Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK Národní kontaktní centrum ženy a věda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda"

Transkript

1 Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK Národní kontaktní centrum ženy a věda POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK Název projektu: Národní kontaktní centrum ženy a věda Zkratka projektu: NKC-ŽV Řešitelské období projektu: Příjemce-koordinátor: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, Praha 1 Řešitelka-koordinátorka: Mgr. Marcela Linková Datum zpracování zprávy: OBSAH HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU... 2 KONCEPCE PROJEKTU... 2 STRUČNÉ ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU HLAVNÍ VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU V ROCE ŘEŠITEL PROJEKTU... 6 SLOŽENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU V ROCE SEZNAM VÝSTUPŮ PROJEKTU online komunikace publikační činnost konference, semináře, výstavy, akce pro veřejnost a Cena Milady Paulové mentoringový program pro studentky středních škol: zpráva z druhého ročníku členství v odborných a poradních orgánech, redakčních radách NKC-ŽV v médiích podněty pro státní a veřejnou správu v oblasti genderové rovnosti a stanoviska k dokumentům vědních politik konzultační a poradenská činnost FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU ZA ROK popis řešení projektu OK za rok

2 VĚŘÍME, ŽE VYŠŠÍ ÚČAST ŽEN VE VĚDĚ A ZAHRNUTÍ GENDEROVÉHO POHLEDU DO VYTVÁŘENÍ VĚDECKÉ ZNALOSTI A INOVACÍ JSOU NUTNÝMI PŘEDPOKLADY PRO TO, ABY VZNIKALA ORIGINÁLNÍ, UDRŽITELNÁ A SPOLEČENSKY PŘÍNOSNÁ VĚDA. HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU V návaznosti na dva předcházejí projekty Národní kontaktní centrum ženy a věda (OK 457 a 1P OK 459), které probíhaly v letech a , evropské aktivity v oblasti genderu ve vědě a inovacích, účast v evropských projektech Rámcového programu a v poradních a expertních orgánech Evropské komise jsou cíle projektu NKC-ŽV: přispívat k produkci vědeckých poznatků o postavení žen a mladých lidí ve vědě z genderového hlediska, a to ve všech relevantních souvislostech ekonomických, sociálních a kulturních; podpořit implementaci opatření na podporu genderové rovnosti ve vědě, žen a mladých lidí ve vědě; stimulovat diskusi o otázkách genderové rovnosti ve vědě na úrovni státní a veřejné správy, odpovědných orgánů výzkumu a vývoje, VŠ a AV ČR; zajistit zapojení ČR do mezinárodních aktivit na poli genderové rovnosti a rovnosti mužů a žen ve vědě; komunikovat tuto problematiku výzkumné komunitě a širší veřejnosti ČR; informovat o možnostech účasti na evropském výzkumu; podpořit účast žen a mladých vědeckých pracovníků na evropském výzkumu; rozvíjet debaty o vykazatelnosti vědy z hlediska genderové rovnosti a z hlediska propojení výzkumu a občanské společnosti v intencích dvousměrné komunikace mezi vědou a společností. KONCEPCE PROJEKTU Národní kontaktní centrum ženy a věda je výzkumný, podpůrný a advokační projekt, který se od roku 2001 zasazuje o budování genderové rovnosti v oblasti vědy a výzkumu. Rozvíjíme diskuse a prosazujeme opatření k odstranění diskriminace a genderové nerovnosti ve vědě. Požadujeme nápravu po odpovědných institucích a nabízíme řešení, která zlepšují profesní uplatnění vědkyň. Provádíme genderové analýzy, abychom upozornily na nesymetrické rozložení mocenského postavení mužů a žen ve vědě i ve společnosti obecně. Zvyšujeme povědomí o genderové problematice ve vědě a zviditelňujeme vědkyně a jejich práci. Podporujeme a rozvíjíme spolupráci žen ve vědě. Zapojujeme se do mezinárodních sítí (European Platform for Women Scientists a ATGender) a tvorby vědních politik. Účastníme se mezinárodních projektů a spolupracujeme s podobně orientovanými podpůrnými a výzkumnými organizacemi v zahraničí, zejména v Evropě. Jsme socioložky a genderové expertky v oblasti sociologie vědění, feministických teorií a genderových studií a v oblasti veřejné politiky popis řešení projektu OK za rok

3 STRUČNÉ ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Projekt Národní kontaktní centrum ženy a věda (OK08007) svými aktivitami v průběhu období 2008 až 2012 naplňoval cíle programu EUPRO rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji. NKC-ŽV se významně zapojovalo do mezinárodních aktivit prostřednictvím členství v poradních a expertních orgánů Evropské komise, účastí na význačných konferencích a seminářích k tématu, publikací odborných statí v zahraničních odborných časopisech, poskytováním podkladů mezinárodním aktérům VaVaI či prostřednictvím MŠMT, spoluprací se stejně zaměřenými organizacemi v zahraničí, výměnou zkušeností, účastí na přípravě kolaborativních projektům, účastí na nadnárodních konzultacích a členstvím v profesních asociacích (EPWS, ATgender, eument-net). NKC ženy také pořádalo tréninkové aktivity a poskytovalo individuální konzultace a servis při přípravě projektů 7. RP dalším subjektům nebo se výzev samo účastnilo. V roce 2012 byl zahájen projekt COST genderste a NKC ženy a věda je partnerskou organizací. NKC ženy a věda se též účastnilo přípravných workshopů a setkání k připravovanému projektu ERA-NET pro oblast genderové rovnosti ve vědě. NKC ženy a věda pokračovalo ve snaze podpořit prosazování genderové rovnosti na úrovni vědních politik státu i jednotlivých výzkumných a vysokoškolských institucí, monitorovalo postavení žen ve vědě prostřednictvím statistických analýz, které jsou každoročně publikovány v Monitorovací zprávě o postavení žen v české vědě, významně se zapojilo do konzultačních a připomínkovacích procedur na národní úrovni, odpovědným orgánům předkládalo expertízy a návrhy opatření na podporu genderové rovnosti a prostřednictvím Marcely Linkové také práce v poradních a koncepčních orgánech AV ČR a MŠMT. V průběhu projektu byly uspořádány či spolupořádány dvě význačné konference: první byla ve dnech 14. a společná konference českého předsednictví EU a Evropské komise s názvem Changing research landscapes to make most of the human potential a druhá byla 2. národní konference o ženách a vědě s názvem Gender jako sociální inovace: rovné příležitosti v měnícím se akademickém prostředí. Konference se uskutečnila v hlavní budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1. Záštitu nad konferencí převzala místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., předseda Akademie věd České Republiky prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., a ředitel Informačního centra OSN v České republice Michal Broža. Konference se zaměřila na institucionální zabezpečení genderové rovnosti a zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve vědě a výzkumu v ČR, kombinaci pracovního a rodinného života a začátek akademické dráhy. V letech došlo ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Domem zahraničních služeb k ustavení Ceny Milady Paulové pro vědkyně za celoživotní přínos a proběhly první čtyři ročníky. Cena Milady Paulové byla udělena v roce 2009 za ekologii a udržitelný rozvoj prof. Mileně Rychnovské, v roce 2010 za ekonomii Ing. Růženě Vintrové, v roce 2011 za chemii prof. Kateřině Demnerové a v roce 2012 v oboru historických věd prof. Zdeňce Hledíkové. Součástí propagace Ceny a především snahy zviditelnit významné české badatelky bylo publikování 15 rozhovorů s laureátkami a nominovanými a vznikly 3 plakátové výstavy, které nominované osobnosti představují. NKC ženy a věda pokračovalo ve snaze podpořit prosazování genderové rovnosti na úrovni vědních politik státu i jednotlivých výzkumných a vysokoškolských institucí, monitorovalo postavení žen ve vědě prostřednictvím statistických analýz, významně se zapojilo do konzultačních a připomínkovacích procedur na národní i nadnárodní úrovni a prostřednictvím Marcely Linkové také práce v poradních a koncepčních orgánech AV ČR či MŠMT popis řešení projektu OK za rok

4 V rámci řešení projektu byly realizovány dva dílčí popularizačně-výzkumné projekty rozhovorů s vědeckými osobnostmi, které vyústily ve dvě recenzované publikace. První projekt, který probíhal mezi lety , se soustředil na problematiku dvoukariérních akademických párů, završila v roce 2010 úspěšná publikace Akademické duety: o profesním a soukromém životě ve vědě, jejíž upravená forma byla začátkem roku 2011 přeložena do angličtiny. Mezi lety jsme navázaly dalším projektem rozhovorů s názvem Vědci v pohybu, v němž jsme se zaměřily na dnes velice aktuální téma akademické mobility (zejména) na počátku vědecké dráhy. Projekt v roce 2012 vyústil v publikaci Vědci v pohybu: o akademické mobilitě. V souvislosti s uvedením obou publikací jsme uspořádaly veřejné vítání knihy spojené s diskusními večery nad danými tématikami a publikace jsme prezentovaly také formou několika mediálních vystoupení. Kromě veřejného vítání knihy vznikly k oběma projektům také plakátové výstavy, které byly prezentovány v Praze i v regionech v rámci Týdne vědy a techniky. V letech byl realizován pilotní projekt mentoringového programu pro studentky středních škol se zájmem o studium vysoké školy technického zaměření, dva oficiální ročníky programu a byla zahájena příprava jeho třetího ročníku, který proběhne v letním semestru akademického roku 2012/13. Program se od doby pilotního projektu rozrostl z Prahy do Brna a Olomouce. Zapojily se do něj tyto vysoké školy: České vysoké učení technické (ČVUT), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), Česká zemědělská univerzita (ČZÚ), Vysoké učení technické v Brně (VUT), Masarykova univerzita (MU), Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU). Celkem program absolvovalo 50 středoškolaček a 38 vysokoškolaček (mentorek). Cílem programu je narušovat genderové stereotypy týkající se představ o tom, jaké obory jsou vhodné pro dívky a jaké pro chlapce, podpořit dívky se zájmem o technické obory, usnadnit jim přechod mezi střední a vysokou školou a motivovat je v rozvoji jejich budoucí kariéry. Závěrečné evaluace jednotlivých ročníků programu ukazují, že je v naplňování těchto cílů úspěšný. V průběhu projektu byly pravidelně realizovány popularizační a komunikační aktivity v rámci Noci vědců a vědkyň, Týdne vědy a techniky a AFO Olomouc. Byly pořádány výstavy, pokračovala spolupráce s médii a byly vydávány tiskové zprávy. NKC ženy a věda o svých aktivitách a problematice genderové rovnosti ve vědě informovalo prostřednictvím svých webových stránek a do května 2012 na portále INFOMAT na facebookového a twitter profilu, českého a anglického newsletteru popis řešení projektu OK za rok

5 HLAVNÍ VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU V ROCE 2012 Řešitelský tým projektu NKC-ŽV rozvíjel odbornou činnost v oblasti gender a věda a vypracoval odborné statě, které byly publikovány v odborných zahraničních a českých časopisech (Science and Public Policy, Fórum sociální politiky). Výsledky práce byly také prezentovány na domácích i zahraničních konferencích. Další článek byl předložen k publikaci. V roce 2012 byly vydány dvě publikace, a to monografie autorek Marcely Linkové, Kateřiny Cidlinské, Hany Tenglerové, Marty Vohlídalové a Alice Červinkové s názvem Nejisté vyhlídky: proměny akademické profese z pohledu genderu, která bude vydána v Sociologickém nakladatelství, a Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě za rok 2011 Hany Tenglerové. První publikace se zaměřuje na genderovou analýzu různých aspektů akademické profese (profesní plány začínajících vědců a vědkyň, akademická mobilita, kombinace rodičovství a vědecké profese, obraz vědců a vědkyň v populárních novinách a evropská politika genderové rovnosti ve vědě) a je uvedena přehledem hlavních aspektů problematiky gender a věda (proměny vědecké profese, genderové stereotypy, statistické zastoupení žen ve vědě a aktivity (či spíše neaktivity) státní správy v oblasti genderové rovnosti ve vědě v ČR. Druhá představuje souhrn dostupných statistik, které sledují vývoj zastoupení žen mezi výzkumníky v ČR od roku 2001 do současnosti. V návaznosti na předchozí projekty Žena měsíce, Talentky a Akademické páry byl v letošním roce dokončen další projekt rozhovorů pod názvem Vědci a vědkyně v pohybu, který se zaměřuje na české a zahraniční vědce a vědkyně a jejich zkušenosti s mezinárodní mobilitou. Projekt je uzavřen recenzovanou publikací Alice Červinkové a Marty Vohlídalové Vědci a vědkyně v pohybu: o akademické mobilitě. Tato publikace představuje vybrané rozhovory, které rámuje úvodní teoreticko-analytickou kapitolou. V roce 2012 zorganizovalo NKC-ŽV několik akcí pro širší i odbornou veřejnost, mezi nimi již poosmé v pořadí Noc vědců a vědkyň na téma Muži na výsluní a ženy ve stínu vědy dne , a diskusní panel na téma Věda, nebo rodičovství s podtitulem Takové dítě má vysoký impakt faktor a citační index v rámci Týdne vědy a techniky. Pro Týden vědy a techniky dále připravilo dvě výstavy věnované projektu rozhovorů Vědci a vědkyně v pohybu a mentoringovému programu pro středoškolačky. V roce 2012 bylo také realizováno 14 mentorshipů pro 22 mentee z řad studentek středních škol, které se zajímají o technické obory. Kromě pražských a brněnských vysokých škol byla navázána spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL). Během roku 2012 se členkám NKC-ŽV také úspěšně dařilo vstupovat do mediálního prostoru formou vystoupení v rádiu, televizi, tištěných a internetových médiích popis řešení projektu OK za rok

6 ŘEŠITEL PROJEKTU Zázemím pro projekt je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Sociologický ústav byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. Výzkumným záměrem SOÚ AV ČR, v.v.i., je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu. SOÚ AV ČR, v.v.i. rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy a výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. Od roku 2002 se v rámci akreditace podílí na uskutečňování doktorských studijních programů ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK. Projektový tým tvoří tým Národní kontaktní centrum ženy a věda (NKC-ŽV), které je součástí výzkumného oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Národní kontaktní centrum ženy a věda se od svého založení v roce 2001 zaměřuje na řešení problematiky postavení žen ve vědě a mladých lidí ve vědě. Pracovnice centra pravidelně vystupují na domácích a zahraničních konferencích a publikují v odborných časopisech. NKC-ŽV organizuje národní i mezinárodní výzkumné akce a workshopy, vydává vlastní publikace a v rámci svých popularizačních aktivit pravidelný měsíční newsletter, který představuje evropské aktivity na podporu žen a mladých lidí ve vědě a aktivity související s Rámcovými programy EU. Výzkumná linie Národního kontaktního centra ženy a vědě se soustřeďuje na analýzy postavení žen ve vědě v České republice, na zkoumání institucionálních nastavení výzkumných institucí, na otázku harmonizace pracovního a soukromého života, na studium biografických drah mladých výzkumných pracovnic a pracovníků a v neposlední řadě na procesy produkce znalosti se speciálním zřetelem na genderové podmíněnosti těchto procesů popis řešení projektu OK za rok

7 SLOŽENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU V ROCE 2012 Mgr. Kateřina Cidlinská vystudovala obor genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V současné době je studentkou doktorského programu sociologie na Fakultě sociálních věd UK. Ve své výzkumné práci se zabývá odchody mladých lidí z vědy a související intersektorální mobilitou. V NKC-ŽV pracuje od roku Od května 2010 zajišťuje koordinaci mentoringového programu pro studentky středních škol a komunikační aktivity centra. Byla odpovědná za aktualizaci portálu INFOMAT do doby jeho útlumu v dubnu 2012 (vysvětlení viz níže v sekci Seznam výstupů projektu). Mgr. Alice Červinková je odbornou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a studentkou doktorského programu sociologie na Fakultě sociálních věd UK. V rámci své výzkumné i podpůrné práce se zabývá ustavováním akademické dráhy a akademickou mobilitou. Mgr. Marcela Linková je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a studentkou doktorského programu sociologie na Fakultě sociálních věd UK. V Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., působí od roku V rámci projektu NKC-ženy a věda se věnuje zejména mezinárodní spolupráci a spolupráci mezi ČR a Evropskou komisí. Její výzkum se zaměřuje na proměny akademické práce a analýzy vědních politik z genderové perspektivy, zejména na utváření kariérních drah, hodnocení vědecké práce a veřejnou vykazatelnost ve vědě. M. Linková je členkou Helsinki Group on Women and Science Evropské komise, členkou Pracovní skupiny Výboru ERA pro rozvoj lidských zdrojů a rovné příležitosti mužů a žen ve výzkumu, vývoji a inovacích MŠMT, členkou Resortní koordinační skupiny VaV MŠMT a členkou Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje. Mgr. et MgA. Alena Ortenová v osmdesátých letech absolvovala filmovou produkci na FAMU. Od devadesátých let se začala zabývat genderovými studii a feminismem. V roce 2010 absolvovala obor genderová studia na FHS UK, během studia ( ) pracovala v NKC-ŽV jako stážistka. Zabývá se sociologií rodiny a soukromého života z genderové perspektivy a kvalitativním výzkumem z feministické pozice. V NKC-ŽV pracuje od května 2010, podílí se na koordinaci komunikačních aktivit, přispívá recenzemi a články do newsletteru. Mgr. Hana Tenglerová pracuje v NKC-ŽV od září Vystudovala veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK a genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Od září 2006 do června 2007 absolvovala v NKC - ženy a věda stáž, od roku 2008 je členkou týmu. Zabývá se mimo jiné připomínkováním vědních politik z genderové perspektivy, má na starosti Monitorovací zprávy o postavení žen v české vědě, podílí se na organizačním zajištění a popularizaci Ceny Milady Paulové a edituje web a facebookovou stránku projektu NKC - ženy a věda. PhDr. Marta Vohlídalová vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kde v současné době pokračuje v doktorském studijním programu. Od roku 2005 působí v oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., a od roku 2008 je členkou NKC-ŽV. Ve své práci se zabývá sociologií rodiny a soukromého života, genderovými nerovnostmi na trhu práce a sexuálním obtěžováním ve vzdělávacích institucích. Je spoluautorkou několika odborných publikací, publikuje rovněž v odborných časopisech. V rámci projektu NKC-ŽV je odpovědná za projekt Vědkyně a vědci v pohybu a podílí se na přípravě časopisu newsletter. Je externí členkou etické komise Rady vysokých škol popis řešení projektu OK za rok

8 SEZNAM VÝSTUPŮ PROJEKTU 1 online komunikace webová stránka zenyaveda.cz Internetové stránky projektu NKC-ŽV byly v roce 2012 pravidelně aktualizovány články se zaměřením na vědní politiky a genderovou rovnost v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Od 5. ledna 2012 do 17. září 2012 přibylo jen v sekci Aktuality osm desítek nových článků, od zprovoznění nových internetových stránek v říjnu 2012 přibylo v sekci Novinky do 12. listopadu 33 nových příspěvků. Průběžně byly podle momentální situace také doplňovány sekce jednotlivých podprojektů. Od 1. ledna 2012 do 26. listopadu 2012 měly internetové stránky celkem unikátních návštěvníků/nic, průměrně stránky od ledna do konce listopadu navštívilo osob měsíčně. portál INFOMAT Informační portál INFOMAT se zaměřoval na informování o mobilitních příležitostech pro začínající vědce a vědkyně. Do dubna 2012 byl portál doplňován o důležité informace o studijních příležitostech, grantech, stážích a konferencích v ČR a v zahraničí pro studující vysokých škol a začínající vědkyně a vědce a webové stránky rozcestníky zaměřené na akademické kariéry a mobilitní příležitosti. Po vyhodnocení fungování portálu v rámci projektu OK08007 byla jeho činnost utlumena vhledem k výrazné proměně dostupnosti informací o mobilitních příležitostech v českém a mezinárodním kontextu, která se udála od doby, kdy byl portál INFOMAT založen. Relevantní části portálu (informace týkající se otevřeného přístupu (open access), Mobility a Vědy ve společnosti) byly integrovány do webových stránek Přenesené sekce byly aktualizovány. Tento krok vedl ke koncentraci informací a zefektivnění správy webových stránek. Facebook NKC-ŽV V roce 2012 pokračovalo prostředkování tématu gender a věda v rámci FB stránek Národního kontaktního centra ženy a věda. Stránka má k 25. listopadu 2012 celkem 167 uživatelů/ek ze 17 zemí, většina uživatelů/ek je z ČR, resp. Evropy. Mezi uživateli/kami jsou i osoby z Asie, Afriky či Austrálie. 41,8 % uživatelů/ek tvoří ženy ve věku let, ženy jako skupina tvoří celkem 81 % uživatelů/ek. Od ledna 2012 přibylo na stránky celkem 573 příspěvků, včetně odkazů, fotografií a událostí popis řešení projektu OK za rok

9 Twitter V březnu roku 2012 byl založen twitter účet NKC ženy a věda (resp. NKC Women and Science), který je využíván především jako zdroj informací pro sledování dění kolem tématu gender a věda (využíváme při editaci internetových stránek a FB profilu) a také jako komunikační platforma se spřízněnými organizacemi v zahraničí a pro informování anglicky mluvící veřejnosti o aktivitách, které se dějí v českém kontextu. Účet má téměř tři desítky followerů/ek, byly zde publikovány zhruba tři desítky tweetů. 2 publikační činnost odborné publikace o knihy, kapitoly v knize Vohlídalová, M., A. Červinková Vědci a vědkyně v pohybu: O akademické mobilitě. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Recenzovaná publikace, která je završením stejnojmenného projektu, se věnuje problematice akademické mobility, konkrétně dlouhodobým zahraničním stážím v počátečních fázích akademické dráhy. Kniha přibližuje formou rozhovorů zkušenosti vědců a vědkyň z přírodních, sociálních a humanitních věd z pobytů v zahraničních vědeckých institucích. Publikaci otevírá teoreticko-empirická studie, která zasazuje osobní výpovědi vědců a vědkyň do kontextu odborných studií i vědních politik a přináší analýzu hlavních témat, která se v rozhovorech objevovala. Úvodní kapitola se soustředí na způsoby získávání zahraničních stáží, akademické kultury internacionalizovaných akademických pracovišť, otázky spojené s kombinováním osobního a profesního života v pohybu a na návrat do českého akademického prostředí. Křest publikace Křest publikace Vědci a vědkyně v pohybu: o akademické mobilitě, Praha, popis řešení projektu OK za rok

10 Linková, M., K. Cidlinská, H. Tenglerová, M. Vohlídalová, A. Červinková. V tisku. Nejasné vyhlídky: proměny akademické profese z genderové perspektivy. Praha: SLON. Věda v našich společnostech hraje zásadní roli. Historicky se s ní pojí velká společenská očekávání věda a výzkum mají přispívat ke společenskému pokroku, mají vytvářet lepší svět pro lidi, mají nám pomáhat chápat svět kolem nás. Přesto věda zůstává do značné míry mužským klubem, zejména v některých disciplínách, a především pokud jde o rozhodovací pozice. Ženy mají tudíž mnohem menší šanci podílet se na určování priorit a směrování vědy a výzkumu. Prostřednictvím konceptu epistemických životních prostorů Ulrike Felt kniha zkoumá genderové aspekty profesních drah ve vědě, vědních politik i mediálního obrazu vědců a vědkyň. Úvodní kapitola představuje kontext současného měnícího se světa vědy a jeho genderové aspekty, představuje základní stereotypní představy o vědě a vědkyních, početní zastoupení žen v české vědě či přístup k genderovým otázkám v rámci české vědní politiky. Druhá kapitola obrací pozornost ke kariérním plánům začínajících vědkyň a vědců v doktorské a postdoktorské fázi. Třetí kapitola pojednává téma akademické mobility. Čtvrtá se věnuje možnostem kombinace vědecké práce a mateřství v ČR. Pátá kapitola je sondou do prezentace vědkyň a vědců v českém tisku. Šestá ukazuje vývoj evropských politik genderové rovnosti od konce 90. let do současnosti. Závěrečná kapitola shrnuje hlavní zjištění a věnuje se dopadům proměňujícího se charakteru vědecké profese na genderovou rovnost a na profesní vyhlídky žen a mužů ve vědě v České republice. o Monitorovací zpráva Tenglerová, H Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok Praha: SoÚ AV ČR, v.v.i. o odborné stati v odborných časopisech na seznamu recenzovaných časopisů / v mezinárodní databázi ERIH a SCOPUS Linková, M., T. Stöckelová Public accountability and the politicization of science: The peculiar journey of Czech research assessment. Science and public policy 39 (5): Vohlídalová, M., L. Formánková Částečné úvazky v České republice: šance nebo riziko? Fórum sociální politiky 6 (5): o editorství odborného recenzovaného časopisu Linková, M., I. Šmídová Monotematické číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum (ročník 13, číslo 2). o články předložené k publikaci Tenglerová, H The Politics of Inactivity: Gender Equality in Czech Science Policy. Podáno do Central European Journal of Public Policy (http://www.cejpp.eu) popis řešení projektu OK za rok

11 o další odborné články a studie Cidlinská, K Mentoringový program pro studentky středních škol se zájmem o technické obory. Projektová zpráva. Dostupné na Cidlinská, K Jak úspěšně proplout začátky akademické dráhy. (recenze knihy L. McAlpine, G. Akerlind (eds.) Becoming an Academic: International Perspective: Palgrave Macmillan 2010) Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (2). Linková, M Zpráva z konference Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (2). Linková, M Rozhovor s Gerlindou Šmausovou. Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (2). popularizační výstupy Vědkyně a vědci v pohybu Vohlídalová, M., A. Červinková, rozhovorů provedených v rámci projektu Vědci a vědkyně v pohybu publikované na webu podstránka projektu V roce 2012 byl dokončen projekt rozhovorů o akademické mobilitě Vědci v pohybu, který započal v roce Obdobně jako v předešlém roce, jsme publikovaly rozhovory s vědci a vědkyněmi na našich webových stánkách (na 10 rozhovorů publikovaných v roce 2011 jsme navázaly dalšími 6 rozhovory publikovanými v roce 2012). V rozhovorech jsme hovořily zejména s českými vědci a vědkyněmi, kteří strávili určitou část své vědecké kariéry popis řešení projektu OK za rok

12 v zahraničí, ale podařilo se nám zahrnout i několik zahraničních vědců a vědkyň, kteří v současnosti působí v českých akademických institucích. Zajímaly jsme se o to, jak vědci a vědkyně prožívají akademickou mobilitu, o to, co jim profesně i osobně přináší, nebo o co je naopak ochuzuje. S těmi, kdo se po letech strávených v zahraničí znovu usadili v českém akademickém prostředí v trvalejších pozicích, jsme hovořily o jejich zkušenostech z cest i návratu. Téma mobility, odcházení českých vědců do zahraničí a jejich návratů, stejně jako pobyt zahraničních vědců v českých akademických institucích, jsou ve vzrůstající míře chápány jako významné pro zvyšování kvality české vědy a pro tvorbu nové znalosti. Jak ale zažívají stěhování, přesidlování, seznamování, odloučení a nové začátky samotné vědkyně a vědci? Jaké biografie tvoří proměňující se požadavky na podoby akademických drah? To jsou otázky, na které jsme se se zaměřily v rámci projektu Vědci a vědkyně v pohybu. Projekt v roce 2012 vyústil v recenzovanou publikaci M. Vohlídalové a A. Červinkové Vědci v pohybu: o akademické mobilitě, která bude slavnostně pokřtěna , a výstavu, která byla uspořádána v rámci Týdne vědy a techniky 2012 v Ostravě. newsletter Měsíčník newsletter je popularizačně odborným periodikem projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda. Věnuje se postavení žen ve vědě z hlediska rovného uplatnění, obsahuje pravidelné rubriky poskytující informace o evropských programech a politikách genderové rovnosti, aktuálních vědeckých akcích a konferencích a nabídkách. Obsahuje též teoretické články na témata spojená s rovností mužů a žen ve vědě. newsletter také informuje o dění ve světě vědy a výzkumu, o připravovaných akcích NKC-ŽV, konferencích a grantových a stipendijních nabídkách - to vše z genderového hlediska. V roce 2012 bylo publikováno projektovým týmem NKC-ŽV 11 čísel v českém a 2 čísla v anglickém jazyce. Linková, M., Cidlinská, K., Červinková, A., Ortenová, A., Tenglerová, H., Vohlídalová, M English newsletter NKC ženy a věda. 01 a 02/2012. SOU AV ČR. Archiv je dostupný na Linková, M., Cidlinská, K., Červinková, A., Ortenová, A., Tenglerová, H., Vohlídalová, M newsletter NKC ženy a věda. 1-11/2012. SOU AV ČR. Archiv je dostupný na popis řešení projektu OK za rok

13 3 konference, semináře, výstavy, akce pro veřejnost a Cena Milady Paulové vystoupení na zahraničních konferencích Červinková, A Enacting science through affective work: feminist perspectives. 8 th European Feminist Research Conference. Budapešť, Linková, M European Gender Summit. Brusel, Belgie, eposter National Contact Centre for Women and Science. Linková, M European science policy: Feminist critique of the political economy of structural change. Konference Intersecting Feminisms: Theory, Politics and Activism, Lodž, Polsko, Linková, M th European Conference on Gender in Higher Education. Bergen, Norsko, Marcela Linková byla členkou International Advisory Board, předsedala Panelu III Excellence vs. Gender Equality, předsedala Sekci 10 Gender and Career Trajectories, a účastnila se Sekce 11 Autonomy Reforms in Higher Education and Gender Equality. Linková, M Excellence and its Others: practices and policies of research evaluation and gender equality. Příspěvek na 3. workshopu pořádaného ESF-SCSS strategic activity on 'The Future of Science in Society'. Vídeň, Rakousko, Linková, M Gender equality in European science policy: the political economy of structural change. 8 th European Feminist Research Conference. Budapešť, Linková, M Vystoupení na jednání Strategies to and achieving of gender-sensitive policy-making in East-Central Europe, který zorganizoval Friedrich Ebert Stinftung v Budapešti dne Linková, M National Contact Centre for Women and Science: gender training in academia. Workshop Let s Make Politics Female!. Grundtwig, Praha, Vohlídalová, M The Perception and Construction of Sexual Harassment: the Case of Higher Education. 8 th European Feminist Research Conference., Budapešť, Maďarsko, vystoupení na domácích konferencích Linková, M Genderová dimenze znalosti a inovací jako společenská odpovědnost: nová témata, nové přístupy, nové cílové skupiny. Národní dialog ke klastrovým koncepcím. Praha, Linková, M Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Zelená kniha VVI. Praha, Maříková, H., M. Vohlídalová Jak proměna současných podob rodiny ovlivňuje naše individuální životy? Science Café. Praha vystoupení na školících a tréninkových akcích Linková, M. "Management projektů Rámcového programu". Kurz Projektového managementu, který realizuje Projektový servis Univerzity Palackého, Olomouc, Linková, M. Příprava projektů Rámcového programu v rámci workshopu Nové výzvy 7. RP, Liberec, Linková, M. "Management projektů Rámcového programu". Kurz Projektového managementu, který realizuje Projektový servis Univerzity Palackého, Olomouc, popis řešení projektu OK za rok

14 akce uspořádané pro odbornou a širokou veřejnost TÝDEN VĚDY A TECHNIKY I v roce 2012 se NKC - ženy a věda zúčastnilo vědeckého festivalu Týden vědy a techniky (TVT). Připravily jsme pro návštěvnice a návštěvníky dvě výstavy a jednu panelovou diskusi. První výstava je věnována druhému ročníku našeho mentoringového programu pro studentky středních škol se zájmem o vysokoškolské studium technických a přírodních věd. Na 12 plakátech seznamujeme s účastnicemi minulého ročníku programu, se středoškolačkami a jejich mentorkami, s jejich zkušenostmi a zážitky z mentoringu, a s tím, jaký mělo absolvování programu efekt na rozhodování středoškolaček, kam na vysokou školu. Plakáty byly vystaveny v prostorách Národní technické knihovny v Praze (Technická 6/2710, Praha 6) od 1. do 15. listopadu 2012 (výstava byla prodloužena mimo rámec Týdne vědy a techniky do ). Druhá výstava představila projekt Vědci a vědkyně v pohybu, který je věnován aktuálnímu tématu akademické mobility. Projekt sestávající z rozhovorů s vědci a vědkyněmi, jež mají za sebou nebo právě prožívají zkušenost s akademickým pobytem v cizí zemi, se zaměřuje na otázky, jak prožívají stěhování, přesidlování, seznamování, odloučení a nové začátky a jaké životní příběhy tvoří proměňující se požadavky na podoby akademických drah. Výstava přináší portréty vědců a vědkyň, kteří se do projektu zapojili a podělili se o své zkušenosti s akademickou mobilitou. Výstava byla umístěna v Ostravě na Železničním nádraží Ostrava- Svinov (Peterkova 79) od 2. do 19. listopadu. Panelové diskuse na téma Věda, nebo rodičovství? s podtitulem Takové dítě má vysoký impakt faktor a citační index se účastnily: socioložka Hana Hašková, antropoložka Jana Jetmarová, socioložka Marta Vohlídalová a Eva Muchová, přírodovědkyně, t.č. na rodičovské dovolené. Diskuse se uskutečnila ve středu 7. listopadu od 17:00 hodin ve Velkém sále Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1). Video záznam je dostupný na Výstupy: Linková, M Věda nebo rodičovství? Panelová diskuse v rámci Týden vědy a techniky, , Akademie věd České republiky. Cidlinská, K Mentoringový program pro středoškolačky. Výstava v rámci Týdne vědy a techniky, Praha (výstava prodloužena do ) Vohlídalová, M., A. Červinková Vědci v pohybu. Výstava v rámci Týdne vědy a techniky, Ostrava Ortenová, A Věda, nebo rodičovství? Reportáž z panelové diskuse. newsletter 11/2012. Dostupné na popis řešení projektu OK za rok

15 NOC VĚDCŮ A VĚDKYŇ Muži na výsluní, ženy ve stínu české vědy? Červinková, A. Muži na výsluní, ženy ve stínu české vědy? Noc vědců a vědkyň diskusní večer pro veřejnost, , Praha. Letošní noc vědců a vědkyň se věnovala postavení žen v české vědě. Proč jsou vědkyně tak často ve stínu svých mužských kolegů? Proč je tak málo žen v pozici děkanek, rektorek, ve vedení ústavů Akademie věd, v předsednictvech grantových agentur? V diskusi vystoupily vědkyně, které se ve vědecké obci významně prosadily. Pozvání do diskuse přijala profesorka Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny a profesorka Vladimíra Dvořáková, vedoucí katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a předsedkyně Akreditační komise ČR. Zprávu o Noci vědců a vědkyň si můžete přečíst zde: Cena Milady Paulové Letošní slavnostní udělení Ceny Milady Paulové se uskutečnilo 18. října 2012 v prostorách sálu Lichtenštejnského paláce na Kampě za velké účasti mnoha hostů i médií. Akce se mj. zúčastnil kardinál Miloslav Vlk, který nominoval letošní laureátku prof. Zdeňku Hledíkovou, bývalá předsedkyně AV ČR prof. Helena Illnerová nebo členové a členky poroty včetně předsedy prof. Eduarda Maura. Prostřednictvím Ceny Milady Paulové chceme upozorňovat na talentované české vědkyně a představovat jejich vědeckou a pedagogickou práci, kariéru, život a hodnoty, jež vyznávají, abychom inspirovali jejich mladší kolegyně, které možná právě teď zvažují kariéru v oblasti vědy, tj. ve sféře, jež je pro úspěch České republiky v mezinárodní konkurenci klíčová, uvedl ministr Fiala. Profesorka Zdeňka Hledíková při převzetí ocenění připomněla, že všechny nominované vědkyně měly za minulého režimu složitou situaci: ne všechny mohly působit po celou dobu své kariéry na vysokých školách, a pokud ano, považovaly za podstatné věnovat se především další generaci studentů a studentek. Česká archivářka a historička dále ocenila, že letos byla Cena Milady Paulové udělena v oboru historických věd: V tomto oboru jde také o uchování paměti společnosti v době, kdy se za historii leckdy považují nejrůznější, ne zcela odpovídající žurnalistické statě. Je třeba uchovávat paměť a bránit se proti ideologizaci. Ve svém projevu vzpomněla i historku ze života Milady Paulové, jež se udála, když byla prof. Hledíková aspirantkou: Po válce již byla Milada Paulová řádnou univerzitní profesorkou. Když byl jistý profesor upozorněn, že o půl hodiny přetahuje svou přednášku, reagoval následovně: Slečna Paulová může počkat Řekla bych, že to mluví za vše. I v tomto smyslu se mnoho změnilo, uvedla prof. Hledíková popis řešení projektu OK za rok

16 Na Cenu Milady Paulové v roce 2012 byly v abecedním pořadí nominovány: prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc., emeritní profesorka Univerzity Karlovy v Praze prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc., Filozofická fakulta, Univerzity Palackého, Olomouc prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze PhDr. Jiřina Langhammerová, Historické muzeum Národního muzea v Praze prof. Phdr. Milena Lenderová, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Pardubice doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha prof. PhDr. Eva Stehlíková, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. PhDr. Natalie Venclová, DrSc., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. O vítězce rozhodla porota ve složení: Jan Gruber, Spolek historie FF UK doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D., katedra historie FF UPOL PhDr. Alena Křížová, Ph.D., Ústav evropské etnologie FF MU prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., FF UK a FF UP prof. PhDr. Miloslav Pojsl, Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Ústav archivnictví a pomocných věd historických JU PhDr. Jiří Stočes, PhD., katedra historie FP ZČU prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. et DSc., Ústav archeologie FF SLU doc. Daniela Tinková, PhD., Ústav českých dějin FF UK Předseda poroty: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Výstup: newsletter 11 / 2011 dostupný na je věnován Ceně Milady Paulové za rok 2012 Ortenová, A Cesta žen českou vědou nekončí, článek k Ceně Milady Paulové Akademický bulletin, oficiální časopis Akademie věd ČR, v.v.i., prosinec/2012. Plakátové výstavy V roce 2012 byly zainteresovaným institucím nabídnuty k výstavě plakátové prezentace projektu Akademické páry a Cena Milady Paulové ( ). Zájem projevila Mendelova univerzita v Brně, kde byly výstavy realizovány vždy po dobu jednoho měsíce v prostorách univerzity: Výstava plakátů Akademické duety, duben 2012 Výstava plakátů Cena Milady Paulové 2010, duben 2012 Výstava plakátů Cena Milady Paulové 2009 a 2011, listopad 2012 Dvě výstavy byly též realizovány v rámci Týdne vědy a techniky (viz výše) popis řešení projektu OK za rok

17 4 mentoringový program pro studentky středních škol: zpráva z druhého ročníku Je to dobrá příležitost poznat školu jinak, než se sama prezentuje, poznat ji z perspektivy studenta. NKC-ŽV se snaží působit proti genderovým stereotypům ve vědě i vzdělávání. Od roku 2009 proto spustilo mentoringový program pro studentky středních škol se zájmem o studium vysokých škol technického zaměření, tedy škol, na nichž jsou ženy tradičně podreprezentovány. Cílem mentoringu je podpořit dívky v zájmu o technické obory a pomoci jim zorientovat se ve studijní nabídce těchto oborů, motivovat je v rozvoji jejich budoucí kariéry a narušovat genderově stereotypní představy o vhodné studijní dráze žen. Program se zaměřuje na sekundární vzdělávací stupeň vzhledem k jeho zásadní roli při formování studijních a kariérních cílů. Cílovou skupinou jsou studentky třetích ročníků středních škol a gymnázií, jelikož třetí ročník je obdobím, kdy lze již předpokládat, že studující uvažují o výběru vysoké školy. Mentoring probíhá formou osobního vedení jedné středoškolačky (či menší skupiny středoškolaček) jednou mentorkou, studentkou vyššího ročníku technické vysoké školy, která jí během druhé poloviny školního roku představuje život na vysoké škole a svůj studijní obor. V letním semestru akademického roku 2011/12 proběhl jeho druhý ročník. Reakce na výzvy z prvního ročníku programu Druhý ročník probíhal od ledna do června Zúčastnilo se jej 14 mentorek a 22 středoškolaček, které často nepocházely z univerzitních měst svých mentorek a za mentoringem dojížděly. Náborem mentees z menších měst a měst vzdálenějších městům univerzitním jsme se snažily reagovat na výstupy z prvního ročníku, které ukázaly, že středoškolačky z těchto měst mají o mentoring větší zájem a přistupují k němu zodpovědněji, neboť pociťují větší nedostatek informací a kontaktu s vysokými školami, než středoškolačky z měst univerzitních, zejména z Prahy. Tento krok se ukázal jako velice pozitivní. Mentees z druhého ročníku programu byly výrazně aktivnější než mentees z prvního ročníku. Počet vysokých škol zapojených do programu vzrostl ze šesti na sedm. Kromě Českého vysokého učení technického (ČVUT), které se podílelo již na pilotním projektu, Vysoké školy chemickotechnologické (VŠCHT), Vysokého učení technického v Brně (VUT) a Masarykovy univerzity v Brně (MU) se do programu zapojila i Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU) a Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL). Naopak oproti prvnímu ročníku se druhého ročníku nezúčastnila Česká zemědělská univerzita (ČZÚ). Program se tak rozšířil z Prahy a Brna i do Olomouce. Na základě evaluací prvního ročníku jsme změnily koncepci párování mentorek a mentees. Původní postup párování byl takový, že středoškolačky vyplnily do registračního formuláře na webových stránkách programu svůj preferovaný vysokoškolský studijní obor, koordinátorka programu pak předala kontakty středoškolaček mentorkám z příslušných nebo příbuzných oborů a tyto následně oslovovaly jednotlivé středoškolačky, dokud se s některou z nich nedomluvily na spolupráci. Po vytvoření mentoringových dvojic proběhla úvodní popis řešení projektu OK za rok

18 školení, zvlášť pro skupinu mentorek a skupinu mentees, kde se dozvěděly o pravidlech komunikace v mentoringu, vzájemných povinnostech a postupech řešení krizových situací. Tento původní postup se ukázal jako nevhodný z několika důvodů. Kvůli potřebě domlouvat jednotlivé schůzky s každou z potenciálních mentees zvlášť byl proces vytváření dvojic časově náročný a kladl větší koordinační nároky na mentorky. Dále ve chvíli, kdy bylo příliš mnoho zájemkyň o jeden obor, byla jedna mentorka zavalena kontakty, zatímco jiná neměla téměř žádné. Středoškolačky, které nebyly nikým kontaktovány, zase nevěděly, co se děje a zda se jejich kontakt neztratil. Tento způsob párování také znevýhodňoval mentorky z oborů a specializací, které jsou obecně méně známé. Středoškolačky je automaticky odmítaly, protože nevěděly, co si pod jejich obory představit. Středoškolačky také vnímaly jako problematické, že nevidí předem všechny mentorky a nemohou si mezi nimi vybrat nejen podle oborů, ale i podle vzájemných sympatií. V druhém ročníku proto došlo k převrácení postupu. Samotnému párování předcházely společné úvodní schůzky, na kterých se sešly všechny potenciální mentorky a potenciální mentees, mentorky přednesly krátkou prezentaci, v níž představily svou školu, svůj obor a samy sebe. Po tomto představovacím kole měly středoškolačky možnost pobavit se s jednotlivými vysokoškolačkami, které je zaujaly, a v následujících dnech daly vědět koordinátorce programu, se kterou mentorkou vytvoří mentoringovou dvojici. I v tomto případě samozřejmě byly středoškolačky, které se do programu nakonec nezapojily, neboť je žádný nabízený obor nezaujal, výrazně se však snížila celková nespokojenost s programem u těch, které jej absolvovaly. Představovací schůzka byla také spojena s úvodním školením, což dále přispělo k informovanějšímu rozhodnutí mentorek a hlavně středoškolaček, zda se programu zúčastnit či ne. Byl tedy snížen počet dvojic a skupin, v nichž by si mentorka a mentees nesedly, a zároveň se do programu zapojilo více středoškolaček, které měly o program skutečný zájem. Další drobnou změnou byl nárůst počtu mentoringových skupin, tedy případů, kdy na jednu mentorku připadalo více středoškolaček. Hlavním formátem sice zůstal one-to-one mentoring, avšak kvůli velmi nevyváženému zájmu o různé obory, byly vytvořeny i skupiny ve snaze vyjít vstříc co největšímu počtu přihlášených středoškolaček, na něž by jinak nezbyla žádná mentorka. Přesně se do programu zapojilo 8 dvojic a 6 skupin (minulý rok byly skupiny jen dvě). Skupiny byly dle očekávání náročnější na koordinaci, zejména časovou (obzvláště v případě, kdy středoškolačky v rámci jedné skupiny nebyly ze stejného města), na druhou stranu však byly příjemnější na komunikaci. Středoškolačky se ve větším počtu méně ostýchaly klást dotazy, vzájemně se k nim podněcovaly a celkově byla komunikace živější soudě i podle hodnocení mentorek, které si oproti minulému roku méně stěžovaly na pasivitu svých mentees. Na druhou stranu, jak se vyjádřila mentorka vedoucí jednu ze skupin, jež měla z prvního ročníku zkušenost s vedením jen jedné středoškolačky, vedení jedné dívky vnímala jako přínosnější pro osobní rozvoj mentee. Ve dvojici je totiž více prostoru se vzájemně poznat a více do hloubky rozebrat témata, která středoškolačku zajímají. Komunikace se skupinou nabývá spíše povahy exkurzí po škole popis řešení projektu OK za rok

19 5 členství v odborných a poradních orgánech, redakčních radách Členství v mezinárodních organizacích eument-net. Síť evropských mentoringových programů. European Platform of Women Scientists, asociovaný člen. ATGender, člen. Členství v redakčních radách Červinková, A. Aula: časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., členka redakčního kruhu (ISSN , časopis je zařazen na seznamu recenzovaných časopisů). Linková, M. Gender, rovné příležitosti, výzkum, od roku 2007, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., členka (ISSN , časopis je zařazen v databázi ERIH). Členství v mezinárodních poradních a expertních skupinách Linková, M. Expert Group on the Research Profession, , Evropská komise, členka. Linková, M. Helsinki Group on Women and Science, od roku 2007, Evropská komise, členka. Členství v domácích poradních a expertních skupinách Linková, M. Pracovní skupina VERA pro rozvoj lidských zdrojů a rovné příležitosti mužů a žen ve výzkumu, vývoji a inovacích, od 2011, MŠMT, členka. Linková, M. Resortní koordinační skupina VaV, od 2010, MŠMT, členka. Linková, M. Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje, od 2006, Akademie věd ČR, členka. Linková, M. Pracovní skupina pro ženy vědě, , MŠMT, členka a v předsedkyně. Vohlídalová, M. Etická komise Rady vysokých škol, členka. 6 NKC-ŽV v médiích ohlasy v médiích , muzeum3000.nm.cz: Emeritní pracovnice Národního muzea byla nominována na Cenu Milady Paulové , abicko.avcr.cz: Cena Milady Paulové , msmt.cz: Cena Milady Paulové za rok 2012 v oboru historických věd udělena Prof. PhDr. Zdeňce Hledíkové, CSc , ČTK: Historička Hledíková dnes převzala Cenu Milady Paulové , Haló noviny: Vědkyně se ohradily , blisty.cz: Nepřesnosti v Českém rozhlase , ČRo 2: Jak to vidí Václav Pačes (viz 13:04-17:16) , E15: Rozhořčené vědkyně píší Nečasovi , tyden.cz: Gender jak vyšitý. V české vědě vypukla "dívčí válka". Vědkyně štve mužská dominance , prvnizpravy.cz: Vědkyně rozčílil Cyril Höschl výroky o ženách , ČRo 1 Radiožurnál: Dvacet minut Radiožurnálu s Cyrilem Höschlem , parlamentnilisty.cz: Nespravedlivá disproporce žen a mužů ve vědě odráží skutečný stav, míní Höschl , e15.cz: Vědkyně si stěžují Nečasovi, že stát nedbá na jejich názory , blisty.cz: Mají se ženy radovat, že pracují aspoň ve školství? , MF Dnes: Muži versus ženy. Rovné příležitosti se už řeší i ve vědě. Ženy si stěžují, že vláda protežuje mužské projekty , Haló noviny: Česká věda v režii mužů popis řešení projektu OK za rok

20 , prvnizpravy.cz: Vládní priority jsou genderově slepé , ČTK: O prioritách české vědy rozhodovali samí muži, kritizují vědkyně , markething.cz: Science It s a girl thing , clubzena.cz: Vědkyně jako mužatky se zkumavkou , Víkend HN: Svět vědy vs. svět žen , life.ihned.cz: V Česku ubývá žen ve vědě. "Děravé potrubí" ničí mladé talenty vystoupení v médiích, spolupráce s médii Vohlídalová, M Tah dámou, Česká televize, Vohlídalová, M Hovory o vztazích, Český rozhlas, ztaz%c3%adch%22$&query=&from= &to= &porad=1971x_hovor y+o+vztaz%c3%adch. Vohlídalová, M Generace na rozcestí, Český rozhlas, na%20rozcest%C3%AD%22$%20+generic3:^% x_Generace%20na%20ro zcest%c3%ad%22$&query=&from= &to= &porad=100906x_gener ace+na+rozcest%c3%ad tiskové zprávy Tenglerová, H., Linková, M Česká věda do roku 2030 v režii mužů: vládní Priority jsou genderově slepé. Tisková zpráva NKC-ŽV. Praha: Sociologický ústav AV ČR, , 4 s., Linková, M., Tenglerová, H Mezi ženami není dost expertů, říká Cyril Höschl, člen rady pro výzkum, vývoj a inovace. Vědkyně žádají o stanovisko premiéra. Tisková zpráva NKC-ŽV. Praha: Sociologický ústav AV ČR,v.v.i., , 2 s: 7 podněty pro státní a veřejnou správu v oblasti genderové rovnosti a stanoviska k dokumentům vědních politik a) podněty, stanoviska a komentáře pro státní správu Linková M., Tenglerová, H Stanovisko k přípravě vstupní analýzy pro víceletou strategii rovnosti žen a mužů pro Referát rovných příležitostí žen a mužů MPSV, říjen Tenglerová, H, Stanovisko NKC - ženy a věda k Národním prioritám orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, , 4 str., Tenglerová, H., Linková, M Podklady pro Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů ohledně sběru statistických dat a indikátorů, b) podněty, stanoviska a komentáře pro veřejnou správu Linková, M Nízké zastoupení žen ve vedení GA ČR a nepřímá diskriminace vědkyň z důvodu souběhu řešení postdoktorského grantu a rodičovství. Dopis předsedovi GA ČR, popis řešení projektu OK za rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

O B S A H Úvod Projektový tým Činnosti roku 2002 Komunikace, propagace Finance Spolupráce

O B S A H Úvod Projektový tým Činnosti roku 2002 Komunikace, propagace Finance Spolupráce OBSAH Úvod 2 Projektový tým 4 Činnosti roku 2002 Celostátní studentská konference 7 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2002 Odborný seminář Vysokoškolská legislativa 14 Sběr a analýza

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva Akademické centrum studentských aktivit Výroèní zpráva 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvod... 4 Organizace a personální zajištění... 6 Činnosti roku 2004... 9 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Zprávy z výzkumu ÚVOD CO JE TO MENTORING? ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Kateřina Cidlinská

Zprávy z výzkumu ÚVOD CO JE TO MENTORING? ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Kateřina Cidlinská Zprávy z výzkumu Kateřina Cidlinská ÚVOD V české vědě a vysokém školství se projevuje silná horizontální genderová segregace muži a ženy se koncentrují v odlišných oborech. Oborem, který dlouhodobě vykazuje

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více