Kde ţe se to vlastně nacházíme? S GPS senzorem to snadno zjistíme.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kde ţe se to vlastně nacházíme? S GPS senzorem to snadno zjistíme."

Transkript

1 Září - Listopad 2010 GF bod časopis Gymnázia ve Frýdlantu. Nejlepšího gymnázia ve frýdlantském výběţku Harmonizák primy. Informace o projektech. Týden vědy a techniky. Dadainspirační dny. Jak se daří našim absolventům. Sudoku. Crossword. Měřeno v kabinetě fyziky a chemie Kde ţe se to vlastně nacházíme? S GPS senzorem to snadno zjistíme.

2 Projekty 1. vlastní projekt Zákony přírody na dosah; klíčové kompetence ulovíme v zelené laboratoři Zkrácený název: Jdeme na to od lesa. Z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání Libereckého kraje jsme na náš projekt získali finanční podporu ve výši Kč. Projekt je zaměřený na experimentální činnosti ve výuce přírodovědných oborů chemii, biologii a fyzice s přesahem do dalších hraničních oborů jako je matematika, informační a výpočetní technologie, geografie. Bude do něj zapojeno osm učitelů a všichni studenti vyššího gymnázia. Jde o přiblíţení oborů ţákům zábavnou, experimentální formou, zvýšit atraktivnost těchto oborů a směrovat zájem o další studium těmito směry. V rámci projektu bude škola vybavena moderním experimentálním systémem PASCO, deseti notebooky a další technikou pro provádění biologických, fyzikálních a chemických pokusů v terénu. Projekt bude realizován ve dvou letech a bude ukončen v červnu partnerské projekty Kořeny evropské civilizace P.rojekt vytvořilo Podještědské gymnázium v Liberci a jeho partnerskými školami jsou gymnázia v Novém Boru, Tanvaldu a Frýdlantu. Tento projekt je zaměřený na tvorbu didaktických a metodických materiálů pro výuku základů, které jsou společné humanitním oborům vyučovaným na osmiletých gymnáziích. Jedná se o kořeny evropské kultury z pohledu historie, náboţenství, tradic, slovesného dědictví atd. Naše škola se bude na projektu podílet zmapováním památek v mikroregionu Frýdlantsko a tvorbou didaktických materiálů, které budou z těchto památek vycházet. Důleţitá je i forma spolupráce studentů s učiteli při tvorbě materiálů. Partnerské školy získají pomůcky jako digitální fotoaparáty, kamery, programy na zpracování fotografií pro tvorbu materiálů. Projekt bude ukončen v červnu Moderní výukové metody a technické kompetence na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje Projekt připravila Střední odborná škola a gymnázium Na Bojišti v Liberci a účastní se ho 9 partnerských škol z Libereckého kraje. Cílem projektu jsou nové metodické materiály, které usnadní přípravu vyučovacích hodin s vyuţitím interaktivní tabule. Materiály vzniknou pro různé vyučovací předměty, ať uţ všeobecně vzdělávací nebo odborné. Z kaţdé školy se do projektu zapojí šest vyučujících. Účastnické školy získají v rámci projektu interaktivní tabuli, data projektor a dva notebooky. Projekt bude ukončen v červnu

3 Ohlédnutí za minulým školním rokem 2009/2010 Dva lidi prostě nemohou stihnout o všem informovat. Mnohé krásné akce a úspěchy zůstanou zapomenuty, jelikoţ jste o nich nic nenapsali. Je to velká škoda. Jediné místo, kde si ještě něco napíšete je facebook. Ten navíc snáší hrubky a také kritiku velkých nebo malých zadků to je maximální výkon, který jste mnozí schopni napsat a tím dávat najevo, ţe jedině vaše pojetí krásy nabyté zvedáním činek je to hezké. Přitom jste mnozí mohli a mnohé mohly napsat například o Studentských volbách, o Sportovním zimním dnu, o Paralojziádě, o akci s názvem Vycool se, o úspěších v soutěţích a olympiádách, o. A stejně i letos bylo moţno psát o výtvarných soutěţích, státních maturitách a dalších akcích, které jiţ proběhly. Nebo o tom, co se mi líbí, co bychom mohli společnými silami vylepšit. Ale vím. Je to namáhavé tak proč bychom to dělali. Studentské volby Vycool se Paralojziáda Brigády 3

4 Harmonizační pobyt primy (6. 7. září 2010) Harmonizační pobyt byl pro mě velká příleţitost seznámit se se svojí budoucí třídou, kam jsem přešla ze ZŠ Husova. Sraz byl ráno na vlakovém nádraţí, odkud jsme odjeli do Nového Města pod Smrkem. Po příchodu na místo a převzetí chaty, jsme byli rozděleni do pokojů a dostali čas na vybalení. Pak jsme se shromáţdili před chatou a společně odešli k ohništi, kde jsme se seznámili s programem pobytu. Poté se kaţdý představil a řekl o sobě pár vět. Po obědě, který mi velmi chutnal a odehrál se ve velmi příjemné atmosféře, byly na programu pohybové hry. Nejvíce mě zaujala klávesnice, ale i s lítacím talířem byla sranda. Následná procházka na Kyselku se vydařila, i kdyţ jsme při ní zmokli. Večeře nás všechny překvapila, švédskému stolu nikdo neodolal. Při večerních hrách jako např. lodě, evoluce, jsem zpozorovala, ţe spousta z nás se uţ neoslovovala hej, ale se pouţívala jména. Právě začala nová přátelství. A to byla moje představa tohoto pobytu. Druhý den po snídani došlo k vyhodnocení celého pobytu a odjezdu do Frýdlantu. Harmonizační pobyt se mi líbil, seznámila jsem se s novými spoluţáky a našla nové kamarádky. Pro mě bylo ale nejdůleţitější, ţe další den jsem přišla do třídy plné tváří, ke kterým jsem dokázala přiřadit jména. Děkuji naší třídní profesorce Měkotové a paní profesorce Flecknové a všem kteří se zapojili do přípravy této akce. Tereza Pánková (prima) 4

5 FRÝDLANT JINDŘICHŮV HRADEC A ZPĚT V letošním roce pořádala Jindřichohradecká kulturní společnost o.s., Galerie Inspirace, DADA CLUB Kasper a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka ve dnech září 2010 jiţ devátý ročník festivalu autorského a netradičního divadla 9. DADAINSPIRAČNÍ DNY. Přestoţe je Frýdlant od Jindřichova Hradce dosti vzdálen, dalo by se říci, ţe jsou to města na opačných koncích republiky, nebylo to poprvé, kdy frýdlantští v programu přehlídky účinkovali. Průkopnická cesta se uskutečnila v září roku 2003, kdy na druhém ročníku přehlídky vystoupili ţáci literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Frýdlant, z nichţ někteří, Jakub Bachtík a Petr Štěpán, byli i studenty Gymnázia Frýdlant Do programu Camického večera tehdy přispěli inscenací hry Pierra Henri Camiho "Cidovo manţelství aneb Tatínkův vrah", v níţ kromě výše jmenovaných účinkovala Ţaneta Kováčová a Zuzana Plášilová, obě rovněţ dlouholeté ţačky literárně-dramatického oboru. Součástí přehlídky byly inspirativní semináře dialogického jednání vedené prof. Ivanem Vyskočilem z divadelní fakulty AMU Praha O rok později se ve dnech se jindřichohradecké DADAINSPIRAČNÍ DNY konaly potřetí a podruhé v jejich programu vystoupili frýdlantští dramaťáci, současně výše jmenovaní frýdlantští gymnazisté, kteří společně se svou učitelkou literárně-dramatického oboru ZUŠ Frýdlant připravili "Básnění" scénickou montáţ textů T. R. Fielda, Emanuela Frynty, M. Kroupy a dalších autorů a stejně jako v předchozím roce i v tomto se setkalo vystoupení frýdlantských s příznivým diváckým ohlasem. I tehdy byly součástí přehlídky semináře vedené prof. Dr. Ivanem Vyskočilem (DAMU Praha), tentokrát zaměřené na autorské psaní a čtení. Z obou výprav a setkání s jindřichohradeckou přehlídkou zůstaly pěkné vzpomínky na divadelní a lidská setkání a čas plynul Z bývalých gymnazistů jsou vysokoškoláci, z bývalých ţáků základních škol gymnazisté a z malých ţáků dramaťáků jiţ ţáci druhého cyklu literárně-dramatického oboru 5

6 Říká se, ţe do třetice všeho dobrého i zlého. V souvislosti s jindřichohradeckým festivalem autorského a netradičního divadla, devátými DADAINSPIRAČNÍMI DNY naplnilo se do třetice všeho dobrého. Po šesti letech od první cesty z Frýdlantu do Jindřichova Hradce vyjeli v pátek 17. září 2010 ráno ze severu na jih frýdlantští studenti a téhoţ večera se z nich stali aktéři představení OLYMPŠTÍ BOHOVÉ. Scénář hry, včetně textů písní, je autorským počinem čtyř studentů, spoluţáků z jedné třídy frýdlantského Gymnázia i spoluţáků ze ZUŠ Jakuba Lišky, Pavla Holce, Ondřeje Kuthana a Marka Michalka, autorem hudby je pan Vladimír Hrdina, který svým pedagogickým působením propojuje obě školy, gymnázium a ZUŠ, a ve třídě profesora Kryštofa Špidly je vyučujícím hudební výchovy. OLYMPŠTÍ BOHOVÉ byli jindřichohradeckým publikem velmi vřele přijati, studenti byli odměněni velkým a dlouhotrvajícím potleskem, prokládaným přídavky písniček ze hry děkovačka nebrala konce Profesor Ivan Vyskočil jiţ na festivalu své inspirativní semináře bohuţel nevede nedovoluje mu to jeho pokročilý věk ani zdravotní stav. Náhradou za ně bylo Olympským bohům putování krásami, pamětihodnostmi i zajímavostmi Jindřichova Hradce vedené člověkem nejpovolanějším, jindřichohradeckým rodákem, třídním profesorem Kryštofem Špidlou. Říká se, ţe osobní vztahy a kontakty jsou pro ţivot důleţité. Dokladem budiţ i vřelé přijetí nejen od diváků, ale i od pořadatelů a organizátorů přehlídky hned po příjezdu. Kéţ festivalový záţitek zůstane nejen hezkou vzpomínkou, ale stane se i inspirací k dalším tvůrčím počinům, moţnému návratu na jindřichohradecký festival nebo i účasti na jiném. Eliška Vobrubová, učitelka LDO ZUŠ Frýdlant 6

7 Město feťáků, pekelného počasí a rybího jazyka Po letošní úspěšné maturitě na Frýdlantském gymplu jsme se s Filipem M. a Adélou vydali (prozatím) na rok študovat do Skotska. Proč a jak a co, o tom třeba někdy příště. Dneska si dáme jen kraťoučkou ochutnávku naší školy a jednoho malého městečka na severním pobřeţí Skotska: Kaţdou středu, čtvrtek a pátek se potichu - ještě za tmy - vyplíţím z pokoje, abych nevzbudil pokojně chrupajícího Filipa. On i Adule měli docela štěstí - budovu školy mají v Ellonu, coţ je od Aberdeenu, co by kamenem dohodil, a tak mohou ráno vyspávat skoro do osmi. Navíc mají od školy zadarmo šalinkartu na Aberdeenské MHDčko. Já se před sedmou - ještě se zalepenýma očima - vypotácím přes probouzející se park na hlavní ulici, z níţ mi odjíţdí školní autobus. Bohuţel je dimenzovaný maximálně pro primány, takţe mám problém pod sedačku srolovat chodidla a zbytek těla pak porůznu skládám do uličky a ostatních volných prostor. Po hodině ďábelské jízdy po úzkých Skotských silničkách, lemovaných pasoucími se ovečkami a místními strakatými Milkami, nás autobus vyplivne ve Fraserburghu... To je vskutku zajímavé místo. Počasí, které tam panuje, jsem nezaţil nikdy v ţivotě ani v televizi (trošku mi to připomnělo film 'Bílé peklo' o sibiřském gulagu, ale ten film byl oproti Fraserburghu hodně slabý). Počasí se tam mění co dvanáct sekund a meteorologická stanice tam nejspíš ani není, protoţe větroměry a sráţkoměry se v takovém rozsahu nevyrábí. Věci, které poletují vzduchem ani neznám, natoţ abych je dokázal pojmenovat. To by snad ani tolik nevadilo jako to, ţe se sypou ze všech stran najednou - seshora, zprava, zleva, zepředu, zezadu, zdola, zvenku a nejspíš i zevnitř. Jednou jsem se naivně pokoušel bránit deštníkem alespoň na autobusové zastávce, nicméně v několika sekundách se deštník změnil v hromadu beztvaré hmoty, takţe jedinou moji ochranu tam teď tvoří má zimní bunda a kulich. Nedivím se tudíţ, ţe Fraserburgh je údajně hlavní drogové město celého hrabství a moţná i celého Skotska - kdybych tam bydlel, tak si jdu šlehnout nejpozdějc tak třetí den. Ti slušnější tam místo kokainu či heroinu fetují IRN BRU - sytě oranţový energeťák, který chutná jako hromada lízátek Chupa Chups rozpuštěná v kapalném oxidu uhlitém. Uţ podle barvy má tento nápoj vlastnosti chemické zbraně, a kdyţ ho ochutnáte, zdá se vám, ţe jste se stali supravodičem. Ve Skotsku je oblíbený asi jako u nás Kofola. Samotná škola je pěkná, aţ na to, ţe se před několika měsíci zbourala a staví se nová (protoţe dostali na rekonstrukci od EU tolik peněz, ţe by se za to zrekonstruovali třikrát), takţe se učíme v jakýchsi ozářivkovaných sklepích bez oken, kde je ráno zamrzlé potrubí a odpoledne nedýchatelno. Do třídy chodíme dva Češi, Slovák, Polák a zbytek Skotů. Má to nevýhodu v tom, ţe jsem se sem jel naučit anglicky a místo toho se naučím slovensky, polsky a dorik - coţ je jazyk, kterým se mluví ve Fraserburghu a který má s angličtinou tolik společného jako hlavní město Paraguaye s candátem. Na první poslech zní, asi jako kdyby měl mluvčí v puse ţivého kapra. A na druhý poslech to není o nic lepší. Bohouš K. 7

8 Týden vědy a techniky 2010 (Praha ) Konečně skončily prázdniny. Je a budík mě otravuje uţ ve 4:15. Ovšem v kuchyni mi hodiny ukazují 5:15. Hrklo ve mně! Ten čas umí člověka zmást. Naštěstí je tato podzimní časová změna pro rána mnohem příjemnější. Přicházím na autobusovou zastávku, kde mne vítá úsměv Káti K. a Štěpána. Postupně přicházejí i další nadšenci pro vědu Anička, Majzlík, Novo, Blanka, Binu, Eliška, Medy, Maruška a v Liberci jsme naši skupinku doplnili o další studenty našeho skvělého gymnázia. Přidali se k nám George, Katka M., Luisa, Katka P., Markéta, Lia a vyrazili jsme ţlutým busem do Práglu. Cesta byla veselá. Všichni kolem věděli, ţe jsme doma nechali vidle a jeli za kulturou. Na Černém Mostě jsme přibrali Oleriho. Náš počet se tím završil. Nastoupili jsme do krtka. George začal provádět měření na svou ZMP, a tak jsme vypadali trochu podezřele vědecky. Na Staroměstské jsme vylezli na denní světlo a zamířili k Městské knihovně v Praze 1 na Mariánském nám. 1. V budově knihovny se nachází velký sál, jehoţ třetí řadu jsme zaplnili a čekali na první přednášku. Přednášejícím byl RNDr. Jiří Grygar, kterého všichni (dříve narození) dobře znají např. z TV pořadu Okna vesmíru dokořán. Já osobně i z jiných přednášek, které se nedávno uskutečnily v Ostravě. (Koukám na datum těchto seminářů a je tam uveden rok 1992 a nějak to uteklo.) Dokonce jsem si šel pro podpis. Vyslechnout si přednášku pana Grygara je vţdy pro mne událost. Ta dnešní se jmenovala Země šťastná planeta! Kaţdý, kdo se seznámí s okolnostmi, které vedly ke vzniku ţivota na Zemi, musí být ohromen a překvapen. Musí vnímat to štěstí a náhody, které se udály a snad to nejde pojmenovat jinak neţ zázrak, i kdyţ mnohé si dnes vysvětlit umíme. Po přednášce jsme měli moţnost zeptat se RNDr. Jiřího Grygara na otázky, které nás zajímají. Bylo jich hodně. Pořadatelé dokonce, pro nedostatek času, tuto diskusi museli ukončit. Musela se připravit scéna pro další přednášku s názvem Různorodost zdrojů energie aneb Michaelův energetický koktejl. 8

9 Zatímco si Michael připravoval svojí show, vydali jsme se do ulic. Měli jsme hlad, ţízeň a chuť provětrat závity. Za hodinu toho však moc stihnout nelze. Vzali jsme to na Staroměstské náměstí. Společně s davy turistů koukli na orloj, udělali pár fotek a šli zpět. V bufetu v knihovně jsme si dali svačinku. Polévku, kafíčko, čaj a někdo i tři palačinky. A pak uţ jsme zabrali místo ve druhé řadě a netrpělivě očekávali Michaela. Začal bombasticky výbuchem. Jak jinak. Svůj energetický koktejl namíchal opravdu nápaditě. Ukazoval cestu, jak člověk zkrotil oheň, objevil atom, elektřinu, jak se snaţí vyuţít energii ze Slunce nebo Slunce dokonce napodobit, a to vše populárním způsobem. Snad všichni jsme pochopili, ţe věda nám můţe hodně pomoci, ţe můţe také ublíţit, ţe objevy jsou fascinující a pokud se stanu vědcem, mohu být tím, kdo z celého světa bude něco vědět jako první! Budu to totiţ já, kdo to objevil! Tip of the day: Learn a foreign langure. This forces your brain to constantly switch over and concentrate. Teacher: "Can you tell the name of 3 great Kings who have brought happiness & peace into peoples lives?" Student ( call him Novo ) "Smo-king, Drin-king and Fuc-king" 9

10 sudoku - hard CROSSWORD , SOUMRAK, 2-VLKODLAK, 3-NEPŘÍTEL, 4-HRABĚ, 5-SILNÝ, 6-POTRAVA UPÍRŮ, 7-RAKEV, 8-UPÍR, 9-LUNA, 10-STUDENÝ 10

11 najdi tři rozdíly Hg Nejmenší Ar má vodík a největší Ar má z těchto prvků uran H, He, Li, B, C, N, O, F, P, S, Cl, V, Cr, Fe, Co, Pt, Au, Hg, Rn, Fr, Ac, U seřaď prvky podle vzrůstající Ar (atomové relativní hmotnosti), urči skupenství těchto prvků Ac, Cl, Pt, U, O, Hg, S, H, Li, B, P, Cr, C, Fr, N, Co, F, V, Fe, He, Au, Rn, řešení 2W 8V 4C 3E N E M Y A O R 9M U W P N O 5S 7C O F F I I N 1T W I L I G H T R F R E 6B L O O D N G kapalné prvky plynné prvky prvky v pevném skupenství H, He, N, O, F, Cl, Rn Li, B, C, P, S, V, Cr, Fe, Co, Pt, Au, Fr, Ac, U 11

12 Nechoďte v pátek za školu! startujeme totiţ nový projekt dozvíte se, co Vás v něm čeká a nemine a malinko si při tom zablbnem

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA. Mgr. Marta Sakalová

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA. Mgr. Marta Sakalová STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA Mgr. Marta Sakalová 1 ZÁŘÍ 1. MĚSÍC START VOLBA CESTA CÍL NEJTĚŢŠÍ JE ZAČÍT... SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ PŮJDEME S TEBOU 1. Vítáme všechny naše i nové

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy název školy Základní škola a mateřská školačeský Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná sídlo školy Masarykovy sady 104, Český Těšín 737 01 Ředitelka

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

berounského gymnázia 1910 2010

berounského gymnázia 1910 2010 berounského gymnázia 1910 2010 ISBN 978-80-904318-5-0 Obsah I. Škola má narozeniny Stovka se má oslavit... 6 Přání studentů... 7 II. Škola 2000 2010 Desetiletí 2000 2010 v kostce...12 Když se škola stěhuje...14

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011 Úvodní slovo ředitele www stránky ředitele 3 56 21 Škola a sport Audio a video studio 5 2 Obsah: INFORMACE PODÁVANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY - OBECNĚ... 3

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

Estraráda bude až v únoru.

Estraráda bude až v únoru. listopad prosinec 2011 Rozhovor s Pavlem Štrynclem účastníkem mistrovství světa AR XPD 2011 Tasmania Divadelní dílna Pozdrav z Aberdeenu Dementi PKTV Z jihu na sever a zase zpět Filmová noc Přací, aneb

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Školní rok v událostech... 5 Přednáška o pomaturitním studiu... 5 Exkurze maturantů do Prahy... 5 Adaptační programy 1.C a primy... 5 Den jazyků 2008... 6 Land

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2010-2011 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajţman Mgr. Jana Müllerová

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM!

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM! Čtvrtletník č.4/2014 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, po krátké časové odmlce jsme tu opět pro vás! Během doby, kdy jsme se neviděli, nám rychlostí blesku před očima proběhla řada svátků a událostí. Těmi

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více