Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce"

Transkript

1 ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO UZÁVĚRKA: TISK: REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK, P. KŘESŤAN, J. SCHREYER NÁKLAD: VÝTISKŮ TISK: TISKÁRNA BOR s.r.o. VYCHÁZÍ: UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: PŘÍSPĚVKY DÁVEJTE NA INFORMAČNÍ CENTRUM Køováèkova rubrika Èas letí a uzávìrka se neúprosnì blíží. Je èas najít téma. Pøemýšlel jsem o rùzných tématech(napø. Výstavba marketu, zdražování tepla atd.. ), nakonec jsem se rozhodl, že tu zveøejním kritiku na mou rubriku. Pøišla i jedna pozitivní reakce, ale tu teï nechme být, zajímavìjší bude jistì kritika. Tady je: - No a úplnì na závìr si dovolím zareagovat na Køovákovu rubriku, kterou jsi nechal uveøejnit v poslední Vartì. Musím ti øíct, že kdo neète neoficiální stránky, tak má opravdu divení. Øada lidí se ptá : co to má znamenat a co je to za blázna? Dost se i diví, že takový pøíspìvek byl zveøejnìn. Nevím, kde se pohybuješ a s kým komunikuješ, ale já musím souhlasit s tìmi co øíkají : " Køovákova rubrika se hodí pouze pro Køováky. No a protože v našem mìstì a v naší vlasti Køováky nemáme, potom je zcela zbyteèná, protože ji vlastnì nemá kdo èíst ". Urèitì by jsi argumentoval, že jsem tu rubriku èetl a možná i další, ale zvìdavost je lidská vlastnost a pokud jsem chtìl reagovat, tak mì nic jiného nezbývalo než si to pøeèíst. Taky se ètenáøi diví, že nejsi ochoten se pod takový èlánek podepsat nebo uvést jinou zkratku než X-xao. A nesmí tu chybìt ani kritika druhá a ta je reakce na poslední rubriku, která vyšla v bøeznové Vartì. - Je poèátek mìsíce bøezna a doèkali jsme se nového èísla naší VARTY. Svým poètem stránek je obsáhlejší než nìkteré pøedešlé, ale obsahem se pøíliš neliší. V tomto èísle mì zaujalo nìkolik rubrik, na které okrajovì zareaguji. První rubrikou, která zaslouží pozornost je Køováèkova rubrika. Tedy snùžka toho co se objevuje na neoficiálních stránkách mìsta Stráž pod Ralskem. Již jsem psal ve vztahu k této rubrice kriticky, ale podle autora je to zøejmì bìh na dlouhou tra, kterého se nehodlá pisatel vzdát. V úvodu svého èlánku píše, že otázka dluhù za nájemné je velice diskutovanou oblastí na neoficiálních stránkách mìsta. Autor vychází z názorù jiných pøispìvatelù, takže jeho myšlenky zde nejsou zastoupeny. Jeho tvrzení je pravdivé pouze z èásti, nebo této diskuse se zúèastòuje stále stejný okruh osob, který nepøevýší èíslo 8. Úryvky, které cituje jsou pøevážnì z dílny Hermita, ing.køes ana a ing. Voráèka. Argumentù pro i proti odpouštìní dluhù je jistì dost a každý z autorù si bude hájit vždy své, ale co je pro obèany dùležitìjší je to, že nakonec stejnì rozhodne zastupitelstvo a pøes jeho rozhodnutí tzv. nejede vlak. Z tohoto dùvodu jsou debaty zcela zbyteèné a mùžeme pouze doufat, že snad nové zastupitelstvo bude mít na tento problém zcela odlišný názor, tedy, že dluh je dluhem a je tøeba zajistit, aby byl bezezbytku zaplacen! U této rubriky mi vadí, že autor si v podstatì dìlá se schválením redakèní rady Varty (snad ještì funguje) REKLAMU svých neoficiálních stránek mìsta, tedy jinak øeèeno, píše: Obèane èti radìji neoficiální stránky mìsta, protože jsou pro tebe zajímavìjší než stránky oficiální! To redakèní radì a vedení mìsta nevadí?! Zkusil bych se nad tím alespoò zamyslet! Nìkdy je fajn pøestat kritizovat a nechat kritizovat sám sebe. To neuškodí.na závìr bych chtìl ještì zveøejnit dva zajímavé pøíspìvky z neoficiálního webu, pro zamyšlení na pøíslušných místech. Radostné a veselé prožití svátkù velikovoèních pøeje redakce Komentáø k rozpoètu na rok 2006 Pøíjmy: Zmìny daòových zákonù, schválených v roce 2005, mají znaèný dopad na výtìžnost daní v roce Dle poradce ministra financí bude se v roce 2006 pohybovat meziroèní nárùst daòových pøíjmù celkem v rozmezí 0,0 až 0,5 %, oproti pøedchozím letùm, kdy se pohyboval nad 8 %. Na základì tìchto prognóz, bylo mìstùm a obcím doporuèeno rozpoètovat daòové pøíjmy na úrovni dosažených skuteèností roku Z tìchto dùvodù jsou daòové pøíjmy rozpoètovány ve výši dosažené skuteènosti za rok Nedaòové pøíjmy jsou rozpoètovány niže, než byla dosažená skuteènost roku 2005, vzhledem k ukonèení nájemních smluv zejména z dùvodu prodeje pronajímaných nemovitostí (budov, pozemkù ). Dotace byly rozpoètovány pouze v položkách: - na MìÚ (dle skuteènosti z kraje) - na veøejnì prospìšné práce (dle pøedpokladu potøeby prac. na VPP) - na azyl (pøedpoklad snižování poètu azylantù) - na školné, pùsobnost a pùsobení SDH na území jiných obcí. Ostatní pøislíbené dotace se zahrnou do rozpoètu zmìnou rozpoètu a projeví se jak na stranì pøíjmù, tak i na stranì výdajù. Výdaje: Výdaje v sobì zahrnují jednak nutné bìžné výdaje na udržení chodu a provozu jednotlivých zaøízení a jednak výdaje na investièní akce. Komentáø k jednotlivým paragrafùm rozpoètu: 2212 silnice Suma penìz navržená do rozpoètu na opravy silnic je mnohem nižší, než je odhad vedoucího odboru správy majetku. Jedná se však o to, zvolit nezbytné náklady na nejnutnìjší opravy Rozpoèet na rok 2006 místních komunikací (škody po letošní zimì budou opìt velké) dopravní obslužnost Pokud by se mìsto smluvenou èástkou nepodílelo, nìkteré autobusy by kolem nás jen projíždìly (to už zkusila v minulých letech Mimoò). Liberecký kraj veøejnou dopravu dotuje ze svého rozpoètu a obce musí pøispívat Základní škola Èástka pokrývá provozní náklady na energie. Zkrátka bezchybný technický chod školy a myslím si, že zajistit dìtem vhodné podmínky pro vzdìlávání je naší povinností knihovna a informaèní centrum Èástka se zvýšila o mzdové prostøedky na 2 pracovní síly na plný úvazek k zajištìní chodu knihovny s veøejnou internetovou stanicí a na zajištìní chodu informaèního centra. Nákup nábytku do studovny v knihovnì a nábytku do informaèního centra se realizoval až v prùbìhu ledna 2006 promítl se tedy do letošního rozpoètu kultura kulturní akce zajiš ované pro obyvatele pøímo mìstem mají již svoji tradici. Letos nám pøibude oslava výroèí let mìsta Stráže pod Ralskem, 360 let od narození Strážského rodáka arcibiskupa D.J. Mayera a v neposlední øadì udržení tradice Vartenberské historie. Dále chceme, aby koncert na poèest H.I.F Bibera se stal další tradièní kulturní akcí mìsta. Provoz kina Pro zachování provozu je nutno vynaložit finanèní prostøedky na údržbu pøístrojového vybavení. Myslím, že není našim cílem provoz kina ukonèit. V položce 3319 jsme v loòském roce schválili opravu kostelních hodin, jistì to nebyla špatná investice zámek pokraèování na str.4 Støípky z Podralska Zmìna ceny pozemkù pro výstavbu RD Do dnešního dne projevilo zájem o tyto pozemky 8 žadatelù,avšak realizoval se pouze 1 prodej. Na zasedání ZMÌ 8.bøezna 2006 byla stanovena nová cena 200 Kè za m2. Zastupitelé mìsta snížením ceny za m2 doufají, že bude lépe naplnìn pùvodní zámìr mìsta rychlejší výstavba rodinných domù. Chovatelská kolonie U Lípy ZMÌ rozhodlo pøispìt obèanskému sdružení èástkou Kè jako pøíspìvek na elektrifikaci kolonie. Elektrifikací kolonie se vyøeší problém s instalací systému VISO (varovný informaèní systém obyvatelstva) a vyøeší se problém s veøejným osvìtlením dané lokality. Pøijetí dotace ZŠ Rekonstrukce ZŠ bude v prùbìhu roku 2006 pokraèovat. Prostøednictvím Ministerstva financí na základì schváleného státního rozpoètu ÈR byla pøidìlena dotace 15mil. Kè. V upraveném a schváleném rozpoètu mìsta na rok 2006 je již zahrnut podíl mìsta ve výši tis.kè. V letošním roce je zámìrem provést rekonstrukci atria a èásti školního høištì, kde se vybudují dvì multifunkèní školní høištì. Chránìný SYMBOL V ÈR existuje více jak 400 turistických informaèních center (TIC).Chránìný symbol,,íèka,, v zeleném poli smí používat asi 220 infocenter, jsou to ta, která splnila základní podmínky a uzavøela s CZECH TOURISMEM smlouvu. Stráž pod Ralskem je mezi nimi. Prodej bytù ZMÌ na svém zasedání schválilo prodej bytových jednotek z majetku mìsta. Základní cena za m2 prodávaného bytu je 400 Kè.Jedná se zhruba o 660 bytù a mìsto Stráž pod Ralskem mùže být pøi prodeji zastoupeno vybraným mandatáøem. Prodej bytù podle zákona è.72/1994 sb. je bìh na dlouhou tra a je nutné vìdìt, že na nìkteré domy si mìsto vzalo hypoteèní úvìr ( , , , , ), který se samozøejmì umoøuje. Je to otázka jednání s Komerèní bankou o zrušení zástavního práva.ve schválených pravidlech je zapracována i sleva z kupní ceny bytové jednotky. Pøi 100% prodeji všech bytových jednotek v pøíslušném privatizovaném domì bude pøiznána 10% sleva z kupní ceny bytu. Podrobné informace budeme pøinášet v pøíštích èíslech Varty. Strážská kronika Na zasedání RMÌ se louèila se svojí kronikáøskou èinností paní Ivana Bršlicová. RMÌ touto cestou dìkuje paní Ivanì Bršlicové za ušlechtilou práci a pøeje novì nastupující kronikáøce paní Evì Semotánové pevnou ruku pøi psaní.k podìkování se pøipojují i fotbalisté FK-Stráž p Ral., nebo odstupující kronikáøka nevynechala žádný odehraný zápas na domácím høišti.

2 STRANA 2 VARTA DUBEN 2006 pokraèování Køováèkova rubrika Když pominu Radu mìsta a zastupitelstvo, tak existuje ještì Kontrolní výbor, Finanèní výbor, Komise pro pøestupkové øízení, Komise životního prostøedí, Školská komise, Sociální komise, Sbor pro obèanské záležitosti. Nepoèítám Komisi povodòovou a osoby, které mohou oddávat. Takže celkem se jedná o 73 obèanù mìsta, kteøí by mìli skládat úèty svým volièùm a to jak uvádíš zejména rùznými zprávami a informacemi na strá-nkách Varty. Takže pokud by chtìli info-rmovat obèany, tak bude Varta opravdu zajímavá. Ovšem to platí z a p ø e d p o k l a d u, ž e z jejich èinností jsou nìjaké výstupy. Takhle to totiž vypadá, že se ve mìstì nic nedìje. Když jsem si proèítal pøíspìvky do Varty, tak jsem bohužel nenašel žádný od èlenù Rady mìsta,jedná se o pana Køes ana,jeøábka,schreyera,machytku a Humla. Zastupitelstvo zachraòují stále ti stejní, tedy pánové Horèík a Rychtaøík. Dost málo z toho poètu 73. Samozøejmostí je slovo pana starosty a obèas se mihne pøíspìvkem i pan místostarosta. Mnì osobnì by tøeba zajímalo, na co pøišel pøi své práci Kontrolní výbor, jaké pøípady v obecné poloze bez jmen samozøejmì øeší Pøestupková komise, jak si poèíná a jaké má výsledky Sociální komise atd. Bylo by toho urèitì dost. Ale asi se stejnì nièeho nedoèkáme. Nechci rýpat a nechci, aby to vyznìlo jako závist, ale snad se alespoò shodnou na svých pøípadných odmìnách a uvedou to ve Vartì. Tady musím napsat, že tuto in-formaci jsem již nìkolikrát zachytil. - / ironie / takhle si alespoò obèan myslet, že to je banda povaleèù, co nic nedìlají èekajíce na brebendy z mìstské pokladny, jakmile by zaèli psát, co vùbec dìlají, tak by se mohlo zmìnit veøejné mínìní a to asi nikdo nechce // ironie // Na závìr napíšu jen to, že s obìma pøíspìvky souhlasím, protože Varta má informovat obèany mìsta a tak nevidím jediný dùvod, proè by nemohly úøady, nebo rùzné komise informovat každý mìsíc o tom, co se u nich dìje. Pokud to jeden pisatel nazval ironií, tak mnì to osobnì pøipadá jako skuteènost. Pokud to není pravda, rád si svùj názor nechám vyvrátit. Pro zaèátek budu rád, když se nad tím alespoò zamyslíte. x-xao obèan mìsta ( ) Stráž Pod Ralskem - mìsto psích výkalù Nedávno jsem se pøistìhovala do vašeho mìsta. Byla jsem šokovaná neuvìøitelným poètem psích výkalù, které leží všude, kam se jen podíváte a kam šlápnete: na chodníku, vedle chodníku, pøed školkou, obchody, poliklinikou, paneláky, rozšláplé na rohožkách, v obchodech,na chodbách domù, ve výtazích, na koèárkách, na dìtských botièkách a ruèikách... Je velice zarážející a nepochopitelné, že to nikomu na radnici nepøijde nechutné. Jinak by už dávno zvýšili poplatky všem majitelùm pejskù tak, aby se složili na slušnou mìsíèní mzdu osoby, která by byla ochotna tuto práci dìlat za ta èuòátka, která své pejsky venèí a není jim trapné nechat tu zapáchající hromadu ležet. Bohužel, zavedení psích košù se minulo úèinkem. Lidé stejnì exkrementy nesbírali a vandalové rozházeli papírové sáèky po celém mìstì. Prosím vás, vždy je to ostuda nás všech, rozhlédnìte se kolem sebe! S pozdravem paní Eva Zatím co jsem minule psal o zatím neznatelném pøedvolebním dìní v našem mìstì, lecos se zmìnilo. Kvas zaèíná. Podle pøedbìžných zpráv mùžeme oèekávat 7-9 volebních uskupení, z toho nejménì polovinu rùzných nezávislých. Velmi záleží na tom, jak hlavnì tato uskupení dokáží naplnit literu zákona, která je daleko tìžší než u zavedených stran. Mimo jiné musí sehnat i stanovený poèet podpisù od obyvatel na svou podporu. Na posledním zasedání zastupitelstva byl pøedložen návrh na snížení poètu zastupitelù z 21 na 15. Návrh neprošel a osobnì si myslím, že je to dobøe. Pøi tolika volebních uskupení a souèasném volebním systému je velmi pravdìpodobné, že do zastupitelstva by se z každé skupiny dostal jeden, z nìkterých dva a je hotovo. Èili ti ostatní na kandidátkách by dìlali pouze køoví. Dùvodù mohu uvést víc, ale pro zjednodušení asi staèí. Noví lídøi by také mìli vìdìt, jaké akce jsou rozdìlané, v jakém èase je možné je dokonèit. Což je velmi dùležité, protože podle pilnosti pøedchùdcù klidnì budou polovinu volebního období ( i déle ) dodìlávat a nebudou mít èas ani prostøedky na své sny a plány. Zkrátka život a rozvoj mìsta je bìh na dlouhou tra. Stejnì dùležité je podrobné seznámení s rozpoètem, možnými Analýza výchozího stavu Stráž pod Ralskem se po objevu velkého ložiska uranu v 70. letech minulého století skokovì pøemìnila z rekreaèního letoviska na prùmyslové mìsto. Potøeba bytù pro zamìstnance vedla k pøekotné výstavbì panelových domù. Rekreaèní penziony byly zabrány pro kanceláøské potøeby. Mohutné státní dotace umožnily výstavbu obèanské vybavenosti v rozsahu pro ètyøtisícové mìsto nevídaném. Byl postaven velký kulturní dùm, poliklinika, krytý bazén, sportovní hala atd. Po pøechodu na tržní hospodáøství upadl zájem o uran a tok penìz se zastavil. Nìkteré stavby dobou utrpìly znaèné poškození zámek, malý kulturní dùm Družba,ubytovna è. 1 atd., jiné se daøí jen s problémy udržet v chodu. Možnosti rozvoje. Pro další postup je tøeba definovat problémy brzdící rozvojový potenciál mìsta. Cílem je vrátit alespoò èásteènì mìstu jeho pùvodní charakter vyhledávaného letoviska. Sídlištì byla stavìna neperspektivnì a tak hodnì chybí parkovací plochy. Panelové domy je potøeba komplexnì regenerovat nebo zprivatizovat. Celé sídlištì (mìsto) je tøeba revitalizovat výsadbou vhodné zelenì. Je nutné podporovat výstavbu rodinných domù. Využít spolupráce mikroregionu Podralsko pro propojení obcí znaèenými cyklostezkami. Spolupracovat v rámci mikroregionu se všemi infocentry, vèetnì nìmecké strany Žitavské hory a smìøovat ke zlepšené propagaci celé oblasti. Dùležité pro rozvoj je zpracování projektu a jeho následná realizace pro využití vodní nádrže k rekreaèním úèelùm (šatny, lesopark, tobogán, pùjèovna lodìk, obèerstvení, zapískování pláže atd.) Domy èp. 142 a 143 v Mimoòské ulici pøebudovat na multifunkèní centrum, sloužící strážským obèanùm i pøíchozím. Podporovat spolkovou èinnost v rùzných oblastech. Z tìchto dùvodù žádáme o grant è. 18 Podpora hospodáøsky slabých oblastí Libereckého kraje. Další podané žádosti o granty Libereckého kraje. G-2 Program obnovy kulturních památek Socha Sv. Valentina rozpoèet108 tis. žádost 54 tis. G-11 Program podpory kultury v kraji Výroèí narození D. J. Mayera rozpoèet 33,5 tis. žádost 16,5 tis. G-7 Program podpory ochrany pøírody Park v ulici Jezerní 1. etapa Kvas zaèíná zdroji dalších penìz, stanovení vývoje financí alespoò na nìkolik let dopøedu. Ale k vìcem konkrétním. Sice jsem se již nìkolikrát zmiòoval o problému námìstí, ale byl jsem požádán o širší názor. Asi všichni souhlasíme, že pøíliš dobrou vizitku pøi vstupu do mìsta nám nedìlá. Zarážející je, že pøedcházející poznámky nevyvolaly žádný vìtší ohlas. Pro staromilce trošku ohlédnutí do historie. Na dolním konci v r byl postaven Morový sloup. Na hoøením r socha Sv. Valentina. Podle dobového obrázku z r.1726 bylo námìstí holý plac s výše jmenovanými dominantami. Pozdìji byly vysázeny lípy a když vyrostly, tak místo jejich protøídìní, aby zbylé mohly pìknì košatit jim byly zkráceny vìtve, èímž se docílilo habitusu vrb a do budoucna se v podstatì nedalo dìlat nic jiného, než pokraèovat v devastaci a tím i ve zhoršování zdravotního stavu. Za éry uranu se námìstí krásnì vyasfaltovalo a vzniklo zde monstrózní autobusové nádraží. Zároveò v horní èásti byl postaven pomník A. Sochora. Souèasný stav je tedy neutìšený, námìstí neplní svou funkci a podle mého názoru je zralé na rekonstrukci. Mìla by být postupná, citlivá, rozložená do øady let tak, aby zde najednou nevznikla planina, která bude postupnì zarùstat zelení. Podle již dávno Starostovo slovo rozpoèet 48 tis. žádost 41 tis. G-8 Program podpory péèe o zvíøata v nouzi Podpora èinnosti zaøízení poskytujících péèi o zvíøata rozpoèet 45 tis. žádost 40 tis. G-20 Program rozvoje Libereckého kraje ke zvýšení bezpeènosti provozu na pozemních komunikacích Oprava a údržba dopravního znaèení rozpoèet 40 tis. žádost 30 tis. G-11 Program kultury v kraji Koncert komorní barokní hudby zpracovaných studií by mìla být obnovena zeleò uprostøed námìstí, prostor kolem Morového sloupu zbaven asfaltu a nahrazen odpovídající zelení, památník Sochora pøestìhován pøed školu, kde by bylo i lepší prostøedí odpovídající jeho významu. Po obvodu kolem domù chod-níky, celek doplnìn o odpoèinková místa. Letos je velmi vhodná doba pro zaèátek prací. Na spadnutí jsou finanèní prostøedky na opravu sochy Sv. Valentina. Samozøejmì logický požadavek a doporuèení památkáøù je osvobodit jej od 3 pøilehlých lip. Zároveò je v rozpoètu schválena èástka na pøestìhování sochora. Tím by se otevøela cesta pro rekonstrukci vrchní špièky námìstí. Mimo jiné ve vhodnì upraveném prostøedí a za krásného poèasí si dovedu dobøe pøedstavit svatby venku u Valentina. Pro ochránce zelenì - stav lip na námìstí není dobrý. I od zástupcù státní ochrany pøírody je již mnoho let doporuèení vzhledem k jejich vzrùstu a zdravotnímu stavu jejich výmìna. Proè k tomu zatím nedošlo? Pøiznám se, že ani já nemìl tolik odvahy se do toho naráz pustit. Ale postupnì rozložené do delšího èasového období... to by šlo. rozpoèet 100 tis. žádost 30 tis. G-7 Program podpory ochrany pøírody Obnova køíže s kamenným soklem rozpoèet 19,5 tis. žádost 17,5 tis. BORY Doufám, že námi vynaložená práce nevyjde vniveè a v nìkterých podaných žádostech uspìjeme a finanèní podporu získáme. Je to jeden za zpùsobù, jak uleh-èit rozpoètu mìsta. Mgr. Jiøí Vanìk, starosta

3 STRANA 3 VARTA DUBEN 2006 Dne mi byl doruèen pøedpis nájemného, platný od bøezna 2006, stejnì jako všem ostatním nájemníkùm. Po jeho prostudování mne napadla otázka, zda náhodou nebyla vyhlášena soutìž mìst o titul mìsto bezdomovcù a naše mìsto se do ní pøihlásilo. Pravda, pravdìpodobnost získání titulu v takové soutìži, pøi dnešních cenách nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v nájemních bytech v našem mìstì, je stoprocentní. Napovídá tomu struktura obyvatelstva, kterou Stráž pod Ralskem má a pracovní pøíležitosti v našem mìstì. Já sama jsem zamìstnaná, mám slušný pøíjem z práce na plný úvazek, ještì mám práci na úvazek vedlejší a musím øíct, že se mám co ohánìt, abych zaplatila stále rostoucí náklady na bydlení. Nedovedu si vùbec pøedstavit, jak budou hradit náklady na bydlení rodiny, kde se jejich celkové pøíjmy pohybují okolo 12 tisíc, nebo domácnosti, kde je jeden z rodièù na mateøské dovolené, èi ztratil zamìstnání, pøípadnì zamìstnání nemá ani jeden z nich. Pokud mají dvì dìti, což je bìžné a bydlí v bytì 1+3, náklady na bydlení se dostaly v souèasné dobì na výši 8,5 tisíce mìsíènì. Takové rodinì tedy zbývá na stravu, na obleèení a náklady spojené se školní docházkou dìtí, èástka 3,5 tisíce mìsíènì. Po zaplacení nákladù na bydlení se rázem taková rodina ocitne na hranici bídy. A jak budou náklady na bydlení hradit dùchodci, kteøí žijí již sami a jejich dùchod se pohybuje ve výši 6-7 tisíc. Pøestože mají nájemní byt o velikosti 1+1, jejich náklady na bydlení se pohybují okolo 3-3,5 tisíc Kè mìsíènì. Pokud pøipoèítáme náklady na léky a náklady na dopravu, na rùzná odborná vyšetøení, také zjistíme, že žijí tìsnì nad hranicí bídy. Automaticky zaène docházet k tomu, že lidé pøestanou hradit jako první náklady na bydlení. Mìstu porostou pohledávky za dlužným nájemným, které se stanou nevymahatelnými, jelikož nájemníci strážských bytù na jejich zaplacení nebudou mít a ani po soudním vymáhání je nezaplatí. Pouze dlužné èástky narostou o náklady na soudní vymáhání. Ze strany mìsta dojde k vystìhovávání neplatièù a naše mìsto se rázem stane mìstem bezdomovcù a nebo se brzy vylidní. Tato pøedstava mne skuteènì dìsí. V souvislosti s otištìným èlánkem pana Vlka v minulé VARTÌ jsem se informovala u prodejce tepla na cenu, kterou za jednotku tepla úètuje spoleènosti EC Stráž po Ralskem. Musím pøedstaviteli DIAMA dát za pravdu v tom, že cena tepla dodávaného do nájemních bytù se navyšuje o zisk tzv. pøekupníka, kterým je EC Stráž. Napadá mne otázka, proè vlastnì byla tato spoleènost založena? Je pro mìsto pøínosem? V souvislosti s tím jsem si prošla úèetní závìrku EC Stráž za rok Jaké bylo mé pøekvapení, když jsem zjistila, že spoleènost vykazuje za toto období záporný hospodáøský výsledek ve výši tisíc Bude Stráž pod Ralskem mìstem bezdomovcù? Èást ztráty je hrazena z rezervního fondu, který však èiní pouze ,- Kè. To tedy znamená, že stejnì zùstává ztráta ve výši ,- Kè. Z èeho bude tato ztráta spoleènosti hrazena? Ještì vìtším pøekvapením pro mne bylo, že podle výkazu zisku a ztráty èiní odmìny èlenùm orgánù spoleènosti, kterých je šest (3 èlenové dozorèí rady a 3 èlenové pøedstavenstva) 161 tisíc Kè. Když k tomu pøièteme náklady na sociální a zdravotní pojištìní a odvod daní, dostaneme se na úctyhodnou èástku jenom za tyto èleny orgánù spoleènosti, kteøí jsou z øad našich zastupitelù. Je nutné, pokud je spoleènost ve ztrátì, aby si vypláceli takové odmìny? A za co jim jsou vlastnì vypláceny? Jakou èinnost vlastnì tito lidé vykonávají? Na to by nám jistì mohl odpovìdìt pøedseda dozorèí rady pan Jeøábek. Potøebuje vùbec mìsto spoleènost, která hospodaøí se ztrátou? Nevytvoøili si nìkteøí naši radní z této spoleènosti tzv. trafiku a nájemníci jim hradí celkem slušný standard? Souèet zamìstnancù spoleènosti a èlenù orgánù èiní 15 lidí. Tento poèet lidí spravoval bytový fond v dobì, kdy byly všechny byty ve Stráži nájemní. V souèasné dobì však je poèet nájemních bytù minimálnì polovièní, ale aparát pro jejich správu je stále stejný, ne-li vìtší. A já se ptám, nebylo by levnìjší jak pro mìsto, tak pro nájemníky, kdyby správu bytového fondu provádìlo mìsto samotné? Proè mìsto pronajímá výmìníky, které má ve vlastnictví a na jejichž modernizaci vynaložilo nemalé prostøedky, umìle vytvoøenému èlánku, kterým je EC a tím zvyšuje náklady na bydlení pro své obèany? Je to snad tím, že vìtšina našich zastupitelù bydlí v bytech v osobním vlastnictví, nebo ve vlastním domì a proto tuto otázku vùbec neøeší? Vra me se ještì k èlánku pana Vlka, kde uvádí, že jejich dodávky a úètování tepla je kontrolováno státní energetickou inspekcí a proto z jejich strany nemùže dojít k pochybení. Ve výroèní zprávì spoleènosti se však doèteme, že kontrola byla provedena za období let 2001 a To však správu bytového fondu provádìla ADVENA. Za zjištìné nedostatky byla vymìøena pokuta a myslím, že nejen mne, ale i ostatní nájemníky by zajímalo, kdo tuto pokutu uhradil. Firma ADVENA již neexistuje. Bylo to snad EC, které však není nástupnickou organizací této spoleènosti? Výroèní zpráva spoleènosti EC je k mému údivu místy i velmi zábavná. Napøíklad v bodì, kde se hovoøí o tom, že spoleènost pokraèuje s postupným odstraòováním problémù a nedostatkù pøetrvávajících z období pøed pøevzetím správy bytového fondu. Ve spolupráci se zástupci mìstské rady a zastupitelstva prý byla rovnìž zpracována nová mandátní smlouva o správì, která je základem pro definitivní odstranìní uvedených problémù. Tato smlouva mìla vstoupit v platnost v bøeznu roku Myslím, že vìtšina z vás mi dá za pravdu, že problémy odstranìny nebyly, naopak mám pocit, že øádnì narùstají. Dodávky tepla jsou v takové kvalitì, že ve vìtšinì bytù se teplota nedostane výš než na 19 stupòù. Co se týká reklamací vyúètování, je i nadále ze strany EC porušována vyhláška, jelikož spoleènost na reklamace nereaguje a písemnì nájemníkùm neodpovídá, natož aby cokoli vysvìtlovala, jak jí to vyhláška ukládá. Jediná reakce, které se reklamující nájemník doèká je ta, že pokud má pøeplatek, je mu tento razantnì snížen, nebo je mu zvýšen nedoplatek, aby to již více nezkoušel. A to už nemluvím o tom, že každý rok jsou nám doruèována nejménì dvì až tøi vyúètování bez jakéhokoli vysvìtlení. U této spoleènosti je také možné, že úplnì s pøehledem vyplatí nájemníkovi na složenku nezanedbatelnì vyšší èástku, než je v roèním vyúètování uvedena a nikomu tyto peníze nechybí. Odborník žasne a laik se diví. Uvidíme tedy, nakolik je výroèní zpráva pravdivá a co ukáže další kontrola státní energetické inspekce. Dalším nemalým problémem je odstraòování závad v bytech. Ty se témìø neodstraòují a když, tak nejdøíve 3 mìsíce po nahlášení a po nìkolika urgencích s tím, že mìsto nemá finanèní prostøedky na jejich odstranìní.to, že mìsto nemá peníze slýcháme stále èastìji, ale ještì nikdy jsem neslyšela, že by správce bytového fondu hledal zpùsob, kde finance ušetøit a pøi tom by staèilo jen dodržovat zákonný postup a provádìt kontrolu provádìných oprav. Ptá se však nìkdo nájemníka, zda má peníze na zaplacení nájemného? Samozøejmì, že neptá. Pokud neplatí, je pro porušení nájemní smlouvy vystìhován. Jakou však máme možnost my, nájemníci, když k porušování nájemních smluv dochází pronajímatelem, resp. Správcem bytového fondu. Z vlastních zkušeností vím, kde uniká pomìrnì slušná èástka penìz z fondu oprav. Napøíklad: je objednána firma na odstranìní závady, ta závadu odstraní a provedené práce jsou jí zaplaceny. V zápìtí se však ukáže, že závada nebyla odstranìna a na místo provedení reklamace vùèi této firmì, která by opravu musela provést v dobì záruky zdarma, je pøizvána k odstranìní závady firma jiná a opìt je jí zaplaceno. Pøestože jsem na tuto skuteènost upozornila, nic se nezmìnilo. Tak proè v tomto stylu nepokraèovat? Vždy nájemníci to zaplatí. To je však ta lepší varianta, v mnoha pøípadech závada není odstranìna vùbec a právì pro její neodstranìní vznikají závady daleko závažnìjší a samozøejmì také nákladnìjší na odstranìní a opìt to zaplatí všichni nájemníci. Také dochází k financování oprav závad, které vznikly nedodáním fakturovaného zboží, èi neprovedením zaplacených prací, jako je tomu u nástavbových bytù, kde mají napø. všechny byty na balkonech vnitøní dlažby, které postupnì vypraskávají. Nefunguje odvìtrání koupelen, které tímto plesniví a jsou hygienicky závadné, ale mìsto se za dobu 6 let nedostalo k odstranìní tìchto závad. Dále jsou vedeny spory o zateplení domu. Je nedostateènì zatepleno, èi je to vada projektu? Byty pùvodní topí na polovinu a mají v bytech stejné teplo, jako je v bytech nástavbových, pøi plném výkonu topení. Zabýval se nìkdo touto otázkou? Byla provedena kontrola právì tìchto dodaných prací? V tomto výètu bychom mohli pokraèovat. Ale hlavnì, že vedení spoleènosti je se sebou tak náramnì spokojeno a konstatuje zlepšení stavu. Možná by bylo dobré, kdyby byla tato výroèní zpráva zveøejnìna ve VARTÌ. To by se mnozí z nás divili. Nicménì mi asi dají obèané našeho mìsta za pravdu, že takovou spoleènost opravdu mìsto nepotøebuje. Èinnosti, které EC zajiš uje, by s pøehledem zvládlo 5 zamìstnancù mìsta a rázem by mìsto ušetøilo náklady za dalších 10 lidí. Uvádìný poèet lidí (5) by to v pohodì zvládl, pokud by tito lidé byli kvalifikovaní a ochotní pracovat, kteøí by si uvìdomovali, že jsou placeni právì z penìz daòových poplatníkù a také nájemníkù tohoto mìsta. S takovým pøístupem by se nám potom nemohlo stát, že nás z domovní správy arogantnì vyhodí nebo nám doporuèí, abychom si závady odstranili sami a nebo naše ohlášení závad prostì ignorují. Navíc mìsto by mìlo daleko lepší možnost pøímé kontroly a za pronájem kanceláøských prostor by se také ušetøily nemalé finanèní prostøedky. Potom bychom nemuseli mít obavy, že naše mìsto brzy bude mìstem bezdomovcù a nebo, že budeme nuceni bydlet v 10-ti èlenných komunitách v malých bytech, abychom utáhli trafiku nìkterých našich radních. Ti si zøejmì vùbec neuvìdomují, jak je již situace vážná. Nebo jsou snad pøesvìdèeni, že obèané tohoto mìsta vydrží a dají si líbit všechno? Spoléhají snad na nízké právní vìdomí obèanù tohoto mìsta? Jak dlouho budou ignorovat skuteènost, že byli voleni právì proto, aby hájili zájmy svých volièù, resp. obèanù mìsta, nikoli svoje? Právì vzhledem k výše uvedeným skuteènostem a vlastním zkušenostem musím zkonstatovat, že sice nevím, koho do komunální politiky volit budu, jelikož kandidátky ještì známy nejsou, ale zcela jistì vím, koho urèitì volit nebudu. A vy, vážení obèané, byste také mìli zvážit volbu svých kandidátù, pokud nechcete, aby se má pøedpovìï vyplnila. Brigita Suchardová Nìkolik poznámek a informací k èlánku paní Suchardové Paní Suchardová se ptá proè existuje Energetické centrum Stráž a.s. (EC) a zpochybòuje její potøebu. Na svùj názor má jistì právo. Má také právo èinit kroky k tomu, aby její názor získal vìtšinu ve mìstì, s pøíslušnými následky. K tomu je urèeno zastupitelstvo, nebo tuto spoleènost zakládalo Mìsto a mìlo k tomu jistì své dùvody. Rovnìž správu bytového fondu mìsta (SBF) provádí EC na základì rozhodnutí Mìsta. To všechno jsou fakta, která existují mimo vùli zamìstnancù EC. Co se mi však nelíbí je, že paní Suchardová používá k pøesvìdèování veøejnosti nefér zpùsobù. Vytrhuje èísla a informace z kontextu a øadí je do jiných souvislostí a názorù. Konkrétnì. a) Paní Suchardová objevila ve výsledné ce nì tepla EC zisk a to dotazem na DIAMU. Je tedy DIAMO nezávislým orgánem nebo tím kdo mùže toto posuzovat? Zisk byl, je a bude souèástí kalkulace všech provozovatelù tepelných zaøízení a dodavatelù tepla, stejnì jako všech dodavatelù èehokoliv. Dùležitá je vždy jeho výše a pøimìøenost v souvislostech. EC poskytuje (na rozdíl od DIAMA) svým odbìratelùm po celou dobu své existence kalkulace ceny tepla vèetnì zisku a to vždy s komentáøem k u- pøesnìní souvislostí. Ve svém døívìjším èlánku k cenám tepla jsem poukázal na možnost každého seznámit se s podrobnostmi. V pøedbìžné kalkulaci na rok 2006 je výsledná cena tepla vè. DPH 501,83 Kè/GJ a z toho zisk 4,-Kè/GJ. Domnívám se, že v kalkulaci jsou podstatnìjší položky k diskuzi. b) Dále paní Suchardová s pøekvapením zjistila vykázanou ztrátu spoleènosti za rok Zdrojem informací je veøejnì pøístupná èást Obchodního rejstøíku, kam spoleènosti povinnì poskytují Výroèní zprávy a úèetní závìrky. Každý tedy má možnost si pøeèíst, že v uvedeném materiálu je toho napsáno více. Je tam uvedeno, že ztráta byla úèetnì vykázána za nesplacenou pohledávku za odbìratelem tepla na doporuèení auditora. Smysl to má ten, že se tím snížila daòová zátìž, nebo i nesplacená pohledávka je souèástí daòového základu. Souèasnì byla pohledávka dále vymáhána soudní cestou. Navíc dnes je záležitost vyøe-šena a ztráta se nekoná. Rovnìž informace o pokutì pochází ze stejného zdroje, ale také je tam uvedeno, že dùvodem k pokutì byly kroky bývalého vedení EC v dobì kdy Mìsto Stráž bylo menšinovým akcionáøem. Firmy ADVENA se tato záležitost nikdy netýkala. Pokuta byla zaplacena z rezervního fondu, který akciové spoleènosti tvoøí povinnì. c)veškerou provozní èinnost EC vykonávají zamìstnanci spoleènosti a tìch bylo a je: 1) Licencovaná èinnost Rozvod tepla a vedení spoleènosti 1x pracovník - technik, ekonom a øeditel spoleènosti 1x pracovník - úètárna provozní a mzdová 1x pracovník - administrativa, fakturace, personalistika 2) SBF (od ) 1x referent - nájemné, nájemní smlouvy, pokladna 1x referent - evidence, úklid, opravy, odeèty mìøidel, vyúètování služeb 1x vedoucí - faktury, podklady k vyúètování, platební styk- banky, plánování Po dobu existence ubytovny pro neplatièe (do ) 1x ubytovatelka a vedoucí Na základì rozhodnutí Rady mìsta : 1x domovník v è.p. 367 (vìžák) na zkrácený pracovní úvazek Dále se, v závislosti na zpùsobu úklidu (dodavatelsky nebo vlastními pracovníky), vyskytovali jako zamìstnanci uklízeèky v rùzném poètu a vždy na zkrácený pracovní úvazek 1-6 hodin dennì. Na základì rozhodnutí pøedstavenstva spoleènosti a Rady mìsta se snižuje od poloviny roku 2006 poèet pracovníkù na SBF na 2. 3) Pøedstavenstvo a dozorèí rada spoleènosti jsou orgány ze zákona jmenované Radou mìsta, vèetnì jejich odmìòování. Jsou to orgány øídící a kontrolní, zastupující zájmy Mìsta v EC a nevykonávají žádnou provozní èinnost. Jsou však za spoleènost odpovìdny ze zákona. Ladislav Vlk, øeditel Reakce na èlánek V èlánku,,stráž p R. mìsto bezdomovcù,,odstartovala pí.suchardová podzimní komunální volby. Jak lze rozvíjet zdravé sebevìdomí, pøimìøené sebehodnocení a upøímnost vùèi sobì a ostatním pøedvedla autorka èlánku pí.b.suchardová. Nároèné životní situace èasto doprovází riziko sporù. Dovedeme nesouhlasit a zároveò respektovat pravidla hry, jak zvládáme hnìv a zlost, jak se vyrovnáváme s kritikou usnadòující nám cestu k zásadám otevøeného jednání.obdivuji pí.b.s.,že kromì své hlavní práce a práce vedlejší dokáže psát tyto dopisy i když pøipouštím v nìkterých pøípadech i pravdivé. Navýšení ceny tepla se nevyhly ani družstevní byty ani byty v osobním vlastnictví. Pøesto je zdražení tepla podsouváno radnici.cena tepla od primárního zdroje v roce Kè v roce letošním pak Kè.

4 STRANA 4 VARTA DUBEN 2006 Pøesnì jak bylo uvedeno, v rozpoètu na rok 2005 jsme spoléhali na dotaci z Ministerstva kultury na záchranu památek. Mùžeme se shodnout na tom, že pro mìsto je obnova zámku nedostupným snem. Zdravý rozum napovídá, že støecha dává nadìji do budoucnosti, že jednou bude zámek zámkem a ne trosky. Pokud se podaøí získat dotaci a bude nutno pøiložit vlastní finance, je možné øešit situaci rozpoètovou zmìnou pokud to rezervy dovolí. Projekty a stavební dozor je nutno zabezpeèit - odbornì odhadnutá èástka je v rozpoètu veøejný rozhlas probíhá rekonstrukce a zároveò udržovací práce èástku není možno snížit 3349 ostatní správa ve sdìlovacích prostøedcích VARTA - suma je dána smlouvou s tiskárnou, snížení možno øešit pouze snížením nákladu nebo místo mìsíèníku vydávat dvoumìsíèník zájmová èinnost schvalování pøíspìvku na jednotlivé akce spadá do kompetence Rady mìsta. Dùvìra v doporuèení komise kultury a sportu vedla k návrhu èástky do rozpoètu. Peníze budou pøidìlovány podle kalendáøe akcí SPOZ není nutno komentovat - aktivita nenároèná, obìtavá a nanejvýš potøebná 3429 PO PANDA SPORT Pøíspìvek do organizace PANDA SPORT je èasto zamìòován za podporu podnikání. Bohužel nebo bohudík naše mìsto získalo jedineèná zaøízení, která by si se svými ètyømi tisíci obyvatel nikdy nemohlo poøídit. Sportovní zaøízení jsou deficitní. Velká pøíležitost zkusit a zjistit proè nìkolik provozovatelù restaurací neuspìlo, se naskytla pøijmutím nabídky firmy GT. Zkusíme a uvidíme, chce to jen trochu èasu, pohlídat skuteèné náklady a výnosy a podle toho se rozhodnout Dùm s peèovatelskou službou V dobì zahájení èinnosti DPS byla pøedložena rozvaha o dodávání peèovatelských služeb na smlouvu od jiného dodavatele, dle propoètù by mìsto stály o 30% více. Nemyslím, že chod DPS zachrání rozpoèet mìsta, stavba DPS byla zastupitelstvem schválena i po té, co byli seznámeni s náklady na provoz. Prùmìrný vìk obyvatel DPS je 70 let a jistì se mnou souhlasíte, že si zaslouží èisté chodby, spoleèné prostory, èistý chodník a upravenou zahradu veøejné osvìtlení pøi rùstu cen el. energie odpovídá èástka v rozpoètu nezbytné spotøebì 3635 územní plánování jedná se o pøípravu projektù pro rozvoj mìsta 3639 komunální služby Mùžeme diskutovat o spokojenosti nebo nespokojenosti obèanù s provádìním úklidu, údržby místních komunikací nebo chodníkù. Jde o služby nanejvýš nutné a mùžeme uvažovat i o navýšení èástky. Práce technické správy mìsta v této oblasti je oceòována spíš obèany okolních obcí. Pøestìhování TSM do objektù bývalé SÚK si vyžádá další náklady na provoz bezpeènost a veøejný poøádek plný poèet strážníkù odpovídající náklady 5512 Požární ochrana Zajištìní provozu jednotky SDH Naše jednotka SDH je zahrnuta do Integraèního záchranného systému Libereckého kraje, z toho vyplývají i zvýšené nároky na zajištìní chodu jednotky èinnost místní správy Nároky na èinnost správních orgánù neustále stoupají. Vstup ÈR do Evropské unie pøinesl øadu zmìn, pøedevším ale navýšení administrativy. Na investièní akce tak zbývá nìco málo pøes 4 mil.kè. Rozpoèet jako celek vychází schodkový v celkové výši témìø 6 mil.kè. Na srovnání schodku využívá rezervy vytvoøené v pøedchozích letech (na stranì zdrojù zmìna stavu na bankovních úètech cca 15 mil.kè, na stranì výdajù rezervy cca 9 mil.kè). Vzhledem k rozpoètovému schodku je nutno v pøíštích letech racionalizovat èinnosti úøadu a dalších zaøízení, aby bylo možno sestavovat rozpoèty vyrovnané a zbylo více prostøedkù na investièní akce. Mgr. Jiøí Vanìk pokraèování na další stranì

5 STRANA 5 VARTA DUBEN 2006 dokonèení str.4 Vracím se opìt po delší odmlce k problematice týkající se zpùsobu odkládání odpadù ve Stráži pod Ralskem. Stalo se v našem mìstì již tradicí, že veškerý objemný odpad odkládají obyvatelé k nádobám urèeným na smìsný odpad. Pracovníci technické správy mìsta ( rychlá rota) proto následnì každé ráno objíždí jednotlivé ulice mìsta a tento odpad sváží na místo k tomu urèené, kterým je sbìrný dvùr. Každé ráno nás èeká stejný žalostný pohled, ulice hyzdí nevzhledné hromady nábytku a dalšího odpadu odloženého u kontejnerù. K tìmto pøípadùm by nemìlo vùbec docházet. Každý obèan, který odloží odpad na jiném místì než k tomu urèeném, se dopouští pøestupku proti veøejnému poøádku podle zákona è. 200/ 1990 Sb.,o pøestupcích, kdy za tento pøestupek mu bude uložena pokuta v pøípadì, kdy se toto prokáže. Dne vstoupila v platnost obecnì závazná vyhláška è. 1/ 2006 o systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù a nakládání se stavebním odpadem na území mìsta Stráž pod Ralskem,vydaná na základì zákona è. 185/20010 Sb.,o odpadech a zákona è. 128/2000 Sb.,o obcích. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt nebo se na území obce zdržují a plynou z ní pro obèany povinnosti tøídit a shromažïovat odpady podle systému urèeného obcí. V praxi to zjednodušenì znamená tøídit a ukládat odpad do nádob a na místa k tomu urèená : - smìsný komunální odpad- typizované kovové nebo plastové nádoby, Návštìva knihovny a informaèního centra V pondìlí 6. bøezna jsem krátce pøed 18 hodinou navštívil prostory naší mìstské knihovny a informaèního centra. Byl jsem mile pøekvapen s kolika lidmi jsem se zde ještì v tuto dobu setkal. Zájem mladých samozøejmì pøedevším poutal internet, který je zde za symbolický poplatek k dispozici na 3 poèítaèích. Ale byl jsem pøíjemnì pøekvapen, kolik lidí si právì v tuto dobu pùjèovalo knížky, kolik jich také využívalo prostory knihovny ke ètení a ke studiu. Byl to pøíjemný pohled, rozhodnì pro mne pøíjemnìjší než pohled na jejich vrstevníky, kteøí tráví èas v hernì v Kulturním domì U Jezera. Ano slyšel jsem argument, že ti, co utrácejí své peníze v této hernì, vlastnì pøispívají na uhrazení provozních nákladù kulturního domu. Ale nemohu to nìjak strávit. A na druhé stranì zase slyším argumenty, že knihovna a Informaèní centrum jsou pro mìsto obrovskou zátìží. Kladu si v této souvislosti otázku, jak peníze pøevrátily hodnotový žebøíèek v naší spoleènosti. Fandím tìm mladým, co mají touhu po literatuøe, co se chtìjí dozvìdìt co nejvíce pomocí internetu a doufám, že v tomto mìstì bude tìch fandících lidí více. Pobyl jsem chvíli v knihovnì, nasával tu duchovní atmosféru a popovídal si i s pracovnicí IC paní Humpolákovou o její práci a dalších námìtech pro rozšíøení èinnosti. Tolik diskutované IC je vlastnì teprve na zaèátku své èinnosti. Doufám, že rozumní lidé dají IC pøíležitost, aby nejen v letošní turistické sezónì poskytovalo služby návštìvníkùm a pomáhalo vytváøet pøíznivý obraz našeho mìsta. Je jistì hodnì námìtù, jak je možné èinnost informaèního centra doplnit, ale to už je nad rámec tohoto krátkého pøíspìvku. Pøeji pracovnicím knihovny a IC hodnì chuti a optimismu do jejich práce. Budou to jistì potøebovat. text a foto: Ing. Petr Køes an- radní mìsta Upozornìní pro obyvatele O obnovì èinnosti Biberovy spoleènosti (BS) v našem mìstì Stráž pod Ralskem jsme již psali. Na svou èinnost, resp. na nastartování èinnosti za úèelem zahájení prací ve prospìch mìsta Stráže p. R., získala BS od Mìsta Stráž pod Ralskem dar ve výši ,- Kè. V souèasné dobì má 14 èlenù. Svou aktivitu zamìøila BS na vše co souvisí se spoleèenským životem ve Stráži pod Ralskem - a má to také první výsledky! Byli zpracovány a pøijaty dva projekty: BIBEROVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI a WWW STRÁNKY BIBEROVY SPO- LEÈNOSTI VE STRÁŽI POD RALS- KEM. Biberovy hudební slavnosti by se získáním dotace mohly rozšíøit v letošním roce o další koncert živé hudby v záøí (pozn.: první koncert živé hudby se má uskuteènit dne ) a poslechové hudby v opraveném interiéru kostela sv. Zikmunda každou nedìli v letní sezónì. Za tímto úèelem by v rámci tohoto projektu mìly být vytvoøeny také informaèní a propagaèní materiály (pohlednice, poutaèe, plakáty, brožury o barokním hudebním skladateli H. I. F. Biberovi, rodáku ze Stráže p. R. apod.) Souèástí projektu je také oprava pøístupové cesty do kostela (schody, dlažba, opìrné zdi) a oprava, resp. zprovoznìní varhan v objektu kostela. Celkem se jedná o projekt za cca 450 tis. korun, které by mìsto mohlo získat. Druhý projekt by mìl vytvoøit potøebnou komplexní informaci o Stráži. O památkách, o osobnostech Stráže i životì ve Stráži pod Ralskem a okolí. Stránky by mìly být doplnìny mapkami s vyznaèením pøístupu k jednotlivým objektùm a lokalitám. Mìly by zde být základní informace o turistických stezkách, cyklostez- MÌSTSKÁ KNIHOVNA A INFORMAÈNÍ CENTRUM NABÍZÍ od MOŽNOST KOPÍROVÁNÍ A FAXOVÁNÍ PRO VEØEJNOST - tøídìný odpad nádoby barevnì odlišené (modrá-papír,zelená- sklo, žlutá-plasty) - odpad nebezpeèný nebo objemný(televize, lednice,pneumatiky,barvy, zneèištìné obaly, koberce, nábytek, sporáky,..) pøedávat bezplatnì na sbìrném dvoøe (pro obèany ze Stráže pod Ralskem) Pro informaci uvádím, že sbìrný dvùr provozuje mìsto Stráž pod Ralskem v ulici Mimoòská èp. 75 ( bývalý areál SUK) ve Stráži pod Ralskem, odpad od Vás pøevezme obsluha dvora, která je pro obèany Stráže k dispozici ve dnech úterý až sobota v dobì od 10,00 hodin do 18,00 hodin. V souèasné dobì sbìrný dvùr není obèany dostateènì využíván, nechci se zabývat otázkami, zda jde jen o neznalost, neochotu èi pohodlnost, ale myslím si, že bychom mìli všichni znát nejen svá práva, ale i své povinnosti. Pøesné znìní obecnì závazné vyhlášky lze zjistit na internetových stránkách mìsta nebo na Mìstském úøadì ve Stráži pod Ralskem, další pøípadné dotazy týkající se nakládání s odpady, Vám ráda zodpovím v budovì MìÚ kanceláø è. 7 nebo na telefonním èísle Monika Procházková vedoucí oddìlení technické správy mìsta Biberova spoleènost kách, poskytovaných službách apod. Stránky budou doplnìny o fotografie s popisem a budou pøeloženy do angliètiny, nìmèiny a polštiny. Tyto stránky by se mìly stát souèástí www-stránek obcí a mìst v okolí a mìly by být zdrojem pro místní obèany, ale také pro turisty, které bychom chtìli do našeho mìsta pøilákat. Tento projekt má být za 152 tis. Kè. Upøímnì - napsat o tom pár øádek, to je to nejlehèí. Vytvoøit projekty, poshánìt všechny potvrzení, osvìdèení, výpisy to už bylo nároènìjší a nebojme se to nazvat pravým jménem - bylo to velmi nároèné. Ale to nejnároènìjší nás teprve èeká! A jak bylo napsáno v úvodu - projekty byly sice zpracovány, projekty jsme i vèas odevzdali, projekty jsme pak i obhájili a byly pøijaty, ale nebyly ještì vybrány. Pokud budou naše projekty vybrány termín je a penízky dostaneme, tak zabezpeèit dle harmonogramu všechny tyto èinnosti znamená velmi mnoho další práce. A co je nejzávažnìjší musíme dodržet všechna pravidla tak, abychom nemuseli tyto peníze vracet!!! Zatím jsme se setkali vždy s pomocí od nìkterých lidí, jako je napø. paní Helena Bušová ze stavebního úøadu ve Stráži pod Ralskem. Moc nám pomohla se zajiš ováním podkladù ve vìci zamýšlené opravy schodù u kostela. To, s èím vším nám pomohla pøi zpracovávání projektu, to bylo nad rámec její povinnosti, my to víme a ještì jednou jí moc dìkujeme. Dìkujeme i všem ostatním, kteøí nám s projekty pøi jejich zpracování pomohli a pøejeme Stráži pod Ralskem, aby peníze prostøednictvím tìchto programù získala Za BS: Eduard Horèík a Vìra Bradáèová

6 STRANA 6 VARTA DUBEN 2006 Mìstská policie informuje: Krádež víka kanálu - statek Dne ve 13:20 hodin obdržela Mìstská policie Stráž pod Ralskem oznámení, že v prostoru objektu bývalého statku jsou dvì osoby, které nakládají do osobního vozidla litinová víka z kanálù. Hlídka Mìstské policie Stráž pod Ralskem se neprodlenì odebrala sl. vozidlem na místo, kde zadržela dvojici pachatelù z Liberce, kteøí se pomocí osobního vozidla Škoda Felicia a tažného lana snažila vytrhnout litinové víko kanálu za úèelem odvozu do sbìrných surovin, kde by víko zpenìžili. Tito pachatelé byli pøedání k dalšímu šetøení Policii ÈR. Strážníci MP by tímto chtìli podìkovat za všímavost obèanù, kterým není lhostejné rozkrádání majetku našeho mìsta a na takovéto chování upozorní. K.M. rozhodnì zavolejte na telefonní èíslo Mìstskou policii, která má pøehled o všech odchycených zvíøatech a ihned vám podá všechny potøebné informace ohlednì vašeho dotazu. Pokud od ztráty vašeho zvíøecího kamaráda uplynulo již nìkolik dní, je velice pravdìpodobné, že jej strážníci pøevezli do útulku do nedalekého Dobranova, kde si svého ètyønohého útìkáøe mùžete osobnì vyzvednout. V tìchto dnech zahájil policejní komisaø trestní stíhání proti povedenému trojlístku mladíkù ve vìku 27, 21 a 19 let, kteøí mají na svìdomí nìkolik desítek vloupání do garáží na Mimoñsku a ve Stráži pod Ralskem. Pøi své trestné èinnosti se nejvíce zamìøovali na garáže v Mimoni, konkrétnì v Pražské ulici. Jenom zde se vloupali od konce listopadu do ledna letošního roku do osmnácti garáží. Dovnitø se dostávali vìtšinou vypáèení garážových vrat a v nìkolika pøípadech i rozbitým oknem. Po jejich návštìvì pak mizelo pøedevším náøadí, pneumatiky ba i manželská postel a v jednom pøípadì dokonce originální videokazety s dìtskými pohádkami. Na svìdomí mají i dvì odcizená vozidla. V prvním pøípadì se jednalo o Škodu 105, která byla pozdìji nalezena odstavená v lesním prostoru u koupalištì v Mimoni, avšak již bez pneumatik, pøehrávaèe a vybavení. Ve druhém pøípadì ukradli Škodu 136. Ušetøeny nezùstaly ani garáže v nedaleké Stráži pod Ralskem. Zde se zlodìji zamìøili na MP zaznamenala nárùst oznámení o uhynulých ptácích Mìstská policie zaznamenala v posledních dnech zvýšený nárùst oznámení Strážských obèanù o uhynulých ptácích. Zatím se vždy jednalo o dravce, pìvce a v posledním pøípadì šlo o vodního ptáka volavku popelavou. Strážníci zajiš ují odklízení uhynulých ptákù z veøejných prostranství, vyjma pøípadù hromadného úhynu. Uhynulá zvíøata jsou vložena do dvou igelitových vakù a bezodkladnì pøevezena do nedalekého asanaèního podniku kafilérie Na Boreèku Mimoò, k podrobné následné analýze a provìøení nákazy ptaèí chøipky. Pøi nálezu více jak tøí uhynulých ptákù na jednom místì nebo pøi jiném podezøelém nálezu strážníci místo zajistí proti vstupu nepovolaných osob a pøivolají pracovníky veterinární správy. Stav ohlednì pøípadného úhynu vodních ptákù v lokalitách Strážských nádrží a tokù dennì nepravidelnì strážníci MP kontrolují. Strž.P.Vìchet Když se vám ztratí pes V minulém roce 2005 mìstská policie odchytila 35 volnì pobíhajících psù, kteøí skonèili v útulku. V letošním roce se pravdìpodobnì poèet tìchto zvíøat zvýší, protože jen za první dva mìsíce mìstská policie eviduje již 7 odchycených psù. Chtìli bychom touto cestou upozornit všechny zdejší majitele psù, aby dbali Obecnì závazné vyhlášky našeho mìsta a nevenèili své psy bez vodítka a identifikaèní známky v mìstské zástavbì. V opaèném pøípadì by se dopouštìli pøestupku Ostatní pøestupky proti poøádku ve státní správì a pøestupky proti poøádku v územní samosprávì, podle ust. 46 odstavec 2, zákona ÈNR èíslo 200/1990 Sb., o pøestupcích ve znìní pozdìjších pøedpisù s odkazem na OZV mìsta Stráž pod Ralskem. Za takový pøestupek mùže MP pokutovat až do výše 1 000,- Kè., na místì a Povedený trojlístek se vloupal do nìkolika desítek garáží Dubnickou ulici, kde jim za obì padlo dalších pìt garáží. Prùbìh vloupání a odcizené zboží bylo podobné jako v Mimoni. Kromì garáží se policistùm povedlo prokázat i to, že dva mladíci z povedeného trojlístku vykradli v Pertolticích pod Ralskem kabiny na fotbalovém høišti místního klubu. Po vypáèení vchodových dveøí i ochranné møíže z klubovny odcizili chladící pult, nìkolik prázdných sudù a barevný televizor. Stejní dva výteèníci byli v Mimoni pøistiženi na konci ledna pøi krádeži litinového nebo jej postoupit ke správnímu orgánu, kde za pøíslušný pøestupek mùže být uložena sankce až do ,- Kè. Do budoucna se chystá MP zpøísnit, a postihovat i ty obèany, kteøí si po svých psech neuklízejí exkrementy, kterých na sídlištích pøibývá a chovatelé psù jsou k tomuto problému lhostejní. Strž.Pavel Vìchet kanálového poklopu. Celková škoda kterou trojlístek napáchal byla vyèíslena na 190 tisíc korun. K jejich odhalení v nemalé míøe pøispìly poznatky policistù z obvodního oddìlení Mimoò a trpìlivá práce kriminalistù. Za trestné èiny krádež a poškozování cizí vìci jim teï hrozí až tøíletý trest odnìtí svobody. prap. Milan Bradáè tel: Uprchlíci èasto zaèínají ve Stráži svùj druhý život Novou vedoucí má od 1. bøezna Pobytové a integraèní støedisko ve Stráži pod Ralskem. Je jí Mgr. Romana Žatecká (40). Po nìkolika letech života v Ústí nad Labem jsem se vrátila domù, do Èeské Lípy. A našla jsem si novou práci, protože dojíždìt dennì do Ústí by pøi mém tamìjším pracovním vytížení bylo hodnì nároèné. Práci pro politiky Ústeckého kraje (pracovala jsem jako tisková mluvèí kraje a vedla kanceláø hejtmana) jsem tedy vymìnila za práci s uprchlíky a pro uprchlíky. Je to práce dotýkající se nejrùznìjších lidských osudù, práce s lidmi, kteøí jsou na nás v mnohém závislí. Je to práce, která se nedá ošidit, pokud máte srdce na správném místì. Aèkoli na první pohled je budova støediska ve Stráži pod Ralskem stále stejná, od 1. ledna 2006 zde došlo k významné zmìnì. Dosud tu pobývali lidé, kteøí požádali v Èeské republice o azyl a èekali, zda ho dostanou èi nikoli. A v této souvislosti musím zdùraznit, že získání azylu není jednoduché a mnoha lidem, mnohdy i celým rodinám, nebylo vyhovìno. Ve Stráži ale nyní žijí také ti, kterým Èeská republika v azylovém øízení vyhovìla. Jsou tedy z pohledu trhu práce, sociální a zdravotní oblasti èeští obèané, mají stejná práva a povinnosti. Zde bydlí na základì smlouvy o ubytování a toto ubytování si také hradí. Jejich bydlení zde konèí v okamžiku, kdy si najdou vlastní bydlení (nebo jim je nabídnuto v rámci státního integraèního programu). Pokud by snad mìl nìkdo pocit, že se jedná o život jako v bavlnce, tak se mýlí. Staèí si jen uvìdomit, že tito lidé si musí znovu najít své místo v životì a na trhu práce. Že musí navázat nové kontakty, pøátelské i pracovní, že se musí obejít bez své rodiny, kterou nechali v zemi pùvodu. Máme tu také samotné matky s dìtmi, které se rázem musí vypoøádat se starostí o sebe, ale i zajištìním budoucnosti pro své dítì, vybudovat novou rodinu. Lidé, kteøí byli ve své pùvodní zemi mnohdy dobøe finanènì zajištìní, se zde ocitají na hranici nouze a potøebují pomocnou ruku. Ta má mnohdy podobu dobré rady tu poskytujeme my, kteøí se staráme o jejich zapojení do života ale velmi èasto je žádané i pochopení a vstøícnost. Èerství azylanté se totiž teprve uèí orientovat mezi námi, to, co my umíme odjakživa, se oni snaží teprve pochopit - úøady, dopravu, hledání práce, bydlení a zaøizování bytu, pùjèky, sociální dávky, školy, jazyk Já osobnì vìøím, že problematické povìsti strážského støediska již odzvonilo a že jsme nyní na startu nové etapy, která pøinese bezproblémové soužití s obèany mìsta. Proto pro veøejnost chystáme také pár akcí, které bychom si chtìli spoleènì užít. Tak napøíklad proè nevyužít toho, že momentálnì ve Stráži bydlí hudební skupina Újezd, která okouzlila publikum na letních slavnostech v mnoha mìstech ÈR. V loòském roce totiž uspoøádala více než 20 koncertù a vydala vlastní CD. Až nás opustí zima, vyzveme na sportovní klání dìti i dospìlé, chystáme nejen sportovní den, ale také turnaje v šachu. A ženy pozveme na ochutnávky dobrot z národních kuchyní našich klientù; o výmìny receptù je totiž vždycky velký zájem a naše klientky jsou velmi šikovné kuchaøky, které potìší, když jejich dobroty ocení i jiní. Uprchlíci pøinášejí do Stráže peníze v podobì finanèních pøíspìvkù státu. I proto vìøím, že spolupráce s mìstem bude i nadále v pohodì. Podaøilo se nám napøíklad v minulých dnech spoleènì pøedat jeden integraèní byt. Žena, která ho získala, má ohromnou radost, tøebaže jí stále chybí mnoho z jeho zaøízení. Ale už teï se tìší, až syn zaène studovat støední školu a ona si otevøe kadeønictví. Doufám, že se jí sny o budoucnosti ve Stráži splní. TEPLO A JÍDLO VŠEM TEPLO A JÍDLO VŠEM kteøí zavítají do novì otevøených prostor místního autobusového nádraží ve Stráži Pod Ralskem strávit chvíle èekáním pøíjezdu svého autobusu, ale i široké veøejnosti. Dovolte mi tímto Vás srdeènì pozvat do èásteènì rekonstruovaných prostor, které budou èím dál lepší, kde Vám nabížíme: DENNÌ ÈERSTVÉ STRÁŽSKÉ PEÈIVO SVAÈINY POLOTOVARY SLADKOSTI OBÌDY I DOMÙ Tìší se na Vás nový provozovatel LIŠKA VE STRÁŽI NOVÉ SLUŽBY V MÍSTÌ PRO VÁS NABÍZÍ: ÈESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOØITELNA ( FORMÁNKOVÁ Romana ) * úvìr * upravit èi vypovìdìt smlouvu u lišky * sjednat penzijní pøipojištìní * investice pro výnos-podílové fondy, atd. * poradenství a inzerce v bydlení, smlouvy pro dìti, dùchodce i cizince * soutìže o výhry jako plyšová liška * zprostøedkování práce ( Kanceláø autobusového nádraží Stráž pod Ralskem )

7 STRANA 7 VARTA DUBEN 2006 Malé velikonoèní zastavení Vážení a milí ètenáøi Varty. Jak ten èas letí a jsou zde oèekávané jarní svátky plné pohody. Je to tak. Velikonoce jsou milými a svìžími svátky, na které jistì každý rád vzpomíná od dìtských let. A zvláštì pro køes any mají svùj hluboký význam pramenící z biblického pøíbìhu s tragickým zaèátkem a radostným koncem. Jistì se mnozí z nás v hodinách náboženství dozvìdìli o události, k níž došlo na hoøe Golgotì. Není snad jediného století, ve kterém by slavní umìlci (kterých bylo nesmírné množství) nepøedkládali své obrazy s Poslední veèeøí Pánì. Bylo by možné hledat a nacházet mnohá mravní pouèení z pøíbìhu na poèátku našeho milénia. Jisté však je, že inspirace z procesu inscenovaného témìø pøed dvìma tisíci lety, mravní odkaz sebeobìtování trvá dodnes. V biblickém pøíbìhu spolu s utrpením a køížem nejsilnìji pùsobí zmrtvýchvstání. Je mocným zdrojem životní touhy po vyšším, èistém životì a ra-dosti. Symbol této strastiplné pouti plné hrùzy, lidského ponížení a bolesti pøineslo klid pro všechny až po skuteèném vzkøíšení Ježíše Krista. Velikonoèní svátky nám pøipomínají ne-jen nejvyšší obì èlovìka, ale také velikou radost, nebo svým hluboce lidským obsahem k nám hovoøí i v souèasnosti. Velikonoce nebo také Svátky vzkøíšení jsou oslavou probouzejícího se jara, životodárné síly Zemì, ale i pobídkou konání dobra a také symbolem usmíøení. Pøivítejme nejen návrat Zvonù zpìt k nám domù, ale udìlejme radost i svým milým dìtem, rodièùm a všem koho máme rádi. Staèí dobré slovo, malované vajíèko, ale i pár kvítkù do dlaní. Prožijte svátky jara v radosti rodinné, ale i osobní. A se Vám vše daøí BOŠI Co možná nevíte o Velikonocích Hod boží velikonoèní pøipadá vždy na první nedìli po prvním úplòku následujícím jarní rovnodennost. Na nejzazší datum 25. dubna 1943 pøíštì se tak uskuteèní teprve v r (Urèitì si to nenechte ujít)! A co ta vajíèka? Zvyk dávat velikonoèní vajíèka vznikl v Persii, odkud jej pøevzali kromì køes anù i Hindové, ale také židé a Egyp ané. Èervené zbarvení, obvyklé u køes anù je pøipomínkou krve Kristovy. O velikonocích roku 1609 byl objeven v Tichém oceánu, nedaleko chilského popøeží ostrùvek, nazvaný podle doby objevení Velikonoèním ostrovem. V nìkterých evropských zemích je oblíbena zvláštní velikonoèní hra podobající se kuleèníku. Místo kuleèníkových koulí se však srážejí èervenì natøená vajíèka. Prohrává ten, jehož vajíèko døíve praskne. K lidovým zábavám a oslavám velikonoc napø. na Balkánì patøily ohòostroje a kanonáda. V tehdejším Sedmihradsku èekali mládenci na dìvèata s vìdry plnými vody. Tyto oslavy zùstaly v nìkterých oblastech Evropy až do dnešních èasù. A ještì snad nìco o námi oblíbené Anglii. Velikonoèní tradice v Anglii mají podobnì jako v dalších Evropských zemích starobylé koøeny. Støedovìkého pùvodu je zvyk dodržovaný na Zelený ètvtek, kdy královna zadává zvláštní støíbrné mince. Panovník jich rozdá právì tolik, kolik let trvá jeho vláda. Velký pátek je v Británii státním svátkem. Velikonoce jsou v Anglii stejnì jako u nás pevnì spojeny s jarem. Výraz Easter Velikonoce je odvozen od staré Vikingské bohynì EOSTRY, která je spojována nejen s kultem plodnosti, ale také s jarem. Vrátíme se ale zpìt do Èech, abychom si pøipomnìli, že právì u nás se udržují všechny dny, které právì k Velikonocùm patøí. A už je to škaredá (popeleèní) støeda nebo Zelený ètvrtek, kdy Kristus naposledy veèeøel se svými uèedníky. Kvìtná nedìle je týden pøed Velkou nocí. Jmenuje se tak podle toho, že tehdy Kristus zasypán kvìty vstoupil do Jeruzaléma. Køes ané slaví Velikonoce od roku 325 vždy první nedìli po jarní rovnodennosti a úplòku mìsíce. Proto jsou každý rok v jiném èase.je to nejvìtší svátek v køes anském náboženství, oslavujících zmrtvýchvstání JEŽÍŠE KRIS- TA.Ale naši ètenáøi jistì znají a vìdí, co k Velikonocùm patøí. Proto všem pøeji co nejhezèí velikonoèní dny plné klidu, pohody a radostí ze sváteèních dní. BOŠI NABÍDKA STAVEBNÍ SPOØITELNY ÈESKÉ SPOØITELNY, a.s P O T Ø E B U J E T E peníze na koupi bytu od mìsta? C H C E T E si pøi tom rekonstruovat koupelnu,kuchyò,byt? A L E máte jen malé vlastní úspory? M Y V Á M N A B Í Z Í M E M O Ž N O S T S P L N I T V Á Š C Í L!!! J A K? Finanèními prostøedky Stavební spoøitelny Èeské spoøitelny,a.s. až do výše ,-Kè na osobu bez ruèitele. P O D M Í N K Y? Mít vlastní úspory ve výši 11% z Vašeho cíle, bezúhonnost vùèi bankám,schopnost doložit pøíjem. C O V Á S T O B U D E S T Á T? Maximální mìsíèní zatížení: ,-Kè...546,-Kè ,-Kè ,-Kè ,-Kè ,-Kè K D E Z Í S K Á T E B L I Ž Š Í I N F O R M A C E? U paní Miloslavy VAÒUROVÉ manažerky ÈS-tel , Tìšíme se na váš zájem,spolu s pracovníky poboèky ÈS,a.s. v Èeské Lípì, kteøí se budousnažit uspokojit váš zájem s maximální vstøícností každý den PO-PÁ od hod. Kostel Sv. Zikmunda - aneb pøijïte mezi nás Vážení a milí vìøící, ale také ostatní spoluobèané. Pøedevším se Vám omlouvám, že se ètení o našem Zikmundovi zatím nedoèkáte. Souèasný stav nastávajícího jara a vše okolo poèasí nedovoluje podnikat jakékoliv práce na našem kostele. Zatím je vše ale v pøípravì na uvítání velkých jarních svátkù Velikonoc. Nebudete ochuzeni o mše ani o podrobnosti, co se bude v prùbìhu jarních svátkù dít. Vše se dozvíte vèas z pøíslušných upozornìní, která najdete jako Pozemky jsou v èásti mìsta ZÁTIŠÍ v ulici Krajní a ul. Lesní, p.p.è. 2135/1 st. p.è. 955, 956, 957, 958, 1057 a 1058 v k.ú. Stráž pod Ralskem Pozemky mají kompletní inženýrské sítì. Rostliny pøezimující v nìkolika druzích stádií napø. èesnek a trvalky je potøeba ihned zjara regeneraènì pøihnojit dusíkem v dávce cca 0,5 1kg/ar. Nejlepší je kombinace ledku amonného s vápencem (obsah dusíku 27%). Trávníky, kde se neaplikovala regeneraèní látka již v únoru, je potøeba aplikovat nejpozdìji v prùbìhu bøezna. Nejdùležitìjší je dávka dusíku, draslíku, tj. 1kg/ar síranu amonného a 0,5kg/ar síranu draselného nebo draselné soli. Nesmíme zapomenout pøihnojit jehliènany, kde je nutné a velmi dùležité nezapomenout hlavnì na hoøèík a draslík. Jehliènanùm v jejich rùstu nejvíce škodí chlorovaná voda a hnojivo s obsahem chlóru. Záhony pøed setím nebo výsadbou je vhodné pøihnojit pøedevším dusíkem a draslíkem v dávce 0,5-1kg/ar ledku amonného s vápencem a 0,5-1kg/ar síranu draselného. Balkónové kvìtiny se nedoporuèuje pøihnojovat døíve než 3 týdny po pøesazení. Založení nových trávníkù. Jarní výsevy se provádìjí pøedevším v dubnu a kvìtnu. Pøíprava pozemku musí být peèlivá. Nejprve zlikvidujeme vytrvalé plevele a zbytky starého porostu nejlépe totálním herbicidem. vždy vyvìšená na dveøích hlavnícho vchodu do kostela. Vìøím, že se obèas kolem kostela projdete a sami si všimnete, co se chystá.ochuzeni nebudete ani o sdìlení konaných jarních pobožností v Jablonném v Podještìdí. Doufejme, že se pøíroda umoudøí a velikonoèní svátky budou plné sluníèka a pohody. To vše vám pøeje i moje malièkost. Mìsto Stráž pod Ralskem NABÍZÍ POZEMKY NA STAVBU RODINNÝCH DOMÙ Pozemky mají kompletní inženýrské sítì, 2 cena pozemku 200 Kè/m Informace na odboru správy majetku Tel.: , Výživa rostlin BOŠI Po tøech až pìti týdnech postøiku herbicidem pohnojíme napø. draselnou solí, øádnì zryjeme, odstraníme pøípadné drny a necháme rozmrznout hroudy. Pøihnojíme klasickým hnojivem na trávníky, peèlivì srovnáme pozemek a udusáme. Travní osivo, pøíslušné pro úèel trávníkù ( okrasný, høištní, apod. ) vyséváme za bezvìtøí nadvakrát (do køíže) do suché ( nikoliv pøeschlé ) pùdy v množství cca 2,5kg osiva/ar. Pokud nezaprší, zaléváme opatrnì plochu konví nesmí docházet k posunu semínek nebo vytváøení nerovností pøíliš prudkým proudem vody. Je potøeba zabránit vyschnutí vyklíèených trav pøimìøenou opatrnou zálivkou. Další ošetøování se již øídí zásadami pro vzrostlý trávník. Pøíštì: Poškození a vzhled rostlin. Bøezen 1939 Josef Verzich Kvìtiny a dárkové zboží Poliklinika pøízemí Stráž pod Ralskem Tel Pondìlí-pátek Sobota 8-11 Èeskolipsko patøí pro svou polohu pøi hranicích k tìm konèinám naší vlasti, pøes které se ve všech staletích valily k nám zhoubné vpády cizích vojsk. Nejinak tomu bylo v bøeznu 1939, kdy se pøes naši konèinu valila nìmecká branná moc smìrem na Prahu. Ráno 15.bøezna 1939 zaèala okupace zbytku èeských zemí nacistickým vojskem a druhého dne vyhlásil Adolf Hitler v Praze Protektorát Èechy a Morava. Jeho cesta do Prahy tehdy vedla pøes Liberec, který se od podzimu 1938 (Mnichovská dohoda) nacházel již v øíšské Sudetonìmecké župì (zrovna tak i Stráž pod Ralskem patøila do župy Sudety, pozn. Dle údajù z roku 1929 bylo ve Stráži pod Ralskem 247 domù, 1066 obyvatel, z toho 47 Èechù a 972 Nìmcù). V Liberci nastoupil Hitler do pøipravovaného vlaku, který s ním projíždìl pøes nìmecké Jablonné a Mimoò do Èeské Lípy. Èeská Lípa byla tehdy na pøivítání Hitlera slavnostnì vyzdobena. Vlak s Hitlerem zastavil na dnešním nákladním nádraží (mnozí z nás toto nádraží pamatují jako železnièní stanici Èeská Lípa-mìsto, které se dnes nachází naproti nákupnímu støedisku Kaufland). Na tomto nádraží na Hitlera èekal Konrad Henlein, zakladatel fašistické Sudetonìmecké strany (SdP) v bývalém Èeskoslovensku, místodržitel v Sudetech. Nádraží již neneslo název Èeská Lípamìsto, ale bylo pøejmenováno na Lípa nad Plouènicí. Zde Hitler vystoupil z vlaku a po pøivítání v Èeské Lípì nasedl do auta a za doprovodu Henleina se vydal na cestu do Prahy, aby zde v Nìmeckem okupovaných èeských zemích vyhlásil protektorát Ing. Eduard Horèík

8 STRANA 8 VARTA DUBEN 2006 Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í ze 3. zasedání Rady mìsta Stráže pod Ralskem, konaného dne 15. února 2006 Pøítomni: dle presenèní listiny - 7 èlenù RMì Ovìøovatelé zápisu: pan Schreyer, pan Jeøábek R/39/2006 Zápis z jednání Komise kultury a sportu Rada mìsta bere na vìdomí zápis z jednání KKS ze dne a doporuèuje ZMì navrhované finanèní èástky na jednotlivé sportovní a kulturní akce zahrnout do rozpoètu na rok R/40/2006 Pozemky na stavbu rodinných domù lokalita Zátiší Rada mìsta doporuèuje ZMì snížit prodejní cenu pozemkù v této lokalitì. R/41/2006 Autobusová doprava a parkování autobusù ve mìstì Rada mìsta vzala na vìdomí prùbìžnou zprávu k této problematice a povìøuje vedoucí odboru kanceláø starosty, aby pøipravila návrh podmínek parkování autobusù pro spoleènost KOVBER s.r.o. R/42/2006 K Centrum žádost o finanèní pøíspìvek Rada mìsta žádosti nevyhovuje. R/43/2006 Daò z pøevodu nemovitostí Rada mìsta rozhodla, že mìsto uhradí daò z pøevodu nemovitostí ve výši ,- Kè ( smìnné smlouvy). R/44/2006 Jmenování èlena sociální komise Rada mìsta jmenuje s úèinností od dalším èlenem sociální komise paní Evu Pošvovou. R/45/2006 Svaz invalidù žádost o finanèní pøíspìvek na kulturní poøad Rada mìsta žádost zamítá a doporuèuje jednat o jiné vhodné formì pøíspìvku na èinnost svazu v roce R/46/2006 UNIE ROSKA, N. Bor - žádost o finanèní pøíspìvek Rada mìsta rozhodla pøispìt èástkou ve výši 1 000,- Kè na ozdravné pobyty pro postižené RS (roztroušená mozko-míšní skleróza). R/47/2006 Základní škola Stráž pod Ralskem pøijetí dotace Rada mìsta doporuèuje ZMì pøijmout dotaci ze st. rozpoètu ÈR - MF na dokonèení rekonstrukce Základní školy Stráž pod Ralskem. R/48/2006 Žádost o povolení stavebních úprav v bytì è. 9/342 Rada mìsta žádosti vyhovuje a souhlasí s provedením stavebních úprav v bytì tak, jak je pøedloženo v návrhu. R/49/2006 Pøidìlení volných bytù Rada mìsta rozhodla pøidìlit volné byty takto: 1+1 byt è. 8 Máchova è.p. 363 v kategorii B podle poøadníku 2+1 byt è. 24 Máchova è. p. 372 v kategorii B podle poøadníku Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku Termín: prùbìžnì R/50/2006 Rada mìsta bere na vìdomí: - návrh pravidel pro prodej bytù v majetku mìsta - informaci školské rady - informaci o putovní výstavì Lužické hory Mikroregion Podralsko Rada mìsta byla seznámena: - s návrhem kupní smlouvy na ubytovnu Máchova èp. 3 Stráž pod Ralskem - s návrhem rozpoètu mìsta na rok 2006 a pøedkládá rozpoèet veøejnosti k pøípadným pøipomínkám Ladislav Poncar místostarosta Mgr. Jiøí Vanìk starosta Upraveno v souladu se zák. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù! Pøítomni: dle presenèní listiny - 7 èlenù RMì Ovìøovatelé zápisu: pan Huml, pan Ing. Køes an 51/2006 Udìlení vìcného daru Rada mìsta udìluje vìcný dar v hodnotì 1 500,- Kè paní MVDr. Ivanì Bršlicové, jako podìkování za dlouholetou práci u pøíležitosti ukonèení èinnosti ve funkci kronikáøky mìsta. R/52/2006 Rozpoèet na rok 2006 Èlenové rady mìsta obdrželi upravený návrh rozpoètu, který bude pøedmìtem jednání ZMì. R/53/2006 Prodej objektu ubytovny Máchova èp. 3 Rada mìsta doporuèuje ZMì schválit zveøejnìní zámìru prodeje objektu ubytovny Máchova èp. 3, Stráž pod Ralskem. R/54/2006 Pøidìlení bytu zvláštního urèení v Domì s peèovatelskou službou Rada mìsta schvaluje pøidìlení bytu è. 16 v DPS dle pøedloženého návrhu sociální komise. Úèinnost nájemní smlouvy od R/55/2006 Prominutí poplatku z prodlení Rada mìsta vyhovuje žádosti paní H.N. a promíjí jednorázovì poplatek z prodlení ve výši 8 208,- Kè. Rada mìsta vyhovuje žádosti paní K. Š. a promíjí jednorázovì poplatek z prodlení ve výši ,- Kè. R/56/2006 Žádost o povolení splátkového kalendáøe Upraveno v souladu se zák. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù! Pøítomni: dle presenèní listiny19 èlenù ZMì Mgr. Jiøí Vanìk, Ladislav Poncar Ladislav Hájek, Jaroslav Hodaè, Ing. Eduard Horèík Karel Huml, Ladislav Jeøábek, František Kolaøík, Ing. Petr Køes an, Jaroslav Machytka, Petr Marek, Sylvie Mullerová, Oldøich Paur, Mgr. Pavel Polák, Bohuslav Rychtaøík, Petr Semotán, Jiøí Schreyer, Bohumil Tulis, Ing. Jan Voráèek Omluven: Ing. Martin Neznal Ovìøovatelé zápisu: pp. Kolaøík, Tulis Návrhová komise: pí Mullerová, p. Huml Z/15/2006 Žádost o finanèní pøíspìvek na elektrifikaci Chovatelské kolonie u lípy Zastupitelstvo mìsta souhlasí se zaøazením U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady mìsta Stráže pod Ralskem, konaného dne 1. bøezna 2006 paní Chromcová Rada mìsta postupuje žádost k rozhodnutí na zasedání ZMì R/57/2006 PO PANDA SPORT žádost o povolení konání rockového koncertu Rada mìsta souhlasí s konáním akce, podmínky budou projednány dodateènì. R/58/2006 Návrh zøízení povìøeného úøadu 3. stupnì v Mimoni Rada mìsta doporuèuje ZMì podpoøit zámìr mìsta Mimonì. R/59/2006 MEGA a.s. žádost o prodej pozemku Rada mìsta doporuèuje ZMì zveøejnit zámìr prodeje pozemku p.p.è. 1553/7. R/60/2006 Žádost o prodej pozemku na stavbu rodinného domu Rada mìsta doporuèuje ZMì schválit žadateli prodej pozemkové parcely è. 2135/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, pracovnì oznaèené è. 18. R/61/2006 Vyznaèení parkovacích ploch u Domu s peèovatelskou službou Rada mìsta vyhovuje žádosti vedoucí DPS a povìøuje odbor správy majetku MìÚ k realizaci úkolu. R/62/2006 Odmìny neuvolnìným èlenù ZMì Rada mìsta doporuèuje ZMì ponechat výši odmìn na úrovni roku R/63/2006 Žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje U S N E S E N Í Rada mìsta souhlasí s podáním žádosti o dotaci z grantového fondu LK Pøedmìt dotace: Opatøení na ochranu zranitelných úèastníkù provozu na pozemních komunikacích (drobné stavební úpravy, dopravní znaèení). R/64/2006 Prodej splaškové kanalizace Rada mìsta doporuèuje ZMì schválit návrh kupní smlouvy se Severoèeskou vodárenskou spoleèností, a.s. R/65/2006 Žádost paní Velinské o povolení smìny bytu Rada mìsta žádosti vyhovuje, uvolnìný byt bude pøidìlen v kategorii B podle poøadníku. R/66/2006 Pøijetí státní dotace dokonèení rekonstrukce Základní školy Rada mìsta doporuèuje ZMì schválit pøijetí dotace na dokonèení rekonstrukce Základní školy. R/67/2006 Plnìní rozpoètu za rok 2005 Èlenové rady mìsta obdrželi materiály k plnìní rozpoètu bude projednáváno na zasedání ZMì. R/68/2005 Obecnì závazná vyhláška - volný pohyb psù na veøejném prostranství Rada mìsta doporuèuje ZMì pøedložený návrh OZV schválit. R/69/2006 Pan L. B. posouzení žádosti o pøidìlení bytu Rada mìsta pøezkoumala zaøazení žádosti do poøadníku na pøidìlení bytu a trvá na striktním dodržení platných Pravidel pro pøidìlování bytù v majetku mìsta. z 2. zasedání Rady mìsta Stráže pod Ralskem, konaného dne 8. bøezna 2006 èástky ve výši ,-Kè do rozpoètu na investice pro rok Hlasování: pro 15, zdrželi se pp. Hájek, Polák, Tulis, Hodaè Z/16/2006 Zprávy výborù Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí zprávu kontrolního výboru ze Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí zprávy finanèního výboru ze 6. 2., a Hlasování: pro 19 Z/17/2006 Kontrola plnìní úkolù z usnesení ZMì Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí Protokol o výsledku kontroly plnìní usnesení ZMì, provedené KV dne Hlasování: 19 Z/18/2006 Opatøení k závìrùm z protokolù kontrolního výboru Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí zprávu o pøijatých opatøeních k závìrùm z kontrol, provedených kontrolním výborem a) opatøení k závìrù kontroly odpadového hospodáøství b) opatøení k závìrùm kontroly Technické správy mìsta Hlasování: pro 19 Z/19/2006 Plnìní rozpoètu za rok 2005 Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí plnìní rozpoètu za rok 2005 a ukládá toto zahrnout do závìreèného úètu mìsta Hlasování: pro 19 Z/20/2006 Rozpoèet na rok 2006 R/70/2006 Spoleènost KOVBER parkování autobusù Rada mìsta schvaluje návrh podmínek pro parkování autobusù a povìøuje vedoucí odboru kanceláø starosty dalším jednáním se spoleèností KOVBER. R/71/2006 Elektrifikace chovatelské kolonie U Lípy Rada mìsta postupuje vìc k rozhodnutí na zasedání ZMì. R/72/2006 Fi JOHNSON CONTROLS žádost o povolení zøízení pøechodù pro chodce na místních komunikacích Rada mìsta souhlasí s tím, aby firma JOHN- SON CONTROLS a.s. zøídila pøechod pro chodce na místní komunikace ul. Jezerní v místì od hlavního vchodu budovy TRIM- CA ke vstupu na parkovištì OA. R/73/2006 Pøidìlení volných bytù Rada mìsta rozhodla pøidìlit volné byty takto: 2+1 è. b. 18, ul. Máchova èp. 372 v kategorii B podle poøadníku 1+1 è. b. 37, ul. Jižní èp. 367 v kategorii B podle poøadníku 1+1 è. b. 14, ul. Okružní 341 v kategorii B podle poøadníku R/74/2006 Interspar - žádost o povolení presentaèní akce Rada mìsta souhlasí s poøádáním presentaèní akce Intersparu ve Stráži pod Ralskem v prostoru Námìstí 5. kvìtna. Ladislav Poncar Mgr. Jiøí Vanìk místostarosta starosta Zastupitelstvo mìsta schvaluje rozpoèet mìsta na rok 2006, vèetnì rozpoètu bytového fondu. Hlasování: pro 16, proti: pp. Ing. Voráèek, Jeøábek, zdržel se p. Hodaè Zastupitelstvo mìsta ukládá starostovi, aby do zpracoval návrh racionalizaèních opatøení mìsta tak, aby rozpoèet 2007 mohl být sestaven jako vyrovnaný a umožnil pokrytí investic do výše 5 6 mil. Kè. Zùstatek na úètech.ponechat jako rezervu na rok Hlasování: pro 18 zdržel se Mgr. Vanìk Dostavila se paní Bc. Bradáèová poèet pøítomných èlenù ZMì 20 Z/21/2006 Prodej bytových jednotek z majetku mìsta Stráže pod Ralskem Zastupitelstvo mìsta schvaluje další etapu

9 STRANA 9 VARTA DUBEN 2006 pokraèování ze strany 8 prodeje bytù ve Stráži pod Ralskem. Hlasování: pro: 18, proti: pp. Ing. Voráèek, Hájek Z/22/2006 Pravidla pro prodej bytových jednotek v majetku mìsta Stráže pod Ralskem Zastupitelstvo mìsta schvaluje - základní cenu 400,- Kè za 1m2 prodávaného bytu - cenu pozemku 70,- Kè za m2 - navýšení ceny o náklady spojené s prodejem bytové jednotky - uskuteènìní prodeje (zahájení) pøi poptávce vyšší než 70% zájemcù z øad nájemníkù Zastupitelstvo mìsta neschvaluje prodej do-mù, ve kterých nedojde ke vzniku sdružení nájemníkù. Pro: 20 Zastupitelstvo mìsta schvaluje - doplnìní èl. IV Pravidel o odst. 2 Pøi 100% prodeji všech bytových jednotek v pøíslušném privatizovaném domì najednou a jednorázové úhradì nebo doložení bankovní garance nebo úvìrové smlouvy za každou jednu bytovou jednotku, bude dnem vkladu do Katastru nemovitostí pøiznána sleva z kupní ceny za bytovou jednotku ve výši 10%. Sleva je splatná do 5 mìsícù od data vkladu do Katastru nemovitostí. Hlasování: pro 14, proti: pp. Mgr. Vanìk, Poncar, Ing. Voráèek, Machytka, Paur, Marek odst. 3 Cenová zvýhodnìní v odstavci 1. a 2. se sèítají. Hlasování: pro 18, zdrželi se: pp. Machytka, Hájek Zastupitelstvo mìsta rozhodlo ponechat v èl. VI odstavce 4 a 5. Hlasování: pro 11 proti: pí Mullerová, Bc. Bradáèová, pp. Huml, Ing. Voráèek, Ing. Køes an, Tulis, Hájek, Rychtaøík, Ing. Horèík Zastupitelstvo mìsta, po provedených úpravách, schvaluje Pravidla pro prodej bytových jednotek v majetku mìsta Stráže pod Ralskem s úèinností dnem schválení t.j. 8. bøezna zveme všechny dìti dne do KD na sejdeme se: ve velkém sále od do hodin Z/23/2006 Zámìr prodeje èásti pozemku p.è. 1002/4 v k.ú. Stráž pod Ralskem Zastupitelstvo mìsto souhlasí se zveøejnìním zámìru prodeje èásti pozemku p. è. 1002/4 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Hlasování: 18, zdrželi se pp. Poncar, Semotán Z/24/2006 Zámìr prodeje èásti p. p. è. 1553/7 v k.ú. Stráž pod Ralskem Zastupitelstvo mìsta souhlasí se zveøejnìním zámìru prodeje èásti p. p. è. 1553/7 v k.ú. Stráž pod Ralskem Z/25/2006 Zámìr prodeje ubytovny è. 1 Máchova èp. 3, Stráž pod Ralskem Zastupitelstvo mìsta souhlasí se zveøejnìním zámìru prodeje objektu èp. 3, ul. Máchova, na st.p.è. 419 v k.ú. Stráž pod Ralskem, vèetnì zastavìného pozemku. Hlasování: 19, proti p. Marek Z/26/2006 Pøijetí dotace na dokonèení rekonstrukce Základní školy Zastupitelstvo mìsta souhlasí s pøijetím dotace ve výši 15,000 mil. Kè na dokonèení rekons-trukce Základní školy, na rekonstrukci átria a èásti školního høištì. Zastupitelstvo mìsta povìøuje starostu dalším jednáním ve vìci získání státní dotace. Hlasování: pro 18, zdrželi se: pp. Marek, Schreyer /27/2006 Zmìna ceny pozemkù na výstavbu rodinných domù Zastupitelstvo mìsta schvaluje zmìnu ceny dotèených pozemkù a revokuje své usnesení è. Z/99/2005 v èásti za cenu 300,- Kè/m2 Zastupitelstvo mìsta stanovuje v tomto pøípadì cenu pozemku 200,- Kè/m2. Hlasování: 19, proti Ing. Voráèek Z/28/2006 Povolení splátkového kalendáøe Zastupitelstvo mìsta žádosti paní J. CH. vyhovuje a povoluje splátkový kalendáø na úhradu dluhu na nájemném a službách spojených s užívání bytu. Splátky budou èinit 2000,- Kè vstupné: 20,-Kè informace na tel.: 739/ PØIJÏTE NUDIT SE NEBUDETE! NÙŽKY S SEBOU! STRÁŽSKÉ KONTRASTY 2006 STROMY ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ PØIHLÁŠKA: Jméno a pøíjmení, titul: Rok narození:.. Bydlištì:.. Kontakt (tel., ):. Do soutìže pøihlašuji tyto snímky (název snímku, místo poøízení): barevné nebo èernobílé fotografie o rozmìrech minimálnì 15 x 21 cm V. dne.. podpis Práce posílejte na adresu: Základní škola Stráž pod Ralskem Pionýrù Stráž pod Ralskem nebo osobnì pøedejte: k rukám Lenky Šafaøíkové, Termín odevzdání prací: nejpozdìji do 10. dubna 2006 mìsíènì nad bìžný pøedpis. Hlasování: pro 15, proti: pí Mullerová, pp. Schreyer, Vanìk, Poncar zdržel se p. Rychtaøík Z/29/2006 Zámìr prodeje objektu èp. 2, ul. Strmá v k.ú. Stráž pod Ralskem Zastupitelstvo mìsta nesouhlasí se zveøejnìním zámìru prodeje objektu ul. Strmá è. p. 2 na st. p. è. 379 v k. ú. Stráž pod Ralskem Hlasování: pro 19, zdržela se pí Mullerová Z/30/2006 Schválení kupní smlouvy s SVS, a.s. Teplice Zastupitelstvo mìsta souhlasí s prodejem stavby Èást splaškové kanalizace-èást stoky A1 z PVC 300 v délce 108 m na p.p.è. 1283/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem firmì Severoèeská vodárenská spoleènost, a. s., Teplice, a povìøuje starostu mìsta podpisem smlouvy. Z/31/2006 Obecnì závazná vyhláška è. 3/2006 o pravidlech pro pohyb psù na veøejném prostranství. Zastupitelstvo mìsta rozhodlo vydat obecnì závaznou vyhlášku è.3/2006 o pravidlech pro pohyb psù na veøejném prostranství. Vyhláška nabude úèinnosti dnem 1. dubna Z/32/2006 Zøízení povìøené obce 3. stupnì v Mimoni S ohledem na zhoršení podmínek výkonu státní správy, zastupitelstvo mìsta Stráž pod Ralskem podporuje zøízení povìøené obce 3. stupnì v Mimoni a schvaluje, aby mìsto Stráž pod Ralskem spadalo územnì do obvodu povìøené obce 3. stupnì v Mimoni. Hlasování: pro 16, proti: pí Mullerová, pp. Hodaè, Rychtaøík zdržel se p. Mgr. Polák Z/33/2006 Prodej pozemku è. 18 pro stavbu rodinného domu Zastupitelstvo mìsta souhlasí s prodejem èásti p.p.è.2135/1 parcela è.18 (pracovní oznaèení) o výmìøe cca 1000 m2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, jedinému žadateli. Prodej bude realizován za cenu 200,- Kè/m2. Køoví na kandidátkách Milí spoluobèané, na posledním jednání zastupitelstva, které se konalo dne se jeden ze zastupitelù za stranu KSÈM vyjádøil o obèanech, kteøí jsou uvedeni na kandidátce od 10 místa níž jako o køoví. Není to pravda! Tuto skuteènost potvrzuje výsledek komunálních voleb v roce 2002, kdy jeden z køoví kandidátky KSÈM, jak ho dotyèný zastupitel nazval, z 10 místa získal nejvíce hlasù této kandidátky a stal se èlenem zastupitelstva a také èlenem rady Mìsta Stráž pod Ralskem.. Mùj pøíspìvek prosím není vtip, ale holá skuteènost, kterou pøedstavitel KSÈM, zastupitel, veøejnì prohlásil na jednání tohoto zastupitelstva. Chci Vás ujistit, že ODS nebude sestavovat kandidátku pro komunální volby v letošním roce z køoví, ale budeme spolupracovat s obèany, kteøí mají zájem pro naše mìsto nìco udìlat. Vìra Bradáèová MS ODS Stráž pod Ralskem! NABÍZÍME MOŽNOST REKLAMY A OBCHODNÍ INZERCE! Ceník : A Kè 1/2 A Kè 1/4 A4.300 Kè 1/8 A4.150 Kè 1/16 A4. 75 Kè 1/3 A4.400 Kè 2/3 A4.800 Kè Dle rozhodnutí redakèní rady je s platností od dubna 2006 urèena minimální cena pro zveøejnìní inzerce 75 Kè. Možnost množstevních slev. Kupující zároveò hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti. Zastupitelstvo mìsta souhlasí s uhrazením kupní ceny formou splátek, tj. 50% kupní ceny uhradit pøi podpisu smlouvy o smlouvì budoucí a zbylých 50% ceny uhradit max. do 2 l e t. Do doby prodeje bude pozemek pronajat. Zastupitelstvo mìsta souhlasí se stavbou rodinného domu manželù Linkových na èásti p.p.è. 2135/1 pracovnì oznaèené è.18. Z/34/2006 Prodej pozemku è. 15 pro stavbu RD Zastupitelstvo mìsta souhlasí s prodejem èásti p.p.è.2135/1 parcela è.15 (pracovní oznaèení) o výmìøe cca 800 m2 v k.ú. Stráž pod Ralskem jedinému žadateli. Pøesná výmìra jednotlivých èástí pozemkù bude urèena geometrickým plánem. Prodej bude realizován za cenu 200,-Kè/m2. Kupující zároveò hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti. Realizace odprodeje pozemku musí být zahájena do 4 mìsícù a dokonèena nejdéle do 12 mìsícù od rozhodnutí ZMì o prodeji. Pøi nedodržení této podmínky pozbývá toto usnesení ZMì platnosti a prodej nebude uskuteènìn. Z/35/2006 Odmìny neuvolnìným èlenùm zastupitelstva Zastupitelstvo mìsta ponechává v platnosti dosavadní pravidla pro poskytování odmìn neuvolnìným èlenùm zastupitelstva obce. Výše odmìn a penìžitých plnìní zùstává podle dosavadní úpravy. Z/36/2006 Stanovení poètu èlenù zastupitelstva mìsta Stráže pod Ralskem pro komunální volby 2006 Zastupitelstvo mìsta ve vìci nerozhodlo Ladislav Poncar místostarosta Podìkování Mgr. Jiøí Vanìk starosta 18.února 2006 jsme spolu s místostarostou mìsta Stráž pod Ralskem a èlenkami Sboru pro obèanské záležitosti oslavili naši diamantovou svatbu. Chtìli bychom podìkovat p. L.Poncarovi a jeho manželce, dále p. A. Blažíèkové, S. Müllerové a J. Wodwudové za posezení, hezké dárky i kvìty. Manželé Marie a Ladislav Boudovi ZMÌNA TELEFONNÍCH ÈÍSEL HASIÈSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE S platností od bøezna 2006 zanikla pùvodní èísla na všechny centrální požární stanice v kraji. Nahradí je neregionální provolby stávající šestimístné èíslo poboèky. Nìkterá vybraná telefonní èísla územního odboru Èeská Lípa: -øeditelství územního odboru a stanice èíslo 1 Èeská Lípa, Karla Poláèka 3152 operaèní støedisko, ústøedna velitel stanice Èeská Lípa, kpt. Bc. Ladislav Vakula stanice èíslo 2 Jablonné v Podještìdí, Lidická ul. spojovatelna: velitel stanice, kpt. Miloslav Pecinovský

10 STRANA 10 VARTA DUBEN 2006 Zimní škola v pøírodì Po nìkolikaleté odmlce zorganizovala Základní škola ve Stráži pod Ralskem zimní školu v pøírodì. Osmdesát dìtí z tøíd absolvovalo ve dvou týdenních turnusech ozdravný pobyt v pøíjemném prostøedí pensionu Hoøec v Horní Malé Úpì. V dopoledních hodinách probíhala výuka a odpoledne dìti užívaly v hojné míøe zimních radovánek. Zdatní lyžaøi vyzkoušeli svoji dovednost na lyžaøských vlecích, ostatní žáci bobovali na stráních blízko chaty. Personál pensionu se o dìti vzornì staral, dìti mìly dennì 5 jídel v nejvyšší kvalitì. I veèer byl bohatý program zpestøený øadou soutìží, kde si dìti ovìøovaly své znalosti. Pobyt vyvrcholil dìtským karnevalem s množstvím nápaditých masek. Dìti odjíždìly z hor s velkým množstvím zážitkù a budou jistì po zbytek školního roku na pobyt v Krkonoších vzpomínat a tìšit se na další školu v pøírodì. Spokojené dìti a uèitelky z 1. stupnì ZŠ Dìkujeme firmì JOHNSON CONTROLS za finanèní pøíspìvek. Také dìkujeme ostatním sponzorùm z øad rodièù, kteøí pøispìli sladkostmi a drobnými dárky. Týden na škole v pøírodì GE Money Bank a.s., Námìstí 5. kvìtna 37, Stráž pod Ralskem Vážení rodièe, Touto cestou bychom Vám chtìli podìkovat za vyplnìní dotazníkù, které Vaše dìti donesly ze školy. Vaše pøipomínky byly pro nás velice podnìtné. Vede nás to k zamyšlení nad tím, jak a co mùžeme ve škole zmìnit, zlepšit, popø. co mùžeme ovlivnit. Nejvìtším problémem, s kterým se souèasné školství potýká, je chování a kázeò, respektive nekázeò dìtí. Ani naše škola není výjimkou. Kázeòských problémù u dìtí rok od roku pøibývá. Svìdèí o tom množství pohovorù s dìtmi a rodièi. Mnohdy musí být u pohovoru pøítomná i sociální pracovnice, protože rodièe sami neví, jak pøi výchovì postupovat a jsou bezradní. Škola jako instituce pùsobí na žáky pouze èást dne a jejím stìžejním úkolem je nauèit dìti urèitým dovednostem a znalostem. Základní návyky slušného chování by mìly dìti získat v rodinì. Tímto konstatováním se samozøejmì nezbavujeme zodpovìdnosti pùsobit výchovnì na dìti. Zlepšení chování žákù bychom mohli dosáhnout vzájemnou komunikací a spoluprací mezi školou a rodinou. Jak jsme Vás již v dotazníku informovali, naše škola je na zaèátku sestavování školního vzdìlávacího programu ( ŠVP ), tj. dokumentu, podle kterého musí každá škola zaèít uèit nejpozdìji od zaèátku školního roku 2007/2008. V tomto roce by podle nìj mìly zahájit výuku první a šesté tøídy. Cizí jazyk by se mìl uèit od tøetí tøídy a druhý cizí jazyk od sedmé tøídy. Jaký by mìl být pøínos ŠVP? V první øadì by mìlo jít o lepší propojenost a návaznost pøedmìtù prvního a druhého stupnì, promyšlenost a koncepènost práce. Cílem výuky by mìlo být to, aby žáci získali znalosti, které budou schopni využít v praktickém životì. Aby umìli samostatnì vyhledávat informace, zpracovávat je, aby ÚÈETNICTVÍ, DAÒOVÁ EVIDENCE, MZDY, DAÒOVÁ PODARENSTVÍ Možnost zastupování na úøadech. Praxe 15 let. tel: byli jazykovì vybaveni a umìli pracovat s poèítaèem. Aby byli schopni tvoøivì øešit problémy a samostatnì komunikovat. Celý smysl reformy vystihuje tato vìta: Uèivo už nebude cílem, ale prostøedkem, to samozøejmì neznamená, že se dìti pøestanou uèit. Vedení ZŠ Stráž Pod Ralskem

11 STRANA 11 VARTA DUBEN 2006 Zápis do 1. tøíd Jako každým rokem, tak i letos jsme pøivítali v naší škole u zápisu budoucí prvòáèky. Pozvánky dìtem vyrobily samy dìti. K zápisu se dostavilo 58 dìtí, z toho 10 rodièù žádá o odklad. O odkladu bude rozhodovat psycholog, který posoudí školní zralost, pediatr a v neposlední øadì øeditel školy. 5 dìtí se má dostavit k dodateènému zápisu. Pro vìtšinu dìtí a jejich rodièù je zápis do školy dùležitým mezníkem, stejnì jako samotný nástup do 1.tøídy. Rodièe si uvìdomují, že jejich ratolesti pøestávají být malými dìtmi, které si jen hrají.pøi jejich první návštìvì ve škole si mohly vyzkoušet, co je od záøí èeká. Nìkteré dìti se pustily do plnìní úkolù u zápisu odvážnì, jiné potøebovaly povzbuzení, jak ze strany rodièù, tak ze strany pøítomných uèitelek z MŠ. Dìti se snažily plnit rùzné úkoly, napø. poznávaly základní geometrické tvary, barvy, urèovaly rozdíly v obrázcích, rozkládaly slova na slabiky, poznávaly ukryté pøedmìty, sestavovaly slovo dle pøedlohy, poznávaly jednotlivé druhy zeleniny, ovoce, domácí zvíøata a jejich mláïata, dokreslovaly obrázky podle pøedlohy, recitovaly básnièky, zpívaly písnièky, kreslily postavu. Budoucím prvòáèkùm pøejeme ještì mnoho hezkých zážitkù v MŠ (nebo doma) a v záøí úspìšný start ve škole. Pochvalou a povzbuzením jim pomohou jak uèitelky, tak rodièe. Uèitelky 1. stupnì ZŠ Zápis Ještì vèera ve školce jste byli, dnes jste se již nìèemu pøiuèili. Ve škole si nebudete moci hrát, ani po obìdì chodit spát. Do školy však choïte s radostí, vždy vìdomostmi vás tam pohostí. Když si nebudete vìdìt rady, maminka s tátou jsou vždy tady. GE Money Bank a.s., Námìstí 5. kvìtna 37, Stráž pod Ralskem S odvahou a spoustou píle, bližší budou vaše cíle. Zápisem,jak dopisem, ozvìte se svìtu: Tady jsem! Karolína Zemenèíková V. B Straší Vás úèty za vytápìní a elektøinou nebo plynem? Chcete již pøíští topnou sezónu topit až o 70% levnìji a skuteènì se doma ohøát? kontaktujte nás! Topenáøství, vodoinstalatérství RADIM BIELIK Tel.: , Dìvínská 8, Hamr na Jezeøe IÈ: Zdarma zkonzultujeme a navrhneme zmìnu vytápìní. Dodáme a namontujeme: klasické kotle na tuhá paliva ocelové litinové, pyro kotle na døevo, krbová kamna s teplovodnímvýmìníkem, automatické kotle na hnìdé uhlí, radiátory, bojlery a pod. DUBOVÉ PODLAHY SCHODY STØEŠNÍ OKNA Tel.:

12 STRANA 12 VARTA DUBEN 2006 PROGRAM KINA NA MĚSÍC DUBEN http: 2.4.Ne Po - v a vstupné 59+1,123 minuty, titulky Nejhorší je, když nìkoho k smrti nenávidíte a zároveò bez nìj nemùžete žít... PÝCHA A PØEDSUDEK Velká Británie. Jeden z nejètenìjších knižních bestsellerù, Pýcha a pøedsudek britské spisovatelky Jane Austen, se po více než šedesáti letech vrací na filmové plátno. Snová výprava do Anglie konce 18. století s hvìzdným obsazením (Keira Knightley, Brenda Blethyn, Donald Sutherland), okouzlující kamerou a nesmrtelným pøíbìhem dokáže alespoò na chvíli zpomalit zbìsilé tempo moderní doby... mládeži pøístupný 7.4.Pá - v a vstupné 69+1, 121 minuta, titulky Roberto Benigni a Jean Reno v pøíjemné inteligentní komedii... TYGR A SNÍH Itálie. Básník Attilio je lektorem na univerzitì v Øímì a právì publikoval sbírku svých prací nazvanou "Tygr a sníh". Bezmeznì miluje kritièku Vittorii. Prakticky žije jen pro ni, dvoøí se jí, pronásleduje ji na každém kroku a každou noc o ní sní. Vittorie si ho pøíliš nevšímá a odjíždí do válkou zmítaného Iráku... mládeži do 15-ti nevhodný 9.4.Ne - v a 20.00, 10.4.Po - pouze v vstupné 69+1, 112 minut,èeská verze Nová rodinná komedie Marie Poledòákové o tom, že nikdo nechce zùstat sám... JAK SE KROTÍ KROKODÝLI ÈR. Režisérka a scénáristka Marie Poledòáková, známá jako autorka komedie století "S tebou mì baví svìt", pøichází po dlouhé odmlce s novým pøíbìhem plným laskavého humoru v nepøeberných absurdních situacích, které pøináší bìžný život takové normální èeské rodinky. Hrají: Miroslav Etzler, Ingrid Timková, Jiøí Mádl, Václav Postránecký Eva Holubová, Žofie Tesaøová, Tomáš Peè, Sabina Laurinová, Tereza Duchková, Josef Vojtek, Dan Nekoneèný, Jitka Schneiderová a další mládeži pøístupný 10.4.Po - pouze ve MIMOØÁDNÉ PØEDSTAVENÍ...!!! vstupné 79+1, 104 minut, èeská verze Hledám roštìnku. Zn. "Na pokusy" RAF ÁCI ÈR. Režisér "Snowboarïákù" Karel Janák pøichází s další teenagerskou komedií s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních rolích. Z hor se tentokráte pøesunuli k vodì a asistovat jim budou Jiøina Jirásková, Veronika Freimannová, Milan Šteindler, Oldøich Navrátil a další herecké hvìzdy èeského filmu mládeži pøístupný 13.4.Èt Pá - v a 20:00 vstupné 69+1, 90 minut, èeská verze Sek. Sem. Sexem...! Od producentù Snowboarïákù! EXPERTI ÈR. Maturant Oskar tráví vìtšinu èasu buï u poèítaèe, nebo s kamarády. Když ho kvùli zazobanému spolužákovi odmítne holka, rozhodne se radikálnì zmìnit život. Nechá si upravit vizáž a vrhá se na podnikání. Vše by fungovalo naprosto dokonale, kdyby pøi jedné fušce nedošlo k malé nehodì. Oskar by nejradìji na lapálii zapomnìl, ovšem brzy musí prokázat kvality experta ponìkud jiného druhu... V hlavních rolích teenagerské komedie Kryštof Hádek, Michael Foret a Tomáš Löbl... mládeži do 12-ti nevhodný 16.4.Ne Po - v a vstupné 54+1, 79 minut, èeská verze Toužili jste nìkdy zaèít znovu? RESTART ÈR - Finsko. Jediná vìta navždy zmìnila život mladé Sylvie. Nyní má jen jeden den na to vybojovat si svou lásku zpìt Strhující jízda souèasnou Prahou zaèíná. Moderní vizuálnì vytøíbený film z prostøedí pražské klubové kultury vypráví o mladých lidech, kteøí se noc co noc obklopují barevnými kostýmy, hlasitou hudbou, alkoholem a stále novými partnery mládeži pøístupný Èt Pá - v a vstupné 59+1, 124 minuty, titulky Váleèné drama oscarového režiséra Sama Mendese... MARIÒÁK USA. Dvacetiletý zelenáè Anthony Swofford (Jake Gyllenhaal) chtìl pouze pokraèovat v rodinné vojenské tradici. Netušil ale, že ho tato touha vyhodí se snajperskou puškou v ruce a padesátikilovým batohem na zádech uprostøed nekoneèné arabské pouštì tváøí v tváø vražednému horku a nepøátelským iráckým vojákùm. mládeži do 12-ti nevhodný 23.4.Ne Po - v a vstupné 69+1, 163 minuty, titulky Nejtragiètìjší den v olympijských dìjinách... MNICHOV USA. Masakr izraelských sportovcù v roce 1972 v Mnichovì, který mìla na svìdomí palestinská teroristická organizace, se nesmazatelnì vepsal do historie dvacátého století. Sérii nájemných vražd proti strùjcùm atentátu, které naplánovala a provedla izraelská tajná služba, v mistrovsky napínavém thrilleru zmapovala režisérská legenda Steven Spielberg mládeži do 12-ti nevhodný 27.4.Èt Pá - v a vstupné 64+1,134 minut, titulky Nejvìtší silou pøírody je láska... ZKROCENÁ HORA USA. Pøíbìh lásky a pøátelství od oscarového režiséra Anga Leeho. Film vypráví milostný pøíbìh dvou mladých mužù - ranèera a kovboje - kteøí se poznali v létì roku 1963 a stali se pøáteli na celý život. Prožili mnoho radostí i tragédií, díky kterým poznali slabost a sílu lásky. mládeži do 15-ti nevhodný Pøipravujeme na duben: Bambi 2, Zlomené kvìtiny, Základní instinkt 2. Fimfárum 2 a další... Životní jubilea - DUBEN 2006 Adamcová Vìra Ba ka Zdenìk Benda Bohumil Blahùšková Jiøina Bludský Josef Burda Miloš Èermák Vladimír Èerný Jaroslav Došková Helena Hosová Jiøina Janatková Jana Jeøábek Ladislav Kadlec Jiøí Knorrová Marie Kostrzewská Irena Kvasilová Erika Matoušková Jarmila Pellerová Maryna Pešl Josef Steklý Vladimír Uher Jaroslav Vestfál Vladimír Vnouèková Marie Wienpold Antonín Blahopøejeme!

13 STRANA VARTA DUBEN 2006

14 STRANA 12 VARTA DUBEN 2006 OFSET SÍTOTISK TISKOVINY DO FORMÁTU B3 - TISK OCHRANNÝMI BARVAMI - TRANSFEROVÝ TISK - KOPÍROVÁNÍ DO A3 ÈÍSLOVÁNÍ - RAŽBA - HOLOGRAMY - PERFORACE VÝSEK - RYLOVÁNÍ - POTISK OBÁLEK - BLOKY VAZBA V1, V2 - NOVOROÈENKY - POTISK TAŠEK SVATEBNÍ OZNÁMENÍ - POTISK LÁTEK (AŽ 6 BAREV) SAMOLEPY - VÝŠIVKY - POTIS KARTONÙ - PLAKÁTY PØÍMÝ POTISK SKLA A PORCELÁNU - TAMPONOVÝ VÍCEBAREVNÝ TISK - OBTISKY - REKL. PØEDMÌTY Dìlnická 262, Nový Bor tel./fax/zázn.: ,

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00239721 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìsto Sadská Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 71008462 Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované OSS (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Obec Horní Tošanovice

Obec Horní Tošanovice A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576883 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Horní Tošanovice

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00296031 Název: Obec Hoš álkovy A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / )

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00231401 Název: Mìsto Benešov NS: 00231401 Mìsto

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více