Využití marketingu v místním cestovním ruchu na příkladu Vranovské pláže s.r.o. Camping Vranovská pláž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití marketingu v místním cestovním ruchu na příkladu Vranovské pláže s.r.o. Camping Vranovská pláž"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití marketingu v místním cestovním ruchu na příkladu Vranovské pláže s.r.o. Camping Vranovská pláž BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Tomáš KARÁSEK Ing. Martin PŘIBYL, Ph.D. Znojmo, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Využití marketingu v místním cestovním ruchu na příkladu Vranovské pláže s.r.o. Camping Vranovská pláž vypracoval samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a uvedl v seznamu použité literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne vlastnoruční podpis autora Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce, panu Ing. Martinu Přibylovi, Ph.D., za pomoc, cenné rady a připomínky, odborné vedení a konzultace, kterými přispěl k vypracování bakalářské práce. Mé poděkování patří dále řediteli společnosti Vranovské pláže s.r.o. panu Pavlu Svobodovi za jeho ochotu a vstřícnost při poskytování informací potřebných pro vypracování praktické části.

3

4

5 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá využitím marketingu v místním cestovním ruchu na autorově zvolené společnosti Vranovská pláž s.r.o. Camping Vranovská pláž. Práce pojednává o problematice marketingu a cestovního ruchu, především pak analýzou marketingového mixu. V první části práce je shrnuta literární rešerše. Hlavní část se potom zaměřuje na rozbor jednotlivých nástrojů marketingového mixu společnosti. Analyzované marketingové nástroje společně s marketingovým průzkumem a autorovým působením v dané destinaci jsou důležitými faktory, prostřednictvím kterých autor navrhuje modifikaci marketingového mixu společnosti Vranovská pláž s.r.o. Získané informace z těchto zdrojů taktéž poslouží k naplnění cíle práce, kterým je analyzovat a zpracovat doporučení pro tuto společnost s intencí zvýšení návštěvnosti kempu. Důležité je také vyčíslení nákladů na navrhované služby a segmentace zákazníků. Klíčová slova: marketing, rozšířený marketingový mix, cestovní ruch, marketingový průzkum, SWOT analýza. Abstract The bachelor thesis deals with application of marketing tools to the local tourist industry on the example of a specific company Vranovská pláž s.r.o. Camping Vranovská pláž. The thesis deals with the marketing and travel industry issues, and, above all, with marketing mix analysis. In the first part the literary research is presented. The main part focuses on analysis of individual marketing mix tools of the company. The analysed marketing tools together with marketing survey and the author s own activity in the selected destination are important factors used for the modification of the company s marketing mix. The information received from these sources will also serve to the main objective of the thesis, which is to analyse and work out the recommendation for this company aiming at higher number of camp s visitors. Next important thing is cost calculation of the proposed services and customer segmentation. Key words: marketing, extended marketing mix, travel industry, marketing survey, SWOT analysis.

6 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST MARKETING ANALÝZA MARKETINGOVÉHO PROSTŘEDÍ SWOT analýza Segmentace trhu MARKETINGOVÝ PRŮZKUM Dotazování ROZŠÍŘENÝ MARKETINGOVÝ MIX 8P Produkt Cena Místo Propagace Lidé Partnerství Balíčky Programování CESTOVNÍ RUCH Marketing v cestovním ruchu aplikovaný na službách Destinace PRAKTICKÁ ČÁST CAMPING VRANOVSKÁ PLÁŽ SWOT analýza Campingu Vranovská pláž Konkurence Marketingový mix Campingu Vranovská pláž roku Produkt Cena Místo Propagace... 46

7 Lidé Partnerství Balíčky Programování MARKETINGOVÝ PRŮZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ KEMPU PRO ROK Výběr cílového segmentu NÁVRH MODIFIKACE MARKETINGOVÉHO MIXU CAMPINGU VRANOVSKÁ PLÁŽ Návrh produktu Segment rodiny s dětmi Aquapaddler Segment lidé let AquaSkipper Návrh distribuce Návrh propagace Soutěž o nejkrásnější fotografii z prázdnin/dovolené Portál kudy z nudy.cz Návrh lidí KALKULACE NAVRHOVANÝCH ZMĚN Produkt pro segment rodiny s dětmi Aguapaddler Produkt pro segment lidé let AquaSkipper Soutěž o nejkrásnější fotografii z prázdnin/dovolené Vzdělávání zaměstnanců firmou MARLIN s.r.o ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY... 76

8 1 Úvod Téma bakalářské práce se zaměřuje na Využití marketingu v místním cestovním ruchu na příkladu společnosti Vranovská pláž s.r.o. Camping Vranovská pláž a bylo zvoleno na základě známosti této destinace. V současné době je cestovní ruch velice se rozvíjející oblastí, obsahující nesmírně velký počet zákazníků, kteří však mají k dispozici široký sortiment nabízených služeb. Proto je nutné v rámci konkurenceschopnosti tyto služby inovovat, dát na vědomí zákazníkovi, popřípadě je modifikovat a kompletovat. K tomu nám slouží právě marketing, pomocí jehož nástrojů můžeme tyto procesy realizovat, nabídnout a ukázat je zákazníkovi. Dát jim tak najevo, že právě naše služba je pro ně výhodná, nabízející více než ostatní firmy. Zákazník či zájemce by si na základě této skutečnosti měl přímo či nepřímo uvědomit tyto výhody a upřednostnit právě naši firmu, jež tyto výhody nabízí. Marketing v oblasti cestovního ruchu je tedy velice důležitou činností, jejímž prostřednictvím firma nabízí svůj produkt zákazníkům. Společnosti orientující se na cestovní ruch by si měly tuto spojitost mezi marketingem a cestovním ruchem uvědomovat a zaměřit se na ni, v zásadě však nemůžeme říci, že marketing v cestovním ruchu je léčebnou metodou, jejímž prostřednictvím firma dosáhne většího zisku či jiných firemních cílů. Můžeme však říci, že pomocí nástrojů marketingu a modifikací marketingového mixu může firma jednoznačně k těmto cílům přispět. Důležitost v marketingu a cestovním ruchu hraje i marketingový průzkum, který může, pokud je realizován správně, prozradit různé informace, týkající se zákazníků i trhu. Získané informace poté mohou přispět k marketingovým cílům společnosti. Tyto a podobné průzkumy věnující se cestovnímu ruchu můžeme nalézt v databázi průzkumů a analýz agentury CzechTourism, dostupné na internetové adrese V dnešní době se do popředí cestovního ruchu dostávají i domácí kempy, které jsou se svými službami srovnatelné s leckterými zahraničními destinacemi. I společnost Camping Vranovská pláž si tento fakt uvědomuje a snaží se prostřednictvím kvalitních služeb nalákat nové zákazníky. Ke splnění tohoto cíle je však zapotřebí efektivně vytvořit marketingový mix, který společnost svým zákazníkům nabídne. 8

9 2 Cíl práce a metodika Cílem bakalářské práce je analyzovat a zpracovat doporučení pro uplatnění marketingu společnosti Vranovská pláž s.r.o. Camping Vranovská pláž, pro zvýšení návštěvnosti. Nezbytnou součástí pro naplnění tohoto cíle je nutnost splnění parciálních cílů, které se skládají z těchto komponentů: Seznámení se s kempem a jeho chodem. Sestavení SWOT analýzy marketingového prostředí. Tvorba marketingového průzkumu včetně segmentace. Modifikace marketingového mixu. Doporučení navrhovaných změn včetně vyčíslení nákladů na navrhované transformace, s cílem zvýšení návštěvnosti kempu. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. První, teoretická část obsahuje základní vysvětlení pojmů, které jsou nezbytné k pochopení řešené problematiky v praktické části. Také jsou zde obsaženy údaje o marketingu, jako je například marketingový mix, marketingové prostředí, či marketingový průzkum a základní údaje potřebné k pochopení cestovního ruchu. Následuje praktická část, kde jsou zprvu obsaženy základní informace ohledně Campingu Vranovská pláž. Je zde uvedena i činnost konkurence, která působí na naše zákazníky negativně. Důležitá je i SWOT analýza, jež nám pomáhá při rozhodování ohledně zvýšení návštěvnosti, též nám prozradí silné a slabé stránky, popřípadě hrozby i příležitosti, z kterých může společnost těžit a dále je rozvíjet nebo je naopak odvracet či predikovat. Nezbytná je analýza současných marketingových aktivit, propagačních materiálů a dostupných interních dokladů firmy, které pomohou analyzovat současný marketingový mix společnosti orientující se na služby, a též poslouží k jeho modifikaci. K analýze současného stavu také pomůže marketingový průzkum. Průzkum se zaměřuje na hodnocení spokojenosti zákazníků kempu Vranovská pláž, který byl proveden formou ústního a písemného dotazování prostřednictvím rozhovoru a aplikací dotazníků. Dotazníky byly vytvořeny v elektronické a tištěné podobě, přičemž obě podoby byly sjednoceny a následně vyhodnoceny jako celek. Za cílovou skupinu si autor zvolil dva nejvýznamnější segmenty, které jsou tvořeny nejpočetnějšími zákazníky 9

10 v kempu. Jedná se o segment lidí let a segment rodičů s dětmi, které jsou v praktické části detailněji rozebrány. Získaná data z marketingového průzkumu byly následně analyzovány a tříděny. Obdržené informace z průzkumu dále poslouží na základě syntézy k modifikaci rozšířeného marketingového mixu. Závěr praktické části obsahuje doporučení včetně návrhů a změn a jednotlivých kalkulací, které si kladou za cíl zvýšit návštěvnost kempu Vranovská pláž. 10

11 3 Teoretická část Teoretická část obsahuje odbornou literaturu, pomocí které autor vysvětluje pojmy obsažené v praktické části. 3.1 Marketing Existuje mnoho autorů vysvětlujících pojem marketing, již nahlížejí na dané slovo pod různými úhly. Nicméně žádnému autorovi se nepodařilo vysvětlit pojem marketing jedním, či dvěma slovy, v ryze praktickém případu je to zcela nemožné. V zásadě můžeme říci, že marketing spočívá ve vhodném poměru položek marketingového mixu, čili produktu, ceně, distribuci a propagaci. Pokud si však přeložíme z anglického jazyka slovo market, dostaneme v nejběžnějším překladu trh, či obchod. Marketing je do jisté míry spojen právě s těmito slovy. Jedná se tedy o proces, ve kterém se vyskytují na trhu nabízející subjekty, snaží se naservírovat ideální nabídku kupujícímu a ovlivnit jej ke koupi, k uzavření obchodu. Prodávající přitom používá různých marketingových nástrojů, či postupů. Marketing je tedy velice důležitá disciplína, pomocí které se firmy snaží uspět jak na domácím, tak i světovém trhu. Podle Foreta lze marketing ve stručnosti chápat jako souhrn nástrojů a postupů, s jejichž pomocí se snažíme zvýšit pravděpodobnost uspět na trhu, dosáhnout na něm svých cílů. Dle něj je pak podstatou marketingu coby komunikace se zákazníkem schopnost učinit z nabídky a spotřeby produktu odpovídajícího zákazníkovým potřebám mimořádný, nezapomenutelný zážitek hodnotu. 1 Tato podstata se dle Foreta ubírá cestou kvalitní nabídky produktu. V případě, že zákazník dostane výjimečný produkt, který je navíc spojen s nezapomenutelným zážitkem, zapamatuje si jej včetně naší firmy a je zde cesta k tomu, aby se stal zákazníkem opakujícím. Tento zákazník se posléze může stát i součástí tzv. Paretova pravidla 80:20. Dle Kotlera pravidlo říká, že 20 % nejlepších zákazníků vytváří až 80 % zisků společnosti. 2 1 FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. 3. aktualiz. vyd. Brno: Edika, s. ISBN , str KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str

12 Oficiální definice marketingu, dle Americké marketingové asociace (AMA), která byla schválená v říjnu roku 2007, zní: Marketing je aktivita, soubor institucí a procesů pro tvoření komunikace, dodávání a výměny nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnosti jako celku. 3 Kotler ve své publikaci Moderní marketing vysvětluje, že marketing není pouze o reklamě a prodeji. Lidé dle něj jsou přesyceni dnešního světa masivní reklamy jak v televizi, rozhlasovém vysílání, internetu či každodenních novinových inzerátech. Totéž se dá říci i o marketingových kampaních orientovaných na podporu prodeje. Kotler tímto dává na vědomí, že reklama i prodej jsou významné, ale představují jen dvě marketingové funkce, a proto je důležité se věnovat i ostatním funkcím marketingu. V dnešní době podle něho nelze chápat marketing jako schopnost přesvědčit a prodat. Je nutné tuto skutečnost chápat v novém významu uspokojování potřeb zákazníka Analýza marketingového prostředí Marketingové prostředí lze charakterizovat podle Kotlera jako činitele a síly vně marketingu, které ovlivňují schopnost marketing managementu vyvinout a udržovat úspěšné vztahy s cílovými zákazníky. 5 Marketingové prostředí je prostředí, jehož faktory (vlivy) ovlivňují společnost. Tyto vlivy mohou na firmu působit jak z jejího nitra, tak i ze širokého okolí. Některé vlivy může podnik ovlivnit (vnitropodniková sféra) a s některými podnik nezmůže vůbec nic, málokdy jim může předejít (vněpodniková sféra). Tyto vlivy mohou v budoucnosti vážně narušit chod firmy, v nejhorším případě ji i zlikvidovat. K nevýhodě marketingového prostředí také patří jeho nestabilita a proměnnost. Firma by tedy měla o těchto vlivech vědět a v případě problémů je adekvátně řešit. 3 Definition of Marketing American Marketing Association [online] [cit ] <Dostupné z: 4 KOTLER, Philip et al. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str KOTLER, Philip et al. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str

13 Marketingové prostředí se dle Foreta obecně rozděluje do dvou oblastí: Mikroprostředí (vnitřní) známé také jako S/W ovládající podnik z vnitřku. Makroprostředí (vnější) známé jako O/T ovládající podnik z vnějšku. 6 Na schématu č. 1 můžete vidět systém marketingového prostředí firmy. Ve středu kruhu se nachází firma, v této části uvnitř kruhu se nacházejí i mikroekonomické faktory působící a ovlivňující podnik (zákazníci, veřejnost, konkurenti, dodavatelé, prostředníci). Kdežto elipsy mimo kruh (demografie, ekonomika, legislativa, příroda, inovace, kultura) jsou veličiny makroekonomických faktorů podniku, které nelze nijak ovládat. Schéma č. 1 Marketingové prostředí firmy Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z KOZEL Roman a kolektiv, Moderní marketingový průzkum, str SWOT analýza SWOT analýza, neboli analýza silných a slabých stránek, která je součástí marketingového plánování, má za úlohu posoudit úrovně a kvality vnitřního S/W a vnějšího O/T prostředí. SWOT analýza jako jediná se zabývá komplexem prostředí vnitřního a vnějšího. 6 FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. 3. aktualiz. vyd. Brno: Edika, s. ISBN , str

14 Označení SWOT vychází ze začátečních písmen anglických slov: Strenghts silné stránky. Weaknesses slabé stránky. Opportunities příležitosti. Threats hrozby. 7 Server ipodnikatel píše, že SWOT analýza je metoda, pomocí níž lze velmi přehledně identifikovat silné a slabé stránky podniku (interní záležitosti podniku) ve vztahu k příležitostem a hrozbám, jejichž původcem je vnější prostředí. 8 Dle Dědiny je SWOT analýza komplexní metoda kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek fungování firmy (popřípadě problémů, řešení, projektů atd.) a její současné pozice. Je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje postupy technik strategické analýzy. 9 Sedláčková ve své publikaci píše, že cílem SWOT analýzy není zpracování možných příležitostí, hrozeb a silných a slabých stránek, ale obzvláště je to idea hluboce strukturované analýzy, která poskytuje užitečné poznatky. Jestliže má SWOT analýza plnit v procesu tvoření strategie určitou roli, musí se její aplikace orientovat k identifikaci, nalezení a zhodnocení vlivů, k predikci vývojových trendů faktorů vnějšího okolí a vnitřní situace podniku a jejich vzájemných spojitostí. 10 Autoři zabývající se touto problematikou nejčastěji znázorňují SWOT analýzu pomocí čtyř kvadrantů. V levé polovině jsou obsaženy faktory, které mají pozitivní dopad na firmu a v pravé části jsou naopak negativní faktory, na které by se firma měla zaměřit. V dolní části je potom makroprostředí a v horní části mikroprostředí podniku. Důležitou stránkou je také 7 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str SWOT analýza pro podnikatele příklad ipodnikatel.cz [online]. 26 Říjen 2011 [cit ] <Dostupné z: 9 DĚDINA, Jiří; CEJTHAMR, Václav. Management a organizační chování: Manažerské chování a zvyšování efektivity, řízení jednotlivců a skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení organizací. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str SEDLÁČKOVÁ, Helena; BUCHTA, Karel. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str

15 určení vzájemných vztahů mezi jednotlivými kvadranty. Názornou ukázku můžete vidět na schématu č. 2. Schéma č. 2 SWOT analýza Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z JAKUBÍKOVÁ Dagmar, Strategický marketing, str. 103 Blažková píše, že v praxi občas dochází k problémům zařazení jednotlivých faktorů do správných kvadrantů. Velmi často se zaměňují jednotlivé kategorie, příkladem je zaměnění příležitosti, která je uvedená pod silnými stránkami či opačně. Musíme si uvědomit, že silné a slabé stránky jsou faktory interní, které se týkají firmy. Na rozdíl od příležitostí a hrozeb, které jsou ryze externí faktory, týkající se okolí firmy, jež firma přímo ovlivnit nemůže, ale může je buď využít (příležitosti) nebo jim čelit (hrozby) BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str

16 3.2.2 Segmentace trhu Dle Křížka segmentace trhu znamená rozdělení celkového potencionálního trhu do menších či větších skupin podle společných charakteristik. Tyto skupiny nazýváme tržními segmenty nebo cílovými skupinami. 12 Na trhu se vyskytuje nesmírně velký počet zákazníků, kteří vystupují na trzích za účelem uspokojení svých potřeb. Lidé mají různé potřeby, přání, a proto je nutné trh segmentovat, čili roztřiďovat na menší skupiny, které se mohou dále větvit. Příkladem může být prodej plavek. Na první pohled je zřejmé, že plavky budou absolutně jiné pro ženy a pro muže. Tato segmentace zdaleka nestačí, poněvadž jiný styl plavek budou nosit děti, dospělí, teenageři či senioři, a to jak v segmentu mužů, tak i v segmentu žen. Nyní již máme několik segmentů. Jako většina produktů, tak i plavky jsou v různé cenové kategorii, kvalitě, stylu atd., které jsou zacíleny na určitou skupinu, opět nám dojde k navýšení počtu segmentových skupin. Musíme si také uvědomit tu skutečnost, že prodej plavek je většinou sezónní záležitost. Lidé si převážně kupují plavky v letních měsících, proto je zbytečné nabízet plavky v zimě, kdy je poptávka minimální, i zde hovoříme o segmentaci. Tento druh segmentace je založen v podstatě na podobném významu jako skutečnost prodeje plavek na Antarktidě oproti prodeji v tropických či subtropických zemích, jako je například Florida. Kotler potom vysvětluje, že segmentace sestává z rozdělení trhů s cílem zvýšení tržeb. Pomocí segmentace taktéž můžeme rozšířit trh. Segmentace, která je prováděna opakovatelně, trh třídí a je schopna jej uspokojit. V důsledku segmentace je jen malý prostor pro nové produkty, ty jsou ale nezbytné pro ty firmy, které chtějí svoji činnost rozvíjet. 13 Za zmínku stojí i tzv. marketingové niky. McNamara hovoří o marketingových nikách jako o systému řízení výrobku v malém a dobře definovaném segmentu na trhu KŘÍŽEK, Felix; NEUFUS, Josef. Moderní hotelový management. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str KOTLER, Philip; TRIAS DE BES, Fernando. Inovativní marketing: Jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN X., str MCNAMARA, Hannah. Niche marketing for coaches. London: Thorogood, p. ISBN , p

17 Jedná se tedy o miniaturní segmenty (výklenky), na které se firma může zaměřit. Většinou se na tyto segmenty orientují slabší firmy, poněvadž se jedná o velmi málo ziskový segment, ale je zde i možnost výroby takového produktu, který se dostane i na světovou úroveň. Foret rozděluje segmentaci trhu do následujících hledisek: Geografické rozdělení trhu na menší územní celky (obce, regiony, země apod.). Demografické zařazování zákazníků do skupin na základě věku, pohlaví, příjmové kategorie, vzdělání apod. Sociologické (psychografické) segmentace podle příslušnosti zákazníků do určitých společenských skupin (tříd), vyznačujících se určitým životním stylem. Behaviorální segmentace trhu na základě chování zákazníků např. podle míry používaných určitých výrobků, podle loajality vůči značce, místa a frekvence nákupu apod. 15 Segmentace je tedy velice důležitý prvek marketingu, na základě čehož marketéři volí strategii správného poměru marketingového mixu cílovým zákazníkům, a tím tak docilují plnění marketingových plánů, které si stanovili v daném segmentu (náskok oproti konkurenci, zvýšení tržeb, ovládnutí zvoleného segmentu atd.). 3.3 Marketingový průzkum Marketingový průzkum je nezbytný pro firmy, kteří chtějí dosáhnout efektivnějšího podnikání, navrhnout produkt či službu na míru zákazníka, či prozkoumat potenciální konkurenci. Lidé, provádějící tyto průzkumy, získávají data dle Srpové z primárního či sekundárního průzkumu. Primární průzkum se orientuje na získávání informací z terénu. Tazatel je v přímém kontaktu s dotazovaným (respondentem), zpravidla je tento průzkum náročnější jak z hlediska nákladů, tak i časově, výhoda naopak spočívá v aktuálnosti informací. Při sekundárním průzkumu realizátor může získat informace již z realizovaných průzkumů, které jsou veřejně přístupné, výhoda spočívá v menší časové náročnosti i nákladovosti. Nevýhodou však může být irelevantnost dat FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. 3. aktualiz. vyd. Brno: Edika, s. ISBN , str SRPOVÁ, Jitka; ŘEHOŘ, Václav et al. Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str

18 Primární marketingový průzkum prováděný v terénu můžeme členit dle Foreta do dvou kategorií: Kvantitativní průzkum zkoumá obsáhlejší počet respondentů, snaží se zachytit názory a chování lidí. Získané informace se zpracovávají a pomocí statistických propočtů zobecňují na celý základní vzorek. Kvalitativní průzkumy zaměřují se na danou problematiku hlouběji z hlediska poznání motivů chování lidí, odhalují povahu a souvislosti jejich názorů, preferencí a postojů, popřípadě se snaží zachytit jejich příčiny. 17 Kozel říká, že kvantitativní a kvalitativní průzkum se odlišuje povahou jevů, které analyzuje. Kvantitativní průzkum se orientuje na otázku Kolik?, kvalitativní průzkum naopak zkoumá otázku Proč?, Z jakého důvodu?. 18 Velmi často se však v praxi tyto dva typy průzkumů kombinují a vzájemně doplňují. Jak uvádí Foret, zprvu se použijí přístupy z kvalitativního průzkumu, které dopomohou zlepšit zadání či zlepšit formulaci kladených otázek na menší skupině dotazovaných. V dalším kroku se pak přistoupí na postupy kvantitativního přístupu, od nichž se dá očekávat reprezentativnost dosažených výsledků. 19 Schéma č. 3 Proces marketingového průzkumu Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z JAKUBÍKOVÁ Dagmar, Marketing v místním cestovním ruchu, str FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: Poznáváme svoje zákazníky. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN , str KOZEL, Roman et al. Moderní marketingový průzkum: Nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN X., str FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: Poznáváme svoje zákazníky. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN , str

19 Podstata schématu č. 3 spočívá v pěti okruzích, které se vzájemně doplňují. V prvním kroku musíme podrobněji vysvětlit daný problém, na který se má celý proces průzkumu vztahovat. V následném kroku musíme naplánovat např. rozpočet, druh průzkumu, časový harmonogram atd. Sběr informací je možno provádět různými metodami, jednou z nich může být metoda dotazování, kterou si vysvětlíme níže. Analýza údajů spočívá v roztřídění a členění jednotlivých dat. Poslední fází je potom vyhodnocení závěrů, k čemu jsme dospěli, a doporučení. Data dle Jakubíkové můžeme sbírat buď metodou dotazování, pozorování či experimentem, každá z těchto technik má své výhody i nevýhody. Jelikož se v praktické části této práce budeme zabývat technikou dotazování, v dalším úseku si rozebereme pouze tuto techniku Dotazování Dotazování včetně rozhovoru je dle Vysekalové nejčastější a nejvíce využívanou metodou, která je založena na výpovědi spotřebitelů, zákazníků, kupujících. 21 Podstatou dotazování je potom dle Reichela pokládání otázek, buďto ve formě mluvené prostřednictvím rozhovoru nebo v písemné formě prostřednictvím dotazníku. 22 Vaštíková říká, že techniky šetření dotazováním se provádí v zásadě třemi způsoby: Písemné dotazování (zasílání dotazníků poštou, em). Osobní dotazování (formou rozhovoru tazatele s respondenty). Telefonické dotazování. 23 Pod pojmem dotazník si můžeme představit uspořádaný systém otázek, který je buď v elektronické, či tištěné podobě. Dle Kutnohorské je dotazník v podstatě standardizovaným 20 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Psychologie reklamy: Nové trendy a poznatky. 3. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních průzkumů. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: Efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str

20 souborem otázek, jež jsou předem připraveny na určitém formuláři. 24 Trend Marketing dodává, že dotazníky delší než minut jsou pro účastníky únavné, respondent není schopen odlišit detaily ve výzkumu a výzkum buď vzdá, nebo odpovídá šablonovitě, bez rozmyslu. 25 Autor upřednostňuje metodu osobního dotazování a písemného dotazování (schránky s dotazníky, y, publikování odkazů s dotazníky na stránkách firem, sociálních sítí, chatu atd.). Z tohoto důvodu se nyní budeme zabývat těmito metodami dotazování. Dotazování prostřednictvím verbální komunikace má velikou výhodu v tom směru, že dochází k osobnímu kontaktu. Tato výhoda v případě potřeby spočívá v upřesnění otázek, reagování okamžitou zpětnou vazbou, či reakcí prostřednictvím neverbální komunikace (gesta, mimika, obrázky či různé náčrtky). Zde je i možnost ovlivnění potencionálního respondenta k vyplnění dotazníku. Navíc tazatel s dotazovaným může navázat dobré sociální vztahy, což může přinést nové příležitosti. U ústního dotazování je pozitivem pro tazatele možnost dotazovat se téměř kdekoliv. Marketingový průzkum metodou dotazování prostřednictvím internetu, i v materiální podobě je v současně době velice využívanou formou. Fenoménem dnešní doby je potom skutečnost internetových aplikací (Google Docs, vyplnto.cz atd.), které usnadňují lidem práci. Tazatelé si v podstatě vytvoří dotazník na internetu a v dalším kroku potom rozesílají odkazy lidem v databázi prostřednictvím ů, popřípadě přidáním odkazu na web, sociální síť či zasláním SMS zpráv s odkazem respondentům. Aplikace po skončení marketingového průzkumu může automaticky analyzovat a třídit data. 3.4 Rozšířený marketingový mix 8P Marketingový mix je soubor nástrojů (produkt, cena, místo, propagace), s jehož pomocí firmy sestavují zákazníkům svůj výrobek. Jednotlivé složky se mezi sebou různě kombinují (mixují) v určitém poměru s hlavním cílem koupě zákazníkem. Základní marketingový mix pro 24 KUTNOHORSKÁ, Jana. Průzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str ŠILEROVÁ, Lenka. Aby průzkum nedrhnul. Trend marketing: Praha: Economia, , roč. VI, č. 11, s. 31. ISSN

21 cestovní ruch však nestačí, proto je nutné tyto nástroje rozšířit o další čtyři nástroje (lidé, partnerství, balíčky, programování). V součtu tedy dostaneme rozšířený marketingový mix 8P, který je možno vidět na schématu č. 4. Základní marketingový mix je znázorněn ve vrchní části. Naopak spodní část se čtyřmi nástroji zobrazuje marketingový mix, který je nutný pro služby v cestovním ruchu. Souhrn všech těchto nástrojů potom nazýváme rozšířený marketingový mix 8P. Schéma č. 4 Rozšířený marketingový mix 8P Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z FORET Miroslav, Marketing místního rozvoje a cestovního ruchu, str Produkt Jakubíková za produkt považuje to, co lze na trhu nabízet k pozornosti, k získání, k používání nebo ke spotřebě, co má schopnost uspokojit přání či potřebu druhých lidí. Jakubíková dále konstatuje, že produktem může být výrobek, služba, značka, myšlenka, osoba, organizace, kulturní výtvor, libovolné místo (kontinent, stát, region, kraj, město obec, destinace cestovního ruchu) aj., ale i například plechovka se vzduchem z Alp nebo z Prahy JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: Jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str

22 Na schématu č. 5 můžete vidět tři úrovně produktu. Jádro produktu přináší zákazníkovi základní užitek, který od daného produktu očekává (př. mobilní telefon volání). Reálný produkt je potom užitkem, který zákazník od daného produktu požaduje, jedná se tedy o dostatečnou kvalitu, vzhled, značku, určitý design, kvalitní obal atd. (př. mobilní telefon barva, kvalita jednotlivých dílů, výdrž baterie, styl zpracování atd.). Rozšířený produkt představuje hodnotu pro zákazníka, která je spojena se službou produktu, tedy záruky, podpora produktu, dostupný servis, dodavatelské a úvěrové podmínky atd. (př. mobilní telefon dodatečné aktualizace, podpora operátora, rychlý servis, záruka atd.). Schéma č. 5 Komplexnost produktu Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z KOTLER Philip, Principles of marketing, p Cena Cena jako jediný prvek z marketingového mixu představuje výnosovou položku pro firmu. U většiny zákazníků je to i prvek s největší hodnotou, pokud tedy nebude cena koncipována v určitém rozmezí na zákazníka, může dojít k ovlivnění v důsledku ceny a přechodu k produktům konkurence. Ceny se převážně liší podle kvality výrobku. V zásadě kvalitnější výrobky či služby s dobrou značkou jsou cenově náročnější (př. firma Apple s fenomenálním iphonem). Oproti tomu ostatní firmy, které nemají dostatečnou kvalitu a nejsou tolik 22

23 v povědomí veřejnosti, musí s cenovou hladinou směřovat dolů (př. méně známá firma HUAWEI prodávající též chytré telefony). Pro firmu, která chystá dát na trh nový druh výrobku, je důležité, jakým způsobem bude ceny vytvářet. Ceny je možno tvořit dle Foreta několika způsoby: Cena založená na nákladech (celkové náklady výrobku + marže). Cena na základě poptávky (odezva spotřebitele na danou cenu). Cena na základě cen konkurence (orientace na bázi cen konkurence). Cena podle marketingových cílů firmy (podle toho, čeho chce firma na trhu dosáhnout, či co chce získat). Cena podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem (cena se opírá o znalost hodnoty, kterou zákazník připisuje produktu) Místo Místo je pevně spojeno s distribucí, proto se také někdy v marketingovém mixu nahrazuje slovem distribuce. Distribuce je proces cesty produktu od výrobce ke konečnému zákazníkovi, proto má v marketingovém mixu místo své velké uplatnění. Produkt musí být dostupný, aby si jej zákazník mohl koupit. K dostupnosti produktů se využívají tzv. distribuční cesty. Distribuční cesty máme v zásadě dvojího typu: Přímé (produkt se ubírá cestou přímo od výrobce k zákazníkovi). Nepřímé (produkt putuje od výrobce přes jednoho či více zprostředkovatelů k cílovému zákazníkovi) Propagace Firma pomocí propagace komunikuje se svými zákazníky a nabádá tak stávající či potencionální spotřebitele k nákupu její služby či produktu. Případně se snaží oslovit zákazníky, kteří nakupují u konkurence. Pokud se řekne slovo propagace, většina lidí si pod tímto pojmem představí reklamu. Reklama je důležitým prvkem propagace, ale není její 27 FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. 3. aktualiz. vyd. Brno: Edika, s. ISBN , str

24 jedinou formou. Pod propagaci spadá i mnoho dalších velice důležitých prvků (osobní prodej, podpora prodeje, public relations, sponzoring atd.). Celek těchto složek je nazýván jako komunikační mix. Karlíček je toho názoru, že komunikační mix obsahuje sedm nejvýznamnějších komunikačních disciplín: reklama; direct marketing; podpora prodeje; public relations; osobní prodej; event marketing a sponzoring; online komunikace. 28 Reklama V současné době je na trhu velké množství reklam (např. reklamy na internetu, v televizi, v rozhlasovém vysílání, venkovní reklama, reklama v tištěné podobě, billboardy atd.). V důsledku toho již lidé na reklamu neupírají dostatečnou pozornost, což jednoznačně není příznivé pro firmy. Na základě této skutečnosti se podniky snaží využívat nové trendy reklam (3D reklamy, nové reklamy prostřednictvím internetu, reklamy na netradičních místech atd.) s cílem upoutání zákazníkovy pozornosti. Trend marketing popsal tři základní fáze psychologického vystavení reklamy: První fáze vystavení lidé si řeknou Co to je?. Druhá fáze vystavení Co se tím myslí?. Třetí fáze vystavení To jsem již viděl, to znám KARLÍČEK, Miroslav; KRÁL, Petr. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str SVĚTLÍK, Jaroslav. Jednou je málo, a desetkrát už je moc. Trend marketing: Praha: Economia, , roč. VIII, č. 8, s ISSN

25 Direct marketing (přímý marketing) Přikrylová říká o direct marketingu, že představuje přímou komunikaci s pečlivě vybranými individuálními zákazníky s cílem získat okamžitou odezvu a vybudovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. 30 Karlíček rozděluje direct marketing dle formy sdělení do tří kategorií: Marketingová sdělení zasílaná poštou či kurýrní službou direct maily, katalogy a neadresná roznáška. Sdělení předávaná telefonicky telemarketing a mobilní marketing (reklama zobrazující se na mobilním telefonu). Sdělení využívající internet y, ové newslettery. 31 Podpora prodeje Smyslem podpory prodeje je dát zákazníkům k produktu něco navíc, nalákat je ke koupi produktu a naznačit jim, že je to právě ona firma, která nabízí něco navíc, co konkurence nemá, proto by si měli vybrat právě ji. Typickým příkladem jsou různé slevy, jeden produkt koupím, druhý mám zadarmo atd. K nejpoužívanějším prostředkům podpory prodeje dle Foreta patří: slevy a výprodeje, akce lákající na nižší, výhodnější cenu; vzorky produktu na vyzkoušení, ochutnání (sampling); kupony; prémie (nabízený produkt zdarma nebo za sníženou hodnotu); odměny za věrnost (v hotovosti nebo jiné formě); soutěže a výherní loterie (možnost vyhrát hotovost, zboží, či službu); veletrhy prezentace a výstavy; výhodná balení (př. 2+1 zdarma) PŘIKRYLOVÁ, Jana; JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str KARLÍČEK, Miroslav; KRÁL, Petr. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN , str

26 Public relations (veřejné vztahy) Svoboda píše o public relations, že jsou sociálně komunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím působí organizace na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. 33 Kotler dodává, že v současnosti mnoho firem využívá tzv. marketing public relations, jejichž cílem je pomáhat firmě v budování propagace produktu nebo firmy, či posilovat značku. Marketing public relations dle něj potom mohou ovlivnit veřejné mínění, včetně nižších nákladů, než které by bylo nutno obětovat na reklamu, a mnohdy jsou i spolehlivější. Podle Kotlera do hlavních nástrojů public relations patří publikace, události, zprávy, proslovy, aktivity v oblasti veřejných služeb a firemní média. 34 Osobní prodej Pod osobním prodejem můžeme chápat nabízení výrobků či služeb v přímém kontaktu s danou osobou. Tedy buď mezi čtyřma očima, nebo prostřednictvím malých skupin. Tato forma komunikace je velice nákladná, poněvadž musíme vyškolit své zaměstnance, kteří budou tuto činnost provádět, a navíc můžeme oslovit jen velice malý segment zákazníků. Též bychom si měli zákazníky prozkoumat a vytipovat si tak cílové zákazníky. Tím následně zamezíme zbytečným nákladům. Výhodou naopak je ústní komunikace a okamžitá zpětná vazba. Event marketing a sponzoring Dle Karlíčka Event marketing, někdy nazývaný také tzv. zážitkový marketing (experience marketing), označuje aktivity, kdy firma zprostředkovává své cílové skupině emociální zážitky s její značkou. Tyto prožitky mají primárně vzbudit pozitivní pocity a projevit se tak na oblíbenosti značky SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str KARLÍČEK, Miroslav; KRÁL, Petr. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str

27 Sponzoringem je potom označována jakákoli podpora (peněžní, naturální, hmotná i nehmotná). Jedná se například o investování do neziskových organizací, kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací sféry, či financování jiných akcí. Smyslem sponzoringu je spojení značky s danou akcí za účelem dobrého povědomí o značce (branding). Online komunikace Internet je svět různorodých možností, proto i online komunikace má zde své uplatnění. V současné době již málokterá firma nemá internetové stránky. V době, kdy nabídka převyšuje poptávku a je zde boj o každého zákazníka, kteří jsou stále náročnější, všímají si každého detailu, je samozřejmostí mít vlastní firemní webové stránky. Webové stránky nám slouží jak pro účely propagační, tak i informativní, respektive nákupní s možností okamžité odezvy zákazníků, navíc náklady jsou velice příznivé oproti ostatním disciplínám marketingového mixu. Ale online komunikace není jen o webových stránkách. Je zde řada dalších věcí, které usnadní práci firmě i zákazníkům. Jednodušší komunikace se zákazníky i s firmou prostřednictvím ů, evidence zákazníků, internetové aplikace (např. pro marketingový průzkum), přítomnost sociálních sítí v podnikání, možnosti elektronické platby atd Lidé Lidé patří mezi základní složky cestovního ruchu a jsou pevně spojeni s poskytováním dané služby. Zaměstnanci, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky, by měli znát produkt a destinaci, být korektní, tolerantní, chápaví, komunikativní, vzdělaní a měli by umět dobře vystupovat. Dle Jakubíkové většinu služeb poskytují lidé, zaujímající v cestovním ruchu různé postavení. Jedná se například o investory, manažery, vlastníky, zaměstnance, dodavatele výrobků i poskytovatele služeb, obchodní mezičlánky, ovlivňovatele, zaměstnance státních a veřejných institucí atd. Lidé podle ní jsou potom složkou, která přímo či nepřímo ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost zákazníka JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: Jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str

28 Úspěch dle Ryglové závisí na vhodném výběru lidí, jak ze strany zaměstnanců (zejména u zaměstnanců v 1. linii, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníkem), tak i ve smyslu řízení zákaznického mixu, tedy vhodného výběru zákazníků. Nevhodný zákazník může vyvolat konflikty s jinými skupinami, a tím odradit mnoho jiných našich klientů, protože klienti jsou při spotřebě často spolu, ovlivňují se a musí se sobě přizpůsobit (např. v letadle, restauraci apod.) Partnerství Pod partnerstvím je možno chápat spojení dvou či více subjektů s cílem redukce nákladů, zvýšení tržeb nebo z ostatních důvodů, vycházejících z plánů společnosti. Příkladem může být vzájemná spolupráce cestovních kanceláří s dopravními společnostmi, ubytovacími či stravovacími subjekty a ostatními dodavateli. Palatková ve své publikaci uvádí, že cílem partnerství je snížit náklady nebo zvýšit hodnotu produktu. Vznik partnerství je podmíněn skutečností, že žádný ze subjektů neumí všechno, a proto je výhodné silné stránky či schopnosti mezi sebou spojovat. Partnerství je (často) dlouhodobá činnost mezi různými subjekty (partnery). Partnerství může vzniknout na základě společných zájmů, záměrů a cílů, a to na základě dobrovolnosti, rovnosti a na základě pragmatického zhodnocení výhod pro všechny zúčastněné subjekty. Podle ní subjekty (partneři) jednají společně, tak, aby obě strany dosáhly svých plánů a cílů. Dále píše, že partnerství je založeno na vzájemné spolupráci, na kterou však musíme nahlížet ze širšího hlediska. Nejedná se pouze o partnerství, ale i kooperaci, součinnost a vzájemné vztahy. Výhodami partnerství je potom vzájemné poskytování či využívání zdrojů (finančních, materiálních, informačních či lidských). Partnerské subjekty by si měly mezi sebou rovnoměrně rozložit náklady (vstupy), kompetence, rizika, odpovědnost a rozdělení následného profitu Balíčky Smyslem balíčků v marketingovém mixu je seskupování jednotlivých služeb a vytvoření tak jejich komplexu s cílem výhodné nabídky pro zákazníka. Tento komplex služeb je pro 37 RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch: Soubor studijních materiálů. 3. rozš. vyd. Ostrava: Key, s. ISBN , str PALATKOVÁ, Monika. Marketingový management destinací. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str

29 zákazníka výhodnější a jednoduší, jelikož není tak finančně náročný a zákazník platí pouze jednu cenu. Příkladem mohou být zájezdy realizované cestovní kanceláři, kde je v jedné ceně doprava, ubytování, stravování, různé vstupné atd. Jakubíková je toho názoru, že Jádrem balíčků v destinaci cestovního ruchu při vícedenním pobytu bývá ubytování v hotelu nebo v jiném ubytovacím zařízení, ke kterému se mohou přidružovat další služby, jako jsou výlety, vstupy do atraktivit, cesty do destinace a zpět, přeprava v rámci destinace a speciální události. Balíčky pomáhají přilákat návštěvníky do destinace mimo sezonu Programování Ryglová píše, že programování je technikou těsně spjatou a spojenou s tvořením balíčků. Programování se skládá z postupů, úkolů, časových rozvrhů, mechanismů, činností a rutin, kterými je služba dávána zákazníkovi. Jedná se například o programy jednodenních výletů, programy společenských akcí či ostatní programy, které jsou spojeny se zájezdem v době jeho trvání. Tyto programy pak dle Ryglové mají zvýšit atraktivnost balíčků a docílit zvětšení spotřeby služeb Cestovní ruch Indrová ve své knize uvádí, že vysvětlení pojmu cestovní ruch je značně obtížné, protože se jedná o jev velice mnohobarevný a průřezový. Podle ní mnoho autorů ve svých definicích zdůrazňuje různé stránky tohoto komplikovaného jevu. Často v závislosti na tom, z hlediska které vědní disciplíny je cestovní ruch zkoumán a definován. 41 Indrová je toho názoru, že základní atributy jakékoli definice musí mít tyto hlavní rysy: Dočasnost změny místa stálého bydliště a dočasnost pobytu mimo něj. Nevýdělečný charakter cesty a pobytu (jsou obvykle realizovány ve volném čase). 39 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch: Soubor studijních materiálů. 3. rozš. vyd. Ostrava: Key, s. ISBN , str INDROVÁ, Jarmila et al. Cestovní ruch: (základy). 1 vyd. Praha: Oeconomica, s. ISBN , str

30 Vztahy mezi lidmi, jež cestovní ruch vyvolává. 42 Jakubíková označuje za cestovní ruch pohyb lidí mimo jejich vlastní území do míst, která se nacházejí mimo území jejich trvalého bydliště, za různými účely, kromě migrace a výkonu normální denní práce. Podle ní cestovní ruch představuje rozsáhlý trh, který vyžaduje uspokojení různorodých potřeb, a tím vzbuzuje pozornost podnikatelů, veřejné i státní správy, i velmi dynamicky se rozvíjející segment ekonomiky. 43 Světová turistická organizace (World Tourism Organization UNWTO) definuje cestovní ruch jako sociální, kulturní a ekonomický fenomén, jehož prostřednictvím dochází k pohybu osob do zemí mimo jejich trvalé bydliště, či jejich obvyklé prostředí, pro osobní, obchodní nebo profesní účely. 44 Cestovní ruch lze tedy jednoduše chápat jako přechodný pohyb osob do jiných oblastí domácích či zahraničních. V době přechodného pohybu lidé využívají služby k tomu určené. Veřejnost nejčastěji v letních měsících cestuje za relaxací či odpočinkem k moři, v zimních měsících naopak většina osob putuje za sněhem na hory. V posledních letech se cestovní ruch značně rozvinul, především v důsledku neustálého technologického pokroku. Lidé mohou cestovat takřka kamkoliv, což v minulosti bylo naprosto nepředstavitelné. I z hlediska ekonomiky státu je zde nutnost podpor a investic nezbytná, protože příjmy z cestovního ruchu tvoří velkou část státního rozpočtu. Navíc cestovní ruch zvyšuje životní úroveň obyvatelstva a nabízí nové příležitosti široké veřejnosti Marketing v cestovním ruchu aplikovaný na službách Pokud hovoříme o marketingu cestovního ruchu, je třeba si říci, že předmětem nabídky není výrobek. Hlavní roli hrají služby, které firmy nabízí svým zákazníkům za účelem dosažení zisku. Tyto služby jsou značně rozsáhlé a hierarchické. Lidé však mají různé požadavky, úkolem marketingu v cestovním ruchu je tedy služba či služby ušité přímo na míru zákazníka. 42 INDROVÁ, Jarmila et al. Cestovní ruch: (základy). 1 vyd. Praha: Oeconomica, s. ISBN , str JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str Understanding Tourism: Basic Glossary World Tourism Organization UNWTO [online] [cit ] <Dostupné z: 30

31 Kotler je toho názoru, že služba je jakákoliv činnost nehmotného charakteru, kterou jedna strana může nabídnout straně druhé. Je to proces, přesněji jednotka výkonu, zaměřená na dynamičnost zdrojů, například dovednosti nebo znalosti a pochopení hodnoty jako procesu spolupráce mezi poskytovateli a zákazníky. 45 Dle Jakubíkové je podstatou vlastností služeb: Nehmotnost službu nelze před její koupí vidět, ochutnat, cítit nebo slyšet (zájezd, který si zákazník zakoupí, nelze předem vyzkoušet). Neoddělitelnost od osoby poskytovatele interakce poskytovatele služeb se zákazníkem (ostatní lidé skupinového zájezdu mají vliv na celkové hodnocení). Proměnlivost (variabilita) kvalita poskytnuté služby závisí na tom, kým jsou služby poskytovány, kdy, kde a jak (jídlo uvařené stejným kuchařem pro stejného zákazníka se může pokaždé lišit). Pomíjivost službu nelze skladovat (dopravní společnosti musí mít kvůli poptávce ve špičkách početnější vybavení, než kdyby existovala stejná poptávka po celý den). Absence vlastnictví službu nelze vlastnit. 46 Zákazník si vybírá a realizuje svoje služby na základě svých potřeb. Potřebu lze podle Foreta chápat jako rozpor mezi stávající situací (momentálním stavem) a lidským očekáváním (stavem požadovaným). 47 Jednoduše si můžeme vysvětlit princip fungování lidských potřeb pomocí prostého schématu č. 6, který vytvořil Abraham Maslow. Jedná se o Maslowovu pyramidu lidských potřeb. Maslow v zásadě poukazuje na skutečnost všeobecného vlivu motivace na upřednostňování lidských potřeb, které jsou na nižších úrovních. V případě splnění potřeb na nižších úrovních dochází k uspokojování cílů na vyšších úrovních. 45 KOTLER, Philip et al. Marketing management. european ed. Harlow, England: Pearson / Prentice Hall, p. ISBN , p JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: Jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. 3. aktualiz. vyd. Brno: Edika, s. ISBN , str

32 Schéma č. 6 Maslowova pyramida lidských potřeb Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z KOTLER Philip, Moderní marketing, str Destinace Palatková trvá na názoru, že destinace je představována svazkem různých služeb koncentrovaných v určitém místě nebo oblasti. Ve své publikaci také uvádí, že destinace je chápána jako geografický prostor (stát, místo, region), který si klient (segment) vybírá jako svůj cíl cesty. 48 Dle Jakubíkové Lidé vnímají destinaci jako celek. Vnímají krajinu, prostředí, nabízené služby a jejich kvalitu, kulturní, sportovní a rekreační možnosti, bezpečnost, čistotu, vstřícnost místních obyvatel a jazykovou vybavenost lidí, se kterými se během pobytu setkávají. Návštěvník i turista přijíždějí do destinace jen tehdy, když jim má tato destinace co nabídnout PALATKOVÁ, Monika. Marketingový management destinací. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str

33 Na schématu č. 7 můžete vidět životní cyklus destinace. Na vertikální ose je uveden počet návštěvníků, horizontální strana pak znázorňuje časovou osu. Při příchodu na trh s novou destinací začínáme prvním cyklem, kde dochází k zavádění. Tato fáze může být též označována jako cyklus průzkumu, další etapou je zapojení, kde se snažíme přebrat od konkurence zákazníky a jejich počet tak navyšovat (cyklus růstu). V cyklu naplnění firma dosahuje největších zisků. Postupem času se trh začíná stabilizovat. Zde se firma musí rozhodnout, zda bude do destinace investovat a na základě toho lákat nové potencionální zákazníky, nebo se bude snažit udržet stagnaci a zaměří se na stávající klientelu. Pokles je považován za nejhorší cyklus, firma by měla zhodnotit svoji situaci a zvážit, zda se vyplatí do destinace investovat a přeměnit tak pokles v možný růst nebo tuto destinaci opustit. Schéma č. 7 Životní cyklus destinace model (TALC) Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z HOWIE Frank, Managing the Tourist Destination, p

34 4 Praktická část Ve druhé části bakalářské práce autor uvádí současný marketingový mix Campingu Vranovská pláž. Dále se autor zaměřuje na analýzu marketingového průzkumu. Praktická část rovněž obsahuje autorův návrh na modifikaci marketingového mixu, kalkulaci navrhovaných změn a doporučení pro reálné uplatnění marketingových taktik na Campingu Vranovská pláž. 4.1 Camping Vranovská pláž Camping Vranovská pláž se nachází na jihu Moravy nedaleko historického města Znojma, poblíž hranic s Rakouskou republikou. Camping nabízí širokou škálu poskytovaných služeb. Na své si přijdou jak rodiny s dětmi, tak i jednotlivci, kteří mohou využít služeb nejen v rekreačním areálu, kde se nachází hlavní pláž Vranovské přehrady. Oblast Vranovské přehrady je také nazývána Moravským Jadranem. Dominantou oblasti je přehradní nádrž, zadržující 130 mil. m 3 vody. Návštěvníkům tato oblast také nabízí velké množství kulturních památek, ke kterým se mohou dostat pomocí značených tras, vedoucích Národním parkem Podyjí, jenž zasahuje až na rakouské území. 50 Camping Vranovská pláž zahájil svoji činnost 2. června Za důležitou zmínku však stojí Vranovská přehrada, která je základním kamenem veškerých místních podnikatelských aktivit. Vznik této přehrady byl spojen s běžným vyléváním řeky Dyje a častými záplavami. V důsledku této skutečnosti byla ve 30. letech 20. století vybudována Vranovská přehrada, která vytvořila přehradní jezero. Tato obrovská vodní plocha se posléze stala vyhledávanou turistickou oblastí, zejména velká travnatá plocha, která se nacházela pár metrů nad Vranovským jezerem, se stala místem rekreace, ale i místem pro volnočasové aktivity lidí všech věkových kategorií. S postupem času lidé začali v této destinaci budovat objekty, sloužící jak pro soukromé, tak i obchodní účely. Vznikla zde první stanová osada napříč celým tehdejším kempem, která poskytovala návštěvníkům základní ubytování. Později se z této osady vybudovala chatová osada. I vyhlídkové plavby se staly žádanou a využívanou atrakcí. Zejména pak lanový převoz přes Švýcarskou zátoku, jenž byl jednou z mála možností, jak se dostat z tehdejšího kempu co nejkratší cestou na hráz. Tato cesta byla roku 1993 nahrazena cestou efektivnější, kdy došlo 50 Zdroj: Propagační materiály společnosti Vranovská pláž s.r.o. 34

35 k realizaci mostu. Most je také často nazýván lávkou, tato lávka převážně sloužila (i v současné době slouží) pro pěší turistiku a zároveň je považována společně s Vranovskou přehradou, která je i důležitou zásobárnou pitné vody, za významné objekty této destinace. V současnosti je Camping Vranovská pláž již známou a lidmi oblíbenou destinací. O tom svědčí i umístění tohoto kempu na 1. místě v anketě Kemp roku 2012 v rámci celé České i Slovenské republiky, kde lidé vybírali z více než 450 kempů. Podrobnější informace o této soutěži jsou přístupné na internetové adrese: ziskal-camp-plaz-790/. Rekreační areál Camping Vranovská pláž poskytuje svým zákazníkům služby z hlediska dovolené, zábavy, turistiky, teambuildingu i adrenalinu. Návštěvníci se mohou ubytovat v rozmanité škále ubytovacích zařízení. Kemp je rozdělen do dvou sektorů na klidnější a rušnější zónu. Uprostřed areálu se nachází bezbariérová budova, která slouží jako sociální zařízení. Kemp také umožňuje svým návštěvníkům možnost sportovního vyžití, pořádání soukromých a firemních akcí či pestré aktivity pro rodiny nebo školy a zájmové organizace. 51 Detailnější informace ohledně kempu jsou k dispozici na internetové adrese: SWOT analýza Campingu Vranovská pláž SWOT analýza Campingu Vranovská pláž byla sestavena na základě autorových zkušeností, souhrnu znalostí a poznatků získaných během autorova působení v tomto kempu. Do této sekce přispěl cennými radami a dlouhodobými zkušenostmi i ředitel společnosti Vranovská pláž s.r.o., pan Pavel Svoboda. Je potřeba si uvědomit jak silné, tak slabé stránky, příležitosti, či hrozby společnosti Vranovská pláž s.r.o., jen tak lze docílit efektivního zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují úspěšnost společnosti. Tyto faktory jsou znázorněny v tabulce č Zdroj: Propagační materiály společnosti Vranovská pláž s.r.o. 35

36 Tabulka č. 1 SWOT analýza Campingu Vranovské pláže Silné stránky Rozmanitost poskytovaných služeb (ubytování, zábava, rekreace, volnočasové a sportovní aktivity ) Kultivované prostředí v kempu Kulturní památky v oblasti Vranovské přehrady Atraktivní destinace Věrnost zákazníků Kulturně pestrý program Elektronická peněženka Bohatá nabídka služeb v blízkém okolí, mimo kemp Kulturně zábavné akce Nabídka firemních a soukromých akcí Bezbariérový přístup Kvalitně zpracované webové stránky Kemp roku 2012 Partnerství s Vinnými sklepy Lechovice Kemp leží v blízkosti hranic s Rakouskem Příležitosti Národní park Podyjí Čistota vody v nádrži Vranovské přehrady po celou dobu sezóny Možnost spolupráce s historickým městem Znojmo Zvyšování poptávky po cestovním ruchu Růst pěší turistiky a cykloturistiky Dotace z EU Zdroj: vlastní práce Slabé stránky Absence bankomatu v kempu Nedostatečná kapacita parkovacích míst, zejména při větší vytíženosti kempu Nedostatečná kapacita krátkodobého stání při ubytování hostů Absence slunečníků, lehátek (není možnost schovat se do stínu) Nemožnost příjezdu do kempu ze strany od hráze Nemožnost jakéhokoli vyžití, v případě špatného počasí, kromě gastronomie Absence lékaře v kempu Špatná dopravní infrastruktura vedoucí do kempu Možnost rybaření na pláži při současné rekreaci návštěvníků kempu Absence vodní záchranné služby Absence online objednávky (lze objednat pouze off-line telefonicky) Hrozby Konkurence, zejména pak Camp Bítov Vranovská přehrada Proměnnost návštěvnosti v důsledku špatného počasí Oprava koruny Vranovské hráze (uzavření hráze na 3 roky) Nemožnost provozování motorových vodních sportů 36

37 4.1.2 Konkurence Konkurence v odvětví cestovního ruchu je velice vysoká. V České republice se nachází velké množství kempů, které se snaží získat zákazníka na svou stranu. Je nutno podotknout, že konkurence se nachází hned vedle Campingu Vranovská pláž. Jedná se o rekreační zařízení Volareza, která nabízí svým zákazníkům komplex k rekreaci. Podobným typem konkurence je i Penzion a bungalovy M na druhé straně, vedle bílého mostu. Další konkurence je místo u Vranovské přehrady, kde se nachází řada restaurací, stánků s občerstvením či suvenýry, diskotéka a nástup na vyhlídkové plavby po Vranovské přehradě. V zásadě však návštěvníci chápou tyto konkurenty jako komplex celého areálu, ve kterém se nachází i Camping Vranovská pláž, navíc návštěvníci tento kemp pravděpodobně i tak navštíví. Tato skutečnost je dle autora výhodou oproti ostatním kempům, z hlediska větších možností nabídky pro zákazníka. Mezi nejvýznamnější konkurenty v okolí zejména patří tyto tři kempy: Camp Bítov Vranovská přehrada Největší konkurent Campingu Vranovská pláž je Camp Bítov, který obepíná jednu ze zátok Vranovské přehrady. Tento kemp je vzdálen od Campingu Vranovská pláž cca 15 km, kemp se v minulé sezóně umístil na 10. místě, v rámci ankety Kemp roku Mezi výhody Campu Bítov patří především aquapark se dvěma bazény a možnost vstupu do kempu se zvířaty, tyto možnosti Camping Vranovská pláž neumožňuje. Za další individuální výhodu lze považovat klidnější prostředí a také mírně nižší ceny. Naopak Camp Bítov zaostává za Campingem Vranovská pláž z hlediska rozmanitosti nabízených služeb a velikosti komplexu, jedná se např. o možnosti ubytování, sportovního vyžití, zábavy, vodních atrakcí, nočního života, gastronomie, kulturních akcí atd. Camping Vranovská pláž také těží z velmi dobré kvality vody v přehradě po celou dobu sezóny, sloužící ke koupání a k různým vodním aktivitám. Více informací ohledně Campu Bítov můžete nalézt na webové stránce: Autokemp Merkur Pasohlávky Autokemp Merkur se nachází na Jižní Moravě u vodní nádrže Nové Mlýny, přibližně 75 km od Campingu Vranovská pláž. Merkur se umístil na 8. místě v rámci ankety Kemp roku Navíc autokemp Merkur disponuje větším areálem k rekreaci než je v Campingu Vranovská pláž. Na základě těchto skutečností dává autokemp Merkur najevo, že je silným konkurentem 37

38 Campingu Vranovská pláž a jeho služby jsou jak cenově, tak i z hlediska kvality poměrně srovnatelné. Camping Vranovská pláž, má však výhodu v podobě modernějšího areálu, rozmanitosti nabízených služeb a možností mimo kempového vyžití. Detailnější informace ohledně kempu jsou k dispozici na internetové stránce: Autocamp Wilsonka na Dalešické přehradě Středisko se nachází přibližně 52 kilometrů od Campingu Vranovská pláž, avšak tento kemp se umístil až na 49. místě ankety Kemp roku Opět je třeba říci, že Camping Vranovská pláž nabízí svým návštěvníkům více služeb v rámci cestovního ruchu (ubytování, stravování, sportovní vyžití, kulturní akce ) a modernější areál. Negativem pro Camping Vranovská pláž je oproti Autocampu Wilsonka nemožnost provozování motorových vodních sportů, které jsou na Dalešické přehradě (kromě vodních skútrů) povoleny, a nižší ceny Autocampu Wilsonka. Více informací ohledně Autocampu Wilsonka je možno nalézt na internetových stránkách: Marketingový mix Campingu Vranovská pláž roku 2012 Marketingový mix byl sestaven na základě propagačních a interních materiálů společnosti. Analýza marketingového mixu byla také vytvořena na bázi spontánního rozhovoru s ředitelem společnosti Vranovská pláž s.r.o. V následujícím textu jsou detailněji rozebrány nástroje marketingového mixu, které jsou nezbytné pro fungování společnosti. Produkt Camping Vranovská pláž nabízí zákazníkům tyto služby: 1. Ubytování Chatová osada (chaty č. 1 č. 7, chaty č. 8 č. 31) Chatová osada se nachází v Campingu Vranovská pláž, je zde k dispozici 10 dvoulůžkových a 21 čtyřlůžkových chat, celkem pro 104 osob. V této chatové osadě jsou kuchyňky s možností vlastního vaření. Kuchyňky jsou vybaveny nádobím, sklenicemi, talířky, příbory atd., plynovými sporáky, zásuvkou na 220 V. V chatové osadě jsou rozmístěna venkovní veřejná ohniště s posezením. WC, sprchy jsou v areálu kempu společné, vzdálené cca 100 m. Parkování vozidel je potom v blízkosti této chatové osady. 38

39 Chatová osada U Tobogánu Chaty jsou nedaleko od hlavní Vranovské pláže, doslova s výhledem na tobogán. Odtud i jméno chatové osady od pláže vzdálené cca 50 m, stejně tak od vodní atrakce tobogánu. K dispozici je celkem 14 chat 2lůžkové a 4lůžkové. Parkování automobilů je za poplatek v blízkosti chatové osady. Chaty jsou vybaveny zásuvkou na 220 V, osvětlením, lůžky, lůžkovinami, skříněmi, stolky, židlemi, ledničkami. WC a sprchy jsou společné v areálu. Chatová osada Sobotín Chatová osada Sobotín se nachází přímo v kempu. Jen pár metrů od této osady je osada U Tobogánu. Chaty jsou čtyřlůžkové. Vybavení: zásuvka 220 V, osvětlení, lůžka, lůžkoviny, skříň na šaty, stolek, židle, lednička. WC a sprchy jsou společné v areálu. Penzion Na Stráni Penzion se nachází vně areálu Campingu Vranovská pláž, ale je součástí nabídky ubytování kempu. Vranovská pláž se od penzionu nachází cca 50m. Penzion nabízí 24 lůžek (12 dvoulůžkových apartmánů s možností přistýlky), plně vybavený kuchyňský kout s lednicí a mikrovlnou troubou, TV/SAT, vlastní sociální zařízení, prostornou terasu s výhledem na jezero a parkoviště přímo u objektu. Ubytovna U Převozu Ubytovna U Převozu se nachází cca 200 metrů od kempu a nabízí 10 dvoulůžkových a 4 čtyřlůžkové pokoje celkem pro 36 osob. Pokoj je vybaven stolem, židlí, skříní, umyvadlem se studenou vodou. Na pokojích není zásuvka na 220 V a není zde možnost vlastního vaření. Zásuvky na 220 V jsou na prosklené společné verandě. Pokoje jsou situovány uprostřed budovy, každý pokoj je samostatný. Na prosklené verandě je společné WC, sprchy jsou vzdálené cca 30 m. Ubytovna U Převozu je v těsné blízkosti přehradního jezera s výhledem na lávku. Mobilheimy (Bungalovy) Tuto možnost ubytování mají zákazníci nově k dispozici od roku Objekty nabízí ubytovaným standardně vybavené 2 nebo 3 oddělené pokoje s možností přistýlky. Bungalovy zahrnují TV, klimatizaci, vlastní sociální zařízení, krytou terasu o rozměru 8 x 3 m a parkoviště u objektu. 39

40 Karavanová místa Návštěvníci mohou do kempu taktéž přijet s karavany včetně automobilu, kde mohou využít 80 karavanových míst s možností elektrické přípojky. Parkování osobních vozidel je na určených místech a v některých částech kempu přímo u karavanů. Stanová místa Příznivcům stanování Camping Vranovská pláž nabízí 400 stanových míst, opět s možností elektrické přípojky a možností parkování na předem vyhrazených místech. Pro zákazníky, kteří využijí stanová či karavanová místa, i pro ostatní návštěvníky kempu je zřízena bezbariérová budova se sprchami (teplá voda za poplatek), kuchyňkami a WC. V kuchyňkách (bez nádobí) jsou elektrické 2plotýnkové vařiče, mikrovlnná trouba, varná konvice, dřezy na mytí nádobí a výlevka na bio odpad. Budova taktéž obsahuje babyroom. Automatickou pračku a sušičku (za poplatek) a výlevku pro WC. Firma SWN Moravia s.r.o. vlastnící penziony Gaudeo***, přičemž jejím partnerem je Vranovská Pláž s.r.o., nabízí návštěvníkům také možnost ubytování v těchto penzionech, které poskytují 88 lůžek (12 čtyřlůžkových a 20 dvoulůžkových apartmánů), prostorné a moderní apartmány včetně 4 bezbariérových pokojů. Všechny pokoje potom disponují plně vybaveným kuchyňským koutem s lednicí a mikrovlnou troubou, TV/SAT a internetem, vlastním sociálním zařízením, prostornou terasou s výhledem na přehradu, úschovnou kol a parkovištěm přímo za penziony. Pro ubytované nabízí kemp zdarma tyto služby: Vstup na pláž. Letní kino, animační programy, (společnost Vranovská pláž s.r.o. si vyhrazuje právo, že v případě špatného počasí nebo poruchy zařízení budou tyto služby mimo provoz). Volejbalová a nohejbalová hřiště, stoly pro stolní tenis, pískoviště, prolézačky pro děti, velká veřejná ohniště atd. 2. Stravování Gaudeo restaurant s.r.o. Celková kapacita restaurace je 100 míst, z toho 30 míst na terase v rámci moderního stylu. Restaurace nabízí kvalitní a nápaditou gastronomii v srdci přírody, širokou nabídku vín od 40

41 předních jihomoravských vinařů a disponuje bezbariérovým přístupem. Restaurace Gaudeo také nabízí možnost objednání stravy, kde si lidé mohou objednat celodenní stravu ve formě snídaně, oběda a večeře. Prodejna potravin, smíšeného zboží a prodejní automaty Tyto služby jsou poskytovány zákazníkům prostřednictvím externích firem na základě partnerských vztahů se společností Vranovská pláž s.r.o. 3. Zábavné a sportovní atrakce Koupání v kempu. Tobogán jedná se o jednu z nejoblíbenějších letních atrakcí na Vranovské pláži pro malé i velké. Víceúčelová hřiště 5 víceúčelových hřišť, sloužící např. pro volejbal, nohejbal, tenis, pétanque, basketbal atd. Letní kino promítání probíhá v měsících červenec a srpen, začátek představení je vždy ve 21:30 hodin, 4 dny v týdnu. 4. Ostatní atrakce, které jsou nabízeny jinými firmami v rámci partnerství s kempem Vodní trampolína dvě velké trampolíny na vodní hladině. Vodní fotbal mokrá verze klasického fotbalu o rozměrech hřiště 10x20 metrů s nafukovacími mantinely. Vodní skluzavka skluzavka se nachází v blízkosti vodního fotbalu a tobogánu a ústí přímo na hladinu vodní nádrže. Aguazorbing tato atrakce je provozována přímo na vodní hladině Vranovské přehrady. Lanový park a půjčovna Vranov park se nachází v korunách stromů na hlavní pláži ve výšce 4 9 metrů nad zemí. Má dva okruhy se 17 překážkami a 4 lanovkami. Součástí lanového parku je i půjčovna Vranov, která nabízí široký sortiment sportovních potřeb, plavidel a mnoho dalšího. Dětský bungee jumping vhodný pro děti do váhy 70 kg. Atrakce pro rodiny s dětmi kemp těmto návštěvníkům nabízí: dětský koutek, dětský svět, animační programy, loutkové divadlo, dětské hřiště, pirátskou loď. Potápění. 41

42 Turistický vláček jedoucí od lávky přes hráz přímo k zámku Vranov nad Dyjí a zpět Lodní doprava (vyhlídkové plavby). Paintball, ping pong, tenis, squash, lukostřelba, slaňování z mostu, Keanova houpačka z mostu, škola windsurfingu. V areálu Volareza masáže, squash, vířivka, sauna, tenisové kurty, minigolf a jiné. 5. Kulturní akce pořádané společně s partnery Kromě již zmíněných kulturních akcí (animační programy pro děti, loutkové divadlo či letní kino) nabídl kemp svým zákazníkům v sezoně 2012 mnoho akcí, za zmínku jistě stojí: Galavečer sektu výlov sektů ze dna Vranovské přehrady, vydražená částka ze vstupného potom putuje na nadaci Centrum Paraple. Miss Pláž každoroční soutěž o královnu krásy Vranovské pláže. Vranovské léto jedná se o seriál mezinárodních sportovních turnajů (nohejbal, volejbal) na pláži Vranovské přehrady. Kompletní seznam akcí roku 2012 je možno nalézt na internetovém odkazu: 6. Ostatní služby Camping Vranovská pláž dále nabízí tyto služby: Vstupné na pláž denní vstupné pro neubytované. Celosezonní umístění Jedná se o možnost umístění automobilu + stanu do 5 lůžek nebo karavanu či maringotky. Wi-Fi internet 70% pokrytí kempu. Služba CashBack výběr hotovosti při platbě kartou. Elektronická peněženka jedná se o hodinky s možností dobití kreditu, sloužící k placení např. sprch, pračky a jiných služeb. Parkoviště mimo kemp. Centrální táborová ohniště. Společenská místnost. Úschova kol. 42

43 Bezbariérový přístup. Cena Cena je jedinou složkou marketingového mixu, která přináší společnosti zisk. Všechny uvedené ceny v tomto nástroji marketingového mixu jsou včetně DPH. Camping Vranovská pláž měla v roce 2012 tyto ceny za služby: 1. Ubytování Veškerá kalkulace ohledně ubytování je obsažená v přílohách bakalářské práce. Jedná se o přílohy č Ubytovaní i neubytovaní lidé mohou využít zálohovou vstupenku, která slouží pro návštěvu obchodu, platnost 60 min., vstupné bude vráceno při dodržení časového limitu, vstupenku nutno vrátit na místě prodeje, viz příloha č. 13. Ceníky pro školy jsou platné na měsíce duben, květen, červen, září, říjen a jsou vztahovány na osobu/noc, vyjma stravy, která je na celý den. Rozdíl mezi školními výlety a školami v přírodě je potom ve věcech znázorněných v příloze č. 14. Doplňující informace pro ceníky ubytovacích jednotek, vyjma ceníků pro školy, lze potom vyčíst z přílohy č. 15. Při nástupu na ubytování je nutno zaplatit tyto poplatky: Rekreační poplatek 12 Kč osoba/noc od 18 do 70 let (školní výlety neplatí), při pobytu kratším než 2 noci (3 dny) bude účtován příplatek 20 %. Poplatek z ubytovací kapacity 2 Kč osoba/noc. Parkovné. Cena za ubytování v partnerském penzionu Gaudeo*** není v práci obsažena, jelikož příjem z této jednotky nejde na účet společnosti Vranovská pláž s.r.o. Údaje o cenách je však možno nalézt na webových stránkách 2. Stravování Kemp poskytuje návštěvníkům možnost objednávky stravy v podobě snídaně, oběda a večeře za cenu, která je znázorněna v příloze č. 16. Cenu stravování v Gaudeo restaurant s.r.o. lze potom spatřit na odkazu 43

44 Ceny za prodej potravin, smíšeného zboží a prodej prostřednictvím prodejních automatů jsou individuální, na základě cenových strategií vlastnících firem. 3. Zábavné a sportovní atrakce Kemp poskytuje pro ubytované atrakce uvedené v kapitole zdarma, vyjma tobogánu, jehož ceník je obsažen v příloze č. 17. Návštěvníci, kteří zde nejsou ubytováni, mohou taktéž po zaplacení poplatku za vstup na pláž využít těchto služeb zdarma (vyjma tobogánu). 4. Ostatní atrakce, které jsou nabízeny jinými firmami v rámci partnerství s kempem Ceny za atrakce, které jsou nabízeny v kempu Vranovská pláž návštěvníkům v rámci partnerství s kempem, jsou v režii vlastníků, proto nejsou v práci uvedeny. V případě půjčovny loděk, kde má i kemp své lodě a pronajímá je, si potom účtuje dohodnutou provizi z tržeb. Tuto atrakci provozuje půjčovna Vranov, ceník této půjčovny je dostupný na odkazu: 5. Kulturní akce pořádané společně s partnery Tyto akce, konané kempem společně s partnery, jsou pro ubytované návštěvníky zdarma. Neubytovaní návštěvníci potom musí zaplatit u recepce vstup na pláž, popřípadě využít celosezónního vstupu prostřednictvím karty, pokud chtějí navštívit kulturní akce. 6. Ostatní služby Jednodenní návštěvníci, kteří zde nejsou ubytovaní, musí zaplatit vstup pro neubytované, pokud chtějí navštívit kemp, výše této ceny je uvedena v tabulce, která se nachází v příloze č. 18. V ceně za celosezónní umístění viz příloha č. 19 je již zahrnuto ubytování 4 osob a parkování 1 vozidla, spotřeba elektrické energie není zahrnuta, účtuje se paušálně 70 Kč/den. Parkoviště pro automobily a motocykly lze nalézt u příjezdu nad areálem kempu, při příjezdu na parkoviště automat vydá parkovací lístek, který se zaplatí před odjezdem na hlavní recepci, v dubnu je toto parkoviště zdarma. Ceník parkování je možno zhlédnout v příloze č. 20. Lidé také mohou využít ostatní služby, které jim kemp nabízí, jako jsou např. sprchy, přímotop atd. Ceník těchto služeb je zahrnut v příloze č. 21. Služby jako je Wi-Fi Internet, centrální táborové ohniště atd. je potom možné využít zdarma. 44

45 Místo Kemp se nachází v již zmíněném Jihomoravském kraji, přibližně 26 kilometrů od města Znojma. Přesné GPS souřadnice kempu jsou N, E. Atraktivita místa je založena na místní Vranovské přehradě, kulturních památkách v okolí a přítomnosti Národního parku Podyjí. Kemp je na dobře situovaném místě, s výhodou nepřítomnosti hlavních pozemních komunikací a urbanizací měst a vesnic. Dopravní dostupnost do kempu je organizována individuálně (vyjma turistického vláčku). Kemp zahrnuje 2 recepce (vjezd a výjezd) a kancelář vedení kempu. Provozní doba kempu je: Od 1. dubna květen: 08:00 16:00. Červen: 08:00 18:00 (podle návštěvnosti až do 22 hod.). Červenec srpen: nonstop. Do 30. září: 08:00 16:00. Většina atrakcí na pláži (tobogán, letní kino, vodní trampolína, vodní fotbal, vodní skluzavka, aquazorbing atd.) je provozována pouze v hlavní sezoně červenec až srpen. Ubytování, které poskytuje Camping Vranovská pláž, si může zákazník zakoupit či zarezervovat u recepcí, jednotlivých provozoven nebo telefonicky. Popřípadě objednat na základě webových stránek firmy či ostatních stránek partnerů, a to pouze v režimu off-line. Výhoda dle ředitele spočívá v tom, že v případě využití plné kapacity ubytovacích zařízení se lidé na jiný termín ubytování už nenahlásí, proto je efektivnější neuvádět na internetu současně využité kapacity ubytování v kempu, v důsledku čehož není možná ani online rezervace, ale zákazník musí zavolat do kempu, kde si službu může zarezervovat, eventuálně zavolá kemp zákazníkovi nebo CK Régio kempu. V případě plné kapacity ubytování je pak snazší zákazníka přesvědčit na jiný termín ubytování než v případě on-line rezervace. Ubytování v kempu lze objednat i u CK Régio, která se specializuje na cestovní ruch v ČR. Distribuce je tedy možná jak cestou přímou, tak i cestou nepřímou. Většinu ostatních služeb, které nabízí kemp, si potom může zákazník sjednat v samotném kempu. 45

46 Propagace Propagace představuje velice nákladnou činnost, je to však možnost, jak komunikovat se svými zákazníky a nabádat je ke koupi. Pro cíle práce je propagace velice důležitou složkou marketingového mixu. Camping Vranovská pláž komunikuje se zákazníky těmito nástroji: Reklama Campingu Vranovská pláž roku 2012 Reklama Campingu Vranovská pláž je detailněji analyzována v příloze č. 22, v této příloze lze nalézt i vyčíslení nákladů na jednotlivé druhy reklamy. Direct marketing Campingu Vranovská pláž roku 2012 Camping Vranovská pláž rozesílá 2x ročně y zákazníkům vedeným ve firemní databázi, se kterými prostřednictvím těchto ů společnost komunikuje. Podpora prodeje Campingu Vranovská pláž roku 2012 Slevy prostřednictvím internetového serveru Slevomat.cz mimo sezonu (duben, květen, září, říjen). Zejména pak slevy typu ochutnávek jídla, romantický víkend, poznání kulturních památek atd. Slevomat.cz si za uveřejnění slevy účtuje 25% provizi z každé objednávky od zákazníka (z produktu již zlevněného min. o 50 %). Bonusové karty (kupóny). Slevové šeky do restaurace firma nabízí v oběhu cca 20 poukazů, jejich pořizovací náklady činily cca 2000 Kč. Veletrhy slevové vouchery, firma každoročně nabízí cca 2000 voucherů. Public relations Campingu Vranovská pláž roku 2012 Autor uvádí public relations prostřednictvím tabulky, která je znázorněná v příloze č. 23, součástí tabulky jsou i finanční náklady firmy. Sponzoring Campingu Vranovská pláž roku 2012 Firma prostřednictvím tohoto nástroje komunikačního mixu efektivně buduje dobré vztahy s veřejností. Výtěžek a výše finanční podpory od kempu je zobrazena v příloze č

47 Veletrhy roku 2012 Domácí veletrhy firma realizuje prostřednictvím partnerských vztahů s firmou Bakchus aktivity nebo se společností Cyklo Kučera, sídlící ve Znojmě. Zahraniční veletrhy jsou naopak posíleny o finance z dotací. Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism kemp rovněž podporuje, s cílem nalákat zákazníky na aktivní domácí cestovní ruch. Na základě těchto podpor dochází k minimalizaci nákladů a možnosti vynaložení uspořených peněz na ostatní investice. Místa veletrhů včetně nákladů, kterých se zúčastnila společnost Vranovská pláž s.r.o. lze nalézt v příloze č. 25. Online komunikace Campingu Vranovská pláž roku 2012 Webové stránky. Sociální síť Facebook. Virální médium YouTube. Možnost objednání zájezdu na dálku. Skype. Lidé Jak již víme z teoretické části, lidé v oblasti cestovního ruchu mají své nezastupitelné místo. Právě zaměstnanci podniků jsou subjektem pevně spojeným s nabízenou službou a mohou ovlivnit zákazníkův postoj ke službám. Při analýze Campingu Vranovská pláž bylo zjištěno, že kemp celoročně zaměstnává čtyři zaměstnance. O management společnosti se starají dva zaměstnanci, kteří se pravidelně účastní seminářů v těchto oblastech: internetová reklama; gastronomie; AHR Asociace hotelů a restaurací. Management společnosti Vranovská pláž s.r.o. se též každoročně účastní akcí AKČR Asociace kempů České republiky, jež se orientuje na sdružení provozovatelů kempů, kde jejich programem jsou podnikové i mimopodnikové aktivity. Kemp zaměstnává osoby formou dohody o provedení práce, kdy v době hlavní sezony se v kempu nachází cca 40 zaměstnanců. Tito lidé potom pracují na různých pozicích např. na recepci, u různých atraktivit, v restauraci, na pláži apod.) Zaměstnanci působí v kempu 47

48 opakovaně, výhoda tedy spočívá v nízké fluktuaci těchto zaměstnanců, což ušetří čas a hlavně peníze. V blízkosti kempu, u lávky, se nachází kancelář vedení kempu, ve které působí ředitel kempu a sekretářka. Partnerství Při analýze marketingového mixu společnosti bylo zjištěno, že mezi partnery společnosti Vranovská pláž s.r.o. patří subjekty, které se přímo či nepřímo podílí na budování firemní strategie kempu. Partnery lze zhlédnout níže, v tabulce č. 2. Tabulka č. 2 Partneři Campingu Vranovská pláž Mediální partner Rádio Kiss Hády Oficiální portál cestovního ruchu kraje Jižní Morava CYKLO Jižní Morava Vinné sklepy Lechovice Portál Dokempu.cz Portál ekempy.cz Nakladatelství Mise Nadace Partnerství cyklisté vítáni Lodní doprava Vranov Půjčovna Vranov Miss Pláž Turistické známky Vranovské léto festival sportu a zábavy Půjčovna karavanů Rentia Projekt rodinné pasy Bakchus aktivity Město Znojmo SWN Moravia s.r.o. výroba schodišť Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních a propagačních materiálů Balíčky Smyslem balíčků je dát zákazníkovi komplex služeb za určité období. Kemp nabízí společně se svými partnery tyto balíčky: Pro školy a zájmové organizace Dobývání Vranova jedná se o dvoudenní program, kdy účastníci navštíví nejzajímavější místa v okolí Vranovské přehrady, změří síly v netradičních sportovních disciplínách, prověří svou odvahu v lanovém parku a vyzkouší si práci s mapou a buzolou při týmových hrách na vodě i na souši. Ze Znojma až na Vranov naučně sportovní výlet za historií i pohybem. Vranovem křížem krážem (Claryho naučná stezka). Prohlídka Znojma (prohlídka zábavnou a hravou formou). 48

49 Vodácké expedice. Soukromé a firemní akce Svatby, narozeniny, promoce, oslavy Camping Vranovská pláž zajišťuje mimo jiné: výzdobu, hudbu, sestavení menu, doprovodné programy (ohňostroj, degustace vín, karaoke atd.), možnost komfortního ubytování v penzionu GAUDEO. Kemp je také schopen zajistit netradiční svatební obřady (loď, pláž, zámek apod.). Firemní akce na klíč Indoorové programy: o Řízená degustace vín. o Týmové hry Kdo si hraje, nezlobí atd. o In vino veritas, karaoke, živá hudba atd. Firemní akce na klíč Outdoorové programy: o Jeden za všechny, všichni za jednoho (hry pro posílení týmové spolupráce, odbourání komunikačních bariér atd.). o Adrenalinový balíček (pro náročné klienty, kteří hledají vzrušení v neobvyklých aktivitách). o Strategická hra Dobývání Bítova (hra je určena pro jednotlivce i pro skupiny). o Trikke, minibike, horolezecká stěna, čtyřkolky a offroad, projížďka na lodi s ochutnávkou vín atd. Výše uvedené balíčky jsou ilustrační variantou, co Camping Vranovská pláž může nabídnout subjektům. V zásadě však kemp se svými partnery tyto balíčky přizpůsobuje zákazníkům na míru. Jedná se tedy o to, že na základě požadavků od zákazníků kemp navrhne jedinečný balíček služeb, který jim posléze nabídne. Programování Programování a balíčky jsou nástroje, mající mezi sebou úzkou spojitost. Rozhovor s ředitelem Campingu Vranovská pláž prozradil, že je opět třeba podotknout tvorbu obsahové náplně programového harmonogramu balíčků na základě požadavků od zákazníků, čili na bázi přání návštěvníka. 49

50 Kromě programové nabídky šité na míru zákazníkovi kemp nabízí mnoho kulturních a sportovních akcí, které jsou obsaženy na začátku této kapitoly pod marketingovým nástrojem produkt. Velice důležitou roli u plánování těchto akcí hraje jednotlivé naprogramování různorodých věcí souvisejících s danou akcí, a to hlavně z hlediska časového harmonogramu. Jak kulturní, tak sportovní či ostatní akce by měly být naprogramovány tak, aby byly dostupné pro návštěvníky a hlavně svým programem uspokojily tu potřebu, kterou zákazník od dané akce očekává. Touto vidinou se řídí i Camping Vranovská pláž, který se snaží efektivním programováním těchto akcí oslovit návštěvníky. 4.2 Marketingový průzkum návštěvníků kempu pro rok 2012 Marketingový průzkum byl aplikován na návštěvnících kempu v období červenec září, formou osobního dotazování a dotazníků, které byly vytvořeny jak v tištěné podobě, tak i v elektronické podobě. V první fázi průzkumu byl proveden na 10 respondentech pre-test, autorovi poskytl důležité informace z hlediska správnosti a úplnosti údajů obsažených v dotazníku. Dotazník se skládá z 23 otázek. Osobní dotazování autor prováděl v kempu Vranovská pláž prostřednictvím verbální komunikace s dotazovaným. Pomocí této formy osobního dotazování autor získal 30 respondentů s potřebnými odpověďmi. Tištěná forma dotazníku byla předána odpovědným pracovníkům kempu, kteří působili na recepci vjezd a výjezd. Tito pracovníci poté informovali o dotaznících návštěvníky kempu a nabádali je k jeho vyplnění. Tyto dotazníky také pracovníci rozdávali společně s propagačními materiály firmy Vranovská pláž s.r.o. ubytovaným v kempu. Dotazník kromě jiného obsahoval informace ohledně jeho odevzdání na určené místo (recepce nebo schránky s dotazy, umístěné u informačních center). Dotazníků bylo rozdáno 600 kusů, přičemž návratnost byla 87 kusů, tedy 14,5 %. Elektronická forma dotazníků byla autorem vytvořena na serveru a odkaz na vyplnění tohoto dotazníku byl na základě aktuální firemní databáze rozeslán nezávislému výběru návštěvníků. Odkazy byly také umístěny mimo jiné na sociální síti Facebook, kde má Camping Vranovská pláž profil, dále na webové stránky

51 a Elektronický dotazník vyplnili 163 respondenti. Tyto formy průzkumu (osobní dotazování a písemné dotazování, jak v elektronické, tak tištěné podobě) byly sjednoceny a vyhodnoceny jako celek se souhrnným počtem respondentů 280. Vyhodnocení marketingového průzkumu bylo provedeno prostřednictvím již zmíněného vyplnto.cz. Vyhodnocená data byla následně převedena do Microsoft Excel, kde byla analyzována a modifikována Výběr cílového segmentu Autor se z hlediska marketingového průzkumu zaměřil na dva segmenty, které byly v minulé sezóně nejpočetnějšími skupinami v tomto kempu. Údaje o těchto nejpočetnějších segmentech autor získal na základě interních materiálů firmy. Nově analyzované segmenty z marketingového průzkumu jsou dále rozebírány a jejich vyhodnocená data poslouží k modifikaci marketingového mixu. Marketingový průzkum se skládal z těchto segmentů: Rodiny s dětmi: 100 respondentů (diagramy přílohy č ). Lidé let : 143 respondentů (diagramy přílohy č ). 4.3 Návrh modifikace marketingového mixu Campingu Vranovská pláž Na základě analýzy marketingového průzkumu obou segmentů, rozhovorů s ředitelem Vranovské pláže s.r.o. a autorova působení v kempu v rámci dotazníkového šetření, navrhuje autor tuto modifikaci marketingového mixu, která je obsažena níže, mající za cíl zvýšit návštěvnost kempu Návrh produktu Segment rodiny s dětmi Aquapaddler Analýza tohoto segmentu ukázala, že pro rodiny s dětmi jsou nejlákavějšími aktivitami koupání, vodní sporty (tobogán, jachting, potápění, šlapadla, windsurfing apod.). Tato skutečnost je patrná z diagramu obsaženého v příloze č. 34. Lidé, kteří tyto aktivity upřednostňují, rovněž nejvíce uváděli, že jejich hlavní důvod návštěvy je relaxace a pobyt v přírodě, odpočinek apod. lze vidět v příloze č. 26. Segment také při osobním dotazování nepřímo naznačoval skutečnost, že v kempu by mohlo být více atrakcí pro děti. 51

52 Jelikož většina rodin jezdí na dovolenou z velké části kvůli dětem, autor navrhuje rozšířit současnou nabídku vodních atraktivit o novou službu, která se vztahuje právě na děti. Jedná se o pořízení loděk, které se nazývají Aquapaddlery. Tyto loďky jsou vyrobené z plastu a jsou určeny pro děti od 3 let, s maximální zátěží do 50 kg. Tento Aguapaddler můžete vidět v příloze pod č. 74. Autor navrhuje objednávku 5 Aquapaddlerů. Tyto loďky by byly provozovány po celou dobu hlavní sezony, (červenec srpen) každý den, na hladině Vranovské přehrady. Vodní plocha pro loďky by byla ohraničena nafukovacími tubusy o rozměrech 10x10 metrů. Atrakci by provozovali 2 zaměstnanci střídavě na základě dohody o provedení práce (DPP). Aby došlo k nižším nákladům na provozovaný produkt, je zapotřebí dodržení těchto podmínek: Limit odpracovaných hodin do výše 300 hodin ročně na 1 zaměstnance. Mzda do max Kč za zaměstnance (absence odvodu sociálního a zdravotního pojištění). Zaměstnavatel díky absenci pojištění ušetří finanční prostředky a může je investovat do jiných aktivit, navíc je tato smlouva administrativně méně náročná než vznik pracovního poměru na základě obvyklé pracovní smlouvy. Tito zaměstnanci by byli odpovědní za provozování této atrakce a též by měli dohled nad dětmi. Kurz záchranářského minima by jim zajišťoval odbornou kvalifikaci, přičemž po dvou letech by museli být opět doškoleni. Povinností společnosti Vranovská pláž s.r.o. není zajištění odborného dohledu nad dětmi, pokud by nad nimi vykonávali dozor jejich odpovědné osoby. V případě, že by však došlo k tragédii, bylo by poskvrněno jméno firmy. Proto by bylo vhodné, aby dozor vykonávala i zaškolená osoba, která by dohlížela na děti. Pořizovací ceny byly získány na základě komunikace s firmou AQUAZORBING.CZ s.r.o., která tuto službu sama provozuje i produkty prodává. Cena pro zákazníka za službu Aquapaddler byla také zvolena na základě doporučení od již zmíněné firmy. Na základě u od společnosti této firmy bylo autorovi řečeno, že životnost produktu je značně ovlivněna údržbou, přičemž tento produkt firma využívá intenzivně 2 roky. V zásadě však Aquapaddlery dle odpovědi na vydrží 3 4 roky, poté jsou již opotřebované, vyžilé, nemoderní, ale z hlediska funkčnosti mohou být pořád v dobrém stavu a lze je používat dále. 52

53 Autor pomocí těchto informací počítá v kalkulaci tohoto produktu v kapitole 4.4 s životností 4 roky i s ohledem na životnost plovacích vest, které jsou na tom obdobně. Autor se firmy také ptal, zda používají ochranné helmy pro děti a bylo mu sděleno, že v průběhu 3 let od kdy je tato služba k dispozici, nezaznamenali žádné rizikové situace, proto helmy nepoužívají. Na základě této skutečnosti nejsou helmy poskytovány ani v autorově navrhované službě. Propagovat službu Aquapaddler autor navrhuje prostřednictvím reklamní plachty o rozměrech 100 x 200 cm, grafický návrh této plachty je obsažen v příloze č. 70. Plachta by byla umístěna v bezprostřední blízkosti provozované služby. Leaflety o rozměrech A3 by potom byly umístěny v kempu a jeho okolí, přičemž v roce 2013 by bylo umístěno 50 leafletů a v následujícím roce taktéž 50 leafletů. Propagaci autor dále navrhuje šířit prostřednictvím webových stránek kempu, na které by umístil potřebné informace ohledně této služby. Údaje o nabízené službě by se nacházely i na profilu Facebook. Taktéž autor navrhuje rozeslat y o této novince lidem ve firemní databázi, a to zejména rodinám s dětmi. Tato skutečnost by neměla chybět ani v leafletu pro následující rok, kterým kemp informuje a nabádá zákazníky k využití daných služeb. Segment lidé let AquaSkipper Výsledná data z analýzy tohoto segmentu říkají, že hlavním důvodem návštěvy Campingu Vranovská pláž je zábava (aktivity s přáteli, noční život apod.) a poté relaxace (rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek apod.). Tato skutečnost je obsažena v příloze č. 48. Mladí lidé let také upřednostňují aktivity jako je koupání a vodní sporty, druhou nejčastější aktivitou je potom společenský život a zábava, lze vidět v příloze č. 57. Autor na základě vlastní působnosti v rámci dotazníkového šetření i mimo ně zaregistroval skutečnost, že mladí lidé též upřednostňují vyjma nočního života (bary, diskotéky atd.) vodní aktivity typu vodní fotbal, vodní trampolína, aquazorbing, či půjčovna lodí. Společnost Vranovská pláž s.r.o. se snaží aktivity nočního života kromě plánovaných kulturních akcí eliminovat, a proto je jich většina vně kempu Vranovská pláž, převážně potom u Vranovské přehrady nebo na jeho okraji. Na bázi těchto úsudků jak z autorovy zkušenosti, tak ze strany odpovědí tohoto segmentu autor doporučuje nabídnout nový produkt této skupině, který poskytne lidem zábavu 53

54 i sportovní vyžití ve vodě. Jedná se o produkt s názvem WaterBird, často také nazýván AquaSkipper neboli vodní pták, který slouží jako vodní skákadlo, jež se pohybuje po vodní hladině tak, že jezdec stojí na AguaSkipperu, drží řídítka a skáče. V důsledku skákaní se plavidlo pohybuje dopředu. Tento produkt můžete spatřit v příloze pod č. 75. Autor doporučuje pořídit dva AguaSkippery, poněvadž se jedná o poměrně nový produkt, který byl dán na trh, a zákazníci ho ještě nemusí tolik znát. Dva produkty by dle autora byly ideální, jak z hlediska tréninku lidí, kdy by jeden AquaSkipper sloužil pro trenéra jako názorný příklad a druhý pro osobu, která si tuto službu zakoupila, tak např. pro otce se synem, či ostatní skupiny 2 lidí, přičemž je zde možnost dokoupení dalších kusů. Tato atrakce by byla umístěna k molu externímu pracovníkovi, který půjčuje lidem lodě. Produkt by byl provozován opět v hlavní sezóně kempu červenec srpen od 10:00 do 20:00. Výrobce AquaSkipperů doporučuje jak plovací vesty, tak boty do vody. Proto i autor s tímto vybavením počítá a zahrnuje je do kalkulace. Právě plovací vesty v případě spadnutí z Aquaskipperu člověku pomáhají dopravit tento produkt snáze k molu, které je potřebné k vyplutí Aquaskipperu a hlavně poskytují člověku bezpečí. Boty do vody zajišťují protiskluznou funkci, což zabraňuje uklouznutí na WaterBirdu. Ceny pro zákazníky byly vytvořeny na základě cen od konkurence. Dobu životnosti nelze jednoznačně odhadnout, závisí na stylu jízdy a údržbě. Autor v kalkulaci v kapitole 4.4 pod tímto návrhem počítá s dobou životnosti 2 roky, neboť po tuto dobu je AquaSkipper v záruce. Z principu však tento produkt vydrží déle, obdobně jako u Aquapaddlerů, důležité je však kontrolovat pružinu, která se opotřebovává a je ji nutné jednou za sezónu vyměnit. Personální náklady činí 10 % z výdělku odpovědným zaměstnancům, kteří již provozují atrakci (půjčovna lodí). Zaměstnanci jsou zaměstnáni firmou Bakchus aktivity s.r.o., která je partnerem Vranovské pláže s.r.o., proto je možné pracovní úkon provést. Nová atrakce by pak byla provozována současně s atrakcí půjčovny lodí, u kterých je k dispozici potřebné molo. Nutností je však výcvik odpovědných osob v dostatečném ovládání tohoto produktu kvůli zaučení lidí, kteří AquaSkipper ještě nezkoušeli, ale plánují jej zde vyzkoušet. Vynaložené náklady na propagaci potom představují pouze výrobu reklamní plachty o rozměrech 200 x 100 cm, která by byla podobně jako u Aquapaddleru umístěna v blízkosti provozování služby tedy nejlépe na molu, grafický návrh viz příloha č. 71. Ostatní propagaci 54

55 autor navrhuje opět šířit prostřednictvím internetových stránek kempu, umístěním nabídky služby na profil Facebook a rozesláním ů o nově nabízené službě lidem ze segmentu, obsaženého ve firemní databázi. Aktuální firemní leaflet by tuto nabízenou službu měl také obsahovat a lákat zákazníky k vyzkoušení Návrh distribuce Camping Vranovská pláž nabízí možnost nabídky a rezervace ubytování prostřednictvím cestovní kanceláře Régio. V minulém roce CK Régio zprostředkovala kempu okolo 20 ubytování, přičemž jejichž provize za realizaci služby zákazníkem činí 20 %. CK Régio je přední českou cestovní kanceláří zaměřenou na domácí cestovní ruch a specializuje se na pobyty v chatách, chalupách a rodinných penzionech. Analýza místa odhalila absenci kompletní nabídky ubytování právě u této CK. V důsledku této skutečnosti potom kemp může ztrácet možné zákazníky. Realitu znázorňuje i graf v příloze č. 28 (segment rodiny s dětmi) a graf č. 50 (lidé let), kde pouze 2 osoby z obou segmentů odpověděly, že jejich cesta do kempu byla organizována cestovní kanceláří. Potencionální i stávající zákazníci se mohou informovat, popřípadě zarezervovat si pobyt v kempu, který zprostředkovává CK Régio v těchto ubytovacích kapacitách: Chatová osada (chaty 1 7, chaty 8 31). Chatová osada U Tobogánu. Penzion Na Stráni. Ubytovna U Převozu. Autor je toho názoru, že umístění Chatové osady Sobotín do databáze nabídek CK Régio by zákazníkům nabídlo širší sortiment ubytovacích služeb a hlavně firmě mohlo přinést více zákazníků. Novou službou, kterou kemp nabídl zákazníkům v roce 2012, byla možnost ubytování v mobilních domech (bungalovy). Tato služba, jež přímo nesouvisí s pobyty, na které se CK Régio specializuje, by však měla být též distribuována touto kanceláří, protože tyto ubytovací jednotky mohou být dobrým lákadlem zejména pro lidi, kterým vyhovuje soukromí a dostatečný komfort, a navíc i konkurence prostřednictvím této CK nabízí ubytování v mobilních domech. Proto i tuto možnost ubytování autor navrhuje aplikovat do nabídky nepřímé distribuce CK Régio. 55

56 4.3.3 Návrh propagace Marketingová komunikace představuje klíčovou fázi, jak komunikovat se zákazníky. Je to také významná činnost, jak docílit zvýšení návštěvnosti kempu. Autor v této kapitole navrhuje změny týkající se modifikace tohoto nástroje marketingového mixu. Níže uvedené změny jsou navrženy na základě výsledků z marketingového průzkumu včetně autorových zkušeností a poznatků během působení v tomto kempu. Cennými podklady a náměty také významně přispěl ředitel Vranovské pláže s.r.o. Soutěž o nejkrásnější fotografii z prázdnin/dovolené Na otázku: Na co si vzpomenete, když se řekne Camping Vranovská pláž? odpovídal segment rodiny s dětmi nejčastěji slovem dovolená, viz diagram č. 37. Segment lidé let poté zvolil odpověď diskotéka Kotva a na druhém místě pláž, viz diagram č. 60. Autor nepřímo na této analýze marketingového průzkumu navrhuje soutěž o nejkrásnější fotografii z Campingu Vranovská pláž napříč všemi věkovými kategoriemi, jež má za cíl posílit povědomí o značce. Fotografie by byly přímo z areálu kempu, či blízkého okolí, přičemž musí být zřetelné, že se jedná o tuto destinaci, poněvadž lidé tuto destinaci chápou jako celý komplex, ne jenom samotný kemp, skutečnost těchto fotografií by byla kontrolována správcem této soutěže. Fotografie mohou být z různých oblastí, jako je např. rekreace, zábava, sport, kultura, příroda, připravované akce atd. Umístění fotografií by probíhalo formou aplikace, která by byla součástí webových stránek Soutěž by probíhala od do O vítězi by hlasovala veřejnost prostřednictvím již zmíněné aplikace. Vyhlášení soutěže by probíhalo po skončení soutěže, kdy by Vranovská pláž s.r.o. zaslala 10 výhercům výherní kupon s ostatními informacemi. Soutěžní výhry jsou uvedeny níže v tabulce č

57 Tabulka č. 3 Rozpis výher soutěže o nejkrásnější fotografii z prázdnin/dovolené Pořadí výherce Druh výhry 1. 7denní pobyt v penzionu Gaudeo*** pro 2 os., s plnou penzí 1 ks 2. 4denní pobyt v mobilheimu pro 4 os. beze stravy 1 ks 3. Víkend pro 2 v penzionu Na Stráni s plnou penzí 1 ks 4. Poukaz do restaurace Gaudeo v hodnotě 500 Kč 1 ks 5. Vyhlídková plavba pro 2 dospělé os. (Vranov Bítov hrad Vranov) Poukaz v hodnotě 200 Kč na využití kterékoli služby v kempu 2 ks Poukaz v hodnotě 100 Kč na využití kterékoli služby v kempu 3 ks Zdroj: vlastní práce 1 ks Počet Podmínky a možnosti soutěže: Vytvoření profilu s identifikačními údaji. Jeden uživatel může nahrát pouze 3 fotografie. Maximální velikost fotografie 2 megabity, při větší velikosti se fotka automaticky zmenší do maximální velikosti. Hlasovat mohou všichni uživatelé nezávisle na registraci, přičemž každý uživatel smí hlasovat jen jednou za měsíc. Možnost komentářů k fotografiím. Galerie automaticky řadí fotky podle počtu hlasů. Možnost smazání vlastních fotografií. Možnost editace popisu fotografií. Možnost administrátora editace/výmazu fotografie. Autor navrhuje soutěž propagovat prostřednictvím reklamního banneru na stránkách kempu, zmínění o této soutěži na sociální síti a rozesláním ů lidem ve firemní databázi. Přímo v kempu se potom návštěvníci dozvědí o soutěži prostřednictvím reklamní plachty umístěné na oplocení u hlavní recepce vjezd a u recepce výjezd. Grafickou podobu reklamní plachty je možno vidět v příloze č. 72. Portál kudy z nudy.cz Tento portál, jejž vytvořila agentura CzechTourism se orientuje na domácí cestovní ruch, s cílem poskytnout turistům informace ohledně nabídek jednotlivých společností, 57

58 zabývajících se touto oblastí. Na tomto portálu jsou viditelné i atrakce, které jsou poblíž Campingu Vranovská pláž, je zde i nabídka od konkurence Camp Bítov. Vranovská pláž s.r.o. portál dosud nevyužívá, což je velká škoda, poněvadž projekt Kudy z nudy je poskytován k inzerci nabídek firmám zdarma. Jediná podmínka vyjma registrace potom tkví v umístění banneru, loga nebo odkazu na internetové stránky provozovatele. Proto autor tuto formu propagace vidí jako velice efektivní, navíc on-line komunikace je v dnešní době velice účinná a pomocí marketingového průzkumu bylo také zjištěno, že druhou nejčastější odpovědí na otázku: Odkud jste se dozvěděl(a) o Campingu Vranovská pláž? dotazované segmenty odpověděly Internet. Je možno vidět na diagramu č. 30 (rodiny s dětmi) a č. 53 (lidé let). Portál Kudy z nudy v roce 2012 disponoval těmito statistikami: 450 tisíc návštěvníků měsíčně, v sezoně až 700 tisíc. Profil na Facebooku Kudy z nudy má přes 100 tisíc lidí. 50 % návštěvníků opakovaně navštěvuje tento portál. 52 Tvůrce práce tedy navrhuje registraci na portálu a následnou inzerci firemní nabídky služeb. Portál také nabízí samostatnou sekci s názvem Kalendář akcí. V této sekci registrované subjekty nabízí zákazníkům možnost návštěvy akce v daný den, či v daném časovém rozmezí. Lidé poté akce mohou zpozorovat na internetu v přehledném zpracování. Proto i Vranovská pláž by měla tyto možnosti poskytované portálem využít a nalákat tak návštěvníky na akce konané v kempu např. (Galavečer sektu, Miss pláž, Vranovské léto atd.) Návrh lidí Na základě řízeného rozhovoru s ředitelem Vranovské pláže bylo autorovi řečeno, že kemp poskytuje nejvíce pracovních míst převážně lidem, kteří jsou v kempu v rámci vymezeného časového harmonogramu, na základě DPP (dohody o provedení práce). Určitá část těchto pracovníků potom přímo komunikuje se zákazníky celý pracovní čas. Jedná se zejména o recepční jak u hlavních recepcí, tak u jednotlivých provozoven, kterých je v kempu 14, a o 4 číšníky. Camping Vranovská pláž tedy disponuje 18 zaměstnanci, kteří tuto činnost mají v náplni práce. Zaměstnance vedení vybírá na základě pracovního pohovoru. Pohovor však 52 Kudy z nudy O Kudy z nudy [online] [cit ]. <Dostupné z: 58

59 nemusí jednoznačně prozradit, jak je na tom zaměstnanec z hlediska komunikace se zákazníkem, společenských zkušeností, krizových situací apod. Autor proto doporučuje vzdělávat vybrané zaměstnance prostřednictvím kvalifikovaných osob. Vzdělávání zaměstnanců by se konalo ve společenské místnosti v Campingu Vranovská pláž vždy na začátku sezony, 1x do roka. Firma by vzdělávání hradila ze svých nákladů zaměstnancům, kteří přijdou přímo do styku se zákazníky, tedy 18 lidem. Kladem je nízká fluktuace zaměstnanců, čímž firma může perspektivně redukovat vynaložené náklady, ale také lze každý rok obměňovat program těchto vzdělávacích programů. Na základě doporučení od známého navrhuje autor realizaci a tvorbu firemního vzdělávání v oblastech komunikace se zákazníkem od společnosti MARLIN s.r.o. ( jejíž pobočka se nachází právě ve Znojmě. Tato společnost poskytuje firmám možnost individuálně sestaveného programu pro jejich potřeby v podnikání. Společnost Vranovská pláž si tedy může na základě svých představ a požadavků na zaměstnance sestavit plán témat, která by neměla chybět na kurzu vzdělávání. Firma MARLIN tento plán posléze vytvoří, připraví kalkulaci a nabídne. 4.4 Kalkulace navrhovaných změn V této části autor uvádí kalkulaci navrhovaných změn. Veškeré ceny v kapitole 4.4 jsou uvedeny bez DPH, jelikož firma je plátcem daně z přidané hodnoty. Náklady níže obsažené jsou vytvořené s ohledem na rozpočet společnosti Vranovská pláž s.r.o. Společnost plánuje v roce 2013 uvolnit finanční prostředky do této maximální výše: Pořízení dlouhodobého a oběžného majetku Kč. Propagační činnost Kč. 59

60 Produkt pro segment rodiny s dětmi Aguapaddler Tabulky č. 4 až 7 obsažené níže představují predikovanou kalkulaci nákladů a výnosů a jejich vzájemné bilance pro období 2013 až Personální náklady jsou založeny na průměrné hodinové mzdě v kempu, která činí 65 Kč. Denně se potom tato atrakce bude provozovat 8 hodin. Očekávaný bod zvratu (při poskytování služby červenec srpen) by nastal cca v roce 2015 začátkem měsíce červenec, pokud by při současné kalkulaci využilo službu 35 dětí denně. Při předpokládaném provozování atrakce 4 let by na základě této kalkulace produkt Aquapaddler vydělal Kč za 8 měsíců provozu. Autor nezahrnoval do kalkulace daň z příjmu právnické osoby, jelikož tržby z prodeje za službu by byly v důsledku efektivity investovány do věcí dle strategického plánu firmy. Zajímavá je pak k porovnání statistika návštěvnosti kempu roku 2012, která je obsažena v příloze č. 73. V tabulce č. 9, zobrazené na straně 66 lze poté vidět rozvržení pracovní doby zaměstnanců na produkt Aquapaddler pro rok 2013, přičemž ostatní roky nejsou v tabulce obsaženy, jelikož je provozní doba identická. Autor zde počítá s rezervou pro zaměstnance v podobě 52 pracovních hodin za měsíce červenec a srpen příslušného roku, přičemž tyto rezervní hodiny mohou být vynaloženy jen tak, aby mzda zaměstnance za měsíc nepřesáhla částku Kč, pokud nechce jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel platit sociální a zdravotní pojištění. 60

61 Tabulka č. 4 Kalkulace nákladů a výnosů Aquapaddlerů pro rok 2013 Náklady (provoz červenec srpen) Pořizovací náklady Počet Cena za 1 ks bez DPH Celková cena bez DPH Aguapaddlery 5 ks Kč Kč Vazelína FINISH LINE Teflon Grease 450g 1 ks 335 Kč 335 Kč Vodní tubus 10 x 10 metrů 3 ks Kč Kč Vesta pro děti od 3 do 8 let 6 ks 222 Kč Kč Vesta pro děti od 5 do 10 let 4 ks 405 Kč Kč Kurz záchran. minima na 2 roky CELKEM Náklady na propagaci Počet Cena za 1 ks Reklamní plachta 100 x 200 cm 2 os Kč Kč bez DPH Kč Celková cena bez DPH 1 ks 498 Kč 498 Kč Reklamní leaflety A3 100 ks 13, 86 Kč Kč CELKEM Personální náklady na základě DPP Kč Červenec Srpen Celková mzda za 2 měsíce Mzda zaměstnance A Kč Kč Kč Mzda zaměstnance B Kč Kč Kč CELKEM Náklady celkem Výnosy při očekávané návštěvě 35 dětí denně Cena pro 1 zákazníka Červenec Srpen (1 085 dětí) (1 085 dětí) bez DPH bez DPH 25 Kč / 10 min. (30 Kč vč. DPH) Výnosy celkem Kč Kč Celkové výnosy bez DPH Kč Kč Kč Výkaz zisku a ztrát (bez DPH) Rok Náklady Výnosy Bilance Kč Kč Kč Kč Zdroj: vlastní práce autora 61

62 Tabulka č. 5 Kalkulace nákladů a výnosů Aquapaddlerů pro rok 2014 Personální náklady na základě DPP Náklady (provoz červenec srpen) Červenec Srpen Celková mzda za 2 měsíce Mzda zaměstnance A Kč Kč Kč Mzda zaměstnance B Kč Kč Kč CELKEM Ostatní náklady Ztráta z minulých let Náklady celkem Výnosy při očekávané návštěvě 35 dětí denně Cena pro 1 zákazníka Červenec Srpen (1 085 dětí) (1 085 dětí) bez DPH bez DPH 25 Kč / 10 min. (30 Kč vč. DPH) Výnosy celkem Kč Celková částka Kč Kč Celkové výnosy bez DPH Kč Kč Kč Výkaz zisku a ztrát (bez DPH) Rok Náklady Výnosy Bilance Kč Kč Kč Kč Zdroj: vlastní práce autora 62

63 Tabulka č. 6 Kalkulace nákladů a výnosů Aquapaddlerů pro rok 2015 Náklady (provoz červenec srpen) Pořizovací náklady Počet Cena za 1 ks Doškolení kurzu záchran. minima 2 roky CELKEM bez DPH Náklady na propagaci Počet Cena za 1 ks Reklamní plachta 100 x 200 cm CELKEM Personální náklady na základě DPP Celková cena bez DPH 2 os. 496 Kč 992 Kč bez DPH Celková cena bez DPH 992 Kč 1 ks 498 Kč 498 Kč Červenec Srpen Celková mzda za 2 měsíce 498 Kč Mzda zaměstnance A Kč Kč Kč Mzda zaměstnance B Kč Kč Kč CELKEM Ostatní náklady Ztráta z minulých let Náklady celkem Výnosy při očekávané návštěvě 35 dětí denně Cena pro 1 zákazníka Červenec Srpen (1 085 dětí) (1 085 dětí) bez DPH bez DPH 25 Kč / 10 min. (30 Kč vč. DPH) Výnosy celkem Kč Celková částka bez DPH 501 Kč Kč Celkové výnosy bez DPH Kč Kč Kč Výkaz zisku a ztrát (bez DPH) Rok Náklady Výnosy Bilance Kč Kč Kč Kč Zdroj: vlastní práce autora 63

64 Tabulka č. 7 Kalkulace nákladů a výnosů Aquapaddlerů pro rok 2016 Personální náklady na základě DPP Náklady (provoz červenec srpen) Červenec Srpen Celková mzda za 2 měsíce Mzda zaměstnance A Kč Kč Kč Mzda zaměstnance B Kč Kč Kč CELKEM Náklady celkem Výnosy při očekávané návštěvě 30 dětí denně Cena pro 1 zákazníka Červenec Srpen (1 085 dětí) (1 085 dětí) bez DPH bez DPH 25 Kč / 10 min. (30 Kč vč. DPH) Ostatní výnosy Zisk z minulých let Výnosy celkem Kč Kč Celkové výnosy bez DPH Kč Kč Kč Výkaz zisku a ztrát (bez DPH) Celková částka bez DPH Rok Náklady Výnosy Bilance Kč Kč Kč Kč Kč Zdroj: vlastní práce autora Pro hodnocení této investice je nutné převést zisk či ztrátu v jednotlivých letech na současnou hodnotu. Na základě čehož firma pozná, zda se vyplatí investovat do aktiv nebo zda nechat peníze vydělávat na kapitálových trzích, tedy například prostřednictvím úroků z vkladů. Výpočet je proveden prostřednictvím metody čisté současné hodnoty ČSH, často také nazýváno NPV (Net Present Value). Důležité je zvolení výnosové míry, mnohdy nazývána diskontní sazba, ve které je zohledněn faktor času a faktor nejistoty. Diskontní sazba byla stanovena na základě rozhovoru s ředitelem a její výše je 10 %. Vzorec pro daný výpočet je znázorněn níže, prostřednictvím schématu č

65 Schéma č. 8 Matematické vyjádření čisté současné hodnoty Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z RADOVÁ Jarmila a kolektiv, Finanční matematika pro každého, s. 59 Na základě výpočtů, viz tabulka č. 8, byla celková ČSH ( ) u Aquapaddlerů spočítána na částku Kč. Všechny investice s vyšší ČSH jak 0 jsou přijatelné, přičemž čím vyšší je tato hodnota, tím je investice výhodnější, tedy i tato investice na 4 roky s diskontní sazbou 10 % je pro firmu výhodná a tudíž by měla být realizována. Tabulka č. 8 Čistá současná hodnota produktu Aquapaddler Rok Diskontní sazba Výnosy Náklady Čistá současná hodnota (ČSH) % Kč Kč Kč % Kč Kč Kč % Kč Kč Kč % Kč Kč Kč CELKEM Zdroj: vlastní práce Kč 65

66 Tabulka č. 9 Rozvržení prac. doby zaměstnanců produktu Aquapaddler pro rok 2013 Provozní doba Aquapaddlerů roku 2013 Červenec 2013 Zaměstnanec Datum Počet dní / hodin Mzda A / Kč B / Kč Srpen 2013 Zaměstnanec Datum Počet dní / hodin Mzda A / Kč B / Kč Celkem zaměstnanec A rok Kč Celkem zaměstnanec B rok Kč Zdroj: vlastní práce autora Produkt pro segment lidé let AquaSkipper Kalkulace se vztahuje na 2leté období a lze ji vidět v tabulkách č. 10 a 11 obsažených níže. Mzdové náklady jsou řešeny formou provize z výdělku dané služby ve výši 10 %. Očekávaná doba návratnosti na základě těchto výpočtů (při poskytování služby červenec srpen) by nastala téhož roku 2013 v druhé polovině srpna. Pokud bude kemp využívat tuto službu 2 roky lze při této kalkulaci (1 studenta a 2 dospělých denně) na konci roku 2013 vydělat Kč za 4 měsíce užívání AquaSkipperů. Autor opět nezahrnoval do kalkulace daň z příjmu právnické osoby. 66

67 Tabulka č. 10 Kalkulace nákladů a výnosů AguaSkipperů pro rok 2013 Náklady (provoz červenec srpen) Pořizovací náklady Počet Cena za 1 ks bez DPH Celková cena bez DPH AquaSkipper 2 ks Kč Kč Plovací vesty Spokey Trust více velikostí Boty do vody Aqua Sphere Lisbona více velikostí CELKEM Náklady na propagaci Počet Cena za 1 ks Reklamní plachta 100 x 200 cm 7 ks 575 Kč Kč 10 ks 159 Kč Kč bez DPH Kč Celková cena bez DPH 1 ks 498 Kč 498 Kč CELKEM 498 Kč Personální náklady Červenec Srpen Celková provize za 2 měsíce Provize exter. zaměstnance 10 % cena dospělého Provize exter. zaměstnance 10 % cena studenta CELKEM Náklady celkem 769 Kč 769 Kč Kč 307 Kč 307 Kč 614 Kč Kč Kč Výnosy při očekávané návštěvě 1 studenta a 2 dospělých denně Cena pro 1 zákazníka Červenec Srpen Celkové výnosy (62 dospělých, (62dospělých, bez DPH 31 studentů) 31 studentů) bez DPH bez DPH Dospělý 124 Kč / 30 min. (150 Kč vč. DPH) Kč Kč Kč Student 99 Kč / 30 min. (120 Kč vč. DPH) Kč Kč Kč CELKEM Výnosy celkem Výkaz zisku a ztrát (bez DPH) Rok Náklady Výnosy Bilance Kč Kč Kč Kč Kč Zdroj: vlastní práce autora 67

68 Tabulka č. 11 Kalkulace nákladů a výnosů AguaSkipperů pro rok 2014 Náklady (provoz červenec srpen) Pořizovací náklady Počet Cena za 1 ks bez DPH Celková cena bez DPH Náhradní Fiberglass pružina 1 ks Kč Kč CELKEM Kč Personální náklady Červenec Srpen Celková provize za 2 měsíce Provize exter. zaměstnance 10 % cena dospělého Provize exter. zaměstnance 10 % cena studenta CELKEM Náklady celkem 769 Kč 769 Kč Kč 307 Kč 307 Kč 614 Kč Kč Kč Výnosy při očekávané návštěvě 1 studenta a 2 dospělých denně Cena pro 1 zákazníka Červenec Srpen Celkové výnosy (62 dospělých, (62dospělých, bez DPH 31 studentů) 31 studentů) bez DPH bez DPH Dospělý 124 Kč / 30 min. (150 Kč vč. DPH) Kč Kč Kč Student 99 Kč / 30 min. (120 Kč vč. DPH) Kč Kč Kč CELKEM Zisk z minulých let Výnosy celkem Výkaz zisku a ztrát (bez DPH) Rok Náklady Výnosy Bilance Kč Kč Kč Kč Kč Kč Zdroj: vlastní práce autora Odvoláním na schéma č. 8 je autorova kalkulace AquaSkipperů znova vyjádřena prostřednictvím ČSH, s diskontní sazbou ve výši 10 % a předpokládanou dobou provozu 2 roky. Na základě kalkulací je celková ČSH ( ) Kč, viz tabulka č. 12. Při této hodnotě je investice pozitivní a firma Vranovská pláž s.r.o. by ji měla realizovat. 68

69 Tabulka č. 12 Čistá současná hodnota produktu AquaSkipper Rok Diskontní sazba Výnosy Náklady Čistá současná hodnota (ČSH) % Kč Kč Kč % Kč Kč Kč CELKEM Zdroj: vlastní práce Kč Soutěž o nejkrásnější fotografii z prázdnin/dovolené Tabulka níže pod č. 13, s názvem Kalkulace nákladů soutěže o nejhezčí fotografii z prázdnin/dovolené představuje kalkulaci navrhované foto soutěže. Náklady na autorem navrhovanou soutěž jsou vyčísleny na celkovou částku Kč. Autor do kalkulace nezahrnoval náklady spojené s aktualizací webových stránek, viz strana 70. Tabulka č. 13 Kalkulace nákladů soutěže o nejhezčí fotografii z prázdnin/dovolené Soutěž o nejkrásnější fotku z prázdnin/dovolené Pořadí ceny (výherce) Počet Cena za 1 ks Celková cena 1. 1 ks Kč 2. 1 ks Kč 3. 1 ks Kč 4. 1 ks 500 Kč 5. 1 ks 320 Kč ks 200 Kč 400 Kč ks 100 Kč 300 Kč CELKEM Kč Náklady na propagaci Počet Cena za 1 ks Celková cena Reklamní plachta 100 x 200cm CELKEM Náklady celkem Zdroj: vlastní práce autora 2 ks 498 Kč 996 Kč 996 Kč Kč Vzdělávání zaměstnanců firmou MARLIN s.r.o. Autorovi na základě neverbální komunikace, prostřednictvím u s odpovědnou osobou společnosti MARLIN s.r.o. bylo řečeno, že kalkulaci firma poskytuje pouze na základě individuálních požadavků firem. Údaje o jednotlivých kalkulacích zabývajících se těmito 69

70 službami obsahují citlivá data, která jsou interní záležitostí, a pro potřeby bakalářské práce je firma neposkytuje. Informace ohledně kalkulace tedy nejsou v práci k dispozici. Kalkulace a celkový proces vzdělávání zaměstnanců by byl také jistě závislý na individuálních plánech společnosti, proto autor nemůže bez těchto informací jednoznačně vyčíslit možné náklady na vzdělávání pracovníků. V zásadě však firma MARLIN s.r.o. vytváří individuální kalkulace školení v závislosti na těchto faktorech: počet klientů; počet hodin výuky; počet školících dnů; doprava lektora; ubytování lektora; náklady na materiál (skripta, knihy); druh kurzu zda je kurz na míru dle požadavků zákazníka nebo pod akreditací; forma kurzu rekvalifikace nebo profesní kvalifikace; náklady na vybavení učebny (dataprojektor, tabule, flipchart atd.). Součástí kalkulace navrhovaných změn marketingového mixu nejsou kalkulace, které jsou spojeny s aktualizací webových stránek např. nový reklamní banner, aktualizace a editace informací, aplikace pro fotosoutěž atd. Tyto položky jsou kalkulovány dle individuálních podmínek sestavených na míru, dohodnutých mezi Vranovskou pláží s.r.o. a správcem webových stránek, proto nejsou předmětem kalkulace navrhovaných změn v bakalářské práci. Orientačně se však cenová relace za roční aktualizaci a editaci stránek kempu pohybuje v rozmezí od do Kč. Na ostatní náklady spojené s rozesíláním a správou ů lidem ve firemní databázi či ostatním osobám, aktualizace sociální sítě Facebook, editace informací na leafletech jako podklad pro grafický návrh a tisk na následující sezonu atd. firma nevytváří externí výdaje, jelikož jsou součástí mzdových nákladů. 70

71 5 Závěr Cílem bakalářské práce bylo zvýšení návštěvnosti zákazníků podniku Vranovská pláž s.r.o. Camping Vranovská pláž. Plnění cíle bylo vypracováno na základě marketingového průzkumu zaměřujícího se na spokojenost zákazníků v kempu, vlastní analýzou kempu v rámci působení v době marketingového šetření a informací poskytnutých z řízených i neřízených rozhovorů ředitelem společnosti Vranovská pláž s.r.o. Camping Vranovská pláž je na dobře situovaném místě a vytváří tak ideální podmínky pro rekreaci turistů, což tvoří perspektivní výhledy do budoucna. Potencionální i stávající zákazníci však musí být dostatečně motivováni a informováni, aby tuto destinaci navštívili. Proto autor na základě analyzovaných dat a zjištěných informací navrhl v kapitole 4.3 modifikaci marketingového mixu, který cíle bakalářské práce pomůže naplnit. Součástí navrhovaných změn bylo také zaznamenání predikované kalkulace na jednotlivé činnosti. Marketingovým průzkumem, jehož kopie je obsažena v příloze č. 76, bylo zjištěno, že jak segmenty rodiny s dětmi, tak lidé let upřednostňují vodní aktivity. Na základě této analýzy a poznatků z autorova působení v kempu byly segmentu rodiny s dětmi navrhnuty Aquapaddlery a segmentu lidé let produkt AquaSkipper, viz kapitola Analýza kempu odhalila nedostatky v oblasti nepřímé distribuce, jedná se o absenci nabídky možného ubytování. Autor doporučuje u CK Régio přidat kompletní nabídku ubytovacích kapacit, jež zpestří a nabídne zákazníkům více možností ubytování. Tento návrh je podrobněji rozebrán v kapitole Za velice důležitý nástroj marketingového mixu autor považuje propagaci, jelikož prostřednictvím tohoto nástroje firma komunikuje se stávajícími a potencionálními zákazníky a láká je do kempu. Autor v této sekci navrhuje soutěž o nejkrásnější fotografii z dovolené/prázdnin z oblasti rekreačního střediska, která dle autora má účel nejen informativní, ale i připomínací. Jako příležitost zviditelnit se autor navrhuje beznákladovou registraci kempu na známém portálu kudy z nudy.cz, jehož cílem je podpora domácího cestovního ruchu. Návrhy zabývající se propagací jsou obsaženy v kapitole č Pracovníci, vyjma vedení, kteří působí v kempu, nejsou dle analýzy jakkoli vzděláváni v oblasti cestovního ruchu. Jedná se zejména o pracovníky, kteří přijdou bezprostředně do 71

72 styku s lidmi v rámci jejich pracovního nasazení. Autor proto doporučuje vzdělávání těchto zaměstnanců v oblastech komunikace se zákazníky firmou MARLIN s.r.o., která tyto služby poskytuje, více informací je možno nalézt v kapitole č Součástí návrhů na propagaci produktů Aquapaddlerů, AquaSkipperů a soutěže o nejkrásnější fotografii z prázdnin/dovolené jsou i autorem navržené graficky zpracované reklamní plachy, které jsou obsaženy v přílohách č Nezbytným předpokladem pro realizaci návrhů marketingového mixu je i finanční stránka. Veškerá kalkulace ohledně autorových návrhů je obsažena v kapitole č Přínosem pro autora je krom zpracování literární rešerše samotná problematika řešeného cíle práce, a to z hlediska procesu analýzy a následné dedukce zjištěných skutečností, včetně syntézy, jejímž cílem je seskupení informací a systémový souhrn, pomocí čehož autor navrhuje modifikaci marketingového mixu, včetně jeho kalkulace v doporučení. Hlavní přínos bakalářské práce pro společnost Vranovská pláž s.r.o. Camping Vranovská pláž autor vidí v možnosti aplikování navrhnutého modifikovaného mixu s cílem podpořit a zvýšit návštěvnost kempu a posílit tak nabídku služeb a finanční příjmy společnosti v následujících sezonách. 72

73 6 Seznam použité literatury KNIŽNÍ ZDROJE: 1. BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN DĚDINA, Jiří; CEJTHAMR, Václav. Management a organizační chování: Manažerské chování a zvyšování efektivity, řízení jednotlivců a skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení organizací. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. 3. aktualiz. vyd. Brno: Edika, s. ISBN FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: Poznáváme svoje zákazníky. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN FORET, Miroslav; FORETOVÁ, Věra. Marketing místního rozvoje a cestovního ruchu: Distanční studijní opora. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická, s. ISBN HOWIE, Frank. Managing the tourist destination. repr. London: Thomson, p. ISBN INDROVÁ, Jarmila et al. Cestovní ruch: (základy). 1 vyd. Praha: Oeconomica, s. ISBN JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: Jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, s. ISBN JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: Strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN KARLÍČEK, Miroslav; KRÁL, Petr. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN KOTLER, Philip et al. Marketing management. european ed. Harlow, England: Pearson / Prentice Hall, p. ISBN KOTLER, Philip et al. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN

74 15. KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Principles of marketing. 14th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, p. ISBN KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada, s. ISBN KOTLER, Philip; TRIAS DE BES, Fernando. Inovativní marketing: Jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN X. 18. KOZEL, Roman et al. Moderní marketingový průzkum: Nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN X. 19. KŘÍŽEK, Felix; NEUFUS, Josef. Moderní hotelový management. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN KUTNOHORSKÁ, Jana. Průzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN MCNAMARA, Hannah. Niche marketing for coaches. London: Thorogood, p. ISBN PALATKOVÁ, Monika. Marketingový management destinací. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN PŘIKRYLOVÁ, Jana; JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN RADOVÁ, Jarmila et al. Finanční matematika pro každého: Příklady. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních průzkumů. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch: Soubor studijních materiálů. 3. rozš. vyd. Ostrava: Key, s. ISBN SEDLÁČKOVÁ, Helena; BUCHTA, Karel. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN SRPOVÁ, Jitka; ŘEHOŘ, Václav et al. Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, s. ISBN VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: Efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN

75 31. VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Psychologie reklamy: Nové trendy a poznatky. 3. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, s. ISBN INTERNETOVÉ ZDROJE: 32. Definition of Marketing - American Marketing Association [online] [cit ]<Dostupné z: Kudy z nudy - O Kudy z nudy [online] [cit ]. <Dostupné z: SWOT analýza pro podnikatele příklad ipodnikatel.cz [online]. 26 Říjen 2011 [cit ] <Dostupné z: Understanding Tourism: Basic Glossary World Tourism Organization UNWTO [online] [cit ] <Dostupné z: ODBORNÁ PERIODIKA: 36. ŠILEROVÁ, Lenka. Aby průzkum nedrhnul. Trend marketing: Praha: Economia, , roč. VI, č. 11, s. 31. ISSN SVĚTLÍK, Jaroslav. Jednou je málo, a desetkrát už je moc. Trend marketing: Praha: Economia, , roč. VIII, č. 8, s ISSN

76 7 Přílohy Seznam schémat, tabulek a příloh Schémata: Schéma č. 1 Marketingové prostředí firmy Schéma č. 2 SWOT analýza Schéma č. 3 Proces marketingového průzkumu Schéma č. 4 Rozšířený marketingový mix 8P Schéma č. 5 Komplexnost produktu Schéma č. 6 Maslowova pyramida lidských potřeb Schéma č. 7 Životní cyklus destinace model (TALC) Schéma č. 8 Matematické vyjádření čisté současné hodnoty Tabulky: Tabulka č. 1 SWOT analýza Campingu Vranovské pláže Tabulka č. 2 Partneři Campingu Vranovská pláž Tabulka č. 3 Rozpis výher soutěže o nejkrásnější fotografii z prázdnin/dovolené Tabulka č. 4 Kalkulace nákladů a výnosů Aquapaddlerů pro rok Tabulka č. 5 Kalkulace nákladů a výnosů Aquapaddlerů pro rok Tabulka č. 6 Kalkulace nákladů a výnosů Aquapaddlerů pro rok Tabulka č. 7 Kalkulace nákladů a výnosů Aquapaddlerů pro rok Tabulka č. 8 Čistá současná hodnota produktu Aquapaddler Tabulka č. 9 Rozvržení prac. doby zaměstnanců produktu Aquapaddler pro rok Tabulka č. 10 Kalkulace nákladů a výnosů AguaSkipperů pro rok Tabulka č. 11 Kalkulace nákladů a výnosů AguaSkipperů pro rok Tabulka č. 12 Čistá současná hodnota produktu AquaSkipper Tabulka č. 13 Kalkulace nákladů soutěže o nejhezčí fotografii z prázdnin/dovolené Přílohy: Ceníky a doplňující informace ohledně ubytování pro rok 2012 Příloha č. 1 Ceník ubytování v chatkách (ceny vč. DPH) Příloha č. 2 Ceník ubytování v chatkách pro školy přírodě (ceny vč. DPH)

77 Příloha č. 3 Ceník ubytování v chatkách pro školní výlety (ceny vč. DPH) Příloha č. 4 Ceník chatové osady U Tobogánu (ceny vč. DPH) Příloha č. 5 Ceník chatové osady U Tobogánu pro školy v přírodě (ceny vč. DPH) Příloha č. 6 Ceník chatové osady U Tobogánu pro školní výlety (ceny vč. DPH) Příloha č. 7 Ceník chatové osady Sobotín (ceny vč. DPH) Příloha č. 8 Ceník ubytovny U Převozu (ceny vč. DPH) Příloha č. 9 Ceník ubytovny U Převozu pro školy v přírodě (ceny vč. DPH) Příloha č. 10 Ceník ubytovny U Převozu pro školní výlety (ceny vč. DPH) Příloha č. 11 Ceník penzionu Na Stráni (ceny vč. DPH) Příloha č. 12 Ceník mobilheimů/bungalovů (ceny vč. DPH) Příloha č. 13 Ceník ubytování v kempu (ceny vč. DPH) Příloha č. 14 Rozdílné a společné atributy mezi školami v přírodě a školními výlety Příloha č. 15 Doplňující informace pro ubytovací provozovny Příloha č. 16 Ceník objednávky stravy (ceny vč. DPH) Příloha č. 17 Ceník tobogánu (ceny vč. DPH) Příloha č. 18 Ceník vstupu na pláž pro neubytované (ceny vč. DPH) Příloha č. 19 Ceník celosezonního umístění v kempu (ceny vč. DPH) Příloha č. 20 Ceník parkovného na parkovišti před kempem (ceny vč. DPH) Příloha č. 21 Ceník ostatních služeb v kempu (ceny vč. DPH) Propagace společnosti Vranovská pláž s.r.o. roku 2012 Příloha č. 22 Reklama Campingu Vranovská pláž pro rok 2012 Příloha č. 23 Public relations Campingu Vranovská pláž pro rok 2012 Příloha č. 24 Sponzoring Campingu Vranovská pláž pro rok 2012 Příloha č. 25 Veletrhy Campingu Vranovská pláž pro rok 2012 Diagramy segment rodiny s dětmi Příloha č Jaký je hlavní důvod vaší návštěvy Campingu Vranovská pláž? Příloha č Kolikrát jste již danou lokalitu navštívil(a)? Příloha č Jak je vaše cesta organizována? Příloha č Jakým způsobem dopravy jste sem přicestovali? Příloha č Odkud jste se dozvěděl(a) o Campingu Vranovská pláž? Příloha č Jak dlouho plánujete pobývat na Campingu Vranovská pláž?

78 Příloha č Jakou formu ubytování preferujete během letní dovolené? Příloha č Preferujete stravování v restauračním zařízení? Příloha č Které aktivity jsou pro vás nejlákavější? Příloha č Uvažujete o opětovné návštěvě Campingu Vranovská pláž? Příloha č Jak celkově hodnotíte následující kritéria v Campingu Vranovská pláž? Příloha č Když se řekne Camping Vranovská pláž, na co si vzpomenete? Příloha č Kdybyste měl mluvit o kempu Vranovská pláž jako o člověku, jak byste ho popsal? Příloha č Co vám v tomto kempu nejvíce schází? Příloha č Kolik v průměru vydáte za osobu a den na váš pobyt v tomto regionu? Příloha č Doporučil(a) byste Camping Vranovská pláž svým známým a přátelům? Příloha č Jaká je cca vzdálenost od vašeho místa bydliště ke kempu? Příloha č Uveďte prosím místo, kde máte trvalé bydliště: Příloha č Uveďte prosím vaše pohlaví: Příloha č Uveďte prosím váš věk: Příloha č Uveďte prosím vaše nejvyšší ukončené vzdělání: Příloha č Chtěl(a) byste něco sdělit, co se týče Campingu Vranovská pláž? Diagramy segment lidé let Příloha č Jaký je hlavní důvod vaší návštěvy Campingu Vranovská pláž? Příloha č Kolikrát jste již danou lokalitu navštívil(a)? Příloha č Jak je vaše cesta organizována? Příloha č S kým jste sem přijel(a)? Příloha č Jakým způsobem dopravy jste sem přicestovali? Příloha č Odkud jste se dozvěděl(a) o Campingu Vranovská pláž? Příloha č Jak dlouho plánujete pobývat v Campingu Vranovská pláž? Příloha č Jakou formu ubytování preferujete během letní dovolené? Příloha č Preferujete stravování v restauračním zařízení? Příloha č Které aktivity jsou pro vás nejlákavější? Příloha č Uvažujete o opětovné návštěvě Campingu Vranovská pláž? Příloha č Jak celkově hodnotíte následující kritéria v Campingu Vranovské pláži? Příloha č Když se řekne Camping Vranovská pláž, na co si vzpomenete?

79 Příloha č Kdybyste měl mluvit o kempu Vranovská pláž jako o člověku, jak byste ho popsal? Příloha č Co vám v tomto kempu nejvíce schází? Příloha č Kolik v průměru vydáte za osobu a den na váš pobyt v tomto regionu? Příloha č Doporučil(a) byste Camping Vranovská pláž svým známým a přátelům? Příloha č Jaká je cca vzdálenost od vašeho místa bydliště ke kempu? Příloha č Uveďte prosím místo, kde máte trvalé bydliště: Příloha č Uveďte prosím vaše pohlaví: Příloha č Uveďte prosím vaše nejvyšší ukončené vzdělání: Příloha č Chtěl(a) byste něco sdělit, co se týče Campingu Vranovská pláž? Grafické návrhy Příloha č. 70 Návrh reklamní platy pro navrhovaný produkt Aquapaddler Příloha č. 71 Návrh reklamní platy pro navrhovaný produkt AquaSkipper Příloha č. 72 Návrh reklamní plachty pro navrhovanou fotografickou soutěž Ostatní Příloha č. 73 Statistika návštěvnosti kempu pro rok 2012 Příloha č. 74 Navrhovaný produkt Aquapaddler Příloha č. 75 Navrhovaný produkt AquaSkipper Příloha č. 76 Tištěná forma dotazníku Příloha č. 77 Statistický výkaz za období Příloha č. 78 Nový leaflet společnosti Vranovská pláž s.r.o. pro rok 2013 Příloha č. 79 Současný leaflet společnosti Vranovská pláž s.r.o. roku 2012 Příloha č. 80 Reklamní inzerát Příloha č. 81 Certifikát kategorizace 2012 Příloha č. 82 Vstupenka do kempu Příloha č. 83 Logo Kemp roku 2012

80 Ceníky a doplňující informace Příloha č. 1 Ceník ubytování v chatkách (ceny vč. DPH) 2 lůžka č Datum 4 lůžka č. 1 7, 18 31, U Tobogánu, Sobotín Mimosezóna Kč osoba/noc 180 Kč osoba/noc Sezóna I Kč osoba/noc 190 Kč osoba/noc Sezóna II Kč chatka/týden Kč chatka/týden Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Sezóna III Kč chatka/týden Kč chatka/týden Příloha č. 2 Ceník ubytování v chatkách pro školy přírodě (ceny vč. DPH) Datum Ubytování IV, V, IX, X Ubytování VI Strava Celkem IV, V, IX, X Celkem VI MŠ 100 Kč 130 Kč 170 Kč 270 Kč 300 Kč 1. st. ZŠ 100 Kč 130 Kč 170 Kč 270 Kč 300 Kč 2. st. ZŠ 130 Kč 160 Kč 190 Kč 320 Kč 350 Kč SŠ 130 Kč 160 Kč 210 Kč 340 Kč 370 Kč Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Příloha č. 3 Ceník ubytování v chatkách pro školní výlety (ceny vč. DPH) Datum Ubytování IV, V, IX, X Ubytování VI Strava Celkem IV, V, IX, X Celkem VI 2. st. ZŠ 150 Kč 170 Kč 130 Kč 280 Kč 300 Kč SŠ 150 Kč 170 Kč 150 Kč 300 Kč 320 Kč Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Příloha č. 4 Ceník chatové osady U Tobogánu (ceny vč. DPH) 2 lůžka Datum Mimosezóna Kč osoba/noc Sezóna I Kč osoba/noc Sezóna II Kč chatka/týden 180 Kč 190 Kč Kč 4 lůžka osoba/noc osoba/noc chatka/týden Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Sezóna III Kč chatka/týden Kč chatka/týden

81 Příloha č. 5 Ceník chatové osady U Tobogánu pro školy v přírodě (ceny vč. DPH) Datum Ubytování IV, V, IX, X Ubytování VI Strava Celkem IV, V, IX, X Celkem VI MŠ 100 Kč 130 Kč 170 Kč 270 Kč 300 Kč 1. st. ZŠ 100 Kč 130 Kč 170 Kč 270 Kč 300 Kč 2. st. ZŠ 130 Kč 160 Kč 190 Kč 320 Kč 350 Kč SŠ 130 Kč 160 Kč 210 Kč 340 Kč 370 Kč Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Příloha č. 6 Ceník chatové osady U Tobogánu pro školní výlety (ceny vč. DPH) Datum Ubytování IV, V, IX, X Ubytování VI Strava Celkem IV, V, IX, X Celkem VI 2. st. ZŠ 150 Kč 170 Kč 130 Kč 280 Kč 300 Kč SŠ 150 Kč 170 Kč 150 Kč 300 Kč 320 Kč Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Příloha č. 7 Ceník chatové osady Sobotín (ceny vč. DPH) Datum Mimosezóna Sezóna I Sezóna II Kč 190 Kč Kč 4 lůžka osoba/noc osoba/noc chatka/týden Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Sezóna III Kč chatka/týden Příloha č. 8 Ceník ubytovny U Převozu (ceny vč. DPH) Datum 2lůžkový pokoj Mimosezóna Kč osoba/noc Sezóna I Kč osoba/noc Sezóna II Kč pokoj/noc 180 Kč 190 Kč 840 Kč 4lůžkový pokoj osoba/noc osoba/noc pokoj/noc Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Sezóna III Kč pokoj/noc 800 Kč pokoj/noc

82 Příloha č. 9 Ceník ubytovny U Převozu pro školy v přírodě (ceny vč. DPH) Datum Ubytování IV, V, IX, X Ubytování VI Strava Celkem IV, V, IX, X Celkem VI MŠ 100 Kč 130 Kč 170 Kč 270 Kč 300 Kč 1. st. ZŠ 100 Kč 130 Kč 170 Kč 270 Kč 300 Kč 2. st. ZŠ 130 Kč 160 Kč 190 Kč 320 Kč 350 Kč SŠ 130 Kč 160 Kč 210 Kč 340 Kč 370 Kč Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Příloha č. 10 Ceník ubytovny U Převozu pro školní výlety (ceny vč. DPH) Datum Ubytování IV, V, IX, X Ubytování VI Strava Celkem IV, V, IX, X Celkem VI 2. st. ZŠ 150 Kč 170 Kč 130 Kč 280 Kč 300 Kč SŠ 150 Kč 170 Kč 150 Kč 300 Kč 320 Kč Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Příloha č. 11 Ceník penzionu Na Stráni (ceny vč. DPH) Datum 2lůžkový pokoj Dítě 4 12 let Mimosezóna Kč osoba/noc 230 Kč dítě/noc Sezóna I Kč osoba/noc 230 Kč dítě/noc Sezóna II Kč pokoj/týden 230 Kč 330 Kč 350 Kč Přistýlka osoba/noc osoba/noc osoba/noc Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Sezóna III Kč pokoj/týden Kč osoba/noc

83 Příloha č. 12 Ceník mobilheimů/bungalovů (ceny vč. DPH) Datum 2ložnicový 4lůžkový (s mož. 1 přistýlky) 3ložnicový 6lůžkový (s mož. 1 přistýlky) Mimosezóna Kč osoba/noc 310 Kč osoba/noc Sezóna I Kč osoba/noc 320 Kč osoba/noc Sezóna II Kč mob./noc Kč mob./noc 300 Kč 300 Kč 400 Kč Přistýlka osoba/noc osoba/noc osoba/noc Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Sezóna III Kč mob./noc Kč mob./noc 400 Kč osoba/noc Příloha č. 13 Ceník ubytování v kempu (ceny vč. DPH) Ceny za 1 noc: Mimosezóna Hlavní sezóna Karavan, mikrobus (včetně elektrické přípojky) 140 Kč 200 Kč Autokaravan (včetně elektrické přípojky) 190 Kč 250 Kč Autobus, nákladní vůz 90 Kč 160 Kč Automobil osobní 70 Kč 70 Kč Přívěsný vozík 40 Kč 40 Kč Motocykl 40 Kč 40 Kč Stan malý do 3 osob 50 Kč 80 Kč Stan velký 70 Kč 110 Kč Přístřešek altán (do 2 m x 2 m) 30 Kč 50 Kč Party stan (nad 2 m x 2 m) 50 Kč 70 Kč Ubytování v kempu na pláži: Mimosezóna Hlavní sezóna Děti do 6 let zdarma zdarma Děti 6 15 let 30 Kč 50 Kč Osoby starší 15 let 50 Kč 90 Kč Zálohová vstupenka 30 Kč 30 Kč Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů

84 Příloha č. 14 Rozdílné a společné atributy mezi školami v přírodě a školními výlety Rozdílné atributy Školy v přírodě (ŠvP) Strava 5x denně, pitný režim, mimo SŠ SŠ jídlo 3x denně Pobyt min. 6 dnů / 5 nocí Společné atributy Polopenze Školní výlety (ŠV) Pobyt min. 3 dny / 2 noci Min. počet 20 dětí Ubytování v chatkách nebo ubytovně (soc. zařízení společné v areálu, sprchy za poplatek) Na 20 dětí jeden pedagogický dozor zdarma V hlavní sezóně (červenec srpen) je možná rezervace pouze na celý týden od soboty do soboty (chatky č. 1 7 mohou být rezervovány na kratší dobu) Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z propagačních a interních materiálů Příloha č. 15 Doplňující informace pro ubytovací provozovny Mimosezóna + sezóna I. duben, květen, červen, září, říjen Sezóna II. + sezóna III. červenec, srpen Doplňující informace se nevztahují na ubytování škol (v rámci ceníku pro školy) Rozdílné atributy Nástup na pobyt kterýkoliv den Sleva 10 % pro skupiny nad 20 osob při pobytu min. 3 dny / 2 noci neplatí pro ubytování v mobilheimech Společné atributy Platí se celý pokoj bez ohledu na neobsazená lůžka V hlavní sezóně je možná rezervace pouze na celý týden od soboty do soboty (chatky č. 1 7 a pokoje v ubytovně U Převozu mohou být rezervovány na kratší dobu) Platí se celý pokoj bez ohledu na neobsazená lůžka Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z propagačních a interních materiálů Příloha č. 16 Ceník objednávky stravy (ceny vč. DPH) Strava Dítě Dospělý Snídaně 35 Kč 45 Kč Obědy 100 Kč 100 Kč Večeře 75 Kč 95 Kč Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů

85 Příloha č. 17 Ceník tobogánu (ceny vč. DPH) Ceník tobogánu Děti do 6 let celodenní Děti na od 6 15 let celodenní Děti nad 15 let celodenní Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Zdarma 40 Kč 70 Kč Příloha č. 18 Ceník vstupu na pláž pro neubytované (ceny vč. DPH) Vstupné na pláž denní vstup pro neubytované 1denní dospělý 30 Kč 1denní dítě do 15 let 10 Kč Celosezónní vstup na pláž pro 1 osobu (možnost dobití karty na další sezónu) 200 Kč + záloha 100 Kč za kartu Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Příloha č. 19 Ceník celosezonního umístění v kempu (ceny vč. DPH) Celosezonní umístění Stan do 5 lůžek + automobil Karavan + automobil Maringotka + automobil Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Kč Kč Kč Příloha č. 20 Ceník parkovného na parkovišti před kempem (ceny vč. DPH) Parkovné na parkovišti před kempem (květen září) 1 hodina 20 Kč Každá další započatá hodina 20 Kč Max. denní parkovné (24 hod.) 100 Kč Každý další započatý den 100 Kč Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů

86 Příloha č. 21 Ceník ostatních služeb v kempu (ceny vč. DPH) Ostatní služby v kempu Mimosezóna Hlavní sezóna WC zdarma zdarma Sprchy 20 Kč / 7 min. 20 Kč / 7 min. Automatická pračka Od 50 Kč Od 50 Kč Sušička Od 50 Kč Od 50 Kč Přímotop 80 Kč / den 80 Kč / den Úschovna kol 20 Kč / den 20 Kč / den Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Propagace společnosti Vranovská pláž s.r.o. Příloha č. 22 Reklama Campingu Vranovská pláž pro rok 2012 Druh reklamy Campingu Vranovská pláž Rozhlasová reklama Rozhlasové spoty v Kiss Rádio Hády CELKEM Tisková reklama Každoročně aktualizované leaflety ( ks) Celkem Inzerce v CARAVAN magazine (6 ks) Inzerce v časopisu CAMPING, CARS & CARAVANS (6 ks) Informační brožura CAMPING 2012 kategorizované kempy a chatové osady ČR Informační brožura města Znojma, rok 2012 Roll-up Vlkova věž ve Znojmě Roll-up veletrhy ACSI Belgie katalog kempů po celé Evropě ANVB Holandsko katalog kempů po celé Evropě ADAC Německo katalog kempů po celé Evropě CCI slevový katalog Regionální televiz. reklama v pořadu Kam Jedeš? Hrubé náklady (vzájemná reklama) 0 Kč 0 Kč (1 Kč / ks) Kč (grafické zpracování) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč (placeno dříve) 0 Kč

87 CELKEM Online Reklama Webové stránky Promo video na YouTube Sklik, Adwords Kontextová reklama Reklama na Firmy.cz CELKEM Venkovní reklama Informační tabule v kempu (3 ks) údržba Billboardy Brno (10 ks, v období červen srpen) Směrové ukazatele výlep + instalace Propagační předměty trička, propisky, jo-jo, ručníky, osušky, plážové tašky, létající talíře, flash disky, antistresový míček (hakisák), kalendáře, klíčenky atd. CELKEM Reklama celkem Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Kč Kč (grafické zpracování) Kč Kč (v rámci aktualizace web. stránek) 0 Kč Kč Kč Kč Kč (placeno dříve) 0 Kč Kč Kč Kč Příloha č. 23 Public relations Campingu Vranovská pláž pro rok 2012 Public relations Campingu Vranovská pláž Pořádání zmiňovaných kulturních a sportovních akcí, společně s partnery Roční investice Vranovské pláže s.r.o. Vranovské léto Kč Galavečer sektu Kč Miss Pláž Kč Letní kino + animační programy Kč Pořádání akcí pro zaměstnance vždy na konci sezony Pořádání akcí pro místní obyvatele CELKEM Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Kč viz cena kulturních a sportovních akcí Kč

88 Příloha č. 24 Sponzoring Campingu Vranovská pláž pro rok 2012 Sponzoring Campingu Vranovská pláž pro rok 2012 Společnost Duha nadace pro děti postižené mozkovou obrnou. Centrum Paraple výtěžek z Galavečera sektu (vstupné na pláž) CELKEM Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Částka Kč Kč Kč Příloha č. 25 Veletrhy Campingu Vranovská pláž pro rok 2012 Veletrhy propagace Campingu Vranovská pláž Domácí Brno, Praha, Ostrava, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou Zahraničí Polsko Belgie CELKEM Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů Náklady Kč Kč Kč Kč Diagramy segment rodiny s dětmi Příloha č Jaký je hlavní důvod vaší návštěvy Campingu Vranovská pláž? Zdroj: vlastní práce

89 Příloha č Kolikrát jste již danou lokalitu navštívil(a)? Zdroj: vlastní práce Příloha č Jak je vaše cesta organizována? Zdroj: vlastní práce

90 Příloha č Jakým způsobem dopravy jste sem přicestovali? Zdroj: vlastní práce Příloha č Odkud jste se dozvěděl(a) o Campingu Vranovská pláž? Zdroj: vlastní práce

91 Příloha č Jak dlouho plánujete pobývat na Campingu Vranovská pláž? Zdroj: vlastní práce Příloha č Jakou formu ubytování preferujete během letní dovolené? Zdroj: vlastní práce

92 Příloha č Preferujete stravování v restauračním zařízení? Zdroj: vlastní práce Příloha č Které aktivity jsou pro vás nejlákavější? Zdroj: vlastní práce

93 Příloha č Uvažujete o opětovné návštěvě Campingu Vranovská pláž? Zdroj: vlastní práce

94 Příloha č Jak celkově hodnotíte následující kritéria v Campingu Vranovská pláž? Zdroj: vlastní práce

95 Příloha č Když se řekne Camping Vranovská pláž, na co si vzpomenete? Zdroj: vlastní práce Příloha č Kdybyste měl mluvit o kempu Vranovská pláž jako o člověku, jak byste ho popsal? Zdroj: vlastní práce

96 Příloha č Co vám v tomto kempu nejvíce schází? Zdroj: vlastní práce Příloha č Kolik v průměru vydáte za osobu a den na váš pobyt v tomto regionu? Zdroj: vlastní práce

97 Příloha č Doporučil(a) byste Camping Vranovská pláž svým známým a přátelům? Zdroj: vlastní práce Příloha č Jaká je cca vzdálenost od vašeho místa bydliště ke kempu? Zdroj: vlastní práce

98 Příloha č Uveďte prosím místo, kde máte trvalé bydliště: Zdroj: vlastní práce Příloha č Uveďte prosím vaše pohlaví: Zdroj: vlastní práce

99 Příloha č Uveďte prosím váš věk: Zdroj: vlastní práce Příloha č Uveďte prosím vaše nejvyšší ukončené vzdělání: Zdroj: vlastní práce

100 Příloha č Chtěl(a) byste něco sdělit, co se týče Campingu Vranovská pláž? Zdroj: vlastní práce Diagramy segment lidé let Příloha č Jaký je hlavní důvod vaší návštěvy Campingu Vranovská pláž? Zdroj: vlastní práce

101 Příloha č Kolikrát jste již danou lokalitu navštívil(a)? Zdroj: vlastní práce Příloha č Jak je vaše cesta organizována? Zdroj: vlastní práce

102 Příloha č S kým jste sem přijel(a)? Zdroj: vlastní práce Příloha č Jakým způsobem dopravy jste sem přicestovali? Zdroj: vlastní práce

103 Příloha č Odkud jste se dozvěděl(a) o Campingu Vranovská pláž? Zdroj: vlastní práce Příloha č Jak dlouho plánujete pobývat v Campingu Vranovská pláž? Zdroj: vlastní práce

104 Příloha č Jakou formu ubytování preferujete během letní dovolené? Zdroj: vlastní práce Příloha č Preferujete stravování v restauračním zařízení? Zdroj: vlastní práce

105 Příloha č Které aktivity jsou pro vás nejlákavější? Zdroj: vlastní práce Příloha č Uvažujete o opětovné návštěvě Campingu Vranovská pláž? Zdroj: vlastní práce

106 Příloha č Jak celkově hodnotíte následující kritéria v Campingu Vranovské pláži? Zdroj: vlastní práce

107 Příloha č Když se řekne Camping Vranovská pláž, na co si vzpomenete? Zdroj: vlastní práce Příloha č Kdybyste měl mluvit o kempu Vranovská pláž jako o člověku, jak byste ho popsal? Zdroj: vlastní práce

108 Příloha č Co vám v tomto kempu nejvíce schází? Zdroj: vlastní práce Příloha č Kolik v průměru vydáte za osobu a den na váš pobyt v tomto regionu? Zdroj: vlastní práce

109 Příloha č Doporučil(a) byste Camping Vranovská pláž svým známým a přátelům? Zdroj: vlastní práce Příloha č Jaká je cca vzdálenost od vašeho místa bydliště ke kempu? Zdroj: vlastní práce

110 Příloha č Uveďte prosím místo, kde máte trvalé bydliště: Zdroj: vlastní práce Příloha č Uveďte prosím vaše pohlaví: Zdroj: vlastní práce

111 Příloha č Uveďte prosím vaše nejvyšší ukončené vzdělání: Zdroj: vlastní práce Příloha č Chtěl(a) byste něco sdělit, co se týče Campingu Vranovská pláž? Zdroj: vlastní práce

112 Návrh grafického zpracování reklamních plachet Příloha č. 70 Návrh reklamní platy pro navrhovaný produkt Aquapaddler Zdroj: vlastní práce Příloha č. 71 Návrh reklamní platy pro navrhovaný produkt AquaSkipper Zdroj: vlastní práce

113 Příloha č. 72 Návrh reklamní plachty pro navrhovanou fotografickou soutěž Zdroj: vlastní práce Ostatní Příloha č. 73 Statistika návštěvnosti kempu pro rok 2012 Název služby Rok 2012 Denní návštěvníci 6 15 let 4337 Denní návštěvníci nad 15 let Ubytovaní do 18 let počet osob/počet přenocování 9405 / Ubytovaní nad 18 let počet osob/počet přenocování / Tuzemci počet osob / počet přenocování / Cizinci počet osob / počet přenocování 1127 / 2139 Průměrný počet dnů přenocování 2,34 Odhad ostatních ubyt. ostatní podnikatelé Zdroj: vlastní práce na základě údajů převzatých z interních materiálů

114 Příloha č. 74 Navrhovaný produkt Aquapaddler Zdroj: Tootoo.com, dostupné z:

115 Příloha č. 75 Navrhovaný produkt AquaSkipper Zdroj: Wikimedia Commons, dostupné z:

116 Příloha č. 76 Tištěná forma dotazníku Zdroj: vlastní práce

117 Příloha č. 77 Statistický výkaz za období Zdroj: interní materiály Vranovské pláže s.r.o.

118 Příloha č. 78 Nový leaflet společnosti Vranovská pláž s.r.o. pro rok 2013 Zdroj: propagační materiály Vranovské pláže s.r.o.

119 Příloha č. 79 Současný leaflet společnosti Vranovská pláž s.r.o. roku 2012

120 Zdroj: propagační materiály Vranovské pláže s.r.o. Příloha č. 80 Reklamní inzerát Zdroj: propagační materiály Vranovské pláže s.r.o.

121 Příloha č. 81 Certifikát kategorizace 2012 Zdroj: interní materiály Vranovské pláže s.r.o.

122 Příloha č. 82 Vstupenka do kempu Zdroj: interní materiály Vranovské pláže s.r.o. Příloha č. 83 Logo Kemp roku 2012 Zdroj: interní materiály Vranovské pláže s.r.o.

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 13 Základy marketingu a PR. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 13 Základy marketingu a PR. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 13 Základy marketingu a PR Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

měření SPOKOJenOSti zákazníků na BUSineSS trhu

měření SPOKOJenOSti zákazníků na BUSineSS trhu měření SPOKOJenOSti zákazníků na BUSineSS trhu customer SaTISfacTIOn MeaSUReMenT On BUSIneSS MaRKeT Hana Šůstková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta Moravská vysoká škola

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

obchodní strategie založení advokátní kanceláře

obchodní strategie založení advokátní kanceláře obchodní strategie založení advokátní kanceláře Bronislava Wittnerová KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s. Bronislava Wittnerová 2012

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Penetrační testování

Penetrační testování Penetrační testování Michal Zeman Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Školní rok: 2008-09 Abstrakt Práce se zabývá testováním zranitelnosti informačních systémů. Tyto systémy se dnes velmi rozšiřují a často

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Předmluva Milé studenky/ti, dostává se vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový výzkum,který

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

5. Marketing ve stavebnictví

5. Marketing ve stavebnictví 5. Marketing ve stavebnictví Klíčová slova: Stavební trh, marketingový mix, produkt, public relations., Anotace textu: Modul se zabývá strukturou stavebního trhu z hlediska marketingu, charakterizuje marketingové

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Technologie ve službách online komunikace

Technologie ve službách online komunikace Technologie ve službách online komunikace Lucie Staňková SAS ČR 4. prosince 2009 Digitální zkušenost E-mail Očekávání? Nízkonákladová komunikace Kreativní, intenzivní a samozřejmě úspěšné Výsledek? Malá

Více

DESIGN newsletter 2 / 2014

DESIGN newsletter 2 / 2014 DESIGN newsletter 2 / 2014 DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST Hledáte další přidanou hodnotu? Zkuste průmyslový design! Že je trh nemilosrdný a chce po vás stále další a další

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Jaromír PITAŠ 1, Hubert ŠTOFKO 2 ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Abstract: The article deal with the definition is a stakeholder and stakeholder management.

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny Út 10:30 12:30 ESF MU, místnost 650 Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Podnikatelský záměr / plán

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Náplň jednotlivých seminářů. ogilvyinstitute.com ročník 2010/11

Náplň jednotlivých seminářů. ogilvyinstitute.com ročník 2010/11 Náplň jednotlivých seminářů ogilvyinstitute.com ročník 2010/11 1. Tvorba efektivní komunikační strategie Seminář Vám přiblíží postup, jak vytvořit kvalitní komunikační strategii, při jejíž aplikaci lze

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Dagmar Jakubíková v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dagmar Jakubíková Marketing v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

MARKETING 3 Analýza prostředí, segmentace 1 část, podmínky vstupu na trhy. Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 3 Analýza prostředí, segmentace 1 část, podmínky vstupu na trhy. Ing.Miloslav Šašek MARKETING 3 Analýza prostředí, segmentace 1 část, podmínky vstupu na trhy Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE

EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE CUSTOMER INTELLIGENCE SAS ROADSHOW 2014 24. ZÁŘÍ 2014 LUCIE STAŇKOVÁ ZÁKAZNÍCI - SITUACE NA TRHU Změna poměru sil / vyšší očekávání Generační rozdíly / používání kanálů

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více