Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-)"

Transkript

1 09/3-4 BŘEZEN DUBEN ČÍSLO 5 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŦ ONDŘEJOV Příběh, který mŧžete ovlivnit Rozhovor jako překvapení pro Věru Hudcovou Návštěva v páté třídě Jak jsem se stal deváťákem Welness a zážitky z osmé třídy, názory z deváté třídy Móda s trochou zábavy Hádanky, křížovky, vtipy Okna do vesmíru Příběh na pokračování Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-) Kaţdé z ročních období skrývá nějaké tajemství. Na jaře vše kvete, v létě si uţíváme tepla, sluníčka a výletů k vodě, na podzim se střídají ty nejrůznější barvy, kdyţ opadává listí, a nakonec zima, kdyţ se povede, je naopak bílá a mrazivá. Přijde mi, ţe letošní zima je nekonečně dlouhá, a kdyţ se dívám kolem sebe, myslím, ţe uţ jsme z ní všichni unaveni a nemůţeme se dočkat, aţ nás pohladí první jarní paprsky sluníčka a naše oči potěší první květiny pak konečně budeme moci říct, ţe tu máme očekávané jaro, které se nám blíţí. Lidé určitě pookřejí a budou vymýšlet výlety do přírody, do muzeí, zoo a všude tam, kam se jim za krátkých zimních dnů nechtělo. Moţná potom budeme mít čas přestat spěchat, na chvilku se zastavit a rozhlédnout se kolem sebe, abychom viděli tu krásu, která nás obklopuje. Třeba si najdeme jen nějakou maličkost, ale takovou, aby nás potěšila. To si uvědomila i Eliška, kdyţ se jedno jarní sluneční odpoledne rozhodla vyrazit se svým psem do parku na procházku. Sluníčko jí oslňovalo ze všech světových stran. Sedla si do čerstvě posekané trávy, vyndala ze svého batůţku tuţku a papír, a kdyţ k té kráse kolem ní připojila ještě fantazii, papír, který byl ještě před pár okamţiky jen čistě bílý, zaplnily ty nejrůznější tvary a obrazce. Najednou si povšimla, ţe se začíná stmívat a nemohla uvěřit tomu, ţe v parku strávila takovou dobu a domu se jí vůbec nechtělo Jak se asi Eliška rozhodne? Půjde uţ opravdu domů? 1

2 ( Příběh na pokračování..i ty, který si toto právě čteš, můţeš tento příběh ovlivnit a to tak, ţe své návrhy dáš na papír, podobně jako Eliška a poskytneš je ty nejlepší a nejzajímavější zakomponuji do tohoto příběhu ;-) ) Lenka Toťová ROZHOVOR Přinášíme Vám další opravdu exklusivní rozhovor (na redakční radě uveden jako tajný). Tentokrát jsme s kamerou překvapili doma paní učitelku a šéfredaktorku časopisu Věru Hudcovou. Ta ani v nejmenším netušila, ţe ten tajný rozhovor bude s ní. Tentokrát to napíšeme úplně od začátku, protoţe to stojí za to! Můţeme s Vámi udělat rozhovor Coţe? do školního časopisu vzhůru ke hvězdám? Jako to jste vymysleli za trest? Jste překvapená? Ano. Opravdu? (paní učitelka jen pokyvovala hlavou) Kdyţ děláte ten školní časopis.co Vás na tom baví? (paní učitelka se zamyslela) Mám dobrý tým lidí, s kterými je legrace. Takţe Vás na této práci nejvíce baví lidi? Ano. Ta komunikace s nimi. A časopis je také pro lidi. Učíte také fyziku. Stala se Vám nějaká humorná příhoda při hodinách fyziky? Stále (smích). Například? No tak odpovědi v testech jsou občas zajímavé, protoţe děti neumějí číst. Třeba 3:2=1,8. To je nejnovější poznatek ze 7. třídy, přišli na to v úloze: Prkno podepřené uprostřed má na jedu stranu 1,8 m a na druhou 1,2 m tak to mě dneska fascinovalo. Pak mám ten historický záţitek, ţe optickými přístroji jsou skály v dálce a maják. Ten maják má alespoň něco společného s optikou, ale ty skály opravdu nechápu. Na další humorné odpovědi si teď nevzpomenu, ale bylo jich uţ opravdu mnoho. Učíte také angličtinu. Stala se Vám nějaká humorná příhoda při hodinách angličtiny? Nejhumornější jsou překlady anglických textů. Často se dobře nasměju. Npříklad jsem se dozvěděla, ţe ve viktoriánské době si lidé myli vlasy v polévce (soap přeloţeno jako polévka), ţe v Austrálii mají velké a barevné dezerty (desert přeloţeno jako dezert). No to je z poslední doby, začnu si to asi psát, abych vás příště více pobavila. 2

3 A jak se dneska máte? No, jsem unavená, spletla jsem si kvádr s obdélníkem v 8. třídě. S paní učitelkou Fárníkovou jsme se shodli na tom, ţe dneska máme pojmové zmatky.injekci jsem dnes zvládla o polední pauze (tedy očkování tetanus). No, ale jinak se mám dobře (smích) Ještě jsem teď zmokla.chleba jsem dneska nezapomněla koupit, to je úspěch! Co víc si mohu přát a teď ještě ten skvělý rozhovor. Vţdyť mi děláte jen radost. Zanedlouho vyráţíte se svou třídou do Vlašimi na expedici 4P. Mohla byste nám krátce popsat o co se jedná? Jedná se o environmentální výchovu základních a zdravých vztahů k naší přírodě, společnosti. To znamená, abychom si například uvědomili, co je potřeba všechno udělat při výrobě tatranky. Čím vším poškodíme ţivotní prostření, kdyţ si tu tatranku vlastně koupíme. A celá řada dalších aktivit, které jsou zaměřené na to, abychom se zamysleli nad tím, jak ţijeme v tomhle světě, jak mu třeba můţeme pomoci svým chováním, abychom si uvědomili, ţe jsme závislí na Zemi, ke které se často chováme moc špatně. No a v neposlední řadě je důleţité, ţe tam jedeme jako třída, ve které budujeme vztahy. Děti se učí spolupracovat, coţ je někdy náročné, a učí se zhodnotit své chyby, kdyţ se nedaří, a naopak říci, co se povedlo. Myslíte si, ţe to ty děti nějak změnilo nebo alespoň poučilo? Naučilo je to hlavně spolupracovat a i kdyţ se občas pohádali, tak je to hodně změnilo. Pro jejich třídu jako tým to bylo moc důleţité a i pro mě jako jejich třídní učitelku, ţe jsem měla moţnost je poznat mimo školu. Dále si myslím, ţe je to určitě poučilo a ţe alespoň ví, co některé věci znamenají, ale ţe by je to nějak výrazně změnilo, tak to si myslím, ţe většinou nezměnilo Některé třeba přemýšlí nad tím, jestli roztřídit odpad, přemýšlí moţná také nad dětskou prací v Africe, ale tam to asi končí, asi dál budou jíst tuny brambůrků a zahazovat pytlíky, kde se dá. Tam si myslím, ţe cestička nevede a pro některé bude značkové oblečení number one. Jakkoliv si myslím, ţe to obyčejné oblečení stačí. Ale třeba jednou A vy třídíte odpad? Snaţím se. Mé děti jsou totiţ velmi přísné. Běda kdyţ malý pytlíček dám někam jinam, neţ patří, tak to hned dostanu No mami, kam to dáváš, to snad nemyslíš váţně. No tak to je mi Vás opravdu líto (smích). Já mít takové děti. Alespoň, ţe tu lítost máte Máte nějaký oblíbený film nebo pořad? Oblíbený film mám S tebou mě baví svět a Vánoce u Grizvoldů a pak mám ráda Tři oříšky pro popelku a Princeznu ze mlejna - to jsou takové moje odpočinkové filmy. Ráda se dívám s Markem (mým synem) na nové filmy, které 3

4 jsou natočeny, a ráda je pak s ním hodnotím. V poslední době jsem viděla samé dobré filmy, které byly navrţeny na Oskary a některé je i získaly. Ráda ale chodím také do divadla to zase nejraději se svou dcerou Pavlou. (paní učitelce začal zvonit mobil a tak jsme na chvilku rozhovor přerušili) Co byste chtěla vzkázat pomocí časopisu ţákům? Aby byli slušní a ohleduplní, veselí a aby se měli navzájem rádi. A co byste chtěla vzkázat redaktorům časopisu? Aby měli více nápadů a aby mě bombardovali články a mně se to nevešlo do jednoho čísla. A co byste chtěla vzkázat pomocí časopisu učitelům? Aby měli pevné nervy a neztráceli smysl pro humor. Paní učitelce moc děkujeme za netradiční rozhovor. A abyste pochopili některé maličkosti: ptala se Pavla Hudcová, točila Tereza Kalibová NA NÁVŠTĚVĚ V PÁTÉ TŘÍDĚ Byli jsme na návštěvě v 5. třídě na hodině matematiky. Na začátku hodiny pan učitel Řezba psal na tabuli desetinná čísla a k nim říkal jiná čísla, které ţáci museli přičíst nebo odečíst k danému číslu. Potom se všechny děti snaţily přijít na kloub příkladům z učebnice. Kdyţ se prostřídaly, byla k tabuli vyvolána Anička Tlamichová, aby si zahrála na učitelku a připomněla ţákům látku minulé hodiny, tou byla desetinná čísla se závorkami. Vidíte, ţe pan učitel. Řezba bere ( naštěstí ) hodinu matematiky i se zábavou a humorem. Rozhovor s Jirkou Strnadem a Zuzkou Kušičkovou Kdo je váš nejoblíbenější učitel(ka)? Pan Řezba, paní Vomáčková a Modráčková. Jaký je váš nejoblíbenější předmět? Matematika, čeština, tělocvik a výtvarná výchova. Jaké děláte koníčky? Tancování, různé sporty. Jaký předmět vás nebaví, který byste chtěli vyřadit? Nejraději bychom vyřadili vlastivědu a přírodovědu. Na co se těšíte na 2. stupni? Těšíme se, ţe budeme mít více předmětů, ale zároveň se netěšíme na mnohem těţší učení. Kdybyste mohli na naší škole něco změnit, co by to bylo? Chtěli bychom modernější vybavení. Zpracovali Gábina Wustingerová a Bára. Povýšilová 4

5 pár kreseb z hodin výtvarné výchovy Počárovská Uhlíková WELNESS PROGRAM Dýchací cvičení s Janou Preislerovou Dva obrázky od Sechovcové Zážitky z osmé třídy Víte jak správně dýchat? Co všechno dýchání ovlivňuje? Co vzniká nesprávným dýcháním? V úvodní dvouhodině s rehabilitační pracovnicí jiţ v nadpise zmíněnou Janou Preislerovou jsme se hromadně pokoušeli odpovědět na tyto a další otázky. 5

6 Dozvěděli jsme se, ţe nedbalým dýcháním trpí téměř většina populace. Nesprávným dýcháním nevyuţijeme plíce na plné obrátky, ale pouze jejich část. Pokud špatně dýcháte, při nádechu vztyčujete ramena. Organismus nám poloviční dýchání toleruje, ale občas se připomene únavou nebo problémem se soustředěním. Vysvětlení je prosté, mozek, svaly se dostatečně neokysličují. Jestliţe zvládneme správně dýchat, neměli bychom mít problémy se sporty ( běhání, plavání, aj.). Jen nezoufejte je to činnost, která se dá naučit, nevyţaduje talent ani nadání, ale trpělivost a cvičení. V následujících dvouhodinách jsme přešli na praktickou část. Prvním a základním cvikem byl dřep s chodidly pevně na zemi se třemi hlubokými nádechy nosem a čtyřmi výdechy. Z počátku se třída hihňala, ale po chvíli jsme se sladili do stejného dýchacího rytmu. Třetí dvouhodina byla převáţně lekcí Rock and rollu. Taneční základy byly pod mou organizací, příště by měla následovat ukázka breakdance nebo fotbalu. Cílem by mělo být seznámení se sportovní náročností i dýcháním. Vlastně si zkoušíme něco nového, moţná, ţe nás to natolik nadchne, ţe se tomu v budoucnu začneme věnovat. Také nás čeká návštěva lesních lázních ve Zvánovicích, ale to zas příště. Monika Jordánová JAK JSEM SE STAL DEVÁŤÁKEM Nejdříve jsem se obával tohoto tématu, ale pak mi stačilo jen se zamyslet. Na ţivot by se dalo pohlíţet jako na dlouhou cestu vlakem, ze stanice do stanice s hodně dlouhým zpoţděním. Z první třídy si moc nepamatuji, snad jen to, ţe jsme se s klukama mohli rvát na koberci v umývárnách. Byla to skupina rozzívených capartů, ještě se nezačala rýsovat jakákoliv hierarchie. S holkami jsem toho moc neuţil, nevšímal jsem si jich. Do další zastávky, druhé třídy, cestujeme s paní učitelkou Sníţkovou. Bylo to první skutečné seznámení s opravdovou školou. Postupem času se můj prospěch zrovna nezlepšoval, ba naopak, byl jsem na trojkách. Třetím ročníkem nás, malé neřády, provedla paní Kozáková. Kdyţ na naší bandu vylítla paní učitelka Vomáčková, která řvouc slibovala, ţe nás nahází jednoho po druhém do skleníku bylo mi jasné, ţe s ní nejsou ţádné ţerty. Kdyţ nám na začátku mého čtvrtého ročníku pan ředitel oznámil novinu: Čtvrtou třídu povede paní učitelka Vratislava Vomáčková, přeběhl mi mráz po zádech. Zkušenost se skleníkem byla příliš čerstvá! Nicméně se však vyklubala z paní čelky, jak jsme jí říkaly, na nás hodná (nevím jak na ostatní) ţen, která připravujíce nás na tvrdou smršť učiva druhého stupně se snaţila nacpat do našich, v té době, chorých mozků něco z té hrozné češtiny. Druhý stupeň, i přes naší pověst nejuřvanější třídy školy, nás přijal poměrně dobře. Můţeme si jej představit jako regionální stanici s moţností přestupu. Mně samotnému příval nového učiva připadal jako osvěţující vlna. Pan učitel Řezba mě doučil scházející znalosti matiky, za coţ jsem mu nesmírně vděčný. 6

7 Od pololetí šestky jsem uţ nebyl tím obtloustlým trojkařem, ale chlapec s atletickou postavou, zásluha paní učitelky Škardové a alespoň trochu schopným úsudkem a znalostmi. Na další zastávce bylo pozitivní odstartování projektu Astronomie v pohledu staletí, astronomie včera a dnes, prostřednictvím kterého jsem navázal, pro mě dnes velmi důleţité, vztahy. V sedmé třídě jsme byly banda nevycválaných spratků. Já také. Hodiny dějepisu jsem nebral váţně, to ostatně nikdo (aspoň jsme si odpočinuli). Usilujíce o nervy, ze začátku paní učitelky Fárníkové, později pana Litomyského, postupujeme do osmičky. Čekala nás osudná změna, jednak (aby toho nebylo málo) přidání chemie do repertoáru našich předmětů a změna naší učitelky fyziky Věry Hudcové. Její časté zvolání: Jeţkovi voči! mi v nynějších hodinách skutečně chybí. Odchod pana učitele Jermáře byl veliká škoda. A tak jsme nafasovali paní učitelku Chaloupkovou. I kdyţ jsem měl pana Jermáře skutečně rád, výklad paní zástupkyně, kterou se stala, je pro mě srozumitelnější, v mých testech to však tak nevypadá. I přes určité neshody mezi mnou, učiteli, zaměstnanci školy, a v poslední řadě i spoluţáky, buď z mé třídy, nebo té jiné, jsem se nakonec do poslední zastávky na trase základka, přeci jen dostal. Musím říci, ţe ţádné věci, ať uţ špatné nebo dobré nelituji, moţná jedné či dvou... Kaţdá zkušenost, kterou dostanete základní škole, je vám v budoucím ţivotě uţitečná. Honza Pangrác NÁZORY Z DEVÁTÉ TŘÍDY Další rozhovory s našimi deváťáky. Rozhovor s Lenkou Toťovou Co si myslíš, Lenko, ţe tě základka naučila? To si musím rozmyslet. Číst, psát a počítat, naslouchat lidem, brát je takové jací jsou. Který je tvůj nejoblíbenější učitel? Určitě Vráťa Vomáčková a Míla Řezba. Který je tvůj nejoblíbenější předmět? Čeština a matika. Co ti bude na další škole chybět? Spoluţáci, i kdyţ to tak nevypadá jsme opravdu parta. Jsi ráda, ţe uţ letos končíš? Ano, ráda poznávám nové věci, ale bude mi to tady chybět. Na jakou školu bys chtěla dále jít? Obchodní akademie, obor ekonomické lyceum. 7

8 Která třída myslíš, byla pro tebe nejhorší? Devítka, budu se muset loučit. Která zatím nejlepší? Devítka Rozhovor se Janem Pargrácem. Co si myslíš, ţe tě základka naučila? Jo, to bude těţký..pomoci lidem, kteří to potřebují. Který je tvůj nejoblíbenější učitel? Vţdy optimistická Věra Hudcová Který je tvůj nejoblíbenější předmět? Dějepis, ale s paní učitelkou Škardovou Co ti bude na další škole chybět? Spoluţáci. Jsi rád, ţe uţ letos končíš? No..ne. Na jakou školu bys chtěl dále jít? Česká lesnická Akademie Trutnov Která třída myslíš, byla pro tebe nejhorší? Ţádný..proplul jsem v pohodě :-D Která zatím nejlepší? Všechny. Zpracoval Jan Pangrác Zpracovala Lenka Toťová MÓDA Ahoj všichni!:-) Tentokrát jsme si pro vás připravili nějakou zábavu a článeček. Vaším úkolem je sloţit z přeházených písmenek správné slovo. První je pro zábavu. Ve druhém do políčka pro tajenku doplňte to písmeno, které po vás chci. Aţ doplníte všechna písmenka, tak vám vyjde tajenka. PRO ZÁBAVU: NABDU-... OKYNPŢO-... YPÁELKT-... KAŢYB-... AKYSRŤA-... TŠYA-... 8

9 UŢ SE K NÁM BLÍŢÍ (tajenka). VPALYK 4.písmeno EIKYSTN 2.písmeno ALKHTYO 3.písmeno NIAMKI 2.písmeno IKRTOČ 5.písmeno TOŠYRK 2.písmeno ŢDÍYN 4.písmeno IKŠLOTVAK 6.písmeno UKRIVAEC 7.písmeno SKEPÁ 4.písmeno Kristýna Ahojky všichni!!!! Je tu číslo našeho suprového časopisu, tudíţ i něco ode mě a od Kikči. Já mám pro vás pro tentokrát něco o sedmé třídě. Takţe, tahle třída se s oblečením netrápí (a kdo u nás jo). Musím ale říct, ţe holkám to někdy dost sluší a klukům taktéţ ;-) Hodně dívek u nich nosí čepice s kšiltem a skoro nikdy je neodloţí. Taky tam hodně často vidím barevné kalhoty (např. růţové, oranţové atd.), a co se týče vlasů, to je opravdu pěkné. Stejně jako u všech převládají klasické dţínsy a mikiny. Holky nosí ošoupané a kluci otrhané a někdy velice volné. Avšak je u nich hodně oblíbená černá barva. No prostě naše sedmička má o stylu oblékání zcela jasno, podle mého. Jejich móda se mi líbí, nosí to, co oni uznají za vhodné, co je jim pohodlné a co je pořád cool. Jediné, co musím vytknout, je opět to, aby chlapci někdy strčili to co nosí na sobě do pračky (pokud to nevíte, zeptejte se svojí mamky, ta vám to určitě ráda řekne:-). To je pro tentokrát vše, mějte se hezky a dělejte to co máte rádi!!! Ahoj Vaše Páťa HÁDANKY Pro první stupeň 1) Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? 2) V zimě dokonce i zebe. V létě je ho plné nebe. Na obzoru beránky zrána jako za večera proměňuje v červánky. 9

10 3) Patří ti to, ale tvoji přátelé to pouţívají víc neţ ty. Co je to? 4) Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z nory lištičku. Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká. 5) Zničí města, krále skolí, velikánské hory svrhne do údolí. Pro druhý stupeň 1) Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to moţné? 2) Tři muţi se potápějí v řece, ale kdyţ vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to moţné? 3) Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů? 4) Jsem muţ a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna. Otec muţe na obrazu je synem mého otce. Kdo je na obrazu? Odpovědi zveřejním v příštím čísle. Připravil Petr Jordán ZÁBAVA POJĎ SI ZALUŠTIT A TROCHU SE POBAVIT Vtipy Pepíček se jde koupat do rybníku a ptá se: "Pane starosto, nejsou v tom rybníku ţáby nebo vodní hadi?" A pan starosta odpoví: "Neboj Pepíčku, ţraloci uţ je seţrali!!" Paní učitelka při hodině češtiny: "Pepíčku, řekni nám dvě jakákoliv zájmena. "Kdo, já? ptá se nechápavě Pepíček. "Výborně Pepíčku, mám z tebe radost. Poznámka ţáka, který strčil do radiátoru chcíplého kosa: "Strká ptáka mezi topná tělesa.":-d Hodina dějepisu: "Co se stalo ?" "Byla zaloţena Univerzita Karlova." "A co se stalo v roce 1357?" "Slavili deváté výročí zaloţení!" Při hodině chemie. Co se můţe vypařit stejně rychle jako voda? A ţák povídá: "Peníze ty se taky můţou vypařit. A jak rychle!" Pan učitel se zeptá: "Pepíčku, máš v kapse sto korun. Deset korun ztratíš. Co máš tedy v kapse?" "Díru!" 10

11 Paní učitelka se ptá: "Pepíčku, co je podle tebe nekonečné?" Pepíček: "Prosím, vesmír a školní rok." Zpracovala: Lenka Toťová Doplň slova anglicky. V tajence ti vyjde oblíbený předmět dětí ve škole. 11 Připravila Věra Hudcová

12 Kříţovka pro malé luštitele OKNA DO VESMÍRU připravila Pavla Hudcová 100 hodin astronomie 1., 2. a 5. dubna 2009 Pozorování oblohy pro školy a pro veřejnost Observatoř Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově se zapojí do projektu Mezinárodního roku astronomie 2009, který proběhne pod názvem 100 hodin astronomie ve dnech 2. aţ 5. dubna 2009 po celém světě. Na denní obloze budeme pozorovat přes sluneční filtr Slunce, na večerní obloze pak především Měsíc a Saturn, na které před 400 lety poprvé namířil dalekohled Galileo Galilei. 12

13 Zveme také astronomy amatéry, aby na dobu našich pozorování přijeli na observatoř se svými dalekohledy, a to na základě předchozí domluvy s Pavlem Suchanem. Ve středu 1. dubna 2009 od 20:00 do 22:00 nabízíme veřejnosti moţnost pozorování oblohy dalekohledem v Západní kopuli historické hvězdárny. Zdarma. Ve čtvrtek 2. dubna 2009 od 8:30 do 12:00 budeme pozorovat naši nejbliţší hvězdu Slunce a bude moţné navštívit muzeum, historické kopule a také se podívat na návštěvnickou galerii největšího dalekohledu v České republice. Sraz je vţdy na historické hvězdárně. Zdarma. V neděli 5. dubna 2009 nabízíme od 10:00 do 18:00 pozorování Slunce a prohlídku muzea, historických kopulí a bude také moţné se podívat na návštěvnickou galerii největšího dalekohledu v České republice. Od 20:00 do 22:00 pak následuje pozorování oblohy dalekohledem v Západní kopuli historické hvězdárny. Zdarma. Projekt Mezinárodního roku astronomie 100 hodin astronomie vyzývá amatérské astronomy, pedagogy, profesionální astronomické instituce, planetária, vědecká centra a další k uspořádání akcí během těchto 4 dní po celé světě. Součástí bude také 24 hodinový přenos z největších dalekohledů na planetě přenášený po internetu. Kometa Lulin Po delší pomlce jsme měli opět příleţitost nachystat se na pozorování jasnější komety. Nešlo o ţádnou jasnou vlasatici, ale bezpochyby to byla po roce konečně dost jasná kometa na to, abychom ji mohli spatřit mimo městské osvětlení pouhýma, dalekohledem nevyzbrojenýma, očima. Kometa C/2007 N3 Lulin byla navíc v centru sluneční soustavy poprvé, takţe vývoj její jasnosti je o to méně předvídatelný. Můţe nás zklamat, ale i překvapit. O objev komety se dělí dva východoasijští pozorovatelé Quanzhi Ye (Guangzhou, Čína) a Chi Sheng Lin (Lulin Sky Survey, Taiwan). Jméno však kometa dostala podle observatoře Lu-lin Sky Survey na Taiwanu. V době objevu (11. července 2007) měla 18.9 magnitudy. Z výpočtů její dráhy vyplynulo, ţe se neshoduje z ţádným doposud pozorovaným kometárním tělesem a je tedy ve sluneční soustavě poprvé. Obecně to znamená, ţe oproti známým periodickým kometám u této zdaleka nelze přesně předpovědět vývoj jejího chování Kometa prošla přísluním 14. ledna 2009, a to ve vzdálenosti 1,24 AU od Slunce. Po tomto průletu se pozorovatelům naskytl na ranní obloze velmi zajímavý pohled. Vzhled komety připomínal spíš "letící" galaxii pozorovanou z boku. 13

14 Družice Kepler se vydává do vesmíru hledat obyvatelné planety Jsme ve vesmíru sami? Stejnou nebo podobnou otázku si alespoň jednou poloţil snad kaţdý. Lidstvo se v těchto dnech chystá udělat doposud největší krok k zodpovězení této otázky. Na floridském Mysu Canaveral byla ke startu připravena kosmická druţice Kepler. Vydala se na svou pouť v sobotu 7. března. Druţice nese jméno hvězdáře, jenţ počátkem 17. století působil v Praze. Cílem dalekohledu je najít planety, na kterých by se mohl nacházet ţivot. Obíhají také okolo cizích hvězd planety? Na tuto otázku odpověděli v roce 1995 dva astronomové ze Ţenevské observatoře, kdyţ nalezli planetárního průvodce hvězdy 51 Peg. Do dnešních dní se astronomům podařilo objevit více neţ 340 planet u cizích hvězd, kterým se říká exoplanety. V drtivé většině se ale jedná o velké plynné planety, obíhající velmi blízko svých sluncí. Zatím se nepodařilo objevit planetu podobnou Zemi, jenţ by obíhala v takové vzdálenosti od své hvězdy, aby se na jejím povrchu mohla nacházet voda v tekutém skupenství. Změnit to má právě druţice Kepler. Podle odhadů by Kepler mohl během 3,5 let trvající mise nalézt aţ 50 exoplanet s průměrem Země. Co v březnu pozorovat? Měsíc - Obvyklé vhodné podmínky pro pozorování Měsíce nastávají kolem první čtvrti, kdy je Měsíc dobře viditelný na večerní obloze. První čtvrt nastává dne 4. března, úplněk 11. března, poslední čtvrt 18. března a konečně nov 26. března. Nejblíţe k Zemi, tedy v přízemí, se bude Měsíc nacházet dne 7. března, a to ve vzdálenosti 367 tisíc km. Naopak nejdále od Země, tedy v odzemí, bude dne 19. března. Merkur nepozorovatelný. Venuše - Ideální podmínky pro sledování planety Venuše budou v první polovině března, kdy bude večernice pozorovatelná nad jihozápadním obzorem. Ve druhé polovině měsíce se budou podmínky pro pozorování Venuše zhoršovat. Planeta bude zapadat čím dál dříve, aţ se její jas ztratí v záři zapadajícího Slunce. Mars nepozorovatelný. Jupiter - Tato planeta bude pozorovatelná v ranních hodinách nad východním obzorem, kdy se jako nápadný objekt objeví přibliţně hodinu před východem Slunce. Saturn - Ţezlo planetárního vládce noci převezme po Venuši právě planeta Saturn. V březnu bude pozorovatelný po celou noc. Díky prstencům je Saturn pro pozorovatele vděčný objekt. Uran - Aţ do 29. března 2009 se bude Uran nacházet v souhvězdí Vodnáře, poté přejde do Ryb, kde se zastaví a posléze 13. října vrátí zpět do Vodnáře. Bude 14

15 (alespoň potenciálně) pozorovatelný i pouhým okem. Vhodnější je však k jeho vyhledání mezi hvězdami pouţít dalekohled. Období nejlepší viditelnosti Uranu nastane v září. Neptun - Nejvzdálenější planeta sluneční soustavy je ze Země pozorovatelná jen pomocí dalekohledů. V roce 2009 ji naleznete v severovýchodní části souhvězdí Kozoroha u hranice s Vodnářem. Maximální jasnosti dosáhne Neptun při opozici se Sluncem 17. srpna, nejlépe pozorovatelný bude rovněţ v srpnu. Zpracovala Pavla Hudcová Další z optických klamŧ CO VIDÍTE? Několik geometrických tvarů, nebo slovo LIFT. DVA OBRÁZKY V JEDNOM. Vidíte saxofonistu a ženu? ČERNÉ NEBO BÍLÉ? Sledujte pozorně černé tečky na spojnici šedých čar.některé se vám budou zdát bílé,jiné černé. Připravila Tereza Kalibová OK (Okey) Toto slovo je v dnešním světě velmi uţívané, ale většina z nás ani neví, jak toto slovo vzniklo, nebo co v doslovném překladu znamená. Ve skutečnosti je tato fráze opravdová záhada. Existuje sice několik vysvětlení, ale já zde uvedu tu nejpravděpodobnější a nejvíce přijímanou. Jako první tuto frázi prý pouţíval ve své kampani politik Andrew Jackson a to v roce Byl proslulý hláskováním všemoţných slov.,,zkratku,, OK pouţíval pro frázi,,all CORECT,, to znamená,,vše V POŘÁDKU,,. Tereza Kalibová

16 PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ??? Část čtvrtá: Maminka Sáru nikam nepustila a Sára se nedivila, protoţe do Prahy je to opravdu daleko. V televizi ale program zhlédla. K jejímu překvapení se pán, který tam byl, vydával za jejího otce. Maminka se nikdy nezmiňovala o jejím pravém otci. Sára byla hluboce ponořená do myšlenek. Jednoho dne, kdyţ byla Sára ve škole a měli zrovna český jazyk, jí zazvonil mobil. Paní učitelka se na ní zlostně podívala a mobil jí zabavila. Sára jen v rychlosti viděla, ţe to bylo neznámé číslo. Po konci výuky šla za paní učitelkou, jestli jí mobil vrátí. Paní učitelka jí ho vrátila, ale bez důkladné přednášky o porušování školního řádu se to neobešlo. Kdyţ šla domů, mobil zvonil znovu. Bylo to to samé číslo! Bez váhání to zvedla. K jejímu překvapení se ozval ten pán, který se vydával za jejího otce. Chtěl se s ní sejít! Domluvili se na příští týden na úterý v 16:30 v restauraci na náměstí u radnice. (překvapivě) Pokračování příště Pavla Hudcová Redakční rada časopisu vyhlašuje soutěž NAMALUJ SVÉ UČITELE Kreslete na formát A5 nebo A4, technika kresby je volná. Zezadu napište své jméno, třídu a jméno vyobrazeného učitele. Kresby budou hodnoceny ve dvou kategoriích (mladší a starší žáci). Nejlepší práce oceníme a otiskneme v příštím čísle. Uzávěrka soutěže 10. května Kresby předávejte Tereze Kalibové, Pavle Hudcové nebo Věře Hudcové. Redakční rada časopisu: Kristýna Budská, Patricie Hejmová, Pavla Hudcová, Petr Jordán, Monika Jordánová, Tereza Kalibová, Jana Modráčková, Jan Pangrác, Barbora Povýšilová, Lenka Toťová, Jakub Vaněk, Gabriela Wustingerová pod vedením Věry Hudcové. Uzávěrka čísla 5 březen/duben: 6. března 2009 Uzávěrka čísla 6 květen/červen: Plánujeme na 20. května Budeme rádi, pokud nám dáte nějaké své příspěvky. Stačí kontaktovat libovolného člena redakční rady.

BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV

BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČÍSLO 4 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV Vzpomínky na zápis do školy Rozhovor s paní Miluší Solarovou Návštěva ve čtvrté třídě a jejich slohové práce Den zimních her Názory

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

A je tu podzim. září říjen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

A je tu podzim. září říjen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem A je tu podzim září říjen 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj Po prázdninové pauze Vás opět vítáme u dalšího vydání Clicku. V naší redakci se tentokrát

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 14 / ročník VII. / únor 2012 srpen 2012 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Možná se divíte, že až nyní držíte

Více

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM!

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM! Čtvrtletník č.4/2014 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, po krátké časové odmlce jsme tu opět pro vás! Během doby, kdy jsme se neviděli, nám rychlostí blesku před očima proběhla řada svátků a událostí. Těmi

Více

Školní akademie 2013. květen červen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Školní akademie 2013. květen červen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Školní akademie 2013 květen červen 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj A je to tady! Vytoužené prázdniny, na které se všichni tolik těšíme, přicházejí.

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

listopad 2014 listopad 2014 Speciální vydání třída oktáva

listopad 2014 listopad 2014 Speciální vydání třída oktáva Speciální vydání třída oktáva 1 ; Obsah Úvodník...str. 3 Praha ve střípcích i ve střepinách...str. 4 Strasti studentů......str. 5 Každodenní počty fejeton....str. 6 Životní styl maturanta......str. 7-8

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

ŠKOLÁK. Devítka se loučí!

ŠKOLÁK. Devítka se loučí! ŠKOLÁK Číslo 3, Ročník 2013/2014 Devítka se loučí! Devět let uplynulo jako voda a my teď tuto školu musíme opustit. Zkrátka jsme už vyrostli z malých nezkušených prvňáčků. Nyní jsme skoro mladí lidé, pevně

Více

časopis oddílu K d y : 1. ř í j n a 2 0 0 5 o d 9. 0 0 d o 1 3. 0 0 h o d. K d e : V t ě l o c v i č n ě Z Š L e ž á k ů v H l i n s k u.

časopis oddílu K d y : 1. ř í j n a 2 0 0 5 o d 9. 0 0 d o 1 3. 0 0 h o d. K d e : V t ě l o c v i č n ě Z Š L e ž á k ů v H l i n s k u. ZÁŘÍ 2005 24. SKÁLŮV OBĚŽNÍK časopis oddílu J u n á k - s v a z s k a u t ů a s k a u t e k Č R s t ř e d i s k o H l i n s k o v Č e c h á c h D í v č í a c h l a p e c k ý k m e n p o ř á d á u p ř í

Více

Ročník: 2010 ČÍSLO 3 PLÁTEK. přeje mnoho úspěchů v novém školním roce. Nad pis ve dlejšíh o textu. Vít Zemánek

Ročník: 2010 ČÍSLO 3 PLÁTEK. přeje mnoho úspěchů v novém školním roce. Nad pis ve dlejšíh o textu. Vít Zemánek Nad pis ve dlejšíh o textu ČÍSLO 3 Ročník: 2010 PLÁTEK přeje mnoho úspěchů v novém školním roce Vít Zemánek AKTUÁLNĚ Několik řádků od šéfredaktora Stránka 2 Trocha politiky ze školního parlamentu Zdarec

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše.

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše. SPORŤÁK 2/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Ahoj kluci a holky! Dostává se Vám do rukou nové číslo časopisu Sporťák. Doufáme, že vám pomůže příjemně zkrátit čas, který zbývá

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Září, říjen, listopad, prosinec, leden i únor Cože? To už jsou i listy kalendáře měsíce odvozeného od ledu za námi? Ano, je to vskutku

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

Vtipy Zábavná hodina chemie

Vtipy Zábavná hodina chemie Exkurze do ČT Koumák Amos Vtipy Zábavná hodina chemie Nové tváře na škole Den otevřených dveří Šestky na ŠvP Z jiného úhlu pohledu - P. Školníková - K. Hanousková - M. Kučírková - O. Faltusová 1 Den otevřených

Více

Jaro už je v plném proudu.

Jaro už je v plném proudu. Jaro už je v plném proudu. Prázdniny Řada jsou z nás za už dveřmi vyhlíží a každý dokonce je už netrpělivě léto a vyhlíží. s ním Někdo oblíbené se podívá prázdniny. do daleké Ještě ciziny, než někdo se

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

Rozcestník Téma: Škola Téma : Zábava

Rozcestník Téma: Škola Téma : Zábava 1 Rozcestník Něco málo na ÚVOD..str. 2 Téma: Škola Plán akcí..... str. 3 Čerti ve škole....str. 4 Velké vánoční rozhovory.....str. 5 10 Návštěva muzea v Jemnici...str. 11 Dějepisná exkurze Brno...str.

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Ahojda! Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v plné síle, se spoustou

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více