3.1. Lesní hospodářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.1. Lesní hospodářství"

Transkript

1 3.1. Lesní hospodářství Charakteristika problematiky Lesy jsou v CHKO Jizerské hory nejvýznamnějším přírodním fenoménem a pokrývají 2/3 plochy CHKO. V severní části se dochovaly rozsáhlé komplexy přírodních lesů s převahou buku lesního, částečně i vlivem terénní konfigurace a historického vývoje. Lesní komplexy na náhorní plošině (a částečně i na jižním pozvolnějším předhoří) byly silně pozměněny v důsledku sklářské exploatace a zavedením smrkového hospodářství. Nevhodné způsoby hospodaření a vliv imisí vyústily v rozsáhlou kalamitu ve druhé polovině minulého století, jejíž důsledky se projevují na stavu lesů. Rozhodujícím vlastníkem lesů je v CHKO stát, jehož majetek je na většině území spravován LČR, v jihovýchodní části CHKO spravuje část lesů Správa KRNAP. Lesy ve vlastnictví jiných subjektů (především obcí) se vyskytují v okrajových částech CHKO. Nejcennější lesní ekosystémy (převážně MZCHÚ) byly zařazeny do I. zóny. Plošně největší segment I. zóny pokrývá severní svahy pohoří (listnaté porosty s převahou buku). Porosty s částečně pozměněnou druhovou skladbou jsou soustředěny v II. zóně, ve které jsou z důvodů celistvosti jednotlivých segmentů i částečně porosty založené po kalamitních těžbách v osmdesátých letech minulého století. Ve III. zóně jsou hospodářské lesy s výrazně pozměněnou druhovou skladbou včetně porostů náhradních dřevin (PND) na náhorní plošině a mladých porostů s převahou smrku po kalamitních těžbách. Hlavní problémy lesního hospodářství (ve vztahu k ochraně přírody): úspěšná trvalá realizace projektu záchrany genofondu původních dřevin Jizerských hor v současnosti nikoliv vlastní záchrana a pěstování geneticky cenného sadebního materiálu, ale schopnost tento vypěstovaný materiál úspěšně a ve větším rozsahu uplatnit při obnově lesních porostů a rekonstrukcích PND nepříznivá druhová a věková skladba porostů, potenciálně náchylná ke škodám abiotickými činiteli, hmyzími škůdci a houbovými patogeny (např. kloubnatkou smrkovou) přeměny porostů náhradních dřevin v oblasti náhorní plošiny (časový průběh), zvýrazněno problémem s nevhodnou věkovou a prostorovou strukturou porostů, především na náhorní plošině narůstající objem výchovných těžeb do 40 let věku trvající imisní zátěž, degradace lesních půd a snížení nutriční schopnosti a s tím spojený problém biologických a chemických melioračních opatření a názorových střetů v případě leteckých velkoplošných zásahů stavy zvěře brzdící či blokující přirozenou obnovu a nemožnost pěstovat některé druhy dřevin mimo oplocení a bez individuální ochrany narůstající počet individuálních ochran a oplocenek a obtížnost jejich udržování ve funkčním stavu požadavky na zvyšování tříd lesních cest, zahušťování sítě odvozních cest a jejich opatřování živičným povrchem spojené s další fragmentací lesních porostů a zánikem (relativně) klidových oblastí, s dopady na vodní režim a krajinný ráz trvalý a stále se zvyšující tlak na rekreační využívání lesa, včetně tlaku na odnětí lesních pozemků snahy vlastníků lesa uplatňovat a praktikovat v lesích na území MZCHÚ postupy používané v hospodářských lesích. Dlouhodobý cíl Cílový stav lesa je popisován v časovém horizontu jednoho obmýtí ( let). I. zóna

2 Lesy v I. zóně plní mimoprodukční funkce a jsou sem zařazeny lesy přirozené a málo pozměněné s vysokým stupněm ekologické stability. Jedná se o lesy ve vyhlášených MZCHÚ, jejich ochranných pásmech a v prvcích ÚSES nadregionálního a regionálního významu. Lesní porosty budou jednotlivě nebo skupinovitě smíšené, druhově, věkově a prostorově diferencované v závislosti na stanovištních podmínkách. V částech, kde v současnosti existují větší plochy věkově a prostorově nivelizovaných porostů, resp., kde je nedostatečné zastoupení některých dřevin budou realizována managementová opatření pro změnu tohoto stavu, v MZCHÚ podrobně stanovená v plánech péče. Při obnově lesních porostů bude maximálně využívána přirozená obnova, výsadby pouze pro doplnění chybějících druhů dřevin, resp. zvýšení jejich podílu v porostech (jedle, jilm horský, javory, lípa, tis, některé keře,...). Pro podporu přirozené obnovy a zvýšení prostorové rozrůzněnosti lesních porostů budou využívány výběrné principy, případně maloplošné obnovní prvky (NPR Jizerskohorské bučiny). Odumřelé dřevo a část dřeva z těžeb bude zůstávat v lese pro udržení a zvýšení biodiverzity a na podporu přirozené obnovy. Na části lesů v I. zóně bude uplatňován princip bezzásahovosti a rozloha těchto porostů se bude vhodnými managementovými zásahy postupně zvětšovat. II. zóna Charakter lesů v této zóně se vyznačuje významnými rozdíly v přirozenosti a ekologické stabilitě. Jsou zde lesní porosty v ochranných pásmech některých MZCHÚ a v prvcích ÚSES regionálního i nadregionálního významu. To jsou porosty sice s pozměněnou druhovou skladbou, míra změny však není výrazná. Naproti tomu jsou v této zóně i významné plochy převážně mladých smrkových porostů a porostů náhradních dřevin. V porostech věkově, druhově a částečně prostorově diferencovaných bude preferována přirozená obnova, s využitím hospodářského způsobu podrostního a hospodářského způsobu násečného, v odůvodněných případech i s přechodem k výběrnému způsobu hospodaření. V porostech s podílem buku nebude snižováno zastoupení stanovištně vhodných dřevin, bude cíleně zvyšován podíl jedle (v porostech s předpokládaným bohatým přirozeným zmlazením buku zvážit prosadbu jedlí před začátkem obnovy). Ve smrkových porostech bude cíleně pěstován zvýšený podíl MZD oproti vyhlášce č.83/1996 Sb. a v porostech náhradních dřevin budou uplatňovány speciální rekonstrukční postupy vedoucí ke zvýšení jejich ekologické stability. III. zóna Zde se vyskytují především mladé smrkové porosty a porosty náhradních dřevin vzniklé po imisně kůrovcové kalamitě v závěru 20. století. Porosty jsou v různé míře prosázeny MZD a v PND jsou v různém stupni rozpracovanosti započaté rekonstrukce. Porostní skladba i struktura je dosud na velkých plochách zjednodušená, porosty náhradních dřevin jsou navíc bez velkého potenciálu do blízké budoucnosti (poškození kořenového sytému, václavka,..). Přirozená obnova bude uplatňována jen výjimečně ve fragmentech přirozených lesních společenstev, převažovat bude obnova umělá. Budou realizovány postupné rekonstrukce porostů náhradních dřevin a jejich časový průběh bude ovlivněn i prosperitou těchto porostů v budoucnu. Protože věkové spektrum porostů bude v případě náhorní plošiny omezené, bude třeba věnovat pozornost druhové a prostorové rozrůzněnosti a to jak při dosadbách, tak výchovách. IV. zóna Ve IV. zóně se lesy vyskytují zcela výjimečně v rámci intravilánu obcí a to na minimálních plochách.

3 Střednědobé cíle a způsoby péče o lesy Střednědobé cíle péče o lesy v jednotlivých zónách vycházejí z dlouhodobých cílů a budou naplňovány zejména intenzivní komunikací s lesními hospodáři a prosazováním uvedených zásad a vhodných opatření do plánovacích dokumentů (LHP a LHO), příp. dále pořádáním odborných akcí pro lesnickou veřejnost. Střednědobé cíle: provedení rekonstrukcí porostů náhradních dřevin, ve stanovištně vhodných podmínkách s uplatněním vyššího podílu MZD oproti vyhlášce č. 83/1996 Sb. z důvodu zvýšení ekologické stability nově vznikajících porostů vnášení a podpora nedostatečně zastoupených dřevin z přirozených druhových skladeb, zejména jedle tj. např. časově předsunuté podsadby jedle před obnovou v bukových porostech, péče o staré plodící jedle (viz opatření na záchranu genofondu) péče o geneticky vhodný sadební materiál tj. získávání vhodného reprodukčního materiálu (s upřednostněním místních populací), pěstování ve školkách přírodě bližšími způsoby a diferencované uplatňování tohoto materiálu (s přednostním využitím v MZCHÚ a prvcích ÚSES) zvyšování druhové diverzity lesních ekosystémů (přednostně v I. a II. zóně) výsadbami vtroušených původních dřevin (především jilm horský, javor mléč, javor klen, lípa srdčitá, lípa velkolistá, třešeň ptačí, tis červený apod.) a ponecháváním většího podílu odumřelého dříví v lesích (výstavky, skupiny stromů v odůvodněných případech i ucelené porostní skupiny ponechané do fyzického rozpadu (např. Bílé buky ) podpora věkové a prostorové diferenciace, na náhorní plošině s důsledným využitím fragmentů původních porostů, neodtěžených v průběhu imisně-kůrovcové kalamity péče o biotopy zvláště chráněných druhů (např. vytváření a údržba porostních typů vhodných pro tetřívka, podpora klidových území v souvislosti s rekreačním využíváním lesů,...) a specifická stanoviště (např. obnova vodního režimu v podmáčených smrčinách) uplatňování jemnějších způsoby obnovy, uplatňování výběrných principů v porostech I. a II. zóny, upuštění od schématických zásahů (s výjimkou rekonstrukcí PND) uchování a vytváření vnějších porostních plášťů, včetně využití hospodářsky nevýznamných dřevin a keřů omezení škod zvěří na lesních porostech (viz též kap. 3.3.) Způsoby péče o lesní porosty vedoucí k naplňování střednědobých cílů jsou rozpracovány podle cílových hospodářských souborů a aktuální dřevinné skladby porostu v Rámcových směrnicích péče o les (příloha č. 2). Navrhovaná opatření Podporované aktivity lesního hospodářství Podporované aktivity lesního hospodářství jsou vhodná opatření pro naplnění cílů ochrany přírody, která budou podporována v procesu rozhodování správy CHKO a v souladu se směrnicemi příslušných dotačních programů i finančně. Patří mezi ně přirozená obnova stanovištně původních dřevin zakládání smíšených porostů stanovištně původních dřevin, udržení druhové pestrosti vhodnou ochranou proti zvěři a při následné výchově vyšší využívání přípravných dřevin, zejména na kalamitních plochách a plochách se sníženou nutriční schopností půd po dlouhodobém působení smrkového hospodaření a imisním zatížení

4 průběžné mapování a doplňování výsledků mapování lesních porostů s výskytem místních populací domácích dřevin a lesnicky nevyužívaných vzácných dřevin (keře) a využívání jejich genofondu včetně výsadeb na vhodných lokalitách v lesích péče o genové zdroje původních dřevin a jejich využití zajištění geneticky původního sadebního materiálu podpora malých lesních školek, které pracují s geneticky vhodným materiálem, používají přírodě bližší způsoby pěstování a pěstují i hospodářsky nevýznamné dřeviny, včetně keřů podpora jedle bělokoré, individuální práce s jednotlivými starými stromy, resp. skupinami plodících jedlí vhodnými obnovními postupy, zvýšená péče při výsadbách jedlí (ochrana proti zvěři) rekonstrukce porostů náhradních dřevin s dalším vnášením stanovištně původních dřevin zejména formou podsadeb a prosadeb bez vzniku holiny a preferencí těchto dřevin při výchovách, prováděné diferencovaně dle stanoviště a stavu porostu (využívat materiál Stabilizace lesa v Jizerských horách, ÚHÚL 1998) ponechávání jednotlivých stromů, případně i skupin stanovištně původních dřevin na obnovované ploše k přirozenému rozpadu (při zohlednění nezbytné ochrany lesa) ponechávání odumřelého dřeva (podíl v závislosti na zóně a složení porostu) v lesních porostech jako biotopu bezobratlých a hub, ponechávání doupných stromů jako hnízdních biotopů ptáků zachování a údržba lesních mokřadů, pramenišť a rašelinišť, zvláště těch, které nejsou přímo chráněny v MZCHÚ zachování a udržování rozvolněného charakteru porostů na tokaništích tetřívka obecného (blíže viz příloha č. 1) zachovávání lesních okrajů, včetně keřového patra a jejich zakládání s vytvořením přechodu k nelesním společenstvům (ekotonové společenstvo) využívání šetrných technologií s vazbou na jemnější způsoby hospodaření bez nutnosti zlepšování kvality lesní dopravní sítě (bez nutnosti asfaltování lesních cest) Vlastní navrhovaná opatření podporovat příp. navrhovat zařazení lesů v EVL a biocenter ÚSES do kategorie lesa zvláštního určení potřebných pro zachování biologické různorodosti v rámci obnovy lesa v biocentrech ÚSES všech tří úrovní podporovat při obnovách podle stavu porostu zastoupení MZD vyšší než minimální, stanovené vyhláškou č.83/1996 Sb. (vhodné je až dvojnásobné). Požadavek uplatnit v rámci procesu zpracování jednotlivých LHP podporovat racionální ochranu výsadeb (plošně rozmístěné individuální plastové ochrany jsou obtížně kontrolovatelné a opravovatelné), přednostně však požadovat důslednou redukci stavů zvěře v síti MZCHÚ při doplňování dřevin umělou výsadbou trvat vždy na použití sadebního materiálu vzniklého z populací Jizerských hor, v prvcích ÚSES všech tří úrovní tento princip preferovat podporovat přeměnu smrkových monokultur nevhodného nebo neznámého původu, vykazujících známky nestability a fyziologického poškození vnášením MZD i v předmýtním věku v porostech navazujích na MZCHÚ s podmáčenými a rašelinnými smrčinami dlouhodobými opatřeními upravit druhovou a prostorovou skladbu tak, aby tyto porosty byly lépe schopné autoreprodukce i po případném napadení podkorním hmyzem vyskytujícím se v MZCHÚ

5 v rámci rekonstrukcí porostů náhradních dřevin při obnově LHP vyhodnotit dosud realizovaný průběh rekonstrukcí porostů ND, vybrat postupy s nejlepšími výsledky a stanovit střednědobý časový výhled (několik decénií) do dokončení rekonstrukcí, tedy stavu, kdy by prakticky až na vyjímky neměly být tyto dřeviny ani jako dílčí část porostu po ukončení projektu listnáčů pro Jizerské hory (Kuneš ČZU FL) a vyhodnocení jeho praktické využitelnosti při obnově porostů na náhorní plošině (tedy i v PND), zvážit výraznější použití poloodrostků na vytváření ekologicky stabilnějších ohnisek východisek pro celkovou přeměnu porostů náhorní plošiny na porosty přírodě bližší druhové skladby podpořit, případně spolupracovat na projektu OPŽP zajišťujícím diferencované provedení rekonstrukcí porostů náhradních dřevin včetně vhodné následné péče v lokalitách zvýšeného zájmu ochrany přírody (MZCHÚ, I. a II. zóna CHKO, prvky ÚSES) s ohledem na vytvoření alespoň částečně věkově diverzifikovaných lesních ekosystémů na náhorní plošině rozložit sice rekonstrukce do delšího časového období (např. na další 3 decénia), ale bez zbytečného předržování nekvalitních porostů (dle výzkumů značné napadení václavkou, běžné deformace kořenového systému) v rámci údržby a obnovy lesní cestní sítě nové lesní komunikace připustit ve zdůvodněných případech pouze ve III. zóně; ve II. zóně jen výjimečně (jen když neexistuje jiné ekologicky vhodnější řešení dopravy dříví), budování lesních cest v I. zóně umožnit na základě vydané výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO 26, odst.2),písm.a) jen v řádně odůvodněných případech jejich potřeby stavební úpravy směrem k vyšší třídě lesních cest umožnit v odůvodněných případech pro opodstatněné potřeby lesního hospodářství a nikoliv z důvodů zlepšení komfortu sdílení lesních cest různými zájmovými skupinami (sport a rekreace) preferovat přírodní povrchy lesních cest z místního materiálu (žulový detrit), před živičným povrchem upřednostnit i historicky vzniklé panelové cesty s vnitřním zatravněným středovým pásem rekonstrukce historických cest, které jsou zároveň ukázkou stavitelské dovednosti předků provádět se zohledněním současných potřeb lesního provozu (např. tzv. Kozí stezka dnes bez lesnického využití - tedy pouze stabilizovat a převést na turistický chodník) a s použitím tradičních technologií (např.lesní cesta Červená ruka) dochované historické vybavení lesních cest podle možností a s ohledem na zonaci rekonstruovat v původní podobě (kamenné propustky, odvodňovací žlaby,...) nové vybavení lesních cest (propustky, svodnice, podélné příkopy, mostky) stavět s upřednostňováním přírodních materiálů (zemní, nebo kamenné svodnice, čela mostků a propustí z kamene, opěrné zídky v závislosti na zonaci buď v historické podobě - kámen na sucho, resp. gabiony,...) vyhodnotit dynamiku odtoku srážkové vody a vliv na vodní režim v závislosti na hustotě LDS a povrchu LC (ve spolupráci s ČZÚ - FŽP - biotechnické úpravy krajiny) a výsledky zohlednit při obnovách LHP, zajistit omezení negativních vlivů stávající cestní sítě na vodní režim území (přerušování soustředěného odtoku formou rozlivů atp.) v rámci ponechávání částí lesa samovolnému vývoji při zpracování plánů péče o MZCHÚ vymezit a popsat stávající porosty vhodné pro ponechání samovolnému vývoji (s výhledem na více decénií), plánovat a postupně realizovat managementové zásahy, které postupné ponechávání samovolnému vývoji umožní, zabezpečit základní monitoring a spolupracovat na výzkumu a monitoringu těchto území (viz kap ), týká se především NPR Jizerskohorské bučiny, částečně i NPR Rašeliniště Jizery, NPR Rašeliniště Jizerky

6 v maloplošných chráněných území, kde je lesní společenstvo předmětem ochrany (především v kategorii NPR) udržet, resp. nově vytvářet plochy trvale ponechané samovolnému vývoji, kde nebudou realizovány umělé výsadby ani prováděny nahodilé těžby, a plochy v bezzásahovém režimu, kde opatření proti kůrovcům budou řešena především instalací feromonových lapačů a umístěním lapáků vně rezervace, případně (pro zamezení vzniku odlesněné plochy s negativním vlivem klimatických extrémů na zmlazený porost) loupáním napadených jedinců nastojato s s v rámci péče o genofond lesních dřevin přednostně využívat generativní reprodukci a záchranu in situ a všude, kde je to možné vytvořit podmínky pro přirozenou obnovu, v odůvodněných případech využít i vegetativní reprodukci preferovat pěstování sadebního materiálu přímo v PLO a v podmínkách odpovídajících ekologickým nárokům dané dřeviny systematicky vytvářet předpoklady pro racionální uplatnění reprodukčního materiálu v rámci PLO Jizerské hory a přednostně umisťovat tento sadební materiál v rámci ÚSES a I. zóně CHKO při výsadbách respektovat přirozené ekologické nároky jednotlivých dřevin a spony výsadeb nejohroženějších dřevin volit tak, aby při následných výchovných zásazích nebyla nutná početní redukce jedinců zajistit inventarizace výskytu ohrožených druhů a populací (viz kap ) u smrku ztepilého - evidovat všechny dosud založené plochy z jedinců získaných vegetativní reprodukcí, sledovat a usměrňovat jejich vývoj, podporovat zajištění vhodné ochrany (oplocení,...) - podporovat oddělený sběr, pěstování a vysazování reprodukčního materiálu z porostů rostoucích na rašelinných, vrcholových a svahových stanovištích, iniciovat ověření, zda se nejedná o stanovištně podmíněné subpopulace - podporovat dokončení inventarizace pravděpodobně autochtonních porostů a porostů následných vzniklých přirozenou obnovou pod takovými porosty - prosazovat a podporovat v maximální míře využívání jemných způsobů hospodaření a přirozené obnovy u pravděpodobně autochtonních porostů u buku lesního - podporovat využití i slabších úrod pro sběr bukvic v porostech 7. LVS. V těchto případech umožnit uplatnění všech vhodných metod a prostředků sběru (ruční sběr, sběr na plachty, sklepávání) - podporovat ve vhodných případech (zejména s příznivou půdní vlhkostí a přiměřenou buření) využití podsíjí - podporovat uvolňování jednotlivých buků v porostech pro dosažení rozvoje korun a následné plodnosti - podporovat ve vyšších polohách v případě výskytu přirozené obnovy v konkurenci buřeně ožínání nad vrcholky náletů u jedle bělokoré - prosazovat individuální péči o jednotlivé stromy spočívající v citlivém uvolnění korun a ochraně před poškozením při hospodaření (těžba, přibližování apod.) - každoročně sledovat úrodu jedle a v dohodě s vlastníkem lesa zajišťovat či provádět sběr šišek a to i při podprůměrné úrodě - dohodnout rozdělování osiva mezi více místních školkařů z důvodů rozložení rizika neúspěchu při pěstování sazenic - sledovat dodržování vymezených lokalit pro výhradní použití jizerskohorské jedle (Štolpichy + Černý potok, Harcov, Josefodol, Zvonice) - podporovat přirozenou obnovu budováním oplocenek

7 u borovice kleče - stanovit postupy řešení eliminace výskytu borovice kleče nevhodného původu a harmonogram realizace v závislosti na naléhavosti a to s prioritou v místech kontaktu s porosty místní populace např. NPR Rašeliniště Jizery, NPR Rašeliniště Jizerky a prosazovat realizaci tohoto postupu u javoru klenu, javoru mléče - podporovat zvyšování zastoupení javorů při výchovných zásazích a uvolňování koruny javorů v mýtných porostech tak, aby došlo k stimulaci plodnosti u jeřábu ptačího - sledovat úrody a na základě potřeb sadebního materiálu provádět sběry osiva - podporovat přirozenou obnovu jeřábu a využívání jeřábu jako plnohodnotné pomocné a výplňové dřeviny u břízy karpatské - podporovat využití břízy karpatské při přeměnách výsadeb blatky nebo nevhodných výsadeb kleče na vhodných (zamokřených) stanovištích u jilmu horského - prosazovat a podporovat zachování vtroušených mladých jilmů při výchovných zásazích - podporovat uvolňování korun jilmů v porostech za účelem podpory jejich fruktifikace u lípy velkolisté, malolisté - pokračovat ve vyhledávání lip velkolistých vhodných ke sběru osiva - iniciovat doplnění založeného klonového archivu (semenný sad) o další nově nalezené klony - iniciovat uvedení plochy založené z roubovanců do souladu se zákonem č. 149/2003 Sb. tak, aby bylo možné ji v budoucnu využívat jako zdroj osiva (uznání klonů a semenného sadu) u třešně ptačí - v případě potřeby podporovat třešně jejich uvolněním v konkurenci okolních dřevin u olše šedé a olše lepkavé - podporovat využívání těchto dřevin k přeměnám nevhodných porostů na zamokřených půdách u tisu červeného - zpracovat program zvýšení zastoupení tisu červeného v Jizerských horách, zajistit nutné administrativní kroky pro jeho realizaci (pěstování tisu vyžaduje výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů) - podporovat v menších množstvích pěstování sadebního materiálu pro potřeby výsadeb - realizovat výsadby do vybraných lokalit v řídkých nepravidelných sponech u borovice lesní (náhorní ekotyp) - pokračovat ve vyhledávání dalších klonů náhorního ekotypu borovice lesní a při jejich podchycení spolupracovat s orgány OP v polské část Jizerských hor - iniciovat uznání nalezených klonů jako zdroje reprodukčního materiálu v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb. - podporovat myšlenku založení semenného sadu k udržení a rekonstrukci populace náhorního ekotypu borovice lesní vyloučit nové odvodňování mokřadních lesních biotopů a obnovu starých systémů odvodňovacích kanálů v MZCHÚ, I. zónách a biocentrech ÚSES všech tří úrovní vyloučit plošné letecké vápnění a hnojení lesních porostů, v odůvodněných případech připustit při obnově porostů aplikaci k výsadbám

8 použití rodenticidů umožňovat pouze v odůvodněných případech (gradace populací hrabošovitých hlodavců, prokazatelně významné škody na lesních porostech) z geograficky nepůvodních dřevin v souladu s OPRL používat pouze modřín opadavý (MD) s těmito omezeními: - modřín nebude vysazován v MZCHÚ včetně jejich ochranných pásem, I. zóně a biocentrech ÚSES všech úrovní - ve II. zóně lze použít modřín do 5 % v hospodářských souborech 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55 a 57 a to v případě, že zastoupení listnatých dřevin je nižší než 30 %. Při vyšším podílu listnatých dřevin MD nezavádět - ve III. zóně lze použít modřín do 5 % celkového zastoupení v hospodářských souborech 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55 a 57 v porostech s výskytem dalších geograficky nepůvodních dřevin (borovice vejmutovka, douglaska tisolistá, jedle obrovská) neponechávat tyto dřeviny při obnově jako výstavky. V mladších porostech při výchovách preferovat ponechávání domácích druhů dřevin na úkor druhů geograficky nepůvodních při posuzování žádostí o zalesnění zemědělských půd hodnotit záměr důsledně z hlediska druhové ochrany i zachování hodnot krajinného rázu v místě, v odůvodněných případech vyžadovat zvýšený podíl MZD (např. návaznost na okolní přírodě blízké porosty) a vhodné prostorové rozmístění dřevin, vytvářet podmínky pro vytvoření ekologicky cenného okraje lesa údaje o době obmýtní a době obnovní pro lesy zařazené v I. zóně CHKO mimo MZCHÚ a jejich vyhlášená ochranná pásma (dle 2, odst.3 vyhl. č. 60/2008 Sb.) jsou uvedeny v příloze č. 2 Rámcové směrnice péče o les

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA. KOLIK a PROČ?

SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA. KOLIK a PROČ? SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA KOLIK a PROČ? Tomáš Vrška, Libor Hort, Dušan Adam VÚKOZ, v.v.i. oddělení ekologie lesa Brno Samovolný vývoj lesa -vědomé zřeknutí se aktivních intervencí člověka do vývoje lesa zejména

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020 lesnická opatření

Program rozvoje venkova 2014-2020 lesnická opatření Program rozvoje venkova 2014-2020 lesnická opatření Lenka Kratochvílová Ministerstvo zemědělství Odbor koncepcí a ekonomiky LH lenka.kratochvilova2@mze.cz PRV lesnická opatření v období 2014-2020 Rozpočet

Více

OBSAH OPRL. Textová část

OBSAH OPRL. Textová část OPRL II. Obsah OBSAH OPRL Textová část viz 83 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů paragraf 1 odstavec

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Směrnice MŽP č. 2/2008 pro rok 2008 k Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu

Směrnice MŽP č. 2/2008 pro rok 2008 k Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu Směrnice MŽP č. 2/2008 pro rok 2008 k Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu Účinnost od 25. března 2008 Č. j.: 1403/M/08 20923/ENV/08 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 25.

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 ČÍSLO: SM/23/ZK (ev.č. 07/06) ZMĚNA Č. : 4 PLATNÁ OD: 7. 3. 2006 ROZSAH PŮSONOSTI: území Jihočeského

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

Krkonošský národní park. Správa KRNAP 2010

Krkonošský národní park. Správa KRNAP 2010 Krkonošský národní park Ing. Otakar Schwarz, Ph.D Ing. Otakar Schwarz, Ph.D Správa KRNAP 2010 Území KRNAP pokrývají z 83 % lesní ekosystémy (n.v. 480 1602 m) Unikátní biodiverzita Krkonoš souvisí s výjimečnou

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 01 lesy zvláštního 0X listnaté dřeviny mimo akát borovice (zvláště BOC) akát 110-200 40 110 40 100-f 30- podrostní,

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

Péèe o lesy v Národním parku Èeské Švýcarsko

Péèe o lesy v Národním parku Èeské Švýcarsko Péèe o lesy v Národním parku Èeské Švýcarsko Autoři textů: Jan Drozd, Dana Šteflová Autor fotografií: Václav Sojka (pokud není v textu uvedeno jinak) Mapové podklady: Oldřich Holešinský Grafické zpracování:

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015 OP ŽP 2014+ Alokace PO4: 13,34 % (9,5 mld. Kč) Alokace SC:

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍLOHA Č. 1 OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PĚSTEBNÍ ČINNOST 008 Pozemky určené k zalesnění (jen bilance) 009 Lesní půda k zalesnění (jen bilance holin) 011 Vyklizování ploch po těžbě 012 Příprava

Více

DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ JAKO PODKLAD PRO TVORBU ALTERNATIVNÍHO MANAGEMENTU LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ KRKONOŠ

DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ JAKO PODKLAD PRO TVORBU ALTERNATIVNÍHO MANAGEMENTU LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ KRKONOŠ DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ JAKO PODKLAD PRO TVORBU ALTERNATIVNÍHO MANAGEMENTU LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ KRKONOŠ Otakar Schwarz Stanislav Vacek Jaroslav Simon Abstrakt Schwarz, O., Vacek, S., Simon, J.: Dálkový průzkum

Více

Plán péče o Národní park České Švýcarsko 2009-2016 Shrnutí. 1. Úvod. 2. Základní údaje

Plán péče o Národní park České Švýcarsko 2009-2016 Shrnutí. 1. Úvod. 2. Základní údaje Plán péče o Národní park České Švýcarsko 2009-2016 Shrnutí 1. Úvod Shrnutí Plánu péče o Národní park České Švýcarsko umožňuje přehledné představení základních údajů a klíčových tezí plánu péče, a to zejména

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 Úvod INVENTARIZACE LESŮ jako odborný výraz je naší lesnické veřejnosti dobře známý. Historie inventarizace lesů začala v poválečném období projektem

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR cyklus NIL1 Kolektiv pracovníků ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 24. října 2014 dokument je součástí oficiálních výstupů projektu

Více

MANAGEMENT LESNÍCH BIOCENTER. Ing. Petr JELÍNEK, Ph.D.

MANAGEMENT LESNÍCH BIOCENTER. Ing. Petr JELÍNEK, Ph.D. MANAGEMENT LESNÍCH BIOCENTER Ing. Petr JELÍNEK, Ph.D. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Zemědělská 3, Brno

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5447 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 557/2006 - Hospodaření v lesích ve Středočeském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 18. srpna 2006,

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Loupání a ohryz smrkových porostů Příčiny: vysoké stavy jelení zvěře (dančí, mufloní,

Více

Informace pro Vás 2 INFORMACE

Informace pro Vás 2 INFORMACE Informace pro Vás 2 INFORMCE Přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství Ministerstvo zemědělství podle nařízení vlády poskytuje finanční příspěvky na:

Více

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin 1. Sadební materiál Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin Akciová společnost Lesy Pelhřimov produkují sazenice lesních dřevin při využití dvou technologii a) prostokořenný sadební materiál

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

Zcela zásadní je proto terénní stanovení stupně přirozenosti lesních porostů. Jeho správnost je pak dána komplexností zjišťování a metodami měření.

Zcela zásadní je proto terénní stanovení stupně přirozenosti lesních porostů. Jeho správnost je pak dána komplexností zjišťování a metodami měření. 8. HODNOCENÍ STUPNĚ PŘIROZENOSTI Stupněm přirozenosti lesních porostů se obecně rozumí rozdíl mezi aktuální a přirozenou strukturou (věkovou, prostorovou a druhovou) lesního porostu, danou mírou jeho ovlivnění

Více

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 197-202 ISBN: 80-86046-75-3 NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK National nature reserve Králický Sněžník František VANĚK 1, Romana PRAUSOVÁ 2 1 František

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek:

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás O nás Obecně prospěšná společnost Suchopýr je nestátní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody. Konkrétně se věnujeme pěstování původních a ohrožených druhů dřevin

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE

INFORMACE PRO ŽADATELE INFORMACE PRO ŽADATELE Karlovarský kraj PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Zastupitelstvo Karlovarského

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

Obsah 1. Předmět zařízení a pozemkové podklady... 3 Prostorové rozdělení lesa... 3 Zjišťování a popis stavu lesa... 6 Sortimentace...

Obsah 1. Předmět zařízení a pozemkové podklady... 3 Prostorové rozdělení lesa... 3 Zjišťování a popis stavu lesa... 6 Sortimentace... Příloha č. 1 smlouvy o dílo ZADÁVACÍ PROTOKOL Pro realizaci a vyhodnocení provozní inventarizace (PIL) v rámci obnovy lesního hospodářského plánu pro lesy na území NP Šumava pro územní pracoviště Prášily

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

SEMENÁŘSKÉHO ZÁVODU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

SEMENÁŘSKÉHO ZÁVODU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Název projektu: NÁVRH MOŽNOSTÍ PRO VYUŽITÍ KAPACIT SEMENÁŘSKÉHO ZÁVODU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ A ZLEPŠENÍ SYSTÉMU KOMUNIKACE, PROPAGACE A MARKETINGU Řešitel:. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Obnova biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu přirozeného výskytu smrku na území NP Šumava

Obnova biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu přirozeného výskytu smrku na území NP Šumava AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 119 123 Srní 2. 4. dubna 2001 Obnova biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu přirozeného výskytu smrku na území NP Šumava Vilém Podrázský & Iva Ulbrichová Lesnická

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský

Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský Definice úkolu 1) Vyjasnit a sjednotit působení státu v péči o krajinu a

Více

Václavíkova studánka, Na Kobyle, Novina: usilovat o stabilizaci zástavby ve stávajícím architektonickém rázu, včetně případných prokazatelně

Václavíkova studánka, Na Kobyle, Novina: usilovat o stabilizaci zástavby ve stávajícím architektonickém rázu, včetně případných prokazatelně 3.6. Výstavba Charakteristika problematiky Na celém území CHKO je až na výjimky zástavba historicky soustředěná do údolních poloh. Směrem výše do svahů ubývá hustoty zástavby a ta přechází do typického

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé nařízení vlády č. 30/04 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby.

Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. 1 Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Nahrazuje ji hlavně smrk ztepilý. Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Nahrazuje ji hlavně smrk ztepilý.

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili

Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Slovo předsedy správní rady Vážené dámy, vážení pánové, obecně prospěšná společnost Suchopýr má za sebou další rok úspěšné existence, který byl ovšem výsledkem tvrdé a cílevědomé práce.

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

NÁVRH PROJEKTU DO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU A VÝVOJI NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

NÁVRH PROJEKTU DO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU A VÝVOJI NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NÁVRH PROJEKTU DO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU A VÝVOJI NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Evideční číslo projektu - přidělí poskytovatel 2B06012 Akronym (Podací číslo

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Ekonomická efektivnost LH

Ekonomická efektivnost LH Ekonomická efektivnost LH Nově vytvořený předmět Úvod do studia předmětu Lektor : Ing Vlastimil Vala, CSc. Zpracoval:Ing Vlastimil Vala, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Období: jaro 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška : Ekologické

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11:

Více

Historie a význam genových základen lesních dřevin v České republice

Historie a význam genových základen lesních dřevin v České republice Historie a význam genových základen lesních dřevin v České republice Josef Frýdl, Petr Novotný Úvod V České republice i ostatních evropských zemích s vyspělým lesním hospodářstvím je v posledních desetiletích

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR historie ochrany přírody a krajiny kategorie chráněných území NP, CHKO maloplošná CHÚ NATURA mezinárodně významná území mokřady biosférické rezervace UNESCO Historie ochrany

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.

Příloha č. 9 k zákonu č. 63 Příloha č. 9 k zákonu č. /2012 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více