Kde ţe se to vlastně nacházíme? S GPS senzorem to snadno zjistíme.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kde ţe se to vlastně nacházíme? S GPS senzorem to snadno zjistíme."

Transkript

1 Září - Listopad 2010 GF bod časopis Gymnázia ve Frýdlantu. Nejlepšího gymnázia ve frýdlantském výběţku Harmonizák primy. Informace o projektech. Týden vědy a techniky. Dadainspirační dny. Jak se daří našim absolventům. Sudoku. Crossword. Měřeno v kabinetě fyziky a chemie Kde ţe se to vlastně nacházíme? S GPS senzorem to snadno zjistíme.

2 Projekty 1. vlastní projekt Zákony přírody na dosah; klíčové kompetence ulovíme v zelené laboratoři Zkrácený název: Jdeme na to od lesa. Z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání Libereckého kraje jsme na náš projekt získali finanční podporu ve výši Kč. Projekt je zaměřený na experimentální činnosti ve výuce přírodovědných oborů chemii, biologii a fyzice s přesahem do dalších hraničních oborů jako je matematika, informační a výpočetní technologie, geografie. Bude do něj zapojeno osm učitelů a všichni studenti vyššího gymnázia. Jde o přiblíţení oborů ţákům zábavnou, experimentální formou, zvýšit atraktivnost těchto oborů a směrovat zájem o další studium těmito směry. V rámci projektu bude škola vybavena moderním experimentálním systémem PASCO, deseti notebooky a další technikou pro provádění biologických, fyzikálních a chemických pokusů v terénu. Projekt bude realizován ve dvou letech a bude ukončen v červnu partnerské projekty Kořeny evropské civilizace P.rojekt vytvořilo Podještědské gymnázium v Liberci a jeho partnerskými školami jsou gymnázia v Novém Boru, Tanvaldu a Frýdlantu. Tento projekt je zaměřený na tvorbu didaktických a metodických materiálů pro výuku základů, které jsou společné humanitním oborům vyučovaným na osmiletých gymnáziích. Jedná se o kořeny evropské kultury z pohledu historie, náboţenství, tradic, slovesného dědictví atd. Naše škola se bude na projektu podílet zmapováním památek v mikroregionu Frýdlantsko a tvorbou didaktických materiálů, které budou z těchto památek vycházet. Důleţitá je i forma spolupráce studentů s učiteli při tvorbě materiálů. Partnerské školy získají pomůcky jako digitální fotoaparáty, kamery, programy na zpracování fotografií pro tvorbu materiálů. Projekt bude ukončen v červnu Moderní výukové metody a technické kompetence na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje Projekt připravila Střední odborná škola a gymnázium Na Bojišti v Liberci a účastní se ho 9 partnerských škol z Libereckého kraje. Cílem projektu jsou nové metodické materiály, které usnadní přípravu vyučovacích hodin s vyuţitím interaktivní tabule. Materiály vzniknou pro různé vyučovací předměty, ať uţ všeobecně vzdělávací nebo odborné. Z kaţdé školy se do projektu zapojí šest vyučujících. Účastnické školy získají v rámci projektu interaktivní tabuli, data projektor a dva notebooky. Projekt bude ukončen v červnu

3 Ohlédnutí za minulým školním rokem 2009/2010 Dva lidi prostě nemohou stihnout o všem informovat. Mnohé krásné akce a úspěchy zůstanou zapomenuty, jelikoţ jste o nich nic nenapsali. Je to velká škoda. Jediné místo, kde si ještě něco napíšete je facebook. Ten navíc snáší hrubky a také kritiku velkých nebo malých zadků to je maximální výkon, který jste mnozí schopni napsat a tím dávat najevo, ţe jedině vaše pojetí krásy nabyté zvedáním činek je to hezké. Přitom jste mnozí mohli a mnohé mohly napsat například o Studentských volbách, o Sportovním zimním dnu, o Paralojziádě, o akci s názvem Vycool se, o úspěších v soutěţích a olympiádách, o. A stejně i letos bylo moţno psát o výtvarných soutěţích, státních maturitách a dalších akcích, které jiţ proběhly. Nebo o tom, co se mi líbí, co bychom mohli společnými silami vylepšit. Ale vím. Je to namáhavé tak proč bychom to dělali. Studentské volby Vycool se Paralojziáda Brigády 3

4 Harmonizační pobyt primy (6. 7. září 2010) Harmonizační pobyt byl pro mě velká příleţitost seznámit se se svojí budoucí třídou, kam jsem přešla ze ZŠ Husova. Sraz byl ráno na vlakovém nádraţí, odkud jsme odjeli do Nového Města pod Smrkem. Po příchodu na místo a převzetí chaty, jsme byli rozděleni do pokojů a dostali čas na vybalení. Pak jsme se shromáţdili před chatou a společně odešli k ohništi, kde jsme se seznámili s programem pobytu. Poté se kaţdý představil a řekl o sobě pár vět. Po obědě, který mi velmi chutnal a odehrál se ve velmi příjemné atmosféře, byly na programu pohybové hry. Nejvíce mě zaujala klávesnice, ale i s lítacím talířem byla sranda. Následná procházka na Kyselku se vydařila, i kdyţ jsme při ní zmokli. Večeře nás všechny překvapila, švédskému stolu nikdo neodolal. Při večerních hrách jako např. lodě, evoluce, jsem zpozorovala, ţe spousta z nás se uţ neoslovovala hej, ale se pouţívala jména. Právě začala nová přátelství. A to byla moje představa tohoto pobytu. Druhý den po snídani došlo k vyhodnocení celého pobytu a odjezdu do Frýdlantu. Harmonizační pobyt se mi líbil, seznámila jsem se s novými spoluţáky a našla nové kamarádky. Pro mě bylo ale nejdůleţitější, ţe další den jsem přišla do třídy plné tváří, ke kterým jsem dokázala přiřadit jména. Děkuji naší třídní profesorce Měkotové a paní profesorce Flecknové a všem kteří se zapojili do přípravy této akce. Tereza Pánková (prima) 4

5 FRÝDLANT JINDŘICHŮV HRADEC A ZPĚT V letošním roce pořádala Jindřichohradecká kulturní společnost o.s., Galerie Inspirace, DADA CLUB Kasper a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka ve dnech září 2010 jiţ devátý ročník festivalu autorského a netradičního divadla 9. DADAINSPIRAČNÍ DNY. Přestoţe je Frýdlant od Jindřichova Hradce dosti vzdálen, dalo by se říci, ţe jsou to města na opačných koncích republiky, nebylo to poprvé, kdy frýdlantští v programu přehlídky účinkovali. Průkopnická cesta se uskutečnila v září roku 2003, kdy na druhém ročníku přehlídky vystoupili ţáci literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Frýdlant, z nichţ někteří, Jakub Bachtík a Petr Štěpán, byli i studenty Gymnázia Frýdlant Do programu Camického večera tehdy přispěli inscenací hry Pierra Henri Camiho "Cidovo manţelství aneb Tatínkův vrah", v níţ kromě výše jmenovaných účinkovala Ţaneta Kováčová a Zuzana Plášilová, obě rovněţ dlouholeté ţačky literárně-dramatického oboru. Součástí přehlídky byly inspirativní semináře dialogického jednání vedené prof. Ivanem Vyskočilem z divadelní fakulty AMU Praha O rok později se ve dnech se jindřichohradecké DADAINSPIRAČNÍ DNY konaly potřetí a podruhé v jejich programu vystoupili frýdlantští dramaťáci, současně výše jmenovaní frýdlantští gymnazisté, kteří společně se svou učitelkou literárně-dramatického oboru ZUŠ Frýdlant připravili "Básnění" scénickou montáţ textů T. R. Fielda, Emanuela Frynty, M. Kroupy a dalších autorů a stejně jako v předchozím roce i v tomto se setkalo vystoupení frýdlantských s příznivým diváckým ohlasem. I tehdy byly součástí přehlídky semináře vedené prof. Dr. Ivanem Vyskočilem (DAMU Praha), tentokrát zaměřené na autorské psaní a čtení. Z obou výprav a setkání s jindřichohradeckou přehlídkou zůstaly pěkné vzpomínky na divadelní a lidská setkání a čas plynul Z bývalých gymnazistů jsou vysokoškoláci, z bývalých ţáků základních škol gymnazisté a z malých ţáků dramaťáků jiţ ţáci druhého cyklu literárně-dramatického oboru 5

6 Říká se, ţe do třetice všeho dobrého i zlého. V souvislosti s jindřichohradeckým festivalem autorského a netradičního divadla, devátými DADAINSPIRAČNÍMI DNY naplnilo se do třetice všeho dobrého. Po šesti letech od první cesty z Frýdlantu do Jindřichova Hradce vyjeli v pátek 17. září 2010 ráno ze severu na jih frýdlantští studenti a téhoţ večera se z nich stali aktéři představení OLYMPŠTÍ BOHOVÉ. Scénář hry, včetně textů písní, je autorským počinem čtyř studentů, spoluţáků z jedné třídy frýdlantského Gymnázia i spoluţáků ze ZUŠ Jakuba Lišky, Pavla Holce, Ondřeje Kuthana a Marka Michalka, autorem hudby je pan Vladimír Hrdina, který svým pedagogickým působením propojuje obě školy, gymnázium a ZUŠ, a ve třídě profesora Kryštofa Špidly je vyučujícím hudební výchovy. OLYMPŠTÍ BOHOVÉ byli jindřichohradeckým publikem velmi vřele přijati, studenti byli odměněni velkým a dlouhotrvajícím potleskem, prokládaným přídavky písniček ze hry děkovačka nebrala konce Profesor Ivan Vyskočil jiţ na festivalu své inspirativní semináře bohuţel nevede nedovoluje mu to jeho pokročilý věk ani zdravotní stav. Náhradou za ně bylo Olympským bohům putování krásami, pamětihodnostmi i zajímavostmi Jindřichova Hradce vedené člověkem nejpovolanějším, jindřichohradeckým rodákem, třídním profesorem Kryštofem Špidlou. Říká se, ţe osobní vztahy a kontakty jsou pro ţivot důleţité. Dokladem budiţ i vřelé přijetí nejen od diváků, ale i od pořadatelů a organizátorů přehlídky hned po příjezdu. Kéţ festivalový záţitek zůstane nejen hezkou vzpomínkou, ale stane se i inspirací k dalším tvůrčím počinům, moţnému návratu na jindřichohradecký festival nebo i účasti na jiném. Eliška Vobrubová, učitelka LDO ZUŠ Frýdlant 6

7 Město feťáků, pekelného počasí a rybího jazyka Po letošní úspěšné maturitě na Frýdlantském gymplu jsme se s Filipem M. a Adélou vydali (prozatím) na rok študovat do Skotska. Proč a jak a co, o tom třeba někdy příště. Dneska si dáme jen kraťoučkou ochutnávku naší školy a jednoho malého městečka na severním pobřeţí Skotska: Kaţdou středu, čtvrtek a pátek se potichu - ještě za tmy - vyplíţím z pokoje, abych nevzbudil pokojně chrupajícího Filipa. On i Adule měli docela štěstí - budovu školy mají v Ellonu, coţ je od Aberdeenu, co by kamenem dohodil, a tak mohou ráno vyspávat skoro do osmi. Navíc mají od školy zadarmo šalinkartu na Aberdeenské MHDčko. Já se před sedmou - ještě se zalepenýma očima - vypotácím přes probouzející se park na hlavní ulici, z níţ mi odjíţdí školní autobus. Bohuţel je dimenzovaný maximálně pro primány, takţe mám problém pod sedačku srolovat chodidla a zbytek těla pak porůznu skládám do uličky a ostatních volných prostor. Po hodině ďábelské jízdy po úzkých Skotských silničkách, lemovaných pasoucími se ovečkami a místními strakatými Milkami, nás autobus vyplivne ve Fraserburghu... To je vskutku zajímavé místo. Počasí, které tam panuje, jsem nezaţil nikdy v ţivotě ani v televizi (trošku mi to připomnělo film 'Bílé peklo' o sibiřském gulagu, ale ten film byl oproti Fraserburghu hodně slabý). Počasí se tam mění co dvanáct sekund a meteorologická stanice tam nejspíš ani není, protoţe větroměry a sráţkoměry se v takovém rozsahu nevyrábí. Věci, které poletují vzduchem ani neznám, natoţ abych je dokázal pojmenovat. To by snad ani tolik nevadilo jako to, ţe se sypou ze všech stran najednou - seshora, zprava, zleva, zepředu, zezadu, zdola, zvenku a nejspíš i zevnitř. Jednou jsem se naivně pokoušel bránit deštníkem alespoň na autobusové zastávce, nicméně v několika sekundách se deštník změnil v hromadu beztvaré hmoty, takţe jedinou moji ochranu tam teď tvoří má zimní bunda a kulich. Nedivím se tudíţ, ţe Fraserburgh je údajně hlavní drogové město celého hrabství a moţná i celého Skotska - kdybych tam bydlel, tak si jdu šlehnout nejpozdějc tak třetí den. Ti slušnější tam místo kokainu či heroinu fetují IRN BRU - sytě oranţový energeťák, který chutná jako hromada lízátek Chupa Chups rozpuštěná v kapalném oxidu uhlitém. Uţ podle barvy má tento nápoj vlastnosti chemické zbraně, a kdyţ ho ochutnáte, zdá se vám, ţe jste se stali supravodičem. Ve Skotsku je oblíbený asi jako u nás Kofola. Samotná škola je pěkná, aţ na to, ţe se před několika měsíci zbourala a staví se nová (protoţe dostali na rekonstrukci od EU tolik peněz, ţe by se za to zrekonstruovali třikrát), takţe se učíme v jakýchsi ozářivkovaných sklepích bez oken, kde je ráno zamrzlé potrubí a odpoledne nedýchatelno. Do třídy chodíme dva Češi, Slovák, Polák a zbytek Skotů. Má to nevýhodu v tom, ţe jsem se sem jel naučit anglicky a místo toho se naučím slovensky, polsky a dorik - coţ je jazyk, kterým se mluví ve Fraserburghu a který má s angličtinou tolik společného jako hlavní město Paraguaye s candátem. Na první poslech zní, asi jako kdyby měl mluvčí v puse ţivého kapra. A na druhý poslech to není o nic lepší. Bohouš K. 7

8 Týden vědy a techniky 2010 (Praha ) Konečně skončily prázdniny. Je a budík mě otravuje uţ ve 4:15. Ovšem v kuchyni mi hodiny ukazují 5:15. Hrklo ve mně! Ten čas umí člověka zmást. Naštěstí je tato podzimní časová změna pro rána mnohem příjemnější. Přicházím na autobusovou zastávku, kde mne vítá úsměv Káti K. a Štěpána. Postupně přicházejí i další nadšenci pro vědu Anička, Majzlík, Novo, Blanka, Binu, Eliška, Medy, Maruška a v Liberci jsme naši skupinku doplnili o další studenty našeho skvělého gymnázia. Přidali se k nám George, Katka M., Luisa, Katka P., Markéta, Lia a vyrazili jsme ţlutým busem do Práglu. Cesta byla veselá. Všichni kolem věděli, ţe jsme doma nechali vidle a jeli za kulturou. Na Černém Mostě jsme přibrali Oleriho. Náš počet se tím završil. Nastoupili jsme do krtka. George začal provádět měření na svou ZMP, a tak jsme vypadali trochu podezřele vědecky. Na Staroměstské jsme vylezli na denní světlo a zamířili k Městské knihovně v Praze 1 na Mariánském nám. 1. V budově knihovny se nachází velký sál, jehoţ třetí řadu jsme zaplnili a čekali na první přednášku. Přednášejícím byl RNDr. Jiří Grygar, kterého všichni (dříve narození) dobře znají např. z TV pořadu Okna vesmíru dokořán. Já osobně i z jiných přednášek, které se nedávno uskutečnily v Ostravě. (Koukám na datum těchto seminářů a je tam uveden rok 1992 a nějak to uteklo.) Dokonce jsem si šel pro podpis. Vyslechnout si přednášku pana Grygara je vţdy pro mne událost. Ta dnešní se jmenovala Země šťastná planeta! Kaţdý, kdo se seznámí s okolnostmi, které vedly ke vzniku ţivota na Zemi, musí být ohromen a překvapen. Musí vnímat to štěstí a náhody, které se udály a snad to nejde pojmenovat jinak neţ zázrak, i kdyţ mnohé si dnes vysvětlit umíme. Po přednášce jsme měli moţnost zeptat se RNDr. Jiřího Grygara na otázky, které nás zajímají. Bylo jich hodně. Pořadatelé dokonce, pro nedostatek času, tuto diskusi museli ukončit. Musela se připravit scéna pro další přednášku s názvem Různorodost zdrojů energie aneb Michaelův energetický koktejl. 8

9 Zatímco si Michael připravoval svojí show, vydali jsme se do ulic. Měli jsme hlad, ţízeň a chuť provětrat závity. Za hodinu toho však moc stihnout nelze. Vzali jsme to na Staroměstské náměstí. Společně s davy turistů koukli na orloj, udělali pár fotek a šli zpět. V bufetu v knihovně jsme si dali svačinku. Polévku, kafíčko, čaj a někdo i tři palačinky. A pak uţ jsme zabrali místo ve druhé řadě a netrpělivě očekávali Michaela. Začal bombasticky výbuchem. Jak jinak. Svůj energetický koktejl namíchal opravdu nápaditě. Ukazoval cestu, jak člověk zkrotil oheň, objevil atom, elektřinu, jak se snaţí vyuţít energii ze Slunce nebo Slunce dokonce napodobit, a to vše populárním způsobem. Snad všichni jsme pochopili, ţe věda nám můţe hodně pomoci, ţe můţe také ublíţit, ţe objevy jsou fascinující a pokud se stanu vědcem, mohu být tím, kdo z celého světa bude něco vědět jako první! Budu to totiţ já, kdo to objevil! Tip of the day: Learn a foreign langure. This forces your brain to constantly switch over and concentrate. Teacher: "Can you tell the name of 3 great Kings who have brought happiness & peace into peoples lives?" Student ( call him Novo ) "Smo-king, Drin-king and Fuc-king" 9

10 sudoku - hard CROSSWORD , SOUMRAK, 2-VLKODLAK, 3-NEPŘÍTEL, 4-HRABĚ, 5-SILNÝ, 6-POTRAVA UPÍRŮ, 7-RAKEV, 8-UPÍR, 9-LUNA, 10-STUDENÝ 10

11 najdi tři rozdíly Hg Nejmenší Ar má vodík a největší Ar má z těchto prvků uran H, He, Li, B, C, N, O, F, P, S, Cl, V, Cr, Fe, Co, Pt, Au, Hg, Rn, Fr, Ac, U seřaď prvky podle vzrůstající Ar (atomové relativní hmotnosti), urči skupenství těchto prvků Ac, Cl, Pt, U, O, Hg, S, H, Li, B, P, Cr, C, Fr, N, Co, F, V, Fe, He, Au, Rn, řešení 2W 8V 4C 3E N E M Y A O R 9M U W P N O 5S 7C O F F I I N 1T W I L I G H T R F R E 6B L O O D N G kapalné prvky plynné prvky prvky v pevném skupenství H, He, N, O, F, Cl, Rn Li, B, C, P, S, V, Cr, Fe, Co, Pt, Au, Fr, Ac, U 11

12 Nechoďte v pátek za školu! startujeme totiţ nový projekt dozvíte se, co Vás v něm čeká a nemine a malinko si při tom zablbnem

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4

Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4 !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4 strana 2 Rozhovor Almanach žákovské poezie na Ostrčilce Lucie Peterková V e čtvrtek 26. 9.2013 jsem se zúčastnila

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny Program: 7 8 10 8 9 25 10 9 10 20 05 10 11 15 00 11 12 05 50 12 12 Registrace účastníků Úvod a zahájení konference 1. blok náslechů (12 osob) a (25-50 osob) 2. blok náslechů a 3. blok náslechů a 4. blok

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby.

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. Březen 2014 zdarma 18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. 1 Milí čtenáři, naše ZŠ v Nýdku se zapojila do

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Fyzika pokus 10. Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů

Fyzika pokus 10. Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů Fyzika pokus 10 Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů Projekt TROJLÍSTEK podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0044 Pokus číslo

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Pozvánka na TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Milí přátelé, studenti, pedagogové, srdečně Vás zveme na zajímavé víkendové soustředění, které pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Ţiline

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 VŠERUBÁČEK Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 Ahoj moji kamarádi, letos naposledy se k Vám hlásím Máme tady jarní besídku, kde se s námi loučí naši páťáci. Byl to

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

Projekt: Pohyb a výživa

Projekt: Pohyb a výživa Základní škola a Mateřská škola Ústí nad labem, Jitřní 277, p. o. Projekt: Pohyb a výživa Téma: Světový den výživy Školní rok: 2014-2015 Třída: 5. Datum. 16. 10. 2014 Světový den výživy v 5. třídě Každoročně

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

P praktická V vědomostní A atraktivní

P praktická V vědomostní A atraktivní JAKÁ JE CHEMIE NA NAŠÍ ŠKOLE? to není, ale P praktická V vědomostní A atraktivní P praktická spojujeme všechny znalosti se světem kolem nás a s každodenním životem či životním prostředím navštiv náš malý

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

S gratulacemi vítězi a úspěšnému kolektivu Mgr. Pavel Kváš

S gratulacemi vítězi a úspěšnému kolektivu Mgr. Pavel Kváš Již tradicí se stala naše účast v republikovém finále zeměpisné soutěže EUROREBUS. I tentokrát jsme se vydali se skupinkou studentů 5.C Matějem Vaňkem, Albertem Štěrbou a Terezou Weismanovou o den dříve

Více

Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil

Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil rádio. Filip pustil rádio a já myl skříň a taky jsem dal

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Výuku německého jazyka na vyšším stupni gymnázia realizujeme jako výuku dalšího cizího jazyka, pokračující od úrovně A2 / B 1, k dosaţení jazykové

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Dálkové studium se řídí podle plánů konzultací jednotlivých ročníků, které jsou součástí organizace školního roku 2011/2012.

Dálkové studium se řídí podle plánů konzultací jednotlivých ročníků, které jsou součástí organizace školního roku 2011/2012. B/ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA (VOŠ) Školní rok bude zahájen 1. 9. 2011. V těchto dnech vykonají třídní učitelé pedagogicko-organizační práce a školení ve studijních skupinách. Absolutoria - opravný termín 20.

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Centra aktivit: Jaro kolem nás (do Věd a objevů prosím nějaký jarní květ)

Centra aktivit: Jaro kolem nás (do Věd a objevů prosím nějaký jarní květ) Měsíční plán: II. A Duben Informac e Akce a pomůcky Učivo 2.-3. 4. Velikonoční prázdniny 4.-6. 4. Velikonoce 16. 4. Od 16:30 třídní schůzky společné Neustálé připomínání pro rodiče: Vstup do budovy je

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Výsledek dotazníku - Klima školy - žáci Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci" Tabulka 1 Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 54,2 31,8 2,5 8,6 2,8 81,5 % Lidé 35,7 43,2 11,1 7,9 2,0 75,7 % Komunikace, vztahy 37,2

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry,

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry, Duben 2016 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestry, Začal duben. Přichází jaro. Kvetou bledule, a ptáci, kteří se vrátili z teplých krajů, už cvrlikají pod okny. Roste

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

Vypravování. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace

Vypravování. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Vypravování Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová skupina CZ.1.07/1.5.00/34.0950

Více

VOŠP a SPŠM Kroměříž na anglické vlně

VOŠP a SPŠM Kroměříž na anglické vlně VOŠP a SPŠM Kroměříž na anglické vlně Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži je polyfunkční odborná škola nabízející maturitní, vyšší odborné i bakalářské

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Nabídka pro učitele a žáky základních a středních škol

Nabídka pro učitele a žáky základních a středních škol Nabídka pro učitele a žáky základních a středních škol Nabídka přednášek, seminářů, témat projektů na: http://www.mff.cuni.cz/verejnost/fs Fakultní školy Aktuality Nabídka přednášek, seminářů, témat pro

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Pozvánka TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Milí studenti, pedagogové, přátelé a zájemci o přírodní vědy, srdečně Vás zveme na mimořádně zajímavé víkendové soustředění tentokrát zaměřené na geologii, paleontologii

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/13

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/13 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/13 Název materiálu: Testování žáků 8. a 9. tříd Osvobozené divadlo Zpracoval: Mgr. Bc. BcA. Michal Jančík ANOTACE Škola: Základní škola Brno, Jana Babáka 1 Vypracoval:

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VAŘÍ VEČEŘI

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VAŘÍ VEČEŘI ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VAŘÍ VEČEŘI Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

První studentský seminář CZELTA se konal 15.12.2006 na Gymnáziu Pardubice

První studentský seminář CZELTA se konal 15.12.2006 na Gymnáziu Pardubice Vladimír Vícha, Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 8. 7. 2013 První studentský seminář CZELTA se konal 15.12.2006 na Gymnáziu Pardubice První studenti, kteří se zabývali projektem Czelta v letech 2006-2007,

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více