z řad audiovizuálních výrobců. Kontrolované subjekty byly vybrány v případě pochybností vůči předloženým čestným prohlášením a přiloženým dokumentům. Na základě následné komunikace s kontrolovanými subjekty byly tři subjekty vyřazeny z vyúčtování, ze strany třech subjektů byla provedena oprava předložených čestných prohlášení a čestné prohlášení dvou subjektů bylo akceptováno bez výhrad. c) Kontrolní komise též realizovala kontrolu 17-ti subjektů na základě předložených čestných prohlášení výkonných umělců, které vybrala náhodným výběrem každého 24. výkonného umělce dle předloženého seznamu (v řadě subjektů v abecedním pořadí A až L včetně). Na základě předložené průvodní dokumentace ke kontrolovaným čestným prohlášením pokračovala ze strany kontrolní komise a aparátu společnosti komunikace se dvěma kontrolovanými výkonnými umělci, přičemž ve finále bylo čestné prohlášení jednoho výkonného umělce vyřazeno a druhé akceptováno. d) Kontrolní komise na základě závěrů z kontroly čestných prohlášení výkonných umělců za rok 2010 navrhla a zajistila úpravu formulářů těchto prohlášení pro následující období. e) Kontrolní komise se podílela na přípravě návrhu změn vyúčtovacího řádu společnosti, které budou předkládány ke schválení dnešní valné hromadě. Kontrolní komise konstatuje, že činnost společnosti Intergram probíhá v souladu s posláním, statutem, stanovami a vyúčtovacím řádem společnosti. Kontrolní komise děkuje touto cestou všem zainteresovaným za všestranně korektní a prospěšnou spolupráci. Vyhotovení zprávy ke dni za kontrolní komisi ing.libor Holeček předseda 18

19 ZÁPIS Z 23. ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY občanského sdružení INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, o.s., IČ: se sídlem v Praze 1, Nové Město, Na Poříčí 1066/27 registrovaném Ministerstvem vnitra dne pod č.j. VSP/1-254/90-R (dále jen společnost" nebo INTERGRAM") konané dne 25. června 2012 Dne se konala na adrese Kongresové centrum Praha, a.s., Praha 4, 5. května 65, 23. řádná valná hromada společnosti INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů, o.s., registrované Ministerstvem vnitra dne pod č.j. VSP/1-254/90-R, kterou svolal výbor INTERGRAM v souladu s Jednacím řádem Valné hromady INTERGRAM (dále jen valná hromada"). Přítomni: V číslech: 1. Zahájení viz prezenční listina 15 delegátů z řad výrobců s právem hlasovacím 84 delegátů z řad výkonných umělců s právem hlasovacím 14 výkonných umělců bez práva hlasovacího Předseda výboru společnosti INTERGRAM pan Tomáš Turek přivítal všechny přítomné. Úvodem zmínil výši rekordního inkasa v celé historii existence společnosti INTERGRAM a poděkoval všem jeho členům za umožnění využití části finančních prostředků na smysluplné projekty a činnosti, mezi které patří mimo jiné i sociální výpomoci a programy pro kolegy seniory, kteří po celý život pracovali ve filmu, divadle, rozhlase, nahrávacích studiích nebo koncertovali, a jejichž současné příjmy z tehdejší činnosti jsou vzhledem k dnešním tržním cenám velmi disproporční. V této souvislosti poděkoval Nadaci Život umělce, která spravuje a rozděluje takto využívané prostředky a popřál vše nejlepší k jejímu 20. výročí. Připomněl datum , kdy byla Nadace Život umělce založena na půdě INTERGRAM 6ti profesními organizacemi, které dnes tvoří Sdružení výkonných umělců. Poté zahájil 23. Valnou hromadu společnosti INTERGRAM. 2. Schválení programu 23. řádné valné hromady společnosti INTERGRAM Předseda výboru pan Tomáš Turek předložil ke schválení a případnému doplnění program valné hromady společnosti INTERGRAM. Program 23. řádné valné hromady společnosti INTERGRAM Zahájení Schválení programu 23. řádné valné hromady Volba návrhové komise Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM od 22. řádné valné hromady konané dne Zpráva o projektech společného zájmu Sdružení výkonných umělců, ČNS IFPI, Nadace Život umělce, ČFK (Česká filmová komora) Zpráva kontrolní komise společnosti INTERGRAM Zpráva o činnosti aparátu společnosti INTERGRAM Zpráva o mezinárodních aktivitách společnosti INTERGRAM a tuzemské legislativě Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2011 (včetně auditu) a schválení rozpočtu na rok Předložení návrhu na změnu Vyúčtovacího řádu společnosti INTERGRAM 11. Předložení návrhu na změnu Stanov společnosti INTERGRAM 12. Schválení kooptovaných členů výboru INTERGRAM Přestávka 13. Diskuse 14. Návrh usnesení 23. řádné valné hromady společnosti INTERGRAM 15. Ukončení 23. řádné valné hromady společnosti INTERGRAM Program 23. řádné valné hromady obdrželi všichni přítomní poštou spolu s pozvánkou. Předseda výboru pan Tomáš Turek přečetl jednotlivé body programu a požádal účastníky o případné doplnění programu. Nikdo se nepřihlásil, požádal proto účastníky s právem hlasovacím o schválení programu hlasováním. Hlasování o schválení programu 23. řádné valné hromady společnosti INTERGRAM se uskutečnilo aklamací. Hlasováno s tímto výsledkem: - pro schválení programu 23. řádné valné hromady společnosti INTERGRAM hlasovalo 99 přítomných členů s právem hlasovacím - nikdo z přítomných členů s právem hlasovacím nehlasoval proti předloženému programu - nikdo z přítomných členů s právem hlasovacím se hlasování nezdržel Program 23. řádné valné hromady byl schválen viz znění výše. 19

20 3. Volba návrhové komise Návrhová komise: Předseda výboru pan Tomáš Turek přečetl návrh na složení komise: Za výkonné umělce byl navržen pan Dalimil Klapka a za výrobce pan JUDr. Alan Piskač. Poté předseda výboru pan Tomáš Turek vyzval přítomné k hlasování. Hlasování o složení návrhové komise se uskutečnilo aklamací. Hlasováno s tímto výsledkem: - pro schválení složení návrhové komise hlasovalo 99 přítomných členů s právem hlasovacím - nikdo z přítomných členů s právem hlasovacím nehlasoval proti návrhu na složení návrhové komise - nikdo z přítomných členů s právem hlasovacím se hlasování nezdržel Návrhová komise v předloženém složení byla schválena. 4. Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM od 22. řádné valné hromady konané dne Zprávu o činnosti výboru přečetl předseda výboru pan Tomáš Turek. Výbor společnosti INTERGRAM tvoří 12 členů zvolených valnou hromadou na dvouleté období (6 zástupců výkonných umělců a 6 zástupců výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů). V tomto volebním období byl výbor řízen zástupcem výkonných umělců. Dne byl zvolen předsedou výboru pan Jindřich Ptáček (Unie orchestrálních hudebníků), který k odstoupil z funkce předsedy i člena výboru. Novým členem výboru byl navržen pan Jiří Řehák (Unie orchestrálních hudebníků). Na zasedání výboru dne byl do funkce předsedy výboru zvolen pan Tomáš Turek (Herecká asociace). V březnu 2012 rezignoval na svou funkci člena výboru Ing. Zbyněk Knobloch (Sony Music) a na jeho místo byl jmenován pan Martin Moravec (Sony Music). Konečné rozhodnutí o akceptaci nových členů výboru INTERGRAM bude předmětem hlasování v bodě 12. programu valné hromady. Výbor se v období od 22. valné hromady sešel celkem 8x. Jednání se pravidelně účastnil i předseda kontrolní komise Ing. Holeček, který předkládal návrhy kontrolní komise v ekonomické oblasti a tlumočil stanoviska kontrolní komise k návrhům výboru. Spolupráce členů výboru s kontrolní komisí a s ředitelem společnosti Ing. Martinem Mařanem byla již tradičně velmi dobrá a konstruktivní. Výbor byl Ing. Mařanem na každém jednání podrobně informován o činnosti společnosti. Dále předseda výboru pan Tomáš Turek Informoval o konkrétních úkolech, které výbor řešil průběžně od 22. řádné valné hromady. Po přečtení požádal členy s právem hlasovacím o schválení Zprávy hlasováním. Závěrem upozornil přítomné, že Zpráva je k dispozici v předsálí u prezence a bude v plném znění uveřejněna ve Zpravodaji INTERGRAM. Předseda výboru pan Tomáš Turek vyzval přítomné ke hlasování. Hlasování o Zprávě o činnosti výboru společnosti INTERGRAM se uskutečnilo aklamací. Hlasováno s tímto výsledkem: - pro schválení Zprávy o činnosti výboru společnosti INTERGRAM hlasovalo 99 přítomných členů s právem hlasovacím - nikdo z přítomných členů s právem hlasovacím nehlasoval proti předložené Zprávě - nikdo z přítomných členů s právem hlasovacím se hlasování nezdržel Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM byla schválena. 5. Zpráva o projektech společného zájmu výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů Sdružení výkonných umělců (SVU), ČNS IFPI, NŽU, ČFK Sdružení výkonných umělců s výroční zprávou výboru SVU seznámil přítomné pan Richard Rokos, předseda Sdružení výkonných umělců a zástupce Unie profesionálních zpěváků ČR. Výbor v loňském roce pracoval ve složení: Richard Adam (ARTES), Richard Rokos (Unie profesionálních zpěváků), Prof. Jiří Tomášek (Společnost koncertních umělců), Tomáš Turek (Herecká asociace), Jiří Vondráček (SAI) a do pan Jindřich Ptáček, který ke konci roku rezignoval na funkci místopředsedy sdružení a jeho nástupcem byl od zvolen pan Tomáš Turek (HA). Poté vybral a přednesl nejdůležitější body z výroční zprávy SVU. Celková výše příspěvků v roce 2011 činila ,37 Kč. Z této částky bylo rozděleno profesním svazům ,- Kč a další finanční prostředky byly rozděleny na podporu projektů Porta 2011 /SAI/, Novoměstský hrnec smíchu /HA/, dabingová cena Františka Filipovského /HA/ a Roztocký podzim /SAI/. Dále byly profesní svazy podpořeny příspěvkem na kancelářské vybavení a hardware. SVU se také zabývalo různými kausami, které postihují přímo výkonné umělce. Jedná se například o likvidační snížení dotací Národního divadla v Brně a pokus o přerušení činnosti Operního domu na více než půl roku, transformaci Národního divadla a Státní opery (kausa pokračuje), transformaci Severočeského divadla v Ústí nad Labem z příspěvkové organizace na s.r.o., dále reorganizaci a propouštění ve Slezském divadle v Opavě, kde SVU podporovalo petici, problémy v Městském divadle na Kladně, z čehož vyplynula potřeba změnit financování regionálních divadel. Na této změně spolupracují všechny profesní organizace a SVU se snaží vysvětlit Ministerstvu kultury ČR, že regionální divadla by měly dostávat příspěvek od státu, neboť se bez něj v současné době neobejdou. Výbor SVU se též zabýval výší poplatků a režijní srážkou, protože část výboru SVU a část výboru INTERGRAM je společná. Závěrem p. Rokos poděkoval za příspěvek, díky kterému můžou profesní organizace vykonávat svou činnost ve prospěch výkonných umělců a členům výboru za práci v uplynulém roce. Kompletní zpráva výboru SVU za rok 2011 bude v plném znění uveřejněna ve Zpravodaji INTERGRAM. Nadace Život umělce slova se ujala paní Ing. Dagmar Hrnčířová ředitelka Nadace Život umělce. Poděkovala za pozvání na valnou hromadu a vyslovila jménem správní rady nadace poděkování INTERGRAM za poskytnuté finanční prostředky. Rovněž poděkovala výkonným umělcům, 20

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Zpráva o činnosti ČNS IFPI pro valnou hromadu společnosti INTERGRAM. Zpráva Asociace producentů v audiovizi pro valnou hromadu společnosti INTERGRAM

Zpráva o činnosti ČNS IFPI pro valnou hromadu společnosti INTERGRAM. Zpráva Asociace producentů v audiovizi pro valnou hromadu společnosti INTERGRAM Zpravodaj OBSAH 3 4 5 13 14 17 18 19 21 31 33 37 44 47 48 49 Úvod Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM Výroční zpráva společnosti INTERGRAM za rok 2013 Inkaso za rok 2013 Zpráva o roční účetní

Více

ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB INTERGRAMU PRO ZASTUPOVANÉ

ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB INTERGRAMU PRO ZASTUPOVANÉ Zpravodaj ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB INTERGRAMU PRO ZASTUPOVANÉ Máte potíže dovolat se se svými dotazy do INTERGRAMu? Není divu, INTERGRAM zastupuje přes 13 tisíc domácích a přes 100 tisíc zahraničních výkonných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT Zpracoval: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel ČT Datum: 23. března 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV Tento rozbor si klade za cíl přesně a nezaujatě vysvětlit

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč) PŘÍLOHA č. 1 1. 5. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ k 31. 12. 2007 1. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU Lhůta splatnosti pohledávek byla vnitřní směrnicí pro odběratele stanovena 15-ti denní, u pohledávek v zahraničí

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 25. srpna 2014 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 2 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 3 3. ROZVAHA... 5 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 6 5. FINANČNÍ

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v %

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE ZA ROK 2014 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2014 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1

Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1 Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 1. Úvod 1.1. Vznik společnosti Společnost Třanovice služby, o.p.s. byla založena Obcí Třanovice, jakožto jediným zakladatelem,

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více