ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2012"

Transkript

1 ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2012

2 Fakulty univerzity Pedagogická Filozofická Právnická Zdravotnických studií Aplikovaných věd Strojní Elektrotechická Ekonomická

3 Ústavy univerzity Ústav umění a designu Ústav jazykové přípravy

4 Vedení FPE Děkanka: Doc. PaedDr. Jana Coufalová, Csc. Proděkani: PhDr. Jana Vaňková Doc. PNDr. Michal Mergl, Csc. Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

5 Kontakty Sedláčkova Plzeň

6 Studijní oddělení Vedoucí Petra Vošahlíková Referentky Jana Bozděchová Milada Krákorová Zdeňka Štíglerová Pavla Zelenková

7 Studijní oddělení Úřední hodiny Pondělí Úterý 8 11 Středa Čtvrtek 8 11 Pátek 8 11 (pouze kombinované studium) Bude se mírně měnit!!!

8 Pracoviště Sedláčkova 38 Děkanát + studijní oddělení Veleslavínova 42 Katedra českého jazyka a literatury Katedra historie Katedra chemie

9 Pracoviště Chodské náměstí 1 Centrum biologie, geověd a envigogiky Katedra pedagogiky Katedra psychologie Klatovská 51 Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Katedra výpočetní a didaktické techniky Katedra tělesné a sportovní výchovy Katedra výtvarné kultury

10 Pracoviště Jungmannova 1 Katedra hudební kultury Katedra anglického jazyka Katedra německého jazyka Katedra ruského a francouzského jazyka

11 MAPA PRACOVIŠŤ

12 Kreditní systém Za každý splněný předmět určený počet kreditů Kredit vyjadřuje studijní zátěž studenta v předmětu Nutné počty kreditů pro absolvování studia Bakalářské studium 180 Navazující magisterské 120 Magisterské - 300

13 Kreditní systém Povinné předměty musí je absolvovat každý Povinně volitelné předměty v blocích, nutno získat stanovený počet kreditů z bloku Výběrové předměty možno vybrat libovolný předmět, kolem 5%

14 Systém bakalářského studia Možnost volby (nelze u ERG, TVS, UPVOV) Učitelské zaměření nutno si vybrat vedlejší obor (vedlejší sloup), studium od druhého semestru Odborné zaměření výběr prohlubujícího modulu

15 Z harmonogramu Volba vedlejšího sloupu: Přijímací zk. do vedlejšího sloupu: Imatrikulace: listopad 2012 Termín pro získání 20 (15) kreditů a stanovených zkoušek v 1. ročníku: Upřesňující zápis 1. ročníku na LS: Termín pro získání zápočtů a zkoušek za rok:

16 Limity Za 1. semestr Za 1. rok studia Za každé 4 po sobě jdoucí semestry 20 kreditů (15 PS) 40 kreditů 80 kreditů Vážený studijní průměr 3,40 a lepší!!! Platí pro každý akademický rok zvlášť (neplatí pro jednotlivé semestry)!

17 Evidence výsledků Není papírový výkaz o studiu - index!!! Zkouška a zápočet se ukládá do IS/STAG, do katalogu (papírový) a tiskne se na zápisový list. Pokyn prorektora 6P/2008 Tzv. pokyn , nový SZŘ povinnost uložit do 3 dnů Student je povinen si do 14 dnů zkontrolovat údaje o zápočtu či zkoušce uložené do IS/STAG. Nesrovnalosti řešit s vyučujícím, případně se sekretářkou příslušné katedry (pozor na předměty z jiných fakult).

18 Maximální doba studia Nejdelší možná doba studia je rovna jeden a půl násobku standardní doby studia stanovené příslušným studijním programem. Do standardní ani nejdelší možné doby studia se nezapočítává doba přerušení studia.

19 Čl. 14 Organizace vzdělávací činnosti 3) Studentovi, který se z vážných, zejména zdravotních, důvodů nemohl povinné vzdělávací činnosti ve stanoveném rozsahu zúčastnit, určí vyučující náhradní způsob splnění studijních povinností. Nutno řešit písemnou žádostí.

20 Kreditní hranice pro zápis předmětu Čl. 18 Student si může v jednom akademickém roce zapsat v rámci studia ve studijním programu předměty v rozsahu nejvýše 75 kreditů, na FPE stanoveno 70 kreditů

21 Čl. 24 Opakovaný zápis předmětu 1) Je-li předmět vyučován v zimním i v letním semestru, může si jej student v případě neúspěchu v zimním semestru zapsat do letního semestru téhož akademického roku. Do váženého studijního průměru za příslušný akademický rok se započítávají výsledky z předmětu za zimní i letní semestr. 2) Student je povinen opakovaně si zapsat i nesplněný povinně volitelný a nesplněný výběrový předmět.

22 Čl. 25 Zápisové propustky 1) Propustka umožňuje studentovi zprostit se povinnosti opakovaného zápisu povinně volitelného nebo výběrového předmětu. 2) Student má tolik propustek, kolik roků je standardní doba studia jeho studijního programu. 3) Děkan může stanovit vyšší počet propustek.

23 Čl ) Předmět uznává děkan. Uznávání předmětů 2) Současně s předmětem je uznáno i hodnocení předmětu. Není-li splněný předmět hodnocen dle měřítek užívaných tímto řádem, určí hodnocení uznaného předmětu děkan. 3) Nelze uznat předmět, který je součástí státní závěrečné zkoušky. 4) Předmět lze uznat, neuplynulo-li od jeho splnění více než pět let, pokud děkan výjimečně neuzná předmět absolvovaný před více než pěti lety. 5) Uznání znamená zkrácení maximální doby studia a počtu zápisových propustek.

24 Čl. 35 Kontrola splnění předmětu Při ústní kontrole - oznámení výsledku ihned. Ostatní případy - do tří pracovních dnů od provedení kontroly.

25 Čl Evidence výsledků kontroly 1) Za výkaz o studiu platí na FPE fakultou úředně potvrzený výpis z IS/STAG. 2) Další nezávislá forma evidence výsledků kontroly studentů, a to ve formě zápočtového a zkouškového katalogu. 3) Vyučující (či pověřená osoba) zadá výsledek kontroly do IS/STAG do tří pracovních dnů ode dne kontroly.

26 Čl. 41 Zkouškové termíny 1) Všechny zkouškové termíny se vyhlašují prostřednictvím IS/STAG. 2) Zkoušející vyhlásí do termínu stanoveného harmonogramem akademického roku dostatečný počet termínů pro konání zkoušek z jednotlivých předmětů. Doporučení: alespoň tolik míst, kolik je jeden a půl násobek počtu studentů zapsaných na předmětu. 3) S ohledem na možnosti zkoušejícího a na počet studentů, kteří mají právo konat zkoušku, jsou zkouškové termíny, pokud možno, rozloženy po celém zkouškovém období.

27 Čl. 42 Přihláška na zkoušku Na zkoušku a opravné zkoušky z jednoho předmětu může student provést celkem pět přihlašovacích zápisů. Přihlášení na zkušební termín, které student nezruší v témže kalendářním dni, se považuje za provedený přihlašovací zápis. Student, který vyčerpal příslušné přihlašovací zápisy bez toho, aby splnil předmět alespoň s hodnocením dobře, se považuje za studenta, který předmět nesplnil. S ohledem na možnosti zkoušejícího a na počet studentů, kteří mají právo konat zkoušku, jsou zkouškové termíny, pokud možno, rozloženy po celém zkouškovém období.

28 Stipendia Prospěchové od druhého ročníku, kritéria určuje stipendijní řád ZČU, podle pořadí studentů Mimořádné žádá katedra nebo jiná organizační složka fakulty, za reprezentaci fakulty, za práci pro fakultu, a pod. Ubytovací Sociální

29 Zahraniční stáže Každý rok na FPE cca 150 míst na výjezd Podpora vedení FPE uznávání předmětů, plánování!!! Možnosti stipendií: ERASMUS měsíční pobyt v zemích EU. Nutnost kontaktovat garanta na katedře, musí být smlouva mezi ZČU a příslušnou univerzitou. FREE MOVERS měsíční pobyt. Není garant, individuální domluva studenta se zahraniční univerzitou. Prostředky 10 tis./měs. STIPENDIUM DĚKANKY na dorovnání nákladů OSTATNÍ student si sám vyhledá

30 Podpora výzkumu SVOČ studentská vědecká a odborná práce. Duben 2013 celofakultní soutěžní přehlídka. Individuální podání prostřednictvím katedry (katedrální kolo). BAPE grantová soutěž pro studenty bakalářských studijních oborů SGS grantová soutěž pro studenty magisterského a doktorského studia Odborná práce na katedrách stipendia pro pomocné síly