ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 6/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 6/2005"

Transkript

1 DEPEŠ E ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 6/2005 6/2003 Z OBSAHU Dopis předsedovi vlády str. 3 Seminář Raci str. 7 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ Spolupráce se SZOPK Na setkání členů ČSOP v Kunčicích pod Ondřejníkem byla podepsána Následujíc dohoda o spolupráci mezi ČSOP a Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny: Dohoda o vzájemné spolupráci 1. Preambule Obě smluvní strany považují ochranu a obnovu přírody, krajiny a životního prostředí, ekologickou výchovu a podporu trvale udržitelného života za významné společenské úkoly, vyžadující mezinárodní a regionální spolupráci a koordinaci. Majíce na zřeteli výše uvedené, uzavírají smluvní strany následující dohodu. 2. Strany smlouvy Český svaz ochránců přírody občanské sdružení registrované MV ČR dne pod č. j. VSP/1 2123/90 R Uruguayská Praha 2 IČO: zastoupený: Ing. Pavlem Pešoutem, předsedou a Ing. Erikem Geussem, místopředsedou a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny občianske združenie registrované MV SR dňa pod č. VVS/1 909/90 82 Nábrežie sv. Metoda Prievidza IČO: zastoupený: RNDr. Oľgou Removčíkovou, předsedkyní 3. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zajištění vzájemné informovanosti, vzájemné podpory a koordinace společného postupu stran v závažných otázkách, jež se dotýkají předmětu jejich činnosti, a to zejména v oblastech: a) závažných zásahů do přírody a životního prostředí b) odborných programů, (praktické ochrany přírody, ekologické výchovy, práce s dětmi a mládeží) c) spolupráce s mezinárodními organizacemi ochrany přírody a životního prostředí

2 d) jiných vnějších i vnitřních záležitostí, týkajících se obou smluvních stran 4. K plnění výše uvedeného účelu se každá strana zavazuje zejména: Pověřit osobu zodpovědnou za vzájemnou komunikaci Poskytovat druhé straně vzory vydávaných materiálů Podporovat realizaci společných projektů na ústřední, regionální i místní úrovni, zejména v příhraničních oblastech Podporovat výměnu zkušeností mezi členy obou organizací, včetně pracovních cest Podporovat setkávání členů smluvních organizací na všech úrovních 5. Osoba zodpovědná za komunikaci bude zejména: Zajišťovat poskytování vzorů vydávaných materiálů Průběžně udržovat kontakt s druhou stranou Předávat získané informace podle jejich povahy příslušné komisi nebo přímo ústředí své organizace Každoročně předkládat ústředí své organizace zprávu hodnotící vzájemnou spolupráci za uplynulý rok Každoročně společně se svým protějškem ze spolupracující organizace vypracovávat návrh ročního plánu spolupráce a předkládat ho ústředí své organizace 6. Doba platnosti smlouvy, výpověď Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Může být zrušena oboustrannou dohodou, výpovědí kterékoliv z obou smluvních stran se šestiměsíční výpovědní lhůtou či ztrátou právní subjektivity kterékoliv ze smluvních stran. Vstupuje v platnost dnem podpisu druhé ze stran. 7. Závěrečná ustanovení Smlouva je sepsána po jednom vyhotovení v českém a slovenském jazyce. Touto smlouvou se ruší smlouva o součinnosti ze dne V Kunčicích pod Ondřejníkem, 2. září 2005 K setkání členů ČSOP v Kunčicích Ve dnech jsme se sešli na již tradičním Setkání členů a příznivců ČSOP. Tentokrát

3 v krásném prostředí Beskyd v Kunčicích pod Ondřejníkem. Pozvaly nás ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem a ZO ČSOP Skalka. Oběma organizacím děkujeme, protože uspořádání setkání je organizačně hodně náročné. Zvlášť tehdy, pakliže chceme dostát tomu, co jsme účastníkům v pozvánce slíbili. Ne vždy se vše podaří tak, jak bychom chtěli. Letošní setkání mělo několik vad na kráse. První překvapení nás čekalo v areálu Václava Krkošky, kde jsme až na místě samém zjistili, že ceny za ubytování a stravování se podstatně liší od těch, které byly dohodnuty se zástupci ZO. Druhý problém, dost nešťastný, vyvstal v sobotu odpoledne před pořádáním happeningu, který se měl uskutečnit v areálu chatového tábora. Organizátoři happeningu jej pojali jako výdělečný s tím, že každý, kdo přijde, musí zaplatit vstupné a tím podpoří tuto aktivitu. Se svým záměrem nás ale organizátoři neseznámili. Mezi účastníky setkání, kteří odjeli na exkurzi a vrátili se pozdě odpoledne, to vzbudilo nevoli a není se co divit. Bez zaplacení vstupného se nemohli dostat do chat, kde bydleli. Teprve po naší intervenci, kdy jsme poukázali na to, že záleží na každém, zda bude chtít organizátory akce dobrovolně podpořit, bylo upuštěno od vybírání vstupného. Přesto, že kancelář ÚVR ČSOP tuto akci nezajišťovala a byla plně v rukou místních organizací (ZO ČSOP Kunčice, ZO ČSOP Skalka, Obec Kunčice p.o. a OS Naše Beskydy) omlouváme se účastníkům Setkání. Tento postup kritizovali, byli zklamaní a ze setkání odjížděli se smíšenými pocity. Chceme, abyste pozvánku na setkání, kterou vám zasíláme a lákáme k účasti, mohli brát jako závaznou. Je možné ze závažných důvodů hýbat s časy doprovodných programů, ale s čím nelze hýbat, to jsou ceny. Aby se tato situace neopakovala při dalších setkáních, je zjevně nutné, aby kancelář ÚVR ČSOP vstoupila do jednání s poskytovateli služeb přímo a bylo vše zajištěno smluvně tím bude vyloučeno, aby se účastníci (stejně jako my) dozvěděli o změnách až při příjezdu, kdy již není čas ani prostor pro jednání. Přijměte proto ještě jednou naši omluvu a věříme, že se s vámi setkáme i příští rok. Ivana Mizerovská Stanovy ČSOP náměty na změny Protože se blíží sněmovní rok, začíná být opět aktuální práce nad Stanovami ČSOP. Má li kdokoliv náměty na změny současných Stanov ČSOP, může se s nimi prostřednictvím Kanceláře ÚVR obrátit na výkonné ho místopředsedu ČSOP Erika Geusse, který byl pověřen koordinací prací nad změnami Stanov ČSOP. Petr N. Stýblo OCHRANA PŘÍRODY Dopis ČSOP předsedovi vlády ve věci Národního parku Šumava Vážený pane předsedo vlády, dovoluji se na Vás obrátit jménem Českého svazu ochránců přírody největšího českého občanské sdružení ochránců přírody s pětadvacetiletou tradicí ve věci Národního parku Šumava. Současně s Ministerstvem životního prostředí požádal v roce 2003 Český svaz ochránců přírody, jako řádný a dlouholetý člen Světového svazu ochrany přírody (IUCN) tuto mezinárodně uznávanou organizaci o vyslání expertní mise do Národního parku Šumava s cílem posoudit velmi vyhraněné názory na jeho další

4 vývoj. IUCN, který stanovuje kategorizaci národních parků a základní standardy péče o chráněná území, dal ve své expertní zprávě jednoznačnou odpověď. Experti mise konstatovali, že vznik dalších holin v centrální části parku by podle mezinárodních kritérií pro Šumavu znamenal vyřazení z národních parků. Bylo naopak doporučeno postupně zajistit vznik zón bez lidských zásahů na přibližně třetině rozlohy parku. V souladu s doporučením IUCN se podařilo upravit další strategii v péči o Národní park Šumava ve prospěch ochrany zdejších přírodních procesů. Je bohužel skutečností, že se o zvolené cestě dosud nepodařilo Správě Národního parku přesvědčit část obcí ležících na území parku i významnou část odborníků, zejména z řad lesníků. Tato skutečnost je také jistě jedním z důvodů, proč je realizace příslušných doporučení IUCN nedostatečná či paralyzována. Velmi nás mrzí stávající situace, kdy se opět ve větší míře objevují již v minulosti tolikrát vyvrácené a vysvětlené teze, podle kterých by se mělo i v centrální části národního parku postupovat jako v hospodářském lese. Vážený pane premiére, dovolujeme si Vás požádat, zda byste svou autoritou podpořil zachování Šumavy jako národního parku území s mimořádnou přírodovědnou a kulturní hodnotou, jako území, jehož ekonomika bude postavena především na šetrném turistickém ruchu a nikoli na produkci dřeva. Velmi Vám děkujeme. Pavel Pešout, předseda ČSOP Připomínky ČSOP k národnímu seznamu evropsky významných lokalit v Panonské biogeografické oblasti. V těchto dnech proběhl v Maďarsku tzv. Biogeografický seminář k národním seznamům evropsky významných lokalit (navržené lokality do systému NATURA 2000) v Panonské biogeografické oblasti. České nevládní organizaci na tomto semináři zastupuje Mojmír Vlašín z 54/44 ZO ČSOP Veronica. ČSOP k stávajícímu návrhu národního seznamu vydal následující stanovisko: Český svaz ochránců přírody po prostudování národního seznamu Evropsky významných lokalit (psci) zaslaných Evropské komisi DG Environment, (který byl zároveň publikován ve Sbírce zákonu ČR) pro oblast Panonie má k návrhu následující připomínky : Reference list 7140 Přechodové rašeliniště, 5 lokalit Doplnit reference list Středoevropské silikátové sutě. Jedna lokalita Doplnit reference list Vápenité sutě, 7 lokalit Doplnit reference list Bučiny Asperulo Fagetum, 5 lokalit. Doplnit reference list. Emys orbicularis želva bahenní není zařazena do české části Panonie. Nicméně je přítomna na soutoku Moravy a Dyje (Viz například Mikátová, Vlašín, Zavadil,2000). Doplnit reference list. Mustela eversmani tento druh je přítomen na mnoha lokalitách. Viz. Doplnit reference list. Myotis blythii netopýr východní. Druh je v oblasti na nejméně 3 lokalitách. Viz např. Doplnit reference list. Colias myrmidone žlutásek barvoměnný. Tento druh má prokazatelně jednu lokalitu v oblasti. Viz Doplnit reference list. Biotopy Biotop 4030 Evropská suchá vřesoviště. V žádném psci není tento biotop předmětem ochrany, i když jinak je zahrnuto 92 %. Navrhujeme doplnit do předmětu ochrany zejména u Podyjí (CZ )(INSUFFICIENT MINOR) Biotop 6210 Suché trávníky. Pouze 24 % rozlohy biotopu je v psci,kde je předmětem ochrany (VIZ NAPŘ.http://www.aopk.cz/ ) Navrhujeme doplnit předmět ochrany u dalších psci čímž by se zvýšilo procento pokrytí ochranou na 38 %(INSUFFICIENT MINOR) Biotop 6430 Vlhkomilná vyskostébelná společenstva. Pouze 4 % jsou v psci, kde jsou předmětem ochrany. Navrhujeme doplnit jako předmět ochrany v dalších psci a navrhnout k ochraně další uzemí, tak aby se ochran zvýšila alespoň na 50 %

5 zmapovaných biotopů (INSUFFICIENT MODERATE) Biotop 8160 Vápenité sutě. Biotop není předmětem ochrany ani v jednom z psci, přičemž nejméně v 5 se vyskytuje. Navrhujme doplnit předmět ochrany. (INSUFFICIENT MINOR) Biotop 8310 Jeskyně, Biotop je předmětem ochrany v psci Stolová hora, a vyskytuje se také v psci. V případě Turoldu jde o jeskyní sytém jehož část (asi 20 % ) je zpřístupněná, v případě Stolové hora jde o nepřístupnou jeskyni zvanou Puklinová. Doporučujeme doplnit do předmětu ochrany (INSUFFICIENT MINOR) Druhy Ophiogomphus cecilia klinatka rohatá. Tento druh se v oblasti prokazatelně vysktuje (viz např. ), přesto nemá ani jednu psci k jeho ochraně. (INSUFFICIENT MAJOR) Emys orbicularis želva bahenní. Tento druh musí být zahrnut do předmětu ochrany v pcsi Soutok (CZ )(INSUFFICIENT MODERATE) Myotis emarginatus netopýr brvitý. Druh je v oblasti na více než 20 lokalitách(viz například Gaisler et.all 1988), předmětem ochrany je na 4. Je nutno doplnit další uzemí k ochraně (INSUFFICIENT MODERATE) Myotis blythii netopýr východní. Druh je v oblasti na nejeméně 3 lokalitách(viz například Gaisler et.all 1988), předmětem ochrany není žádná Je nutno doplnit další území k ochraně (INSUFFICIENT MAJOR) Rhinolophus hipposideros vrápenec malý. Tento druh má v oblasti nejméně 50 lokalit (viz například Gaisler et.all 1988). Pro tento druh bylo navrženo 9. Je nutno doplnit další území k ochraně (INSUFFICIENT MODERATE) Mustela eversmannii tchoř stepní. Druh je poměrně málo prozkoumán a jeho konkrétní lokality z Panonské oblasti nejsou dobře známy. To však nemůže být důvodem k nenavržení ani jedné lokality pro tento druh. ( INSUFFICIENT MAJOR & SCIENTIFIC RESERVE) Toto stanovisko bylo zasláno do Bruselu na Nature and Biodiversty Unit, DG Environment a prostřednictvím Mojmíra Vlašína prezentováno účastníkům biogeografického semináře. Petr N. Stýblo VAŠE FINANCE Sbírka Chile září 2005 jsme uzavřeli sbírku pro chilský park Torres del Paine. Celkem se vybralo korun. Vybrané peníze budou poukázány na účet našeho velvyslanectví v Chile. Odtud budou předány místním organizacím, které se o obnovu parku starají. Výtěžek z naší sbírky půjde na školku, ve které se budou pěstovat dřeviny pro požárem zničený les. Chilský velvyslanec v ČR Carlos Klammer poděkoval Českému svazu ochránců přírody a všem dárcům, kteří do sbírky přispěli. My se k poděkování připojujeme. Petr N. Stýblo NABÍZÍME Akce Zelené karty v září 2005

6 Muzeum Podblanicka Zámek č.1, Vlašim Výstava Výběr z díla Richarda Duška, (8. 9. v 17 hodin Vernisáž slovo k výstavě PhDr. Libuše Váňová) 10. a Dny evropského kulturního dědictví, Program: Prohlídka expozic a výstav zdarma, Vyhlídka z nově opravené zámecké věže, Procházka vlašimským parkem s průvodcem v 10.00, 11.00, 14.00, hod ve hodin Přednáška Richard Dušek kreslíř a dokumentátor PhDr. Libuše Váňová V hod. Koncert Obnov svou sílu, lásko Komponovaný pořad propojuje výběr ze Sonetů W. Shakespeara se skladbami pro sólovou harfu a pro harfu a mezzosoprán. Eva Leinweberová recitace, Ondřej Kepka recitace, Kateřina Englichová harfa, Karolína Berková mezzosoprán, režie Hana Kofránková, překlad Martin Hilský. Během večera zazní části ze Suity op. 83 B. Brittena, ze Sonáty G. Tailleferrové a anglický anonym Liberamente vše pro sólovou harfu, dále pak výběr písní anglické renesance a písní z cyklu Písně k loutně a Šestero piesní milostných P. Ebena Výstava Obrazy a sochy výběr z děl umělců, kteří jsou členové Unie výtvarných umělců ČR ( Vernisáž v 17 hodin) Východočeské muzeum v Pardubicích Zámek 2, Pardubice Výstavy: Ostrovy Snadokana aneb výpravy zoologů na Borneo, Sumatru a Jávu Výstava umístěná 1. patře zámku v Pardubicích přiblíží návštěvníkům nejen pestrou přírodu, ale i historii, umění a národy těchto ostrovů Indonésie Gizela Šabóková Démoni Andělé Více než dvacet, většinou rozměrných prací ze skla a kovu či z taveného skla. První část výstavy obsahuje díla vytvořená na počátku a v průběhu 90. let, spojující syrové kovové konstrukce figur vloženými skleněnými prvky. V druhé části je prezentována autorčina zcela současná tvorba, vyznačující se monumentálně stavěnými tvary z taveného skla. Tato výstava skleněných a kovových plastik jedné z nejvýraznějších autorek moderního českého ateliérového skla, držitelky hlavní ceny Mezinárodní výstavy uměleckého skla v japonské Kanazawě, je umístěna v Kaňkově výstavním sále na pardubickém zámku let muzea v Pardubicích Okolnosti vzniku muzea, především v řadě ukázek s jednotlivými obvyklými i neobvyklými sbírkami, které zde za 125 let vznikly. Velká část výstavy je věnována také práci muzejních konzervátorů, restaurátorů a osobností s muzeem spjaté a nikdy nekončící boj o záchranu pardubického zámku. Pro zvídavé návštěvníky z řad dětí i dospělých je přichystána soutěž, možnost vyzkoušet si práci muzejníka na dvou pracovištích a četba ukázek z dobových novin. Jeskyně pod správou AOPK BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYNĚ Bozkov Tel: , , Fax: ; E mail: Otevřeno: Út Ne: 8:00 16:00 KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ Beroun Tel: , Fax: ; E mail: Otevřeno: Po Ne: 8:00 16:00 CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ Chýnov Tel: ; E mail: Otevřeno: Út Ne: 9:00 15:30 JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ Slavětín u Litovle Tel: ; E mail: Otevřeno: Út Ne: 8:00 16:00 MLADEČSKÉ JESKYNĚ Chudobín u Litovle

7 Tel., Fax: ; E mail: Otevřeno: Út Ne: 9:00 16:00 JESKYNĚ NA POMEZÍ Lipová Lázně Tel., Fax: ; E mail: Otevřeno: Út Ne: 9:00 16:00 JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU Písečná Tel: ; E mail: Otevřeno: Út Ne: 9:00 16:00 Poznámka Bezbariérový přístup ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ Teplice nad Bečvou Tel: , Fax: ; E mail: Otevřeno: Út Ne: 9:00 16:00 JESKYNĚ NA TUROLDU U Lomu 54, Mikulov Tel: , E mail: Otevřeno: Po: pouze pro skupiny nad 10 osob, Út Pá:10:00,12:00, 14:00,16:00, So Ne: 9 16 JESKYNĚ BALCARKA Ostrov u Macochy Tel: , E mail: Otevřeno: Po Pá: 8:00 16:00, So Ne: 8:30 16:00 KATEŘINSKÁ JESKYNĚ Blansko Tel: , E mail: Otevřeno: Po Ne: 8:20 16:00 SLOUPSKO ŠOŠŬVSKÉ JESKYNĚ Sloup v Mor. Krasu, Tel: , E mail: Otevřeno: PO: 8:00,10:00,12:00,14:00,15:00; Út Ne: 8:00 15:30; Dlouhý okruh: 8:00 15:00, minimální počet 10 osob Poznámka: Bezbariérový přístup PUNKEVNÍ JESKYNĚ, MACOCHA Blansko Tel: Informace, rezervace vstupenek: Tel , , fax: , E mail: Otevřeno: Po: 10:00 15:50; Út Ne: 8:20 15:50 Hvězdárna a planetárium Hl. m. Prahy PLANETÁRIUM PRAHA PRAHA 7, Královská obora 233 Otevřeno: denně kromě pátků od v pracovních dnech h a h, o víkendech (a ve svátek ) h a h. Od do je planetárium pro veřejnost uzavřeno. Programy v sále COSMORAMA Obloha pro zvídavé děti 11. září od 10 h anička a nebešťánek podzimní příběh každou sobotu a neděli od 10 h (kromě 11.9.) S jižním křížem nad hlavou každou sobotu a neděli od 15h prodlužte si dovolenou a přijďte se podívat na souhvězdí jižní oblohy. Noční obloha každou sobotu od 17 h Krásy podzimní oblohy každou neděli od 17 hodin Večerní programy Virtuální vesmír každé pondělí a čtvrtek od h Měsíční sen každé úterý a neděli od h Noční obloha každou středu od h Bohové, faraoni a hvězdy každou sobotu od h ASTRONOMICKÝ KURZ Pro všechny, které zajímá vesmír a jeho poznávání. Astronomický kurz začíná ve středu 5. října od 16:30 hodin v sále Cosmorama Planetária Praha. 25 lekcí je doprovázeno promítáním diapozitivů, videa a projekcí planetária Cosmorama. Účastníci kurzu by měli mít ukončené základní vzdělání, předpokládá se znalost základů středoškolské matematiky a fyziky. ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA PRAHA 1, Petřín 205 Otevřeno: denně kromě pondělí, v úterý až pátek a h, v sobotu a v neděli 10 12, a h. Ve svátek je hvězdárna otevřena jako v neděli. Pozorování oblohy dalekohledem Ke každému objektu je podáván výklad, při nepříznivém počasí se prohlídka soustřeďuje na přístrojové vybavení kopulí.

8 Měsíc na večerní obloze je pozorovatelný od 11. do , nejlépe kolem první čtvrti (11.9.), kdy na rozdíl od úplňku (18. 9.) vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Planety na večerní zářijové obloze zcela chybí budeme moci pozorovat seskupení Měsíce a dvou nejjasnějších planet Venuše a Jupitera v souhvězdí Panny v blízkosti její nejjasnější hvězdy Spiky nad západním obzorem kolem 20 hodiny, těsně před západem těchto těles. Zajímavé objekty z dvojhvězd lze pozorovat např. Albireo v souhvězdí Labutě. Gama v souhvězdí Delfína nebo Mizar a Alcor ve Velkém vozu; k pozoruhodným objektům patří hvězdokupy M13 a M11v souhvězdích Herkula a Štítu a prstencová mlhovina M57 v souhvězdí Lyry. Vzdálené galaxie můžeme vyhledat ve Velkém vozu nebo v souhvězdí Andromedy. Slunce na denní obloze. Dalekohledem pozorujeme sluneční skvrny a protuberance. Pořady pro děti a mládež Každou sobotu a neděli ve Soboty Vesmír kolem nás audiovizuální pásmo (pro děti od 7 do 10 let) neděle a Do nitra vesmíru audiovizuální pásmo (pro děti nad 10 let) Návštěvu lze spojit s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem za jasného počasí Slunce, v případě zatažené oblohy pozemských objektů. Vše je přizpůsobeno věku dětí. Pořady pro dospělé Každou sobotu a neděli v a Do blízkého i vzdáleného vesmíru audiovizuální pásmo o našem nejbližším okolí sluneční soustavě i vzdálených galaxiích. Speciální výstava Stokrát za sekundu jednou za život. Kosmické záření je neviditelné, přesto se dá dobře pozorovat. Výstava představuje cestu do nitra hmoty a odhaluje mnohá tajemství podivuhodného světa elementárních částic a kosmického záření. Astronomický kroužek od září na Štefánikově hvězdárně je určen pro děti ze třídy. V programu kroužku je praktické pozorování dalekohledy hvězdárny a exkurze na jiná astronomická pracoviště. Podrobné informace o kroužku poskytnou odborní pracovníci hvězdárny. HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE PRAHA 8, Pod Hvězdárnou 768 Otevřeno: v pondělí h, ve čtvrtek h, v pátek a h, v neděli h; zavřeno. Pozorování oblohy dalekohledem v pondělí 5. a h, ve čtvrtek h, v pátek 9. a h, neděle h. Při nepříznivém počasí se koná promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojů. Přednášky astronomické, přírodovědné a cestopisné pondělí od 18.30h PŘÍRODA OSTROVA BRAČ Alena Míkovcová PODZIMNÍ OBLOHA zajímavé úkazy a objekty Ing.Václav Přibáň Filmové večery v pondělí od h Země náš kosmický domov, Míry a váhy Slunce, Člověk a nebeská mechanika, Perseus Hromadné návštěvy Vždy ve čtvrtek mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků ( 5 až 20 osob vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny. Kateřina Mikešová Výzva Byť uběhlo od letošního setkání členů ČSOP jen pár dní, je čas myslet již na setkání příští. Proto se obracíme na všechny základky v Čechách! Která z vás si troufá uspořádat Setkání v roce 2006? Je možné se spojit s jinou ZO ve vašem okolí. Hodně z vás se má čím pochlubit, co ukázat zavést do malebných míst. Pozvěte nás k vám! Těšíme se a nebojte se, nezůstanete v tom sami. Podáme pomocnou ruku a

9 společně to zvládneme. Cílem jsou právě taková obyčejné potkávání poznávání nových míst, setkání nejen se starými známými, ale navázání nových přátelství. V případě, že budete mít chuť nás k vám pozvat, kontaktujte co nejdříve Kancelář ÚVR ČSOP. Ivana Mizerovská Mapování výskytu a praktická ochrana raků seminář Severomoravské regionální sdružení ČSOP ve Valašském Meziříčí pořádá seminář: Mapování výskytu a praktická ochrana raků, který se uskuteční v rámci programu Ochrana biodiverzity ČR. Seminář se bude zabývat problematikou mapování výskytu našich i nepůvodních druhů raků, sledováním kvality toků, záchrannými transfery těchto živočichů, umělými odchovy a reintrodukcí. Při sobotní terénní exkurzi se podíváme na některé lokality s výskytem raků i některé mokřadní lokality v Beskydech, o které pečuje ČSOP ve Valašském Meziříčí. Garant semináře: RNDr.Miloš Holzer Termín konání akce : až Účastnický poplatek: 100, Kč zahrnuje ubytování, autobus na sobotní exkurzi, lektory,páteční večeři. Místo konání : základna ochránců přírody v Bystřičce (valašská řevěnice č.p.19 u rozcestí do Růžďky za školou v obci Bystřička 7 km od Valašského Meziříčí). Do obce Bystřička se dostanete vlakem (na trati č.280 z Valašského Meziříčí do Vsetína). Od vlakového nádraží v Bystřičce buď pěšky směrem k přehradě Bystřička nebo autobusem od nádraží ke škole, která se nachází v těsné blízkosti základny. Stravování : v pátek večer předpokládáme společnou večeři (guláš), ostatní stravu (snídani i jídlo na exkurzi)si zajišťuje každý sám. Potraviny je možno nakoupit v dobře zásobeném obchodě (otevřeno i v sobotu a neděli dopoledne) vzdáleném cca 100 m od základny. S sebou : terénní oblečení, přezůvky do chalupy, vlastní spacák Předpokládaný program: Pátek prezence a ubytování účastníků Od 17 hodin přednášky lektorů, ukončení bloku přednášek v pozdních nočních hodinách Úvod do problematiky programu Rak, historie a dosavadní výsledky, problematika nepůvodních druhů raků (RNDr Miloš Holzer vedoucí svazového akce Rak) společná večeře metodika mapování výskytu raků, zjištování kvality vody, záchranné chovy a transfery, reintrodukce(rndr.miloš Holzer) problematika mapování, výskytu a ochrana raků na Slovensku, mapování a ochrana mokřadů (RNDr.Vlado Slobodník SZOPK) diskuse do pozdních nočních hodin Sobota Celodenní odborná exkurze na lokality s výskytem raků. Navštívíme zejména potoky na Rožnovsku a Vsetínsku, přehradu Bystřička a Horní Bečva, revitalizovaný úsek Kněhyňského potoka na Prostřední Bečvě, mokřady v péči ČSOP. Reintrodukce raků z umělých odchovů do vybraných toků. Exkurzi vede RNDr.Miloš Holzer. Odjezd přistaveným autobusem od základny ochránců přírody v Bystřičce v 9 hodin. Předpokládané ukončení exkurze do 17 hodin ve Valašském Meziříčí. Uzávěrka přihlášek do 10. října 2005 na adrese: SmRS ČSOP,PS 49, Valašské Meziříčí, E mail nebo telefonicky na Mirek Dvorský VAŠE NÁZORY

10 Daňové asignace stav a perspektiva (Pozn. Předsednictvo ÚVR se na jednom ze svých nedávných jednání zabývalo problematikou daňových asignací. Materiál k tomuto jednání přetiskujeme.) Problematika daňových asignací není v českém právním řádu dosud řešena. Možnost poskytování daňových asignací by měla být vytvořena novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Byl zpracován a na předložení do vlády čeká návrh příslušného věcného záměru zákona o daňových asignacích. Návrh věcného záměru zákona o daňových asignacích je předkládán v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů, která umožňuje daňovým poplatníkům fyzickým osobám 1% daně z příjmů poukázat právnickým osobám se sídlem na území České republiky, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání (daňová asignace). Daňová asignace je finanční podpora, kterou daňový poplatník fyzická osoba poskytuje na základě svého rozhodnutí o směřování části své zaplacené daňové povinnosti. Daňové asignace jsou součástí programového prohlášení vlády Jiřího Paroubka a jsou zmiňovány také ve Strategii hospodářského rozvoje, schválených v létě 2005 vládou ČR. Návrh věcného záměru zákona čeká na předložení do vlády již delší dobu. Podle neoficiálních informací patří k zásadním odpůrcům zákona ministerstvo financí, které opakovaně poukazuje na údajné nevyužívání stávajících možností daňových odpočtů (dary na veřejně prospěšné účely). Odhad dalšího vývoje je takový, že i v případě, že by tato vláda nakonec návrh věcného záměru zákona projednala, lze jen s vysokou mírou optimismu až idealismu očekávat schválení zákona ještě v tomto volebním období. Občanům fyzickým osobám by návrh umožnil, aby mohli malou část jejich zaplacené daně z příjmu (konkrétně 1%) poukázat neziskové organizaci, kterou si sami vyberou. Byla by to jediná část daní, u které by občan sám mohl rozhodnout, na co prospěšného budou jeho peníze vynaloženy. Návrh vychází ze zhodnocení zahraničních zkušeností (viz příloha této informace). Základním rysem je snaha o snížení administrativní, a tím i finanční náročnosti celého procesu. Z tohoto důvodu se nenavrhuje slovenský model, jehož součástí je předběžná registrace zájemců o daňové asignace, ale vychází z principů modelu maďarského, který více odráží legislativní situaci v České republice. Organizace, v jejichž prospěch bude poukázáno 1 % daně z příjmů, získá o této skutečnosti informaci od místně příslušného správce daně. Může přijetí asignované částky odmítnout nebo prokázat svou oprávněnost, zaplatit správní poplatek a částku přijmout. Více informací o daňových asignacích lze nalézt například na: Erik Geuss Vydává: Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná rada; Uruguayská 7, Praha 2; IČO tel.: ; e mail: Redakční rada: M. Dušek, J. Eichler, E. Geuss, M. Holzer, M. Kulík, P. Pešout, L. Ptáček. Odpovědný redaktor: Petr N. Stýblo. Za jednotlivé příspěvky odpovídají jejich autoři. Text neprošel jazykovou úpravou. Uzávěrka: Uzávěrka příštího čísla: Příspěvky posílejte na adresu vydavatele. ISSN Povoleno MK ČR pod č. E Tisknuto na recyklovaném papíru.

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009 Zvýšení členských příspěvků v roce 2010... 1 Kolektivní členové ČSOP.4 Z obsahu Rozšíření národní sítě záchranných stanic..5 Soutěž programu Zelená karta...7

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 Zamotánek Mezigalaktické platidlo volně směnitelné na

Více

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 Také v letošním roce se v kouzelném prostředí u Červeného Hrádku uskuteční oblíbený Pohádkový les. Foto: Kamil Novotný foto: Kamil Novotný AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře? Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 7-8 2004 Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE září 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Září Na Panny Marie narození, vlaštovek shromáždění V září se

Více

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK 12 ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára Představitelé Města Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur, starosta města a Jaromír Pařík, místostarosta

Více

Výsledky ankety o sociálních službách

Výsledky ankety o sociálních službách Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 2/2011 Ročník XVI Zdarma Výsledky ankety o sociálních službách Za hlavní problém považují občané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo město Vimperk. Obecně prospěšná

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2009 Ročník XIX. 10 Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září předána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Kongres navrhuje tři pracovní postupy:

Kongres navrhuje tři pracovní postupy: ČÍSLO 3/2005 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. Vážení a milí přátelé, ještě neuplynul ani rok od mého zvolení do této funkce a není proto čas na nějaké bilancování. Přesto bych Vás ale rád

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Muzeum J. A. Komenského obsadili predátoři ptačí říše

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více