URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV"

Transkript

1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

2 Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní plán Velký Beranov Fáze zpracování: Návrh Místo zakázky: Velký Beranov Kraj: Kraj Vysočina Objednatel: Obec Velký Beranov Pořizovatel: Magistrát města Jihlavy Úřad územního plánování Oprávněná osoba pořizovatele: Ing. arch. Tomáš Lakomý Zpracovatel: Ing. arch. Jiří Hašek ČKA Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Spolupráce: Jana Kubátová dopravní řešení Dana Menšíková - digitalizace Ing. Michal Kovář ÚSES, firma Ageris, s. r. o., Brno Datum zpracování: leden 2015 duben 2015 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace Vydávající orgán Územní plán Velký Beranov Zastupitelstvo obce Velký Beranov Nabytí účinnosti Oprávněná úřední osoba pořizovatele : Magistrát města Jihlavy Úřad územního plánování Ing. arch. Tomáš Lakomý Podpis Razítko

3 I. ÚZEMNÍ PLÁN IA. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18, odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

4 IB. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1 Výkres základního členění 1 : Hlavní výkres 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : Seznam použitých zkratek: BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka ČOV čistírna odpadních vod ETAP etapizace k. ú. katastrální území LC lokální biocentrum LK lokální biokoridor LP levobřežní přítok ORP obec s rozšířenou působností p. č. parcela číslo PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa (lesní pozemek) PÚR Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.1 RD rodinný dům RZV plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) STL středotlaký TS trafostanice ÚAP územně analytické podklady ÚPD územně plánovací dokumentace ÚSES územní systém ekologické stability ÚP územní plán ÚPO územní plán obce URÚ udržitelný rozvoj území ÚS územní studie VDJ vodojem VN vysoké napětí VTL vysokotlaký VVN velmi vysoké napětí VVT významný vodní tok VVTL velmi vysokotlaký plynovod ZPF zemědělský půdní fond ZÚR Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění aktualizace č

5 I. ÚZEMNÍ PLÁN IA. Textová část územního plánu 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (1) Hranice zastavěných území jsou vymezeny k datu (2) Územní plán vymezuje tato zastavěná území: a) Zastavěné území sídla Velký Beranov; b) zastavěné území sídla Nové Domky; c) zastavěné území sídla Bradlo; d) zastavěné území sídla Jeclov; e) zastavěné území areálu správy a údržby dálnice D1; f) zastavěná území samot rozptýlených v krajině; g) zastavěná území rozptýlených ploch a objektů rodinné rekreace; h) zastavěná území rozptýlených ploch a objektů technické infrastruktury; (3) Hranice zastavěných území jsou zakresleny v grafické části územního plánu ve výkrese základního členění a v hlavním výkrese. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A ROZVOJE JEHO HODNOT KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ (4) Územní plán stanovuje zásady celkové koncepce rozvoje území obce: a) Navrhnout změny v území směřující k optimálnímu využívání území umožňující dlouhodobý, vyvážený a harmonický rozvoj obce. b) Rozvoj území obce bude respektovat vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. c) Rozvoj území obce bude respektovat přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. d) Při rozvoji území obce dbát na zachování a obnovu kulturní krajiny a posílení její stability, hospodárné využívání zastavěného území a ochranu nezastavěného území. e) Vymezit rozvojové plochy jednotlivých funkcí obce podle stanovené urbanistické koncepce. f) Vymezit rozvojové plochy bydlení ve formě ploch bydlení v rodinných domech a ploch smíšených obytných venkovských. g) Rozvoj bydlení směřovat především do sídel Velký Beranov a Nové Domky. h) Rozvoj rekreace umožnit ve stávajících plochách staveb pro rodinnou rekreaci, nevymezovat nové zastavitelné plochy pro rekreaci. Rekreaci umožnit i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek jednotlivých ploch. i) Zajistit podmínky pro rozvoj občanské vybavenosti, umožnit výstavbu občanské vybavenosti v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití, především v plochách smíšených obytných

6 j) Respektovat stávající plochy výroby a skladování a navrhnout nové plochy výroby a skladování především v návaznosti na stávající plochy stejného využití, v plochách zemědělské výroby umožnit jejich polyfunkční využití. k) Stanovit koncepci dopravní infrastruktury. l) Vymezit a zpřesnit koridory vymezené v ZÚR Kraje Vysočina pro homogenizaci a přeložky silnic II/602 a II/353. m) Vymezit koridor pro úpravu komunikace ke skládce a s tím řešit i napojení navrhovaných zastavitelných ploch pro bydlení v Nových Domkách. n) Zajistit dopravní obsluhu rozvojových ploch. o) Respektovat trasy a zařízení technické infrastruktury. Navrhnout doplnění technické infrastruktury a umožnit napojení zastavitelných ploch na technickou infrastrukturu, vymezit plochy a koridory technické infrastruktury. p) Při rozvoji území maximálně respektovat přírodní podmínky, terénní reliéf, vodní toky a vodní plochy. q) Nová zástavba musí respektovat urbanistické a krajinářské hodnoty území. r) Navrhnout opatření k ochraně a obnově kulturní krajiny, vymezit kostru územního systému ekologické stability krajiny KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Urbanistické a architektonické hodnoty (5) Územní plán vymezuje urbanistické a architektonické hodnoty: a) Urbanisticky hodnotné území: Prostor návsi (k. ú. Velký Beranov) b) Významné architektonicky hodnotné stavby: Kaple (k.ú. Bradlo) c) Významné stavební dominanty obce: Kostel sv. Anny ve Velkém Beranově (6) Územní plán stanovuje podmínky ochrany a rozvoje urbanistických a architektonických hodnot: a) Bude respektován historický půdorys zastavění a stávající urbanistická struktura jednotlivých sídel. b) Budou chráněny stávající hodnoty urbanistické kompozice, nemovité kulturní památky, památky místního významu, objekty architektonicky a historicky hodnotné a objekty drobné architektury. c) Při přestavbách a zástavbách proluk v celém území obce respektovat charakter současné okolní zástavby. d) V urbanisticky hodnotném území je nutné: respektovat historickou komunikační osnovu a respektovat základní parcelaci a umístění a orientaci staveb tak, aby byl zachován charakter urbanisticky hodnotného území; nové objekty musí svým architektonickým ztvárněním a objemovými parametry respektovat charakter okolní zástavby; respektovat měřítko stávající zástavby, při přestavbách v území maximálně respektovat současné vnější hmoty objektů; e) U významných architektonicky hodnotných staveb je nutné respektovat stávající vnější vzhled budov, případně řešit obnovu původního vzhledu budov

7 f) Nová zástavba musí respektovat měřítko prostoru a urbanistickou strukturu danou historickým vývojem. g) V zastavěném území a rozvojových plochách v celém území obce nesmí být umístěny stavby, které by svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály znehodnotily uvedené architektonické a urbanistické hodnoty. h) Změny v území musí respektovat významnou stavební dominantu obce Historické a kulturní hodnoty (7) Územní plán vymezuje historické a kulturní hodnoty: a) památky místního významu b) pietní místo (8) Územní plán stanovuje podmínky ochrany památek místního významu: a) V řešeném území se nacházejí drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní památky, ale mají svůj kulturní, historický a urbanistický význam, tzv. památky místního významu (drobné sakrální stavby, kapličky, kříže, kameny). Tyto objekty je nutno zachovat a respektovat. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat, přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat. V okolí těchto staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohli nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí a estetické působení místních památek. b) Pietní místo bude respektováno včetně bezprostředního okolí, přístupových cest a exponovaných pohledů. (9) Podmínky ochrany dalších hodnot: a) Nutné respektovat a chránit území s archeologickými nálezy. b) Nutné respektovat a chránit nemovité kulturní památky Přírodní hodnoty území (10) Respektovat vodní plochy a toky v řešeném území. (11) Podél významných vodních toků respektovat manipulační pruh v šířce 8 m. (12) Podél ostatních koryt vodních toků respektován manipulační pruh v šířce 6 m. (13) Respektovat památné stromy v řešeném území včetně ochranného pásma. (14) Respektovat hodnotné solitéry, aleje a skupiny stromů na území obce. (15) Respektovat obecné významné krajinné prvky. (16) Respektovat krajinný ráz území. (17) Je nutné respektovat pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) a vzdálenost 50 m od okraje lesa. (18) Vytvářet podmínky pro realizaci územní systém ekologické stability (19) V celém řešeném území neumisťovat stavby, plochy a zařízení, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí a krajinný ráz území Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí (20) U ploch s převažující funkcí bydlení (plochy bydlení a plochy smíšené obytné) vymezených u ploch a koridorů dopravní infrastruktury (silnice II/602 a II/353) bude v následných řízeních posouzena vhodnost dané lokality z hlediska hlukové zátěže ze stávající a navrhované plochy dopravy. Požadavek na posouzení hluku z dopravy je - 5 -

8 uveden v podmínkách využití jednotlivých zastavitelných ploch. V územním plánu jsou tyto plochy vymezeny jako plochy s podmíněně přípustným využitím. U ploch pro bydlení u ostatních komunikací není podmíněná přípustnost stanovena. (21) V plochách s převažující funkcí bydlení (plochy bydlení a plochy smíšené obytné) jsou nepřípustné stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení). (22) U ploch výroby a skladování - drobné a řemeslné výroby a ploch občanského vybavení lze umístit chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví po doložení splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku příp. vibrací. Chráněné prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení prokázáno, že celková hluková zátěž splňuje hodnoty hygienických limitů hluku stanovených platnými právními předpisy. (23) U ploch výroby a skladování a u ploch technické infrastruktury nebude stávající a navrhované využití ploch negativně ovlivňovat nadlimitními hodnotami hluku a pachových emisí chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb. (24) U přípustných nebo podmíněně přípustných činností v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití, jež mohou být zdrojem hluku, nesmí negativní vlivy těchto činností zasahovat stávající chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb. (25) Při posuzování vlivů na prostředí jednotlivých ploch bude posuzování provedeno sumárně ze všech provozů umístěných v dané ploše, popř. součtem negativních vlivů zasahujících danou plochu. (26) V územním plánu jsou stanoveny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a základní podmínky prostorového uspořádání pro zástavbu navrhovaných ploch objekty. Ty jsou popsány v podmínkách využití zastavitelných ploch. (27) Respektovat vyhlášené ochranné pásmo od zemědělského areálu ve Velkém Beranově. (28) Respektovat vypočtenou hranici negativního vlivu od čistírny odpadních vod. 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NAVRHOVANÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE (29) Územní plán charakterizuje urbanistickou koncepci: i) Sídelní struktura je charakterizovaná soustředěním zástavby do sídel Velký Beranov, Nové Domky, Bradlo a Jeclov. V severní části řešeného území v blízkosti směrem k dálnici D1 se nachází areál správy a údržby dálnice D1. V jižní části řešeného území v blízkosti řeky Jihlavy se pak nachází plochy a objekty rodinné rekreace. j) Základní urbanistická koncepce obce je charakterizována výrazně převládající funkcí bydlení v sídlech Velký Beranov a Nové Domky. Většinu území těchto sídle tvoří nové struktury obytné zástvby. a) Původní historická zástavba Velkého Beranova je soustředěna podél historické komunikace, která procházela přes dnešní náves a u bývalé školy se rozdělila směrem na Žďár nad Sázavou a na Jihlavu. Zástavba v prostoru návsi je vymezena ne severní a jižní straně zemědělskými usedlostmi. V prostoru návsi se dominantně uplatňuje kaple sv. Anny. Zástavba návsi je charakterizovaná málo narušenou původní urbanistickou strukturou, urbanistická struktura této části musí být zachována a chráněna. k) Západně od návsi je zachována enkláva původní zástavby domkářského charakteru

9 l) Nová zástavba vznikla jižně od návsi po stávající silnici II/602 a dále pak v severozápadní části obce a dále pak v prostorově oddělené části Nové Domky podél silnice II/602 na Jihlavu. b) V zástavbě sídel Velký Beranov a Nové Domky převažuje nízkopodlažní zástavba. Zástavba je tvořena rodinnými domy a bytovými domy Převažující výšková hladina zástavby jsou 2 nadzemní podlaží, u zástavby bytových domů 3 nadzemní podlaží. c) Výrobní území sídla Velký Beranov je tvořeno zemědělským areálem ve východní části sídla a navazujícími plochami drobné a řemeslné výroby. m) Zástavba sídla Bradlo je charakterizována výškovou členitostí terénu. Jádrem sídla je veřejné prostranství v okolí rybníčků s kaplí. Výšková hladina zástavby je 1-2 nadzemní podlaží. n) Sídlo Jeclov je charakterizováno převážně uliční zástavbou podél komunikace. Centrálním prostorem sídla je malé veřejné prostranství u rybníčka se zvoničkou. Výšková hladina zástavby je 1-2 nadzemní podlaží. (30) Územní plán stanovuje zásady urbanistické koncepce: b) Urbanistická koncepce je vyjádřena vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek jejich využití. c) Zachovat současnou urbanistickou strukturu jednotlivých sídel při respektování kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území. d) Zastavitelné plochy vymezit především ve vazbě na zastavěná území jednotlivých sídel. e) Rozvojové plochy umístit především ve vazbě na plochy shodného nebo slučitelného způsobu využití. f) Respektovat urbanistickou strukturu a historický půdorys urbanisticky hodnotného prostoru návsi Velkého Beranova. g) V místních částech Bradlo a Jeclov respektovat tradiční charakter venkovské zástavby. h) Při úpravách veřejných prostranství respektovat urbanistické, architektonické, historické a kulturní hodnoty obce. i) Rozvojové plochy pro bydlení lokalizovat především do sídla Velký Beranov a Nové Domky. j) Rozvojové plochy pro bydlení budou přednostně vymezeny s vazbami na stávající obytné území. Využití zastavitelných ploch pro bydlení bude směřovat k ucelenému obvodu sídla. k) Stávající i zastavitelné plochy v místních částech Bradlo a Jeclov vymezit jako plochy smíšené obytné venkovské s možností polyfunkčního využití. l) Plochy rekreace jsou vymezeny jako stabilizované. m) Plochy výrobní soustředit především do severovýchodní části Velkého Beranova do prostoru kolem stávajícího areálu zemědělské výroby. n) Zástavbu v plochách výroby a skladování realizovat s ohledem na začlenění do stávající zástavby a začlenění do krajiny, respektování dálkových pohledů na sídlo. o) Plochy zemědělské výroby a plochy smíšené výrobní budou na svém okraji směrem do volné krajiny osázeny izolačním pásem zeleně. (31) Územní plán vymezuje v rámci řešeného území tyto plochy s rozdílným způsobem využití d) BH - Bydlení v bytových domech e) BI - Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské - BI f) RI - Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci g) OV - Občanské vybavení - veřejná infrastruktura h) OM - Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední i) OS - Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - 7 -

10 j) SV - Plochy smíšené obytné - venkovské k) DS - Dopravní infrastruktura - silniční l) TI - Technická infrastruktura - inženýrské sítě m) VD - Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba n) VZ - Výroba a skladování - zemědělská výroba o) VK - Plochy skladování p) PV - Veřejná prostranství q) ZV - Veřejná prostranství - veřejná zeleň r) ZS - Zeleň - soukromá a vyhrazení s) ZO - Zeleň - ochranná a izolační t) W - Plochy vodní a vodohospodářské u) NZ - Plochy zemědělské v) NL - Plochy lesní w) NP - Plochy přírodní x) NS - Plochy smíšené nezastavěného území y) NZ - Plochy těžby nerostů - nezastavitelné (32) Územní plán rozlišuje plochy dle časového horizontu na: a) Plochy stabilizované - současný způsob využití, dosavadní způsob využití se zásadně nemění. b) Plochy změn - navrhovaný způsob využití, území určené pro založení nových funkčních a prostorových struktur, patří mezi ně zastavitelné plochy, přestavbové plochy, plochy změn v krajině, koridory dopravní a technické infrastruktury. c) Plochy územních rezerv - plochy k prověření jejich budoucího využití (33) Územní plán označuje plochy změn identifikátorem - písmennou zkratkou s číselným indexem (např. Z1, P1, K1, DK1, TK1). (34) Územní plán stanovuje zásady způsobu využití ploch s rozdílným způsobem využití v kapitole 6. Textové části ÚP Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. (35) Územní plán stanovuje podmínky prostorového uspořádání: d) Podmínky prostorového uspořádání jsou uvedeny v podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. e) U vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby jsou podmínky prostorového uspořádání uvedeny v níže uvedených tabulkách výčtu jednotlivých zastavitelných ploch a ploch přestaveb 3. 2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH (36) Zkratky a pojmy použité v tabulkách: ÚS = ne rozhodování o změnách v území není podmíněno zpracováním a schválením územní studie a jejím vkladem do evidence územně plánovací činnosti Etap = 0 není stanoveno pořadí změn v území (etapizace) Podkroví - podlaží, který svým stavebně technickým řešením další podlaží opticky nevytváří. Intenzita zastavění poměr zastavěné části stavebního pozemku včetně zpevněných ploch k celkové ploše stavebního pozemku - 8 -

11 (37) Výčet jednotlivých ploch a stanovení podmínek pro jejich využití Plocha ÚS Etap Podmínky využití ploch BI BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ Z1 Velký Beranov - sever I Z2 Velký Beranov - U Školy Z3 Nové Domky - sever I Z4 Nové Domky - proluka Z5 Nové Domky - jih I ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení společnou křižovatkou v místě stávající křižovatky silnice II/353 s komunikací na Kozlov. Respektovat vedení VN a trafostanici včetně ochranného pásma v ploše. Respektovat kabelové vedení NN včetně ochranného pásma. Intenzita zastavění stavebního pozemku do 850 m 2 včetně max. 50%. Intenzita zastavění stavebního pozemku nad 850 m 2 max. 45%. Využití plochy je podmíněno prokázáním v následných řízeních podle stavebního zákona, že pro objekty chráněné nebudou překračovány hygienické limity hluku z dopravy. V případě jejich překračování není možno výstavbu chráněných objektů realizovat ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení z vymezených veřejných prostranství a nových komunikací v ploše Zohlednit stávající technickou infrastrukturu v ploše. Intenzita zastavění stavebního pozemku do 850 m2 včetně max. 50%. Intenzita zastavění stavebního pozemku nad 850 m2 max. 45%. Využití plochy je podmíněno prokázáním v následných řízeních podle stavebního zákona, že pro objekty chráněné nebudou překračovány hygienické limity hluku z dopravy. V případě jejich překračování není možno výstavbu chráněných objektů realizovat ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 50%. ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Respektovat telekomunikační kabel v ploše. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 50%. Využití plochy je podmíněno prokázáním v následných řízeních podle stavebního zákona, že pro objekty chráněné nebudou překračovány hygienické limity hluku z dopravy. V případě jejich překračování není možno výstavbu chráněných objektů realizovat ne 0 Zástavba max. do 2 nadzemních podlaží + podkroví.. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Intenzita zastavění stavebního pozemku do 850 m 2 včetně max. 50%. Zohlednit stávající technickou infrastrukturu v ploše. Stávající venkovní vedení VN 22 kv přesunout do kabelu. Intenzita zastavění stavebního pozemku nad 850 m 2 max. 45%. Na plochu Z5 je zpracována, schválena a vložena do evidence územně plánovací činnosti územní studie. Územní studie je neopominutelným podkladem pro rozhodování v území

12 Plocha ÚS Etap Podmínky využití ploch Z6 Nové Domky - jih II Z7 Nové Domky - sever II Z8 Nové Domky - sever III Z9 Nové Domky - Jih III Využití plochy je podmíněno prokázáním v následných řízeních podle stavebního zákona, že pro objekty chráněné nebudou překračovány hygienické limity hluku z dopravy. V případě jejich překračování není možno výstavbu chráněných objektů realizovat ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 50%. ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávajících místních komunikací. Intenzita zastavění stavebního pozemku do 850 m2 včetně max. 50%. Intenzita zastavění stavebního pozemku nad 850 m2 max. 45%. ano 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace, popř. novým napojením na průtah II/602 bude ověřeno v územní studii.. Respektovat koridor pro přeložku a rekonstrukci místní komunikace ke skládce Henčov. Na plochu bude zpracována územní studie společná s plochami Z30 pro veřejné prostranství a Z32 pro zeleň - soukromou a vyhrazenou. Postup zástavby v ploše bude směřovat k ucelování zastavěného území. Intenzita zastavění stavebního pozemku do 850 m2 včetně max. 50%. Intenzita zastavění stavebního pozemku nad 850 m2 max. 45%. Využití plochy je podmíněno prokázáním v následných řízeních podle stavebního zákona, že pro objekty chráněné nebudou překračovány hygienické limity hluku z dopravy. V případě jejich překračování není možno výstavbu chráněných objektů realizovat ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy ze stávající cesty. Koeficient zastavění max. 50 %. Respektovat telekomunikační kabel v ploše. OM, OM1 - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ Z10 Nové domky - u silnice II/602 Z11 Bradlo - u řeky Jihlavy ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví,. Dopravní napojení sjezdem z místní komunikace do Malého Beranova. Koeficient zastavění max. 40 %. Respektovat navrhovaný dopravní koridor pro homogenizaci silnice II/602. Do doby realizace úprav na této komunikaci nelze v koridoru umístit stavby, které by znemožnili nebo podstatně ztížily realizaci dopravní stavby. ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Plocha pro zázemí cyklostezky. Dopravní napojení ze stávající účelové komunikace

13 Plocha ÚS Etap Podmínky využití ploch OS - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ Z12 Jeclov ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající komunikace. Respektovat vedení VN včetně ochranného pásma v ploše. SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ Z13 Velký Beranov - sever II Z14 Velký Beranov - severozápad Z15 Bradlo - východ Z16 Bradlo - K Jeclovu I Z17 Bradlo - K Jeclovu II Z18 Jeclov - východ I Z19 Jeclov - východ II Z20 Jeclov - východ III ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Zohlednit vedení VN v ploše včetně ochranného pásma. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 50 %. Do části plochy zasahuje vyhlášené ochranné pásmo zemědělského areálu. V ochranném pásmu zemědělského areálu nelze umístit chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb. Využití plochy je podmíněno prokázáním v následných řízeních podle stavebního zákona, že pro objekty chráněné nebudou překračovány hygienické limity hluku z dopravy. V případě jejich překračování není možno výstavbu chráněných objektů realizovat ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 50 %. ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 45 %. ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající silnice III. třídy. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 45 %. ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající silnice III. třídy. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 45 %. ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Respektovat vedení VN včetně ochranného pásma v ploše. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 45 %. ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Respektovat inženýrské sítě v ploše. Intenzita zastavění stavebního pozemku 45 %. ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Respektovat inženýrské sítě v ploše. Intenzita zastavění stavebního pozemku 45 %. TI - TECH NICKÁ INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Z21 Velký Beranov ne 0 Plocha pro čistírnu odpadních vod. Dopravní napojení z navrhovaného veřejného prostranství. VD - VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA Z22 Velký Beranov ne 0 Max. výška zástavby do 10 m od úrovně upraveného terénu. Dopravní napojení z místní komunikace

14 Plocha ÚS Etap Podmínky využití ploch VZ - VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA Z23 Velký Beranov PV - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Z24 Velký Beranov Z25 Velký Beranov Z26 Velký Beranov Z27 Velký Beranov Z28 Nové Domky Z29 Nové Domky Z30 Nové Domky Respektovat vedení VN 22 kv v ploše včetně ochranného pásma ne 0 Max. výška zástavby do 15 m od úrovně upraveného terénu. Dopravní napojení komunikacemi ve stávajícím zemědělském areálu. Respektovat technickou infrastrukturu v ploše. Směrem do volné krajiny v ploše vysázet pás ochranné zeleně. ne 0 Veřejné prostranství k dopravnímu napojení plochy Z2. Respektovat telekomunikační vedení včetně ochranného pásma v ploše. ne 0 Přístupová komunikace k zastavitelné ploše Z2 Respektovat technickou infrastrukturu v ploše. ne 0 Veřejné prostranství k dopravnímu napojení plochy Z1. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK3 pro homogenizaci silnice II/353. Respektovat technickou infrastrukturu v ploše. ne 0 Přístupová komunikace k čistírně odpadních vod. ne 0 Veřejné prostranství uvnitř zastavěného území. V ploše umožnit umístění čerpací stanice splašků. ne 0 Veřejné prostranství k zastavitelné ploše Z8. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK1 pro homogenizaci silnice II/602. ano 0 Veřejné prostranství k zastavitelné ploše Z8. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK1 pro homogenizaci silnice II/602. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK5 pro místní komunikaci ke skládce. Na plochu bude zpracována územní studie společná s plochou Z8 pro bydlení v rodinných domech - městské a Z32 pro zeleň - soukromou a vyhrazenou Z31 ne 0 Veřejné prostranství k zastavitelné ploše Z5. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK1 pro homogenizaci silnice II/602. Respektovat technickou infrastrukturu v ploše. ZS - ZELEŇ - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ Z32 ano 0 Soukromé zahrady k rodinným domkům v ploše Z8. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK1 pro homogenizaci silnice II*/602. Na plochu bude zpracována územní studie společná s plochami Z8 - pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské a Z30 - pro veřejné prostranství. Respektovat technickou infrastrukturu v ploše. ZO - ZELEŇ - OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ Z33 ne 0 Izolační zeleň mezi zastavitelnou plochou Z1 pro bydlení - městské a příměstské a silnicí II/353. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK3 pro homogenizaci silnice II/

15 Plocha ÚS Etap Podmínky využití ploch Do doby realizace úprav na této komunikaci nelze v koridoru umístit stavby, které by znemožnili nebo podstatně ztížily realizaci dopravní stavby. Respektovat technickou infrastrukturu v ploše. Z34 ne 0 Izolační zeleň mezi zastavitelnou plochou Z13 pro plochy smíšené obytné - venkovské a silnici II/353. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK3 pro homogenizaci silnice II/353. Do doby realizace úprav na této komunikaci nelze v koridoru umístit stavby, které by znemožnili nebo podstatně ztížily realizaci dopravní stavby. Respektovat technickou infrastrukturu v ploše. Z35 ne 0 Izolační zeleň mezi zastavitelnou plochou Z2 pro bydlení - městské a příměstské a silnicemi II/602 a II/353. Respektovat podmínky využití v dopravních koridorech DK1 a DK3 pro homogenizaci silnic II/602 a II/353. Do doby realizace úprav na těchto komunikacích nelze v koridorech umístit stavby, které by znemožnili nebo podstatně ztížily realizaci dopravní stavby. Respektovat technickou infrastrukturu v ploše VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVEB (38) Zkratky a pojmy použité v tabulkách: ÚS = ano rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním a schválením územní studie a jejím vkladem do evidence územně plánovací činnosti ne rozhodování o změnách v území není podmíněno zpracováním a schválením územní studie a jejím vkladem do evidence územně plánovací činnosti Etap = 0 není stanoveno pořadí změn v území (etapizace) Podkroví - podlaží, který svým stavebně technickým řešením další podlaží opticky nevytváří. Intenzita zastavění poměr zastavěné části stavebního pozemku včetně zpevněných ploch k celkové ploše stavebního pozemku. (39) Výčet jednotlivých ploch a stanovení podmínek pro jejich využití Plocha US Etap Podmínky využití ploch OM - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ P1 ne 0 Dopravní napojení ze stávající místní komunikace z Bradla. Bradlo SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ P2 Bradlo ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace

16 3. 4. KONCEPCE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ (40) Územní plán vymezuje v zastavěném území stávající plochy ZV veřejná prostranství veřejná zeleň. (41) Územní plán vymezuje samostatné plochy zeleně, které jsou dále členěny na plochy ZS zeleň - soukromá a vyhrazená a plochy ZO - zeleň - ochranná a izolační, které jsou rovněž součástí sídelní zeleně. (42) Stabilizované plochy zeleně vymezené územním plánem budou respektovány. (43) Budou maximálně respektovány také další hodnotné plochy zeleně, hodnotné solitéry a stromořadí v zastavěném území, které jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, zejména na plochách PV veřejná prostranství, plochách OV - občanské vybavenosti - veřejné infrastruktury a dalších plochách. (44) V rámci navrhování a úprav veřejných prostranství maximálně umísťovat zeleň. (45) Respektovat stávající ochrannou a izolační zeleň. (46) Územní plán navrhuje nové plochy ochranné a izolační zeleně Z33, Z34 a Z35 mezi silnicemi II/602 a II/353 a zastavitelnými plochami pro bydlení a plochy smíšené obytné. (47) Územní plán navrhuje zastavitelnou plochu Z32 pro zeleň soukromou a vyhrazenou. (48) Územní plán navrhuje doplnění izolační zeleně kolem ploch zemědělské výroby. (49) Územní plán navrhuje doplnění doprovodné liniové zeleně kolem komunikací a polních cest. (50) Při úpravách ploch zeleně a ozelenění nových ploch použít vhodnou skladbu dřevin a maximálně využívat domácí druhy dřevin. 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4. 1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (51) Silniční doprava a) Územní plán vymezuje v řešeném území stabilizované plochy dopravní infrastruktury - silniční DS, které zahrnují především silnice II. a III. třídy a hlavní místní komunikace. b) Územní plán vymezuje dopravní koridor DK1 pro homogenizaci stávající trasy silnice II/602. c) Územní plán vymezuje dopravní koridor DK2 pro přeložku silnice II/602. d) Územní plán vymezuje dopravní koridor DK3 pro homogenizaci stávající trasy silnice II/353. e) Územní plán vymezuje dopravní koridor DK4 pro přeložku silnice II/353. f) Úpravy ostatních tras silnic v řešeném území jsou možné v rámci stávajících ploch dopravní infrastruktury - silniční, ale i na ostatních plochách s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek využití těchto ploch. Veřejná dopravní infrastruktura je přípustná na většině ploch s rozdílným způsobem využití. g) Trasy nové technické infrastruktury v následné dokumentaci navrhnout tak, aby bylo minimalizováno dotčení ploch dopravní infrastruktury - silniční a navrhovaných dopravních koridorů. h) Územní plán stanovuje při změnách v území respektovat silniční síť. i) Územní plán stanovuje respektovat mimo souvislá zastavěná území ochranná pásma silnic. j) Při dopravním řešení v podrobnější dokumentaci upřednostňovat sjednocený dopravní systém napojení na silnice

17 k) Územní plán stanovuje minimalizovat počet vjezdů na silnice. (52) Ostatní komunikace a) Územní plán vymezuje hlavní místní komunikace jako plochy DS - dopravní infrastruktury - silniční. b) Územní plán vymezuje dopravní koridor DK5 pro úpravu místní komunikace ke skládce Henčov. c) Územní plán vymezuje ostatní místní komunikace jako plochy PV - veřejná prostranství. d) Územní plán stanovuje respektovat místní komunikace. e) Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství Z25, Z26 a Z27 pro napojení ploch změn. f) Územní plán vymezuje stávající hlavní polní a lesní cesty v řešeném území. g) Územní plán umožňuje místní komunikace pro obsluhu území umístit v zastavěném území, zastavitelných plochách a plochách přestaveb podle podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. h) Prostupnost krajiny a základní dopravní obsluha nezastavěného území bude zajištěna ze stávající cestní sítě. i) Územní plán umožňuje realizaci cestní sítě v krajině v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek v jednotlivých plochách. (53) Navrhované koridory dopravní infrastruktury a stanovení podmínek využití v dopravních koridorech a) Územní plán vymezuje tyto koridory dopravní infrastruktury a stanovuje podmínky využití koridorů dopravní infrastruktury. Číslo koridoru Název koridoru Šíře koridoru Podmínky využití koridoru DK1 DK2 Koridor pro homogenizaci stávající trasy silnice II/602. Koridor pro přeložku silnice II/602 Při realizaci dopravní stavby v tomto koridoru nesmí dojít Mimo zastavěné k významnému zatížení území 80 m hlukem nebo zdraví škodlivými V zastavěném území emisemi z dopravy u v šířce stávajícího stávajícího nebo navrhovaného tělesa. chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru m. Nejsou stanoveny. Mimo zastavěné Při realizaci dopravní stavby území 80 m v tomto koridoru nesmí dojít Koridor pro homogenizaci V zastavěném území k významnému zatížení stávající trasy silnice v šířce stávajícího hlukem nebo zdraví škodlivými DK3 II/353 tělesa. emisemi z dopravy u stávajícího nebo navrhovaného chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru. Koridor pro přeložku 80 m. Nejsou stanoveny. DK4 silnice II/353 DK5 Koridor pro úpravu m. Nejsou stanoveny

18 komunikace ke skládce Henčov b) Koridory jsou vymezeny k ochraně území pro realizaci staveb veřejné dopravní infrastruktury. Působnost koridoru dopravní infrastruktury končí realizací stavby. c) Územní plán stanovuje podmínky pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití, zasahujících do vymezených koridorů dopravní infrastruktury, a to: Přípustné je využití, které neztíží nebo neznemožní výstavbu dopravní stavby, pro níž byl koridor vymezen. Podmíněně přípustné je využití podle podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, které koridor dopravní infrastruktury překrývá, za podmínky, že neztíží realizaci dopravní stavby, pro kterou byl koridor vymezen. Nepřípustné je jakékoliv využití, které znemožní nebo ztíží realizaci dopravní stavby, pro kterou byl koridor vymezen. (54) Ostatní dopravní plochy a) Územní plán stanovuje respektovat autobusové zastávky v řešeném území. b) Územní plán vymezuje stávající řadové garáže jako plochy DS - Dopravní infrastruktura - silniční. c) Územní plán vymezuje stávající dopravní zařízení (např. parkoviště, odstavná stání apod.) jako součást ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, především jako součást ploch PV - veřejná prostranství a dalších ploch s rozdílným způsobem využití. d) Územní plán stanovuje podle prostorových možností zřizovat na veřejných prostranstvích odstavná stání i parkoviště. e) Územní plán umožňuje parkoviště a odstavná stání umisťovat v plochách s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek využití jednotlivých ploch. f) Územní plán stanovuje respektovat cyklostezku Jihlava - Raabs podél řeky Jihlavy. g) Územní plán stanovuje respektovat ostatní cyklotrasy a cyklostezky v řešeném území TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (55) Zásobování pitnou vodou a) Územní plán stanovuje respektovat stávající koncepci zásobování všech místních částí pitnou vodou. b) Je nutné respektovat vodovodní řady a ostatní vodovodní zařízení v řešeném území. c) Pro novou výstavbu budou dobudovány vodovodní řady. d) Vodovodní řady budou přednostně zaokrouhlovány. e) Nové vodovodní řady budou umisťovány zejména na veřejných prostranstvích a na jednotlivých zastavitelných plochách. (56) Odkanalizování a čištění odpadních vod a) Územní plán stanovuje způsob odkanalizování Velkého Beranova a Nových Domků systémem oddílné kanalizace. Ve Velkém Beranově a Nových Domkách bude vybudovaná splašková kanalizace napojená na navrhovanou čistírnu odpadních vod ve Velkém Beranově. b) Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z21 pro čištění odpadních vod ve Velkém Beranově. c) Územní plán vymezuje plochu veřejného prostranství Z28 v Nových Domkách, kde bude situovaná čerpací stanice splašků

19 d) Územní plán navrhuje řešit odkanalizování místních částí Bradlo a Jeclov formou jímek na vyvážení, případně pak je možné individuální čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou (domovní ČOV apod.) e) Odkanalizování stabilizovaných ploch u dálnice D1, samot v krajině a ploch a staveb rodinné rekreace je navrženo řešit individuální likvidaci odpadních vod v souladu s platnou legislativou. f) Nové kanalizační řady v zastavěném území budou umisťovány zejména na veřejných prostranstvích a na jednotlivých zastavitelných plochách. g) Do doby realizace čistírny odpadních vod a výstavby nové kanalizace v obci je možná individuální likvidace odpadních vod v souladu s platnou legislativou. h) V plochách, které nebude možné z technických důvodů napojit na kanalizační systém je možné individuální čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou (jímky na vyvážení, domovní ČOV, a.j.). i) Stávající kanalizační řady budou využity jako dešťová kanalizace. j) Odvádění dešťových vod musí být řešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů v povodí. k) Odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch bude v souladu s platnou legislativou řešeno přednostně vsakováním, není li možné vsakování pak zadržováním a regulovaným odtokem, není - li možné zadržování a regulovaný odtok pak regulovaným vypouštěním do dešťové kanalizace. l) Na pozemcích staveb rodinných domů umožněno zasakování dešťových vod na 40% plochy pozemku. m) Nutno respektovat stávající objekty systému odkanalizování. (57) Zásobování elektrickou energií a) Územní plán stanovuje respektovat stávající systém zásobování elektrickou energií. b) Zajištění elektrické energie pro zastavitelné plochy bude řešeno při realizaci jednotlivých záměrů. Navrhované záměry budou přednostně pokryty ze stávajících trafostanic. c) Případná další nová nadzemní i podzemní vedení elektrické energie, jejich přeložky, umístění nových trafostanic a rekonstrukce stávajících na vyšší kapacitu jsou přípustné dle stanovených podmínek v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití. d) Stávající energetická zařízení budou respektována. (58) Zásobování zemním plynem a) Územní plán stanovuje respektovat stávající systém zásobování plynem části Velký Beranov a Nové Domky. b) Územní plán stanovuje respektovat veškerá plynárenská zařízení v řešeném území, včetně podmínek ochrany v ochranném a bezpečnostním pásmu těchto zařízení. c) Územní plán stanovuje koncepci zásobování zemním plynem místních částí Bradlo a Jeclov napojením na STL plynovodní řad mezi Velkým Branovem a Malým Beranovem. d) Územní plán vymezuje koridor technické infrastruktury TK1 a TK2 pro STL plynovodní řady. e) Nové vedení plynovodních řadů bude řešit především v rámci ploch veřejného prostranství. f) Pro novou výstavbu ve Velkém Beranově a Nových Domkách budou dobudovány plynovodní řady

20 g) V celém řešeném území je stanovena přípustnost vybudování technické infrastruktury včetně plynovodů v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek v jednotlivých plochách. (59) Spoje a) Územní plán stanovuje respektovat stávající telekomunikační kabely a ostatní telekomunikační zařízení. (60) Koncepce nakládání s odpady a) Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena v souladu s programem odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo řešené území obce. Pevný domovní odpad přetříděn a ukládán do nádob a svozovou firmou svážen a ukládán na řízenou skládku mimo řešené území. (61) Navrhované koridory technické infrastruktury a stanovení podmínek využití v koridorech technické infrastruktury. a) Územní plán vymezuje tyto koridory technické infrastruktury a stanovuje podmínky využití koridorů technické infrastruktury. Číslo koridoru Název koridoru Šíře koridoru Podmínky využití koridoru TK1 TK2 Koridor pro STL plynovodní řad. Koridor pro STL plynovodní řad. 20 m. Nejsou stanoveny. 20 m. Nejsou stanoveny. b) Koridory jsou vymezeny k ochraně území pro realizaci staveb veřejné technické infrastruktury. Působnost koridorů technické infrastruktury končí realizací stavby. c) Územní plán stanovuje podmínky pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití, zasahujících do vymezených koridorů technické infrastruktury, a to: Přípustné je využití, které neztíží nebo neznemožní realizaci stavby technické infrastruktury, pro níž byl koridor vymezen. Podmíněně přípustné je využití podle podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, které koridor technické infrastruktury překrývá, za podmínky, že neztíží realizaci stavby technické infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen. Nepřípustné je jakékoliv využití, které znemožní nebo ztíží realizaci stavby technické infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen OBČANSKÉ VYBAVENÍ (62) Územní plán vymezuje plochy občanského vybavení, které jsou dále členěny na: a) OV - Občanské vybavení - veřejná infrastruktura b) OM - Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední c) OS - Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (63) Územní plán vymezuje v místní části Nové Domky zastavitelnou plochu Z10 pro občanské vybavení - komerční zařízení malé a střední. (64) Územní plán vymezuje v k. ú. Bradlo v blízkosti řeky Jihlavy zastavitelnou plochu Z11 pro občanské vybavení - komerční zařízení malé a střední

21 (65) Územní plán vymezuje v k. ú. Bradlo přestavbovou plochu Pl ze stávající ploch výroby a skladování na plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední. (66) Územní plán vymezuje v Jeclově zastavitelnou plochu Z12 pro občanské vybavení - tělovýchovné a sportovní zařízení. (67) Občanská vybavenost může být umísťována i na jiných plochách s rozdílným způsobem využití v rámci přípustného, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (68) Územní plán vymezuje stávající i zastavitelné plochy PV veřejná prostranství (69) Územní plán vymezuje stávající plochy ZV veřejná prostranství veřejná zeleň (plochy s převahou zeleně). (70) Územní plán zastavitelnou plochu Z24 jako veřejné prostranství k zastavitelné ploše pro bydlení Z2. (71) Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z31 jako veřejné prostranství k zastavitelné ploše pro bydlení Z5. (72) Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z29 a Z30 jako veřejné prostranství k zastavitelné ploše pro bydlení Z8. (73) Územní plán vymezuje zastavitelné plochy pro veřejné prostranství Z25, Z26, a Z27 jako přístupové komunikace k plochám změn. (74) Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z28 uvnitř zastavěného území místní části Nové Domky. (75) Plochy veřejných prostranství mohou být umisťovány i na jiných plochách s rozdílným způsobem využití v rámci přípustného, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch, především v plochách bydlení. 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY (76) Územní plán vymezuje v krajině tyto plochy s rozdílným způsobem využití: a) W - Plochy vodní a vodohospodářské b) NZ - Plochy zemědělské c) NL - Plochy lesní d) NP - Plochy přírodní e) NS - Plochy smíšené nezastavěného území f) NZ - Plochy těžby nerostů - nezastavitelné (77) Územní plán vymezuje následující plochy změn v krajině: Plocha ÚS Etap Podmínky využití ploch W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

22 Plocha ÚS Etap Podmínky využití ploch K1 ne 0 Revitalizace území Široké louky. NP - PLOCHY PŘÍRODNÍ K2 ne 0 K3 ne 0 Plocha změn v krajině pro založení nefunkčního lokálního biocentra na zemědělské půdě. Plocha změn v krajině pro založení nefunkčního lokálního biocentra na zemědělské půdě. NS - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K4 ne 0 K5 ne 0 K6 ne 0 K7 ne 0 K8 ne 0 K9 ne 0 K10 ne 0 K11 ne 0 K12 ne 0 K13 ne 0 Plocha pro retenci povrchových vod (poldry) a pro protierozní úpravy. Plocha pro retenci povrchových vod (poldry) a pro protierozní úpravy. Navrhované protierozní zatravnění a další protierozní úpravy (meze, větrolamy apod.) Navrhované protierozní zatravnění a další protierozní úpravy (meze, větrolamy apod.) Navrhované protierozní zatravnění a další protierozní úpravy (meze, větrolamy apod.) Plocha změn v krajině pro průchod nefunkční části lokálního biokoridoru. Plocha změn v krajině pro průchod nefunkční části lokálního biokoridoru. Plocha změn v krajině pro průchod nefunkční části lokálního biokoridoru. Plocha změn v krajině pro průchod nefunkční části lokálního biokoridoru. Plocha změn v krajině pro průchod nefunkční části lokálního biokoridoru. (78) Územní plán navrhuje tato opatření k ochraně a tvorbě krajiny: a) Respektovat krajinný ráz území. Řešené území je součástí dvou oblastí krajinného rázu, a to především CZ CZ OB002 Horní Pojihlaví (převážná část řešeného území), dále pak CZ OB001 Havlíčkobrodsko (severní část řešeného území). b) Územní plán stanovuje v obou oblastech krajinného rázu neumisťovat stavby technického zařízení přesahující dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu na exponovaných horizontech

23 c) Územní plán stanovuje při změnách v území respektovat dálkové pohledy na všechny místní části Velkého Beranova a jejich dominanty. d) V celém řešeném území jsou nepřípustné zásahy, narušující přírodní průhledy a dominanty v krajině. e) V urbanizovaném území sídel i ve volné krajině není žádoucí stavební činností vytvářet nové dominanty krajiny. f) Územní plán stanovuje v maximální míře respektovat stávající krajinnou zeleň, doprovodnou zeleň podél komunikací, aleje podél cest. g) Územní plán navrhuje doprovodnou a ochrannou liniovou zeleň kolem komunikací a polních cest. h) Je nutná ochrana stávající rozptýlené zeleně podél vodních toků a vodních ploch v krajině, doplnění břehových porostů. i) Je přípustné a žádoucí zvýšit podíl lesních ploch v řešeném území. V rámci podmíněně přípustných činností na zemědělské půdě je umožněno její zalesnění. j) Je přípustné a žádoucí zvýšit podíl trvalých travních porostů, zejména na svažitých plochách ohrožených erozí a podél vodotečí. k) Územní plán vymezuje plochy změn v krajině pro revitalizaci území Široké louky (rybník, tůňky a zeleň), pro retenci povrchových vod, pro trvalé travní zatravnění a další protierozní úpravy a pro založení nefunkčních částí územního systému ekologické stability. l) Je nepřípustné snižování podílu rozptýlené zeleně a zeleně rostoucí mimo les na úkor zemědělských ploch. m) Je přípustné zvýšení podílu vodních ploch v katastru. V rámci přípustných činností na zemědělské půdě je umožněna realizace vodních ploch, které zadržují vodu v krajině a zvyšují ekologickou stabilitu území. n) Ve volné krajině nelze umístit vertikální stavby vyšší než 10 m s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury. o) Po obvodu stávajícího zemědělského areálu a zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu bude vysázena ochranná a izolační zeleň. (79) Prostupnost krajiny: a) Územní plán vymezuje stávající cestní síť v krajině. b) Územní plán stanovuje respektovat stávající cestní síť k zajištění prostupnosti krajiny. c) Je nepřípustné narušení vymezené prostupnosti krajiny např. oplocováním d) Územní plán umožňuje rozšiřovat cestní síť v krajině při respektování hodnot území, zejména požadavků ochrany přírody a krajiny podle podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) (80) Souhrnný popis navržených prvků ÚSES a) Územní plán vymezuje v řešeném území část nadregionálního biokoridoru NK181. b) Územní plán vymezuje v řešeném území část nadregionálního biokoridoru NK124. c) Územní plán vymezuje v řešeném území část regionálního biocentra RC700. d) Územní plán vymezuje v řešeném území 7 lokálních biocenter LC1 - LC7. e) Územní plán vymezuje v řešeném území 8 úseků lokálních biokoridorů LK1 - LK9. (81) Podmínky pro využití ploch ÚSES a) Hlavní je využití sloužící k udržení či zvýšení funkčnosti ÚSES

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH Datum: prosinec 2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO

PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO ÚZEMNÍ PLÁN KAMENIČKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO TEXTOVÁ ČÁST říjen 2013 Územní plán Kameničky Objednatel: Obec Kameničky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad úsek územního

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH Datum: květen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TOUŽIM NÁVRH 1. ÚPRAVA ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN TOUŽIM NÁVRH 1. ÚPRAVA ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN TOUŽIM NÁVRH 1. ÚPRAVA ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST ŘÍJEN 2012 Textová část návrh. str. 1 Pořizovatel: Určený zastupitel: Magistrát města Karlovy Vary úřad územního plánování a stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2015

Opatření obecné povahy č. 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk O vydání rozhodlo zastupitelstvo města dne 29.06.2015 usnesení č.. nabytí účinnosti dne..07.

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant D1. Vlivy na zemědělský půdní fond (ZPF) D2. Vlivy na pozemky určené k plnění funkcí

Více

Územní plán Votice Textová část - návrh

Územní plán Votice Textová část - návrh Územní plán Votice Textová část - návrh Návrh pro společné jednání Ing. arch. Milan Salaba a U-24, s.r.o. červen 2014 Objednatel Určený zastupitel Město Votice, Komenského náměstí 700, 259 17 Votice Jiří

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

/ úze m ní plán / A te l i ér K A 21

/ úze m ní plán / A te l i ér K A 21 M y s l k o v i c e / úze m ní plán / A te l i ér K A 21 ÚZEMNÍ PLÁN MYSLKOVICE Textová část ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán Myslkovice správní orgán, který ÚP vydal pořizovatel zastupitelstvo obce Myslkovice

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele Správní orgán vydávající ÚP: Zastupitelstvo obce Hořany Hořany 52 Poříčany 289 14 Pověřený zastupitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), za použití 43 odst.4, a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LETOHRAD PARDUBICKÝ KRAJ ORP ŽAMBERK NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN LETOHRAD PARDUBICKÝ KRAJ ORP ŽAMBERK NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN LETOHRAD PARDUBICKÝ KRAJ ORP ŽAMBERK NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Část 2.f) listopad 2013 Územní plán Letohrad Objednatel: Město Letohrad Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Pardubický

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice

Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice Projektant: Ing. arch. Petr Žížala Fr. Halase 13, 370 08 České Budějovice

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Územní plán Borotice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE BOROTICE ÚZEMNÍ PLÁN BOROTICE leden 2015 1 Územní plán Borotice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Borotice Razítko Datum

Více

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Č. j.: V Ovčárech, dne xx.xx.2015 Územní plán OVČÁRY Zastupitelstvo obce Ovčáry, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov vydaná zastupitelstvem města Český

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více