Kde ţe se to vlastně nacházíme? S GPS senzorem to snadno zjistíme.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kde ţe se to vlastně nacházíme? S GPS senzorem to snadno zjistíme."

Transkript

1 Září - Listopad 2010 GF bod časopis Gymnázia ve Frýdlantu. Nejlepšího gymnázia ve frýdlantském výběţku Harmonizák primy. Informace o projektech. Týden vědy a techniky. Dadainspirační dny. Jak se daří našim absolventům. Sudoku. Crossword. Měřeno v kabinetě fyziky a chemie Kde ţe se to vlastně nacházíme? S GPS senzorem to snadno zjistíme.

2 Projekty 1. vlastní projekt Zákony přírody na dosah; klíčové kompetence ulovíme v zelené laboratoři Zkrácený název: Jdeme na to od lesa. Z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání Libereckého kraje jsme na náš projekt získali finanční podporu ve výši Kč. Projekt je zaměřený na experimentální činnosti ve výuce přírodovědných oborů chemii, biologii a fyzice s přesahem do dalších hraničních oborů jako je matematika, informační a výpočetní technologie, geografie. Bude do něj zapojeno osm učitelů a všichni studenti vyššího gymnázia. Jde o přiblíţení oborů ţákům zábavnou, experimentální formou, zvýšit atraktivnost těchto oborů a směrovat zájem o další studium těmito směry. V rámci projektu bude škola vybavena moderním experimentálním systémem PASCO, deseti notebooky a další technikou pro provádění biologických, fyzikálních a chemických pokusů v terénu. Projekt bude realizován ve dvou letech a bude ukončen v červnu partnerské projekty Kořeny evropské civilizace P.rojekt vytvořilo Podještědské gymnázium v Liberci a jeho partnerskými školami jsou gymnázia v Novém Boru, Tanvaldu a Frýdlantu. Tento projekt je zaměřený na tvorbu didaktických a metodických materiálů pro výuku základů, které jsou společné humanitním oborům vyučovaným na osmiletých gymnáziích. Jedná se o kořeny evropské kultury z pohledu historie, náboţenství, tradic, slovesného dědictví atd. Naše škola se bude na projektu podílet zmapováním památek v mikroregionu Frýdlantsko a tvorbou didaktických materiálů, které budou z těchto památek vycházet. Důleţitá je i forma spolupráce studentů s učiteli při tvorbě materiálů. Partnerské školy získají pomůcky jako digitální fotoaparáty, kamery, programy na zpracování fotografií pro tvorbu materiálů. Projekt bude ukončen v červnu Moderní výukové metody a technické kompetence na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje Projekt připravila Střední odborná škola a gymnázium Na Bojišti v Liberci a účastní se ho 9 partnerských škol z Libereckého kraje. Cílem projektu jsou nové metodické materiály, které usnadní přípravu vyučovacích hodin s vyuţitím interaktivní tabule. Materiály vzniknou pro různé vyučovací předměty, ať uţ všeobecně vzdělávací nebo odborné. Z kaţdé školy se do projektu zapojí šest vyučujících. Účastnické školy získají v rámci projektu interaktivní tabuli, data projektor a dva notebooky. Projekt bude ukončen v červnu

3 Ohlédnutí za minulým školním rokem 2009/2010 Dva lidi prostě nemohou stihnout o všem informovat. Mnohé krásné akce a úspěchy zůstanou zapomenuty, jelikoţ jste o nich nic nenapsali. Je to velká škoda. Jediné místo, kde si ještě něco napíšete je facebook. Ten navíc snáší hrubky a také kritiku velkých nebo malých zadků to je maximální výkon, který jste mnozí schopni napsat a tím dávat najevo, ţe jedině vaše pojetí krásy nabyté zvedáním činek je to hezké. Přitom jste mnozí mohli a mnohé mohly napsat například o Studentských volbách, o Sportovním zimním dnu, o Paralojziádě, o akci s názvem Vycool se, o úspěších v soutěţích a olympiádách, o. A stejně i letos bylo moţno psát o výtvarných soutěţích, státních maturitách a dalších akcích, které jiţ proběhly. Nebo o tom, co se mi líbí, co bychom mohli společnými silami vylepšit. Ale vím. Je to namáhavé tak proč bychom to dělali. Studentské volby Vycool se Paralojziáda Brigády 3

4 Harmonizační pobyt primy (6. 7. září 2010) Harmonizační pobyt byl pro mě velká příleţitost seznámit se se svojí budoucí třídou, kam jsem přešla ze ZŠ Husova. Sraz byl ráno na vlakovém nádraţí, odkud jsme odjeli do Nového Města pod Smrkem. Po příchodu na místo a převzetí chaty, jsme byli rozděleni do pokojů a dostali čas na vybalení. Pak jsme se shromáţdili před chatou a společně odešli k ohništi, kde jsme se seznámili s programem pobytu. Poté se kaţdý představil a řekl o sobě pár vět. Po obědě, který mi velmi chutnal a odehrál se ve velmi příjemné atmosféře, byly na programu pohybové hry. Nejvíce mě zaujala klávesnice, ale i s lítacím talířem byla sranda. Následná procházka na Kyselku se vydařila, i kdyţ jsme při ní zmokli. Večeře nás všechny překvapila, švédskému stolu nikdo neodolal. Při večerních hrách jako např. lodě, evoluce, jsem zpozorovala, ţe spousta z nás se uţ neoslovovala hej, ale se pouţívala jména. Právě začala nová přátelství. A to byla moje představa tohoto pobytu. Druhý den po snídani došlo k vyhodnocení celého pobytu a odjezdu do Frýdlantu. Harmonizační pobyt se mi líbil, seznámila jsem se s novými spoluţáky a našla nové kamarádky. Pro mě bylo ale nejdůleţitější, ţe další den jsem přišla do třídy plné tváří, ke kterým jsem dokázala přiřadit jména. Děkuji naší třídní profesorce Měkotové a paní profesorce Flecknové a všem kteří se zapojili do přípravy této akce. Tereza Pánková (prima) 4

5 FRÝDLANT JINDŘICHŮV HRADEC A ZPĚT V letošním roce pořádala Jindřichohradecká kulturní společnost o.s., Galerie Inspirace, DADA CLUB Kasper a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka ve dnech září 2010 jiţ devátý ročník festivalu autorského a netradičního divadla 9. DADAINSPIRAČNÍ DNY. Přestoţe je Frýdlant od Jindřichova Hradce dosti vzdálen, dalo by se říci, ţe jsou to města na opačných koncích republiky, nebylo to poprvé, kdy frýdlantští v programu přehlídky účinkovali. Průkopnická cesta se uskutečnila v září roku 2003, kdy na druhém ročníku přehlídky vystoupili ţáci literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Frýdlant, z nichţ někteří, Jakub Bachtík a Petr Štěpán, byli i studenty Gymnázia Frýdlant Do programu Camického večera tehdy přispěli inscenací hry Pierra Henri Camiho "Cidovo manţelství aneb Tatínkův vrah", v níţ kromě výše jmenovaných účinkovala Ţaneta Kováčová a Zuzana Plášilová, obě rovněţ dlouholeté ţačky literárně-dramatického oboru. Součástí přehlídky byly inspirativní semináře dialogického jednání vedené prof. Ivanem Vyskočilem z divadelní fakulty AMU Praha O rok později se ve dnech se jindřichohradecké DADAINSPIRAČNÍ DNY konaly potřetí a podruhé v jejich programu vystoupili frýdlantští dramaťáci, současně výše jmenovaní frýdlantští gymnazisté, kteří společně se svou učitelkou literárně-dramatického oboru ZUŠ Frýdlant připravili "Básnění" scénickou montáţ textů T. R. Fielda, Emanuela Frynty, M. Kroupy a dalších autorů a stejně jako v předchozím roce i v tomto se setkalo vystoupení frýdlantských s příznivým diváckým ohlasem. I tehdy byly součástí přehlídky semináře vedené prof. Dr. Ivanem Vyskočilem (DAMU Praha), tentokrát zaměřené na autorské psaní a čtení. Z obou výprav a setkání s jindřichohradeckou přehlídkou zůstaly pěkné vzpomínky na divadelní a lidská setkání a čas plynul Z bývalých gymnazistů jsou vysokoškoláci, z bývalých ţáků základních škol gymnazisté a z malých ţáků dramaťáků jiţ ţáci druhého cyklu literárně-dramatického oboru 5

6 Říká se, ţe do třetice všeho dobrého i zlého. V souvislosti s jindřichohradeckým festivalem autorského a netradičního divadla, devátými DADAINSPIRAČNÍMI DNY naplnilo se do třetice všeho dobrého. Po šesti letech od první cesty z Frýdlantu do Jindřichova Hradce vyjeli v pátek 17. září 2010 ráno ze severu na jih frýdlantští studenti a téhoţ večera se z nich stali aktéři představení OLYMPŠTÍ BOHOVÉ. Scénář hry, včetně textů písní, je autorským počinem čtyř studentů, spoluţáků z jedné třídy frýdlantského Gymnázia i spoluţáků ze ZUŠ Jakuba Lišky, Pavla Holce, Ondřeje Kuthana a Marka Michalka, autorem hudby je pan Vladimír Hrdina, který svým pedagogickým působením propojuje obě školy, gymnázium a ZUŠ, a ve třídě profesora Kryštofa Špidly je vyučujícím hudební výchovy. OLYMPŠTÍ BOHOVÉ byli jindřichohradeckým publikem velmi vřele přijati, studenti byli odměněni velkým a dlouhotrvajícím potleskem, prokládaným přídavky písniček ze hry děkovačka nebrala konce Profesor Ivan Vyskočil jiţ na festivalu své inspirativní semináře bohuţel nevede nedovoluje mu to jeho pokročilý věk ani zdravotní stav. Náhradou za ně bylo Olympským bohům putování krásami, pamětihodnostmi i zajímavostmi Jindřichova Hradce vedené člověkem nejpovolanějším, jindřichohradeckým rodákem, třídním profesorem Kryštofem Špidlou. Říká se, ţe osobní vztahy a kontakty jsou pro ţivot důleţité. Dokladem budiţ i vřelé přijetí nejen od diváků, ale i od pořadatelů a organizátorů přehlídky hned po příjezdu. Kéţ festivalový záţitek zůstane nejen hezkou vzpomínkou, ale stane se i inspirací k dalším tvůrčím počinům, moţnému návratu na jindřichohradecký festival nebo i účasti na jiném. Eliška Vobrubová, učitelka LDO ZUŠ Frýdlant 6

7 Město feťáků, pekelného počasí a rybího jazyka Po letošní úspěšné maturitě na Frýdlantském gymplu jsme se s Filipem M. a Adélou vydali (prozatím) na rok študovat do Skotska. Proč a jak a co, o tom třeba někdy příště. Dneska si dáme jen kraťoučkou ochutnávku naší školy a jednoho malého městečka na severním pobřeţí Skotska: Kaţdou středu, čtvrtek a pátek se potichu - ještě za tmy - vyplíţím z pokoje, abych nevzbudil pokojně chrupajícího Filipa. On i Adule měli docela štěstí - budovu školy mají v Ellonu, coţ je od Aberdeenu, co by kamenem dohodil, a tak mohou ráno vyspávat skoro do osmi. Navíc mají od školy zadarmo šalinkartu na Aberdeenské MHDčko. Já se před sedmou - ještě se zalepenýma očima - vypotácím přes probouzející se park na hlavní ulici, z níţ mi odjíţdí školní autobus. Bohuţel je dimenzovaný maximálně pro primány, takţe mám problém pod sedačku srolovat chodidla a zbytek těla pak porůznu skládám do uličky a ostatních volných prostor. Po hodině ďábelské jízdy po úzkých Skotských silničkách, lemovaných pasoucími se ovečkami a místními strakatými Milkami, nás autobus vyplivne ve Fraserburghu... To je vskutku zajímavé místo. Počasí, které tam panuje, jsem nezaţil nikdy v ţivotě ani v televizi (trošku mi to připomnělo film 'Bílé peklo' o sibiřském gulagu, ale ten film byl oproti Fraserburghu hodně slabý). Počasí se tam mění co dvanáct sekund a meteorologická stanice tam nejspíš ani není, protoţe větroměry a sráţkoměry se v takovém rozsahu nevyrábí. Věci, které poletují vzduchem ani neznám, natoţ abych je dokázal pojmenovat. To by snad ani tolik nevadilo jako to, ţe se sypou ze všech stran najednou - seshora, zprava, zleva, zepředu, zezadu, zdola, zvenku a nejspíš i zevnitř. Jednou jsem se naivně pokoušel bránit deštníkem alespoň na autobusové zastávce, nicméně v několika sekundách se deštník změnil v hromadu beztvaré hmoty, takţe jedinou moji ochranu tam teď tvoří má zimní bunda a kulich. Nedivím se tudíţ, ţe Fraserburgh je údajně hlavní drogové město celého hrabství a moţná i celého Skotska - kdybych tam bydlel, tak si jdu šlehnout nejpozdějc tak třetí den. Ti slušnější tam místo kokainu či heroinu fetují IRN BRU - sytě oranţový energeťák, který chutná jako hromada lízátek Chupa Chups rozpuštěná v kapalném oxidu uhlitém. Uţ podle barvy má tento nápoj vlastnosti chemické zbraně, a kdyţ ho ochutnáte, zdá se vám, ţe jste se stali supravodičem. Ve Skotsku je oblíbený asi jako u nás Kofola. Samotná škola je pěkná, aţ na to, ţe se před několika měsíci zbourala a staví se nová (protoţe dostali na rekonstrukci od EU tolik peněz, ţe by se za to zrekonstruovali třikrát), takţe se učíme v jakýchsi ozářivkovaných sklepích bez oken, kde je ráno zamrzlé potrubí a odpoledne nedýchatelno. Do třídy chodíme dva Češi, Slovák, Polák a zbytek Skotů. Má to nevýhodu v tom, ţe jsem se sem jel naučit anglicky a místo toho se naučím slovensky, polsky a dorik - coţ je jazyk, kterým se mluví ve Fraserburghu a který má s angličtinou tolik společného jako hlavní město Paraguaye s candátem. Na první poslech zní, asi jako kdyby měl mluvčí v puse ţivého kapra. A na druhý poslech to není o nic lepší. Bohouš K. 7

8 Týden vědy a techniky 2010 (Praha ) Konečně skončily prázdniny. Je a budík mě otravuje uţ ve 4:15. Ovšem v kuchyni mi hodiny ukazují 5:15. Hrklo ve mně! Ten čas umí člověka zmást. Naštěstí je tato podzimní časová změna pro rána mnohem příjemnější. Přicházím na autobusovou zastávku, kde mne vítá úsměv Káti K. a Štěpána. Postupně přicházejí i další nadšenci pro vědu Anička, Majzlík, Novo, Blanka, Binu, Eliška, Medy, Maruška a v Liberci jsme naši skupinku doplnili o další studenty našeho skvělého gymnázia. Přidali se k nám George, Katka M., Luisa, Katka P., Markéta, Lia a vyrazili jsme ţlutým busem do Práglu. Cesta byla veselá. Všichni kolem věděli, ţe jsme doma nechali vidle a jeli za kulturou. Na Černém Mostě jsme přibrali Oleriho. Náš počet se tím završil. Nastoupili jsme do krtka. George začal provádět měření na svou ZMP, a tak jsme vypadali trochu podezřele vědecky. Na Staroměstské jsme vylezli na denní světlo a zamířili k Městské knihovně v Praze 1 na Mariánském nám. 1. V budově knihovny se nachází velký sál, jehoţ třetí řadu jsme zaplnili a čekali na první přednášku. Přednášejícím byl RNDr. Jiří Grygar, kterého všichni (dříve narození) dobře znají např. z TV pořadu Okna vesmíru dokořán. Já osobně i z jiných přednášek, které se nedávno uskutečnily v Ostravě. (Koukám na datum těchto seminářů a je tam uveden rok 1992 a nějak to uteklo.) Dokonce jsem si šel pro podpis. Vyslechnout si přednášku pana Grygara je vţdy pro mne událost. Ta dnešní se jmenovala Země šťastná planeta! Kaţdý, kdo se seznámí s okolnostmi, které vedly ke vzniku ţivota na Zemi, musí být ohromen a překvapen. Musí vnímat to štěstí a náhody, které se udály a snad to nejde pojmenovat jinak neţ zázrak, i kdyţ mnohé si dnes vysvětlit umíme. Po přednášce jsme měli moţnost zeptat se RNDr. Jiřího Grygara na otázky, které nás zajímají. Bylo jich hodně. Pořadatelé dokonce, pro nedostatek času, tuto diskusi museli ukončit. Musela se připravit scéna pro další přednášku s názvem Různorodost zdrojů energie aneb Michaelův energetický koktejl. 8

9 Zatímco si Michael připravoval svojí show, vydali jsme se do ulic. Měli jsme hlad, ţízeň a chuť provětrat závity. Za hodinu toho však moc stihnout nelze. Vzali jsme to na Staroměstské náměstí. Společně s davy turistů koukli na orloj, udělali pár fotek a šli zpět. V bufetu v knihovně jsme si dali svačinku. Polévku, kafíčko, čaj a někdo i tři palačinky. A pak uţ jsme zabrali místo ve druhé řadě a netrpělivě očekávali Michaela. Začal bombasticky výbuchem. Jak jinak. Svůj energetický koktejl namíchal opravdu nápaditě. Ukazoval cestu, jak člověk zkrotil oheň, objevil atom, elektřinu, jak se snaţí vyuţít energii ze Slunce nebo Slunce dokonce napodobit, a to vše populárním způsobem. Snad všichni jsme pochopili, ţe věda nám můţe hodně pomoci, ţe můţe také ublíţit, ţe objevy jsou fascinující a pokud se stanu vědcem, mohu být tím, kdo z celého světa bude něco vědět jako první! Budu to totiţ já, kdo to objevil! Tip of the day: Learn a foreign langure. This forces your brain to constantly switch over and concentrate. Teacher: "Can you tell the name of 3 great Kings who have brought happiness & peace into peoples lives?" Student ( call him Novo ) "Smo-king, Drin-king and Fuc-king" 9

10 sudoku - hard CROSSWORD , SOUMRAK, 2-VLKODLAK, 3-NEPŘÍTEL, 4-HRABĚ, 5-SILNÝ, 6-POTRAVA UPÍRŮ, 7-RAKEV, 8-UPÍR, 9-LUNA, 10-STUDENÝ 10

11 najdi tři rozdíly Hg Nejmenší Ar má vodík a největší Ar má z těchto prvků uran H, He, Li, B, C, N, O, F, P, S, Cl, V, Cr, Fe, Co, Pt, Au, Hg, Rn, Fr, Ac, U seřaď prvky podle vzrůstající Ar (atomové relativní hmotnosti), urči skupenství těchto prvků Ac, Cl, Pt, U, O, Hg, S, H, Li, B, P, Cr, C, Fr, N, Co, F, V, Fe, He, Au, Rn, řešení 2W 8V 4C 3E N E M Y A O R 9M U W P N O 5S 7C O F F I I N 1T W I L I G H T R F R E 6B L O O D N G kapalné prvky plynné prvky prvky v pevném skupenství H, He, N, O, F, Cl, Rn Li, B, C, P, S, V, Cr, Fe, Co, Pt, Au, Fr, Ac, U 11

12 Nechoďte v pátek za školu! startujeme totiţ nový projekt dozvíte se, co Vás v něm čeká a nemine a malinko si při tom zablbnem

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Fyzika pokus 10. Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů

Fyzika pokus 10. Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů Fyzika pokus 10 Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů Projekt TROJLÍSTEK podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0044 Pokus číslo

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/3 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018

KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018 KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018 Koncepci střednědobého rozvoje školy projednala pedagogická rada školy dne 19. 6. 2014 a školská rada dne 25. 6. 2014. Mgr.

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci)

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v cizím jazyce se zahraničními

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 KA 18 Vzdělávací pobyt (kurz) v anglicky mluvící zemi 4. 5. 10. 5. 2014 Specifikace programu, výuky AJ, ubytování, stravování,

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

ICT plán školy - Gymnázium Omská

ICT plán školy - Gymnázium Omská ICT Strana 1 ICT plán školy - Gymnázium Omská V plánu rozvoje ICT na škole vycházíme z výchovných a vzdělávacích cílů našeho gymnázia a ze současného stavu vybavenosti výpočetní technikou včetně softwaru

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

R O Z H O V O R Y. Pro časopis ZÁMEČEK. foto, text: Aleš Dvořák. Mukačevo Ukrajina

R O Z H O V O R Y. Pro časopis ZÁMEČEK. foto, text: Aleš Dvořák. Mukačevo Ukrajina R O Z H O V O R Y S Č E S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina L U K Á Š S K L E N S K Ý Jmenuji se Lukáš Sklenský.

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku dětská tvorba, vyhodnocení sběru Září 2009 TOCHOVICE 76 262 81

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI Česká televize připravila od ledna 2011 projekt s názvem 20 filmových sezón v České televizi, ve kterém nabídla televizním divákům i filmovým fandům historicky první

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Naše skupina Kateřina Mayerová Josef Svoboda Tomáš Mastný Petra Waldová Adéla Popelínská Martin Straka Neděle Odjezd ze Studené v 14:50 hodin Praha Roztyly

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více