Stravovací služby ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název: Školní vzdělávací program je platný od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stravovací služby ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název: Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2011"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma studia: 1 rok, denní zkrácené studium Školní vzdělávací program je platný od /109

2 Identifikační údaje Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Popis očekávaných výsledků vzdělávání žáka...5 Kompetence absolventa Klíčové kompetence Odborné kompetence Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Charakteristika vzdělávacího programu Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Zdravotní způsobilost uchazeče Popis celkového pojetí vzdělávání Organizace výuky Teoretické vyučování Praktické vyučování Metody a formy vyučování využívané v rámci vzdělávání Způsob hodnocení žáků Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Personální a materiální podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Učební plán Učební osnovy...27 Cizí jazyk...27 Tělesná výchova...30 Ekonomika... Komunikace ve službách...42 Technologie...47 Potraviny a výživa...66 Zařízení provozoven...70 Světové kuchyně...75 Stolničení...79 Speciální obsluha...91 Odborný výcvik Žákovské projekty Kolektiv autorů /109

3 Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola hotelnictví a gastronomie International, s.r.o. Koulova 15, Praha 6 Tel.: , www: skolahotelnictvi.cz Zřizovatel: Institut hotelnictví a gastronomie, z.ú.ičo Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Zaměření: Stravovací služby H/01 Kuchař číšník Kuchař Číšník-servírka Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: 1 rok, denní studium, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem od počínaje 1. ročníkem Kontakty pro komunikaci se školou: Telefon: /109

4 1. Profil absolventa Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Zaměření: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Platnost ŠVP: Stravovací služby H/01 Kuchař číšník Kuchař, Číšník-servírka Střední vzdělání s výučním listem 1 roky, denní zkrácené studium od počínaje 1. ročníkem Zkrácené studium je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou, kteří chtějí získat další kvalifikaci podle 84 školského zákona. Zkrácená forma studia oboru Kuchař číšník plní funkci kvalifikační případně rekvalifikační již dříve získané kvalifikace. Charakteristické rysy a schopnosti Žák je veden k tomu, aby: - prakticky aplikoval osvojené vědomosti a dovednosti, - samostatně a iniciativně řešil praktické úkoly, - pohotově se rozhodoval, - si vytvářel organizační schopnosti, - si osvojil umění jednat s lidmi, - ovládal profesní etiku, - rozvíjel a uplatňoval estetické cítění, - se dokázal adaptovat na měnící se požadavky trhu práce. Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa Těžiště vzdělávání tvoří odborná složka. Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa by měla být odpovídajícím způsobem již utvořena v rámci předchozího studia. Funkčně se rozvíjí dovednosti, které vyžaduje výkon povolání či pracovní pozice, pro které se připravují v rámci zkráceného studia. Absolvent: pohotově, kultivovaně a správně se vyjadřuje v mateřském jazyce v ústním i v písemném projevu, zvládá pravopisné normy a stylistické postupy v komunikativních procesech obecných i profesních, chápe společenské normy chování a jednání, komunikuje v cizím jazyce v běžných pracovních i společenských situacích, rozumí odbornému textu, pracuje se slovníkem cizího jazyka, využívá informací z komunikačních zdrojů, vytváří si pozitivní vztah k tvorbě a ochraně životního prostředí, je si vědom ekologických důsledků a vlivu na zdraví občanů, má odpovědný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám, rozvíjí své pohybové schopnosti, tělesnou zdatnost chápe jako předpoklad soustavné péče o zdraví. Odborná složka profilu absolventa ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů, zná metody posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování, 4/109

5 dovede opracovat potraviny pro technologické zpracování včetně dělení běžných druhů jatečních zvířat, zvěřiny, drůbeže, ryb, dokáže připravit běžný sortiment pokrmů teplé i studené kuchyně, moučníků a nápojů, aktivně ovládá techniku podávání pokrmů, moučníků a nápojů, nezapomíná na estetickou úpravu, zná zásady správné výživy a základů dietního stravování, umí sestavovat nápojové a jídelní lístky podle gastronomických pravidel, je schopen poskytnout informace o podávaných jídlech a nápojích, komunikovat s hostem i v cizím jazyce, ovládá techniky obsluhy a s ní souvisejících činností; přijímání a evidence objednávek, vyúčtování s hostem, umí používat inventář a ovládá obsluhu zařízení ve stravovacích provozech, zná zásady vedení skladové evidence o pohybu zboží, dokáže sestavit kalkulaci pokrmů a stanovit cenu Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Žák se může po absolvování závěrečných zkoušek ucházet o přijetí k nástavbovému studiu a získat maturitní zkoušku Popis očekávaných výsledků vzdělávání žáka Bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, připravuje pokrmy a nápoje podle technologických postupů, zná způsoby správného skladování potravin, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude připraven využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Bude obsluhovat hosty jednoduchou i složitou technikou obsluhy, ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Při vytváření jednotlivých zaměření se prohlubuje zejména praktická příprava a příprava v technologii výroby pokrmů v zaměření kuchař a praktická a teoretická příprava v odbytu a obsluze u zaměření číšník. 5/109

6 Vzdělávání ve školním vzdělávacím programu směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žák vytvořil na úrovni odpovídající jeho schopnostem a studijním předpokladům odborné, občanské i klíčové kompetence. Těžiště tvoří odborné kompetence. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence Klíčové kompetence Školní vzdělávací program zkráceného studia respektuje specifika vzdělávání dospělých. Obecně lze říci, že dospělý žák bývá zpravidla zralejší, cílevědomější a spolehlivější. Předpokládá se vyšší samostatnost, díky tomu může učitel působit jako konzultanta a rádce při samostatné práci. Učitele spojuje s žákem učební cíl, mnohdy je spíše ke škodě snaha učitele dospělého žáka vychovávat a formovat. Žák, který je přijat ke studiu již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou a tuto skutečnost je nutné zohlednit při aplikaci rámcového vzdělávacího programu do ŠVP. Zatímco děti a mladiství si v průběhu vzdělávacího procesu vědomosti, dovednost a postoje odpovídající klíčovým kompetencím teprve vytvářejí, u dospělých by měla být valná část z nich odpovídajícím způsobem již vytvořena. Při vzdělávání se tedy zaměřujeme na ty z nich, kde tomu tak dosud není případně funkčně rozvíjíme kompetence tak, jak vyžaduje výkon povolání, na které se připravují. a) Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně svých zkušeností i zkušeností jiných lidí; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od druhých lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména ve zvoleném oboru a povolání. b) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. variantní řešení, zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; 6/109

7 uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů se svým okolím (týmové řešení). c) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; prvořadým předpokladem učení je čtenářská gramotnost, ovládání psaní a početních úkonů. formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí; vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě); pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností. d) Personální a sociální kompetence: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; 7/109

8 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; 8/109

9 vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. g) Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli: správně používat a převádět běžné jednotky; používat pojmy kvantifikujícího charakteru; číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení; aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi by měli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; učit se používat nové aplikace; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní Odborné kompetence a) Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách a nápojích, tzn. aby absolventi: uplatňovali požadavky na hygienu v gastronomii; 9/109

10 měli přehled o výživě, znali zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní způsoby stravování; rozlišili vlastnosti, a technologickou využitelnost základních druhů potravin a nápojů; znali způsoby skladování potravin a nápojů; sestavovali menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel, pravidel racionální výživy a dalších hledisek. b) Ovládat technologii přípravy pokrmů, tzn. aby absolventi: ovládali způsob přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, technologické postupy přípravy, kontrolovali kvalitu, správně uchovávali pokrmy, esteticky dohotovovali a expedovali výrobky; používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu. c) Ovládat techniku odbytu, tzn. aby absolventi: ovládali druhy a techniku odbytu; volili vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti, používali vhodný inventář; společensky vystupovali a profesionálně jednali ve styku s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky; dbali na estetiku při pracovních činnostech. d) Vykonávat obchodně provozní aktivity, tzn. aby absolventi: sjednávali odbyt výrobků a služeb, prováděli vyúčtování; připravili podklad pro nákup surovin, potravin a dalšího materiálu; kalkulovali cenu výrobků a služeb; orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu společného stravování; využívali ekonomických informací pro zabezpečení provozu; sestavovali nabídkové listy výrobků a služeb podle různých kriterií; využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb a výrobků, využívali prostředků podpory prodeje; vyhotovovali podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou. e) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory,displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; 10/109

11 znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. f) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). g) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili s finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Obsah a organizace se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 11/109

12 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Přijímání ke vzdělání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 59, 60, 84 (2), dále 63, 16, 20, 70 a vyhláškou MŠMT ČR č. 394/2008 Sb. ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, pohovor s uchazečem, zjišťuje se jeho zájem o obor, rodinné tradice v oboru, splnění zdravotní způsobilosti uchazeče: 2.2. Zdravotní způsobilost uchazeče Ke studiu ve školním vzdělávání kuchař číšník mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním stavem a se zdravotním průkazem pracovníka v potravinářství. Uchazeči nesmí trpět např.: Prognosticky závažnými onemocněními pohybového systému znemožňujícími zátěž páteře a trupu; Prognosticky závažnými chronickými onemocněními pohybového systému znemožňujícími práci ve vynucené poloze a středně velkou zátěž; Prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin; Prognosticky závažnými nemocemi kůže; Prognosticky závažnými imunodeficitními stavy; Prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, a to k praktické výuce a předpokladu práce s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením; Prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny. Nemocemi pohybového ústrojí zabraňující zvýšené fyzické zátěži K posouzení zdravotní způsobilosti je příslušný praktický lékař Popis celkového pojetí vzdělávání Kapacita školy: 224 žáků Trh práce: Absolventi oboru vzdělávání kuchař číšník se na trhu práce dobře uplatňují, nemáme informace, že naši absolventi nenajdou uplatnění v oboru. Učební obor je náročný na manuální a intelektové dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Vzdělávací program umožňuje získání vědomostí, dovedností a návyků i intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání kuchař-číšník. Při sestavování a naplňování ŠVP je respektovaná snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělávání jsou respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa v různých typech provozních jednotek v regionu. 12/109

13 Cílem vzdělávacího programu zkráceného studia je poskytnout žákům určité množství odborných poznatků a dovedností pro práci kuchaře a číšníka. Odborné předměty jsou zaměřeny na získání přehledu o potravinách a nápojích, jejich vlastnostech, způsobu skladování a ošetřování, zpracování surovin a osvojení technologických postupů při přípravě pokrmů a nápojů. Technologie a praktická příprava je zaměřena na pokrmy studené, teplé a cukrářské kuchyně. V teoretické výuce se žáci seznamují se zařízením gastronomických provozoven a používaným inventářem, získávají vědomosti o stolničení a učí se pravidlům jednoduché a složité obsluhy. Obsah odborných předmětů je předmětně koordinován s odborným výcvikem. Cílem odborného výcviku je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností. V teorii i praxi jsou žáci vedeni k hospodárnému zacházení s potravinami a k ekologickému chování. Nedílnou součástí teoretické i praktické výuky je vedení žáků k dodržování hygienických předpisů a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany. Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce. Podmínky a estetické prostředí mezinárodního hotelu motivují žáky k dosažení velmi dobrých teoretických i praktických vědomostí, dovedností i návyků. Vynikající pro výuku žáků je i možnost komunikace s hostem ve dvou cizích jazycích Organizace výuky Výuka v oboru kuchař-číšník (kuchař, číšník) ve zkráceném studiu je členěna stejně jako u 3- letého učebního oboru na teoretickou a praktickou výuku ve dvoutýdenním cyklu, po týdnu se střídá teoretická a praktická výuka. Vysoce ceněnou výhodou školy je přímé spojení teoretické a praktické výuky s provozem hotelu, který patří k největšímu řetězci na světě. Prostředí vychovává, a proto nejen nejmodernější technologie, na kterých žáci získávají první profesní návyky, ale i respektování celosvětově uznaných standardů ovlivňuje profesionalitu žáků. Rovněž povinnost nosit společenský oblek při teoretické výuce přispívá k formování osobnosti budoucího odborníka. Odborné kurzy jsou u zkráceného studia zařazeny do praktického vyučování. V oboru kuchař je zajištěn kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, v oborech číšník a kuchař číšník barmanský a sommelierský kurz. Pro žáky organizujeme pravidelně odborné tematické exkurze: výroba tichých vín, výroba sektů, bylinných likérů, výroba piva Teoretické vyučování Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s. r. o., má dobře vybavené vlastní učebny pro teoretické vyučování, počítačové učebny, odbornou učebnu pro výuku stolničení. 13/109

14 Teoretická výuka zahrnuje oblasti vzdělávání: a) Základní všeobecné vzdělávání: Jazykové vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetence v českém a v cizím jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, napomáhá uplatnění žáků ve společnosti. Výuka navazuje na jazykové vzdělávání vymezené v RVP pro obory ukončené maturitní zkouškou. Jazykové vzdělávání směřuje k dosažení vyšší úrovně jazykových kompetencí a k dovednosti využívat cizí jazyk pro profesní potřeby; Vzdělávání pro zdraví vede žáky k utváření návyků pro zdraví a k péči o tělo; Vycházíme z toho, že žáci jsou absolventi středních škol, na kterých získali všeobecné vzdělání. Tudíž můžeme v odborných předmětech využívat znalosti získané v rámci předchozího studia v oblastech estetického vzdělávání, společenskovědního, přírodovědného i matematického vzdělávání. b) Odborné vzdělávání Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích umožní žákům osvojení znalostí, vědomostí a návyků, na jejichž základě mohou využívat moderní výpočetní a komunikační techniku k získávání nových informací. Vzdělávání v informačních komunikačních technologiích se uskutečňuje aplikovaně ve vazbě na potřeby odborného vzdělávání; Ekonomické vzdělávání umožní žákům poznat zásady hospodaření ve stravovacích službách na různých úrovních, žáci si osvojí zásady organizace práce, managementu i marketingu; Odborné vzdělávání zahrnuje celou šíři předmětů: technologie, stolničení, potraviny a výživa, zařízení provozoven, speciální technologii i speciální obsluhu. Žákům umožní získat přehled o potravinách, nápojích, jejich skladování, ošetřování a zpracování. Osvojují si technologické postupy přípravy pokrmů, získají poznatky z výživy a zásad dietního stravování, získají důležité vědomosti o obsluze hostů a gastronomických zásadách. Osvojují si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí teoretické výuky v předmětech technologie a stolničení jsou laboratorní cvičení, ve kterých si žáci prakticky procvičují vybraná témata Praktické vyučování Praktické vyučování je nedílnou součástí vzdělávání v profesi kuchař-číšník (kuchař, číšník). Praktická výuka je podle náročnosti rozdělena do tematických celků, žáci si prakticky ověřují teoretické vědomosti a učí se je aplikovat v praxi. Odborný výcvik probíhá na pracovištích: Hotel Crowne Plaza Personální a školní jídelna připravují pod vedením učitele odborného výcviku a instruktora 2 kompletní menu (předkrmy a saláty, polévky, hlavní jídla s přílohami, moučníky ). Součástí výuky je také výdej pokrmů, kdy žáci uplatňují poznatky z jazykového vzdělávání, komunikace s hostem, estetického vzdělávání. Jednotlivé provozy výrobní středisko (teplá, studená kuchyně, cukrárna, přípravna masa a zeleniny) a odbytová střediska (Harvest Room restaurace, Lobby bar a banketové oddělení). 14/109

15 Žáci pracují v prostředí mezinárodního hotelu a znají přípravu kongresových akcí (např. pro jednání divadelní nebo školní uspořádání sálů, občerstvení formou coffee breaků, podávání pokrmů a nápojů při společenských akcích banket, raut, koktajl party a zahradní slavnost ). Odborný výcvik a jeho organizace koresponduje s chodem hotelu a se ŠVP. Žáci mají možnost sledovat odborné vědomosti, dovednosti i jazykové vybavení pracovníků hotelů, denně se stýkají se zahraničními hosty a využívají také jazykové dovednosti získané v teorii. Pro žáky je samozřejmé, že se při výuce setkávají s moderními trendy v gastronomii Metody a formy vyučování využívané v rámci vzdělávání Vyučující volí formy a metody vyučování s ohledem na charakter předmětu, na konkrétní skupinu žáků ve třídě pracovní skupině i s ohledem na možnosti školy. Svou práci ve vyučovacím procesu vyučující navzájem koordinují a využívají ke spolupráci při rozvíjení požadovaných kompetencí. Dbají na kultivované profesní vystupování žáků, vstřícné jednání s hosty, se spolupracovníky, s obchodními partnery. Zkrácené studium je určeno pro dospělé, tudíž je při vyučování třeba zohlednit specifické rysy této kategorie žáků. Učitelé volí odpovídající metody výuky a kontroly studia. U dospělých žáků lze pozorovat vyšší samostatnost, při které se vychází při vymezení partnerských rolí učícího se a učitele. Učitele a žáka spojuje společný učební cíl, který lze realizovat na základě partnerství a spolupráce. Učitel tedy přizpůsobí svou roli ve třídě i postupy práce při vyučování. Metody a formy vyučování jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků vzdělávání, kterého má žák dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter daného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem pro zvolený učební obor. Vzdělávání dospělých využívá kombinaci klasických školských metod a metod, které se využívají pro další profesní vzdělávání. Významný podíl pak má samostudium žáků. Nemalý význam ve vzdělávání dospělých pak mají prostředky informačních a komunikačních technologií, které umožňují žákům získávat informace pro samostudium a pro průběžnou komunikaci žáka se školou. Škola disponuje školním informačním systémem, který umožňuje komunikaci žák-učitel, tak i sdílení učebních materiálů. Důraz je kladen na výchovu osobní zodpovědnosti žáka a jeho samostatnosti, schopnosti kooperace, týmové spolupráce a poznání osobních možností. Ovlivňování žákovských postojů se děje formami samostatných i skupinových prácí, referátů, prezentace písemných i ústních, společných hodnocení a analýz výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod. Podstatnou roli při vzdělávání žáků v oboru hraje vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, 15/109

16 odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy. Praktické vyučování umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků. Metody odborného výcviku jsou doplněny o návštěvy odborných pracovišť, exkurze, kurzy. Velký zájem je o speciální kurzy např. barmanský kurz, k rozšíření odborných dovedností žáků. Žáci se podílejí na přípravě a zajištění rautů a banketů pořádaných různými organizacemi v regionu. Tyto příležitosti rozšiřují odborné znalosti a dovednosti žáků Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků je řešeno Klasifikačním řádem Střední školy hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o., se kterým jsou žáci seznamováni. Hodnocení žáka má především charakter motivační, informativní pro žáka i učitele. Je třeba brát v úvahu, že dospělí žáci bývají často citlivější na případné studijní neúspěchy či selhání ve zkouškových situacích. Základním rysem učitele dospělých žáků by měl být taktní přístup. Hodnocený žák prokazuje úroveň osvojení kompetencí v teoretickém i v odborném vzdělávání. Při průběžném i celkovém hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Učitel volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro hodnocení. Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. V odborném výcviku se na hodnocení žáka podílí instruktor, hodnotí žáka ve spolupráci s učitelem odborného výcviku. Učitel při hodnocení žáka rovněž přihlíží ke specifickým poruchám učení žáka (dyslexie, dyskalkulie, dysortografie, dysgrafie apod.). Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Při hodnocení žáka využíváme: Ústní a písemné zkoušení, testy, bodové hodnocení, známky, slovní hodnocení Sebehodnocení, kolektivní hodnocení Individuální přístup při hodnocení vědomostí, dovedností žáka Průběžnou pedagogickou diagnostiku Žákovské projekty, skupinové práce žáků Prezentace výsledků vzdělávání společenské akce, soutěže, výstavy 16/109

17 2.7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žákům, kterým byla v pedagogicko-psychologické poradně diagnostikována specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie apod.), je stanoven individuální vzdělávací plán. Na přípravě plánu se podílejí všichni vyučující těch předmětů, ve kterých má žák specifické problémy. S individuálním vzdělávacím plánem jsou seznámeni zákonní zástupci, se kterými vyučující spolupracuje. Třídní učitel spolupracuje také s psychologickopedagogickou poradnou. Individuální přístup k žákovi se specifickou poruchou učení má jediný cíl: pomoci žákovi úspěšně zvládnout učivo v oboru a dovést ho k vykonání závěrečných zkoušek. Při individuálním přístupu k žákovi využíváme specifické metody a doporučení s ohledem na: Individuální potřeby žáka Dosažené úrovně kompenzace specifické poruchy učení Stupně a typy poruchy Možnosti školy 2.8. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dodržování předpisů o požární ochraně a hygienických předpisů včetně HACCP je nedílnou součástí každého kroku ve vyučování teoretickém i praktickém. Žáci jsou vedeni tak, aby si osvojili potřebné vědomosti, dovednost a návyky v této oblasti. Znalost zásad BOZP a PO chrání žáky před zbytečnými úrazy a újmou na zdraví. Dodržování předpisů je zařazeno do odborných kompetencí Personální a materiální podmínky realizace ŠVP Materiální podmínky: Teoretické vyučování probíhá v budově hotelu, kde je 7 učeben, všechny jsou vybavené počítačem, 5 učeben je vybaveno dataprojektory, ve všech jsou k dispozici videorekordéry a televizory. Počítače v učebnách jsou využívány pro výuku, žáci zde využívají i připojení na internet. Další učebna je počítačová s dobrým softwarovým vybavením; učebnu mohou využívat žáci ke zpracování zadaných úkolů v dalších předmětech. Velmi dobře jsou vybaveny odborné učebny stolničení a cvičné kuchyně, které slouží k teoretické i k praktické výuce odborných předmětů včetně výuky laboratorních cvičení. Pro výuku odborného výcviku slouží personální a školní jídelna, kde se připravují na budoucí povolání žáci pod vedením učitelů odborného výcviku a instruktorů. K dispozici pro výuku odborného výcviku jsou také ostatní provozy mezinárodního hotelu. Příznivé podmínky pro odborný výcvik jsou zajišťovány také na dalších smluvních pracovištích vždy pro daný školní rok. Učebny teoretického i praktického vyučování jsou podle potřeb modernizovány. Personální podmínky: Výuku zajišťují převážně plně kvalifikovaní učitelé, učitelé odborných předmětů mají také odbornou praxi v oboru. Učitelé, kteří zatím nesplňují odbornou způsobilost, si studiem při zaměstnání své vzdělání doplňují. Doplnění potřebné kvalifikace je v zájmu školy i pedagogů. K dalšímu odbornému vzdělávání využívají učitelé odborné semináře, zaměřené především na rozvoj pedagogických dovedností. Odborné znalosti si učitelé doplňují také samostudiem. 17/109

18 2.10. Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Největším sociálním partnerem je hotel Crowne Plaza Prague, který poskytuje pro výuku žáků své provozy a jejichž zaměstnanci jsou předními odborníky ve svém oboru. Žáci poznávají nové, moderní trendy v gastronomii, využívají také znalosti cizích jazyků při komunikaci s hostem. Dalšími sociálními partnery jsou pracoviště hotelů, předních restaurací i cateringová společnost. Spolupráci při vzdělávání žáků: - Výrobní firmy: Znovín Znojmo, Bohemia sekt, ČR, AHR ČR, Vitana, Intergast. - Profesní svazy: Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace číšníků ČR, Česká barmanská asociace. 18/109

19 3. Učební plán Učební plán Název ŠVP: Stravovací služby Kód a název oboru vzdělání: H/01 Kuchař číšník Zaměření: Kuchař Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 1 rok, denní zkrácené studium Platnost ŠVP: od Poznámky: Předměty Učební plán je zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem kuchař-číšník a platí pro něho všechny poznámky uvedené v RVP. Učební plán respektuje zásady tvorby ŠVP pro zkrácené studium. 1. Stanovené vzdělávací oblasti a obsahové okruhy a jejich minimální počty vyučovacích hodin jsou závazné, jejich dodržení ve ŠVP musí být prokazatelné. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením. 2. Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je v denní formě zkráceného studia v délce trvání 1 rok 32, maximální 35 za rok. 3. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální Předmět Zařízení provozoven je vyučován jen v 1. pololetí školního roku. Předmět Světové kuchyně je vyučován jen ve 2. pololetí školního roku. 5. Pro úspěšnou realizaci vzdělávání je nutné vytvářet podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností formou laboratorních cvičení, která jsou zařazena do předmětů stolničení a technologie. Na cvičení a odborný výcvik lze žáky dělit na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na hygienické požadavky podle platných právních předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením. 6. Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP, zejména od okruhů Příprava pokrmů a Odbyt a obsluha. 7. Tělesná výchova je zařazena do učebního plánu, jsou začleněny sportovní a relaxační aktivity podporující zdravý vývoj žáků. 8. Laboratorní cvičení je zařazeno: je vyznačeno v učebním plánu (*). ŠVP Cizí jazyk (AJ, NJ) 1,5 Tělesná výchova 0,5 Ekonomika 2 Komunikace ve službách 0,5 Zařízení provozoven 1 Technologie 6 (1*) Potraviny a výživa 2 Stolničení 3 (0,5*) Světové kuchyně 1 Odborný výcvik 17,5 Celkem týdně 35 19/109

20 Technologie: 1 hodina týdně, Stolničení: 0,5 hodiny týdně. 9. Rozpis učiva do týdnů ve školním roce: 30 týdnů. 10. Je zařazena výuka cizího jazyka. Znalost cizího jazyka je významná pro pracovní uplatnění absolventů. Žáci mají na výběr anglický nebo německý jazyk. 20/109

21 Učební plán Název ŠVP: Stravovací služby Kód a název oboru vzdělání: H/01 Kuchař číšník Zaměření: Číšník - servírka Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 1 rok, denní zkrácené studium Platnost ŠVP: od Poznámky: Předměty Učební plán je zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem kuchař-číšník a platí pro něho všechny poznámky uvedené v RVP. Učební plán respektuje zásady tvorby ŠVP pro zkrácené studium. 1. Stanovené vzdělávací oblasti a obsahové okruhy a jejich minimální počty vyučovacích hodin jsou závazné, jejich dodržení ve ŠVP musí být prokazatelné. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením. 2. Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je v denní formě zkráceného studia v délce trvání 1 rok 32, maximální 35 za rok. 3. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální Předmět Zařízení provozoven je vyučován jen v 1. pololetí školního roku. 5. Předmět Světové kuchyně je vyučován jen ve 2. pololetí školního roku. 6. Pro úspěšnou realizaci vzdělávání je nutné vytvářet podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností formou laboratorních cvičení, která jsou zařazena do předmětů stolničení a technologie. Na cvičení a odborný výcvik lze žáky dělit na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na hygienické požadavky podle platných právních předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením. 7. Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP, zejména od okruhů Příprava pokrmů a Odbyt a obsluha. 8. Tělesná výchova je zařazena do učebního plánu, jsou začleněny sportovní a relaxační aktivity podporující zdravý vývoj žáků. 9. Laboratorní cvičení je zařazeno: je vyznačeno v učebním plánu (*). Technologie: 0,5 hodiny týdně, Stolničení: 1 hodina týdně. 10. Rozpis učiva do týdnů ve školním roce: 30 týdnů. 11. Je zařazena výuka cizího jazyka. Znalost cizího jazyka je významná pro pracovní uplatnění absolventů. Žáci mají na výběr anglický nebo německý jazyk. ŠVP Cizí jazyk (AJ, NJ) 1,5 Tělesná výchova 0,5 Ekonomika 2 Komunikace ve službách 0,5 Zařízení provozoven 1 Technologie 3 (0,5*) Potraviny a výživa 2 Stolničení 6 (1*) Speciální obsluha 1 Odborný výcvik 17,5 Celkem týdně 35 21/109

22 Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost Zkrácené studium Vyučování podle rozpisu učiva 30 Lyžařský kurz, sportovní výcvikový kurz 1*) Projektový týden 2 Časová rezerva, opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce 7 Příprava a vykonání závěrečné zkoušky 1 Celkem týdnů ve školním roce 40 1*) Kurz není povinný. Škola kurz v případě zájmu realizuje v rámci tělesné výchovy. 22/109

23 Učební plán rozpracovaný podle RVP Název ŠVP: Stravovací služby Kód a název oboru vzdělání: H/01 Kuchař číšník Zaměření: Kuchař Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 1 rok, denní zkrácené studium Platnost ŠVP: od Vzdělávací okruhy a oblasti ŠVP - zkrácené studium ŠVP 3-letý obor *) RVP min. počet hodin týdně RVP min. počet hodin celkem ŠVP - zkrácené studium celkem Jazykové vzdělávání 1, Český jazyk nezařazeno 3 1. Cizí jazyk (AJ, NJ) 1, Cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, ŠJ) nezařazeno 4 Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka nezařazeno 3 Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd nezařazeno 3 Matematické vzdělávání Matematika nezařazeno 3 Vzdělávání pro zdraví 0, Tělesná výchova 0,5 3 Estetické vzdělávání Estetika nezařazeno 2 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Práce s počítačem nezařazeno Ekonomické vzdělávání Ekonomika 2 3 Výroba pokrmů 26 58, Technologie 6 7,5 Potraviny a výživa 2 3 Zařízení provozoven 1 1 Světové kuchyně 1 1 Odborný výcvik Odbyt a obsluha 4,5 7, Stolničení 3 3,5 Odborný výcvik 1,5 4 Komunikace ve službách 0, Komunikace ve službách 0,5 2 Disponibilní hodiny Celkem: *) Pro srovnání uvádíme učební plán ŠVP oboru Kuchař-číšník 3-letého studia. 23/109

24 Poznámky a komentář: 1. Při tvorbě učebního plánu byly respektovány zásady tvorby ŠVP pro zkrácené studium. 2. Byly zařazeny všechny obsahové okruhy odborného vzdělávání. 3. Výuka bude probíhat denní formou, je zařazená tělesná výchova. 4. Vzhledem k oboru (gastronomie), zařazujeme výuku 1 cizího jazyka. 5. Vzhledem k formě studia nebyly zařazeny tyto okruhy vzdělávání společenskovědní vzdělávání, přírodovědné a matematické vzdělávání a estetické vzdělávání. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je uskutečňováno aplikovaně ve vazbě na potřeby odborného vzdělávání. 6. U zaměření kuchař je posílen okruh vzdělávání Výroba pokrmů. 24/109

25 Učební plán rozpracovaný podle RVP Název ŠVP: Stravovací služby Kód a název oboru vzdělání: H/01 Kuchař číšník Zaměření: Číšník-servírka Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 1 rok, denní zkrácené studium Platnost ŠVP: od Vzdělávací okruhy a oblasti ŠVP - zkrácené studium ŠVP 3-letý obor *) RVP min. počet hodin týdně RVP min. počet hodin celkem ŠVP - zkrácené studium celkem Jazykové vzdělávání 1, Český jazyk nezařazeno 3 1. Cizí jazyk (AJ, NJ) 1, Cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, ŠJ) nezařazeno 4 Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka nezařazeno 3 Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd nezařazeno 3 Matematické vzdělávání Matematika nezařazeno 3 Vzdělávání pro zdraví 0, Tělesná výchova 0,5 3 Estetické vzdělávání Estetika nezařazeno 2 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Práce s počítačem nezařazeno Ekonomické vzdělávání Ekonomika 2 3 Výroba pokrmů 7,5 11, Technologie 3 3,5 Potraviny a výživa 2 3 Zařízení provozoven 1 1 Odborný výcvik 1,5 4 Odbyt a obsluha 23 54, Stolničení 6 7,5 Speciální obsluha 1 1 Odborný výcvik Komunikace ve službách 0, Komunikace ve službách 0,5 2 Disponibilní hodiny Celkem: /109

26 *) Pro srovnání uvádíme učební plán ŠVP oboru Kuchař-číšník 3-letého studia. Poznámky a komentář: 1. Při tvorbě učebního plánu byly respektovány zásady tvorby ŠVP pro zkrácené studium. 2. Byly zařazeny všechny obsahové okruhy odborného vzdělávání. 3. Výuka bude probíhat denní formou, je zařazená tělesná výchova. 4. Vzhledem k oboru (gastronomie), zařazujeme výuku 1 cizího jazyka. 5. Vzhledem k formě studia nebyly zařazeny tyto okruhy vzdělávání společenskovědní vzdělávání, přírodovědné a matematické vzdělávání a estetické vzdělávání. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je uskutečňováno aplikovaně ve vazbě na potřeby odborného vzdělávání. 6. U zaměření číšník-servírka je posílen okruh vzdělávání Odbyt a obsluha. 26/109

27 4. Učební osnovy Anglický jazyk Německý jazyk Název ŠVP: Stravovací služby Kód a název oboru vzdělání: H/01 Kuchař číšník Zaměření: Kuchař, Číšník-servírka Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 1 roky, denní zkrácené studium Platnost ŠVP: od Student zkrácené formy denního studia si volí povinně 1 cizí jazyk. Na výběr má anglický jazyk nebo německý jazyk. Výuka cizího jazyka se u zkrácené formy studia zařazuje, protože znalost cizích jazyků je v oboru gastronomie, kam obor kuchař-číšník patří, významná pro pracovní uplatnění. Výuka navazuje na jazykové vzdělávání vymezené v RVP pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Výuka směřuje k dosažení vyšší úrovně jazykových kompetencí a schopnosti využít cizí jazyk pro profesní potřeby. Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu: cizí jazyk rozvíjí jazykové schopnosti žáka, schopnost komunikovat a myslet v jiném jazyce Charakteristika učiva: učivo se skládá z výuky gramatiky, konverzace, může být doplněno projekcí filmů či zajímavostí v daném jazyce s potřebným výkladem. Důraz by měl být kladen na propojení gramatických znalostí s konverzací. Je zde i přímé propojení s odborným výcvikem, neboť žáci se na svých pracovištích setkávají s hosty a musí s nimi komunikovat. Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: výuka cizího jazyka směřuje k tomu, aby žáci: - komunikovali v rámci základních témat, - byli schopni v mluveném i psaném projevu komunikovat na téma všeobecné i odborné, - volili vhodné komunikační strategie a jazykové prostředky, - pracovali s cizojazyčným textem včetně odborného textu a dokázali text využívat jako zdroj poznání, - pracovali se slovníky, příručkami nebo například s kuchařkou, odborným časopisem a cizojazyčným zdrojem z internetu, - dokázali komunikovat v jiném než mateřském jazyce, - dokázali myslet v jiném jazyce, - rozvíjeli své znalosti o jiných zemích, kulturách a zvycích, - porozuměli těmto zvykům a vážili si jich, - se oprostili od předsudečného jednání ve vztahu k lidem jiné víry či barvy pleti. Strategie výuky: základní metodou je práce s textem či učebnicí, výklad, komunikace a poslech. Aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatné práce či vymýšlením různých situací, které je potřeba řešit ve dvojicích či skupinách. Tato samostatná práce je zaměřena 27/109

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Popis uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v menších, středně velkých i velkých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Kuchař - číšník 65-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-H/01 Obsah Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace 1. Profil absolventa... 4 1. 1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Instalatér 36 52-H/01

Instalatér 36 52-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 36 52-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

65 42 M/01 Hotelnictví

65 42 M/01 Hotelnictví MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65 42 M/01 Hotelnictví 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Výsledky vzdělávání absolventa... 6.. Klíčové kompetence... 6.. Odborné kompetence... 0 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Název programu Kuchař - číšník Kód a název oboru vzdělávání 65-51-H/01 Kuchař číšník Název školy Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola,

Více

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34 57 H/01 Knihař 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, obor Modelářství a návrhářství oděvů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 82 41 M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

Více

29-56-H/01 Řezník uzenář

29-56-H/01 Řezník uzenář 29-56-H/01 Řezník uzenář ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29-56-H/01 Řezník uzenář Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28.

Více

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Č. j.: SPŠ 71/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Chrudim 2014 Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola Chrudim Adresa

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

39-41-L/01 Autotronik

39-41-L/01 Autotronik 39-41-L/01 Autotronik ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 39-41-L/01 Autotronik Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007,

Více

36 43 M/01 Stavební materiály

36 43 M/01 Stavební materiály MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 43 M/01 Stavební materiály 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média Vydalo Ministerstvo školství,

Více

29 56 H/01 Řezník uzenář

29 56 H/01 Řezník uzenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 56 H/01 Řezník uzenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1

Více

82 41 M/02 Užitá fotografie a média

82 41 M/02 Užitá fotografie a média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 41 M/02 Užitá fotografie a média 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Cestovní ruch platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 41-44-M/01 Zahradnictví Název ŠVP: Obchod a služby

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Veřejnosprávní činnost 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Název ŠVP... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1 Popis uplatnění

Více

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

37-42-M/01 Logistické a finanční služby 37-42-M/01 Logistické a finanční služby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA RAKOVNÍK Generála Kholla 2501/II www.spsrakovnik.cz Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválil ředitel školy dne s platností od 1. září 2010 1 Obsah 2 Identifikační údaje...

Více

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

28-44-M/01 Aplikovaná chemie 28-44-M/01 Aplikovaná chemie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/02 Karosář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 66-52-H/01 Aranžér ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66-52-H/01 Aranžér Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

82-48-L/01 Starožitník

82-48-L/01 Starožitník 82-48-L/01 Starožitník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-48-L/01 Starožitník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Vydalo

Více

Školní vzdělávací program pro obor. Malíř a lakýrník 39 41 H/01

Školní vzdělávací program pro obor. Malíř a lakýrník 39 41 H/01 Školní vzdělávací program pro obor Malíř a lakýrník 39 41 H/01 Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 2 OBSAH Identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu...

Více

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 82 51 L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (platný od 1. 9. 2011

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 62 H/01 Sklenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

23 55 H/01 Klempíř MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/01 Klempíř MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/01 Klempíř 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: APLIKACE

Více

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 65-41-L/01 GASTRONOMIE Název ŠVP: HOTELOVÝ PROVOZ Schválila rozhodnutím

Více

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

23 45 M/01 Dopravní prostředky

23 45 M/01 Dopravní prostředky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 M/01 Dopravní prostředky 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA

Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA OBSAH 1. Identifikační údaje...1 2. Profil absolventa...2 2.1 Pracovní uplatnění absolventa...2 2.2 Výsledky vzdělávání...2 2.3 Způsob ukončení vzdělávání

Více

41 55 E/01 Opravářské práce

41 55 E/01 Opravářské práce MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 55 E/01 Opravářské práce 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2

Více

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Obsah Obsah... 1 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 4. Učební

Více

29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia

29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Asistent zubního technika Asistent zubního technika 53-44-M/03

Více

23 62 H/01 Jemný mechanik

23 62 H/01 Jemný mechanik MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 62 H/01 Jemný mechanik 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více

Školní vzdělávací program. Kuchař-číšník

Školní vzdělávací program. Kuchař-číšník Školní vzdělávací program Kuchař-číšník Obsah 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika vzdělávacího programu...6 2.1 Identifikační údaje oboru...6 2.2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...6

Více

41 43 M/02 Chovatelství včetně nástavbového studia

41 43 M/02 Chovatelství včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 43 M/02 Chovatelství včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

23 62 H/01 Jemný mechanik

23 62 H/01 Jemný mechanik MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 62 H/01 Jemný mechanik 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více

pro obor vzdělání činnost

pro obor vzdělání činnost pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní

Více

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

41 52 H/01 Zahradník

41 52 H/01 Zahradník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 52 H/01 Zahradník 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 31-58-H/01 Krejčí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 31-58-H/01 Krejčí Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j.

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení Č. j.: SPŠ 73/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení Chrudim 2016 Identifikační údaje Předkladatel: Kontakty pro

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ 64 41 L / 51 PODNIKÁNÍ Platnost ŠVP: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem č.j. ŠVP-8/2012

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Management je seznámit žáky s řízením podnikatelských subjektů, pracovních týmů v oblasti cestovního a s využíváním

Více

pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec

pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Asistent zubního technika 1 Identifikační údaje...4 1.1 Předkladatel...4 1.2 Zřizovatel...4 1.3 Název ŠVP...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Profil absolventa...5 2.1 Popis uplatnění

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Kuchař-číšník Zaměření: pro obsluhu Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Provozní technika- dálkové 23-43-L/51 RVP: 23-43-L/51 Provozní technika Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Masér sportovní a rekondiční 69

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podlahář Denní studium Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno, dne 29. srpna 2011, pod čj. SŠP 225/2011 s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ. RVP: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ. RVP: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Školní vzd ě lávací program 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník pro pohostinství

Školní vzd ě lávací program 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník pro pohostinství St ř ední odborná škola a St ř ední odborné u č ilišt ě Jind ř ich ů v Hradec Školní vzd ě lávací program 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník pro pohostinství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A HOTELOVÁ UHERSKÉ HRADIŠTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Číšník barman, servírka barmanka Kód a název oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník

Více

pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin

pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Vzděláním k prosperitě. Gymnázium a SOŠ Jilemnice. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Vzděláním k prosperitě. Gymnázium a SOŠ Jilemnice. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vzděláním k prosperitě Gymnázium a SOŠ Jilemnice 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Obsah Úvodní a identifikační údaje... 3 Identifikační údaje oboru... 3 Použitý Rámcově vzdělávací program... 3 Identifikační

Více

pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Vydalo Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-51-H/01 Elektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-51-H/01 Elektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ RVP: 26-51-H/01 Elektrikář...

Více