Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-)"

Transkript

1 09/3-4 BŘEZEN DUBEN ČÍSLO 5 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŦ ONDŘEJOV Příběh, který mŧžete ovlivnit Rozhovor jako překvapení pro Věru Hudcovou Návštěva v páté třídě Jak jsem se stal deváťákem Welness a zážitky z osmé třídy, názory z deváté třídy Móda s trochou zábavy Hádanky, křížovky, vtipy Okna do vesmíru Příběh na pokračování Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-) Kaţdé z ročních období skrývá nějaké tajemství. Na jaře vše kvete, v létě si uţíváme tepla, sluníčka a výletů k vodě, na podzim se střídají ty nejrůznější barvy, kdyţ opadává listí, a nakonec zima, kdyţ se povede, je naopak bílá a mrazivá. Přijde mi, ţe letošní zima je nekonečně dlouhá, a kdyţ se dívám kolem sebe, myslím, ţe uţ jsme z ní všichni unaveni a nemůţeme se dočkat, aţ nás pohladí první jarní paprsky sluníčka a naše oči potěší první květiny pak konečně budeme moci říct, ţe tu máme očekávané jaro, které se nám blíţí. Lidé určitě pookřejí a budou vymýšlet výlety do přírody, do muzeí, zoo a všude tam, kam se jim za krátkých zimních dnů nechtělo. Moţná potom budeme mít čas přestat spěchat, na chvilku se zastavit a rozhlédnout se kolem sebe, abychom viděli tu krásu, která nás obklopuje. Třeba si najdeme jen nějakou maličkost, ale takovou, aby nás potěšila. To si uvědomila i Eliška, kdyţ se jedno jarní sluneční odpoledne rozhodla vyrazit se svým psem do parku na procházku. Sluníčko jí oslňovalo ze všech světových stran. Sedla si do čerstvě posekané trávy, vyndala ze svého batůţku tuţku a papír, a kdyţ k té kráse kolem ní připojila ještě fantazii, papír, který byl ještě před pár okamţiky jen čistě bílý, zaplnily ty nejrůznější tvary a obrazce. Najednou si povšimla, ţe se začíná stmívat a nemohla uvěřit tomu, ţe v parku strávila takovou dobu a domu se jí vůbec nechtělo Jak se asi Eliška rozhodne? Půjde uţ opravdu domů? 1

2 ( Příběh na pokračování..i ty, který si toto právě čteš, můţeš tento příběh ovlivnit a to tak, ţe své návrhy dáš na papír, podobně jako Eliška a poskytneš je ty nejlepší a nejzajímavější zakomponuji do tohoto příběhu ;-) ) Lenka Toťová ROZHOVOR Přinášíme Vám další opravdu exklusivní rozhovor (na redakční radě uveden jako tajný). Tentokrát jsme s kamerou překvapili doma paní učitelku a šéfredaktorku časopisu Věru Hudcovou. Ta ani v nejmenším netušila, ţe ten tajný rozhovor bude s ní. Tentokrát to napíšeme úplně od začátku, protoţe to stojí za to! Můţeme s Vámi udělat rozhovor Coţe? do školního časopisu vzhůru ke hvězdám? Jako to jste vymysleli za trest? Jste překvapená? Ano. Opravdu? (paní učitelka jen pokyvovala hlavou) Kdyţ děláte ten školní časopis.co Vás na tom baví? (paní učitelka se zamyslela) Mám dobrý tým lidí, s kterými je legrace. Takţe Vás na této práci nejvíce baví lidi? Ano. Ta komunikace s nimi. A časopis je také pro lidi. Učíte také fyziku. Stala se Vám nějaká humorná příhoda při hodinách fyziky? Stále (smích). Například? No tak odpovědi v testech jsou občas zajímavé, protoţe děti neumějí číst. Třeba 3:2=1,8. To je nejnovější poznatek ze 7. třídy, přišli na to v úloze: Prkno podepřené uprostřed má na jedu stranu 1,8 m a na druhou 1,2 m tak to mě dneska fascinovalo. Pak mám ten historický záţitek, ţe optickými přístroji jsou skály v dálce a maják. Ten maják má alespoň něco společného s optikou, ale ty skály opravdu nechápu. Na další humorné odpovědi si teď nevzpomenu, ale bylo jich uţ opravdu mnoho. Učíte také angličtinu. Stala se Vám nějaká humorná příhoda při hodinách angličtiny? Nejhumornější jsou překlady anglických textů. Často se dobře nasměju. Npříklad jsem se dozvěděla, ţe ve viktoriánské době si lidé myli vlasy v polévce (soap přeloţeno jako polévka), ţe v Austrálii mají velké a barevné dezerty (desert přeloţeno jako dezert). No to je z poslední doby, začnu si to asi psát, abych vás příště více pobavila. 2

3 A jak se dneska máte? No, jsem unavená, spletla jsem si kvádr s obdélníkem v 8. třídě. S paní učitelkou Fárníkovou jsme se shodli na tom, ţe dneska máme pojmové zmatky.injekci jsem dnes zvládla o polední pauze (tedy očkování tetanus). No, ale jinak se mám dobře (smích) Ještě jsem teď zmokla.chleba jsem dneska nezapomněla koupit, to je úspěch! Co víc si mohu přát a teď ještě ten skvělý rozhovor. Vţdyť mi děláte jen radost. Zanedlouho vyráţíte se svou třídou do Vlašimi na expedici 4P. Mohla byste nám krátce popsat o co se jedná? Jedná se o environmentální výchovu základních a zdravých vztahů k naší přírodě, společnosti. To znamená, abychom si například uvědomili, co je potřeba všechno udělat při výrobě tatranky. Čím vším poškodíme ţivotní prostření, kdyţ si tu tatranku vlastně koupíme. A celá řada dalších aktivit, které jsou zaměřené na to, abychom se zamysleli nad tím, jak ţijeme v tomhle světě, jak mu třeba můţeme pomoci svým chováním, abychom si uvědomili, ţe jsme závislí na Zemi, ke které se často chováme moc špatně. No a v neposlední řadě je důleţité, ţe tam jedeme jako třída, ve které budujeme vztahy. Děti se učí spolupracovat, coţ je někdy náročné, a učí se zhodnotit své chyby, kdyţ se nedaří, a naopak říci, co se povedlo. Myslíte si, ţe to ty děti nějak změnilo nebo alespoň poučilo? Naučilo je to hlavně spolupracovat a i kdyţ se občas pohádali, tak je to hodně změnilo. Pro jejich třídu jako tým to bylo moc důleţité a i pro mě jako jejich třídní učitelku, ţe jsem měla moţnost je poznat mimo školu. Dále si myslím, ţe je to určitě poučilo a ţe alespoň ví, co některé věci znamenají, ale ţe by je to nějak výrazně změnilo, tak to si myslím, ţe většinou nezměnilo Některé třeba přemýšlí nad tím, jestli roztřídit odpad, přemýšlí moţná také nad dětskou prací v Africe, ale tam to asi končí, asi dál budou jíst tuny brambůrků a zahazovat pytlíky, kde se dá. Tam si myslím, ţe cestička nevede a pro některé bude značkové oblečení number one. Jakkoliv si myslím, ţe to obyčejné oblečení stačí. Ale třeba jednou A vy třídíte odpad? Snaţím se. Mé děti jsou totiţ velmi přísné. Běda kdyţ malý pytlíček dám někam jinam, neţ patří, tak to hned dostanu No mami, kam to dáváš, to snad nemyslíš váţně. No tak to je mi Vás opravdu líto (smích). Já mít takové děti. Alespoň, ţe tu lítost máte Máte nějaký oblíbený film nebo pořad? Oblíbený film mám S tebou mě baví svět a Vánoce u Grizvoldů a pak mám ráda Tři oříšky pro popelku a Princeznu ze mlejna - to jsou takové moje odpočinkové filmy. Ráda se dívám s Markem (mým synem) na nové filmy, které 3

4 jsou natočeny, a ráda je pak s ním hodnotím. V poslední době jsem viděla samé dobré filmy, které byly navrţeny na Oskary a některé je i získaly. Ráda ale chodím také do divadla to zase nejraději se svou dcerou Pavlou. (paní učitelce začal zvonit mobil a tak jsme na chvilku rozhovor přerušili) Co byste chtěla vzkázat pomocí časopisu ţákům? Aby byli slušní a ohleduplní, veselí a aby se měli navzájem rádi. A co byste chtěla vzkázat redaktorům časopisu? Aby měli více nápadů a aby mě bombardovali články a mně se to nevešlo do jednoho čísla. A co byste chtěla vzkázat pomocí časopisu učitelům? Aby měli pevné nervy a neztráceli smysl pro humor. Paní učitelce moc děkujeme za netradiční rozhovor. A abyste pochopili některé maličkosti: ptala se Pavla Hudcová, točila Tereza Kalibová NA NÁVŠTĚVĚ V PÁTÉ TŘÍDĚ Byli jsme na návštěvě v 5. třídě na hodině matematiky. Na začátku hodiny pan učitel Řezba psal na tabuli desetinná čísla a k nim říkal jiná čísla, které ţáci museli přičíst nebo odečíst k danému číslu. Potom se všechny děti snaţily přijít na kloub příkladům z učebnice. Kdyţ se prostřídaly, byla k tabuli vyvolána Anička Tlamichová, aby si zahrála na učitelku a připomněla ţákům látku minulé hodiny, tou byla desetinná čísla se závorkami. Vidíte, ţe pan učitel. Řezba bere ( naštěstí ) hodinu matematiky i se zábavou a humorem. Rozhovor s Jirkou Strnadem a Zuzkou Kušičkovou Kdo je váš nejoblíbenější učitel(ka)? Pan Řezba, paní Vomáčková a Modráčková. Jaký je váš nejoblíbenější předmět? Matematika, čeština, tělocvik a výtvarná výchova. Jaké děláte koníčky? Tancování, různé sporty. Jaký předmět vás nebaví, který byste chtěli vyřadit? Nejraději bychom vyřadili vlastivědu a přírodovědu. Na co se těšíte na 2. stupni? Těšíme se, ţe budeme mít více předmětů, ale zároveň se netěšíme na mnohem těţší učení. Kdybyste mohli na naší škole něco změnit, co by to bylo? Chtěli bychom modernější vybavení. Zpracovali Gábina Wustingerová a Bára. Povýšilová 4

5 pár kreseb z hodin výtvarné výchovy Počárovská Uhlíková WELNESS PROGRAM Dýchací cvičení s Janou Preislerovou Dva obrázky od Sechovcové Zážitky z osmé třídy Víte jak správně dýchat? Co všechno dýchání ovlivňuje? Co vzniká nesprávným dýcháním? V úvodní dvouhodině s rehabilitační pracovnicí jiţ v nadpise zmíněnou Janou Preislerovou jsme se hromadně pokoušeli odpovědět na tyto a další otázky. 5

6 Dozvěděli jsme se, ţe nedbalým dýcháním trpí téměř většina populace. Nesprávným dýcháním nevyuţijeme plíce na plné obrátky, ale pouze jejich část. Pokud špatně dýcháte, při nádechu vztyčujete ramena. Organismus nám poloviční dýchání toleruje, ale občas se připomene únavou nebo problémem se soustředěním. Vysvětlení je prosté, mozek, svaly se dostatečně neokysličují. Jestliţe zvládneme správně dýchat, neměli bychom mít problémy se sporty ( běhání, plavání, aj.). Jen nezoufejte je to činnost, která se dá naučit, nevyţaduje talent ani nadání, ale trpělivost a cvičení. V následujících dvouhodinách jsme přešli na praktickou část. Prvním a základním cvikem byl dřep s chodidly pevně na zemi se třemi hlubokými nádechy nosem a čtyřmi výdechy. Z počátku se třída hihňala, ale po chvíli jsme se sladili do stejného dýchacího rytmu. Třetí dvouhodina byla převáţně lekcí Rock and rollu. Taneční základy byly pod mou organizací, příště by měla následovat ukázka breakdance nebo fotbalu. Cílem by mělo být seznámení se sportovní náročností i dýcháním. Vlastně si zkoušíme něco nového, moţná, ţe nás to natolik nadchne, ţe se tomu v budoucnu začneme věnovat. Také nás čeká návštěva lesních lázních ve Zvánovicích, ale to zas příště. Monika Jordánová JAK JSEM SE STAL DEVÁŤÁKEM Nejdříve jsem se obával tohoto tématu, ale pak mi stačilo jen se zamyslet. Na ţivot by se dalo pohlíţet jako na dlouhou cestu vlakem, ze stanice do stanice s hodně dlouhým zpoţděním. Z první třídy si moc nepamatuji, snad jen to, ţe jsme se s klukama mohli rvát na koberci v umývárnách. Byla to skupina rozzívených capartů, ještě se nezačala rýsovat jakákoliv hierarchie. S holkami jsem toho moc neuţil, nevšímal jsem si jich. Do další zastávky, druhé třídy, cestujeme s paní učitelkou Sníţkovou. Bylo to první skutečné seznámení s opravdovou školou. Postupem času se můj prospěch zrovna nezlepšoval, ba naopak, byl jsem na trojkách. Třetím ročníkem nás, malé neřády, provedla paní Kozáková. Kdyţ na naší bandu vylítla paní učitelka Vomáčková, která řvouc slibovala, ţe nás nahází jednoho po druhém do skleníku bylo mi jasné, ţe s ní nejsou ţádné ţerty. Kdyţ nám na začátku mého čtvrtého ročníku pan ředitel oznámil novinu: Čtvrtou třídu povede paní učitelka Vratislava Vomáčková, přeběhl mi mráz po zádech. Zkušenost se skleníkem byla příliš čerstvá! Nicméně se však vyklubala z paní čelky, jak jsme jí říkaly, na nás hodná (nevím jak na ostatní) ţen, která připravujíce nás na tvrdou smršť učiva druhého stupně se snaţila nacpat do našich, v té době, chorých mozků něco z té hrozné češtiny. Druhý stupeň, i přes naší pověst nejuřvanější třídy školy, nás přijal poměrně dobře. Můţeme si jej představit jako regionální stanici s moţností přestupu. Mně samotnému příval nového učiva připadal jako osvěţující vlna. Pan učitel Řezba mě doučil scházející znalosti matiky, za coţ jsem mu nesmírně vděčný. 6

7 Od pololetí šestky jsem uţ nebyl tím obtloustlým trojkařem, ale chlapec s atletickou postavou, zásluha paní učitelky Škardové a alespoň trochu schopným úsudkem a znalostmi. Na další zastávce bylo pozitivní odstartování projektu Astronomie v pohledu staletí, astronomie včera a dnes, prostřednictvím kterého jsem navázal, pro mě dnes velmi důleţité, vztahy. V sedmé třídě jsme byly banda nevycválaných spratků. Já také. Hodiny dějepisu jsem nebral váţně, to ostatně nikdo (aspoň jsme si odpočinuli). Usilujíce o nervy, ze začátku paní učitelky Fárníkové, později pana Litomyského, postupujeme do osmičky. Čekala nás osudná změna, jednak (aby toho nebylo málo) přidání chemie do repertoáru našich předmětů a změna naší učitelky fyziky Věry Hudcové. Její časté zvolání: Jeţkovi voči! mi v nynějších hodinách skutečně chybí. Odchod pana učitele Jermáře byl veliká škoda. A tak jsme nafasovali paní učitelku Chaloupkovou. I kdyţ jsem měl pana Jermáře skutečně rád, výklad paní zástupkyně, kterou se stala, je pro mě srozumitelnější, v mých testech to však tak nevypadá. I přes určité neshody mezi mnou, učiteli, zaměstnanci školy, a v poslední řadě i spoluţáky, buď z mé třídy, nebo té jiné, jsem se nakonec do poslední zastávky na trase základka, přeci jen dostal. Musím říci, ţe ţádné věci, ať uţ špatné nebo dobré nelituji, moţná jedné či dvou... Kaţdá zkušenost, kterou dostanete základní škole, je vám v budoucím ţivotě uţitečná. Honza Pangrác NÁZORY Z DEVÁTÉ TŘÍDY Další rozhovory s našimi deváťáky. Rozhovor s Lenkou Toťovou Co si myslíš, Lenko, ţe tě základka naučila? To si musím rozmyslet. Číst, psát a počítat, naslouchat lidem, brát je takové jací jsou. Který je tvůj nejoblíbenější učitel? Určitě Vráťa Vomáčková a Míla Řezba. Který je tvůj nejoblíbenější předmět? Čeština a matika. Co ti bude na další škole chybět? Spoluţáci, i kdyţ to tak nevypadá jsme opravdu parta. Jsi ráda, ţe uţ letos končíš? Ano, ráda poznávám nové věci, ale bude mi to tady chybět. Na jakou školu bys chtěla dále jít? Obchodní akademie, obor ekonomické lyceum. 7

8 Která třída myslíš, byla pro tebe nejhorší? Devítka, budu se muset loučit. Která zatím nejlepší? Devítka Rozhovor se Janem Pargrácem. Co si myslíš, ţe tě základka naučila? Jo, to bude těţký..pomoci lidem, kteří to potřebují. Který je tvůj nejoblíbenější učitel? Vţdy optimistická Věra Hudcová Který je tvůj nejoblíbenější předmět? Dějepis, ale s paní učitelkou Škardovou Co ti bude na další škole chybět? Spoluţáci. Jsi rád, ţe uţ letos končíš? No..ne. Na jakou školu bys chtěl dále jít? Česká lesnická Akademie Trutnov Která třída myslíš, byla pro tebe nejhorší? Ţádný..proplul jsem v pohodě :-D Která zatím nejlepší? Všechny. Zpracoval Jan Pangrác Zpracovala Lenka Toťová MÓDA Ahoj všichni!:-) Tentokrát jsme si pro vás připravili nějakou zábavu a článeček. Vaším úkolem je sloţit z přeházených písmenek správné slovo. První je pro zábavu. Ve druhém do políčka pro tajenku doplňte to písmeno, které po vás chci. Aţ doplníte všechna písmenka, tak vám vyjde tajenka. PRO ZÁBAVU: NABDU-... OKYNPŢO-... YPÁELKT-... KAŢYB-... AKYSRŤA-... TŠYA-... 8

9 UŢ SE K NÁM BLÍŢÍ (tajenka). VPALYK 4.písmeno EIKYSTN 2.písmeno ALKHTYO 3.písmeno NIAMKI 2.písmeno IKRTOČ 5.písmeno TOŠYRK 2.písmeno ŢDÍYN 4.písmeno IKŠLOTVAK 6.písmeno UKRIVAEC 7.písmeno SKEPÁ 4.písmeno Kristýna Ahojky všichni!!!! Je tu číslo našeho suprového časopisu, tudíţ i něco ode mě a od Kikči. Já mám pro vás pro tentokrát něco o sedmé třídě. Takţe, tahle třída se s oblečením netrápí (a kdo u nás jo). Musím ale říct, ţe holkám to někdy dost sluší a klukům taktéţ ;-) Hodně dívek u nich nosí čepice s kšiltem a skoro nikdy je neodloţí. Taky tam hodně často vidím barevné kalhoty (např. růţové, oranţové atd.), a co se týče vlasů, to je opravdu pěkné. Stejně jako u všech převládají klasické dţínsy a mikiny. Holky nosí ošoupané a kluci otrhané a někdy velice volné. Avšak je u nich hodně oblíbená černá barva. No prostě naše sedmička má o stylu oblékání zcela jasno, podle mého. Jejich móda se mi líbí, nosí to, co oni uznají za vhodné, co je jim pohodlné a co je pořád cool. Jediné, co musím vytknout, je opět to, aby chlapci někdy strčili to co nosí na sobě do pračky (pokud to nevíte, zeptejte se svojí mamky, ta vám to určitě ráda řekne:-). To je pro tentokrát vše, mějte se hezky a dělejte to co máte rádi!!! Ahoj Vaše Páťa HÁDANKY Pro první stupeň 1) Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? 2) V zimě dokonce i zebe. V létě je ho plné nebe. Na obzoru beránky zrána jako za večera proměňuje v červánky. 9

10 3) Patří ti to, ale tvoji přátelé to pouţívají víc neţ ty. Co je to? 4) Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z nory lištičku. Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká. 5) Zničí města, krále skolí, velikánské hory svrhne do údolí. Pro druhý stupeň 1) Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to moţné? 2) Tři muţi se potápějí v řece, ale kdyţ vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to moţné? 3) Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů? 4) Jsem muţ a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna. Otec muţe na obrazu je synem mého otce. Kdo je na obrazu? Odpovědi zveřejním v příštím čísle. Připravil Petr Jordán ZÁBAVA POJĎ SI ZALUŠTIT A TROCHU SE POBAVIT Vtipy Pepíček se jde koupat do rybníku a ptá se: "Pane starosto, nejsou v tom rybníku ţáby nebo vodní hadi?" A pan starosta odpoví: "Neboj Pepíčku, ţraloci uţ je seţrali!!" Paní učitelka při hodině češtiny: "Pepíčku, řekni nám dvě jakákoliv zájmena. "Kdo, já? ptá se nechápavě Pepíček. "Výborně Pepíčku, mám z tebe radost. Poznámka ţáka, který strčil do radiátoru chcíplého kosa: "Strká ptáka mezi topná tělesa.":-d Hodina dějepisu: "Co se stalo ?" "Byla zaloţena Univerzita Karlova." "A co se stalo v roce 1357?" "Slavili deváté výročí zaloţení!" Při hodině chemie. Co se můţe vypařit stejně rychle jako voda? A ţák povídá: "Peníze ty se taky můţou vypařit. A jak rychle!" Pan učitel se zeptá: "Pepíčku, máš v kapse sto korun. Deset korun ztratíš. Co máš tedy v kapse?" "Díru!" 10

11 Paní učitelka se ptá: "Pepíčku, co je podle tebe nekonečné?" Pepíček: "Prosím, vesmír a školní rok." Zpracovala: Lenka Toťová Doplň slova anglicky. V tajence ti vyjde oblíbený předmět dětí ve škole. 11 Připravila Věra Hudcová

12 Kříţovka pro malé luštitele OKNA DO VESMÍRU připravila Pavla Hudcová 100 hodin astronomie 1., 2. a 5. dubna 2009 Pozorování oblohy pro školy a pro veřejnost Observatoř Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově se zapojí do projektu Mezinárodního roku astronomie 2009, který proběhne pod názvem 100 hodin astronomie ve dnech 2. aţ 5. dubna 2009 po celém světě. Na denní obloze budeme pozorovat přes sluneční filtr Slunce, na večerní obloze pak především Měsíc a Saturn, na které před 400 lety poprvé namířil dalekohled Galileo Galilei. 12

13 Zveme také astronomy amatéry, aby na dobu našich pozorování přijeli na observatoř se svými dalekohledy, a to na základě předchozí domluvy s Pavlem Suchanem. Ve středu 1. dubna 2009 od 20:00 do 22:00 nabízíme veřejnosti moţnost pozorování oblohy dalekohledem v Západní kopuli historické hvězdárny. Zdarma. Ve čtvrtek 2. dubna 2009 od 8:30 do 12:00 budeme pozorovat naši nejbliţší hvězdu Slunce a bude moţné navštívit muzeum, historické kopule a také se podívat na návštěvnickou galerii největšího dalekohledu v České republice. Sraz je vţdy na historické hvězdárně. Zdarma. V neděli 5. dubna 2009 nabízíme od 10:00 do 18:00 pozorování Slunce a prohlídku muzea, historických kopulí a bude také moţné se podívat na návštěvnickou galerii největšího dalekohledu v České republice. Od 20:00 do 22:00 pak následuje pozorování oblohy dalekohledem v Západní kopuli historické hvězdárny. Zdarma. Projekt Mezinárodního roku astronomie 100 hodin astronomie vyzývá amatérské astronomy, pedagogy, profesionální astronomické instituce, planetária, vědecká centra a další k uspořádání akcí během těchto 4 dní po celé světě. Součástí bude také 24 hodinový přenos z největších dalekohledů na planetě přenášený po internetu. Kometa Lulin Po delší pomlce jsme měli opět příleţitost nachystat se na pozorování jasnější komety. Nešlo o ţádnou jasnou vlasatici, ale bezpochyby to byla po roce konečně dost jasná kometa na to, abychom ji mohli spatřit mimo městské osvětlení pouhýma, dalekohledem nevyzbrojenýma, očima. Kometa C/2007 N3 Lulin byla navíc v centru sluneční soustavy poprvé, takţe vývoj její jasnosti je o to méně předvídatelný. Můţe nás zklamat, ale i překvapit. O objev komety se dělí dva východoasijští pozorovatelé Quanzhi Ye (Guangzhou, Čína) a Chi Sheng Lin (Lulin Sky Survey, Taiwan). Jméno však kometa dostala podle observatoře Lu-lin Sky Survey na Taiwanu. V době objevu (11. července 2007) měla 18.9 magnitudy. Z výpočtů její dráhy vyplynulo, ţe se neshoduje z ţádným doposud pozorovaným kometárním tělesem a je tedy ve sluneční soustavě poprvé. Obecně to znamená, ţe oproti známým periodickým kometám u této zdaleka nelze přesně předpovědět vývoj jejího chování Kometa prošla přísluním 14. ledna 2009, a to ve vzdálenosti 1,24 AU od Slunce. Po tomto průletu se pozorovatelům naskytl na ranní obloze velmi zajímavý pohled. Vzhled komety připomínal spíš "letící" galaxii pozorovanou z boku. 13

14 Družice Kepler se vydává do vesmíru hledat obyvatelné planety Jsme ve vesmíru sami? Stejnou nebo podobnou otázku si alespoň jednou poloţil snad kaţdý. Lidstvo se v těchto dnech chystá udělat doposud největší krok k zodpovězení této otázky. Na floridském Mysu Canaveral byla ke startu připravena kosmická druţice Kepler. Vydala se na svou pouť v sobotu 7. března. Druţice nese jméno hvězdáře, jenţ počátkem 17. století působil v Praze. Cílem dalekohledu je najít planety, na kterých by se mohl nacházet ţivot. Obíhají také okolo cizích hvězd planety? Na tuto otázku odpověděli v roce 1995 dva astronomové ze Ţenevské observatoře, kdyţ nalezli planetárního průvodce hvězdy 51 Peg. Do dnešních dní se astronomům podařilo objevit více neţ 340 planet u cizích hvězd, kterým se říká exoplanety. V drtivé většině se ale jedná o velké plynné planety, obíhající velmi blízko svých sluncí. Zatím se nepodařilo objevit planetu podobnou Zemi, jenţ by obíhala v takové vzdálenosti od své hvězdy, aby se na jejím povrchu mohla nacházet voda v tekutém skupenství. Změnit to má právě druţice Kepler. Podle odhadů by Kepler mohl během 3,5 let trvající mise nalézt aţ 50 exoplanet s průměrem Země. Co v březnu pozorovat? Měsíc - Obvyklé vhodné podmínky pro pozorování Měsíce nastávají kolem první čtvrti, kdy je Měsíc dobře viditelný na večerní obloze. První čtvrt nastává dne 4. března, úplněk 11. března, poslední čtvrt 18. března a konečně nov 26. března. Nejblíţe k Zemi, tedy v přízemí, se bude Měsíc nacházet dne 7. března, a to ve vzdálenosti 367 tisíc km. Naopak nejdále od Země, tedy v odzemí, bude dne 19. března. Merkur nepozorovatelný. Venuše - Ideální podmínky pro sledování planety Venuše budou v první polovině března, kdy bude večernice pozorovatelná nad jihozápadním obzorem. Ve druhé polovině měsíce se budou podmínky pro pozorování Venuše zhoršovat. Planeta bude zapadat čím dál dříve, aţ se její jas ztratí v záři zapadajícího Slunce. Mars nepozorovatelný. Jupiter - Tato planeta bude pozorovatelná v ranních hodinách nad východním obzorem, kdy se jako nápadný objekt objeví přibliţně hodinu před východem Slunce. Saturn - Ţezlo planetárního vládce noci převezme po Venuši právě planeta Saturn. V březnu bude pozorovatelný po celou noc. Díky prstencům je Saturn pro pozorovatele vděčný objekt. Uran - Aţ do 29. března 2009 se bude Uran nacházet v souhvězdí Vodnáře, poté přejde do Ryb, kde se zastaví a posléze 13. října vrátí zpět do Vodnáře. Bude 14

15 (alespoň potenciálně) pozorovatelný i pouhým okem. Vhodnější je však k jeho vyhledání mezi hvězdami pouţít dalekohled. Období nejlepší viditelnosti Uranu nastane v září. Neptun - Nejvzdálenější planeta sluneční soustavy je ze Země pozorovatelná jen pomocí dalekohledů. V roce 2009 ji naleznete v severovýchodní části souhvězdí Kozoroha u hranice s Vodnářem. Maximální jasnosti dosáhne Neptun při opozici se Sluncem 17. srpna, nejlépe pozorovatelný bude rovněţ v srpnu. Zpracovala Pavla Hudcová Další z optických klamŧ CO VIDÍTE? Několik geometrických tvarů, nebo slovo LIFT. DVA OBRÁZKY V JEDNOM. Vidíte saxofonistu a ženu? ČERNÉ NEBO BÍLÉ? Sledujte pozorně černé tečky na spojnici šedých čar.některé se vám budou zdát bílé,jiné černé. Připravila Tereza Kalibová OK (Okey) Toto slovo je v dnešním světě velmi uţívané, ale většina z nás ani neví, jak toto slovo vzniklo, nebo co v doslovném překladu znamená. Ve skutečnosti je tato fráze opravdová záhada. Existuje sice několik vysvětlení, ale já zde uvedu tu nejpravděpodobnější a nejvíce přijímanou. Jako první tuto frázi prý pouţíval ve své kampani politik Andrew Jackson a to v roce Byl proslulý hláskováním všemoţných slov.,,zkratku,, OK pouţíval pro frázi,,all CORECT,, to znamená,,vše V POŘÁDKU,,. Tereza Kalibová

16 PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ??? Část čtvrtá: Maminka Sáru nikam nepustila a Sára se nedivila, protoţe do Prahy je to opravdu daleko. V televizi ale program zhlédla. K jejímu překvapení se pán, který tam byl, vydával za jejího otce. Maminka se nikdy nezmiňovala o jejím pravém otci. Sára byla hluboce ponořená do myšlenek. Jednoho dne, kdyţ byla Sára ve škole a měli zrovna český jazyk, jí zazvonil mobil. Paní učitelka se na ní zlostně podívala a mobil jí zabavila. Sára jen v rychlosti viděla, ţe to bylo neznámé číslo. Po konci výuky šla za paní učitelkou, jestli jí mobil vrátí. Paní učitelka jí ho vrátila, ale bez důkladné přednášky o porušování školního řádu se to neobešlo. Kdyţ šla domů, mobil zvonil znovu. Bylo to to samé číslo! Bez váhání to zvedla. K jejímu překvapení se ozval ten pán, který se vydával za jejího otce. Chtěl se s ní sejít! Domluvili se na příští týden na úterý v 16:30 v restauraci na náměstí u radnice. (překvapivě) Pokračování příště Pavla Hudcová Redakční rada časopisu vyhlašuje soutěž NAMALUJ SVÉ UČITELE Kreslete na formát A5 nebo A4, technika kresby je volná. Zezadu napište své jméno, třídu a jméno vyobrazeného učitele. Kresby budou hodnoceny ve dvou kategoriích (mladší a starší žáci). Nejlepší práce oceníme a otiskneme v příštím čísle. Uzávěrka soutěže 10. května Kresby předávejte Tereze Kalibové, Pavle Hudcové nebo Věře Hudcové. Redakční rada časopisu: Kristýna Budská, Patricie Hejmová, Pavla Hudcová, Petr Jordán, Monika Jordánová, Tereza Kalibová, Jana Modráčková, Jan Pangrác, Barbora Povýšilová, Lenka Toťová, Jakub Vaněk, Gabriela Wustingerová pod vedením Věry Hudcové. Uzávěrka čísla 5 březen/duben: 6. března 2009 Uzávěrka čísla 6 květen/červen: Plánujeme na 20. května Budeme rádi, pokud nám dáte nějaké své příspěvky. Stačí kontaktovat libovolného člena redakční rady.

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

Baronesa. Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích

Baronesa. Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích Baronesa Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích Rok 2009 byl UNESCO a OSN vyhlášen Mezinárodním rokem astronomie. Oslavuje se tak 400 let od okamžiku, kdy italský astronom Galileo Galilei

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země? Astronomie Autor: Miroslav Randa. Doplň pojmy ze seznamu na správná místa textu. seznam pojmů: Jupiter, komety, Merkur, měsíce, Neptun, planetky, planety, Pluto, Saturn, Slunce, Uran, Venuše, Země Uprostřed

Více

ročník 9. č. 21 název

ročník 9. č. 21 název č. 21 název Země - vznik anotace V pracovních listech se žáci seznámí se vznikem Země. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení. očekávaný

Více

C/2009 R1 McNaught. Maximální jasnosti by kometa m la dosáhnout na konci ervna, kdy ji nalezneme nízko nad se- verním obzorem.

C/2009 R1 McNaught. Maximální jasnosti by kometa m la dosáhnout na konci ervna, kdy ji nalezneme nízko nad se- verním obzorem. Baronesa čtvrtletník Hvězdárny barona Artura Krause DDM DELTA Pardubice, ul. Gorkého Podivný černobílý obrázek zachycuje v inverzních barvách blížící se vlasatici, kometu C/2009 R1 McNaught. Kometu objevil

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Identifikace práce. POZOR, nutné vyplnit čitelně! vyplňuje hodnotící komise A I: A II: B I: B II: C: D I: D II: Σ:

Identifikace práce. POZOR, nutné vyplnit čitelně! vyplňuje hodnotící komise A I: A II: B I: B II: C: D I: D II: Σ: vyplňuje žák Identifikace práce POZOR, nutné vyplnit čitelně! Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice,

Více

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď.

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Kdo je autorem výroku: Je to malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo!? a) Isaac Newton b) Galileo

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní Průzkum rozhodování žáků devátých tříd Studie Než zazvoní 26. září 2016 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie společnosti Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování

Více

D Ř E V Á K VÝPRAVY DO POHÁDKOVÉ ŘÍŠE. Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč 2015/2016-2.vydání

D Ř E V Á K VÝPRAVY DO POHÁDKOVÉ ŘÍŠE. Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč 2015/2016-2.vydání D Ř E V Á K VÝPRAVY DO POHÁDKOVÉ ŘÍŠE Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč 2015/2016-2.vydání 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 HÁDEJ, HÁDEJ HADAČI Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě

Více

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou Ročník: 2 číslo: 2 podzim 2016 Ahoj, jak jste si všimli, je tu zase úplně nová etapa našeho školního časopisu Lodička. Musím jen říci, že se toho dost změnilo a budete se setkávat s úplně novými redaktory.

Více

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

VESMÍR. Prvouka 3. ročník VESMÍR Prvouka 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Vzdělávací materiál,,projektu pro školu výuky v ZŠ Tečovice Název vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_12 Anotace

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY

JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY METODICKÝ MATERIÁL URČENÝ STŘEDNÍM ŠKOLÁM KARLOVARSKÉHO KRAJE V ROCE 2014 VYDALA HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

Vesmír (interaktivní tabule)

Vesmír (interaktivní tabule) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Vesmír (interaktivní tabule) Označení: EU-Inovace-Prv-3-07 Předmět: Prvouka Cílová skupina: 3. třída Autor: Zuzana Brůnová

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Obsah 1 Úvod do tématu sluneční soustavy... 2 2 Cíl projektu... 2 3 Postup při zpracování... 2 4 Zpracování... 3 5 Závěr miniprojektu... 4 6 Přílohy...

Více

Průvodce pozorováním noční oblohy pro projekt Globe at Night

Průvodce pozorováním noční oblohy pro projekt Globe at Night Průvodce pozorováním noční oblohy pro projekt Globe at Night Celosvětový projekt GLOBE at Night nabízí možnost zapojit se do jednoduchého pozorování, které pomáhá mapovat světelné znečištění po celém světě.

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI.

KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ UKÁZKA VÍTĚZNÝCH PRACÍ ZA MĚSÍCE: ŘÍJEN, LISTOPAD a PROSINEC, KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI. -2- Gratulují Vaši redaktoři časopisu Poškoláček

Více

Astronomický rok 2015

Astronomický rok 2015 Astronomický rok 2015 V následujícím článku jsou vybrány nejzajímavější nebeské úkazy a události vztahující se k astronomii, které nám nabídne nadcházející rok. Dnes si projdeme první pololetí 2015. Ze

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 téma přednášky časová dotace přednášející Zatmění Slunce a Měsíce 1 vyučovací hodina (45 minut) Lumír Honzík Podobnost trojúhelníků 2 v. h. Ivana Štejrová Keplerovy zákony

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

ASTRONOMICKÉ informace - 4/2011 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany

ASTRONOMICKÉ informace - 4/2011 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany ASTRONOMICKÉ informace - 4/2011 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz dokončení Pro širokou veřejnost šokující objev: Třináct znamení zvěrokruhu? V horizontu ještě delším

Více

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 1 Jiří Glet NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 2 COPYRIGHT Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-340-4 (epub) 978-80-7512-341-1 (mobipocket) 978-80-7512-342-8 (pdf) 3 1.

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Výsledek dotazníku - Klima školy - žáci Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci" Tabulka 1 Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 54,2 31,8 2,5 8,6 2,8 81,5 % Lidé 35,7 43,2 11,1 7,9 2,0 75,7 % Komunikace, vztahy 37,2

Více

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014 1 2 SLUNCE V dávných dobách měli lidé představu, že Země je středem vesmíru. Pozorováním oblohy, zdokonalováním přístrojů pro zkoumání noční oblohy a zámořskými cestami postupně prosadili názor, že středem

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce

2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce 2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce Předpoklady: 020101 Pomůcky: lampičky s klasickými žárovkami, stínítko, modely slunce, země, měsíce na zatmění Měsíc je velmi zajímavé těleso: jeho tvar

Více

2. prosince Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku. Vážený pane/vážená paní,

2. prosince Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku. Vážený pane/vážená paní, 2. prosince 2015 Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku Vážený pane/vážená paní, dovolte, abychom Vám poděkovali za účast Vašich pedagogů, žáků a studentů v projektu Minisčítání 2015. Od

Více

ASTRONOMICKÉ informace - 3/2010 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, Rokycany

ASTRONOMICKÉ informace - 3/2010 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, Rokycany ASTRONOMICKÉ informace - 3/2010 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Epsilon Aurigae Se začátkem roku 2010 končí první fáze záhadné astronomické proměny. V srpnu 2009 podali

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A Úvodní slovo Autor: Eliška Horáková 7.A Milé čtenářky a milí čtenáři, tento školní časopis jsme napsali proto, abyste se trochu pobavili a přitom se dozvěděli něco zajímavého. A co vše se v časopisu můžete

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 (PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 Milí čtenáři, v ruce držíte 2. díl časopisu (Po)Školáček. Předešlý díl vydali naši minulí páťáci. V tomto díle se dozvíte něco o adventu a bude tam i hodně

Více

PRÁZDNINY. Čusík Džusík a hezké prázdniny.

PRÁZDNINY. Čusík Džusík a hezké prázdniny. 8.díl díl PRÁZDNINY Taky si někdy říkáte, že jsou prázdniny moc, ale opravdu moc krátké? Pro mě také. Prázdniny máme přece od toho, abychom si odpočinuli, říkají nám všichni. Tak a teď, co je na tom pravdy.

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

Centrum čtení LETÍME DO VESMÍRU II.

Centrum čtení LETÍME DO VESMÍRU II. Centrum čtení 1. Pracujte společně. Vezměte si jeden pracovní list OHROMNÉ HVĚZDY a kaţdý se na něj podepište. Zapište datum. 2. Přečtěte si, co je na listu. Čtěte nahlas, střídejte se po větách. Vypracujte

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Letem světem odpadů. Cílová skupina

Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Letem světem odpadů. Cílová skupina Popis vyučovací lekce kapitola: Odpady Multimediální ročenka životního prostředí II terénní modul Název Cílová skupina Letem světem odpadů Ţáci 8. a 9. třídy ZŠ, 1. a 2. ročníku SŠ, skupina 20 30 ţáků

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Baronesa. Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích

Baronesa. Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích Baronesa Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích Saturn je krásná planeta. Jeho prstence Galileo sledoval už svým malým refraktorem. A protože v době Galileových pozorování byly prstence

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Pouť k planetám. Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY

Pouť k planetám.  Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY Co způsobuje příliv a odliv? hejna migrujících ryb vítr gravitace Měsíce Je možné přistát na povrchu Saturnu? Čím je tvořen prstenec Saturnu? Mají prstenec i jiné planety? Jak by mohla získat prstenec

Více

Centrum čtení LETÍME DO VESMÍRU

Centrum čtení LETÍME DO VESMÍRU Centrum čtení 1. Rozdělte se do dvojic. Kaţdá dvojice si vezme jeden list Život na Marsu? Posuďte sami! a půjde si někam na chodbu, kde je nikdo nebude rušit. Jeden z dvojice bude představovat Anču Zíravou,

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009

v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009 v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009 Trocha historie Nejstarší záznamy o pozorování tohoto jevu pochází z čínských kronik 22.10. 2137 př.n.l. Analogické odkazy lze najít ve starověké Mezopotámii

Více

Počítání ve sluneční soustavě

Počítání ve sluneční soustavě Číslo klíčové aktivity III/2, Matematika ZŠ Nepomuk Počítání ve sluneční soustavě Znáš naše nejbližší vesmírné sousedy? Co o nich víš? Láká tě vesmír? Každý kosmonaut i astronom musí umět mnoho věcí. Bez

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Základní astronomické poznatky ve výuce

Základní astronomické poznatky ve výuce astronomia.zcu.cz Základní astronomické poznatky ve výuce Non scholae, sed vitae discimus Ota Kéhar kehar@kof.zcu.cz Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni 1. 10. 2010, Valašské Meziříčí Úvodem

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Vesmír (interaktivní tabule)

Vesmír (interaktivní tabule) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Vesmír (interaktivní tabule) Označení: EU-Inovace-Prv-3-07 Předmět: Prvouka Cílová skupina: 3. třída Autor: Zuzana Brůnová

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem. Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.. Toto je výlet velikou rychlostí překonáváním vzdáleností s frakcí 10. 10 0 1 metr Vzdálenost hromádky listí na zahrádce. 10 1 0 metrů Jděme blíže, možná, uvidíme

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Cesta od středu sluneční soustavy až na její okraj

Cesta od středu sluneční soustavy až na její okraj Název miniprojektu: Cesta od středu sluneční soustavy až na její okraj Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2014 / 2015 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Cesta od středu sluneční

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více