občanského sdružení místní akční skupiny (MAS) Znojemské vinařství, o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "občanského sdružení místní akční skupiny (MAS) Znojemské vinařství, o. s."

Transkript

1 STANOVY občanského sdružení místní akční skupiny (MAS) Znojemské vinařství, o. s. Sdružení je založeno za účelem podpory všestranného a trvale udržitelného rozvoje zájmového území (viz článek 3 Územní působnost) pomocí prosazování a podpory projektů místního a regionálního významu ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných a středních podnikatelů a ostatních subjektů působících a sídlících v zájmovém území. Článek 1 Název a sídlo sdružení Název: Znojemské vinařství, o. s. Sídlo: Dvořákova 2924/21, Znojmo, Článek 2 Cíle sdružení a prostředky k jejich dosažení 1. Cílem sdružení je zejména: a) zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany; b) podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírody a krajiny, kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu; c) zvýšení ekonomické prosperity a kvality života regionu; d) zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj regionu. 2. Za účelem dosažení cílů zajistí sdružení podmínky pro účast v programu LEADER a v ostatních operačních programech EU. 3. Sdružení dosáhne svých cílů zejména těmito činnostmi: a) Podpora realizace projektů v oblasti péče o obraz krajiny, sídel a jejich hodnot jako prostředku pro rozvoj cestovního ruchu. b) Podpora rozvojových projektů a propagace vinařské turistiky a agroturistiky v zájmovém území - viz čl. 3 Stanov (dále jen zájmovém území). c) Koordinace, posouzení a výběr projektů a dalších akcí zabezpečujících udržitelný rozvoj zájmového území. d) Podpora multifunkčního zemědělství, zejména vinařství a ochrana krajiny v zájmovém území. e) Podpora přeshraniční spolupráce, vytváření partnerství se zahraničními subjekty, zprostředkování zahraničních zkušeností a kontaktů tuzemským subjektům. f) Komunikace a spolupráce s orgány státní správy a samosprávy pro zajištění udržitelného rozvoje regionu. g) Zabezpečení činností při komunikaci a spolupráce s obdobnými subjekty, odborníky a institucemi EU. h) Spolupráce při tvorbě projektů pro rozvoj lidských zdrojů. i) Propagace a reprezentace zájmového území regionu Daníž a okolních obcí, vydávání publikací a propagačních materiálů a účast na mezinárodních a tuzemských veletrzích cestovního ruchu. j) Zajištění poradenské a informační činnosti sdružení, organizování konferencí, seminářů, besed a stáží. Článek 3 Územní působnost Sdružení vyvíjí svoji činnost v zájmovém území části mikroregionu Daníž a v okolních obcích a zahrnuje území obcí: Stanovy občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. - úplné znění ke dni

2 Bantice, Borotice, Bohutice, Božice, Citonice, Čejkovice, Dobšice, Dyjákovice, Dyjákovičky, Havraníky, Hnanice, Hodonice, Horní Břečkov, Horní Dunajovice, Hostěradice, Hrádek, Chvalovice, Jaroslavice, Krhovice, Křídlůvky, Kuchařovice, Lechovice, Mašovice, Milíčovice, Miroslav, Miroslavské Knínice, Našiměřice, Nový Šaldorf Sedlešovice, Olbramovice, Oleksovice, Práče, Prosiměřice, Slup, Stošíkovice na Louce, Strachotice, Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdly u Znojma, Šanov, Šatov, Tasovice, Těšetice, Valtrovice, Velký Karlov, Višňové, Vitonice, Vrbovec, Želetice. Článek 4 Členství ve sdružení 1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v zájmovém regionu MAS Znojemské vinařství a právnická osoba mající sídlo nebo působící v zájmovém území, která souhlasí se stanovami a s cíli sdružení. 2. Členství ve sdružení vzniká rozhodnutím Valné hromady na základě písemné přihlášky uchazeče o členství ve sdružení. Členství vzniká dnem rozhodnutí Valné hromady o přijetí za člena. 3. Poměr členů veřejného a soukromého sektoru ve sdružení - místní akční skupině je min. 50 % ze soukromého sektoru (podnikatelské subjekty, společnosti, občanská sdružení, nevládní neziskové organizace apod.) a max. 50 % členů z veřejného sektoru (státní úřady a organizace, obce, svazky obcí, školy). 4. Kolektivní člen sdružení (právnická osoba, svazek obcí, sdružení občanů či podnikatelů atp.) se vždy považuje za jednoho člena bez ohledu na počet jeho účastníků, společníků atp.; kolektivní člen je povinen oznámit Sekretariátu sdružení, která fyzická osoba za něj bude ve sdružení jednat a rozhodovat. 5. Seznam členů sdružení a v případě kolektivních členů rovněž jejich pověřených zástupců, vede Sekretariát sdružení. Článek 5 Práva a povinnosti členů sdružení - MAS 1. Člen sdružení má právo zejména: a) podílet se na činnosti sdružení, b) předkládat podněty a návrhy orgánům sdružení, c) volit orgány sdružení a být volen do orgánů sdružení. 2. Člen sdružení je povinen zejména: a) dodržovat stanovy sdružení, b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, d) dbát o dobré jméno sdružení, e) účastnit se jednání Valné hromady nebo svou neúčast řádně omluvit. Článek 6 Zánik členství Členství ve sdružení zaniká: a) vystoupením člena na základě písemného oznámení o vystoupení ze sdružení; b) úmrtím člena; c) zánikem právnické osoby, která je kolektivním členem; d) zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady. Článek 7 Orgány sdružení Orgány sdružení jsou: a) Valná hromada b) Rada sdružení c) Revizní výbor Stanovy občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. - úplné znění ke dni

3 d) Sekretariát sdružení e) Programový výbor f) Výběrová komise g) Výkonný monitorovací výbor 1. Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada. 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. Článek 8 Valná hromada 3. Valná hromada je svolávána podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Zasedání valné hromady svolává Rada sdružení. Předseda Rady sdružení je povinen svolat Valnou hromadu k žádosti nejméně 30 % členů sdružení. 4. Valná hromada má tyto pravomoci: a) schvaluje stanovy sdružení a jejich změny; b) schvaluje zprávu o činnosti a o hospodaření sdružení za kalendářní rok; c) schvaluje strategii dalšího rozvoje regionu; d) schvaluje rozpočet sdružení; e) ukládá úkoly Radě sdružení; f) volí a odvolává členy Rady sdružení a členy Revizního výboru sdružení; g) schvaluje přijetí a vyloučení členů sdružení; h) schvaluje výši členských příspěvků; které si vyhradí svým rozhodnutím. 5. Jednací řád valné hromady: 5.1 Valná hromada se svolává formou doručení písemného oznámení členům MAS minimálně 14 kalendářních dnu před termínem konání Valné hromady. Za písemné oznámení se považuje rovněž doručení prostřednictvím elektronické pošty ( , datová schránka, atp.). 5.2 Program jednání Valné hromady předkládá předseda rady sdružení na základě návrhu rady nebo členů sdružení. Program zašle společně s pozvánkou na jednání valné hromady. Od předloženého programu se může jednání valné hromady odchýlit jen, souhlasí li se změnou programu dvoutřetinová většina přítomných členů. 5.3 Účast na jednáních stvrzují členové sdružení podpisem do listiny přítomných. Za kolektivního člena sdružení se Valné hromady účastní fyzická osoba, evidovaná v členské evidenci sdružení jako osoba oprávněná za tohoto člena jednat, případně k účasti na Valné hromadě zmocněná písemnou plnou mocí. 5.4 Předsedajícím Valné hromady je předseda Rady sdružení nebo jím pověřený člen Rady sdružení. Předsedající určí zapisovatele valné hromady, který prověří počet přítomných podle prezenční listiny a výsledek oznámí předsedajícímu. 5.5 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní v době jejího zahájení nadpoloviční většina členů. Pokud není valná hromada usnášeníschopná, ukončí se její jednání a bezprostředně poté se koná jednání náhradní valné hromady, které je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání účastní nejméně 20% všech členů sdružení. 5.6 Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů s výjimkou schvalování změn Stanov, pro které musí hlasovat dvoutřetinová většina přítomných členů. 5.7 Jednání valné hromady jsou veřejná. V odůvodněných případech muže být kterákoli část schůze prohlášena za neveřejnou, pokud tak valná hromada rozhodne hlasováním. Jedná se zejména o případy, kdy předmětem jednání budou záležitosti, ve kterých byla s partnerem podepsána smlouva o ochraně obchodního tajemství nebo citlivých informací nebo v případech, kdy ochranu citlivých informací ukládá zákon. Neveřejnost části schůze a odůvodnění bude uvedeno v zápise. Neveřejné části schůze se mohou účastnit pouze členové sdružení a jmenovitě přizvaní hosté. 5.8 Valná hromada o návrzích usnesení rozhoduje vždy veřejným hlasováním. V odůvodněných případech muže být hlasování tajné, pokud o něm rozhodne valná hromada na návrh člena sdružení Veřejné hlasování probíhá tak, že předsedající oznámí, že bude přikročeno k hlasování, jasným a srozumitelným způsobem sdělí znění návrhu usnesení, o kterém se bude hlasovat a vyzve Stanovy občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. - úplné znění ke dni

4 hlasující ke zdvižení ruky postupně pro jednotlivé možnosti v pořadí "pro", "proti", "zdržel se hlasování. Každý účastník valné hromady, který má právo hlasovat, dá najevo své rozhodnutí zdvižením ruky. Pro jednotlivé návrhy se hlasuje v pořadí, v jakém byly předneseny, a to nejdříve k pozměňovacím návrhům, a poté ke konečnému znění usnesení. Hlasy sečte předsedající nebo jím určený skrutátor. Po ukončení hlasování předsedající oznámí výsledek a konečné schválené unesení přečte Tajné hlasování probíhá tak, že každý účastník valné hromady, který má právo hlasovat, vyznačí své rozhodnutí na předloženém hlasovacím lístku, které jsou anonymně shromážděny. Dohled nad hlasováním a sečtení a oznámení výsledků tohoto hlasování přísluší tříčlenné komisi, zvolené veřejným hlasováním před zahájením tajného hlasování Každý člen sdružení může při jednání valné hromady podat připomínku k průběhu hlasování. Pokud člen sdružení podá námitku ještě během valné hromady, předsedající nechá hlasovat o přijetí nebo zamítnutí námitky. Pokud Valná hromada rozhodne, že se námitka přijímá, je hlasování, proti kterému byla vznesena a schválena námitka, neplatné a hlasování bude opakováno. Článek 9 Rada sdružení 1. Rada sdružení je statutárním orgánem sdružení, má čtyři členy a za svoji činnost odpovídá Valné hromadě. 2. Členové Rady sdružení volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Rady sdružení. Kterýkoliv z členů Rady je na základě pověření předsedy nebo v případech, kdy se takto usnese Rada sdružení, oprávněn provádět výkon jeho pravomoci v době nepřítomnosti předsedy. 3. Oprávnění činit právní úkony, jednat a podepisovat za sdružení má vždy předseda samostatně nebo dva pověření členové Rady sdružení společně. 4. Členem Rady sdružení může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Za výkon funkce člena Rady sdružení náleží odměna. 5. Rada sdružení se schází nejméně jednou za šest měsíců. Jednání Rady se v ostatním řídí jejím jednacím řádem. 6. Předseda Rady sdružení je po dobu svého zvolení nejvyšším výkonným orgánem sdružení. Předseda Rady sdružení předkládá zprávu o činnosti sdružení a o jejím hospodaření Valné hromadě. 7. Do působnosti Rady náleží: a) schvalovat jednací řád Rady, případně dalších orgánů sdružení, směrnice a další organizační pravidla sdružení a jejich změny, b) dbát na sledování cílů, pro který bylo sdružení založeno, c) projednat rozpočet sdružení, jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost sdružení, d) zřizovat územní pracoviště dle potřeby, e) řízení činnosti Sekretariátu sdružení, f) provádění činností souvisejících s funkcí tiskového mluvčího, v úzké součinnosti s manažerem sdružení zajišťovat spolupráci komunikačního centra s tuzemskými a mezinárodními subjekty. Článek 10 Revizní výbor 1. Revizní výbor je kontrolním orgánem sdružení a má tři členy, z nichž minimálně jeden je osobou s odbornou způsobilostí v oblasti účetnictví. 2. Členové Revizního výboru jsou oprávněni: a) kontrolovat veškerou činnost sdružení a jejich orgánů; b) připomínkovat návrh rozpočtu sdružení; c) nahlížet do účetnictví a jiných dokladů sdružení a kontrolovat tam obsažené údaje; d) účastnit se jednání Rady sdružení; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. 3. Revizní výbor a) přezkoumává účetní závěrku a výroční zprávu sdružení; b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Radě sdružení o výsledcích své kontrolní činnosti; Stanovy občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. - úplné znění ke dni

5 c) dohlíží na to, že sdružení vyvíjí činnost v souladu se zákony a stanovami sdružení; d) svolává mimořádné zasedání Rady sdružení, jestliže to vyžadují zájmy sdružení. 4. Revizní výbor je povinen upozornit Radu sdružení na porušení zákonů nebo stanov, na nehospodárné postupy nebo další nedostatky neprodleně poté, co se o těchto skutečnostech dozví. V případě, že není sjednána náprava, informuje Revizní výbor Valnou hromadu a předloží návrh dalšího postupu. 5. Za výkon funkce člena Revizní komise náleží odměna. 6. Jednání Revizní komise se řídí jednacím řádem, schváleným Radou sdružení. Článek 11 Sekretariát sdružení 1. Sekretariát sdružení tvoří zaměstnanci a účetní. Manažeři jsou vedoucími sekretariátu, jsou vzájemně zastupitelní a jsou výkonnými zaměstnanci sdružení. 2. Sekretariát sdružení zajišťuje veškeré servisní činnosti pro ostatní orgány sdružení. Zajišťuje zejména tyto činnosti: a) vede a zpracovává administrativní a dokumentární agendu; b) vede evidenci úkolů uložených Radou sdružení a jejím předsedou, zajišťuje chod podatelny, vede evidenci a kontrolu došlé a odeslané korespondence, sleduje termíny plnění, administrativně zajišťuje vypracování výroční zprávy; c) sleduje stav financování projektů; d) zajišťuje zpracování inventarizace; e) vede zpracování dílčích a závěrečných zpráv projektů; f) vede komplexní přehled o aktivitách v regionu 3. Zaměstnanec sekretariátu je povinen zachovávat mlčenlivosti ve věcech, dotýkajících se zájmů sdružení, jeho partnerů a členů. Tato povinnost trvá i po ukončení výkonu funkce. 4. Manažer sdružení působí jako manažer a odborník (facilitátor) odpovídající za průběh na jednáních a zasedáních orgánů sdružení (Programový výbor, Výběrová komise). 4.1 Mezi činností manažera patří širokospektrální monitoring grantů a dotací z oblasti výzev určených pro MAS, svazky obcí, obce a podnikatele, vydávání zpravodajů sdružení, administrativní podíl na přípravě projektů, příprava ročního plánu činností a další činnosti specifikované níže. 4.2 Funkci manažera plní pověřená osoba na základě smlouvy se sdružením, schválená k výkonu této funkce Radou sdružení. Manažer je z výkonu své činnosti odpovědný Radě sdružení. 4.3 Za činnost manažera náleží odměna stanovená na základě náročnosti vykonávaných úkolů, jejíž výše je navržena a schválena Radou sdružení. 4.4 Manažer může být ze své funkce odvolán a nahrazen jinou osobou v souladu s ustanoveními manažerské smlouvy. 4.5 Manažer MAS zajišťuje následující činnosti: a) Monitoring grantů a dotací: širokospektrální, z oblasti výzev určených pro MAS, svazky obcí, obce, podnikatele (zemědělství, cestovní ruch), neziskové organizace. b) Vydávání E-Zpravodaje sdružení 5 x do roka; tvorba obsahu a textů, vložení zpravodaje na web sdružení a rozeslání zpravodaje členům sdružení. c) Administrativní podíl na přípravě projektů a výzev sdružení k předkládání žádostí o poskytnutí dotací (příručka pro žadatele, bodovací kritéria, povinné přílohy, hlášení, závěrečná zpráva, apod.). d) Administrativní spolupráce při výběru žádostí o dotaci pro sdružení. e) Průběžné sledování, aktualizace a doplňování podkladů (projektové fiše, zásobník projektů, apod.) pro tvorbu a aktualizaci dokumentů sdružení (stanovy, strategie, záměry atp.). f) Zpracování ročního plánu činnosti sdružení. g) Vedení evidence úkolů uložených Radou sdružení a jejím předsedou, sledování termínů jejich plnění. h) Účast na jednáních všech orgánů sdružení. Stanovy občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. - úplné znění ke dni

6 i) Zpracování výroční zprávy sdružení k příslušnému kalendářnímu roku na základě podkladů předaných jednotlivými orgány sdružení, jejím sekretariátem a zpracované účetní uzávěrky. j) Zajišťování projektového a technického poradenství členům sdružení v konzultační dny. k) Provádění činnosti administrátora internetové prezentace sdružení. l) Zajišťování funkci komunikačního centra s tuzemskými a mezinárodními subjekty v úzké součinnosti s předsedou Rady sdružení. 5. Účetní sdružení zajišťuje následující činnosti: a) Vede ekonomickou agendu; b) Sleduje stav financování sdružení; c) Zpracovává potřebné ekonomické a účetní zprávy; d) Společně s manažerem zajišťuje zpracování inventarizace; e) Plní úkoly, uložené manažerem nebo předsedou Rady sdružení. Článek 12 Programový výbor 1. Programový výbor je profesním odborným orgánem sdružení. 2. Programový výbor tvoří písemně jmenovaní zástupci členů sdružení. 3. Členy programového výboru jmenuje předseda Rady sdružení na návrh Rady sdružení. 4. Seznam členů Programového výboru vede Sekretariát sdružení. 5. Za činnost člena Programového výboru náleží odměna. 6. Schůze programového výboru se řídí jednacím řádem schváleným Radou sdružení. 7. Programový výbor: a) připravuje aktualizace strategie rozvoje regionu; b) zpracovává znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje; c) zpracovává záměry místní akční skupiny; d) schvaluje výběrová kriteria pro výběr projektů; e) potvrzuje projekty určené k realizaci; f) jmenuje členy Výběrové komise; g) jmenuje členy Monitorovacího výboru. Článek 13 Výběrová komise 1. Výběrová komise je výkonným orgánem Programového výboru. 2. Členy Výběrové komise jsou členové sdružení, jmenovaní Programovým výborem s tím, že členem Výběrové komise musí být vždy jeden zástupce, určený: a) svazkem obcí; b) obcí; c) podnikateli; d) neziskovou organizací, jsou-li tyto subjekty členy sdružení. 3. Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. V případě nečinnosti delší než jeden rok svolává schůzi Výběrové komise předseda Rady sdružení. Jednání Výběrové komise se řídí jednacím řádem, schváleným Radou sdružení. 4. Výběrová komise: a) provádí výběr projektů podle výběrových kriterií; b) sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty; c) vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu. 5. Za činnost člena Výběrové komise náleží odměna. Stanovy občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. - úplné znění ke dni

7 Článek 14 Výkonný monitorovací výbor 1. Výkonný Monitorovací výbor je výkonným orgánem Výběrové komise. 2. Členy výkonného Monitorovacího výboru jmenuje Programový výbor z členů sdružení. 3. Za činnost člena výkonného Monitorovacího výboru náleží odměna. 4. Výkonný Monitorovací výbor zejména: a) aktivně monitoruje realizované projekty; b) kontroluje plnění podmínek prováděných projektů; c) provádí hodnocení činnosti při naplňování jednotlivých aktivit; 5. Činnost výkonného Monitorovacího výboru řídí Rada sdružení. Článek 15 Hospodaření sdružení 1. Sdružení hospodaří s majetkem sdružení získaným zejména z: a) Členských příspěvků, ve výši stanovené Valnou hromadou b) Mimořádných členských příspěvků; c) dotací a grantů; d) darů; e) příjmů z vlastní činnosti; f) výnosů z majetku. 2. Majetek sdružení může být použit pouze k dosažení cílů, pro něž bylo sdružení ustanoveno. 3. Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 4. Sdružení hospodaří podle rozpočtu, schváleného pro každý kalendářní rok. Rozpočet schvaluje Rada sdružení. Stejným způsobem schvaluje Rada sdružení roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku. 5. Sdružení vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 31. března roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna a kdykoliv k nahlédnutí v Sekretariátu sdružení. 6. Účetním rokem je kalendářní rok. Článek 16 Zánik sdružení 1. Sdružení zaniká: a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Valné hromady; b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. 2. Pro vypořádání majetku sdružení při jeho zániku platí obecně závazné právní předpisy. Toto úplné znění Stanov bylo projednáno a schváleno na Valné hromadě sdružení, která se konala dne v Čejkovicích. Jiří Lukeš předseda Rady sdružení Stanovy občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. - úplné znění ke dni

S T A N O V Y. Znojemské vinařství, o.s.

S T A N O V Y. Znojemské vinařství, o.s. S T A N O V Y občanského sdružení místní akční skupiny (MAS) Znojemské vinařství, o. s. Sdružení je založeno za účelem podpory všestranného a trvale udržitelného rozvoje zájmového území regionu Svazku

Více

S T A N O V Y M A S Z n o j e m s k é v i n a ř s t v í, z. s.

S T A N O V Y M A S Z n o j e m s k é v i n a ř s t v í, z. s. S T A N O V Y M A S Z n o j e m s k é v i n a ř s t v í, z. s. Spolek je založen za účelem podpory všestranného a trvale udržitelného rozvoje zájmového území (viz článek 3 Územní působnost) pomocí prosazování

Více

S T A N O V Y M A S Z n o j e m s k é v i n a ř s t v í, z. s.

S T A N O V Y M A S Z n o j e m s k é v i n a ř s t v í, z. s. S T A N O V Y M A S Z n o j e m s k é v i n a ř s t v í, z. s. Spolek je založen za účelem podpory všestranného a trvale udržitelného rozvoje zájmového území (viz článek 3 Územní působnost) pomocí prosazování

Více

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s.

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Občanské sdružení Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. (dále též MAS) je neziskovým subjektem založeným

Více

S T A N O V Y. Článek 1 Název, sídlo spolku a IČ. Článek 2 Účel spolku a prostředky k jeho dosažení

S T A N O V Y. Článek 1 Název, sídlo spolku a IČ. Článek 2 Účel spolku a prostředky k jeho dosažení S T A N O V Y M A S Z n o j e m s k é v i n a ř s t v í, z. s. Spolek je založen za účelem podpory všestranného a trvale udržitelného rozvoje zájmového území (viz článek 3 Územní působnost) pomocí prosazování

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

JEDNACÍ ŘÁD místní akční skupiny (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

JEDNACÍ ŘÁD místní akční skupiny (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. JEDNACÍ ŘÁD místní akční skupiny (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. Preambule Jednací řád MAS upravuje přípravu a svolání jednání Valné hromady spolku, Rady spolku a Kontrolního a monitorovacího

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku. Čl.

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku. Čl. Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen spolek ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut spolku

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO)

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) Sdružení je založeno za účelem podpory komplexního trvalého rozvoje území MAS ORLICKO prostřednictvím podpory činností obcí,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

STANOVY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, o. s.

STANOVY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, o. s. Stanovy MAS Hlinecko, o.s. - strana č. 1 STANOVY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, o. s. Registrace provedena dne 18. 10. 2006 pod č.j. VS/1 1/65417/06 R IČO 27046508 Čl. 1. Název a sídlo 1) Název organizace:

Více

3.3. Organizační schéma OPS pro Český ráj:

3.3. Organizační schéma OPS pro Český ráj: Organizační řád Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj Organizační řád je základní organizační normou Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj (dále jen OPS pro Český ráj). Stanoví zásady organizace,

Více

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Čl. 1. Název a sídlo Název: PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem (dále jen sdružení ) Sídlo: Celní 16/4, 639 00 Brno Čl. 2 Statut

Více

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje ANNO JČK

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje ANNO JČK Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje ANNO JČK České Budějovice, únor 2010 Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Čl. I Úvodní ustanovení Název

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

WifiTurnovNet. Čl. 1 Název a sídlo Název: WifiTurnovNet (dále jen sdružení ) Používaná zkratka: WTN Sídlo: Máchova 1886, Turnov, Czech Republic

WifiTurnovNet. Čl. 1 Název a sídlo Název: WifiTurnovNet (dále jen sdružení ) Používaná zkratka: WTN Sídlo: Máchova 1886, Turnov, Czech Republic Stanovy občanského sdružení WifiTurnovNet Čl. 1 Název a sídlo Název: WifiTurnovNet (dále jen sdružení ) Používaná zkratka: WTN Sídlo: Máchova 1886, 511 01 Turnov, Czech Republic Čl. 2 Statut sdružení 1.

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy spolku METODĚJ z. s.

Stanovy spolku METODĚJ z. s. Stanovy spolku METODĚJ z. s. I. Název a sídlo 1. Byl založen spolek Metoděj jehož název je METODĚJ z. s., se sídlem Havlíčkův Brod, Jeronýmova 788, PSČ 580 01. 2. Spolek Metoděj (dále jen spolek ) byl

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

S T A N O V Y. Místní akční skupina Vinařská, z. s. Preambule

S T A N O V Y. Místní akční skupina Vinařská, z. s. Preambule S T A N O V Y Místní akční skupina Vinařská, z. s. Preambule Spolek je založen za účelem podpory trvalého udržitelného rozvoje zájmového území (viz článek 3 Územní působnost) pomocí prosazování a podpory

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

JEDNACÍ ŘÁD MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

JEDNACÍ ŘÁD MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. JEDNACÍ ŘÁD MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. Tento jednací řád upravuje pravomoci, postupy a způsoby jednání a voleb v orgánech MAS a upřesňuje jejich vztah k orgánům MAS Moravská brána. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná

Více

Stanovy MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Stanovy MAS Slavkovské bojiště, z.s. Stanovy MAS Slavkovské bojiště, z.s. 1. Název: MAS Slavkovské bojiště, z.s. 2. Sídlo: Hrušky 166, 683 52 3. IČ: 270 30 491 Článek I. Název a sídlo spolku Článek II. Územní působnost Působnost spolku je

Více

Stanovy občanského sdružení Svata.net

Stanovy občanského sdružení Svata.net Stanovy sdružení Svata.net verze: 20050715 Stanovy občanského sdružení Svata.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Svata.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s.

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. Článek I. Název, sídlo, IČO 1. Název: Centrum pro rodinný život, z.s. (dále jen spolek ) 2. Sídlo: Biskupské náměstí 2 779 00 Olomouc 3. IČO: 14615240 Článek

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy cyklistického sdružení

Stanovy cyklistického sdružení Stanovy cyklistického sdružení Čl. 1 Název a sídlo Název: CK Přerov (dále jen sdružení ) Sídlo: Purkyňova 3, 750 02, Přerov Adresa pro doručování: Pavlína Rohová, Purkyňova 3, 750 02, Přerov Čl. 2 Statut

Více

Klíč spolek invalidů Cvikov, z.s. Stanovy spolku

Klíč spolek invalidů Cvikov, z.s. Stanovy spolku Klíč spolek invalidů Cvikov, z.s. Stanovy spolku Název spolku : Klíč spolek invalidů Cvikov, z.s. čl. I. Název a sídlo Sídlo spolku : Městský úřad, Náměstí Osvobození 63, Cvikov, PSČ 471 54 čl. II. Účel

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU SvKaterina.net, z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU SvKaterina.net, z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU SvKaterina.net, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. Zapsaný spolek s názvem SvKaterina.net, z.s. je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Spolek

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek rodičů a přátel Základní školy Liptál

STANOVY SPOLKU. Spolek rodičů a přátel Základní školy Liptál STANOVY SPOLKU Spolek rodičů a přátel Základní školy Liptál Článek I. Základní ustanovení. 1. Název spolku je Spolek rodičů a přátel Základní školy Liptál (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je Základní

Více

JEDNACÍ ŘÁD DOZORČÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD DOZORČÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD DOZORČÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1. Název a sídlo spolku Název spolku: PRO Arny z. s. (dále jen spolek ) Sídlo spolku: Riegrova 1756/51, České Budějovice, 370 01 Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

2. VÝZVU pro rok 2012

2. VÝZVU pro rok 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s. vyhlašuje dne 2. 8. 2012 2. VÝZVU pro rok 2012 k předkládání žádostí

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Příloha Tabulková část sdružující data popisu území

Příloha Tabulková část sdružující data popisu území Příloha Tabulková část sdružující data popisu území Vývoj počtu obyvatel v letech 1991, 2001, 2011 dle SLBD (dle ČSÚ) OBEC/ROK 1991 2001 2011 Bantice 194 190 285 Bohutice 603 617 607 Borotice 363 372 398

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ Změna č. 1 ze dne STANOVY. EBERESCHE z.s. Čl. I Název a sídlo

ÚPLNÉ ZNĚNÍ Změna č. 1 ze dne STANOVY. EBERESCHE z.s. Čl. I Název a sídlo ÚPLNÉ ZNĚNÍ Změna č. 1 ze dne 9.4.2016 STANOVY EBERESCHE z.s. Čl. I Název a sídlo Název spolku: Sídlo: Korespondenční adresa: EBERESCHE z.s. Karla Čapka 343/1, 790 01 Jeseník Karla Čapka 343/1, 790 01

Více

ČLÁNEK I. NÁZEV SDRUŽENÍ

ČLÁNEK I. NÁZEV SDRUŽENÍ S T A N O V Y Život na vesnici, z.s. Název spolku zní: ČLÁNEK I. NÁZEV SDRUŽENÍ Život na vesnici, z.s. Sídlo: Pardubická 160 Opatovice nad Labem 533 45 ČLÁNEK II. SÍDLO A ADRESA SPOLKU Korespondenční adresa:

Více

Stanovy spolku. Pernštejn.net, z.s.

Stanovy spolku. Pernštejn.net, z.s. 1 Stanovy spolku Pernštejn.net, z.s. Čl. I. Základní ustanovení 1 Pernštejn.net, z.s. (dále též jen spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2 Sídlo spolku je umístěno

Více

STANOVY. Atletika Zábřeh, z. s.

STANOVY. Atletika Zábřeh, z. s. STANOVY Atletika Zábřeh, z. s. Článek I. Základní ustanovení 1. Atletika Zábřeh, z. s. (dále jen Spolek ) je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov 398 55. Čl. II Účel spolku 1) Účelem spolku je poskytovat svým členům, připojení

Více

STANOVY ZDrSEM první pomoc zážitkem, z.s.

STANOVY ZDrSEM první pomoc zážitkem, z.s. STANOVY ZDrSEM první pomoc zážitkem, z.s. Čl. 1 Základní ustanovení (verze schválená Valnou Hromadou dne 24.1.2015) 1 1. Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry ve spolku ZDrSEM první pomoc zážitkem

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

Zápis z jednání Rady spolku MAS Znojemské vinařství, z. s.

Zápis z jednání Rady spolku MAS Znojemské vinařství, z. s. Zápis z jednání Rady spolku MAS Znojemské vinařství, z. s. konané dne 17. 2. 2015 Zahájení Pan Lukeš přivítal všechny členy Rady a hosty ve 14 hod a pronesl úvodní řeč. Přítomní: Lukeš, Arndt, Jurka, Koukal,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj STANOVY

Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj STANOVY Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj STANOVY NÁZEV A SÍDLO Název: Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj Sídlo: Pelnářova 302, 34401 Domažlice CÍLE A ÚČEL ZALOŽENÍ Cílem spolku a společným zájmem

Více

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Region HANÁ, z.s. (dále jen spolek) je spolkem dle ust. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je nástupnickou organizací transformace organizace Region

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy spolku D&M TENNIS ACADEMY, z.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Charakter spolku. Čl. III. Účel a činnost spolku

Stanovy spolku D&M TENNIS ACADEMY, z.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Charakter spolku. Čl. III. Účel a činnost spolku Stanovy spolku D&M TENNIS ACADEMY, z.s. Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: D&M TENNIS ACADEMY, z.s. /dále jen spolek / Sídlo: Dobrovského 1872/88, Brno, Královo Pole, PSČ: 612 00 Čl. II. Charakter

Více

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s.

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. STANOVY občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. V Praze, dne 29. srpna 2011 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Za férové ústřední topení, o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení:

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK. 1 Základní ustanovení. 2 Cíl občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK. 1 Základní ustanovení. 2 Cíl občanského sdružení Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK Občanské sdružení Rozcestník je dobrovolné společenství občanů. Je nezávislé na státní správě, spolcích, církvích, politických stranách a dalších organizacích, ale

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN, z.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN, z.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN, z.s. ČI. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s. 2. Sídlo spolku: Křivatcová 416, 155 21 Praha 5 - Zličín ČI. II. Právní postavení spolku

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

STANOVY Sportovního klubu Panteři Kladno z.s.

STANOVY Sportovního klubu Panteři Kladno z.s. STANOVY Sportovního klubu Panteři Kladno z.s. I. Název a sídlo 1. Oficiální název spolku: Sportovní klub Panteři Kladno z.s. 2. Sídlo spolku: Kladno II. Statut spolku 1. Sportovní klub Panteři Kladno z.s.

Více

Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO EVROPSKÉ A SROVNÁVACÍ PRÁVO STANOVY Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (dále také ČSESP ) je spolek, jehož fungování se řídí těmito

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STANOVY SPOLKU Spolek rodičů a přátel MŠ Klíček

STANOVY SPOLKU Spolek rodičů a přátel MŠ Klíček STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení. 1. Název spolku je (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště Primátora Hájka 2030,

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Stanovy Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z. s. Úplné znění ke dni Čl. 1 Úvodní ustanovení

Stanovy Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z. s. Úplné znění ke dni Čl. 1 Úvodní ustanovení Stanovy Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z. s. Úplné znění ke dni 24. 11. 2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z. s. (dále též spolek ). 2. Sídlo

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo S t a n o v y Hornického spolku Solles Chodov Čl.1 Název a sídlo Název: Hornický spolek Solles Chodov (dále jen "sdružení ") Sídlo: Hrnčířská 462, 357 35 Chodov Čl.2 Statut sdružení Sdružení je dobrovolné,

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více