EVROPSKAUNIE EVROPSKYFOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SANCE PROvAs ROZVOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKAUNIE EVROPSKYFOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SANCE PROvAs ROZVOJ"

Transkript

1 IINTEGR.OV:ANY OPERACNI PROGRAM EVROPSKAUNIE EVROPSKYFOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SANCE PROvAs ROZVOJ vyzva K podani NABiDKY ladavatel Vas timto v souladu 5 38 ods!. 1 zakona c. 137/2006 Sb., 0 veiejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich piedpisu (dale jen.zakon") vyzyva k podani nabidky a k prokazani splneni kvalifikace ve veei pcdlimitni veiejne zakazka na dodavky zadavane v zjednodusenem podlimitnim iizeni (dale jen.veiejna zakazka" nebo.zakazka") 1. NAzEV VEREJNE ZAKAzKY I Nazev veiejne zakazky I Komplexni vybaveni pradelny 2. IDENTIFIKACNi UDAJE ZADAVATELE Obchodni finmanebo nazev 1 obchodni firma nebo imeno a piiimeni: SveUoJihlavske Terasy o.p.s. Sidlo 1 misto podnikimi 1 misto trvaleho pobytu (piip. dorucovaci adresa): Havlickova 1395/30, Jihlava IC: Osoba opravnena jednat jmenem ci za zadavatele: Bc. Jiii VondraCek,jednatel 3. INFORMACE 0 PREDMETU VEREJNE ZAKAzKY Piedmetem plneni veiejne zakazky je dodavka zaiizeni a vybaveni pradelny, ktera se sklada z vybaveni urceneho pro prani, suseni, iehleni, dale 0 vybaveni provozu relevantnim nabytkem a 0 propojeni systemu ICT vybavenim Cilem pradelny je vytvoieni fungujiciho sobestacmiho pcdniku, kter-yposkytne pracovni mista pro znevyhodnene na trhu prace. Strategickeho cile bude dosaieno vytvoienim modemi, energeticky standardni pradelny, ktera bude situovana v arealu byvale Tesly v Jihlave. Cinnosti pradelny bude prani zdravotnickeho, loiniho i osobniho pradla. Soucasti pradelny bude take provoz urceny pro samoobsluine prani, ktere je velmi pohodlne a levnejsi a umoini napi. studentum VS aktivni zapojeni pn prani. Pradelna rna sidlo v Jihlave v arealu Jihlavske Terasy. Tento komplex je koncipovan jako velky projekt, ve kterem bude situovan Lekaisky dum, Dum senioru, kavama, lekama, stravovaci zaiizeni, bydleni, hotel, mateiska skola apod. Veiejna zakazka je podie &98zakona rozdelena na tii casti: Cast c.1: Nakup specialniho profesionalniho vybaveni pradelny (prani, iehleni, suseni) Cast C.2:leT pro pradelnu Cast C.3: Nakup nabytku a provoznich poloiek urcenych pro zamestnance a denni uiiti Uchazec muie podat nabidku na kaidou cast veiejne zakazky samostatne nebo na vsechny casti zaroveli. Nabidka na kaidou cast veiejne zakazky bude piedloiena v samostatne obalce oznacene cistem a nazvem casti veiejne zakazky. Podrobnejsi specifikace piedmetu zakazky je uvedena v zadavaci dokumentaci, ktera je dostupna veiejne ke staieni profilu zadavatele na adrese: na

2 IINTEG~O'-:ANY OPERACNI PROGRAM EVROPSKAuNIE ~ EVROPSKY FONO PRO REGIONALNi ROZVOJ SANCE PRO vas ROZVOJ Tya zadilvaciho fizeni: Druh vefejne zakazky: Zjednodusene podlimitni fizeni die 38 zakona podlimitni vefejna zakazka na dodavky Pfedpokladana hodnota veiejne zakazky: Cast c.1: Kc bez OPH Cast C.2: Kc bez DPH Cast C.3: Kc bez OPH Celkova pfedpokladana hodnota za vsechny til cashvefejne zakazky je Kc bez DPH. Klasifikace pfedmetu vefejne zakazky: k6d CPV: I nazev: Cast I Stroje pro prani, cisteni a suseni pradla Cast Poeitaee Zafizeni souvisejici s poeitaei Baliky programu a informaeni systemy Cast Zehlici stroje Voziky Nabytek 4. OELKAZAOAVACi LHUTY Zadavaci Ihutaje stanovena na 90 dni od data podani nabidek. 5. LHUTA A MisTO PRO POOANi NABioEK Lhuta pro podani nabidek: Oatum: Hodina: 10:00 Kontaktni osoba pro pfijem nabidek: Be. Jifi Vondracek, tel Adresa pro podani nabidek: sidlo zadavatele, v praeovni dny v hod. V p;;pade osobniho doruceni nabidek zadavatel preferuje predtmi primo kontaktni osobe. Rozhodujici je datum a cas doruceni nabidky na adresu pro podtmi nabidek, nikoliv datum a cas odes/ani nabidky. Termin a misto otevirani obalek: v 10:00 v sidle zadavatele

3 IINTEGR.O":ANY OPERACNI PROGRAM EVROPSKA UNIE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SANCE PRO vas ROZVOJ Otevirimi obalek se muze ueastnit jeden zastupce kazdeho uchazece, jehoz nabidka byla zadavateli dorueena. Zastupce uchazeee musi prokazat, ze je osobou opravnenou nebo zplnomocnenou jednat jmenem uchazeee. Nabidka uchazeee se podava pisemne veeskem jazyce v jednom originale spolu s kompletni kopii na CD/DVD/USB (veetne vsech opisu, kopii a podepsanych dokumentu) v radne uzavrene obalce oznaeene identifikaci uchazeee a jeho postovni adresou. Obalka musi by! oznaeena nazvem verejne zakazky a jeji easli, na kterou uchazee podavasvou nabidku, tzn. "Neotevirat - VZ: "Komplexni vybaveni pradelny - cast 1 (nebo 2 nebo 3)". 6. PRisTUP K ZAoAvACi OOKUMENTACI Kompletni zadavaci dokumentace veetne vsech pfiloh je verejne ke stazeni na profilu zadavatele na adrese: hltps:/iwww.vhodne-uverejneni.czlprofil/ POZAOAVKY NA PRoKAzANi SPLNENi KVALIFIKACE OLE 62 zakona Pozadavky zadavatele na prokazani splneni kvalifikace die 62 zakona jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci. 8. UDAJE 0 HOONOTicicH KRITERlicH OLE 78 zakona Pro cast e. 1 verejne zakazky je zakladnim hodnoticim kriteriem ekonomicka vyhodnost nabidky. Pra cash 2 a 3 verejne zakazky je hodnolicim kriteriem nejnizsi nabidkova cena. Podrobne udaje 0 hodnolicich kriteriich die 78 zakona a zpusob hodnoceni nabidek jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci. V Jihlave dne dr Svetlo Jinlavske Terasy o.p.s. Havtickova 1395/ Ji~lava Ie: Bc J,i1vondracek/iednatel, SveltoJlhlavske Terasy0 p s

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK vydaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém

Více

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217 Zadávací podmínky k zakázce: Výzkumné šetření na téma Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 19 let) v přírodovědných a technických oborech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655 EVROPSKA UNIE inf:ae~ OPERAfNi EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO ZOMVOTNIC'TVI IllNTEDROVANt PRODRAM ~ANCE PRO va~ ROZVOJ CEsK REPlJBUKY 9 89/ j!c«-jp Kupnf smlouva "Modernizace a obnova

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více