CALLING TO YOUR ATTENTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CALLING TO YOUR ATTENTION"

Transkript

1 POJISTN OBZOR RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková, Tereza Fricová, Alexandra Gjurić, PhDr. Jan Kábrt, Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Tomáš Síkora, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 1, Na Poříčí 12 Telefon: , Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Pojistný trh České republiky (Z Výroční zprávy ČAP 2005)...3 K využití interních modelů v procesu ERM (Ing. Vladimír Pulchart, MBA)...5 Benfield představil aktuální trendy v zajištění (Lukáš Čížek)...6 Pojištění odpovědnosti za škodu v ČR v letech 2004/2005 (Ing. Václav Zikán)...7 Pojištění motorových vozidel: Tarif typu PAYD (Pay-As-You-Drive) (Marcela Kobíková)... 8 Motoristické aktuality: Nově i při vyřazování vozidel z registru (JUDr. Pavel Bušta)...10 Jistota smluvních vztahů (pul)...11 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...12 Šance a rizika pro pojišťovny (Uwe Schindler)...13 Veřejné slyšení Solvency II (Ing. Monika Jurášová)...14 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...15 Tempo výdajů českých domácností na pojistnou ochranu se snižuje Ad Pojistný obzor č. 8/2006 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)...16 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Praxe, spory, názory, stanoviska: Ještě k odškodnění pozůstalých v občanském právu (JUDr. Vlasta Miklušáková)...18 Aktuality ze zahraničí (La)...18 Velké škody: Stavební havárie ve Vodičkově ulici (Josef Hrubeš)...19 CONTENTS Insurance market in the Czech Republic (From ČAP Annual Report 2005) As to utilization of internal models in the ERM process (Vladimír Pulchart) Benfield presented actual trends in the reinsurance business (Lukáš Čížek) Loss liability insurance in the Czech Republic in years (Václav Zikán) Motor insurance: PAYD (= Pay-As-You-Drive) type of tariff (Marcela Kobíková) News regarding withdrawal from the register of vehicles (Pavel Bušta) Certainty of a contractual relation (pul) INFO from the European Union (Josef Čížek) Prospects and risks of insurance companies (Uwe Schindler) Public hearing Solvency II (Monika Jurášová) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Pace of Czech homes expenditures on insurance coverage is decreasing (See Insurance Review No. 8/2006) (Jaroslav Mesršmíd) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Standpoints: Furthermore about survivors indemnity according the civil law (Vlasta Miklušáková) News from abroad (La) Big losses: Construction accident in Vodičkova Street (Josef Hrubeš) CALLING TO YOUR ATTENTION Insurance market in the Czech Republic is title to an introductory article comprising of statistical data published in the Annual Report of the Czech Insurance Association. The pace of growth of the Czech insurance market decreased in 2005, particularly thanks to poor dynamic of the life insurance (measured by premium written). The market grew by 4.1 per cent compared to year An aggregate income of Czech insurance operation reached CZK 8 billion, which is the second best result since year The number of insurance companies operating on the Czech market increased by five compared to year The number of insurance companies is 45 (life, non-life and composite). By end of year 2005, 328 EU insurance companies and branches gave an indication that they would tend to offer insurance services in the Czech Republic. Over 35 thousand of insurance intermediaries and loss assessors were registered by end of the year. 2 POJISTNÝ OBZOR 9/2006

2 Pojistný trh České republiky (Z Výroční zprávy ČAP 2005) Počákem září t.r. byla vydána Výroční zpráva ČAP za rok Kompletní text její české i anglické verze naleznete na Redakce časopisu provedla výběr některých částí zprávy a tabulek. Věříme, že čtenáře zaujmou. Celkové předepsané pojistné v České republice se v roce 2005 zvýšilo oproti roku 2004 o 4,1 % a dosáhlo výše 117,2 mld. Kč. Předepsané pojistné u životního pojištění vzrostlo o 1,7 % na 45,0 mld. Kč a u neživotního pojištění o 5,6 % na 72,2 mld. Kč. Nižší dynamika růstu životního pojištění ve srovnání s neživotním pojištěním přivodila pokles podílu životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném. V roce 2004 dosáhl 39,2 % a v roce 2005 jen 38,3 %. Struktura pojistnèho trhu»r Předepsané Pojištění pojistné (mil. Kč) Podíl (%) Životní pojištění celkem ,3 38,4 Neživotní pojištění celkem ,7 61,6 úrazové pojištění ,7 1,7 pojištění budov a staveb obyvatel ,4 2,5 pojištění domácnosti ,8 1,7 pojištění odpovědnosti za škody obyvatel ,5 0,6 pojištění léčebných výloh v zahraničí ,9 1,0 pojištění průmyslu a podnikatelů celkem* ,7 14,8 z toho: zemědělské pojištění ,7 0,8 havarijní pojištění vozidel celkem ,8 13,0 pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ,8 18,6 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ,0 4,1 *nezahrnuje havarijnì pojiötïnì Pramen:»NB,»AP Srovnání roku 2004 a 2005: vzrostl podíl neživotního pojištění na celkovém předepsaném pojistném na úkor podílu životního pojištění, poklesl podíl pojištění průmyslu a podnikatelů na celkovém předepsaném pojistném o 0,9 %, podíly ostatních sledovaných pojištění se mírně zvýšily nebo zůstaly na stejné úrovni, dynamika růstu celkového předepsaného pojistného byla nižší než v předchozích letech. Změny v podílech jednotlivých pojištění na celkovém předepsaném pojistném vyplývají z rozdílné dynamiky jejich růstu, která je ovlivňována celou řadou faktorů, jako je např. poptávka, míra konkurence, výše pojistného a jejich vzájemné působení. Tempo r stu p edepsanèho pojistnèho (index ñ oproti p edchozìmu roku) 00/99 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 Předepsané pojistné celkem 111,9 114,4 112,5 116,5 106,3 104,1 z toho: životní pojištění 114,3 124,2 120,9 120,2 107,5 101,7 neživotní pojištění 110,8 109,7 108,0 114,2 105,5 105,6 Pramen: v roënì zpr vy»ap za roky 2000 ñ 2005 V letech bylo tempo růstu celkového předepsaného pojistného vždy vyšší než 10 %, ale v letech bylo nižší než 10 %. Tento vývoj byl způsoben snížením dynamiky růstu u životního pojištění. Působila zde celá řada příčin, jako například: snížení technické úrokové míry, snížení výnosů z investic, zvýšená konkurence jiných finančních produktů či vyčerpání potenciálu růstu daného daňovými motivacemi. Pokleslo především jednorázově placené pojistné, a to i z důvodu vysoké základny v letech dané neopakovatelnými akcemi, například převodem vkladů z anonymních vkladních knížek. O důchodové reformě nebylo zatím rozhodnuto, proto se potřebný impulz pro rozvoj životního pojištění nedostavil. V neživotním pojištění byla a je specifická situace v každém jeho pojistném odvětví. Například po nárazovém zvýšení sazeb po povodních roku 2002 došlo v období u majetkových pojištění k určité stagnaci sazeb, a to v důsledku působení silné konkurence. K té přispěl i fakt, že v rámci jednotného pojistného trhu EU provozovaly pojištění na území ČR pojišťovny z jiných členských států EU na základě svobody poskytování služeb s největším vlivem v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů. Výkon pojistného trhu není možné ale hodnotit jen podle přírůstku předepsaného pojistného. V roce 2005 se upevnila finanční stabilita pojistného trhu jako celku. Kladný agregovaný výsledek po zdanění dosáhl 8 mld. Kč. Od roku 1991 bylo docíleno vyššího výsledku jen v roce 2004, a to ve výši 11 mld. Kč. V voj v nos, n klad a v sledku (mil. KË) Pramen:»NB,»AP Celkové výnosy Celkové náklady Výsledek (po zdanění) Pojišťovny v České republice K provozovalo pojišťovací činnost na území České republiky na základě povolení Ministerstva financí ČR celkem 40 pojišťoven. V roce 2005 se jejich počet zvýšil na 45. PoËet pojiöùoven podle druhu provozovanè Ëinnosti Počet pojišťoven celkem* z toho: životních neživotních se smíšenou činností *bez pojiöùoven z Ëlensk ch st t EU p sobìcìch v»r na z kladï svobody doëasnï poskytovat sluûby a bez»eskè kancel e pojistitel Pramen:»AP, MF,»NB POJISTNÝ OBZOR 9/2006 3

3 Z těchto 45 pojišťoven bylo 5 životních (provozovaly činnost pouze v jednom nebo více odvětvích životního pojištění); 23 pojišťoven bylo neživotních (provozovaly činnost v jednom nebo více odvětvích neživotního pojištění); 17 pojišťoven bylo se smíšenou činností (provozovaly souběžně jedno nebo více odvětví životního pojištění a jedno nebo více odvětví neživotního pojištění). PoËet pojiöùoven ñ tuzemsk ch a zahraniënìch *do roku 2003 organizaënì sloûky Z uvedeného celkového počtu pojišťoven, které v roce 2005 působily na území ČR, bylo 33 tuzemských pojišťoven a 12 poboček pojišťoven z členských států EU (4 ze SRN, 3 ze Slovenské republiky, 2 z Nizozemska a Rakouska a 1 ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska). Počet poboček ve srovnání s rokem 2004 vzrostl o 5. Z uvedeného počtu tuzemských pojišťoven bylo 32 akciových společností a 1 družstvo. V roce 2005 se počet pojišťoven s převažujícím zahraničním kapitálem zvýšil o jednu a s převažujícím tuzemským kapitálem snížil o jednu. V roce 2005 se i vlivem uvedeného zvýšení počtu pojišťoven zvýšila TuzemskÈ pojiöùovny podle druhu kapit lu Počet tuzemských pojišťoven z toho: s převažujícím zahraničním kapitálem s převažujícím tuzemským kapitálem Pramen:»AP, MF,»NB Pojišťovny celkem Tuzemské pojišťovny Pobočky pojišťoven z EU* Pramen:»AP, MF,»NB konkurence na českém pojistném trhu. K projevilo zájem provozovat na území ČR pojišťovací činnost na základě svobody dočasně poskytovat služby celkem 328 pojišťoven a poboček z EU. Pojišťovny pokračovaly v inovacích pojistných produktů a v rozšiřování jejich nabídky. Celkově bylo na trhu nabízeno zhruba 250 pojištění, resp. pojišťovaných nebezpečí. V příslušné části této výroční zprávy je základní informace o nabídce pojistných produktů. Kromě toho je možno podrobný přehled o pojistných produktech získat z interaktivní nabídky na internetových stránkách České asociace pojišťoven Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, přinesl radikální změny do zprostředkovatelské činnosti s cílem zvýšení kvality služeb, ochrany spotřebitele a zajištění fungování evropského pasu pro zmíněné osoby. Registrace, jejímž předpokladem bylo ve většině případů také absolvování odborné zkoušky, probíhala úspěšně, jak dokládají i údaje z níže uvedené tabulky: Registrace pojiöùovacìch zprost edkovatel a likvid tor pojistn ch ud lostì Osoba Počet registrovaných osob k Celkem VPA VPZ PPZ PA PM SLPU PZ EU Pozn mka: VPA ñ v hradnì pojiöùovacì agent; VPZ ñ v zan pojiöùovacì zprost edkovatel; PPZ ñ pod Ìzen pojiöùovacì zprost edkovatel; PA ñ pojiöùovacì agent; PM ñ pojiöùovacì maklè ; SLPU ñ samostatn likvid tor pojistn ch ud lostì; PZ EU ñ pojiöùovacì zprost edkovatel registrovan v jinèm ËlenskÈm st tï EHP (Evropsk hospod sk prostor) Pramen:»NB x x x x x x x x DALŠÍ VYBRANÉ TABULKY x x x x x x x x Pojistn trh»eskè republiky celkem č. ř. Ukazatel jedn. Celkem trh ČR Podíl ČAP v % / Celkové výnosy tis. Kč ,55 99,45 2 Předepsané pojistné celkem tis. Kč ,09 98,75 3 z toho: životní pojištění tis. Kč ,70 99,92 4 neživotní pojištění celkem tis. Kč ,62 98,03 5 z toho: úrazové pojištění tis. Kč ,59 98,60 6 pojištění budov a staveb obyvatel tis. Kč ,81 99,91 7 pojištění domácnosti tis. Kč ,88 99,93 8 pojištění odpovědnosti za škody obyvatel tis. Kč ,72 98,04 9 léčebné výlohy v zahraničí tis. Kč ,40 60,59 10 pojištění průmyslu a podnikatelů tis. Kč ,21 97,92 11 z toho: zemědělské pojištění tis. Kč ,28 100,00 12 havarijní pojištění vozidel celkem tis. Kč ,26 98,52 13 pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tis. Kč ,71 99,43 14 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání tis. Kč ,77 100,00 15 Celkové náklady tis. Kč ,46 99,36 16 Výsledek (po zdanění) tis. Kč ,50 102,07 17 Počet zaměstnanců osoby ,36 97,34 4 POJISTNÝ OBZOR 9/2006

4 P edepsanè pojistnè celkem a podìly na trhu (tis. KË, %) 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % Česká pojišťovna , , , ,60 Kooperativa , , , ,00 Allianz , , , ,48 ČSOB Pojišťovna, člen holdingu ČSOB , , , ,08 ING Nationale-Nederlanden , , , ,29 Generali , , , ,00 ČPP , , , ,29 UNIQA , , , ,97 Komerční pojišťovna , , , ,58 Pojišťovna ČS , , , ,91 AMCICO AIG Life , , , ,52 Winterthur , , , ,21 AIG CZECH REPUBLIC , , , ,65 CARDIF PRO VITA , , , ,19 AVIVA , , , ,38 EGAP (vč. KPÚ r. 2005) , , , ,50 Hasičská vzájemná , , , ,26 GERLING , , , ,33 VICTORIA , , , ,18 D.A.S , , , ,16 Wüstenrot životní , , , ,21 ČP ZDRAVÍ , , , ,22 Euler Hermes Čescob , , , ,11 Evropská Cestovní , , , ,10 Slavia , , , ,05 ČKP , , , ,00 Celkem ČR , , , ,00 Pramen: V roënì zpr va»ap za rok 2005 K využití interních modelů v procesu ERM Ing. Vladimír Pulchart, MBA Pokračující změny v oblasti regulatorního prostředí s klíčovým vlivem požadavků projektu Solventnosti II, přístup ratingových agentur a v neposlední řadě zásadní změny podnikatelského prostředí v pojišťovnictví v posledních letech staví stále důrazněji do popředí nutnost integrovaného řízení rizik a měření adekvátní kapitálové vybavenosti jednotlivých subjektů. Celá řada finančních skupin nečeká na vytvoření budoucích standardních modelů, ale již intenzivně pracuje na přípravě a rozvoji interních modelů k měření kvantitativních parametrů ať Solvency II v pojišťovnictví či Basel II v oblasti bankovní. Postupující vývoj obou projektů zatím ukazuje, že využití vlastních modelů bude regulátory i dalšími subjekty akceptováno, prokáží-li pochopitelně dostatečnou schopnost naplnit jejich požadavky. Významnou výhodou interního modelu je využití expertních znalostí vlastního portfolia obchodu, jehož skladba může být často odlišná od nějakých průměrných parametrů trhu. Pojišťovny (v dalším textu budou pro zjednodušení pod tento pojem zahrnuty i zajišťovny) díky svým aktivitám v oblasti underwritingu a finančních investic pracují s riziky pojistnými, tržními a úvěrovými (když pro tento okamžik ponecháme stranou rizika operační). Nezbytným předpokladem pro upisování pojistných rizik je adekvátní kapitálové vybavení zahrnující rizikovou expozici. To navíc slouží vedle vyvážení rizik v portfoliu pojištěných rizik a investiční politiky k případnému absorbování negativních odchylek od očekávaného vývoje. Kapitál má ovšem i svoji cenu akcionáři očekávají přiměřený výnos ze svých investic proto musí být jeho výše nastavena optimálně. Kapitalizace zdravé pojišťovny je obvykle nastavena výše, než je skutečná ekonomická čistá hodnota (zde rozdíl mezi tržní hodnotou aktiv a současnou hodnotou pasiv). Rozdíl mezi oběma hodnotami je někdy nazýván jako cena franšízy, tedy schopnosti vytvářet zisk z budoucích obchodů. Jinými slovy lze tuto cenu definovat jako hodnotu vztahů pojistitele se svými klienty plus hodnotu lidského kapitálu. Kdykoliv se pojišťovna dostane do finančních těžkostí, hodnota franšízy může významně poklesnout potenciální klienti se od ní odvrátí. Z tohoto důvodu mají kvalitní pojišťovny tendenci k mírnému překapitalizování. Pokud by ovšem kapitalizace byla nadměrná nad určitou hodnotu, POJISTNÝ OBZOR 9/2006 5

5 díky ceně kapitálu bude firma nucena tento fakt promítnout do ceny produktu a tím se stává nekonkurenční. Proto je tak důležitá správná rovnováha mezi adekvátním kapitálem a cenou produktů. Interní modely jsou nástroji, které mohou změřit optimální rovnováhu kapitálového vybavení nejen v celkovém pohledu portfolia pojistitele, ale také podle jednotlivých druhů pojištění a současně jednotlivých druhů rizik. Z praktických důvodů u pojišťovny většinou rozeznáváme rizika upisovací (underwriting), úvěrová, tržní a operační. Často se můžeme setkávat s rozšířením těchto kategorií nebo i dalších jejich členěním. První tři skupiny mají přímý vliv na ekonomickou hodnotu současně položek aktiv i pasiv. Jen pro ilustraci ekonomická hodnota závazků z pojištění by měla být zhruba shodná se současnou hodnotou budoucích plateb a tudíž je vystavena riziku úrokové míry. Toto riziko ale také ovlivňuje hodnotu dluhopisů a akcií, které pojišťovna drží ve svém investičním portfoliu. Současně jsou tyto cenné papíry vystaveny riziku defaultu jejich vystavitele, tj. riziku úvěrovému. Abychom vazbu ještě zkomplikovali, pojišťovna může nabízet krytí právě úvěrových rizik. Dalším prvkem vlivu na obě strany rozvahy může být poskytnutí katastrofického krytí na straně pasiv a držba katastrofických bondů na straně aktiv. Proto je nutné si uvědomit, že jeden zdroj rizika může mít mnohonásobný dopad na výsledek hospodaření a rozvahu pojišťovny. Rizika operační (neboli riziko ztráty vyplývající z nedostatečných či selhaných interních procesů, lidí a systémů nebo externích vlivů) nemá obvykle přímý dopad na aktiva nebo pasiva společnosti, ale často je mezní příčinou selhání firmy. Operační riziko je prozatím velmi obtížně kvantifikovatelné a často zůstává stranou základního interního modelování. Nicméně kapitál firmy slouží i jako ochrana proti ztrátám způsobeným právě tímto druhem rizika. Jak vyplývá z předchozího, při modelování rizikových scénářů musí být identifikována a kvantifikována všechna jednotlivá rizika, jejich závislosti a vazby skutečně integrovaným způsobem. Přidání například nového rizika do stávajícího portfolia může být kvalitně vyhodnoceno pouze v kontextu chování celého portfolia. Modelování dopadu rizika do výsledku hospodaření probíhá v zásadě ve čtyřech krocích. V první řadě je to identifikace všech rizikových faktorů, kterým je firma vystavena a provedení výběru reprezentativního vzorku k modelování. V kroku dalším je konstruován stochastický model pro vybrané rizikové faktory. Pak je nutné vymodelovat závislosti mezi riziky (zvolení nezávislých rizikových faktorů je prakticky nemožné) a v kroku posledním je provedeno tzv. mapování portfolia, které ukazuje dopad rizikových faktorů do výsledku hospodaření. Širší kategorie rizik zpravidla obsahují individuální rizikové faktory, kterým je pojistitel vystaven a také jejich relevance. Tak pojistné riziko může zahrnovat přírodní katastrofy, odpovědnost, úmrtnost. Tržní riziko obsahuje různé akciové indexy, směnné kurzy, úrokové míry apod. Při konstrukci interního modelu je proto třeba mít na paměti potřebu: kompletnosti všech relevantních rizikových prvků ve vybraném vzorku, konzistentní přístup k posuzování rizik, pohled na budoucí vývoj skutečné použití aktuálních rizikových prvků a výhledů nežli pouhých výsledků statistických pozorování minulých let. Modelování rizik je velmi obtížné a představuje velmi komplexní proces, který by měl zahrnovat dostatečně reprezentativní vzorek všech základních rizikových scénářů. Kvalitní a funkční interní model, použitelný jak pro potřeby výpočtu kapitálové potřeby, tak i pro vlastní řízení rizik společnosti, by měl tedy obsahovat: souhrn modelů individuálních rizikových faktorů a jejich závislostí, zachycení vlivu rizikových faktorů na hospodářský výsledek společnosti, proceduru pro kalkulaci celkové potřeby kapitálu, proceduru pro hodnocení přínosu jednotlivých rizikových portfolií do celkového výsledku. Kromě toho musí být interní model trvale a pečlivě spravován tak, aby bylo zajištěno včasné začlenění nových rizik a jejich vazeb. Je třeba si ale uvědomit zásadní pravidlo kvantitativní rizikový model, ať je sebelepší, nemůže nahrazovat manažerské rozhodování. Rámec integrovaného řízení rizik společnosti vyžaduje velmi dobré začlenění do organizační struktury a celkové firemní kultury dané pojišťovny. Důležitým prvkem úspěchu je oddělení rolí těch, kdo riziko přijímají od těch, kteří jsou odpovědní za kontrolní proces. Vrcholové vedení společnosti se musí na procesu řízení rizik aktivně podílet a odpovídat za stanovení mantinelů při akceptování rizik a stanovit metody hodnocení na základě výsledků upravených o rizikové koeficienty. Benfield představil aktuální trendy v zajištění Obavy šéfů českých pojišťoven se nenaplnily. Loňské katastrofy v čele s hurikánem Katrina, které celosvětově způsobily škody přes 85 miliard dolarů, zajištění v regionu nezdražily, zahájil konferenci Benfield Day Bruce Selby Bennett. Setkání odborníků z oboru zajištění pořádal Benfield, který sjednává zajistné krytí většině českých pojišťoven, letos v červnu již popáté. V prvním příspěvku Selby Bennett, manažer Benfieldu odpovědný za region střední a východní Evropy, hodnotil loňské obnovy i současné trendy. Zajistitelé stále požadují za katastrofické zajištění výrazně více, než pojišťovny platily před povodní v roce 2002, shrnul nářky většiny přítomných a vyslovil názor, že by to měla být spíše četnost menších či středních katastrof a nikoli opakování obrovských povodní, jež my mohla zajistitele znepokojovat. Očekávám, že právě krytí menších katastrofických událostí bude pro pojišťovny jedním z hlavních témat, reagoval zástupce Kooperativy K. Alexejenko. M. Matocha z České pojišťovny na příkladu jarní povodně demonstroval, že následky záplav lze úspěšně minimalizovat. Zprvu hrozivá povodeň se díky předchozím opatřením pojišťoven zajistných programů nedotkla. Navíc portfolia průmyslových rizik byla téměř nezasažena a tudíž lze konstatovat, že pojišťovny udělaly v upisovací politice za poslední roky spoustu práce, zdůraznil Matocha. Retrocese, jakožto nástroj k transferu rizik zajišťoven na třetí subjekty, byla dalším diskutovaným tématem. Přestože se zajištění zajišťoven českého trhu bezprostředně netýká, přítomní si uvědomili, že právě trh s retrocesním krytím může být v globálním světě indikátorem budoucího pohybu cen zajištění. Hurikán Katrina, který se stal historicky největší katastrofickou škodou, měl vliv nejen na cenu zajištění v zasažené oblasti, ale také na nižší dostupnost krytí, prohlásil Lewis Phillips z Benfieldu při jeho analýze zajistných trhů. Zajišťovny se ocitly jak pod tlakem národních regulátorů, tak i ratingových agentur, které přehodnotily metody hodnocení jejich finanční síly. Přirozeným důsledkem jejich požadavků pak byla další koncentrace zajistného trhu s bezprostředním efektem i na české pojišťovny. Výběr partnerů pro zajištění se stal omezenějším. Letošní konference se v pražském hotelu Intercontinental zúčastnilo více než sto hostů z řad pojišťoven a významných zahraničních zajišťoven. Lukáš Čížek 6 POJISTNÝ OBZOR 9/2006

6 Celkem 12 pojišťoven provozuje pojištění odpovědnosti za škodu, přičemž současně s pojištěním obecné odpovědnosti za škodu těchto 12 pojišťoven provozuje i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem, 10 pojišťoven nabízí pojištění profesní odpovědnosti za škodu a rovněž pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti a managery. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání provádějí na základě státní zakázky podle příslušného právního předpisu dvě pojišťovny. Statistické údaje a trendy Meziroční nárůst předepsaného pojistného 2004/2003 v neživotním pojištění činil 6,1 %, přičemž nárůst v pojištění odpovědnosti za škodu u podnikatelských subjektů (průmyslu) byl o málo menší a činil 5,9 %. Růst pojištění odpovědnosti občanů zaznamenal nárůst předepsaného pojistného o 16,8 %. U zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání zaměstnanci činí meziroční nárůst 5,9 %. Růst předepsaného pojistného v pojištění odpovědnosti za škodu je dán větším zájmem klientů o toto pojištění, projevujícím se v mírném, ale trvalém růstu pojistných částek, resp. limitů plnění, a rovněž uvědoměním si důležitosti tohoto pojištění v moderní době. Podíl pojištění odpovědnosti za škodu na celkovém předepsaném PojiötÏnÌ odpovïdnosti za ökodu Pojištění odpovědnosti za škodu v ČR v letech 2004/2005 Ing. Václav Zikán, zástupce ČAP v odpovědnostním výboru CEA, Kooperativa, pojišťovna, a.s. äkodnì pomïr (v %, bez zapoëtenì rezerv) Druh Pojištění odpovědnosti za škodu průmyslových a podnikatelských subjektů 35,6 39,3 41,8 Pojištění odpovědnosti za škody obyvatel 56,2 51,5 51,0 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 57,0 56,2 51,1 V sledky za rok 2005 nejsou k dispozici. pojistném z neživotního pojištění je dlouhodobě stabilní a pohybuje se mezi %, v roce 2004 činil tento podíl 12,63 % včetně započtení odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci, což je o 0,46 % více než v r V souvislosti se vstupem ČR do EU je zaznamenáván výraznější růst poptávky po pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, pojištění profesní odpovědnosti u vybraných profesí (zvláště advokáti, architekti a inženýři činní ve výstavbě) i pojištění odpovědnosti managementu. Škodní poměr z pojištění odpovědnosti za škodu je stále příznivý, avšak s dlouhodobým výhledem na postupné zhoršování zvláště v pojištění odpovědnosti za škodu u podnikatelských subjektů (průmyslu) a při pojištění profesní odpovědnosti státních i soukromých nemocnic. Průměrná výše vyplaceného pojistného plnění v pojištění odpovědnosti za škodu průmyslu a podnikatelů mírně vzrostla oproti r a činí CZK v r při stagnujícím počtu pojistných událostí. Škodní poměr z pojištění odpovědnosti za škody obyvatel v posledních letech mírně roste a přesáhl Předepsané pojistné v tis. CZK Vyplacená pojistná plnění v tis. CZK Druh Pojištění odpovědnosti za škodu průmyslových a podnikatelských subjektů Pojištění odpovědnosti za škody obyvatel Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Celkem % v r (bez započtení rezerv). Průměrná výše vyplaceného pojistného plnění činí 6389 CZK v r při růstu četnosti škod. Objem pojistných plnění v zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání každoročně roste a dosáhl v roce 2004 celkem CZK. Průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost vzrostlo oproti r ze na CZK v r. 2004, což představuje nárůst o více než 85 %, přičemž každoročně se zvyšuje i počet nevyřízených pojistných událostí. Vývoj a změny v legislativní oblasti a právních normách Sledovaný rok nebyl významný na změny v legislativní oblasti dotýkající se režimu odpovědnosti za škodu. Za zmínku stojí skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí připravuje návrh zákona, jímž transponuje Směrnici EK 2004/35 EC o odpovědnosti, prevenci a nápravě škod na životním prostředí. Paragrafovaný návrh by měl být hotov v letních měsících Základní tendence ve vývoji pojištění odpovědnosti za škodu a příslušných sazeb: oproti minulým letům je tempo nárůstu předepsaného pojistného v pojištění odpovědnosti za škodu nižší, což je dáno stagnací nebo i poklesem sazeb, ale i působením, resp. upisováním, odpovědnostních rizik, zahraničními pojišťovnami s oprávněním podnikat na českém pojistném trhu na základě tzv. evropského pasu, sjednávané limity pojištění trvale rostou zvláště v pojištění odpovědnosti za výrobek a v pojištění profesní odpovědnosti u vybraných profesí, pojistné sazby stále odrážejí vysoce konkurenční prostředí, klesají v pojištění obecné odpovědnosti a v odpovědnosti za výrobek, jsou stabilní v odpovědnosti za škodu způsobenou managementem a v pojištění odpovědnosti obyvatel a mírně stoupající v pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení a lékařů a v pojištění profesní odpovědnosti, POJISTNÝ OBZOR 9/2006 7

7 roste výrazně poptávka po pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a pojištění profesní odpovědnosti zvláště advokátních kanceláří, architektů a projektantů a techniků činných ve výstavbě, celkově je škodní průběh na trhu příznivý, zhoršuje se v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zdravotnickými zařízeními, a to v případě nemocnic, v pojištění odpovědnosti managementu je naopak téměř bezeškodní oproti stavu v zahraničí, v případě pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií č. 353/1999 Sb. je počet uzavřených pojistných smluv nižší, než se obecně očekávalo a sjednané limity zpravidla nepřekračují výši 200 mil. CZK, vývoj škodovosti v pojištění profesní odpovědnosti zprostředkovatelů v pojištění (k 1. lednu 2006 registrováno celkem 1360 agentů a makléřů s licencí Ministerstva financí uzavření pojistné smlouvy je předpokladem registrace) se sleduje a nelze učinit vzhledem ke krátké době účinnosti povinného pojištění zatím závěry, vliv zajistného trhu je znatelný, pokud jde o rozsah krytí i limitů pojištění, fakultativní zajištění je nezbytné zvláště pro rizikové činnosti, profese, teritoria a vyšší limity, roste právní povědomí poškozených k dosažení odškodnění za utrpěnou újmu vliv medializace škodných událostí zvláště v případě zdravotnických zařízení. Hlavní trendy vývoje pojištění odpovědnosti za škodu na západních trzích členských federací CEA (Comité Européen des Assurances) oproti r došlo celkové ke zvýšení předepsaného pojistného na všech sledovaných trzích, přičemž na některých trzích je konkurence tak silná, že tlačila růst pojistného dolů, i když rostla poptávka po pojištění odpovědnosti za škodu, obvyklý meziroční růst pojistného byl zaznamenán mezi 3 10 %, s výjimkou Řecka (v ČR je to 6,6 %), škodní poměr se pohyboval v průměru na jednotlivých národních trzích mezi %, zlepšení škodního poměru zvláště v Německu a pokles ve Švýcarsku (na 47 %), mezi odvětví odpovědnosti, která se řadí mezi nejvíce zatížená pojistnými událostmi, s nejhoršími výsledky patří pojištění profesní odpovědnosti zejména zdravotnických zařízení a lékařů (krize ve Francii), v Itálii jsou nejhorší výsledky v pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci, a to zvláště ve stavebnictví, v mnoha zemích byly přijaté nové nebo novelizované právní normy, pokud jde o zákony o pojišťovnictví nebo zákony o pojistné smlouvě, ve Finsku se diskutují pravidla a zásady umožňující podávání hromadných žalob (class action rules), v Nizozemsku a Německu možnost vznesení nároku na náhradu škody přímo poškozenou osobou, roste počet ze zákona povinných pojištění odpovědnosti, notoricky známé jsou tím země jako Belgie (15 nových pojištění), Portugalsko (8 nových pojištění) či Španělsko a Itálie, v severských zemí je na stole návrh zákona upravující způsob platby zprostředkovatelských provizí v pojišťovnictví (plátcem má být napříště příkazce, tj. pojištěný/pojistník), národní asociace bedlivě sledují legislativní vývoj a jsou v kontaktu s příslušnými ministerstvy při transpozici směrnice EK 2004/35 EC do národní legislativy upravující odpovědnost za škody na životním prostředí a jejich prevenci a nápravu těchto škod, přičemž vycházejí ze závěrů CEA, národní asociace bedlivě sledují vývoj ohledně nově vznikajících rizik odpovědnosti za škodu a jejich vliv na pojištění, např. pokud jde o nanotechnologie, geneticky modifikované organismy (GMO), působení elektromagnetických polí (EMF), působení křemíku (silica) a křemičitých částic (prachu), nemoci Jacobs-Creutzfeldovu (TSE/ BSE), ptačí chřipku. Pojištění motorových vozidel: Tarif typu PAYD (Pay-As-You-Drive) Marcela Kobíková, Generali Pojišťovna a.s. Tento typ tarifu je v pojištění motorových vozidel pod názvy Distance-Based Vehicle Insurance, Mileage-Based Insurance, Per- -Mile Premium and Insurance Variabilization používán již řadu let v Severní Americe (v USA a Kanadě). Jak vyplývá z výše uvedených názvů, výše pojistného v těchto produktech závisí přímo na ujeté vzdálenosti, tedy: čím delší vzdálenost motorista ujede, tím více zaplatí a naopak: čím méně ujede, tím více ušetří. Proměnnou je zde použitá expoziční jednotka, tedy míle, kilometr a nebo minuta), takže motoristé s větším rozsahem rizika platí za jednotku vyšší pojistné než méně rizikoví motoristé. Americké pojišťovny nabízející tarif PAYD používají následující implementační metody: 1. Metoda předplatného (hrazeného jednorázově či ve splátkách) na základě odhadu předpokládaného ročního projezdu; na konci období je provedeno vzájemné vyúčtování. 2. Metoda vyhodnocení po skončení období s následným rabatem či doúčtování rozdílu na pojistném. 3. Metoda aktuálního předpisu pojistného (měsíčně či 14ti denně) vyžaduje častý sběr dat. Jak probíhá v USA sběr dat: přímou informací klienta či zprostředkovatele o stavu tachometru, sofistikovanější systémy využívají elektronický přenos dat bezdrátovým komunikačním systémem nebo transpondéry GPS (u většiny nových vozidel zaznamenává údaje tachometru palubní počítač), automatickým předáváním dat při každém tankování, zajištěním a předáním dat oprávněnou osobou (auditorem) např. při seřízení vozidla, kontrole emisí, technické prohlídce apod. nejméně 1x ročně (spojeno s úhradou manipulačního poplatku 5 10 USD). Zatímco americká praxe PAYD je založena ryze na ujeté vzdálenosti, 2letý pilotní projekt, který v roce 2003 odstartovala britská pojišťovna Norwich Union, se zaměřil nejen na počet ujetých kilometrů, ale na celkový monitoring, jak často, jakým způsobem, kdy a kde klient své vozidlo využívá. Projekt vyvolal velký zájem nejen u motoristické veřejnosti, ale i britské vlády a výrobců vozidel. Systém umožňuje snížit náklady na provoz vozidla (v rovině pojištění) pro ty motoristy, co ho využívají pouze příležitostně, a současně zvýšit těm, kteří denně cestují po rušných silnicích na velké vzdálenosti. Do projektu se po dobu 2 let zapojilo celkem 5000 klientů. Záznam dat byl realizován prostřednictvím malého rekordéru (Smart Box) instalovaného do vozidla a přenosem satelitním systémem GPS, který pojistiteli umožňuje přístup k informacím v reálném čase. Kalkulace pojistného ze získaných dat probíhala na měsíční bázi s příplatkem 1,99 GBP za jedno zúčtování. Projekt byl ukončen v roce 2005 a nyní probíhá jeho vyhodnocování. 8 POJISTNÝ OBZOR 9/2006

8 Na základě kanadského výzkumu proběhl průzkum také nizozemským Dopravním institutem. I on dospěl ve spolupráci s Centrem pro pojistnou statistiku k závěru, že na zavedení systému PAYD by mohly mít největší zájem 3 subjekty: pojistitelé, spotřebitelé a především společnost. a) Pojistitelé Hledisko rozsahu používání vozidla již pojistitelé (i když nepřímou formou) v pojistném zohlednili; kromě toho přímé a aktuální sledování vozidla pro pojistitele představuje významnou nevýhodu obchodně ekonomického charakteru. b) Spotřebitelé Spotřebitelům o systému PAYD prozatím chybí dostatek informací; nepochybně by byl atraktivní pro motoristy, kteří své vozidlo používají pouze příležitostně a na krátké vzdálenosti, ale nelze vyloučit, že by se zde mohl projevit i psychologický efekt: pojistné kalkulované na bázi ujetých kilometrů by mohlo na první pohled vyvolat představu, že cena pojištění v porovnání se současným tarifem vzroste. c) Společnost Vláda zatím nevytvořila žádné pobídky (ani pro pojistitele, ani pro spotřebitele), které by dostatečně silně dokázaly překonat tyto bariéry. Dopravní institut v Nizozemsku vyhodnotil, že sociálně-ekonomické výhody systému PAYD jsou značné, avšak pouze za předpokladu, že náklady na implementaci zůstanou nízké. Náklady by mohla značně snížit akceptace hlášenek ujetých vzdáleností, toto řešení by ale mohlo svádět k podvodným manipulacím. Přínos ze zavedení systému by se také snížil, pokud do něj nebudou převedena všechna vozidla. Naopak: měl by potenciál se ještě zvýšit, pokud by byl doplněn o další diferenciační kritéria (např. čas a místo). Od listopadu 2004 v Nizozemsku nabízí pojišťovna Polis Direkt pod názvem Kilometrová pojistka systém limitovaného kilometrového proběhu za 500 eur/ km ročně. Platí se záloha ve výši 90 % (= 450 eur). Na konci období obdrží pojistník buď slevu 50 % (ujede-li méně) nebo naopak příplatek 50 % (překročí-li limit). Data se zachycují během roční prohlídky vozidel a zaznamenávají se do databáze registru vozidel. Pro kilometrovou pojistku platí tři podmínky: pojistník musí být starší 24 let, vozidlo v ceně do eur a ročně ujede maximálně km. V pojištění motorových vozidel existují i další varianty tohoto systému. Např. italská pojišťovna SARA vytvořila produkt pro krátkodobou pojistnou ochranu na denní bázi na základě žádosti předávané formou textové správy, pojistitel zasílá klientovi zpět kód pojistného krytí/smlouvy. O podstatě, výhodách, nevýhodách a smysluplnosti systému PAYD se v posledních měsících rozvinula i diskuze na stránkách německého odborného časopisu Versicherungswirtschaft. Úvahy ředitele Kompetenčního centra pro finanční služby Dr. Dirk Schmidt- -Gallase vycházejí ze skutečnosti, že snaha promítnout ujeté kilometry do automobilových tarifů není nová. Nová je jen snaha získat skutečnou kontrolu nad počtem těchto kilometrů, a tady narážíme na zakopaného psa: problémem branže totiž nejsou málo jezdící klienti, kteří reálný tarif přeplácejí, ale intenzivně jezdící, kteří platí málo. Jen stěží totiž lze očekávat, že právě tato skupina se dobrovolně nechá sledovat a kontrolovat, aby se jí ve svém důsledku ještě zvýšilo pojistné! Zato skupina málo jezdících motoristů bude mít dostatečnou motivaci šetřit své výdaje na pojistné bohužel za cenu vysokých administrativních nákladů pojistitelů. Také sám vedoucí projektu Mileage Monitoring Roland Voggenauer von Bothmer ze Swiss Re Germany je zdrženlivý. Roční kilometrový proběh vozidla považuje pouze za jeden z přibližně 10 atributů, na nichž stojí moderní tarif pojištění motorových vozidel. Mimo jiné i proto, že bezprostřední vztah mezi proběhem a nehodovostí může být i disproporční: například v nízkém městském kilometrovém proběhu je 10x vyšší riziko nehody než při dálniční jízdě (vysoký proběh). Na rozdíl od tvrdých znaků, které můžeme prokazatelně zjistit (např. z technického průkazu), patří počet ujetých kilometrů mezi znaky měkké, jejichž funkční a exaktní měření bylo až doposud pro pojistitele prakticky nemožné. Vývoj zařízení a technologií nyní otevírá nové možnosti i v této oblasti, ale bohužel: tak jako máloco na světě je černobílé, tak je i zde třeba zvážit všechny souvislosti a potenciální dopady. Klíčové otázky jsou: 1. Kdo ponese náklady na snímací zařízení a přenos dat? 2. Již nyní narážejí IT-systémy autopojistitelů na hranice svých možností; dokáží si poradit s dalším přísunem rozsáhlých objemů dat? 3. Problém emocí: kdo bude nový systém chtít? (riziko antiselekce, syndrom velkého bratra, kterému nic neunikne... až po nediskrétní sestavy s přehledy jízd, vedoucími případně až k rozvodům). To jsou důvody, proč Swiss Re hledá jednodušší cestu. Místo nákladů na on board unit a nákladné správy enormního množství dat pomýšlí na řešení předávání stavu tachometru v kombinaci s běžným tankováním paliva. Svou metodu přihlásila pod názvem Mileage Monitoring k patentování a pracuje dále na vývoji systému, který chce po jeho dozrání (v duchu německého přísloví der Teufel steckt im Detail neboli: i jednoduchý nápad vyžaduje před implementací domyslet všechny detaily) nabídnout zájemcům o jeho sériové nasazení. Závěr Myšlenka aplikovat PAYD na základě reálných údajů nepochybně ovlivní produkt pojištění motorových vozidel budoucnosti. Je to cesta k další, ještě detailnější diferenciaci, ke spravedlivým, ryze individuálním sazbám na míru každého jednotlivého zákazníka, ale dlážděná vysokými správními náklady pojistitele. To vše bez záruky, že se vynaložené náklady vrátí zpět (podle odhadu kanadského institutu Victoria by si PAYD v prvních letech vybralo pouze % zákazníků) a také bez vyhlídky na řešení současných problémů s (ne)výnosností tohoto odvětví. Na druhé straně, plošné (povinné) zavedení tohoto tarifního modelu by kromě spravedlivě účtovaného pojistného sebou neslo ještě celou řadu souvisejících společenských dopadů jako například na: dopravní zatížení: celkové snížení dopravy, rozložení dopravních špiček do rovnoměrného časového průběhu, snížení objemu nákladní dopravy; vyšší bezpečnost na silnicích: snížení počtu nehod a úspory nákladů za lékařskou péči (odhaduje se, že snížení projezdu o 10 % by mělo za následek snížení nehodovosti o %); životní styl a zdraví obyvatel: motoristé s vyšším projezdem by byli díky vyšší ceně pojistného motivováni k celkovému snížení využívání automobilů, resp. k přechodu na alternativní způsoby dopravy (cyklo, pěší, hromadná), vyšší podíl práce v dálkovém režimu); finanční úspory pro spotřebitele za pojistné, pohonné hmoty a parkovné (v USA na pojistném USD/vozidlo a rok); snížení potřeby parkovacích míst; zvýšení dostupnosti pojištění a tím snížení počtu nepojištěných vozidel: málo jezdící motoristé patří zpravidla současně do nízkopříjmových skupin; životní prostředí; zaměstnanost. Jinými slovy: přestože plošné zavedení systému PAYD na první pohled vypadá pro klíčové subjekty (spotřebitel, pojistitel a stát) jako ideální řešení, není těžké odhadnout, že k nalezení konsenzu v celé společnosti bude třeba ještě urazit kus cesty. Prameny: Victora Transport Policy Institute, TDM Encyclopedia, 12/2005 TNO Inro, Pay as you drive in the Netherlands BBC News, : Could pay -as-you-drive insurance work? Versicherungswirtschaft 1/2006: Bärendienst Pay as you move Versicherungswirtschaft 7/2006: Pay as you drive oder Mileage Monitoring? POJISTNÝ OBZOR 9/2006 9

9 Dnem 1. července t.r. nabyl účinnosti zákon č. 226/2006 Sb., kterým se mimo jiné významně mění i zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/ 1999 Sb. Především se nově upravuje vyřazení silničního vozidla z registru silničních vozidel. Trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel Podle 13 cit. zákona obecní lem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřadí vozidlo z registru na žádost jeho vlastníka. Tuto skutečnost vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků. Vlastník vozidla přitom odevzdá tabulky s přiděle- Nově i při vyřazování vozidel z registru ho vyřazení vozidla z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla prodlouží. Doba dalšího prodloužení nesmí přesáhnout 6 měsíců od uplynutí předešlé doby dočasného vyřazení. Vlastník vozidla je v takovém případě povinen spolu se žádostí odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou, paměťovou kartu vozidla, pokud byla vydána a předložit technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu o jeho dočasném vyřazení z provozu na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působ- Motoristické aktuality tyto skutečnosti vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. Zánik pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence (registrace) zaniká pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ( 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb.). Jednat se může jen o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo, které podléhá registraci ve smyslu 4 až 6 zákona č. 56/2001 Sb., přičemž existuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem takového vozidla. Rozhodující není, zda se jedná o trvalé či dočasné vyřa- JUDr. Pavel Bušta úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o trvalém vyřazení motorového vozidla a přípojného vozidla z registru, pokud a) motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo, b) zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se registrovaného vozidla a nebylali ve lhůtě čtrnácti dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (netýká se vozidel dočasně vyřazených z registru), c) vlastník motorového vozidla předloží potvrzení o převzetí autovraku, vystavené provozovate- nou registrační značkou. Jedná-li se o žádost o trvalé vyřazení zaniklého vozidla z registru silničních vozidel, je vlastník motorového a přípojného vozidla povinen doložit způsob jeho zániku. Dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel Obecní úřad obce s rozšířenou působností dočasně vyřadí vozidlo z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla. Doba dočasného vyřazení vozidla z registru nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Obecní úřad obce s rozšířenou působností v odůvodněných případech dobu dočasné- ností zapíše do registru silničních vozidel údaj o počátku doby, během níž je vozidlo dočasně vyřazeno z provozu na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla ukončí režim dočasného vyřazení motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel. Vlastník vozidla je povinen k žádosti přiložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností pak vlastníkovi vozidla vrátí osvědčení o registraci vozidla a tabulku s přidělenou registrační značkou a zení vozidla z registru silničních vozidel. I pro takto zaniklé pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pak platí ustanovení 13 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož po zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pojistník povinen bez zbytečného odkladu odevzdat pojistiteli doklad o pojištění a zelenou kartu, pokud byla vydána, a pojistitel je povinen vrácení dokladu o pojištění a zelené karty bez zbytečného odkladu pojistníkovi písemně potvrdit a pojistníkovi na základě jeho žádosti vydat ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení potvrzení o době trvání pojištění 10 POJISTNÝ OBZOR 9/2006

10 odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění. Zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím doby, za kterou bylo pojistné zaplaceno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti zaniklo. Zbývající část pojistného je pojistitel povinen vrátit. Nastala-li v době do zániku pojištění odpovědnosti škodná událost, vzniká pojistiteli právo na pojistné podle věty první; povinnost zbývající část pojistného vrátit má pouze tehdy, jestliže mu z této škodné události nevznikne povinnost plnit. Jestliže pojistník po zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nesplnil povinnost bez zbytečného odkladu odevzdat pojistiteli doklad o pojištění a zelenou kartu, pokud byla vydána, není pojistitel povinen do doby splnění této povinnosti vrátit pojistníkovi pojistné ani vydat uvedené potvrzení. Přestupky Nově se upravuje i odpovědnost za správní delikty spáchané porušením zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle 83 odst. 1 cit. zákona fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s 6 odst. 1 a 2 cit. zákona nepřihlásí k registraci silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo, které hodlá provozovat na území České republiky, (Za tento přestupek lze uložit pokutu do Kč.) b)jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla v rozporu s 7 odst. 2 cit. zákona neumístí na vozidlo tabulku s registrační značkou, (Za tento přestupek lze uložit pokutu do Kč.) c) jako výrobce, který je držitelem osvědčení o homologaci typu silničního vozidla nebo systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, v rozporu s 24 odst. 2 písm. a) cit. zákona vyrobí a uvede na trh silniční vozidlo nebo systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla, který neodpovídá typu, pro který bylo uděleno osvědčení o homologaci typu, bez schválení technické způsobilosti, (Za tento přestupek lze uložit pokutu do Kč.) d)jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla provozuje vozidlo, které je podle 37 cit. zákona technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích (podle cit. ustanovení silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem, provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích stanoveným způsobem), (Za tento přestupek lze uložit pokutu do Kč.) e) jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla v rozporu s 38 odst. 1 písm. f) cit. zákona provozuje vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji v registru silničních vozidel, (Za tento přestupek lze uložit pokutu do Kč.) nebo f) provádí technické prohlídky silničních vozidel bez oprávnění podle 56 cit. zákona nebo provádí měření emisí silničních vozidel bez oprávnění podle 65 cit. zákona. (Za tento přestupek lze uložit pokutu do Kč.) Přestupky podle 83 odst. 1 písm. b) až d) mohou projednat orgány Policie České republiky nebo Celní správy České republiky v blokovém řízení. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 5000 Kč. Obdobně tomu je s odpovědností za správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob podle 83a cit. zákona. Jistota smluvních vztahů Od roku 2004 vyžaduje britská FSA 1) (Financial Services Autority) na pojistném trhu přísnější postupy při uzavírání pojistných smluv. Jedná se o tzv. Contract Certainty, tedy pravidlo, kdy před datem počátku pojistného krytí musí být vystavena definitivní verze smlouvy. V roce 2005 to bylo 60 % a před koncem roku 2006 by mělo minimálně 85 % uzavíraných smluv podléhat tomuto režimu. Pro jeho naplnění již pojistitelé i makléři přijali řadu opatření, aby definitivní text smlouvy byl odsouhlasen a vydán přede dnem její platnosti. Úzká proaktivní spolupráce je vyžadována i ze strany pojištěných, zejména jejich risk manažerů, kteří by měli plně kontrolovat proces uzavírání pojistných smluv nebo jejich obnov. V současné době se jedná o nově uzavírané smlouvy nebo jejich obnovy a vcelku pragmatický přístup byl zvolen ke smlouvám historickým, které byly rozděleny podle data do tří priorit, z nich poslední (krátkodobé smlouvy do roku 2003 a dřívější) bude řešena jen na vyžádání klienta. Jak by tedy měl vypadat korektní postup a úlohy všech zúčastněných klienta, makléře i pojistitele? Následující indikace AIRMIC 2) je určena pro velkou mezinárodní společnost: Až 180 dní před termínem uzavření nebo obnovy pojištění by měl pojištěný zahájit přípravu procesu a potřebných dat, včetně potvrzení časového harmonogramu. 90 dní pojištěný předává makléři plný rozsah informací potřebných k přípravě obnovy pojistného krytí. 75 dní pojištěný a makléř provedou revizi stávajících smluv a požadavků na krytí, textaci, identifikují problematické oblasti. 60 dní makléř prezentuje požadavky klienta současnému / potenciálnímu pojistnému trhu. 45 dní pojistitelé posuzují předložené požadavky. 30 dní pojistitelé, jak stávající, tak i potenciální prezentují makléři nabídky, včetně potřebných návrhů smluvních ujednání. 15 dní přede dnem obnovy pojistitelé předkládají finální podobu nabídky, kontraktu a všech potřebných dokumentů. Smlouvy musí být pak vydány před nebo k datu obnovy u primárního pojištění, nejzazším termínem je 15 dní po datu platnosti (nicméně v tomto období se texty a ceny již nemění). U excelentních smluv je termín posunut na 30 dní po datu platnosti. Pojistitel je povinen vydat smlouvy současně makléři i klientovi, v elektronické nebo v tištěné podobě, dle preference klienta. Při neplnění jsou stanoveny rozsáhlé sankce, včetně například zadržení předepsané platby pojistného až do doby, kdy jsou vystaveny definitivní verze smlouvy. Velmi důležitým prvkem celého procesu je již zmíněný aktivní přístup pojištěného a jeho risk manažera k celému procesu, kteří jsou vedeni k přehodnocení svého časového harmonogramu a vlastních postupů. Je totiž nepřijatelné poskytnout podklady k uzavření smlouvy na poslední chvíli. Na druhé straně pojistitelé nemohou své nabídky zdržovat do poslední minuty tak, aby klient neměl příležitost vyhodnotit konkurenční nabídku pojištění. V praxi se ukazuje, že doba přibližně tří měsíců před datem pojistného krytí je dostatečná pro kvalitní přípravu všech podkladů a dokumentů. Zmíněný přístup britského pojistného trhu a především FSA nepochybně zprůhlední celý proces uzavírání smluv a spolupráci mezi všemi zúčastněnými subjekty. Dalším logickým krokem, který nepochybně bude následovat, je srozumitelnost pojistných kontraktů a smluvních ujednání, včetně jejich aplikace a interpretace. Jaká je situace na našem pojistném trhu? Nepochybně bude zajímavé promítnout si výše uvedenou iniciativu do praktické činnosti našich klientů, makléřů i pojistitelů. Odpověď si musí každý čtenář již nalézt sám. Prameny: An AIRMIC Guide for Risk Managers and Insurance Buyers, June 2006 FSA Guidelines for the Insurance Market (http://www.fsa.gov) (pul) 1) FSA sjednocený orgán státního dozoru nad finančním trhem ve Velké Británii 2) AIRMIC The Association of Insurance and Risk Managers POJISTNÝ OBZOR 9/

11 Komise přijala opatření, zajišťující provádění právních předpisů EU v členských státech Evropská komise se dne 19. dubna 2006 rozhodla zahájit proti některým členským státům řízení pro porušení Smlouvy z důvodu nesplnění jejich povinnosti provést jednu či více z osmi různých směrnic týkajících se vnitřního trhu do vnitrostátního práva. Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. června 2003 o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (2003/41/ES) Komise zaslala odůvodněná stanoviska Belgii, Kypru, České republice, Finsku, Francii, Itálii, Litvě, Slovensku, Slovinsku, Španělsku a Velké Británii, neboť tyto země neprovedly do svého vnitrostátního práva směrnici 2003/41/ ES o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, nebo tak učinily pouze částečně. Uvedenou směrnici měly všechny členské státy provést do 23. září Odůvodněná stanoviska jsou zasílána po předchozí výzvě zaslané těmto členským státům v prosinci Směrnice o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi završuje vnitřní trh, pokud se týká institucí poskytujících důchody ze zaměstnaneckého penzijního pojištění. Směrnice uznává, že se systémy důchodů ze zaměstnaneckého penzijního pojištění v jednotlivých členských státech značně liší, a stanoví harmonizovaná pravidla pro obezřetnostní dohled a kapitálové požadavky pro tyto instituce. Směrnice také stanoví pravidla pro přeshraniční poskytování důchodů ze zaměstnaneckého penzijního pojištění. INFO z Evropské unie Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 2. prosince 2002 o zprostředkování pojištění (2002/ 92/ES) Komise se rozhodla obrátit se v případě Německa, Řecka, Francie, Malty, Španělska a Portugalska na Evropský soudní dvůr proto, že tyto členské státy neprovedly do vnitrostátního práva směrnici 2002/92/ES. Směrnici 2002/92/ES měly všechny členské státy provést do 15. ledna Německo, Řecko a Portugalsko informovaly Komisi, že příslušný legislativní proces již probíhá, avšak dosud nebyl ukončen. Francie, Malta a Španělsko sdělily některá vnitrostátní opatření, ale uvedly, že jsou potřeba další vnitrostátní předpisy. Směrnice o zprostředkování pojištění je součástí akčního plánu pro finanční služby. Rozšiřuje nabídku a posiluje ochranu spotřebitelů a zároveň pomáhá pojišťovacím zprostředkovatelům nabízet služby přes hranice. Podle směrnice musí být všichni zprostředkovatelé registrováni ve svém členském státě. Předpokladem získání této registrace je splnění přísných požadavků. Jakmile jsou pojišťovací zprostředkovatelé registrováni ve svém členském státě, mohou své služby poskytovat na území celé EU. Současná nerovnoměrná situace při provádění směrnice narušuje trh a neumožňuje pojišťovacím zprostředkovatelům poskytovat služby v rámci vnitřního trhu za rovných podmínek. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/ 267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/ 6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ ES a 2000/12/ES Komise se rozhodla obrátit se v případě Lotyšska a Nizozemska na Evropský soudní dvůr ve věci nesdělení opatření, kterými se do vnitrostátního práva provádí směrnice 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu. Tato směrnice stanoví zvláštní opatření pro obezřetnostní dohled nad finančními konglomeráty, tj. finančními skupinami činnými jak v oblasti bankovních/ investičních služeb, tak v pojišťovnictví. Až všechny členské státy směrnici řádně provedou, stane se přínosem pro spotřebitele, vkladatele a investory v Evropské unii, neboť bude stimulovat výkonnost finančního trhu a zvyšovat hospodářskou soutěž. Lhůta pro provedení směrnice do vnitrostátního práva uplynula dne 11. srpna Lotyšsko provedlo do vnitrostátního práva hlavní právní předpisy, ale dosud nepřijalo požadovaná prováděcí opatření. Nizozemsko dosud Komisi nesdělilo žádná opatření, kterými se uvedená směrnice do vnitrostátního práva provádí. V červenci 2005 bylo oběma zemím zasláno odůvodněné stanovisko. Soudní dvůr Evropských společenství: Dohoda, která porušuje vnitrostátní právo hospodářské soutěže, může rovněž porušovat právo Společenství 1) Italský vnitrostátní orgán pro ochranu hospodářské soutěže a trhu v červenci 2000 oznámil, že pojišťovací společnosti Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, Fondiaria Sai SpA a Assitalia SpA uskutečnily protiprávní dohodu za účelem výměny informací z pojišťovnictví. Tato dohoda umožnila navýšení pojistného u povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené motorovými vozidly, plavidly a mopedy, které není odůvodněno podmínkami trhu. Vincenzo Manfredi a další předložili tuto věc soudu (Giudice di pace di Bitonto Itálie) a požadovali, aby uložil pojišťovnám vrátit navýšení pojistného, uhrazeného na základě dohod, které byly prohlášeny za protiprávní. Italský soud položil Soudnímu dvoru Evropských společenství několik předběžných otázek týkajících se práva hospodářské soutěže Společenství (článku 81 Smlouvy založení Evropského společenství ES), aby se dozvěděl, zda tato dohoda porušuje vedle italského zákona o ochraně hospodářské soutěže také Smlouvu o ES v rozsahu, v němž se pojišťovny z jiných členských států, provozující svoji činnost také v Itálii, rovněž účastnily protiprávní dohody, zda třetí osoby mohou požadovat odškodnění za újmy vzniklé v důsledku zakázané dohody, zda vnitrostátní pravidla, jako jsou pravidla dotčená v hlavním řízení, týkající se určení příslušných soudů, promlčecích lhůt pro podání žalob na náhradu škody, jakož i výše odškodnění, jsou v rozporu s článkem 81 ES. Soudní dvůr konstatuje, že výše uvedená dohoda může rovněž porušovat Smlouvu o ES, pokud s přihlédnutím k vlastnostem vnitrostátního trhu existuje dostatečný stupeň pravděpodobnosti, že tato dohoda může mít vliv 1) Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C 295/04 až C 298/04 (Vincenzo Manfredi a další v. Loyd Adriatico Assicurazioni SpA a další) na poskytování daného pojištění v příslušném členském státu subjekty usazenými v jiných členských státech a že tento vliv není zanedbatelný. Soudní dvůr dále uvádí, že článek 81 ES má přímé účinky ve vztazích mezi osobami. Z toho vyplývá, že se na něj každá osoba může odvolávat za účelem domáhání se neplatnosti dohody nebo jednání zakázaného článkem 81 ES a požadovat náhradu vzniklé újmy, pokud existuje příčinná souvislost mezi uvedenou újmou a dohodou nebo jednáním zakázaným tímto článkem. Soudní dvůr rozhodl, že v nepřítomnosti právní úpravy Společenství v této oblasti přísluší členským státům: určit příslušné soudy a upravit procesní podmínky řízení k zajištění ochrany práv jednotlivců, která pro ně vyplývají z přímého účinku práva Společenství, za předpokladu, že dotčená ustanovení nejsou méně příznivá než ta, která se týkají obdobných žalob vnitrostátní povahy (zásada rovnocennosti), a že v praxi neznemožňují nebo nadměrně neztěžují výkon práv přiznaných právním řádem Společenství (zásada efektivity); upravit promlčecí lhůty pro požadování náhrady škody způsobené kartelovou dohodou nebo jednáním zakázanými článkem 81 ES a určit kritéria umožňující vymezit rozsah náhrady škody za předpokladu, že jsou dodrženy zásady rovnocennosti a efektivity. Vnitrostátnímu soudu přísluší ověřit si, zda vnitrostátní pravidlo, na základě kterého promlčecí lhůta pro požadování náhrady škody počíná běžet dnem, kdy k zakázané kartelové dohodě nebo jednání došlo, zvláště pokud toto vnitrostátní pravidlo rovněž stanoví krátkou promlčecí lhůtu, která nemůže být přerušena, v praxi znemožňuje nebo nadměrně ztěžuje výkon práva požadovat náhradu škody. Co se týká rozsahu náhrady škody, Soudní dvůr jednak upřesňuje, že pokud může být v rámci vnitrostátních žalob obdobných žalobám založeným na pravidlech hospodářské soutěže Společenství přiznána zvláštní náhrada škody, jako je exemplární nebo represivní náhrada škody, musí být možné ji rovněž přiznat v rámci posledně uvedených žalob. Kromě toho osoby, které utrpěly újmu, musí mít možnost požadovat náhradu nejen skutečné škody, ale i ušlého zisku, jakož i zaplacení úroků. Pramen: Tisková zpráva Komise (IP/06/503) Připravil: Ing. Josef Čížek 12 POJISTNÝ OBZOR 9/2006

12 Nová směrnice Evropských společenství o odpovědnosti za ekologické škody poprvé zavádí odpovědnost za škody způsobené na přírodě. Zahrnuje škody na půdě, vodstvech a na chráněných druzích rostlin a živočichů a prostorách způsobené profesní činností. Nová direktiva se vztahuje na všechny členské státy Evropské unie a musí být aplikována v právu každého členského státu nejpozději do 30. dubna Minulý rok v červnu navštívili Stefan Hackl (expert Münchener Rück na ekologické otázky), Michael Gerstle a Uwe Schindler (oba z oddělení fakultativní odpovědnosti Münchener Rück a mající na starost střední a východní Evropu) Českou asociaci pojišťoven v Praze. Na semináři o odpovědnosti za ekologické škody přivítali kolem 30 zástupců českých pojišťoven a Ministerstva životního prostředí. V první části svého tříhodinového vystoupení prezentovali tito experti o několika mimořádných ekologických škodách za posledních 30 let. Dále pak referovali o obsahu, cílech, doporučeních a šancích směrnice Evropských společenství o odpovědnosti za ekologické škody a o aktuálním stavu její realizace v jednotlivých státech Evropské unie. Viník platí Nová direktiva má pomoci předcházet ekologickým škodám, respektive je sanovat. Občanskoprávní nároky na náhradu škody zůstávají nedotčeny. Předmětem je pouze veřejnoprávní odpovědnost provozovatele. Podle nové směrnice ručí ten, kdo ekologickou škodu zavinil (princip zavinění). Základní princip zní: podnik, který poškodí životní prostředí nebo je odpovědný za to, že existuje bezprostřední nebezpečí takové škody, musí svoji chybu napravit. Ekologické škody, které vznikly před 30. dubnem 2007, pod tuto směrnici nespadají. Směrnici bude možno prosadit, neboť v sobě zakotvuje právo sdružení a asociací na podání žaloby. Čili: vedle dotčených soukromých osob smějí i nevládní organizace například spolky pro ochranu Šance a rizika pro pojišťovny Informace zajišťovny Münchener Rück o Direktivě Evropských společenství č. 2004/35/EC o odpovědnosti za ekologické škody přírody vyzvat orgány k zakročení a k prověření ekologické škody. Kromě toho mohou být i rozhodnutí orgánů soudně napadnuta. Za účelem nápravy jsou přípustná jak opatření provedená na místě tak i narovnávací opatření provedená jinde. Odpovědnost za ekologické škody se neomezuje pouze na oblasti flora fauna habitat (oblasti FFH), oblasti podléhající ochraně ptactva a na národní chráněná území. Přesto by v praxi mělo jít především o tato teritoria, neboť členské státy musí vykazovat všechna území, na nichž se nacházejí životní prostory a chráněné druhy spadající pod směrnici FFH a směrnici o ochraně ptactva jako oblasti FFH a oblasti podléhající ochraně ptactva (celkem jde přibližně o 10 % území každého členského státu). V mnoha zemích sice již existují veřejnoprávní pravidla odpovědnosti za ekologické škody na vodstvech a půdě, ale přesto je odpovědnost za ekologické škody nová. Jako celkově problematické se přitom jeví zemědělství. Zemědělské podniky jsou obzvlášť silně exponované (genová technika, prostředky na ochranu rostlin), neboť se nacházejí v blízkosti oblastí FFH a nebo se nacházejí dokonce v těchto oblastech. Co je to ekologická škoda? Direktiva rozlišuje tři druhy ekologických škod (paragraf 2): 1. Poškození chráněných druhů a přírodních životních prostor (= ekologická škoda); tj. každá škoda, která má podstatný negativní vliv na tvorbu nebo udržení dobrého stavu těchto druhů nebo jejich životních prostor (= flora fauna habitat). 2. Poškození vodstev; tj. každá škoda, která má podstatný negativní vliv na ekologický, chemický a/nebo množstevní stav a/nebo ekologický potenciál příslušného vodstva. 3. Poškození půdy; tj. každé znečištění půdy, které s sebou nese podstatné riziko negativního vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého průniku látek, sloučenin, organismů nebo mikroorganismů do půdy, na půdu, případně pod půdu. Odpovědnost způsobená profesní činností bez závislosti na zavinění Nezávisle na zavinění v zásadě platí odpovědnost za ekologické škody a poškození chráněných druhů a jejich přirozených životních prostor zaviněné profesní činností. Profesní činnosti dále specifikují jiné směrnice Evropských společenství. Pro mnohé oblasti existuje odpovědnost za ohrožení, například průmyslové činnosti, znečištění povrchových vod a spodní vody, transportování nebezpečného zboží, manipulace s nebezpečnými látkami, prostředky na ochranu rostlin a geneticky upravenými organismy a jejich používání. Na ekologické škody způsobené stavebními projekty (například stavby letišť, vodních děl nebo silnic) se odpovědnost nevztahuje, pokud byly úředně schválené. Kromě toho směrnice neplatí pro jaderné a sumační škody a pro ropná znečištění moří. Co čeká pojišťovny? Zatím neexistuje povinnost krytí těchto rizik. Členské státy by měly vytvořit pobídky pro pojistné koncepty a trhy a pro jiné formy krytí. Šest let od okamžiku, kdy směrnice vstoupí v platnost, bude Komise referovat Evropskému parlamentu a Radě. V souladu se směrnicí se budou zkoumat i další aspekty: odstupňované krytí, maximální výše krytí a vyloučení činností s minimálním rizikem. Na základě této zprávy pak komise případně předloží na systém harmonizovaného obligatorního krytí. Jinými slovy: pokud nebudou vyvinuty účinné pojistné nástroje, hrozí riziko povinného pojištění. Pokud budou pojišťovny chtít vytvořit krytí podle vlastních představ, měly by co nejdříve začít pracovat na příslušných modelech. Směrnice Evropských společenství poskytuje pojišťovnám šanci poskytovat krytí pro ekologické škody a krytí veřejnoprávních nároků na náhradu škody jako druhý pilíř vedle stávajícího krytí škod na životě, zdraví a majetku z občanskoprávních nároků. Kritická rizika v nových členských státech Evropské unie Pracovníci Münchener Rück ve svých referátech dále objasnili kritická ekologická rizika v nových členských státech Evropské unie především s ohledem na jeden z největších problémů půdu a především vodstva, která byla znečištěna v minulosti (problematika starých škod). Na závěr první části vystoupení byly ukázány možnosti, jak může vypadat krytí ekologických škod a jaké mají pojišťovny možnosti limitovat krytí. Zařazení, klasifikace a tarifikace ekologických rizik Ve druhé části vystoupení byly ukázány možnosti zařazení, klasifikace a tarifikace ekologických rizik. Odborníci z Münchener Rück za tímto účelem navrhli vlastní logiku a systematiku zařazování rizik: NATURE, speciální IT tool podporovaný underwritery, mohou využívat i klienti Münchener Rück. Autor: Uwe Schindler, Münchener Rück, underwriter fakultativního krytí odpovědnosti pro střední a východní Evropu Překlad: Jaroslav Kratochvíl POJISTNÝ OBZOR 9/

13 Evropská komise zorganizovala dne 21. června tohoto roku v Bruselu veřejné slyšení na aktuální téma Solventnosti II (dále jen SII ). Přednášejícími a předsedajícími jednotlivých panelových diskusí byli přední evropští i světoví odborníci v této oblasti, kteří shrnuli své poznatky, informovali o aktuálním vývoji prací a připravovaných legislativních krocích, ukázaly možný dopad SII na trh, pojišťovny, spotřebitele a mezinárodní vztahy. Následně odpovídali na velké množství dotazů odborníkům a zástupcům dozorčích orgánů a profesních sdružení z jednotlivých zemí Evropského ekonomického prostoru a představitelům jednotlivých pojišťoven, zajišťoven a ostatních subjektů, kterých se vývoj v dané oblasti bezprostředně dotýká. O slyšení byl obrovský zájem, celkový počet účastníků přesáhl 250. Po uvítacím projevu Alexandra Schauba, generálního ředitele pro vnitřní trh Evropské komise, a hlavním dopoledním projevu, který přednesl předseda CEIOPS Henrik Bjerre-Nielsen, přinesl první panel zprávu o aktuálních stavu prací na SII. Mezi přednášejícími najdeme samá známá jména Paul Sharma (předseda expertní skupiny pro Pilíř 1, FSA, Velká Británie), Petra Faber-Graw (předsedkyně expertní skupiny pro Pilíř 2, BaFin, Německo), Fausto Parente (předseda expertní skupiny pro Pilíř 3, ISVAP, Itálie), Noel Guibert (předseda průřezové expertní skupiny, CCA, Francie) a Vesa Ronkainen (výbor pro finanční stabilitu, ISA, Finsko). Druhému panelu předsedali zástupci pojistitelů a ostatních účastníků trhu (McKinsey, Bund der Versicherten, Standard and Poor s) a zaměřili se na to, jaký bude mít vliv zavedení SII na pojistitele, pojistníky a ostatní účastníky trhu a jak by mohl takový dopad vypadat z jejich pohledu. Třetí (odpolední) panel se zaměřil na problematiku dopadu zavedení SII na pojistné produkty a trhy. Přednášející reprezentovali přední účastníky trhu (CNP Assurance CEA, La Mondiale AISAM, Munich Re Group Consultative a Winterthur CRO Forum). Veřejné slyšení Solventnost II Ing. Monika Jurášová Hlavní odpolední projev přednesl Al Iuppa, nový předseda NAIC dozorčího úřadu USA. Program byl uzavřen čtvrtým diskusním panelem, který byl zaměřen na vazby zavedení SII v mezinárodních souvislostech. Mezi přednášejícími byli: Craig Thorburn expert Světové banky, zástupci IASB, Swiss Re, IAIS. Celý pracovní den ukončil Charlie McCreevy, komisař pro vnitřní trh a služby. Ve svém projevu uvedl, že Evropská komise chce dosáhnout vysoké úrovně skutečné harmonizace v oblasti SII. K tomuto cíli musí rovněž směřovat jednotlivé orgány dozoru a vzájemně spolupracovat ve své dozorové činnosti i v postupech, které používají, protože možnosti další integrace pojišťovnictví na tom významně závisí. Účastníci slyšení mimo jiné obdrželi vyhodnocení dotazníku o SII, který shrnuje jejich odpovědi (47 % z trhu, 23 % z dozorů, 17 % z konzultačních firem). Žebříček přínosů SII dopadl následovně: 27 % hlasů pro zlepšení řízení rizik, 26 % pro vyšší citlivost vůči riziku, 18 % zvýšení harmonizace dozoru, 11 % ostatní faktory, 10 % pro zvýšení ochrany spotřebitele a 8 % pro lepší rozložení kapitálu. Za nejvýznamnější důsledek byl označen nárůst kapitálu v malých pojišťovnách (29 %), ve velkých pojišťovnách (10 %), zvýšení cen pojistných produktů (11 %). Kolem 95 % respondentů souhlasilo s tím, že dva požadavky na kapitál jsou lepší než jeden a stejný počet respondentů dal přednost použití vnitřního modelu. V následujícím textu jsou vybrány některé zajímavé příspěvky, dotazy účastníků veřejného slyšení a odpovědi. Paul Sharma úvodní část jeho vystoupení se dotýkala otázky jak oceňovat, popřípadě měřit, jednotlivé položky rozvahy. Za zásadní považuje rozhodnutí, zda v tomto ohledu dát přednost metodě percentilů nebo použít metodu nákladů kapitálu. Vyzval proto auditorium, aby se k tomuto problému vyjádřilo a zajímalo ho, zda přítomní považují za možné povolit několik metod řešení pro každou složku v modelu. Dalším důležitým momentem bude, jakým způsobem budou poskládány tyto jednotlivé položky do modelu (jednoduše se sečtou nebo se přistoupí k diversifikaci). Co se týká kalibrace standardního modelu, Paul Sharma zdůraznil, že ještě není učiněno konečné rozhodnutí a bude rovněž přihlédnuto k výsledkům QIS. V oblasti vlastních interních modelů musí být prodiskutovány ještě následující otázky: jak se přesvědčit o kvalitě těchto modelů, jejich konzistentnosti a jakým způsobem informovat veřejnost o těchto modelech? Petra Faber-Graw zdůraznila, že práce se v současné době soustředí zejména na problémy kolem Pilíře 1. Nicméně je zde také celá řada otázek a úkolů pro dozory v souladu s Pilířem 2. V současné době se pracuje na kontrole investic a risk managementu, harmonizaci pravomocí dozorů, a na způsobu, jakým společnosti měří rizika a vlastní kapitál. Za výchozí považuje požadavky na výši kapitálu za strany dozoru (SCR/MCR), nicméně kromě toho každá pojišťovna musí mít ještě dostatečné množství vlastního kapitálu a přiměřený odhad rizik. To neznamená, že by zde byl další stupeň kontroly kapitálu, nebo že by byla každá pojišťovna nucena k tomu vytvořit vlastní interní model. V tomto smyslu musí být uplatněn princip proporcionality. Fausto Parente zaměřil pozornost na vztah mezi účetními principy a výkazy předkládanými dozorčímu úřadu. Vyjádřil nutnost definovat jasnou hranici mezi interními výkazy a veřejnými reporty. Předpokládá se další harmonizace v systému výkazů dozorčím úřadům. Bude brán zřetel na poslední výstupy IASB a IFRS. Noel Guibert zdůraznil, že za stěžejní je nutno považoval solo dozor a dozor nad skupinami bude hrát pouze doplňkovou roli. Jestliže bude vyvinut interní model a bude používán pro celou skupinu, měl by být vyhodnocen na úrovni skupiny, ale k ověření jeho správnosti musí být přizváni ke konzultaci všechny zainteresované dozorčí úřady (sdružené v koordinačním výboru v souladu s ustanovením směrnice č. 98/78/ES o doplňkovém dohledu nad skupinami pojišťoven v platném znění pozn. autorky). Jestliže není možné učinit jasné rozhodnutí, musí o úrovni SCR pro celou skupinu rozhodnout ten dozor, který odpovídá za dozor celé skupiny (koordinátor, který je určen pro každou skupinu pojišťoven v rámci EU pozn. autorky). Nicméně na solo dozoru zůstává odpovědnost za rozhodnutí o výši solo SCR pro danou pojišťovnu. Solo dozor by měl mít dostatek pravomocí k vyžádání dodatečného kapitálu nebo může požadovat použití standardního modelu, pokud použití mezinárodního interního modelu skupiny není na solo úrovni pro jednotlivé pojišťovny smysluplné. Vesa Ronkainen informoval o současném stavu práce výboru pro finanční stabilitu. K dnešnímu dni byly dokončeny tři studie: přípravná studie, QIS 1, která se zaměřila na technické rezervy a QIS 2, která zpracovala kvantitativní prvky z Pilíře 1. Reakce účastníků trhu na QIS 2 se očekávaly do konce července Zprávy jednotlivých zemí měly být předány do konce srpna. Souhrn těchto reportů má být zpracován do konce října Na jaře 2007 se předpokládá vypracování QIS 3, která se zaměří na kalibraci standardního modelu. Otázky a odpovědi: Bylo konstatováno, že kalibrace vstupních cen pro výpočet technických rezerv nebyla zatím podrobněji diskutována v expertní skupině pro Pilíř 1. CEIOPS 14 POJISTNÝ OBZOR 9/2006

14 podporuje evoluční přístup, aby byla zachována konzistentnost mezi Pilířem 1 a 2. Někteří účastníci vyjádřili názor, že pokud budou muset mít jednotlivé pojišťovny dostatečnou výši kapitálu v každém okamžiku, může to vést k nastavení příliš restriktivních pravidel na úrovni skupiny. Diskutující zdůraznili, že otázku diverzifikace je nutné řešit v rámci CEIOPS. Pokud by na úrovni skupiny existoval interní model, pak by bylo možné brát v úvahu dopady diversifikace (rizika a přínosy). V případě použití standardního modelu by bylo nutné zahrnout do tohoto modelu rovněž příslušné dopady diverzifikace, a to při použití konsolidovaných dat. Je nutno diskutovat o tom, k jakému výsledku v tomto případě dojdeme, když jednotlivé prvky při výpočtu solo SCR pouze sečteme. Kromě toho je také nutné vyřešit otázku, jak řešit kapitálovou podporu mateřské společnosti jako kapitálový prvek na solo úrovni a jak tento postup kalibrovat. Příspěvky druhého panelu se zabývaly analýzou dopadu SII na pojistníky, akcionáře a na insolventnost. SII zlepší přístup k pojistníkům (měli by platit přiměřenější cenu za riziko) a zvýšit i efektivnost akcionářů (prohloubí se transparentnost, zvýší se porozumění), pokud bude správně implementován Pilíř 2. Dále bylo zmíněno, že pojistníci mohou mít potíže při porozumění SII a solventnosti vůbec. Jako nejdůležitější byl označen Pilíř 2 se zavedením kontrolních úrovní solventnosti a Pilíř 3. Pojistníci by měli porozumět rozdílům v nabízených produktech a rozdílným rizikům, která jsou jimi pokryta. V tomto smyslu musí být posílena informovanost, aktuálnost a srozumitelnost informací, která je pojistníkům poskytována. Bylo rovněž upozorněno na značné obtíže, které budou mít malé subjekty, které navíc nejsou klíčovými hráči na trhu nebo v odvětví, se zavedením SII a přežitím na trhu. SII nepovede k vyšším nárokům na kapitál u odvětví jako celku, ale společnostem s vysokou expozicí vůči riziku mohou značně vzrůst nároky na kapitál. Společnosti s vyšší diversifikací mohou těžit z použití interních modelů, zatímco malé společnosti se mohou dostat do potíží v konkurenčním prostředí, ačkoli to nemusí být pouze následek zavedení SII. Diskutující třetího panelu vyjádřili silnou podporu celého odvětví zavedení SII a zdůraznili, že hlavním cílem zavedení SII je přilákat investice a současně také posílit ochranu spotřebitelů. Další přednášející upozornili na význam vzájemných a družstevních pojišťoven, jejich postavení na trhu (v roce 2003 měly 29 % trhu) a specifika spojená se zavedením SII pro tento typ pojišťoven. Otázky a odpovědi Jedna z otázek se zaměřila na používání derivátů a metody securitizace. Přednášející se shodli na tom, že nový systém by měl zvýšit flexibilitu investic, co se týká použití nových nástrojů kapitálu a nových metod na omezení rizika. Několik otázek se dotýkalo problému jak SII ovlivní produkty a vzájemné kompenzování jednotlivých odvětví. Některé produkty by mohly zmizet z trhu. SII by naopak mohla mít kladný dopad na komplexní produkty životního pojištění a podporovat transparentnost. SII by dále mohla vést ke zvýšení specializace produktů a poptávce po nových pojistných technikách. Na druhou stranu v souvislosti se zavedením Basel II nebyl doposud zaznamenán případ, že by nějaký produkt zmizel z trhu. Úvodní příspěvek čtvrtého (závěrečného) panelu informoval o současném stavu druhé fáze projektu IFRS 4. V současné době je dobré sledovat celý postup na internetových stránkách IASB, do konce roku se také připravuje diskusní materiál. Byly zdůrazněny dva základní momenty v této oblasti: prvním je oceňování pasiv. IASB nevyšel z žádného předem určeného scénáře nebo konkrétní metody a v současné době přijal koncept současné výstupní hodnoty (current exit value), což je současný nestranný diskontovaný odhad budoucích cash-flows s nestrannou rizikovou přirážkou, ale předpokládá se další revize tohoto přístupu. Druhým významným momentem je zohledňovat specifika některých pojistných smluv, protože to, že mohou být odhado- vány, ještě neznamená, že splňují příslušné definice pasiv v souladu s rámcem IASB. Poznámka: Podrobné informace o celém slyšení, některé projevy, charakteristiky přednášejících a speciální číslo European Insurance News for the Public Hearing on the Solvency II project je možno najít na internetových stránkách: _en.htm, které byly také jedním ze zdrojů pro zpracování výše uvedeného textu. Použité zkratky: CEIOPS Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors IAIS International Association of Insurance Supervisors IASB International Accounting Standard Board IFRS International Financial Reporting Standards NAIC National Association of Insurance Commissioners QIS Quantitative Impact Study SCR Solvency Capital Requirement MCR Minimal Capital Requirement Solo dozor v jedné zemi, nad jednotlivou pojišťovnou apod. Z nových právních předpisů 1. Vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech (účinnost ). 2. Pod č. 349/2006 Sb. bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn. 3. Pod č. 350/2006 Sb. bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), jak vyplývá z pozdějších změn. 4. Úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších změn. 5. Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel (účinnost ). 6. Vyhláška č. 359/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (účinnost ). Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku se doloží dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla a dokladem o zaplacení pojistného. Žádost o udělení přepravního práva je nutné doložit dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla ve vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu a třetím osobám. Rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla stanovené 31 zákona se použijí, nestanoví-li přímo použitelný předpis ES jinak. 7. Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb) účinnost Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci (účinnost ). JUDr. Jiřina Kotrbatá POJISTNÝ OBZOR 9/

15 Článek v PO č. 8 Tempo výdajů českých domácností na pojistnou ochranu se snižuje obsahoval podrobnou analýzu vývoje českého pojistného trhu, zejména v letech 2004 a Jejím přínosem je použití národních účtů pro zhodnocení významu pojištění a sledování podílů pojištění na příjmech a výdajích domácností. Analýza poukazuje nejenom na snížení tempa růstu předepsaného pojistného v období ve srovnání s předchozím obdobím, ale hledá také příčiny tohoto poklesu a většinu z nich pojmenovává. Některé příčiny je možné doplnit nebo blíže charakterizovat. Členský stát Výše pojistného v roce 2005 (v mil. EUR) 1. Na pojišťovnictví působí celá řada externích faktorů. Pomineme-li zásadní transformaci pojistného práva ve vazbě na přistoupení České republiky k Evropské unii (a s tím spojené transformační náklady; v analýze je zmíněn jen zákon č. 38/ 2004 Sb.), tak nelze přejít fakt, že k projevilo zájem provozovat na území České republiky pojišťovací činnost na základě svobody dočasně poskytovat služby celkem 328 pojišťoven a poboček z EU. Je samozřejmé, že jejich počet od narůstal postupně. O jejich výkonu nejsou k dispozici statistická data. Kvalifikované odhady se pohybují kolem 1,5 3 mld. Kč předepsaného pojistného docíleného v ČR*. Od tohoto aspektu nelze abstrahovat, zejména v pojištění průmyslových a podnikatelských rizik. 2. Jistě se lze shodnout, že pojistný trh je součástí finančního trhu a že mezi finančními produkty existuje konkurence. V této souvislosti nelze nezmínit tyto skutečnosti: celková zadluženost českých domácností se v roce 2005 zvýšila zhruba o 100 mld. Kč na 416 mld. Kč, hypoteční úvěry bez státní podpory vzrostly v roce 2005 o cca 70 mld. Kč na 190 mld. Kč, spotřebitelské úvěry narostly Tempo r stu p edepsanèho pojistnèho ûivotnìho pojiötïnì Tempo růstu 2005/2004 (v %; po zohlednění inflace) EU (25) ,5 Rakousko ,2 Belgie ,4 Německo ,1 Francie ,9 Velká Británie ,9 Malta 134 2,3 Nizozemsko ,0 Polsko ,4 Portugalsko ,1 Slovinsko ,7 Slovensko ,4 Pramen: ComitÈ EuropÈen des Assurances (CEA), European Insurance in Figures, kvïten 2006 Tempo výdajů českých domácností na pojistnou ochranu se snižuje (Ad Pojistný obzor č. 8/2006) Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., Česká asociace pojišťoven v roce 2005 o 26 mld. Kč na 95 mld. Kč, přírůstky hrubých disponibilních důchodů domácností nebyly v posledních letech určeny na spoření, ale byly zcela absorbovány spotřebou. V roce 1995 činila míra úspor 14, 4 % a v roce 2005 pak 7,8 %. Výše uvedený vývoj je do určité míry zákonitý, neboť například hypotéky a spotřebitelské úvěry postupně zaplňují prostor, který v jiných zemích dávno mají. Dané úda- je byly uvedeny nikoli pro hodnocení těchto produktů a trendů apod., ale jen k odůvodnění závěru, že tendence ke spotřebě a vyšší čerpání úvěrů domácnostmi mohlo ovlivnit rozvoj zvláště životního pojištění. 3. Analýza objektivně konstatuje, že výkyvy nastávají i na jiných pojistných trzích. Z tabulky například plyne, že v roce 2005 pokleslo předepsané pojistné u životního pojištění ve Velké Británii, na Maltě a v Nizozemsku. Na druhé straně lze přírůstky docílené v některých zemích označit jako opravdu mimořádné. Aniž by byla prováděna podrobná analýza podle příslušných členských států EU, je možno konstatovat, že pokrok v důchodové reformě či daňové výhody určitě napomáhají rozvoji životního pojištění. Dá se tudíž předpokládat, že posun v důchodové reformě v České republice posílí trh životního pojištění. Pramen: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2005, MF, červen 2006 *např. Poj. obzor 1/2006 Milí čtenáři, vážení kolegové, jak jste již zaznamenali v minulém čísle Pojistného obzoru, došlo na pozici generálního tajemníka ČAP k personální změně. Dovolte mi, abych touto cestou veřejně poděkoval členům prezidia ČAP a členským pojišťovnám za důvěru a za podporu, kterou mně i sekretariátu věnovali bezmála 12 let mého působení ve funkci generálního tajemníka. Této důvěry jsem si nesmírně vážil, a také proto jsem práci věnoval maximální osobní úsilí. Děkuji rovněž předsedům a členům odborných orgánů ČAP i kolegyním a kolegům ze sekretariátu ČAP za spolupráci, pochopení, vstřícnost a jejich pracovní nasazení i entuziasmus, protože bez toho by asociace nemohla docílit žádaných výsledků. Děkuji také za to, že jsem měl za uplynulá léta možnost se hodně od mnohých naučit a v mnohém se zdokonalit. Velmi mě těšila také práce ve funkci předsedy redakční rady časopisu Pojistný obzor. Časopisu přeji do budoucna další růst čtenářského zájmu a těším se na další autorskou spolupráci. Jsem rád, že mohu svých odborných zkušeností a schopností i nadále využívat ve prospěch ČAP a podílet se na jejích nových úkolech ve prospěch rozvoje pojišťovnictví. Těším se na nové výzvy i na spolupráci s novým generálním tajemníkem. Jaroslav Mesršmíd 16 POJISTNÝ OBZOR 9/2006

16 bení společnosti Aviva životní pojišťovny v České republice. Hrubé pře- (Z tiskové zprávy UNIQA pojišťovny, a. s., ze dne 21. července 2006 pojištění Telegraficky na 12,5 %. Jsem potěšen, že naše strategie v oblasti správy ï depsané Telegraficky pojistné v tomto roce dosáhlo 745,3 mil. korun, což představuje ve srovnání s rokem 2004 nárůst o 35 %. osobních financí se vyplácí. Komplexní portfolio produktů, multidistribuční kanály v kombinaci s profesionálním poradenstvím, které nabízíme, Britská životní pojišťovna Aviva, která se v ČR specializuje na celosvětově velmi žádané produkty investičního životního pojištění, dokázala řadí ING mezi přední hráče v oblasti správy aktiv klientů. Současný počet klientů přerostl hranici , prohlásil na tiskové konferenci Dick v loňském roce mnohonásobně převýšit růst celého tuzemského trhu Okhuijsen, generální ředitel a předseda výkonné rady ING Retail ČR/SR životního pojištění. Pavel Matoušek, generální ředitel a předseda představenstva Aviva životní pojišťovny dodává: Aviva životní pojišťovna (Z tiskové konference ING Nationale- Nederlanden pojišťovny, a. s., ze dne 2. března 2006) patří mezi nejrychleji rostoucí pojišťovny na českém trhu. Loňský rok, Česká pojišťovna obdržela od České národní banky potřebný souhlas První pololetí letošního roku bylo zcela mimořádné, pokud jde o počet jenž byl pro Aviva dosud nejlepší za devět let působení v Česku, je pro UNIQA a od 20. pojišťovna začala nabízí na motoristům svých vybraných na začátku přepážkách motoristické nabízet sezóny výhodné fondy sazby dceřiné havarijního firmy ČP pojištění Invest. Blíže KASKO. ke klientům V období se od tak 1. března dosta- škody životního způsobené pojištění tíhou právě sněhu. v ČR. Od ledna do června letos klienti nahlásili a nás rozsah velkou škod výzvou. ze živelních Do budoucna kalamit, jako totiž jsou stále například vidíme velký povodně, potenciál vichřice trhu či podílové ne 2006 nabídka do 31. devíti podílových nabízí motoristům fondů této havarijní investiční pojištění společnosti. na soukromá Další ČSOB Pojišťovně bezmála (Z devětkrát tiskové zprávy více kalamitních Aviva životní škod pojišťovny, než ve stejném a. s., informace vozidla s 25procentní naleznete na: slevou oproti běžným sazbám. Zároveň každý období loni a jejich odhadovaná hodnota stoupla meziročně ze dne 3. března dokonce 2006) více 25. zákazník, (Z tiskové který zprávy uzavře České smlouvu, pojišťovny obdrží a. s. hodnotný ze dne 19. dárek července mobilní 2006) než dvaadvacetkrát. Další informace naleznete na: telefon značky Samsung. UNIQA se na trhu etablovala jako jeden Na tiskové konferenci České asociace pojišťoven, konané 9. března z nejvýznamnějších pojistitelů vozidel. Velmi k tomu přispěla její dobrá 2006, bylo (Z tiskové prezentováno zprávy několik ČSOB Pojišťovny aktuálních a. témat: s. člena 1. holdingu Předběžné ČSOB výsledky členů ČAP za rok 2005, 2. Současné ze trendy dne 27. v oblasti července životního 2006) pověst, UNIQA kterou pojišťovna si získala při rostla rychlé, v meziročním nebyrokratické srovnání likvidaci v prvním škod, pololetí uvedl generální o 11, 6 ředitel %, když společnosti předepsala Ing. na Marek pojistném Venuta. celkem 1,563 miliardy pojištění vývoj v ČR a srovnání se zahraničím, 3. Soukromé pojištění 2006 korun. (Z Dynamicky tiskové zprávy se rozvíjelo UNIQA zejména pojišťovny, životní a. s., pojištění, ze dne 2. které března navýšilo 2006) a financování Předepsané zdravotní pojistné péče ČSOB v ČR Pojišťovny a K možnostem stouplo uplatnění v prvním soukromého pololetí zdravotního na 3,516 pojištění miliardy v systému korun, což financování představuje zdravotní meziroční péče zvýšení v ČR. letošním pojistné o bezmála 25 %, zatímco majetkové segmenty vzrostly o 8,1 %. Rok 2005 se stal nejúspěšnějším obdobím v dosavadní historii půso- Na dotazy novinářů odpovídali přední odborníci ČAP. Další informace naleznete na: o 9,7 procenta. Oproti loňskému prvnímu pololetí to znamená zrychlení Česká pojišťovna za prvních necelých 7 měsíců t.r. eviduje téměř 62 tisíc živelních pojistných událostí. Nejvíce z nich, přes 36 tisíc, je z tíhy a sesuvu sněhu, a přestože je léto, každým týdnem ještě škody z tohoto rizika přibývají. Jen ve 2. červencovém týdnu to bylo ještě přes 300 hlášení. Jde zřejmě o chataře a chalupáře, kteří teprve přijíždějí na dovolenou a objevují zimní škody. Druhou nejčastější příčinou jsou záplavy s více než 17 tisíci škod. Za 1. pololetí pak ve statistikách přibyly ještě další živelní škody v 1840 případech úder blesku, téměř dvojnásobný počet škod z vichřic a přes 2500 škod z krupobití. Další informace naleznete na: (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 21. července 2006) Pojišťovna Kooperativa připravila speciální sezónní pojištění jednostopých vozidel. Při sjednávání tohoto pojištění může zákazník zvolit pojistnou ochranu v rozsahu tří variant (celoroční rozsah pojištění, dále varianta Částečná havárie a konečně tzv. Sezónní havárie pojištění na období od do příslušného kalendářního roku). Další informace naleznete na: (Z tiskové zprávy Kooperativy, Pojišťovny, a. s., ze dne 25. července 2006 Česká pojišťovna oživila produkt, který úspěšně sjednávala již před několika lety. Jednorázově placené kapitálové životní pojištění se právě vrací ve své inovované verzi jako produkt maximálně jednoduchý, který klientovi nabízí zabezpečení blízkých v případě smrti pojištěného a zároveň zajímavé zhodnocení vložených prostředků. Výše technické úrokové míry tohoto produktu, která je garantována po celou dobu trvání pojištění, činí 3,5 %, což je výrazně více, než dosahuje zhodnocení na běžných účtech či termínovaných vkladech. Další informace naleznete na: (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 25. července 2006) Připravuje Eva Trojanová tempa růstu pojistného na téměř trojnásobek. Současně ČSOB Pojišťovna vykázala podstatně rychlejší růst předpisu než celý pojistný trh ČR, který v prvním pololetí vzrostl meziročně jen o 1,4 procenta. Další informace naleznete na: (Z tiskové zprávy ČSOB Pojišťovny a. s. člena holdingu ČSOB ze dne 27. července 2006) Česká podnikatelská pojišťovna vykázala za první pololetí roku 2006 opět růst. Celkové předepsané pojistné ČPP vzrostlo v porovnání se stejným obdobím v roce 2005 o 5,4 %. Neživotní pojištění ČPP dosáhlo růstu 5,9 %, životní pojištění ČPP vykazuje nárůst o 3,5 %. Nejdynamičtější nárůst z produktové nabídky ČPP vykazuje s 67 % havarijní pojištění a s 61 % pojištění majetku a odpovědnosti občanů. Další informace naleznete na: (Z tiskové zprávy České podnikatelské pojišťovny, a. s., ze dne 8. srpna 2006) Vedení České pojišťovny bude od září posíleno o pozici náměstka pro marketing a klientskou segmentaci. Rozhodlo o tom představenstvo největší tuzemské pojišťovny. Novým náměstkem se na základě jmenování představenstva od 11. září 2006 stane Pavel Řehák (31). Další informace naleznete na: (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 10. srpna 2006) Nizozemská pojišťovna AEGON, která prodává životní pojištění i v ČR, zveřejnila své hospodářské výsledky za první pololetí r Zatímco čistý zisk pojišťovny oproti stejnému období loni klesl o 9 % na 1,29 mld. EUR, provozní zisk před zdaněním naopak vzrostl o celých 67 % na 1,51 mld. EUR. Objem nově uzavřených obchodů se zvýšil o 26 % a dosáhl úrovně 346 mil. EUR. Další informace naleznete na: (Z tiskové zprávy AEGON Pojišťovny, a. s., ze dne 11. srpna 2006) Připravila Eva Trojanová Telegraficky ï Telegraficky POJISTNÝ OBZOR 9/

17 Další stránkou věci je, zda po novele obč. zákoníku mohou pozůstalí požadovat, nyní bez ohledu na pojištění, obojí toto odškodnění. Jak bylo publikováno v Bulletinu Advokacie č. 3/2005, str. 41 v rámci recenze a anotace na publikaci Ochrana osobnosti podle občanského práva kolektivu autorů Linde Praha, a. s., z r. 2004, právní úprava podle 444 odst. 3 obč. zákoníku vylučuje, aby nárok na odškodnění pozůstalých při usmrcení byl zároveň požadován podle 11 a násl. obč. zákoníku. Tento názor má svoji logiku s ohledem na to, že nově koncipovaná náhrada při usmrcení podle 444 odst. 3 obč. zákoníku je považována přesto, že je podřazena pod náhradu skutečné škody, svou povahou za náhradu na odškodnění újmy imateriální, a to v penězích, stejně tak jako náhrada podle 11 a násl. obč. zákoníku. Náhrada podle 444 odst. 3 obč. zákoníku je sjednocena a limitována, což lze považovat za formu přístupu ke koncepci této náhrady, souvisí s nemožností finančně ohodnotit lidský život, resp. důsledky ztráty blízké osoby pro pozůstalé. Nicméně právě v této souvislosti se zároveň nabízí úvaha o tom, zda právě v řízení o nárocích na ochranu osobnosti by nebyl prostor ke zhodnocení, jakým způsobem fakticky v jednotlivých případech smrt blízké osoby zasáhla do života jeho rodiny. A není pochyb, že rozdíly jsou, a že nejen u ztížení společenského uplatnění, ale i usmrcení by byly případy hodné mimořádné pozornosti, odůvodňující vyšší odškodnění. Je otázkou, zda bez dalšího je možné v rámci dané právní úpravy takto postupovat, a toto rozlišení provést a přiznat ho vedle standardní jednotné náhrady. V tomto směru bude třeba vyčkat dalšího vývoje teorie i praxe. JUDr. Vlasta Miklušáková, advokátka Ještě k odškodnění pozůstalých v občanském právu Po třetí se vracím k problematice odškodnění pozůstalých v občanském právu, kdy v předchozím článku (Pojistný obzor 5/2006 Odškodnění pozůstalých po obětech nehod ) byla nastíněna otázka, zda obstojí vedle sebe nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých podle 444 odst. 3 obč. zákoníku a nárok uplatněný případně pozůstalými jako nárok na ochranu osobnosti podle 11 a násl. občanského zákoníku. Pokud bylo spíše výjimečně na ochranu osobnosti v této souvislosti žalováno, a to úspěšně, mám na mysli období před účinností novely občanského zákoníku, která zavedla jednorázové odškodnění pozůstalých, s poukazem na znění ust. 6 zák. č. 168/1999 Sb., rozhodně tento nárok nebyl hrazen z pojištění. Pod čarou k 6 je odkaz na ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody v hlavě šesté. Z toho je dovozováno, že nároky podle jiné části obč. zákoníku, konkrétně hlavy první nemohou být z povinného ručení (takových škod se zpravidla týkají) odškodňovány. Odborníci zabývající se touto problematikou jsou v řadě případů toho názoru, že přes poznámku pod čarou je třeba na odkaz na zvláštní předpis uvedený přímo v textu ust. 6 odst. 2 zák. č. 168/1999 Sb. pohlížet tak, že je odkazováno na zákon jako celek. Konečně smyslem povinného ručení je nepochybně hradit veškeré škody, které mohou vzniknout provozem vozidla. S uzákoněným odškodněním podle 444 odst. 3 obč. zákoníku problém plnění z pojištění odpadl, tato náhrada je jednoznačně předmětem pojištění (a nejen povinného ručení). AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ Pojistný trh v Bělorusku Hospodářskou situaci Běloruska (cca km 2, 9,9 mil. obyvatel) považují odborníci přes stoupající ukazatele růstu nadále za náročnou. Privatizace a liberalizace trhu hrají stále podřadnou roli. Pro celkový obraz hospodářství jsou určující státní regulace a řízení, strukturální problémy a enormní závislost konjunktury na poptávce v Ruské federaci. Růst hospodářství dosáhl v roce 2004 hodnoty 11 % a vloni 8 %. Pro letošní rok se očekává hodnota 7 %. V Bělorusku klesá v posledních letech inflace 2001: 61 % 2002: 43 %, 2003: 28 %, 2004: 18,1 %, 2005: 16 %. Nezaměstnaných je kolem 2 %; HDP na hlavu dosahuje cca 1900 eur (je na úrovni Bosny a Hercegoviny) a průměrný plat činí cca 220 eur měsíčně. Prioritou běloruského zahraničního obchodu je rozvoj vztahů s Ruskem. V roce 2004 tam směřovalo 47 % exportu a 68 % importu (u energií však pokrývá dovoz z Ruska plných 95 %). V roce 2002 schválený kodex pro investory jen mírně zlepšil podmínky pro zahraniční investování. Vstup a činnost investorů stále ztěžují nedostatek právních jistot, průběžné zásahy státu, administrativní překážky a komplikovaný daňový systém. Běloruský pojistný trh V 90. letech minulého století vykazovalo běloruské pojišťovnictví ve srovnání s ostatními státy bývalého Sovětského svazu (s výjimkou Pobaltí) dobrou strukturu a výhodný právní rámec. Už v roce 1996 byla zavedena možnost odečíst si pojistné na životní pojištění z daní. Rozdělení pojištění na životní a neživotní, praktikované už od roku 1994, bylo oficiálně zavedeno v roce V roce 2003 však došlo na běloruském pojistném trhu k dalekosáhlému zestátnění a centralizaci. Povinná pojištění se stala monopolem několika pojistitelů vlastněných státem a povinné ručení smějí sjednávat jen státní pojišťovny. Po tomto zásahu výrazně stoupl podíl povinných pojištění, která zahrnují vedle povinného ručení také pojištění pro případ přerušení provozu, pojištění pracovních úrazů a pojištění nákladní dopravy na celkovém předepsaném pojistném. Zatímco v roce 1995 se tato pojištění podílela na předepsaném pojistném méně než 10 %, v roce 2004 to byly dvě třetiny. Objem pojistného z povinného ručení je dnes třikrát vyšší než v 90. letech a pojištěno je víc než 72 % vozidel. Životní pojištění hraje zatím spíše okrajovou roli. Na celkovém předepsaném pojistném se podílí pouhými čtyřmi procenty. Na jednoho obyvatele připadalo v roce 2005 v Bělorusku 14 euro pojistného a na HDP se pojistné podílelo 0,87 %. Největší pojišťovnou s podílem na trhu přes 62 % je státní pojišťovna Belgosstrach, další místa patří pojišťovnám Task a Promtransinvest. Mezi životními pojišťovnami je největší státní Běloruský penzijní fond (43% podíl na trhu) před pojišťovnou Stravita (29 %). Na běloruském pojistném trhu působí rakouská skupina Wiener Städtische, která je od roku 2002 vlastníkem běloruské pojišťovny Kupala. Od roku 2004 má také podíly v pojišťovnách Victoria a Sedmaja Linija. Pramen: VVO EUROPA NEWS, 1/2006 (La) 18 POJISTNÝ OBZOR 9/2006

18 V e l k é š k o d y Jednou z páteřních komunikací centra Prahy je Vodičkova ulice. Vede ze středu Václavského náměstí ke Karlovu náměstí. Vznikla při výstavbě Nového Města pražského v polovině 14. století. Nejprve se její západní části říkalo Na Louži nebo V Jámě, východní části Pasířská. Od poloviny 15. století se celá ulice nazývá Vodičkova. Nazvána tak byla k poctě pražského měšťana a řezníka Jana Vodičky, který tady v 15. století žil v domě čp. 699 a provozoval zde řeznictví. Z hlediska toho, jak se s přicházejícími a odcházejícími režimy často mění názvy pražských ulic, je tedy jistou raritou. Ctihodný pražský měšťan a poctivý živnostník Jan Vodička v průběhu staletí nikomu nevadil, a tak pojmenování ulice je platné i dnes. Ulice na sebe v posledním čase upozornila několika stavebními haváriemi. V době zcela nedávné došlo poblíž vestibulu metra k masivnímu propadu vozovky. Na několik dní byla zastavena tramvajová i automobilová doprava a hledáno technické řešení vzniklé situace. Následně došlo k rozsáhlé sanaci podloží a uvedení komunikace do původního stavu, včetně obnovení dopravy. K další stavební havárii došlo ve Vodičkově ulici ráno v neděli krátce před sedmou hodinou 16. července Nečekaně se zřítila část právě rekonstruovaného domu čp. 701/31. Objekt, který byl již delší dobu masivně kritizován médii pro svůj špatný stavební stav, proslul svojí kdysi slavnou cukrárnou U Myšáka umístěnou v prvním patře. Na místo se okamžitě dostavili záchranáři, kteří pomocí cvičených psů prohledávali sutiny, ale k obětem na životech neštěstí nedošlo. Pracovníci stavební firmy, kterých zde vzhledem k tomu, že byla neděle nebylo mnoho, slyšeli praskání zdiva a stačili se uchýlit do bezpečí. Zřítila se původní střední nosná zeď a část štítové zdi do vnitřního traktu domu. Z tohoto důvodu musely být následně odstraněny zbytky střechy a provedeny příslušné zajišťovací práce. Přivolaný statik konstatoval, že architektonicky cenná fasádní zeď do Vodičkovy ulice je dostatečně stabilizovaná a její zborcení nehrozí. Přesto byla zhruba na týden ve Vodičkově ulici zastavena veškerá doprava. To způsobilo především v pražské hromadné dopravě velké komplikace, Stavební havárie ve Vodičkově ulici neboť ta je v prázdninových měsících tradičně již tak dost sužována četnými výlukami z důvodů nutných rekonstrukcí tramvajových tratí. Výše uvedené události vyvolaly vzpomínku na jinou velkou stavební havárii, která se ve Vodičkově ulici přihodila před téměř osmdesáti lety. Až do pátečního rána 25. března 1927 stál na nároží ulic Vodičkovy a V Jámě dvoupatrový dům čp Toho dne po šesté hodině se celé domovní nároží za velkého rachotu náhle zřítilo do uvedených ulic. Již několik dní předtím upozorňoval učitel jazyků prof. Schwerer, bydlící s rodinou v prvním patře, majitele objektu firmu Novák na nebezpečné trhliny ve zdivu bytu. Byl mu poskytnut náhradní byt, což rodině zachránilo život. Ostatní nájemníci poté, co zaslechli praskot zdí, stačili ještě s dětmi utéci do té části objektu, která zůstala stát. Někteří náhodní svědci potvrzovali, že v době sesuvu kráčel po chodníku starší muž a byl padajícím zdivem zasypán. Naštěstí se věc nepotvrdila. Zraněna byla pouze jedna osoba. V kritické době projížděl kolem padajícího domu vůz elektrické dráhy č. 21. Zdivo rozbilo okna tramvaje a střepinami byla pořezána na noze cestující Marie Němcová z Pankráce, Podlipného ulice čp Zraněná byla záchranným sborem převezena do nemocnice. V obou ulicích, které byly do poloviny své šíře v tomto úseku zasypány, byla zastavena doprava a hasiči začali strhávat zbytky podlah, zdiva a trámů. Z potrhaného domovního vodovodního rozvodu pod tlakem tryskala voda. Montéři začali demontovat vrchní trolejové vedení. Hrozilo, že se zhroutí i zbytek domu. V jeho parteru byl koloniální obchod pana Velechovského a trafika pana Nováka. Oba obchody byly zcela zničeny. Začaly se vyšetřovat příčiny neštěstí. Zevrubnou prohlídkou zbytku domu byly ve všech středních a hlavních zdech zjištěny vážné trhliny. Dům tu stál již déle než dvě stě let. Opukové zdivo přízemí a prvního patra bylo ve špatném stavu, nevázané, špatně spojované. V roce 1852, před 75 lety, bylo přistavěno druhé patro z cihel. Již tenkrát byly provedeny některé adaptace, v prvním patře byla dokonce vybourána část hlavní zdi. V září 1884, před 43 lety, byl v přízemí zřízen nárožní krám, přičemž byla probourána opět část hlavní zdi do ulice Vodičkovy pro širší výlohu. Tím byl značně zeslaben nárožní pilíř. Ze směru trhlin, objevujících se v zadní části budovy, bylo zřejmé, že celá budova se nakláněla směrem na nárožní pilíř, jehož spodní část, navíc ze špatného zdiva, potom podlehla. Svoji roli sehrály i další vlivy, především četné otřesy projíždějících vozidel všeho druhu. Těžce poškozený dům čp. 697 byl zbořen, stejně jako jeho východní soused čp Po demolici dvorních traktů vznikla rozsáhlá stavební parcela o výměře 6000 m 2. Josef Novák, majitel sousedního obchodního domu, který v uliční frontě vyniká svojí nádhernou secesní fasádou, se po nelehkých úvahách, protože bylo zřejmé, že stavba si vyžádá obrovské finanční náklady, rozhodl vystavět nový objekt a spojit ho s dosavadním, včetně pasáže. Projekt vypracoval architekt Osvald Polívka. Vlastní stavbu, která proběhla v letech , řídil Ing. František Troníček. Jelikož tak rozsáhlý objekt musel být zakotven na pevné podloží, byly písky, které se tu nalézaly, zčásti odvezeny a zčásti použity do stavby. Tím vznikly pod celým objektem velké podzemní prostory. Dva suterény byly využity pro zřízení divadla s hledištěm pro 1000 osob a varieté. Hlavní vstup do varieté byl umístěn do secesní budovy vedlejšího obchodního domu U Nováků, divadlo bylo přístupné dvěma identickými vestibuly a schodištěm z budovy nové. V divadle svého času působilo legendární Osvobozené divadlo se svými neméně legendárními herci Janem Werichem, Jiřím Voskovcem a hudebním skladatelem Jaroslavem Ježkem. Dnes tu působí Divadlo ABC. Josef Hrubeš POJISTNÝ OBZOR 9/

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem Předběžné údaje členů ČAP celkem Řádek Ukazatel jedn. 1-12/2005 1-12/2006 Inde 2006/ 2005 1 celkem tis. Kč 115 527 197 119 857 434 103,75 2 Životní pojištění tis. Kč 44 917 212 47 072 201 104,80 3 v tom:

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-3/2006 1-12/2006 1-3/2007 Inde 1. Q. 2007/ 1. Q. 2006 Podíl 1. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 32 709 655 120

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2008 - předepsané pojistné Řádek Ukazatel 1-3/2007 1-12/2007 1-3/2008 Inde 1. Q. 2008/ 1. Q. 2007 Podíl v % 1. Q. 2008 k 1-12/2007 1 Předepsané pojistné celkem 33 391

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení V YZNAČ ENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚ N Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a Zásada rovného zacházení Práva a povinnosti vznikající

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 83 Přestupky a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, b) nepožádá

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004,

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, 582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Změna: 40/2006 Sb. (část) Změna: 40/2006

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2012 Vydáno dne 14. května 2012 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. května 2012 k některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE VI. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Rizika v činnosti pojišťoven

Rizika v činnosti pojišťoven Rizika v činnosti pojišťoven Pojistně technické riziko Tržní riziko Kreditní riziko Riziko likvidity Operační rizika ALM (Asset-liability matching) rizika Rizika při provozování produktů neživotního pojištění

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky Vysvětlit vývoj právního rámce pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů v České republice

Více

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA 582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Změna: 40/2006 Sb. (část) Změna: 40/2006

Více

ČSOB O B P OJ O I J Š I ŤO Ť V O NA

ČSOB O B P OJ O I J Š I ŤO Ť V O NA ČSOB POJIŠŤOVNA Pojištění Real Estate 4.12.2009 Skupina ČSOB 2 Pojištění v době hospodářské recese/krize Obecné zvláštnosti pojištění v této fázi ekonomického vývoje: 1. Zvyšování důležitosti pojištění

Více

ovnictví z pohledu regulace Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009

ovnictví z pohledu regulace Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009 Pojišťovnictv ovnictví z pohledu regulace Monika Šťástková,, Iva Justová Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009 1. část Zpráva odpovědn dného pojistného matematika Monika Šťástková Obsah Úvod Regulace

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR

Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR Č. 16/2010 19. srpna 2010 Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2010: Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) navzdory rozsáhlým škodám v důsledku živelných pohrom

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE

POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE DUCHÁČKOVÁ Eva, - DAŇHEL Jaroslav, (ČR) ABSTRACT Insurance markets in the countries V4 have been developed since 199ties years of 2 century. Now have the

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.) Poznámka

PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.) Poznámka Srovnávací tabulka návrhu novely zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojišťovnictví), s legislativou ES PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.)

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více