Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH."

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Odpočet DPH Jan Škopek 2012/2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Odpočet DPH zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. Jan Škopek 2

3 Poděkování Rád na tomto místě děkuji své rodině, která je mi vším, že mi poskytuje to nejlepší životní zázemí a štěstí. 3

4 Obsah Úvod Charakteristika DPH Základní charakteristika Předmět daně a zdanitelné plnění Územní působnost Ostatní pojmy Daňové subjekty Místo plnění Uskutečnění zdanitelného plnění Základ daně Sazba daně Výpočet daně Historický vývoj Rozpočtové určení výnosu Nárok na odpočet DPH v plné výši Základní princip odpočtu DPH Základní zásady podle zákona o DPH Okamţik vzniku nároku Nárok na odpočet při registraci a zrušení registrace Plnění bez nároku na odpočet DPH Nárok na odpočet DPH v částečné výši Nárok v poměrné výši Nárok v krácené výši Podmínky uplatnění nároku na odpočet DPH Podmínky u jednotlivých typů plnění Tuzemská zdanitelná plnění poskytnutá jiným plátcem Pořízení zboţí ze zahraničí a poskytnutí plnění zahraniční osobou povinnou k dani Při dovozu Reţim přenesení daňové povinnosti

5 4.2 Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet Prokazování nároku daňovým dokladem Specifické podmínky pro uplatnění nároku v částečné výši Oprava odpočtu DPH Oprava při sníţení odpočtu DPH Oprava při zvýšení odpočtu DPH Oprava chyby v odpočtu DPH Úprava a vyrovnání odpočtu daně Základní princip vyrovnání Základní princip odpočtu daně Vyrovnání odpočtu od 1. dubna Vyrovnání odpočtu u dlouhodobého majetku pořízeného před 1. dubnem Uplatnění DPH u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností - změna pravidel od 1. dubna Odpočet DPH u přijatých zdanitelných plnění, kdy plátci vznikla povinnost přiznat daň Přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění Pořízení zboţí ze zahraničí Poskytnutí sluţby zahraniční osobou Dovoz zboţí Oprava výše daně u pohledávek za dluţníky v insolvenčním řízení - oprava výše daně změna od 1. dubna Odpočet DPH ve skupině a ve sdruţení Obecně k problematice Odpočet DPH ve skupině Práva a povinnosti členů skupiny Registrace skupiny Specifika uplatňování daně Odpočet DPH ve sdruţení Práva a povinnosti účastníků sdruţení Registrace účastníků sdruţení

6 Specifika uplatňování daně Související judikatura Soudního dvora EU Nárok na odpočet DPH Podmínky uplatnění nároku na odpočet DPH Závěr Resumé Seznam pouţitých pramenů Příloha: Souvislý účetní příklad včetně Přiznání k DPH

7 Úvod Cílem této práce je hlouběji popsat problematiku odpočtu DPH a jeho aplikace s ukázkou praktických příkladů, judikatury EU a České republiky. V práci je pouţita analyticko-deskriptivní metoda, dále v příkladech metoda modelace a metoda demonstrace s vyuţitím judikatury. Řešen je právní stav k Důvodem zvolení tématu je aktuálnost legislativních úprav daně z přidané hodnoty. Od vstoupily v platnost dvě novely zákona o DPH, tj. Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se sniţováním schodků veřejných rozpočtů a Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Druhý jmenovaný zákon přináší především tzv. technické změny v oblasti uplatňování DPH. Tato novela zákona byla připravena především z důvodu povinné implementace Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, pokud jde o pravidla fakturace. Zavádí ale např. i nově institut identifikované osoby a další navazující změny. Mnoho změn se dotýká právě odpočtu DPH. Součástí práce je ověření platnosti hypotézy. Hypotéza předpokládá, ţe ačkoliv je systém daně z přidané hodnoty velice chytrých způsobem, jak mimo jiné zamezit daňovým únikům díky postupnému výběru v řetězci zpracovatelů, čímţ se liší od ostatních druhů daní, odpočet DPH je slabým místem, které je v praxi určitě příleţitostí k daňovým únikům. Úvodní kapitola této práce Charakteristika DPH slouţí k orientaci v oblasti DPH. Zabývá se v krátkosti historickým vývojem a rozpočtovým určením výnosu, ale především definuje základní pojmy a cituje ustanovení zákona, na které je dále v textu odkazováno. Další kapitoly se jiţ zabývají čistě odpočtem DPH. 7

8 Druhá kapitola Nárok na odpočet DPH v plné výši obsahuje podkapitoly, které se zabývají všeobecně odpočtem DPH, jeho základním principem, zásadami, okamţikem vzniku nároku, nárokem při registraci a zrušení registrace a plněním bez nároku na odpočet DPH. Třetí kapitola Nárok na odpočet DPH v částečné výši se soustředí úţeji na specifické druhy nároku na odpočet, tj. v poměrné výši a v krácené výši. Čtvrtá kapitola Podmínky uplatnění nároku na odpočet DPH se zaměřuje na podmínky dle jednotlivých typů plnění, jako jsou tuzemská zdanitelná plnění, pořízení zboţí ze zahraničí, poskytnutí plnění zahraniční osobou povinnou k dani a při dovozu, na lhůtu pro uplatnění nároku, jeho prokazování daňovým dokladem a specifické podmínky pro uplatnění nároku v částečné výši. Pátá kapitola je věnována Opravě odpočtu DPH při jeho sníţení, zvýšení a při opravě chyby. Šestá kapitola se zabývá úpravou a vyrovnáním odpočtu. Další kapitoly jsou věnovány Uplatnění DPH u přijatých zdanitelných plnění, kdy plátci vznikla povinnost přiznat daň, Opravě výše daně u pohledávek za dluţníky v insolvenčním řízení a Odpočtu DPH ve skupině a ve sdruţení. Poslední, jedenáctá kapitola obsahuje judikaturu Soudního dvora EU vztahující se k problematice odpočtu DPH, členěnou ve struktuře dle předchozích kapitol. Příloha této práce obsahuje ukázku aplikace zákona o DPH - souvislý účetní příklad včetně přiznání k DPH. Pro zpracování této práce byla pouţita literatura, především komentáře k novelizovanému zákonu o DPH účinnému od , literatura zabývající se teorií daní, internetové články vztahující se k řešeným problémům a judikatura EU a České republiky. Text práce je pro lepší přehlednost organizován tak, ţe graficky jsou vyznačeny vybrané typy informací. Citace zákona jsou vyznačeny v uvozovkách, kurzívou 8

9 a jednoduchým řádkováním, zatímco judikatura, a stejně tak i příklady delšího rozsahu, je vţdy uvedena samostatným nečíslovaným nadpisem. 9

10 1. Charakteristika DPH Daň z přidané hodnoty je nepřímou daní, daní ze spotřeby. Předpokládá se, ţe výrobci a obchodníci navýší prodejní cenu o částku daně a takto má daň dopadnout na spotřebitele. Poměr podílů, které dopadnou na prodávajícího a kupujícího, v praxi závisí na situaci na trhu, elasticitě poptávky a nabídky. Přidaná hodnota je přínosem subjektu na daném stupni zpracování k hodnotě zboţí či sluţeb. Systém daně pouze z této přidané hodnoty tak zamezuje opakovanému zdanění té samé hodnoty neboli duplicitnímu zdanění. Tato metoda identifikuje přidanou hodnotu jako rozdíl mezi vstupy (materiál, pouţité sluţby, investice atd.) a výstupy. Nepřímo je určena tak, ţe od daně z celkových výstupů je odečtena daň z celkových vstupů: daň na výstupu daň na vstupu = (výstupy x sazba daně) (vstupy x sazba daně). DPH patří mezi daně in rem neboli daně na věc, protoţe nezohledňují majetkové, důchodové ani sociální poměry poplatníků. Tím se liší od daní osobních, které jsou ukládány s ohledem na schopnost daň platit. Spravedlnost dopadu daní z prodejů lze zajistit jen nepřímo sazbami a osvobozeními od daně u zboţí podle poměru poplatníků, kteří toto zboţí nejspíše kupují. Výhodou DPH je jeho neutralita. Daň je neutrální vzhledem k volbě spotřebitelů i výrobců a umoţňuje zdanit spotřebu domácností s vyloučením výrobních vstupů. Metodika daně umoţňuje, aby konečný podíl daně na ceně zboţí nebo sluţby odpovídal procentuelní sazbě daně a nediskriminuje komodity s vyšším počtem stupňů zpracování jako kaskádovité daně. Vrácení daně na vstupu pak vylučuje moţnost dalšího zdanění obratu jiţ zdaněného. 1 Další výhodou DPH je, ţe umoţňuje zdanit sluţby a zvyšuje úspěšnost jejich zdanění. U sluţeb je všeobecně větší moţnost daňových úniků. Na rozdíl od DPH jednorázové daně z obratu totiţ vyţadují rozlišování uţivatelů sluţeb podle toho, zda se jedná o konečnou spotřebu nebo o výrobní sluţbu, coţ některé daňové 1 KUBÁTOVÁ, K. 2. Vydání. Daňová teorie. Úvod do problematiky. Praha: ASPI, s. ISBN

11 úniky usnadňuje. U DPH je cena stejná pro plátce i neplátce a pro poskytovatele sluţeb nevzniká problém rozdílu mezi konečnou a výrobní spotřebou. Zavedení DPH je výhodné pro mezinárodní obchod. Metodika umoţňuje vývoz bez daně, takţe všichni dovozci do určité země mají stejné podmínky. Výhodou je také odolnost proti daňovým únikům. Systém refundace daně na základě evidence o dani, zaplacené z vstupů, sniţuje daňové úniky, neboť plátce daně staví do řetězu, v němţ má kaţdý zájem na potvrzení o zaplacení daně v ceně zboţí. Dodavatelé jsou si vědomi, ţe o jejich vstupech a zdanitelných výstupech existují doklady, k nimţ má finanční úřad přístup. Daň z přidané hodnoty také umoţňuje dosáhnout vyšších výnosů ze zdanění spotřeby. Daň rozšiřuje zdanění spotřeby o sluţby, sniţuje distorze ve výběru spotřebitelů a je odolná vůči daňovým únikům. DPH má ale i nevýhody v podobě náročnosti přechodu na novou daň a administrativní nákladnosti fungování daně a moţnost růstu inflace. 2 Daň z přidané hodnoty upravuje Zákon č. 235/2004, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č. 545/2005 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 319/2006 Sb., č. 172/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 270/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 302/2008 Sb., č. 87/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 362/2009 Sb., č. 489/2009, č. 120/2010 Sb., č. 199/2010 Sb., č. 47/2011 Sb., č. 370/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 333/2012 Sb., č. 500/2012 Sb. a zákon č. 502/2012 Sb. 1.1 Základní charakteristika Tato kapitola popisuje základní charakteristiky DPH z hlediska zákona o DPH jako je předmět daně a zdanitelné plnění, územní působnost, daňové subjekty, 2 KUBÁTOVÁ, K. 2. Vydání. Daňová teorie. Úvod do problematiky. Praha: ASPI, s. ISBN

12 základ daně, sazba daně, výpočet daně a další. Účelem jejího zařazení je definice pojmů dále pouţívaných a citace ustanovení zákona, na které je dále, v kapitolách zabývajících se odpočetem DPH, odkazováno Předmět daně a zdanitelné plnění Předmět daně vymezuje obecně 2. Zdanitelná plnění jsou konkrétně definována v dalších jednotlivých paragrafech, především 13, 14, 16 aţ odst. 1 definuje základní plnění, která jsou předmětem daně, a podmínky, které musí tato plnění splňovat, aby byla předmětem daně. 4 Dle 2 odst. 1 je předmětem daně: a) dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitostí v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, c) pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani, d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 5 Jedním ze základních předpokladů plnění je, ţe (s výjimkou dovozu zboţí) tato plnění uskutečňuje osoba povinná k dani. Tu vymezuje podrobně 5. Další podmínkou je plnění v tuzemsku a plnění se musí uskutečnit za úplatu. Úplatou se rozumí částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících peníze (např. šeky) a případně i v hodnotách nepeněţního plnění (úplata ve formě zboţí nebo sluţeb, popř. nemovitostí). Předmětem daně jsou plnění uskutečněná osobou povinnou k dani v rámci 3 PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

13 uskutečňování ekonomické činnosti, tzn., ţe plnění mimo ekonomickou činnost (např. prodej soukromého majetku) nebyla z hlediska DPH předmětem daně. 6 Předmětem daně však dle odst. 2 není pořízení zboţí z jiného členského státu, s výjimkou pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, a) jestliže dodání tohoto zboží v tuzemsku bylo osvobozeno od daně podle 68 odst. 1 až 10, b) pokud je pořízení zboží uskutečněno osobou osvobozenou od uplatňování daně podle 6 nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a která není plátcem nebo osobou identifikovanou k dani, nejedná se o pořízení zboží podle písmene a), a celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v běžném kalendářním roce částku Kč a tato částka nebyla ani překročena v předcházejícím kalendářním roce; do stanovené částky se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně, při pořízení z jiného členského státu, nebo c) jestliže se jedná o pořízení použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti při dodání obchodníkem z jiného členského státu, pokud je dodání tohoto zboží předmětem daně s použitím zvláštního režimu v členském státě zahájen odeslání nebo přepravy tohoto zboží, obdobně jako Dle odst. 3 plnění, která jsou předmětem daně, jsou zdanitelnými plněními, pokud nejsou osvobozena od daně. 8 Ta plnění, která jsou osvobozena od daně, ať uţ s nárokem na dopočet daně, nebo bez nároku n odpočet, jsou zahrnuta pod pojem plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, nebo plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. 9 Zákon o DPH řeší zdanitelná plnění v Díle 3 v 13 aţ 20. Dle 13 odst. 1 se dodáním zboţí pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zboţím jako vlastník. Převodem nemovitosti se pro účely tohoto zákona rozumí převod nemovitosti, při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo 6 PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN

14 příslušnosti k hospodaření. 10 To znamená, ţe i tehdy, pokud je z nějakých důvodů odloţen přechod vlastnictví, se jedná o dodání zboţí za podmínky, ţe kupující převezme zboţí a má právo s ním nakládat jako vlastník, především má právo toto zboţí prodat. 11 Dle odst. 2 je dodáním zboţí do jiného členského státu dodání zboţí, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Odst. 3 definuje dodání zboţí nebo převod nemovitosti. 12 Dle 13 odst. 4 zákona o DPH: Za dodání zboží nebo převod nemovitostí za úplatu se také považuje a) použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce, b) uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet daně podle 72 odst. 6,.atd. 13 Odstavec 4 písm. b) obsahuje pravidla pro uplatnění daně na vstupu a na výstupu u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, který bude plátce dále pouţívat pro tzv. smíšené účely, tj. částečně pro účely s nárokem na odpočet daně a částečně bez nároku na odpočet daně. Definice dlouhodobého majetku je uvedena v 4 odst. 3 písm. e) zákona o DPH viz podkapitola Ostatní pojmy. Odstavce 5 a 6 upravují dodání zboţí v podobě hmotného majetku v souvislosti např. s vypořádáním podílu, s vloţením majetkového vkladu atd. Odst. 7 vyjmenovává případy, kdy se za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu nepovaţuje odeslání nebo přepravu zboţí. Jedná se např. o dodání zboţí spojené s instalací nebo montáţí plátcem, který zboţí dodává, nebo jím zmocněnou třetí osobou v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboţí atd. 14 Dle 13 odst. 8 Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje 10 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

15 a) prodej podniku nebo vklad podniku, pokud se jedná o hmotný majetek, b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu, c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti, d) atd.. 15 Dle 14 odst. 1 se poskytnutím sluţby pro účely tohoto zákona rozumí všechny činnosti, které nejsou dodáním zboţí nebo převodem nemovitosti. Poskytnutím sluţby se rozumí také a) převod práv, b) poskytnutí práva vyuţití věci nebo práva anebo jiné majetkové vyuţitelné hodnoty, c) vznik a zánik věcného břemene, d) přijetí závazku zdrţet se určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo situaci. Odst. 2 upravuje poskytnutí sluţby za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu. Odst. 3 vyjmenovává další případy poskytnutí sluţby za úplatu jako např. poskytnutí sluţby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce atd. V odst. 4 jsou vyjmenovány případy poskytnutí sluţby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. (Např. dočasné vyuţití obchodního majetku pro osobní spotřebu plátce, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně atd. Odst. 5 vyjmenovává případy, co se za poskytnutí sluţby nepovaţuje, jako je např. postoupení pohledávky vzniklé plátci. 16 Dle 20 odst. 1 se Dovozem rozumí vstup zboţí z třetí země na území Evropského společenství. 17 Dle odst. 2 Za dovoz zboţí se pro účely tohoto zákona povaţuje vrácení zboţí, které je po předchozím umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu nacházejícím se v tuzemsku vráceno zpět do tuzemska. Za vrácení zboţí do tuzemska se nepovaţuje dodání zboţí do jiného členského státu podle 64 přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma a vývoz zboţí podle 15 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od

16 66 přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma. 18 Odstavec 3 upravuje vstup zboţí na území Evropského společenství z území podle 3 odst Územní působnost Územní působnost upravuje 3. Dle 3 odst. 1 se rozumí a) tuzemskem území České republiky, b) třetí zemí území mimo území Evropské společenství, c) územím Evropského společenství území stanovené příslušným právním předpisem Evropské unie. 19 Pojem tuzemsko zahrnuje území České republiky, a to včetně území svobodných skladů i svobodných pásem. Benda pro úplnost uvádí, ţe součástí tuzemska jsou samozřejmě i území celních skladů, a to proto, že dodání zboží v celních skladech nebo poskytnutí služeb jsou vzhledem k místu plnění zdanitelná plnění, výjimku pochopitelně tvoří plnění osvobozená od daně. 20 Právním předpisem upravujícím území Evropského společenství je Směrnice k DPH. 21 Odstavce 2 4 se zabývají různými případy území se speciálním postavením z hlediska Zákona o DPH. Odst. 2 definuje území Evropského společenství, která jsou součástí celního území Evropského společenství, ale která se pro účely Zákona o DPH povaţují za třetí zemi. 22 Odst. 4 vymezuje území, která jsou pro účely DPH povaţována za území některého členského státu, coţ má za důsledek, ţe např. dodání zboţí z těchto území do členských států EU je povaţováno za pořízení zboţí z jiného členského státu 18 Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

17 a takto se i uplatňuje daň. Obdobně při dodání zboţí na toto území se postupuje jako při dodání zboţí do jiného členského státu Ostatní pojmy 4 uvádí definice ostatních pojmů. Dle 4 odst. 1 písm. a) aţ o) se pro účely Zákona o DPH se rozumí: a) úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících peníze nebo hodnota poskytnutého nepeněžního plnění, b) jednotkovou cenou cena za měrnou jednotku množství zboží nebo cena za služby anebo nemovitost, c) daní na výstupu daň uplatněná plátcem za zdanitelné plnění podle 13 až 20 nebo z přijaté úplaty vztahující se k tomuto plnění, d) vlastní daňovou povinností daňová povinnost, kdy daň na výstupu převyšuje odpočet daně za zdaňovací období, e) nadměrným odpočtem daňová povinnost, kdy odpočet daně převyšuje daň na výstupu za zdaňovací období, f) správcem daně příslušný finanční úřad; při dovozu zboží je správcem daně příslušný celní úřad s výjimkou případů, kdy daňová povinnost při dovozu zboží vzniká plátci podle 23 odst. 3 až 5, g) osobou registrovanou k dani v jiném členském státě osoba, které bylo přiděleno identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy, h) zahraniční osobou osoba, která nemá na území ES sídlo, místo podnikání ani místo pobytu, i) místem pobytu adresa místa trvalého pobytu nebo místa pobytu fyzické osoby, popřípadě místo, kde se převážně zdržuje, j) místem podnikání adresa fyzické osoby povinné k dani zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, popřípadě místo jejího pobytu, k) provozovnou místo, které má stálé personální a materiální vybavení, jehož prostřednictvím uskutečňuje osoba povinná k dani své ekonomické činnosti, l) dotací k ceně přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu atd. m) zbožím, které je předmětem spotřební daně, zboží, které je předmětem některé ze spotřebních daní vymezených v zákoně upravujícím spotřební daně, n) osobou neusazenou v tuzemsku, osoba povinná k dani, která 1. nemá sídlo v tuzemsku, 2. uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a 3. v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto plnění neúčastní. Atd PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

18 Odst. 1 definuje základní pojmy pro uplatnění daně a jsou v něm uvedeny pojmy, které se týkají vymezení daně a daňové povinnosti a které se dále týkají pojmů souvisejících s daňovou povinností. 25 Odst. 2 blíţe definuje pojem zboţí. Zboţím jsou věci movité, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda. Za zboţí se nepovaţují peníze a cenné papíry atd. 26 Za zboţí se také nepovaţují, a tedy se neuplatňuje daň i u finančních plnění, finančních vypořádání, u sankcí, poplatků a podobných plnění. V širším slova smyslu se za peníze také povaţují platební prostředky nahrazující peníze, např. poukázky, které se pouţívají k úhradě zboţí a především stravovacích sluţeb v restauracích atd. 27 Odst. 3 definuje pojem dopravní prostředek a obchodní majetek a dlouhodobý majetek. Dle písmena c) se pro účely tohoto zákona rozumí obchodním majetkem souhrn majetkových hodnot, který slouţí nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností. 28 V písm. c) zůstává zachována definice obchodního majetku a novelou od byla vypuštěna povinnost plátce o tomto majetku účtovat nebo jej evidovat, protoţe tato povinnost byla stanovena duplicitně a nadále vyplývá z ustanovení 100. Rozdíl je ale v praxi mezi vymezením obchodního majetku pro účely DPH a pro účely daní z příjmů. 29 Dle písmena d) je dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je 1. hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů, 2. odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo 3. pozemek, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví, 25 PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN

19 4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů. 30 Definice dlouhodobého majetku byla doplněna zejména pro potřebu uplatnění odpočtu daně a dále pro definování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, a to především s ohledem na změnu pravidel při uplatnění daně na výstupu a odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění pro vytvoření tohoto majetku, a to v případech, kdy plátce nemá u tohoto majetku nárok na odpočet daně v plné výši, ale pouze v částečné výši. A od se doplňuje bod 4. technické zhodnocení, kterým se i pro účely zákona o DPH pro účely jak zdanění, tak pro účely odpočtu daně a zejména úpravy odpočtu daně podle 78, 78a aţ 78d rozumí technické zhodnocení podle zákona upravujícího daně z příjmů. Technické zhodnocení ve smyslu zákona o daních z příjmů je tedy obdobně jako hmotný odpisovaný nehmotný majetek podle zákona upravujícího daně z příjmů a pozemek podle zákona upravujícího účetnictví součástí dlouhodobého majetku pro účely DPH. Znamená to, ţe ustanovení zákona o DPH vztahující se na dlouhodobý majetek se plně vztahují i na technické zhodnocení. 31 Dle písmena e) se dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností rozumí dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil; technické zhodnocení se povaţuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností. 32 Dle Informace Ministerstva financí k novele zákona o DPH s účinností od musí majetek vytvořený vlastní činností naplňovat tyto znaky: Výsledný vytvořený majetek vykazuje jiné podstatné charakteristické znaky neţ přijatá plnění pouţitá k jeho vytvoření (jeden subdodavatel postaví základy dílny, jiný instaluje rozvody vody atd.) Jde tedy o dílčí subdodávky, kdy jednotlivé subdodávky vykazují jiné charakteristické znaky neţ výsledný dlouhodobý majetek, například dílna. 30 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

20 Plátce si nechá postavit hrubou stavbu dodavatelsky, ostatní práce provede svépomocí. Plátce vytvoří sám nový software. 33 Naopak dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností není pořízení nemovitosti na klíč, pořízení koupí, vkladem od jiné osoby, převodem z osobního uţívání do podnikání, pořízení stroje, jehoţ instalaci provede plátce svými zaměstnanci. 34 Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností je rovněţ technické zhodnocení hmotného i nehmotného majetku vymezené zákonem o daních z příjmů, zákon č. 586/1992 Sb. ( 32a a 33), je-li splněna výchozí podmínky, ţe plátce je vytvořil v rámci svých ekonomických činností. Aspekty jsou totoţné jako u samotného dlouhodobého majetku vytvářeného vlastní činností. 35 Dle písmena g) je nájmem věci i podnájem věci a dle písmena h) prodejem podniku i prodej jeho části. Odst. 4 upravuje definici přepočtu cizí měny na českou. 36 Poslední novelizace zákona, která upravuje tento paragraf je Novela zákona o DPH účinná od , která doplnila definici dlouhodobého majetku o jeho technické zhodnocení Daňové subjekty Daňovými subjekty jsou dle zákona o DPH: - osoby povinné k dani ( 5), 33 Informace Ministerstva financí k novele zákona o DPH s účinností od LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN

21 - osoby identifikované k dani ( 96), - osoby evidované k dani ( 88), - osoby, které zákon nepovaţuje za osoby povinné k dani ( 5 odst. 3). 38 Dále je moţno jmenovat podskupinu osob osvobozených od uplatňování daně, které jsou osobami povinnými k dani dle 5 odst. 1. Viz dále. 5 odstavec 1 definuje potenciální plátce daně, které přicházejí v úvahu pro povinnou, případně dobrovolnou registraci za plátce daně, tj. daňové subjekty. 39 Osoby povinné k dani definuje 5. Dle něj je osoba povinná k dani fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla zaloţena anebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. 40 Odst. 2 definuje ekonomickou činnost. Její podmínkou je její soustavnost. 41 Pitner a Benda konstatují, ţe velmi často je obtíţné posoudit soustavnost; za soustavnou činnost se povaţuje např. i činnost, která se týká pouze části např. kalendářního roku, sezony, kdy v jiných obdobích roku tato činnost uskutečňována není. 42 Dle 5 odst. 3 stát, kraje, obce, organizační sloţky státu, krajů a obcím, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby zaloţené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu se při výkonu působnost v oblasti veřejné správy nepovaţují za osoby povinné k dani. Tyto osoby se ale povaţují vţdy za osoby povinné k dani, pokud uskutečňují činnosti uvedené v příloze č. 3. Dle odst. 4 se za samostatnou osobu 38 LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN

22 povinnou k dani povaţuje organizační sloţka státu, která je účetní jednotkou, a v hlavním městě Praze jak hlavní město Praha, tak i kaţdá jeho městská část. 43 Skupinou jako daňovým subjektem se zabývají 5a, 5b a 5c. Dle 5a odst. 1 se skupinou pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle 95a. Pokud mají osoby, které jsou součástí skupiny, tj. členové skupiny, sídlo, místo podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Skupina se povaţuje za samostatnou osobu povinnou k dani. Kaţdá osoba můţe být členem pouze jedné skupiny a člen skupiny nesmí být současně účastníkem sdruţení na základ smlouvy o sdruţení (dle 829 a násl. občanského zákoníku) nebo jiné obdobné smlouvy. Dle 5 odst. 2 se spojenými osobami pro účely tohoto zákona rozumí kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby. Dle 5 odst. 4 jsou jinak spojenými osobami osoby, na jejichţ vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba definuje osoby osvobozené od uplatňování daně. Dle 5 odst. 1 je osoba osvobozená od uplatňování daně osoba, která je povinná k dani a která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku a pokud její obrat nepřesáhne částku Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud tento zákon nestanoví jinak ( 94). 45 Výše obratu platí pouze pro osoby se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku. Tento obrat se prakticky nevztahuje na osoby registrované v jiném členském státě nebo na zahraniční osoby, které mají sídlo nebo místo podnikání mimo tuzemsku, protoţe pro jejich registraci k DPH v tuzemsku platí specifická pravidla podle 94 a 95 zákona o DPH. Dle 5 odst. 2 se obratem pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleţí za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboţí, převod nemovitosti a poskytnutí sluţby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za: a) zdanitelné plnění, b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, 43 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

23 nebo c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle 54 a 56, jestliţe nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příleţitostně. Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. 46 Osobou identifikovanou k dani je právnická osoba, které není osobou povinnou k dani, která pořizuje zboţí z jiného členského státu v tuzemsku a celková hodnota pořízeného zboţí bez daně v běţném kalendářním roce překročí částku Kč. Osobou identifikovanou k dani se stává dnem, ve kterém byla tato částka překročena. Upravuje Osoby evidované k dani jsou zahraniční osoby povinné k dani, které poskytují elektronické sluţby osobám nepovinným k dani ve více členských státech Evropského společenství, a které tak nejsou povinny registrovat se k dani v kaţdém členském státě, kde se nachází její zákazníci, a dle vlastního výběru si volí, ve kterém se registrují. Upravuje Osoby nepovinné k dani nejsou v zákoně o DPH obecně definovány, ale zákon je jmenuje při stanovení místa plnění u poskytování sluţeb. Jsou to osoby, které neuskutečňují ekonomickou činnost ve smyslu 5 (např. různá zájmová sdruţení) Místo plnění Místo plnění je z hlediska aplikace DPH důleţité, protoţe určuje, kde je místo zdanění, tzn. na území kterého státu, má být daň přiznána a zaplacena. Zákon o DPH upravuje místo plnění v Dílu 2 v 7 místo plnění při dodání zboţí a převodu nemovitosti, v 7a místo plnění při dodání plynu elektřiny, tepla nebo chladu, v 8 místo plnění při zasílání zboţí a dále upravuje specifické případy a jejich pravidla ( 9 aţ 12). 46 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN

24 Dle 7 odst. 1 je místem plnění při dodání zboţí, pokud je dodání zboţí uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, místo, kde se zboţí nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje. 50 Jedná se o případy, kdy prodávající nemá ţádné důkazní prostředky o přepravě zboţí, kterou si zajišťuje kupující. Prodávající tyto důkazní prostředky ani nezjišťuje. 51 Dle odst. 2 je místem plnění místo při dodání zboţí, pokud je zboţí odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboţí, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboţí, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboţí nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboţí začíná ve třetí zemi, za místo plnění při dovozu zboţí a následného dodání zboţí osobou, která dovoz zboţí uskutečnila, se povaţuje členský stát, ve kterém vznikla daňová povinnosti při dovozu zboţí. Dle odst. 3 pokud je dodání zboţí spojeno s jeho instalací nebo montáţí osobou, která zboţí dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, za místo plnění se povaţuje místo, kde je zboţí instalováno nebo smontováno. Odst. 4 upravuje dodání na palubě letadla či lodi atd. Odst. 5 místo dodání pro přepravu osob a odst. 6 místo dodání nemovitosti Uskutečnění zdanitelného plnění Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboţí, poskytnutí sluţby a převodu nemovitostí definuje 21. Dle 21 odst. 1 Daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. 53 Odstavec 1 je základním ustanovením, podle kterého je plátce povinen přiznat daň ke dni přijetí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to k tomu dni, 50 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN GALOČÍK, S. PAIKERT, O. DPH 2012 výklad s příklady. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od

25 který nastane dříve. K povinnosti přiznat daň dnem přijetí úplaty se váţe několik zvláštních případů. Ne kaţdým přijetím úplaty vzniká povinnost přiznat daň. Např. omylem zaslané platby bez identifikace nebo omylem podruhé zaslané platby, přijatá kauce, jistina atd. 54 Dle 21 odst. 9 U opakovaných plnění se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období. Opakovaným plněním se rozumí uskutečnění zdanitelných plnění ve sjednaných lhůtách během zdaňovacího období, přičemž se v rámci smlouvy jedná o plnění zbožím stejného druhu, které je navzájem zastupitelné nebo službou stejné povahy Základ daně Základu daně je věnován Díl 6 Zákona o DPH, tj. 36 aţ 41 a jeho opravám 42 aţ 46. Dle 36 odst. 1 je základem daně vše, co jako úplatu obdrţel nebo má obdrţet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. 56 Z toho vyplývá, ţe v případě, ţe plátci není příslušná sjednaná cena za zdanitelné plnění uhrazena, základem daně je ta částka, kterou měl za zdanitelné plnění obdrţet. 57 Dle odst. 2 základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté úplaty sníţená o daň. 58 Z toho vyplývá, ţe daň je moţno vypočítat ve smyslu 37 jak z částky bez daně, tak i z částky včetně daně. 59 Vzhledem k tomu, ţe základ daně není vázán na cenu, je v odst. 3 vyjmenováno, co vše do něj patří. Dle odst. 3 Základ daně také zahrnuje a) jiné daně, cla, dávky nebo 54 GALOČÍK, S. PAIKERT, O. DPH 2012 výklad s příklady. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN

26 poplatky, b) spotřební daň, pokud zákon nestanoví jinak v 41, daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů a daň z pevných paliv, a to podle právní úpravy těchto daní, c) dotace k ceně, e) vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění, f) při poskytnutí sluţby i materiál přímo související s poskytovanou sluţbou, g) při poskytnutí stavebních a montáţních prací spojených s výstavbou, změnou dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montáţními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují. 60 Do základu daně se zahrnuje dotace k ceně, jejíţ definice vyplývá z 4 odst. 1 písm. l. (Podle metodické informace Ministerstva financí k uplatnění DPH u veřejných sluţeb v osobní dopravě je třeba jako dotaci k ceně chápat také samostatné úhrady slev z jízdného, ať uţ jsou poskytnuty podle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboţí s regulovanými cenami, nebo podle jiného obecně závazného předpisu). 61 Spotřební daň se obecně započítává do základu pro výpočet DPH, výjimkou jsou ty případy, kdy je zboţí, které je pro účely spotřební daně vybraným výrobkem (podléhajícím spotřební dani) v reţimu podmíněného osvobození od daně. V takových případech se do základu DPH spotřební daň nezapočítává. 62 Dle odst. 4 se za vedlejší výdaje se povaţují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize. 63 Dle odst. 5 se základ daně sníţí o slevu z ceny, pokud je poskytnuta k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění způsobem podle 28 odst. 2 písm. l Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN GALOČÍK, S. PAIKERT, O. DPH 2012 výklad s příklady. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

27 Dle odst. 7 zákona o DPH řeší stanovení sazby daně v případě, kdy se za uskutečnění plnění stanoví jedna cena a plnění zahrnuje jak plnění se sníţenou sazbou daně, tak se základní sazbou daně, případně osvobozené plnění. Do konce roku 2012 se základ daně stanoví v poměrné výši odpovídající poměru cen jednotlivých plnění zjištěných podle vlastního právního předpisu k celkovému součtu těchto zjištěných cen. Od dochází z důvodu zavedení jedné sazby ke zrušení povinnosti provádět při výpočtu daně propočet podle různých sazeb daně a podle osvobození od daně, a to i v případě, ţe plátce uskutečňuje současně více plnění jak zdanitelných, tak osvobozených od daně odst. 1 aţ 8 upravuje Opravu základu daně a opravu výše daně, tj. např. při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, při sníţení, popřípadě zvýšení základu daně podle 36 a 36a, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění, atd Sazba daně Sazbu daně upravuje zákon o DPH v Díle 7 v 47. Sazba daně se dle 47 do konce roku 2012 uplatňovala ve dvou sazbách: a) základní sazba daně ve výši 20 a b) sníţená sazba daně ve výši 14 %. 67 Od byla sazba změněna Zákonem č. 370/2011 Sb. na jednotnou sazbu ve výši 17,5 %. 68 Dle odst. 2 se u zdanitelného plnění uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty. 69 Toto 64 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Zákon č. 370/2011 Sb. 69 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

28 ustanovení se týká případů, kdy dochází ke změně sazby daně a před touto změnou sazby daně je přijata záloha na zdanitelné plnění, které se uskuteční aţ po účinnosti změny sazby daně. 70 Zákon o DPH při existenci dvou výší sazeb upravoval jejich pouţití na různá zdanitelná plnění. Zákonem č. 370/2011 Sb. zrušil tato ustanovení. Jedná se o 47 odstavce 3 aţ 9, 47a, 48 a 48a. Od bude uplatňována jednotná sazba 17,5 % Výpočet daně Výpočet daně upravuje zákon o DPH v 37, 37a, 38, 39, 40 a 41. Dle 37 odst. 1 se daň vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Odst. 2 uvádí výpočet výše daně z celkové ceny zahrnující daň. Základem daně a výší daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečnění tohoto zdanitelného plnění, se zabývá 37a odst. 1 aţ 3 zákona o DPH. Dle 37a odst. 1 Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi základem daně podle 36 odst Pokud je základ daně kladný, dle odst. 2 se uplatní při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je záporný, dle odst. 2 se uplatní při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně, která byla uplatněna při přiznání daně z plat přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění definuje základ daně a výpočet daně při dovozu zboţí, 39 základ daně a výpočet daně při poskytnutí sluţby osobu registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou, 40 základ daně a výpočet daně při pořízení zboţí z jiného 70 PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od

29 členského státu a 41 základ daně a výpočet daně u zboţí, které je v reţimu podmíněného osvobození od spotřební daně Historický vývoj Ve spotřebním zdanění největší změnou posledních desetiletí 20. století právě masové zavádění daně z přidané hodnoty v zemích a s vyspělou trţní ekonomikou a v devadesátých letech také v postkomunistických zemích. Komise Evropské unie stanovila daň z přidané hodnoty jako jednu z podmínek členství, coţ rovněţ ovlivňuje státy aspirující na členství a posiluje zastánce této daně v ostatních zemích. 74 Daň z přidané hodnoty byla přijata ve Francii v roce 1967 a od té doby je tato forma všeobecné daně ze spotřeby zavedena ve více neţ 100 zemích světa. Ze zemí OECD není zavedena zatím ve federacích USA a v Austrálii. 75 Zavádění DPH je spojeno s obavami ze zvýšení inflace, coţ se opírá o fakt zvýšení výnosu daně oproti dosavadní dani z obratu a o hrozbu zvýšení spotřebitelských cen. V České republice došlo v roce 1993, kdy byla daň zavedena, k celkovému růstu spotřebitelských cen o 20,8 %. Z toho polovina se připisuje jednorázovému zvýšení cen v důsledku daně a povaţuje se za neinflační cenový růst. Přibliţně 10% inflace je pak připisována ostatním faktorům, mezi něţ je nutno zahrnout také inflační působení daně z přidané hodnoty. V roce 1994 pak byla inflace opět desetiprocentní Rozpočtové určení výnosu Výnos daně z přidané hodnoty je dle Vyhlášky č. 283/2003 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané 73 Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od KUBÁTOVÁ, K. 2. Vydání. Daňová teorie. Úvod do problematiky. Praha: ASPI, s. ISBN KUBÁTOVÁ, K. 2. Vydání. Daňová teorie. Úvod do problematiky. Praha: ASPI, s. ISBN KUBÁTOVÁ, K. 2. Vydání. Daňová teorie. Úvod do problematiky. Praha: ASPI, s. ISBN

30 hodnoty a daní z příjmů příjmem veřejných rozpočtů: 76,31 % je příjmem státního rozpočtu, 3,1 % je příjmem rozpočtu krajů, 20,59 % je příjmem rozpočtu obcí Vyhláška č. 283/2003 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. 30

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o dani z přidané hodnoty Citace pův. předpisu: 235/2004 Sb. Částka: 78/2004 Sb. Datum přijetí:

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická Katedra Účetnictví a financí Diplomová práce Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Vypracovala: Bc. Eliška Bendová Vedoucí práce: Ing.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Osnova 01. Daň 02. Daňový systém 03. Daň z příjmů právnických osob 04. Daň z příjmu fyzických osob 05.

Více

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty

Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Martina Auffahrtová Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty Indirect Taxes in the European Union, Especially Concerning the Value

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO METODICKÝ POSTUP č. 8/2015/ OPŘPO k dani z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace zřizované OBSAH: Článek 1 Všeobecná ustanovení... 2 Článek 2 Základní pojmy... 2 Článek 3 Povinnosti neplátce DPH...

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY NÁROK NA ODPOČET DANĚ

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY NÁROK NA ODPOČET DANĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY NÁROK NA ODPOČET DANĚ Value added tax claim of deduction Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty.

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. OSTATNÍ INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DPH Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. Pod číslem 502/2012 Sb. byla publikována

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků

Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.

Více

DPH ve veřejné správě

DPH ve veřejné správě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finanční a účetnictví DPH ve veřejné správě Bakalářská práce Autor: Radka Králíková, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Urbanová Praha červen

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý 14.4.2012 Luboš Černý Daňové subjekty osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která není od DPH osvobozena osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost Limit

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Daň z přidané hodnoty před vstupem do EU a nyní

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Daň z přidané hodnoty před vstupem do EU a nyní VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Daň z přidané hodnoty před vstupem do EU a nyní bakalářská práce Autor: Adéla Marešová Vedoucí práce: Ing. Marie Borská Jihlava 2013 Anotace

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES ANALÝZA PROBLÉMŮ PŘI UPLATŇOVÁNÍ ODPOČTU DPH PROBLEMS

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2016 DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň silniční Daň z nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí Daňový řád 9788089364978

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*)

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*) ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*) Řízení o předběžné otázce Šestá směrnice o DPH Článek 8 odst. 1 písm. a) Určení místa dodání zboží Dodavatel usazený v jiném členském státě, než

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Podnikání a právo BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek Autor: Hana Koblížková Vedoucí práce: Mgr. Květoslav Žák PROHLÁŠENÍ

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Problémy a rizika při uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty

Problémy a rizika při uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Problémy

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6610 Sbírka zákonů č. 502 / 2012 502 ZÁKON ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

vydané prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011. a) služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky

vydané prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011. a) služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky DPH ON-LINE ON-LINE Novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH OLGA HOLUBOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ VERLAG DASHÖFER Praha 31. října 2014 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 22/2014 Aktuální

Více

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013 Praktické příklady k DPH Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4192 Sbírka zákonů č. 331 / 2014 Částka 131 331 ZÁKON ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví prováděcí opatření

Více

Zamezení dvojího zdanění

Zamezení dvojího zdanění Zamezení dvojího zdanění Dvojí zdanění se týká přímých daní daní, jejichž platbu nemůže poplatník přenést fakticky na jiný subjekt, tedy daní důchodových a daní majetkových. V čem spočívá problém dvojího

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Srovnání české a německé právní úpravy zdanění příjmů obchodních společností se zaměřením na s.r.o. a GmbH

Srovnání české a německé právní úpravy zdanění příjmů obchodních společností se zaměřením na s.r.o. a GmbH Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Zbyšek Faja Srovnání české a německé právní úpravy zdanění příjmů obchodních společností se zaměřením na s.r.o. a GmbH Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Režim přenesení daňové povinnosti a institut kontrolního hlášení v zákoně o dani z přidané hodnoty

Režim přenesení daňové povinnosti a institut kontrolního hlášení v zákoně o dani z přidané hodnoty Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dana Lupiňská Režim přenesení daňové povinnosti a institut kontrolního hlášení v zákoně o dani z přidané hodnoty Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva )

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) Příloha G Koncesní dokumentace SMLOUVA o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi smluvními stranami: Obec Chocerady Sídlo: Chocerady 267, PSČ: 257

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Vývoj DPH u konkrétní firmy právnické osoby

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Vývoj DPH u konkrétní firmy právnické osoby VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Vývoj DPH u konkrétní firmy právnické osoby Bakalářská práce Autor: David Strohmayer Vedoucí práce: Ing. Marie Borská Jihlava 2013 Anotace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH ŘEŠENÍ OPTIMALIZACE DPH PROPOSAL FOR SOLUTION

Více

ON-LINE ON-LINE 16 17/2015 VERLAG DASHÖFER. Základ daně. Obsah. Praha 14. srpna 2015. Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury.

ON-LINE ON-LINE 16 17/2015 VERLAG DASHÖFER. Základ daně. Obsah. Praha 14. srpna 2015. Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury. DPH ON-LINE ON-LINE Novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH OLGA HOLUBOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ VERLAG DASHÖFER Praha 14. srpna 2015 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 16 17/2015 Ing. Martina

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 2375/16/7100-20118-012884 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny,

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Uchazeč: Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ č. 12/52 Dodávka bezpečnostního prvku pro ochranu vnitřní počítačové sítě 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Skupinová registrace

Skupinová registrace Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Skupinová registrace Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Igor Pantůček Petra Benešová Brno 2012 Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucímu své

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Základní prvky daňové techniky 1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně. 2. Subjekt daně. 3. Základ daně, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. 4. Zdaňovací

Více

DPH a její vykazování. Organizační opatření

DPH a její vykazování. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Revize č. 3 směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ČÁST PRVNÍ Právo autorské a práva

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČK pro ţivnosti VELKOOBCHOD SKLDOVÁNÍ ZBOŢÍ MNIPULCE S NÁKLDEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu 5.1 PP04/019 Název projektu Multifunkční

Více

Všeobecné obchodní podmínky E-Shop LENAWORK

Všeobecné obchodní podmínky E-Shop LENAWORK Všeobecné obchodní podmínky E-Shop LENAWORK 1. Úvodní ustanovení 1.1. V případě, ţe nebyly sjednány jiné písemné podmínky kupní smlouvy, upravují tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY, vydané v souladu

Více

Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Parlament

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing.

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 20. 4. 2009

Více

Zahájení podnikání, právní a ekonomické aspekty Initiating of business, legal and economics aspects

Zahájení podnikání, právní a ekonomické aspekty Initiating of business, legal and economics aspects Moravská vysoká škola Olomouc Ústav ekonomie Ivo Šteffek Zahájení podnikání, právní a ekonomické aspekty Initiating of business, legal and economics aspects Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing.

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Sběrný dvůr odpadů Starovice

Sběrný dvůr odpadů Starovice Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Sběrný dvůr odpadů Starovice Zadavatel: Obec Starovice,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

ZÁKON. č. 258/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ZÁKON. č. 258/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ ZÁKON č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění novel č. 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb.,

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne 26.2.2009 a 12.3.2009 a to vždy od 15 do 17 hodin v

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra obchodního práva Bakalářská práce Obec jako podnikatel Markéta Jehličková 2010/2011 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Obec

Více

2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělání

2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělání Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0055/OKP (dále jen Smlouva ) uzavřená na základě zákona č. 250/2000

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti Systém ASPI - stav k 15.10.2012 do částky 123/2012 Sb. a 43/2012 Sb.m.s. 62010CC0562 - Komise proti Spolkové republice Německo - poslední stav textu STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK přednesené

Více

Vymáhání daní po 1. lednu 2011

Vymáhání daní po 1. lednu 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Vymáhání daní po 1. lednu 2011 Bakalářská práce Autor: Zbyněk Toušek Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

Legislativní pravidla vlády (dále jen LPV ) schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění

Legislativní pravidla vlády (dále jen LPV ) schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění AKTUALIZOVÁNO K DATU 15. 11. 2010 Legislativní pravidla vlády (dále jen LPV ) schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění usnesení vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesení vlády

Více

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 18. 3. 2009

Více

Nesplnění registrační povinnosti k DPH při překročení obratu a jeho dopad na daňový subjekt

Nesplnění registrační povinnosti k DPH při překročení obratu a jeho dopad na daňový subjekt Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Nesplnění registrační povinnosti k DPH při překročení obratu a jeho dopad na daňový subjekt Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Igor Pantůček Hana

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky Asistenční služba pro individuální OZP v územních oblastech Jihlava, Brno,

Více

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005 1. MZDY ing. Helena Plavecká, hlavní metodik modulu MZDY ZEIS, hp.map@wo.cz 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY Nařízením vlády č. 699/2004 Sb. se s účinností od 1. 1. 2005 mění NV 303/95 Sb. o minimální

Více

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla 21 / 2015 Daňový a účetní 9. října 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Jiří Vychopeň Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona

Více