Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH."

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Odpočet DPH Jan Škopek 2012/2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Odpočet DPH zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. Jan Škopek 2

3 Poděkování Rád na tomto místě děkuji své rodině, která je mi vším, že mi poskytuje to nejlepší životní zázemí a štěstí. 3

4 Obsah Úvod Charakteristika DPH Základní charakteristika Předmět daně a zdanitelné plnění Územní působnost Ostatní pojmy Daňové subjekty Místo plnění Uskutečnění zdanitelného plnění Základ daně Sazba daně Výpočet daně Historický vývoj Rozpočtové určení výnosu Nárok na odpočet DPH v plné výši Základní princip odpočtu DPH Základní zásady podle zákona o DPH Okamţik vzniku nároku Nárok na odpočet při registraci a zrušení registrace Plnění bez nároku na odpočet DPH Nárok na odpočet DPH v částečné výši Nárok v poměrné výši Nárok v krácené výši Podmínky uplatnění nároku na odpočet DPH Podmínky u jednotlivých typů plnění Tuzemská zdanitelná plnění poskytnutá jiným plátcem Pořízení zboţí ze zahraničí a poskytnutí plnění zahraniční osobou povinnou k dani Při dovozu Reţim přenesení daňové povinnosti

5 4.2 Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet Prokazování nároku daňovým dokladem Specifické podmínky pro uplatnění nároku v částečné výši Oprava odpočtu DPH Oprava při sníţení odpočtu DPH Oprava při zvýšení odpočtu DPH Oprava chyby v odpočtu DPH Úprava a vyrovnání odpočtu daně Základní princip vyrovnání Základní princip odpočtu daně Vyrovnání odpočtu od 1. dubna Vyrovnání odpočtu u dlouhodobého majetku pořízeného před 1. dubnem Uplatnění DPH u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností - změna pravidel od 1. dubna Odpočet DPH u přijatých zdanitelných plnění, kdy plátci vznikla povinnost přiznat daň Přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění Pořízení zboţí ze zahraničí Poskytnutí sluţby zahraniční osobou Dovoz zboţí Oprava výše daně u pohledávek za dluţníky v insolvenčním řízení - oprava výše daně změna od 1. dubna Odpočet DPH ve skupině a ve sdruţení Obecně k problematice Odpočet DPH ve skupině Práva a povinnosti členů skupiny Registrace skupiny Specifika uplatňování daně Odpočet DPH ve sdruţení Práva a povinnosti účastníků sdruţení Registrace účastníků sdruţení

6 Specifika uplatňování daně Související judikatura Soudního dvora EU Nárok na odpočet DPH Podmínky uplatnění nároku na odpočet DPH Závěr Resumé Seznam pouţitých pramenů Příloha: Souvislý účetní příklad včetně Přiznání k DPH

7 Úvod Cílem této práce je hlouběji popsat problematiku odpočtu DPH a jeho aplikace s ukázkou praktických příkladů, judikatury EU a České republiky. V práci je pouţita analyticko-deskriptivní metoda, dále v příkladech metoda modelace a metoda demonstrace s vyuţitím judikatury. Řešen je právní stav k Důvodem zvolení tématu je aktuálnost legislativních úprav daně z přidané hodnoty. Od vstoupily v platnost dvě novely zákona o DPH, tj. Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se sniţováním schodků veřejných rozpočtů a Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Druhý jmenovaný zákon přináší především tzv. technické změny v oblasti uplatňování DPH. Tato novela zákona byla připravena především z důvodu povinné implementace Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, pokud jde o pravidla fakturace. Zavádí ale např. i nově institut identifikované osoby a další navazující změny. Mnoho změn se dotýká právě odpočtu DPH. Součástí práce je ověření platnosti hypotézy. Hypotéza předpokládá, ţe ačkoliv je systém daně z přidané hodnoty velice chytrých způsobem, jak mimo jiné zamezit daňovým únikům díky postupnému výběru v řetězci zpracovatelů, čímţ se liší od ostatních druhů daní, odpočet DPH je slabým místem, které je v praxi určitě příleţitostí k daňovým únikům. Úvodní kapitola této práce Charakteristika DPH slouţí k orientaci v oblasti DPH. Zabývá se v krátkosti historickým vývojem a rozpočtovým určením výnosu, ale především definuje základní pojmy a cituje ustanovení zákona, na které je dále v textu odkazováno. Další kapitoly se jiţ zabývají čistě odpočtem DPH. 7

8 Druhá kapitola Nárok na odpočet DPH v plné výši obsahuje podkapitoly, které se zabývají všeobecně odpočtem DPH, jeho základním principem, zásadami, okamţikem vzniku nároku, nárokem při registraci a zrušení registrace a plněním bez nároku na odpočet DPH. Třetí kapitola Nárok na odpočet DPH v částečné výši se soustředí úţeji na specifické druhy nároku na odpočet, tj. v poměrné výši a v krácené výši. Čtvrtá kapitola Podmínky uplatnění nároku na odpočet DPH se zaměřuje na podmínky dle jednotlivých typů plnění, jako jsou tuzemská zdanitelná plnění, pořízení zboţí ze zahraničí, poskytnutí plnění zahraniční osobou povinnou k dani a při dovozu, na lhůtu pro uplatnění nároku, jeho prokazování daňovým dokladem a specifické podmínky pro uplatnění nároku v částečné výši. Pátá kapitola je věnována Opravě odpočtu DPH při jeho sníţení, zvýšení a při opravě chyby. Šestá kapitola se zabývá úpravou a vyrovnáním odpočtu. Další kapitoly jsou věnovány Uplatnění DPH u přijatých zdanitelných plnění, kdy plátci vznikla povinnost přiznat daň, Opravě výše daně u pohledávek za dluţníky v insolvenčním řízení a Odpočtu DPH ve skupině a ve sdruţení. Poslední, jedenáctá kapitola obsahuje judikaturu Soudního dvora EU vztahující se k problematice odpočtu DPH, členěnou ve struktuře dle předchozích kapitol. Příloha této práce obsahuje ukázku aplikace zákona o DPH - souvislý účetní příklad včetně přiznání k DPH. Pro zpracování této práce byla pouţita literatura, především komentáře k novelizovanému zákonu o DPH účinnému od , literatura zabývající se teorií daní, internetové články vztahující se k řešeným problémům a judikatura EU a České republiky. Text práce je pro lepší přehlednost organizován tak, ţe graficky jsou vyznačeny vybrané typy informací. Citace zákona jsou vyznačeny v uvozovkách, kurzívou 8

9 a jednoduchým řádkováním, zatímco judikatura, a stejně tak i příklady delšího rozsahu, je vţdy uvedena samostatným nečíslovaným nadpisem. 9

10 1. Charakteristika DPH Daň z přidané hodnoty je nepřímou daní, daní ze spotřeby. Předpokládá se, ţe výrobci a obchodníci navýší prodejní cenu o částku daně a takto má daň dopadnout na spotřebitele. Poměr podílů, které dopadnou na prodávajícího a kupujícího, v praxi závisí na situaci na trhu, elasticitě poptávky a nabídky. Přidaná hodnota je přínosem subjektu na daném stupni zpracování k hodnotě zboţí či sluţeb. Systém daně pouze z této přidané hodnoty tak zamezuje opakovanému zdanění té samé hodnoty neboli duplicitnímu zdanění. Tato metoda identifikuje přidanou hodnotu jako rozdíl mezi vstupy (materiál, pouţité sluţby, investice atd.) a výstupy. Nepřímo je určena tak, ţe od daně z celkových výstupů je odečtena daň z celkových vstupů: daň na výstupu daň na vstupu = (výstupy x sazba daně) (vstupy x sazba daně). DPH patří mezi daně in rem neboli daně na věc, protoţe nezohledňují majetkové, důchodové ani sociální poměry poplatníků. Tím se liší od daní osobních, které jsou ukládány s ohledem na schopnost daň platit. Spravedlnost dopadu daní z prodejů lze zajistit jen nepřímo sazbami a osvobozeními od daně u zboţí podle poměru poplatníků, kteří toto zboţí nejspíše kupují. Výhodou DPH je jeho neutralita. Daň je neutrální vzhledem k volbě spotřebitelů i výrobců a umoţňuje zdanit spotřebu domácností s vyloučením výrobních vstupů. Metodika daně umoţňuje, aby konečný podíl daně na ceně zboţí nebo sluţby odpovídal procentuelní sazbě daně a nediskriminuje komodity s vyšším počtem stupňů zpracování jako kaskádovité daně. Vrácení daně na vstupu pak vylučuje moţnost dalšího zdanění obratu jiţ zdaněného. 1 Další výhodou DPH je, ţe umoţňuje zdanit sluţby a zvyšuje úspěšnost jejich zdanění. U sluţeb je všeobecně větší moţnost daňových úniků. Na rozdíl od DPH jednorázové daně z obratu totiţ vyţadují rozlišování uţivatelů sluţeb podle toho, zda se jedná o konečnou spotřebu nebo o výrobní sluţbu, coţ některé daňové 1 KUBÁTOVÁ, K. 2. Vydání. Daňová teorie. Úvod do problematiky. Praha: ASPI, s. ISBN

11 úniky usnadňuje. U DPH je cena stejná pro plátce i neplátce a pro poskytovatele sluţeb nevzniká problém rozdílu mezi konečnou a výrobní spotřebou. Zavedení DPH je výhodné pro mezinárodní obchod. Metodika umoţňuje vývoz bez daně, takţe všichni dovozci do určité země mají stejné podmínky. Výhodou je také odolnost proti daňovým únikům. Systém refundace daně na základě evidence o dani, zaplacené z vstupů, sniţuje daňové úniky, neboť plátce daně staví do řetězu, v němţ má kaţdý zájem na potvrzení o zaplacení daně v ceně zboţí. Dodavatelé jsou si vědomi, ţe o jejich vstupech a zdanitelných výstupech existují doklady, k nimţ má finanční úřad přístup. Daň z přidané hodnoty také umoţňuje dosáhnout vyšších výnosů ze zdanění spotřeby. Daň rozšiřuje zdanění spotřeby o sluţby, sniţuje distorze ve výběru spotřebitelů a je odolná vůči daňovým únikům. DPH má ale i nevýhody v podobě náročnosti přechodu na novou daň a administrativní nákladnosti fungování daně a moţnost růstu inflace. 2 Daň z přidané hodnoty upravuje Zákon č. 235/2004, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č. 545/2005 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 319/2006 Sb., č. 172/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 270/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 302/2008 Sb., č. 87/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 362/2009 Sb., č. 489/2009, č. 120/2010 Sb., č. 199/2010 Sb., č. 47/2011 Sb., č. 370/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 333/2012 Sb., č. 500/2012 Sb. a zákon č. 502/2012 Sb. 1.1 Základní charakteristika Tato kapitola popisuje základní charakteristiky DPH z hlediska zákona o DPH jako je předmět daně a zdanitelné plnění, územní působnost, daňové subjekty, 2 KUBÁTOVÁ, K. 2. Vydání. Daňová teorie. Úvod do problematiky. Praha: ASPI, s. ISBN

12 základ daně, sazba daně, výpočet daně a další. Účelem jejího zařazení je definice pojmů dále pouţívaných a citace ustanovení zákona, na které je dále, v kapitolách zabývajících se odpočetem DPH, odkazováno Předmět daně a zdanitelné plnění Předmět daně vymezuje obecně 2. Zdanitelná plnění jsou konkrétně definována v dalších jednotlivých paragrafech, především 13, 14, 16 aţ odst. 1 definuje základní plnění, která jsou předmětem daně, a podmínky, které musí tato plnění splňovat, aby byla předmětem daně. 4 Dle 2 odst. 1 je předmětem daně: a) dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitostí v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, c) pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani, d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 5 Jedním ze základních předpokladů plnění je, ţe (s výjimkou dovozu zboţí) tato plnění uskutečňuje osoba povinná k dani. Tu vymezuje podrobně 5. Další podmínkou je plnění v tuzemsku a plnění se musí uskutečnit za úplatu. Úplatou se rozumí částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících peníze (např. šeky) a případně i v hodnotách nepeněţního plnění (úplata ve formě zboţí nebo sluţeb, popř. nemovitostí). Předmětem daně jsou plnění uskutečněná osobou povinnou k dani v rámci 3 PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

13 uskutečňování ekonomické činnosti, tzn., ţe plnění mimo ekonomickou činnost (např. prodej soukromého majetku) nebyla z hlediska DPH předmětem daně. 6 Předmětem daně však dle odst. 2 není pořízení zboţí z jiného členského státu, s výjimkou pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, a) jestliže dodání tohoto zboží v tuzemsku bylo osvobozeno od daně podle 68 odst. 1 až 10, b) pokud je pořízení zboží uskutečněno osobou osvobozenou od uplatňování daně podle 6 nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a která není plátcem nebo osobou identifikovanou k dani, nejedná se o pořízení zboží podle písmene a), a celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v běžném kalendářním roce částku Kč a tato částka nebyla ani překročena v předcházejícím kalendářním roce; do stanovené částky se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně, při pořízení z jiného členského státu, nebo c) jestliže se jedná o pořízení použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti při dodání obchodníkem z jiného členského státu, pokud je dodání tohoto zboží předmětem daně s použitím zvláštního režimu v členském státě zahájen odeslání nebo přepravy tohoto zboží, obdobně jako Dle odst. 3 plnění, která jsou předmětem daně, jsou zdanitelnými plněními, pokud nejsou osvobozena od daně. 8 Ta plnění, která jsou osvobozena od daně, ať uţ s nárokem na dopočet daně, nebo bez nároku n odpočet, jsou zahrnuta pod pojem plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, nebo plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. 9 Zákon o DPH řeší zdanitelná plnění v Díle 3 v 13 aţ 20. Dle 13 odst. 1 se dodáním zboţí pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zboţím jako vlastník. Převodem nemovitosti se pro účely tohoto zákona rozumí převod nemovitosti, při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo 6 PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN

14 příslušnosti k hospodaření. 10 To znamená, ţe i tehdy, pokud je z nějakých důvodů odloţen přechod vlastnictví, se jedná o dodání zboţí za podmínky, ţe kupující převezme zboţí a má právo s ním nakládat jako vlastník, především má právo toto zboţí prodat. 11 Dle odst. 2 je dodáním zboţí do jiného členského státu dodání zboţí, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Odst. 3 definuje dodání zboţí nebo převod nemovitosti. 12 Dle 13 odst. 4 zákona o DPH: Za dodání zboží nebo převod nemovitostí za úplatu se také považuje a) použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce, b) uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet daně podle 72 odst. 6,.atd. 13 Odstavec 4 písm. b) obsahuje pravidla pro uplatnění daně na vstupu a na výstupu u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, který bude plátce dále pouţívat pro tzv. smíšené účely, tj. částečně pro účely s nárokem na odpočet daně a částečně bez nároku na odpočet daně. Definice dlouhodobého majetku je uvedena v 4 odst. 3 písm. e) zákona o DPH viz podkapitola Ostatní pojmy. Odstavce 5 a 6 upravují dodání zboţí v podobě hmotného majetku v souvislosti např. s vypořádáním podílu, s vloţením majetkového vkladu atd. Odst. 7 vyjmenovává případy, kdy se za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu nepovaţuje odeslání nebo přepravu zboţí. Jedná se např. o dodání zboţí spojené s instalací nebo montáţí plátcem, který zboţí dodává, nebo jím zmocněnou třetí osobou v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboţí atd. 14 Dle 13 odst. 8 Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje 10 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

15 a) prodej podniku nebo vklad podniku, pokud se jedná o hmotný majetek, b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu, c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti, d) atd.. 15 Dle 14 odst. 1 se poskytnutím sluţby pro účely tohoto zákona rozumí všechny činnosti, které nejsou dodáním zboţí nebo převodem nemovitosti. Poskytnutím sluţby se rozumí také a) převod práv, b) poskytnutí práva vyuţití věci nebo práva anebo jiné majetkové vyuţitelné hodnoty, c) vznik a zánik věcného břemene, d) přijetí závazku zdrţet se určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo situaci. Odst. 2 upravuje poskytnutí sluţby za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu. Odst. 3 vyjmenovává další případy poskytnutí sluţby za úplatu jako např. poskytnutí sluţby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce atd. V odst. 4 jsou vyjmenovány případy poskytnutí sluţby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. (Např. dočasné vyuţití obchodního majetku pro osobní spotřebu plátce, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně atd. Odst. 5 vyjmenovává případy, co se za poskytnutí sluţby nepovaţuje, jako je např. postoupení pohledávky vzniklé plátci. 16 Dle 20 odst. 1 se Dovozem rozumí vstup zboţí z třetí země na území Evropského společenství. 17 Dle odst. 2 Za dovoz zboţí se pro účely tohoto zákona povaţuje vrácení zboţí, které je po předchozím umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu nacházejícím se v tuzemsku vráceno zpět do tuzemska. Za vrácení zboţí do tuzemska se nepovaţuje dodání zboţí do jiného členského státu podle 64 přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma a vývoz zboţí podle 15 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od

16 66 přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma. 18 Odstavec 3 upravuje vstup zboţí na území Evropského společenství z území podle 3 odst Územní působnost Územní působnost upravuje 3. Dle 3 odst. 1 se rozumí a) tuzemskem území České republiky, b) třetí zemí území mimo území Evropské společenství, c) územím Evropského společenství území stanovené příslušným právním předpisem Evropské unie. 19 Pojem tuzemsko zahrnuje území České republiky, a to včetně území svobodných skladů i svobodných pásem. Benda pro úplnost uvádí, ţe součástí tuzemska jsou samozřejmě i území celních skladů, a to proto, že dodání zboží v celních skladech nebo poskytnutí služeb jsou vzhledem k místu plnění zdanitelná plnění, výjimku pochopitelně tvoří plnění osvobozená od daně. 20 Právním předpisem upravujícím území Evropského společenství je Směrnice k DPH. 21 Odstavce 2 4 se zabývají různými případy území se speciálním postavením z hlediska Zákona o DPH. Odst. 2 definuje území Evropského společenství, která jsou součástí celního území Evropského společenství, ale která se pro účely Zákona o DPH povaţují za třetí zemi. 22 Odst. 4 vymezuje území, která jsou pro účely DPH povaţována za území některého členského státu, coţ má za důsledek, ţe např. dodání zboţí z těchto území do členských států EU je povaţováno za pořízení zboţí z jiného členského státu 18 Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

17 a takto se i uplatňuje daň. Obdobně při dodání zboţí na toto území se postupuje jako při dodání zboţí do jiného členského státu Ostatní pojmy 4 uvádí definice ostatních pojmů. Dle 4 odst. 1 písm. a) aţ o) se pro účely Zákona o DPH se rozumí: a) úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících peníze nebo hodnota poskytnutého nepeněžního plnění, b) jednotkovou cenou cena za měrnou jednotku množství zboží nebo cena za služby anebo nemovitost, c) daní na výstupu daň uplatněná plátcem za zdanitelné plnění podle 13 až 20 nebo z přijaté úplaty vztahující se k tomuto plnění, d) vlastní daňovou povinností daňová povinnost, kdy daň na výstupu převyšuje odpočet daně za zdaňovací období, e) nadměrným odpočtem daňová povinnost, kdy odpočet daně převyšuje daň na výstupu za zdaňovací období, f) správcem daně příslušný finanční úřad; při dovozu zboží je správcem daně příslušný celní úřad s výjimkou případů, kdy daňová povinnost při dovozu zboží vzniká plátci podle 23 odst. 3 až 5, g) osobou registrovanou k dani v jiném členském státě osoba, které bylo přiděleno identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy, h) zahraniční osobou osoba, která nemá na území ES sídlo, místo podnikání ani místo pobytu, i) místem pobytu adresa místa trvalého pobytu nebo místa pobytu fyzické osoby, popřípadě místo, kde se převážně zdržuje, j) místem podnikání adresa fyzické osoby povinné k dani zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, popřípadě místo jejího pobytu, k) provozovnou místo, které má stálé personální a materiální vybavení, jehož prostřednictvím uskutečňuje osoba povinná k dani své ekonomické činnosti, l) dotací k ceně přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu atd. m) zbožím, které je předmětem spotřební daně, zboží, které je předmětem některé ze spotřebních daní vymezených v zákoně upravujícím spotřební daně, n) osobou neusazenou v tuzemsku, osoba povinná k dani, která 1. nemá sídlo v tuzemsku, 2. uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a 3. v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto plnění neúčastní. Atd PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

18 Odst. 1 definuje základní pojmy pro uplatnění daně a jsou v něm uvedeny pojmy, které se týkají vymezení daně a daňové povinnosti a které se dále týkají pojmů souvisejících s daňovou povinností. 25 Odst. 2 blíţe definuje pojem zboţí. Zboţím jsou věci movité, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda. Za zboţí se nepovaţují peníze a cenné papíry atd. 26 Za zboţí se také nepovaţují, a tedy se neuplatňuje daň i u finančních plnění, finančních vypořádání, u sankcí, poplatků a podobných plnění. V širším slova smyslu se za peníze také povaţují platební prostředky nahrazující peníze, např. poukázky, které se pouţívají k úhradě zboţí a především stravovacích sluţeb v restauracích atd. 27 Odst. 3 definuje pojem dopravní prostředek a obchodní majetek a dlouhodobý majetek. Dle písmena c) se pro účely tohoto zákona rozumí obchodním majetkem souhrn majetkových hodnot, který slouţí nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností. 28 V písm. c) zůstává zachována definice obchodního majetku a novelou od byla vypuštěna povinnost plátce o tomto majetku účtovat nebo jej evidovat, protoţe tato povinnost byla stanovena duplicitně a nadále vyplývá z ustanovení 100. Rozdíl je ale v praxi mezi vymezením obchodního majetku pro účely DPH a pro účely daní z příjmů. 29 Dle písmena d) je dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je 1. hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů, 2. odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo 3. pozemek, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví, 25 PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN

19 4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů. 30 Definice dlouhodobého majetku byla doplněna zejména pro potřebu uplatnění odpočtu daně a dále pro definování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, a to především s ohledem na změnu pravidel při uplatnění daně na výstupu a odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění pro vytvoření tohoto majetku, a to v případech, kdy plátce nemá u tohoto majetku nárok na odpočet daně v plné výši, ale pouze v částečné výši. A od se doplňuje bod 4. technické zhodnocení, kterým se i pro účely zákona o DPH pro účely jak zdanění, tak pro účely odpočtu daně a zejména úpravy odpočtu daně podle 78, 78a aţ 78d rozumí technické zhodnocení podle zákona upravujícího daně z příjmů. Technické zhodnocení ve smyslu zákona o daních z příjmů je tedy obdobně jako hmotný odpisovaný nehmotný majetek podle zákona upravujícího daně z příjmů a pozemek podle zákona upravujícího účetnictví součástí dlouhodobého majetku pro účely DPH. Znamená to, ţe ustanovení zákona o DPH vztahující se na dlouhodobý majetek se plně vztahují i na technické zhodnocení. 31 Dle písmena e) se dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností rozumí dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil; technické zhodnocení se povaţuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností. 32 Dle Informace Ministerstva financí k novele zákona o DPH s účinností od musí majetek vytvořený vlastní činností naplňovat tyto znaky: Výsledný vytvořený majetek vykazuje jiné podstatné charakteristické znaky neţ přijatá plnění pouţitá k jeho vytvoření (jeden subdodavatel postaví základy dílny, jiný instaluje rozvody vody atd.) Jde tedy o dílčí subdodávky, kdy jednotlivé subdodávky vykazují jiné charakteristické znaky neţ výsledný dlouhodobý majetek, například dílna. 30 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

20 Plátce si nechá postavit hrubou stavbu dodavatelsky, ostatní práce provede svépomocí. Plátce vytvoří sám nový software. 33 Naopak dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností není pořízení nemovitosti na klíč, pořízení koupí, vkladem od jiné osoby, převodem z osobního uţívání do podnikání, pořízení stroje, jehoţ instalaci provede plátce svými zaměstnanci. 34 Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností je rovněţ technické zhodnocení hmotného i nehmotného majetku vymezené zákonem o daních z příjmů, zákon č. 586/1992 Sb. ( 32a a 33), je-li splněna výchozí podmínky, ţe plátce je vytvořil v rámci svých ekonomických činností. Aspekty jsou totoţné jako u samotného dlouhodobého majetku vytvářeného vlastní činností. 35 Dle písmena g) je nájmem věci i podnájem věci a dle písmena h) prodejem podniku i prodej jeho části. Odst. 4 upravuje definici přepočtu cizí měny na českou. 36 Poslední novelizace zákona, která upravuje tento paragraf je Novela zákona o DPH účinná od , která doplnila definici dlouhodobého majetku o jeho technické zhodnocení Daňové subjekty Daňovými subjekty jsou dle zákona o DPH: - osoby povinné k dani ( 5), 33 Informace Ministerstva financí k novele zákona o DPH s účinností od LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN

21 - osoby identifikované k dani ( 96), - osoby evidované k dani ( 88), - osoby, které zákon nepovaţuje za osoby povinné k dani ( 5 odst. 3). 38 Dále je moţno jmenovat podskupinu osob osvobozených od uplatňování daně, které jsou osobami povinnými k dani dle 5 odst. 1. Viz dále. 5 odstavec 1 definuje potenciální plátce daně, které přicházejí v úvahu pro povinnou, případně dobrovolnou registraci za plátce daně, tj. daňové subjekty. 39 Osoby povinné k dani definuje 5. Dle něj je osoba povinná k dani fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla zaloţena anebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. 40 Odst. 2 definuje ekonomickou činnost. Její podmínkou je její soustavnost. 41 Pitner a Benda konstatují, ţe velmi často je obtíţné posoudit soustavnost; za soustavnou činnost se povaţuje např. i činnost, která se týká pouze části např. kalendářního roku, sezony, kdy v jiných obdobích roku tato činnost uskutečňována není. 42 Dle 5 odst. 3 stát, kraje, obce, organizační sloţky státu, krajů a obcím, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby zaloţené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu se při výkonu působnost v oblasti veřejné správy nepovaţují za osoby povinné k dani. Tyto osoby se ale povaţují vţdy za osoby povinné k dani, pokud uskutečňují činnosti uvedené v příloze č. 3. Dle odst. 4 se za samostatnou osobu 38 LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN

22 povinnou k dani povaţuje organizační sloţka státu, která je účetní jednotkou, a v hlavním městě Praze jak hlavní město Praha, tak i kaţdá jeho městská část. 43 Skupinou jako daňovým subjektem se zabývají 5a, 5b a 5c. Dle 5a odst. 1 se skupinou pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle 95a. Pokud mají osoby, které jsou součástí skupiny, tj. členové skupiny, sídlo, místo podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Skupina se povaţuje za samostatnou osobu povinnou k dani. Kaţdá osoba můţe být členem pouze jedné skupiny a člen skupiny nesmí být současně účastníkem sdruţení na základ smlouvy o sdruţení (dle 829 a násl. občanského zákoníku) nebo jiné obdobné smlouvy. Dle 5 odst. 2 se spojenými osobami pro účely tohoto zákona rozumí kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby. Dle 5 odst. 4 jsou jinak spojenými osobami osoby, na jejichţ vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba definuje osoby osvobozené od uplatňování daně. Dle 5 odst. 1 je osoba osvobozená od uplatňování daně osoba, která je povinná k dani a která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku a pokud její obrat nepřesáhne částku Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud tento zákon nestanoví jinak ( 94). 45 Výše obratu platí pouze pro osoby se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku. Tento obrat se prakticky nevztahuje na osoby registrované v jiném členském státě nebo na zahraniční osoby, které mají sídlo nebo místo podnikání mimo tuzemsku, protoţe pro jejich registraci k DPH v tuzemsku platí specifická pravidla podle 94 a 95 zákona o DPH. Dle 5 odst. 2 se obratem pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleţí za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboţí, převod nemovitosti a poskytnutí sluţby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za: a) zdanitelné plnění, b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, 43 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

23 nebo c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle 54 a 56, jestliţe nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příleţitostně. Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. 46 Osobou identifikovanou k dani je právnická osoba, které není osobou povinnou k dani, která pořizuje zboţí z jiného členského státu v tuzemsku a celková hodnota pořízeného zboţí bez daně v běţném kalendářním roce překročí částku Kč. Osobou identifikovanou k dani se stává dnem, ve kterém byla tato částka překročena. Upravuje Osoby evidované k dani jsou zahraniční osoby povinné k dani, které poskytují elektronické sluţby osobám nepovinným k dani ve více členských státech Evropského společenství, a které tak nejsou povinny registrovat se k dani v kaţdém členském státě, kde se nachází její zákazníci, a dle vlastního výběru si volí, ve kterém se registrují. Upravuje Osoby nepovinné k dani nejsou v zákoně o DPH obecně definovány, ale zákon je jmenuje při stanovení místa plnění u poskytování sluţeb. Jsou to osoby, které neuskutečňují ekonomickou činnost ve smyslu 5 (např. různá zájmová sdruţení) Místo plnění Místo plnění je z hlediska aplikace DPH důleţité, protoţe určuje, kde je místo zdanění, tzn. na území kterého státu, má být daň přiznána a zaplacena. Zákon o DPH upravuje místo plnění v Dílu 2 v 7 místo plnění při dodání zboţí a převodu nemovitosti, v 7a místo plnění při dodání plynu elektřiny, tepla nebo chladu, v 8 místo plnění při zasílání zboţí a dále upravuje specifické případy a jejich pravidla ( 9 aţ 12). 46 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN

24 Dle 7 odst. 1 je místem plnění při dodání zboţí, pokud je dodání zboţí uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, místo, kde se zboţí nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje. 50 Jedná se o případy, kdy prodávající nemá ţádné důkazní prostředky o přepravě zboţí, kterou si zajišťuje kupující. Prodávající tyto důkazní prostředky ani nezjišťuje. 51 Dle odst. 2 je místem plnění místo při dodání zboţí, pokud je zboţí odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboţí, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboţí, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboţí nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboţí začíná ve třetí zemi, za místo plnění při dovozu zboţí a následného dodání zboţí osobou, která dovoz zboţí uskutečnila, se povaţuje členský stát, ve kterém vznikla daňová povinnosti při dovozu zboţí. Dle odst. 3 pokud je dodání zboţí spojeno s jeho instalací nebo montáţí osobou, která zboţí dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, za místo plnění se povaţuje místo, kde je zboţí instalováno nebo smontováno. Odst. 4 upravuje dodání na palubě letadla či lodi atd. Odst. 5 místo dodání pro přepravu osob a odst. 6 místo dodání nemovitosti Uskutečnění zdanitelného plnění Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboţí, poskytnutí sluţby a převodu nemovitostí definuje 21. Dle 21 odst. 1 Daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. 53 Odstavec 1 je základním ustanovením, podle kterého je plátce povinen přiznat daň ke dni přijetí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to k tomu dni, 50 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN GALOČÍK, S. PAIKERT, O. DPH 2012 výklad s příklady. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od

25 který nastane dříve. K povinnosti přiznat daň dnem přijetí úplaty se váţe několik zvláštních případů. Ne kaţdým přijetím úplaty vzniká povinnost přiznat daň. Např. omylem zaslané platby bez identifikace nebo omylem podruhé zaslané platby, přijatá kauce, jistina atd. 54 Dle 21 odst. 9 U opakovaných plnění se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období. Opakovaným plněním se rozumí uskutečnění zdanitelných plnění ve sjednaných lhůtách během zdaňovacího období, přičemž se v rámci smlouvy jedná o plnění zbožím stejného druhu, které je navzájem zastupitelné nebo službou stejné povahy Základ daně Základu daně je věnován Díl 6 Zákona o DPH, tj. 36 aţ 41 a jeho opravám 42 aţ 46. Dle 36 odst. 1 je základem daně vše, co jako úplatu obdrţel nebo má obdrţet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. 56 Z toho vyplývá, ţe v případě, ţe plátci není příslušná sjednaná cena za zdanitelné plnění uhrazena, základem daně je ta částka, kterou měl za zdanitelné plnění obdrţet. 57 Dle odst. 2 základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté úplaty sníţená o daň. 58 Z toho vyplývá, ţe daň je moţno vypočítat ve smyslu 37 jak z částky bez daně, tak i z částky včetně daně. 59 Vzhledem k tomu, ţe základ daně není vázán na cenu, je v odst. 3 vyjmenováno, co vše do něj patří. Dle odst. 3 Základ daně také zahrnuje a) jiné daně, cla, dávky nebo 54 GALOČÍK, S. PAIKERT, O. DPH 2012 výklad s příklady. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN

26 poplatky, b) spotřební daň, pokud zákon nestanoví jinak v 41, daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů a daň z pevných paliv, a to podle právní úpravy těchto daní, c) dotace k ceně, e) vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění, f) při poskytnutí sluţby i materiál přímo související s poskytovanou sluţbou, g) při poskytnutí stavebních a montáţních prací spojených s výstavbou, změnou dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montáţními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují. 60 Do základu daně se zahrnuje dotace k ceně, jejíţ definice vyplývá z 4 odst. 1 písm. l. (Podle metodické informace Ministerstva financí k uplatnění DPH u veřejných sluţeb v osobní dopravě je třeba jako dotaci k ceně chápat také samostatné úhrady slev z jízdného, ať uţ jsou poskytnuty podle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboţí s regulovanými cenami, nebo podle jiného obecně závazného předpisu). 61 Spotřební daň se obecně započítává do základu pro výpočet DPH, výjimkou jsou ty případy, kdy je zboţí, které je pro účely spotřební daně vybraným výrobkem (podléhajícím spotřební dani) v reţimu podmíněného osvobození od daně. V takových případech se do základu DPH spotřební daň nezapočítává. 62 Dle odst. 4 se za vedlejší výdaje se povaţují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize. 63 Dle odst. 5 se základ daně sníţí o slevu z ceny, pokud je poskytnuta k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění způsobem podle 28 odst. 2 písm. l Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN GALOČÍK, S. PAIKERT, O. DPH 2012 výklad s příklady. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

27 Dle odst. 7 zákona o DPH řeší stanovení sazby daně v případě, kdy se za uskutečnění plnění stanoví jedna cena a plnění zahrnuje jak plnění se sníţenou sazbou daně, tak se základní sazbou daně, případně osvobozené plnění. Do konce roku 2012 se základ daně stanoví v poměrné výši odpovídající poměru cen jednotlivých plnění zjištěných podle vlastního právního předpisu k celkovému součtu těchto zjištěných cen. Od dochází z důvodu zavedení jedné sazby ke zrušení povinnosti provádět při výpočtu daně propočet podle různých sazeb daně a podle osvobození od daně, a to i v případě, ţe plátce uskutečňuje současně více plnění jak zdanitelných, tak osvobozených od daně odst. 1 aţ 8 upravuje Opravu základu daně a opravu výše daně, tj. např. při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, při sníţení, popřípadě zvýšení základu daně podle 36 a 36a, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění, atd Sazba daně Sazbu daně upravuje zákon o DPH v Díle 7 v 47. Sazba daně se dle 47 do konce roku 2012 uplatňovala ve dvou sazbách: a) základní sazba daně ve výši 20 a b) sníţená sazba daně ve výši 14 %. 67 Od byla sazba změněna Zákonem č. 370/2011 Sb. na jednotnou sazbu ve výši 17,5 %. 68 Dle odst. 2 se u zdanitelného plnění uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty. 69 Toto 64 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN LEDVINKOVÁ, J. 9. vydání. DPH v příkladech k Olomouc: ANAG, s. ISBN Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN Zákon č. 370/2011 Sb. 69 Daň z přidané hodnoty Ostrava: Nakladatelství Sagit. 224 s. ISBN

28 ustanovení se týká případů, kdy dochází ke změně sazby daně a před touto změnou sazby daně je přijata záloha na zdanitelné plnění, které se uskuteční aţ po účinnosti změny sazby daně. 70 Zákon o DPH při existenci dvou výší sazeb upravoval jejich pouţití na různá zdanitelná plnění. Zákonem č. 370/2011 Sb. zrušil tato ustanovení. Jedná se o 47 odstavce 3 aţ 9, 47a, 48 a 48a. Od bude uplatňována jednotná sazba 17,5 % Výpočet daně Výpočet daně upravuje zákon o DPH v 37, 37a, 38, 39, 40 a 41. Dle 37 odst. 1 se daň vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Odst. 2 uvádí výpočet výše daně z celkové ceny zahrnující daň. Základem daně a výší daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečnění tohoto zdanitelného plnění, se zabývá 37a odst. 1 aţ 3 zákona o DPH. Dle 37a odst. 1 Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi základem daně podle 36 odst Pokud je základ daně kladný, dle odst. 2 se uplatní při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je záporný, dle odst. 2 se uplatní při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně, která byla uplatněna při přiznání daně z plat přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění definuje základ daně a výpočet daně při dovozu zboţí, 39 základ daně a výpočet daně při poskytnutí sluţby osobu registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou, 40 základ daně a výpočet daně při pořízení zboţí z jiného 70 PITNER. L. - BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem: podle právního stavu k Olomouc: Nakladatelství ANAG. 511 s. ISBN Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od

29 členského státu a 41 základ daně a výpočet daně u zboţí, které je v reţimu podmíněného osvobození od spotřební daně Historický vývoj Ve spotřebním zdanění největší změnou posledních desetiletí 20. století právě masové zavádění daně z přidané hodnoty v zemích a s vyspělou trţní ekonomikou a v devadesátých letech také v postkomunistických zemích. Komise Evropské unie stanovila daň z přidané hodnoty jako jednu z podmínek členství, coţ rovněţ ovlivňuje státy aspirující na členství a posiluje zastánce této daně v ostatních zemích. 74 Daň z přidané hodnoty byla přijata ve Francii v roce 1967 a od té doby je tato forma všeobecné daně ze spotřeby zavedena ve více neţ 100 zemích světa. Ze zemí OECD není zavedena zatím ve federacích USA a v Austrálii. 75 Zavádění DPH je spojeno s obavami ze zvýšení inflace, coţ se opírá o fakt zvýšení výnosu daně oproti dosavadní dani z obratu a o hrozbu zvýšení spotřebitelských cen. V České republice došlo v roce 1993, kdy byla daň zavedena, k celkovému růstu spotřebitelských cen o 20,8 %. Z toho polovina se připisuje jednorázovému zvýšení cen v důsledku daně a povaţuje se za neinflační cenový růst. Přibliţně 10% inflace je pak připisována ostatním faktorům, mezi něţ je nutno zahrnout také inflační působení daně z přidané hodnoty. V roce 1994 pak byla inflace opět desetiprocentní Rozpočtové určení výnosu Výnos daně z přidané hodnoty je dle Vyhlášky č. 283/2003 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané 73 Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, účinný od KUBÁTOVÁ, K. 2. Vydání. Daňová teorie. Úvod do problematiky. Praha: ASPI, s. ISBN KUBÁTOVÁ, K. 2. Vydání. Daňová teorie. Úvod do problematiky. Praha: ASPI, s. ISBN KUBÁTOVÁ, K. 2. Vydání. Daňová teorie. Úvod do problematiky. Praha: ASPI, s. ISBN

30 hodnoty a daní z příjmů příjmem veřejných rozpočtů: 76,31 % je příjmem státního rozpočtu, 3,1 % je příjmem rozpočtu krajů, 20,59 % je příjmem rozpočtu obcí Vyhláška č. 283/2003 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. 30

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2014 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2014 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Svatopluk Galočík, Oto Paikert Trans DPH 2014 výklad s příklady MBM Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

DAŇOVÉ ZÁKONY. www. danove. zakony365.cz. Aktualizace ZDARMA: Zákon o dani z přidané hodnoty. Srovnávací znění s komentářem

DAŇOVÉ ZÁKONY. www. danove. zakony365.cz. Aktualizace ZDARMA: Zákon o dani z přidané hodnoty. Srovnávací znění s komentářem Srovnávací znění s komentářem DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danove Zákon o dani z přidané hodnoty v paralelním znění (2014/2015) s komentářem změn zakony365.cz E-book 9788089364671 Internetový partner Daňových

Více

DPH. výklad s příklady. Osvědčený systém s 20 letou tradicí. DPH 2015 výklad s příklady. www.mbm.cz SLEVA 30% POUZE V ÚČETNÍM PORADCI

DPH. výklad s příklady. Osvědčený systém s 20 letou tradicí. DPH 2015 výklad s příklady. www.mbm.cz SLEVA 30% POUZE V ÚČETNÍM PORADCI MBM Trans V Účetním poradci naleznete vždy aktuální a komplexní soubor legislativy a výkladů z oblasti účetnictví a daní, úplná znění všech právních předpisů a metodiku. POUZE V ÚČETNÍM PORADCI www.mbm.cz

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

ování DPH v praktických

ování DPH v praktických Poskytování služeb z pohledu uplatňov ování DPH v praktických příkladech. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Pro správné uplatnění DPH při poskytování služeb nebo při jejich přijímání,

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Obsah a text 235/2004 Sb. - stav k 31.12.2012 Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 235/2004 Sb Zákon o dani z přidané hodnoty Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2010 Zákon o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

UPLATŇOVÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY U DODÁNÍ ZBOŢÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB UVNITŘ EVROPSKÉ UNIE

UPLATŇOVÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY U DODÁNÍ ZBOŢÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB UVNITŘ EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku UPLATŇOVÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY U DODÁNÍ ZBOŢÍ

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.)

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.) Vzor citace: Havel, T. Meritum Daň z přidané hodnoty 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 144 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor Ing. Tomáš Havel KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Havel,

Více

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková DPH ve vztahu k EU a třetím zemím Barbora Bezděková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci se zabývám problematikou daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) ve vztahu k Evropské unii a třetím

Více

ZDPH zvláštní režim pro cestovní službu

ZDPH zvláštní režim pro cestovní službu KAPITOLA 2 ZDPH zvláštní režim pro cestovní službu Přistoupením České republiky k EU dne 1. 5. 2004 bylo do českého právního řádu implementováno právo EU, aby byla zajištěna jednotná pravidla u všech členských

Více

Zákon č. 235/2004 Sb.

Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon č. 235/2004 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č.

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 488. Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Základ daně. (3) Základ daně také zahrnuje. b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Základ daně. (3) Základ daně také zahrnuje. b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c VYBRANÁ USTANOVENÍ 36 Základ daně (3) Základ daně také zahrnuje b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c (1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz tabákových výrobků,

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je universální daní ze spotřeby jedná se o daň teoreticky i aplikačně složitou, hlavně po vstupu ČR do EU Mechanizmus fungování daně

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H : 85. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

1. Daň z příjmů právnických osob

1. Daň z příjmů právnických osob 1. Daň z příjmů právnických osob Poplatníkem daně z příjmů právnických osob podle 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami a i organizační sloţky sátu podle

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2012 Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Článek 1 Základní vymezení 1. Pokud není uvedeno v této Vnitřní směrnici jinak,

Více

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Tato aktualizace komentáře k DPH podle stavu k 1. 5. 2013 zahrnuje změny obsažené v těchto zákonech:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Ivo Šulc Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Znění odpovídá stavu k 1. 4. 2011 Novely zákona o DPH (s platností od 1. 4. 2011) a zákona o spotřebních daní (s platností od následujícího

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

Obsah. Předmluva... 31. Úvodní slovo... 35. Autoři... 37

Obsah. Předmluva... 31. Úvodní slovo... 35. Autoři... 37 Předmluva... 31 Úvodní slovo... 35 Autoři... 37 Úvod... 39 1. Důležité směrnice Evropského společenství a zákony... 39 2. Vývoj směrem k evropskému vnitřnímu trhu... 39 2.1 Historický vývoj... 39 2.2 Současný

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2013 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2013 zákon s přehledy. Jiří Dušek Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2013 zákon s přehledy úplné znění zákona

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Denisa Žemlíková

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Denisa Žemlíková DPH ve vztahu k EU a třetím zemím Denisa Žemlíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty ve vztahu k Evropské unie a třetím zemím. Teoretickým

Více

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Petra Talašová

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Petra Talašová DPH ve vztahu k EU a třetím zemím Petra Talašová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT V bakalářské práci se zaměřuji na problematiku daně z přidané hodnoty, konkrétně ve vztahu k Evropské unii a třetím zemím.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 1. ROZDĚLENÍ PŘÍJEMCŮ SLUŽEB PODLE JEJICH STATUSU

UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 1. ROZDĚLENÍ PŘÍJEMCŮ SLUŽEB PODLE JEJICH STATUSU UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 Novela zákona o DPH 1 účinná k 1. lednu 2010 v mnohém změnila pravidla uplatňování DPH, zejména pokud jde o určování místa plnění při poskytování

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU

etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU Aktualizované a doplněné vydání 2010 DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU Aktualizované a doplněné vydání platné k 1.1. 2010

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Daň z přidané hodnoty režim přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění Value added tax the reverse charge for domestic transactions

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 52/2011-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze dne 14.5.2013 čj. 22526/13/7001-21000-011695 Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více