Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování"

Transkript

1 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi, který má téměř univerzální použití. Vyznačuje se velkou odolností vůči atmosférickým vlivům i požáru, má poměrně dobré tepelně i zvukově izolační schopnosti a je velmi dobře tvarovatelné při použití tradičních starých technik bez potřeby náročné mechanizace. Je dobře recyklovatelné. Z mechanických vlastností se vyznačuje dobrou pevností v tlaku, avšak malou odolností vůči tahovým namáháním. Všechny uvedené vlastnosti ovšem záleží na typu zdiva a jejich konkrétní hodnoty mohou být velmi proměnné. Z hlediska navrhování zděných konstrukcí je nejdůležitější sledovanou vlastností zdiva jako stavebního materiálu jeho pevnost v tlaku. Nejvyšší pevnost v tlaku má zdivo ve směru kolmém k ložným spárám. Návrhová pevnost zdiva v tlaku kolmo k ložným spárám se pohybuje v rozmezí od cca 0,1 MPa (např. zdivo z nepálených cihel, tzv. vepřovic) do cca 5 MPa (např. zdivo z lícovek o pevnosti v tlaku 80 MPa vyzděných na cementovou maltu o pevnosti v tlaku 15 MPa). Výsledná návrhová pevnost zdiva v tlaku je ve srovnání s průměrnou pevností v tlaku jeho složek (zdicích prvků, malty), jak lze vidět na výše uvedeném příkladu, značně nižší! Nezaměňujme proto průměrnou pevnost zdicího prvku a charakteristickou či návrhovou pevnost zdiva. Pevnost v tlaku ve směru rovnoběžném s ložnými spárami se pohybuje v závislosti na tvaru zdicích prvků (cihel) a jejich dutin v rozmezí od cca 0,85násobku (zdivo z plných betonových bloků) do cca 0,1násobku (zdivo ze svisle děrovaných keramických cihel) pevnosti v tlaku ve směru kolmém k ložným spárám. Pevnost zdiva v tahu (pevnost zdiva v ohybu) je jen zlomkem jeho pevnosti v tlaku a je ve většině případů limitována pevností malty v tahu, resp. její soudržností se zdicím prvkem. Způsob konstruování zděné stavby a jednotlivých zděných prvků je proto třeba volit tak, aby zatížení vyvozovalo ve zděných prvcích převážně tlaková namáhání průřezů a aby tahová namáhání ve zdivu pokud možno vůbec nevznikala anebo jen v omezené míře. Z hlediska trvanlivosti zděné konstrukce a zamezení vzniku nežádoucích trhlin ve zdivu je třeba věnovat pozornost i přetvárným vlastnostem zdiva a jeho objemovým změnám, vyvolaným změnami teploty a vlhkosti okolního prostředí. Trvanlivost zdiva je též ovlivněna povrchovými úpravami zdiva (obkladem, omítkou nebo jen vyspárováním). 2.2 Zdicí prvky Klasifikace zdicích prvků Podle Eurokódu 6 [8] se pro potřeby navrhování nosného zdiva zdicí prvky klasifikují dvěma způsoby, a to podle úrovně kontroly výroby a podle způsobu a relativního objemu děrování. Podle úrovně kontroly výroby se zdicí prvky zařazují do kategorie I nebo kategorie II. 11

2 Zdicí prvky se zařadí do kategorie I, jestliže výsledky výrobcem organizované kontroly výroby prokáží, že průměrná pevnost v tlaku v dodávce nedosáhne předepsané (a deklarované) pevnosti v tlaku s pravděpodobností nejvýše 5 %. Zdicí prvky, u nichž hodnota uvedené pravděpodobnosti je větší než 5 %, se zařadí do kategorie II. Většina zdicích prvků vyráběných v České republice vyhovuje kritériím kategorie I. Kamenné kvádry se uvažují jako zdicí prvky kategorie II. Podle způsobu a poměrného objemu děrování se zdicí prvky zařazují do skupin 1, 2, 3 a 4. Základním třídicím znakem zdicích prvků, uváděným výrobci v katalozích zdicích prvků, je objem všech otvorů v % objemu zdicího prvku, viz tab. 1. Tab. 1 Základní třídicí znak stupeň děrování zdicího prvku Objem všech otvorů v % objemu zdicího prvku (podíl děrování) Skupina 1 (všechny materiály) 25 Zdicí prvky Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Svislé díry nebo dutiny 1) Horizontální díry pálené > 25; 55 25; 70 > 25; 70 vápenopískové > 25; 55 nepoužívá se nepoužívá se betonové > 25; 60 25; 70 > 25; 50 1) Za otvory se považují průběžné díry nebo neprůběžné dutiny. Dalšími (v tab. 1 neuváděnými) doplňujícími charakteristikami pro zatřídění zdicího prvku jsou podle Eurokódu 6 [8] objem jednotlivého otvoru, průřezová plocha jednotlivého otvoru a součet tlouštěk žeber ve vodorovném směru kolmém na líc stěny zdicího prvku. Pevnost v tlaku zdicích prvků Výchozí pevností zdicích prvků v tlaku je průměrná pevnost v tlaku f u, která se určuje pevnostními zkouškami celých zdicích prvků podle ČSN EN [19] a slouží především pro prokázání shody se specifikací. Nejmenší počet zkušebních vzorků zdicích prvků (sada) pro jednu zkoušku je 6. Tlačené plochy zkušebních vzorků se před zatěžováním upraví zabrušováním nebo vrstvou malty tak, aby splnily požadavky rovinnosti a vzájemné rovnoběžnosti a kondicionují se (viz dále). Z hodnot pevností v tlaku jedné sady, stanovených na zkušebním stroji, se vypočte průměrná pevnost v tlaku v MPa. Pro potřeby navrhování se průměrná pevnost v tlaku f u musí přepočítat na normalizovanou pevnost zdicího prvku v tlaku f b. Hodnota průměrné pevnosti se nejprve přepočítá na pevnost v tlaku ve stavu přirozené vlhkosti tak, že se vynásobí jedním z následujících součinitelů η : u zdicích prvků kondicionovaných na vzduchu nebo kondicionovaných pro dosažení 6 % obsahu vlhkosti součinitelem η = 1,0; u zdicích prvků kondicionovaných pro dosažení vysušeného stavu součinitelem η = 0,8; u zdicích prvků kondicionovaných pod vodou součinitelem η = 1,2. Takto upravená hodnota průměrné pevnosti zdicího prvku v tlaku η f u ve stavu přirozené vlhkosti se přepočítá na normalizovanou pevnost zdicího prvku v tlaku f b tak, že se vynásobí součinitelem vlivu tvaru zdicích prvků δ podle tab. 2 v závislosti na šířce a výšce zdicího prvku. 12

3 Tab. 2 Hodnoty součinitele tvaru δ vyjadřující vliv šířky a výšky zdicího prvku Šířka [mm] Výška [mm] ,8 0,85 0,95 1,15 1,30 1,45 1,55 0,70 0,75 0,85 1,00 1,20 1,35 1,45 0,70 0,75 0,90 1,10 1,25 1,35 0,70 0,80 1,00 1,15 1,25 Mezilehlé hodnoty δ se interpolují podle přímky. Jako šířka zdicího prvku se dosazuje menší ze dvou půdorysných rozměrů zdicího prvku. 0,65 0,75 0,95 1,10 1,15 Pro normalizovanou pevnost zdicího prvku tedy platí výsledný vztah: f b = δ η f u (2.1) 2.3 Malty Druhy malt Pro potřeby navrhování zděných prvků podle Eurokódu 6 [8] se malty pro zdění podle svého složení rozdělují na obyčejné malty, malty pro tenké spáry a lehké malty. Dále se podle úrovně spolehlivosti dodržení požadované pevnosti v tlaku rozdělují malty na malty návrhové a malty předpisové. Návrhové malty jsou vyráběny průmyslově a dodávány na stavbu již namíchané v pytlích nebo nádobách s vyznačením pevnosti v tlaku v MPa (např. M5) na obalu. Malty předpisové se vyrábějí až na stavbě z jednotlivých složek podle předepsaného složení (např. 1 : 1 : 5), což je poměr objemových dílů cementu, vápna a písku. Pevnost malty v tlaku Pevnost malty v tlaku se určuje podle ČSN EN [23]. Pro zkoušku se zhotovují 3 trámečky 160 mm x 40 mm x 40 mm, které se při zkoušce pevnosti v tahu za ohybu zlomí, čímž vznikne 6 polovin trámečků, které se pak zkouší v tlaku. Pevnostní třída obyčejné malty pro spáry bez výztuže má být nejméně M1. Pevnostní třída obyčejné malty pro ložné spáry, do nichž se ukládají speciální výztužné prvky, má být nejméně M5. Pevnostní třídy malt pro tenké spáry a lehkých malt mají být nejméně M Výplňový beton Výplňový beton musí splňovat požadavky ČSN EN [13]. Použitý beton má být nejméně třídy C12/15. Výplňový beton je obvykle určen pro zhotovování vyztuženého zdiva. Charakteristické pevnosti v tlaku ƒ ck a charakteristické pevnosti ve smyku ƒ cvk výplňového betonu jsou uvedeny v závislosti na pevnostní třídě v tab. 3 a 4. 13

4 Tab. 3 Charakteristická válcová pevnost v tlaku f ck výplňového betonu Pevnostní třída betonu C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/35 nebo vyšší f ck [MPa] Tab. 4 Charakteristická pevnost ve smyku f vck výplňového betonu Pevnostní třída betonu C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/35 nebo vyšší f cvk [MPa] 0,27 0,33 0,39 0, Výztuž pro zděné konstrukce Pro vyztužování zdiva je možno použít buď výztužné pruty a sítě z běžné betonářské oceli nebo speciální předem zhotovenou výztuž. Obvykle se používá továrně zhotovená a povrchově ošetřená proti korozi předem zhotovená výztuž příhradového typu, která se ukládá do ložných spár zdiva. Méně často se předem zhotovená výztuž vkládá do svislých dutin ve zdivu, kde se pak zabetonuje jemnozrnným betonem nebo zalévá cementovou maltou. Přirozeně lze výše uvedené druhy výztuže ve zděné konstrukci i kombinovat. Běžná betonářská výztuž, nejlépe s profilovaným povrchem pro zajištění lepší soudržnosti, se musí ve zděné konstrukci opatřit vždy ochrannou protikorozní vrstvou z výplňového betonu o předepsané tloušťce nebo antikorozní povrchovou úpravou (nátěr, pozinkování apod.), neboť materiál většiny zdicích prvků nezabrání pronikání vlhkosti dovnitř zdiva. Předem zhotovená výztuž MURFOR, používaná v ČR, je chráněna proti korozi povrchovou úpravou, a to buď pozinkováním nebo pozinkováním s epoxidovým povlakem anebo je vyrobena z korozivzdorné oceli. Obr. 1 Předem zhotovená výztuž příhradového typu MURFOR Pro vyztužení obyčejných ložných spár tloušťky 8 až 12 mm se používají předem zhotovené prvky příhradového typu MURFOR RND, délky 3050 mm, kde podélné pruty jsou zhotovené z drátu kruhového průřezu s vtisky 3 mm, 4 mm nebo 5 mm a diagonály jsou z hladkého drátu 2,5 mm nebo 3,75 mm. 14

5 Pro vyztužení tenkých ložných spár tloušťky 3 až 5 mm se používají předem zhotovené prvky příhradového typu MURFOR EFS, délky mm, zhotovené z podélných drátů průřezu 8 x 1,5 mm a diagonál 1,5 mm. Stykování jednotlivých příhradových prvků se provádí přesahem nebo pomocí příložek viz kap. 5. Charakteristická mez kluzu výztuže použité pro předem zhotovenou výztuž příhradového typu MURFOR je pro prvky RND: f yk = 500 MPa pro prvky EFS: průřez 8 x 1,5 mm: f yk = 650 MPa, 1,5 mm (diagonála) f yk = 340 MPa. Modul pružnosti výztuže: E s = 200 GPa. Tažnost drátu kruhového průřezu použitého pro prvky RND je min. 8 % a tažnost drátu průřezu 8 x 1,5 mm je min. 2 %. Další podrobnosti o výztuži MURFOR a o doplňkových výztužných prvcích (stykovacích příložkách, závěsech překladů apod.) jsou uvedeny v Technických podmínkách AS Zdivo Pevnost zdiva v tlaku Pro navrhování potřebujeme znát návrhovou pevnost zdiva f d, kterou získáme z charakteristické pevnosti f k podělením součinitelem podmínek působení materiálu γ M. Charakteristická pevnost v tlaku f k nevyztuženého zdiva při působení tlaku kolmo na ložné spáry se stanoví buď pevnostními zkouškami zděných těles (nízkých stěn) podle ČSN EN [24] nebo ze vzorců podle ustanovení obsažených v Eurokódu 6 [8]. měření svislých přetvoření Obr. 2 Zkušební zděné těleso pro zkoušku zdiva v tlaku 15

6 Při zkoušce pevnosti zdiva v tlaku se zkouší sada nejméně tří těles s rozměry podle obr. 2. Z pevností v tlaku f i stanovených na jednotlivých zkušebních tělesech se vypočítá průměrná pevnost v tlaku f zdiva, ze které se pak vypočítá charakteristická pevnost zdiva v tlaku f k [MPa] jako menší hodnota z následujících dvou: f k = f /1,2 nebo f k = f i,min (2.2) Jestliže je v sadě 5 nebo více vzorků, vypočítá se s použitím metod matematické statistiky jako charakteristická pevnost zdiva v tlaku 5 % kvantil pro konfidenci 95 %. Nejsou-li k dispozici charakteristické pevnosti zdiva ze zkoušek, stanovuje se pevnost v tlaku zdiva ze vzorců. Vyzdění stěny nebo pilíře musí přitom odpovídat požadavkům Eurokódu 6 [8] na provádění (řádná vazba, odpovídající tloušťka spár, vyplnění spár maltou atd.). Postup výpočtu se liší podle druhů zdiva a použité malty: Charakteristická pevnost v tlaku f k nevyztuženého zdiva s obyčejnou maltou anebo maltou s pórovitým kamenivem (lehkou maltou) se podle Eurokódu 6 [8] vypočte ze vztahu: f k = K f b 0,7 f m 0,3 [MPa] (2.3) v němž hodnota f b se neuvažuje větší než 75 MPa a hodnota f m se neuvažuje větší než menší ze dvou hodnot, buď 20 MPa nebo 2f b, tloušťka zdiva je rovna šířce nebo délce zdicího prvku, takže se v celé délce stěny nebo její části nevyskytuje podélná styčná spára a variační koeficient pevnosti v tlaku zdicích prvků není větší než 25 %. Součinitel K se uvažuje podle tab. 5. Pro zdivo vyzděné na obyčejnou maltu, ve kterém se bude vyskytovat v celé délce stěny nebo její části podélná styčná spára, např. tedy pro stěny a pilíře z klasických cihel (290/140/65 mm), z cihel metrického (německého) formátu (240/115/71 mm) a dalších se hodnota součinitele K vynásobí součinitelem 0,8. Tab. 5 Součinitele K při užití obyčejné malty, malty pro tenké spáry a lehké malty Pálené cihly Vápenopískové cihly Zdicí prvek Betonové tvárnice Obyčejná malta Malta pro tenké spáry (0,5 až 3 mm) Lehká malta o hmotnosti [kg/m 3 ] [kg/m 3 ] skupina 1 0,55 0,75 0,30 0,40 skupina 2 0,45 0,70 0,25 0,30 skupina 3 0,35 0,50 0,20 0,25 skupina 4 0,35 0,35 0,20 0,25 skupina 1 0,55 0,80 skupina 2 0,45 0,65 skupina 1 0,55 0,80 0,45 0,45 skupina 2 0,45 0,65 0,45 0,45 skupina 3 0,40 0,50 skupina 4 0,35 Pórobetonové tvárnice skupina 1 0,55 0,80 0,45 0,45 Umělý kámen skupina 1 0,45 0,75 Čistě opracovaný přírodní kámen skupina 1 0,45 Kombinace malta/zdicí prvek se nepoužívá, hodnoty nejsou dány. 16

7 Charakteristická pevnost v tlaku f k nevyztuženého zdiva s maltou pro tenké spáry tloušťky 0,5 až 3 mm z pálených cihel skupiny 1 a 4, vápenopískových cihel, betonových tvárnic a přesných pískových pórobetonových tvárnic skupiny 1 se vypočte ze vztahu: f k = K f b 0,85 [MPa] (2.4) za předpokladu, že: rozměrové tolerance zdicích prvků umožňují vyzdívat tyto prvky na malty pro tenké spáry, normalizovaná pevnost v tlaku zdicích prvků f b se uvažuje nejvýše 50 MPa, pevnost v tlaku malty pro tenké spáry není větší než 10 MPa, tloušťka stěny se rovná šířce nebo délce zdicích prvků a v celé délce nebo části délky stěny nebo pilíře není podélná maltová spára. Charakteristická pevnost v tlaku f k nevyztuženého zdiva s maltou pro tenké spáry tloušťky 0,5 až 3 mm z pálených cihel skupiny 2 a 3 se vypočte ze vztahu: f k = K f b 0,7 [MPa] (2.5) Pevnost zdiva v tlaku f h ve směru rovnoběžném s ložnými spárami je až na výjimky (některé druhy kamenného zdiva) vždy menší, než pevnost f ve směru kolmém k ložným spárám. Ze závěrů výzkumu provedeného na zahraničním výzkumném pracovišti [51] a ojediněle provedených zkoušek v Česku vychází u zdiva ze zdicích prvků skupin 1 až 3 s maltou vyplněnými styčnými spárami poměr pevností zdiva f h /f vždy menší než jedna, avšak s velkým rozptylem hodnot. Zatímco u zdiva z plných betonových bloků se blíží téměř k jedničce (0,85 0,9), u zdiva ze zdicích prvků silně oslabených svislými otvory má poměr f h /f hodnotu 0,1 0,15. Současný trend nemaltovat styčné spáry (spára na sucho upravena na pero a drážku) a pro zvýšení tepelného odporu vylehčovat maximálně svislými otvory zdicí prvky znamená, že pevnost takového zdiva v tlaku f h je velmi malá. Pro pevnost zdiva v tlaku f h ve směru rovnoběžném s ložnými spárami nebyl zatím stanoven jednotný normou definovaný postup zkoušky a vzhledem k velkému množství různě tvarovaných a dutinami různě oslabených zdicích prvků ani žádný vzorec pro výpočet. Pevnost zdiva ve smyku Pevnost zdiva ve smyku je závislá na pevnosti malty v tahu, soudržnosti malty se zdicím prvkem, na pevnosti zdicího prvku ve smyku, na pevnosti zdicího prvku v tlaku ve směru působící smykové síly (pevnost ve směru smykové síly je obvykle značně menší, než ve značce zdicího prvku uváděná pevnost v tlaku kolmo k ložným spárám) a na velikosti tlakového napětí od zatížení působícího kolmo ke smykové ploše (viz obr. 3). σ d tlakové napětí od návrhového zatížení smykové síly Obr. 3 Vnitřní síly při smykovém namáhání 17

8 Charakteristická pevnost ve smyku nevyztuženého zdiva se stanoví buď pevnostními zkouškami zděných těles podle ČSN EN [26] a ČSN EN [27] nebo se pro zdivo na obyčejnou maltu určí podle tab. 6, přičemž se přihlíží k tomu, zda ve vyšetřovaném průřezu působí normálové napětí v tlaku. Jestliže se použijí hodnoty z tab. 6 a všechny spáry ve zdivu jsou vyplněny maltou, charakteristická pevnost ve smyku zdiva na obyčejnou maltu se uvažuje rovna nejmenší hodnotě z následujících dvou: ƒ vk = ƒ vk0 + 0,4 σ d nebo ƒ vk = 0,065ƒ b, ale ne méně než ƒ vk0, (2.6) kde ƒ vk0 je počáteční charakteristická pevnost ve smyku při normálovém napětí rovném 0 podle tab. 6; σ d návrhové napětí v tlaku působící kolmo na průřez, v němž působí napětí ve smyku; ƒ b normalizovaná pevnost v tlaku zdicích prvků podle (2.1) pro směr tlaku působícího kolmo na ložnou plochu zdicího prvku. Jestliže však ve zdivu nejsou vyplněny příčné styčné spáry maltou a boční plochy zdicích prvků v těchto spárách těsně přiléhají, charakteristická pevnost ve smyku zdiva na obyčejnou maltu se uvažuje rovna nejmenší hodnotě z následujících dvou: ƒ vk = 0,5ƒ vk0 + 0,4σ d nebo ƒ vk = 0,045ƒ b, ale ne méně než ƒ vk0. Tab. 6 Počáteční pevnosti ve smyku f vk0 nevyztuženého zdiva f vko [Mpa] Zdicí prvky Malta pro Obyčejná malta pevnostní třídy tenké spáry Pálené cihly Vápenopískové cihly M10 M20 M2,5 M9 M1 M2 M10 M20 M2,5 M9 M1 M2 0,30 0,20 0,10 0,20 0,15 0,10 Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem M10 M20 0,20 Pórobetonové tvárnice M2,5 M9 0,15 Kamenné kvádry z přírodního a umělého kamene M1 M2 0,10 (2.7) Lehká malta 0,30 0,15 0,40 0,15 0,30 0,15 Poznámka: V ČR podle [8], Národní přílohy čl. NA.2.9 platí pro stanovení charakteristické hodnoty pevnosti zdiva ve smyku horní mez hodnoty f vk = 0,065 f b pro vztah (2.6) a f vk = 0,045 f b pro vztah (2.7) za předpokladu, že použitá obyčejná malta podle normy [12] neobsahuje žádné přísady. 18

9 Pro zdivo na maltu pro tenké spáry se uvažují hodnoty ƒ vk podle vztahů (2.6) nebo (2.7) (včetně příslušných omezení) s hodnotami uvedenými v tabulce 6 pro zdivo z pálených zdicích prvků stejné skupiny na maltu M10 až M20. Únosnost ve smyku ve svislém směru v průřezu, který je veden stykem dvou stěn, lze pro určitý projekt stanovit z vhodných zatěžovacích zkoušek nebo vyhodnocením údajů z databáze. Jestliže nejsou žádné výsledky zkoušek k dispozici, lze za charakteristickou hodnotu pevnosti ve smyku považovat hodnotu f vk0, kde hodnota f vk0 je pevností ve smyku bez přitížení podle výše uvedených údajů (viz tab. 6) za předpokladu, že spojení stěn je provedeno podle konstrukčních zásad, buď vazbou zdiva nebo pomocí spon či procházející výztuže. Pevnost zdiva v ohybu Rozlišuje se charakteristická pevnost zdiva v ohybu ƒ xk1 v rovině porušení rovnoběžné s ložnými spárami (viz schéma na obr. 4a) a charakteristická pevnost zdiva v ohybu ƒ xk2 v rovině porušení kolmé k ložným spárám (viz schéma na obr. 4b). Pevnost zdiva v ohybu ƒ xk1 se má používat jenom pro výpočet stěn namáhaných dominantním nahodilým zatížením (např. zatížením větrem) působícím kolmo na jejich povrch; nemá se uvažovat jako jediná pevnost v případech, kde by porušení stěny vedlo k rozsáhlejšímu zřícení nebo úplné ztrátě stability celé konstrukce, ani ve výpočtu zděných prvků namáhaných seismickým zatížením. a) Rovina porušení rovnoběžná s ložnými b) Rovina porušení kolmá k ložným spárami, kdy rozhoduje o porušení spárám, kdy rozhoduje o porušení pevnost ƒ xk1 pevnost f xk2 Obr. 4 Druhy porušení zdiva v ohybu Charakteristické pevnosti v ohybu nevyztuženého zdiva se stanoví pevnostními zkouškami zděných těles podle ČSN EN [28]. V případě, že nejsou k dispozici hodnoty pevnosti v tahu za ohybu zdiva s obyčejnou maltou, s maltou pro tenké spáry a s lehkou maltou ze zkoušky, lze příslušné hodnoty převzít z dále uvedených tab. 7 a 8 za předpokladu, že se použije malta pro tenké spáry a malta lehká třídy M5 nebo pevnější. 19

10 Pro zdivo z pórobetonových tvárnic a malty pro tenké spáry platí hodnoty f xk1 a f xk2 z tab. 7 a tab. 8 nebo hodnoty vypočtené z těchto vztahů: f xk1 = 0,035 f b pro zdivo s maltou ve svislých spárách nebo bez ní; f xk2 = 0,035 f b pro zdivo s maltou ve svislých spárách nebo = 0,025 f b pro zdivo bez malty ve svislých spárách. Tab. 7 Hodnoty f xk1, pro rovinu porušení rovnoběžnou s ložnými spárami Zdicí prvky Obyčejná malta f xk1 [MPa] Malta pro tenké spáry Lehká malta f m < 5 MPa f m 5 MPa Pálené 0,10 0,10 0,15 0,10 Vápenopískové 0,05 0,10 0,20 nepoužívá se Betonové s hutným nebo pórovitým kamenivem 0,05 0,10 0,20 nepoužívá se Pórobetonové 0,05 0,10 0,15 0,10 Z umělého kamene 0,05 0,10 nepoužívá se nepoužívá se Z opracovaného přírodního kamene 0,05 0,10 0,15 nepoužívá se Tab. 8 Hodnoty f xk2, pro rovinu porušení kolmou na ložné spáry f xk2 [MPa] Zdicí prvky Obyčejná malta Malta pro tenké spáry Lehká malta f m < 5 MPa f m 5 MPa Pálené 0,20 0,40 0,15 0,10 Vápenopískové 0,20 0,40 0,30 nepoužívá se Betonové s hutným nebo pórovitým kamenivem 0,20 0,40 0,30 nepoužívá se Pórobetonové ρ d < 400 kg/m3 0,20 0,20 0,20 0,15 ρ d 400 kg/m 3 0,20 0,40 0,30 0,15 Z umělého kamene 0,20 0,40 nepoužívá se nepoužívá se Z opracovaného přírodního kamene 0,20 0,40 0,15 nepoužívá se Přetvárné vlastnosti a objemové změny zdiva Zdivo v důsledku svého složení není lineárně pružný materiál. Obecný průběh vztahu mezi napětím v tlaku σ a poměrným přetvořením (stlačením) ε je znázorněn na obr. 5, křivce a). Tato křivka je konvexní vzhledem k ose ε a skládá se ze dvou větví. První větev (vzestupná) je omezena body se souřadnicemi [σ = 0, ε = 0; σ = f; ε = ε m1 ]. Druhá sestupná větev zobrazuje působení materiálu v plastické oblasti. Uvedený průběh přísluší zdivu ze zdicích prvků skupiny 1 na vápennou maltu. Porušení zdiva ze zdicích prvků s velkými otvory (ze skupiny 2, 3 nebo 4) bývá křehké a pracovní diagram tohoto zdiva může mít jen velmi krátkou druhou větev, vyjadřující malou plasticitu materiálu. Podobně zkracuje druhou větev použití malty o vyšší pevnosti v tlaku (cementová malta). 20

11 Obr. 5 Pracovní diagram zdiva v tlaku a) obecný, b) idealizovaný, c) návrhový Ve výpočtech zděných prvků se vychází z parabolicko-rektangulárního průběhu podle křivky b) na obr. 5 pro charakteristické hodnoty pevností a křivky c) pro návrhové hodnoty pevností. Ve výpočtech MSÚ se obvykle používá ještě více zjednodušený vztah závislosti σ ε, který vede k předpokladu obdélníkového průběhu rozdělení napětí. Modul pružnosti nevyztuženého zdiva Modul pružnosti zdiva E se stanovuje při zkoušce v tlaku zdiva jako průměrná hodnota sečnových modulů pružnosti zdiva jednotlivých vzorků zdiva. Sečnový modul pružnosti každého zkušebního tělesa se vypočítá z průměrné hodnoty poměrných přetvoření ve čtyřech měřených místech tělesa pro napětí rovné jedné třetině pevnosti v tlaku, viz obr. 5. Pokud se krátkodobý sečnový modul pružnosti E nevyztuženého zdiva nestanoví ze zkoušky zdiva v tlaku, lze použít vztah: E = K E f k (2.8) kde K E je součinitel, jehož hodnoty v závislosti na druhu použitých zdicích prvků stanovuje Národní příloha normy [8]. V ČR je doporučeno použít pro stanovení krátkodobého sečnového modulu pružnosti E = K E f k zdiva ze zdicích prvků pálených, vápenopískových, betonových tvárnic s hutným kamenivem a přírodního kamene hodnotu součinitele K = E Hodnota součinitele K E = 700 se doporučuje pro zdivo z tvárnic pórobetonových a tvárnic s pórovitým kamenivem. Modul pružnosti nevyztuženého zdiva ve smyku Modul pružnosti nevyztuženého zdiva ve smyku se rovná 0,4 násobku modulu E. Dotvarování, smršťování, teplotní roztažnost a vlhkostní roztažnost zdiva Dotvarování, smršťování, teplotní roztažnost a vlhkostní roztažnost zdiva závisí na použitém materiálu zdicího prvku. Informativní intervaly hodnot deformačních vlastností (dotvarování, smršťování, teplotní a vlhkostní roztažnosti) zdiva na obyčejnou maltu jsou uvedeny v tab. 9. Doporučuje se mít na zřeteli, že v tabulce uváděné hodnoty mají velký rozptyl a ve skutečných konstrukcích mohou být proto hodnoty i překročeny nebo podkročeny. 21

12 Tab. 9 Informativní hodnoty deformačních vlastností nevyztuženého zdiva Druh zdicího prvku Konečná hodnota součinitele dotvarování 1) Konečná hodnota vlhkostní roztažnosti nebo smrštění 2) Součinitel teplotní roztažnosti Φ [mm/m] 10-6 /K Pálené prvky 0,5 až 1,5-0,2 až +1,0 4 až 8 Vápenopískové cihly 1,0 až 2,0-0,4 až -0,1 7 až 11 Betonové tvárnice s hutným kamenivem a umělý kámen 1,0 až 2,0-0,6 až -0,1 6 až 12 Betonové tvárnice s lehkým kamenivem 1,0 až 3,0-1,0 až -0,2 6 až 12 Pórobetonové tvárnice 0,5 až 1,5-0,4 až +0,2 7 až 9 Přírodní magmatické 5 až 9 kamenné sedimenty 3) -0,4 až +0,7 2 až 7 kvádry metamorfované 1 až 18 1) Konečná hodnota součinitele dotvarování Φ = ε /ε el, kde ε je konečná hodnota poměrného přetvoření vlivem dotvarování a ε el = σ/e. 2) Konečná hodnota vlhkostní roztažnosti má znaménko plus, konečná hodnota smrštění má znaménko minus. 3) Obvykle jsou hodnoty velmi malé. 22

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Kvantil náhodné veličiny 3. Hodnocení jedné veličiny 4. Hodnocení modelu 5. Příklady -

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE Aura New York, USA POLYCON AURA Základní INFORMACE Vzhled Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje možnosti architektonických požadavků v řešení

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Aura Antverpy, Belgie POLYCON AURA real3d Základní informace Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 1: VELIČINY A JEDNOTKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ Jan Pěnčík 1, Miloš Lavický 2 Abstrakt Z četných případů poruch betonových podlah vyplývá, že se podceňuje správný návrh a provedení betonové vrstvy plovoucí

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK systém vibrolisovaných betonových prvků ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK ZDICÍ SYSTÉM

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel 10. Malty pro zdění Všeobecně se pro zdění zdiva používá obyčejná vápenocementová malta složená z cementu, vápenného hydrátu a písku, popř. s příměsí přísad. Pro zdění lze rovněž použít maltu vyrobenou

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty Obecně jsou části stavebních konstrukcí, ve kterých dochází z důvodů materiálových nebo konstrukčních k vyšším ztrátám tepla než v okolních stavebních konstrukcích. Tyto zvýšené ztráty tepla mají za následek

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více