FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18. 11. 21. 11. 2014 FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. www.phil.muni.cz/tydenvedy"

Transkript

1 FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

2 Týden vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Filozofická fakulta Masarykovy univerzity se již tradičně připojuje k oslavám Světového dne filozofie UNESCO uspořádáním Týdne vědy. Program Týdne vědy je přehlídkou širokého spektra výzkumných a vzdělávacích aktivit realizovaných na Filozofické fakultě MU. Jeho náplň tvoří konference, odborné i popularizační přednášky a prezentace výzkumu a výuky z oblasti filozofie, psychologie, pedagogiky, jazykovědy, teorie filmu, divadla, hudby, výtvarného umění, religionistiky, historie, archeologie a dalších oborů. Celý program Týdne vědy na FF MU je přístupný široké veřejnosti. Masarykova univerzita Filozofická fakulta 1

3 Slavnost Týdne vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity , aula FF MU (místnost C33), Arna Nováka 1, Brno Program Slavnostní zahájení Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající bakalářskou a magisterskou diplomovou práci Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající disertační práci Udělení Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku Přednáška laureáta Ceny děkana FF MU za vynikající tvůrčí čin roku 2013 Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. Barokní umění mezi teologií a lidovou zbožností Na sklonku 18. století se mezi oblíbenými terči břitkých osvícenských kritiků ocitlo nejen barokní umění jako takové, ale i řada domnělých zlořádů a nešvarů barokní katolické zbožnosti, které s ním byly nerozlučně spojeny. Příkrého odsudku se tak kromě všudypřítomné a neúčelné nádhery dočkala i příslovečná pověrčivost širokých lidových vrstev a jejich často značně neortodoxní pohled na umělecká díla. Přednáška Pavla Suchánka se pokusí přiblížit alespoň některé z mnoha příkladů dobového způsobu vnímání a prožívání umění právě touto početnou skupinou diváků se svébytnou vizuální zkušeností a perceptivními schopnostmi Přestávka Představení Kočovné filosofické divadelní společnosti při Katedře filozofie FF MU MACABRE! aneb Tajemství loňských státnic Filozofický horor, plný krve, příšer a empirické etiky. V rámci představení se mimo jiné dozvíte, jaký je strategický význam klišé, co Kant skutečně mínil svými posledními slovy a jak dlouho dokáže krvácet průměrný filozof Ukončení akce 2 Týden vědy 2014

4 Historický ústav Jak psát dějiny velkých měst? mezinárodní vědecká konference sály Nové radnice, Radnická 369/10, Brno Období posledních desetiletí přineslo zvýšený zájem o zpracování městských dějin, a to včetně zpracování syntetických, ve velkých městech zpravidla vícesvazkových děl. Významný posun celospolečenského diskurzu, metodologicky podnětná zahraniční díla, interdisciplinarizace bádání a interpretace dějin, bouřlivý rozvoj v oblasti studia dílčích problémů, odideologizování a odtabuizování řady témat, ale též využití počítačových technologií přispělo mj. k tomu, že starší syntézy rychle zastarávají. Moderní trendy v historickém bádání však mimo jiné odhalily celou řadu metodologických a koncepčních problémů, které limitují plnohodnotnost a plasticitu syntetického výkladu městských dějin. Cílem proponované konference je ověření nosnosti realizovaných či vznikajících projektů a diskuze o dílčích i rámcových koncepčních problémech. Téma konference vztahujeme přednostně nikoli však výlučně k problematice velkých středoevropských měst, u kterých je pravděpodobný vznik rozsáhlejších syntéz. Pořádají Statutární město Brno Archiv města Brna Katedra historie FF UJEP v Ústí nad Labem Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Historický ústav FF MU Více informací: Masarykova univerzita Filozofická fakulta 3

5 Kabinet informačních studií a knihovnictví KISKFórum , Dům umění města Brna, Malinovského nám., Brno KISKFórum je neformální debatní platforma pro sdílení znalostí a zkušeností mezi vyučujícími, studenty KISK, absolventy a zájemci o obor. Na programu je i téma vědy a výzkumu. prof. Nils Pharo Overview of Linked Data and the Semantic web , FF MU, místnost D22, Arna Nováka 1, Brno DataConf 2014 konference , Fakulta informačních technologií VUT, Božetěchova 2, Brno Obsahem konference jsou témata zaměřená na datovou analytiku v ČR. Přednášející budou hovořit o tématech jako strojové učení, business intelligence či open data. Pořádají Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Fakulta informačních technologií VUT Více informací: 4 Týden vědy 2014

6 Katedra anglistiky a amerikanistiky Ing. Mgr. Jiří Rambousek Adaptace Carrollovy Alenky, zejména filmové přednáška s ukázkami , FF MU, místnost G32, Gorkého 7, Brno Alenka v říši divů Lewise Carrolla se dočkala vedle víceméně úplných překladů také nesčetných adaptací, jak knižních, tak divadelních či filmových. Přednáška krátce zmíní situaci v překladu Alenky do češtiny a vztah adaptace a překladu obecně. Poté se zaměří na filmové verze Alenky, zejména starší či méně známé, včetně volnějších adaptací a odvozených děl. Louis Wei-lun Lu, Ph.D. Viewpoint in Language: How a Study of Deictics Reveals About the Way We Think přednáška v angličtině, bez tlumočení , FF MU, místnost G24, Gorkého 7, Brno In this talk, I will introduce the usefulness of parallel texts in cognitive linguistics research. Although parallel texts have been extensively used in the study of linguistic typology (which usually assumes a quantitative approach), there has not been a coherent body of literature in the study of language and thought. I will discuss how the methodology can reveal the usage of deictic verbs as viewpoint operators that other methods cannot as a case in point. I expect the talk to be interesting to scholars in linguistics, stylistics, and translation (of literature). Masarykova univerzita Filozofická fakulta 5

7 Katedra filozofie Poslední přání: Eutanázie ve filozofických perspektivách , FF MU, místnost J21, Gorkého 7, Brno Akce pořádaná v rámci oslav Dne filozofie, na které vystoupí PhDr. Tomáš Hříběk, Ph.D. (FLÚ AV ČR) Mgr. Iva Svačinová Mgr. Tomáš Ondráček Mgr. Michal Stránský 6 Týden vědy 2014

8 Psychologický ústav Akademické centrum pozitivní psychologie Sympózium o naději , FF MU, místnost D22, Arna Nováka 1, Brno V rámci sympózia budou prezentovány výsledky výzkumných studií realizovaných na FF MU, jež odhalují zajímavé souvislosti naděje a životní spokojenosti, zdraví, kvality mezilidských vztahů a dalších důležitých oblastí lidského života v dětském i dospělém věku. Součástí sympózia bude také souhrn praktických doporučení pro udržení nadějného přístupu k životu a nebude chybět ani inspirace pro ty, kteří chtějí naději dávat druhým. Program doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. Naděje coby předmět vědeckého zkoumání: Co říkají výsledky českých výzkumů? Klára Benešová, Monika Kupcová, Bc. Lenka Vildová a kol. Naděje pro příští generaci: Psychosociální souvislosti naděje u dětí ve věku 8 až 12 let PhDr. Katarína Millová, Ph.D. Být aktivním dítětem se vyplatí: Jaké jsou prediktory naděje v dětství a dospívání? Bc. Daniel Vodrážka Studenti dávají naději: Prezentace studentské neziskové organizace Mise naděje doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. Jak si udržet nadějný přístup k životu? Masarykova univerzita Filozofická fakulta 7

9 Seminář dějin umění doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. Umění abstrakce a figurace , FF MU, místnost K31, Veveří 28, Brno Přednáška se bude věnovat otázce abstrakce a figurace na vybraných dílech sochařství 20. století. Poukáže na novou funkci moderní sochy a proměnu jejího vnímání. Zdůrazní ty momenty, v nichž se tradičně figurativní sochařství mění pomocí postupné redukce objemu a tvaru, kdy místo modelace nastupuje konstrukce a nové materiály. Specifickou formou budou pak ta díla, kde se figurace a abstrakce záměrně střetá či propojuje. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D., Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. Prezentace výzkumného projektu: Sochař Ondřej Schweigl, úloha umělce a proměna umění na prahu moderní éry ( ) , FF MU, místnost K31, Veveří 28, Brno Přednáška představí aktuální projekt výzkumu uměleckého a teoretického díla učeného brněnského sochaře Ondřeje Schweigla ( ). Autoři výzkumu přiblíží atraktivní vizuální formou umělcovu rozsáhlou tvorbu a pokusí se o její zasazení do širšího kontextu středoevropského umění a proměny společnosti v éře osvícenství na konci 18. století. Mgr. Kristýna Rendlová Evropské dějinné události vyobrazené v osmanské miniaturní malbě , FF MU, místnost K31, Veveří 28, Brno Produkce ilustrovaných dějin se na sultánském dvoře rozšířila v 16. století, období kulturního i uměleckého rozkvětu Osmanské říše, a přinášela s sebou posílení dokumentární funkce osmanské miniaturní malby. Tyto dějiny líčí primárně historii Osmanské říše, oslavují sultána, jeho válečná tažení i politická rozhodnutí. Protože se však jedná o období intenzivní politické interakce Osmanské říše s evropskými zeměmi, četné události v nich pojednávané byly zásadní i z hlediska historického vývoje Evropy a jsou námětem i vrcholných miniaturních maleb je ilustrujících. Vyobrazují Evropany, jejich armády, jejich města. Jací jsme tedy byli v očích osmanských malířů? 8 Týden vědy 2014

10 Seminář japonských studií Dr. Takehiko Maruyama (National Institute for Japanese Language and Linguistics, Department of Corpus Studies; Faculty of Oriental Studies, University of Oxford) Korpusová lingvistika a japonský jazyk na FF MU , přednáška, workshop FF MU, místnost C14 (přednáška), místnost D22 (workshop), Arna Nováka 1, Brno Obsahem přednášky bude nástin historického vývoje a metod zkoumání jazyka v Japonsku pomocí korpusů, vývoj korpusové lingvistiky a její současná podoba v rámci Národního institutu pro japonský jazyk a lingvistiku. Workshop bude mít za cíl seznámit posluchače s možnostmi využívání základních on-line korpusů japonského jazyka. Přednáška i workshop budou realizovány v angličtině. Tomáš Jurkovič Haruki Murakami ztraceno v překladu? , FF MU, místnost C33, Arna Nováka 1, Brno Japanolog a překladatel Murakamiho děl Tomáš Jurkovič bude hovořit o problematice překladu literárního textu z japonštiny, interpretaci Murakamiho románů, údělu překladatele na volné noze a v neposlední řadě také Murakamiho nejnovějším románu Bezbarvý Cukuru Tazaki a léta jeho putování. Masarykova univerzita Filozofická fakulta 9

11 Ústav archeologie a muzeologie Mgr. Vojtěch Nosek 3D dokumentace archeologických artefaktů , FF MU, místnost C43, Arna Nováka 1, Brno V současné době je zapojení třetího rozměru do našich úvah v archeologii čím dál běžnější skutečností. Nejmodernější přístroje a techniky jsou používány k rozšíření znalostí nejen o samotných artefaktech, předmětech vyrobených našimi předchůdci, ale také ke sběru dat, jež jsou použitelná i v soubornějších vědeckých analýzách. V rámci prezentace bude publikum seznámeno s nejnovějšími metodami 3D dokumentace v archeologii a také s jejich přínosem k řešení vědeckých otázek. 10 Týden vědy 2014

12 Ústav českého jazyka PhDr. Pavel Caha, Ph.D. 60 let formální syntaxe: co jsme se naučili? , FF MU, zasedací místnost děkanátu, Arna Nováka 1, Brno Přednáška lingvisty, který devět let působil na univerzitě v norském Tromsø, ve vědeckém centru zaměřeném na výzkum generativní gramatiky (CASTL). Přednáška mapuje, jak se od Chomského Syntaktických struktur, které byly vydány v roce 1957 a v nichž byly poprvé představeny základní principy generativní teorie, postupně proměňoval pohled na to, jak vypadá struktura syntaktického modulu gramatiky. Mgr. Hana Žižková Chybami se člověk učí a korektoři dvojnásob! , FF MU, místnost G13, Gorkého 7, Brno Nahlédnutí do kurzu, který studenty češtiny připravuje na působení v redakcích knih, novin a časopisů. Návštěvníci si budou moci pod vedením zkušené korektorky sami vyzkoušet řadu praktických úkolů souvisejících s úpravami textu. Připraveny budou i ukázky ze studentského sběru kuriózních jazykových a pravopisných chyb. Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., RNDr. Zuzana Nevěřilová, doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. Chcete se stát počítačovým lingvistou? , FF MU, místnost G13, Gorkého 7, Brno Motivační prezentace (nejen) pro zájemce o obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika. Masarykova univerzita Filozofická fakulta 11

13 Ústav české literatury a knihovnictví prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. Česká středověká lyrika a její badatelský kontext , FF MU, místnost U36, Údolní 53, Brno Seznámení s tematikou nejprve na úrovni bakalářského, dále magister ského studia i zájemců z řad širší veřejnosti. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. Literární tvorba bratří Čapků , FF MU, místnost D21, A. Nováka 1, Brno Přednáška bude věnována literární tvorbě bratří Čapků a jejich podílu na meziválečném kulturním dění. doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. Modelová lekce tvůrčího psaní ve výuce češtiny pro cizince , FF MU, místnost U4, Údolní 53, Brno Didakticky komentovaná modelová lekce výuky tvůrčího psaní jako součásti studia češtiny jako cizího jazyka v Kabinetu češtiny pro cizince. Výuka probíhá v češtině. Na náslech je třeba se předem přihlásit u vyučujícího, nejlépe na adrese Počet míst omezen. 12 Týden vědy 2014

14 Ústav evropské etnologie Prezentace projektů Ústavu evropské etnologie FF MU , FF MU, knihovna Ústavu evropské etnologie, budova J, 3. podlaží (vchod přes budovu G, Gorkého 7, Brno) Při prezentaci bude zhodnocen uzavřený projekt ze strukturálních fondů EU VPK, který byl spojen s řadou publikačních výstupů zainteresovaných etnologických pracovišť. Aktuální projekt GIS Lidová kultura vstoupil do zkušebního provozu a budou demonstrovány jeho badatelské možnosti. Kolegyně ze Slezské univerzity v Katowicích (Cieszyn) představí cíle společného magisterského studia v oboru etnologie. Program Mgr. Marie Novotná a kol. Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí prezentace výsledků projektu PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. Geografický informační systém Lidová kultura možnosti využití dr. Katarzyna Marcol Společný studijní projekt se Slezskou univerzitou v Katowicích, pracoviště Cieszyn prezentace Mgr. Terézie Gabrhelová Etnologie a muzeum. K možnostem spolupráce prezentace projektu Mgr. Barbora Machová Ivonče. Život v horských oblastech v Makedonii dokumentární film, představení filmu a diskuze Masarykova univerzita Filozofická fakulta 13

15 Ústav filmu a audiovizuální kultury Casper Tybjerg, Ph.D. Danish Silent Cinema and the Historiography of Film Style přednáškový kurz zahraničního hosta v angličtině FF MU, místnost C34, Arna Nováka 1, Brno Filmový historik Casper Tybjerg, Ph.D., z Dánského filmového institutu patří mezi nejvýznamnější odborníky na dějiny severské kinematografie. Během Týdne vědy přednese cyklus šesti devadesátiminutových přednášek, během nichž zasadí období dánského němého filmu do širších souvislostí dějin němé kinematografie, zejména pak z hlediska uplatňovaných filmových postupů a preferovaných uměleckých voleb. Program Art, Influence, and the Beginnings of the Feature Film , Autorenfilm and Composition in Depth , The Drama of Shadows , The Swedish Challenge , Dreyer and Border Crossings , The Internationalization of the Twenties , Týden vědy 2014

16 Ústav hudební vědy Media Performance 4 / Gesture 4 th International Conference on Performance, Performativity and Media , vždy od FF MU, místnost N21, Janáčkovo nám. 2a, Brno Within Week of Science at Faculty of Arts Masaryk University we celebrate 10 th Anniversary of Theory of Interactive Media Studies by the 4 th MEDIA PER- FORMANCE international conference, which is a platform for dialogue between theoreticians and artists whose research is situated on a border line between theory and practice of media and performance. In previous years we focused on imaginary spaces (2005), ephemerality (2007), and memory (2011). This time we chose gesture as an access point, from which we would like to approach the field of media / performance. We propose to question the crucial gesture of information societies, the gesture of programming, and its effects. Invited speakers Olga Goriunova, University of Warwick, United Kingdom Stephan Höltgen, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany Kateřina Krtilová, Bauhaus Universität Weimar, Germany Shintaro Miyazaki, University of Basel, Switzerland Jan Thoben, Berlin-based musicologist, author and curator, Germany Concept Jana Horáková and Barbara Büscher Jednacím jazykem konference je angličtina. Více informací: Masarykova univerzita Filozofická fakulta 15

17 Ústav klasických studií Laetae segetes IV. mezinárodní doktorandská konference , FF MU, knihovna Ústavu klasických studií, Solniční 12, 1. patro, Brno Mezinárodní doktorandská konference s příspěvky z těchto oblastí: antické literatury, klasické jazyky, dějiny starověku, latinská medievistika, byzantologie, novořecká filologie. Více informací: Diegesis in Greek Literature of Late Antiquity and Early Middle Ages (3 rd to 10 th century) mezinárodní byzantologický workshop FF MU, Knihovna Ústavu klasických studií, Solniční 12, 1. patro, Brno Více informací: 16 Týden vědy 2014

18 Ústav pedagogických věd Prezentace výzkumů realizovaných na Ústavu pedagogických věd (I. část) , FF MU, místnost L32, Veveří 26 28, Brno Program Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. Diverzita žáků kontroverzní téma inkluze ve vzdělávání? Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. Mezigenerační učení v učitelských sborech doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Mezigenerační učení v rodinných firmách Finálové kolo soutěže studentských prací G. A. Lindnera , FF MU, zasedací místnost děkanátu, Arna Nováka 1, Brno Finálové kolo nejlepších studentských prací s pedagogickou tematikou na MU v roce Prezentace výzkumů realizovaných na Ústavu pedagogických věd (II. část) , FF MU, místnost K23, Veveří 26 28, Brno Program Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. Proč právě akční výzkum? doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. Učitel a žáci v dialogickém vyučování doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., Mgr. Michal Šimáně, doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů Masarykova univerzita Filozofická fakulta 17

19 Studium v zahraničí , FF MU, místnost ACOR, Veveří (3. patro), Brno Co nabízí Ústav pedagogických věd FF MU v rámci schématu ERASMUS+. Informace o možnostech studia v zahraničí a setkání zájemců o toto studium s jeho absolventy. 18 Týden vědy 2014

20 Ústav religionistiky doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. Československé objevování tibetské a mongolské kultury a náboženství v padesátých a šedesátých letech 20. století: Od armádních filmařů až po archeology , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno Přednáška se zaměřuje na objevitelské cesty československých odborníků a filmařů na Dálný Východ, jejich prezentaci a popularizaci v dobovém ideologickém kontextu, který ve velké míře (spolu)vytvářeli účastníci výměn kulturních pracovníků mezi Čínou a Československem v polovině padesátých let. Přednáška, doprovázená vizuálním materiálem, se zabývá dějinami poznávání této exotické kultury a náboženství u nás. Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. Podivuhodná setkání s jinými : Středověcí křesťanští misionáři v Asii , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno Přednáška je věnována kontaktům středověkých křesťanů s obyvateli Asie a zabývá se především následujícími otázkami: Jak rozumět (nejen) středověkým zprávám o jiných? Na základě čeho si misionáři utvářeli úsudek o místních obyvatelích? Jaké vnější, nepředpokládané faktory mohly hrát roli při vzájemných interakcích? Jak to, že se asijští modloslužebníci jevili křesťanským misionářům jako zbožnější než samotní křesťané v Evropě, neřku-li jiní křesťané v Asii? A mělo veškeré misijní úsilí výsledky v podobě obrácených křesťanů? Mgr. Milan Fujda, Ph.D. Konfliktní identity, marginalizace a politika jako předmět multikulturního vzdělávání na středních školách představení projektu Centra pro religionistiku a multikulturní edukaci, CERME , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno V rámci prezentace bude objasněno, jak uplatňování tradiční rigidní kategorie kultury vázané na představu vzorců jednání a interpretace každodenní zkušenosti spojené s konkrétní geografickou lokalitou či etnikem znemožňuje realizovat efektivní multikulturní výchovu, respektive edukaci usilující o podporu zprostředkovávání rovných příležitostí a společenské integrace lidí s odlišnými životními styly a strategiemi. Ukáže se, proč tím nejškodlivějším, oč lze v rámci multikulturního vzdělávání usilovat, je ukazování rozdílů mezi různými kulturami formou aktivit, jako je vaření národních jídel apod. Přednáška bude zakončena prezentací výukového materiálu, který v rámci projektu vznikl. Masarykova univerzita Filozofická fakulta 19

21 členové týmu LEVYNA Experimentální výzkum náboženství: Náboženství v laboratoři, laboratoř v terénu , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno Experimentální výzkum náboženství? Je něco takového vůbec možné? Prezentace Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) existující od roku 2011 při Ústavu religionistiky FF MU se vás pokusí přesvědčit o tom, že experiment může sehrát svou roli i při výzkumu náboženství. Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., Mgr. Tomáš Glomb Třetí symbol iniciačního stupně Voják na podlažní mozaice z Felicissimova mithraea v Ostii : Nová interpretace , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno Přednáška se zabývá interpretací jednoho ze symbolů mithraistického iniciačního stupně Voják, který se nachází na známé mozaice z Felicissimova mithraea v Ostii. Ukazuje se, že i velmi známý a zdánlivě dobře probádaný monument může při bližším pohledu odhalit nečekané překvapení. Je možné, že jeden ze symbolů zachycených na této mozaice byl od doby svého nalezení až doposud interpretován chybně? 20 Týden vědy 2014

22 Ústav románských jazyků a literatur Společnost a kultura ve frankofonním světě očima našich romanistů popularizační přednášky z frankofonního světa , FF MU, místnost G25, Gorkého 7, Brno Program Mgr. Petr Vurm, Ph.D. Literatura a kultura subsaharské Afriky , Mgr. Helena Zubčeková Francouzský rap hodnotná poezie nebo bezcenný brak? , Prezentace oboru a motivační program pro uchazeče o studium na ÚRJL a pro zájemce o frankofonní kulturu Velké osobnosti a významné události frankofonního světa (kvíz) Umění a kultura zemí galského kohouta (soutěž) Čtenářský klub (čtení z děl vybraných frankofonních autorů a následná diskuze) , Společnost a kultura v hispanofonním světě očima našich romanistů popularizační přednášky z hispanofonního světa , FF MU, místnost G25, Gorkého 7, Brno Program Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D. Migrace a identita v současné španělské literatuře , Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. Palenquero problematika vztahu kreolštiny ke španělštině v současné Kolumbii , Masarykova univerzita Filozofická fakulta 21

23 Prezentace oboru a motivační program pro uchazeče o studium na ÚRJL a pro zájemce o kulturu hispanofonních zemí Velké osobnosti a významné události hispanofonního světa (kvíz) Umění a kultura v hispanofonních zemích (soutěž) Čtenářský klub (čtení z děl vybraných hispanofonních autorů a následná diskuze) , Společnost a kultura v lusofonním světě očima našich romanistů FF MU, místnost G25, Gorkého 7, Brno Program Mgr. et Mgr. Lenka Kroupová Tradice tzv. praxe v portugalském akademickém prostředí , Prezentace oboru a motivační program pro uchazeče o studium na ÚRJL a pro zájemce o lusofonní kulturu , Italská společnost a kultura očima našich romanistů FF MU, místnost G25, Gorkého 7, Brno Program Mgr. Zuzana Šebelová, Ph.D. Karbonáři v Brně , Prezentace oboru a motivační program pro uchazeče o studium na ÚRJL a pro zájemce o italskou kulturu Od Ancony po Veronu (soutěž) Velké osobnosti italských dějin (kvíz) Moderní italská literatura (prezentace s ukázkami) Italská hudba (prezentace klasické a současné hudby s poslechem) , Týden vědy 2014

24 Ústav slavistiky Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (jazyk literatura kultura politika právo filozofie) mezinárodní vědecká konference Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno Konference bude zaměřena na sumarizaci a revizi dosavadního stavu komplexního bádání o střední Evropě. Tematické zaměření bude jednak historické a aplikační, jinak řečeno soustředěné na vývoj pojetí střední Evropy a konkrétní výzkum jevů, které můžeme označit za středoevropské, jednak teoreticko-metodologické, založené na analýze proměn obecnějších koncepcí střední Evropy ve všech oblastech uvedených v podtitulu, samozřejmě nejlépe ve vzájemném propojení. Tematický záběr konference: Střední Evropa jako kulturní areál, dosavadní bádání o střední Evropě v středoevropských zemích, centra bádání o střední Evropě, dosavadní pojetí střední Evropy a jejich proměny, pojem tzv. středoevropské literatury/středoevropských literatur, slovansko-neslovanská střední Evropa, role Maďarska ve střední Evropě: minulost a přítomnost, existuje homo Europae centralis? Jaký územní rozsah má střední Evropa? Střední Evropa jako politický, kulturní a duchovní celek, střední Evropa jako svébytný právní prostor, Visegrádská čtyřka: úspěch, selhání, nebo rutina? Střední Evropa jako ohnisko revoluce a opozice, Koncept střední Evropy a Evropská unie, Střední Evropa jako přitažlivý vzor pro Balkán a evropský Východ Pořádají Středoevropské centrum slovanských studií Česká asociace slavistů Slavistická společnost Franka Wollmana Ústav slavistiky FF MU Více informací: Masarykova univerzita Filozofická fakulta 23

25 Úvoz Václavská Vysvětlivky přednášející název přednášky datum / čas konání místo konání 1 FF MU, Arna Nováka 1, Brno 2 FF MU, Gorkého 7, Brno 3 FF MU, Veveří 28, Brno 4 FF MU, Údolní 53, Brno 5 FF MU, Janáčkovo nám. 2a, Brno 6 FF MU, Solniční 12, Brno 7 Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno 8 KIC, sály Nové radnice, Radnická 369/10, Brno 9 Dům umění města Brna, Malinovského nám., Brno Kotlářská Lužánky Bayerova Lidická Kounicova Lidická 4 Grohova 1 Gorkého Údolní 2 Jaselská Špilberk 3 Pellicova Veveří Komenského nám. Pekařská Anenská 5 Kounicova Husova Joštova 6 Koliště Veselá Česká Moravské nám. Dominikánské nám. 7 nám. Svobody Panská 8 Zelný trh Rooseveltova Beethovenova Jánská Masarykova Koliště Jezuitská Mozartova Dvořákova Kobližná Minoritská Orlí Orlí Josefská Novobranská Benešova 9 Malinovského nám. Dornych Mendlovo nám. Bašty Hybešova Úzká Křížová Poříčí Nové sady K Vaňkovce Plotní 24 Týden vědy 2014

26 twitter.com/ffmuni instagram.com/ffmunicz Masarykova univerzita Filozofická fakulta Arna Nováka Brno Česká republika

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2015 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ - CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZORNÉM ÚHLU INFORMAČNÍ

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Info schůzka. 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1

Info schůzka.  16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Info schůzka www.anglistika.upol.cz 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Program Dne otevřených dveří na KAA průběžně: Letáčky a brožurky k rozebrání přízemí vpravo, místnost 1.59 (10.00-10.45: informační

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody?

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Ano? Pak vás zveme ke studiu Environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity V tomto letáku jsme pro vás shrnuli to nejdůležitější.

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Týden vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Týden vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Týden vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 18. 22. listopadu 2013 Pondělí 18. 11. 2013 12.30 Slavnostní zahájení Týdne vědy spojené s předáním Ceny děkana za významný tvůrčí čin; následuje

Více

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 2009 31.12. 2017) p 6 2 1 / S, LS p 6 5 od 1 / S S 2

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Obsah. Úvodem Obsah 3

Obsah. Úvodem Obsah 3 Obsah Úvodem... 9 1 Didaktika českého jazyka... 17 Martina Šmejkalová 1.1 Úvod...17 1.2 Historické ohlédnutí za vývojem didaktiky českého jazyka...17 1.2.1 19. století období pre-didaktické...18 1.2.2

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Součást FF UK Číslo projektu Název Hlavní řešitel Rozhodnutí ÚVES FF_15_TO1_041 Nová Paradigmatika spisovné ruštiny

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v170 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

Více

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice FORMULÁŘ č. 2 - Seznam schválených dílčích projektů 1a Seznam schválených DP Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé výdaje v Kč Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích Skautské centrum

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY (stav k listopadu 2012)

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY (stav k listopadu 2012) BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY (stav k listopadu 2012) nové bakalářské studijní obory, které získaly akreditaci v roce 2010, 2011, resp. 2012 Název programu Forma studia Název oboru latnost akreditace Zahájit

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Přehled aktivit za rok 2015

Přehled aktivit za rok 2015 14.3.2016 Přehled aktivit za rok 2015 Praxe a stáže na PF UK Přehled současného stavu 412 studentů prošlo úspěšně praxemi na celé fakultě v akademickém roce 2014/2015 Z toho 256 odbornými praxemi v soudnictví,

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení portugalistiky urs.ff.cuni.cz

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení portugalistiky urs.ff.cuni.cz ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení portugalistiky urs.ff.cuni.cz CO NABÍZÍME Bakalářské studium (tříleté) o znalost základů portugalské lingvistiky, dějin portugalské a brazilské literatury, geografických

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

l l STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ S.-/3/2016, STATUT ARNI MESTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016

l l STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ S.-/3/2016, STATUT ARNI MESTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUT ARNI MESTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 B N l l STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ S.-/3/2016, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 4/2011, kterým se vymezují místní komunikace

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu Název studijního programu Typ SP Forma studia Doba studia Název studujního oboru Platnost akreditace Č.j. rozhodnutí o akreditaci Andragogika P P, K 3 Andragogika 31.10.2016 43235/2012 P7501 7501V001 Archeologie

Více

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda.

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda. Ruská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. doc. PhDr. Galina Binová, CSc. prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. Externí členové

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina II (skup. E, F, G, I) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU Univerzita Palackého v Olomouci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU CMTF UP v OLOMOUCI (Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti CMTF UP) - strategické

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ (jednooborové bakalářské studium) B 7201 Informační studia a knihovnictví (Platnost akreditace: 30.10. 2009 31.7. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv)

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. Dějiny umění a interdisciplinarita projekt číslo: FF_2010_011 Fotograf Rupert Kytka

Více

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, 601 69 Brno Číslo jednací: MCBS/2015/0142398/PLEJ K podání: Vaše číslo jednací: Spisová značka: 2010/MCBS/2015/0142398/1 Vyřizuje: Mgr. Jana

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 6. 12. 2013 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA KDO JSME? Katedra středoevropských studií (KSES) realizuje výuku a výzkum jazyků, kultur a historie střední Evropy. Zaměřuje se především

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince 1 Masarykova univerzita, 2008 ISBN 978-80-210-4638-2 2 ČEŠTINA PRO CIZINCE Bakalářské

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více