Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-)"

Transkript

1 09/3-4 BŘEZEN DUBEN ČÍSLO 5 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŦ ONDŘEJOV Příběh, který mŧžete ovlivnit Rozhovor jako překvapení pro Věru Hudcovou Návštěva v páté třídě Jak jsem se stal deváťákem Welness a zážitky z osmé třídy, názory z deváté třídy Móda s trochou zábavy Hádanky, křížovky, vtipy Okna do vesmíru Příběh na pokračování Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-) Kaţdé z ročních období skrývá nějaké tajemství. Na jaře vše kvete, v létě si uţíváme tepla, sluníčka a výletů k vodě, na podzim se střídají ty nejrůznější barvy, kdyţ opadává listí, a nakonec zima, kdyţ se povede, je naopak bílá a mrazivá. Přijde mi, ţe letošní zima je nekonečně dlouhá, a kdyţ se dívám kolem sebe, myslím, ţe uţ jsme z ní všichni unaveni a nemůţeme se dočkat, aţ nás pohladí první jarní paprsky sluníčka a naše oči potěší první květiny pak konečně budeme moci říct, ţe tu máme očekávané jaro, které se nám blíţí. Lidé určitě pookřejí a budou vymýšlet výlety do přírody, do muzeí, zoo a všude tam, kam se jim za krátkých zimních dnů nechtělo. Moţná potom budeme mít čas přestat spěchat, na chvilku se zastavit a rozhlédnout se kolem sebe, abychom viděli tu krásu, která nás obklopuje. Třeba si najdeme jen nějakou maličkost, ale takovou, aby nás potěšila. To si uvědomila i Eliška, kdyţ se jedno jarní sluneční odpoledne rozhodla vyrazit se svým psem do parku na procházku. Sluníčko jí oslňovalo ze všech světových stran. Sedla si do čerstvě posekané trávy, vyndala ze svého batůţku tuţku a papír, a kdyţ k té kráse kolem ní připojila ještě fantazii, papír, který byl ještě před pár okamţiky jen čistě bílý, zaplnily ty nejrůznější tvary a obrazce. Najednou si povšimla, ţe se začíná stmívat a nemohla uvěřit tomu, ţe v parku strávila takovou dobu a domu se jí vůbec nechtělo Jak se asi Eliška rozhodne? Půjde uţ opravdu domů? 1

2 ( Příběh na pokračování..i ty, který si toto právě čteš, můţeš tento příběh ovlivnit a to tak, ţe své návrhy dáš na papír, podobně jako Eliška a poskytneš je ty nejlepší a nejzajímavější zakomponuji do tohoto příběhu ;-) ) Lenka Toťová ROZHOVOR Přinášíme Vám další opravdu exklusivní rozhovor (na redakční radě uveden jako tajný). Tentokrát jsme s kamerou překvapili doma paní učitelku a šéfredaktorku časopisu Věru Hudcovou. Ta ani v nejmenším netušila, ţe ten tajný rozhovor bude s ní. Tentokrát to napíšeme úplně od začátku, protoţe to stojí za to! Můţeme s Vámi udělat rozhovor Coţe? do školního časopisu vzhůru ke hvězdám? Jako to jste vymysleli za trest? Jste překvapená? Ano. Opravdu? (paní učitelka jen pokyvovala hlavou) Kdyţ děláte ten školní časopis.co Vás na tom baví? (paní učitelka se zamyslela) Mám dobrý tým lidí, s kterými je legrace. Takţe Vás na této práci nejvíce baví lidi? Ano. Ta komunikace s nimi. A časopis je také pro lidi. Učíte také fyziku. Stala se Vám nějaká humorná příhoda při hodinách fyziky? Stále (smích). Například? No tak odpovědi v testech jsou občas zajímavé, protoţe děti neumějí číst. Třeba 3:2=1,8. To je nejnovější poznatek ze 7. třídy, přišli na to v úloze: Prkno podepřené uprostřed má na jedu stranu 1,8 m a na druhou 1,2 m tak to mě dneska fascinovalo. Pak mám ten historický záţitek, ţe optickými přístroji jsou skály v dálce a maják. Ten maják má alespoň něco společného s optikou, ale ty skály opravdu nechápu. Na další humorné odpovědi si teď nevzpomenu, ale bylo jich uţ opravdu mnoho. Učíte také angličtinu. Stala se Vám nějaká humorná příhoda při hodinách angličtiny? Nejhumornější jsou překlady anglických textů. Často se dobře nasměju. Npříklad jsem se dozvěděla, ţe ve viktoriánské době si lidé myli vlasy v polévce (soap přeloţeno jako polévka), ţe v Austrálii mají velké a barevné dezerty (desert přeloţeno jako dezert). No to je z poslední doby, začnu si to asi psát, abych vás příště více pobavila. 2

3 A jak se dneska máte? No, jsem unavená, spletla jsem si kvádr s obdélníkem v 8. třídě. S paní učitelkou Fárníkovou jsme se shodli na tom, ţe dneska máme pojmové zmatky.injekci jsem dnes zvládla o polední pauze (tedy očkování tetanus). No, ale jinak se mám dobře (smích) Ještě jsem teď zmokla.chleba jsem dneska nezapomněla koupit, to je úspěch! Co víc si mohu přát a teď ještě ten skvělý rozhovor. Vţdyť mi děláte jen radost. Zanedlouho vyráţíte se svou třídou do Vlašimi na expedici 4P. Mohla byste nám krátce popsat o co se jedná? Jedná se o environmentální výchovu základních a zdravých vztahů k naší přírodě, společnosti. To znamená, abychom si například uvědomili, co je potřeba všechno udělat při výrobě tatranky. Čím vším poškodíme ţivotní prostření, kdyţ si tu tatranku vlastně koupíme. A celá řada dalších aktivit, které jsou zaměřené na to, abychom se zamysleli nad tím, jak ţijeme v tomhle světě, jak mu třeba můţeme pomoci svým chováním, abychom si uvědomili, ţe jsme závislí na Zemi, ke které se často chováme moc špatně. No a v neposlední řadě je důleţité, ţe tam jedeme jako třída, ve které budujeme vztahy. Děti se učí spolupracovat, coţ je někdy náročné, a učí se zhodnotit své chyby, kdyţ se nedaří, a naopak říci, co se povedlo. Myslíte si, ţe to ty děti nějak změnilo nebo alespoň poučilo? Naučilo je to hlavně spolupracovat a i kdyţ se občas pohádali, tak je to hodně změnilo. Pro jejich třídu jako tým to bylo moc důleţité a i pro mě jako jejich třídní učitelku, ţe jsem měla moţnost je poznat mimo školu. Dále si myslím, ţe je to určitě poučilo a ţe alespoň ví, co některé věci znamenají, ale ţe by je to nějak výrazně změnilo, tak to si myslím, ţe většinou nezměnilo Některé třeba přemýšlí nad tím, jestli roztřídit odpad, přemýšlí moţná také nad dětskou prací v Africe, ale tam to asi končí, asi dál budou jíst tuny brambůrků a zahazovat pytlíky, kde se dá. Tam si myslím, ţe cestička nevede a pro některé bude značkové oblečení number one. Jakkoliv si myslím, ţe to obyčejné oblečení stačí. Ale třeba jednou A vy třídíte odpad? Snaţím se. Mé děti jsou totiţ velmi přísné. Běda kdyţ malý pytlíček dám někam jinam, neţ patří, tak to hned dostanu No mami, kam to dáváš, to snad nemyslíš váţně. No tak to je mi Vás opravdu líto (smích). Já mít takové děti. Alespoň, ţe tu lítost máte Máte nějaký oblíbený film nebo pořad? Oblíbený film mám S tebou mě baví svět a Vánoce u Grizvoldů a pak mám ráda Tři oříšky pro popelku a Princeznu ze mlejna - to jsou takové moje odpočinkové filmy. Ráda se dívám s Markem (mým synem) na nové filmy, které 3

4 jsou natočeny, a ráda je pak s ním hodnotím. V poslední době jsem viděla samé dobré filmy, které byly navrţeny na Oskary a některé je i získaly. Ráda ale chodím také do divadla to zase nejraději se svou dcerou Pavlou. (paní učitelce začal zvonit mobil a tak jsme na chvilku rozhovor přerušili) Co byste chtěla vzkázat pomocí časopisu ţákům? Aby byli slušní a ohleduplní, veselí a aby se měli navzájem rádi. A co byste chtěla vzkázat redaktorům časopisu? Aby měli více nápadů a aby mě bombardovali články a mně se to nevešlo do jednoho čísla. A co byste chtěla vzkázat pomocí časopisu učitelům? Aby měli pevné nervy a neztráceli smysl pro humor. Paní učitelce moc děkujeme za netradiční rozhovor. A abyste pochopili některé maličkosti: ptala se Pavla Hudcová, točila Tereza Kalibová NA NÁVŠTĚVĚ V PÁTÉ TŘÍDĚ Byli jsme na návštěvě v 5. třídě na hodině matematiky. Na začátku hodiny pan učitel Řezba psal na tabuli desetinná čísla a k nim říkal jiná čísla, které ţáci museli přičíst nebo odečíst k danému číslu. Potom se všechny děti snaţily přijít na kloub příkladům z učebnice. Kdyţ se prostřídaly, byla k tabuli vyvolána Anička Tlamichová, aby si zahrála na učitelku a připomněla ţákům látku minulé hodiny, tou byla desetinná čísla se závorkami. Vidíte, ţe pan učitel. Řezba bere ( naštěstí ) hodinu matematiky i se zábavou a humorem. Rozhovor s Jirkou Strnadem a Zuzkou Kušičkovou Kdo je váš nejoblíbenější učitel(ka)? Pan Řezba, paní Vomáčková a Modráčková. Jaký je váš nejoblíbenější předmět? Matematika, čeština, tělocvik a výtvarná výchova. Jaké děláte koníčky? Tancování, různé sporty. Jaký předmět vás nebaví, který byste chtěli vyřadit? Nejraději bychom vyřadili vlastivědu a přírodovědu. Na co se těšíte na 2. stupni? Těšíme se, ţe budeme mít více předmětů, ale zároveň se netěšíme na mnohem těţší učení. Kdybyste mohli na naší škole něco změnit, co by to bylo? Chtěli bychom modernější vybavení. Zpracovali Gábina Wustingerová a Bára. Povýšilová 4

5 pár kreseb z hodin výtvarné výchovy Počárovská Uhlíková WELNESS PROGRAM Dýchací cvičení s Janou Preislerovou Dva obrázky od Sechovcové Zážitky z osmé třídy Víte jak správně dýchat? Co všechno dýchání ovlivňuje? Co vzniká nesprávným dýcháním? V úvodní dvouhodině s rehabilitační pracovnicí jiţ v nadpise zmíněnou Janou Preislerovou jsme se hromadně pokoušeli odpovědět na tyto a další otázky. 5

6 Dozvěděli jsme se, ţe nedbalým dýcháním trpí téměř většina populace. Nesprávným dýcháním nevyuţijeme plíce na plné obrátky, ale pouze jejich část. Pokud špatně dýcháte, při nádechu vztyčujete ramena. Organismus nám poloviční dýchání toleruje, ale občas se připomene únavou nebo problémem se soustředěním. Vysvětlení je prosté, mozek, svaly se dostatečně neokysličují. Jestliţe zvládneme správně dýchat, neměli bychom mít problémy se sporty ( běhání, plavání, aj.). Jen nezoufejte je to činnost, která se dá naučit, nevyţaduje talent ani nadání, ale trpělivost a cvičení. V následujících dvouhodinách jsme přešli na praktickou část. Prvním a základním cvikem byl dřep s chodidly pevně na zemi se třemi hlubokými nádechy nosem a čtyřmi výdechy. Z počátku se třída hihňala, ale po chvíli jsme se sladili do stejného dýchacího rytmu. Třetí dvouhodina byla převáţně lekcí Rock and rollu. Taneční základy byly pod mou organizací, příště by měla následovat ukázka breakdance nebo fotbalu. Cílem by mělo být seznámení se sportovní náročností i dýcháním. Vlastně si zkoušíme něco nového, moţná, ţe nás to natolik nadchne, ţe se tomu v budoucnu začneme věnovat. Také nás čeká návštěva lesních lázních ve Zvánovicích, ale to zas příště. Monika Jordánová JAK JSEM SE STAL DEVÁŤÁKEM Nejdříve jsem se obával tohoto tématu, ale pak mi stačilo jen se zamyslet. Na ţivot by se dalo pohlíţet jako na dlouhou cestu vlakem, ze stanice do stanice s hodně dlouhým zpoţděním. Z první třídy si moc nepamatuji, snad jen to, ţe jsme se s klukama mohli rvát na koberci v umývárnách. Byla to skupina rozzívených capartů, ještě se nezačala rýsovat jakákoliv hierarchie. S holkami jsem toho moc neuţil, nevšímal jsem si jich. Do další zastávky, druhé třídy, cestujeme s paní učitelkou Sníţkovou. Bylo to první skutečné seznámení s opravdovou školou. Postupem času se můj prospěch zrovna nezlepšoval, ba naopak, byl jsem na trojkách. Třetím ročníkem nás, malé neřády, provedla paní Kozáková. Kdyţ na naší bandu vylítla paní učitelka Vomáčková, která řvouc slibovala, ţe nás nahází jednoho po druhém do skleníku bylo mi jasné, ţe s ní nejsou ţádné ţerty. Kdyţ nám na začátku mého čtvrtého ročníku pan ředitel oznámil novinu: Čtvrtou třídu povede paní učitelka Vratislava Vomáčková, přeběhl mi mráz po zádech. Zkušenost se skleníkem byla příliš čerstvá! Nicméně se však vyklubala z paní čelky, jak jsme jí říkaly, na nás hodná (nevím jak na ostatní) ţen, která připravujíce nás na tvrdou smršť učiva druhého stupně se snaţila nacpat do našich, v té době, chorých mozků něco z té hrozné češtiny. Druhý stupeň, i přes naší pověst nejuřvanější třídy školy, nás přijal poměrně dobře. Můţeme si jej představit jako regionální stanici s moţností přestupu. Mně samotnému příval nového učiva připadal jako osvěţující vlna. Pan učitel Řezba mě doučil scházející znalosti matiky, za coţ jsem mu nesmírně vděčný. 6

7 Od pololetí šestky jsem uţ nebyl tím obtloustlým trojkařem, ale chlapec s atletickou postavou, zásluha paní učitelky Škardové a alespoň trochu schopným úsudkem a znalostmi. Na další zastávce bylo pozitivní odstartování projektu Astronomie v pohledu staletí, astronomie včera a dnes, prostřednictvím kterého jsem navázal, pro mě dnes velmi důleţité, vztahy. V sedmé třídě jsme byly banda nevycválaných spratků. Já také. Hodiny dějepisu jsem nebral váţně, to ostatně nikdo (aspoň jsme si odpočinuli). Usilujíce o nervy, ze začátku paní učitelky Fárníkové, později pana Litomyského, postupujeme do osmičky. Čekala nás osudná změna, jednak (aby toho nebylo málo) přidání chemie do repertoáru našich předmětů a změna naší učitelky fyziky Věry Hudcové. Její časté zvolání: Jeţkovi voči! mi v nynějších hodinách skutečně chybí. Odchod pana učitele Jermáře byl veliká škoda. A tak jsme nafasovali paní učitelku Chaloupkovou. I kdyţ jsem měl pana Jermáře skutečně rád, výklad paní zástupkyně, kterou se stala, je pro mě srozumitelnější, v mých testech to však tak nevypadá. I přes určité neshody mezi mnou, učiteli, zaměstnanci školy, a v poslední řadě i spoluţáky, buď z mé třídy, nebo té jiné, jsem se nakonec do poslední zastávky na trase základka, přeci jen dostal. Musím říci, ţe ţádné věci, ať uţ špatné nebo dobré nelituji, moţná jedné či dvou... Kaţdá zkušenost, kterou dostanete základní škole, je vám v budoucím ţivotě uţitečná. Honza Pangrác NÁZORY Z DEVÁTÉ TŘÍDY Další rozhovory s našimi deváťáky. Rozhovor s Lenkou Toťovou Co si myslíš, Lenko, ţe tě základka naučila? To si musím rozmyslet. Číst, psát a počítat, naslouchat lidem, brát je takové jací jsou. Který je tvůj nejoblíbenější učitel? Určitě Vráťa Vomáčková a Míla Řezba. Který je tvůj nejoblíbenější předmět? Čeština a matika. Co ti bude na další škole chybět? Spoluţáci, i kdyţ to tak nevypadá jsme opravdu parta. Jsi ráda, ţe uţ letos končíš? Ano, ráda poznávám nové věci, ale bude mi to tady chybět. Na jakou školu bys chtěla dále jít? Obchodní akademie, obor ekonomické lyceum. 7

8 Která třída myslíš, byla pro tebe nejhorší? Devítka, budu se muset loučit. Která zatím nejlepší? Devítka Rozhovor se Janem Pargrácem. Co si myslíš, ţe tě základka naučila? Jo, to bude těţký..pomoci lidem, kteří to potřebují. Který je tvůj nejoblíbenější učitel? Vţdy optimistická Věra Hudcová Který je tvůj nejoblíbenější předmět? Dějepis, ale s paní učitelkou Škardovou Co ti bude na další škole chybět? Spoluţáci. Jsi rád, ţe uţ letos končíš? No..ne. Na jakou školu bys chtěl dále jít? Česká lesnická Akademie Trutnov Která třída myslíš, byla pro tebe nejhorší? Ţádný..proplul jsem v pohodě :-D Která zatím nejlepší? Všechny. Zpracoval Jan Pangrác Zpracovala Lenka Toťová MÓDA Ahoj všichni!:-) Tentokrát jsme si pro vás připravili nějakou zábavu a článeček. Vaším úkolem je sloţit z přeházených písmenek správné slovo. První je pro zábavu. Ve druhém do políčka pro tajenku doplňte to písmeno, které po vás chci. Aţ doplníte všechna písmenka, tak vám vyjde tajenka. PRO ZÁBAVU: NABDU-... OKYNPŢO-... YPÁELKT-... KAŢYB-... AKYSRŤA-... TŠYA-... 8

9 UŢ SE K NÁM BLÍŢÍ (tajenka). VPALYK 4.písmeno EIKYSTN 2.písmeno ALKHTYO 3.písmeno NIAMKI 2.písmeno IKRTOČ 5.písmeno TOŠYRK 2.písmeno ŢDÍYN 4.písmeno IKŠLOTVAK 6.písmeno UKRIVAEC 7.písmeno SKEPÁ 4.písmeno Kristýna Ahojky všichni!!!! Je tu číslo našeho suprového časopisu, tudíţ i něco ode mě a od Kikči. Já mám pro vás pro tentokrát něco o sedmé třídě. Takţe, tahle třída se s oblečením netrápí (a kdo u nás jo). Musím ale říct, ţe holkám to někdy dost sluší a klukům taktéţ ;-) Hodně dívek u nich nosí čepice s kšiltem a skoro nikdy je neodloţí. Taky tam hodně často vidím barevné kalhoty (např. růţové, oranţové atd.), a co se týče vlasů, to je opravdu pěkné. Stejně jako u všech převládají klasické dţínsy a mikiny. Holky nosí ošoupané a kluci otrhané a někdy velice volné. Avšak je u nich hodně oblíbená černá barva. No prostě naše sedmička má o stylu oblékání zcela jasno, podle mého. Jejich móda se mi líbí, nosí to, co oni uznají za vhodné, co je jim pohodlné a co je pořád cool. Jediné, co musím vytknout, je opět to, aby chlapci někdy strčili to co nosí na sobě do pračky (pokud to nevíte, zeptejte se svojí mamky, ta vám to určitě ráda řekne:-). To je pro tentokrát vše, mějte se hezky a dělejte to co máte rádi!!! Ahoj Vaše Páťa HÁDANKY Pro první stupeň 1) Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? 2) V zimě dokonce i zebe. V létě je ho plné nebe. Na obzoru beránky zrána jako za večera proměňuje v červánky. 9

10 3) Patří ti to, ale tvoji přátelé to pouţívají víc neţ ty. Co je to? 4) Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z nory lištičku. Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká. 5) Zničí města, krále skolí, velikánské hory svrhne do údolí. Pro druhý stupeň 1) Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to moţné? 2) Tři muţi se potápějí v řece, ale kdyţ vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to moţné? 3) Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů? 4) Jsem muţ a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna. Otec muţe na obrazu je synem mého otce. Kdo je na obrazu? Odpovědi zveřejním v příštím čísle. Připravil Petr Jordán ZÁBAVA POJĎ SI ZALUŠTIT A TROCHU SE POBAVIT Vtipy Pepíček se jde koupat do rybníku a ptá se: "Pane starosto, nejsou v tom rybníku ţáby nebo vodní hadi?" A pan starosta odpoví: "Neboj Pepíčku, ţraloci uţ je seţrali!!" Paní učitelka při hodině češtiny: "Pepíčku, řekni nám dvě jakákoliv zájmena. "Kdo, já? ptá se nechápavě Pepíček. "Výborně Pepíčku, mám z tebe radost. Poznámka ţáka, který strčil do radiátoru chcíplého kosa: "Strká ptáka mezi topná tělesa.":-d Hodina dějepisu: "Co se stalo ?" "Byla zaloţena Univerzita Karlova." "A co se stalo v roce 1357?" "Slavili deváté výročí zaloţení!" Při hodině chemie. Co se můţe vypařit stejně rychle jako voda? A ţák povídá: "Peníze ty se taky můţou vypařit. A jak rychle!" Pan učitel se zeptá: "Pepíčku, máš v kapse sto korun. Deset korun ztratíš. Co máš tedy v kapse?" "Díru!" 10

11 Paní učitelka se ptá: "Pepíčku, co je podle tebe nekonečné?" Pepíček: "Prosím, vesmír a školní rok." Zpracovala: Lenka Toťová Doplň slova anglicky. V tajence ti vyjde oblíbený předmět dětí ve škole. 11 Připravila Věra Hudcová

12 Kříţovka pro malé luštitele OKNA DO VESMÍRU připravila Pavla Hudcová 100 hodin astronomie 1., 2. a 5. dubna 2009 Pozorování oblohy pro školy a pro veřejnost Observatoř Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově se zapojí do projektu Mezinárodního roku astronomie 2009, který proběhne pod názvem 100 hodin astronomie ve dnech 2. aţ 5. dubna 2009 po celém světě. Na denní obloze budeme pozorovat přes sluneční filtr Slunce, na večerní obloze pak především Měsíc a Saturn, na které před 400 lety poprvé namířil dalekohled Galileo Galilei. 12

13 Zveme také astronomy amatéry, aby na dobu našich pozorování přijeli na observatoř se svými dalekohledy, a to na základě předchozí domluvy s Pavlem Suchanem. Ve středu 1. dubna 2009 od 20:00 do 22:00 nabízíme veřejnosti moţnost pozorování oblohy dalekohledem v Západní kopuli historické hvězdárny. Zdarma. Ve čtvrtek 2. dubna 2009 od 8:30 do 12:00 budeme pozorovat naši nejbliţší hvězdu Slunce a bude moţné navštívit muzeum, historické kopule a také se podívat na návštěvnickou galerii největšího dalekohledu v České republice. Sraz je vţdy na historické hvězdárně. Zdarma. V neděli 5. dubna 2009 nabízíme od 10:00 do 18:00 pozorování Slunce a prohlídku muzea, historických kopulí a bude také moţné se podívat na návštěvnickou galerii největšího dalekohledu v České republice. Od 20:00 do 22:00 pak následuje pozorování oblohy dalekohledem v Západní kopuli historické hvězdárny. Zdarma. Projekt Mezinárodního roku astronomie 100 hodin astronomie vyzývá amatérské astronomy, pedagogy, profesionální astronomické instituce, planetária, vědecká centra a další k uspořádání akcí během těchto 4 dní po celé světě. Součástí bude také 24 hodinový přenos z největších dalekohledů na planetě přenášený po internetu. Kometa Lulin Po delší pomlce jsme měli opět příleţitost nachystat se na pozorování jasnější komety. Nešlo o ţádnou jasnou vlasatici, ale bezpochyby to byla po roce konečně dost jasná kometa na to, abychom ji mohli spatřit mimo městské osvětlení pouhýma, dalekohledem nevyzbrojenýma, očima. Kometa C/2007 N3 Lulin byla navíc v centru sluneční soustavy poprvé, takţe vývoj její jasnosti je o to méně předvídatelný. Můţe nás zklamat, ale i překvapit. O objev komety se dělí dva východoasijští pozorovatelé Quanzhi Ye (Guangzhou, Čína) a Chi Sheng Lin (Lulin Sky Survey, Taiwan). Jméno však kometa dostala podle observatoře Lu-lin Sky Survey na Taiwanu. V době objevu (11. července 2007) měla 18.9 magnitudy. Z výpočtů její dráhy vyplynulo, ţe se neshoduje z ţádným doposud pozorovaným kometárním tělesem a je tedy ve sluneční soustavě poprvé. Obecně to znamená, ţe oproti známým periodickým kometám u této zdaleka nelze přesně předpovědět vývoj jejího chování Kometa prošla přísluním 14. ledna 2009, a to ve vzdálenosti 1,24 AU od Slunce. Po tomto průletu se pozorovatelům naskytl na ranní obloze velmi zajímavý pohled. Vzhled komety připomínal spíš "letící" galaxii pozorovanou z boku. 13

14 Družice Kepler se vydává do vesmíru hledat obyvatelné planety Jsme ve vesmíru sami? Stejnou nebo podobnou otázku si alespoň jednou poloţil snad kaţdý. Lidstvo se v těchto dnech chystá udělat doposud největší krok k zodpovězení této otázky. Na floridském Mysu Canaveral byla ke startu připravena kosmická druţice Kepler. Vydala se na svou pouť v sobotu 7. března. Druţice nese jméno hvězdáře, jenţ počátkem 17. století působil v Praze. Cílem dalekohledu je najít planety, na kterých by se mohl nacházet ţivot. Obíhají také okolo cizích hvězd planety? Na tuto otázku odpověděli v roce 1995 dva astronomové ze Ţenevské observatoře, kdyţ nalezli planetárního průvodce hvězdy 51 Peg. Do dnešních dní se astronomům podařilo objevit více neţ 340 planet u cizích hvězd, kterým se říká exoplanety. V drtivé většině se ale jedná o velké plynné planety, obíhající velmi blízko svých sluncí. Zatím se nepodařilo objevit planetu podobnou Zemi, jenţ by obíhala v takové vzdálenosti od své hvězdy, aby se na jejím povrchu mohla nacházet voda v tekutém skupenství. Změnit to má právě druţice Kepler. Podle odhadů by Kepler mohl během 3,5 let trvající mise nalézt aţ 50 exoplanet s průměrem Země. Co v březnu pozorovat? Měsíc - Obvyklé vhodné podmínky pro pozorování Měsíce nastávají kolem první čtvrti, kdy je Měsíc dobře viditelný na večerní obloze. První čtvrt nastává dne 4. března, úplněk 11. března, poslední čtvrt 18. března a konečně nov 26. března. Nejblíţe k Zemi, tedy v přízemí, se bude Měsíc nacházet dne 7. března, a to ve vzdálenosti 367 tisíc km. Naopak nejdále od Země, tedy v odzemí, bude dne 19. března. Merkur nepozorovatelný. Venuše - Ideální podmínky pro sledování planety Venuše budou v první polovině března, kdy bude večernice pozorovatelná nad jihozápadním obzorem. Ve druhé polovině měsíce se budou podmínky pro pozorování Venuše zhoršovat. Planeta bude zapadat čím dál dříve, aţ se její jas ztratí v záři zapadajícího Slunce. Mars nepozorovatelný. Jupiter - Tato planeta bude pozorovatelná v ranních hodinách nad východním obzorem, kdy se jako nápadný objekt objeví přibliţně hodinu před východem Slunce. Saturn - Ţezlo planetárního vládce noci převezme po Venuši právě planeta Saturn. V březnu bude pozorovatelný po celou noc. Díky prstencům je Saturn pro pozorovatele vděčný objekt. Uran - Aţ do 29. března 2009 se bude Uran nacházet v souhvězdí Vodnáře, poté přejde do Ryb, kde se zastaví a posléze 13. října vrátí zpět do Vodnáře. Bude 14

15 (alespoň potenciálně) pozorovatelný i pouhým okem. Vhodnější je však k jeho vyhledání mezi hvězdami pouţít dalekohled. Období nejlepší viditelnosti Uranu nastane v září. Neptun - Nejvzdálenější planeta sluneční soustavy je ze Země pozorovatelná jen pomocí dalekohledů. V roce 2009 ji naleznete v severovýchodní části souhvězdí Kozoroha u hranice s Vodnářem. Maximální jasnosti dosáhne Neptun při opozici se Sluncem 17. srpna, nejlépe pozorovatelný bude rovněţ v srpnu. Zpracovala Pavla Hudcová Další z optických klamŧ CO VIDÍTE? Několik geometrických tvarů, nebo slovo LIFT. DVA OBRÁZKY V JEDNOM. Vidíte saxofonistu a ženu? ČERNÉ NEBO BÍLÉ? Sledujte pozorně černé tečky na spojnici šedých čar.některé se vám budou zdát bílé,jiné černé. Připravila Tereza Kalibová OK (Okey) Toto slovo je v dnešním světě velmi uţívané, ale většina z nás ani neví, jak toto slovo vzniklo, nebo co v doslovném překladu znamená. Ve skutečnosti je tato fráze opravdová záhada. Existuje sice několik vysvětlení, ale já zde uvedu tu nejpravděpodobnější a nejvíce přijímanou. Jako první tuto frázi prý pouţíval ve své kampani politik Andrew Jackson a to v roce Byl proslulý hláskováním všemoţných slov.,,zkratku,, OK pouţíval pro frázi,,all CORECT,, to znamená,,vše V POŘÁDKU,,. Tereza Kalibová

16 PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ??? Část čtvrtá: Maminka Sáru nikam nepustila a Sára se nedivila, protoţe do Prahy je to opravdu daleko. V televizi ale program zhlédla. K jejímu překvapení se pán, který tam byl, vydával za jejího otce. Maminka se nikdy nezmiňovala o jejím pravém otci. Sára byla hluboce ponořená do myšlenek. Jednoho dne, kdyţ byla Sára ve škole a měli zrovna český jazyk, jí zazvonil mobil. Paní učitelka se na ní zlostně podívala a mobil jí zabavila. Sára jen v rychlosti viděla, ţe to bylo neznámé číslo. Po konci výuky šla za paní učitelkou, jestli jí mobil vrátí. Paní učitelka jí ho vrátila, ale bez důkladné přednášky o porušování školního řádu se to neobešlo. Kdyţ šla domů, mobil zvonil znovu. Bylo to to samé číslo! Bez váhání to zvedla. K jejímu překvapení se ozval ten pán, který se vydával za jejího otce. Chtěl se s ní sejít! Domluvili se na příští týden na úterý v 16:30 v restauraci na náměstí u radnice. (překvapivě) Pokračování příště Pavla Hudcová Redakční rada časopisu vyhlašuje soutěž NAMALUJ SVÉ UČITELE Kreslete na formát A5 nebo A4, technika kresby je volná. Zezadu napište své jméno, třídu a jméno vyobrazeného učitele. Kresby budou hodnoceny ve dvou kategoriích (mladší a starší žáci). Nejlepší práce oceníme a otiskneme v příštím čísle. Uzávěrka soutěže 10. května Kresby předávejte Tereze Kalibové, Pavle Hudcové nebo Věře Hudcové. Redakční rada časopisu: Kristýna Budská, Patricie Hejmová, Pavla Hudcová, Petr Jordán, Monika Jordánová, Tereza Kalibová, Jana Modráčková, Jan Pangrác, Barbora Povýšilová, Lenka Toťová, Jakub Vaněk, Gabriela Wustingerová pod vedením Věry Hudcové. Uzávěrka čísla 5 březen/duben: 6. března 2009 Uzávěrka čísla 6 květen/červen: Plánujeme na 20. května Budeme rádi, pokud nám dáte nějaké své příspěvky. Stačí kontaktovat libovolného člena redakční rady.

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země? Astronomie Autor: Miroslav Randa. Doplň pojmy ze seznamu na správná místa textu. seznam pojmů: Jupiter, komety, Merkur, měsíce, Neptun, planetky, planety, Pluto, Saturn, Slunce, Uran, Venuše, Země Uprostřed

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

Vážení příznivci astronomie,

Vážení příznivci astronomie, Vážení příznivci astronomie, dostáváte do rukou poslední číslo zpravodaje, který vycházel v rámci realizace projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje v operačním

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Počítání ve sluneční soustavě

Počítání ve sluneční soustavě Číslo klíčové aktivity III/2, Matematika ZŠ Nepomuk Počítání ve sluneční soustavě Znáš naše nejbližší vesmírné sousedy? Co o nich víš? Láká tě vesmír? Každý kosmonaut i astronom musí umět mnoho věcí. Bez

Více

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014 1 2 SLUNCE V dávných dobách měli lidé představu, že Země je středem vesmíru. Pozorováním oblohy, zdokonalováním přístrojů pro zkoumání noční oblohy a zámořskými cestami postupně prosadili názor, že středem

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Nabídka aktivit pro ZŠ, SŠ PhDr. Ing. Ota Kéhar, +420 605 824 247, kehar@kmt.zcu.cz

Nabídka aktivit pro ZŠ, SŠ PhDr. Ing. Ota Kéhar, +420 605 824 247, kehar@kmt.zcu.cz Nabídka aktivit pro ZŠ, SŠ PhDr. Ing. Ota Kéhar, +420 605 824 247, kehar@kmt.zcu.cz Přednášky pro školy či veřejnost Využití počítačových planetárií ve výuce Většina astronomických úkazů je pozorovatelná

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Exoplanety ve škole. Ota Kéhar. astronomia.zcu.cz. kof.zcu.cz

Exoplanety ve škole. Ota Kéhar. astronomia.zcu.cz. kof.zcu.cz astronomia.zcu.cz kof.zcu.cz Exoplanety ve škole Ota Kéhar kehar@kof.zcu.cz Katedra obecné fyziky Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Co vás čeká? úvaha o výuce astronomie na školách exoplanety

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

SLUNCE ZEMĚ MĚSÍC. Poznávej, přemýšlej, vymaluj si... Uvnitř SOUTĚZ pro žáky základních škol o hodnotné ceny!

SLUNCE ZEMĚ MĚSÍC. Poznávej, přemýšlej, vymaluj si... Uvnitř SOUTĚZ pro žáky základních škol o hodnotné ceny! Poznávej, přemýšlej, vymaluj si... SLUNCE ZEMĚ MĚSÍC Uvnitř SOUTĚZ pro žáky základních škol o hodnotné ceny! VÝSTAVOU Metodický materiál pro 1. stupeň základních škol k výstavě Slunce, Země, Měsíc Milé

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

Vesmír (interaktivní tabule)

Vesmír (interaktivní tabule) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Vesmír (interaktivní tabule) Označení: EU-Inovace-Prv-3-07 Předmět: Prvouka Cílová skupina: 3. třída Autor: Zuzana Brůnová

Více

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Ivana Marková Hvězdárna a planetárium J. Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava ivana.markova@vsb.cz 2. Česko-slovenská konference o vzdělávání v astronomii

Více

ČERVNOVOU OZDOBOU OBLOHY JE SATURN PLANETA PRSTENCŮ

ČERVNOVOU OZDOBOU OBLOHY JE SATURN PLANETA PRSTENCŮ Hvězdy jsou krásné protože jsou neuchopitelné. Periodikum pro milovníky astronomie na Karlovarsku Zpravodaj KARLOVARSKÉ HVĚZDÁRNY ASTR PATR LA 2 15 Číslo vychází 2. 6. 2015 ČERVNOVOU OZDOBOU OBLOHY JE

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Obsah Kapitola 1 Za obzor představivosti... 8 Kapitola 2 Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Kapitola 3 Design Země...30 Kapitola 4 Jedinečnost lidí...44 Kapitola 5 Dar rovnováhy...56 Kapitola 6 Proč

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj miniprojekt Projekt vznikl podpory: Projekt vznikl za podpory: Projekt vznikl za za podpory: Jméno: Jméno: Škola: Škola: Datum: Datum: Cíl: Planeta Země,

Více

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 téma přednášky časová dotace přednášející Zatmění Slunce a Měsíce 1 vyučovací hodina (45 minut) Lumír Honzík Podobnost trojúhelníků 2 v. h. Ivana Štejrová Keplerovy zákony

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace Identifikace Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ Hodnocení A: (max.

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO WWW.ASTROPATROLA.CZ hvezdarna.kv@gmail.com telefon 357 070 595 JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU FRANTIŠKA KREJČÍHO V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY Programy hvězdárny

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

FYZIKA Sluneční soustava

FYZIKA Sluneční soustava Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Sluneční

Více

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Sluneční soustava Sonnensystem Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Česká astronomická společnost http://www.astro.cz http://olympiada.astro.cz Krajské kolo 2013/14, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace

Česká astronomická společnost http://www.astro.cz http://olympiada.astro.cz Krajské kolo 2013/14, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace Identifikace Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na /korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ Hodnocení A: (max. 25 b) B I: (max. 20 b) B

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Je ve škole nuda? Čtete

Je ve škole nuda? Čtete Je ve škole nuda? Čtete Základní škola Hluk listopad 2011 Co nás čeká v letošním školním roce? Stejně jako loni nás i letos čeká spousta zajímavých věcí, soutěţí a projektů! Z pravidelných akcí jsme jiţ

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Astronomie a astrofyzika

Astronomie a astrofyzika Variace 1 Astronomie a astrofyzika Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www. jarjurek.cz. 1. Astronomie Sluneční soustava

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29 Obsah: Slovo ředitele školy, škola očima dětí, výlov rybníka, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Říjen 2010 TOCHOVICE

Více

Astronomická olympiáda 2005/6 1. kolo (školní)

Astronomická olympiáda 2005/6 1. kolo (školní) Ročník 43 Astronomická olympiáda 2005/6 1. kolo (školní) 1 KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) Vážení učitelé, milí žáci! Přicházíme k vám s 3. ročníkem Astronomické olympiády. Účast v uplynulých ročnících

Více

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Odborné zkoušky. Astronomie

Odborné zkoušky. Astronomie Odborné zkoušky Astronomie Přehled bodů pro splnění zkoušky Zná Sluneční soustavu Zná principy zatmění Měsíce a Slunce Zná významná souhvězdí a dokáže je rozpoznat Zná základní typy Deep sky objektů Zúčastní

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO

M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO 1 M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO 2 Copyright: Autor: M. M. Cabicar Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-091-5 (epub) 978-80-7512-092-2 (mobipocket) 978-80-7512-093-9 (pdf)

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní informace o AKP

Základní informace o AKP Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2014 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na /korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ

Více

Cyklistické závody. A startujeme!

Cyklistické závody. A startujeme! Cyklistické závody 4. 10. se konal cyklistický závod škol a školek Horní Suché. Účast byla hojná, počasí všem přálo. Závody organizovalo SRPŠ spolu s polskou ZŠ a školkou a taky PZKO. Seřadiště bylo u

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země

MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země Autoři: kolektiv přírodovědného klubu Konzultant: Mgr. Růžena Hlůšková ZŠ

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

- Cíl projektu: Stát se kouzelníky, naučit se aspoň jedno opravdové kouzlo a objevit ve světě kolem nás mnoho nepoznaného a kouzelného.

- Cíl projektu: Stát se kouzelníky, naučit se aspoň jedno opravdové kouzlo a objevit ve světě kolem nás mnoho nepoznaného a kouzelného. KOUZELNÍCI celoškolní projekt 2006 /2007 - Cíl projektu: Stát se kouzelníky, naučit se aspoň jedno opravdové kouzlo a objevit ve světě kolem nás mnoho nepoznaného a kouzelného. - Odborné zajištění projektu:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km.

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km. 9. Astrofyzika 9.1 Uvažujme hvězdu, která je ve vzdálenosti 4 parseky od sluneční soustavy. Určete: a) jaká je vzdálenost této hvězdy vyjádřená v kilometrech, b) dobu, za kterou dospěje světlo z této hvězdy

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více