ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 6/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 6/2005"

Transkript

1 DEPEŠ E ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 6/2005 6/2003 Z OBSAHU Dopis předsedovi vlády str. 3 Seminář Raci str. 7 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ Spolupráce se SZOPK Na setkání členů ČSOP v Kunčicích pod Ondřejníkem byla podepsána Následujíc dohoda o spolupráci mezi ČSOP a Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny: Dohoda o vzájemné spolupráci 1. Preambule Obě smluvní strany považují ochranu a obnovu přírody, krajiny a životního prostředí, ekologickou výchovu a podporu trvale udržitelného života za významné společenské úkoly, vyžadující mezinárodní a regionální spolupráci a koordinaci. Majíce na zřeteli výše uvedené, uzavírají smluvní strany následující dohodu. 2. Strany smlouvy Český svaz ochránců přírody občanské sdružení registrované MV ČR dne pod č. j. VSP/1 2123/90 R Uruguayská Praha 2 IČO: zastoupený: Ing. Pavlem Pešoutem, předsedou a Ing. Erikem Geussem, místopředsedou a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny občianske združenie registrované MV SR dňa pod č. VVS/1 909/90 82 Nábrežie sv. Metoda Prievidza IČO: zastoupený: RNDr. Oľgou Removčíkovou, předsedkyní 3. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zajištění vzájemné informovanosti, vzájemné podpory a koordinace společného postupu stran v závažných otázkách, jež se dotýkají předmětu jejich činnosti, a to zejména v oblastech: a) závažných zásahů do přírody a životního prostředí b) odborných programů, (praktické ochrany přírody, ekologické výchovy, práce s dětmi a mládeží) c) spolupráce s mezinárodními organizacemi ochrany přírody a životního prostředí

2 d) jiných vnějších i vnitřních záležitostí, týkajících se obou smluvních stran 4. K plnění výše uvedeného účelu se každá strana zavazuje zejména: Pověřit osobu zodpovědnou za vzájemnou komunikaci Poskytovat druhé straně vzory vydávaných materiálů Podporovat realizaci společných projektů na ústřední, regionální i místní úrovni, zejména v příhraničních oblastech Podporovat výměnu zkušeností mezi členy obou organizací, včetně pracovních cest Podporovat setkávání členů smluvních organizací na všech úrovních 5. Osoba zodpovědná za komunikaci bude zejména: Zajišťovat poskytování vzorů vydávaných materiálů Průběžně udržovat kontakt s druhou stranou Předávat získané informace podle jejich povahy příslušné komisi nebo přímo ústředí své organizace Každoročně předkládat ústředí své organizace zprávu hodnotící vzájemnou spolupráci za uplynulý rok Každoročně společně se svým protějškem ze spolupracující organizace vypracovávat návrh ročního plánu spolupráce a předkládat ho ústředí své organizace 6. Doba platnosti smlouvy, výpověď Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Může být zrušena oboustrannou dohodou, výpovědí kterékoliv z obou smluvních stran se šestiměsíční výpovědní lhůtou či ztrátou právní subjektivity kterékoliv ze smluvních stran. Vstupuje v platnost dnem podpisu druhé ze stran. 7. Závěrečná ustanovení Smlouva je sepsána po jednom vyhotovení v českém a slovenském jazyce. Touto smlouvou se ruší smlouva o součinnosti ze dne V Kunčicích pod Ondřejníkem, 2. září 2005 K setkání členů ČSOP v Kunčicích Ve dnech jsme se sešli na již tradičním Setkání členů a příznivců ČSOP. Tentokrát

3 v krásném prostředí Beskyd v Kunčicích pod Ondřejníkem. Pozvaly nás ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem a ZO ČSOP Skalka. Oběma organizacím děkujeme, protože uspořádání setkání je organizačně hodně náročné. Zvlášť tehdy, pakliže chceme dostát tomu, co jsme účastníkům v pozvánce slíbili. Ne vždy se vše podaří tak, jak bychom chtěli. Letošní setkání mělo několik vad na kráse. První překvapení nás čekalo v areálu Václava Krkošky, kde jsme až na místě samém zjistili, že ceny za ubytování a stravování se podstatně liší od těch, které byly dohodnuty se zástupci ZO. Druhý problém, dost nešťastný, vyvstal v sobotu odpoledne před pořádáním happeningu, který se měl uskutečnit v areálu chatového tábora. Organizátoři happeningu jej pojali jako výdělečný s tím, že každý, kdo přijde, musí zaplatit vstupné a tím podpoří tuto aktivitu. Se svým záměrem nás ale organizátoři neseznámili. Mezi účastníky setkání, kteří odjeli na exkurzi a vrátili se pozdě odpoledne, to vzbudilo nevoli a není se co divit. Bez zaplacení vstupného se nemohli dostat do chat, kde bydleli. Teprve po naší intervenci, kdy jsme poukázali na to, že záleží na každém, zda bude chtít organizátory akce dobrovolně podpořit, bylo upuštěno od vybírání vstupného. Přesto, že kancelář ÚVR ČSOP tuto akci nezajišťovala a byla plně v rukou místních organizací (ZO ČSOP Kunčice, ZO ČSOP Skalka, Obec Kunčice p.o. a OS Naše Beskydy) omlouváme se účastníkům Setkání. Tento postup kritizovali, byli zklamaní a ze setkání odjížděli se smíšenými pocity. Chceme, abyste pozvánku na setkání, kterou vám zasíláme a lákáme k účasti, mohli brát jako závaznou. Je možné ze závažných důvodů hýbat s časy doprovodných programů, ale s čím nelze hýbat, to jsou ceny. Aby se tato situace neopakovala při dalších setkáních, je zjevně nutné, aby kancelář ÚVR ČSOP vstoupila do jednání s poskytovateli služeb přímo a bylo vše zajištěno smluvně tím bude vyloučeno, aby se účastníci (stejně jako my) dozvěděli o změnách až při příjezdu, kdy již není čas ani prostor pro jednání. Přijměte proto ještě jednou naši omluvu a věříme, že se s vámi setkáme i příští rok. Ivana Mizerovská Stanovy ČSOP náměty na změny Protože se blíží sněmovní rok, začíná být opět aktuální práce nad Stanovami ČSOP. Má li kdokoliv náměty na změny současných Stanov ČSOP, může se s nimi prostřednictvím Kanceláře ÚVR obrátit na výkonné ho místopředsedu ČSOP Erika Geusse, který byl pověřen koordinací prací nad změnami Stanov ČSOP. Petr N. Stýblo OCHRANA PŘÍRODY Dopis ČSOP předsedovi vlády ve věci Národního parku Šumava Vážený pane předsedo vlády, dovoluji se na Vás obrátit jménem Českého svazu ochránců přírody největšího českého občanské sdružení ochránců přírody s pětadvacetiletou tradicí ve věci Národního parku Šumava. Současně s Ministerstvem životního prostředí požádal v roce 2003 Český svaz ochránců přírody, jako řádný a dlouholetý člen Světového svazu ochrany přírody (IUCN) tuto mezinárodně uznávanou organizaci o vyslání expertní mise do Národního parku Šumava s cílem posoudit velmi vyhraněné názory na jeho další

4 vývoj. IUCN, který stanovuje kategorizaci národních parků a základní standardy péče o chráněná území, dal ve své expertní zprávě jednoznačnou odpověď. Experti mise konstatovali, že vznik dalších holin v centrální části parku by podle mezinárodních kritérií pro Šumavu znamenal vyřazení z národních parků. Bylo naopak doporučeno postupně zajistit vznik zón bez lidských zásahů na přibližně třetině rozlohy parku. V souladu s doporučením IUCN se podařilo upravit další strategii v péči o Národní park Šumava ve prospěch ochrany zdejších přírodních procesů. Je bohužel skutečností, že se o zvolené cestě dosud nepodařilo Správě Národního parku přesvědčit část obcí ležících na území parku i významnou část odborníků, zejména z řad lesníků. Tato skutečnost je také jistě jedním z důvodů, proč je realizace příslušných doporučení IUCN nedostatečná či paralyzována. Velmi nás mrzí stávající situace, kdy se opět ve větší míře objevují již v minulosti tolikrát vyvrácené a vysvětlené teze, podle kterých by se mělo i v centrální části národního parku postupovat jako v hospodářském lese. Vážený pane premiére, dovolujeme si Vás požádat, zda byste svou autoritou podpořil zachování Šumavy jako národního parku území s mimořádnou přírodovědnou a kulturní hodnotou, jako území, jehož ekonomika bude postavena především na šetrném turistickém ruchu a nikoli na produkci dřeva. Velmi Vám děkujeme. Pavel Pešout, předseda ČSOP Připomínky ČSOP k národnímu seznamu evropsky významných lokalit v Panonské biogeografické oblasti. V těchto dnech proběhl v Maďarsku tzv. Biogeografický seminář k národním seznamům evropsky významných lokalit (navržené lokality do systému NATURA 2000) v Panonské biogeografické oblasti. České nevládní organizaci na tomto semináři zastupuje Mojmír Vlašín z 54/44 ZO ČSOP Veronica. ČSOP k stávajícímu návrhu národního seznamu vydal následující stanovisko: Český svaz ochránců přírody po prostudování národního seznamu Evropsky významných lokalit (psci) zaslaných Evropské komisi DG Environment, (který byl zároveň publikován ve Sbírce zákonu ČR) pro oblast Panonie má k návrhu následující připomínky : Reference list 7140 Přechodové rašeliniště, 5 lokalit Doplnit reference list Středoevropské silikátové sutě. Jedna lokalita Doplnit reference list Vápenité sutě, 7 lokalit Doplnit reference list Bučiny Asperulo Fagetum, 5 lokalit. Doplnit reference list. Emys orbicularis želva bahenní není zařazena do české části Panonie. Nicméně je přítomna na soutoku Moravy a Dyje (Viz například Mikátová, Vlašín, Zavadil,2000). Doplnit reference list. Mustela eversmani tento druh je přítomen na mnoha lokalitách. Viz. Doplnit reference list. Myotis blythii netopýr východní. Druh je v oblasti na nejméně 3 lokalitách. Viz např. Doplnit reference list. Colias myrmidone žlutásek barvoměnný. Tento druh má prokazatelně jednu lokalitu v oblasti. Viz Doplnit reference list. Biotopy Biotop 4030 Evropská suchá vřesoviště. V žádném psci není tento biotop předmětem ochrany, i když jinak je zahrnuto 92 %. Navrhujeme doplnit do předmětu ochrany zejména u Podyjí (CZ )(INSUFFICIENT MINOR) Biotop 6210 Suché trávníky. Pouze 24 % rozlohy biotopu je v psci,kde je předmětem ochrany (VIZ NAPŘ.http://www.aopk.cz/ ) Navrhujeme doplnit předmět ochrany u dalších psci čímž by se zvýšilo procento pokrytí ochranou na 38 %(INSUFFICIENT MINOR) Biotop 6430 Vlhkomilná vyskostébelná společenstva. Pouze 4 % jsou v psci, kde jsou předmětem ochrany. Navrhujeme doplnit jako předmět ochrany v dalších psci a navrhnout k ochraně další uzemí, tak aby se ochran zvýšila alespoň na 50 %

5 zmapovaných biotopů (INSUFFICIENT MODERATE) Biotop 8160 Vápenité sutě. Biotop není předmětem ochrany ani v jednom z psci, přičemž nejméně v 5 se vyskytuje. Navrhujme doplnit předmět ochrany. (INSUFFICIENT MINOR) Biotop 8310 Jeskyně, Biotop je předmětem ochrany v psci Stolová hora, a vyskytuje se také v psci. V případě Turoldu jde o jeskyní sytém jehož část (asi 20 % ) je zpřístupněná, v případě Stolové hora jde o nepřístupnou jeskyni zvanou Puklinová. Doporučujeme doplnit do předmětu ochrany (INSUFFICIENT MINOR) Druhy Ophiogomphus cecilia klinatka rohatá. Tento druh se v oblasti prokazatelně vysktuje (viz např. ), přesto nemá ani jednu psci k jeho ochraně. (INSUFFICIENT MAJOR) Emys orbicularis želva bahenní. Tento druh musí být zahrnut do předmětu ochrany v pcsi Soutok (CZ )(INSUFFICIENT MODERATE) Myotis emarginatus netopýr brvitý. Druh je v oblasti na více než 20 lokalitách(viz například Gaisler et.all 1988), předmětem ochrany je na 4. Je nutno doplnit další uzemí k ochraně (INSUFFICIENT MODERATE) Myotis blythii netopýr východní. Druh je v oblasti na nejeméně 3 lokalitách(viz například Gaisler et.all 1988), předmětem ochrany není žádná Je nutno doplnit další území k ochraně (INSUFFICIENT MAJOR) Rhinolophus hipposideros vrápenec malý. Tento druh má v oblasti nejméně 50 lokalit (viz například Gaisler et.all 1988). Pro tento druh bylo navrženo 9. Je nutno doplnit další území k ochraně (INSUFFICIENT MODERATE) Mustela eversmannii tchoř stepní. Druh je poměrně málo prozkoumán a jeho konkrétní lokality z Panonské oblasti nejsou dobře známy. To však nemůže být důvodem k nenavržení ani jedné lokality pro tento druh. ( INSUFFICIENT MAJOR & SCIENTIFIC RESERVE) Toto stanovisko bylo zasláno do Bruselu na Nature and Biodiversty Unit, DG Environment a prostřednictvím Mojmíra Vlašína prezentováno účastníkům biogeografického semináře. Petr N. Stýblo VAŠE FINANCE Sbírka Chile září 2005 jsme uzavřeli sbírku pro chilský park Torres del Paine. Celkem se vybralo korun. Vybrané peníze budou poukázány na účet našeho velvyslanectví v Chile. Odtud budou předány místním organizacím, které se o obnovu parku starají. Výtěžek z naší sbírky půjde na školku, ve které se budou pěstovat dřeviny pro požárem zničený les. Chilský velvyslanec v ČR Carlos Klammer poděkoval Českému svazu ochránců přírody a všem dárcům, kteří do sbírky přispěli. My se k poděkování připojujeme. Petr N. Stýblo NABÍZÍME Akce Zelené karty v září 2005

6 Muzeum Podblanicka Zámek č.1, Vlašim Výstava Výběr z díla Richarda Duška, (8. 9. v 17 hodin Vernisáž slovo k výstavě PhDr. Libuše Váňová) 10. a Dny evropského kulturního dědictví, Program: Prohlídka expozic a výstav zdarma, Vyhlídka z nově opravené zámecké věže, Procházka vlašimským parkem s průvodcem v 10.00, 11.00, 14.00, hod ve hodin Přednáška Richard Dušek kreslíř a dokumentátor PhDr. Libuše Váňová V hod. Koncert Obnov svou sílu, lásko Komponovaný pořad propojuje výběr ze Sonetů W. Shakespeara se skladbami pro sólovou harfu a pro harfu a mezzosoprán. Eva Leinweberová recitace, Ondřej Kepka recitace, Kateřina Englichová harfa, Karolína Berková mezzosoprán, režie Hana Kofránková, překlad Martin Hilský. Během večera zazní části ze Suity op. 83 B. Brittena, ze Sonáty G. Tailleferrové a anglický anonym Liberamente vše pro sólovou harfu, dále pak výběr písní anglické renesance a písní z cyklu Písně k loutně a Šestero piesní milostných P. Ebena Výstava Obrazy a sochy výběr z děl umělců, kteří jsou členové Unie výtvarných umělců ČR ( Vernisáž v 17 hodin) Východočeské muzeum v Pardubicích Zámek 2, Pardubice Výstavy: Ostrovy Snadokana aneb výpravy zoologů na Borneo, Sumatru a Jávu Výstava umístěná 1. patře zámku v Pardubicích přiblíží návštěvníkům nejen pestrou přírodu, ale i historii, umění a národy těchto ostrovů Indonésie Gizela Šabóková Démoni Andělé Více než dvacet, většinou rozměrných prací ze skla a kovu či z taveného skla. První část výstavy obsahuje díla vytvořená na počátku a v průběhu 90. let, spojující syrové kovové konstrukce figur vloženými skleněnými prvky. V druhé části je prezentována autorčina zcela současná tvorba, vyznačující se monumentálně stavěnými tvary z taveného skla. Tato výstava skleněných a kovových plastik jedné z nejvýraznějších autorek moderního českého ateliérového skla, držitelky hlavní ceny Mezinárodní výstavy uměleckého skla v japonské Kanazawě, je umístěna v Kaňkově výstavním sále na pardubickém zámku let muzea v Pardubicích Okolnosti vzniku muzea, především v řadě ukázek s jednotlivými obvyklými i neobvyklými sbírkami, které zde za 125 let vznikly. Velká část výstavy je věnována také práci muzejních konzervátorů, restaurátorů a osobností s muzeem spjaté a nikdy nekončící boj o záchranu pardubického zámku. Pro zvídavé návštěvníky z řad dětí i dospělých je přichystána soutěž, možnost vyzkoušet si práci muzejníka na dvou pracovištích a četba ukázek z dobových novin. Jeskyně pod správou AOPK BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYNĚ Bozkov Tel: , , Fax: ; E mail: Otevřeno: Út Ne: 8:00 16:00 KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ Beroun Tel: , Fax: ; E mail: Otevřeno: Po Ne: 8:00 16:00 CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ Chýnov Tel: ; E mail: Otevřeno: Út Ne: 9:00 15:30 JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ Slavětín u Litovle Tel: ; E mail: Otevřeno: Út Ne: 8:00 16:00 MLADEČSKÉ JESKYNĚ Chudobín u Litovle

7 Tel., Fax: ; E mail: Otevřeno: Út Ne: 9:00 16:00 JESKYNĚ NA POMEZÍ Lipová Lázně Tel., Fax: ; E mail: Otevřeno: Út Ne: 9:00 16:00 JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU Písečná Tel: ; E mail: Otevřeno: Út Ne: 9:00 16:00 Poznámka Bezbariérový přístup ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ Teplice nad Bečvou Tel: , Fax: ; E mail: Otevřeno: Út Ne: 9:00 16:00 JESKYNĚ NA TUROLDU U Lomu 54, Mikulov Tel: , E mail: Otevřeno: Po: pouze pro skupiny nad 10 osob, Út Pá:10:00,12:00, 14:00,16:00, So Ne: 9 16 JESKYNĚ BALCARKA Ostrov u Macochy Tel: , E mail: Otevřeno: Po Pá: 8:00 16:00, So Ne: 8:30 16:00 KATEŘINSKÁ JESKYNĚ Blansko Tel: , E mail: Otevřeno: Po Ne: 8:20 16:00 SLOUPSKO ŠOŠŬVSKÉ JESKYNĚ Sloup v Mor. Krasu, Tel: , E mail: Otevřeno: PO: 8:00,10:00,12:00,14:00,15:00; Út Ne: 8:00 15:30; Dlouhý okruh: 8:00 15:00, minimální počet 10 osob Poznámka: Bezbariérový přístup PUNKEVNÍ JESKYNĚ, MACOCHA Blansko Tel: Informace, rezervace vstupenek: Tel , , fax: , E mail: Otevřeno: Po: 10:00 15:50; Út Ne: 8:20 15:50 Hvězdárna a planetárium Hl. m. Prahy PLANETÁRIUM PRAHA PRAHA 7, Královská obora 233 Otevřeno: denně kromě pátků od v pracovních dnech h a h, o víkendech (a ve svátek ) h a h. Od do je planetárium pro veřejnost uzavřeno. Programy v sále COSMORAMA Obloha pro zvídavé děti 11. září od 10 h anička a nebešťánek podzimní příběh každou sobotu a neděli od 10 h (kromě 11.9.) S jižním křížem nad hlavou každou sobotu a neděli od 15h prodlužte si dovolenou a přijďte se podívat na souhvězdí jižní oblohy. Noční obloha každou sobotu od 17 h Krásy podzimní oblohy každou neděli od 17 hodin Večerní programy Virtuální vesmír každé pondělí a čtvrtek od h Měsíční sen každé úterý a neděli od h Noční obloha každou středu od h Bohové, faraoni a hvězdy každou sobotu od h ASTRONOMICKÝ KURZ Pro všechny, které zajímá vesmír a jeho poznávání. Astronomický kurz začíná ve středu 5. října od 16:30 hodin v sále Cosmorama Planetária Praha. 25 lekcí je doprovázeno promítáním diapozitivů, videa a projekcí planetária Cosmorama. Účastníci kurzu by měli mít ukončené základní vzdělání, předpokládá se znalost základů středoškolské matematiky a fyziky. ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA PRAHA 1, Petřín 205 Otevřeno: denně kromě pondělí, v úterý až pátek a h, v sobotu a v neděli 10 12, a h. Ve svátek je hvězdárna otevřena jako v neděli. Pozorování oblohy dalekohledem Ke každému objektu je podáván výklad, při nepříznivém počasí se prohlídka soustřeďuje na přístrojové vybavení kopulí.

8 Měsíc na večerní obloze je pozorovatelný od 11. do , nejlépe kolem první čtvrti (11.9.), kdy na rozdíl od úplňku (18. 9.) vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Planety na večerní zářijové obloze zcela chybí budeme moci pozorovat seskupení Měsíce a dvou nejjasnějších planet Venuše a Jupitera v souhvězdí Panny v blízkosti její nejjasnější hvězdy Spiky nad západním obzorem kolem 20 hodiny, těsně před západem těchto těles. Zajímavé objekty z dvojhvězd lze pozorovat např. Albireo v souhvězdí Labutě. Gama v souhvězdí Delfína nebo Mizar a Alcor ve Velkém vozu; k pozoruhodným objektům patří hvězdokupy M13 a M11v souhvězdích Herkula a Štítu a prstencová mlhovina M57 v souhvězdí Lyry. Vzdálené galaxie můžeme vyhledat ve Velkém vozu nebo v souhvězdí Andromedy. Slunce na denní obloze. Dalekohledem pozorujeme sluneční skvrny a protuberance. Pořady pro děti a mládež Každou sobotu a neděli ve Soboty Vesmír kolem nás audiovizuální pásmo (pro děti od 7 do 10 let) neděle a Do nitra vesmíru audiovizuální pásmo (pro děti nad 10 let) Návštěvu lze spojit s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem za jasného počasí Slunce, v případě zatažené oblohy pozemských objektů. Vše je přizpůsobeno věku dětí. Pořady pro dospělé Každou sobotu a neděli v a Do blízkého i vzdáleného vesmíru audiovizuální pásmo o našem nejbližším okolí sluneční soustavě i vzdálených galaxiích. Speciální výstava Stokrát za sekundu jednou za život. Kosmické záření je neviditelné, přesto se dá dobře pozorovat. Výstava představuje cestu do nitra hmoty a odhaluje mnohá tajemství podivuhodného světa elementárních částic a kosmického záření. Astronomický kroužek od září na Štefánikově hvězdárně je určen pro děti ze třídy. V programu kroužku je praktické pozorování dalekohledy hvězdárny a exkurze na jiná astronomická pracoviště. Podrobné informace o kroužku poskytnou odborní pracovníci hvězdárny. HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE PRAHA 8, Pod Hvězdárnou 768 Otevřeno: v pondělí h, ve čtvrtek h, v pátek a h, v neděli h; zavřeno. Pozorování oblohy dalekohledem v pondělí 5. a h, ve čtvrtek h, v pátek 9. a h, neděle h. Při nepříznivém počasí se koná promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojů. Přednášky astronomické, přírodovědné a cestopisné pondělí od 18.30h PŘÍRODA OSTROVA BRAČ Alena Míkovcová PODZIMNÍ OBLOHA zajímavé úkazy a objekty Ing.Václav Přibáň Filmové večery v pondělí od h Země náš kosmický domov, Míry a váhy Slunce, Člověk a nebeská mechanika, Perseus Hromadné návštěvy Vždy ve čtvrtek mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků ( 5 až 20 osob vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny. Kateřina Mikešová Výzva Byť uběhlo od letošního setkání členů ČSOP jen pár dní, je čas myslet již na setkání příští. Proto se obracíme na všechny základky v Čechách! Která z vás si troufá uspořádat Setkání v roce 2006? Je možné se spojit s jinou ZO ve vašem okolí. Hodně z vás se má čím pochlubit, co ukázat zavést do malebných míst. Pozvěte nás k vám! Těšíme se a nebojte se, nezůstanete v tom sami. Podáme pomocnou ruku a

9 společně to zvládneme. Cílem jsou právě taková obyčejné potkávání poznávání nových míst, setkání nejen se starými známými, ale navázání nových přátelství. V případě, že budete mít chuť nás k vám pozvat, kontaktujte co nejdříve Kancelář ÚVR ČSOP. Ivana Mizerovská Mapování výskytu a praktická ochrana raků seminář Severomoravské regionální sdružení ČSOP ve Valašském Meziříčí pořádá seminář: Mapování výskytu a praktická ochrana raků, který se uskuteční v rámci programu Ochrana biodiverzity ČR. Seminář se bude zabývat problematikou mapování výskytu našich i nepůvodních druhů raků, sledováním kvality toků, záchrannými transfery těchto živočichů, umělými odchovy a reintrodukcí. Při sobotní terénní exkurzi se podíváme na některé lokality s výskytem raků i některé mokřadní lokality v Beskydech, o které pečuje ČSOP ve Valašském Meziříčí. Garant semináře: RNDr.Miloš Holzer Termín konání akce : až Účastnický poplatek: 100, Kč zahrnuje ubytování, autobus na sobotní exkurzi, lektory,páteční večeři. Místo konání : základna ochránců přírody v Bystřičce (valašská řevěnice č.p.19 u rozcestí do Růžďky za školou v obci Bystřička 7 km od Valašského Meziříčí). Do obce Bystřička se dostanete vlakem (na trati č.280 z Valašského Meziříčí do Vsetína). Od vlakového nádraží v Bystřičce buď pěšky směrem k přehradě Bystřička nebo autobusem od nádraží ke škole, která se nachází v těsné blízkosti základny. Stravování : v pátek večer předpokládáme společnou večeři (guláš), ostatní stravu (snídani i jídlo na exkurzi)si zajišťuje každý sám. Potraviny je možno nakoupit v dobře zásobeném obchodě (otevřeno i v sobotu a neděli dopoledne) vzdáleném cca 100 m od základny. S sebou : terénní oblečení, přezůvky do chalupy, vlastní spacák Předpokládaný program: Pátek prezence a ubytování účastníků Od 17 hodin přednášky lektorů, ukončení bloku přednášek v pozdních nočních hodinách Úvod do problematiky programu Rak, historie a dosavadní výsledky, problematika nepůvodních druhů raků (RNDr Miloš Holzer vedoucí svazového akce Rak) společná večeře metodika mapování výskytu raků, zjištování kvality vody, záchranné chovy a transfery, reintrodukce(rndr.miloš Holzer) problematika mapování, výskytu a ochrana raků na Slovensku, mapování a ochrana mokřadů (RNDr.Vlado Slobodník SZOPK) diskuse do pozdních nočních hodin Sobota Celodenní odborná exkurze na lokality s výskytem raků. Navštívíme zejména potoky na Rožnovsku a Vsetínsku, přehradu Bystřička a Horní Bečva, revitalizovaný úsek Kněhyňského potoka na Prostřední Bečvě, mokřady v péči ČSOP. Reintrodukce raků z umělých odchovů do vybraných toků. Exkurzi vede RNDr.Miloš Holzer. Odjezd přistaveným autobusem od základny ochránců přírody v Bystřičce v 9 hodin. Předpokládané ukončení exkurze do 17 hodin ve Valašském Meziříčí. Uzávěrka přihlášek do 10. října 2005 na adrese: SmRS ČSOP,PS 49, Valašské Meziříčí, E mail nebo telefonicky na Mirek Dvorský VAŠE NÁZORY

10 Daňové asignace stav a perspektiva (Pozn. Předsednictvo ÚVR se na jednom ze svých nedávných jednání zabývalo problematikou daňových asignací. Materiál k tomuto jednání přetiskujeme.) Problematika daňových asignací není v českém právním řádu dosud řešena. Možnost poskytování daňových asignací by měla být vytvořena novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Byl zpracován a na předložení do vlády čeká návrh příslušného věcného záměru zákona o daňových asignacích. Návrh věcného záměru zákona o daňových asignacích je předkládán v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů, která umožňuje daňovým poplatníkům fyzickým osobám 1% daně z příjmů poukázat právnickým osobám se sídlem na území České republiky, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání (daňová asignace). Daňová asignace je finanční podpora, kterou daňový poplatník fyzická osoba poskytuje na základě svého rozhodnutí o směřování části své zaplacené daňové povinnosti. Daňové asignace jsou součástí programového prohlášení vlády Jiřího Paroubka a jsou zmiňovány také ve Strategii hospodářského rozvoje, schválených v létě 2005 vládou ČR. Návrh věcného záměru zákona čeká na předložení do vlády již delší dobu. Podle neoficiálních informací patří k zásadním odpůrcům zákona ministerstvo financí, které opakovaně poukazuje na údajné nevyužívání stávajících možností daňových odpočtů (dary na veřejně prospěšné účely). Odhad dalšího vývoje je takový, že i v případě, že by tato vláda nakonec návrh věcného záměru zákona projednala, lze jen s vysokou mírou optimismu až idealismu očekávat schválení zákona ještě v tomto volebním období. Občanům fyzickým osobám by návrh umožnil, aby mohli malou část jejich zaplacené daně z příjmu (konkrétně 1%) poukázat neziskové organizaci, kterou si sami vyberou. Byla by to jediná část daní, u které by občan sám mohl rozhodnout, na co prospěšného budou jeho peníze vynaloženy. Návrh vychází ze zhodnocení zahraničních zkušeností (viz příloha této informace). Základním rysem je snaha o snížení administrativní, a tím i finanční náročnosti celého procesu. Z tohoto důvodu se nenavrhuje slovenský model, jehož součástí je předběžná registrace zájemců o daňové asignace, ale vychází z principů modelu maďarského, který více odráží legislativní situaci v České republice. Organizace, v jejichž prospěch bude poukázáno 1 % daně z příjmů, získá o této skutečnosti informaci od místně příslušného správce daně. Může přijetí asignované částky odmítnout nebo prokázat svou oprávněnost, zaplatit správní poplatek a částku přijmout. Více informací o daňových asignacích lze nalézt například na: Erik Geuss Vydává: Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná rada; Uruguayská 7, Praha 2; IČO tel.: ; e mail: Redakční rada: M. Dušek, J. Eichler, E. Geuss, M. Holzer, M. Kulík, P. Pešout, L. Ptáček. Odpovědný redaktor: Petr N. Stýblo. Za jednotlivé příspěvky odpovídají jejich autoři. Text neprošel jazykovou úpravou. Uzávěrka: Uzávěrka příštího čísla: Příspěvky posílejte na adresu vydavatele. ISSN Povoleno MK ČR pod č. E Tisknuto na recyklovaném papíru.

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 5/2005

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 5/2005 DEPEŠ E ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 5/2005 6/2003 Z OSAHU Výsledky výběrových řízení ÚVR..... str. 2 4 Odborné semináře............... str. 8 9 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ Z jednání předsednictva Ústřední výkonné

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III 8. 10. listopadu 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí Milí přátelé, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II

ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II Pozvánka na netradiční vzdělávací a poznávací akci ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční vzdělávací a poznávací akci, kterou pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast fyzická geografie ČR Datum vytvoření 16.11. 2012 Ročník 2. Stručný obsah Geomorfologie - Kras, jeskyně Způsob využití gymnázium Autor Mgr. Magdaléna Teplá

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ

27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ 27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ 28. 10 30. 10. 2016 MORAVSKÝ KRAS HOTEL SKALNÍ MLÝN HLAVNÍ TÉMATA: Horská, expediční a cestovní medicína, medicína v divočině, první pomoc a záchrana v horách, lezecké úrazy a nehody

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Místo konání akce: *** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Příjezd z dálnice D 1: Sjezd na D2 EXIT 41 Podivín, dále přes Velké Bílovice. Kontaktní adresa: Ing. Jan Kudláček Na Studánkách 782 551

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Pozvánka na TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Milí přátelé, studenti, pedagogové, srdečně Vás zveme na zajímavé víkendové soustředění, které pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Ţiline

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

2) Znáte nějakou organizaci zabývající se o ochranu přírody? a) Ano znám (prosím napište kterou):. b) Neznám

2) Znáte nějakou organizaci zabývající se o ochranu přírody? a) Ano znám (prosím napište kterou):. b) Neznám Příloha č. 1. Dotazník Vzdělanost o OPaK Vážení, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro diplomovou práci zpracovávanou na Mendelově univerzitě na téma Vzdělávací

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Seminář ČSVE. pořádaný ve dnech 10. 11. 11. 2015 v hotelu Vinice Hnanice

Seminář ČSVE. pořádaný ve dnech 10. 11. 11. 2015 v hotelu Vinice Hnanice Seminář ČSVE pořádaný ve dnech 10. 11. 11. 2015 v hotelu Vinice Hnanice Vážení, dovolte mi, abych Vás jménem České společnosti pro větrnou energii pozval na tradiční podzimní Seminář ČSVE, který se letos

Více

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP 2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ASTROFOTOGRAFIE NEJEN V DIGITÁLNÍM VĚKU PŘÍNOSY A PERSPEKTIVY workshop je věnován těm, co si ještě máchali ruce ve vývojce a jejich moderním následovníkům

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov za rok 2016

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov za rok 2016 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov za rok 2016 Astronomický klub Pelhřimov, z. s. (zapsaný spolek, dále jen AKP ) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1005/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 926 ze dne 06.12.2016 Pořádání výstav uměleckých děl v galerii Toyen - suterénní prostory Informačního centra Praha 3 Rada městské

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ZODPOVĚDNÝCH ZA LESY V ZEMÍCH EU

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ZODPOVĚDNÝCH ZA LESY V ZEMÍCH EU BRK-01-2009-06P př.1 SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ZODPOVĚDNÝCH ZA LESY V ZEMÍCH EU 22.6.2009 Podrobný rozpis akce včetně minutovníku Cílem dokumentu je podrobně popsat program celé akce dle jednotlivých dnů. Jednotlivé

Více

a workshop MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY

a workshop MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY P O Z V Á N K A V s o u v i s l o s t i s X. v ý r o č í m p o d p i s u E v r o p s k é ú m l u v y o k r a j i n ě F L O R E N C E + 1 0 s i v á s d o v o l u j e m e p o z v a t n a t ř e t í a workshop

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

16. 18. června 2009 HOTEL HORAL VELKÉ KARLOVICE ČESKÁ REPUBLIKA

16. 18. června 2009 HOTEL HORAL VELKÉ KARLOVICE ČESKÁ REPUBLIKA GLASS SERVICE Aplikace 10. modelovánípři 2. MEZINÁRODNÍ konstrukci, modelování Workshopo SEMINÁŘ optimalizacia řízení sklářských pecí tvarovacího procesu skla 2009 Glass Service, a.s. 16. 18. června 2009

Více

STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC. Článek I Název spolku

STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC. Článek I Název spolku STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC Článek I Název spolku Spolek Přeskopec členství ve spolku je dobrovolné, nepolitické a nezávislé společenství subjektů, které splňují podmínky uvedené ve Stanovách. Článek

Více

13. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ

13. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ 1. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ Aplikace modelování při konstrukci, optimalizaci a řízení sklářských pecí GLASS SERVICE 17. - 18. června 2015 Hotel Horal, Velké Karlovice Česká republika Organizátor semináře: GLASS

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Preambule Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Živnostenské společenstvo podkovářů je sdružením fyzických a právnických osob - podnikatelů v oboru podkovářství, podnikajících na území České republiky.

Více

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference studentská vědecká konference Kouty nad Desnou, Jeseníky 8.-10. října 2014 Vážené dámy, vážení pánové, Tímto bychom Vás rádi pozvali na konferenci Průmyslové inženýrství 2014 konající se ve dnech ve Koutech

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Pozvánka TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Milí studenti, pedagogové, přátelé a zájemci o přírodní vědy, srdečně Vás zveme na mimořádně zajímavé víkendové soustředění tentokrát zaměřené na geologii, paleontologii

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď.

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Kdo je autorem výroku: Je to malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo!? a) Isaac Newton b) Galileo

Více

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y I. Název, sídlo a účel spolku 1) Název Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA 2) Sídlo Praha 3) Účel Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y podpora mladých a začínajících včelařů a rozvoj včelařství

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz Akce realizované v roce 2009 17. prosince 2009: Astronomický klub JAS: Galaktická astronomie; od 17:00 hod. brána 4. prosince 2009: Besídka Jihlavské astronomické společnosti: Neveřejné, přístupné pouze

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek Kuskoles

STANOVY SPOLKU. Spolek Kuskoles STANOVY SPOLKU Spolek Kuskoles Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Kuskoles (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice o cestovních náhradách Mikroregion Bystřicko Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Směrnice č.7/2012 Směrnice o cestovních náhradách Směrnici zpracoval: Alena Jarošová Směrnici schválil: Augustin Holý Projednáno a schváleno

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Čl. 1 Název a sídlo Název: CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Sídlo: Zámecký vrch 1400, Liberec Vratislavice

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Vážení příznivci astronomie,

Vážení příznivci astronomie, Vážení příznivci astronomie, dostáváte do rukou poslední číslo zpravodaje, který vycházel v rámci realizace projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje v operačním

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

CENOVÝ VÝMĚR č.1/2012

CENOVÝ VÝMĚR č.1/2012 CENOVÝ VÝMĚR č.1/2012 VSTUPNÉ PLANETÁRIUM PRAHA (Královská obora 233, 17000 Praha 7) platnost tohoto cenového výměru - od 2.1.2012 tento cenový výměr se nevztahuje na speciální akce (mimořádné přednášky

Více

Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům

Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům 1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážení činovníci a představitelé sportovního

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 The 16th Life Sciences & Technology Week David InterContinental Tel Aviv, Israel 23. - 25. 5. 2017 1. Organizace akce Česko-izraelská smíšená obchodní

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Seminář ČSVE. pořádaný ve dnech v hotelu Galant v Mikulově

Seminář ČSVE. pořádaný ve dnech v hotelu Galant v Mikulově Seminář ČSVE pořádaný ve dnech 22. 23. 11. 2016 v hotelu Galant v Mikulově Vážení, před osmi lety jsme poprvé zkusili zorganizovat si vlastní konferenci, či jak my říkáme seminář, abychom si zařadili témata,

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Pozvánka na konferenci

Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Pozvánka na konferenci Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 Pozvánka na konferenci Environmentální hodnocení v krajině (SEA/EIA) se zaměřením na problematiku Rekreace

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci ODPADY pořádanou ve dnech 10. - 11. 5. 2017 Konference je

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne... (dále jen Smlouva )

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne... (dále jen Smlouva ) D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č.... ze dne...... (dále jen Smlouva ) uzavřené mezi: Poskytovatelem : sídlo: jehož jménem jedná: IČO: IČZ: tel: fax: e-mail: (dále

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2016 studentská vědecká konference

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2016 studentská vědecká konference studentská vědecká konference Znojmo 10.-12. října 2016 Vážené dámy, vážení pánové, Tímto bychom Vás rádi pozvali na konferenci Průmyslové inženýrství 2016 konající se ve dnech ve Znojmě. Pořádaná konference

Více

STANOVY Podzvičinsko, z. s.

STANOVY Podzvičinsko, z. s. STANOVY Podzvičinsko, z. s. Pracovní verze k 3. 12. 2015 Zpracovala: Kateřina Karešová a Ludmila Škvrnová I. Úvodní ustanovení Dle nového občanského zákoníku, 89/2012 Sb. 2014 se mění název Sdružení Podzvičinsko

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH Neděle 1.10.2017 8:30 17:00 *VÝLET DO OLOMOUCE. NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA, ARCIDIÉCÉZNÍHO

Více