ÚZEMNÍ PLÁN ŘEKA NÁVRH ŘEŠENÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A TEXTOVÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN ŘEKA NÁVRH ŘEŠENÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN ŘEKA NÁVRH ŘEŠENÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. BŘEZEN 2014

2 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEKA NÁVRH ŘEŠENÍ OBJEDNATEL: OBEC: KRAJ: OBEC ŘEKA ŘEKA MORAVSKOSLEZSKÝ ZPRACOVATELÉ: URBANISMUS: ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ DEMOGRAFIE, GEOGRAFIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: RNDr. MILAN POLEDNIK DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: ING. IVA MIČKOVÁ, ING. MARTINA SOCHOROVÁ, ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ ZAPRACOVÁNÍ ÚSES: ING. PETR ŠIŘINA ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, VYHODNOCENÍ DOPADŮ NA ZPF A PUPFL: LIBUŠE FRANČÍKOVÁ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ TELEFON: ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: U 535 DATUM: BŘEZEN 2014 ZPRACOVALO URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s. r. o. SPARTAKOVCŮ 3, OSTRAVA PORUBA PSČ

3 II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

4 II.A TEXTOVÁ ČÁST

5 Obsah A. Důvody pro pořízení Územního plánu Řeka 1 B. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 6 C. Údaje o splnění Zadání územního plánu Řeka 8 D. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení 36 E. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 37 E.1 Východiska navrženého řešení přírodní, sociodemografické, kulturní a urbanistické hodnoty území, limity využití území 37 E.2 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 51 E.2.1 Základní urbanistická koncepce 51 E.2.2 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 55 E.2.3 Obytná výstavba 59 E.2.4 Občanské vybavení 60 E.2.5 Výroba 61 E.2.6 Rekreace, cestovní ruch 63 E.2.7 Systém sídelní zeleně 64 E.2.8 Doprava 65 E.2.9 Vodní hospodářství 70 E.2.10 Energetika a elektronické komunikace 73 E.2.11 Likvidace komunálních odpadů 77 E.2.12 Územní systém ekologické stability 77 E.2.13 Zvláštní zájmy 79 F. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 81 G. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 82 H. Výsledek přezkoumání Územního plánu Řeka 86 H.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Řeka s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 86 H.2 Vyhodnocení souladu Územního plánu Řeka s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 93 H.3 Vyhodnocení souladu Územního plánu Řeka s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 96 H.4 Vyhodnocení souladu Územního plánu Řeka s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 97 I. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 98 str.

6 Seznam použitých zkratek BPEJ - bonitní půdně ekologická jednotka ČOV - čistírna odpadních vod ČSÚ - Český statistický úřad DTP - dolní tlakové pásmo DTS - distribuční trafostanice EO - ekvivalentní obyvatel HPJ - hlavní půdní jednotka HTP - horní tlakové pásmo CHLÚ - chráněné ložiskové území CHKO - chráněná krajinná oblast CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod k. ú. - katastrální území LAPV - lokalita vhodná pro akumulaci povrchových vod LBC - lokální biocentrum LBK - lokální biokoridor LHP - lesní hospodářský plán LPF - lesní půdní fond MMR - ministerstvo pro místní rozvoj MÚK - mimoúrovňová křižovatka NN - nízké napětí NP - nadzemní podlaží OP - ochranné pásmo ORP - obec s rozšířenou působností OZKO - oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší POH - plán odpadového hospodářství PÚR ČR - Politika územního rozvoje ČR RD - rodinný dům RS - regulační stanice RSU - remote subscriber unit (vzdálený účastnický blok) SO - spádový obvod SOB - specifická oblast STG - skupina typů geobiocénu STL - středotlaký TO - telefonní obvod TKO - tuhé komunální odpady TR - trafostanice TS - transformační stanice TTP - trvalé travní porosty TUV - teplá užitková voda ÚAP - územně analytické podklady ÚP - územní plán ÚPD - územně plánovací dokumentace ÚPS - účastnická přípojná síť ÚSES - územní systém ekologické stability VDJ - vodojem VN - vysoké napětí VPS - veřejně prospěšné stavby VTL - vysokotlaký VVN - velmi vysoké napětí

7 ZPF - zemědělský půdní fond ZÚR MSK - Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

8 A. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEKA a) Údaje o zadání a podkladech Územní plán Řeka je zpracován na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem, Obcí Řeka a zhotovitelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., dne a jejího dodatku č. 1. Výchozími podklady po zpracování územního plánu byly: - Politika územního rozvoje ČR 2008, schválená usnesením vlády č. 929 ze dne ; - Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (Atelier T plan Praha, s.r.o., 2010), vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. 16/1426, v platném znění po rozsudcích Nejvyššího správního soudu č. 7 Ao 2/ ze dne , č. 7 Ao 7/ ze dne a č. 79A 8/ ze dne ; - Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, s.r.o., listopad 2004), schválená usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 5/298/1 ze dne ; - Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, vzata na vědomí Radou Moravskoslezského kraje dne , včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce (říjen 2009); - Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (FITE, a.s., září 2003), schválený usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 25/1120/1 ze dne včetně Změny Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (OZV č. 3/2010 ze dne ); - Plán oblasti povodí Odry (Pöyry Environment a.s., Brno), schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne , závazná část vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze dne ; - Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje, vyhlášený nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004 ze dne včetně Aktualizace programu snižování emisí Moravskoslezského kraje (2010); - Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, vydaný nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009 ze dne ; - Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (UDI Morava, s.r.o., Ostrava, prosinec 2003), schválená usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 24/2096 ze dne ; - Bílá kniha Seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje (Správa silnic Moravskoslezského kraje a Moravskoslezský kraj, aktualizace prosinec 2012); - Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje (Dopravní projektování, spol.s r.o.), schválená usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 17/1486 ze dne ; - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje (Sdružení firem KONEKO Ostrava, spol. s r.o. a VODING Hranice spol. s r.o., květen 2004), schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne , včetně následných aktualizací; 1

9 - Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, s.r.o.); - Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o., květen 2013); - Třinecko studie vyhodnocení krajinného rázu dle 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Atelier V Ing. arch. Ivan Vorel, říjen 2008); - Monitoring krajinného rázu v CHKO Beskydy (Arvita P spol. s r.o., leden 2011); - Územně analytické podklady pro správní území obce s rozšířenou působností Třinec (Městský úřad Třinec, 2012); - Územní plán Řeka, průzkumy a rozbory (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., červenec 2011); - Zadání územního plánu Řeka, schválené Zastupitelstvem obce Řeka dne ; - Územní plán obce, Regulační plán Řeka (Ing. arch. Ludmila Konečná, Urbanistická společnost, leden 2001), schválený Obecním zastupitelstvem obce Řeka dne ; - Územní plán obce Řeka Změna č. 1 a 2 (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., červenec 2009); - Cyklostezka Smilovice Řeka (Ing. René Zelinka, prosinec 2011); - Jímání vody, vrtaná studna a vodovod pro obec Řeka, k.ú. Řeka DUR (KARASKO CZ, s.r.o., červen 2013); - Základní silniční mapy ČR v měřítku 1 : , vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním; - Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : , vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. b) Obsah a rozsah elaborátu Územní plán Řeka obsahuje: I. Územní plán I.A Textová část I.B Grafická část 1. Výkres základního členění území 1 : Hlavní výkres 1 : Výkres dopravní infrastruktury 1 : Výkres technické infrastruktury 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5000 II. Odůvodnění územního plánu II.A Textová část II.B Grafická část 6. Koordinační výkres 1 : Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : Výkres širších vztahů 1 : III. Vyhodnocení vlivů Územního plánu Řeka na udržitelný rozvoj území 2

10 Výkres č. 1. Výkres základního členění území obsahuje vymezení hranice obce Řeka, hranice zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby. Výkres č. 2. Hlavní výkres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině. Výkres č. 3. Výkres koncepce dopravní infrastruktury obsahuje samostatný návrh řešení dopravy a dopravních zařízení včetně vymezení ploch pro dopravu. Výkres č. 4. Výkres koncepce technické infrastruktury obsahuje samostatný návrh řešení problematiky vodního hospodářství, energetiky a elektronických komunikací. Výkres č. 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací zobrazuje plochy a pozemky určené pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a veřejných prostranství, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle 170 stavebního zákona. Výkres č. 6. Koordinační výkres zobrazuje navržené řešení, neměněný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území dle 26 odst. 1 stavebního zákona. Výkres č. 7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zahrnuje rozsah záborů, nutný k realizaci navržených řešení. Výkres č. 8. Výkres širších vztahů v měřítku 1 : zobrazuje vazby řešeného území na okolí. Je zpracován formou výřezu z výkresu č. B.1 Koordinační výkres Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje s doplněním vazeb na okolní obce. c) Vymezení základních pojmů, seznam použitých zkratek, přehled citovaných zákonů a vyhlášek Základní pojmy stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů): Zastavěné území tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků, a dále pozemky vně intravilánu, a to: a) zastavěné stavební pozemky b) stavební proluky c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území d) ostatní veřejná prostranství e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví. Zastavitelné plochy tvoří plochy vymezené k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Jeho vymezení je dáno hranicí zastavitelného území. Plochy přestavby tvoří plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově jeho opětovnému využití znehodnoceného území, příp. ke změně funkce. 3

11 Plochy změn v krajině vymezují plochy, kde dochází ke změně využití krajiny; leží vždy vně zastavěného území. Limity využití území omezují změny v území z důvodu ochrany veřejných zájmů; vyplývají z právních předpisů nebo jsou stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, příp. vyplývají z vlastností území. Přehled citovaných zákonů a vyhlášek - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; - vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.; - vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; ve znění pozdějších předpisů; - zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších předpisů; - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; - vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; - vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně; - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů; - vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); - zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů; - zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; - zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; - zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; - vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF; - vyhláška č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci; 4

12 - zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; - zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí); - nařízení vlády č.132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. d) Hlavní cíle řešení, postup práce Územní plán Řeka je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby), plochy změn v krajině a veřejně prospěšné stavby a stanoví podmínky pro využití těchto ploch. Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a s Politikou územního rozvoje ČR. Obec Řeka má zpracovaný Územní plán obce, Regulační plán Řeka (Ing. arch. Ludmila Konečná, Urbanistická společnost, leden 2001), schválený Obecním zastupitelstvem obce Řeka dne a schválenou Změnu č. 1 a 2 (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., červenec 2009). Vzhledem k tomu, že schválený územní plán již v řadě aspektů neodpovídá potřebám a požadavkům rozvoje obce a platným právním předpisům (stavební zákon a vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění), a že není v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracování nového územního plánu. Průzkumy a rozbory pro zpracování územního plánu obce byly zpracovány Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. v březnu 2012 a byly podkladem pro zpracování návrhu zadání územního plánu. Návrh zadání byl projednán dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a upraven dle vznesených připomínek a stanovisek. Zadání územního plánu Řeka schválilo Zastupitelstvo obce Řeka dne Na základě schváleného zadání byl v březnu 2014 zpracován návrh řešení Územního plánu Řeka. 5

13 B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ Obec Řeka leží v západní části Moravskoslezského kraje, v okrese Frýdek-Místek. Na severu sousedí s obcí Smilovice (k. ú. Smilovice u Třince), na východě s městem Třinec (k. ú. Guty, Tyra), na jihozápadě s obcí Morávka (k.ú. Morávka) na severozápadě s obcí Komorní Lhotka (k.ú. Komorní Lhotka). Obec je vzdálena cca 5 km od města Třinec a cca 8 km od města Český Těšín, což předurčuje její těsné vazby k těmto městům, zejména vyjížďku obyvatel za prací a za občanskou vybaveností. Dopravní vazbu na nadřazenou silniční síť, která je pro obec Řeka představována silnicí I/68 Horní Tošanovice Třinec, Nebory, zajišťuje silnice III/4764, která je na silnici I/68 napojena ve Stříteži. Nadřazené sítě technické infrastruktury územím obce neprocházejí. Sídelní struktura regionu, druh a intenzita vazeb a dělba funkcí jednotlivých sídel do značné míry předurčují rozvoj celého regionu i vlastního řešeného území. Z hlediska sídelní struktury regionu (jeho vazeb) a místních podmínek území je tak formován rozvojový potenciál sídel a obcí. Obec Řeka patří mezi rekreační, avšak částečně i příměstské obce Ostravské aglomerace (v širším pojetí). Je tradičně tvořena rozptýlenou obytnou zástavbou, s vysokým podílem individuální rekreační zástavby. Obec je součástí sídelní struktury spádového obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Třinec. Tvoří přirozený spádový obvod města Třince, ale i Českého Těšína, zejména vlivem pohybu za prací. Jednostranně orientované dopravní napojení obce (lokalizace v horském údolí) se výrazně promítá i do vazeb obce. Základní ukazatele sídelní struktury správního obvodu ORP Třinec a širší srovnání km 2 / počet částí výměra obyvatel na katastrů / část SO ORP obcí částí obec km 2 obec obyvatel obec obce km 2 Frýdek-Místek , , Jablunkov , , Třinec , , průměr ORP Moravskoslezský kraj 13,6 27,9 28,3 2,3 246,7 19, , ČR 30,5 63,0 73,0 2,5 382,3 15, , Zdroj: Malý lexikon obcí 2013, ČSÚ, data pro rok 2012, vlastní výpočty. Pro sídelní strukturu celého spádového obvodu ORP Třinec (ale i okolních ORP) je do značné míry determinující vysoká hustota osídlení; převládá zde rozptýlená zástavba, výrazné je ovlivnění osídlení antropogenními podmínkami. Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná a rekreační, omezeně i výrobní. Obyvatelstvo obce vykazuje značnou sociální soudržnost, projevující se i v kulturním životě a spolkové činnosti. V rekreační sezóně zde výrazně roste počet přítomných obyvatel. Na území obce se projevují suburbanizační tendence měst v okolí v kombinaci s novými zdroji pracovních příležitostí (Třinec, Třanovice, Hnojník, vzdálenější Nošovice). Vazby obce na 6

14 okolí vytvářejí příležitosti jejího dalšího rozvoje, ale jsou i zdrojem možných ohrožení (nezaměstnanost, životní prostředí). Nezbytným předpokladem udržitelného rozvoje území, zejména v návaznosti na rozvoj podnikatelských aktivit v obci i regionu, je další posílení zejména hospodářských podmínek; velký potenciál představují i rekreační podmínky území. Je však nutno omezit negativní účinky podnikání na životní prostředí a rekreační předpoklady území. 7

15 C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEKA Požadavky schváleného Zadání územního plánu Řeka jsou splněny takto: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem a z dalších širších územních vztahů 1) Při zpracování územního plánu Řeka respektovat Politiku územního rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády č. 929 ze dne Respektovat zařazení řešeného území do specifické oblasti Beskydy (SOB 2), pro kterou jsou stanoveny následující úkoly pro územní plánování: 1a) vytvářet územní podmínky pro umísťování aktivit spojených s restrukturalizací ekonomiky v územním plánu jsou vymezeny rozvojové plochy zejména pro zařízení související s rekreací a cestovním ruchem plochy pro rozvoj Ski areálu Řeka a plochy pro vybudování cyklostezky; v horských oblastech Beskyd je rekreace a cestovní ruch významným zdrojem pracovních příležitostí; 1b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních oblastí se Slovenskem netýká se řešeného území; 1c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj přeshraničních pěších a cyklistických tras netýká se řešeného území; 1d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace v územním plánu je vymezena řada ploch určených pro rozvoj rekreace; především jsou to plochy pro rozvoj lyžařského areálu Ski areál Řeka, dále je to plocha pro výstavbu penzionu a plochy pro vybudování cyklostezky; 1e) chránit v ÚPD území pro modernizaci a rekonstrukci silnice I/11 v úseku MÚK R48 státní hranice na kapacitní silnice v souladu s rozvojovými aktivitami oblasti netýká se řešeného území; 1f) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména vymezením vhodných lokalit pro zatravňování a pastvinářství, rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu v územním plánu je vymezena zastavitelná plocha pro zemědělskou výrobu pro chov koní; vzhledem k tomu, že trvalé travní porosty zaujímají v řešeném území 76,6 % z celkové rozlohy zemědělských pozemků, se plochy pro zatravňování a pastvinářství nenavrhují; dřevozpracující průmysl v obci nemá tradici ani vhodné podmínky obec Řeka je obec s výrazně převažující funkcí obytnou a rekreační, s rozvojem výroby se zde neuvažuje. Územním plánem Řeka budou respektovány vybrané republikové priority Politiky územního rozvoje ČR 2008 a to zejména (čl. č.): (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi. 8

16 (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch. Hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území a zachování veřejné zeleně. (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská). (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny, minimalizovat rozsah fragmentace krajiny. (24) Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšení ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro envirumentálně šetrné formy dopravy (např. cyklistickou). (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy, eroze atd.)s cílem minimalizovat rozsah případných škod. (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech. (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. (28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. (29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vymezovat plochy a koridory pro účelné propojení ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejného prostranství a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet podmínky pro rozvoj účelného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům nové možnosti mobility a dosažitelnosti v území. (30) Úroveň technické infrastruktury koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnu. Veškeré hodnoty řešeného území přírodní, civilizační i kulturní jsou v územním plánu respektovány; návrh územního rozvoje obce byl v průběhu zpracování územního plánu prověřen zejména z hlediska dopadů na životní prostředí a na přírodní hodnoty území, jejichž ochrana je na území obce prioritní. Musí však na druhou stranu umožnit trvale udržitelný rozvoj obce ve všech jeho oblastech a souvislostech, tzn. navrhnout dostatečný rozsah ploch pro novou obytnou výstavbu i dostatek ploch pro rozvoj pracovních 9

17 příležitostí, které jsou v případě obce Řeka jednoznačně orientovány na rekreaci a cestovní ruch a umožnit odpovídající rozvoj dopravní a technické infrastruktury. 2) Respektovat Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 16/1426 ze dne a nabytím účinnosti dne Splněno, veškeré záměry, zásady a požadavky, vztahující se k území obce Řeka, jsou v územním plánu respektovány. A. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ZÚR stanovují priority územního plánování Moravskoslezského kraje pro dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel kraje a příznivé životní prostředí. Priority uvedené v článcích 2. až 16a. jsou základním východiskem pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na úrovni kraje i obcí a pro rozhodování o změnách v území. Tyto priority vycházejí z Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR a území obce Řeka se týkají tyto články: 5. Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou: kooperačních vazeb velkých měst a správních center v pásech koncentrovaného osídlení ve východní části kraje: - v podhůří Beskyd mezi Novým Jičínem, Kopřivnicí přes Frýdek-Místek a Třinec po Jablunkov. Realizací záměrů obsažených v návrhu Zadání ÚP Řeka, zejména v oblasti bydlení, dojde k posílení těchto kooperačních vazeb, vzhledem k tomu, že v rámci území obce Řeka lze realizovat určitý podíl bydlení v rodinných domech pro současné obyvatele Třince, který bude poskytovat pro obyvatele Řeky významný podíl pracovních příležitostí. Splněno; plochy vymezené v územním plánu pro novou obytnou výstavbu budou zčásti sloužit i obyvatelům Třince, jehož obyvatelé tvoří podstatnou část zájemců o novou obytnou výstavbu v Řece; stejně tak stávající i navržené plochy orientované na rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou z velké části využívány právě obyvateli Třince. 6. Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní využívání zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve volné krajině. ÚP Řeka navrhne pro výstavbu rezervy v zastavěném území, případně nové zastavitelné plochy na toto území navazující. Vzhledem k charakteru stávající zástavby v obci, rozptýlené po podhorské části Beskyd, kdy větší koncentrace zástavby je pouze v severní části obce a vymezené zastavěné území je roztříštěno na mnoho samostatných ploch, nejsou uvnitř zastavěného území žádné rezervy pro novou výstavbu; zastavitelné plochy jsou ale vymezeny ve většině případů ve větších prolukách mezi stávající zástavbou, případně v přímé návaznosti na ni. 10

18 7. Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Součástí ÚP Řeka bude návrh doplnění potřebné veřejné infrastruktury. Splněno, pro vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby je zároveň řešena i odpovídající dopravní a technická infrastruktura. 8. Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravských Beskyd; vytváření podmínek pro využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného území jako atraktivit cestovního ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany. Součástí návrhu ÚP Řeka je záměr rozvoje Skiareálu Řeka prodloužení lyžařských svahů a další rozvoj sportovně rekreačního areálu. Zároveň záměry obsažené v tomto ÚP nepředstavují překážky pro rozvoj atraktivity obce v oblasti cestovního ruchu. Jedním z požadavků zadání je rozšíření ubytovacích kapacit v obci. Rozvoji rekreace a cestovního ruchu je v územním plánu věnována dostatečná pozornost především jsou navrženy plochy pro rozvoj Ski areálu Řeka včetně příslušného zázemí, ubytovacích kapacit a dostatečně kapacitních parkovišť. Dále se navrhuje plocha pro výstavbu ubytovacího zařízení penzionu a samostatná cyklostezka. Veškeré navržené rozvojové plochy a záměry zároveň respektují hodnoty řešeného území, zejména hodnoty přírodní. 9. Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech. Součástí návrhu ÚP Řeka nejsou záměry na realizaci staveb pro rodinnou rekreaci. V územním plánu se nevymezují žádné plochy pro rozvoj rodinné rekreace. 10. Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy. Není součástí návrhu ÚP Řeka. Bere se na vědomí v obci existuje hromadná doprava a územní plán ji zachovává. 11. Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a cyklodopravy) v návaznosti na: ostatní dopravní systémy kraje; systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska; včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných místních a účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy. Návrh zadání ÚP Řeka obsahuje návrh trasy cyklostezky podél vodního toku propojující území obce s obcemi sousedními. V územním plánu je navržena samostatná cyklostezka Smilovice Řeka. 12. Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti a požadavky okolního území. V řešeném území se rekultivované ani revitalizované plochy nevyskytují. 11

19 13. Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální a východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy. Není součástí návrhu ÚP Řeka. Řešené území je sice zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, zdroje znečištění však leží mimo řešené území a územním plánem obce je nelze nijak ovlivnit. Vlastní zdroje znečištění na území obce nejsou, vliv těžby v kamenolomech na životní prostředí v obci je malý lomy leží na severním okraji obce, víceméně mimo obytnou zástavbu. Hluk ani emise z dopravy nepředstavují v obci problém jde o koncovou dopravu, silnice III/4764 v obci končí a hlavní zátěž tedy představuje pouze cílová doprava za rekreací. 14. Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří a CHKO Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizontů a významných krajinných, resp. kulturně historických dominant. Respektovat požadavky správy CHKO Beskydy na plošné a prostorové uspořádání zastavěného i nezastavitelného území. Dále respektovat zónování v CHKO Beskydy a vymezené lokality NATURA Novou výstavbu nenavrhovat do I. a II. zóny a do III. zóny navrhnout pouze v odůvodněných a výjimečných případech. Chránit přírodní rezervaci Ropice. Veškeré přírodní hodnoty území jsou respektovány, zastavitelné plochy nejsou navrženy do I. ani do II. zóny CHKO. Požadavky Správy CHKO Beskydy obsažené v zadání územního plánu jsou respektovány s upřesněním, které bylo dohodnuto na pracovním jednání se zástupci CHKO dne Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území kraje. V obci Řeka nejsou stanovena žádná záplavová území. Respektovat stávající a potenciální sesuvy a v tomto území nenavrhovat zástavbu. Sesuvná území jsou vymezena v okrajových částech obce, v lesních porostech zcela mimo zastavěné území a mimo jakékoliv rozvojové zájmy; žádné zastavitelné plochy zde tedy nejsou navrženy. 16. Respektování zájmů obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. V rámci návrhu ÚP Řeka nejsou stanoveny. Bere se na vědomí. B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY Obec Řeka není součástí rozvojové oblasti ani rozvojové osy. Bere se na vědomí. C. SPECIFICKÉ OBLASTI Obec Řeka je součástí specifické oblasti SOB2 Beskydy. 12

20 Pro území obce Řeka (SOB2) jsou uloženy k řešení tyto vybrané úkoly územního plánování k řešení: - koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné plochy netýká se území obce Řeka obec leží na horních úsecích toků, není ohrožena povodněmi a na jejím území nejsou vhodné lokality pro realizaci protipovodňových opatření, která by ochránila obce níže na toku; - prověřit území a enviromentální důsledky případné realizace záměrů v lokalitách geologicky, morfologicky a hydrologicky vhodnými pro akumulaci povrchových vod (LAPV) netýká se obce Řeka; nádrže vymezené v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území (Mze v dohodě s MŽP, září 2011) na území obce Řeka nezasahují. D. PLOCHY A KORIDORY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES, ÚZEMNÍ REZERVY Na území obce Řeka se nenacházejí plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury ani biocentra ÚSES a biokoridory ÚSES (nadmístního a regionálního významu). Bere se na vědomí. E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ ZÚR vymezují nejvýznamnější přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území Moravskoslezského kraje a stanovují zásady pro upřesnění územních podmínek koncepce jejich ochrany a rozvoje. Ty, které se týkají území obce Řeka, budou ÚP Řeka respektovány. Územní plán respektuje veškeré hodnoty území obce přírodní, kulturní a civilizační. E.I. ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH HODNOT Jako nejvýznamnější přírodní hodnoty území Moravskoslezského kraje se vymezují následující významné prvky přírodního dědictví, z nichž se území obce Řeka týkají: - Zvláště chráněná území přírody a krajiny - CHKO Beskydy; - Přírodní rezervace Ropice. - Území obecné ochrany přírody a krajiny - ostatní území zvýšených přírodních hodnot uvedená v územně analytických podkladech MS kraje. - Vodohospodářsky významná území - CHOPAV Jablunkovsko; - útvary podzemních a povrchových vod včetně zdrojů pitné vody. - Území s nadprůměrnou lesnatostí (Beskydy). Veškeré přírodní hodnoty území, území zvýšených přírodních hodnot i vodohospodářsky významná území jsou respektována. 13

21 ZÚR stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území Moravskoslezského kraje: - ostatní novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území navržené zastavitelné plochy jsou v převážné většině určeny pro novou nízkopodlažní obytnou výstavbu, která nemůže mít vliv na pohledově exponovaná území - v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst nové liniové stavby energetické infrastruktury se nenavrhují - pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného území, nové zastavitelné plochy vymezovat především v návaznosti na zastavěná území při zohlednění pohledové exponovanosti lokality a dalších podmínek ochrany přírodních a estetických hodnot krajiny vzhledem k charakteru stávající zástavby v obci (tzv. slezská zástavba), rozptýlené po podhorské části Beskyd, kdy větší koncentrace zástavby je pouze v severní části obce a vymezené zastavěné území je roztříštěno na mnoho samostatných ploch, nejsou uvnitř zastavěného území žádné rezervy pro novou výstavbu; zastavitelné plochy jsou ale vymezeny ve většině případů ve větších prolukách mezi stávající zástavbou, případně v přímé návaznosti na ni. - Pro nové ekonomické aktivity přednostně využívat ploch a areálů brownfields plochy ani areály brownfields se v řešeném území nevyskytují. - Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci ani zahušťování zástavby v těchto lokalitách zejména: - na území Slezských Beskyd v územním plánu nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy určené pro rozvoj rodinné rekreace. - Chránit vymezené plochy a koridory pro ÚSES před změnami ve využití území, jejichž důsledkem je: - snížení stupně ekologické stability těchto ploch; - znemožnění budoucího založení vymezené skladebné části ÚSES nebo souvislé propojení biokoridorem v požadovaných prostorových parametrech. Veškeré prvky ÚSES jsou funkční, vymezené v lesních porostech na okrajích řešeného území; nepřipouští se zde žádné změny ve využití území, které by mohly snížit stupeň ekologické stability nebo znemožnit funkci prvků ÚSES. - Podporovat opatření k posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení režimu a jakosti zdrojů povrchových a podzemních vod, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod vzhledem k vysoké lesnatosti území a vysokému procentu trvalých travních porostů je retenční schopnost řešeného území velmi vysoká; v územním plánu nejsou obsaženy žádné záměry, které by mohly retenční schpnost území snížit; zdroje podzemních vod i jejich ochranná pásma jsou respektována. - Minimalizovat zásahy do lesních porostů (na území přírodních parků a vodohospodářsky významných územích) zásahy do lesních porostů vyplývají z návrhu rozšíření sjezdovek ve Ski areálu Řeka; rozšíření lyžařského areálu je 14

22 v souladu s požadavkem na podporu rekreace a cestovního ruchu v oblasti Beskyd, kde je cestovní ruch jedním z hlavních zdrojů pracovních příležitostí. - Minimalizovat zábory nejkvalitnější zemědělské půdy v závislosti na konkrétních územních podmínkách v řešeném území se nevyskytují kvalitní zemědělské půdy, veškeré zemědělské pozemky jsou ve třídě ochrany 5 půdy nejhorší kvality. - Při upřesňování vymezení ploch a koridorů v ÚPD obcí minimalizovat zásahy do limitů, vyplývajících z ochrany přírodních hodnot a vlastností území veškeré limity využití území jsou respektovány. E.II. ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍCH HODNOT Jako nejvýznamnější kulturní hodnoty území Moravskoslezského kraje se vymezují následující významné prvky kulturního a historického dědictví: - Ostatní území zvýšených kulturních a historických hodnot uvedená v územně analytických podkladech MS kraje: - významné sakrální stavby a poutní místa (dřevěné kostelíky) v řešeném území se nevyskytují; - historické krajinné struktury (plužiny, kamenice, kamenné zídky) v územním plánu jsou respektovány. ZÚR stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území Moravskoslezského kraje: - Novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území splněno. - Chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky) v územním plánu jsou respektovány. E.III. ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE CIVILIZAČNÍCH HODNOT Jako nejvýznamnější civilizační hodnoty území Moravskoslezského kraje se vymezují následující funkční struktury a systémy: - Struktura osídlení východní části kraje: - pás koncentrovaného osídlení v celém podhůří Beskyd od Nového Jičína a Kopřivnice přes Frýdek-Místek a Třinec až k Jablunkovu. - Kvalitativní úroveň, vysoká míra vybavení území subsystémem technické infrastruktury zásobování pitnou i provozní vodou, existence významných rezervních kapacit ve zdrojích i rozvodné soustavě. - Dostupná krátkodobá i dlouhodobá rekreace v dosahu hlavních sídelních center (Beskydy), hustá síť rekreačních středisek v Beskydách. Tyto hodnoty jsou územním plánem respektovány; v územním plánu jsou vymezeny především plochy pro novou obytnou výstavbu, doplňující stávající zástavbu a využívající kvalitní vybudovanou infrastukturu a dále plochy pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, situované v dosahu měst Třince, Frýdku-Místku i Ostravy. 15

23 ZÚR stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území Moravskoslezského kraje: - Chránit, zkvalitňovat a rozvíjet obytnou funkci sídel a jejich rekreačního zázemí splněno, v územním plánu je vymezen dostatečný rozsah rozvojových ploch pro novou obytnou výstavbu i plochy pro rozvoj rekreační funkce obce zejména plochy pro rozvoj Ski areálu Řeka. - Rozvoj obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou ve vazbě na zastavěná území sídel splněno, pro všechny navržené rozvojové plochy je zároveň navržea i příslušná dopravní a technická infrastrutura. - Podporovat zkvalitnění a rozvoj vybavenosti rekreačních středisek a zkvalitnění jejich dopravního napojení na nadřazenou síť dopravní infrastruktury v územním plánu jsou navrženy plochy pro rozvoj a zkvalitnění Ski areálu Řeka; dopravní napojení obce na nadřazenou silniční síť, která je pro obec Řeka představována silnicí I/68 Horní Tošanovice Třinec, Nebory, zajišťuje silnice III/4764, která je na silnici I/68 napojena ve Stříteži; toto napojení je vyhovující. F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY V rámci ÚP Řeka budou respektovány podmínky ochrany: OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU Moravské Beskydy Krajinná oblast Moravské Beskydy zasahuje území těchto uvedených obcí: Bílá, Bocanovice, Čeladná, Dolní Lomná, Frenštát pod Radhoštěm, Horní Lomná, Košařiska, Krásná, Milíkov, Morávka, Mosty u Jablunkova, Ostravice, Řeka, Staré Hamry, Trojanovice, Třinec. Přírodní charakteristiky Hornatiny, místně velehornatiny Karpatika (Beskydský bioregion) na pomezí se Slovinskem, klimaticky chladná, srážkově bohatá oblast, flóra horská, potenciální přítomnost horských acidofilních bučin, suťových lesů, horských smrčin. Kulturní charakteristiky Na jihu oblast Valašska, na severu Těšínska, mladá sídelní oblast výrazně ovlivněná valašskou a pasekářskou kolonizací, ve využití převládá hospodářský les (smrčiny), drobné bezlesí ve formě pasek postupně zaniká, dřevěné sakrální stavby, výrazné novodobé změny urbanistických a architektonických znaků, v současnosti silný vliv rekreace a turismu. Vjemové charakteristiky Dominance horského masivu a lesa, výrazný projev krajinných horizontů, majestátnost a monumentalita krajinné scény, dálkové výhledy, projev interiéru lesa, zvýšená estetická hodnota prostředí, v oblasti horských pasek výrazná přírodní a estetická hodnota území, přítomnost regionálně významných kulturních dominant. Převládající typy krajin Krajina lesní. 16

24 Možná ohrožení Zánik pasek; intenzifikace cestovního ruchu; vznik nových charakterově odlišných dominant (velkoobjemové nebo vertikální stavby). Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin) Preferovat ochranu přírodních, kulturních a estetických hodnot území před extenzivním rozšiřováním zastavitelných území; Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného území sídel; nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná území při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti lokalit a dalších podmínek ochrany přírodních a estetických hodnot krajiny; v nezastavěném území umisťovat pouze nezbytné stavby (pro zabezpečení lesního hospodaření a zemědělství); chránit historické a urbanistické znaky sídel včetně jejich vnějšího obrazu; chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů: - nevytvářet nové pohledové bariéry; - novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území; - v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst. ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních historických staveb. Podmínky ochrany oblasti krajinného rázu Moravské Beskydy jsou respektovány, pro zánik pasek, pro nadměrnou intenzifikaci cestovního ruchu ani pro vznik nových charakterově odlišných dominant územní plán nevytváří předpoklady. Veškeré zásady pro rozhodování o změnách v území jsou respektovány podrobněji viz předchozí text. 3) Respektovat koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje, zejména: Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1486 dne 26. dubna 2007 (dostupné na Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2096 dne 26. června 2008 (dostupné na Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje vzato na vědomí radou kraje dne , včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce (říjen 2009) (dostupné na Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 25/1120/1 ze dne , 17

25 včetně Změny Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (OZV č. 3/2010 ze dne ) (dostupné na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje schválen zastupitelstvem kraje usnesením č. 25/1121/1 ze dne , včetně Aktualizací rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje (2008, 2009, 2010) (dostupné na Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje vydán nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2004 ze dne , včetně Aktualizace programu snižování emisí Moravskoslezského kraje (2010) (dostupné na Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny chválena usnesením zastupitelstva kraje č. 5/298/1 ze dne (dostupné na Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2009 nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009 (dostupné na Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje Ekotoxa Opava, s.r.o. (dostupné na Plán oblasti povodí Odry schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne , závazná část vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze dne (dostupné na Akční plány ke strategickým hlukovým mapám (dostupné na Strategie rozvoje kraje na léta Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, Ostrava (dostupné na Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, Ostrava (dostupné na prk_ pdf) Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, Ostrava (dostupné na Surovinová politika Moravskoslezského kraje Pořizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, zpracovává Česká geologická služba. (dostupné na 18

26 Uvedené koncepční rozvojové materiály byly prostudovány a v územním plánu jsou respektovány. 1. Při zpracování územního plánu Řeka řešit problémy, vyplývající z ÚAP ORP Třinec: - chybějící kanalizační síť; - nedostatečná občanská vybavenost; - zvyšující se index stáří. V územním plánu je navrženo vybudování soustavné kanalizace zakončené na čistírně odpadních vod; několik ploch je navrženo pro rozvoj občanského vybavení, zejména v souvislosti s rozvojem rekreace a cestovního ruchu jde o ubytovací zařízení a o zázemí lyžařského areálu, jiné potřeby v oblasti občanského vybavení obec neuvádí; zvyšující se index stáří nelze územním plánem výrazněji ovlivnit, předpoklady pro snížení tohoto indexu jsou dány návrhem ploch pro novou obytnou výstavbu, které do obce přivedou mladé rodiny. 2. Zapracovat do územního plánu záměry, vyplývající z ÚAP ORP Třinec: - zařízení podzemních zásobníků plynu v Komorní Lhotce, zasahujících i do k. ú. Řeka (označení záměru v ÚAP P 02) splněno; - rozvoj ski areálu Řeka (označení záměru v ÚAP P 15) splněno. 3. Při zpracování územního plánu Řeka respektovat limity využití území, kterými jsou: - zvláště chráněná území dle ustanovení 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: - Chráněná krajinná oblast Beskydy, vyhlášená výnosem MK ČSR ze dne ; - přírodní rezervace Ropice a její ochranné pásmo 50 m od hranice PR, vyhlášená nařízením Správy CHKO Beskydy č. 4/ evropsky významná lokalita Beskydy, vymezená nařízením vlády č. 132/2005 Sb.; - ptačí oblast Beskydy, vymezená nařízením vlády č. 687/2004 Sb.; - významné krajinné prvky dle ustanovení 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy; - ochranné pásmo lesa 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a o doplnění některých zákonů (lesní zákon); - památný strom včetně ochranného pásma dle ustanovení 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: - Lípa v Řece (lípa malolistá Tilia platyphyllos); - nemovité kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: /8-701 chalupa č.p. 7, parc. č. 33 st.; - ochranné pásmo hřbitova 100 m od hranice pozemku dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů; 19

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice zpracované v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 11 a přílohou č. 6 vyhlášky

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Vymezení základních pojmů, seznam použitých zkratek, přehled

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah odůvodnění Územního plánu Hukvaldy str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle

Více

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala ÚZEMNÍ PLÁN LHOTA - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHA č.3 1 POŘIZOVATEL: Magistrát města Zlína, oddělení územního plánování Jana Surovcová OBEC LHOTA: Mgr. Jana Kadlečíková PROJEKTANT: S-projekt plus,

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy Obsah odůvodnění Územního plánu Býkov-Láryšov II.A. Textová část : II.A.1. Údaje o postupu pořízení územního plánu 3 II.A.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN VRŠOVICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VRŠOVICE Vršovice 38 747 61 Raduň IČ: 00635588 zastupuje: Petr Pavlík - místostarosta POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠAŘISKA (URČENÁ K PROJEDNÁNÍ)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠAŘISKA (URČENÁ K PROJEDNÁNÍ) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠAŘISKA (URČENÁ K PROJEDNÁNÍ) Zpracovaná na základě ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE Název kapitoly strana A) Důvody pro pořízení Územního plánu Dolní Domaslavice, údaje o podkladech 1 A.1) Důvody pro pořízení ÚP Dolní Domaslavice

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH

1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH 1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH Územní plán Vělopolí je zpracován na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem, Obcí Vělopolí a zhotovitelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s r.o.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČÁSTI C, D, E, F ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv BŘEZEN 2014 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č.

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

Úvod, použité podklady 2

Úvod, použité podklady 2 Obsah: str. Úvod, použité podklady 2 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3 b) Údaje o splnění zadání,

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E Dle ustanovení 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 4 2. Vyhodnocení koordinace využívání území z

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN KAŇOVICE. Příloha č. 3-1. Textová část

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN KAŇOVICE. Příloha č. 3-1. Textová část SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN KAŇOVICE Příloha č. 1-1. Textová část Příloha č. 2-2. Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Vsetín Třída Tomáše Bati 399 odbor ÚP, stavebního řádu a dopravy

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ 08/2014 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Strání

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění

RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění leden 2015 Ing. arch. Jana Benešová, Atelier URBI Talichova 39, 623 00 Brno tel.: 547 250 469, fax: 547 221 410 e-mail: atelier-urbi@volny.cz RYBÍ Návrh územního plánu

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKOTNICE

ÚZEMNÍ PLÁN SKOTNICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN SKOTNICE B. ODŮVODNĚNÍ B. TEXTOVÁ ČÁST SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A. TEXTOVÁ ČÁST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Ladislav Horák určený zastupitel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Projektant: Ing. arch. Štěpánka Ťukalová - UA PROJEKCE Autorizovaný architekt ČKA 01 151 Boleslavova 30, Č. Budějovice

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č.183/2006 Sb., o

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod)

Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) CHŘENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) TEXTOVÁ ČÁST Duben 2010 Územní plán Chřenovice Objednatel: Obec Chřenovice Kraj Vysočina Pořizovatel: Městský úřad Světlá nad Sázavou Kraj Vysočina

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa NÁVRH ZADÁNÍ Ú ZEMNÍHO PLÁNU L UKA červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa Obsah a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I. ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2008, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2011, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ Zadání Územního plánu Kroměříž 1 Příloha č. 1: ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo města Kroměříže Určený člen zastupitelstva: Mgr. Jaroslav

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více