Plán péče o přírodní památku Budačina. na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025"

Transkript

1 Plán péče o přírodní památku Budačina na období

2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2436 kategorie ochrany: přírodní památka název území: Budačina druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: vyhláška orgán, který předpis vydal: Okresní národní výbor Gottwaldov číslo předpisu: datum platnosti předpisu: datum účinnosti předpisu: Údaje o lokalizaci území kraj: okres: obec s rozšířenou působností: obec s pověřeným obecním úřadem: obec: katastrální území: Zlínský kraj Zlín Otrokovice Napajedla Halenkovice Halenkovice Příloha M1 (Orientační mapa s vyznačením území) 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Katastrální území: Halenkovice číslo parcely (KN) číslo parcely (PK) druh pozemku dle KN způsob využití pozemku dle KN číslo listu vlastnictví výměra parcely výměra parcely celková dle KN (m 2 ) v ZCHÚ (m 2 ) 3512/6 lesní pozemek les jiný než hospodářský Celkem Příloha M2 (Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma) Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ. 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku ZCHÚ plocha v ha lesní pozemky 8,0558 vodní plochy OP plocha v ha Způsob využití pozemku zamokřená plocha rybník nebo nádrž vodní tok ZCHÚ plocha v ha 2

3 trvalé travní porosty orná půda ostatní zemědělské pozemky ostatní plochy zastavěné plochy a nádvoří plocha celkem 8,0558 neplodná půda ostatní způsoby využití 1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími národní park: chráněná krajinná oblast: jiný typ chráněného území: Natura 2000 ptačí oblast: evropsky významná lokalita: 1.6 Kategorie IUCN III. - přírodní památka 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ ne ne ne ne CZ Chřiby Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Předmětem ochrany je skupina pískovcových skal s jeskyní v délce 5 metrů, o výšce 3 metrů a šířce asi 1,5 metru Hlavní předmět ochrany současný stav A. útvary neživé přírody útvar geologická charakteristika popis útvaru skupina pískovcových skal přirozené skalní výchozy pískovcovoslepencových lavic lukovských vrstev soláňského souvrství račanské jednotky magurského flyše čtyři větší pískovcovo-slepencové skalní útvary, přirozeným zvětráváním vznikla v hlavní skále malá puklinová jeskyně, větrnou erozí se na severní straně hlavní skály vytvořily aerocysty - skalní voštiny 1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, se kterými je ZCHÚ v překryvu A. typy přírodních stanovišť kód a název typu přírodního stanoviště podíl plochy v ZCHÚ (%) popis biotopu typu přírodního stanoviště 3

4 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 74 Květnaté bučiny s převahou buku lesního (Fagus sylvatica), přimíšen je dub zimní (Quercus petraea agg.), modřín opadavý (Larix decidua) a smrk ztepilý (Picea abies), vzácně jsou vtroušeny habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), bříza bělokorá (Betula pandula) a borovice lesní (Pinus sylvestris), keřové patro tvoří zmlazující dřeviny, především buk lesní (Fagus sylvatica), v bylinném patře jsou hojněji zastoupeny ostřice chlupatá (Carex pilosa), svízel vonný (Galium odoratum) a strdivka jednokvětá (Melica uniflora), místy je bylinné patro slabě vyvinuto. B. evropsky významné druhy a ptáci Nejsou předmětem ochrany. 1.9 Cíl ochrany Dlouhodobým cílem ochrany na tomto zvláště chráněném území je: a) zachování pískovcových skalních útvarů b) ochrana květnaté bučiny, udržení vhodné dřevinné skladby lesa nebo její zlepšení c) obnova autoregulačních funkcí přírody a vyloučení nevhodných lidských zásahů d) eliminace ruderálních a invazních druhů rostlin 4

5 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Přírodní památka Budačina se nachází ve východní části Chřibů, v nadmořské výšce 315 až 375 m, v závěru Kudlovické doliny, asi 8 km severozápadně od obce Kudlovice. Tvoří ji pískovcové skalní útvary a opuštěný lom obklopené lesem s převahou buku lesního. Jednotlivé skály jsou umístěny v řadě za sebou a jsou součástí postupně stoupajícího hřbetu ke kótě Krásná hora (389 m). Geologicky náleží skalní výchozy pískovcovo-slepencových lavic k lukovským vrstvám (paleocén) soláňského souvrství račanské jednotky magurského příkrovu ve flyšovém pásmu Západních Karpat. Skály jsou tvořeny strmě ukloněnými lavicemi psamitů až psefitů. Podle petrografického složení se jedná o středně až hrubě zrnitý pískovec, který je tvořen křemitými a živcovými zrny a lupínky muskovitu. Hrubozrnné pískovce přecházejí místy plynule do drobnozrnných polymiktních slepenců. Slepencové valouny jsou opět nejčastěji z křemene, živce, rohovce a úlomků dalších druhů hornin. Selektivní, patrně větrnou korozí, vznikly na severní stěně Velké skály aerocysty - skalní voštiny, přirozeným zvětráváním se v této skále vyvinula také malá puklinová jeskyňka. Půdním typem je mezotrofní kambizem, místy nevyvinutá, kamenitá, až ranker kambický. Vegetaci přírodní památky tvoří převážně květnaté bučiny svazu Fagion sylvaticae, které v nižších částech svahů při okraji území tvoří místy přechody do karpatských dubohabřin asociace Carici pilosae-carpinetum betuli. Ve stromovém patře převládá buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšen je dub zimní (Quercus petraea agg.), modřín opadavý (Larix decidua) a smrk ztepilý (Picea abies), vzácně jsou vtroušeny habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), bříza bělokorá (Betula pandula) a borovice lesní (Pinus sylvestris), keřové patro tvoří zmlazující dřeviny, především buk lesní (Fagus sylvatica), v bylinném patře jsou hojněji zastoupeny ostřice chlupatá (Carex pilosa), svízel vonný (Galium odoratum) a strdivka jednokvětá (Melica uniflora), ale vyskytují se i další typické druhy mezofilních opadavých listnatých lesů, jak jsou např. mléčka zední (Mycelis muralis), bika bělavá (Luzula luzuloides), violka lesní (Viola reichenbachiana), jestřábník zední (Hieracium murorum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), papradka samičí (Athyrium filix-femina), pitulník horský (Galeobdolon montanum), místy je bylinné patro slabě vyvinuto. V západní části lokality se nachází starý opuštěný pískovcový lom, který je zarostlý náletem pionýrských dřevin s převahou topolu osiky (Populus tremula) a hojným zastoupením borovice lesní (Pinus sylvestris) a břízy bělokoré (Betula pendula). Z druhů zařazených do červeného seznamu cévnatých rostlin byl na vlhkých cestách při okraji území zaznamenán rožec hajní (Cerastium lucorum), na podmáčených místech v lesní světlině v jižní části přeslička největší (Equisetum telmateia) a roztroušeně v bučinách pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides). Podrobné zoologické průzkumy nebyly doposud provedeny. V tůňkách pod přírodní památkou byl zjištěn výskyt skokana hnědého (Rana temporaria). 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti 5

6 a) ochrana přírody Počátky ochrany přírody na území dnešní přírodní památky jsou datovány do roku 1966, kdy byla lokalita vyhlášena vyhláškou Okresního národního výboru v Gottwaldově jako chráněný přírodní výtvor Pískovcové skály a jeskyně Budačina v Halenkovicích. V roce 1991 bylo území přejmenováno vyhláškou Okresního úřadu Zlín na chráněný přírodní výtvor Budačina. V roce 1997 byla lokalita na základě zákona č. 114/1992 Sb. převedena nařízením Okresního úřadu Zlín č. 1/97 do kategorie přírodní památka. Tato ochrana platí na lokalitě až dodnes. Přírodní památka Budačina spadá do evropsky významné lokality Chřiby (CZ ), která byla v roce 2012 vyhlášena nařízením vlády č. 208/2012 Sb. b) lesní hospodářství Dřevinná skladba lesních porostů s hojným zastoupením nepůvodních jehličnanů svědčí o tom, že byla lokalita v minulosti lesnicky využívána. V posledních desetiletích bylo lesnické hospodaření v přírodní památce omezeno především na redukci nepůvodních dřevin, jako jsou smrk ztepilý a modřín opadavý, místy je snaha o přirozenou obnovu bučin. Negativní vlivy: výskyt nežádoucích dřevin vysoké zastoupení nepůvodních jehličnatých druhů dřevin jako jsou především smrk ztepilý a modřín opadavý. Tyto dřeviny byly na lokalitě v minulosti místy vysazeny a negativně ovlivňují druhovou skladbu lesních společenstev. Potenciální ohrožující vlivy: těžba a odstraňování dřevní hmoty odvoz dřeva listnatých dřevin, které může v letním období obsahovat snůšky a larvy xylofágního hmyzu, může negativně ovlivnit jeho populace. Těžbou v jarním a letním období může docházet k rušení hnízdícího ptactva. c) myslivost Přírodní památka je součástí většího lesního celku, který je vhodným biotopem pro spárkatou zvěř, především srnčí a černou zvěř. Lokalita spadá do honitby Kudlovická dolina, kterou v současné době využívají Lesy české republiky. Potenciální ohrožující vlivy: budování zařízení pro přikrmování zvěře způsobují obohacování blízkého okolí živinami a mohou být také zdrojem semen zavlečených ruderálních druhů například v dováženém seně nebo krmivu. přemnožení spárkaté zvěře důsledkem přemnožení spárkaté zvěře bývá značné narušení bylinného patra, což znemožňuje přirozenou obnovu lesa. d) rekreace a sport Při jižním okraji území vede značená turistická cesta a Spáčilova naučná stezka, která byla zřízena v roce 1984 na počest místního rodáka, spisovatele a historika Jindřicha Spáčila. Při jihovýchodním okraji lokality se nachází informační tabule. Ve spodní části bývalého pískovcového lomu byl zbudován přístřešek pro turisty. Pískovcová skála ve východní části přírodní památky je využívána horolezci, o čemž svědčí zajišťovací skoby nabité ve skále. Potenciální negativní vlivy: horolezecká činnost skály mohou být poškozovány horolezeckou činností způsobující jejich narušování a zvýšenou erozi. turistika v důsledku turistické návštěvnosti a táboření může docházet ke znečišťování 6

7 lokality odpadky, poškozování některých míst zvýšeným sešlapem a erozí a budování nových ohnišť a tábořišť. e) těžba nerostných surovin Na území přírodní památky Budačina byla v minulosti prováděna těžba pískovce. Pozůstatkem této činnosti je opuštěný pískovcový lom v západní části území. V současné době již žádná těžba nerostných surovin na lokalitě neprobíhá. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy LHC Buchlovice , LHProjekt Brno a.s. Plán péče pro přírodní památku Budačina na období , Schneider J., 2004 Vyhláška Okresního národního výboru Gottwaldov ze dne , vyhlášení chráněného přírodního výtvoru Pískovcové skály a jeskyně Budačina v Halenkovicích Vyhláška Okresního úřadu Zlín ze dne o zřízení maloplošných chráněných území v kategorii chráněných přírodních výtvorů na území okresu Zlín Nařízení Okresního úřadu Zlín č. 1/97 ze dne o zřízení a vymezení přírodních památek 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Přírodní lesní oblast 36 Středomoravské Karpaty Lesní hospodářský celek / Buchlovice zařizovací obvod Výměra LHC (zařizovacího 8,0558 ha obvodu) v ZCHÚ (ha) Období platnosti LHP (LHO) Organizace lesního hospodářství Lesy české republiky, s.p., LS Buchlovice Nižší organizační jednotka revír Kvasice Přírodní lesní oblast: Soubor lesních Název SLT Přirozená dřevinná skladba Výměra Podíl (%) typů (SLT) SLT (ha) 0Z Reliktní bor BO 9 BŘ 1 DBZ (BK SM) 1, B Bohatá dubová bučina BK 6 DBZ 3 HB 1 JD LP slabě 4,54 56 keře 3N Kamenitá kyselá dubová bučina BK 6 DBZ 3 JD 1 LP (BO) 0, S Svěží dubová bučina BK 6 DBZ 3 LP 1 JD HB 1,12 14 Celkem 8, Porovnání přirozené a současné skladby lesa Zkratka Název dřeviny Současné zastoupení (ha) Současné zastoupení (%) Přirozené zastoupení (ha) Přirozené zastoupení (%) Jehličnany BO borovice lesní 0,12 1,5 1,38 17,1 JD jedle bělokorá 0,10 1,3 MD modřín opadavý 1,11 13,8 SM smrk ztepilý 2,02 25,1 0,01 0,1 7

8 BK buk lesní 2,83 35,1 3,89 48,3 BR bříza bělokorá 0,17 2,1 0,13 1,6 DBZ dub zimní 0,87 10,8 1,96 24,3 HB habr obecný 0,49 6,1 0,46 5,7 JIV vrba jíva 0,04 0,5 KL javor klen 0,06 0,7 LP lípa srdčitá 0,13 1,6 0,13 1,6 OL olše lepkavá 0,03 0,4 OS topol osika 0,18 2,2 TP topol bílý 0,01 0,1 Celkem 8, , Pozn.: Přirozená druhová skladba byla odvozena dle Plívy 1971, současná druhová skladba byla stanovena kvalifikovaným odhadem dle aktuálního stavu lesa. V přírodní památce jsou vymezeny tyto lesní dílčí plochy: Plocha 1 stará bučina stará bučina, ve stromovém patře převažuje BK, hojně SM, MD a DBZ, keřové patro místy vyvinuto, tvoří jej zmlazující dřeviny, především BK, bylinné patro částečně vytvořeno, převládá ostřice chlupatá, strdivka jednokvětá a svízel vonný. Plocha 2 dubohabřina v západní části karpatská dubohabřina, ve stromovém patře převládá HB, přimíšeny jsou DBZ, SM, OL, KL, keřové patro je tvořeno zmlazujícími dřevinami, bylinné patro je dobře vyvinuto, pestré, dominuje v něm ostřice chlupatá, dále jsou zastoupeny druhy plicník tmavý, svízel vonný, ptačinec velkokvětý, vraní oko čtyřlisté, pitulník horský, bažanka vytrvalá, kapraď samec atd. Plocha 3 les ve východní části převážně jehličnatý les s převahou SM, hojně přimíšen MD, vzácněji listnáče BK a DBZ, keřové patro téměř chybí, částečně zachováno bylinné patro mezofilního listnatého lesa. Plocha 4 smrčina s bukovým podrostem porosty s převahou SM, místy přimíšen BK, vtroušen DBZ, hojně přirozené zmlazení BK, bylinné patro je částečně zachováno, hojně se vyskytují ostřice chlupatá a strdivka jednokvětá, ve světlinách bez náletu se šíří třtina křovištní a netýkavka malokvětá. Plocha 5 paseky s náletem listnatých dřevin paseky s hojným náletem s převahou BK a hojným zastoupením HB, vzácněji se vyskytují LP, DBZ a BR, na nezarostlých plochách se vyskytuje ruderální bylinná vegetace, hojně třtina křovištní, sítina rozkladitá, ostružiník a ostřice třeslicovitá. Plocha 6 nálet pionýrských dřevin v bývalém lomu opuštěný pískovcový lom s náletem pionýrských dřevin, převládá OS, hojně jsou přimíšeny BR a BO. Příloha T1 (Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich) Příloha M3 (Mapa dílčích ploch a objektů) Příloha M4 (Lesnická mapa typologická) Příloha M5 (Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů) 8

9 2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Rybníky, vodní nádrže a toky nejsou součástí přírodní památky Základní údaje o útvarech neživé přírody Významnou součástí neživé přírody jsou čtyři větší pískovcovo-slepencové útvary umístěné v řadě za sebou. Na největší pískovcové skále při východním okraji území, pojmenované Velká skála, se přirozeným větráním vyvinula malá puklinová jeskyňka a větrnou erozí její severní stěny se vytvořily skalní voštiny aerocysty. Jednotlivé geologické útvary jsou vymezeny jako body tvořící dílčí plochu 7. Příloha M3 (Mapa dílčích ploch a objektů) Základní údaje o nelesních pozemcích Nelesní pozemky nejsou součástí přírodní památky. 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Území přírodní památky Budačina bylo v minulosti lesnicky využíváno, o čemž svědčí hojné zastoupení nepůvodních jehličnatých dřevin, především smrku ztepilého a modřínu opadavého a zjednodušená prostorová struktura lesa. Přesto se na většině území dochovaly původní listnaté lesy s převahou buku lesního a hojným výskytem dubu zimního. V předchozím plánu péče na období jsou navržena vhodná opatření v podobě odstraňováni nepůvodních jehličnatých dřevin především smrku a modřínu, podpory přirozeného zmlazení listnatých dřevin a ponechávání části odumírající a odumřelé dřevní hmoty s cílem vytvoření pralesovitého porostu s přirozenou druhovou skladbou i prostorovou strukturou. Navržené zásahy v podobě redukce smrku a uvolnění přirozeného zmlazení buku byly na některých místech v západní části území provedeny. Ve staré bučině (dílčí plocha 1) s příznivou dřevinnou skladbou je žádoucí nezasahovat, na místech s hojným výskytem nepůvodních jehličnanů je třeba provádět jejich citlivou redukci bez vzniku holin a způsobení výrazných změn v lesních porostech. Na plochách s převahou smrku a hojným přirozeným zmlazením buku (dílčí plocha 3) je zapotřebí postupně odstranit nepůvodní jehličnany a podporovat přirozenou obnovu listnatého lesa. V předchozím plánu péče bylo vhodně navrženo načasování těžebních prací na zimní období. Letní těžbou a odstraňováním dřevní hmoty by mohlo docházet k rušení hnízdícího ptactva a odvozu dřeva obsahujícího vývojová stádia xylofágního hmyzu, zimní těžba po zámrzu půdy je také šetrnější k půdnímu povrchu a snižuje možnost půdní eroze. 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Na lokalitě se nepředpokládá žádný významný konflikt zájmů mezi jednotlivými předměty ochrany. V případě, že by ke konfliktu zájmů přece jen došlo, je třeba upřednostnit ochranu pískovcovo-slepencových skalních útvarů a společenstva bučin. 9

10 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 1 lesy zvláštního 0Z, 3B, 3N, 3S určení Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin SLT Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) 0Z, 3B, 3N, 3S BK 6, DBZ 2, HB 1, LP, JD, DB, JL, JV (BR, DB) Porostní typ A Porostní typ B Porostní typ C bukový, habrový smrkový Základní rozhodnutí Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) podrostní podrostní, popř. násečný nebo holosečný Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 150 nepřetržitá Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty Podpora přirozené druhové skladby a struktury porostů. Redukce nežádoucího SM, změna druhového složení na porosty blížící se přirozené druhové skladbě. Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií Přirozená obnova Kombinovaný - přirozená obnova, v případě nedostatečného přirozeného zmlazení možná umělá obnova. Umělou obnovu lesa provádět vhodným sadebním materiálem, nejlépe místního původu. Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu Přirozené zmlazení V maximální možné míře využít přirozeného zmlazení původních dřevin, v případě potřeby možné doplnit jamkovou sadbou BK, DBZ, HB, LP, JD, DB, JL a JV, meliorační dřeviny 70%. Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) SLT druh dřeviny komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově 0Z, 3B, 3N, 3S BK 7, DBZ 2, HB, LP, JD, DB, JL, JV Výsadba pouze v případě nedostatečného přirozeného zmlazení uvedených dřevin. 10

11 Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií Nárosty je možné chránit nátěry Ochrana proti okusu zvěří natěry, proti okusu zvěře. oplocenkami, plasty nebo oplůtky. Ochrana proti buřeni vyžínáním. Při výchově mladých porostů je třeba se zaměřit na redukci nepůvodních dřevin, především SM, MD. Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií Ponechávat doupné stromy i odumřelou dřevní hmotu. Těžbu a vyklizování vytěžené dřevní hmoty je třeba provádět za vhodných klimatických podmínek (sucho, namrzlo) a zabránit vjíždění těžké techniky do porostů. Především na prudších svazích zvolit šetrnou přibližovací technologii (kůň, lanovka), aby nedocházelo k nadměrné erozi půdy a odírání stromů. Případné odřené stromy po těžbě a přibližování je nutné okamžitě zatřít prostředkem proti houbovému onemocnění. Těžbu a vyklizování vytěžené dřevní hmoty je třeba provádět za vhodných klimatických podmínek (sucho, namrzlo). Případné odřené stromy po těžbě a přibližování je nutné okamžitě zatřít prostředkem proti houbovému onemocnění. Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií Ponechávat neškodící souše, zlomy i vývraty. Poznámka Příloha M4 (Lesnická mapa typologická) Příloha M5 (Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů) b) péče o rostliny - základním předpokladem pro zachování většiny původních druhů rostlin v přírodní památce je ochrana lesních společenstev, v nichž se vyskytují. Hlavním cílem ochrany by mělo být udržení či zlepšení dřevinné skladby lesa, zejména redukce nepůvodních jehličnanů, jako jsou smrk ztepilý a modřín opadavý, které vytváří jiné prostředí než původní listnaté dřeviny (např. odlišné zastínění, odlišné složení a ph opadu), což většině autochtonních druhů rostlin nevyhovuje. - je třeba udržovat přiměřené stavy spárkaté zvěře, v případě jejího přemnožení hrozí v důsledku okusu narušení přirozené obnovy lesních společenstev - v případě hojného šíření nepůvodní netýkavky malokvěté, je možné provádět její likvidaci vytrháváním celých rostlin i s kořenovým systémem. Vhodným termínem je červen, před vysemeněním netýkavky. Vytržené rostliny je třeba soustřeďovat na kupy a následně je odstranit z rezervace. c) péče o živočichy - pro vývoj xylofágního hmyzu je třeba v lese ponechávat vývraty, zlomy, odumřelé pařezy a souše k zetlení, jsou jeho vhodným úkrytem a zimovištěm. Dutiny v suchých stromech 11

12 a pahýlech jsou mimo to vhodným místem k hnízdění mnohých druhů ptáků. - zachování vhodné dřevinné skladby bučin je důležité nejen pro rostliny, ale také pro některé druhy hmyzu vázané na tento biotop. - na celém území přírodní památky je nežádoucí provádět těžbu, vyklizování a odvoz dřevní hmoty ve vegetační sezóně v období od do z důvodu rušení živočichů (především ptáků) při jejich reprodukci a případného oslabení populací xylofágního hmyzu odvozem dřeva s jejich snůškami. - na území přírodní památky Budačina je možné vyvěšovat budky pro ptáky a netopýry, ty jsou vhodnou kompenzací úbytku přirozených dutin ve starých stromech v důsledku lesní těžby. Budky je třeba pravidelně čistit (na podzim) a průběžně obnovovat. d) péče o útvary neživé přírody - pískovcovo-slepencové útvary není třeba udržovat žádnými managementovými zásahy Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území a) lesy Na dílčích plochách 1-6 definovaných v kapitole jsou uvedeny všechny způsoby hospodaření vhodné pro péči o lesní společenstva. Podrobný výčet a formulování doporučených a plánovaných zásahů v lesních porostech obsahuje příloha TI (Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich). Příloha T1 ((Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich)) Příloha M3 (Mapa dílčích ploch a objektů) b) útvary neživé přírody Pískovcovo-slepencové útvary vymezené jako dílčí plocha 7 není třeba udržovat. Příloha M3 (Mapa dílčích ploch a objektů) 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností V ochranném pásmu vymezeném jako 50 metrů široké území podél hranice přírodní památky se navrhuje uplatňovat přírodě blízké způsoby obhospodařování lesů: - obnova lesních porostů s přirozenou dřevinnou skladbou by měla být prováděna zejména podrostním způsobem s využitím přirozeného zmlazení dřevin. V porostech s převahou geograficky nepůvodních druhů, jako jsou především smrk a modřín je možné provádět obnovu násečným popř. i holosečným způsobem. Je však třeba upřednostnit menší obnovní prvky před obnovou většího rozsahu. - nežádoucí je výsadba nepůvodních druhů dřevin, zvláště smrku a modřínu Zaměření a vyznačení území v terénu Hranice přírodní památky je v terénu vyznačena třemi hraničními tabulemi (v západní, jihovýchodní a severní části) a hraničním pruhovým značením. Pro období platnosti plánu péče se navrhuje: - průběžná kontrola stavu hraničníků a hraničního pruhového značení, které vymezují v terénu hranici území, jejich údržba a doplnění 12

13 - průběžná kontrola a výměna chybějících nebo poškozených hraničních tabulí vyznačujících přírodní památku 3.4. Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území V období platnosti plánu péče se nenavrhují žádné změny hranic přírodní památky a jejího ochranného pásma ani žádná jiná administrativně-správní opatření. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Lokalita je v současnosti využívána turisticky i k horolezecké činnosti. Plocha určená k táboření a rozdělávání ohně se nachází pouze ve spodní části lomu v západní části území. Na jiných místech v přírodní památce by mělo být táboření a budování ohnišť zakázáno z důvodu znečišťování území odpadky a možného vzniku požáru. V případě opakovaného zjištění táboření a rozdělávání ohně na nepovolených místech je možné na přístupových cestách umístit cedule se zákazem této činnosti. Horolezecká činnost není na lokalitě příliš intenzivní, proto v současné době nedochází k vážnějšímu poškozování sklaních útvarů a tato činnost není na lokalitě zakázána. Pokud bude na lokalitě zjištěno významnější poškození sklaních útvarů v důsledku horolezectví, je možné tuto činnost zakázat. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Informační tabuli umístěnou při jihovýchodním okraji území je vhodné udržovat v dobrém stavu, je možné zvážit umístění druhé informační tabule s uvedením předmětů ochrany a základními pravidly chování na území přírodní památky do spodní části lomu v blízkosti přístřešku pro turisty. Vhodné je též zachovat Spáčilovu naučnou stezku. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring Na území přírodní památky je vhodné zabezpečit průzkum, výzkum a monitoring v následujících oblastech: - inventarizace flóry a vegetace - inventarizace klíčových skupin hmyzu (především řády Coleoptera, Lepidoptera) - inventarizační průzkum obratlovců (především ptáků, netopýrů) 13

14 4. Závěrečné údaje Plán péče o přírodní památku Budačina na období Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy inventarizace hlavních předmětů ochrany 3 IP vyvěšování budek pro ptáky a netopýry a jejich údržba likvidace netýkavky malokvěté vytrháváním údržba hraničních tabulí, pruhového značení a hraničníků údržba a umístění informační tabule Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) N á k l a d y c e l k e m (Kč) Použité podklady a zdroje informací Grulich V., 2012: Červený seznam cévnatých rostlin České republiky: třetí vydání Preslia 84: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., 2001: Katalog biotopů České republiky. - Agentura ochrany přírody krajiny ČR, Praha. Chytrý M., 2013: Vegetace České republiky. 4., Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. Mackovčin P., Jatiová M. a kol., 2002: Chráněná území ČR Zlínsko, svazek II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha. Ministerstvo životního prostředí, 2006: Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Planeta XIV, 9/2006, Praha. Podešva Z.: Chráněná území Zlínského kraje. URL: ( ). Schneider J., 2004: Plán péče o přírodní památky Budačina na období Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.] Vyhláška č. 395/1992 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Mapové podklady Katastrální mapa - Mapový podklad ÚKM ZK - Polohopis informativního charakteru odvozen z katastrální mapy. WMS - Ortofoto Český úřad zeměměřický a katastrální. WMS - ZM25 Český úřad zeměměřický a katastrální. 14

15 4.3 Seznam používaných zkratek V textu plánu péče jsou použity následující zkratky: zkratka obsah zkratky předpis definující zkratku EVL evropsky významná lokalita IP inventarizační průzkum IUCN světový svaz ochrany přírody KN katastr nemovitostí LHC lesní hospodářský celek LHO lesní hospodářská osnova LHP lesní hospodářský plán LS lesní správa OP ochranné pásmo PK pozemkový katastr PO ptačí oblast SLT soubor lesních typů ZCHÚ zvláště chráněné území 4.4 Plán péče zpracoval: RNDr. Vojtěch Sedláček Sušice Moravská Třebová V Moravské Třebové dne

16 5. Obsah 1. Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje Údaje o lokalizaci území Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Výměra území a jeho ochranného pásma Překryv území s jinými chráněnými územími Kategorie IUCN Předmět ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Hlavní předmět ochrany současný stav Předmět ochrany EVL anebo PO, se kterými je ZCHÚ v překryvu Cíl ochrany 4 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské 5 činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Základní údaje o útvarech neživé přírody Základní údaje o nelesních pozemcích Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území 9 a závěry pro další postup 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 9 3. Plán zásahů a opatření Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma 12 včetně návrhu zásahů a přehledu činností 3.3. Zaměření a vyznačení území v terénu Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Návrhy na vzdělávací využití území Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring Závěrečné údaje Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody 14 podle jednotlivých zásahů (druhů prací) 4.2 Použité podklady a zdroje informací Seznam používaných zkratek Plán péče zpracoval 15 16

17 Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy Tabulky: Mapy: Příloha T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich (Tabulka k bodu a k bodu 3.1.2). Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů Příloha M4 - Lesnická mapa typologická Příloha M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 17

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Salašské pěnovce návrh na vyhlášení

Salašské pěnovce návrh na vyhlášení Plán péče o přírodní památku Salašské pěnovce návrh na vyhlášení na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP BOHÁŇKA Č.1 I. Textová část a) postup při pořízení změny územního plánu Návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Boháňka byl zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce Boháňka ze dne

Více

Přírodní rezervace Chropotínský háj Plán péče na období 2015-2024. Plán péče. přírodní rezervaci. Chropotínský háj. (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb.

Přírodní rezervace Chropotínský háj Plán péče na období 2015-2024. Plán péče. přírodní rezervaci. Chropotínský háj. (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb. Plán péče o přírodní rezervaci Chropotínský háj (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb.) na období 2015-2024 1 M1: Orientační mapka 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1. Základní identifikační údaje

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1095 Kategorie: přírodní rezervace Název: Mýto Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & obecní lesy Svitavska Průvodce exkurzí na téma PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Lesy Města Březová nad Svitavou, lesy

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice

Více

LHC Obecní lesy Čížkov

LHC Obecní lesy Čížkov LHC Obecní lesy Čížkov Plzeňský lesprojekt, a.s. TEXTOVÁ ČÁST LHP LHC Obecní lesy Čížkov Platnost 1. 1. 2012 31. 12. 2021 OBSAH 1. Všeobecné údaje... 3 1.1. Označení LHC, identifikace vlastníka... 3 1.2.

Více

Náležitosti projektu založení lesního porostu

Náležitosti projektu založení lesního porostu Příloha č. 2 k NV č. 185/2015 Sb. Náležitosti projektu založení lesního porostu A. Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu I. Identifikace žadatele: a) je-li fyzickou osobou 1. jméno,

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

3.1. Lesní hospodářství

3.1. Lesní hospodářství 3.1. Lesní hospodářství Charakteristika problematiky Lesy jsou v CHKO Jizerské hory nejvýznamnějším přírodním fenoménem a pokrývají 2/3 plochy CHKO. V severní části se dochovaly rozsáhlé komplexy přírodních

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh:

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh: Systém náležité péče obce Dolany uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, štěpka, větve) vytěžené na pozemcích obce dle Nařízení EU č. 995/2010 I. Právní předpisy týkající

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRNO ODDĚLENÍ EKOLOGIE LESA Lidická 25/27, 657 20 BRNO SEBRANÉ SPISY PROJEKTU VAV 610/6/02 SVAZEK 3 ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 715/68/2014 NEMOVITOST: Pozemky, zapsané na LV č. 3877 pro k.ú. Hořejší Vrchabí a obec Vrchlabí, vedené u KP Trutnov Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Popovické rybníky (návrh na vyhlášení)

Popovické rybníky (návrh na vyhlášení) Plán péče o přírodní památku Popovické rybníky (návrh na vyhlášení) na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

Návrh. Plán péče o přírodní památku Hustířanský les

Návrh. Plán péče o přírodní památku Hustířanský les Návrh Plán péče o přírodní památku Hustířanský les na období (2013-2033) na období 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 1. Základní údaje

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 15.01.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 15.01.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 6 V Y H L Á Š K A ministerstva životního

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Z ALECKÝ POSUDEK č. 5-4/2012 o obvyklé (tržní) ceně nemovitostí: - spoluvlastnický podíl id. ¼ nemovitostí zapsaných na LV 3180, tedy pozemků parc. č. 2608/12 a 2701/30, k.ú. Bučovice, - spoluvlastnický

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

U H L Í Ř S K Ý V R C H

U H L Í Ř S K Ý V R C H PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2009-2018 PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU U H L Í Ř S K Ý V R C H Ing. Jiří Wimmer České Budějovice 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

Znalecký posudek č. 844/47/2008

Znalecký posudek č. 844/47/2008 Znalecký posudek č. 844/47/2008 o ceně p.č. 279/1 a p.č. 280, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na LV č. 252 pro obec Barchov a katastrální území Barchov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3363/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3363/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3363/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Svatoslav u Tišnova, obec Svatoslav, okres Brno-venkov: pozemků parc. č. 513, 991, 992, 995, 996, 1070, 1071, 1151, 1161, 1441,

Více

Příloha č.11- TECHNOLOGICKÁ KARTA OBNOVY POROSTU 524 E 9

Příloha č.11- TECHNOLOGICKÁ KARTA OBNOVY POROSTU 524 E 9 Příloha č.11- TECHNOLOGICKÁ KARTA OBNOVY POROSTU 524 E 9 ROZDĚLENÍ DECÉNIÍ (LHC Hořice): Současné decénium: 1.1.2008-31.12.2017(2013-2017) Následující decénium: 1.1.2018-31.12.2027 Lesní správa: Hořice

Více

LHP. I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa

LHP. I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa LHP I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa I. Zákonné normy a předpisy vztahující se k vyhotovení LHP (LHO) A)

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lounín CZ0210011 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lounín Kód lokality: CZ0210011 Kód lokality v ÚSOP: 2564

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití Schválené

Více

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc SORTIMENTACE DŘÍVÍ Sestavil: Ing. Jiří Franc dohoda dodavatele a odběratele je vždy nadřazena obecně přijatým předpisům 2 Měření a sortimentace dříví v ČR do 31.3.1997 vycházelo měření z původních národních

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH

1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH 1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH Územní plán Vělopolí je zpracován na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem, Obcí Vělopolí a zhotovitelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s r.o.,

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Ocásek návrh na vyhlášení

Ocásek návrh na vyhlášení Plán péče o přírodní rezervaci Ocásek návrh na vyhlášení na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální rozvoj

Více

Vladislav Rašovský vladislav.rasovsky@ukzuz.cz. REGULOVANÉ ŠKODLIVÉ ORGANIZMY vázané na DOM Brno, 24.2.2016

Vladislav Rašovský vladislav.rasovsky@ukzuz.cz. REGULOVANÉ ŠKODLIVÉ ORGANIZMY vázané na DOM Brno, 24.2.2016 Vladislav Rašovský vladislav.rasovsky@ukzuz.cz REGULOVANÉ ŠKODLIVÉ ORGANIZMY vázané na DOM Brno, 24.2.2016 Anoplophora glabripennis - kozlíček Coleoptera, Cerambycidae - Asia long-horn beetle - 36 druhů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1001/180/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1001/180/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1001/180/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, spoluvl. podíl id. 1/2 na pozemcích st.p.č. 118, p.č. 805/3, 833/2, 864/2, 867/1, 867/5, 868, 869/1, 869/3, 874/1, 874/2, 875,

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Habrová seč Předměty

Více

6 Správa Národního parku České Švýcarsko

6 Správa Národního parku České Švýcarsko 6 Správa Národního parku České Švýcarsko Správa NP České Švýcarsko byla zřízena k 1. 1. 2000 zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko a zřizovací listinou - rozhodnutím ministra

Více

Plán péče pro přírodní památku OCÁSEK

Plán péče pro přírodní památku OCÁSEK Ing. Jiří Schneider, Ph.D., S-Atelier, Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00, Brno Plán péče pro přírodní památku OCÁSEK na období

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 698/04/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 698/04/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698/04/16 o ceně nemovitosti - pozemků uvedených na LV č.369 a č.511 v k.ú.načešice a pozemků uvedených na LV č.187, č.346 a č.375 v k.ú.kostelec u Heřmanova Městce Objednavatel znaleckého

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ0213818 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ0213818 Kód lokality v ÚSOP: 2572

Více

Syntaxonomie jehličnatých lesů obecně

Syntaxonomie jehličnatých lesů obecně Syntaxonomie jehličnatých lesů obecně Erico-Pinetea Erico-Pinion Pulsatillo-Pinetea sylvestris Cytiso ruthenici-pinion sylvestris Vaccinio-Piceetea Dicrano-Pinion Piceion excelsae Pinion mugo Athyrio alpestris-piceion

Více

Plán péče o přírodní památku ROKYCANSKÁ STRÁŇ

Plán péče o přírodní památku ROKYCANSKÁ STRÁŇ Plán péče o přírodní památku ROKYCANSKÁ STRÁŇ na období 2011-2020 Zpracovatel: Petr Kraft Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Dle rozdělovníku. Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Dle rozdělovníku. Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10 ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 7. srpna 2015 69621/ENV/14

Více

Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu ing.josef Topka text zpracovaný pro časopis Lesnická práce

Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu ing.josef Topka text zpracovaný pro časopis Lesnická práce Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu ing.josef Topka text zpracovaný pro časopis Lesnická práce Zalesňování zemědělských půd a ostatních ploch pro zemědělské obhospodařování nevhodných, probíhalo

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Újezdecký les CZ0724087

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Újezdecký les CZ0724087 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Újezdecký les CZ0724087 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Újezdecký les Kód lokality: CZ0724087 Kód lokality

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 1284 Kategorie: PP Název: Muckovské vápencové lomy Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022 Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru na období 20-2022 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název U Branického pivovaru Kategorie

Více

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula Xylotomie (nauka o struktuře a vlastnostech dřeva) Dřevo (z technického hlediska) = lignifikované vodivé pletivo kmenů stromů (deuteroxylém) vznikající dostředivým dělením buněk kambia. Kmeny manoxylické:

Více