LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU"

Transkript

1 LL 12 / 2009 STRANA 1 12 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 19. června 2009 Cena 12 Kč Výsledky voleb do Evropského parlamentu Str. 3 DĚLEJ VĚCI NAPLNO! Rozhovor s Miroslavem Vicencem, hlavním trenérem hokejového klubu v Lanškrouně čtěte na str Divadlo Ve středu uvedlo premiéru hry Bez roucha Str. 13 Hornotřešňovský pohár na výbornou str. 15 MZM 2009 str. 21 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a Foto: F. Teichmann

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 12 / 2009 Rada města jednala dne Na začátku jednání se rada města seznámila s informací vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru Jitky Krejčové o dopisu občana bydlí cího na náměstí J. M. Marků, kterého obtěžoval hluk při Majálesu a s vyjád řeními velitele městské policie a ředitele příspěvkové organizace Kulturní centrum Lanškroun k došlému dopisu. Radě byly předloženy zápisy z jednání jejích poradních orgánů: bytové komise, majetkové komise, dopravní komise, komise pro přípravu investic a komise pro cestovní ruch a partnerské styky. Jiří Švarc, vedoucí oddělení technické správy nemovitostí informoval radu města o závěrech z místního šetření ve věci stoupající vlhkosti a stavu budo vy restaurace u Dlouhého rybníka. Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby bezbariérového vstupu, umožňující umístění zvedací plošiny k budově Zá kladní školy speciální, Olbrachtova 206. Dále souhlasila s umístěním kabelu nízkého napětí a se zvláštním užívá ním místní komunikace v ul. Třešňovecké k umístění kabelu nízkého napětí do chodníku náhradou za stávající vrchní vedení. Rada rozhodla i o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch společnosti ČEZ Distri buce a. s. v ulici Kollárově, zde se také jedná o uložení vrchního vedení elektřiny do země. Rada rozhodla také o zřízení práva odpovídajícího věcné mu břemeni ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. v lokalitě Dlouhé ho rybníka, kde dodavatel elektřiny připravuje připojení plánované plovárny. Rada města pronajala část pozemku ppč. 351/4 v k. ú. Dolní Třešňovec o výměře cca 150 m jako zahrádku, pozemek se nachází u Dlouhého rybníka. Rada pronajala jako zahrádku i část pozemku v Sadu bojovníků. Rada souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na převod vlastnictví pozem ků ppč. 3073/95 a stpč oba v k. ú. Lanškroun, jedná se o pozemky Pod Penzionem, kde žadatelka splnila podmínky uvedené ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Rada dále souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na převod vlastnictví pozemku ppč. 4315/1 a pozemku stpč oba v k. ú. Lan škroun v ulici E. Krásnohorské, žadatelé v tomto případě také splnili pod mínky budoucí kupní smlouvy. Obdobný souhlas rada udělila i žadatelům o uzavření kupní smlouvy na převod vlastnictví pozemku ppč. 191/1 a stpč. 431 oba v k. ú. Dolní Třešňovec, zde žadatelé také splnili podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tento pozemek se nachází v horní části Dolního Třešňovce (pod autolakovnou). Rada města na základě dražeb a losování pronajala byt č. 1 v domě čp. 23, Dolní Třešňovec za měsíční nájemné ve výši Kč 6.000, ; byt č. 20 v domě čp. 160, Pivovarské nám. na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné ve výši Kč 2.789, ; byt č. 2 v domě čp. 79, Žichlínské Předměstí, Dukelských hrdinů na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné Kč 3.988, Rada města schválila uzavření budoucí nájemní smlouvy s Povodím Mo ravy, s. p. a pronájem části pozemků ppč. 1461/1 a ppč. 1461/2 oba v k. ú. Dolní Třešňovec v rozsahu 92 m2 za roční nájemné Kč 552,, město si předmětné pozemky musí pronajmout po dobu stavby, část nové kanalizace v Dolním Třešňovci bude procházet pode dnem potoka. Rada města pronajala na dobu neurčitou pozemek ppč. 1839/3 o výměře 706 m 2 v k. ú. Lanškroun (letní zahrádku v areálu Společenského domu) Tomáši Lepinovi za roční nájemné Kč 3 000,. Rada v souladu s mandátní smlouvou schválila záměr společnosti Měst ský bytový podnik Lanškroun, s. r. o., provést rekonstrukci plynového tope ní v bytě č. 3, v domě čp. 650, Zborovská ulice. Rada dále schválila záměr vyměňovat v letošním roce nevyhovující okna v městských bytových do mech až do výše limitu finančních prostředků v tomto pořadí:bytový dům čp. 646, 647, 648, 649, Palackého ulice, bytový dům čp. 650, Zborovská ulice, bytový dům čp. 742, 743, Zborovská ulice, bytový dům čp. 93, 94, Olbrach tova ulice, bytový dům čp. 744, 745, Palackého ulice, bytový dům čp. 746, 747, Palackého ulice. Rada města souhlasila s umístěním nápojového automatu do již nepouží vaného vchodu budovy Základní školy na náměstí J. M. Marků 80. Rada města zmocnila v případě darování knih do majetku města ředitelku Městské knihovny Lanškroun k podpisu darovací smlouvy, uzavřené mezi městem Lanškroun, jako obdarovaným, a dalším subjektem, jako dárcem a v případě darování sbírkových předmětů do majetku města ředitelku Měst ského muzea Lanškroun k podpisu darovací listiny, uzavřené mezi městem Lanškroun, jako obdarovaným, a dalším subjektem, jako dárcem. Rada města Lanškroun schválila pro všechny příspěvkové organizace zří zené městem následující předběžná opatření: Příspěvkové organizace zřízené městem nabývají na základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veš kerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce z příspěvku zřizovatele na provoz a z rezervního fondu organizace. Zřizovatel dává předchozí souhlas příspěv kovým organizacím k přijetí daru do hodnoty 40 tis. Kč, v jednotlivém přípa dě, na dary účelově neurčené. V případě darů účelově určených, musí pří spěvkové organizace předložit vždy k poslednímu dni čtvrtletí na jednání rady města soupis přislíbených darů pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se případné přijaté fi nanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu. Rada města projednala: podnět dopravní komise ke zřízení vyhrazeného parkoviště pro zájezdové autobusy v ul. 5. května žádost o umístění dopravního značení IP 11g Parkoviště (částeč né stání na chodníku podélné), souhlasila s navrženou úpravou podnět dopravní komise k umístění dopravního značení v ul. Zbo rovská a Nerudova u vjezdů na parkoviště k domu čp a 1009 a posunu tí vyhrazeného parkoviště u domu čp podnět dopravní komise k odstranění dopravního značení B 29 Zákaz stání v ul. Dukelských hrdinů u křižovatky s ul. Žižkova souhlasila s navrženými úpravami a uložila investičnímu odboru zajistit stanovení a instalaci dopravního značení dle přílohy. Rada města projednala podnět ke zřízení jednosměrného provozu v ul. Polní a na základě negativního vyjádření dopravního inspektorátu Poli cie ČR nesouhlasila s navrženou úpravou a uložila tajemníkovi dopravní komise zajistit potřebné náležitosti. Rada projednala podnět dopravní komise k řešení dopravní situace v ul. B. Martinů a M. Majerové, souhlasila s navrženou úpravou a uložila odboru právnímu a majetku zajistit majetkoprávní vypořádání týkající se umís tění stánku na pozemku ppč. 3070/7 v k. ú. Lanškroun dle přílohy. Rada města projednala žádost skupiny obyvatel ul. Na Výsluní a problematiku dopravní obsluhy po účelové komunikace mezi domy čp. 224 a 394, Žichlínské Předměstí, ul. Lidická a uložila investičnímu odboru zajistit ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství návrh řešení uvedené problematiky ve smyslu závěrů z jednání rady města. Další jednání rady města proběhne Všechna přijatá usnesení rady (s anonymizovanými osobními údaji) na jdete na oficiálních webových stránkách města a na úřední desce městského úřadu. K nahlédnutí jsou i v kanceláři starosty a tajemníka, kde Vám je na požádání předložíme v plné, neanonymizované verzi. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Rada města se sešla Mimořádné středeční jednání rady města bylo věnováno Sportovnímu areálu Lanškroun. Rada města schválila zadávací dokumentaci pro podlimitní veřej nou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení v souladu se zněním Pokynů pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a podle zákona č.137/2006 Sb., o veřej ných zakázkách, v platném znění, pro podání nabídek na akci Sportovní areál Lanškroun. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se bude konat ve středu 24. června 2009 od hod. na sále v pohostinství U Zlatky v Dolním Třešňovci Program: 1. Zahájení 2. Zpráva rady města 3. Zpráva městského úřadu 4. Vstupy veřejnosti 5. Hlavní část jednání a) Finanční záležitosti b) Majetkoprávní záležitosti c) Zakladatelské funkce města d) Vyhlášky e) Pravidla f) Různé 6. Vstupy veřejnosti 7. Vstupy zastupitelů 8. Závěr Zasedání je veřejné, zvu všechny občany města. Ing. Martin Košťál v. r., starosta města Volné pracovní místo Město Lanškroun hledá jednatele společnosti Technické služby Lanškroun s. r. o. Bližší informace získáte na oficiálních webových stránkách města nebo na úřední desce městského úřadu. Přihlášky můžete podávat jen do

3 LL 12 / 2009 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 Výsledky voleb do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se konaly v pátek a v sobotu V Lanškouně byla volební účast 29,84%, nejlépe v tomto směru dopadl volební okrsek č. 5 MŠ Žižkova (33,79%), celostátní volební účast byla 28,22%. Srovnání volebních výsledků stran, které získaly mandát v Lanškrouně, na Lanškrounsku a v Pardubickém kraji s celostátními výsledky: Lanškroun Lanškrounsko kraj republika ODS 31,78 27,66 29,09 31,45 ČSSD 25,04 22,62 22,94 22,38 KDU ČSL 07,29 12,21 09,62 07,64 KSČM 11,68 13,12 13,85 14,18 Zdroj: Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Spokojenost občanů s poskytováním informací, část 3. informovanost úředníků Před dvěma lety zpracovávala Bc. Petra Novotná, studentka Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, práci, ve které zjišťovala spokojenost občanů s poskytováním informací ze strany Městského úřadu Lanškroun. Po dvou letech práci rozšířila o srovná ní v čase i v prostoru. Srovnává informovanost občanů Lanškrouna s odstupem dvou let a informovanost obyvatel Lanškrouna a Moravské Třebové. V minulých číslech Listů jsme pro Vás začali vybírat zajímavé pasáže z této diplomové prá ce, nyní pokračujeme. V jedné ze svých otázek Bc. Novotná zjišťovala, zda jsou úředníci dosta tečně informovaní a dokážou Vám pomoci, případně Vám poradit, na koho se máte obrátit. Většinou úředníci dokážou dobře poradit, je o tom přesvědčeno 77,35 % do tazovaných z Lanškrouna a 48 % z Moravské Třebové. Odpověď ano je druhou nejčastější, v Moravské Třebové takto odpovědělo 41,3 % respondentů a v Lan škrouně 17,33 %. Odpověď většinou ne zvolilo 5,32 % respondentů z Lanškroun ska a 9,3 % respondentů z Moravské Třebové. Žádný respondent z průzkumu v Lanškrouně neuvedl, že úředníci nedokážou poradit a pomoci, v Moravské Třebové toto uvedli dva respondenti, což je 1,4 % ze všech dotazovaných. V obou městech byla potvrzena závislost mezi informovaností úředníků a celkovou informovaností městského úřadu. Nejčastější odpovědí respon dentů, kterým dokážou úředníci vždy nebo většinou poradit, je dostačující informovanost, druhou nejčastější je informovanost výborná. Žádný respon dent, kterému nedokážou pomoci vůbec nebo většinou ne, neuvedl, že je informovanost výborná. V Mo ravské Třebové označil informo vanost jako špatnou jeden respon dent, který zároveň uvedl, že mu úředníci nejsou většinou schopni pomoci. V Lanškrouně informo vanost za špatnou považují re spondenti dva, kterým ale úřed níci dokážou většinou pomoci. Z podkladů dodaných Bc. Pe Grafické znázornění závislosti pomoci trou Novotnou zpracovala úředníků občanům a informovanosti Petra Brejšová městského úřadu Veřejná finanční podpora v první polovině letošního roku Město Lanškroun každoročně podporuje neziskové projekty organizací spor tovních, kulturních, těch, které se zabývají sociální pomocí, nebo rozvíjejí vzta hy s partnerskými městy i organizace z dalších oblastí veřejně prospěšných oblastí. O poskytování veřejné podpory rozhoduje v souladu s pravidly schvá lenými zastupitelstvem v částkách do Kč 5000, starosta města, v částkách do Kč , rada města a v částkách nad Kč , zastupitelstvo města. O poskytnuté veřejné finanční podpoře Vás budeme postupně informovat, začneme nejmenší podporou, kterou schválil starosta města, v příštím čísle Vás seznámíme s podporou schválenou radou města přímo, poté s podporou po skytnutou na sport, na kulturu a na partnerské styky. V případě, že se budete chtít s některou z podpořených organizací kontaktovat a využít jí nabízené služ by, obraťte se na sl. Drahomíru Liškovou, e mail: drahomi tel , která vede evidenci podporova ných organizací. Starosta města v první polovině letošního roku schválil veřejnou podporu v celkové výši Kč , dotaci obdrželi: Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje na Sportovní hry pro zdravotně postižené občany a děti, které se uskuteční od do v rekreačním středisku Obora u Lanškrouna (Kč 3000, ); Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Lanškroun na nákup věnců k památníkům odboje Lanškroun, Lázek (Kč 3000, ); ZO ČSCH Lanškroun na materiál pro zhotovení voliéry při akci Příbuzenstvo Včelky Máji, konané dne 23. května 2009, na pronájem prostor, dopravu klecí, poháry při propagační výstavě konané ve dnech září 2009 (Kč 2 000, ); Konfederace politických vězňů ČR na činnost pobočky, nákup dárků k jubileím, na poštovné (Kč 4 000, ); KSČM OV Ústí nad Orlicí na opravu památníku obětem 2. světové války v obci Cotkytle (Kč 2 000, ); O. S. Kynologická organizace Lanškroun KJ na konání 2. ročníku krajské výstavy psů v Lanškrouně dne (Kč 5 000, ); Mgr. Magdaléna Dvořáková na částečnou úhradu výrobních nákladů DVD Pocta Domenicu Martinellimu, tvůrce Nového zámku u Rudoltic (Kč 2000, ); Orlické sportov ní sdružení na zabezpečení 40. ročníku ankety Nejúspěšnější sportovci okresu Ústí nad Orlicí (Kč 2 000, ); Průmyslové muzeum Mladějov na výrobu propa gačních materiálů muzea, které budou distribuovány do měst a obcí Pardubic kého kraje (Kč 5 000, ); Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých na sportovní činnost zrakově postižených, turnaje v koulení kuželek (Kč 1 500, ); Svaz sportu psích spřežení, sportovní klub Bílá stopa na nákup pohárů pro vítěze jednotlivých kategorií v evropském poháru psích spřežení, na zabezpe čení dopravního značení na silnici I. třídy v oblasti v oblasti Červenovodského sedla (Kč 3 000, ); TJ Lanškroun Vodní sporty na nákup cen a pohárů jachtařského závodu na jezeře Otmuchów (Kč 4 000, ); TJ Lanškroun, Klub českých turistů na reprezentanci města při cyklojízdě s názvem Cyklo Glacen sis (Kč 5 000, ); Vodní záchranná služba ČČK MS Pastviny na třetí etapu rekonstrukce základny první předlékařské pomoci VZS ČČK MS Pastviny, konkrétně na položení střešní krytiny na sklad a loděnici (Kč 2000, ). Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Uzavírka silnice II/314 v Dolní Čermné V době od do bude úplná uzavírka silnice II/314 v Dolní Čermné v úseku od km 5,430 u č.p. 265 po km 8,735 u č.p Důvodem je stavba kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná. Na silnici bude uzavřen vždy úsek délky 25 m, který se bude posunovat s postupem stavby. Objízdná trasa bude vedena z Horní Čermné po silnici II/311, dále po silnici III/3141 přes Verměřovice do Dolní Čermné. Trasa objížďky je vedena obou směrně. Poté, co bude výstavba pokračovat za křižovatkou silnic II/314 a III/31514 (ve směru na Horní Čermnou), bude jednosměrná objízdná trasa také po silnici III/31514 přes Jakubovice do Lanškrouna. Autobusovým spojům společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. a dopravní obsluze bude vjezd do uzavřeného úseku povolen. Uzavírka silnice II/315 Lubník Tatenice V době od do bude úplná uzavírka silnice II/315 v úseku od křižovatky silnic II/315 a III/31517 v Lubníku po křižovatku silnic II/315 a II/368 v Tatenici. Důvodem je rekonstrukce silnice. Objízdná trasa bude vedena po silnici I/43 (Lanškroun Chudoba), po silnici III/3685 (Chudoba Cotkytle), po silnici II/368 (Cotkytle Tatenice). Trasa objížďky je vedena obousměrně. Autobusovým spojům společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. bude vjezd do uzavřeného úseku povolen. V době stavby přeložky pojedou autobusové spoje po objízdné trase přes účelovou komunikaci kolem areálu ZOD Žichlínek.

4 STRANA 4 NEJEN Z MĚSTA LL 12 / 2009 Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov Ve dnech , , a se bude na evangelické faře v Lan škrouně, Českých bratří 654 konat humanitární sbírka pro Diakonii Broumov pořádaná Městem Lanškroun a Farním sborem ČCE. Nepotřebné oblečení, lůžkovi ny, domácí potřeby a další věci, které jsou vyjmenová ny níže, můžete donést v úterý v době od 17 do 19 hod., ve středu v době od 17 do 19 hod., v pátek v době od 17 do 19 hod. a v sobotu v době od 09 do 11 hod. Věci, které budou odebírány: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dět ské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše jen funkční, peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky. Věci, které neodebíráme: elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky. Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transpor tem. Případné dotazy na telefonu: , Děkujeme za Vaši pomoc. Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Pamětní medaile se budou udělovat i v roce 2009 Od roku 2000 v Lanškrouně pravidelně uděluje rada města u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu pamětní medaili. Medaile, na základě Směrnice pro zřízení a udělování Pamětní medaile města Lan škrouna, kterou schválila rada města svým usnesením č. 223/2000, přísluší zejména těm občanům města, kteří se zasloužili o rozvoj a rozkvět města, a těm, kteří významným způsobem přispěli k proslavení města Lanškrouna jak v České republice, tak v zahraničí. Od roku 2000 medaili obdrželo 59 osob, mezi které patří představitelé partnerských měst, představitelé sportovního, kulturního a společenského života ve městě, bývalí starostové města, jednate lé významných lanškrounských firem a další. V předvečer státního svátku 27. října 2009 budou slavnostní medaile udí leny opět. Vyzýváme tímto občany města, aby se i oni zamysleli nad tím, kdo další si je zaslouží. Své návrhy s krátkým odůvodněním můžete posílat do na adresu Městský úřad Lanškroun, kancelář starosty a tajemní ka, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun nebo na pet Seznam oceněných v období od roku 2000 do roku 2008 je k dispozici v kanceláři informací městského úřadu. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Děti ze Serocku Ve dnech až navštívily naše město v doprovodu svých pedagogů děti z polského part nerského města Serock. Komise pro partnerské styky a cestovní ruch spo lu s lanškrounskými základními ško lami připravila pro 40 dětí program na celý týden. Polští žáci byli ubytováni v chatkách u pana Motze v Oboře. V pondělí je na sále lanškrounské ho zámku přivítal starosta města Ing. Martin Košťál, děti se zároveň se se známily se zástupci škol, kteří pro ně připravili program na poslední tři dny. Poté si prohlédly všechny expozice Městského muzea Lanškroun a po obědě strávily odpoledne plné her v tělocvičně na nám. A. Jiráska. Zde se naučily základy lezení po stěně a zá klady breakdance. V úterý jsme pro ně připravili výlet do hlavního města naší republiky, do Prahy. Zde děti navštívily Hradčany, Svatovítskou katedrálu, Úřad vlády ČR, Polské velvyslanectví, Senát ČR, Po slaneckou sněmovnu ČR, Karlův most a v neposlední řadě také Staroměstské náměstí se světoznámým orlojem. Ve středu si program pro děti při pravila ZŠ B. Smetany. Dopoledne strávily na bowlingu v Ústí nad Orlicí a po společném obědě si užily odpo ledne v krytém plaveckém bazénu ve stejném městě. Čtvrteční program byl v režii ZŠ A. Jiráska. Opět byl naplánován výlet, ale tentokrát do hanácké metropole Olo mouce. Zde se podívali do zoologické zahrady, dále si prohlédli město a na konec svůj výlet završili návštěvou Sv. Kopečku u Olomouce. Program na páteční dopoledne byl zajištěn ZŠ Dobrovského. Děti se zú častnily sportovního dopoledne na lo dích v lanškrounské loděnici. Odpo ledne bylo již opět v režii komise pro partnerské styky a cestovní ruch. Mgr. Miloš Krejčí provedl skupinku po naučné stezce Lanškrounské rybníky a večer byla naplánována diskotéka v klubu Apollo, kde se děti potkaly se svými novými českými kamarády, což velice uvítaly. V sobotu je již čekala pouze cesta domů do Polska. Doufáme, že se všem pobyt líbil a také že získali spoustu nových zkušeností, na které budou ještě dlouho vzpomínat. Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Hospodářská komora České republiky pomáhá rozvo ji Vašeho podnikání Na nových webových stránkách města Lanškroun které jsou těsně před spuštěním, najdete záložku Služby. Tato záložka odkazuje návštěvníky webových stránek města na stránky České hospodářské komory do sekce, která informuje o firmách z Lanškrouna a okolí. Pokud v tomto registru firem informace o své firmě nenajdete nebo již nebudou zcela aktuální, kontaktujte zelenou linku nebo pište na mail společnosti Axis4, a. s., která je technologickým správcem Centrálního registru firem Hospodářské komory České republiky. Její zaměstnanci se s Vámi spojí a údaje o Vaší firmě do registru vloží. Základní informace o firmách název, veškeré kontakty a předmět činnosti jsou o firmách publikovány zdarma. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Ze zpravodajství Policie ČR Na diskotéce v Lanškrouně si o posledním květnovém víkendu jedna z návštěvnic po zaplacení útraty u baru uložila svoji peněženku, a to i s pla tební kartou do své kabelky. Kabelku ale již ponechala bez dozoru na stole a šla se bavit. Poté co se doma probudila, zjistila, že jí byla peněženka z kabelky odcizena. Případ je šetřen jako trestný čin neoprávněné držení plateb ní karty a v případě dopadení pachatele bude mít případ soudní dohru. Více jak 2,2 promile alkoholu nadýchal 44letý řidič osobního vozidla znač ky Toyota Avensis. Ten hodinu po půlnoci narazil v Rudolticích nejprve do dopravní značky. To ho neodradilo od další jízdy. Přibližně po stech metrech ale skončil v příkopu. Při nehodě utrpěl řidič naštěstí jenom drobné oděrky v obličeji. Nezodpovědný muž u sebe neměl doklady od vozidla ani řidičský průkaz. Navíc mu hrozí obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návy kové látky. Zaměstnanec Školního statku v Dolním Třešňovci oznámil, že v noci na došlo od kravína z kotce k odcizení jednoho kusu telete o váze 100 kg. Vznik Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel.: MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, tel.: la tak škoda za deset tisíc korun. Po pachateli krádeže nyní pátrají policisté. U Lubníku se neznámý pachatel v noci na vloupal do nádrží zaparko vaných pracovních strojů. Odčerpal z nich naftu za téměř sedm tisíc korun. Na strojích způsobil škodu za další tisícovku. V případě dopadení hrozí pa chateli obvinění z trestného činu krádeže. Ústečtí kriminalisté se zabývají případem 37letého muže z Lanškrouna. Ten jako jednatel společnosti nezajistil odvedení daně z příjmů fyzických osob svých zaměstnanců za rok Firma nyní dluží více než 53 tisíce korun. Zákaznice nechala svoji peněženku bez dozoru v nákupním košíku. Toho již využil pachatel a peněženku odcizil i s doklady, platební kartou a fi nanční hotovostí. Celková škoda krádeží činí Kč. Jedná se o další případ, kdy občané přes upozornění jak ze strany Policie ČR, tak ze strany prodejců, aby si své věci řádně zajistili před krádeží a neponechávali je bez dozoru, toto varování podceňují. Muž, který se zašel bavit do jednoho z podniků v Lanškrouně, neuza mkl své jízdní kolo. Jaké bylo překvapení, když zjistil při odchodu z baru, že jízdní kolo bylo odcizeno. Krádeží jízdního kola vznikla škoda Kč.

5 LL 12 / 2009 NEJEN Z MĚSTA STRANA 5 Městská policie informuje Dne 7. května v podvečerních hodinách strážníci přijali oznámení, že se před jedním z obchodů nachází parta mládeže, která zde hlučí a obtěžuje personál této prodejny nemravnými gesty. Hlídka po příjezdu na místo mládež umravnila, neslušná gesta zakázala a o tomto vyřešení šla zpravit vedoucí provozovny. V této době byl však přistižen obsluhou prodejny (prodavačem) muž, který se pokusil nakupovat zboží se stoprocentní slevou. V jeho případě však platilo rčení nechci slevu zadarmo a po krátké diskuzi poberta hlídce přiznal, že již byl v nedávné době za podobné aktivity soudně trestán. Nakonec tak ušetřil pouze za taxi, protože byl hlídkou převezen na OOP ČR, kde mu jeho nákupy kolegové řádně osladí. Téhož dne o něco později byli hlídkou zastavení dva řidiči, kteří nejen, že po nám. J. M. Marků jeli pod vlivem alkoholu v protisměru, ale navíc si k do pravnímu přestupku vybrali vskutku netradiční dopravní prostředek. Před noč ním klubem, který právě opustili, se zmocnili kontejneru na komunální odpad a vyrazili směrem k Nádražní ulici. Zda kontejner chtěli využít pouze jako MHD k nádraží nebo měli v plánu pokračovat dál, se od nich hlídka nedozvěděla, protože oba mladíci pouze argumentovali nezákonností zákroku hlídky MěP a tím, že nechají za pomoci právníka zrušit celou městskou policii. Po vystřízlivě ní asi nakonec přišli k rozumu a oba vyměřenou pokutu pokorně zaplatili. V pátek 8. května v 9.00 hodin přišel občan oznámit na služebnu městské policie, že u bývalé Tesly leží na chodníku jízdní kolo v objetí s neznámým mužem. Hlídkou byli oba probuzeni, šetřením bylo zjištěno, že se ze strany muže nejedná o netradiční fetiš, prý byli pouze znavení nočním přesunem z nedaleké nálevny. Bicykl byl postaven na obě kola a jeho majitel na obě nohy. Ačkoli bylo potřeba muže podepřít zmíněnou favoritkou, bylo možno oba vyslat k domovu. V neděli 10. května krátce po poledni byl po zbytek dne zaměst náván téměř celý integrovaný zá chranný systém jednou obzvláště vypečenou domácností. Na tísňo vou linku bylo přijato oznámení o pobodaném muži v jednom domě na Žichlínském Předměstí. Hlídka městské policie dorazila na místo krátce po sanitce. Kdyby na posteli neležel muž s nožem v břiše, který upadal do bezvědomí, byl by po hled do bytu až groteskní. Několi kadenní alkoholový dýchánek této Addams Family skončil, když je den z aktérů chtěl ostatním ukázat, jaký je drsňák, a bodl si nůž se zhru ba dvanácticentimetrovým zubatým ostří do břicha, čímž však dokázal pouze to, jaký je hlupák. Jeho bo lesti a rozvíjející se šok donutil ostat ní aktéry tohoto melodramatu, aby mu na pomoc přivolali lékaře. Tím však svou povinnost splnili a neru šeně pokračovali v popíjení a po kuřování, nenechali se vyrušovat ani pilně pracujícími záchranáři. Velký problém byl osazenstvo to hoto doupěte odloučit od zdroje je jich kocoviny alespoň při nakládání zraněného na nosítka. Při násled ném šetření společně s kolegy z Policie ČR bylo zjištěno, že na další aktérku byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. A nakonec zřejmě nejlidštěji se chovající notorik, který se dokonce se skleničkou vína v jedné a vajglem v druhé ruce rozplakal nad nastalou situací, trhl možná okresní rekord, když při dechové zkoušce nadýchal neuvěřitelných 6,4 promile. 14. května, námořnickou řečí v době, kdy slunce bylo sotva nad ráhnem, přijala MěP oznámení, že v prodejně dobrot, laskomin a lahůdek se na toaletách nalézá paní, jež si místnost, kam i král chodil nejraději sám, spletla s penzionem bez polopenze o jedné hvězdičce. Jako lůžko jí postačilo toaletní prkénko. Jelikož se hotelové službě v podání návštěvníků a zaměstnanců lahůdek nepo dařilo ubytovanou vzbudit, přivolali na pomoc strážníky. Tito na místě Šíp kovou Růženku vzbudili a předali ji do rukou jejího prince. Samozřejmě, je zbytečné dodávat, že zde je nastíněn pouze krátký přehled toho, co jsme řešili. I dále se nám nedaří vymýtit nešvary dopravy, například parkování a stání v zóně zákazu stání na náměstí, domácí rozepře a opilecké výlevy, zajišťovali jsme místo několika dopravních nehod, přistání vrtulníku záchranné služby a další a další. Přejeme všem obyvatelům našeho městečka vše dobré a nebuďte k sobě navzájem lhostejní! Vaši strážníci z LA Projednávání Návrhu zadání územního plánu Lanškroun Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad jako úřad územního pláno vání příslušný podle ustanovení 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu Lanškroun. Návrh zadání územního plánu stanovuje hlavní cíle a požadavky na zpracová ní návrhu územního plánu. Návrh zadání územního plánu Lanškroun je vy staven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Lanškroun, odboru sta vební úřad, v kanceláři č. dveří 36 a na internetové adrese: lanskroun.cz (v sekci Úřední deska). Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání Návrhu zadání územního plánu Lanškroun na úřední desce může každý uplatnit své připomínky. K připomínkám uplat něným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Ing. Ilona Scheuerová, referentka odboru stavební úřad Chcete mít reklamu na Městských slavnostech? Město Lanškroun vyhradilo na Městské slavnosti při příležitosti konání 40. ročníku Lanškrounské kopy dostatek finančních prostředků, což se pro jevilo na jejich kvalitě a pozitivním hodnocení většinou účastníků. Přestože na 41. ročník bylo městem z pochopitelných důvodů uvolněno méně peněz, všichni pořadatelé by rádi zachovali co nejvyšší přitažlivost slavností. Zajis tili jsme vystoupení hudební skupiny Kryštof a pro tože je na celou akci bezplatný vstup a městské slavnosti mají dlouholetou tradici, v případě příznivého počasí očekáváme až účastníků. Chcete podpořit rozvoj kultury, sportu a společenského dění v Lanškrouně a zároveň zviditelnit svou firmu? Stále ještě máte možnost umístit logo své firmy na propagačních materiálech městských slavností. Uzavírání smluv o reklamě zajišťuje kancelář starosty a tajemníka, můžete se obrátit i na ředitele příspěvkové organizace Kulturní centrum Lanškroun, p. Davida Knápka. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Neurologická ambulance Lanškroun MUDr. Břečka Milan oznamuje nové telefonní číslo: Oznámení: S platností od , vzhledem k ukončení činnosti Sdružení ambulantních lékařů, spol. s.r.o., Lanškroun, S. Čecha 43 budou zrušeny pevné linky a Informace o ordinačních hodinách, objednání pacientů bude přímo v ordinacích nebo na jednotlivých telefonních linkách lékařů. Za SAL s.r.o. Lanškroun, MUDr. Zdeněk Hala, jednatel

6 STRANA 6 Z MĚSTA I KRAJE LL 12 / 2009 Obce a kraj podporují hospic Pardubický kraj se obrátil na všechny obce v kraji s výzvou, aby pomohly řešit kritickou finanční situaci občanského sdružení Smíření, které je investo rem výstavby chrudimského hospice. Sdružení se dostalo do nesnází poté, co mu ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že neposkytne původně přislíbenou dotaci ve výši 20 milionů korun. Pokud se nepodaří shromáždit potřebné prostředky, dokončená stavba bude zakonzervována. Stavba hospicu byla zahájena v roce 2008 za významné finanční podpory Pardubického kraje (30 milionů Kč) a dvou největších měst Pardubic a Chru dimi. Každé z nich poskytlo 5 milionů korun. Celkové náklady na výstavbu hospice se včetně nákladů na vybavení a zahájení provozu pohybují kolem 90 milionů korun. Hejtman Radko Martínek a radní Miloslav Macela společně požádali starosty všech 451 obcí, aby přispěli na hospic, který bude sloužit lidem z celého kraje: Pardubický kraj je jedním z posledních v republice, kde schází zařízení poskytující důstojnou péči nevyléčitelně nemocným paci entům, kteří nemohou strávit poslední týdny života doma. Představitelé sa mosprávy považují zahájení provozu hospice v Chrudimi za jednu z priorit v sociální a zdravotní oblasti a jsou připraveni se na řešení situace podílet významnou finanční částkou. Rozpočtové možnosti kraje však neumožňují pokrýt celý výpadek státní dotace. Obrátili se na obce, ačkoliv si uvědomují že ty se také potýkají s dopady ekonomické krize. Přesto věří, že se jich k vý zvě připojí co nejvíce. Pardubický kraj bude příspěvky jednotlivých měst a obcí prezentovat v médiích a na svých webových stránkách. Projekt hospice má širokou podporu veřejnosti, o čemž svědčí fakt, že se při sbírkách vybralo přes 11 milionů korun. M. Navrátilová, tisková mluvčí Ministerstvo odpovědělo na dopis až po čtvrt roce Ministerstvo zdravotnictví reagovalo po čtvrt roce na společný dopis hejtma na Radko Martínka a primátora Jaroslava Demla, v němž žádali o zachování špičkové specializované péče v krajské nemocnici a předložení výsledků au ditů. Současná ministryně Dana Jurásková odpověděla na dotazy směřované na její předchůdkyni značně nekonkrétně. Ukazuje se, že lží se nedopustil hejtman Radko Martínek, jak se snažilo ministerstvo přesvědčit veřejnost prostřednictvím médií. Věrohodnost prezentace ministerstva zdravotnictví snižují chybná fakta, která se týkají například geografických údajů, ale i medicínských. Odejmutí statutu nejvyššího pracoviště onkocentra a trauma centra poškodilo Pardubický kraj i nemocnici. Ztrátu jsme vyčíslili na 160 milionů korun, s čímž se nechceme smířit, proto jsem požádali o přezkoumá ní postupu Městský soud v Praze, kam jsme podali správní žalobu proti Ministerstvu zdravotnictví, zrekapituloval několikaměsíční úsilí hejtman Martínek. Zatímco ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že nepochybilo, úředníci z ministerstva pro regionální rozvoj nepovažují za správné, že ředitel pardu bické nemocnice nebyl včas a jednoznačně informován o podmínkách čerpá ní dotace z evropských fondů. Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Veteran Korzo putovní výstava historických vozidel O prvním červencovém víkendu si můžete na náměstích České Třebové, Lanškrouna a Králík prohlédnout historické automobily a moto cykly. Vystavovat je budou majitelé veteránů z různých koutů republiky a čle nové pořádajícího Veteran Car Clubu Červená Voda, který letos slaví 30. vý ročí činnosti. Účastníci výstavy jsou většinou v dobových kostýmech a v každém městě bude na základě divácké ankety vyhlášen nejhezčí automobil, motocykl a dobový kostým. Je připraven i doprovodný program. Na závěr akce pro běhne v Králíkách vyhlášení absolutních vítězů jednotlivých kategorií a ně kterých zvláštních cen. Myšlenka uspořádat putovní výstavu hist. vozidel vznikla v řadách členů klubu v letech V červenci 2003 se konala slavnostní jízda histo rických motocyklů Böhmerland Čechie na trase Horní Počernice Králíky. Členové VCC ČV se na žádost organizátorů připojili výstavou hist. vozidel na náměstí v Králíkách. V roce 2004 se akce opakovala a členové VCC ČV se rozhodli uspořádat tuto výstavu jako putovní a pozvat i majitele veteránů z jiných klubů. S velkou podporou sponzorů i samotných měst a obce Červe ná Voda se v letech 2005 a 2007 putovní výstava pořádala ve městech Králí ky, Štíty, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a v Červené Vodě. V letošním roce pořádáme Veteran Korzo putovní výstavu historických vozidel v sobotu 4.7. od 10h do 13.30h na Starém náměstí v České Třebo vé, od 14.30h do 16.30h na náměstí J.M. Marků v Lanškrouně a v neděli 5.7. od 11h do 14h na Velkém náměstí v Králíkách. Majitelé hist. vozidel budou mít v Králíkách možnost navštívit jeden z objektů čs.opevnění a městské muzeum. Přijeďte se zúčastnit, pokud jste majitelem historického vozidla vyrobeného do r nebo v letech , a přijďte se podívat na auta a mo tocykly, kterými jezdili třeba vaši dědečkové a babičky či dokonce pradě dečkové a prababičky. Věříme, že naše akce bude zajímavou podívanou a vítaným zpestřením začátku prázdnin. Děkujeme městům Česká Třebová, Lanškroun, Králíky, Štíty, obci Červená Voda a všem sponzorům za jejich podporu při organizování této akce. Za VCC ČV Mgr. Magda Dvořáčková Prodej objektu bez čp./če. na Pivovarském náměstí v Lanškrouně 1. Objekt bez čp./če, Ostrovské Předměstí, Lanškroun na části pozemku stpč.867 a část pozemku stpč.867 o výměře cca 560 m, 2 vše v k. ú. Lanškroun. Jedná se o objekt bývalého expedičního skladu na Pivovarském náměstí v Lanškrouně. Objekt bude prodán na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Podmínkou této smlouvy budou stavební úpravy objektu dle dispozic městského architekta (oprava pláště budovy, oprava zadní části fasády Na Valech, vchod z ulice Na Valech). Další podmínkou smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude využití budovy pro veřejnost ( v objektu by neměly být sklady apod.). Prohlídku ob jektu zajišťuje od bor právní a majet ku, oddělení tech nické správy bu dov, termín je nut né si domluvit s p.švarcem, tel: Bližší informace na úřední desce, na webových strán kách města nebo přímo na odboru právním a majetku (tel: ). Jenišovice: vesnice roku 2009 Pardubického kraje Patnáctého ročníku krajské soutěže Vesnice roku 2009 se zúčastnilo 22 obcí ze čtyř okresů Pardubického kraje. Prestižní zlatou stuhu vyhrály Jeni šovice na Chrudimsku, které postupují do celostátního finále. Modrou stuhu za společenský život udělila komise obci Cerekvice nad Loučnou (Svitavy). Činnost s mládeží vynesla bílou stuhu obci Svinčany na Pardubicku, o zeleň a životní prostředí se nejlépe starají v Horních Ředicích. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu převezmou zástupci Telecího na Poličsku. Titul Skokan roku letos putuje do Českých Heřmanic v okrese Ústí nad Orlicí. Starostové obcí převezmou ocenění na slavnosti ve vítězných Jenišovicích, která se bude konat ve středu 19. srpna Soutěž Vesnice roku motivuje obce, aby se rozvíjely a pracovaly ve pro spěch občanů, je přesvědčený hejtman Radko Martínek o prestiži soutěže. V současnosti se do ní hlásí především vesnice, které mají opravdu co ukázat a čím se pochlubit. Hodnotitelská komise pro rozvoj a obnovu ven kova jezdila po vesnicích od prvního do desátého června. Ve vesnicích se seznámila s investičními záměry, ale i informačními technologiemi, podni káním, spolky a místními památkami. Na prezentaci dostal starosta dvě hodi ny. Procházka po návsi dokreslila pohled na každou z přihlášených obcí. Soutěž Vesnice roku vyhlašují Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství. Soutěž v Pardubickém kraji se v kraji koná od doby založení krajů, dříve soutěžily obce za Východočeský kraj. Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Taneční odpoledne pro seniory Kraj reaguje na současnou ekonomiku, chová se hospodárně Náměstek hejtmana Roman Línek předložil Radě Pardubického kraje ve čtvrtek 4. června rozbor hospodaření za I. čtvrtletí letošního roku. Celkové příjmy jsou plněny na cca 24,64 procent, z toho daňové na 23,12 procent. Rozhodující část výdajů (19,7 procent) tvoří běžné, provozní výdaje. Inves tice jsou plněny na necelá dvě procenta, protože se teprve rozbíhají. Podobně tomu je u čerpání prostředků evropských fondů, kde však jsme uspěli s celou řadou projektů, které se teprve začnou realizovat, uvedl náměstek Línek. Dále rada projednala hospodaření dle rozpočtového provizoria. Limity čer pání a schválené příjmy byly dodrženy, pravidla pro hospodaření byla plně akceptována. Příjmy dosáhly částky cca 1,7 miliard korun, výdaje zhruba mi liardy. Na vysokém plnění příjmů se podílely především účelové dotace a pře vody z vlastních fondů. Rada na můj návrh také rozhodla o vázání rozpoč tových výdajů jednotlivých kapitol. Jejím účelem je dosažení vyrovnaného hospodaření kraje v roce Krácení jednotlivých kapitol o 4 procenta (objemově cca 84 mil. Kč) patří mezi opatření, která posilují v současné ekonomické situaci stabilitu krajského rozpočtu, vysvětlil Roman Línek o patření související s celosvětovou krizí. Významným bodem jednání bylo podle náměstka hejtmana Romana Línka také přijetí návrhu ke krátkodobému zhodnocování dočasně volných finančních prostředků Pardubického kraje, které by mělo pomoc lepšímu jejich zhodnocování: Předpokládáme, že by tímto způsobem mohl Pardubický kraj získat určité prostředky navíc, a to z úroků z termínovaných vkladů či jiných druhů úložek.

7 LL 12 / 2009 Z MĚSTA I REGIONU STRANA 7 Pátá škola v přírodě dětí z Lukové Na konci května jsme se již popáté chystaly na školu v přírodě. Dlouho jsme se moc těšily. Když jsme se při odjezdu loučily s rodiči, maminky už ne plakaly jako před lety. Ba dokonce si na ten čas naplánovaly činnosti, které s námi dětmi nestíhají. Na Orlickou chatu U Rampušáka ne daleko Zemské brány jsme dorazily v pondělí kolem desáté hodiny dopoled ne. Ubytovaly jsme se. Přitom jsme se jen jednou pohádaly a jen jednou jsme musely měnit pokoje. Byl hezký den, a tak jsme se před obědem šly podívat k nedaleké Orlici. A právě tady se někteří neplánovaně vykoupali. Oběd byl výbor ný a těšily jsme se na pokojíčky a každý na své soukromí. Pokoje byly po dvou nebo po třech. Pro děti byly nejatraktiv nější pokoje po třech, naopak u dospě lých jsou prý oblíbenější po dvou. Odpo ledne jsme se blíže seznámily s místní obludou, tak to psali v informacích v restauraci. Byla velká, černá a chlupatá. Vcelku dost smrděla. Myslíme si, že sněd la všechny zbytky z kuchyně. Také jsme jí daly svačiny, které jsme nesnědly. Zdá lo se, že je to všežravec, ale my jsme se s ní kamarádily. Občas prý utíkala do Polska a pán pro ni musel jezdit. Kdo dobře četl, tak v restauraci zjistil, že se nejedná o obludu, ale o novofundland ského psa. Poté následovala procházka do lesa. Večer bylo opět dobré papáníč ko. A ejhle, po večeři jsme čekaly na tele fony od rodičů, a on tu není skoro žádný signál. Ale nám dětem to v partě ani moc nevadilo, protože jsme si zopako valy něco málo z učení. Trénovaly jsme chůzi na chůdách, badminton, karty, skákání gumy a hlídání miminka (opravdového v kočárku, jmenovalo se Laurinka). Další dny jsme chodily po Pašerác ké lávce, kolem Orlice až do Klášterce nad Orlicí, lesem do Bartošovic v Orlických horách a autobusem do Ro kytnice v Orlických horách. Viděly jsme opevnění z druhé světové války a v malých bunkrech jsme se byly i po dívat. Nejdříve jsme se bály, zda tam není mrtvola nebo zombie, ale byli tam jen netopýři.také jsme se seznámily s Ledříčkem, hodným loupežníkem, a vůbec jsme nepochopily, jak mohl byd let v jeskyni na skále 10 m vysoko. Bez koupelny, bez televize a bez PC. A dál jsme jedly (chválíme kuchaře) a pily a bydlely jsme na pokojíčcích (větší děti nás mladší brzo naučily cho vat se klidně, aby o nás nikdo nevěděl), trochu jsme se učily, aby se neřeklo. Sprchovaly jsme se, uklízely si, chys taly si věci na vycházky a výpravy (ni kdo už nenosil v batohu tři dny starý banán, ani pyžamo), učily jsme se po slouchat a domluvit se. Moc se nám to líbilo a ani jsme nevěřily, že už je čtvrtek a zítra budeme balit. A tak se nám tedy začalo stýskat a v pátek po obědě jsme vyrazily k domovu. Cestou jsme se sta vily v Letohradě v muzeu a dobře jsme udělaly, byly tam zajímavé věci. Paní učitelky si prý nějaké pamatují z mládí. A dokonce věděly, na co to bylo. Kolik století ty naše učitelky zažily? Před školou na nás již čekali rodiče. A od září se již můžeme těšit na novou školu v přírodě. Jo, a děkujeme paní Jandové za dopravu a manželům Bo rovičkovým a miminku Laurince za pří jemný pobyt. Děti ze ZŠ Luková. Půjčovní doba městské knihovny červenec a srpen Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro děti Čítárna Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno Úterý 9 18 zavřeno 9 12, Středa zavřeno Čtvrtek zavřeno 9 12, Pátek 9 12 zavřeno 9 12 Dne 29. a 30. června bude knihovna ještě otevřená v běžných provozních hodinách. Cizí jazyk hrou v podhůří Orlických hor Základní škole Vincence Junka Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí byl k schválen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konku renceschopnost Pardubického kraje grantový projekt Cizí jazyk hrou. Je zaměřen na zkvalitnění podmínek vzdělávání v ZŠ. Projekt má dva cíle. První vytvoření webového portálu her a nápadů pro zpestření výuky cizí ho jazyka, a to ve verzi anglické, německé a v rámci udržitelnosti i ruské. Portál by měl také sloužit ke zjednodušení domácí přípravy žáků školy a lepší komunikaci mezi studenty nepřítomnými ve výuce a jejich vyučujícími. Druhý zkvalitnění a zatraktivnění školního vzdělávacího programu v oblasti ci zích jazyků. Tady by nám měla významnou měrou pomoci modernizace jazykové učebny nákup interaktivní tabule, ozvučení pracovních míst, dopl nění stávající audiovizuální techniky. Do projektu se zapojilo 9 učitelů naší školy a dva pedagogové partner ských malotřídních škol z Bystřece a Verměřovic. V rámci projektu budou učitelé školeni v oblasti cizích jazyků, práce s interaktivní tabulí i používání e learningového prostředí k tvorbě podkladů pro výuku. Pro naše žáky i děti z partnerských škol budou stejně jako pro učitele ze širšího okolí organizovány semináře a ukázkové hodiny práce s moderní tech nikou. Všichni budou mít příležitost si vyzkoušet funkčnost webového por tálu i ověřit účinnost nových postupů v cizím jazyce. Zatím je to krok do neznáma, ale když nechybí chuť a elán, tak se dobrá věc určitě podaří. A my si jen přejeme, ať nás práce baví, je hrou, zábavou i po učením a hlavně přínosem a zkušeností pro další život. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podrobné informace o projektu jsou uveřejněny na a J. Beranová Propršený Lukovský mandel V sobotu 30. května bylo uplakané ráno a pohled z okna na zataženou oblohu vybízel k tomu, abychom dopoledne prolenošili doma v postelích nebo u televize. Někteří ale tuhle lákavou představu zahnali a i v deštivém počasí se vydali ven. K těmto lidem patřili například účastníci tradičního pochodu Lukovský mandel a mezi ně jsme se letos zařadili i my Na téměř opuštěném lukovském hřišti, odkud startují pěší i cyklistické trasy, jsme od organizátorů turistické akce vyfasovali tatranku a mapku se zakreslenými stanovišti a vydali jsme se na patnáctikilometrový pěší výlet v dešti. Pláštěnky jsme pro začátek mohli nechat v batozích, protože jen tak sem tam káplo a s dobrou náladou jsme vyrazili přes Lukovou směrem na Trpík. Jak už to tak na výletech bývá, hned na začátku jsme snědli všechny zásoby jídla, v Trpíku pozdravili pštrosa, který se na nás přišel přes plot po dívat, a u tábořiště za Trpíkem jsme narazili na první kontrolu. Cestou přes kopec do Mladějova nás před silným deštěm zachránily pláš těnky. Les v dešti a mlze vypadal přímo pohádkově tajemně a promáčené bo ty a nohavice jsme skoro nevnímali, když jsme narazili na černou ještěrku se žlutými skvrnami, kterou jsme až do té chvíle všichni znali jen z obrázků u čebnic přírodopisu. Byl to krásný mlok, kousek dál se objevil druhý a třetí, za celou cestu lesem jsme těchto velmi vzácných a chráněných zvířátek napo čítali jedenáct!!! Udělali jsme několik fotografií tajemných scenérií i zajíma vých mloků, kteří si užívali čistého prostředí mokrého lesa, a dorazili jsme k místu, kde měla být další kontrola. Ta ale před deštěm utekla a zbylo po ní jen uhasínající ohniště. Přes Mladějov po polní cestě jsme prošli do malebné části Lukové, kterou je osada Květná. V místní hasičárně nám paní nabídla na zahřátí horký čaj a rumíky. Pobaveni nizoučkými lidovými cenami jsme si dali ještě druhou rundu a rozjařeni vyrazili k cíli. Výborné maso a posezení při živé hudbě na lukovském hřišti, kdy už také konečně vysvitlo sluníčko, by lo jen příjemnou tečkou za ce lým dnem. Věřím, že stejně jako my nikdo z dalších ú častníků propršeného mande lu i přes mokré boty nelito val, že nezůstal v suchu a po hodlí svého bytu. Všichni se těšíme na příští ročník a dě kujeme obci i pořadatelům, že nelitují volného času a jsou ochotni se podílet na přípra vě takových akcí EF

8 STRANA 8 Z MĚSTA I REGIONU LL 12 / 2009 Nový obchod v Horních Heřmanicích Firma Konzum otevřela v obci Horní Heřmanice 22. května 2009 novou prodejnu. Na ploše cca 100m 2 nabízí velmi pestrý sortiment, který odpovídá běžné nabídce i daleko větších obchodů. Otevřeno je každý všední den a v so botu. Podle vyjádření prodavačky je o služby postupně větší a větší zájem. Obec je hlavně v zimních měsících poněkud hůře dostupná, a tak lze očeká vat, že mezi stálé zákazníky budou patřit především starší spoluobčané, pro které je dojíždění do Lanškrouna nebo Štítů zdlouhavé a namáhavé. Na provozu prodejny se spolupodílí také obec. Částkou cca 750 tis. Kč zainvestovala inženýrské sítě na svém pozemku a cca 200 tis. Kč ročně dotuje mzdu zaměstnanců. Text a foto: F. Teichmann Vodácký výlet poprvé spolu Základní škola Rudoltice a Základní škola Lanškroun, která se věnuje žá kům se speciálními vzdělávacími potřebami, se poprvé spojily ve dnech , aby společně prožily vodácký výcvik na Tiché Orlici. Dvanáct dětí ze ZŠ Rudoltice a sedm dětí ze ZŠ Lanškroun pod vedením pedagogů a rodičů první den odvážně veslovalo z Jankovic v Letohradě do Cakle v Ústí nad Orlicí. I přes zdánlivou nepřízeň dešťového odpoledne stihly děti sehrát v malebném tábořišti míčové hry, sníst večeři a večer uleh nout do postavených stanů nebo do srubu nad řekou. Druhý den děti v rámci dopoledního programu absolvovaly závody na ká noích a odpoledne, když počasí dovolilo méně srážek, se znovu rozjely po ře ce, tentokrát do Kerhartic. V Kerharticích všichni vodáci dostali řádně po zadnici pádlem při svém premiérovém pasovaní na vodáky či vodačky. Večer spor tovci sehráli vzájemné utkání v kopané a přehazované. Usínalo se za dopro vodu kytary a celá atmosféra kolem praskajícího krbu byla nezapomenutelná. Třetí den ráno se uklízelo ve srubu a poslední fotografie celé výpravy završila blížící se konec výletu. Ještě cesta vlakem a děti se v Rudolticích srdečně rozloučily. Velký dík patří hlavním organizátorům v odvážné cestě za integrací dětí s rozdílnými schopnostmi. Tuto metu se dařilo naplňovat po celou dobu vodáckého výletu. Tak na závěr všem naše vodácké: AHÓÓÓJ! Za ZŠ Rudoltice a ZŠ Lanškroun Mgr. Jiří Vávra PRÁVA SPOTŘEBITELE Často se na občanskou poradnu obracejí klienti, kteří nakoupí zboží mimo prodejnu prodávajícího a mají problémy s vymáháním svých práv. Abyste se podobné situace nedostali, snažte se dodržovat tato pravidla: rozmyslete si, zda předváděné zboží opravdu potřebujete zvažte, zda není cena zboží přemrštěná uvažte, zda jste si vědomi výše všech nákladů, např. koupě pro střednictvím spotřebitelského úvěru (výše úroků, zpracování úvěru apod.) pokud si berete zboží na úvěr, důkladně promyslete, jestli budete schopni splácet pravidelné splátky po celou dobu úvěru nikdy nedávejte z ruky svůj občanský průkaz před podpisem pečlivě pročtěte smlouvu včetně všeobecných pod mínek (především text psaný drobným písmem) vyžadujte, aby na kupní smlouvě byly uvedeny informace o firmě, od níž výrobek kupujete (název, sídlo, IČO) pokud s údaji ve smlouvě nesouhlasíte, trvejte na jejich opravě požadujte potvrzený záruční list k výrobku a návod k použití v českém jazyce pokud byla smlouva uzavřena mimo provozovnu prodávajícího, máte možnost do 14 dní od ní odstoupit Pokud si sami se svým problémem nevíte rady, kontaktujte nás: Občanská poradna Ústí nad Orlicí 17.listopadu 69, Ústí nad Orlicí, tel.: E mail: Provozní doba: PO: a ČT: a Kontaktní pracoviště Letohrad Na Kopečku 356, Letohrad, tel.: Provozní doba: ÚT: 9 12.

9 LL 12 / 2009 DĚTI STRANA výročí založení školy na Dobrovského ulici oslavy den po dni Pondělí 1. června bylo pro žáky a učitele naší školy slavnostním dnem. Vystoupení mažoretek, pěveckého sboru školy, proslov pana ředitele i pana starosty a vztyčení školní vlajky, to byl opravdu důstojný začátek týdne oslav k 80. výročí založení školy. Po úvodním ceremoniálu byla u haly B. Modrého předána starostovi města alej stromů, kterou jsme společnými silami vysázeli. Den plný soutěží a her zpestřený projížďkou na lodích a opékáním špekáčků strávily děti na loděni cích u lanškrounského rybníku. V úterý proběhl celoškolní projekt Naše škola. Ve skupinkách spolu pra covali různě staří a nadaní žáci. Během dopoledne vytvořili zajímavé koláže o minulosti, současnosti a budoucnosti školy, plnili soutěžní úkoly a vítězové si odnesli i sladkou odměnu. Společné přání škole do příštích let jsme na zá věr projektu uložili do lahve k nově vysázeným smrkům. Středeční den se nesl v duchu otevření výstavy, kterou připravila paní u čitelka Vraná. Rodiče i široká lanškrounská veřejnost si mohla prohlédnout výtvarné práce dětí. Všichni zúčastnění se přesvědčili o tom, jak máme šikov né žáky. Součástí oslav byla i tradiční akce školní družiny a 1. stupně Vese lá zahrada. Při této příležitosti předal pan ředitel s panem starostou dětem nové průlezky. Premiéru si odbyla také venkovní šachovnice na dvorečku školy, na které sehrála turnaj družstva žáků. Vyvrcholením oslav se stala čtvrteční akademie ve Společenském domě. Pozvání přijali také učitelé a žáci z přátelské školy v polském Dzierzoniowě. Za téměř profesionálními výkony žáků stály dlouhé hodiny příprav ve všech třídách. Při veselých písničkách, humorných scénkách, divadle, tanečních vystoupeních a módních přehlídkách se v sále skvěle bavili hosté, rodinní pří slušníci i kamarádi účinkujících dětí. Velkým překvapením bylo závěrečné taneční vystoupení učitelů školy ve stylu spartakiádních Poupat. Sklidilo vel ké ovace od dětí i rodičů. Páteční Věda ve škole představila vedle práce technického kroužku a fy zikálních pokusů především velmi úspěšné projekty našich žáků z Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež Pardubického kraje oceněné týdenním po znávacím zájezdem do Francie. Stažení vlajky ukončilo tento slavnostní týden. A výsledná známka? Jednička! JS Starosta Martin Košťál řekl na akademii: Vážení rodiče, pedagogové, milí žáci a ostatní hosté! V těchto dnech oslavujeme v našem městě 2 významná výročí; ZŠ na ul. Josefa Dobrovského oslavuje 80 let trvání a ZŠ na ul. Bedřicha Smetany dokonce 100 let své existence. Protože jsme však na akademii té prvně jmeno vané, budu se věnovat jejímu výročí. V září 1929 byla zahájena výuka v nově postavené škole, první české menšinové škole v Lanškrouně. Vyučování v českém jazyce nebylo tehdy vůbec samozřejmostí, protože, jak asi víte, většina obyvatel našeho města byla německé národnosti a tehdejší radní neměli pražádný zájem na rozvoji českého jazyka a českého vzdělávání vůbec. Dobrá věc se však nakonec podařila a po dvou letech stavebních prací byla na louce mezi kostelem sv. Anny a Anenským dvorem slavnostně otevřena nová česká škola, všeo becně uznávána jako jedna z nejkrásnějších škol v širokém okolí. Za 80 let své existence si škola prošla několika rozdílnými obdobími. Stádia rozvoje a úspěchu se střídala i s roky méně slavnými. Snad se již nikdy nevrátí doba, kdy v této škole muselo být podřízeno naprosto vše té jedině správné komunistické ideologii, jako tomu bylo mezi léty , anebo kdy se zde nemohlo učit česky, jako tomu bylo v letech 2. světové války. Abych to ale odlehčil podívejme se na historii školy i z poněkud jiného pohledu. Zamysleme se nad tím, kolik bylo za existence školy spotřebováno křídy na psaní po tabulích, kolik bylo rozbito okenních tabulí při bojích o přestávkách, kolik připínáčků bylo položeno na židle žáků nebo učitelů, kolik se ztratilo třídních knih nebo kolik by se napočítalo zapomenutých přezůvek, šál nebo čepic? Umíme si představit, kolik vysvědčení bylo podepsáno učiteli a řediteli? A kolik žáků vyšlo z poslední třídy? A kolik bývalých žáků, když jdou kolem areálu školy, si vybaví nějakou příjemnou vzpomínku na dobu, strávenou v této škole? Myslím, že můžeme být na naši školu právem hrdi. Škola má dobrý kolek tiv učitelů, který se snaží, aby ze školy vycházeli vzdělaní, slušní a poctiví mladí lidé. Jsem proto přesvědčen, že období, kterým nyní škola prochází, bude s odstupem času hodnoceno jako dobré a úspěšné. Za to bych chtěl současnému vedení školy a celému pedagogickému sboru poděkovat. A přeji učitelům i žákům, vlastně celé škole, aby se stále dařilo tak, jako dosud, nebo ještě lépe. Aby každý, kdo do této školy chodí, ať učitel, žák nebo nepedagogický pracovník, chodil do školy rád. Vždyť stále platí, že škola je základ života. Partnerství škol Dzierzoniow Lanškroun 2008/2009 CZ.3.22/3.3.02/ GYMNÁZIUM LANŠKROUN zve širokou veřejnost na VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ ve vestibulu školy. Fotografie dokumentují akce, které s podporou Evropské unie, Euroregionu Glacensis a Pardubického kraje uskutečnilo lanškrounské gymnázium a polská partnerská škola Zespół Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie VERNISÁŽ: pondělí v 11 hodin Dále je výstava přístupná ve dnech od 7.30 do a v pátek od 7.30 do 12 hodin. Taneční odpoledne pro lanškrounské seniory Komise pro občanské záležitosti připravila na neděli 24. května ve Spole čenském domě taneční odpoledne pro lanškrounské seniory. Zájem od našich seniorů byl překvapivě velký. Přes 200 účastníků tohoto tanečního odpoled ne shlédlo program, který měl spád. Odpolednem provázel jako konferenciér člen komise pan Roman Krajči. K tanci a poslechu zahrála dechová hudba Je deláci. Členové komise ve spolupráci s tajemnicí komise paní Marcelou Štrau chovou velice obětavě zajistili pořadatelskou a organizační službu při pořádá ní tohoto odpoledne. V hudebních přestávkách se před seniory představily dvě skupiny mažore tek. Svým vystoupením získaly srdce všech přítomných. Také břišní tance s praktickou zkouškou byly hodnoceny velmi dobře a zaujaly všechny pří tomné. V další části odpoledne byla připravena bohatá tombola a malé občer stvení. Za vydařené odpoledne můžeme poděkovat našim sponzorům, kteří nám pomohli připravit tak pěkné nedělní odpoledne. Děkujeme firmě Komfi, Fortel, Štrauch revize plynových zařízení, Flora centrum Pospíšil, Cukrárna p.černohousová, Jan Řehák, koupě a prodej zboží Lanškroun. Věříme, že se opět s lanškrounskými seniory setkáme na dalším tanečním odpoledni. Mgr.Zdeněk Baborák, předseda komise pro občanské záležitosti

10 STRANA 10 Z MĚSTA I Z REGIONU LL 12 / 2009 Na Zámeckém vrchu je živo Po celé slunečné jaro bylo skoro kaž dý víkend i ve všední dny odpoledne na Zámečku živo. Už od dubna přicházeli návštěvníci na prohlídku, ve stánku se začalo točit pivo i nealko (točená kofo la), při předem ohlášených akcích se gri lují dobroty byla vernisáž druhého ročníku výstavy Maximální fotografie, kterou opět uspořádal fotoklub Lanškroun proběhlo na Zámečku zakon čení prvního letošního setkání veterá nůmotorkářů. Podobné setkání se usku teční ještě na podzim, tentokrát zřejmě i s doprovodným programem, o termínu se budeme snažit včas informovat. Mezi tím se pomalu začalo upravo vat okolní prostranství kolem věže, u ohniště, byl posekán prostor před věží a jak v občerstvení tak ve věži probí haly přípravy na na 28. ročník Běhu do Zámeckého vrchu. Výstavy ve věži se stále průběžně doplňují. V 1. patře jsou kopie starých pohlednic Lanškrounska, texty a obrázky z historie i oprav Nového zámku. Nově od letošního roku se na Zámečku začíná představovat drátenické umě lecké řemeslo.velice mě potěšilo, že na moji výzvu reagovalo už několik členů i mistrů Cechu uměleckých dráteníků Čech a Moravy, kteří ochotně na výstavku poskytli pěkné fotografie svých výrobků. Někteří také slíbili, že poskytnou na Zámeček i několik výrobků na ukázku vpodvečer proběhlo pěkné setkání předškoláků s p. Šlahorou, který dětem po prohlídce Zámečku vyprávěl u ohníčku pohádkové příběhy v sobotu se na Zámečku uskutečnila další akce, hlavně pro děti: prv ní ročník turistické akce O lanškrounský preclík. Děti se napřed zaregistro valy, dostaly diplom a preclík, pak vystoupily na věž, kde si mohly vzít připravený korálek. Ten si hodily pro štěstí do zámeckého pokladu hlídaného skřítky Malvínkem a Barvínkem. Další část pokladu hlídá zatím malá myška osvětlená v druhém výklenku. Vstup do věže i sklepení byl pro všechny v rámci akce zdarma. Na slavnostní zahájení přijel zámecký pán Přemysl Kokeš v kočáře s pa nem Dušanem Šlahorou a po krátkém pozdravu spolu šli zasadit pamětní lípu. Za kočárem přijelo také několik westernových jezdců, kteří potom byli ochot ni na svých koních povozit i děti, těm se to ovšem moc líbilo. Dopoledne mohli návštěvníci přihlížet setkání několika bojových týmů Airsoft 1SGT La Žamberáci, Aurora a dalších. U Zámečku se sešlo tak 50 jejich členů oblečených ve vojenském, kteří se pak odebrali do okolních lesů, kde měli svůj program. Nyní se pokračuje v přípravách na další dvě větší akce na Zámečku. Nejdříve bude MIREK 2. MInifestival Regionálních Kapel, jehož výtěžek bude věnován na výchovu asistenčních psů. Vystoupí 10 kapel i jed notlivců, pro děti bude připraven pěkný doprovodný program, dospělí si bu dou moci dát ve sklepení víno od vinaře nebo si koupit něco zajímavého u několika stánků. Podrobný program tohoto festivalu pro dobrou věc najdou zájemci i na stránkách organizátorky ttp://pilatka.webgarden.cz/. Případný velmi potřebný příspěvek na výcvik pejsků nebo organizaci akce můžete do mluvit s organizátorkou akce na jejích stránkách nebo poskytnout při festiva lu osobně. Můžete se případně také přihlásit se svým řemeslnickým stánkem. Další pěkný den na Zámeckém vrchu se chystá 4. 7., kdy bude hlavní zá mecká slavnost, kterou začne už třetí rok provozu. Při této slavnosti mi mo jiné vystoupí se svojí scénkou, ukázkou palných i sečných historických zbraní a programem i pro děti, šermířská skupina Balestra. Přijedou zase westernoví jezdci, se svou výhní přijede umělecký kovář, své výrobky přive ze známý výrobce keramiky z Lukové. Zahrát by také měla skupina dvorské hudby Weytora. Program pro děti bude tentokrát opravdu bohatý, další po drobnosti budou upřesněny na letácích a stránkách i v Infocentru Lanškroun, jakmile bude vše domluveno. Doufáme že se návštěvníkům na Zámeckém vrchu bude čím dál více líbit. Na všechny se těší a pěkný výlet přeje Krasava Šerkopová, foto: KK Zámeček v obležení dětí Sobota 30. května byla dnem věnovaným dětem. A jen stěží bychom hleda li romantičtější místo vhodné k pořádání akce věnované právě mládeži, než je Nový zámek u Lanškrouna. O pořádání toho dětského dne se zasloužil Klub českých turistů ve spolupráci se skautskými středisky Zubr a Dikobraz za podpory města Lanškrouna. Dopoledne přeháňky jen občas narušovaly poklidný průběh akce, z nebe se však čím dál tím častěji spouštěly provazce vody a nakonec se skutečně rozpršelo. A tak byli organizátoři nalezli řešení: stará věž stala dějištěm zají mavých vystoupení. Zejména tým roztleskávaček známý jako Lanškroun ské lentilky a pak také ukázky scénického tance nastudované členkami I.Z. Dance Studia z Ústí nad Orlicí sklidily zasloužené ovace. Uznání také patřilo Davidu Jindrovi, který předvedl efektní vystoupení s bičem. Vystoupily i děti z DDM v Lanškrouně pod vedením paní Kateřiny Bartošíkové, které si připravily orientální tance.vrcholem akce se stalo vy stoupení country skupiny Šlapák v čele s Tomášem Krejčou. Navzdory nepřízni počasí se na Zámeček vypravilo 307 účastníků. Pořa datelé by rádi touto cestou vyslovili poděkování všem sponzorům i spolupra covníkům a účinkujícím, kteří se zasloužili o zdárný průběh akce. Snad příš tímu ročníku bude štěstěna laskavější. Adam Novák, foto: KK Daniel Tomeš z lanškrounského evangelického sboru přednáší v kostele sv.václava, kde se jako každoročně uskutečnilo ekumenické setkání před stavitelů místních církví.

11 LL 12 / 2009 STRANA 11 HISTORIE JINDŘICH PRAVEČEK SKVĚLÝ MUZIKANT A ČLOVĚK S maminkou a sestrami v roce 1919 ve Výprach ticích, v pozadí rodný dům pošta Po absolutoriu Mistrovské školy, 1935 (k 100. výročí narození) Vždy budu až do své smrti sloužit lidu naší země. Orchestry mladých by měly mít více podpory. Je třeba mít partituru v hlavě, a ne hlavu v par tituře. J.P. Jindřich Praveček, skladatel, dirigent a pedagog, se narodil před 100 lety ve Výprachticích, v domě č.p.175, který sloužil jako poštovní úřad. Pocházel z muzikantské rodiny, především jeho ta tínek Jindřich, ale i strýcové, Alois a Rudolf a dě deček Matěj byli výbornými hudebníky. Jak sám vzpomíná, také jeho maminka jemu a jeho dvěma sestrám často zpívávala, např. při praní prádla. Jeho tatínek mu byl velkou oporou, doprovázel ho na klavír při koncertech nejen v Lanškrouně, ale i v okolních městech. Už jako malý chlapec jezdí val do Lanškrouna s tatínkem v zimě na saních taženými koňmi a zahříval se teplým čajem podá vaným se zákusky v hospodě Na Majlantě (Hos tinec U města Milána). V letech studoval na Státní reálce v České Třebové a zároveň ukončil studium na Východočeské škole v Pardubicích. V roce 1935 ab solvoval Mistrovskou školu pražské konzerva toře ve hře na housle. Byl žákem proslulého houslo vého interpreta Jaroslava Kociána a ještě před tím významného pedagoga Stanislava Ondříčka. Kom pozici studoval u Jaroslava Řídkého a dirigování u Pavla Dědečka. Po absolvování prezenční vo jenské služby se stal vojenským kapelníkem mno ha dechových orchestrů po celé republice (Praha, Košice, Brno, Hradec Králové). Nejdříve v Chebu, kde se také uskutečnil první živý rozhlasový pře nos v republice, kdy dirigoval Smetanovu kantátu Česká píseň pro smíšený sbor a orchestr. Sklada tel vyprávěl, jak se mu tehdy třásla kolena, jak tremolo od tympánů. Po druhé světové válce pů sobil jako velitel Vojenské hudební školy v Praze. V roce 1955 Ústřední armádní orchestr doprová zel živě cvičení 1. československé spartakiády v Pra ze, instrumentoval všechny skladby cvičenců. Po suspendování z funkce a propuštění z armády působil jako umělecký poradce orchestru mladých Amati Kraslice, světoznámé továrny na výrobu dechových nástrojů. Po letech usilovné a trpělivé práce s dirigentem Karlem Hájkem přivedl toto tě leso k nejvyššímu vítězství ve světových soutěžích v Holandsku, Francii a USA. A právě s Holand skem jej pojí veselá historka, kdy v lázních Schev eningenu nedaleko Haagu dirigoval za intenzivní ho deště skladbu s názvem Marinella a dostal zde velkou sprchu vody nahromaděné na prohýbající se plátěné střeše pódia. Zachránil jej rezervní oblek a tuzemský rum uložený v autobuse. S tímto orchest rem vystupoval v mnoha zemích Evropy i na Kubě. Jindřich Praveček složil 159 skladeb s osobitým rukopisem a je autorem rozsáhlých odborných prací o instrumentaci velkého dechového orchestru. Na šemu městu věnoval festivalový pochod Směr Lan škroun, rodné obci píseň Výprachtická lípa. Mno ho jeho skladeb a prací vyšlo tiskem i v zahraničí. Celý život jej provázela láska k lidové písni. Stál u zrodu mnoha národních a mezinárodních festi valů dechových hudeb a pravidelně se jich účastnil jako dirigent, porotce či předseda porot, od Kmo chova Kolína, přes Koletovu Rtyni, Štětí, FIO Cheb po Monstrkoncert dechových hudeb v Lanškrouně (později právem nazývaný jeho jménem Praveč kův Lanškroun). Příprava takových významných festivalů si vyžadovala velkou organizační práci, včetně ustanovení programové komise a stanove ní povinných skladeb. Stýkal se s mnoha významnými osobnostmi na poli hudebním s Janem Kubelíkem, Karolem Pádivým, Karlem Vackem, Jaromírem Vejvodou a dalšími. Jindřich Praveček je po právu čestným občanem našeho města a patří k nejvýznamnějším osobnos tem Pardubického kraje, např. čestné občanství mu udělili také v Kraslicích, Rtyni v Podkrkonoší, Oma ze (USA), Épinay sur Seine (Francie) a letos in me moriam v rodných Výprachticích. Místní základní umělecká škola se pyšní jeho jménem, podobně i Základní škola ve Výprachticích, kde u příležitos ti 100. výročí odhalili na jeho rodném domě pamětní desku vytvořenou akademickým sochařem Zdeň kem Kolářským. Bronzová medaile s portrétem a milovanými housličkami od téhož autora byla Jin dřichu Pravečkovi předána v Praze v roce Máme tu čest mít v Lanšktrouně od roku 2002, dva roky po jeho smrti, na základě přání a odkazu samotného skladatele a pomoci příbuzných neteře Heleny Ženíškové a jejího manžela Jaroslava stá lou expozici, která vypovídá o jeho životě a díle. Pracovna skladatele s portrétem, upomínkové předměty, medaile a vyznamenání, taktovky, vo jenská uniforma, koncertní frak, svatební šaty jeho nevěsty Anny roz.zárubové, hudební nástroje, ori ginální, pečlivě napsané partitury, nahrávky děl, fotografie a archiválie, ilustrace k jeho dílům malí řem Voborským to vše nám pana Jindřicha Pra večka připomíná. Bude stále s námi a ti, kteří jej znali, jej nosí ve svém srdci. Přejeme si, aby festival Pravečkův Lanškroun prošel obrodou a našel si své nové posluchače. Marie Borkovcová Otec a syn Pravečkovi, Jindřichův Hradec, 1950 Monstrkoncert dech. hudeb Lanškroun, areál u Společenského domu, 1983

12 STRANA 12 SDĚLENÍ LL 12 / 2009 Český den proti rakovině (13. Květinový den) 13. května 2009 rozkvetly opět v ulicích Lanškrouna díky studentkám Střed ní zemědělské školy květy měsíčku lékařského. Tak jako každý rok, vydalo se i letos mezi občany i návštěvníky města cel kem devět dvojic studentek naší školy, aby je vyzvaly k příspěvku na boj pro ti této zákeřné chorobě. Mottem letošního ročníku byl kolorektální karcinom, jeho primární a sekundární prevence. Na rakovinu konečníku a tlustého stře va ročně v naší republice onemocní na osob a přes polovinu jich umírá. Zdravotní pojišťovny platí lidem nad 50 let test na vyšetření přítomnosti krve ve stolici, ale tuto možnost zatím využívá jen každý čtvrtý občan. Měli by chom mít na paměti, že rakovina odhalená v časném stadiu vzniku je léčitelná a u kolorektálního karcinomu to platí obzvláště. Nejúspěšnější byla dvojice děvčat z 1.C Piterková a Jelínková, které vy braly , Kč. Celková částka je pak Kč! Všem děvčatům děkujeme! Věra Kovaříková Na kolo s přilbou Už třetím rokem běží v Lanškrouně kampaň Na kolo s přilbou, která se v těchto dnech soustředí do základních a mateřských škol. Děti na téma kam paně malují obrázky, vytvářejí kašírované modely a grafické návrhy přileb, koláže, komiksy, vyplňují zábavné testy. Zároveň jim pedagogové předávají slevové kupóny na nákup přileb v prodejnách CYKLOSPORT DVOŘÁK na náměstí a CYKLOFOŘT u kruhového objezdu. Tuto 15 % slevu je možné využívat do konce června. Hlavní myšlenkou akce je pozitivními prostředky podporovat návyk dětí nosit cyklistickou přilbu a tím předcházet vážným zraněním hlavy. Ne je za nenošení trestat, ale naopak ty, které přilbu při jízdě na kole používají, po chválit a odměnit přímo na silnici, praktickým dárkem jako jsou například odrazky, blikačky, cyklistické rukavice, tachometry, zámky na kolo Stejně jako v loňském roce i letos kampaň Na kolo s přilbou finančně podpořila Všeobecná zdravotní pojišťovna. Občanské sdružení Můj Lanškroun, které je místním koordinátorem kam paně, chystá vyvrcholení akce na konec června, kdy již tradičně předá náhod nému dětskému cyklistovi nové jízdní kolo. Marie Hrynečková Obrázek s námětem kampaně "Na kolo s přilbou" vytvořily děti z MŠ na Vančurově ulici. Statisíce korun pro dobrovolné záchranáře Pardubice ( ) Zástupci Českého červeného kříže, horské služ by, vodních záchranářů, záchranné služby kynologů a vojáků převzali v úterý 9. června 2009 smlouvu na dotaci z rozpočtu Pardubického kraje od hejtmana Radko Martínka. Z finančního příspěvku, který činí 520 tisíc korun, zakoupí automatické defibrilátory, záchranářské vybavení a komunikační techniku. To, že vás kraj podporuje, znamená, že si vás vážíme, vyzdvihl práci neziskových organizací hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. A že svá slova myslel vážně, potvrzuje fakt, že záchranáři obdrží navíc do konce letošního roku 4 cvičné defibrilátory. Trenažery nezbytně potřebují k lékařským přístrojům určeným pro resuscitaci při náhlé zástavě oběhu. Občanská sdružení významnou měrou doplňují profesionální složky při krizových situacích. Pomáhají zachraňovat životy, zdraví a majetek občanů Pardubického kraje. Profesionálním složkám integrovaného záchranného systému pomáhají při přírodních katastrofách, poskytují humanitární pomoc a chrání bezpečnost lidí na horách nebo na vodních plochách. Dobrovolníci se podílejí i na preventivní činnosti. Starají se také o bezpečnost při soutěžích hasičů, automobilových závodech nebo dnech dětí. Pardubický kraj finančně podporuje sdružení již od roku Poskyto vání dotací na věcné prostředky se řídí schválenými pravidly. Ta jsou do stupná na internetových stránkách Pardubického kraje v sekci Krizové řízení (www.pardubickykraj.cz). Děti si vyzkoušejí lidová řemesla na dobových trzích Sdružení DIVADLO připravilo na léto několik lidových řemeslnických trhů, na kterých si zájemci koupí originální výrobky přímo z rukou výrobců. Každý řemeslník bude předvádět u svého dřevěného stánku svůj um a bude zapojovat děti do tvůrčí práce. Trhy se uskuteční např.: v neděli 21. června od 11 do 20 hodin na nádvoří zámku v Letohradě., v neděli 5. července od 11 do 18 hodin v parku v Doudlebách nad Orlicí. Na lidových trzích se můžete těšit na tradiční řemeslníky jako: kovář, hrn číř, tkadlena, košíkářka, perníkářka, dráteník, řezbář a mnoho dalších. Pozva ní řemeslníci jsou z celé země. Dospělí se mohou těšit na medovinu nebo rožněné sele, zatímco děti mohou sledovat loutkové pohádky, kroužit hrníčky nebo zdobit perníky. Trhy se konají za každého počasí. Lenka Ševčíková Návštěva psího útulku Říká se že pes je nejlepší přítel člověka Každé dítě si přeje domů pejska, ale ne každému se sen splní. A proto jsme se s dětmi vydali do psího útulku v nedalekém Dolním Třešňovci. Děti velmi zaujaly příběhy opuštěných pejsků, a kdyby to bylo jen možné, vezou si jich několik domů. Nakonec si děti mohly alespoň pohladit hodnou fenku Terinku a pro všechny pejsky dovezly dobrůtku v podobě granulek, piškotů a různých psích pamlsků. Také jsme se zapojili do soutěže pořádané tímto útulkem Můj kamarád pes. Výlet se velmi vydařil a těšíme se na další rok, až naše kamarády pejsky pojedeme zase navštívit. Aktovkový den Blíží se konec školního roku a pro mnoho dětí končí bezstarostné období v mateřské škole. Jede, jede mašinka kouří se jí z komínka, jede, jede do školy, zpívaly děti, které si přišly ze školy pro své kamarády do školky. Děti si ve škole zazpívaly, zacvičily, poslechly si, jak se děti naučily číst, psát a počítat, pochlubily se svými novými aktovkami. Aktovkový den se pro nás všechny stal milou tradicí a doufáme, že se děti do školy mohou jen těšit na nové zážitky, poznatky a kamarády. ZŠ a MŠ Žichlínek

13 LL 12 / 2009 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE STRANA 13 Divadlo Ve středu ve vyšší lize! Sobota 13. června, sál zámku v Lanškrouně, premiéra divadelní hry Bez roucha v podání ochotnického divadla Ve středu Pod vedením Růženy Šteflové se v hlavních rolích představili: Ivo Obr, Martina Teichmannová, Pavel Studený, Linda Matlasová, Pavel Tenneko, Marta Paukertová, Jan Frank, Vladimíra Reslerová a Zdeněk Weiser. Může se zdát poněkud zavádějící, budu li psát recenzi o premiéře divadla, jehož jsem členem, ale věřte nevěřte, na tuhle hru jsem měl od začátku spadeno, neb jsem ji považoval za nepříliš vtipnou a pro ochotnický spolek našeho formátu svou komplikovaností nevhodnou. Poslední kapkou stvrzující mé pře svědčení pak byla má loňská návštěva představení v pražském divadle Bez zábradlí. První dějství bylo nekonečné, zmatečné až nudné, a i když druhé dějství nabralo na obrátkách a pobavilo mě, jednoznačně jsem nabyl dojmu, že tohle tedy ne! Někdy před rokem jsem z týmu, který hru připravoval sběhl a dlouho jsem si myslel, že dojde na má slova a od nastudování hry se upustí. Ivo Obr, který s hrou do divadla přišel, si však zcela tvrdošíjně stál za svým a svou neutucha jící prací na kulisách dával najevo, že tahle hra se hrát bude. A navíc jednu z rolí začala zkoušet má manželka Martina, což byl další důvod, proč nemít předsta vení v oblibě, neboť její příchody ze zkoušek před půlnocí mě mírně řečeno iritovaly. Anglický dramatik Michael Frayn sepsal tuto komedii po té, co byl v zákulisí přítomen premiéře své hry Číňani a uvědomil si, že zezadu je to vtipnější než zepředu. Hru Bez roucha tak pojal ve dvou časových a prostorových rovi nách. V první se zepředu odehrává nepříliš zdařilá generálka komedie Sar dinky, sardinky, která je neustále přerušovaná výpadky a chybami herců, doho dami se sarkastickým režisérem a celkovou schváceností všech aktérů. Na druhé dějství se přeskupí kulisy a divák je vtažen do panoptika zákulisních zmatků odehrávajících se při x té repríze během odpoledního představení pro důchod ce. Herci hru evidentně zvládají ještě hůře než při nekonečné generální zkoušce, neboť do hry se vkradly jejich nevydařené osobní vztahy a nevyřešené spory. V Lanškrouně se stalo něco nečekaného. Hra měla evidentní spád, dějová linka se neztrácela v nejasných dialozích a výkony jednotlivých herců v dvojro lích do sebe zapadaly s překvapivou přesností. První dějství se zkrátka nevlek lo. Šťastnou ruku v tomto směru měla režisérka Šteflová, neboť tuto část zcela záměrně o celou třetinu zkrátila ve prospěch větší dynamiky. Intenzivní a důsledné zkoušení pak přineslo také svoje ovoce, neboť se vážně domnívám, že šlo o nejzdařilejší a nejlépe nastudovanou premiéru v celé historii divadla Ve středu. Zcela osobně pak jásám nad tím, že zkoušky skončily, neboť se doma znovu potkám se svou ženou. Obrovská práce, kterou všichni, včetně herců nováčků do nastudování ko medie vložili byla zaslouženě oceněna velkým potleskem, ale nejen tím. Diva dlo vyrostlo a posunulo se o ligu výš, oslovilo náročnější diváky a neusnulo na předchozích vavřínech. Před svými kolegy smekám a s upřímnou radostí přiznávám, že jsem se v této hře mýlil, a že toto představení považuji za jednu z nejvýznamnějších kulturních událostí roku 2009 v Lanškrouně. František Teichmann Čermenské slavnosti již za dveřmi Pojednadvacáté se v našem regoinu uskuteční celá řada koncertů a dalších akcí v rámci folklorní ho festivalu Čermenské slavnosti. Letos se ho účastní celkem sedm souborů BALDRIÁN z Pardubic, BYSTRINA z Banské Bystrice, JARO z Ústí nad Orlicí, JITŘENKA z Dolní Čermné, NISANKA z Jablonce nad Nisou, SVĚT LOVÁNEK z Bojkovic a tchajwanský TEN DRUM ART PERCUSSION. Jednotlivé koncerty se budou konat v době od 17. do 22. června po stupně v Dolní Dobrouči, Svitavách, Lanškrou ně, Dolní Čermné, Žamberku a v České Třebové. Hlavní koncert slavností se uskuteční v sobo tu, 20. června, v Areálu zdraví v Dolní Čermné. Tam začíná od 15 hodin zábavné odpoledne Ra dia OK s nejrůznějšími soutěžemi pro děti, atrak cemi a jarmarkem s ukázkou lidových řemesel. Samotný galaprogram pak začne od 17 hodin a následovat bude v cca 21 hodin diskotéka Radia OK s tradičním ohňostrojem. V případě nepříz nivého počasí by se galaprogram konal na sále Orlovny v Dolní Čermné. Bližší informace budou uvedeny na letáčcích a na plakátech. Přijďte se i Vy podívat na některou z plánovaných akcí. Profesionální bubeníci z Tchajwanu také v Lanškrouně V rámci 21. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Čermenské slavnosti se opět naskýtá jedinečná atraktivní podívaná. Na týdenní hostování přijíždí pro fesionální soubor bubeníků TEN DRUM ART PERCUSSION z Tchajwanu. Poprvé v Evropě předvedou své úžasné umění divákům v rámci festivalu v Plzni a poté u nás. Jejich bubny zazní postupně na koncertech v Dolní Dobrouči, ve Svitavách, v Lanškrouně, v Dolní Čermné, v Žamberku a v České Třebové. Soubor vystupoval mimo jiné i na olympiádě v Sydney i na mistrovství světa v kopané v Jižní Koreji. Protože se jedná o soubor špičkové úrovně, který asi hned tak znovu neuvidí me ani neuslyšíme, je po dohodě s Kulturním centrem Lanškroun připraven netradičně i páteční večerní koncert na zámeckém nádvoří od hodin.

14 STRANA 14 LL 12 / 2009 ŠKOLY Partnerství škol Dzierzoniow Lanškroun 2008/2009 CZ.3.22/3.3.02/ V pátek dopoledne jsme se měli vykoupat v místním bazénu přímo v Dzierzoniowě. Po zkušenostech z úterý každý čekal nějakou tu ví TÝDEN PLNÝ SPORTU aneb Gymnázium Lanškroun v Dolním Slezsku Projekt spolupráce mezi lanškrounským gymnáziem a jeho polským protějš kem dospěl ke svému závěru, kterým byla pětidenní návštěva lanškrounských studentů a učitelů v Dzierżoniowě. A zatímco my jsme se v zimě snažili naučit polské přátele lyžovat v českých horách, oni se nás zase snažili naučit plavat (stylově) a vůbec nám poskytli úžasné sportovní i jiné zázemí. Ale popořádku. V pondělí 1. června jsme poprvé vydechli, když jsme spatřili naše ubytování. Dvoulůžkové pokoje s veškerým vybavením na úrovni tříhvězdičkového hotelu, tenisové kurty, hřiště s umělým povrchem, hala na míčové hry a posilovna to vše pro nás bylo připraveno na dalších pět dní. Později jsme se dozvěděli, že zdejší areál chce přidat ještě dvě hvězdičky a aspirovat na ubytování některého z mužstev fotbalového Eura 2012 takže jsme vlastně dělali takové předskokany. Ještě že jsme si s sebou vzali naše nové dresy a vypadali taky stylově! Odpoledne jsme nejprve navštívili unikátní celodřevěný evangelický kos tel ve Świdnici a pak následovala polská varianta oslavy Dne dětí školní diskotéka. Byla samozřejmě lihuprostá a nepříliš dlouhá, takže další den mohli být všichni připraveni na fyzickou námahu. Úterý patřilo sportu a to v několika kategoriích. Porazili jsme polský výběr ve volejbalu, prohráli ve fotbalu a pak i v basketbalu, ale prohry nás nemrzely, neboť těmto sportům se polští žáci intenzívně věnují. Odpoledne jsme si odskočili do města a na věž radnice, ve které se také nacházela stará mincovna, a večer nás čekal opět sport. (Někteří v tu chvíli už pochopili, že bez dresu to v Dzierzoniowě nepůjde.) Středeční ráno jsme zahájili výukou v polských třídách, kam jsme byli zařa zeni v sedmi skupinách. To byl zajímavý, ale na tomto místě obtížně popsatelný zážitek. Následoval bowling (jen tak na vytrávení před obědem) a odpolední pobyt v bazénu v Bielawě opět spíše relaxační. Není tedy divu, že po příjezdu do hotelu vypukly opravdové sportovní orgie, které připomínaly sen každého tělocvikáře paralelní usilovnou činnost na mnoha stanovištích. Čtvrtek byl naším velkým turistickým dnem. Vyjeli jsme do Sovích hor, prohlédli si německé podzemní chodby a haly, budované za neznámým účelem pod celým pohořím, a vystoupili na nejvyšší kopec Velkou sovu (1015 m n.m.). Museli jsme se pohybovat asi 10 kilometrů pěšky a polský průvodce byl příjemně překvapen naší rychlostí. Po pozdním obědě na rybí farmě a příjezdu domů následovala opět sportovní činnost domnívali jsme se, že poslední. To jsme se ale velice spletli! řivku, tobogánek a podobně. Chy ba! Přivítal nás klasický bazén sta rého stylu a polská učitelka plavání, která nás hned připojila k polské třídě, co zde zrovna podstupovala plavecký výcvik. Na národnost ne hleděla a honila nás ze strany na stranu kraulem, znakem a jinými vytříbenými styly. To trvalo asi hodinu a pak, aby nedošlo ke vzpouře, jsme mohli s Poláky hrát vodní basketbal. Na závěr si všichni zaskákali z výšky do vody a už nás čekal jen oběd, loučení (s mnoha polibky) a odjezd do vlasti. Doufám, že celá akce zapůsobila na všechny účastníky nejen nabízeným programem (o čemž nepochybuji), ale i jinými, méně viditelnými, ale o to důležitějšími detaily. Pohled na život jiné školy, přátelské chování polských studentů, organizační schopnosti hostitelů, vstřícnost hotelového personálu to všechno jsou zážitky, které mění často stereotypní pohled Čechů na Polá ky. Opět stejně jako při našich studentských návštěvách Itálie platí, že je potřeba poznávat v cizích zemích konkrétní lidi žijící v konkrétních podmín kách, ne jen oběhnout památky s českým průvodcem. V tomto směru byl cíl našeho grantu nepochybně naplněn. Za Gy. Lanškroun Jan Střecha BAMBIRIÁDA 2009 Prezentace činnosti občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času, výtvarné práce, překážková dráha, pohybové hry, rukodělné práce, lano vé aktivity, to vše se dá shrnout pod název BAMBIRIÁDA. Pardubický kraj pořádá tradičně tuto akci v Chrudimi. Termín konání letošní Bambiriády připadl na dny června Troškou do mlýna přispěl i Dům dětí a mládeže Lanškroun. Pochlubil se činností svých kroužků. Pod vedením Lenky Honzalové se na Bambiriádě poprvé předvedla děvčata z aerobiku. Na green pódiu (zelené louce) vystoupily lanškrounské mažoretky pod vedením Soni Marešové. Lentilky, Čertice i Roztleskávačky zaujaly nejen svým svižným pochodováním, ale i krásnými kostýmy, které neměly ten den obdoby. Všechna naše vystoupení měla velký úspěch. Bouřlivý potlesk divá ků dodal účinkujícím nový elán a chuť do další práce. Nám nezbývá než poděkovat členkám kroužků i jejich vedoucím za vzor nou reprezentaci DDM a města Lanškroun. DDM Lanškroun Sibyla na mol(u) Ve čtvrtek 4. června naše třída 2.C (DK AE Sibyla při SZeŠ) pořádala na lanškrounském zámku módní přehlídku. Oděvy nám pro tento účel zapůj čil obchod skateového oblečení Bee Bob. Už od rána nám dívky ze SOŠ a SOU na hlavách vytvářely všelijaké účesy. Nalíčeny jsme byly kosmetikou značky Mary Kay. Akce začala ve dvě hodiny, kdy na jeviště napochodovaly mažoretky Svět lušky. Kromě přehlídky samotných modelů tu bylo k vidění i street dance, break dance, scénický tanec a beat box. A právě o tento program se postaraly taneční skupiny Agony Crew, 2nd Wave Crew, Concrete Safary a Juicy. Módní přehlídka se nám nesmírně vydařila! Přinesla nám další vzácné zkušenosti a povzbudila nás pro přípravu dalších akcí, na které se přijďte určitě podívat!

15 LL 12 / 2009 Z MĚSTA I REGIONU STRANA 15 HAIDA FESTIVAL Hudební festival zaměřený na country, folk, blues a bluegrass. Termín: června 2009, místo konání: České Petrovice Účinkující: AG Flek, Blu Gate, Cop, Dobrá Poloha, Gnomus, Husberry, Jan Nedvěd, Jarret, Jiří Schmitzer, Justine Lavash (UK), Látal Band, Michal Leicht, Monroe, November 2nd, Pepa Streichl, Robert Křesťan & Druhá Tráva, Slávek Janoušek, Tomáš Klus, Vladimír Mišík & ETC, Vlasta Redl, Věra Martinová. Vstupné: předprodej 250, Kč (prodejní místa ticketportal a ticketstream), na místě 390, Kč. Info: DRÁTENICTVÍ Rozhodli jsme se na Zámečku ná vštěvníkům představit toto zajímavé tra diční rukodělné a tvůrčí řemeslo. V dnešní době prochází dalším vý vojem a stává se spíše řemeslem umě leckým.výroba předmětů z drátu už v dávných dobách měla své uplatnění a postupem času se z něj vyráběly vel mi rozmanité předměty. Spony na ob lečení, různé věšáky a poličky, drátěné košile, které vážily i víc než 10 kg, růz né šperky a třeba ptačí klece, odrátova né hrnce a hrnečky, lahve, misky... Drát nabízí nepřeberné možnosti tva rování, šikovné ruce z něj dokáží vy robit spoustu užitných i okrasných věcí. Na fotografiích, které poskytl také mistr Cechu česko moravských umě leckých dráteníků Lubomír Dunaj,na jehož další výrobky se můžete podívat na stránkách: paní Kateřina Kadláčková, pan Zdenek Luňák i další, vidíte, co vše se dá z různých druhů drátů vyrobit na užití i okrasu do domácnosti. Budeme se snažit na Zámečku vy stavit nejen fotografie, ale i výrobky od profesionálních dráteníků a členů ce chu i od šikovných dráteníků amatérů a místo bude i na ukázky výrobků dětí i ostatních kteří s drátováním teprve začínají a budou moci své povedené výrobky porovnat s ostatními. Pokud drátujete nebo někoho zná te, můžete zavolat a domluvit se s kastelánkou na tel Od března 2009 se výstavka postupně připravuje. Čím více dráteníků své výrobky a jejich obrázky bude ochot no na Zámeček poskytnout, tím lé pe.všem děkujeme. K. Šerkopová Hornotřešňovský pohár na výbornou Sobota 6. června 2009 Horní Třešňovec Hasiči z Horního Třešňovce letos připravili už 6. ročník hasičské soutěže v požárním útoku Hornotřešňovský pohár zařazený do seriálu Velké ceny Or lickoústecka Na startu se sešlo 23 družstev mužů a 11 družstev žen. Pořadatelé byli vzhledem k nepříliš optimistické předpovědi asi trochu ner vózní, ale v sobotu při nich asi stáli snad všichni svatí včetně sv. Floriana, neboť počasí vydrželo po celou dobu závodů včetně vyhlášení. Z pohledu návštěvníka se jedná o velkolepou akci, na kterou se přišla podívat velká část obce a řada přespolních. Dle letmého odhadu to byly stovky lidí. Dlužno podotknout, že lákadlem nebyly jen samotné sportovní výkony hasičů a hasi ček, ale také vynikající, pestré a cenově příznivé občerstvení. Samotné závo dy měly velmi napínavý průběh a nouze nebyla ani o dramatické chvilky v podobě boje s hadicí nebo nečekanými gejzíry. Své by o tom mohli vyprá vět především hasiči z Ostrova. K jejich cti je třeba podotknout, že bojovali jako lvi do poslední chvíle a že to byly po velmi dlouhé době jejich první závody. Za pochvalu stojí také pohotové a vtipné moderování Petra Jiráska. Těžko prostě hledat na téhle promakané akci nějaké nedostatky. Každé závody jsou vždy trošku jiné a pro ty letošní platilo, že byly oproti loňskému roku nepatrně pomalejší, neboť žádné z družstev se nedostal pod 21 vteřin. V konečných výsledcích si v kategorii mužů s tratí nejlépe poradili hasiči z Bošína v čase 21:98 a hasičky ze sousedního Dolního Třešňovce, které zaznamenaly sympatický čas 27:27. Výborného výsledku dosáhly do mácí ženy Horní Třešňovec A, když se ztrátou 1:19 vteřin podržely doma cennou stříbrnou příčku. Text a foto: Frantisek Teichmann Výsledky (1. sedm mužstev z každé kategorie): Muži Ženy 1. Bošín 21:98 1. Dolní Třešňovec 27:27 2. Letohrad 22:06 2. Horní Třešňovec A 28: Letohrad Kunčice 22:29 3. Letohrad Červená 30:13 4. Mostek 23:60 4. Česká Rybná 30:39 5. Bystřec A 23:67 5. Letohrad Orlice 32:93 6. Lanšperk 24:41 6. Lanšperk 33:94 7. Horní Třešňovec B 24:45 7. Česká Třebová 37:24 Vážení přátelé, Já vám všem přeji dobrý den. Pro mne Listy Lanškrounska hodně znamenají. Tam najdu všechno, co mne zajímá. Nejprve Kalendárium pana starosty, Rada města jednala, kolik se vybírá poplatek ze psů, výsta vu trofejí, výlov rybníka a v neposlední řadě Zpravodajství Policie ČR a kul turu. Potěšilo mne, že se někdo ujal toho, aby zase vzniklo divadelní před stavení. Lidé pak přijdou do divadla, sednou a sledují každého, jak hraje. Ale nikoho nenapadne, než se režisér odváží rozdat role, co to dá starostí a přemýšlení, aby hra vyhovovala všem. A tak to je i s pěveckým sborem. Než takový sbor vystoupí, měli byste se zeptat sbormistra, kolik nocí nespal. A odplata je radost, když lidé odejdou spokojeni s úsměvem na rtech O jed nom člověku bych vám chtěla napsat. V roce 1946 se dělal nábor do po hraničí. Této výzvy využil a na inzerát přijal v jedné obci místo varhaníka. První jeho kroky vedly do kostela, aby našel, co hledal, a to byly varhany, na které začal hrát. Sehnal zpěváky a hlav ně noty. Zajistil si partitury a opiso val noty pro soprán, alt, tenor a bas, i pro kapelu, která na Štědrý den ode šla od rodiny a přijela ze Zábřeha, aby doprovodila zpěváky při půlnoč ní mši. Ráno prvním vlakem zase od jeli. A ten varhaník psal noty nejenom na Vánoce, ale i pro pohřby a jiné příležitosti a aby toho nebylo málo, psal pro celou kapelu, se kterou hrál pohřební pochody. A ten varhaník to dělal 40 let. Dnes noty leží v krabicích ve věži toho kostela. Až nastoupil mla dý varhaník, vše se změnilo. Žádné opisování not, ale vše se hezky ofotí a místo kapely stačí kytara a housle. Je pravda, že se to těm starším lidem nelíbí, ale doba se velice změnila a my se musíme přizpůsobit. Věda jde rych le kupředu nejenom v hudbě, ale hlav ně v lékařství náš domov navštívili cho vanci z Anenské Studánky. Říkám vám, že je to věda, naučit tyto lidi zpaměti takový program, a mají k tomu i hud bu. A jak jsou šťastni, když vidí, že se nám to líbí, když slyší náš potlesk. Kdybych měla napsat všechno, co se mi na těchto lidech líbí, tak by mi to ani redakce nedovolila. Musím mít uznání, že takových občanů je víc, kte ří chtějí také napsat své názory, a já jim fandím. Zdraví všechny Anežka. Vzpomínka V těchto dnech by se dožil 100 let pan Adolf Sonntag, soused z našeho domu. Byl nám příkladem svou aktivitou a samostatností v péči o domácnost a byl nám dobrým sousedem. Za sousedy v domě Marie Morávková

16 STRANA 16 ROZHOVOR LL 12 / 2009 DĚLEJ VŠECHNO NAPLNO! Rozhovor s hlavním hokejovým trenérem mládeže a mužů Miroslavem Vicencem Když uvidíte trenéra Vicence na ledě mezi dětmi, nelze jeho urostlou posta vu přehlédnout, co vás však určitě zaujme ještě o něco dříve, je jeho výrazný hlas. Pro Miroslava Vicence je hokej veliká vášeň a každému, kdo ho pozo ruje při práci, je jasné, že ji dělá s velikým srdcem! Smečku malých hokejistů diriguje s neutuchajícím nadšením a elánem. Kadence jeho slov i vět je neuvě řitelná a kluci v potu tváře poslouchají jak hodinky. Mladí hokejisté ke svému trenérovi evidentně vzhlíží s respektem, zcela v duchu jeho slov: Kázeň je v hokeji na prvním místě! V životech dětí je jí dnes jak šafránu a sport tak zůstává posledním útočištěm zcela jasných pravidel. Jak velký význam to pro ně může mít, docení až časem. S jakou představou jsi před třemi lety do Lanškrouna přišel? Šel jsem sem s obavami. Znal jsem dva tři lidi z Lanškrouna, nic víc. Město jsem vůbec neznal a hokejové zázemí taky ne. Šel jsem za něčím novým a chtěl jsem si vyzkoušet, jestli to zvládnu. Zkrátka vzniknul tady nový klub, který chtěl pracovat, vychovávat nové hráče a pracovat s mládeží. Pro mě to byla výzva. Upřímně řečeno, šel jsem sem původně na rok! Po roce jsem měl pocit, že to chce ještě jeden, protože člověk za tak krátkou dobu nemůže vědět, co po něm zůstalo. No a nakonec to všechno nabralo ještě trochu jiný vývoj! Protože ta chuť a hlad po hokeji v Lanškrouně je a diváci a fanoušci chodí, tak se tady nejen mně, ale samozřejmě i hráčům nejen ze Šumperka líbí a jsou rádi, že zde můžou hrát. Je hrozně důležité, že lidi na hokej chodí, protože pro ně se to hraje! Dá se nějak srovnat hokejové prostředí tady v Lanškrouně s tím, jak to fungovalo v Šumperku? V Šumperku to fungovalo vysloveně na profibázi, skupiny byly organizo vané po třídách, kde všichni navštěvují hokejovou školu, trenéři si je vyzve dávali ze školy a sami je odváděli na trénink. Dělala se suchá příprava. Bylo mnohem více času na to, věnovat se té které kategorii. Tady trénuju celý klub a nemůžu dát všem 100% svého času. Je to mnohem víc rozmělněné. Mně končí jeden trénink a začíná druhý, který nemůžu začít na suchu, protože ještě stojím v bruslích na ledě. Všechno se ale snažím vynahradit a dohnat během přípravného a předzávodního období, kdy se o to více věnujeme obratnost ním, rychlostním a silovým schopnostem, stejně tak i technicko taktické pří pravě a doprovodným sportovním aktivitám. Už jsi zmínil, že na hokej se v Lanškrouně opravdu chodí. Všiml jsem si také speciálních stolečků, na kterých mají fanoušci jednohubky a chlebíčky. Je takovýto domácí přístup k hokejovému fandovství běžný i v jiných městech? Tak ty jednohubky a chlebíčky, to je trošku specifikum, ale slivovice a další věci jsou třeba nejen na Valašsku běžné! To je tamní tradice. Já ale nic proti jednohubkám nemám, hlavní je, že fanoušci přijdou a že je ten sport baví, to je moc důležitý. Hráči hrají pro diváky a diváci je ženou k výkonu. To je důležitá hokejová alchymie! Hned první rok v krajském přeboru se nám podařilo vyhrát a to, co se dělo při finále se Skutčí, když přišlo na 700 lidí, to byla síla a myslím si, že v zádech mrazilo nejen mně, ale i řadě hráčů! Za to musím fanouškům podě kovat, protože i oni měli svůj podíl na tomhle zázraku! To se leckdy neza žije ani ve vyšší soutěži! Lanškroun dnes hraje krajský přebor. Má na to, aby se v soutěži posunul ještě o nějaký ten krůček výše? Když jsem do Lanškrouna přišel, tak jsem byl optimista. Měl jsem předsta vy, že by se jednou v Lanškrouně mohla hrát třeba 2. liga. Když se podívám kolem, tak 1. liga se hraje i v menších nebo srovnatelných městech, jako je Lanškroun. Pokud ale spadnu na zem, tak si myslím, že důležité je, aby se tu čas a úsilí věnovalo mládeži, aby děti hrály nejen během základní školy, ale aby pokračovaly dál i na středních školách a později při zaměstnání, aby tu lidé hokejem žili. Je potřeba vytvořit silný tým se zázemím místních hráčů! Pak můžeme hrát dejme tomu ještě tu krajskou ligu tedy soutěž o stupeň výš. Jakékoliv jiné úvahy už hodně souvisí s rozpočtem a především ekono mickými možnostmi města a sponzorů. Na město, jako je Lanškroun, by byla krajská liga slušná, lidem se bude líbit, protože už je to pěkný hokej. Když jsem přišel, tak se hrál okresní přebor, to dost často o hokeji nebylo a jsem rád, že jsme z téhle soutěže utekli. Za Lanškroun dnes hrají také silné posily ze Šumperka Rostislav Pilavka a Jiří Güttler. Dá se říci, že jsou to dnes hráči klíčoví? Dva hráči nikdy nedělají výsledky, ale na té nižší úrovni jsou hokejisti se zkušenostmi z extraligy nebo 1. ligy velkou posilou. Hrají s rozvahou, umí zahrát pod tlakem, ale umí také poradit! Většina kluků, která tady dnes hraje, začínala s hokejem po dvacítce a to je na hokej strašlivě pozdě. Na druhé straně, když chtějí hrát a daří se jim, tak proč jim tu šanci nedat! Pocházíš z typické sportovní rodiny, nebo ses ke sportu propracoval sám? Tak ze sportovní rodiny pocházím částečně. Rodiče se sportu nikdy moc nevěnovali. Mám o 5 let mladšího bratra, který je hodně sportovně založený, v Šumperku hraje florbal za místní Asper. Navíc můj strejda, který je o 11 let starší než já, hrál hokej. Už jako malej jsem se na něj chodil dívat a fandil mu. Byl jsem u vytržení, když jsem mohl chodit za ním do šatny a poznávat hokejové zázemí a ostatní hráče. S hokejem jsem pod tímto vlivem začínal až relativně pozdě, ve druhé třídě. Předtím jsem jeden rok hrál fotbal. Od začátku jsem byl hokejem absolutně nadšený a vydrželo mi to až do dneška, i když už deset let nehraju a věnuju se prakticky jen trénování. Říkáš, že ve druhé třídě je na hokej pozdě. Znamená to, že to chce začít ještě v předškolním věku? Začínat by se mělo tak v pěti letech. Já začal v sedmi a dodnes cítím, že to byl značný handicap. Začít s bruslením se ale může i o něco dříve, ale musí to být pro dítě zábava, musí samo chtít. Nesmí to spadnout do kolejí, že dítě to nebaví nebo to dělat nechce a rodič ho nutí. Ty jsi zhruba ve dvaceti letech musel kvůli zdravotním problémům nechat vrcholového sportu. Bylo těžké se s tím vyrovnat a najít novou radost v tré nování? Těžko se to zpětně hodnotí a nikdy nevíš, jaké by to bylo, kdybych mohl hrát dál. Asi jsem byl ve své podstatě vděčný za to, že jsem mohl u hokeje zůstat. Tady v Lanškrouně mi vyhovuje, že se věnuju nejen trenérství, ale mám na starost i řadu organizačních věcí. Připravuju tréninkové jednotky, plánuji přátelská utkání a turnaje, soustředění a spoustu dalších potřebných záležitostí. V tom jsem se našel a to mě baví. I proto mi nezbývají myšlenky na případnou lítost po tom, že už nemůžu aktivně hrát. Ty myšlenky, že bych hrát chtěl, tu občas jsou, ale už jsem hlavou na zemi a při představě, že by se mi měly vrátit zdravotní komplikace, jsem rád za to, co dělám. Ve tvých trénincích, ale asi obecně v trénincích hokeje se děti setkávají s přísnou až vojenskou disciplínou. Co řekneš, to platí, a o tom se nedisku tuje. Taky všechno říkáš jednou, protože není potřeba cokoli opakovat. S tím se dnes děti doma ani ve škole nesetkávají. Jak mládež přijímá tenhle nutný dril? Hokej je o tom, že kázeň a disciplína jsou na prvním místě. V týmu je dvacet hráčů, a kdyby si každý dělal, co chce, tak se nikdy žádného cíle nedosáhne. Myslím si, že všichni hráči jsou si vědomí, že musí táhnout za jeden provaz, musí vnímat a respektovat to, co jim říkám. Pokud by toto nedělali, tak je ta úroveň hokeje okamžitě někde jinde. Důležité je říci, že hokej je tu nový a kluci do něho měli přirozenou chuť a to je věc, která mi nahrává. A stále platí, že je to jejich zájem a nikdo je tu nedrží, i proto snadněji přistupují na daná pravidla. Myslíš si, že lanškrounské hokejové zázemí je dnes ve stabilní formě, nebo má potenciál vypracovat se ještě někam dál? Tak v zásadně je stále co zlepšovat. Především co se týče šaten, to tak úplně

17 LL 12 / 2009 STRANA 17 ROZHOVOR ideální není. Je jasné, že je Lanškroun malé město a podobný stadión je velká sláva, ale my jako klub postrádáme zázemí pro jednotlivé kategorie. Pomalin ku se nám daří to vylepšovat, zprovoznila se třeba posilovna, ale čeká nás ještě spousta práce. Já budu bojovat krůček po krůčku, aby se to podařilo dotáhnout. Tu chuť do boje zatím pořád mám a doufám, že mi ještě nějaký čas vydrží! Dnes jsi v Lanškrouně, hokejovou terminologií řečeno, zahákovaný víc, než sis asi původně představoval. Před pár dny se ti narodil syn Adam. Myslíš, že i tahle skutečnost nějak mění tvůj vztah k Lanškrounu? Já jsem se narodil v Šumperku a nikdy jsem si nepřipouštěl, že bych z ně ho odešel. Stále se považuji za Šumperáka a rád se tam kdykoliv vracím, i když ta karta se pomalinku otáčí. Začínám si uvědomovat, třeba pod vlivem syna Adama a své rodiny, že se stávám místním občanem. Já si toho docela vážím a musím upřímně přiznat, že se mi tohle město a místní lidé líbí. Je to město klidné, s dobrým prostředím a celou řadou příležitostí. Dokázal bys v případě, že skončíš s trénováním, dělat i jiné zaměstnání? Já mám strojní průmyslovku, a dokonce jsem byl rok na strojní fakultě v Ostravě. Nemám však k tomuto oboru žádný vztah. Svým způsobem se tak sem do Lanškrouna hodím, ale je to věc, kterou jsem nikdy nedělal. Nemůžu říci, že bych to dělat nechtěl, ale mým cílem je pracovat pro hokej! Ať už v roli trenéra, nebo sportovního manažera, to by mě asi také lákalo. Nedávno jsem dostal nabídku dělat v Brně sportovního manažera mládeže. Dokud ale bu dou děti tady v Lanškrouně a bude tady zájem o hokej a plná základna, budu pracovat pro místní oddíl. Může se však stát, že hokej skončí, a pak bych musel hledat jinou cestu. Máš možnost se v trenérství dále vzdělávat? Tak třeba teď v pátek jsem byl na semináři hokejových trenérů. Jednalo se o metodiku letní přípravy, která je zaměřená především na rozvoj odrazové síly a sílu dolních končetin, ale také na sílu jako celek, cvičení pomocí balanč ních pomůcek a spoustu dalších. Jsem za tyhle semináře moc rád, protože nejen, že se na nich něco dozvím, ale také se můžu s ostatními trenéry mládeže ze Zlína, z Karlových Varů a odjinud pobavit o běžných problémech kaž dodenní práce. To je moc důležité, neboť hokejový svaz se snaží, aby metodi ka byla jednotná. Souvisí to také s tím, co teď slyšíme na každém kroku herní krize českého hokeje. Největší problémy se dnes vyskytují hlavně ve skupině let. Ti hráči nemají dostatečnou úroveň a nejsou schopní se prosadit na té nejvyšší úrovni a logicky na to doplácí i národní tým. Je to hlavně o práci trenérů u mládeže, aby dokázali udržet širokou mládežnickou základnu a s tím související kvalitu. Současná ekonomická krize postihuje následně také sport. Jak moc je to znát v případě lanškrounského hokeje? Je to věc, které jsem se bál. Když jsem dělal nábory, tak už jsem do toho v té době šel s tím, že pokud se mi podaří zlákat dětí, tak to bude dobré. Teď po náborech to vypadá na 3 4 nové tváře. Nevím, jestli je to vlivem krize nebo jsme v Lanškrouně vyčerpali své možnosti. Otázka je hlavně v tom, co bude dál. Snažím se vymyslet nové podněty, abych získal další děti, ale nevím, kolik jich je na trhu volných. Neodrazují rodiče vysoké počáteční náklady? Já si nemyslím, že by hokej, tak jak se tady v Lanškrouně hraje, byl drahý! Vždyť rodiče nejmenších hráčů plati cca 1500 Kč za rok, a to trénují 3x týdně na ledě. Ve srovnání s jinými kluby je to tak třetina nákladů. Navíc klub nabízí novým zájemcům půjčení hokejové výstroje zdarma! Na tom se dá spousta peněz ušetřit! Jediné větší investice jsou brusle, ale i ty se dají koupit starší. Máš nějaké sportovní nebo chceš li životní krédo, které naplňuješ a sna žíš se ho předat také svým svěřencům? Trénování není o nějakých heslech, ale je tu jedno motto, které se netýká jen hokeje, ale vystihuje život obecně Dělej všechno naplno! Tady jde o to, naučit děti i hráče, aby byli ctižádostiví a odpovědní k tomu, co dělají. Ať už je to hokej nebo cokoli jiného. František Teichmann zemř. Bertha von Suttnerová, roz. hraběnka Kinská, rakouská spisovatelka a pacifistka, první nositelka Nobelovy ceny za mír (1905), (nar. v Praze ) 95 roků zemř. (popraven) Heliodor Píka, arm. generál, (nar ) 60 roků nar. Helena Třeštíková, režisérka dokument. filmů, 60 let zveřejněn v samizdatových Lidových novinách manifest Několik vět, první společný dokument představitelů opozice a oficiální kultury a vědy, 20 let zemř. Václav Vilém Štech, kritik a historik umění (nar ) 35 roků nar. Jarmila Šuláková, zpěvačka lidových písní, 80 roků zemř. Mirko Očadlík, hudební vědec a kritik (nar ) 45 roků zemř. Jiří Pelikán, publicista a politik (nar ) 10 roků zemř. Milan Chladil, zpěvák (nar ) 25 roků zemř. Adolf Kašpar, malíř, grafik a ilustrátor (nar ) 75 roků nar. Rafael J. Kubelík, dirigent a skladatel (zemř ) 95 roků zemř. Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup (nar ) 645 roků nar. František Tomášek, římskokatol.kněz, teolog, od r.1977 kardinál, poté do roku 1991 arcibiskup pražský a primas český (zemř ) 110 roků nar. Jindřich Plachta, film.a div.herec (zemř ) 110 r nar. Alexandra Berková, spisovatelka (zemř. v červnu 2008) Co o nich víte? Helena Třeštíková (nar. v Praze) Česká režisérka a pedagožka. Ve své filmové tvorbě se věnuje dokumentaristice zaměřené zejména na mezilidské vztahy a sociální problémy. V r byla krátce ministryní kultury ČR. Výběr z díla: Manželské etudy ( ), Ženy na přelomu tisíciletí (2000), Marcela (2006), Manželské etudy po dvaceti letech (2005), René (2008). Získala prestižní cenu Evropské filmové akademie Prix ARTE pro nejlepší dokument (2008), a na filmovém festivalu v Cannes cenu MEDIA Europen Talent (2009) pro nejlepší dokument. Heliodor Píka (nar. ve Štítině) Ruský legionář (1917 v bitvě u Zborova), absolvent vojenské školy ve Francii, 1938 vedl čs. vojenský odboj (Obrana národa), pak v emigraci s úkoly vojenské rozvědky, r vyslán do Mosk vy jako šéf čs. vojenské mise, od r zástupce náčelníka generálního štábu v Praze, po únoru 1948 zatčen a obviněn z velezrady, odsouzen k smrti a později popraven. Roku 1968 rehabilitován, v r posmrtně udělen Řád Milana Rastislava Štefánika. Jiří Pelikán (nar. v Olomouci) Český komunistický funkcionář a pozdější italský politik, někdejší Generální tajemník Mezinárodního svazu studentstva a Generální ředitel Československé televize, vydavatel exilového časopisu LISTY, poslanec Evropského parlamentu za italskou socialistickou stranu. Syn sochaře Julia Pelikána. V roce 1969 požádal o politický azyl v Itálii, po roce 1990 poradce československého prezidenta Václava Havla. Rafael Jeroným Kubelík (nar. v Býchorách, okr. Kolín) Syn houslisty a skladatele Jana Kubelíka. Absolvoval pražskou konzervatoř, uměleckou kariéru započal jako klavírní partner svého otce. V letech šéf opery v Brně, umělecký správce České filharmonie. Podílel se na vzniku hudebního festivalu Pražské jaro. Po únorovém puči 1948 se rozhodl pro emigraci. V cizině prosazoval díla českých skladatelů, jeden z nejvýrazněj ších propagátorů děl B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, J. Suka aj umělecký ředitel Chicagského symf. Orchestru, opery Covent Garden v Londýně, šéfdirigent orchestru Bavorského orchestru v Mnichově, dále působil v Metropolitní opeře v New Yorku, četná hostová ní na světových pódiích. Dílo: opera Veronika (1944), symfonie, koncerty, komorní hudba. František Tomášek (nar. ve Studénce) Roku 1922 vysvěcen na kněze, učil na Cyrilometodějské bohoslovenské fakultě v Olomouci, na diecézním bohosloveckém učilišti v Olomouci. Od r profesor katechismu a pedagog na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomou ci titulárním biskupem butským a světícím biskupem olomouckým (svěcení přijal tajně) internován v pracovním táboře v Želivi administrátor farnosti v Mor. Huzové (okr. Olomouc), apoštol ský administrátor pražské diecéze, od r kardinál, arcibiskup pražský a primas český. V 80. letech vystupoval na obranu občanských práv a svobod v Československu, udržoval kontakty s politickou opozicí. Zaslou žil se o kanonizaci Anežky Přemyslovny. Autor monografií z oboru kateche tiky a pedagog., publicistická činnost. Jindřich Plachta, vl. jménem Jindřich Šolle (nar. v Plzni) Především komediální herec. Nejprve v pražských kabaretech (Červená sed ma) a poté i v divadlech (Divadlo V. Buriana, Osvobozené divadlo ad.), pak ve filmu: Muži v ofsajdu, U nás v Kocourkově, Obrácení Ferdyše Pištory, Před maturitou, Cesta do hlubin študákovy duše, Městečko na dlani, Řeka čaruje. Autor humoristických črt a knížky pro děti Pučálkovic Amina. Měl zvláštní schopnost odhalovat lidské jádro svých postav, dosáhl velké popula rity a obliby. (Příruční slovník naučný, 1966: pokrokovou uvědomělostí své kulturní a politické práce dal příklad social. umělce.)

18 STRANA 18 LL 12 / 2009 NÁZORY, POZVÁNKY Poděkování Policii ČR Dne v jsem byl účastníkem dopravní nehody, k této ne hodě byla přivolána PČR, na místo se dostavila v krátké době dvoučlenná hlídka z obvodního odd.lanškroun. Byl jsem velice mile překvapen korekt ním vystupováním a ochotou, a to především prap. Klugeho i.č , jehož přístup a ochota šla vysoce nad rámec jeho povinností. Zajistil vše potřebné, dokonce vypsal i tiskopisy o dopravní nehodě. Velice tímto děkuji za ochotu a přístup, který byl na vysoce profesionální úrovni, ale také z hlediska lidského přístupu. Hanzl Václav, Lanškroun O co vlastně jde reakce na článek Přečetl jsem si článek J. Faltuse nesoucí název O CO VLASTNĚ JDE, který se týkal nedávného setkání motorkářů na náměstí Aloise Jiráska a za hájení sezóny. Upřímně řečeno, i já nerozumím stejně jako autor hlouběji smyslu této akce, nicméně v tisku zazněla následující věta od děkana Z. Czen dlika: Když za mnou před pěti lety přišli chlapíci v kůži a řekli mi, že by chtěli zahájit motocyklovou sezónu v kostele, věnovat vzpomínku kamará dům, kteří na silnicích zemřeli a přijmout požehnání, řekl jsem si, že to není špatná myšlenka... Myslím, že je tu popsané naprosto přesně, oč jde, a vstříc ný postoj v tomto směru považuji za rozumný. Autor zmiňuje také to, že cti svěcení se dostávalo jiným hodnotám než hod notám užívat si... a uvádí, že požehnání by se mělo dostávat lidem jiným než těm, kteří na silnice vyjíždějí víceméně pro svou zábavu. Zní to tak logicky, a přes to cítím na jazyku to ale... Osobně si myslím, že pokud za farářem kdokoli přijde s prosbou o požehnání, tak by neměl být odmítnut. Je jedno, zda je to klub cyklistů, majitelé veteránů, sdružení důchodců nebo chovatelé poštov ních holubů. Ano, píšu to lehce s nadsázkou, ale chci tím jen říci, že zřejmě nikdo takový nebyl a jediní, kdo zřejmě přišli a požádali, byli motorkáři. A ať se na to dívám z jakýchkoli úhlů, tak budu věřit tomu, že stejně jako cyklisté ukrajující si své kilometry a občasně jedoucí nebezpečně vedle sebe, tak stej ně i motorkáři si osedlali svého koníčka, a to pro zábavu, proč to nepřiznat. Chápu, že turista s holí mezi lesy je méně ohrožujícím elementem než motor kář na silnici, který má často blíže k smrti, než se zdá. Koneckonců nedávná nehoda v Lanškrouně a přílet vrtulníku je toho důkazem. Autor se také zamýšlí nad případy skutečného hrdinství, které by si zaslou žily vzpomínku, a motorkářskou vzpomínku na mrtvé kamarády vnímá jako ne příliš podstatnou. Ano, v širším měřítku je třeba uznat, že na důležité a vý znamné osoby se občas zapomíná. Navzdory tomu si myslím, že tato akce nemá snad řešit společenská témata, ale prostě umožnit komunitě milovníků větru ve vlasech si mimo jiné zavzpomínat na přátele, kamarády, kteří už nejsou mezi živými a kteří jim byli osobně blízcí. Myslím, že je to výsostně lidské a přirozené. Úvaha a pochybnost autora o tom, že sraz motorkářů spo lečnost posune dál, byť by i slovo boží při tom padalo na úrodnou půdu, abych přesně citoval, považuji za nadsazenou. Tyto ambice jistě akce neměla a myslím, že slovo Boží na úrodnou půdu padá a padat může kdekoli, pokud člověk tomu bude nakloněn a bude ochotný naslouchat. Oceňuji ale článek J. Faltuse, protože rozkrývá řadu inspirativních úvah. Závěrem bych dodal, že ve spojení s podobnou akcí v jiném městě se mi líbila aktivita, kdy s požehnáním na cesty byl spojen i prodej dárcovských samolepek. Výtěžek byl následně poukázán na nákup elektrického vozíku pro chlapce postiženého svalovou dystrofií. Toto jsem viděl jako zajímavou inspiraci, kdy leckterý motorkář si odřekl nějaký ten litr benzínu a věnoval to na dobrou věc. Miroslav Kuťák ATELIÉR ALTERNATIVA paní Jitky Egermaierové von Lindern si Vás dovoluje pozvat ve dnech na 13. letní setkání s uměním a řemesly (Bystřec čp. 123) JITKA EGERMAIEROVÁ VON LINDERN a výtvarníci z České republiky Vernisáž výstavy: neděle v hodin ŠIMON KNÁPEK a MARTIN BLAŽEK divadelní vystoupení Výstava bude otevřena od do vždy od do hodin, od do hodin. Prodejní módní přehlídka originálních oděvů textilních výtvarnic je také již tradicí letního setkání. Přehlídky můžete shlédnout v sobotu v a v hodin. Součástí výstavy bude opět řemeslná dílna, ve které se budou předvádět a vy učovat řemesla v těchto termínech vždy od 15 do 18 hodin a ruční tkaní a drátování, a tisk na textil, a malování na hedvábí, a batikování.1 lekce stojí 200 Kč Materiál a pomůcky budou k dispozici v kursech (nemáte li vlastní). Informace o výstavě, kursech a módní přehlídce získáte na tel a od v ateliéru Bystřec tel VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (12) Pravidla pro úspěšné investování V tomto článku zjistíte, že investování není vůbec tak složité, jak se na prv ní pohled zdá. Dozvíte se, jaké typy investic existují a jak se v nich orientovat. Je velmi pravděpodobné, že tyto informace Vám pomohou vydělat peníze navíc. Začněme nejdříve tím, že si definujeme pojem investice. 1) Co je to investování? Investování je ekonomická aktivita spočívající v uložení peněz za účelem do sažení budoucího zisku. Investujeme do něčeho, co může být finančního nebo hmot ného charakteru. Zároveň počítáme s tím, že nám to v budoucnu vydělá něco navíc. 2) Na co si dávat při investování pozor? Každá investice má tři základní parametry: výnos, riziko a likvidita. Tyto parame try jsou klíčové a opírají se o ně všechny investiční teorie, se kterými se zde sezná míte. Neexistuje ideální investice, která by byla maximálně výnosná, s nízkým rizikem a dobrou likviditou. Je to velmi jednoduché pravidlo, které je nutné respek tovat. Mnoho drobných investorů v počátku devadesátých let prodělalo jenom z neznalosti nebo nerespektování tohoto pravidla. Lákavé nabídky typu Vysoký výnos bez rizika prostě nemohou být naplněny. Vysokého výnosu dosáhneme tím, že akceptujeme vyšší riziko. Jako příklad lze uvést investice do akcií je to velmi výnosné, ale zároveň velmi rizikové. Jako investor nesmíte věřit slibům, které jsou v rozporu se základními investičními principy. Velmi srozumitelně tyto principy popisuje obecně používaná pomůcka, tzv. in vestiční trojúhelník. Na každém z vrcholů trojúhelníku je umístěn jeden z již zmíně ných parametrů, výnos riziko likvidita. Uvnitř trojúhelníku pohybujte pomysl ným bodem ten představuje zamýšlenou investici. Pokud se budete s bodem přibližovat velmi vysokému výnosu, budete se zároveň vzdalovat od nízkého rizika. Čím víc se přibližujete k likviditě, budete se vzdalovat od výnosu. 3) Typy investic: Rozdělení investic můžeme provést podle různých kritérií. Začněme ale od jednoduchého rozdělení podle toho, do čeho budeme investovat. Jsou to tři základní skupiny: přímé investice, finanční produkty a reálné investice. a) Přímé investice: Patří sem např. investice do akcií. Dnes si mohou i drob ní investoři nakoupit prostřednictvím makléře akcie na burze. Podobnou in vesticí může být nákup dluhopisů, hypotečních zástavních listů a podobně. Obecně se jedná o přímý nákup cenných papírů. Výhodou těchto investic je to, že nakupujeme přímo cenný papír a neplatíme tak žádné další zprostředkovatele. Nevýhodou je obtížná diverzifikace, tedy rozložení rizik do širokého portfolia. b) Finanční produkty: Sem patří bankovní vklady na našich běžných účtech nebo termínované vklady. Dalšími finančními produkty jsou penzijní fondy, stavební spoření, podílové fondy a podobně. Finanční produkty jsou zpravi dla předem modifikované na zajištění konkrétních potřeb. Stavební spoření je určeno pro financování bydlení, penzijní fondy pro zajištění penze. Podílové fondy jsou zajímavou alternativou k přímým investicím do cenných papírů. Výhodou investování prostřednictvím finančních produktů je snadná do stupnost a obecná srozumitelnost. Nevýhodou je to, že finanční produkty jsou zatíženy různými poplatky. c) Reálné investice: Jedná se o koupi vlastního bydlení, nájemní nemovitos ti, nákup drahých kovů, šperků, investice do obrazů a jiných uměleckých předmětů. Patří sem také sbírky známek, mincí a podobně. Výhodou těchto investic je to, že jsou zpravidla spojeny i s jinou než materiální formou uspo kojení. Radost z nového bydlení nebo sběratelská vášeň jsou vedlejší přida nou hodnotou těchto investic. Nevýhodou je zpravidla špatná likvidita. Může trvat dlouho, než se najde kupec, který bude ochoten zaplatit Vámi požadova nou sumu. Miroslav Frydrych Místní sdružení ODS v Lanškrouně děkuje všem příznivcům za výraz nou podporu v eurovolbách. V Lanškrouně získali kandidáti ODS 31,8 % hlasů a na celém Lanškrounsku 27,7 %, což je v obou případech jasné vítěz ství nad druhou ČSSD. Pro naše zvolené poslance je to velký závazek a pro ODS úkol vybrat do podzimních voleb stejně kvalitní kandidáty, jako byli nejúspěšnější Evžen Tošenovský a Jan Zahradil. Jan Střecha Poděkování: MO ČSSD v Lanškrouně děkuje voličům nejen za účast ve volbách, ale i za cenný výsledek, kterého ČSSD díky i Vašim hlasům dosáhla. Za MO ČSSD Miloš Flugr, předseda MO Došlo do redakce: Interní a diabetologická ambulance MUDr. Jitky Homoláčové blahopřeje všem pracovníkům Domova důchodců v Lanškrou ně k vynikajícímu ocenění a k dosažení maximálně možného bodového ohod nocení jejich veškeré práce! Je za tím spousta svědomitosti, pečlivosti, laska vé vstřícnosti, lidskosti a spolupráce od všech a všemi směry vysoce nad rámec povinností a často i mimo pracovní dobu. Blahopřeji všem, kteří bydlí v tomto domě, blahopřeji městu Lanškrounu ke šťastné volbě ředitele i vrchní sestry! Za svoji ordinaci děkuji za rychlou a spolehlivou spolupráci v léčení našich společných pacientů. MUDr. Jitka Homoláčová

19 LL 12 / 2009 INZERCE STRANA 19

20 STRANA 20 INZERCE, SPORT LL 12 / 2009 Pro chov koní sháním zeměděl skou usedlost v okolí Lanškrou na. Tel.: Koupím menší statek do 10km od Lanškrouna. Tel.: Hledám byt 1+1, nebo 2+1 v Lanškrouně. Tel.: Rekvalifikační kurzy účetnictví a výuka jazyků ve školním roce 2009/2010. Informace: Mgr. Luboš Smejkal ORLIVA, Purkyňova 104, Lan škroun. Tel.: , * Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky větší množství pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.info na tel Inzerce v LISTECH LANŠKROUNSKA Podmínky pro zájemce o podnikatelskou inzerci: cena za 1 cm 2 12 Kč. Strana Cena při opakované inzerci Uvedené ceny A4 1x 2x a více celoročně jsou bez DPH, za publikaci 1/ inzerce v jednom 1/ čísle LL. Představujeme vám: 3500 Kč / strana. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.): 6 Kč/1 cm 2. TJ Lanškroun FK AS Pardubice, foto: P. Mareš FOTBAL výsledky MU jaro 2009 sobota FK Gufero Mistrovice TJ Lanškroun B, OP II.třídy dospělých, 0 : 4 (0 : 2), branky: Jaroš J. 2, Mizerák M., Wendlig M. TJ Lanškroun FC Hlinsko, sobota Krajský přebor starších žáků, 0 : 0 (0 : 0) TJ Lanškroun FC Hlinsko, Krajský přebor mladších žáků 0 : 2 (0 : 1) neděle TJ Lanškroun FK AS Pardubice, Krajský přebor dospělých, 0 : 3 (0 : 0) Svitavy TJ Lanškroun, Krajský přebor staršího dorostu, 2 : 1(1 : 0) branka: Dvořáček M. Svitavy TJ Lanškroun, Krajský přebor mladšího dorostu, 2 : 3 (2 : 1) branky: Komínek L., Savych P. 2 FINÁLE U 13 ve Velkých Losinách ( ) Po druhém místě v roce 2007 (ročník 1994 v Šardicích), třetím místě v loň ském roce (ročník 1995 v Roudnici n.l.) přišlo konečně první místo na tomto prestižním mládežnickém turnaji okresních výběrů. Podařilo se to výběru trenéra Jiřího Kovaříka a je oceněním tříleté práce s tímto výběrem v rámci našeho okresu. Turnaje se zúčastnilo těchto 16 hráčů: Michal Voleský (Cho ceň), Ondřej Kovář, Tomáš Markovič a Bartoloměj Hlávka (všichni Česká Třebová), Marek Škorpil, Jiří Švestka, Jakub Stejskal, Patrik Valenta a Mi roslav Tuleja (všichni Letohrad), Patrik Rataj (Česká Třebová kapitán muž stva), Lukáš Trnka (Vys. Mýto), Ondřej Skalický, Patrik Langer a Michal Koráb (všichni Ústí n/o.), Jan Karlík a David Jung (oba Lanškroun). Realizační tým: Jiří Kovařík, Jan Mačát a Oldřich Skalický Výsledky ve skupině: OV Ústí n.orlicí OV Zlín 1 : 0 (0:0), branka: Markovič Střely na branku: 11:8, rohy: 2:4 OV Ústí n.orlicí MěFS Brno 1 : 0 (0:0), branka: Valenta Střely na branku: 9:6, rohy: 1:2 OV Ústí n.orlicí OV Rakovník 2 : 0 (0:0), branky: Markovič 2x Střely na branku: 8:3, rohy: 2:2 Finále: OV Ústí n.orlicí Pražský fotb.svaz 1 : 0 (0:0) Branka: Markovič (38 min.) Sestava: M.Voleský O.Kovář, J.Švestka, J.Stejskal, P.Rataj M.Tuleja (M.Koráb), M.Škorpil, L.Trnka (B.Hlávka), P.Langer (D.Jung, J.Karlík) P.Valenta, T.Markovič. Střely na branku: 11:5, fauly: 5:1, rohy: 2:2 Finále se hrálo 2x25 minut a střídalo se hokejově. Pražský výběr nastou pil do finále se skóre ze skupiny 11:2. Sehráli jsme nejlepší utkání na turnaji a soupeře nepustili do žádné šance. Naopak naše útočné duo P.Valenta s T.Markovičem zle soupeře trápilo. Nakonec to vyšlo a T.Markovič vstřelil 12 minut před koncem finále vedoucí branku. Soupeř nás již neohrozil, a tak jsme utkání dotáhli do zaslouženého vítězného konce. Nasazení a bojovnost všech hráčů v tomto utkání bylo až na hranici sebeobětování. Za zasloužený úspěch patří poděkování všem hráčům, ale také jejich trené rům, oddílům a rodičům. Na závěr turnaje byl oceněn brankář Michal Voles ký cenou pro nejlepšího brankáře turnaje. Tuto cenu obdržel Michal zaslou ženě (mužstvo za celý turnaj ani jednou neinkasovalo). Celkové umístění: 1. OFS ÚSTÍ n/o.; 2. PFS Praha; 3. OFS Klatovy; 4. OFS Rakovník; 5. MěFS Brno; 6. OFS Ústí n/l.; 7. OFS Šumperk; 8. OFS Zlín JM

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 03.02.2014 38/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 1609/2014 ze dne 14.01.2014) o připojení

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 22 rady města konané 01.06.2015 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 1764/R/250716: předložený

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne 10.02.2016 USNESENÍ č. 1/ZM/2016 Návrh Ing. Martina Košťála - prověření zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky " KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN"

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením 11.9. 13.9. 2015 chata Juráška Olešnice v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický kraj PŘIHLÁŠKA:

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Host: Zápis z jednání č. 38 rady města konané 26.09.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne 14.09.2016 USNESENÍ č. 103/ZM/2016 Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 20. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Projednal: Majetkoprávní operace prodej: nemovitých věcí v k.ú. Hosty Usnesení č.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 13.6.2016 366/14/RM/2016 Prodej pozemku - záměr (Š. A.) I. Rada města navrhuje zastupitelstvu

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 27.6.2016 396/15/RM/2016 Souhlas zřizovatele zařazení projektových záměrů příspěvkové

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 6. 2015 37 Věc: Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 investiční a neinvestiční dotace městům a obci Důvod předložení: Zajištění

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.04.2009 157/2009 Rada města Lanškroun schvaluje převod finančních prostředků z příspěvku na provoz na investiční dotaci ve výši Kč 10.000,-- u příspěvkové organizace

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 6. 2. 2006 76/2006 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z kontrolního dne na akci Domov důchodců ze dne 19. 1. 2006. 77/2006 Rada města Lanškroun bere na

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ze 17. zasedání konaném dne 11. srpna 2016 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání ZO 1.2. Určení zapisovatele

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více