Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov"

Transkript

1 Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov Lesní hospodářské osnovy (dále jen osnovy) jsou legislativně vymezeny zákonem č. 289/1995 Sb. (dále jen zákon) a to 25-27, 48, 49 a 59. Z těchto ustanovení zákona vyplývá, že osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován plán. Rovněž je stanoveno, že každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu týkající se jeho lesa bezplatně. Dále zákon ukládá, že ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o zadávání, zpracovávání a součástech osnov, o jejich změnách, o způsobu odvození závazných ustanovení osnov a o způsobu převzetí osnovy vlastníkem lesa. Tímto právním předpisem je vyhláška č. 84/1996 Sb. (dále jen vyhláška). Smyslem této metodiky je s využitím všech doposud získaných poznatků zvýšit možnosti praktického použití osnov. Hlavním cílem je, aby se na osnovy přestalo pohlížet jako na lesní hospodářský plán (dále jen LHP) pro malé vlastníky. Zadávání osnov - 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb. 1. Zařizovací obvod. Stanovuje se vždy co největší. Osnovy se vyhotovují pro jednotlivé vlastníky lesů dle evidence z katastru nemovitostí. Zařizovací obvod musí respektovat hranice pozemků nebo lépe celých katastrů, případně celého okresu. Rozhodnutí o velikosti zařizovacího obvodu je zcela v kompetenci příslušného orgánu státní správy lesů. 2. Stát je ze zákona povinen zpracovat osnovy a předat je bezplatně vlastníkům. Má se za to, že včas, t.j. platnost osnov musí navazovat na konec platnosti předcházejícího LHP, výhledově osnov. Proto by osnovy neměly být zpracovávány po skončení platnosti LHP (osnov). Malé části bývalých lesních hospodářských celků (dále jen LHC) se obnovují předčasně společně s jiným LHC, kde LHP končí. Stane-li se, že v obvodu okresu končí nejdříve nejmenší LHP a okres má představu sjednotit platnost osnov, mohou se osnovy na malém LHC zpracovat na delší dobu než 10 let, nebo se mohou předčasně zpracovat osnovy na větším LHC tak, aby došlo ke sjednocení platnosti osnov. Sjednocení platnosti osnov nastane v okamžiku stanovení jedněch závazných ustanovení pro každého vlastníka lesa v předmětných zařizovacích obvodech. Tento krok je nutný hlavně z důvodu závaznosti podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu (dále jen MZD) pro lesy vlastníků s výměrou lesa nad 3 ha. Při potřebě rozdělit velký LHC na několik zařizovacích obvodů za účelem dosažení různé doby platnosti osnov zadá orgán zpracovat první osnovy s různou dobou platnosti. 3. Vyhláškou stanovené lhůty pro vyhlášení záměru zadat zpracování osnov (nejméně 18 měsíců před počátkem její platnosti) a zadání zpracování osnov (nejpozději 12 měsíců před počátkem platnosti) jsou nepřekročitelné, ale nejsou jediné, které jsou závazné. Protože se jedná o veřejnou zakázku musí být současně dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění. 4. Termín pro uplatnění záměrů a požadavků vlastníků je nutno stanovit tak, aby tyto bylo možno pojmout do zadávací dokumentace pro zpracování nabídky. Vlastníci lesů uplatňují své požadavky a záměry u příslušného orgánu státní správy lesů (dále jen orgán nebo zadavatel). Pouze ten je oprávněn zpracování osnovy zadat. Zadavatel je oprávněn určit, jak budou požadavky vlastníků (nejen způsob, ale i rozsah) do osnov promítnuty. 5. Podkladové materiály pro zpracování osnov 1

2 Katastrální mapa, výpis z katastru nemovitostí. Podle 12 zákona mají orgány právo bezplatně využívat údajů katastru nemovitostí. Proto nemůže být jejich získání a aktualizace hrazena z prostředků na pořízení osnov. Pokud jsou katastrální mapy digitalizovány, využijí se přednostně. Katastrální úřady aktualizují údaje katastru nemovitostí průběžně. Ke zpracování osnov je nutné vždy použít nejaktuálnější data. Mají-li být údaje katastru nemovitostí aktualizovány v průběhu zpracovávání osnov musí být tato skutečnost uvedena v podkladových materiálech a následně promítnuta do smlouvy. Identifikace pozemků určených k plnění funkcí lesa. Identifikací se rozumí grafické a číselné vyjádření vlastnických vztahů ke všem pozemkům, které jsou pojaty do osnov. Řádné zpracování pozemkových podkladů zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu a využitelnost osnov a jejich cenu. Identifikace musí být dle vyhlášky provedena před vlastním zadáním a zpracováním osnov. Identifikaci je nutné provést podle jednotlivých listů vlastnictví. U parcel katastru nemovitostí, které nejsou zapsány na listu vlastnictví (LV 0 ), se využije k identifikaci všech dostupných evidencí např. pozemkového katastru, evidence nemovitostí, výpovědi nájemních vztahů podle 22 odst. 9 zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění. Přehled o těchto výpovědích se získá u povinných osob, t.j. dnes na lesních správách Lesů ČR, s.p. a bývalých JZD. Identifikace se zajistí na katastrálním úřadě. Pokud katastrální úřad neprovede identifikaci pro potřebu zadavatele včas, musí se zajistit jinak. Zde jsou dvě možnosti. Provést identifikaci vlastními silami, nebo ji nechat provést další osobou. Zde však musí být identifikace přesně zadána, t.j. zpracovateli předány podklady a stanoveno, jak bude identifikace provedena a po převzetí pečlivě zkontrolována. To platí i v případě, že identifikaci provádí Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n.l. (dále jen ÚHÚL). Jakékoliv chyby nebo nedostatky identifikace se promítají do osnov. Nedokonale provedená identifikace znamená, že pro dopředu neznámý počet vlastníků lesů nebude osnova vyhotovena a pro další neznámý počet vlastníků bude špatná, protože se nebude dotýkat pouze celého jejich majetku. Stát, přestože vynaloží prostředky na zpracování osnov, nebude schopen dostát své povinnosti - předat vlastníkovi lesa osnovu týkající se jeho lesa. Tato zkušenost vede k tomu, aby identifikace byla zdokonalována i v průběhu zpracování osnov, a to buď samotným zadavatelem, nebo zpracovatelem osnov. Pokud bude zpracovatel osnov řešit zjištěné nedostatky identifikace, musí toto být ošetřeno ve smlouvě. Pokud náprava nedostatků nebo neúplnosti identifikace bude znamenat vícepráci, je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě na základě řádně doloženého množství vícepráce. Nepodaří-li se přes veškeré úsilí u některých pozemků dle katastru nemovitostí vlastníky identifikovat, musí být každý takový pozemek, nebo jeho část (neidentifikovaná) zařízen jako samostatný separát osnov. Podklady pro identifikaci pozemků je třeba doplnit o seznam jiných druhů pozemků, které byly rozhodnutím orgánu podle 3 lesního zákona určené k plnění funkcí lesa (pokud nejsou doposud zapsány v KN). Rozhodne-li se zadavatel zajistit identifikaci prostřednictvím další osoby, záleží pouze na něm, s kým uzavře smlouvu. Jako podporu státní správě lesů provádí identifikace ÚHÚL. I zde je však nezbytné, nejlépe smluvně, stanovit z jakých podkladů a jak bude identifikace provedena, v jakém termínu a s jakými výstupy. I zde je nezbytná kontrola dodržení požadavků orgánu. Jako nejlepší se jeví, když identifikaci pozemků provede zadavatel sám. Seznámí se s vlastnickými vztahy a může při zadávání osnov lépe formulovat svůj požadavek. Zpracováním identifikace další osobou se nesnímá ze zadavatele odpovědnost za její kvalitu, protože se jedná o podklad pro zpracování osnovy. Pro nakládání s lesy v podílovém spoluvlastnictví platí ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Z ustanovení 24 odst. 3 lesního zákona nelze dovodit, že v případě, kdy je jeden ze spoluvlastníků stát, neplatí ustanovení občanského zákoníku. Pozemky, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, nelze proto přiřazovat k osnově ani jednoho ze spoluvlastníků zpracované pro jiný list vlastnictví, ani k LHP pro lesy ve vlastnictví 2

3 státu. Lesy v podílovém spoluvlastnictví o výměře větší než 50 hektarů musí mít LHP bez ohledu na to, že jednotlivé podíly spoluvlastníků jsou menší než 50 ha. Vše výše uvedené platí, i když je jeden ze spoluvlastníků stát. Obrysová nebo porostní mapa Analogová podoba některé z těchto map je k dispozici. Digitální provedení je nutno vyžádat u ÚHÚLu. Zde je možné zajistit mapu hospodářskou v měřítku 1 : a SMO. Digitální data jsou k dispozici od roku Do roku 1996 se digitální data poskytují pouze v rastrové podobě. Vždy se upřednostňuje digitální provedení podkladových materiálů. Typologická mapa Převezme se z oblastního plánu rozvoje lesů (dále jen OPRL). Není-li vyhotoven, vyžádá se na ÚHÚLu mapa z původního LHP. Upřednostňuje se digitální podoba. Hospodářská kniha Pokud není, vyžádá se na ÚHÚLu. Nejlépe v digitálním provedení. 6. Podkladové materiály pro zpracování osnov musí být k dispozici pro zadávací dokumentaci ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění. Součástí zadávací dokumentace mohou být i další podkladové materiály ve vyhlášce nevyjmenované, protože jen na základě znalosti úplných podkladových materiálů může zájemce o veřejnou zakázku odpovědně zpracovat nabídku. Nabídky učiněné bez znalosti podkladových materiálů se v minulosti projevily jako licitace vedoucí k získání zakázky za každou cenu a znamenaly vždy zhoršenou použitelnost až nepoužitelnost výsledného díla. 7. Ostatní podkladové materiály Pro zpracování osnov je nutné kromě výše uvedeného dále zajistit předložení plánů péče o zvláště chráněná území, kategorizaci lesů schválenou podle 7 a 8 zákona, rozhodnutí o uznaných výběrových stromech a lesních porostech pro sběr semen, nejsou-li tato zveřejněna ve Věstníku Ministerstva zemědělství, rozhodnutí (schválená územně plánovací dokumentace nebo platné územní rozhodnutí) o vymezení systému ekologické stability a z toho plynoucí požadavky na zpracování osnovy, pokud nejsou obsaženy ve zpracovaném a schváleném OPRL, a oprávněné požadavky dalších dotčených právnických a fyzických osob a orgánů státní správy. Obmýtí a obnovní dobu pro jednotlivé hospodářské soubory stanoví zadavatel s přihlédnutím k rámcovým směrnicím v příslušném OPRL a požadavkům vlastníků. Vypracování rámcových směrnic hospodaření pro použité hospodářské soubory může být součástí zpracování osnov. Pokud mají být některá rozhodnutí (kategorizace, uznání lesních porostů ke sběru osiva a z toho plynoucí genetická klasifikace, atd.) související s těmito ostatními podkladovými materiály vyhotovena až na základě zjištění stavu lesa při zpracování osnov, musí být tento postup zcela konkrétně obsažen v zadávací dokumentaci a následně ošetřen ve smlouvě. Při tomto postupu mohou vzniknout zpracovateli vícepráce. Vzniknou-li, musí být řešeny dodatkem ke smlouvě. Zadávání osnov - zákon č. 199/1994 Sb. v platném znění. Tato část metodiky není metodikou k uplatňování citovaného zákona, protože orgány státní správy lesů k tomu nejsou kompetentní, ale pouhým výčtem zkušeností, které praxe ukázala jako důležité. 1. Kvalifikační a další předpoklady Důsledně dodržovat ustanovení paragrafů 2a - 2f výše citovaného zákona a ještě důsledněji vyžadovat jejich splnění. Při použití dalších předpokladů dle 2f jasně stanovit kriteria hodnocení, limity jejich splnění a způsob prokázání (čestné prohlášení atp.) 3

4 2. Způsoby zadání veřejné zakázky - postupuje se podle objemu veřejné zakázky - obchodní veřejná soutěž a dvoustupňová obchodní veřejná soutěž ( 4-48) - výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky ( 49, Kč) - zjednodušené zadání ( 49a, Kč) - veřejné zakázky malého rozsahu ( 49b, do Kč) - výzva jednomu zájemci k podání nabídky ( 50, do 50 % ceny původní veřejné zakázky a do 12 měsíců od splnění původní zakázky) 3. Zadávací dokumentace Musí obsahovat podmínku dodržení informačního standardu lesního hospodářství (dále jen IS LH), způsob označení vlastníků tak, aby v rámci osnov v obvodu působnosti zadavatele nedocházelo k duplicitnímu označení, informace o navazujících LHP a osnovy pro jejich schematické zobrazení a označení. Lhůta pro předání osnov je určena 14 vyhlášky. Doporučuje se blíže specifikovat (nejlépe vzorem) podobu jednotlivých náležitostí osnov, Základní protokol je zbytný, protože vše, co může protokol řešit, musí být obsaženo v zadávací dokumentaci a následně ve smlouvě. 4. Obsah podmínek soutěže a způsob hodnocení nabídek. Hodnocení nabídek by mělo být vždy prováděno pomocí více kriterií. V podmínkách soutěže se potom musí uvést v sestupném pořadí, podle stupně významu, který je jim přisuzován. Doporučuje se upřednostňovat kriteria sledující technickou dokonalost a využitelnost osnov před jejich cenou. Jako důležité kriterium se jeví reference o uskutečněných zakázkách uchazečů. Před použitím určitého kriteria musí být zadavateli jasné jeho vyhodnocení. 5. Neopomenutelné lhůty. Soutěžní lhůta - rozumí se lhůta ve které lze podávat nabídky. U obchodní veřejné soutěže počíná lhůta běžet dnem vyhlášení v Obchodním věstníku a končí dnem a hodinou otevírání obálek s nabídkami. Soutěžní lhůta nesmí být kratší než 36 kalendářních dnů. Zadávací lhůta - rozumí se lhůta, ve které jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta bez prodloužení činí nejvíce 90 kalendářních dní. Její běh počíná dnem otevírání obálek a končí rozesláním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, pokud nejsou podány námitky nebo návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvním až třetím pořadí až do doby uzavření smlouvy. V případě podání námitek nebo návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele se čas potřebný k uzavření smlouvy posunuje o lhůty stanovené v 55, 56 a 57 zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění. V případě jiného způsobu zadání zakázky platí lhůty podle ostatních ustanovení zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění. 6. Smlouva Při veřejné obchodní soutěži je zadavatel povinen uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, do 30 dní od uplynutí zadávací lhůty. Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu před uplynutím lhůty stanovené pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Dodržení zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění je bezpodmínečně nutné. Jakékoliv pochybení může znamenat velké zpoždění v zadání veřejné zakázky, potažmo nedodržení termínů daných zákonem a vyhláškou. Podmínkou korektnosti soutěže jsou úplné podklady, přesná formulace zadání, jasná a hodnotitelná kriteria, pečlivé a přesné zúřadování. 4

5 Zpracování osnov - 14 vyhlášky č. 84/1996 Sb. 1. Vždy musí být dodržen IS LH pro daný rok! 2. Rozdělení lesa podle vyhlášky platí pro zpracování osnov pouze přiměřeně. Hranice jednotek rozdělení lesa se přednostně vedou po hranicích, které využívá katastr nemovitostí - hranice parcel, katastru a v něm jednotlivých listů vlastnictví a okresu. Pro rozdělení lesa v osnovách je základní podmínkou přizpůsobit rozdělení vlastnickým poměrům a zabránit duplicitnímu označení jednotlivých vlastníků! Toto se může vznést jako požadavek v zadávací dokumentaci, případně podmínkách soutěže a problém rozdělení lesa v osnovách může vyřešit uchazeč o veřejnou zakázku. Totéž platí i o osnovách pro majetky o výměře 1 m 2-1 ar. 3. Typologické domapování - z ustanovení citovaného paragrafu vyhlášky vyplývá, že ho provádí zpracovatel osnovy vyhlášky č. 82/1996 Sb. stanoví povinnost provádět i při zpracování osnov genetickou klasifikaci porostů dřevin a zařazovat lesní porosty, porostní skupiny a etáže do fenotypových kategorií A - D. Podle 4 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 84/1996 Sb. se pro dřeviny uvádí genetická klasifikace u porostů uznaných (A,B - rozhodnutí) a porostů geneticky nevhodných (D). Doporučuje se dodržet postup podle vyhlášky č. 84/1996 Sb. a IS LH. 5. Souhrnné porosty - vyhláška svým ustanovením v 14 odst. 3 stanovuje způsob, jakým se odvodí i návrh hospodářských opatření a popis stavu lesa i pro majetky, které nejsou v terénu identifikovatelné. V lesnických mapách jsou hranice porostů vytvořeny překreslením hranic nejen z katastrálních map, ale i z map identifikace pozemků. Při striktním postupu podle tohoto ustanovení vyhlášky jsou výsledkem osnovy, ve kterých zpravidla neodpovídá popis stavu lesa skutečnosti na pozemku jednoho konkrétního vlastníka zahrnutého do sdruženého porostu. Návrh hospodářských opatření vytvořený jako podíl z popisu sdruženého porostu je pro jednotlivé vlastníky lesa zpravidla nepřijatelný. Nepřijatelný mimo jiné také proto, že v důsledku předcházejících metodik je suma všech plánovaných těžeb ve smyslu 16 odst.1 vyhlášky neopodstatněně ztotožňována se sumou těžeb umístěných s ohledem na plánovaná opatření v lesích sousedních vlastníků, nikoliv jako suma těžeb možných, odvozených pouze ze stavu lesa při dodržení zákona. Stát musí takové osnovy zaplatit, i když ani pro státní správu lesů nejsou spolehlivě použitelné. Protože vyhláška je platná včetně postupu práce se souhrnným porostem, doporučuje se v zadávací dokumentaci doplnit podmínku, že vlastnické hranice porostů budou vytvořeny v lesnické mapě před popisem porostů. Popis porostů by měl potom být vztažen k lesu, který zařizovatel v terénu považuje za zařizovaný majetek. Takto zhotovené osnovy mohou sice být zatíženy chybami vzniklými při identifikaci jednotlivých majetků v terénu, ale nebudou zkresleny v celém rozsahu, tak jako při striktním postupu podle vyhlášky. Osnovy by měly být vždy zpracovány pro jednotlivé listy vlastnictví. Náležitosti osnov - 15 vyhlášky č. 84/1996 Sb. 1. Lesnická mapa - z odstavce 5 tohoto paragrafu nelze dovodit, že se jedná o mapu těžební. Těžby v osnově plánované musí vycházet toliko ze zjištěného stavu lesa a omezení vyplývajících ze zákona. Jedná se o lesnickou mapu, která v dnes používané terminologii nemá pojmenování, ale z obsahu vyhlášky je zřejmý její obsah. Další vysvětlení je v následující kapitole v odstavci Vlastnické separáty - obsahují údaje o lesích jednotlivých vlastníků ve struktuře podle tohoto paragrafu vyhlášky. Jsou tvořeny osnovami pro všechny listy vlastnictví jednoho vlastníka v zařizovacím obvodu a jedním závazným ustanovením ve smyslu 25 lesního zákona. Vlastnické separáty lze zhotovit vlastními prostředky. V případě, že budou požadovány od zpracovatele osnov, musí být tato skutečnost obsažena v zadávací dokumentaci. Za vybavení 5

6 odborných lesních hospodářů (dále jen OLH), které si nevybrali vlastníci sami, odpovídá příslušný orgán. Nezadá-li orgán zhotovení osnov pro potřeby odborných lesních hospodářů, musí zajistit jejich vybavení vlastními silami. Tímto se nevylučuje možnost vyrobit separáty další osobou. Ostatním OLH budou poskytnuty osnovy na základě jejich žádosti (viz pravidla rozeslané pod č.j. 1365/ ze dne ) Způsob odvození závazných ustanovení osnov - 16 vyhlášky č. 84/1996 Sb. 1. Vyhláška stanovuje, že nepřekročitelná celková výše těžeb se stanoví s přihlédnutím k očekávanému podílu nahodilých těžeb jako suma všech plánovaných (nikoliv umístěných) těžeb na lesních pozemcích vlastníka. V praxi se plánování těžeb provádí vžitým způsobem - umisťováním, tak jako v minulosti při zpracování LHP a k očekávanému podílu nahodilých těžeb se zpravidla při předpisu pro jednotlivé porostní skupiny nepřihlíží. Práva vlastníků lesů jsou potom omezována nejen ustanovením zákona a vyhlášek, ale navíc návrhem hospodářských opatření v lesích sousedních vlastníků, která, pokud nejsou realizována, nemají právní důsledek. Plánovat těžby je proto nutné pouze s ohledem na zjištěný stav lesů všech vlastníků a k očekávanému podílu nahodilých těžeb. Těžbu lze omezit jen podle zákona. Nikoliv s přihlédnutím k plánovaným těžbám v lesích sousedních vlastníků. Žádný zákonný předpis nezmocňuje zadavatele ani zpracovatele rozhodovat o tom, kdo bude těžit první a kdo může těžbu pouze přiřazovat. Toto se může odvíjet pouze podle zákona, t.j. až od první provedené těžby. Pro zadavatele je důležité, aby každá osnova skutečně stanovila maximální možnou těžbu. Za tímto účelem se doporučuje při plánování těžeb přihlížet k těžebním procentům pro jednotlivé hospodářské soubory pouze orientačně (u větších majetků), anebo vůbec. Postup daný 8 vyhlášky je závazný pro zpracování LHP, nikoliv osnov. 2. Odst vyhlášky stanovuje pouze, kde se procento MZD uvádí, nikoliv jak se stanovuje. Zde se doporučuje postupovat tak, jako při zpracování LHP, protože lesní zákon pohlíží na MZD v LHP a osnovách obdobně a dále proto, že vyhláška č. 80/1996 Sb. přiznává podporu na výsadbu MZD i vlastníkům, kteří hospodaří podle převzaté osnovy ( 25 odst. 3 lesního zákona). To, že se podíl MZD nevztahuje na lesy vlastníků s výměrou lesa do 3 ha, neznamená, že v osnovách nemůže být uveden. Vlastnický separát potom musí obsahovat informaci o tom, pro koho jsou tyto podíly uvedené u příslušných porostů, porostních skupin a etáží závazné. 3. Takto zpracované osnovy nevyžadují v praktickém použití v průběhu decenia provedení změn, nedojde-li ke změně vlastnictví. Celková výše těžeb je naplánována skutečně jako maximální možná a ze zákona je nepřekročitelná a jen ze zákona může být omezena. Ustanovení (omezení) zákona musí být dodržena vždy, s výjimkou udělených výjimek. Odbornou úroveň hospodaření je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s OLH. 4. Závazná ustanovení osnov pro vlastníky lesů, kteří mají v zařizovacím obvodu lesy zapsány na více listech vlastnictví, se stanoví jako součet (výčet) z osnov pro jejich jednotlivé listy vlastnictví. Předávání osnov vlastníkům lesů - 17 vyhlášky č. 84/1996 Sb. 1. Postup předávání osnov vlastníkům lesa stanovený v odstavci 1 tohoto paragrafu musí být dodržen vždy. Dodržením tohoto postupu se naplňuje ustanovení 25 odst. 4 zákona. Místem obvyklým se chápou úřední desky obecních úřadů v zařizovacím obvodu a u okresního úřadu (magistrátu). Požádá-li vlastník lesa o jiný způsob předání osnovy, nebo bude-li ji požadovat po stanovených lhůtách, je povinnost jeho požadavku vyhovět. Nesmyslné požadavky vlastníků se řeší dohodou tak, aby osnova byla předána pro orgán přijatelným způsobem. V případě spoluvlastnictví platí příslušná ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění, ). 6

7 2. Vlastník, který má zájem převzít osnovu pro hospodaření v lese, musí podepsat protokol o převzetí osnovy ( 25 odst. 4 lesního zákona), který není součástí vlastnického separátu, ale může být vyroben při vyhotovování separátu. O tom, kdo zhotoví protokol o převzetí, rozhoduje zadavatel. Protokol by měl obsahovat kromě údajů o převzaté osnově a závazných ustanovení i poučení. Poučení by mělo obsahovat informaci o OLH, pokud si ho vlastník lesa nevybral sám. Informaci o tom, k čemu je OLH oprávněn a co je povinen pro vlastníka lesa vykonat. Informaci o tom, která omezení ze zákona musí být při hospodaření podle osnovy dodržena (přiřazování těžeb, vzdálenost holých sečí od holin a nezajištěných porostů, maximální výměra holé seče, snižování zakmenění - to vše s odkazem na spolupráci s OLH). Poučení může obsahovat informace o činnosti tzv. podnikatelů, kteří na základě neznalosti vlastníků lesů vykrádají jejich lesy. 3. Postup podle odstavce 2 tohoto paragrafu je nutné rozšířit i o OLH, kterého vykonávají LČR, s.p. tam, kde si vlastník hospodáře nevybral a orgán nerozhodl o pověření jiné osoby (metodika citovaná na str. 6 odst. 2). 7

Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků

Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků Článek 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Karlovy Vary

Více

Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský

Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský Definice úkolu 1) Vyjasnit a sjednotit působení státu v péči o krajinu a

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Informace pro Vás 2 INFORMACE

Informace pro Vás 2 INFORMACE Informace pro Vás 2 INFORMCE Přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství Ministerstvo zemědělství podle nařízení vlády poskytuje finanční příspěvky na:

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

smlouvu o dílo na dodávku

smlouvu o dílo na dodávku Poptávka vypsaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé nařízení vlády č. 30/04 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Více

SMLOUVA. smlouvu o poskytování odborné úrovně hospodaření v lese.

SMLOUVA. smlouvu o poskytování odborné úrovně hospodaření v lese. \ SMLOUVA O poskytování odborné úrovně hospodaření v lese 1. Město Rokytnice v Orlických horách, se sídlem nám.jindřicha IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301, Číslo účtu: 1240089379/0800, Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účastníci: Městys stádlec, Stádlec 150, 391 62 Stádlec IČ: 00252930 zastoupený starostou Ing. Milanem Kelichem

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Lesy ČR mají zakladatelem schválenou koncepci

Lesy ČR mají zakladatelem schválenou koncepci NEJČASTĚJŠÍ VÝHRADY K LESNICKÉ ZAKÁZCE 2011+ Lesy ČR mají zakladatelem schválenou koncepci Ministerstvo zemědělství ČR schválilo koncepci státního podniku v lednu 2010. Koncepce je zpracována v souladu

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2015 Obsah: Část I. - Obecné podmínky.

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Týniště nad Orlicí jako veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst.

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (TEXTOVÁ ČÁST) pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce: Prrodlloužžeeníí vodovodu Sttřřeellnáá Zadavatel:

Více

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24)

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) 1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) SHRNUTÍ Současná úprava Zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) pojem mimořádně nízké nabídkové ceny nijak nedefinuje,

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Znalecký posudek číslo 3855 195/08

Znalecký posudek číslo 3855 195/08 Znalecký posudek číslo 3855 195/08 O ceně nemovitosti: Ostatní manipulační pozemek O S T R A V A katastrální území: Slezská Ostrava statutární město Ostrava O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa 1.Základní pojmy A) Etát = objem dříví, které lze na daném LHC za dané období vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební nepřetržitosti

Více

Využití GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích. Aleš Limpouch TopoL Software

Využití GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích. Aleš Limpouch TopoL Software Využití GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích Aleš Limpouch TopoL Software Lesnické aplikace GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích lesní hospodářské plány (LHP) součástí LHP je ze zákona

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 28. ÚPLATA VE ŠKOLNÍM KLUBU Č.j.: 319/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 12. 03. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 03. 2013, ředitelka školy,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Připravil: Ing. Vlastimil Vala, CSc. Správa a systém lesního hospodářství strana 3 Základní

Více

Smlouva o poskytnutí dotace č. SON/OSVZ/153/15. uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o poskytnutí dotace č. SON/OSVZ/153/15. uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o poskytnutí dotace č. SON/OSVZ/153/15 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu

Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu název stavby: Krnov Celoroční údržbu Chářovského parku

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 007013 (notifikováno u EK pod č. N 563/06) ČÍSLO: SM/3/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1.

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

Znalecký posudek číslo 3705 45/08

Znalecký posudek číslo 3705 45/08 Znalecký posudek číslo 3705 45/08 O ceně nemovitosti. Zemědělský pozemek D Ř Í N O V a T E T Ě T I C E katastrální území: Dřínov a Tetětice bývalý okres: Kroměříž O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

41-54-H/002 Kovář a podkovář

41-54-H/002 Kovář a podkovář JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012 41-54-H/002 Kovář a podkovář PŘÍLOHY Příloha 1 - Samostatná odborná práce - PODKOVÁŘSTVÍ A. ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE (SOP) Samostatná odborná

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005. ze dne 20. 9. 2005. č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005. ze dne 20. 9. 2005. č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005 ze dne 20. 9. 2005 č. 13/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav.

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 2 Článek 1 Účel úpravy a působnost... 2 Článek 2 Vymezení některých pojmů... 2 ČÁST DRUHÁ Zadávání zakázek malého

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. SPU 369116/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí

Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí Město Spálené Poříčí oznamuje ve smyslu 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí Předmět pachtu:

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Tel. č.: IČO: DIČ: Bankovní spojení:

Tel. č.: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Příloha č. 5 DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ dle ust. 68 odst. 2 a 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen Dohoda ) kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4 v českých zemích Modul 8 - HÚL 4 Současná podoba středoevropských lesů je silně ovlivněna dlouhodobou činností člověka, který se v české kotlině usadil jako zemědělec natrvalo již ve 4. tisíciletí př.

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více