ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září."

Transkript

1 ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1

2 fotogalerie Odolenfest, Klub Aero, 12. října Fota: Pavel Novotný Článek k Odolenfestu najdete v rubrice Kultura. 2 ODOLEN 11/2013

3 zprávy z radnice Výtah z jednání Rady města č. 16/2013 ze dne Rada města schválila: Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne mezi Městem Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, IČ: a společností CTS corp. s.r.o., se sídlem Nad Košíkem 8, Praha 10, IČ: ve věci zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2, opatření Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, kdy dodatek č. 1 této smlouvy upravuje změnu sídla společnosti a změnu sazby DPH. Výtah z jednání Rady města č. 17/2013 ze dne Rada města schválila: Iniciativu bytové komise rozšířit aktivní nabídku možnosti získání bytu zvláštního určení i do čekáren lékařských ordinací a formou oslovení lékařů se žádostí o spolupráci. Smlouvu na pronájem tzv. Čenkovských rybníků, všechny v k. ú. Čenkov na dobu 15 let, nejpozději do , nájemcem je Místní organizace Českého rybářského svazu za nájemné ve výši Kč za rok. Dohodu o vzájemném vyrovnání závazků a pohledávek uzavřených mezi Městem Odolena Voda a občanským sdružením AERO Odolena Voda o. s., které uhradí částku Kč na účet města Odolena Voda. Smlouvu o spolupráci v oblasti pojišťovnictví mezi Městem Odolena Voda a spol. RESPECT a.s., IČ: Finanční kompenzaci za výměnu oken v bytě č. 2 v č. p. 247 Čs. armády, Odolena Voda panu M. J. ve výši Kč. Finanční kompenzace bude hrazena z rozpočtu bytového fondu. Smlouvu o dílo na dodávku projektové dokumentace s příslušenstvím pro budoucí zateplení objektu Základní školy v Odoleně Vodě, mezi objednatelem Městem Odolena Voda a dodavatelem spol. Ing. arch. Tomáš Lohniský, IČ: , za cenu díla Kč včetně DPH. Smlouvu o dílo na dodávku energetického auditu s příslušenstvím pro budoucí zateplení objektu Základní školy v Odoleně Vodě, mezi objednatelem Městem Odolena Voda a dodavatelem spol. Ing. Jan Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne mezi Městem Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, IČ: a společností CTS corp. s.r.o., se sídlem Nad Košíkem 8, Praha 10, IČ: ve věci zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2, opatření Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, kdy dodatek č. 2 této smlouvy upravuje podmínky odměny pro spol. CTS corp. s.r.o. pro případ, že nedosáhneme na dotaci. Schwarzer, Ph.D, IČ: , za cenu díla Kč včetně DPH. Smlouvu o dílo s vítězem poptávkového řízení na Stavební práce oprava střechy budovy MěÚ Odolena Voda č. p. 14 se společností Aleš Říha, Čenkovská 32, Odolena Voda, IČ: , za cenu Kč. Zadání veřejné zakázky Centrální dodávka tepla pro bytové domy v majetku města Odolena Voda. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí Kč bez DPH. Umístění reklamního banneru Dětského centra Sluníčko, IČ: na oplocení vedle vstupní brány směrem k herně DC Sluníčko ve Sportovním areálu Odolena Voda v ul. Ke stadionu č. p Termín a místo konání Vánočních trhů na Horním náměstí v Odoleně Vodě dne od 10:00 do 18:00 hod. Podmínky účasti prodejců na Vánočních trzích na Horním náměstí v Odoleně Vodě dne takto: Poplatek za zábor veřejného prostranství: prodejní stánek do 5m Kč / den prodejní stánek nad 5m Kč / den odběr elektrické energie: osvětlení stánku bez poplatku výroba a ohřev nabízeného sortimentu 200 Kč / den Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na / Usnesení Rady města Výtah z jednání Zastupitelstva města č. 6/2013 ze dne Zastupitelstvo města schválilo: Celkové rozpočtové náklady na investiční akci Mateřská škola a družina Odolena Voda stavební práce, vybavení MŠ a družiny a úprava povrchu asfaltového hřiště včetně dalších nákladů souvisejících s vybavením objektů a úpravou jejich bezprostředního okolí v celkové výši Kč včetně DPH. Úpravu č. 5/2013 rozpočtu města Odolena Voda 2013 v rozsahu rozpočtových opatření č /2013, rozpočtové opatření č. 92 ve výši Kč na zajištění výměny datového spojení mezi budovami Městského úřadu Odolena Voda č. p. 14 a č. p. 24 na Dolním náměstí Odolena Voda a rozpočtové opatření č. 93 na úseky chodníků v ulici Květnová, na nám. V. Hálka a na zastávky U Jordánu ve výši Kč. Dodatek zřizovací listiny Mateřské školy Odolena Voda, jejímž zřizovatelem je Město Odolena Voda, kterým se stanoví nové odloučené pracoviště na adrese Lidická 224, Odolena Voda. Zadání Regulačního plánu Pode Vsí dle ust 64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Záměr na odprodej části zaploceného pozemku č. 903/9 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda o výměře 142,66 m 2 manželům T. a M. L., oba bytem Odolena Voda, náklady na znalecký posudek a náklady spojené s převodem bude hradit žadatel. Záměr na odprodej části pozemku č. 903/9 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda o výměře 25 m 2 manželům V. M., bytem Roztoky a MgA. Z. M., bytem Praha 8 Karlín, náklady na znalecký posudek a náklady spojené s převodem bude hradit žadatel. Zveřejnění záměru na odprodej části pozemku č. 777/27 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda o výměře 184 m 2 manželům E. a Z. S., oba bytem Praha 8 Kobylisy, náklady na znalecký posudek a náklady spojené s převodem bude hradit žadatel. Zveřejnění záměru ve věci žádosti pana J. B., bytem Odolena Voda, majitele pozemku č. st. 86 v k. ú. Odolena Voda na odkoupení přilehlých pozemků č. st. 817 v k. ú. Odolena Voda o výměře 31 m 2, ODOLEN 11/2013 3

4 zprávy z radnice č. 777/9 v k. ú. Odolena Voda o výměře 507 m 2 oba pozemky ve vlastnictví města Odolena Voda a oploceného pozemku č. 903/50 v k. ú. Odolena Voda o výměře 51 m 2, rovněž ve vlastnictví města Odolena Voda odděleného na základě geometrického plánu z pozemku č. 903/30 v k. ú. Odolena Voda, město Odolena Voda. Smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti mezi společností Záveská spol., v.o.s., se sídlem Ostrovského 253, Praha 5 Smíchov správce konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, Čáslav a Městem Odolena Voda na odprodej pozemku v k. ú. Dolínek č. st. 240/1 o výměře 194 m 2 zastavěná plocha a nádvoří za cenu dle znaleckého posudku ,50 Kč. Zveřejnění záměru na odprodej pozemku p. č. 903/34 v k. ú. Odolena Voda v majetku města Odolena, z majetku města Odolena Voda do majetku manželů A. a M. P., bytem Odolena Voda, náklady na znalecký posudek a náklady spojené s převodem bude hradit žadatel. Bezúplatný převod pozemku p. č. 188/10 v k. ú. Odolena Voda z majetku státu ČR v zastoupení Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví města Odolena Voda. Zastupitelstvo města uložilo: Starostce města Odolena Voda jednat s volejbalovým oddílem AERO Odolena Voda o.s. o vstupu zástupce města do tohoto občanského sdružení. Starostce města Odolena Voda zabezpečit zpracování návrhu Regulačního plánu Pode Vsí v souladu se schváleným zadáním a předat Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje registrační list Regulačního plánu Pode Vsí za etapu zadání na vklad do evidence územně plánovací činnosti. Tajemníkovi města Odolena Voda sestavit souhrnnou zprávu o záměrech prodejů města, realizovaných, se znaleckými a realizačními cenami za r Úplné znění Usnesení Zastupitelstva města naleznete na / Usnesení Zastupitelstva města Výstavba kanalizace ve městě Vážení spoluobčané, v termínu říjen prosinec 2013 probíhá a dále bude probíhat výstavba kanalizace v Odoleně Vodě a to v lokalitách pod kostelem a Čenkov. Investorem akce a zodpovědnou firmou je společnost Vodárny Kladno-Mělník a.s. (dále jen VKM). V níže uvedených částech města Odolena Voda bude položena tlaková kanalizační síť, čímž bude naše město již 100 % odkanalizováno. Práce v současné době probíhají v těchto ulicích: 1. Výstavba v lokalitě pod kostelem: Úžická, Kudrnova, Postřižínská, Lesní, U Velkého háje, U Kostela 2. Výstavba v lokalitě Čenkov: Čenkovská, U vodárny, U Zvoničky, Pod Hrází Výkopové práce vyžadují jistá dopravní omezení, dovolujeme si vás proto požádat o respektování dočasné úpravy dopravního značení v dotčených lokalitách, aby pokládka kanalizačního řadu probíhala plynule, bez zbytečných překážek. V lokalitě pod kostelem by mělo být postupováno tak, že ulice bude vždy z jedné strany standardně přístupná. V lokalitě Čenkov by měla být dostupnost rovněž zachována (bude docházet pouze k dočasnému zúžení vozovky). Tedy by nemělo docházet k zásadnímu omezení dostupnosti v daných lokalitách. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností spojených se stavbou kontaktujte: Lokalita pod kostelem: stavbyvedoucí spol. Petr Kožený s.r.o. p. Hadrava, tel Lokalita Čenkov: stavbyvedoucí spol. Stavokomplet s.r.o. p. Pecka, tel Nebo pro obě lokality odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda, tel , Omlouváme se všem obyvatelům dotčených lokalit za komplikace provázející tuto stavbu a za ztíženou obslužnost. Naší snahou je, aby stavební práce byly provedeny co nejrychleji a bez zbytečných časových prodlev. Na základě podkladů, které obdrželo město Odolena Voda od VKM, zveřejňujeme níže uvedené informace k budování domovních přípojek pro jednotlivé nemovitosti: na přípojky je zpracován projekt, který zahrnuje všechny známé nemovitosti k odkanalizování (tento projekt je na každou část samostatně a byl financován VKM, a.s.) VKM, a.s. investují hlavní kanalizační řady, ty se také stanou majetkem investora tedy společnosti VKM. Domovní přípojky s vlastními čerpacími šachtami (včetně technologie) budou v majetku vlastníka připojené nemovitosti a zbudují se na jeho náklad. Tedy bu- Foto: Petr Meduna de hradit každý vlastník nemovitosti samostatně. budování a zprovoznění těchto domovních přípojek bude možné až po kolaudaci hlavních kanalizačních řadů (předpoklad jaro léto 2014). při budování hlavních kanalizačních řadů budou vysazeny odbočky s uzávěry na náklady VKM a to na hranice pozemků jednotlivých nemovitostí. orientační cena DČS (domovní čerpací stanice) včetně šachty a technologie je cca Kč a to za komplet včetně elektroinstalace + cena výkopové práce (od nemovitosti k DČS), což se liší dle situace jednotlivých nemovitostí. Připojení ke kanalizační síti Povinnost připojení ke kanalizační síti řeší zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné ( 3 zákona). Žádáme tedy občany, kterých se připojení ke kanalizaci bude týkat, aby se ke kanalizační síti včas a řádně připojili. Nyní tedy bude naše město kompletně odkanalizované. Osobně jsem za tuto investiční akci v našem městě velice ráda. Žijeme ve 21. století a funkční kanalizační síť považuji za normální a běžnou věc dnešního světa, o které není ani třeba vědět, ale která má přispět k pohodlnému životu lidí ve městě. n Dita Výborová, starostka města 4 ODOLEN 11/2013

5 zprávy z radnice Rozkopaná Vodolka po skončení prací bude lépe vypadat i fungovat Jistě vám nemohlo uniknout, že jak dolní, tak i horní část města je rozkopaná různými investičními akcemi. Chtěla bych na tomto místě zrekapitulovat, o jaké akce se jedná: 1. Výstavba kanalizace v části Čenkov a ve staré zástavbě pod kostelem, realizuje na své náklady s finanční spoluúčastí města firma Vodárny Kladno-Mělník, a.s. Výkopové práce probíhají především v ulicích Kudrnova, Úžická, Postřižínská, Lesní, U Velkého háje a U Kostela. Dále se pokládá tlaková kanalizace v Čenkově a to konkrétně v ulicích Čenkovská, U vodárny, U Zvoničky a Pod Hrází. Zároveň s pokládkou kanalizační sítě se budují odbočky k přípojkám, které budou dovedeny na hranici pozemku a budou předcházet dodatečným výkopovým pracím v komunikacích při připojování staveb na kanalizaci. 2. Výměna teplovodního potrubí, realizuje na své náklady firma RWE Energo, s.r.o. V letošním roce bylo vyměněno teplovodní potrubí v trase od základní školy, podél MŠ, ulicí Revoluční a poté ulicí Čs. armády k obchodům. Firma RWE Energo vyšla vstříc požadavku města na opravu rozkopaných povrchů komunikací a opravují dotčené povrchy městských komunikací a chodníků či je upravují do lepšího stavu, než byl původní. Jsme rádi, že se nám dobrou spoluprací a dohodou s podnikatelskými subjekty ve městě daří zvelebovat městská prostranství za soukromé finance. 3. Výstavba a oprava chodníků, Seifertova, Velkoveská, realizuje město. V říjnu začaly technické služby města realizovat plánovanou opravu chodníku a přístupových chodníčků k domům v Seifertově ulici. Zároveň začala výstavba dlouho postrádaného chodníku v ulici Velkoveská. Zejména tento chodník přispěje ke zlepšení bezpečnosti pohybu lidí po městě, protože spojuje lokalitu ulic Nová a U Jordánu s Dolním náměstím. 4. Nová parkovací plocha u sportovní haly, realizuje město. Technické služby města rozšířily kapacitu parkovacích stání před sportovní halou tím, že původně travnatý povrch upravily na štěrkovou parkovací plochu. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatečnou parkovací kapacitou u sportovního areálu, která se projeví při každé větší sportovní či jiné akci v hale nebo v areálu. Nyní jsme tedy alespoň o několik dalších parkovacích míst pomohli lepšímu zajištění parkování u haly. 5. Přeložky elektrického vedení, realizuje a financuje ČEZ. V dolní části města, převážně okolo Dolního náměstí, v ulici Úžická, Velkoveská a v přilehlých ulicích překládá ČEZ vedení elektrického proudu do země. V současné době tedy město vypadá sice poněkud neupraveně a rozkopaně, ale všechny tyto práce a investiční akce ve svém důsledku zlepší zase o něco málo život lidí ve městě. Buďme tedy trpěliví a tolerantní k možným omezením, do konce roku by již měly všechny tyto práce být ukončeny. n Dita Výborová, starostka města Fota: Petr Meduna ODOLEN 11/2013 5

6 zprávy z radnice Třiďme odpadky, budeme platit méně za likvidaci komunálního odpadu V loňském roce se v našem městě zvýšil poplatek za likvidaci a svoz komunálního odpadu z 500 Kč za osobu trvale hlášenou za rok na 700 Kč ročně. Toto zvýšení bylo vyvoláno každoročně se zvyšujícími náklady, které město dotuje za systém svozu, shromažďování a likvidaci odpadu firmě.a.s.a, s.r.o, která tuto službu pro město a občany města zajišťuje. Pro informaci uvedu částky, které město vybírá a které ze svého rozpočtu dotuje na likvidaci komunálního odpadu: Příjmy města za komunální odpad v Kč Od občanů Za druhotné suroviny EKO COM Celkem Výdaje města za komunální odpad v Kč Nebezpečný odpad Komunální odpad Ostatní odpad Celkem Kontejnery na sběr starého šatstva Protože, a nejen proto, že oblečení do kontejnerů na komunální odpad nepatří, jsme pro vás zajistili kontejnery na sběr starého šatstva. Do kontejneru patří: použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy, povlečení. Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích, páry bot přivázané k sobě. Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace. Více než polovina takto sebraného textilu může stále plnit svoji původní funkci, jednotlivé kusy lze nosit a dostanou se zpátky potřebným (sociálně slabým) nebo jako zboží na trh. Druhá polovina svoji původní funkci již plnit nemůže, tyto textilní výrobky jsou nastříhány na menší kusy a recyklovány jako pomůcky pro úklid (utěrky proti prachu, utěrky pro péči o stroje) nebo jsou recyklovány jako textilní vlákna pro opětovné použití v textilním průmyslu či slouží jako zdroj energie. Kde a jak kontejnery najdete? Jeden je umístěn na Horním náměstí vedle prodejny potravin ENAPO (z boční strany), druhý na Dolním náměstí u elektrokotelny vedle budovy Městského úřadu Odolena Voda. Lehce je poznáte jsou vyšší než nám již známé kontejnery na tříděný odpad, tmavě modré a viditelně označené. n Ivana Pirná, referentka odboru správy majetku Firma.A.S.A od města vykupuje recyklovaný odpad papír, plasty, nápojové kartony, sklo, železo, drahé kovy atd., které snižují konečné celkové náklady, které město dotuje na likvidaci komunálního odpadu. Takto vybraný tříděný odpad je možné využít k druhotnému použití a zároveň méně zatížíme zemi odpadem. Proto, prosím, třiďme odpad! zaveďme v našich domácnostech nádoby na jednotlivé druhy odpadu (papír, plast, nápojové kartony, sklo, staré oblečení atd.) a naučme to i děti, abychom nezanechali budoucím generacím zemi zatíženou množstvím odpadu, který bude stále nákladnější a složitější likvidovat. Přispějeme tak k ohleduplnějšímu využití odpadu, městu klesnou náklady na jeho likvidaci a nebude nuceno opět zvyšovat poplatky občanů za komunální odpad. Děkujeme za vaši ohleduplnost. n Dita Výborová, starostka města Pozvánka na přednášku RNDr. Jiřího Sádla: Krajina pro lidi? od širých lánů k suburbánnímu zmatku. Kdy? 6. října 2013 od 18 hodin Kde? Klub Aero, klubovna č. 9 RNDr. Jiří Sádlo (* 19. prosince 1958) je český přírodovědec a biolog, věnující se fytocenologii. Zabývá se také relikty a neofyty, dynamikou krajiny v holocénu a kulturně-naturálními jevy a procesy, jako je například nová divočina, suburbie, postkulturní krajina a nepřírodní biotopy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a v současnosti působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích. Kromě úzce odborných textů je spoluautorem knih Biologie krajiny (spolu s Davidem Storchem; Vesmír, 1999) a Krajina a revoluce (spolu s Petrem Pokorným, Pavlem Hájkem, Dagmar Dreslerovou a Václavem Cílkem; Malá skála, 2007) a eseje Krajina jako interpretovaný text. Okrajově se zabývá i uměleckou tvorbou. Své deníkové postřehy, inspirované především proměnami krajiny a přírody během roku, vydal knižně pod názvem Prázdná země listopadová část roku (Dauphin, 2007). Všichni jste srdečně zváni. n Dita Výborová, starostka města 6 ODOLEN 11/2013

7 zprávy z radnice Recyklace aneb Třídění odpadů a myšlenek na odpady a životní prostředí s rozumem. A taky s humorem. Napadlo vás někdy čím to je, že se recykluje? Předně je třeba si uvědomit, že recyklace je především byznys. Ano, recyklace není nic jiného než proměna odpadu na nový materiál. Ten, kdo odpad sváží a recykluje ho následně i prodává (velmi zjednodušeně řečeno). A nikdo to nedělá zadarmo. My jsme jen součástí tohoto byznysu. Aby se provozovatelům recyklačních firem snížily provozní (potažmo "výrobní") náklady, je po nás žádáno, abychom odpad třídili s co největší přesností. A to my děláme tím, že jednotlivé odpady vhazujeme do patřičných kontejnerů. Jen zabedněnec by mohl dojít k názoru, že...když na recyklaci tedy vydělávají jen nějaké firmy, tak to se na to vykašlu úplně.... Pravda, jejich podnikání je dotováno a tu a tam podporováno, nicméně toto podnikání je ku prospěchu věci. A to, že recyklace je z velké části obchod, zaručuje funkčnost celého procesu. Osobně si nedokážeme představit, že by sběr odpadu provozoval a organizoval jen stát. Dopadlo by to jako s většinou činností, které tato instituce provozuje. Veselá korupce, tunelíčky, žabomyší války a skutek by utek. Recyklace se u nás podporuje přibližně od roku 2003, kdy byla zvolena jako alternativa ke spalování. Vzorem nám bylo Německo nebo Rakousko, kde se recyklovala až polovina komunálních odpadů. To se u nás nepodařilo. Realita recyklace může být poněkud jiná, než se naivně domníváme. Recyklovat? Spalovat? Již jsme si řekli, že odpady jsou byznysem. Byznys musí růst. To na jednu stranu znamená, že není v ničím zájmu (rozuměj místa, na kterých se rozhoduje) omezovat vznik odpadu. Chce se dokonce říci, že je tomu naopak. (Z různých dotací na oblast zamezování vzniku odpadů nepadla ani vindra.) Proč, to již víme. Na druhé straně se hledají další příležitosti k růstu. Růstem nerozumíme jen odpady jako takové, ale i zařízení na jejich likvidaci a recyklaci. Popřípadě stavebnictví. Ukáže-li se tedy, že spalování odpadu je ekonomicky výhodnější než jeho recyklace, nic nezabrání tomu, že se budou stavět spalovny a odpad se bude namísto recyklace pálit. Zeptejte se obyvatel Brna. Závěr, který si můžeme udělat, je nasnadě. Pokud se ukáže pálení ekonomicky výhodnější, bude se prostě pálit. Na zdravý rozum politiků, ministrů (kolik se jich jen na MŽP vystřídalo, že) nemůžeme spoléhat. Na EU vůbec ne. Pokud se spalování odpadů ukáže jako ekonomicky výhodnější, bude se namísto recyklace pálit. Recyklace je náročná. Odpady se musejí třídit, svážet, zase třídit. Spalovna vyřeší vše jedním žehem. Navíc výstavba spaloven podporuje stavebnictví. A kromě toho spalovny využívají teplo k vytápění. Nic proti spalovnám. Podle nás jsou lepším řešením než skládky. Nicméně spalovat by se měl jen jinak nezpracovatelný odpad. Zbytek recyklovat nebo jinak využít. No jo, jenomže taková činnost jde do nákladů, ne do zisku, že? V neposlední řadě je třeba zmínit i tu skutečnost, že spalování nepřímo podporuje i výrobu nových věcí z nových materiálů. A to vše podporuje ekonomiku. Ano, tu ekonomiku, kterou již tolik lidí vystudovalo a přeci je v háji. Tu ekonomiku, která nás jednou zničí. Věřte tomu, že pálení namísto recyklace není žádné sci-fi, ostatně naši politici a zákonodárci již předvedli mnohem větší pitomosti, že? Dvojí metr Máme dvě hodnoty: 72 % a 24 %. Ta první pochází z hlášení společnosti Eko- -kom (2011), která má pod palcem třídění odpadů. Je financována výrobci obalů. Eko-kom oznámil, že až 72 % obalů bylo zrecyklováno. Hurá, jásejme. Druhé číslo, to nižší, znamená míru recyklace z celkového množství komunálního odpadu. Rozdíl mezi oběma čísly je zřejmý a dává nám ucelený pohled na skutečnou míru recyklace v ČR. Verze Eko-kom: Z celkového množství vyrobených (rozuměj nahlášených) obalů se zrecyklovalo 72 %. Verze MŽP: Z celkového množství komunálního odpadu se zrecyklovalo 24 %. Rozdíl je zřejmý. Eko-kom oslavuje výsledky na základě množství vyrobených obalů. MŽP (potažmo Český statistický úřad) pak zohledňuje celkové množství odpadu. Závěr si tedy můžeme udělat sami. Od roku 2000 vynaložil Eko-kom na třídění odpadů v obcích přes 11 miliard Kč, které získal prostřednictvím poplatků od podniků. Podle jiných zdrojů si zase můžeme myslet, že každý obyvatel ČR za rok 2012 vytřídil zhruba 46 kg odpadu. To by znamenalo, že z 3,4 milionů tun celkového množství komunálního odpadu putovalo zhruba 13 % do kontejnerů na tříděný odpad. Ovšem je třeba brát v potaz i celkové množství vyprodukovaného odpadu. Všechny statistiky o tom, kolik se vytřídilo odpadu a kolik se ho zrecyklovalo je třeba brát s velmi tolerantní rezervou. Nepodložená čísla jsou vždy jen čísla. Ale zpět k třídění odpadů... V České republice je v současnosti k dispozici více než kontejnerů na tříděný odpad. A další přibývají. Nebude to trvat dlouho a zpracovatelé si začnou navzájem konkurovat a o odpad se přetahovat. Odpad je věda. A to nejenom chemická, logistická, ale i právní. Vážně. Komu patří odpady? Nikomu? To nejde. Všechno někomu patří (naštěstí už ne všechno všem). Za "majitele" či původce odpadů je podle zákona považována obec (tedy město, vesnice). To činí obec zodpovědnou za zacházení s nimi. Kdyby tomu tak nebylo, musel by se každý z nás postarat o likvidaci svých odpadů a svinstev. A vězte, že tím, že byste je naházeli do popelnic, byste se zodpovědnosti nezbavili. Takže zpět: obec se stará o naše odpady, za což jí my, obyvatelé, platíme poplatky. A tyto poplatky jsou pak následně převáděny firmě, kterou si obec na správu a likvidaci odpadů najala a jsme u toho byznysu. n EKO-KOM ODOLEN 11/2013 7

8 zprávy z radnice Říjen v technických službách Foto: Archiv MěÚ Pracovní nasazení technických služeb nepolevilo ani v říjnu. Snažíme se stihnout před nadcházející zimou všechny úkoly na nás kladené. Na začátku měsíce jsme se pustili do výstavby dlouho avizovaného chodníku v ul. Seifertova o celkové ploše 350 m 2, který by měl být dokončen včetně terénních úprav do konce měsíce. Další úkol z Rady města byl úprava polní cesty vedoucí z parkoviště v ul. K Cukrovaru směrem za sběrný dvůr a následně úprava povrchu pro parkoviště u sportovní haly. I tyto úkoly jsme splnili. V ul. Farská byly vyměněny příčné odtokové kanálky. Na požadavek odboru správy majetku jsme pro invalidní občany vytvořili čtyři rezervovaná parkovací místa a umístili nové zrcadlo v ul. K Lomu. Nadále probíhá výstavba nového pouličního osvětlení v ul. Velkoveská a přilehlých lokalitách. Čeká nás dokončení elektrifikace podloubí na Horním náměstí tak, aby bylo možné připojit stánkaře v době vánočních trhů, které se budou letos konat V druhé polovině měsíce října se pracovníci technického zázemí věnovali přípravě techniky pro zimní údržbu a dále je třeba po městě rozmístit žluté kontejnery s posypovou směsí a předzásobit se inertním materiálem. Skupina údržby městské zeleně provedla poslední sečení a následně úklid spadaného listí a úpravu keřů před zimním vegetačním spánkem. Technické služby se v měsíci říjnu podílely též na přípravě volebních místností a s tím spojenou činností. Pokud nám to počasí dovolí, pustíme se po ukončení stavebních prací v ul. Seifertova do zbudování parkoviště pro městskou policii. Vážení občané, přeji vám krásné procházky přírodou pestře zbarvenou podzimními barvami, stojí to opravdu za to. Nenechte se uchvátit předvánočním shonem, stejně vše nestihnete. n Tomáš Špička, vedoucí TS Z činnosti městské policie Rád bych se s vámi podělil o dílčí úspěchy v naší činnosti. Od měsíce září nás velice trápil neutěšený stav v městských bytových domech na Horním náměstí, kde se ve sklepních prostorách scházela podivná individua, která zde jednak neměla co dělat a navíc zde poškozovala majetek nájemníků a města. Taktéž jim nebylo cizí vloupat se do sklepních kójí. Nájemníkům i nám již došla trpělivost a v polovině října byli tito dárečci dopadeni strážníky městské policie a to přímo na místě činu. Během naplánované akce městské policie byli dopadeni dva pachatelé výše uvedené trestné činnosti a následně předáni Policii České republiky k dalším úkonům. Jsem velice potěšen, že se celá tato akce podařila a pevně doufám, že si takové jednání příště nenechavci rozmyslí. Nikdo v našem městě nebude tolerovat takové chování a darebáctví. Taktéž se nám již vyplatil kamerový systém ve městě a to ve chvíli, kdy došlo ke krádeži na Dolním náměstí. Kamerový systém zachytil pachatele při činu a následně po vyhodnocení kamerového záznamu byl tento záznam předán Policii České republiky. Taktéž se kamerový systém osvědčil při identifikaci pachatelů vandalství, rušení nočního klidu anebo poškození majetku města. Jak je vidět, vložené investice se začínají úročit. Na poli prevence jsme se rozjeli tím správným směrem. Městská policie začala intenzivně spolupracovat se ZŠ Odolena Voda, kde bylo ve školní družině velice příjemné posezení s dětmi. Rovněž na Střední škole letecké a výpočetní techniky při AE- RO Vodochody přivítali studenti jednoho z našich řad a nakonec z toho byly krásné dvě hodiny plné diskuze se studenty, kteří byli rádi, že se dozvěděli pro ně spousty nových informací. Budu velice rád, když spolupráce bude trvat i nadále. Co se mi ale vůbec nelíbí, je narůstající stav ignorantství a naprosté sobeckosti některých našich spoluobčanů. Narážím tímto na opakující se případy, kdy takto nezodpovědný občan pohodí u kontejnerových stání cokoli, co zrovna nepotřebuje. Jedná se převážně o starý nábytek anebo materiál po rekonstrukci bytu. Je samozřejmé, že každý z nás to chce mít doma hezké a nové, ale to nikoho neopravňuje, aby vše co nepotřebuje, pohodil u míst, která k tomu nejsou určena. Takovýmto lidem je potom naprosto lhostejné, že založili černou skládku a že to po nich musí někdo odvézt a společnost.a.s.a to skutečně není. Takovýmto lidem se nedá říct jinak než ignoranti a sobci. Nechci nikomu sahat do svědomí, toto by si měl učinit každý sám, ale apeluji na všechny se zdravým rozumem, aby nedopustili to, že se z našeho města stane jedna velká skládka. Budeme velice rádi, pokud nám kdokoli podá jakékoli informace o takovýchto lidech anebo o tom, že zrovna v tuto chvíli někdo takový opět zakládá černou skládku. Nikdo se nemusí bát, že by jeho jméno bylo vyzrazeno, to opravdu ne. A navíc tím prospěje nejen svému svědomí, ale i čistotě města. A na závěr bych chtěl upozornit na omezený provoz v ulici Čenkovská, kde momentálně probíhají výkopové práce pro výstavbu kanalizace. Právě z důvodu výkopových prací je v této ulici provoz částečně omezen. Přeji všem krásné prožití barevného podzimu. n Patrik Kolbábek, velitel Městské policie Odolena Voda SMS Infokanál Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Tato nová služba města Odolena Voda umožňuje upozornit občany na krizové situace, náhlé události, výpadky, výstražné informace, do budoucna i pozvat občany na zastupitelstvo, společenské akce apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo (zpoplatněno jako běžná SMS) Formát zprávy pro registraci: OdolenaVoda IK Prijmeni Jmeno (pro odhlášení OdolenaVoda KONEC na stejné číslo) Systém při přihlášení ani odhlášení nezasílá potvrzovací SMS. Je důležité dodržet přesný formát zasílané SMS, jinak nedojde k registraci či odhlášení. 8 ODOLEN 11/2013

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný 2 OdOlen zpravodaj města Odolena Voda 2013 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Pavel Novotný OdOlen 2/2013 1 fotogalerie

Více

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 7-8 2014 Fota: Zdeněk Kocur Jarní roztančení, sportovní hala a diskotéka Santa Maria, 6. a 7. 6. Fotografie z

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Listopad 2014 / číslo 11 Klecanský zpravodaj listopad 2014 JUBILANTI V LISTOPADU Marie Peřinová

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 3/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:14 Str. 2 Zprávičky z naší školičky Tichá voda. Táto, co je tichá voda? Nevíš? To se voda schová

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více