Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci"

Transkript

1

2 Ahoj spolu áci Úvodník Za tento m síc se událo hodn v cí a my jsme se sna ili vybrat ty nejd le it j í. Doufám, e si vzpomínáte na minule vydání,kde jsem zmínil kometu,která bude vid t na no ní obloze je t m síc a dá se rozeznat od okolních hv zd.minulý týden jsem se jen tak ze zv davosti podíval na oblohu a doopravdy byla tam.je to druhé nejsvítiv j í t leso na obloze hned po M síci.pozor nesplést s Polárkou!P eji v em p knou podívanou.znovu jsme vyslali redaktory do terénu,aby zjistili nap. jaký byl Týden v dy a techniky a nebo jak bude pokra ovat výtvarná sout.cht l bych vás tímto upozornit na novinku,která se týká Tornáda.Od za átku prosince budete moci zhlédnout vydání Tornáda na webových stránkách Z Gutova. Obsah: 1. Rozhovor s panem reditelem 2. Gutovská rada 3. Výsledky sb ru 4. Výrobky na Jarmark 5. Vtipné p íhody 6. moulové 7. Tomá Hertl 8. Automat 9. Va e chutné nápoje 10. Slunce se obrací 11. Sonda Maven 12. Týden v dy a techniky let televizního vysílání 14. Grant Prix 15. Jezdec Caselli 16. D tská planeta 17. Hudba a film VojVed

3 Rozhovor s panem editelem Dobrý den, pane editeli, m eme se vás zeptat na pár otázek? Dobrý den, vítám vás v editeln. Za neme trochu z minulosti cht li jsme se zeptat, jak dlouho jste editelem na na í kole? D kuji za otázku, tento rok jsem editelem ji sedmnáctým rokem, od roku Jaké zm ny prob hly za dobu va eho editelování? Tak to je otázka na dlouhé povídání, ale celkov se p estavovaly vnit ní prostory koly, vybavovala se kola novým nábytkem, byly z izovány nové u ebny, hlavn po íta e, které v roce 97 na kole tém nebyly, velké zm ny byly kolem kolního bazénu, úpravy ve kolní kuchyni, obrovské mno ství v eho mo ného nábytku, vybavení po íta, interaktivních tabulí, p estavovaly se toalety, fasáda, st echa, okna, asi bych musel mluvit p t minut a je t s papírem v ruce. Je to za t ch sedmnáct let opravdu hodn. Jaké máte plány s venkovní u ebnou? My jí íkáme amfiteátr kolní zahrada a cht li bychom, aby opravdu fungovala jako kolní zahrada, kam by se chodilo nejen sednout a íst, ale také aby tam d ti mohly p stovat rostliny, u it se n co o kv tinách a stromech. Pan u itel Chocenský s paní u itelkou Petrá kovou u p ipravují projekt te na jaro leto ního kolního roku, který se této zahrady bude týkat. M eme tam u chodit, proto e v echny nebezpe né stromy byly pokáceny. Jak jste spokojen s pedagogickým sborem? Ano! Své u itele si vybírám nebo spí vybíráme, jsme rádi, e jsou tady u itelé velmi mladí, jako t eba te nejnov j í paní u itelka Hou ková nebo pan u itel Stejskal, ale také u itelé, kte í u mají zku enosti, a ba i u itelé, jako t eba paní u itelka Zíková nebo pani u itelka Válková, které sice u mají sv j v k, ale mají obrovské zku enosti, íká se tomu, e sbor je v kov vyvá ený, a to je dob e. Jakou ú ast o ekáváte na jarmarku? Doufám, e velikou. Jednak vy áci jste se sna ili a v ím, e jste vyrobili spoustu v cí. Ale není to jenom jarmark, ale i burza knih, ale hlavn Den

4 otev ených dve í. Myslíme si, e p ijde n kolik set host nejen dopoledne, ale i odpoledne, proto e chceme odpoledne pozvat na e bývalé zam stnance a bývalé paní u itelky na kávu a na posezení. Mnohým ák m si zalíbily akce typu Cesta kolem sv ta, chystáte je t n jaké podobné? Rádi bychom, jednáme i s Gutovskou radou, jestli tu akci, kterou bychom rádi uspo ádali, ud lá Gutovská rada, nebo my, nebo dohromady. Zatím nemáme ádný konkrétní název, teprve ekáme, jak se domluvíme. Jedna akce by ur it mohla být. V minulých dvou letech se na e kola zú astnila talentové sout e Praha 10 má talent, chystáte ú ast na podobné sout i i letos? Nevím, jestli sout bude, tak e a podle toho, jestli bude vyhlá ena, budeme zji ovat zájem. Rád bych - pokud ano, abychom zase vystoupili s n jakým jiným vystoupením, ne bylo dosud. Co vás nejvíce trápí na kole? Te jsme m li veliké problémy s rekonstrukcí st echy do koly, celkem asi ty ikrát zateklo a dosud vlastn není zprovozn na velká t locvi na. To jsou v ci, které nás trápí. Na druhou stranu jsme schopni problémy e it. D le ité je, e máme dost d tí, máme dobré u itele a kola má dobré jméno. Co byste cht l zm nit nebo doplnit na kole? P es t ch 17 let je tu po ád plno v cí, které bychom rádi vylep ilipodlahy na chodbách, které jsou stále p vodní, oblo ení st n, vybavení t íd, budeme vybavovat i dal í u ebny. Není to zm na, ale íká se tomu kvantitativní vylep ení, roz í ení. V tomto smyslu je to také zm na. Udr ovat po et ák, bez kterých kola nemusí existovat. Chcete n co sd lit tená m Tornáda? tená e Tornáda pozdravuji. Kdy se mi to poda í, tak se pokusím tam také ob as n co napsat, mo ná i nakreslit, tak e d kuji, e Tornádo vychází a d kuji paní u itelce Zíkové. D kujeme za rozhovor a na shledanou. Na shledanou. Mí a,ondra

5 Gutovská rada Dáma Gutovská rada vyhla uje pro vás dal í sout v dám. Pro v echny,kte í se cht jí ú astnit, platí, e musíte nejd ív vyhrát t ídní kolo. Pak se 29. ledna v roce 2014 zú astníte kolního kola. Dáma bude probíhat jako minulý rok. Bude se hrát na klasické achovnici a nejspí e s ví ky. Op t na vás budou ekat p kné odm ny. Webové stránky Gutovská rada nejenom e bude mít místo v Tornádu, ale také se bude zakládat ikona s názvem Gutovská rada.tyto stránky by m ly být hotovy do konce roku. Najdete na nich zápisy z Gutovských rad a spousty dal ích zajímavostí. Zebras7

6 Výsledky sb ru sou et 1.A 87,7 132,1 205, ,3 1.B 80, ,5 1.C A B , ,6 2.C ,5 597,5 3.A ,5 469,5 3.B 290,5 163, ,5 512,5 3.C A 8, ,5 4.B ,5 84, C A , , B 108,2 258, ,5 5.C ,5 12,5 6.A B C 48,5 4 3, A B C A B A ,5 8 22,5 9.B Výsledky sb ru za íjen. Na 1. míst se umístila 3.C s 839kg Na 2. míst se umístila 1.C s 769kg Na 3. míst se umístila 5.A s 639kg A nezapome te sbírat dal í papír na p í tí sout ve sbírání papíru. Mgr. Martina Petrá ková a VojVed

7 Výrobky na jarmark Výroba mandaly Ve tvrtek dne ka dý, kdo byl ve kole,n co vyráb l a já vám dnes n co povím o výrob mandaly. Mo ná, e si to rozmyslíte, kam p jdete p í tí rok, a si p e tete tyto lánky. Nejd íve jsme si poslechli výklad paní u itelky Zíkové o ú incích mandal. Pak nám rozlo ila na lavice papíry, na kterých bylo napsáno, jaká barva co vyjad uje a jaké v ty budeme psát zezadu na mandaly. Ka dý kreslil podle své fantazie a té vybarvoval. Kolem 3.vyu ovací hodiny se p i el na nás podívat pan editel s panem zástupcem, jak vypadají na e do asné výtvory. Na za átku 5.vyu ovací hodiny jsme v ichni li s paní u itelkou do sborovny odevzdat na e výtvory do rukou pana zástupce, který je následovn zava oval do plastových obal. Na výrobu pot ebujete:pastelky nebo k ídy, kru ítko, pravítko, gumu, tu ku a dobrou náladu. Co je to mandala? Mandala je stará jako lidstvo samo. Pro lidi byla od pradávna velice d le itá. Jejich p esný a jasný p vod je neur ený, ale vzhledem k tomu, e jich bylo vytvo eno a dochováno nep eberné mno ství, m la z ejm d le itý význam. Slovo mandala v sanskrtu znamená kruh. Tudí nekone no, nemá konec ani za átek. Nekone ný proud energie. V nost. Mandaly mohou být obrazem du e, momentální nálady, zdravotního problému, emoce, mohou v sob nést vzpomínky na minulé ivoty. Mandaly lé í a pomáhají uklidnit, dodat energii, zharmonizovat, mohou ukrývat kód - prosbu i modlitbu. Mandaly jsou v ude kolem nás. Sta í mít o i otev ené a rozhlí et se kolem sebe. Inspirace je kdekoliv. VojVed

8 Vtipné p íhody z podzimních prázdnin Byly podzimní prázdniny a my jsme pro vás sepsaly n kolik vtipných p íhod. Eskymák Byla jsem s rodi i na horách. Chodili jsme tam na túry vysoko do hor. Moje první túra nedopadla nejlépe. Kdy jsme vycházeli, ani mne nenapadlo, e by naho e mohla být v t í zima ne tady dole u hotelu. Vyjeli jsme lanovkou a na vrchol a náhle mi byla obrovská zima. P j ila jsem si od rodi co nejvíce oble ení a zahalila se do n j, e mi byly vid t jen o i. Kdy jsme p i li do tam j ího m ste ka, v ichni lidé, co tam byli, se na m za ali otá et a ukazovat. Dívali se na mne takovým pohledem, který íkal: Je to turista nebo eskymák?. Tak jsem rad i p j ené v ci vrátila op t rodi m. Mery Klí e Byla jsem zrovna u babi ky na chat. Mají tam okna, která se zamykají stejnými klí i jako dve e. D da tyto klí e nosil v dy u sebe. Jednou, kdy jel do práce, zav ela babi ka klí i okna, proto e byla zima. D da odjel do práce i s klí i. Jen e dve e se zabouchly a ne ly bez klí otev ít. Tak e okna zam ená, dve e zam ené a klí e u d dy. Musely jsme s babi kou po kat t i hodiny, ne d da p ijel. Terka Mlýnek na maso Byl krásný den a maminka s babi kou se rozhodly, e k ob du ud lají karbanátky. Vzaly tedy mlýnek na maso, který se ov em musel slo it. Podlo ku, kterou m ly dát zvenku, daly zevnit. Potom se ov em divily, e jim to nemele. Rozhodly se tedy, e celý mlýnek roz roubují. Nejd íve to zkusily rukou. Ne lo jim to, tak si zkusily vzít na ruku hadr, aby jim to neklouzalo. Ani poté to nepovolilo. Mamince do la trp livost a vzala na mlýnek pali ku na maso. K i í: Ty povolí, jinak ud lám karbanátek z tebe!. Mlátila do mlýnku pali kou na maso a ono stále nic. Záhy zjistila, e do mlýnku mlátí obrácen. Poté jsme se tomu spole n zasmály. Ale karbanátky byly a o dv hodiny pozd ji. Lucie Lucka, Kiki, Týna

9 moulové moulové (v originále Les Schtroumpfs) jsou stejnojmenný animovaný televizní seriál, p vodn komiks, belgického kreslí e Peya (Pierre Culliford). Poprvé se objevili v roce 1958, je jim tedy 55 let!!! moulové jsou mod í sk ítci, vysocí dva palce, jejich p íb h je zasazen do st edov ké Evropy, nejspí e do Irska, ijí blízko pob e í a nedaleko od hor. V roce 1958 p imaloval kreslí Peyo do jednoho belgického komiksu Johan & Pirlouit malé modré trpaslíky. Tam se objevili po zahrání na kouzelnou flétnu. Sk ítkové si získali vysokou popularitu, a tak v roce 1959 dostali vlastní p íb h v asopisu Le Journal de Spirou. Od té doby se vyráb ly modely, hra ky a celé kluby sb ratel se v novaly moul m. První ernobílý film vznikl v roce 1965 a trval 90 minut. V roce 1976 vznikl dal í p íb h, animovaný film moulové a kouzelná flétna, o délce 74 minut, který se v roce 1983 dostal i do USA. Poté vzniklo je t n kolik film. V roce 2011 byl nato en hraný 3D film moulové (The Smurfs), který kombinuje animovaný film ( moulové jsou animovaní nebo jsou pou ity klasické loutky) s hraným filmem. Na n j pak v roce 2013 navázalo jeho pokra ování moulové 2. A jak takový moula vlastn vypadá? moulové jsou si velmi podobní. V ichni jsou mod í, malí, mu ského pohlaví (a na moulinku, Sa etku a Bab u). Nosí bílé kalhoty (jen Ta ka moula nosí ervené, D da moula luté s k andami, moulí ek dupa ky, Farmá nosí zahradnické oble ení, moulata mají r zná tri ka a Divou ek je od n do list ), vzadu s dírou na malý ocásek. Na hlav mají bílou apku (Ta ka moula ervenou). Jejich p íb hy jsou velmi jednoduché a v dy hrdinské. Mají i speciální jazyk. asto íkají cokoli se slovem moula, ani by bylo p esn jasné, co tím myslí, nap íklad: Jdeme moulovat ke moulí ece. P esto si navzájem velmi dob e rozum jí. N které postavi ky se objevují pravideln, jiné jsou vytvo eny pro ur itý díl a dál se u neobjevují (nap íklad moula Slaboch).

10 Celkový po et dosp lých moul (bez moulat) je 100, p i velkém moulím tancování se stav jí do formace 9 11 s dirigujícím Ta kou moulou. moulové si staví domky v houb nebo z kamene a ijí ve moulí vesnici moulici. Oby ejný smrtelník ji ale nem e najít, poda í se mu to pouze, pokud ho tam sám nedovede n jaký moula... Filip Vrbský

11 Hokej Tomá Hertl Tomá Hertl se narodil 12. listopadu 1993 v Praze. Je to eský profesionální hokejista, hrající za klub San Jose Sharks v NHL. Hrál od dorostu za Slavii, v roce 2013 p estoupil do San Jose Sharks, kde zaznamenal nejlep í vstup echa do NHL v historii. Od za átku nastupoval v prvním útoku, b hem esti zápas získal dev t bod. Oslnil ty mi góly v jednom utkání. Za al fantasticky, pak p i lo v jeho raketovém nástupu do NHL zpomalení. Te se ale zdá, e Tomá Hertl zase nabírá fazonu - naposledy za ídil San Jose vyrovnání, za posledních p t duel má bilanci 3+3. To, e by se mohl stát nová kem sezony, vypadá ím dál reáln ji. Mezi nimi válí v bodech, gólech i ve statistice plus/minus. Kv li stylu hry i brzkým úsp ch m se mu íká "mladý Jágr". V Sharks nosí na dresu íslo 48. Marry

12 Automat Tornádo pro vás vyzpovídalo lidi z na í koly Anna ev íková ákyn VIII.A Martina Petrá ková u itelka Filip Mal ánek VIII.B Jak asto nakupujete v automatu? A. ev íková: tak jednou za 3 m síce. M. Petrá ková: minimáln, jen ob as. F. Mal ánek: asto Co vám v automatu nejvíce chutná? A. ev íková: pití ka. M. Pterá ková: bagety. F. Mal ánek: bagety. Co byste cht li p idat do automatu? A. ev íková: okoládu, nejlépe Milku. M. Petrá ková: ovoce nap. jablka. F. Mal ánek: nic. Co byste dali z automatu pry? A. ev íková: nic,vyhovuje mi to. M. Petrá ková: mohli by tam dávat mén sladkého. F. Mal ánek: v echno Nep ipadá vám, e ceny v automatu jsou vysoké? A. ev íková: ano, jsou vysoké. M. Petrá ková: jsou vy í. F. Mal ánek: ano. Anna Vedralová, Eva mejkalová a Nikola Répalová

13 Va e chutné nápoje Máte n co rádi z tohoto seznamu nápoj? Jestli ano, tak si dob e rozmyslete, zda tento nápoj dále pít, proto e tyto nápoje jsou ve Spojených státech amerických zakázané kv li slo ení. (cyklamáty)-e952 Cyklamát (té ozna ovaný jako cyklamát sodný ) je um lé náhradní sladidlo, asi slad í ne cukr. N kte í lidé shledávají, e má nep íjemný chu ový ú inek, mén v ak ne sacharin. Ve lenských státech EU se cyklamát ozna uje na výrobcích kódem E952. Vyrábí se synteticky p idáním hydroxidu sodného nebo vápenatého do cyklohexylaminu. VojVed

14 Slunce se obrátí Slunce se obrátí vzh ru nohama, magnetické póly se vym ní. Americká Národní agentura pro letectví a kosmonautiku (NASA) oznámila, e Slunce v nejbli ích dnech obrátí své magnetické pole. Severní a ji ní magnetický pól na í mate ské hv zdy si vym ní místa a z tohoto pohledu bude Slunce vzh ru nohama. K tomuto jevu dochází ka dých 11 let, kdy slune ní cyklus dosáhne vrcholu. Teoreticky jej bude mo né pozorovat v celé heliosfé e, tedy v rozsáhlém prostoru, který je pod vlivem magnetického pole Slunce a sahá daleko za Pluto. Naproti tomu magnetické póly Zem se naposledy p emístily p ed 800 tisíci lety. Vým na magnetických pól by podle odborník mohla zp sobit mimo ádné jevy v kosmickém po así, v etn geomagnetických bou í, je by mohly zap í init výpadky rádiových vln a satelitních systém. Magnetická ro áda se odehrává v dob zvý ené slune ní aktivity, co podle NASA zajistí nad enc m lep í podmínky k pozorování polární zá e. VojVed

15 K Marsu odstartovala sonda MAVEN Má za úkol zjistit, kam zmizela atmosféra Marsu Sonda Maven odstartovala v pond lí ve er SE z amerického Mysu Canaveral na Florid na svou misi k planet Mars. Nová dru ice má vyjasnit historii rudé planety. Podle amerického Ústavu pro letectví a vesmír (NASA) je hlavním úkolem sondy p inést informace o vývoji podnebí planety a napov d t, pro p i la o tém ve kerou svou atmosféru. Sonda Maven bude létat po ob né dráze Marsu nejmén rok a zkoumat její horní atmosférické vrstvy a ionosféru, také vzájemné p sobení planety se Sluncem a slune ním v trem. Kam zmizelo ovzdu í a voda? Mars m l kdysi podle názoru v dc mnohem hust í atmosféru a díky ní se na jeho povrchu nacházela i voda.podle vedoucího projektu Bruce Jakoského z Coloradské univerzity cht jí v dci zjistit, co se vlastn s atmosférou stalo a kam se pod la voda. Nazna it to má rozbor horních vrstev atmosféry a zkoumání jejich dynamiky. Dru ici o váze 2,45 tuny do vesmíru vynesla raketa Atlas V. Sond potrvá cesta k Marsu deset m síc, m la by tam tedy dorazit koncem zá í Cena projektu je podle NASA 671 milión dolar (13,5 miliardy korun) VojVed

16 Týden v dy a techniky Dne jsme se já a Jirka vydali do Národní akademie v d u zastávky Národní divadlo, jak tam probíhá Týden v dy a techniky. Pokud n kdo z vás tená byl n kdy v IQ parku, tak si m e myslet, e vid l v e, ale pokud chcete vid t n co, co jste je t nevid li z vysp lých technologií a chemických pokus, tak byste se m li p í tí rok vydat do Národní akademie v d. Mohli jste tam spat it, jak se p etvá í lidská energie na elektrickou, plazma kouli,fúze bude energie budoucnosti,jak se pou ívá chemie v kriminalistice, jak vypadají lidi po p ti dnech, co brali omamnou látku, jak pomocí d kaz vystopovat zlo ince, jak umí po íta e z kostí vymodelovat lov ka, r zné chemické a biologické pochoutky,hra p eh ívaní fúzního reaktoru,výstava jedovatého hmyzu z celé Evropy,p edná ky o energii budoucnosti,chemické pokusy,nebo jak se zji uje DNA.Miniaturní typy úlo i radioaktivních odpad a atomových elektráren. Doufám, e jsem vás tímto zaujal a e se p í tí rok pojedete podívat a nezapome te s sebou vzít rodi e, a se také dále vzd lávají. a techniky se koná A dal í Týden v dy od 1.listopadu 2014 do 15.listopadu 2014

17 Chemické vybavení a p edná ka o rozpu t ném banánu v lihu. P em na lidské energie na elektrickou a model fúzního reaktoru. VojVed

18 Výstava 60 let televizního vysílání Národní technické muzeum a eská televize spole n p ipravily výstavu k 60. výro í vysílání eskoslovenské, pozd ji eské televize a televizního vysílání na na em území v bec. Výstava mapuje historii televizního vysílání od jejího po átku, vývoj záznamové a vysílací techniky a televizních p ijíma a po sou asnost. Sou ástí výstavy budou dobové fotografie, audiovize i pr ez po ad z eské televize. Výstava bude dopln na doprovodnými akcemi a potrvá do konce roku Adresa: Národní technické muzeum Kostelní Praha 7 eská republika Datum výstavy: Otevírací doba: Pond lí: zav eno Úterý pátek: 9-17,30 hod První tvrtek v m síci: 9-20 hod Sobota a ned le: h Váno ní svátky a Nový rok budou up esn ny samostatn. Vstupné: Plné: 170 K Sní ené: 90 K (pro seniory nad 70 let, dr itele pr kaz ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card, d ti 6 15 let, studenty S a V po p edlo ení studijního pr kazu) Rodinné: 370 K pro rodi e s d tmi do 15 let (2 dosp lí podmínkou, celkem maximáln 6 osob) Sebíí

19 Leto ní závod Grand Prix silni ních motocykl prod lal tém 42 milión korun Leto ní závod Grand Prix silni ních motocykl na Masarykov okruhu prod lal 41,7 miliónu korun. Oznámilo to vedení brn nského automotodromu. Meziro n se ztráta presti ního podniku, který je sou ástí sv tového ampionátu, zvý ila o necelý milión korun. Po adatel m p itom vzrostly tr by ze vstupného. Velkou cenu nav tívilo koncem srpna divák, co je o deset tisíc víc ne v roce Krom toho jsme lístky mírn zdra ili. Díky tomu jsme letos na vstupném vyd lali 53,6 miliónu, co je o sedmnáct procent víc ne v p edchozím roce. Jen e jsme tím jen áste n kompenzovali sní ené dotace od ministerstva kolství a m sta Brna i nar stající zalistovací poplatek, který tvo í zhruba polovinu ve kerých náklad. Na tom je vid t, jak nekone ný boj vedeme," sd lila p edsedkyn p edstavenstva Automotodromu Brno Ivana Ulmanová. Ji í Krame

20 Podle KTM jezdec Caselli zahynul po srá ce se zví etem Americký motocyklový jezdec Kurt Caselli zem el s nejv t í pravd podobností v d sledku srá ky se zví etem. Oznámil to tovární tým KTM po prozkoumání havarovaného stroje. Caselli nep e il vá ná zran ní hlavy po havárii na vytrvalostní Rallye Baja 1000 v Mexiku. Zem el po p evozu do nemocnice v Ensenad. Zámo ská média spekulovala, e p í inou nehody byla p eká ka nastra ená diváky. Caselli pat il k p edním endurovým jezdc m, startoval na motocyklové estidenní i v mistrovství sv ta a zejména v zámo í byl hv zdou offroadových závod. V tomto roce p i premiérové ú asti na Rallye Dakar vyhrál dv etapy a celkov obsadil 31. místo. Rallye Baja v dob osudné nehody vedl, p ihodila se 65 kilometr p ed cílem etapy. Jsme po této tragédii v oku. KTM p i la za t ch nejhor ích okolností o jednoho ze svých hrdin," uvedl n mecký éf sportovní sekce v KTM a bývalý motokrosový jezdec Pit Beirer, který je od roku 2003 p ipoután na invalidní vozík po zran ní páte e rovn v d sledku nehody v závod. Kurt byl víc ne jen talentovaný jezdec. P i li jsme o výjime ného p edstavitele offroadového sportu," dodal. Ji í Krame

21 D tská planeta veletr hra ek, her a d tských pot eb 3. listopadu na výstavi ti Praha -Hole ovice od 9,00-16,00 hodin se konala akce Hray! Expo : Veletrh konzolí a PC her. V tento den se hrál turnaj na PC BenQ Grunex Challenge 2013, ve kterém se hrály Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, Call of Duty 4 a FIFA 13! Hlavními (i ostatními) cenami byly sou ásti pro po íta e a konzole v hodnot tvrt milionu korun. Na výstav jste si mohli vyzkou et nové konzole Wii U a Nintendo 2DS, i nejnov j í po íta e od HALL 3000, na kterých se hrají leto ní rok sout e v PC hrách. Na konzolích jste si mohli zkusit Pokemon X a Y a na PC starý dobrý kosti kovaný Minecraft. A pokud jste u byli unaveni z klikání my í a dívání se na monitor, mohli jste si odpo inout koupením n jaké hra ky od Pompo a Hasbro nebo hledat dinosaury schované v celé budov, tak e tam nuda ur it nebyla. A jaké bylo vstupné? Podle mne bylo drahé, ale ud lejte si názor sami: Dít 3-15 let 50 K Dosp lý 150 K Celá akce se mi líbila, tak e se moc t ím (a ostatní ur it také), co si p ipraví pro nás p í t a jaké nové v ci nám výrobci uká í. Eva Krame ová

22 Hudba a film Velký závod ( v kin od 28.11) Stejn jako miliony lidí po celém sv t je i 40letý François Nouel fanou kem Tour de France. V t inu svého volného asu tráví na kole, aby unikl zklamání z ka dodenní existence. V práci ani doma v ak jeho nad ení nefandí. Syn si myslí, e je ztracený p ípad, a ena ho pova uje za zbab lce. Kdy pak den p ed jejich dovolenou zjistí, e se François dobrovoln p ihlásil na práci na Tour, rozvod je na spadnutí. Cyklistický nad enec se v ak nevzdává, a kdy potká Rémi Pletinckxe, bývalého sportovního mana era, rozhodne se splnit si sv j d tský sen: jet Tour de France. Závod za íná ji druhý den. Kdy vyrazí nyní, jeden den p ed profesionály, mohl by se dostat do Pa í e je t p ed nimi. François odstartuje. P eká ek je mnoho, ale jak je postupn p ekonává, získává si ím dál tím v t í oblibu médií i divák. Jen lutý trikot zu í. François musí být zastaven... Top 10 nej písni ek: MILEY CYRUS - Wrecking Ball BRITNEY SPEARS - Work Work AVICII - You Make Me KRYSTOF & TOMAS KLUS Cesta JASON DeRULO - Talk Dirty REAGO Milionari ONE DIRECTION - Best Song Ever ONE REPUBLIC - Counting Stars ELLIE GOULDING Burn AVRIL LAVIGNE - Rock N Roll Nicclek

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Pro je 17. listopad tak významný?

Pro je 17. listopad tak významný? OMPUSE Obskurní Magazín Podez elý Už Svou Existencí 6/2004 Ahoj, kamarádi! Za ala zima, všichni se už t šíme na nadcházející Vánoce, p esto si v tomto ísle ješt m žeme zavzpomínat na slune né dny n kolika

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 1 z 8 ob asník dolnopo ernické farnosti vydávaný pro vnit ní pot ebu vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 Úvodník Je snad p st v cí úst? (Iz 58,5-7) Vá ení a milí tená i DoPoLí, brat i a

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu 5/2000 4 MIILÍÍ FARNÍÍCII Vstupujeme do m síce íjna, který nás p ivádí do náru í Panny Marie. Spolu s ní se chceme p iblí it k Bohu, který nám ji dal jako sv j krásný dar. Na Marii chudé a ubohé vidíme,

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více