FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18. 11. 21. 11. 2014 FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. www.phil.muni.cz/tydenvedy"

Transkript

1 FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

2 Týden vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Filozofická fakulta Masarykovy univerzity se již tradičně připojuje k oslavám Světového dne filozofie UNESCO uspořádáním Týdne vědy. Program Týdne vědy je přehlídkou širokého spektra výzkumných a vzdělávacích aktivit realizovaných na Filozofické fakultě MU. Jeho náplň tvoří konference, odborné i popularizační přednášky a prezentace výzkumu a výuky z oblasti filozofie, psychologie, pedagogiky, jazykovědy, teorie filmu, divadla, hudby, výtvarného umění, religionistiky, historie, archeologie a dalších oborů. Celý program Týdne vědy na FF MU je přístupný široké veřejnosti. Masarykova univerzita Filozofická fakulta 1

3 Slavnost Týdne vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity , aula FF MU (místnost C33), Arna Nováka 1, Brno Program Slavnostní zahájení Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající bakalářskou a magisterskou diplomovou práci Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající disertační práci Udělení Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku Přednáška laureáta Ceny děkana FF MU za vynikající tvůrčí čin roku 2013 Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. Barokní umění mezi teologií a lidovou zbožností Na sklonku 18. století se mezi oblíbenými terči břitkých osvícenských kritiků ocitlo nejen barokní umění jako takové, ale i řada domnělých zlořádů a nešvarů barokní katolické zbožnosti, které s ním byly nerozlučně spojeny. Příkrého odsudku se tak kromě všudypřítomné a neúčelné nádhery dočkala i příslovečná pověrčivost širokých lidových vrstev a jejich často značně neortodoxní pohled na umělecká díla. Přednáška Pavla Suchánka se pokusí přiblížit alespoň některé z mnoha příkladů dobového způsobu vnímání a prožívání umění právě touto početnou skupinou diváků se svébytnou vizuální zkušeností a perceptivními schopnostmi Přestávka Představení Kočovné filosofické divadelní společnosti při Katedře filozofie FF MU MACABRE! aneb Tajemství loňských státnic Filozofický horor, plný krve, příšer a empirické etiky. V rámci představení se mimo jiné dozvíte, jaký je strategický význam klišé, co Kant skutečně mínil svými posledními slovy a jak dlouho dokáže krvácet průměrný filozof Ukončení akce 2 Týden vědy 2014

4 Historický ústav Jak psát dějiny velkých měst? mezinárodní vědecká konference sály Nové radnice, Radnická 369/10, Brno Období posledních desetiletí přineslo zvýšený zájem o zpracování městských dějin, a to včetně zpracování syntetických, ve velkých městech zpravidla vícesvazkových děl. Významný posun celospolečenského diskurzu, metodologicky podnětná zahraniční díla, interdisciplinarizace bádání a interpretace dějin, bouřlivý rozvoj v oblasti studia dílčích problémů, odideologizování a odtabuizování řady témat, ale též využití počítačových technologií přispělo mj. k tomu, že starší syntézy rychle zastarávají. Moderní trendy v historickém bádání však mimo jiné odhalily celou řadu metodologických a koncepčních problémů, které limitují plnohodnotnost a plasticitu syntetického výkladu městských dějin. Cílem proponované konference je ověření nosnosti realizovaných či vznikajících projektů a diskuze o dílčích i rámcových koncepčních problémech. Téma konference vztahujeme přednostně nikoli však výlučně k problematice velkých středoevropských měst, u kterých je pravděpodobný vznik rozsáhlejších syntéz. Pořádají Statutární město Brno Archiv města Brna Katedra historie FF UJEP v Ústí nad Labem Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Historický ústav FF MU Více informací: Masarykova univerzita Filozofická fakulta 3

5 Kabinet informačních studií a knihovnictví KISKFórum , Dům umění města Brna, Malinovského nám., Brno KISKFórum je neformální debatní platforma pro sdílení znalostí a zkušeností mezi vyučujícími, studenty KISK, absolventy a zájemci o obor. Na programu je i téma vědy a výzkumu. prof. Nils Pharo Overview of Linked Data and the Semantic web , FF MU, místnost D22, Arna Nováka 1, Brno DataConf 2014 konference , Fakulta informačních technologií VUT, Božetěchova 2, Brno Obsahem konference jsou témata zaměřená na datovou analytiku v ČR. Přednášející budou hovořit o tématech jako strojové učení, business intelligence či open data. Pořádají Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Fakulta informačních technologií VUT Více informací: 4 Týden vědy 2014

6 Katedra anglistiky a amerikanistiky Ing. Mgr. Jiří Rambousek Adaptace Carrollovy Alenky, zejména filmové přednáška s ukázkami , FF MU, místnost G32, Gorkého 7, Brno Alenka v říši divů Lewise Carrolla se dočkala vedle víceméně úplných překladů také nesčetných adaptací, jak knižních, tak divadelních či filmových. Přednáška krátce zmíní situaci v překladu Alenky do češtiny a vztah adaptace a překladu obecně. Poté se zaměří na filmové verze Alenky, zejména starší či méně známé, včetně volnějších adaptací a odvozených děl. Louis Wei-lun Lu, Ph.D. Viewpoint in Language: How a Study of Deictics Reveals About the Way We Think přednáška v angličtině, bez tlumočení , FF MU, místnost G24, Gorkého 7, Brno In this talk, I will introduce the usefulness of parallel texts in cognitive linguistics research. Although parallel texts have been extensively used in the study of linguistic typology (which usually assumes a quantitative approach), there has not been a coherent body of literature in the study of language and thought. I will discuss how the methodology can reveal the usage of deictic verbs as viewpoint operators that other methods cannot as a case in point. I expect the talk to be interesting to scholars in linguistics, stylistics, and translation (of literature). Masarykova univerzita Filozofická fakulta 5

7 Katedra filozofie Poslední přání: Eutanázie ve filozofických perspektivách , FF MU, místnost J21, Gorkého 7, Brno Akce pořádaná v rámci oslav Dne filozofie, na které vystoupí PhDr. Tomáš Hříběk, Ph.D. (FLÚ AV ČR) Mgr. Iva Svačinová Mgr. Tomáš Ondráček Mgr. Michal Stránský 6 Týden vědy 2014

8 Psychologický ústav Akademické centrum pozitivní psychologie Sympózium o naději , FF MU, místnost D22, Arna Nováka 1, Brno V rámci sympózia budou prezentovány výsledky výzkumných studií realizovaných na FF MU, jež odhalují zajímavé souvislosti naděje a životní spokojenosti, zdraví, kvality mezilidských vztahů a dalších důležitých oblastí lidského života v dětském i dospělém věku. Součástí sympózia bude také souhrn praktických doporučení pro udržení nadějného přístupu k životu a nebude chybět ani inspirace pro ty, kteří chtějí naději dávat druhým. Program doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. Naděje coby předmět vědeckého zkoumání: Co říkají výsledky českých výzkumů? Klára Benešová, Monika Kupcová, Bc. Lenka Vildová a kol. Naděje pro příští generaci: Psychosociální souvislosti naděje u dětí ve věku 8 až 12 let PhDr. Katarína Millová, Ph.D. Být aktivním dítětem se vyplatí: Jaké jsou prediktory naděje v dětství a dospívání? Bc. Daniel Vodrážka Studenti dávají naději: Prezentace studentské neziskové organizace Mise naděje doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. Jak si udržet nadějný přístup k životu? Masarykova univerzita Filozofická fakulta 7

9 Seminář dějin umění doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. Umění abstrakce a figurace , FF MU, místnost K31, Veveří 28, Brno Přednáška se bude věnovat otázce abstrakce a figurace na vybraných dílech sochařství 20. století. Poukáže na novou funkci moderní sochy a proměnu jejího vnímání. Zdůrazní ty momenty, v nichž se tradičně figurativní sochařství mění pomocí postupné redukce objemu a tvaru, kdy místo modelace nastupuje konstrukce a nové materiály. Specifickou formou budou pak ta díla, kde se figurace a abstrakce záměrně střetá či propojuje. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D., Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. Prezentace výzkumného projektu: Sochař Ondřej Schweigl, úloha umělce a proměna umění na prahu moderní éry ( ) , FF MU, místnost K31, Veveří 28, Brno Přednáška představí aktuální projekt výzkumu uměleckého a teoretického díla učeného brněnského sochaře Ondřeje Schweigla ( ). Autoři výzkumu přiblíží atraktivní vizuální formou umělcovu rozsáhlou tvorbu a pokusí se o její zasazení do širšího kontextu středoevropského umění a proměny společnosti v éře osvícenství na konci 18. století. Mgr. Kristýna Rendlová Evropské dějinné události vyobrazené v osmanské miniaturní malbě , FF MU, místnost K31, Veveří 28, Brno Produkce ilustrovaných dějin se na sultánském dvoře rozšířila v 16. století, období kulturního i uměleckého rozkvětu Osmanské říše, a přinášela s sebou posílení dokumentární funkce osmanské miniaturní malby. Tyto dějiny líčí primárně historii Osmanské říše, oslavují sultána, jeho válečná tažení i politická rozhodnutí. Protože se však jedná o období intenzivní politické interakce Osmanské říše s evropskými zeměmi, četné události v nich pojednávané byly zásadní i z hlediska historického vývoje Evropy a jsou námětem i vrcholných miniaturních maleb je ilustrujících. Vyobrazují Evropany, jejich armády, jejich města. Jací jsme tedy byli v očích osmanských malířů? 8 Týden vědy 2014

10 Seminář japonských studií Dr. Takehiko Maruyama (National Institute for Japanese Language and Linguistics, Department of Corpus Studies; Faculty of Oriental Studies, University of Oxford) Korpusová lingvistika a japonský jazyk na FF MU , přednáška, workshop FF MU, místnost C14 (přednáška), místnost D22 (workshop), Arna Nováka 1, Brno Obsahem přednášky bude nástin historického vývoje a metod zkoumání jazyka v Japonsku pomocí korpusů, vývoj korpusové lingvistiky a její současná podoba v rámci Národního institutu pro japonský jazyk a lingvistiku. Workshop bude mít za cíl seznámit posluchače s možnostmi využívání základních on-line korpusů japonského jazyka. Přednáška i workshop budou realizovány v angličtině. Tomáš Jurkovič Haruki Murakami ztraceno v překladu? , FF MU, místnost C33, Arna Nováka 1, Brno Japanolog a překladatel Murakamiho děl Tomáš Jurkovič bude hovořit o problematice překladu literárního textu z japonštiny, interpretaci Murakamiho románů, údělu překladatele na volné noze a v neposlední řadě také Murakamiho nejnovějším románu Bezbarvý Cukuru Tazaki a léta jeho putování. Masarykova univerzita Filozofická fakulta 9

11 Ústav archeologie a muzeologie Mgr. Vojtěch Nosek 3D dokumentace archeologických artefaktů , FF MU, místnost C43, Arna Nováka 1, Brno V současné době je zapojení třetího rozměru do našich úvah v archeologii čím dál běžnější skutečností. Nejmodernější přístroje a techniky jsou používány k rozšíření znalostí nejen o samotných artefaktech, předmětech vyrobených našimi předchůdci, ale také ke sběru dat, jež jsou použitelná i v soubornějších vědeckých analýzách. V rámci prezentace bude publikum seznámeno s nejnovějšími metodami 3D dokumentace v archeologii a také s jejich přínosem k řešení vědeckých otázek. 10 Týden vědy 2014

12 Ústav českého jazyka PhDr. Pavel Caha, Ph.D. 60 let formální syntaxe: co jsme se naučili? , FF MU, zasedací místnost děkanátu, Arna Nováka 1, Brno Přednáška lingvisty, který devět let působil na univerzitě v norském Tromsø, ve vědeckém centru zaměřeném na výzkum generativní gramatiky (CASTL). Přednáška mapuje, jak se od Chomského Syntaktických struktur, které byly vydány v roce 1957 a v nichž byly poprvé představeny základní principy generativní teorie, postupně proměňoval pohled na to, jak vypadá struktura syntaktického modulu gramatiky. Mgr. Hana Žižková Chybami se člověk učí a korektoři dvojnásob! , FF MU, místnost G13, Gorkého 7, Brno Nahlédnutí do kurzu, který studenty češtiny připravuje na působení v redakcích knih, novin a časopisů. Návštěvníci si budou moci pod vedením zkušené korektorky sami vyzkoušet řadu praktických úkolů souvisejících s úpravami textu. Připraveny budou i ukázky ze studentského sběru kuriózních jazykových a pravopisných chyb. Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., RNDr. Zuzana Nevěřilová, doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. Chcete se stát počítačovým lingvistou? , FF MU, místnost G13, Gorkého 7, Brno Motivační prezentace (nejen) pro zájemce o obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika. Masarykova univerzita Filozofická fakulta 11

13 Ústav české literatury a knihovnictví prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. Česká středověká lyrika a její badatelský kontext , FF MU, místnost U36, Údolní 53, Brno Seznámení s tematikou nejprve na úrovni bakalářského, dále magister ského studia i zájemců z řad širší veřejnosti. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. Literární tvorba bratří Čapků , FF MU, místnost D21, A. Nováka 1, Brno Přednáška bude věnována literární tvorbě bratří Čapků a jejich podílu na meziválečném kulturním dění. doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. Modelová lekce tvůrčího psaní ve výuce češtiny pro cizince , FF MU, místnost U4, Údolní 53, Brno Didakticky komentovaná modelová lekce výuky tvůrčího psaní jako součásti studia češtiny jako cizího jazyka v Kabinetu češtiny pro cizince. Výuka probíhá v češtině. Na náslech je třeba se předem přihlásit u vyučujícího, nejlépe na adrese Počet míst omezen. 12 Týden vědy 2014

14 Ústav evropské etnologie Prezentace projektů Ústavu evropské etnologie FF MU , FF MU, knihovna Ústavu evropské etnologie, budova J, 3. podlaží (vchod přes budovu G, Gorkého 7, Brno) Při prezentaci bude zhodnocen uzavřený projekt ze strukturálních fondů EU VPK, který byl spojen s řadou publikačních výstupů zainteresovaných etnologických pracovišť. Aktuální projekt GIS Lidová kultura vstoupil do zkušebního provozu a budou demonstrovány jeho badatelské možnosti. Kolegyně ze Slezské univerzity v Katowicích (Cieszyn) představí cíle společného magisterského studia v oboru etnologie. Program Mgr. Marie Novotná a kol. Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí prezentace výsledků projektu PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. Geografický informační systém Lidová kultura možnosti využití dr. Katarzyna Marcol Společný studijní projekt se Slezskou univerzitou v Katowicích, pracoviště Cieszyn prezentace Mgr. Terézie Gabrhelová Etnologie a muzeum. K možnostem spolupráce prezentace projektu Mgr. Barbora Machová Ivonče. Život v horských oblastech v Makedonii dokumentární film, představení filmu a diskuze Masarykova univerzita Filozofická fakulta 13

15 Ústav filmu a audiovizuální kultury Casper Tybjerg, Ph.D. Danish Silent Cinema and the Historiography of Film Style přednáškový kurz zahraničního hosta v angličtině FF MU, místnost C34, Arna Nováka 1, Brno Filmový historik Casper Tybjerg, Ph.D., z Dánského filmového institutu patří mezi nejvýznamnější odborníky na dějiny severské kinematografie. Během Týdne vědy přednese cyklus šesti devadesátiminutových přednášek, během nichž zasadí období dánského němého filmu do širších souvislostí dějin němé kinematografie, zejména pak z hlediska uplatňovaných filmových postupů a preferovaných uměleckých voleb. Program Art, Influence, and the Beginnings of the Feature Film , Autorenfilm and Composition in Depth , The Drama of Shadows , The Swedish Challenge , Dreyer and Border Crossings , The Internationalization of the Twenties , Týden vědy 2014

16 Ústav hudební vědy Media Performance 4 / Gesture 4 th International Conference on Performance, Performativity and Media , vždy od FF MU, místnost N21, Janáčkovo nám. 2a, Brno Within Week of Science at Faculty of Arts Masaryk University we celebrate 10 th Anniversary of Theory of Interactive Media Studies by the 4 th MEDIA PER- FORMANCE international conference, which is a platform for dialogue between theoreticians and artists whose research is situated on a border line between theory and practice of media and performance. In previous years we focused on imaginary spaces (2005), ephemerality (2007), and memory (2011). This time we chose gesture as an access point, from which we would like to approach the field of media / performance. We propose to question the crucial gesture of information societies, the gesture of programming, and its effects. Invited speakers Olga Goriunova, University of Warwick, United Kingdom Stephan Höltgen, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany Kateřina Krtilová, Bauhaus Universität Weimar, Germany Shintaro Miyazaki, University of Basel, Switzerland Jan Thoben, Berlin-based musicologist, author and curator, Germany Concept Jana Horáková and Barbara Büscher Jednacím jazykem konference je angličtina. Více informací: Masarykova univerzita Filozofická fakulta 15

17 Ústav klasických studií Laetae segetes IV. mezinárodní doktorandská konference , FF MU, knihovna Ústavu klasických studií, Solniční 12, 1. patro, Brno Mezinárodní doktorandská konference s příspěvky z těchto oblastí: antické literatury, klasické jazyky, dějiny starověku, latinská medievistika, byzantologie, novořecká filologie. Více informací: Diegesis in Greek Literature of Late Antiquity and Early Middle Ages (3 rd to 10 th century) mezinárodní byzantologický workshop FF MU, Knihovna Ústavu klasických studií, Solniční 12, 1. patro, Brno Více informací: 16 Týden vědy 2014

18 Ústav pedagogických věd Prezentace výzkumů realizovaných na Ústavu pedagogických věd (I. část) , FF MU, místnost L32, Veveří 26 28, Brno Program Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. Diverzita žáků kontroverzní téma inkluze ve vzdělávání? Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. Mezigenerační učení v učitelských sborech doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Mezigenerační učení v rodinných firmách Finálové kolo soutěže studentských prací G. A. Lindnera , FF MU, zasedací místnost děkanátu, Arna Nováka 1, Brno Finálové kolo nejlepších studentských prací s pedagogickou tematikou na MU v roce Prezentace výzkumů realizovaných na Ústavu pedagogických věd (II. část) , FF MU, místnost K23, Veveří 26 28, Brno Program Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. Proč právě akční výzkum? doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. Učitel a žáci v dialogickém vyučování doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., Mgr. Michal Šimáně, doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů Masarykova univerzita Filozofická fakulta 17

19 Studium v zahraničí , FF MU, místnost ACOR, Veveří (3. patro), Brno Co nabízí Ústav pedagogických věd FF MU v rámci schématu ERASMUS+. Informace o možnostech studia v zahraničí a setkání zájemců o toto studium s jeho absolventy. 18 Týden vědy 2014

20 Ústav religionistiky doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. Československé objevování tibetské a mongolské kultury a náboženství v padesátých a šedesátých letech 20. století: Od armádních filmařů až po archeology , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno Přednáška se zaměřuje na objevitelské cesty československých odborníků a filmařů na Dálný Východ, jejich prezentaci a popularizaci v dobovém ideologickém kontextu, který ve velké míře (spolu)vytvářeli účastníci výměn kulturních pracovníků mezi Čínou a Československem v polovině padesátých let. Přednáška, doprovázená vizuálním materiálem, se zabývá dějinami poznávání této exotické kultury a náboženství u nás. Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. Podivuhodná setkání s jinými : Středověcí křesťanští misionáři v Asii , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno Přednáška je věnována kontaktům středověkých křesťanů s obyvateli Asie a zabývá se především následujícími otázkami: Jak rozumět (nejen) středověkým zprávám o jiných? Na základě čeho si misionáři utvářeli úsudek o místních obyvatelích? Jaké vnější, nepředpokládané faktory mohly hrát roli při vzájemných interakcích? Jak to, že se asijští modloslužebníci jevili křesťanským misionářům jako zbožnější než samotní křesťané v Evropě, neřku-li jiní křesťané v Asii? A mělo veškeré misijní úsilí výsledky v podobě obrácených křesťanů? Mgr. Milan Fujda, Ph.D. Konfliktní identity, marginalizace a politika jako předmět multikulturního vzdělávání na středních školách představení projektu Centra pro religionistiku a multikulturní edukaci, CERME , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno V rámci prezentace bude objasněno, jak uplatňování tradiční rigidní kategorie kultury vázané na představu vzorců jednání a interpretace každodenní zkušenosti spojené s konkrétní geografickou lokalitou či etnikem znemožňuje realizovat efektivní multikulturní výchovu, respektive edukaci usilující o podporu zprostředkovávání rovných příležitostí a společenské integrace lidí s odlišnými životními styly a strategiemi. Ukáže se, proč tím nejškodlivějším, oč lze v rámci multikulturního vzdělávání usilovat, je ukazování rozdílů mezi různými kulturami formou aktivit, jako je vaření národních jídel apod. Přednáška bude zakončena prezentací výukového materiálu, který v rámci projektu vznikl. Masarykova univerzita Filozofická fakulta 19

21 členové týmu LEVYNA Experimentální výzkum náboženství: Náboženství v laboratoři, laboratoř v terénu , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno Experimentální výzkum náboženství? Je něco takového vůbec možné? Prezentace Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) existující od roku 2011 při Ústavu religionistiky FF MU se vás pokusí přesvědčit o tom, že experiment může sehrát svou roli i při výzkumu náboženství. Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., Mgr. Tomáš Glomb Třetí symbol iniciačního stupně Voják na podlažní mozaice z Felicissimova mithraea v Ostii : Nová interpretace , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno Přednáška se zabývá interpretací jednoho ze symbolů mithraistického iniciačního stupně Voják, který se nachází na známé mozaice z Felicissimova mithraea v Ostii. Ukazuje se, že i velmi známý a zdánlivě dobře probádaný monument může při bližším pohledu odhalit nečekané překvapení. Je možné, že jeden ze symbolů zachycených na této mozaice byl od doby svého nalezení až doposud interpretován chybně? 20 Týden vědy 2014

22 Ústav románských jazyků a literatur Společnost a kultura ve frankofonním světě očima našich romanistů popularizační přednášky z frankofonního světa , FF MU, místnost G25, Gorkého 7, Brno Program Mgr. Petr Vurm, Ph.D. Literatura a kultura subsaharské Afriky , Mgr. Helena Zubčeková Francouzský rap hodnotná poezie nebo bezcenný brak? , Prezentace oboru a motivační program pro uchazeče o studium na ÚRJL a pro zájemce o frankofonní kulturu Velké osobnosti a významné události frankofonního světa (kvíz) Umění a kultura zemí galského kohouta (soutěž) Čtenářský klub (čtení z děl vybraných frankofonních autorů a následná diskuze) , Společnost a kultura v hispanofonním světě očima našich romanistů popularizační přednášky z hispanofonního světa , FF MU, místnost G25, Gorkého 7, Brno Program Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D. Migrace a identita v současné španělské literatuře , Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. Palenquero problematika vztahu kreolštiny ke španělštině v současné Kolumbii , Masarykova univerzita Filozofická fakulta 21

23 Prezentace oboru a motivační program pro uchazeče o studium na ÚRJL a pro zájemce o kulturu hispanofonních zemí Velké osobnosti a významné události hispanofonního světa (kvíz) Umění a kultura v hispanofonních zemích (soutěž) Čtenářský klub (čtení z děl vybraných hispanofonních autorů a následná diskuze) , Společnost a kultura v lusofonním světě očima našich romanistů FF MU, místnost G25, Gorkého 7, Brno Program Mgr. et Mgr. Lenka Kroupová Tradice tzv. praxe v portugalském akademickém prostředí , Prezentace oboru a motivační program pro uchazeče o studium na ÚRJL a pro zájemce o lusofonní kulturu , Italská společnost a kultura očima našich romanistů FF MU, místnost G25, Gorkého 7, Brno Program Mgr. Zuzana Šebelová, Ph.D. Karbonáři v Brně , Prezentace oboru a motivační program pro uchazeče o studium na ÚRJL a pro zájemce o italskou kulturu Od Ancony po Veronu (soutěž) Velké osobnosti italských dějin (kvíz) Moderní italská literatura (prezentace s ukázkami) Italská hudba (prezentace klasické a současné hudby s poslechem) , Týden vědy 2014

24 Ústav slavistiky Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (jazyk literatura kultura politika právo filozofie) mezinárodní vědecká konference Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno Konference bude zaměřena na sumarizaci a revizi dosavadního stavu komplexního bádání o střední Evropě. Tematické zaměření bude jednak historické a aplikační, jinak řečeno soustředěné na vývoj pojetí střední Evropy a konkrétní výzkum jevů, které můžeme označit za středoevropské, jednak teoreticko-metodologické, založené na analýze proměn obecnějších koncepcí střední Evropy ve všech oblastech uvedených v podtitulu, samozřejmě nejlépe ve vzájemném propojení. Tematický záběr konference: Střední Evropa jako kulturní areál, dosavadní bádání o střední Evropě v středoevropských zemích, centra bádání o střední Evropě, dosavadní pojetí střední Evropy a jejich proměny, pojem tzv. středoevropské literatury/středoevropských literatur, slovansko-neslovanská střední Evropa, role Maďarska ve střední Evropě: minulost a přítomnost, existuje homo Europae centralis? Jaký územní rozsah má střední Evropa? Střední Evropa jako politický, kulturní a duchovní celek, střední Evropa jako svébytný právní prostor, Visegrádská čtyřka: úspěch, selhání, nebo rutina? Střední Evropa jako ohnisko revoluce a opozice, Koncept střední Evropy a Evropská unie, Střední Evropa jako přitažlivý vzor pro Balkán a evropský Východ Pořádají Středoevropské centrum slovanských studií Česká asociace slavistů Slavistická společnost Franka Wollmana Ústav slavistiky FF MU Více informací: Masarykova univerzita Filozofická fakulta 23

25 Úvoz Václavská Vysvětlivky přednášející název přednášky datum / čas konání místo konání 1 FF MU, Arna Nováka 1, Brno 2 FF MU, Gorkého 7, Brno 3 FF MU, Veveří 28, Brno 4 FF MU, Údolní 53, Brno 5 FF MU, Janáčkovo nám. 2a, Brno 6 FF MU, Solniční 12, Brno 7 Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno 8 KIC, sály Nové radnice, Radnická 369/10, Brno 9 Dům umění města Brna, Malinovského nám., Brno Kotlářská Lužánky Bayerova Lidická Kounicova Lidická 4 Grohova 1 Gorkého Údolní 2 Jaselská Špilberk 3 Pellicova Veveří Komenského nám. Pekařská Anenská 5 Kounicova Husova Joštova 6 Koliště Veselá Česká Moravské nám. Dominikánské nám. 7 nám. Svobody Panská 8 Zelný trh Rooseveltova Beethovenova Jánská Masarykova Koliště Jezuitská Mozartova Dvořákova Kobližná Minoritská Orlí Orlí Josefská Novobranská Benešova 9 Malinovského nám. Dornych Mendlovo nám. Bašty Hybešova Úzká Křížová Poříčí Nové sady K Vaňkovce Plotní 24 Týden vědy 2014

26 twitter.com/ffmuni instagram.com/ffmunicz Masarykova univerzita Filozofická fakulta Arna Nováka Brno Česká republika

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah Nový děkan FHS Stalo se na UHK 1. 3. února 2006 pořádala Katedra informačních technologií FIM Univerzity Hradec Králové 5. konferenci ZNALOSTI. 2. února 2006 navštívil Univerzitu Hradec Králové za účelem

Více

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Březen 2011 Ročník 16/2 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v přítomnosti

Více

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší Duben 2009 Ročník 14/3 Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., z Matematického ústavu Slezské univerzity po několika měsících opět zazářila! Pětatřicetiletá docentka, která přišla na podzim 1992 do Opavy studovat

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

V Krnově se zahraniční studenti učili česky

V Krnově se zahraniční studenti učili česky Listopad 2007 Ročník 13/1 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) V Krnově se zahraniční studenti učili česky O letošním létě získala Slezská univerzita další novou zkušenost - na jejím krnovském pracovišti

Více

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ Jak se (přesně) počítá impakt faktor časopisu? Vzhledem ke skutečnosti, že náš stavovský časopis Geografie je již od roku 2008 zařazen na Web of Science (WoS) a v současnosti

Více

1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2009/2010 4.ročník a oktáva Studenti úrovně A v matematice si povinně volí 3, ostatní 4 volitelné předměty Jednoleté semináře Maturitní matematika - vyučující:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze 2013/2014

informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze 2013/2014 1 informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU 2013/2014 Univerzita Karlova v Praze, Informačně-poradenské centrum UK, 2013 2 ÚVOD...

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 2.ročníky a sexta Tyto semináře umožňují studentům rozhodnout se pro další orientaci. Každý student si musí zvolit jeden z níže uvedených volitelných

Více

Marketingová strategie Musea Kampa. Žaneta Vávrová, DiS.

Marketingová strategie Musea Kampa. Žaneta Vávrová, DiS. Marketingová strategie Musea Kampa Žaneta Vávrová, DiS. Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT V předkládané bakalářské práci analyzuji fungování marketingocé strategie muzea umění. Součástí práce je teoretický

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Srpen 2009 Ročník 14/4-5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Dohodu o spolupráci Slezské univerzity v Opavě a Opolské univerzity podepsali rektoři prof. M. Černohorský

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě duben 2013 www.ff.osu.cz EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ RENESANCE XI. Velcí umělci italské renesance: Michelangelo Buonarroti malířské dílo Michelangelo

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více