Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci"

Transkript

1

2 Ahoj spolu áci Úvodník Za tento m síc se událo hodn v cí a my jsme se sna ili vybrat ty nejd le it j í. Doufám, e si vzpomínáte na minule vydání,kde jsem zmínil kometu,která bude vid t na no ní obloze je t m síc a dá se rozeznat od okolních hv zd.minulý týden jsem se jen tak ze zv davosti podíval na oblohu a doopravdy byla tam.je to druhé nejsvítiv j í t leso na obloze hned po M síci.pozor nesplést s Polárkou!P eji v em p knou podívanou.znovu jsme vyslali redaktory do terénu,aby zjistili nap. jaký byl Týden v dy a techniky a nebo jak bude pokra ovat výtvarná sout.cht l bych vás tímto upozornit na novinku,která se týká Tornáda.Od za átku prosince budete moci zhlédnout vydání Tornáda na webových stránkách Z Gutova. Obsah: 1. Rozhovor s panem reditelem 2. Gutovská rada 3. Výsledky sb ru 4. Výrobky na Jarmark 5. Vtipné p íhody 6. moulové 7. Tomá Hertl 8. Automat 9. Va e chutné nápoje 10. Slunce se obrací 11. Sonda Maven 12. Týden v dy a techniky let televizního vysílání 14. Grant Prix 15. Jezdec Caselli 16. D tská planeta 17. Hudba a film VojVed

3 Rozhovor s panem editelem Dobrý den, pane editeli, m eme se vás zeptat na pár otázek? Dobrý den, vítám vás v editeln. Za neme trochu z minulosti cht li jsme se zeptat, jak dlouho jste editelem na na í kole? D kuji za otázku, tento rok jsem editelem ji sedmnáctým rokem, od roku Jaké zm ny prob hly za dobu va eho editelování? Tak to je otázka na dlouhé povídání, ale celkov se p estavovaly vnit ní prostory koly, vybavovala se kola novým nábytkem, byly z izovány nové u ebny, hlavn po íta e, které v roce 97 na kole tém nebyly, velké zm ny byly kolem kolního bazénu, úpravy ve kolní kuchyni, obrovské mno ství v eho mo ného nábytku, vybavení po íta, interaktivních tabulí, p estavovaly se toalety, fasáda, st echa, okna, asi bych musel mluvit p t minut a je t s papírem v ruce. Je to za t ch sedmnáct let opravdu hodn. Jaké máte plány s venkovní u ebnou? My jí íkáme amfiteátr kolní zahrada a cht li bychom, aby opravdu fungovala jako kolní zahrada, kam by se chodilo nejen sednout a íst, ale také aby tam d ti mohly p stovat rostliny, u it se n co o kv tinách a stromech. Pan u itel Chocenský s paní u itelkou Petrá kovou u p ipravují projekt te na jaro leto ního kolního roku, který se této zahrady bude týkat. M eme tam u chodit, proto e v echny nebezpe né stromy byly pokáceny. Jak jste spokojen s pedagogickým sborem? Ano! Své u itele si vybírám nebo spí vybíráme, jsme rádi, e jsou tady u itelé velmi mladí, jako t eba te nejnov j í paní u itelka Hou ková nebo pan u itel Stejskal, ale také u itelé, kte í u mají zku enosti, a ba i u itelé, jako t eba paní u itelka Zíková nebo pani u itelka Válková, které sice u mají sv j v k, ale mají obrovské zku enosti, íká se tomu, e sbor je v kov vyvá ený, a to je dob e. Jakou ú ast o ekáváte na jarmarku? Doufám, e velikou. Jednak vy áci jste se sna ili a v ím, e jste vyrobili spoustu v cí. Ale není to jenom jarmark, ale i burza knih, ale hlavn Den

4 otev ených dve í. Myslíme si, e p ijde n kolik set host nejen dopoledne, ale i odpoledne, proto e chceme odpoledne pozvat na e bývalé zam stnance a bývalé paní u itelky na kávu a na posezení. Mnohým ák m si zalíbily akce typu Cesta kolem sv ta, chystáte je t n jaké podobné? Rádi bychom, jednáme i s Gutovskou radou, jestli tu akci, kterou bychom rádi uspo ádali, ud lá Gutovská rada, nebo my, nebo dohromady. Zatím nemáme ádný konkrétní název, teprve ekáme, jak se domluvíme. Jedna akce by ur it mohla být. V minulých dvou letech se na e kola zú astnila talentové sout e Praha 10 má talent, chystáte ú ast na podobné sout i i letos? Nevím, jestli sout bude, tak e a podle toho, jestli bude vyhlá ena, budeme zji ovat zájem. Rád bych - pokud ano, abychom zase vystoupili s n jakým jiným vystoupením, ne bylo dosud. Co vás nejvíce trápí na kole? Te jsme m li veliké problémy s rekonstrukcí st echy do koly, celkem asi ty ikrát zateklo a dosud vlastn není zprovozn na velká t locvi na. To jsou v ci, které nás trápí. Na druhou stranu jsme schopni problémy e it. D le ité je, e máme dost d tí, máme dobré u itele a kola má dobré jméno. Co byste cht l zm nit nebo doplnit na kole? P es t ch 17 let je tu po ád plno v cí, které bychom rádi vylep ilipodlahy na chodbách, které jsou stále p vodní, oblo ení st n, vybavení t íd, budeme vybavovat i dal í u ebny. Není to zm na, ale íká se tomu kvantitativní vylep ení, roz í ení. V tomto smyslu je to také zm na. Udr ovat po et ák, bez kterých kola nemusí existovat. Chcete n co sd lit tená m Tornáda? tená e Tornáda pozdravuji. Kdy se mi to poda í, tak se pokusím tam také ob as n co napsat, mo ná i nakreslit, tak e d kuji, e Tornádo vychází a d kuji paní u itelce Zíkové. D kujeme za rozhovor a na shledanou. Na shledanou. Mí a,ondra

5 Gutovská rada Dáma Gutovská rada vyhla uje pro vás dal í sout v dám. Pro v echny,kte í se cht jí ú astnit, platí, e musíte nejd ív vyhrát t ídní kolo. Pak se 29. ledna v roce 2014 zú astníte kolního kola. Dáma bude probíhat jako minulý rok. Bude se hrát na klasické achovnici a nejspí e s ví ky. Op t na vás budou ekat p kné odm ny. Webové stránky Gutovská rada nejenom e bude mít místo v Tornádu, ale také se bude zakládat ikona s názvem Gutovská rada.tyto stránky by m ly být hotovy do konce roku. Najdete na nich zápisy z Gutovských rad a spousty dal ích zajímavostí. Zebras7

6 Výsledky sb ru sou et 1.A 87,7 132,1 205, ,3 1.B 80, ,5 1.C A B , ,6 2.C ,5 597,5 3.A ,5 469,5 3.B 290,5 163, ,5 512,5 3.C A 8, ,5 4.B ,5 84, C A , , B 108,2 258, ,5 5.C ,5 12,5 6.A B C 48,5 4 3, A B C A B A ,5 8 22,5 9.B Výsledky sb ru za íjen. Na 1. míst se umístila 3.C s 839kg Na 2. míst se umístila 1.C s 769kg Na 3. míst se umístila 5.A s 639kg A nezapome te sbírat dal í papír na p í tí sout ve sbírání papíru. Mgr. Martina Petrá ková a VojVed

7 Výrobky na jarmark Výroba mandaly Ve tvrtek dne ka dý, kdo byl ve kole,n co vyráb l a já vám dnes n co povím o výrob mandaly. Mo ná, e si to rozmyslíte, kam p jdete p í tí rok, a si p e tete tyto lánky. Nejd íve jsme si poslechli výklad paní u itelky Zíkové o ú incích mandal. Pak nám rozlo ila na lavice papíry, na kterých bylo napsáno, jaká barva co vyjad uje a jaké v ty budeme psát zezadu na mandaly. Ka dý kreslil podle své fantazie a té vybarvoval. Kolem 3.vyu ovací hodiny se p i el na nás podívat pan editel s panem zástupcem, jak vypadají na e do asné výtvory. Na za átku 5.vyu ovací hodiny jsme v ichni li s paní u itelkou do sborovny odevzdat na e výtvory do rukou pana zástupce, který je následovn zava oval do plastových obal. Na výrobu pot ebujete:pastelky nebo k ídy, kru ítko, pravítko, gumu, tu ku a dobrou náladu. Co je to mandala? Mandala je stará jako lidstvo samo. Pro lidi byla od pradávna velice d le itá. Jejich p esný a jasný p vod je neur ený, ale vzhledem k tomu, e jich bylo vytvo eno a dochováno nep eberné mno ství, m la z ejm d le itý význam. Slovo mandala v sanskrtu znamená kruh. Tudí nekone no, nemá konec ani za átek. Nekone ný proud energie. V nost. Mandaly mohou být obrazem du e, momentální nálady, zdravotního problému, emoce, mohou v sob nést vzpomínky na minulé ivoty. Mandaly lé í a pomáhají uklidnit, dodat energii, zharmonizovat, mohou ukrývat kód - prosbu i modlitbu. Mandaly jsou v ude kolem nás. Sta í mít o i otev ené a rozhlí et se kolem sebe. Inspirace je kdekoliv. VojVed

8 Vtipné p íhody z podzimních prázdnin Byly podzimní prázdniny a my jsme pro vás sepsaly n kolik vtipných p íhod. Eskymák Byla jsem s rodi i na horách. Chodili jsme tam na túry vysoko do hor. Moje první túra nedopadla nejlépe. Kdy jsme vycházeli, ani mne nenapadlo, e by naho e mohla být v t í zima ne tady dole u hotelu. Vyjeli jsme lanovkou a na vrchol a náhle mi byla obrovská zima. P j ila jsem si od rodi co nejvíce oble ení a zahalila se do n j, e mi byly vid t jen o i. Kdy jsme p i li do tam j ího m ste ka, v ichni lidé, co tam byli, se na m za ali otá et a ukazovat. Dívali se na mne takovým pohledem, který íkal: Je to turista nebo eskymák?. Tak jsem rad i p j ené v ci vrátila op t rodi m. Mery Klí e Byla jsem zrovna u babi ky na chat. Mají tam okna, která se zamykají stejnými klí i jako dve e. D da tyto klí e nosil v dy u sebe. Jednou, kdy jel do práce, zav ela babi ka klí i okna, proto e byla zima. D da odjel do práce i s klí i. Jen e dve e se zabouchly a ne ly bez klí otev ít. Tak e okna zam ená, dve e zam ené a klí e u d dy. Musely jsme s babi kou po kat t i hodiny, ne d da p ijel. Terka Mlýnek na maso Byl krásný den a maminka s babi kou se rozhodly, e k ob du ud lají karbanátky. Vzaly tedy mlýnek na maso, který se ov em musel slo it. Podlo ku, kterou m ly dát zvenku, daly zevnit. Potom se ov em divily, e jim to nemele. Rozhodly se tedy, e celý mlýnek roz roubují. Nejd íve to zkusily rukou. Ne lo jim to, tak si zkusily vzít na ruku hadr, aby jim to neklouzalo. Ani poté to nepovolilo. Mamince do la trp livost a vzala na mlýnek pali ku na maso. K i í: Ty povolí, jinak ud lám karbanátek z tebe!. Mlátila do mlýnku pali kou na maso a ono stále nic. Záhy zjistila, e do mlýnku mlátí obrácen. Poté jsme se tomu spole n zasmály. Ale karbanátky byly a o dv hodiny pozd ji. Lucie Lucka, Kiki, Týna

9 moulové moulové (v originále Les Schtroumpfs) jsou stejnojmenný animovaný televizní seriál, p vodn komiks, belgického kreslí e Peya (Pierre Culliford). Poprvé se objevili v roce 1958, je jim tedy 55 let!!! moulové jsou mod í sk ítci, vysocí dva palce, jejich p íb h je zasazen do st edov ké Evropy, nejspí e do Irska, ijí blízko pob e í a nedaleko od hor. V roce 1958 p imaloval kreslí Peyo do jednoho belgického komiksu Johan & Pirlouit malé modré trpaslíky. Tam se objevili po zahrání na kouzelnou flétnu. Sk ítkové si získali vysokou popularitu, a tak v roce 1959 dostali vlastní p íb h v asopisu Le Journal de Spirou. Od té doby se vyráb ly modely, hra ky a celé kluby sb ratel se v novaly moul m. První ernobílý film vznikl v roce 1965 a trval 90 minut. V roce 1976 vznikl dal í p íb h, animovaný film moulové a kouzelná flétna, o délce 74 minut, který se v roce 1983 dostal i do USA. Poté vzniklo je t n kolik film. V roce 2011 byl nato en hraný 3D film moulové (The Smurfs), který kombinuje animovaný film ( moulové jsou animovaní nebo jsou pou ity klasické loutky) s hraným filmem. Na n j pak v roce 2013 navázalo jeho pokra ování moulové 2. A jak takový moula vlastn vypadá? moulové jsou si velmi podobní. V ichni jsou mod í, malí, mu ského pohlaví (a na moulinku, Sa etku a Bab u). Nosí bílé kalhoty (jen Ta ka moula nosí ervené, D da moula luté s k andami, moulí ek dupa ky, Farmá nosí zahradnické oble ení, moulata mají r zná tri ka a Divou ek je od n do list ), vzadu s dírou na malý ocásek. Na hlav mají bílou apku (Ta ka moula ervenou). Jejich p íb hy jsou velmi jednoduché a v dy hrdinské. Mají i speciální jazyk. asto íkají cokoli se slovem moula, ani by bylo p esn jasné, co tím myslí, nap íklad: Jdeme moulovat ke moulí ece. P esto si navzájem velmi dob e rozum jí. N které postavi ky se objevují pravideln, jiné jsou vytvo eny pro ur itý díl a dál se u neobjevují (nap íklad moula Slaboch).

10 Celkový po et dosp lých moul (bez moulat) je 100, p i velkém moulím tancování se stav jí do formace 9 11 s dirigujícím Ta kou moulou. moulové si staví domky v houb nebo z kamene a ijí ve moulí vesnici moulici. Oby ejný smrtelník ji ale nem e najít, poda í se mu to pouze, pokud ho tam sám nedovede n jaký moula... Filip Vrbský

11 Hokej Tomá Hertl Tomá Hertl se narodil 12. listopadu 1993 v Praze. Je to eský profesionální hokejista, hrající za klub San Jose Sharks v NHL. Hrál od dorostu za Slavii, v roce 2013 p estoupil do San Jose Sharks, kde zaznamenal nejlep í vstup echa do NHL v historii. Od za átku nastupoval v prvním útoku, b hem esti zápas získal dev t bod. Oslnil ty mi góly v jednom utkání. Za al fantasticky, pak p i lo v jeho raketovém nástupu do NHL zpomalení. Te se ale zdá, e Tomá Hertl zase nabírá fazonu - naposledy za ídil San Jose vyrovnání, za posledních p t duel má bilanci 3+3. To, e by se mohl stát nová kem sezony, vypadá ím dál reáln ji. Mezi nimi válí v bodech, gólech i ve statistice plus/minus. Kv li stylu hry i brzkým úsp ch m se mu íká "mladý Jágr". V Sharks nosí na dresu íslo 48. Marry

12 Automat Tornádo pro vás vyzpovídalo lidi z na í koly Anna ev íková ákyn VIII.A Martina Petrá ková u itelka Filip Mal ánek VIII.B Jak asto nakupujete v automatu? A. ev íková: tak jednou za 3 m síce. M. Petrá ková: minimáln, jen ob as. F. Mal ánek: asto Co vám v automatu nejvíce chutná? A. ev íková: pití ka. M. Pterá ková: bagety. F. Mal ánek: bagety. Co byste cht li p idat do automatu? A. ev íková: okoládu, nejlépe Milku. M. Petrá ková: ovoce nap. jablka. F. Mal ánek: nic. Co byste dali z automatu pry? A. ev íková: nic,vyhovuje mi to. M. Petrá ková: mohli by tam dávat mén sladkého. F. Mal ánek: v echno Nep ipadá vám, e ceny v automatu jsou vysoké? A. ev íková: ano, jsou vysoké. M. Petrá ková: jsou vy í. F. Mal ánek: ano. Anna Vedralová, Eva mejkalová a Nikola Répalová

13 Va e chutné nápoje Máte n co rádi z tohoto seznamu nápoj? Jestli ano, tak si dob e rozmyslete, zda tento nápoj dále pít, proto e tyto nápoje jsou ve Spojených státech amerických zakázané kv li slo ení. (cyklamáty)-e952 Cyklamát (té ozna ovaný jako cyklamát sodný ) je um lé náhradní sladidlo, asi slad í ne cukr. N kte í lidé shledávají, e má nep íjemný chu ový ú inek, mén v ak ne sacharin. Ve lenských státech EU se cyklamát ozna uje na výrobcích kódem E952. Vyrábí se synteticky p idáním hydroxidu sodného nebo vápenatého do cyklohexylaminu. VojVed

14 Slunce se obrátí Slunce se obrátí vzh ru nohama, magnetické póly se vym ní. Americká Národní agentura pro letectví a kosmonautiku (NASA) oznámila, e Slunce v nejbli ích dnech obrátí své magnetické pole. Severní a ji ní magnetický pól na í mate ské hv zdy si vym ní místa a z tohoto pohledu bude Slunce vzh ru nohama. K tomuto jevu dochází ka dých 11 let, kdy slune ní cyklus dosáhne vrcholu. Teoreticky jej bude mo né pozorovat v celé heliosfé e, tedy v rozsáhlém prostoru, který je pod vlivem magnetického pole Slunce a sahá daleko za Pluto. Naproti tomu magnetické póly Zem se naposledy p emístily p ed 800 tisíci lety. Vým na magnetických pól by podle odborník mohla zp sobit mimo ádné jevy v kosmickém po así, v etn geomagnetických bou í, je by mohly zap í init výpadky rádiových vln a satelitních systém. Magnetická ro áda se odehrává v dob zvý ené slune ní aktivity, co podle NASA zajistí nad enc m lep í podmínky k pozorování polární zá e. VojVed

15 K Marsu odstartovala sonda MAVEN Má za úkol zjistit, kam zmizela atmosféra Marsu Sonda Maven odstartovala v pond lí ve er SE z amerického Mysu Canaveral na Florid na svou misi k planet Mars. Nová dru ice má vyjasnit historii rudé planety. Podle amerického Ústavu pro letectví a vesmír (NASA) je hlavním úkolem sondy p inést informace o vývoji podnebí planety a napov d t, pro p i la o tém ve kerou svou atmosféru. Sonda Maven bude létat po ob né dráze Marsu nejmén rok a zkoumat její horní atmosférické vrstvy a ionosféru, také vzájemné p sobení planety se Sluncem a slune ním v trem. Kam zmizelo ovzdu í a voda? Mars m l kdysi podle názoru v dc mnohem hust í atmosféru a díky ní se na jeho povrchu nacházela i voda.podle vedoucího projektu Bruce Jakoského z Coloradské univerzity cht jí v dci zjistit, co se vlastn s atmosférou stalo a kam se pod la voda. Nazna it to má rozbor horních vrstev atmosféry a zkoumání jejich dynamiky. Dru ici o váze 2,45 tuny do vesmíru vynesla raketa Atlas V. Sond potrvá cesta k Marsu deset m síc, m la by tam tedy dorazit koncem zá í Cena projektu je podle NASA 671 milión dolar (13,5 miliardy korun) VojVed

16 Týden v dy a techniky Dne jsme se já a Jirka vydali do Národní akademie v d u zastávky Národní divadlo, jak tam probíhá Týden v dy a techniky. Pokud n kdo z vás tená byl n kdy v IQ parku, tak si m e myslet, e vid l v e, ale pokud chcete vid t n co, co jste je t nevid li z vysp lých technologií a chemických pokus, tak byste se m li p í tí rok vydat do Národní akademie v d. Mohli jste tam spat it, jak se p etvá í lidská energie na elektrickou, plazma kouli,fúze bude energie budoucnosti,jak se pou ívá chemie v kriminalistice, jak vypadají lidi po p ti dnech, co brali omamnou látku, jak pomocí d kaz vystopovat zlo ince, jak umí po íta e z kostí vymodelovat lov ka, r zné chemické a biologické pochoutky,hra p eh ívaní fúzního reaktoru,výstava jedovatého hmyzu z celé Evropy,p edná ky o energii budoucnosti,chemické pokusy,nebo jak se zji uje DNA.Miniaturní typy úlo i radioaktivních odpad a atomových elektráren. Doufám, e jsem vás tímto zaujal a e se p í tí rok pojedete podívat a nezapome te s sebou vzít rodi e, a se také dále vzd lávají. a techniky se koná A dal í Týden v dy od 1.listopadu 2014 do 15.listopadu 2014

17 Chemické vybavení a p edná ka o rozpu t ném banánu v lihu. P em na lidské energie na elektrickou a model fúzního reaktoru. VojVed

18 Výstava 60 let televizního vysílání Národní technické muzeum a eská televize spole n p ipravily výstavu k 60. výro í vysílání eskoslovenské, pozd ji eské televize a televizního vysílání na na em území v bec. Výstava mapuje historii televizního vysílání od jejího po átku, vývoj záznamové a vysílací techniky a televizních p ijíma a po sou asnost. Sou ástí výstavy budou dobové fotografie, audiovize i pr ez po ad z eské televize. Výstava bude dopln na doprovodnými akcemi a potrvá do konce roku Adresa: Národní technické muzeum Kostelní Praha 7 eská republika Datum výstavy: Otevírací doba: Pond lí: zav eno Úterý pátek: 9-17,30 hod První tvrtek v m síci: 9-20 hod Sobota a ned le: h Váno ní svátky a Nový rok budou up esn ny samostatn. Vstupné: Plné: 170 K Sní ené: 90 K (pro seniory nad 70 let, dr itele pr kaz ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card, d ti 6 15 let, studenty S a V po p edlo ení studijního pr kazu) Rodinné: 370 K pro rodi e s d tmi do 15 let (2 dosp lí podmínkou, celkem maximáln 6 osob) Sebíí

19 Leto ní závod Grand Prix silni ních motocykl prod lal tém 42 milión korun Leto ní závod Grand Prix silni ních motocykl na Masarykov okruhu prod lal 41,7 miliónu korun. Oznámilo to vedení brn nského automotodromu. Meziro n se ztráta presti ního podniku, který je sou ástí sv tového ampionátu, zvý ila o necelý milión korun. Po adatel m p itom vzrostly tr by ze vstupného. Velkou cenu nav tívilo koncem srpna divák, co je o deset tisíc víc ne v roce Krom toho jsme lístky mírn zdra ili. Díky tomu jsme letos na vstupném vyd lali 53,6 miliónu, co je o sedmnáct procent víc ne v p edchozím roce. Jen e jsme tím jen áste n kompenzovali sní ené dotace od ministerstva kolství a m sta Brna i nar stající zalistovací poplatek, který tvo í zhruba polovinu ve kerých náklad. Na tom je vid t, jak nekone ný boj vedeme," sd lila p edsedkyn p edstavenstva Automotodromu Brno Ivana Ulmanová. Ji í Krame

20 Podle KTM jezdec Caselli zahynul po srá ce se zví etem Americký motocyklový jezdec Kurt Caselli zem el s nejv t í pravd podobností v d sledku srá ky se zví etem. Oznámil to tovární tým KTM po prozkoumání havarovaného stroje. Caselli nep e il vá ná zran ní hlavy po havárii na vytrvalostní Rallye Baja 1000 v Mexiku. Zem el po p evozu do nemocnice v Ensenad. Zámo ská média spekulovala, e p í inou nehody byla p eká ka nastra ená diváky. Caselli pat il k p edním endurovým jezdc m, startoval na motocyklové estidenní i v mistrovství sv ta a zejména v zámo í byl hv zdou offroadových závod. V tomto roce p i premiérové ú asti na Rallye Dakar vyhrál dv etapy a celkov obsadil 31. místo. Rallye Baja v dob osudné nehody vedl, p ihodila se 65 kilometr p ed cílem etapy. Jsme po této tragédii v oku. KTM p i la za t ch nejhor ích okolností o jednoho ze svých hrdin," uvedl n mecký éf sportovní sekce v KTM a bývalý motokrosový jezdec Pit Beirer, který je od roku 2003 p ipoután na invalidní vozík po zran ní páte e rovn v d sledku nehody v závod. Kurt byl víc ne jen talentovaný jezdec. P i li jsme o výjime ného p edstavitele offroadového sportu," dodal. Ji í Krame

21 D tská planeta veletr hra ek, her a d tských pot eb 3. listopadu na výstavi ti Praha -Hole ovice od 9,00-16,00 hodin se konala akce Hray! Expo : Veletrh konzolí a PC her. V tento den se hrál turnaj na PC BenQ Grunex Challenge 2013, ve kterém se hrály Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, Call of Duty 4 a FIFA 13! Hlavními (i ostatními) cenami byly sou ásti pro po íta e a konzole v hodnot tvrt milionu korun. Na výstav jste si mohli vyzkou et nové konzole Wii U a Nintendo 2DS, i nejnov j í po íta e od HALL 3000, na kterých se hrají leto ní rok sout e v PC hrách. Na konzolích jste si mohli zkusit Pokemon X a Y a na PC starý dobrý kosti kovaný Minecraft. A pokud jste u byli unaveni z klikání my í a dívání se na monitor, mohli jste si odpo inout koupením n jaké hra ky od Pompo a Hasbro nebo hledat dinosaury schované v celé budov, tak e tam nuda ur it nebyla. A jaké bylo vstupné? Podle mne bylo drahé, ale ud lejte si názor sami: Dít 3-15 let 50 K Dosp lý 150 K Celá akce se mi líbila, tak e se moc t ím (a ostatní ur it také), co si p ipraví pro nás p í t a jaké nové v ci nám výrobci uká í. Eva Krame ová

22 Hudba a film Velký závod ( v kin od 28.11) Stejn jako miliony lidí po celém sv t je i 40letý François Nouel fanou kem Tour de France. V t inu svého volného asu tráví na kole, aby unikl zklamání z ka dodenní existence. V práci ani doma v ak jeho nad ení nefandí. Syn si myslí, e je ztracený p ípad, a ena ho pova uje za zbab lce. Kdy pak den p ed jejich dovolenou zjistí, e se François dobrovoln p ihlásil na práci na Tour, rozvod je na spadnutí. Cyklistický nad enec se v ak nevzdává, a kdy potká Rémi Pletinckxe, bývalého sportovního mana era, rozhodne se splnit si sv j d tský sen: jet Tour de France. Závod za íná ji druhý den. Kdy vyrazí nyní, jeden den p ed profesionály, mohl by se dostat do Pa í e je t p ed nimi. François odstartuje. P eká ek je mnoho, ale jak je postupn p ekonává, získává si ím dál tím v t í oblibu médií i divák. Jen lutý trikot zu í. François musí být zastaven... Top 10 nej písni ek: MILEY CYRUS - Wrecking Ball BRITNEY SPEARS - Work Work AVICII - You Make Me KRYSTOF & TOMAS KLUS Cesta JASON DeRULO - Talk Dirty REAGO Milionari ONE DIRECTION - Best Song Ever ONE REPUBLIC - Counting Stars ELLIE GOULDING Burn AVRIL LAVIGNE - Rock N Roll Nicclek

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

neprospěch tohoto družstva Hlášení Osobní NOVÉ NOVÉ

neprospěch tohoto družstva Hlášení Osobní NOVÉ NOVÉ K pravidlu 200: 1. Po zahájení utkání nejsou dovoleny žádné změny či dodatečné rozšíření seznamu hráčů. 2. Pokud během utkání družstvo nemůže poslat na hřiště z důvodu trestů či zranění správný počet hráčů,

Více

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Rukodělná činnost příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Tehov Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.zstehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zpracovala: Mgr.

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol

Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, ZŠ Masarykova Val. Meziříčí a ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí pořádají Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol Pořadatel: Termín: ZŠ Masarykova

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení Per aspera ad Mars Výpravy k cizím planetám a vesmírným tělesům nelétají každý rok. A co teprve ty pilotované. Slyšeli jste už někdy o Expedici Mars? Pod zkratkou EM se ukrývá mezinárodní soutěž pro děti

Více

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti)

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) Máte doma děti a nevíte, čím je motivovat, přitáhnout ke cvičení a zapojit některé aktivity do jejich dne? Mám pro vás sadu cvičení, které se dají velmi

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží ČSOB v orientačním běhu (SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých soutěží v orientačním běhu na území

Více

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Název školy Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Datum sestavení plánu 20.1.2011 Na sestavení plánu spolupracovali

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010 Metoda Lokální multiplikátor LM3 Ing. Stanislav Kutáček červen 2010 Lokální multiplikátor obecně Lokální multiplikátor 1, vyvinutý v londýnské New Economics Foundation (NEF), 2 pomáhá popsat míru lokalizace

Více

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová 1. číslo 2013/2014 (Anna Větrovská) Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová Petr Pšeničný Lucie Straková Kateřina Trejlová Matěj Vála Mgr. Lenka Beranová Milí čtenáři,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Datum Podpis Vydává Milan Růžička, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření Jméno a příjmení: Alex Truhlář Třída: 5. A Školní rok: 2015/16 Garant/konzultant: Jiří Rejsek Datum odevzdání: 21. 3. 2016 OBSAH

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková

Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková hykovter@fel.cvut.cz Zadání Cílem projektu je nalézt řešení, které by umožnilo nevidomým dívkám a ženám interpretovat výsledek těhotenského testu v soukromí

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, 360 07, Karlovy Vary. Odloučené pracoviště: MŠ Krymská 12

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, 360 07, Karlovy Vary. Odloučené pracoviště: MŠ Krymská 12 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, 360 07, Karlovy Vary Odloučené pracoviště: MŠ Krymská 12 Vypracovala: Bc. Kateřina Kalinová, Vedoucí učitelka odloučeného pracoviště

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Historie knihovny. 1814 z popudu faráře Františka Raymana otevřena farní knihovna.

Historie knihovny. 1814 z popudu faráře Františka Raymana otevřena farní knihovna. Historie knihovny Knihovny v Častolovicích byly celkem 3. První knihovna vznikla na zámku, za působení Leopolda Sternberga (1770 1856) obsahuje díla věděcká, beletrická, tisková i rukopisná. Můžeme zde

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov ŠKOLNÍ ŘÁD Datum Podpis Vydává Schválila Milan Růžička, ředitel školy

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO DĚTSKÝ DEN Na konci měsíce května uspořádali dobrovolní hasiči pro děti dětský den. Přípravy začaly už v brzkých ranních hodinách, aby vše bylo připraveno

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 Pražská MAFIE2010 Výzkum účastníků vícedenní městské hry é á á íš Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 OBSAH O výzkumu Kdo jsou účastníci? Proč se zapojili? Zájmy a volný čas Informační

Více

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce)

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-34 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 8. třída

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

Změny ve sběru tříděného odpadu. v obci Konojedy od 1.1.2016

Změny ve sběru tříděného odpadu. v obci Konojedy od 1.1.2016 Změny ve sběru tříděného odpadu v obci Konojedy od 1.1.2016 1 Změny ve sběru tříděného odpadu v obci Konojedy Vážení spoluobčané, v letošním roce se uskutečnilo několik změn v oblasti nakládání s odpady

Více

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY Jak správně vybrat dřevěný domek? "Klasický dřevěný zahradní domek zajistí souznění Vaší zahrady s přírodou." www.lanitplast.cz 1.3.2016 1 Jak správně vybrat dřevěný domek Zahradní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 Školní řád je účinný od 1.9. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD /určeno žákům a rodičům/ 1. Docházka do školy 2. Chování žáka ve škole 3. Chování mimo školu 4. Ochrana majetku

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

I. ročník M E M O R I Á L U

I. ročník M E M O R I Á L U Tělovýchovná jednota S u š i c e oddíl kopané - 312040 342 01 Sušice 2, Fr. Procházky 119 telefon: 376 523 275 stadión Sušice, Volšovská 42 stadión: 376 523 273 e-mail: susicefotbal@centrum.cz Tělovýchovná

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Sportovní soutěž obcí VSH 2015 celkové propozice 1 / 5 21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Přehled hlavních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána uslyšíte nesměle zahvízdat kosa JARO JE TADY. Ilustrace k textu

Více

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2. Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád (návrh) Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.2015 Škola: Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád Č.j.: 01/2015

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY Č. 4 Třídy 5.B Ahoj spolužáci 1. až 5. tříd! V tomto vánočním čísle na vás čeká spousta čtení a luštění. Vánoční příběh, pohádkový test, pohádka Hrnečku vař, kterou jistě neznáte. Nechybí

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj květen 2015 MĚSTYS LITULTOVICE Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení občané, vítáme Vás u květnového vydání Novin městyse. Náš zpravodaj Vám přináší informace o dění v městysi,

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK LÉTO ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY A máme tu červen - jí se jahody, třešně a všechno dozrává. I čas prázdnin. Těšíme se na ně, na léto, na sluníčko a naši školáci se nemohou dočkat,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 1/8 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt 1. Značka HANÁ regionální produkt 1.1 Cíl

Více

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ Co to je přívlastek? - větný člen, který závisí na podstatném jméně ve větě a rozvíjí jeho význam - shodný přívlastek se shoduje v pádě s podstatným jménem, neshodný ani to - napsat

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 3.12.2012 č.j. KRNAP 09515/2012 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa ) jako orgán státní správy ochrany přírody

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 20 minut INFORMACE K TÉMATU: CIVILIZACE PLNÁ ODPADŮ Produkce odpadů stále

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: Provozní řád mateřské školy 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat. KOMBINATORIKA ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Příklad 1 Pan Alois dostal od vedení NP Šumava za úkol vytvořit propagační poster se čtyřmi fotografiemi Šumavského národního parku, každou z jiného ročního období (viz obrázek).

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016. 1. Úvod. Tento soutěžní řád pro rok 2016 navazuje na nadřazená Pravidla koloběžkových závodů.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016. 1. Úvod. Tento soutěžní řád pro rok 2016 navazuje na nadřazená Pravidla koloběžkových závodů. SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016 Preambule: Všichni účastníci (pořadatelé, závodníci a diváci) jsou povinni ctít duch fair play a chovat se dle dobrých mravů a právních předpisů ČR. 1. Úvod Tento soutěžní řád pro rok

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Základní škol Tečovice, příspě organizace ú 2 a a Mateřská škola vková no n r o

Základní škol Tečovice, příspě organizace ú 2 a a Mateřská škola vková no n r o Základ ní škola a Mate řská šk ola Tečovic e, přísp ěvková organiz ace V leto ním roce p ipadly na první ový týden jarní prázdniny. A hned po návratu do M ekala na v echny spousta práce s p ípravou masopustu.

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více