Plán péče o přírodní památku Budačina. na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025"

Transkript

1 Plán péče o přírodní památku Budačina na období

2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2436 kategorie ochrany: přírodní památka název území: Budačina druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: vyhláška orgán, který předpis vydal: Okresní národní výbor Gottwaldov číslo předpisu: datum platnosti předpisu: datum účinnosti předpisu: Údaje o lokalizaci území kraj: okres: obec s rozšířenou působností: obec s pověřeným obecním úřadem: obec: katastrální území: Zlínský kraj Zlín Otrokovice Napajedla Halenkovice Halenkovice Příloha M1 (Orientační mapa s vyznačením území) 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Katastrální území: Halenkovice číslo parcely (KN) číslo parcely (PK) druh pozemku dle KN způsob využití pozemku dle KN číslo listu vlastnictví výměra parcely výměra parcely celková dle KN (m 2 ) v ZCHÚ (m 2 ) 3512/6 lesní pozemek les jiný než hospodářský Celkem Příloha M2 (Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma) Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ. 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku ZCHÚ plocha v ha lesní pozemky 8,0558 vodní plochy OP plocha v ha Způsob využití pozemku zamokřená plocha rybník nebo nádrž vodní tok ZCHÚ plocha v ha 2

3 trvalé travní porosty orná půda ostatní zemědělské pozemky ostatní plochy zastavěné plochy a nádvoří plocha celkem 8,0558 neplodná půda ostatní způsoby využití 1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími národní park: chráněná krajinná oblast: jiný typ chráněného území: Natura 2000 ptačí oblast: evropsky významná lokalita: 1.6 Kategorie IUCN III. - přírodní památka 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ ne ne ne ne CZ Chřiby Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Předmětem ochrany je skupina pískovcových skal s jeskyní v délce 5 metrů, o výšce 3 metrů a šířce asi 1,5 metru Hlavní předmět ochrany současný stav A. útvary neživé přírody útvar geologická charakteristika popis útvaru skupina pískovcových skal přirozené skalní výchozy pískovcovoslepencových lavic lukovských vrstev soláňského souvrství račanské jednotky magurského flyše čtyři větší pískovcovo-slepencové skalní útvary, přirozeným zvětráváním vznikla v hlavní skále malá puklinová jeskyně, větrnou erozí se na severní straně hlavní skály vytvořily aerocysty - skalní voštiny 1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, se kterými je ZCHÚ v překryvu A. typy přírodních stanovišť kód a název typu přírodního stanoviště podíl plochy v ZCHÚ (%) popis biotopu typu přírodního stanoviště 3

4 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 74 Květnaté bučiny s převahou buku lesního (Fagus sylvatica), přimíšen je dub zimní (Quercus petraea agg.), modřín opadavý (Larix decidua) a smrk ztepilý (Picea abies), vzácně jsou vtroušeny habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), bříza bělokorá (Betula pandula) a borovice lesní (Pinus sylvestris), keřové patro tvoří zmlazující dřeviny, především buk lesní (Fagus sylvatica), v bylinném patře jsou hojněji zastoupeny ostřice chlupatá (Carex pilosa), svízel vonný (Galium odoratum) a strdivka jednokvětá (Melica uniflora), místy je bylinné patro slabě vyvinuto. B. evropsky významné druhy a ptáci Nejsou předmětem ochrany. 1.9 Cíl ochrany Dlouhodobým cílem ochrany na tomto zvláště chráněném území je: a) zachování pískovcových skalních útvarů b) ochrana květnaté bučiny, udržení vhodné dřevinné skladby lesa nebo její zlepšení c) obnova autoregulačních funkcí přírody a vyloučení nevhodných lidských zásahů d) eliminace ruderálních a invazních druhů rostlin 4

5 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Přírodní památka Budačina se nachází ve východní části Chřibů, v nadmořské výšce 315 až 375 m, v závěru Kudlovické doliny, asi 8 km severozápadně od obce Kudlovice. Tvoří ji pískovcové skalní útvary a opuštěný lom obklopené lesem s převahou buku lesního. Jednotlivé skály jsou umístěny v řadě za sebou a jsou součástí postupně stoupajícího hřbetu ke kótě Krásná hora (389 m). Geologicky náleží skalní výchozy pískovcovo-slepencových lavic k lukovským vrstvám (paleocén) soláňského souvrství račanské jednotky magurského příkrovu ve flyšovém pásmu Západních Karpat. Skály jsou tvořeny strmě ukloněnými lavicemi psamitů až psefitů. Podle petrografického složení se jedná o středně až hrubě zrnitý pískovec, který je tvořen křemitými a živcovými zrny a lupínky muskovitu. Hrubozrnné pískovce přecházejí místy plynule do drobnozrnných polymiktních slepenců. Slepencové valouny jsou opět nejčastěji z křemene, živce, rohovce a úlomků dalších druhů hornin. Selektivní, patrně větrnou korozí, vznikly na severní stěně Velké skály aerocysty - skalní voštiny, přirozeným zvětráváním se v této skále vyvinula také malá puklinová jeskyňka. Půdním typem je mezotrofní kambizem, místy nevyvinutá, kamenitá, až ranker kambický. Vegetaci přírodní památky tvoří převážně květnaté bučiny svazu Fagion sylvaticae, které v nižších částech svahů při okraji území tvoří místy přechody do karpatských dubohabřin asociace Carici pilosae-carpinetum betuli. Ve stromovém patře převládá buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšen je dub zimní (Quercus petraea agg.), modřín opadavý (Larix decidua) a smrk ztepilý (Picea abies), vzácně jsou vtroušeny habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), bříza bělokorá (Betula pandula) a borovice lesní (Pinus sylvestris), keřové patro tvoří zmlazující dřeviny, především buk lesní (Fagus sylvatica), v bylinném patře jsou hojněji zastoupeny ostřice chlupatá (Carex pilosa), svízel vonný (Galium odoratum) a strdivka jednokvětá (Melica uniflora), ale vyskytují se i další typické druhy mezofilních opadavých listnatých lesů, jak jsou např. mléčka zední (Mycelis muralis), bika bělavá (Luzula luzuloides), violka lesní (Viola reichenbachiana), jestřábník zední (Hieracium murorum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), papradka samičí (Athyrium filix-femina), pitulník horský (Galeobdolon montanum), místy je bylinné patro slabě vyvinuto. V západní části lokality se nachází starý opuštěný pískovcový lom, který je zarostlý náletem pionýrských dřevin s převahou topolu osiky (Populus tremula) a hojným zastoupením borovice lesní (Pinus sylvestris) a břízy bělokoré (Betula pendula). Z druhů zařazených do červeného seznamu cévnatých rostlin byl na vlhkých cestách při okraji území zaznamenán rožec hajní (Cerastium lucorum), na podmáčených místech v lesní světlině v jižní části přeslička největší (Equisetum telmateia) a roztroušeně v bučinách pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides). Podrobné zoologické průzkumy nebyly doposud provedeny. V tůňkách pod přírodní památkou byl zjištěn výskyt skokana hnědého (Rana temporaria). 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti 5

6 a) ochrana přírody Počátky ochrany přírody na území dnešní přírodní památky jsou datovány do roku 1966, kdy byla lokalita vyhlášena vyhláškou Okresního národního výboru v Gottwaldově jako chráněný přírodní výtvor Pískovcové skály a jeskyně Budačina v Halenkovicích. V roce 1991 bylo území přejmenováno vyhláškou Okresního úřadu Zlín na chráněný přírodní výtvor Budačina. V roce 1997 byla lokalita na základě zákona č. 114/1992 Sb. převedena nařízením Okresního úřadu Zlín č. 1/97 do kategorie přírodní památka. Tato ochrana platí na lokalitě až dodnes. Přírodní památka Budačina spadá do evropsky významné lokality Chřiby (CZ ), která byla v roce 2012 vyhlášena nařízením vlády č. 208/2012 Sb. b) lesní hospodářství Dřevinná skladba lesních porostů s hojným zastoupením nepůvodních jehličnanů svědčí o tom, že byla lokalita v minulosti lesnicky využívána. V posledních desetiletích bylo lesnické hospodaření v přírodní památce omezeno především na redukci nepůvodních dřevin, jako jsou smrk ztepilý a modřín opadavý, místy je snaha o přirozenou obnovu bučin. Negativní vlivy: výskyt nežádoucích dřevin vysoké zastoupení nepůvodních jehličnatých druhů dřevin jako jsou především smrk ztepilý a modřín opadavý. Tyto dřeviny byly na lokalitě v minulosti místy vysazeny a negativně ovlivňují druhovou skladbu lesních společenstev. Potenciální ohrožující vlivy: těžba a odstraňování dřevní hmoty odvoz dřeva listnatých dřevin, které může v letním období obsahovat snůšky a larvy xylofágního hmyzu, může negativně ovlivnit jeho populace. Těžbou v jarním a letním období může docházet k rušení hnízdícího ptactva. c) myslivost Přírodní památka je součástí většího lesního celku, který je vhodným biotopem pro spárkatou zvěř, především srnčí a černou zvěř. Lokalita spadá do honitby Kudlovická dolina, kterou v současné době využívají Lesy české republiky. Potenciální ohrožující vlivy: budování zařízení pro přikrmování zvěře způsobují obohacování blízkého okolí živinami a mohou být také zdrojem semen zavlečených ruderálních druhů například v dováženém seně nebo krmivu. přemnožení spárkaté zvěře důsledkem přemnožení spárkaté zvěře bývá značné narušení bylinného patra, což znemožňuje přirozenou obnovu lesa. d) rekreace a sport Při jižním okraji území vede značená turistická cesta a Spáčilova naučná stezka, která byla zřízena v roce 1984 na počest místního rodáka, spisovatele a historika Jindřicha Spáčila. Při jihovýchodním okraji lokality se nachází informační tabule. Ve spodní části bývalého pískovcového lomu byl zbudován přístřešek pro turisty. Pískovcová skála ve východní části přírodní památky je využívána horolezci, o čemž svědčí zajišťovací skoby nabité ve skále. Potenciální negativní vlivy: horolezecká činnost skály mohou být poškozovány horolezeckou činností způsobující jejich narušování a zvýšenou erozi. turistika v důsledku turistické návštěvnosti a táboření může docházet ke znečišťování 6

7 lokality odpadky, poškozování některých míst zvýšeným sešlapem a erozí a budování nových ohnišť a tábořišť. e) těžba nerostných surovin Na území přírodní památky Budačina byla v minulosti prováděna těžba pískovce. Pozůstatkem této činnosti je opuštěný pískovcový lom v západní části území. V současné době již žádná těžba nerostných surovin na lokalitě neprobíhá. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy LHC Buchlovice , LHProjekt Brno a.s. Plán péče pro přírodní památku Budačina na období , Schneider J., 2004 Vyhláška Okresního národního výboru Gottwaldov ze dne , vyhlášení chráněného přírodního výtvoru Pískovcové skály a jeskyně Budačina v Halenkovicích Vyhláška Okresního úřadu Zlín ze dne o zřízení maloplošných chráněných území v kategorii chráněných přírodních výtvorů na území okresu Zlín Nařízení Okresního úřadu Zlín č. 1/97 ze dne o zřízení a vymezení přírodních památek 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Přírodní lesní oblast 36 Středomoravské Karpaty Lesní hospodářský celek / Buchlovice zařizovací obvod Výměra LHC (zařizovacího 8,0558 ha obvodu) v ZCHÚ (ha) Období platnosti LHP (LHO) Organizace lesního hospodářství Lesy české republiky, s.p., LS Buchlovice Nižší organizační jednotka revír Kvasice Přírodní lesní oblast: Soubor lesních Název SLT Přirozená dřevinná skladba Výměra Podíl (%) typů (SLT) SLT (ha) 0Z Reliktní bor BO 9 BŘ 1 DBZ (BK SM) 1, B Bohatá dubová bučina BK 6 DBZ 3 HB 1 JD LP slabě 4,54 56 keře 3N Kamenitá kyselá dubová bučina BK 6 DBZ 3 JD 1 LP (BO) 0, S Svěží dubová bučina BK 6 DBZ 3 LP 1 JD HB 1,12 14 Celkem 8, Porovnání přirozené a současné skladby lesa Zkratka Název dřeviny Současné zastoupení (ha) Současné zastoupení (%) Přirozené zastoupení (ha) Přirozené zastoupení (%) Jehličnany BO borovice lesní 0,12 1,5 1,38 17,1 JD jedle bělokorá 0,10 1,3 MD modřín opadavý 1,11 13,8 SM smrk ztepilý 2,02 25,1 0,01 0,1 7

8 BK buk lesní 2,83 35,1 3,89 48,3 BR bříza bělokorá 0,17 2,1 0,13 1,6 DBZ dub zimní 0,87 10,8 1,96 24,3 HB habr obecný 0,49 6,1 0,46 5,7 JIV vrba jíva 0,04 0,5 KL javor klen 0,06 0,7 LP lípa srdčitá 0,13 1,6 0,13 1,6 OL olše lepkavá 0,03 0,4 OS topol osika 0,18 2,2 TP topol bílý 0,01 0,1 Celkem 8, , Pozn.: Přirozená druhová skladba byla odvozena dle Plívy 1971, současná druhová skladba byla stanovena kvalifikovaným odhadem dle aktuálního stavu lesa. V přírodní památce jsou vymezeny tyto lesní dílčí plochy: Plocha 1 stará bučina stará bučina, ve stromovém patře převažuje BK, hojně SM, MD a DBZ, keřové patro místy vyvinuto, tvoří jej zmlazující dřeviny, především BK, bylinné patro částečně vytvořeno, převládá ostřice chlupatá, strdivka jednokvětá a svízel vonný. Plocha 2 dubohabřina v západní části karpatská dubohabřina, ve stromovém patře převládá HB, přimíšeny jsou DBZ, SM, OL, KL, keřové patro je tvořeno zmlazujícími dřevinami, bylinné patro je dobře vyvinuto, pestré, dominuje v něm ostřice chlupatá, dále jsou zastoupeny druhy plicník tmavý, svízel vonný, ptačinec velkokvětý, vraní oko čtyřlisté, pitulník horský, bažanka vytrvalá, kapraď samec atd. Plocha 3 les ve východní části převážně jehličnatý les s převahou SM, hojně přimíšen MD, vzácněji listnáče BK a DBZ, keřové patro téměř chybí, částečně zachováno bylinné patro mezofilního listnatého lesa. Plocha 4 smrčina s bukovým podrostem porosty s převahou SM, místy přimíšen BK, vtroušen DBZ, hojně přirozené zmlazení BK, bylinné patro je částečně zachováno, hojně se vyskytují ostřice chlupatá a strdivka jednokvětá, ve světlinách bez náletu se šíří třtina křovištní a netýkavka malokvětá. Plocha 5 paseky s náletem listnatých dřevin paseky s hojným náletem s převahou BK a hojným zastoupením HB, vzácněji se vyskytují LP, DBZ a BR, na nezarostlých plochách se vyskytuje ruderální bylinná vegetace, hojně třtina křovištní, sítina rozkladitá, ostružiník a ostřice třeslicovitá. Plocha 6 nálet pionýrských dřevin v bývalém lomu opuštěný pískovcový lom s náletem pionýrských dřevin, převládá OS, hojně jsou přimíšeny BR a BO. Příloha T1 (Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich) Příloha M3 (Mapa dílčích ploch a objektů) Příloha M4 (Lesnická mapa typologická) Příloha M5 (Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů) 8

9 2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Rybníky, vodní nádrže a toky nejsou součástí přírodní památky Základní údaje o útvarech neživé přírody Významnou součástí neživé přírody jsou čtyři větší pískovcovo-slepencové útvary umístěné v řadě za sebou. Na největší pískovcové skále při východním okraji území, pojmenované Velká skála, se přirozeným větráním vyvinula malá puklinová jeskyňka a větrnou erozí její severní stěny se vytvořily skalní voštiny aerocysty. Jednotlivé geologické útvary jsou vymezeny jako body tvořící dílčí plochu 7. Příloha M3 (Mapa dílčích ploch a objektů) Základní údaje o nelesních pozemcích Nelesní pozemky nejsou součástí přírodní památky. 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Území přírodní památky Budačina bylo v minulosti lesnicky využíváno, o čemž svědčí hojné zastoupení nepůvodních jehličnatých dřevin, především smrku ztepilého a modřínu opadavého a zjednodušená prostorová struktura lesa. Přesto se na většině území dochovaly původní listnaté lesy s převahou buku lesního a hojným výskytem dubu zimního. V předchozím plánu péče na období jsou navržena vhodná opatření v podobě odstraňováni nepůvodních jehličnatých dřevin především smrku a modřínu, podpory přirozeného zmlazení listnatých dřevin a ponechávání části odumírající a odumřelé dřevní hmoty s cílem vytvoření pralesovitého porostu s přirozenou druhovou skladbou i prostorovou strukturou. Navržené zásahy v podobě redukce smrku a uvolnění přirozeného zmlazení buku byly na některých místech v západní části území provedeny. Ve staré bučině (dílčí plocha 1) s příznivou dřevinnou skladbou je žádoucí nezasahovat, na místech s hojným výskytem nepůvodních jehličnanů je třeba provádět jejich citlivou redukci bez vzniku holin a způsobení výrazných změn v lesních porostech. Na plochách s převahou smrku a hojným přirozeným zmlazením buku (dílčí plocha 3) je zapotřebí postupně odstranit nepůvodní jehličnany a podporovat přirozenou obnovu listnatého lesa. V předchozím plánu péče bylo vhodně navrženo načasování těžebních prací na zimní období. Letní těžbou a odstraňováním dřevní hmoty by mohlo docházet k rušení hnízdícího ptactva a odvozu dřeva obsahujícího vývojová stádia xylofágního hmyzu, zimní těžba po zámrzu půdy je také šetrnější k půdnímu povrchu a snižuje možnost půdní eroze. 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Na lokalitě se nepředpokládá žádný významný konflikt zájmů mezi jednotlivými předměty ochrany. V případě, že by ke konfliktu zájmů přece jen došlo, je třeba upřednostnit ochranu pískovcovo-slepencových skalních útvarů a společenstva bučin. 9

10 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 1 lesy zvláštního 0Z, 3B, 3N, 3S určení Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin SLT Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) 0Z, 3B, 3N, 3S BK 6, DBZ 2, HB 1, LP, JD, DB, JL, JV (BR, DB) Porostní typ A Porostní typ B Porostní typ C bukový, habrový smrkový Základní rozhodnutí Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) podrostní podrostní, popř. násečný nebo holosečný Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 150 nepřetržitá Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty Podpora přirozené druhové skladby a struktury porostů. Redukce nežádoucího SM, změna druhového složení na porosty blížící se přirozené druhové skladbě. Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií Přirozená obnova Kombinovaný - přirozená obnova, v případě nedostatečného přirozeného zmlazení možná umělá obnova. Umělou obnovu lesa provádět vhodným sadebním materiálem, nejlépe místního původu. Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu Přirozené zmlazení V maximální možné míře využít přirozeného zmlazení původních dřevin, v případě potřeby možné doplnit jamkovou sadbou BK, DBZ, HB, LP, JD, DB, JL a JV, meliorační dřeviny 70%. Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) SLT druh dřeviny komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově 0Z, 3B, 3N, 3S BK 7, DBZ 2, HB, LP, JD, DB, JL, JV Výsadba pouze v případě nedostatečného přirozeného zmlazení uvedených dřevin. 10

11 Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií Nárosty je možné chránit nátěry Ochrana proti okusu zvěří natěry, proti okusu zvěře. oplocenkami, plasty nebo oplůtky. Ochrana proti buřeni vyžínáním. Při výchově mladých porostů je třeba se zaměřit na redukci nepůvodních dřevin, především SM, MD. Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií Ponechávat doupné stromy i odumřelou dřevní hmotu. Těžbu a vyklizování vytěžené dřevní hmoty je třeba provádět za vhodných klimatických podmínek (sucho, namrzlo) a zabránit vjíždění těžké techniky do porostů. Především na prudších svazích zvolit šetrnou přibližovací technologii (kůň, lanovka), aby nedocházelo k nadměrné erozi půdy a odírání stromů. Případné odřené stromy po těžbě a přibližování je nutné okamžitě zatřít prostředkem proti houbovému onemocnění. Těžbu a vyklizování vytěžené dřevní hmoty je třeba provádět za vhodných klimatických podmínek (sucho, namrzlo). Případné odřené stromy po těžbě a přibližování je nutné okamžitě zatřít prostředkem proti houbovému onemocnění. Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií Ponechávat neškodící souše, zlomy i vývraty. Poznámka Příloha M4 (Lesnická mapa typologická) Příloha M5 (Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů) b) péče o rostliny - základním předpokladem pro zachování většiny původních druhů rostlin v přírodní památce je ochrana lesních společenstev, v nichž se vyskytují. Hlavním cílem ochrany by mělo být udržení či zlepšení dřevinné skladby lesa, zejména redukce nepůvodních jehličnanů, jako jsou smrk ztepilý a modřín opadavý, které vytváří jiné prostředí než původní listnaté dřeviny (např. odlišné zastínění, odlišné složení a ph opadu), což většině autochtonních druhů rostlin nevyhovuje. - je třeba udržovat přiměřené stavy spárkaté zvěře, v případě jejího přemnožení hrozí v důsledku okusu narušení přirozené obnovy lesních společenstev - v případě hojného šíření nepůvodní netýkavky malokvěté, je možné provádět její likvidaci vytrháváním celých rostlin i s kořenovým systémem. Vhodným termínem je červen, před vysemeněním netýkavky. Vytržené rostliny je třeba soustřeďovat na kupy a následně je odstranit z rezervace. c) péče o živočichy - pro vývoj xylofágního hmyzu je třeba v lese ponechávat vývraty, zlomy, odumřelé pařezy a souše k zetlení, jsou jeho vhodným úkrytem a zimovištěm. Dutiny v suchých stromech 11

12 a pahýlech jsou mimo to vhodným místem k hnízdění mnohých druhů ptáků. - zachování vhodné dřevinné skladby bučin je důležité nejen pro rostliny, ale také pro některé druhy hmyzu vázané na tento biotop. - na celém území přírodní památky je nežádoucí provádět těžbu, vyklizování a odvoz dřevní hmoty ve vegetační sezóně v období od do z důvodu rušení živočichů (především ptáků) při jejich reprodukci a případného oslabení populací xylofágního hmyzu odvozem dřeva s jejich snůškami. - na území přírodní památky Budačina je možné vyvěšovat budky pro ptáky a netopýry, ty jsou vhodnou kompenzací úbytku přirozených dutin ve starých stromech v důsledku lesní těžby. Budky je třeba pravidelně čistit (na podzim) a průběžně obnovovat. d) péče o útvary neživé přírody - pískovcovo-slepencové útvary není třeba udržovat žádnými managementovými zásahy Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území a) lesy Na dílčích plochách 1-6 definovaných v kapitole jsou uvedeny všechny způsoby hospodaření vhodné pro péči o lesní společenstva. Podrobný výčet a formulování doporučených a plánovaných zásahů v lesních porostech obsahuje příloha TI (Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich). Příloha T1 ((Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich)) Příloha M3 (Mapa dílčích ploch a objektů) b) útvary neživé přírody Pískovcovo-slepencové útvary vymezené jako dílčí plocha 7 není třeba udržovat. Příloha M3 (Mapa dílčích ploch a objektů) 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností V ochranném pásmu vymezeném jako 50 metrů široké území podél hranice přírodní památky se navrhuje uplatňovat přírodě blízké způsoby obhospodařování lesů: - obnova lesních porostů s přirozenou dřevinnou skladbou by měla být prováděna zejména podrostním způsobem s využitím přirozeného zmlazení dřevin. V porostech s převahou geograficky nepůvodních druhů, jako jsou především smrk a modřín je možné provádět obnovu násečným popř. i holosečným způsobem. Je však třeba upřednostnit menší obnovní prvky před obnovou většího rozsahu. - nežádoucí je výsadba nepůvodních druhů dřevin, zvláště smrku a modřínu Zaměření a vyznačení území v terénu Hranice přírodní památky je v terénu vyznačena třemi hraničními tabulemi (v západní, jihovýchodní a severní části) a hraničním pruhovým značením. Pro období platnosti plánu péče se navrhuje: - průběžná kontrola stavu hraničníků a hraničního pruhového značení, které vymezují v terénu hranici území, jejich údržba a doplnění 12

13 - průběžná kontrola a výměna chybějících nebo poškozených hraničních tabulí vyznačujících přírodní památku 3.4. Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území V období platnosti plánu péče se nenavrhují žádné změny hranic přírodní památky a jejího ochranného pásma ani žádná jiná administrativně-správní opatření. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Lokalita je v současnosti využívána turisticky i k horolezecké činnosti. Plocha určená k táboření a rozdělávání ohně se nachází pouze ve spodní části lomu v západní části území. Na jiných místech v přírodní památce by mělo být táboření a budování ohnišť zakázáno z důvodu znečišťování území odpadky a možného vzniku požáru. V případě opakovaného zjištění táboření a rozdělávání ohně na nepovolených místech je možné na přístupových cestách umístit cedule se zákazem této činnosti. Horolezecká činnost není na lokalitě příliš intenzivní, proto v současné době nedochází k vážnějšímu poškozování sklaních útvarů a tato činnost není na lokalitě zakázána. Pokud bude na lokalitě zjištěno významnější poškození sklaních útvarů v důsledku horolezectví, je možné tuto činnost zakázat. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Informační tabuli umístěnou při jihovýchodním okraji území je vhodné udržovat v dobrém stavu, je možné zvážit umístění druhé informační tabule s uvedením předmětů ochrany a základními pravidly chování na území přírodní památky do spodní části lomu v blízkosti přístřešku pro turisty. Vhodné je též zachovat Spáčilovu naučnou stezku. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring Na území přírodní památky je vhodné zabezpečit průzkum, výzkum a monitoring v následujících oblastech: - inventarizace flóry a vegetace - inventarizace klíčových skupin hmyzu (především řády Coleoptera, Lepidoptera) - inventarizační průzkum obratlovců (především ptáků, netopýrů) 13

14 4. Závěrečné údaje Plán péče o přírodní památku Budačina na období Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy inventarizace hlavních předmětů ochrany 3 IP vyvěšování budek pro ptáky a netopýry a jejich údržba likvidace netýkavky malokvěté vytrháváním údržba hraničních tabulí, pruhového značení a hraničníků údržba a umístění informační tabule Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) N á k l a d y c e l k e m (Kč) Použité podklady a zdroje informací Grulich V., 2012: Červený seznam cévnatých rostlin České republiky: třetí vydání Preslia 84: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., 2001: Katalog biotopů České republiky. - Agentura ochrany přírody krajiny ČR, Praha. Chytrý M., 2013: Vegetace České republiky. 4., Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. Mackovčin P., Jatiová M. a kol., 2002: Chráněná území ČR Zlínsko, svazek II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha. Ministerstvo životního prostředí, 2006: Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Planeta XIV, 9/2006, Praha. Podešva Z.: Chráněná území Zlínského kraje. URL: ( ). Schneider J., 2004: Plán péče o přírodní památky Budačina na období Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.] Vyhláška č. 395/1992 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Mapové podklady Katastrální mapa - Mapový podklad ÚKM ZK - Polohopis informativního charakteru odvozen z katastrální mapy. WMS - Ortofoto Český úřad zeměměřický a katastrální. WMS - ZM25 Český úřad zeměměřický a katastrální. 14

15 4.3 Seznam používaných zkratek V textu plánu péče jsou použity následující zkratky: zkratka obsah zkratky předpis definující zkratku EVL evropsky významná lokalita IP inventarizační průzkum IUCN světový svaz ochrany přírody KN katastr nemovitostí LHC lesní hospodářský celek LHO lesní hospodářská osnova LHP lesní hospodářský plán LS lesní správa OP ochranné pásmo PK pozemkový katastr PO ptačí oblast SLT soubor lesních typů ZCHÚ zvláště chráněné území 4.4 Plán péče zpracoval: RNDr. Vojtěch Sedláček Sušice Moravská Třebová V Moravské Třebové dne

16 5. Obsah 1. Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje Údaje o lokalizaci území Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Výměra území a jeho ochranného pásma Překryv území s jinými chráněnými územími Kategorie IUCN Předmět ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Hlavní předmět ochrany současný stav Předmět ochrany EVL anebo PO, se kterými je ZCHÚ v překryvu Cíl ochrany 4 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské 5 činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Základní údaje o útvarech neživé přírody Základní údaje o nelesních pozemcích Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území 9 a závěry pro další postup 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 9 3. Plán zásahů a opatření Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma 12 včetně návrhu zásahů a přehledu činností 3.3. Zaměření a vyznačení území v terénu Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Návrhy na vzdělávací využití území Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring Závěrečné údaje Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody 14 podle jednotlivých zásahů (druhů prací) 4.2 Použité podklady a zdroje informací Seznam používaných zkratek Plán péče zpracoval 15 16

17 Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy Tabulky: Mapy: Příloha T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich (Tabulka k bodu a k bodu 3.1.2). Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů Příloha M4 - Lesnická mapa typologická Příloha M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 17

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Stráž nestátní lesní rezervace ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky

Stráž nestátní lesní rezervace ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky Stráž nestátní lesní rezervace ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky ochranářský plán pro období 2012 2022 autoři: Ing. Daniel Volařík /MENDELU v Brně/, Mgr. Miroslav Janík /ČSOP KOSENKA/ 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ

Více

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Petr Halas Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. halas@geonika.cz Abstract The biodiversity and the forest vegetation

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_381 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Obnova lesních porostů úvod Vyučovací předmět:

Více

Ochranářský plán. Kupsova skála 2010-2020. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

Ochranářský plán. Kupsova skála 2010-2020. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Ochranářský plán Kupsova skála 2010-2020 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Kupsova skála 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov Obec: Vlašim

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační

Více

Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby.

Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. 1 Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Nahrazuje ji hlavně smrk ztepilý. Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Nahrazuje ji hlavně smrk ztepilý.

Více

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11:

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1212-52/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č. 1167 a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr.

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Obora Hvězda CZ0113001 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Obora Hvězda Kód lokality: CZ0113001 Kód lokality

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR cyklus NIL1 Kolektiv pracovníků ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 24. října 2014 dokument je součástí oficiálních výstupů projektu

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje TEXTOVÁ ČÁST ZADAVATEL: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PŘEDKLÁDÁ: EKOTOXA OPAVA S.R.O. Horní

Více

Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL

Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL Plán péče Na období 2011-2020 Ing. Miroslav Mikeska Ph.D. Listopad 2010 PR Modlivý důl - přehledová mapa TopoL 3.11.2010 1 :10000 Plán péče o přírodní rezervaci Modlivý důl

Více

Informace pro Vás 2 INFORMACE

Informace pro Vás 2 INFORMACE Informace pro Vás 2 INFORMCE Přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství Ministerstvo zemědělství podle nařízení vlády poskytuje finanční příspěvky na:

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Lesní vegetace České republiky. Jan Douda

Lesní vegetace České republiky. Jan Douda Lesní vegetace České republiky Jan Douda Vegetace zonální (bučiny, jedlobučiny) azonální (mokřadní olšiny, luhy, rašelinná společenstva, písčiny) extrazonální (smrčiny, xerotermní doubravy) Potenciální

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Volitelný předmět Habituální diagnostika

Volitelný předmět Habituální diagnostika Tomáš Žid tomas.zid@mendelu.cz LDF MENDELU Volitelný předmět Habituální diagnostika Vývoj stavu lesních porostů v České republice a v Evropě Program ICP Forests Vývoj zdravotního stavu porostů strana 2

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ekonomická efektivnost LH

Ekonomická efektivnost LH Ekonomická efektivnost LH Nově vytvořený předmět Úvod do studia předmětu Lektor : Ing Vlastimil Vala, CSc. Zpracoval:Ing Vlastimil Vala, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 Úvod INVENTARIZACE LESŮ jako odborný výraz je naší lesnické veřejnosti dobře známý. Historie inventarizace lesů začala v poválečném období projektem

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 01 lesy zvláštního 0X listnaté dřeviny mimo akát borovice (zvláště BOC) akát 110-200 40 110 40 100-f 30- podrostní,

Více

Vymezení rezervace a její poslání. (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá v okrese žaár nad Sázavou v katastrálním územi Milo~na parcelách

Vymezení rezervace a její poslání. (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá v okrese žaár nad Sázavou v katastrálním územi Milo~na parcelách - 8 - Příloha č. 2 vyhlášky č. 6 /1991 Sb. ~!!~!!EY~~!! - - -~-! -~_B_! g_~_!; _! _ t; _!t; ~-i~i! _2~b~~~~é-E~~m2 Cl. 1 Vymezení rezervace a její poslání (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje EKOTOXA.s.r.o Vytvoření kompleního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.16

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE)

PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE) Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7(1999): 69-75 ISBN: 80-86046-41-9 PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE) The contribution to the distribution of endangered

Více

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY 84/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o lesním hospodářském plánování Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 5 a 27 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o

Více

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé nařízení vlády č. 30/04 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC STAVEBNÍ ÚŘAD. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC STAVEBNÍ ÚŘAD. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC STAVEBNÍ ÚŘAD ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. ČERVEN 2011 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Humpolec, stavební úřad Zpracovatel: IVAN PLICKA

Více

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 197-202 ISBN: 80-86046-75-3 NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK National nature reserve Králický Sněžník František VANĚK 1, Romana PRAUSOVÁ 2 1 František

Více

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. 1, Ing. Tomáš MINX, Ph.D. 2, Prof. Ing. Jaroslav SIMON, CSc. 2 Ústav lesnické botaniky, dendrologie

Více

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Sochová (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Sochová (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody PLÁN PÉČE o přírodní rezervaci Sochová (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023 Objednatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín IČO: 70891320 Zhotovitel: Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE

INFORMACE PRO ŽADATELE INFORMACE PRO ŽADATELE Karlovarský kraj PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Zastupitelstvo Karlovarského

Více

Plán péče o přírodní památku Chyjická stráň

Plán péče o přírodní památku Chyjická stráň Plán péče o přírodní památku Chyjická stráň na období 2013-2022 Zpracoval: Mgr. Michal Gerža Sedloňov 133, 517 91 Deštné v Orlických horách e-mail: gerzamichal@centrum.cz, tel. 776 829 741 1 1. Základní

Více

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen "oblast").

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen oblast). 157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko

157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Strana 1 VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Soňa Patočková Radim Pikner. Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje

Soňa Patočková Radim Pikner. Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje Soňa Patočková Radim Pikner Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje Staré Město 2012 Soňa Patočková Radim Pikner Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje Staré Město 2012 Publikace

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14 Znalecký posudek č. 1/2012 z odvětví zahradnictví Výtisk č. 1 Stránka 1 z 14 A. Úvodní údaje Předmět znaleckého posudku: Posouzení stromů a další zeleně na valu pro komunikaci Malkovského, Praha 18, Letňany.

Více

Plán péče o. Národní přírodní rezervaci Růžák

Plán péče o. Národní přírodní rezervaci Růžák Plán péče o Národní přírodní rezervaci Růžák na období 1. 1. 2006 31. 12. 2016-1 - 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 590

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 ČÍSLO: SM/23/ZK (ev.č. 07/06) ZMĚNA Č. : 4 PLATNÁ OD: 7. 3. 2006 ROZSAH PŮSONOSTI: území Jihočeského

Více

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVACHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI český KRAS 267 18 Karlštejn 85 tel./fax: 311 681 713 311 681 021 ceskras@nature.cz Dle rozdělovn íku NAŠE ZNAČKA 00874/CKl2010/AOPK

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účastníci: Městys stádlec, Stádlec 150, 391 62 Stádlec IČ: 00252930 zastoupený starostou Ing. Milanem Kelichem

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Loupání a ohryz smrkových porostů Příčiny: vysoké stavy jelení zvěře (dančí, mufloní,

Více

Využití DPZ v Národní inventarizaci lesů (NIL2) - potenciál dat GMES/Copernicus

Využití DPZ v Národní inventarizaci lesů (NIL2) - potenciál dat GMES/Copernicus Využití DPZ v Národní inventarizaci lesů (NIL2) - potenciál dat GMES/Copernicus Filip Hájek Forest Management Institute Czech Republic hajek.filip@uhul.cz 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus, 29.

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více