b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem"

Transkript

1 B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP BOHÁŇKA Č.1 I. Textová část a) postup při pořízení změny územního plánu Návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Boháňka byl zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce Boháňka ze dne , které bylo rozšířeno Katastrální území dotčené změnou: Boháňka, Votuz, Chloumek Navrhovaný rozsah změny č. 1 tvoří: 1/ změnu podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití: Nzl plochy zemědělské louky a pastviny 2/ změnu funkčního využití pozemků p. č. 265/2, 268/1, 268/2, 264/2 v k. ú. Boháňka nové návrhové plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura a občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní vybavení. Změna územního plánu č.1 ÚP Boháňka byla pořízena na návrh orgánu státní správy. Změnu č.1 ÚP vypracoval ing. arch. Jiří Kodýtek b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Ze schválené Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR 2008 nevyplývají pro řešené území Změny žádné konkrétní požadavky. Navrženou Změnou nedochází ke změně poměrů souvisejících s využíváním území z hlediska širších vztahů, resp. z hlediska rozvojových záměrů nadmístního významu, z hlediska ploch a koridorů pro stavby dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, z hlediska nadregionálních systémů ekologické stability, z hlediska limitů využití území nadmístního významu. Změnou je reagováno zejména na následující republikové priority: - čl. 14. Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice Změnou je řešena možnost doplnění funkčního využití plochy sad mimo zastavěné a zastavitelné území obce. Toto funkční využití, včetně regulativu, není v platném ÚP obsaženo, jedná se o drobnou změnu. čl. 16. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli v rámci Změny č.1

2 byla provedena revize ÚSES v ÚP Boháňka zejména z důvodu uvedení ÚP do souladu se ZÚR, resp. v rámci širších vztahů; čl. 20 Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině Změnou nejsou vymezovány plochy pro kontroverzní záměry a jsou respektovány hodnoty území především přírodního charakteru. Změnou nejsou dotčeny lokality Natura 2000, EVL ani ptačí oblasti; Návrh Změny je v souladu s PÚR ČR 2008 schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne Území obce Boháňka je řešeno v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR), které byly vydány Usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/22/1564/2011 ze dne a nabyly účinnosti dne Dle ZÚR se území obce Boháňka nachází v území s vyváženým rozvojovým potenciálem (UVRP) a v oblasti krajinného rázu Cidlinsko. Na území obce se dále nachází nadmístní prvky RBC HO55 Boháňské, RK 1255/1,1255/2, RBK RK-HO 26 (Boháňka, červená Třemešná, Hořice, Miletín, Rohoznice), výše uvedené prvky byly koordinovány s následně vydanými ZÚR Změnou jsou respektovány priority pro územní plánování vyplývající ze ZÚR, zejména: 18) zabezpečit ochranu území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a potenciálních migračních tras živočichů Změna (kromě jiného) do ÚPD obce Boháňka přebírá, zpřesňuje a územně koordinuje nadmístní prvky ÚSES dle ZÚR Změna je řešena, s ohledem na skutečnost, že se jedná o nevýznamnou změnu z hlediska urbanistické koncepce a koncepce rozvoje obce, v souladu s ostatními prioritami územního plánování vyplývajícími ze ZÚR. Změnou jsou respektovány priority pro územní plánování vyplývající z převzetí a zpřesnění nadmístních prvků ÚSES: - respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny je řešeno v rámci Změny č.1; - plochy vymezených biocenter a biokoridorů v případě, že jejich současný stav odpovídá cílovému, všestranně chránit Změnou je respektováno;

3 Při zpřesňování vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního významu budou respektována následující základní pravidla ze ZÚR: - u ostatních RBC je třeba dbát především na zachování reprezentativnosti z pohledu zastoupených stanovišť a cílových ekosystémů pro příslušné typy větve regionálního ÚSES a biochor a na zachování alespoň minimální požadované výměry (stanovené individuálně podle reprezentativnosti pro typy biochor a týkající se plochy cílových ekosystémů) Změnou respektováno - u RBK je třeba v maximální možné míře preferovat trasování stanovišti odpovídajícími danému typu větve regionálního ÚSES a dbát na zachování maximální přípustné délky a alespoň minimální požadované šířky, s výjimkami úseků, kde reálné podmínky využití území vymezení v této šířce a případně ani dodržení maximální přípustné délky neumožňují (zejména u úseků regionálních biokoridorů v zastavěných územích sídel) Změnou respektováno; - do os NRBK a RBK je třeba vložit biocentra lokálního významu tak, aby jednotlivé úseky os NRBK a RBK nepřerušené biocentry pokud možno nepřesáhly maximální přípustnou délku Změnou respektováno; - dbát na zachování návaznosti místní úrovně ÚSES na regionální a nadregionální úroveň Změnou respektováno; - ani přechodně nelze do nefunkčních nebo částečně funkčních skladebných částí ÚSES umisťovat funkce, které by znemožnily jejich pozdější realizaci či zabránily uvedení plochy do požadovaného cílového stavu Změnou respektováno; Úkoly pro územní plánování pro ZÚR vymezená veřejně prospěšná opatření (ÚSES): - v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí stabilizovat, zpřesňovat a územně koordinovat vymezený systém ÚSES Změnou respektováno, jsou funkční; Požadavky na koordinaci územně plánovací činnost dotčených obcí ze ZÚR (konkrétně Boháňka): - zastavitelné plochy umisťovat především ve vazbě na zastavěné území Změnou není vymezována nová zastavitelná plocha v rámci zastavěného území; - při pořizování územních plánů respektovat a zohlednit priority územního plánování, stanovené v kapitole Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území v ZÚR Změnou respektováno, viz výše; - zpřesnit a územně stabilizovat prvky územního systému ekologické stability regionálního významu Změnou respektováno, do ÚPD obce jsou Změnou převzaty, zpřesněny a územně koordinovány nadmístní (regionální) prvky ÚSES; ÚP Velký Vřešťov, resp. Změna č.1 není v rozporu s úkoly stanovenými pro typ krajiny lesozemědělské, rovněž je respektována poloha obce v rámci oblasti krajinného rázu 6 Cidlinsko.- Změnou je vymezována zastavitelná plocha v zastavěném území, krajina tak není dotčena, zpřesnění prvků ÚSES nepředstavuje ohrožení krajinného rázu;

4 Změna č. 1 je v souladu se Zásadami územního rozvoje kraje Královéhradeckého kraje. Z hlediska širších vztahů došlo k upřesnění prvků ÚSES regionálního charakteru dle ZÚR, kdy jsou tyto prvky upřesněny na hranicích s obcemi Červená Třemešná, Hořice a Velký Vřešťov: - Červená Třemešná v současnosti platný ÚPO Červená Třemešná, který není v souladu se ZÚR. V současnosti jsou zpracovány průzkumy a rozbory a probíhají práce na přípravě návrhu zadání. ÚP Červená Třemešná bude uveden do souladu s ÚP Boháňka, který je Změnou č. 1 upravován v souladu se ZÚR. Bude koordinován průběh RK 1251/1 a RK H026; - Hořice v současnosti platný ÚPSÚ Hořice není v souladu se ZUR, RK 1251/1 nezasahuje do území řešeného v ÚPSÚ Hořice, přechází z území obce Boháňka do území obce Červená Třemešná, rovněž koridor RH H026 nemá společnou hranici mezi územím Boháňka a Hořice - Velký Vřešťov ÚP Velký Vřešťov vydaný V současnosti se zpracovává Změna č. 1, kterou bude rovněž ÚSES upřesněn v souladu se ZÚR. V rámci budou změn je koordinován průběh RK1255/2; c) vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny), rozšíření druhů ploch s rozdílným způsobem využití se týká nezastavěného území. Plochy sadů či zahrad mohou být vnímány jako krajinotvorné prvky. Plocha nové rozvojové lokality pro občanskou vybavenost se nachází v zastavěném území obce Boháňka, část Skála. Navazuje na místní komunikaci, plochu s funkcí veřejné prostranství a plochy občanského vybavení tělovýchova a sportovní zařízení. Stávající funkce ploch je převážně lesní. Území je charakterizováno rozvolněnou zástavbou bez jednoznačné hmotové struktury. Výrazná stavba v těsné blízkosti horizontu může ovlivnit dálkové pohledy. Změnou funkce plochy by mělo dojít ke vniku na sebe navazující plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura a občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní vybavení. Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické aktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů Priority územního plánování kraje jsou určeny ke konkretizaci cílů a úkolů územního plánování a požadavků na udržitelný rozvoj území v ochraně kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek.

5 Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnota území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚP ČR: Priority územního plánování kraje jsou určeny ke konkretizaci cílů a úkolů územního plánování a požadavků na udržitelný rozvoj území ve vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní turistické a rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje a vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, sociálních a kulturních potřeb). Změna č.1 ÚP Boháňka je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a nekoliduje s politikou územního rozvoje. Důraz byl kladen na hospodárné využití zastavěného území, dokompletaci celkového vybavení území a ochranu krajiny a jejího rázu. Došlo k úpravám podmínek využití pro Ov plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura v souladu s výše uvedenými požadavky při zachování stávajících hodnot území a jeho členění doplnit ve spolupráci s místní samosprávou možnosti využití původně navržených ploch a rozšířit a zkoordinovat jejich požadavky s dopadem na zvyšování kvality života obyvatel, ve změně zejména v oblasti rozvoje kulturních a sociálních potřeb. Nově stanovené podmínky umožní i turistický rozvoj lokality. Byly rovněž provedeny úpravy v podmínkách využití území v částech Nzo plochy zemědělské orné a Nz plochy zemědělské lesní tak, aby byla podrobněji zohledněna problematika ochrany přírody, krajiny a krajinného rázu zamezení vytváření nevhodných objektů mimo stávající plochy. d) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Předmětná Změna není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Při realizaci záměrů je nutno respektovat již zmíněné limity využití vyplývající z právních předpisů, správních rozhodnutí a vlastností území. Veškeré tyto limity, včetně limitů stanovených územním plánem a jeho Změnou č.1 je nutno respektovat v rámci navazujících řízení. e) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č.1 ÚP Boháňka je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, všechna obdržená stanoviska dotčených orgánů souhlasí se změnou č.1 ÚP Boháňka a nebylo tak nutné řešit žádné rozpory.

6 f) údaje o splnění zadání Pokyny pro řešení změny č. 1 ÚP Boháňka, stanovené ve schváleném zadání, byly splněny. g) komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Předmětem změny č.1 ÚP Boháňka je změna funkčního využití území v zastavěné části obce v Ov plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura a tím v nově navržené lokalitě Z 18 a úprava parametrů funkčních ploch: Nzo - plochy zemědělské orné a Nzl - plochy zemědělské louky a pastviny. Změna funkčního využití plochy je navrhována z potřeby vlastníka pozemku. Jedná se o možnost doplnění funkčního využití plochy sad mimo zastavěné a zastavitelné území obce. Toto funkční využití, včetně regulativu není v platném ÚPO obsaženo. Úprava parametrů funkčních ploch Nzo a Nzl je vyvolána požadavky majitelů pozemků pro rozšíření možností využití stávajících nemovitostí. Lokalita označená jako Z 18 s využitím Ov je nově navržena pro výše uvedené užití z důvodů koncentrace vybavení obce a možností víceúčelového využití stávajících ploch a zařízení. Po požáru, který zničil v roce 2011 objekty stávající občanské vybavenosti, vznikla potřeba přehodnocení stávající lokality s možností navržení nové rozvojové lokality v návaznosti na stávající plochy, včetně vytvoření případných podmínek způsobu využití vzhledem k poloze navrhované lokality. Vytvořením této plochy bude umožněno zřízení víceúčelového objektu a tím k soustředění veřejných funkcí do jedné lokality v ploše se nachází vodní plocha, těsně v sousedství je prostor letního kina. Lokalita je dobře dopravně přístupná a umožňuje splnění všech potřebných limitů. Jediným omezením je výška zástavby s ohledem na stávající krajinný ráz a zejména s ohledem na dálkové pohledy. Úprava parametrů funkčních ploch Nzo a Nzl je vyvolána požadavky majitelů pozemků pro rozšíření možností využití stávajících nemovitostí. Změna č.1 ÚP Boháňka je v souladu se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje(dále ZÚR), které byly vydány , a to v míře odpovídající podrobnosti zásad a ve všech jejich částech od stanovení priorit, přes vymezení úkolů úz. plánování pro jednotlivé oblasti a osy vymezené na řešeném území, vymezení ploch a koridorů, upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území, vymezení cílových charakteristik krajiny a koordinaci územně plánovací činností sousedních obcí s ohledem na podmínky obnovy a rozvoje sídelní struktury. V rámci změny č.1 bylo s ohledem na stávající podmínky a s ohledem na znalost místních přírodních, geomorfologických podmínek a s ohledem na stávající systém ekologické stability upřesněno a upraveno trasování a šířka RBK 1255/1 a 1255/2. Trasování bylo změněno minimálně, šířka byla z původních cca 200 m upravena na 50 m, a to ohledem

7 k umístění RBC Boháňské (které zůstalo v souladu s ZÚR), který prochází stávajícím lesním porostem. Ostatní trasy a plochy systému ekologické stability odpovídají zásadám uvedeným v ZÚR. Do plochy nově vymezeného RBC Boháňské byla Změnou č.1 zahrnuta plocha lokálního biocentra vymezeného v ÚP Boháňka. To se nacházelo na místě, kde ZÚR vymezily regionální biocentrum. Tato skutečnost je ve výrokové části Změny č. 1 rovněž řešena. S ohledem na využití potenciálu pro cestovní ruch a jeho celoroční využití řešeného území byla změna provedena pro rozšíření stávajících ploch o nové aktivity. Nové rozšíření rovněž plní požadavek nového umístění objektu pro kulturní, sportovní a společenské vyžití nového umístění. Původní objekt byl s ohledem na jeho poškození požárem demolován a jeho původní umístění bylo s ohledem na jeho napojení na další sportovní a společenské aktivity excentrické. Úpravy řešené ve změně č.1 byly koncepčně řešeny v několika variantách a zejména s ohledem na rozvoj civilizačních hodnot území a s ohledem na upřesnění podmínek řešených ZÚR. Změnou ÚP Boháňka č.1 nejsou ohroženy nemovité kulturní památky zapsané v Úředním seznamu kulturních památek ČR. Nejbližší kulturní památkou je kříž na rozcestí u budovy Obecního úřadu na Boháňce. Grafickou část Odůvodnění Změny tvoří Výkres záborů půdního fondu výřez v měřítku 1: 5000, Výkres širších vztahů v měřítku 1: a Koordinační výkres výřezy, v měřítku 1:5000. h) zpráva o Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na Životní Prostředí Změna č.1 ÚP Boháňka nebude mít vliv na udržitelný rozvoj území. Dotčeným orgánem nebyl uplatněn požadavek na posouzení vlivu Změny č.1 ÚP Boháňka z hlediska vlivu na životní prostředí. i) stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 a sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 zohledněno s odůvodněním závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky nebyly S ohledem na informaci vedenou v kap. h) Odůvodnění, není stanovisko dle 50 odst. 5 stavebního zákona vydáváno. j) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Změnou č.1 ÚP Boháňka nedojde ke změně rozsahu záboru zemědělského půdního fondu. Změnou č.1 ÚP Boháňka dochází ke změně rozsahu záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. Územní plán obce Boháňka změna č.1.

8 Obec Boháňka se nachází 5 km východně od města Hořice a 28 km východně od města Jičína. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Hořice. Turisticky spadá do oblasti Podzvičinska. Katastrální území: Boháňka, celková katastrální výměra obce je 953 ha. Lesy zaujímají zhruba polovinu katastrální výměry obce (470 ha) Pozemkové parcely a navržené změny: 268/1, 265/2 Výměra v m 2 : 5754, 6366 celkem: m 2, 1,21 ha Druh pozemku: lesní pozemek I. Správní rozdělení Majitel: obec Boháňka (Boháňka 27, ) Lesní hospodářský celek: LHO Hořice Část obce: Skála Kategorie: 10 - Les hospodářský Dílec, porost: 43 Ga11, 43Ga7 Zábor pozemků: 0,98 ha - porostní půda, 0,23 ha bezlesí + ostatní půda (lom) Zábor pozemků celkem: 1,21 ha Celková výměra porostní skupiny: 43Ga11-0,66 ha, 43Ga7 0,32 ha Lesní hospodářský plán (LHP): platnost LHO II. Přírodní podmínky Les v intravilánu obce. Porosty se nacházejí na hřbetě Hořického hřebenu. Převážně rovina, povrch tvoří výsypka, v jižní části zatopený lom. Okolní lesní porosty zasahuje svah jihozápadní expozice. Lesní oblast: Klimatické poměry: 23 Podkrkonoší oblast - mírně teplá, okrsek MT11, charakterem je dlouhé léto, teplé a suché, přechodné období krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Geologické poměry: Místy škodí vedle nebezpečných severozápadních větrů i přepadový vítr západní až jihozápadní. Území zasahuje podkrkonošský perm, tvořený komplexem pískovců. V minulosti zde byla prováděna těžba pískovců na stavby i umělecká díla. V jižní části území (43Ga7) je zatopený bývalý lom po těžbě pískovce. Celé území je těžbou pískovce poznamenáno a jedná se tak o horninu pozměněnou skládky, výsypky, cesty, skrývky půdy z lomů apod. Půdní poměry: Půdním typem se jedná o arenickou kambizem, která je pozměněná činností člověka. Půdním druhem písčitá, krupnatá a suchá, s příměsí slepenců

9 Geomorfologické poměry: Demek: Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny, Česká vysočina provincie VI Česká tabule subprovincie VIA Severočeská tabule oblast VIA-2 Jičínská pahorkatina celek VIA-2B Bělohradská pahorkatina podcelek VIA-2B-a Hořický hřbet okrsek Pásmo ohrožení imisemi: D Bioregion: Fytogeografie: Sosiekoregion: Biochora: Nadmořská výška: Klimatické poměry: Stav lesních porostů: Zastoupení dřevin dle LHO: Lesní vegetační stupeň: Soubor lesních typů, SLT: Lesní typ: Přirozená skladba: Evidované lokality: Natura 2000: 1.37 Podkrkonošský, 1.9 Cidlinsko Chrudimský 14b Cidlinská pánev, Hořické chlumy II.10. Jičínská pahorkatina, II mírně teplých členitých pahorkatin m.n.m. oblast - mírně teplá, okrsek MT11, charakterem je dlouhé léto, teplé a suché, přechodné období krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky Převažují smíšené porosty, severovýchodní část jehličnatá a jihovýchodní listnatá s příměsí - nekvalitní; sousední porosty I. generace lesa. Současná dřevinná skladba lesních porostů neodpovídá danému stanovišti 43Ga11 - MD 98, BO2 43Ga5 - BR 95, BO5 3 Dubobukový 3K Kyselá dubová bučina 3K1 Kyselá dubová bučina metlicová BK6, DB3, JD1 VKP - les Význačný biotop se nenachází Územní systém ekologické stability: Stupeň ekologické stability 3 Prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), biocentra a biokoridory nejsou v daném území navrženy Prvky ÚSES v blízkosti území: Lokální biocentrum (LBC) Pod Skalkami k.ú. Velký Vřešťov, plocha 11,0919 ha, funkční, neschválené ÚP. Ekologická funkce: Infiltrační, retence, retardace, akumulace srážkových vod Vodohospodářská funkce: Poškození lesa: 43Ga11 zasahuje PHO II., CHOPAV imise, sníh, vítr, vrcholové zlomy

10 Přehled lesních typů a STG (Skupina typů geobiocénů): Symbol Lesní typ Skupina typů geobiocénů Výměra v ha 3K1 Kyselá dubová bučina metlicová 3AB3 0,98 433, 437 Hospodářský soubor (H.S): 433 Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh (jehličnaté modřínové) 437 Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh (listnaté nekvalitní) Hospodářský soubor Taxační údaje dle LHO: 43 Ga11 Uvolněná kmenovina, vtroušena bříza a klen. Těžba nahodilá. H.S. 433, plocha 0,66 ha, zastoupení dřevin MD 98 BO 2, věk 105, zakmenění 8, obmýtí 120 let, obnovní doba 30 let, % MZD 25% Ga7 Řídká kmenovina. Těžba nahodilá. H.S. 437, plocha 0,32 ha, zastoupení dřevin BR 95 BO 5, věk 65, zakmenění 7, obmýtí 70 let, obnovní doba 20 let, % MZD 25% MD modřín evropský, BO borovice lesní, BR bříza bradavičnatá Dřevinná skladba je nevyhovující odlišnost proti skladbě přirozené. Aktualizace popisu lesních porostů - venkovní šetření 43 Ga11 Zvlněný terén, výsypky po těžbě pískovce. Západní hranici tvoří bývalý zemědělský objekt ve zdevastovaném stavu (drůbežárna). Jižní hranice navazuje na nevyužité opuštěné koupaliště. Severovýchodní hranici tvoří silnice III. třídy a cesta odděluje porost 43 Ga7. Jedná se o nepěstovaný pěstebně zanedbaný etážový porost. Horní etáž věk 109, zakmenění 4, zastoupení dřevin MD 97 BR2 BO1, VJ; modřín poměrně kvalitní Spodní etáž věk 5-20, zakmenění 4, zastoupení dřevin DB20 JŘ20 BR10 AK20, KL20 Okraje porostu jsou dobře zapláštěné a etáže zvyšují stabilitu a odolnost proti pronikání větru Bylinné patro metlice křivolaká, třtina nejvyšší, kapraď samice, lipnice hajní Místy skládka odpadků Stupeň ekologické stability: 3 43 Ga7 Porost je v severovýchodní části ohraničen silnicí III. třídy a bezlesím (105, 106), které slouží jako parkoviště pro návštěvníky letního kina. V jihovýchodní části je zatopený pískovcový lom s leknínem Jedná se o nepěstovaný pěstebně zanedbaný etážový porost. Horní etáž věk 69, zakmenění 3, zastoupení dřevin MD10 BR50 BO20 DB10 AK5, VJ5, VJ Spodní etáž věk 5-20, zakmenění 3, zastoupení dřevin DB20 JŘ50 BR10 MD10, KL10 KŠT + Okraje porostu jsou dobře zapláštěné, dřevinná skladba a etáže zvyšují stabilitu i odolnost proti pronikání větru. Bylinné patro metlice křivolaká, třtina nejvyšší, kapraď samice, lipnice hajní Stupeň ekologické stability: 3 III. Návrh hospodářských opatření 43Ga11 Okamžitá likvidace akátu, redukce jeřábu a maximální podpora dubu. S ohledem na okrajovou bariérovou funkci, porost ponechat bez úmyslného zásahu. Smýtit na dva zásahy

11 clonnou sečí s postupem od JV proti větru s ponecháním kvalitních výstavků modřínu. Zalesnit dubem, bukem, klenem a pěstovat jako les rekreační s ohledem na blízkost koupaliště. Ponechat lesní půdní fond a stavbu uskutečnit na pozemku se stavbou současné zdevastované drůbežárny. 43Ga7 Výběrem odstranit odumřelou a nekvalitní břízu. Podpora kvalitního dubu v podrostu. Ponechat výstavky modřínu. Okraj lesa ponechat jako etážový porost se zaměřením na bariérovou ochranu. IV. Ekologické posouzení vlivu stavby na krajinu a územní systém ekologické stability Proti stavbě Část obce Skála, která se rozkládá na hřbetě Hořického hřebenuje svou polohou vystavena působení větru. Po celém obvodě zástavby je dobře chráněna lesy nebo výsadbami ovocných stromů. Z nejvíce ohroženého západního směru je chráněna lesními porosty. Vlivem odlesnění dojde ke změně ekosystému, k narušení půdních podmínek, k ohrožení stanoviště zvýšenou erozí půdy, ke změně mikroklimatu, k narušení ekologické stability lesa, k porušení porostních okrajů, ke zvýšenému ohrožení větrem, ke zvýšení sesuvnosti půdy, ke změně vodního režimu. Dále je to nebezpečí vzniku černých skládek odpadů, změna biotopů a zavlečení ruderálních společenstev do lesních porostů a výrazné narušení krajiny. Odlesněním daného území dojde též k určitému otevření krajiny pro nebezpečný jihozápadní přepadový vítr, na obec Boháňka. Nevhodným odlesněním bude narušen stabilizovaný stav krajiny. Proto změnu územního plánu č.1. lze uskutečnit za předpokladu, že odlesnění nebude po celé ploše lesního porostu. Je třeba zachovat okrajový lem zpevňujících dřevin (modřín, dub, klen, keře) proti bořivému i přepadovému větru. Pro stavbu Novým vybudováním stavby dojde ke zvýšení příjmu pro obec. Může také dojít k posílení infrastruktury. Odlesněním a vybudováním stavby může dojít k změnám: 1/ Produkční, ztráta na dřevní hmotě, trvalým odlesněním. Ztráta na dřevní hmotě závisí na druhové skladbě porostní skupiny (jiná je v listnatém lese, smrkovém a smíšeném lese), na věkové struktuře (jiná je cena kultury a jiná cena dospělého porostu, vyspělé kmenoviny). 2/ Zvýšení protierozní funkce porostů, změna půdního typu ve svrchních vrstvách. Odlesněním dochází k postupné změně půdního profilu, narušení půdního krytu, mění se humusová forma, postupné odplavování zeminy svrchní vrstvy horizontu A - B, obnažení matečné horniny a introskeletová eroze. 3/ Ohrožení větrem a narušení porostního okraje lesa Silné ohrožení větrem je na návětrných stranách JZ, Z a SZ expozice, jedná se východní expozici. Zvláště ohroženy jsou sousední jehličnaté (smrkové nepěstované, přehoustlé porosty). Méně ohroženy jsou porosty s příměsí buku i klenu 4/ Změna vodního režimu, zamokření i odvodnění stávajících cest 5/ Změna biotopů a nástup ruderálních společenstev. Únik olejů, benzinu, nafty změní fytocenózu (kopřiva, netýkavka malokvětá, rdesno hadí kořen, kontryhel, ostřice, pýr, merlík, pcháč zelinný apod).a úbytek bylinných druhů.

12 IV. Hospodářská opatření v lesních porostech v blízkosti stavby Veškerá opatření v této lokalitě spočívá v zabezpečení proti škodlivým účinkům větru a omezení eroze. Způsob hospodaření na exponovaných stanovištích je ovlivněn kamenitostí půd a svažitosti terénu, méně bohatostí podloží. Lesní porosty navazující na dané území byly v minulosti poškozovány větrnými kalamitami, těžbou pískovce a nevhodným hospodařením. Nevhodnou obnovou lesních porostů docházelo v minulosti k zalesňování nevhodným smrkem a modřínem. V minulém století to byly obnovované porosty napadené mniškou a vznikly tak velké plochy smrkových monokultur. Tyto byly neodolné proti bořivým a přepadovým větrům a holiny byly zalesněny smrkem, borovicí a modřínem. Všechny obnovní těžby musí mít směr obnovy proti převládajícím větrům: Zalesnit hlavně listnatými dřevinami. Udržovat vertikální zápoj. V. Závěr 1/ Změnou PUPFL dojde k narušení porostního okraje v JZ části a k potencionálnímu nebezpečí ohrožení přepadovým jihozápadním větrem a k poškození LBC Pod Skalkami. Bořivými větry od severozápadu může být narušen krajinný ráz obce. Proto stavbu by bylo vhodné přesunout směrem severozápadním na plochu bývalé drůbežárny. 2/ Jedná se o rekreační území rekreační chalupy, přírodní letní kino, koupaliště, hřiště, památník padlých, zatopený lom a malebná krajina k tomu. Stavbou dojde k určitému poškození životního prostředí. 3/ Přestože se jedná o nekvalitní, pěstebně zanedbané porosty s nevhodnou dřevinnou skladbou je vhodnější pro zachování krajinného rázu převést dané území na les s funkcí rekreační. Vhodnými pěstebními zásahy (odstranění akátu, redukce modřínu) je možné zvýšit stupeň ekologické stability. Při obnově mýtného porostu (43Ga11) je nutné doplnit listnáče dub, buk, klen. Podpořit přirozenou obnovu dubu s omezením modřínu. Kvalitní výstavky modřínu je vhodné výhledově ponechat jako zpevňující prvek. Břízu postupně smýtit. Udržovat v čistotě zatopený lom a zákaz černých skládek. 4/ S navrhovanou změnou územního plánu PUPFL na Os plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura, lze souhlasit za předpokladu, že jihovýchodní část (p.č. 265/2, lesní porost 43Ga7) zůstane bez zásahu. Podpora dubu ve spodní etáži a jednotlivý výběr odumírající břízy. V porostu 43Ga11 je nutno ponechat okraj zpevňující lem proti větru, v západní a v severovýchodní části, při silnici (kvalitní modříny i spodní etáž, mimo akátu). k) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Bude doplněno po projednání Změny č.1 l) vyhodnocení připomínek Pozemkový fond České republiky požadavky jsou respektovány v platném územním plánu změnou se stav nemění Městský úřad Hořice odbor finanční -požadavky jsou respektovány ve výkresové části jejich označením v legendě hlavního i koordinačního výkresu

13 Ministerstvo obrany požadavky jsou respektovány v platném územním plánu změnou se stav nemění. m) Vyhodnocení využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Změnou jsou upravovány podmínky využití Nzo - plochy zemědělské orné a Nzl - plochy zemědělské louky a pastviny, z důvodu umožnění jejich využití souvisejícího s hospodářským využíváním těchto ploch (zejména sady a zahrady). Nejedná se vymezení nové zastavitelné plochy. Změnou je vymezena nová zastavitelná plocha, označená jako Z 18, s využitím Ov je nově navržena pro občanské vybavení veřejného charakteru z důvodů koncentrace vybavení obce a možností víceúčelového využití stávajících ploch a zařízení. Po požáru, který zničil v roce 2011 objekty stávající občanské vybavenosti, vznikla potřeba přehodnocení stávající lokality s možností navržení nové rozvojové lokality v návaznosti na stávající plochy, včetně vytvoření případných podmínek způsobu využití vzhledem k poloze navrhované lokality v zastavěném území pro možnost realizace budovy obecního úřadu. Z výše uvedených důvodů je vymezení nové zastavitelné plochy zcela odůvodnitelné. n) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje Změnou nejsou řešeny prvky nadmístního významu, které by nebyly obsaženy v ZÚR Královéhradeckého kraje. 12/12

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE OBSAH ELABORÁTU A. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE A. TEXTOVÁ

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŘICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŘICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŘICE POŘIZOVATEL: Městský úřad Hořice, Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje určený zastupitel Ing. Arch. Martin Pour květen 2014 Návrh zadání územního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, Územní plán Kyselka Návrh zadání Obec: Obec Kyselka, část Radošov 118, 362 72 Kyselka IČ: 00254762 zastoupené starostkou Ing. Petrou Hoffmannovou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC STAVEBNÍ ÚŘAD. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC STAVEBNÍ ÚŘAD. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC STAVEBNÍ ÚŘAD ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. ČERVEN 2011 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Humpolec, stavební úřad Zpracovatel: IVAN PLICKA

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Zadání Územního plánu Podivín

Zadání Územního plánu Podivín Územního plánu Podivín Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, Úřad územního plánování Datum: Červen 2012 Obsah zadání územního plánu: Úvod... 3 Požadavky na zpracování územního plánu...

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více