ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA

2 Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2013 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství.

3 OBSAH Použité zkratky... VI Vysvětlivky k použitým číselným údajům... XI Úvod... XII Souhrn ke Zprávě o stavu zemědělství za rok Návrh opatření v oblasti agrární politiky ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2013 (podle ustanovení 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství) Obecné podmínky vývoje agrárního sektoru a venkova ČR Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru Vývoj národního hospodářství Pozice agrárního sektoru Povětrnostní podmínky a jejich vliv na agrární sektor Podnikatelské prostředí Důležitá rozhodnutí orgánů ČR a EU Nejvýznamnější legislativní opatření připravovaná MZe v roce Důležitá rozhodnutí a právní akty orgánů EU v roce Podpory agrárního sektoru a venkova Podpory v rámci politiky rozvoje venkova a rybářství Program rozvoje venkova ČR na období Operační program Rybářství Přímé platby Přímé platby ze zdrojů EU Národní doplňkové platby a přechodné vnitrostátní podpory Ostatní přímé platby Kontrola podmíněnosti (Cross Compliance) Národní podpory a opatření Podpory tržních cen a organizace trhu Zemědělství a rozvoj venkova Obyvatelstvo venkova a struktura venkovského osídlení Podnikatelská struktura venkova ve vztahu k podporám zemědělské politiky Občanská vybavenost venkova ve vztahu k podporám zemědělské politiky Zaměstnanost a ekonomické postavení venkovské populace Institucionální zázemí rozvoje venkova Organizační a institucionální zabezpečení Programové zabezpečení Zemědělství a životní prostředí, ochrana zvířat Vliv agrárního sektoru na jednotlivé složky životního prostředí Ochrana zvířat III

4 4.3 Ekologické zemědělství Zranitelné oblasti dusíkem Agrobiodiverzita a genetické zdroje významné pro výživu a zemědělství Spotřeba, bezpečnost a kvalita potravin Distribuce potravin Spotřeba potravin Výdaje za potraviny Spotřebitelské ceny potravin Kvalita potravin Bezpečnost potravin Míra potravinové soběstačnosti Strukturální vývoj agrárního sektoru Podnikatelská struktura zemědělství Podnikatelská struktura zpracovatelů agrárních surovin Dodavatelská odvětví Úvěry a zajišťovací služby Výzkum, vzdělávání a poradenství Organizace prvovýrobců, zpracovatelů a zájmové organizace na agrárním trhu Pracovní síly a trh práce v zemědělství Pracovní síly v zemědělství Trh práce a pozice zemědělců Půda a vlastnické vztahy k půdě Pozemkové úpravy Trh s půdou Státní pozemkový úřad, privatizace a restituce majetku a půdy Využití a stav zemědělského půdního fondu Vývoj výměry zemědělského půdního fondu ČR a struktury jeho užití Stav zemědělské půdy a jeho dopady do konkurenceschopnosti českého zemědělství Agrární produkce a její bilance Rostlinná produkce celkem a podle rozhodujících komodit Obiloviny Cukrová řepa cukr Brambory a bramborový škrob Olejniny Chmel Ovoce Zelenina Réva vinná víno IV

5 8.2 Živočišná produkce celkem a podle rozhodujících komodit Skot mléko, hovězí maso Prasata vepřové maso Drůbež drůbeží maso, vejce Ovce, kozy skopové maso Produkce potravinářského odvětví celkem a podle rozhodujících oborů Obnovitelné zdroje energie Využití zemědělské produkce v energetice Využití zemědělské produkce v dopravě Rybářství Včelařství Okrasná produkce Geneticky modifikované plodiny Ceny a trhy agrárních produktů a vstupů do zemědělství Cenový vývoj na agrárním trhu ČR a EU Agrární zahraniční obchod Obecná charakteristika základních tendencí v agrárním zahraničním obchodě Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu Komoditní skladba agrárního zahraničního obchodu Cenový vývoj finančních a materiálových vstupů do zemědělství Ekonomické výsledky agrárního sektoru Celkový ekonomický výsledek zemědělství (Souhrnný zemědělský účet) Ekonomické výsledky zemědělských podniků Celkové hospodářské výsledky zemědělských podniků Ekonomické výsledky zemědělských podniků podle standardního výstupu EU Investiční rozvoj zemědělství Shrnutí ekonomických výsledků Ekonomické výsledky oborů zpracovávajících zemědělské suroviny Ekonomické výsledky potravinářského odvětví a rozhodujících oborů Práce a mzdy v potravinářském průmyslu Souhrnné hodnocení agrární politiky P1 Přehled legislativních opatření ve vztahu k agrárnímu sektoru Přehled legislativních opatření přijatých od do a publikovaných ve Sbírce zákonů Zákony Nařízení vlády Vyhlášky Připravované právní předpisy v roce P2 Oficiální výsledky šetření FADN zemí EU 27 za účetní rok V

6 POUŽITÉ ZKRATKY a. s. akciová společnost AEO AMI AWU AZO b. c. běžné ceny BPEJ BTPM COCERAL CPV CZ-NACE CZV ČAP ČHMÚ ČIŽP ČNB ČSÚ ČÚZK agroenvironmentální opatření Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbh (Zemědělská tržní informační společnost) Annual Work Unit (roční pracovní jednotka) agrární zahraniční obchod bonitovaná půdně-ekologická jednotka bez tržní produkce mléka Comité du Commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d'olive, huiles et graisses et agrofournitures (Asociace obchodníků s obilovinami a olejninami v EU) ceny průmyslových výrobců Klasifikace ekonomických činností v ČR NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes (Klasifikace ekonomických činností) ceny zemědělských výrobců Česká asociace pojišťoven Český hydrometeorologický ústav Česká inspekce životního prostředí Česká národní banka Český statistický úřad č. ž. čisté živiny DDE DDT DG AGRI DPH EAFRD EFF EHS EK ES EU 15 Český úřad zeměměřický a katastrální dichlorodiphenyldichloroethylene dichlor-difenyl-trichlorethan (dichlor-difenyl-trichlormethyl-methan) Directorate General for Agriculture and Rural Development (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova) daň z přidané hodnoty European Agricultural Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) Evropský rybářský fond Evropské hospodářské společenství Evropská komise Evropské společenství Evropská unie po roce 1994 (vč. Rakouska, Finska, Švédska) EU 25 Evropská unie od VI

7 EU 27 Evropská unie od (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko) EU = EU 28 Evropská unie od Belgie (1952), Bulharsko (2007), Česká republika (2004), Dánsko (1973), Estonsko (2004), Finsko (1995), Francie (1952), Chorvatsko (2013), Irsko (1973), Itálie (1952), Kypr (2004), Litva (2004), Lotyšsko (2004), Lucembursko (1952), Maďarsko (2004), Malta (2004), Německo (1952), Nizozemsko (1952), Polsko (2004), Portugalsko (1986), Rakousko (1995), Rumunsko (2007), Řecko (1981), Slovensko (2004), Slovinsko (2004), Spojené království (1973), Španělsko (1986), Švédsko (1995) euro = oficiální platidlo v 17 státech Evropské unie (tzv. eurozóně) a v šesti dalších zemích mimo EU, v devizové podobě platí od 1. ledna 1999, ve valutové podobě od 1. ledna 2002 Eurostat eurozóna FADN FAME FOB GAEC GJ GM GMO GWh HDP HPH HRDP HS CHKO ILO Intrastat IPPC Statistický úřad Evropské unie euro oblast, území Evropské unie, na kterém se užívá společná evropská měna euro (Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko) Farm Accountancy Data Network (Síť testovacích podniků) Fatty Acid Methyl Ester (skupina esterů mastných kyselin, dříve MEŘO) Free on Board (vyplaceně na palubu lodi), dodací doložka INCOTERMS 2010 Good Agricultural and Environmental Condition (Dobrý zemědělský a environmentální stav) gigajoule (jednotka energie) geneticky modifikované geneticky modifikované organizmy gigawatthodina hrubý domácí produkt hrubá přidaná hodnota Horizontal Rural Development Plan (Horizontální plán rozvoje venkova) Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží chráněná krajinná oblast International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce) statistický systém sběru a zpracování dat sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, tj. i mezi ČR a ostatními členskými státy EU Integrated Pollution Prevention and Control (Integrovaná prevence a omezování znečištění) VII

8 ISTA International Seed Testing Association (Mezinárodní asociace pro zkoušení semen) j. hm. jatečná hmotnost kt kw KVS LAU LEADER LFA LPIS MD MF MJ MK MMR MPa MPO MPSV MS MŠMT MV MWh MZe MZ MZCHÚ MŽP Natura 2000 NAZV kilotuna kilowatt Krajská veterinární správa Local Administrative Units (místní samosprávné jednotky; LAU 1 okres, LAU 2 obec) Liaison Entre Actions de Développement de l'economie Rurale (Vazba mezi akcemi hospodářského rozvoje venkova) název iniciativy EU a osy IV v PRV Less Favoured Areas (méně příznivé oblasti) Land Parcel Identification System (Systém pro identifikaci pozemků) Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí měrná jednotka Ministerstvo kultury Ministerstvo pro místní rozvoj megapascal, jednotka tlaku Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra megawatthodina, jednotka energie Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zdravotnictví Maloplošné zvláště chráněné území Ministerstvo životního prostředí Evropská ekologická síť chráněných území Národní agentura pro zemědělský výzkum NČZ 13 nové členské země (země v EU od roku 2004) NH NM NO 3 - NP NPK národní hospodářství normalizovaný moštoměr (množství cukru v kg/100 l moštu) dusičnany národní park dusík fosfor draslík VIII

9 NUTS NV Nomenclature des unités territoriales statistique (nomenklatura územních statistických jednotek; NUTS 0 stát, NUTS 1 území, NUTS 2 region, NUTS 3 kraj) nařízení vlády o. p. orná půda OECD OP OP RVMZ OR OZE Organization for Economic Cooperation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) Operační program OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP Zemědělství) ochrana rostlin obnovitelné zdroje energie p. b. procentní bod PAH PCB PF ČR PFO PGRLF PHM PJ PPO polycyklické aromatické uhlovodíky (polyaromatické uhlovodíky) polychlorované bifenyly Pozemkový fond ČR (k zrušen zákonem č. 503/2012 Sb., jeho transformovanou agendu přejal SPÚ) podniky fyzických osob Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond pohonné hmoty a mazadla petajoule (= GJ) podniky právnických osob PRV Program rozvoje venkova ČR na období PVP s. c. stálá cena přechodné vnitrostátní podpory s. r. o. společnost s ručením omezeným SAPS Sb. Single Area Payment Scheme (zjednodušená přímá platba na plochu) sbírka zákonů SEUROP Klasifikace jatečně upravených těl prasat a skotu (třídy S, E, U, R, O, P) SFŽP ČR SLDB SMR SNM30 SOT SPÚ SRS SVS ČR Státní fond životního prostředí ČR Sčítání lidu, domů a bytů Statutory Management Requirements (Povinné požadavky na hospodaření) směsná nafta motorová obsahující min. 30 % biosložky (FAME) společná organizace trhu Státní pozemkový úřad (zřízen k zákonem č. 503/2012 Sb., navazuje na činnost zrušeného Ústředního pozemkového úřadu v oblasti pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb. a dále Pozemkového fondu ČR v oblasti správy státního majetku a půdy dle zákona č. 569/1991 Sb.) Státní rostlinolékařská správa Státní veterinární správa ČR IX

10 SZIF Státní zemědělský intervenční fond SZP Společná zemědělská politika SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce SZÚ Souhrnný zemědělský účet TIS ČR SZIF Tržní informační systém České republiky SZIF TJ terajoule (= GJ) TP travní porosty (podle zákona o zemědělství; LPIS) TPM tržní produkce mléka TTP trvalé travní porosty (podle katastrálního zákona; ČÚZK) ÚKOZ Ústřední komise pro ochranu zvířat ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský USDA United States Department of Agriculture (Ministerstvo zemědělství USA) ÚSKVBL Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací VaV výzkum a vývoj VDJ velká dobytčí jednotka VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno VŠPS výběrové šetření pracovních sil VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÚZT Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. VÚŽV Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. VV a S vlastní výrobky a služby z. p. zemědělská půda ZCHÚ zvláště chráněné území ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH Bonn ZOD zranitelná oblast dusíkem ZPF zemědělský půdní fond ž. hm. živá hmotnost X

11 VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM ČÍSELNÝM ÚDAJŮM Údaje použité ve Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2013 (Zpráva 2013) pocházejí z různých zdrojů. Základním zdrojem jsou statistická data ČSÚ, dále údaje resortní statistiky MZe, výběrového šetření FADN, výročních zpráv některých institucí, např. PGRLF, SZIF, data mezinárodních organizací atd. Zdroje použitých údajů jsou u každé tabulky uvedeny. Ukazatele v tabulkách, u nichž to datové zdroje umožnily, jsou převážně prezentovány v časové řadě Uzávěrka všech dat pro Zprávu 2013 byla s ohledem na daný termín zpracování její konečné verze stanovena na Ve Zprávě 2013 jsou proto uvedeny pouze údaje, které byly dostupné k tomuto termínu. Většina údajů za marketingový rok 2013/14 i za kalendářní rok 2013 má charakter předběžných dat. Pokud jsou použity kvalifikované odhady ÚZEI, je na to upozorněno. Vzhledem k tomu, že i v předchozích Zprávách měly údaje za analyzovaný rok předběžný charakter, nemusí být vždy hodnota téhož ukazatele za určitý rok ve všech Zprávách stejná. Ve Zprávě 2013 se to týká především údajů za rok 2012, které jsou zde uváděny ve své zpřesněné podobě, zatímco ve Zprávě 2012 byly použity předběžné nebo odhadované hodnoty. Údaje z výběrového šetření FADN obsahují definitivní výsledky za rok Vzhledem k počítačovému zpracování (Microsoft Excel) obsahují tabulky zaokrouhlené ukazatele (součty, procenta apod.). Proto součtové ukazatele nemusí vždy přesně odpovídat součtům jednotlivých položek. V číselné části tabulek jsou kromě významových hodnot použity i následující symboly: - údaj se nevyskytuje;. údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý; x údaj není smysluplný; 0 nebo 0,0 údaj existuje, ale jeho výše je nevýznamná nebo nulová. XI

12 ÚVOD Zpráva o stavu zemědělství za rok 2013 je již desátou zprávou po vstupu České republiky do Evropské unie seznamující veřejnost s komplexně hodnoceným meziročním vývojem českého zemědělství a potravinářství. Z celkového pohledu došlo v roce 2013 k nepatrnému meziročnímu nárůstu nominálního podílu zemědělství na HPH (1,57 %), podíl potravinářství se meziročně nezměnil (2,44 %). Podíl zemědělství na celkové zaměstnanosti v NH se mírně zvýšil (o 0,02 p. b.), a to v důsledku výraznějšího poklesu počtu zaměstnanců v ostatních odvětvích NH, než jaký zaznamenalo zemědělství. V důsledku zvýšení spotřebitelských cen potravin o 4,9 %, což bylo výrazně více než průměrná míra inflace (1,4 %), vzrostl podíl výdajů domácností za potraviny a nealkoholické nápoje na 20,2 % (zvýšení zhruba o 0,2 p. b.). Povětrnostní podmínky byly v Čechách poznamenány červnovými povodněmi, které postihly zejména pěstitele zeleniny a produkci ryb, ale jinak byl průběh počasí pro zemědělství relativně příznivý. Rok 2013 představuje z hlediska ekonomických výsledků odvětví zemědělství, opírajících se o 2. předběžný odhad Souhrnného zemědělského účtu, pokračování pozitivních tendencí z roku Mírně vzrostl celkový ekonomický výsledek odvětví na 16,7 mld. Kč (16,4 mld. Kč v roce 2012) a přiblížil se dosaženému maximu z roku 2011 (17,4 mld. Kč). Mezi příznivé tendence lze zahrnout růst hodnoty produkce zemědělského odvětví o 4,7 %, dále růst hrubé i čisté přidané hodnoty o 2,4 %, růst důchodu z faktorů absolutně i v přepočtu na 1 pracovníka v zemědělství o 3,0 %. Poslední ukazatel vykazuje permanentní každoroční růst a v roce 2013 dosáhl velmi příznivé hodnoty 459,4 tis. Kč/AWU. Současně byl zaznamenán růst mezispotřeby a pokračoval trend růstu podpor měřený ukazatelem ostatní dotace na výrobu. Podíl mezispotřeby na celkové produkci odvětví v roce 2013 představoval 73 % a podíl ostatních dotací na výrobu na důchodu z faktorů činil 62 %. Dlouhodobý trend snižování zaměstnanosti v zemědělství zaznamenal zpomalení svého tempa. Avšak i při mírnějším meziročním úbytku (o 1,8 %) již počet pracovníků v zemědělských podnicích jen slabě překračuje stotisícovou hranici a v roce 2013 činil 103,5 tisíc. Disparita mezd v zemědělství se zmírnila na 80,3 % vůči průměru národního hospodářství, kde v roce 2013 mzdy prakticky stagnovaly. Schodek bilance českého agrárního zahraničního obchodu se v roce 2013 v důsledku vyššího přírůstku hodnoty na straně vývozu než dovozu meziročně snížil o 1 mld. Kč na 23,7 mld. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem vzrostl o 1,3 p. b. na 87,0 %, což jsou nejpříznivější hodnoty od vstupu ČR do EU. XII

13 % SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2013 Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru V roce 2013 došlo v ČR k poklesu HDP, který ve stálých cenách činil 0,9 %, což navázalo na pokles HDP z předchozího roku (tab. T1.1/01). Na mezičtvrtletních růstech HDP lze dokumentovat, že ČR vystoupila z recese ve 2. čtvrtletí 2013, přičemž ve 4. čtvrtletí HDP mezičtvrtletně vzrostl o 1,5 %. Pokles HDP byl ve srovnání s eurozónou silnější (pokles o 0,4 % ), přičemž EU 28 pouze stagnovala (reálný růst o 0,1 %). Obecná míra nezaměstnanosti byla v celoročním průměru v roce 2013 stejně jako v roce 2012 na úrovni 7,0 %. Nezaměstnanost v průběhu roku 2013 však měla, na rozdíl od předchozího roku, klesající trend. Průměrná míra nezaměstnanosti byla i v roce 2013 v ČR významně nižší než průměr všech členských států EU (10,9 %) i eurozóny (12,1 %), kde v roce 2013 došlo k nárůstu míry nezaměstnanosti o 0,4 p. b. (EU 28), resp. o 0,7 p. b. (eurozóna) ve srovnání s rokem Odvětví zemědělství se podílelo podle statistiky národních účtů v roce 2013 na celkové tvorbě HPH v základních b. c. 1,57 %, což představuje meziroční nepatrný nárůst o 0,02 p. b. V případě potravinářského průmyslu ke změně podílu na celkové tvorbě HPH, který činil 2,44 %, nedošlo. 3,50 3,00 3,16 3,08 2,96 2,87 2,84 2,64 2,63 2,62 2,63 2,50 2,25 2,00 1,94 1,79 1,93 1,66 1,55 1,57 1,50 1,09 1,44 1,00 0,50 0, Pramen: ČSÚ, MF Rok Podíl odvětví zemědělství na celkové tvorbě HPH v základních b. c., podle statistiky národních účtů (%) Podíl zaměstnanosti v odvětví zemědělství na celkovém počtu pracovníků NH ČR (%) 1) Odvětví zemědělství včetně nezemědělské činnosti zem. podniků, myslivosti a souvisejících činností. 1

14 Vývoj cen zemědělských výrobců v roce 2013 vykázal meziroční nárůst o 4,5 %, čímž převýšil tempo růstu CZV v roce 2012, které činilo 3,8 %. Podle údajů ČSÚ došlo v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství v roce 2013 k poklesu počtu zaměstnanců o 0,9 % proti roku Současně však došlo k nepatrnému zvýšení podílu zaměstnanců odvětví na celkovém počtu zaměstnanců o 0,01 p. b. na 2,63 %. Z toho podíl zaměstnanců v samotném zemědělství (včetně myslivosti a souvisejících činností) dokonce vzrostl o 0,02 p. b. Zemědělství je nadále charakterizováno mzdovou disparitou a zaostává v úrovni průměrných mezd za průměrem ČR. V roce 2013 se toto zaostávání snížilo na úroveň 80 %. Růst nominální mzdy zaměstnanců v zemědělství na přepočtené osoby činil 2,8 % a byl o 2,7 p. b. vyšší než průměr celkového růstu mezd v ČR. Protože růst nominální mzdy v zemědělství byl vyšší než míra inflace, došlo zde k nárůstu reálné mzdy o 1,4 %. Podíl zemědělství na výdajích státního rozpočtu se v roce 2013 zvýšil o 0,07 p. b. na 4,08 %. Zatímco celkové výdaje státního rozpočtu se v roce 2013 meziročně zvýšily o 1,8 %, výdaje státu do odvětví zemědělství se zvýšily ve srovnání s rokem 2012 o 3,8 %. Podpory agrárního sektoru a venkova Podpory v rámci politiky rozvoje venkova Program rozvoje venkova na období (PRV) umožňuje čerpání prostředků pro zemědělství a venkov z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Celková částka přidělených prostředků z EAFRD je přibližně 2,8 mld., což spolu s příspěvkem ze státního rozpočtu ČR představuje na celé sedmileté období částku 3,7 mld.. Cílem PRV je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů zemědělského hospodaření, ochrana přírody a rozvoj kvality života na venkově. K realizaci těchto cílů byla připravena opatření v rámci 4 os. V roce 2013 byly vypláceny podpory jak na základě žádostí zaregistrovaných v roce 2013, tak na základě žádostí o dotaci zaregistrovaných v předchozích letech. Mimo podpor v rámci opatření PRV byly v roce 2012 a 2013 hrazeny víceleté závazky z obdobných opatření předchozích programových dokumentů (HRDP). Celkové prostředky PRV zahrnují i spolufinancování ze státního rozpočtu. Operační program Rybářství Jednotlivá opatření OP Rybářství jsou zaměřena na posílení konkurenceschopnosti, na udržení stávající produkce ryb a zachování současné úrovně zaměstnanosti v odvětví rybářství. Cílem tohoto programu je směrovat oblasti podpor v sektoru rybářství v ČR tak, aby opatření realizovaná podle nařízení o EFF přispěla k dosažení obecných cílů stanovených v čl. 33 Smlouvy o Evropském společenství a cílů 2

15 definovaných jako součást Společné rybářské politiky (SRP). Pro celé programovací období byly České republice vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 36,1 mil., z toho 75 % z fondu EFF (tj. 27,1 mil. ) a 25 % z národních veřejných zdrojů. V roce 2013 byla v rámci OP Rybářství spuštěna další čtyři kola žádostí o dotace z tohoto programu. Celkem bylo v roce 2013 z OP Rybářství v rámci prioritních os 2, 3 a 5 žadatelům o dotaci vyplaceno 77,3 mil. Kč, z toho podíl prioritní osy 2 dosahoval 56,5 % a podíl prioritní osy 3 byl 36,0 %. Přímé platby Přímé platby jsou nejvýznamnější kategorií podpor, které jsou poskytovány českému zemědělství po vstupu ČR do EU. V naprosté většině jsou tyto platby poskytovány na hektar obhospodařované zemědělské půdy evidované v rámci LPIS a jsou vypláceny ze zdrojů EU v systému SAPS (tzv. jednotná platba na plochu). Podpora SAPS je hlavní přímou platbou, o kterou může žádat fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu a je plně hrazena z prostředků Evropské unie. Souběžně se SAPS měla ČR možnost dorovnávat přímé podpory z vlastních národních zdrojů (národní doplňkové platby k přímým platbám). V roce 2012 v rámci postupného zvyšování přímých plateb byly v ČR tyto podpory dorovnány formou národních doplňkových plateb již jen do výše 10 %. Příjemce těchto podpor se tímto dostal na úroveň 100 % původních členských států EU 15 a z těchto důvodů podléhal jeho celkový teoretický nárok na přímé platby tzv. modulaci (v souladu s čl. 10 nařízení Rady (ES) č. 73/2009). V roce 2013 byla již druhým rokem uplatňována modulace plateb, takže došlo ke snížení celkové sumy všech přímých plateb, o které zemědělský podnik žádal, pokud jejich úhrn převyšoval 300 tis. (tzn. 7,7 mil. Kč). Částka přesahující 300 tis. byla pak snížena o 4 % z hodnoty plateb převyšujících tento limit. Pro přepočet byl v roce 2013 stanoven kurz 1 = 25,730 Kč. Kromě toho byla v roce 2013 při výplatě doplatků přímých plateb zemědělským podnikům nově zohledněna tzv. finanční kázeň. To znamenalo, že žadatelům, jejichž celkový součet přímých plateb převýšil úroveň 2 tis. (tj Kč) byla snížena částka přesahující tento stanovený limit o 2, %. V letech 2012 a 2013 mezi přímé platby patřily: SAPS, oddělená platba za cukr (SSP), oddělená platba za rajčata (STP) a zvláštní podpory podle čl. 68 NR (ES) č. 73/2009 a nařízení vlády 61/2012 Sb. směrované na citlivé sektory (krávy chované v systému s tržní produkcí mléka; telata masného typu; bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech; chmel; brambory pro výrobu škrobu). Na všechny tyto uvedené druhy plateb se však nevztahuje systém postupného zvyšování (phasing-in), a proto k nim nelze vyplácet národní doplňkové platby, od roku 2013 nazvané přechodné vnitrostátní podpory (PVP). 3

16 Podpory tržních cen a organizace trhu Podpory tržních cen zahrnují jak podpory cen výrobců (formou subvencování vývozu, podpory soukromého skladování a jiných cenových podpor v rámci SOT a prostřednictvím celní ochrany), tak podpory cen spotřebitelů (např. formou subvencování školního mléka a ovoce). V roce 2012 pokračoval trend poklesu exportních subvencí, v roce 2013 došlo k celkovému mírnému nárůstu v důsledku výrazněji zvýšených podpor u programu Ovoce a zelenina do škol. Zvýšené prostředky pocházely zcela ze zdrojů EU (nárůst v přepočtu o 60 mil. Kč). Podpory poskytované ze zdrojů ČR zůstaly v zásadě nezměněny. U celkového objemu vyplacených podpor na školní mléko došlo v roce 2013 k nepatrnému nárůstu jak ze zdrojů ČR, tak ze zdrojů EU. Podpora na vývoz živého jatečného skotu a hovězího masa z prostředků EU byla v roce 2013 opět poskytnuta, ovšem v nižším objemu než v roce 2012 (0,5 mil. Kč proti 3,5 mil. Kč), subvence na vývoz mléka v roce 2013 již poskytnuty nebyly, ani podpory u vajec a drůbežího masa, u zpracování brambor a pšenice na škrob nebo u sušených krmiv. V roce 2013 byly nadále vypláceny podpory včelařům, určené na zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh. V roce 2012 dosáhly výše 66,4 mil. Kč. (z toho 50 % bylo vyplaceno z rozpočtu EU), v roce 2013 zůstaly prakticky stejné (66,2 mil. Kč). V roce 2013 byly vyplaceny vývozní subvence na 178,4 t hovězího masa. V programu Distribuce potravin nejchudším osobám v ČR bylo distribuováno 74 t potravin (na tento program bylo ze SZIF vyplaceno celkem 5,0 mil. Kč). Zemědělství a životní prostředí, ochrana zvířat Zemědělství a rozvoj venkova Jedním z významných aktérů rozvoje venkova jsou místní akční skupiny (MAS), které jsou podpořeny v rámci PRV, Osy IV LEADER (PRV ). Hlavním přínosem Osy IV je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny. Přístup LEADER je vymezen v článku 61 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z EAFRD. Osa IV LEADER je osou metodickou a je uskutečňována prostřednictvím realizace cílů jednotlivých opatření v Ose I a III. Cílem Osy IV je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově. Principy LEADER vedou v součinnosti s místní samosprávou k pozitivním efektům, plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí. V rámci PRV Opatření IV.1.1 Místní akční skupiny realizují podpořené MAS svůj Strategický plán LEADER (SPL). Podpora konečným žadatelům je poskytována 4

17 přes MAS na základě jejich strategického plánu LEADER a výběrového procesu. V programovacím období realizuje s podporou z opatření IV.1.1 svůj Strategický plán LEADER celkem 112 MAS (ze současného celkového počtu cca 170 MAS). Ostatní MAS měly možnost připravit se na následující období a získat zkušenosti s participativními plánovacími a rozhodovacími procesy. MAS pokrývaly v roce 2013 téměř celou ČR. Na režie místních akčních skupin bylo v roce 2013 vyplaceno 124 mil. Kč. Regionální rozložení 112 MAS a počty projektů Realizace strategie a Realizace projektů spolupráce uvádí, nejvíce MAS se nachází v Královéhradeckém kraji (13), kde bylo také realizováno nejvíce projektů IV.1.2, nejméně MAS bylo v kraji Karlovarském (3), také s nejmenším počtem projektů IV.1.2. Nejvíce projektů spolupráce bylo realizováno v Kraji Vysočina a v Karlovarském pak nebyl realizován projekt žádný. Ochrana zvířat Oblast ochrany zvířat proti týrání je upravena zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon na ochranu zvířat). Zákon na ochranu zvířat stanovuje jako hlavní orgány ochrany zvířat MZe a SVS. Ochrana zvířat a péče o jejich pohodu (welfare) patří do kompetencí MZe, které pro tento účel zřídilo v rámci odboru živočišných komodit oddělení ochrany zvířat, a také odborný poradní orgán ministra zemědělství ÚKOZ. Dozor na úseku ochrany zvířat provádějí inspektoři krajských veterinárních správ SVS. V souladu s právními předpisy bylo v roce 2013 v rámci dozoru nad ochranou zvířat a péčí o jejich pohodu provedeno celkem kontrol (z toho u hospodářských zvířat kontrol), při 754 kontrolách byla zjištěna nevyhovující péče, která se týkala zvířat (z toho u hospodářských zvířat při 291 kontrolách). Podle informací MS bylo podle trestního zákona za týrání zvířat v roce 2013 stíháno 33 a odsouzeno 21 osob. Ekologické zemědělství Ke konci roku 2013 hospodařilo v ČR ekologických zemědělců, jedná se o nepatrný nárůst oproti předchozímu roku. Naopak ubyl počet výrobců biopotravin, kterých bylo evidováno 470 k Výměra ekologických sadů mírně vzrostla na ha a výměra vinic byla navýšena na ha. Ekologicky obhospodařovaná zemědělská půda zaznamenala asi 0,5% nárůst na celkové zemědělsky obhospodařované půdě (ČÚZK). Základním dokumentem pro rozvoj ekologického zemědělství je akční plán. Hlavním cílem Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech je do konce roku 2015 dosáhnout 15% podílu výměry zemědělské půdy při současném navýšení podílu biopotravin na trhu s potravinami na 3 % a dosáhnout minimálně 60% podíl české bioprodukce. 5

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2012 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 DRAFT ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ: NÁVRHU NAŘÍZENÍ EP A RADY O PODPOŘE ROZVOJE VENKOVA Z EZFRV PRACOVNÍHO DOKUMENTU EVROPSKÉ KOMISE ELEMENTS OF STRATEGIC

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014-2020

Více

Predikce agrárního sektoru do roku 2010

Predikce agrárního sektoru do roku 2010 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha RNDr. Ivan Foltýn, CSc. a kolektiv VÚZE Predikce agrárního sektoru do roku 2010 (Výzkumná studie) Praha 2006 Studie vznikla v rámci institucionální podpory výzkumného

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Situační a výhledová zpráva. Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Situační a výhledová zpráva. Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Situační a výhledová zpráva OBILOVINY Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let Osevní plochy ozimých obilovin na úrovni před

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

ZPRÁVA O STAVU LESA A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

ZPRÁVA O STAVU LESA A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-995-8 ZPRÁVA O STAVU LESA A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 ZPRÁVA

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR ZA OBDOBÍ 2007-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝTAH PRO III. A IV. OSU PRV ŘÍJEN

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY editorka Helena Součková editorka Ing. Helena Součková, CSc. STRUKTURÁLNÍ FONDY

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA CUKR CUKROVÁ ŘEPA KVĚTEN

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA CUKR CUKROVÁ ŘEPA KVĚTEN MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA CUKR CUKROVÁ ŘEPA Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA Praha, listopad 2007 Obsah I. Manažerský přehled 5 II. Definice mladých lidí v oblasti politiky

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více