Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci"

Transkript

1

2 Ahoj spolu áci Úvodník Za tento m síc se událo hodn v cí a my jsme se sna ili vybrat ty nejd le it j í. Doufám, e si vzpomínáte na minule vydání,kde jsem zmínil kometu,která bude vid t na no ní obloze je t m síc a dá se rozeznat od okolních hv zd.minulý týden jsem se jen tak ze zv davosti podíval na oblohu a doopravdy byla tam.je to druhé nejsvítiv j í t leso na obloze hned po M síci.pozor nesplést s Polárkou!P eji v em p knou podívanou.znovu jsme vyslali redaktory do terénu,aby zjistili nap. jaký byl Týden v dy a techniky a nebo jak bude pokra ovat výtvarná sout.cht l bych vás tímto upozornit na novinku,která se týká Tornáda.Od za átku prosince budete moci zhlédnout vydání Tornáda na webových stránkách Z Gutova. Obsah: 1. Rozhovor s panem reditelem 2. Gutovská rada 3. Výsledky sb ru 4. Výrobky na Jarmark 5. Vtipné p íhody 6. moulové 7. Tomá Hertl 8. Automat 9. Va e chutné nápoje 10. Slunce se obrací 11. Sonda Maven 12. Týden v dy a techniky let televizního vysílání 14. Grant Prix 15. Jezdec Caselli 16. D tská planeta 17. Hudba a film VojVed

3 Rozhovor s panem editelem Dobrý den, pane editeli, m eme se vás zeptat na pár otázek? Dobrý den, vítám vás v editeln. Za neme trochu z minulosti cht li jsme se zeptat, jak dlouho jste editelem na na í kole? D kuji za otázku, tento rok jsem editelem ji sedmnáctým rokem, od roku Jaké zm ny prob hly za dobu va eho editelování? Tak to je otázka na dlouhé povídání, ale celkov se p estavovaly vnit ní prostory koly, vybavovala se kola novým nábytkem, byly z izovány nové u ebny, hlavn po íta e, které v roce 97 na kole tém nebyly, velké zm ny byly kolem kolního bazénu, úpravy ve kolní kuchyni, obrovské mno ství v eho mo ného nábytku, vybavení po íta, interaktivních tabulí, p estavovaly se toalety, fasáda, st echa, okna, asi bych musel mluvit p t minut a je t s papírem v ruce. Je to za t ch sedmnáct let opravdu hodn. Jaké máte plány s venkovní u ebnou? My jí íkáme amfiteátr kolní zahrada a cht li bychom, aby opravdu fungovala jako kolní zahrada, kam by se chodilo nejen sednout a íst, ale také aby tam d ti mohly p stovat rostliny, u it se n co o kv tinách a stromech. Pan u itel Chocenský s paní u itelkou Petrá kovou u p ipravují projekt te na jaro leto ního kolního roku, který se této zahrady bude týkat. M eme tam u chodit, proto e v echny nebezpe né stromy byly pokáceny. Jak jste spokojen s pedagogickým sborem? Ano! Své u itele si vybírám nebo spí vybíráme, jsme rádi, e jsou tady u itelé velmi mladí, jako t eba te nejnov j í paní u itelka Hou ková nebo pan u itel Stejskal, ale také u itelé, kte í u mají zku enosti, a ba i u itelé, jako t eba paní u itelka Zíková nebo pani u itelka Válková, které sice u mají sv j v k, ale mají obrovské zku enosti, íká se tomu, e sbor je v kov vyvá ený, a to je dob e. Jakou ú ast o ekáváte na jarmarku? Doufám, e velikou. Jednak vy áci jste se sna ili a v ím, e jste vyrobili spoustu v cí. Ale není to jenom jarmark, ale i burza knih, ale hlavn Den

4 otev ených dve í. Myslíme si, e p ijde n kolik set host nejen dopoledne, ale i odpoledne, proto e chceme odpoledne pozvat na e bývalé zam stnance a bývalé paní u itelky na kávu a na posezení. Mnohým ák m si zalíbily akce typu Cesta kolem sv ta, chystáte je t n jaké podobné? Rádi bychom, jednáme i s Gutovskou radou, jestli tu akci, kterou bychom rádi uspo ádali, ud lá Gutovská rada, nebo my, nebo dohromady. Zatím nemáme ádný konkrétní název, teprve ekáme, jak se domluvíme. Jedna akce by ur it mohla být. V minulých dvou letech se na e kola zú astnila talentové sout e Praha 10 má talent, chystáte ú ast na podobné sout i i letos? Nevím, jestli sout bude, tak e a podle toho, jestli bude vyhlá ena, budeme zji ovat zájem. Rád bych - pokud ano, abychom zase vystoupili s n jakým jiným vystoupením, ne bylo dosud. Co vás nejvíce trápí na kole? Te jsme m li veliké problémy s rekonstrukcí st echy do koly, celkem asi ty ikrát zateklo a dosud vlastn není zprovozn na velká t locvi na. To jsou v ci, které nás trápí. Na druhou stranu jsme schopni problémy e it. D le ité je, e máme dost d tí, máme dobré u itele a kola má dobré jméno. Co byste cht l zm nit nebo doplnit na kole? P es t ch 17 let je tu po ád plno v cí, které bychom rádi vylep ilipodlahy na chodbách, které jsou stále p vodní, oblo ení st n, vybavení t íd, budeme vybavovat i dal í u ebny. Není to zm na, ale íká se tomu kvantitativní vylep ení, roz í ení. V tomto smyslu je to také zm na. Udr ovat po et ák, bez kterých kola nemusí existovat. Chcete n co sd lit tená m Tornáda? tená e Tornáda pozdravuji. Kdy se mi to poda í, tak se pokusím tam také ob as n co napsat, mo ná i nakreslit, tak e d kuji, e Tornádo vychází a d kuji paní u itelce Zíkové. D kujeme za rozhovor a na shledanou. Na shledanou. Mí a,ondra

5 Gutovská rada Dáma Gutovská rada vyhla uje pro vás dal í sout v dám. Pro v echny,kte í se cht jí ú astnit, platí, e musíte nejd ív vyhrát t ídní kolo. Pak se 29. ledna v roce 2014 zú astníte kolního kola. Dáma bude probíhat jako minulý rok. Bude se hrát na klasické achovnici a nejspí e s ví ky. Op t na vás budou ekat p kné odm ny. Webové stránky Gutovská rada nejenom e bude mít místo v Tornádu, ale také se bude zakládat ikona s názvem Gutovská rada.tyto stránky by m ly být hotovy do konce roku. Najdete na nich zápisy z Gutovských rad a spousty dal ích zajímavostí. Zebras7

6 Výsledky sb ru sou et 1.A 87,7 132,1 205, ,3 1.B 80, ,5 1.C A B , ,6 2.C ,5 597,5 3.A ,5 469,5 3.B 290,5 163, ,5 512,5 3.C A 8, ,5 4.B ,5 84, C A , , B 108,2 258, ,5 5.C ,5 12,5 6.A B C 48,5 4 3, A B C A B A ,5 8 22,5 9.B Výsledky sb ru za íjen. Na 1. míst se umístila 3.C s 839kg Na 2. míst se umístila 1.C s 769kg Na 3. míst se umístila 5.A s 639kg A nezapome te sbírat dal í papír na p í tí sout ve sbírání papíru. Mgr. Martina Petrá ková a VojVed

7 Výrobky na jarmark Výroba mandaly Ve tvrtek dne ka dý, kdo byl ve kole,n co vyráb l a já vám dnes n co povím o výrob mandaly. Mo ná, e si to rozmyslíte, kam p jdete p í tí rok, a si p e tete tyto lánky. Nejd íve jsme si poslechli výklad paní u itelky Zíkové o ú incích mandal. Pak nám rozlo ila na lavice papíry, na kterých bylo napsáno, jaká barva co vyjad uje a jaké v ty budeme psát zezadu na mandaly. Ka dý kreslil podle své fantazie a té vybarvoval. Kolem 3.vyu ovací hodiny se p i el na nás podívat pan editel s panem zástupcem, jak vypadají na e do asné výtvory. Na za átku 5.vyu ovací hodiny jsme v ichni li s paní u itelkou do sborovny odevzdat na e výtvory do rukou pana zástupce, který je následovn zava oval do plastových obal. Na výrobu pot ebujete:pastelky nebo k ídy, kru ítko, pravítko, gumu, tu ku a dobrou náladu. Co je to mandala? Mandala je stará jako lidstvo samo. Pro lidi byla od pradávna velice d le itá. Jejich p esný a jasný p vod je neur ený, ale vzhledem k tomu, e jich bylo vytvo eno a dochováno nep eberné mno ství, m la z ejm d le itý význam. Slovo mandala v sanskrtu znamená kruh. Tudí nekone no, nemá konec ani za átek. Nekone ný proud energie. V nost. Mandaly mohou být obrazem du e, momentální nálady, zdravotního problému, emoce, mohou v sob nést vzpomínky na minulé ivoty. Mandaly lé í a pomáhají uklidnit, dodat energii, zharmonizovat, mohou ukrývat kód - prosbu i modlitbu. Mandaly jsou v ude kolem nás. Sta í mít o i otev ené a rozhlí et se kolem sebe. Inspirace je kdekoliv. VojVed

8 Vtipné p íhody z podzimních prázdnin Byly podzimní prázdniny a my jsme pro vás sepsaly n kolik vtipných p íhod. Eskymák Byla jsem s rodi i na horách. Chodili jsme tam na túry vysoko do hor. Moje první túra nedopadla nejlépe. Kdy jsme vycházeli, ani mne nenapadlo, e by naho e mohla být v t í zima ne tady dole u hotelu. Vyjeli jsme lanovkou a na vrchol a náhle mi byla obrovská zima. P j ila jsem si od rodi co nejvíce oble ení a zahalila se do n j, e mi byly vid t jen o i. Kdy jsme p i li do tam j ího m ste ka, v ichni lidé, co tam byli, se na m za ali otá et a ukazovat. Dívali se na mne takovým pohledem, který íkal: Je to turista nebo eskymák?. Tak jsem rad i p j ené v ci vrátila op t rodi m. Mery Klí e Byla jsem zrovna u babi ky na chat. Mají tam okna, která se zamykají stejnými klí i jako dve e. D da tyto klí e nosil v dy u sebe. Jednou, kdy jel do práce, zav ela babi ka klí i okna, proto e byla zima. D da odjel do práce i s klí i. Jen e dve e se zabouchly a ne ly bez klí otev ít. Tak e okna zam ená, dve e zam ené a klí e u d dy. Musely jsme s babi kou po kat t i hodiny, ne d da p ijel. Terka Mlýnek na maso Byl krásný den a maminka s babi kou se rozhodly, e k ob du ud lají karbanátky. Vzaly tedy mlýnek na maso, který se ov em musel slo it. Podlo ku, kterou m ly dát zvenku, daly zevnit. Potom se ov em divily, e jim to nemele. Rozhodly se tedy, e celý mlýnek roz roubují. Nejd íve to zkusily rukou. Ne lo jim to, tak si zkusily vzít na ruku hadr, aby jim to neklouzalo. Ani poté to nepovolilo. Mamince do la trp livost a vzala na mlýnek pali ku na maso. K i í: Ty povolí, jinak ud lám karbanátek z tebe!. Mlátila do mlýnku pali kou na maso a ono stále nic. Záhy zjistila, e do mlýnku mlátí obrácen. Poté jsme se tomu spole n zasmály. Ale karbanátky byly a o dv hodiny pozd ji. Lucie Lucka, Kiki, Týna

9 moulové moulové (v originále Les Schtroumpfs) jsou stejnojmenný animovaný televizní seriál, p vodn komiks, belgického kreslí e Peya (Pierre Culliford). Poprvé se objevili v roce 1958, je jim tedy 55 let!!! moulové jsou mod í sk ítci, vysocí dva palce, jejich p íb h je zasazen do st edov ké Evropy, nejspí e do Irska, ijí blízko pob e í a nedaleko od hor. V roce 1958 p imaloval kreslí Peyo do jednoho belgického komiksu Johan & Pirlouit malé modré trpaslíky. Tam se objevili po zahrání na kouzelnou flétnu. Sk ítkové si získali vysokou popularitu, a tak v roce 1959 dostali vlastní p íb h v asopisu Le Journal de Spirou. Od té doby se vyráb ly modely, hra ky a celé kluby sb ratel se v novaly moul m. První ernobílý film vznikl v roce 1965 a trval 90 minut. V roce 1976 vznikl dal í p íb h, animovaný film moulové a kouzelná flétna, o délce 74 minut, který se v roce 1983 dostal i do USA. Poté vzniklo je t n kolik film. V roce 2011 byl nato en hraný 3D film moulové (The Smurfs), který kombinuje animovaný film ( moulové jsou animovaní nebo jsou pou ity klasické loutky) s hraným filmem. Na n j pak v roce 2013 navázalo jeho pokra ování moulové 2. A jak takový moula vlastn vypadá? moulové jsou si velmi podobní. V ichni jsou mod í, malí, mu ského pohlaví (a na moulinku, Sa etku a Bab u). Nosí bílé kalhoty (jen Ta ka moula nosí ervené, D da moula luté s k andami, moulí ek dupa ky, Farmá nosí zahradnické oble ení, moulata mají r zná tri ka a Divou ek je od n do list ), vzadu s dírou na malý ocásek. Na hlav mají bílou apku (Ta ka moula ervenou). Jejich p íb hy jsou velmi jednoduché a v dy hrdinské. Mají i speciální jazyk. asto íkají cokoli se slovem moula, ani by bylo p esn jasné, co tím myslí, nap íklad: Jdeme moulovat ke moulí ece. P esto si navzájem velmi dob e rozum jí. N které postavi ky se objevují pravideln, jiné jsou vytvo eny pro ur itý díl a dál se u neobjevují (nap íklad moula Slaboch).

10 Celkový po et dosp lých moul (bez moulat) je 100, p i velkém moulím tancování se stav jí do formace 9 11 s dirigujícím Ta kou moulou. moulové si staví domky v houb nebo z kamene a ijí ve moulí vesnici moulici. Oby ejný smrtelník ji ale nem e najít, poda í se mu to pouze, pokud ho tam sám nedovede n jaký moula... Filip Vrbský

11 Hokej Tomá Hertl Tomá Hertl se narodil 12. listopadu 1993 v Praze. Je to eský profesionální hokejista, hrající za klub San Jose Sharks v NHL. Hrál od dorostu za Slavii, v roce 2013 p estoupil do San Jose Sharks, kde zaznamenal nejlep í vstup echa do NHL v historii. Od za átku nastupoval v prvním útoku, b hem esti zápas získal dev t bod. Oslnil ty mi góly v jednom utkání. Za al fantasticky, pak p i lo v jeho raketovém nástupu do NHL zpomalení. Te se ale zdá, e Tomá Hertl zase nabírá fazonu - naposledy za ídil San Jose vyrovnání, za posledních p t duel má bilanci 3+3. To, e by se mohl stát nová kem sezony, vypadá ím dál reáln ji. Mezi nimi válí v bodech, gólech i ve statistice plus/minus. Kv li stylu hry i brzkým úsp ch m se mu íká "mladý Jágr". V Sharks nosí na dresu íslo 48. Marry

12 Automat Tornádo pro vás vyzpovídalo lidi z na í koly Anna ev íková ákyn VIII.A Martina Petrá ková u itelka Filip Mal ánek VIII.B Jak asto nakupujete v automatu? A. ev íková: tak jednou za 3 m síce. M. Petrá ková: minimáln, jen ob as. F. Mal ánek: asto Co vám v automatu nejvíce chutná? A. ev íková: pití ka. M. Pterá ková: bagety. F. Mal ánek: bagety. Co byste cht li p idat do automatu? A. ev íková: okoládu, nejlépe Milku. M. Petrá ková: ovoce nap. jablka. F. Mal ánek: nic. Co byste dali z automatu pry? A. ev íková: nic,vyhovuje mi to. M. Petrá ková: mohli by tam dávat mén sladkého. F. Mal ánek: v echno Nep ipadá vám, e ceny v automatu jsou vysoké? A. ev íková: ano, jsou vysoké. M. Petrá ková: jsou vy í. F. Mal ánek: ano. Anna Vedralová, Eva mejkalová a Nikola Répalová

13 Va e chutné nápoje Máte n co rádi z tohoto seznamu nápoj? Jestli ano, tak si dob e rozmyslete, zda tento nápoj dále pít, proto e tyto nápoje jsou ve Spojených státech amerických zakázané kv li slo ení. (cyklamáty)-e952 Cyklamát (té ozna ovaný jako cyklamát sodný ) je um lé náhradní sladidlo, asi slad í ne cukr. N kte í lidé shledávají, e má nep íjemný chu ový ú inek, mén v ak ne sacharin. Ve lenských státech EU se cyklamát ozna uje na výrobcích kódem E952. Vyrábí se synteticky p idáním hydroxidu sodného nebo vápenatého do cyklohexylaminu. VojVed

14 Slunce se obrátí Slunce se obrátí vzh ru nohama, magnetické póly se vym ní. Americká Národní agentura pro letectví a kosmonautiku (NASA) oznámila, e Slunce v nejbli ích dnech obrátí své magnetické pole. Severní a ji ní magnetický pól na í mate ské hv zdy si vym ní místa a z tohoto pohledu bude Slunce vzh ru nohama. K tomuto jevu dochází ka dých 11 let, kdy slune ní cyklus dosáhne vrcholu. Teoreticky jej bude mo né pozorovat v celé heliosfé e, tedy v rozsáhlém prostoru, který je pod vlivem magnetického pole Slunce a sahá daleko za Pluto. Naproti tomu magnetické póly Zem se naposledy p emístily p ed 800 tisíci lety. Vým na magnetických pól by podle odborník mohla zp sobit mimo ádné jevy v kosmickém po así, v etn geomagnetických bou í, je by mohly zap í init výpadky rádiových vln a satelitních systém. Magnetická ro áda se odehrává v dob zvý ené slune ní aktivity, co podle NASA zajistí nad enc m lep í podmínky k pozorování polární zá e. VojVed

15 K Marsu odstartovala sonda MAVEN Má za úkol zjistit, kam zmizela atmosféra Marsu Sonda Maven odstartovala v pond lí ve er SE z amerického Mysu Canaveral na Florid na svou misi k planet Mars. Nová dru ice má vyjasnit historii rudé planety. Podle amerického Ústavu pro letectví a vesmír (NASA) je hlavním úkolem sondy p inést informace o vývoji podnebí planety a napov d t, pro p i la o tém ve kerou svou atmosféru. Sonda Maven bude létat po ob né dráze Marsu nejmén rok a zkoumat její horní atmosférické vrstvy a ionosféru, také vzájemné p sobení planety se Sluncem a slune ním v trem. Kam zmizelo ovzdu í a voda? Mars m l kdysi podle názoru v dc mnohem hust í atmosféru a díky ní se na jeho povrchu nacházela i voda.podle vedoucího projektu Bruce Jakoského z Coloradské univerzity cht jí v dci zjistit, co se vlastn s atmosférou stalo a kam se pod la voda. Nazna it to má rozbor horních vrstev atmosféry a zkoumání jejich dynamiky. Dru ici o váze 2,45 tuny do vesmíru vynesla raketa Atlas V. Sond potrvá cesta k Marsu deset m síc, m la by tam tedy dorazit koncem zá í Cena projektu je podle NASA 671 milión dolar (13,5 miliardy korun) VojVed

16 Týden v dy a techniky Dne jsme se já a Jirka vydali do Národní akademie v d u zastávky Národní divadlo, jak tam probíhá Týden v dy a techniky. Pokud n kdo z vás tená byl n kdy v IQ parku, tak si m e myslet, e vid l v e, ale pokud chcete vid t n co, co jste je t nevid li z vysp lých technologií a chemických pokus, tak byste se m li p í tí rok vydat do Národní akademie v d. Mohli jste tam spat it, jak se p etvá í lidská energie na elektrickou, plazma kouli,fúze bude energie budoucnosti,jak se pou ívá chemie v kriminalistice, jak vypadají lidi po p ti dnech, co brali omamnou látku, jak pomocí d kaz vystopovat zlo ince, jak umí po íta e z kostí vymodelovat lov ka, r zné chemické a biologické pochoutky,hra p eh ívaní fúzního reaktoru,výstava jedovatého hmyzu z celé Evropy,p edná ky o energii budoucnosti,chemické pokusy,nebo jak se zji uje DNA.Miniaturní typy úlo i radioaktivních odpad a atomových elektráren. Doufám, e jsem vás tímto zaujal a e se p í tí rok pojedete podívat a nezapome te s sebou vzít rodi e, a se také dále vzd lávají. a techniky se koná A dal í Týden v dy od 1.listopadu 2014 do 15.listopadu 2014

17 Chemické vybavení a p edná ka o rozpu t ném banánu v lihu. P em na lidské energie na elektrickou a model fúzního reaktoru. VojVed

18 Výstava 60 let televizního vysílání Národní technické muzeum a eská televize spole n p ipravily výstavu k 60. výro í vysílání eskoslovenské, pozd ji eské televize a televizního vysílání na na em území v bec. Výstava mapuje historii televizního vysílání od jejího po átku, vývoj záznamové a vysílací techniky a televizních p ijíma a po sou asnost. Sou ástí výstavy budou dobové fotografie, audiovize i pr ez po ad z eské televize. Výstava bude dopln na doprovodnými akcemi a potrvá do konce roku Adresa: Národní technické muzeum Kostelní Praha 7 eská republika Datum výstavy: Otevírací doba: Pond lí: zav eno Úterý pátek: 9-17,30 hod První tvrtek v m síci: 9-20 hod Sobota a ned le: h Váno ní svátky a Nový rok budou up esn ny samostatn. Vstupné: Plné: 170 K Sní ené: 90 K (pro seniory nad 70 let, dr itele pr kaz ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card, d ti 6 15 let, studenty S a V po p edlo ení studijního pr kazu) Rodinné: 370 K pro rodi e s d tmi do 15 let (2 dosp lí podmínkou, celkem maximáln 6 osob) Sebíí

19 Leto ní závod Grand Prix silni ních motocykl prod lal tém 42 milión korun Leto ní závod Grand Prix silni ních motocykl na Masarykov okruhu prod lal 41,7 miliónu korun. Oznámilo to vedení brn nského automotodromu. Meziro n se ztráta presti ního podniku, který je sou ástí sv tového ampionátu, zvý ila o necelý milión korun. Po adatel m p itom vzrostly tr by ze vstupného. Velkou cenu nav tívilo koncem srpna divák, co je o deset tisíc víc ne v roce Krom toho jsme lístky mírn zdra ili. Díky tomu jsme letos na vstupném vyd lali 53,6 miliónu, co je o sedmnáct procent víc ne v p edchozím roce. Jen e jsme tím jen áste n kompenzovali sní ené dotace od ministerstva kolství a m sta Brna i nar stající zalistovací poplatek, který tvo í zhruba polovinu ve kerých náklad. Na tom je vid t, jak nekone ný boj vedeme," sd lila p edsedkyn p edstavenstva Automotodromu Brno Ivana Ulmanová. Ji í Krame

20 Podle KTM jezdec Caselli zahynul po srá ce se zví etem Americký motocyklový jezdec Kurt Caselli zem el s nejv t í pravd podobností v d sledku srá ky se zví etem. Oznámil to tovární tým KTM po prozkoumání havarovaného stroje. Caselli nep e il vá ná zran ní hlavy po havárii na vytrvalostní Rallye Baja 1000 v Mexiku. Zem el po p evozu do nemocnice v Ensenad. Zámo ská média spekulovala, e p í inou nehody byla p eká ka nastra ená diváky. Caselli pat il k p edním endurovým jezdc m, startoval na motocyklové estidenní i v mistrovství sv ta a zejména v zámo í byl hv zdou offroadových závod. V tomto roce p i premiérové ú asti na Rallye Dakar vyhrál dv etapy a celkov obsadil 31. místo. Rallye Baja v dob osudné nehody vedl, p ihodila se 65 kilometr p ed cílem etapy. Jsme po této tragédii v oku. KTM p i la za t ch nejhor ích okolností o jednoho ze svých hrdin," uvedl n mecký éf sportovní sekce v KTM a bývalý motokrosový jezdec Pit Beirer, který je od roku 2003 p ipoután na invalidní vozík po zran ní páte e rovn v d sledku nehody v závod. Kurt byl víc ne jen talentovaný jezdec. P i li jsme o výjime ného p edstavitele offroadového sportu," dodal. Ji í Krame

21 D tská planeta veletr hra ek, her a d tských pot eb 3. listopadu na výstavi ti Praha -Hole ovice od 9,00-16,00 hodin se konala akce Hray! Expo : Veletrh konzolí a PC her. V tento den se hrál turnaj na PC BenQ Grunex Challenge 2013, ve kterém se hrály Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, Call of Duty 4 a FIFA 13! Hlavními (i ostatními) cenami byly sou ásti pro po íta e a konzole v hodnot tvrt milionu korun. Na výstav jste si mohli vyzkou et nové konzole Wii U a Nintendo 2DS, i nejnov j í po íta e od HALL 3000, na kterých se hrají leto ní rok sout e v PC hrách. Na konzolích jste si mohli zkusit Pokemon X a Y a na PC starý dobrý kosti kovaný Minecraft. A pokud jste u byli unaveni z klikání my í a dívání se na monitor, mohli jste si odpo inout koupením n jaké hra ky od Pompo a Hasbro nebo hledat dinosaury schované v celé budov, tak e tam nuda ur it nebyla. A jaké bylo vstupné? Podle mne bylo drahé, ale ud lejte si názor sami: Dít 3-15 let 50 K Dosp lý 150 K Celá akce se mi líbila, tak e se moc t ím (a ostatní ur it také), co si p ipraví pro nás p í t a jaké nové v ci nám výrobci uká í. Eva Krame ová

22 Hudba a film Velký závod ( v kin od 28.11) Stejn jako miliony lidí po celém sv t je i 40letý François Nouel fanou kem Tour de France. V t inu svého volného asu tráví na kole, aby unikl zklamání z ka dodenní existence. V práci ani doma v ak jeho nad ení nefandí. Syn si myslí, e je ztracený p ípad, a ena ho pova uje za zbab lce. Kdy pak den p ed jejich dovolenou zjistí, e se François dobrovoln p ihlásil na práci na Tour, rozvod je na spadnutí. Cyklistický nad enec se v ak nevzdává, a kdy potká Rémi Pletinckxe, bývalého sportovního mana era, rozhodne se splnit si sv j d tský sen: jet Tour de France. Závod za íná ji druhý den. Kdy vyrazí nyní, jeden den p ed profesionály, mohl by se dostat do Pa í e je t p ed nimi. François odstartuje. P eká ek je mnoho, ale jak je postupn p ekonává, získává si ím dál tím v t í oblibu médií i divák. Jen lutý trikot zu í. François musí být zastaven... Top 10 nej písni ek: MILEY CYRUS - Wrecking Ball BRITNEY SPEARS - Work Work AVICII - You Make Me KRYSTOF & TOMAS KLUS Cesta JASON DeRULO - Talk Dirty REAGO Milionari ONE DIRECTION - Best Song Ever ONE REPUBLIC - Counting Stars ELLIE GOULDING Burn AVRIL LAVIGNE - Rock N Roll Nicclek

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Záv r 6) Seznam literatury 7) P ílohy 2) ÚVOD Ve tvrtek 16.1.

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

BESEDA S JANEM OPAT ILEM

BESEDA S JANEM OPAT ILEM Záv r projektu ŠKOLA NANE ISTO Pasování na žáky ZŠ TGM Ve tvrtek 26. kv tna se uskute nilo v rámci projektu Škola nane isto záv re né setkání p edškolák, pedagog a rodi. Po úvodním p ivítání vystoupily

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

JukeboxPlus v6 SETUP

JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup 2 P ehrávání skladeb 3 Nastavení kredit 4 Vizualizace, Ovládání 5 R zné 6 Vzhled 7 Staristika reklam JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení ve kerých zm n v nastavení je doporu eno program

Více

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 1. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 2. Tematický plán - Nám ty 2. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 2. 4. Doporu ená odborná literatura 2. 5. erpáno z

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERRJ PRO TRVALÝ POBYT CIZINC V R (ZKOUŠKA 1) 1 PÍSEMNÁ ÁST (asi 70 minut) ÁST I: tení s porozum ním (35 minut) ÁST II: Porozum ní vyslechnutému textu (asi 20

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 1. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 2. Tematický plán - Nám ty 3. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 3. 4. Doporu ená odborná literatura 3. 5. erpáno z

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING P edstavení : Jmenuji se Svatopluk Bo ák a je mi 34let. Vytrvalostní cyklistice se věnuji intenzivně ji od roku 2003. Začínal jsem na 24 hodinových závodech na horském kole.

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015 VECKÝ KROUŽEK FLÉTNA, KLAVÍR, KYTARA DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ZVÍDAVÉ MAKOVI KY KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ANGLI TINA PRO 1. A 2.T ÍDU ANGLI TINA PROFIENGLISH ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více