3.1. Lesní hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.1. Lesní hospodářství"

Transkript

1 3.1. Lesní hospodářství Charakteristika problematiky Lesy jsou v CHKO Jizerské hory nejvýznamnějším přírodním fenoménem a pokrývají 2/3 plochy CHKO. V severní části se dochovaly rozsáhlé komplexy přírodních lesů s převahou buku lesního, částečně i vlivem terénní konfigurace a historického vývoje. Lesní komplexy na náhorní plošině (a částečně i na jižním pozvolnějším předhoří) byly silně pozměněny v důsledku sklářské exploatace a zavedením smrkového hospodářství. Nevhodné způsoby hospodaření a vliv imisí vyústily v rozsáhlou kalamitu ve druhé polovině minulého století, jejíž důsledky se projevují na stavu lesů. Rozhodujícím vlastníkem lesů je v CHKO stát, jehož majetek je na většině území spravován LČR, v jihovýchodní části CHKO spravuje část lesů Správa KRNAP. Lesy ve vlastnictví jiných subjektů (především obcí) se vyskytují v okrajových částech CHKO. Nejcennější lesní ekosystémy (převážně MZCHÚ) byly zařazeny do I. zóny. Plošně největší segment I. zóny pokrývá severní svahy pohoří (listnaté porosty s převahou buku). Porosty s částečně pozměněnou druhovou skladbou jsou soustředěny v II. zóně, ve které jsou z důvodů celistvosti jednotlivých segmentů i částečně porosty založené po kalamitních těžbách v osmdesátých letech minulého století. Ve III. zóně jsou hospodářské lesy s výrazně pozměněnou druhovou skladbou včetně porostů náhradních dřevin (PND) na náhorní plošině a mladých porostů s převahou smrku po kalamitních těžbách. Hlavní problémy lesního hospodářství (ve vztahu k ochraně přírody): úspěšná trvalá realizace projektu záchrany genofondu původních dřevin Jizerských hor v současnosti nikoliv vlastní záchrana a pěstování geneticky cenného sadebního materiálu, ale schopnost tento vypěstovaný materiál úspěšně a ve větším rozsahu uplatnit při obnově lesních porostů a rekonstrukcích PND nepříznivá druhová a věková skladba porostů, potenciálně náchylná ke škodám abiotickými činiteli, hmyzími škůdci a houbovými patogeny (např. kloubnatkou smrkovou) přeměny porostů náhradních dřevin v oblasti náhorní plošiny (časový průběh), zvýrazněno problémem s nevhodnou věkovou a prostorovou strukturou porostů, především na náhorní plošině narůstající objem výchovných těžeb do 40 let věku trvající imisní zátěž, degradace lesních půd a snížení nutriční schopnosti a s tím spojený problém biologických a chemických melioračních opatření a názorových střetů v případě leteckých velkoplošných zásahů stavy zvěře brzdící či blokující přirozenou obnovu a nemožnost pěstovat některé druhy dřevin mimo oplocení a bez individuální ochrany narůstající počet individuálních ochran a oplocenek a obtížnost jejich udržování ve funkčním stavu požadavky na zvyšování tříd lesních cest, zahušťování sítě odvozních cest a jejich opatřování živičným povrchem spojené s další fragmentací lesních porostů a zánikem (relativně) klidových oblastí, s dopady na vodní režim a krajinný ráz trvalý a stále se zvyšující tlak na rekreační využívání lesa, včetně tlaku na odnětí lesních pozemků snahy vlastníků lesa uplatňovat a praktikovat v lesích na území MZCHÚ postupy používané v hospodářských lesích. Dlouhodobý cíl Cílový stav lesa je popisován v časovém horizontu jednoho obmýtí ( let). I. zóna

2 Lesy v I. zóně plní mimoprodukční funkce a jsou sem zařazeny lesy přirozené a málo pozměněné s vysokým stupněm ekologické stability. Jedná se o lesy ve vyhlášených MZCHÚ, jejich ochranných pásmech a v prvcích ÚSES nadregionálního a regionálního významu. Lesní porosty budou jednotlivě nebo skupinovitě smíšené, druhově, věkově a prostorově diferencované v závislosti na stanovištních podmínkách. V částech, kde v současnosti existují větší plochy věkově a prostorově nivelizovaných porostů, resp., kde je nedostatečné zastoupení některých dřevin budou realizována managementová opatření pro změnu tohoto stavu, v MZCHÚ podrobně stanovená v plánech péče. Při obnově lesních porostů bude maximálně využívána přirozená obnova, výsadby pouze pro doplnění chybějících druhů dřevin, resp. zvýšení jejich podílu v porostech (jedle, jilm horský, javory, lípa, tis, některé keře,...). Pro podporu přirozené obnovy a zvýšení prostorové rozrůzněnosti lesních porostů budou využívány výběrné principy, případně maloplošné obnovní prvky (NPR Jizerskohorské bučiny). Odumřelé dřevo a část dřeva z těžeb bude zůstávat v lese pro udržení a zvýšení biodiverzity a na podporu přirozené obnovy. Na části lesů v I. zóně bude uplatňován princip bezzásahovosti a rozloha těchto porostů se bude vhodnými managementovými zásahy postupně zvětšovat. II. zóna Charakter lesů v této zóně se vyznačuje významnými rozdíly v přirozenosti a ekologické stabilitě. Jsou zde lesní porosty v ochranných pásmech některých MZCHÚ a v prvcích ÚSES regionálního i nadregionálního významu. To jsou porosty sice s pozměněnou druhovou skladbou, míra změny však není výrazná. Naproti tomu jsou v této zóně i významné plochy převážně mladých smrkových porostů a porostů náhradních dřevin. V porostech věkově, druhově a částečně prostorově diferencovaných bude preferována přirozená obnova, s využitím hospodářského způsobu podrostního a hospodářského způsobu násečného, v odůvodněných případech i s přechodem k výběrnému způsobu hospodaření. V porostech s podílem buku nebude snižováno zastoupení stanovištně vhodných dřevin, bude cíleně zvyšován podíl jedle (v porostech s předpokládaným bohatým přirozeným zmlazením buku zvážit prosadbu jedlí před začátkem obnovy). Ve smrkových porostech bude cíleně pěstován zvýšený podíl MZD oproti vyhlášce č.83/1996 Sb. a v porostech náhradních dřevin budou uplatňovány speciální rekonstrukční postupy vedoucí ke zvýšení jejich ekologické stability. III. zóna Zde se vyskytují především mladé smrkové porosty a porosty náhradních dřevin vzniklé po imisně kůrovcové kalamitě v závěru 20. století. Porosty jsou v různé míře prosázeny MZD a v PND jsou v různém stupni rozpracovanosti započaté rekonstrukce. Porostní skladba i struktura je dosud na velkých plochách zjednodušená, porosty náhradních dřevin jsou navíc bez velkého potenciálu do blízké budoucnosti (poškození kořenového sytému, václavka,..). Přirozená obnova bude uplatňována jen výjimečně ve fragmentech přirozených lesních společenstev, převažovat bude obnova umělá. Budou realizovány postupné rekonstrukce porostů náhradních dřevin a jejich časový průběh bude ovlivněn i prosperitou těchto porostů v budoucnu. Protože věkové spektrum porostů bude v případě náhorní plošiny omezené, bude třeba věnovat pozornost druhové a prostorové rozrůzněnosti a to jak při dosadbách, tak výchovách. IV. zóna Ve IV. zóně se lesy vyskytují zcela výjimečně v rámci intravilánu obcí a to na minimálních plochách.

3 Střednědobé cíle a způsoby péče o lesy Střednědobé cíle péče o lesy v jednotlivých zónách vycházejí z dlouhodobých cílů a budou naplňovány zejména intenzivní komunikací s lesními hospodáři a prosazováním uvedených zásad a vhodných opatření do plánovacích dokumentů (LHP a LHO), příp. dále pořádáním odborných akcí pro lesnickou veřejnost. Střednědobé cíle: provedení rekonstrukcí porostů náhradních dřevin, ve stanovištně vhodných podmínkách s uplatněním vyššího podílu MZD oproti vyhlášce č. 83/1996 Sb. z důvodu zvýšení ekologické stability nově vznikajících porostů vnášení a podpora nedostatečně zastoupených dřevin z přirozených druhových skladeb, zejména jedle tj. např. časově předsunuté podsadby jedle před obnovou v bukových porostech, péče o staré plodící jedle (viz opatření na záchranu genofondu) péče o geneticky vhodný sadební materiál tj. získávání vhodného reprodukčního materiálu (s upřednostněním místních populací), pěstování ve školkách přírodě bližšími způsoby a diferencované uplatňování tohoto materiálu (s přednostním využitím v MZCHÚ a prvcích ÚSES) zvyšování druhové diverzity lesních ekosystémů (přednostně v I. a II. zóně) výsadbami vtroušených původních dřevin (především jilm horský, javor mléč, javor klen, lípa srdčitá, lípa velkolistá, třešeň ptačí, tis červený apod.) a ponecháváním většího podílu odumřelého dříví v lesích (výstavky, skupiny stromů v odůvodněných případech i ucelené porostní skupiny ponechané do fyzického rozpadu (např. Bílé buky ) podpora věkové a prostorové diferenciace, na náhorní plošině s důsledným využitím fragmentů původních porostů, neodtěžených v průběhu imisně-kůrovcové kalamity péče o biotopy zvláště chráněných druhů (např. vytváření a údržba porostních typů vhodných pro tetřívka, podpora klidových území v souvislosti s rekreačním využíváním lesů,...) a specifická stanoviště (např. obnova vodního režimu v podmáčených smrčinách) uplatňování jemnějších způsoby obnovy, uplatňování výběrných principů v porostech I. a II. zóny, upuštění od schématických zásahů (s výjimkou rekonstrukcí PND) uchování a vytváření vnějších porostních plášťů, včetně využití hospodářsky nevýznamných dřevin a keřů omezení škod zvěří na lesních porostech (viz též kap. 3.3.) Způsoby péče o lesní porosty vedoucí k naplňování střednědobých cílů jsou rozpracovány podle cílových hospodářských souborů a aktuální dřevinné skladby porostu v Rámcových směrnicích péče o les (příloha č. 2). Navrhovaná opatření Podporované aktivity lesního hospodářství Podporované aktivity lesního hospodářství jsou vhodná opatření pro naplnění cílů ochrany přírody, která budou podporována v procesu rozhodování správy CHKO a v souladu se směrnicemi příslušných dotačních programů i finančně. Patří mezi ně přirozená obnova stanovištně původních dřevin zakládání smíšených porostů stanovištně původních dřevin, udržení druhové pestrosti vhodnou ochranou proti zvěři a při následné výchově vyšší využívání přípravných dřevin, zejména na kalamitních plochách a plochách se sníženou nutriční schopností půd po dlouhodobém působení smrkového hospodaření a imisním zatížení

4 průběžné mapování a doplňování výsledků mapování lesních porostů s výskytem místních populací domácích dřevin a lesnicky nevyužívaných vzácných dřevin (keře) a využívání jejich genofondu včetně výsadeb na vhodných lokalitách v lesích péče o genové zdroje původních dřevin a jejich využití zajištění geneticky původního sadebního materiálu podpora malých lesních školek, které pracují s geneticky vhodným materiálem, používají přírodě bližší způsoby pěstování a pěstují i hospodářsky nevýznamné dřeviny, včetně keřů podpora jedle bělokoré, individuální práce s jednotlivými starými stromy, resp. skupinami plodících jedlí vhodnými obnovními postupy, zvýšená péče při výsadbách jedlí (ochrana proti zvěři) rekonstrukce porostů náhradních dřevin s dalším vnášením stanovištně původních dřevin zejména formou podsadeb a prosadeb bez vzniku holiny a preferencí těchto dřevin při výchovách, prováděné diferencovaně dle stanoviště a stavu porostu (využívat materiál Stabilizace lesa v Jizerských horách, ÚHÚL 1998) ponechávání jednotlivých stromů, případně i skupin stanovištně původních dřevin na obnovované ploše k přirozenému rozpadu (při zohlednění nezbytné ochrany lesa) ponechávání odumřelého dřeva (podíl v závislosti na zóně a složení porostu) v lesních porostech jako biotopu bezobratlých a hub, ponechávání doupných stromů jako hnízdních biotopů ptáků zachování a údržba lesních mokřadů, pramenišť a rašelinišť, zvláště těch, které nejsou přímo chráněny v MZCHÚ zachování a udržování rozvolněného charakteru porostů na tokaništích tetřívka obecného (blíže viz příloha č. 1) zachovávání lesních okrajů, včetně keřového patra a jejich zakládání s vytvořením přechodu k nelesním společenstvům (ekotonové společenstvo) využívání šetrných technologií s vazbou na jemnější způsoby hospodaření bez nutnosti zlepšování kvality lesní dopravní sítě (bez nutnosti asfaltování lesních cest) Vlastní navrhovaná opatření podporovat příp. navrhovat zařazení lesů v EVL a biocenter ÚSES do kategorie lesa zvláštního určení potřebných pro zachování biologické různorodosti v rámci obnovy lesa v biocentrech ÚSES všech tří úrovní podporovat při obnovách podle stavu porostu zastoupení MZD vyšší než minimální, stanovené vyhláškou č.83/1996 Sb. (vhodné je až dvojnásobné). Požadavek uplatnit v rámci procesu zpracování jednotlivých LHP podporovat racionální ochranu výsadeb (plošně rozmístěné individuální plastové ochrany jsou obtížně kontrolovatelné a opravovatelné), přednostně však požadovat důslednou redukci stavů zvěře v síti MZCHÚ při doplňování dřevin umělou výsadbou trvat vždy na použití sadebního materiálu vzniklého z populací Jizerských hor, v prvcích ÚSES všech tří úrovní tento princip preferovat podporovat přeměnu smrkových monokultur nevhodného nebo neznámého původu, vykazujících známky nestability a fyziologického poškození vnášením MZD i v předmýtním věku v porostech navazujích na MZCHÚ s podmáčenými a rašelinnými smrčinami dlouhodobými opatřeními upravit druhovou a prostorovou skladbu tak, aby tyto porosty byly lépe schopné autoreprodukce i po případném napadení podkorním hmyzem vyskytujícím se v MZCHÚ

5 v rámci rekonstrukcí porostů náhradních dřevin při obnově LHP vyhodnotit dosud realizovaný průběh rekonstrukcí porostů ND, vybrat postupy s nejlepšími výsledky a stanovit střednědobý časový výhled (několik decénií) do dokončení rekonstrukcí, tedy stavu, kdy by prakticky až na vyjímky neměly být tyto dřeviny ani jako dílčí část porostu po ukončení projektu listnáčů pro Jizerské hory (Kuneš ČZU FL) a vyhodnocení jeho praktické využitelnosti při obnově porostů na náhorní plošině (tedy i v PND), zvážit výraznější použití poloodrostků na vytváření ekologicky stabilnějších ohnisek východisek pro celkovou přeměnu porostů náhorní plošiny na porosty přírodě bližší druhové skladby podpořit, případně spolupracovat na projektu OPŽP zajišťujícím diferencované provedení rekonstrukcí porostů náhradních dřevin včetně vhodné následné péče v lokalitách zvýšeného zájmu ochrany přírody (MZCHÚ, I. a II. zóna CHKO, prvky ÚSES) s ohledem na vytvoření alespoň částečně věkově diverzifikovaných lesních ekosystémů na náhorní plošině rozložit sice rekonstrukce do delšího časového období (např. na další 3 decénia), ale bez zbytečného předržování nekvalitních porostů (dle výzkumů značné napadení václavkou, běžné deformace kořenového systému) v rámci údržby a obnovy lesní cestní sítě nové lesní komunikace připustit ve zdůvodněných případech pouze ve III. zóně; ve II. zóně jen výjimečně (jen když neexistuje jiné ekologicky vhodnější řešení dopravy dříví), budování lesních cest v I. zóně umožnit na základě vydané výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO 26, odst.2),písm.a) jen v řádně odůvodněných případech jejich potřeby stavební úpravy směrem k vyšší třídě lesních cest umožnit v odůvodněných případech pro opodstatněné potřeby lesního hospodářství a nikoliv z důvodů zlepšení komfortu sdílení lesních cest různými zájmovými skupinami (sport a rekreace) preferovat přírodní povrchy lesních cest z místního materiálu (žulový detrit), před živičným povrchem upřednostnit i historicky vzniklé panelové cesty s vnitřním zatravněným středovým pásem rekonstrukce historických cest, které jsou zároveň ukázkou stavitelské dovednosti předků provádět se zohledněním současných potřeb lesního provozu (např. tzv. Kozí stezka dnes bez lesnického využití - tedy pouze stabilizovat a převést na turistický chodník) a s použitím tradičních technologií (např.lesní cesta Červená ruka) dochované historické vybavení lesních cest podle možností a s ohledem na zonaci rekonstruovat v původní podobě (kamenné propustky, odvodňovací žlaby,...) nové vybavení lesních cest (propustky, svodnice, podélné příkopy, mostky) stavět s upřednostňováním přírodních materiálů (zemní, nebo kamenné svodnice, čela mostků a propustí z kamene, opěrné zídky v závislosti na zonaci buď v historické podobě - kámen na sucho, resp. gabiony,...) vyhodnotit dynamiku odtoku srážkové vody a vliv na vodní režim v závislosti na hustotě LDS a povrchu LC (ve spolupráci s ČZÚ - FŽP - biotechnické úpravy krajiny) a výsledky zohlednit při obnovách LHP, zajistit omezení negativních vlivů stávající cestní sítě na vodní režim území (přerušování soustředěného odtoku formou rozlivů atp.) v rámci ponechávání částí lesa samovolnému vývoji při zpracování plánů péče o MZCHÚ vymezit a popsat stávající porosty vhodné pro ponechání samovolnému vývoji (s výhledem na více decénií), plánovat a postupně realizovat managementové zásahy, které postupné ponechávání samovolnému vývoji umožní, zabezpečit základní monitoring a spolupracovat na výzkumu a monitoringu těchto území (viz kap ), týká se především NPR Jizerskohorské bučiny, částečně i NPR Rašeliniště Jizery, NPR Rašeliniště Jizerky

6 v maloplošných chráněných území, kde je lesní společenstvo předmětem ochrany (především v kategorii NPR) udržet, resp. nově vytvářet plochy trvale ponechané samovolnému vývoji, kde nebudou realizovány umělé výsadby ani prováděny nahodilé těžby, a plochy v bezzásahovém režimu, kde opatření proti kůrovcům budou řešena především instalací feromonových lapačů a umístěním lapáků vně rezervace, případně (pro zamezení vzniku odlesněné plochy s negativním vlivem klimatických extrémů na zmlazený porost) loupáním napadených jedinců nastojato s s v rámci péče o genofond lesních dřevin přednostně využívat generativní reprodukci a záchranu in situ a všude, kde je to možné vytvořit podmínky pro přirozenou obnovu, v odůvodněných případech využít i vegetativní reprodukci preferovat pěstování sadebního materiálu přímo v PLO a v podmínkách odpovídajících ekologickým nárokům dané dřeviny systematicky vytvářet předpoklady pro racionální uplatnění reprodukčního materiálu v rámci PLO Jizerské hory a přednostně umisťovat tento sadební materiál v rámci ÚSES a I. zóně CHKO při výsadbách respektovat přirozené ekologické nároky jednotlivých dřevin a spony výsadeb nejohroženějších dřevin volit tak, aby při následných výchovných zásazích nebyla nutná početní redukce jedinců zajistit inventarizace výskytu ohrožených druhů a populací (viz kap ) u smrku ztepilého - evidovat všechny dosud založené plochy z jedinců získaných vegetativní reprodukcí, sledovat a usměrňovat jejich vývoj, podporovat zajištění vhodné ochrany (oplocení,...) - podporovat oddělený sběr, pěstování a vysazování reprodukčního materiálu z porostů rostoucích na rašelinných, vrcholových a svahových stanovištích, iniciovat ověření, zda se nejedná o stanovištně podmíněné subpopulace - podporovat dokončení inventarizace pravděpodobně autochtonních porostů a porostů následných vzniklých přirozenou obnovou pod takovými porosty - prosazovat a podporovat v maximální míře využívání jemných způsobů hospodaření a přirozené obnovy u pravděpodobně autochtonních porostů u buku lesního - podporovat využití i slabších úrod pro sběr bukvic v porostech 7. LVS. V těchto případech umožnit uplatnění všech vhodných metod a prostředků sběru (ruční sběr, sběr na plachty, sklepávání) - podporovat ve vhodných případech (zejména s příznivou půdní vlhkostí a přiměřenou buření) využití podsíjí - podporovat uvolňování jednotlivých buků v porostech pro dosažení rozvoje korun a následné plodnosti - podporovat ve vyšších polohách v případě výskytu přirozené obnovy v konkurenci buřeně ožínání nad vrcholky náletů u jedle bělokoré - prosazovat individuální péči o jednotlivé stromy spočívající v citlivém uvolnění korun a ochraně před poškozením při hospodaření (těžba, přibližování apod.) - každoročně sledovat úrodu jedle a v dohodě s vlastníkem lesa zajišťovat či provádět sběr šišek a to i při podprůměrné úrodě - dohodnout rozdělování osiva mezi více místních školkařů z důvodů rozložení rizika neúspěchu při pěstování sazenic - sledovat dodržování vymezených lokalit pro výhradní použití jizerskohorské jedle (Štolpichy + Černý potok, Harcov, Josefodol, Zvonice) - podporovat přirozenou obnovu budováním oplocenek

7 u borovice kleče - stanovit postupy řešení eliminace výskytu borovice kleče nevhodného původu a harmonogram realizace v závislosti na naléhavosti a to s prioritou v místech kontaktu s porosty místní populace např. NPR Rašeliniště Jizery, NPR Rašeliniště Jizerky a prosazovat realizaci tohoto postupu u javoru klenu, javoru mléče - podporovat zvyšování zastoupení javorů při výchovných zásazích a uvolňování koruny javorů v mýtných porostech tak, aby došlo k stimulaci plodnosti u jeřábu ptačího - sledovat úrody a na základě potřeb sadebního materiálu provádět sběry osiva - podporovat přirozenou obnovu jeřábu a využívání jeřábu jako plnohodnotné pomocné a výplňové dřeviny u břízy karpatské - podporovat využití břízy karpatské při přeměnách výsadeb blatky nebo nevhodných výsadeb kleče na vhodných (zamokřených) stanovištích u jilmu horského - prosazovat a podporovat zachování vtroušených mladých jilmů při výchovných zásazích - podporovat uvolňování korun jilmů v porostech za účelem podpory jejich fruktifikace u lípy velkolisté, malolisté - pokračovat ve vyhledávání lip velkolistých vhodných ke sběru osiva - iniciovat doplnění založeného klonového archivu (semenný sad) o další nově nalezené klony - iniciovat uvedení plochy založené z roubovanců do souladu se zákonem č. 149/2003 Sb. tak, aby bylo možné ji v budoucnu využívat jako zdroj osiva (uznání klonů a semenného sadu) u třešně ptačí - v případě potřeby podporovat třešně jejich uvolněním v konkurenci okolních dřevin u olše šedé a olše lepkavé - podporovat využívání těchto dřevin k přeměnám nevhodných porostů na zamokřených půdách u tisu červeného - zpracovat program zvýšení zastoupení tisu červeného v Jizerských horách, zajistit nutné administrativní kroky pro jeho realizaci (pěstování tisu vyžaduje výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů) - podporovat v menších množstvích pěstování sadebního materiálu pro potřeby výsadeb - realizovat výsadby do vybraných lokalit v řídkých nepravidelných sponech u borovice lesní (náhorní ekotyp) - pokračovat ve vyhledávání dalších klonů náhorního ekotypu borovice lesní a při jejich podchycení spolupracovat s orgány OP v polské část Jizerských hor - iniciovat uznání nalezených klonů jako zdroje reprodukčního materiálu v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb. - podporovat myšlenku založení semenného sadu k udržení a rekonstrukci populace náhorního ekotypu borovice lesní vyloučit nové odvodňování mokřadních lesních biotopů a obnovu starých systémů odvodňovacích kanálů v MZCHÚ, I. zónách a biocentrech ÚSES všech tří úrovní vyloučit plošné letecké vápnění a hnojení lesních porostů, v odůvodněných případech připustit při obnově porostů aplikaci k výsadbám

8 použití rodenticidů umožňovat pouze v odůvodněných případech (gradace populací hrabošovitých hlodavců, prokazatelně významné škody na lesních porostech) z geograficky nepůvodních dřevin v souladu s OPRL používat pouze modřín opadavý (MD) s těmito omezeními: - modřín nebude vysazován v MZCHÚ včetně jejich ochranných pásem, I. zóně a biocentrech ÚSES všech úrovní - ve II. zóně lze použít modřín do 5 % v hospodářských souborech 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55 a 57 a to v případě, že zastoupení listnatých dřevin je nižší než 30 %. Při vyšším podílu listnatých dřevin MD nezavádět - ve III. zóně lze použít modřín do 5 % celkového zastoupení v hospodářských souborech 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55 a 57 v porostech s výskytem dalších geograficky nepůvodních dřevin (borovice vejmutovka, douglaska tisolistá, jedle obrovská) neponechávat tyto dřeviny při obnově jako výstavky. V mladších porostech při výchovách preferovat ponechávání domácích druhů dřevin na úkor druhů geograficky nepůvodních při posuzování žádostí o zalesnění zemědělských půd hodnotit záměr důsledně z hlediska druhové ochrany i zachování hodnot krajinného rázu v místě, v odůvodněných případech vyžadovat zvýšený podíl MZD (např. návaznost na okolní přírodě blízké porosty) a vhodné prostorové rozmístění dřevin, vytvářet podmínky pro vytvoření ekologicky cenného okraje lesa údaje o době obmýtní a době obnovní pro lesy zařazené v I. zóně CHKO mimo MZCHÚ a jejich vyhlášená ochranná pásma (dle 2, odst.3 vyhl. č. 60/2008 Sb.) jsou uvedeny v příloze č. 2 Rámcové směrnice péče o les

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

6 Správa Národního parku České Švýcarsko

6 Správa Národního parku České Švýcarsko 6 Správa Národního parku České Švýcarsko Správa NP České Švýcarsko byla zřízena k 1. 1. 2000 zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko a zřizovací listinou - rozhodnutím ministra

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRNO ODDĚLENÍ EKOLOGIE LESA Lidická 25/27, 657 20 BRNO SEBRANÉ SPISY PROJEKTU VAV 610/6/02 SVAZEK 3 ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ

Více

OPRL - I. Účel, legislativa

OPRL - I. Účel, legislativa OPRL - I. Účel, legislativa Účel Nástroj státní lesnické politiky Vycházejí z principu trvale udržitelného obhospodařování lesů Nabídka všech soustředěných hospodářsky a ekosystémově využitelných informací

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti. Otakar Schwarz

Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti. Otakar Schwarz Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti Otakar Schwarz Význam lesů pro klima - Dendromasa je obnovitelným zdrojem energie a může přispět ke snížení emisí skleníkových plynů (palivo, stavebnictví)

Více

LHP. I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa

LHP. I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa LHP I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa I. Zákonné normy a předpisy vztahující se k vyhotovení LHP (LHO) A)

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2012 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 HOSPODAŘENÍ

Více

Ochranářské průzkumy. OPRL, LHP, rizika dle HS

Ochranářské průzkumy. OPRL, LHP, rizika dle HS Ochranářské průzkumy OPRL, LHP, rizika dle HS Ochranářský průzkum jako součást HÚL Průzkum ochrany lesa má na daném lesním majetku (upravovaném objektu) zjistit možnost vzniku poškození a rozsah působení

Více

Škola + praxe = úspěch na trhu práce reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0012. Učební texty z předmětu. Pěstování lesů

Škola + praxe = úspěch na trhu práce reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0012. Učební texty z předmětu. Pěstování lesů Škola + praxe = úspěch na trhu práce reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0012 Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Učební texty z předmětu Pěstování lesů Ing. Kovář,

Více

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8:

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8: EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8: Ekologická stabilita v lesních ekosystémech Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

LHC Obecní lesy Čížkov

LHC Obecní lesy Čížkov LHC Obecní lesy Čížkov Plzeňský lesprojekt, a.s. TEXTOVÁ ČÁST LHP LHC Obecní lesy Čížkov Platnost 1. 1. 2012 31. 12. 2021 OBSAH 1. Všeobecné údaje... 3 1.1. Označení LHC, identifikace vlastníka... 3 1.2.

Více

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP BOHÁŇKA Č.1 I. Textová část a) postup při pořízení změny územního plánu Návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Boháňka byl zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce Boháňka ze dne

Více

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018 Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018 Sborník k odbornému semináři pořádanému Ústavem zemědělské ekonomiky a informací pod záštitou a s finančním přispěním Ministerstva

Více

Hodina Umělá obnova lesa a zakládání lesních porostů

Hodina Umělá obnova lesa a zakládání lesních porostů Hodina 34-35 Umělá obnova lesa a zakládání lesních porostů 1 Základní pojmy, hodnocení umělé obnovy obnova lesa soubor opatření vedoucích ke vzniku následného porostu přirozená vytváření nového porostu

Více

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & obecní lesy Svitavska Průvodce exkurzí na téma PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Lesy Města Březová nad Svitavou, lesy

Více

Krkonošský národní park. Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park

Krkonošský národní park. Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park Ing. Václav Jansa Krkonošský národní park Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park Hříběcí boudy 8.10.2013 15.10.2013 1 1. Prostředí a jeho limity 2. Sledujeme cíle. 3. V Krkonoších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Příloha č.8 Opatření obecné povahy ZÚR ÚK MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Příloha č.8 Opatření obecné povahy ZÚR ÚK MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Váš dopis

Více

Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení

Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Správa NP a CHKO Šumava OBSAH PREZENTACE Základní

Více

Rámcové směrnice hospodaření a jejich uplatnění

Rámcové směrnice hospodaření a jejich uplatnění Rámcové směrnice hospodaření a jejich uplatnění Vratislav Mansfeld & Štěpán Křístek Odborný seminář České lesnické společnosti, připravený ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ústavem pro hospodářskou

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 Základní identifikační údaje o projektu Název akce: PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost

Více

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice Plán péče o přírodní památku PP Cholupická bažantnice 2010 2019 1/19 Cholupická bažantnice na období 2010 2019 20 09-1/19 - PP Cholupická bažantnice 2010 2019 2/19 1. Základní údaje o zvláště chráněném

Více

Posouzení využitelnosti těžebních zbytků pro energetické účely na. území Ústeckého kraje

Posouzení využitelnosti těžebních zbytků pro energetické účely na. území Ústeckého kraje Posouzení využitelnosti těžebních zbytků pro energetické účely na území Ústeckého kraje Pro potřeby Ústeckého kraje zpracoval: Ing. Jan Ferkl, 2012 1. Předmět a cíl studie 1.1. Předmět studie Předmětem

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RASPENAVA POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant Simona Stočková Určený zastupitel: Pavel Lžičař RASPENAVA PROSINEC 2014

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití Schválené

Více

Dotace na hospodaření v lesích

Dotace na hospodaření v lesích Dotace na hospodaření v lesích Hospodářská informatika (HIHFL, HINFK) Připravil: Ing. Tomáš Badal Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK. Mgr. Stanislav Mudra

Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK. Mgr. Stanislav Mudra Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK Mgr. Stanislav Mudra Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí (OP ŽP) nabízí v období let 2007-2013 možnost realizace široké škály

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s.p. 2014 2018 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech www.npsumava.cz Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech Miroslav Černý, Aleš Kučera Správa NP a CHKO Šumava Význam odumřelého dřeva - obsah organické hmoty v lesní půdě - půdní vlhkost - členitost

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IV. Ekonomické vyhodnocení duben 2005 pořizovatel: ATELIER FONTES, s.r.o. Projekty, služby a realizace pro ochranu, tvorbu a využití krajiny Veveří 109, 616

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 30359/ENV/16 V Praze dne 16. května 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2011 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

Problematika škod na lesních porostech v Jizerských horách. Mgr. Petra Kušková, Centrum pro otázky životního prostředí UK,

Problematika škod na lesních porostech v Jizerských horách. Mgr. Petra Kušková, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Problematika škod na lesních porostech v Jizerských horách Mgr. Petra Kušková, Centrum pro otázky životního prostředí UK, petra.kuskova@czp.cuni.cz CHKO Jizerské hory Založena 1968 (patří mezi nejstarší

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

Operační program Životní prostředí - podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS)

Operační program Životní prostředí - podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS) 1 / 6 Prioritní osa / oblast podpory : 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (podpororáno z FS) 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady 4.2 Ostraňování starých ekologických

Více

PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ

PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ STABILITU A ODOLNOST LESNÍCH POROSTŮ S VÝZNAMNÝM PODÍLEM SMRKU VE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH POLOHÁCH JIŘÍ REMEŠ FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Adaptační

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

139/2004 Sb. VYHLÁŠKA

139/2004 Sb. VYHLÁŠKA 139/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů

Více

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ A. Základní ustanovení I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2015 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy TISKOVÁ ZPRÁVA Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy Strnady 20. 10. 2014 - Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou

Více

Informace o materiálu vlády ČR Program revitalizace Krušných hor schváleného usnesením vlády ČR č dne

Informace o materiálu vlády ČR Program revitalizace Krušných hor schváleného usnesením vlády ČR č dne Informace o materiálu vlády ČR Program revitalizace Krušných hor schváleného usnesením vlády ČR č. 1031 dne 23. 11. 2016 Presentováno na semináři Lesník 21. století, 23.3.2017, Kašperské Hory KH - východiska

Více

Lesní hospodářství Certifikační hodnocení Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v České republice

Lesní hospodářství Certifikační hodnocení Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v České republice SmartWood Headquarters 65 Millet St. Suite 201 Richmond, VT 05477 USA Tel: 802-434-5491 Fax: 802-434-3116 www.smartwood.org Lesní hospodářství Certifikační hodnocení Zpráva pro: Audit Managed by: NEPCon

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

OBNOVA TOPOLŮ Z PAŘEZOVÝCH VÝMLADKŮ NA LZ ŽIDLOCHOVICE

OBNOVA TOPOLŮ Z PAŘEZOVÝCH VÝMLADKŮ NA LZ ŽIDLOCHOVICE OBNOVA TOPOLŮ Z PAŘEZOVÝCH VÝMLADKŮ NA LZ ŽIDLOCHOVICE Zdeněk Vícha Abstrakt Pěstování topolů má u LZ Židlochovice dlouhodobou tradici. První zmínky o pěstování topolů na Židlochovicku pocházejí z r. 1818.

Více

Péče o vnitrodruhovou diversitu na příkladu smrku v horských polohách. Antonín Jurásek, VS VÚLHM Opočno

Péče o vnitrodruhovou diversitu na příkladu smrku v horských polohách. Antonín Jurásek, VS VÚLHM Opočno Péče o vnitrodruhovou diversitu na příkladu smrku v horských polohách Antonín Jurásek, VS VÚLHM Opočno 30.3.2016 Cíl Cílem je zjistit potenciální problémy a na základě dostupných poznatků výzkumu, stanovit

Více

Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz

Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz Metodická východiska Hodnocení druhové skladby lesních porostů významně souvisí vedle jejich

Více

LESNICKÝ PRŮVODCE 3/2007

LESNICKÝ PRŮVODCE 3/2007 LESNICKÝ PRŮVODCE 3/2007 Metodika postupů přeměn porostů náhradních dřevin v imisních oblastech Ing. Vratislav Balcar, CSc. Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. Ing. Petr Navrátil,

Více

Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7

Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 milí přátelé, poslání Těším se proto na okamžik, až předseda pošle text. Čmelák Společnost přátel přírody je společenství

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2001

Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2001 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SE PODÍLEL SPOLU S LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P., HRADEC KRÁLOVÉ, AGENTURA PROJEKTŮ OBNOVY LESA TEPLICE, LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA, MZLU BRNO, LESNICKÁ FAKULTA,

Více

II. Informační seminář FRAMEADAPT. Rámcové směrnice hospodaření vybraných přírodních lesních oblastí. Jan Kadavý, LDF MENDELU

II. Informační seminář FRAMEADAPT. Rámcové směrnice hospodaření vybraných přírodních lesních oblastí. Jan Kadavý, LDF MENDELU II. Informační seminář FRAMEADAPT Rámcové směrnice hospodaření vybraných přírodních lesních oblastí Jan Kadavý, LDF MENDELU 12.11.2015 Adaptační opatření VSTUPY Z KA1: 1. Změna dřevinné skladby 2. Postupné

Více

Minule http://user.mendelu.cz/kusbach LVS, lesní vegetační stupně Ekologické řady Edafické kategorie LVS, ekologické řady, edafické kategorie Z K B J L P G R Edafické kategorie L V S Výstupy LTKS Oblastní

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Autorský kolektiv Ing. Lukáš Bílek Ph.D, Doc. Ing. Jiří Remeš Ph.D, Mapa je výsledkem

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ZÁŘÍ 2015 Pořizovatel: Městský úřad Napajedla Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla

Více

Návrh zonace (zón ochrany přírody) Národního parku České Švýcarsko

Návrh zonace (zón ochrany přírody) Národního parku České Švýcarsko Návrh zonace (zón ochrany přírody) Národního parku České Švýcarsko srpen 2018 1 Co je smyslem zonace NP? Účelem zonace je rozčlenit území národního parku do zón ochrany přírody podle cílů ochrany, stavu

Více

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 I. Název programu (kód) Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích

Více

horizont celého mladšího holocénního období kolonizace pralesů na Českomoravské vysočině

horizont celého mladšího holocénního období kolonizace pralesů na Českomoravské vysočině Obnovená pastva ovcí v NPR Mhl Mohelenská káhd hadcová step Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc. Mendelova univerzita v Brně Ústav výživy zvířat a pícninářství Spolehlivé literární prameny k dispozici z 18. století

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 (změna k 1.1.2015)

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 (změna k 1.1.2015) Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 203209 (změna k..205) Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 203209

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Strategie péče o lesní ekosystémy

Strategie péče o lesní ekosystémy Strategie péče o lesní ekosystémy Předmluva Lesními porosty jsou v rámci tohoto materiálu formulovány porosty NP a jeho ochranného pásma mimo 9.LVS. Od doby kdy péče o lesní porosty v Krkonoších spadá

Více

Zaostřeno na Jizerky 2013

Zaostřeno na Jizerky 2013 Jan Strakoš: Ořešník Zaostřeno na Jizerky 2013 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR byla založena v roce 1993, aby podporovala projekty směřující k celkové rehabilitaci místní

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ (HS) Číslo Kategorie lesa Soubory lesních typů směrnice 01 lesy zvláštního určení 0X, 1X, 1Z, 3J Cílová

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI KONCEPTU

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI KONCEPTU Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územ.plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Více

Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava

Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava 1. Národní park Šumava Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních

Více

file:///home/moje/dokumenty/prace/olh/pred...

file:///home/moje/dokumenty/prace/olh/pred... 139/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů

Více

Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu ing.josef Topka text zpracovaný pro časopis Lesnická práce

Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu ing.josef Topka text zpracovaný pro časopis Lesnická práce Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu ing.josef Topka text zpracovaný pro časopis Lesnická práce Zalesňování zemědělských půd a ostatních ploch pro zemědělské obhospodařování nevhodných, probíhalo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v roce 2009

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v roce 2009 Sdružení lesních školkařů České republiky pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití 1. Obecné podmínky (1) Podle těchto Zásad pro poskytování finančních podpor

Více

Šumava I Editorial. František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava frantisek.krejci@npsumava.cz

Šumava I Editorial. František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava frantisek.krejci@npsumava.cz Šumava I Editorial František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava frantisek.krejci@npsumava.cz Vážené čtenářky, vážení čtenáři! Při sestavování tohoto čísla časopisu Šumava jsme se opět rozhodli věnovat

Více

Příloha T7: Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů

Příloha T7: Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů Příloha T7: Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů 1 ochranný (zvláštního určení) 0 1X, 3J 0X BO 7-9 DBZ+2 BK 0-2 HB 0+ LP+ BR 0-1 BRK 0+ MK 0+ KR 1X DBZ 6 DBP 2 HB 1 BRK 1 MK BB KR 3J

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Realizace pěstební a těžební činnosti

Realizace pěstební a těžební činnosti Realizace pěstební a těžební činnosti Ukázka realizace pěstební činnosti (na příkladu zalesňování) Kontrola sazenic před výsadbou (třídění sadebního materiálu; standard a nestandard) Sazenice se před výsadbou

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu S Á D E K P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Říjen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160, 572

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

Příloha Odůvodnění ÚP Supíkovice 1

Příloha Odůvodnění ÚP Supíkovice 1 Příloha Odůvodnění ÚP : Tabulková část okresního generelu (OG) ÚSES okresu Jeseník biocentra, výběr pro k. ú. obce, doplněná v rámci ÚP 1) LBC v obci : Pořadové číslo: 168 Označení ve výchozím generelu:

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

Předběžné standardy FSC firmy SmartWood pro Českou republiku Duben 2004 Cíl Úvod Regionální směrnice

Předběžné standardy FSC firmy SmartWood pro Českou republiku Duben 2004 Cíl Úvod Regionální směrnice Předběžné standardy FSC firmy SmartWood pro Českou republiku Zahrnující nedřevní lesní produkty jako jsou semena, semenáčky, vánoční stromky a okrasný klest Duben 2004 Cíl Cílem programu SmartWood je ohodnotit

Více

Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov

Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov Lesní hospodářské osnovy (dále jen osnovy) jsou legislativně

Více