Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK Národní kontaktní centrum ženy a věda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda"

Transkript

1 Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK Národní kontaktní centrum ženy a věda POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK Název projektu: Národní kontaktní centrum ženy a věda Zkratka projektu: NKC-ŽV Řešitelské období projektu: Příjemce-koordinátor: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, Praha 1 Řešitelka-koordinátorka: Mgr. Marcela Linková Datum zpracování zprávy: OBSAH HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU... 2 KONCEPCE PROJEKTU... 2 STRUČNÉ ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU HLAVNÍ VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU V ROCE ŘEŠITEL PROJEKTU... 6 SLOŽENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU V ROCE SEZNAM VÝSTUPŮ PROJEKTU online komunikace publikační činnost konference, semináře, výstavy, akce pro veřejnost a Cena Milady Paulové mentoringový program pro studentky středních škol: zpráva z druhého ročníku členství v odborných a poradních orgánech, redakčních radách NKC-ŽV v médiích podněty pro státní a veřejnou správu v oblasti genderové rovnosti a stanoviska k dokumentům vědních politik konzultační a poradenská činnost FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU ZA ROK popis řešení projektu OK za rok

2 VĚŘÍME, ŽE VYŠŠÍ ÚČAST ŽEN VE VĚDĚ A ZAHRNUTÍ GENDEROVÉHO POHLEDU DO VYTVÁŘENÍ VĚDECKÉ ZNALOSTI A INOVACÍ JSOU NUTNÝMI PŘEDPOKLADY PRO TO, ABY VZNIKALA ORIGINÁLNÍ, UDRŽITELNÁ A SPOLEČENSKY PŘÍNOSNÁ VĚDA. HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU V návaznosti na dva předcházejí projekty Národní kontaktní centrum ženy a věda (OK 457 a 1P OK 459), které probíhaly v letech a , evropské aktivity v oblasti genderu ve vědě a inovacích, účast v evropských projektech Rámcového programu a v poradních a expertních orgánech Evropské komise jsou cíle projektu NKC-ŽV: přispívat k produkci vědeckých poznatků o postavení žen a mladých lidí ve vědě z genderového hlediska, a to ve všech relevantních souvislostech ekonomických, sociálních a kulturních; podpořit implementaci opatření na podporu genderové rovnosti ve vědě, žen a mladých lidí ve vědě; stimulovat diskusi o otázkách genderové rovnosti ve vědě na úrovni státní a veřejné správy, odpovědných orgánů výzkumu a vývoje, VŠ a AV ČR; zajistit zapojení ČR do mezinárodních aktivit na poli genderové rovnosti a rovnosti mužů a žen ve vědě; komunikovat tuto problematiku výzkumné komunitě a širší veřejnosti ČR; informovat o možnostech účasti na evropském výzkumu; podpořit účast žen a mladých vědeckých pracovníků na evropském výzkumu; rozvíjet debaty o vykazatelnosti vědy z hlediska genderové rovnosti a z hlediska propojení výzkumu a občanské společnosti v intencích dvousměrné komunikace mezi vědou a společností. KONCEPCE PROJEKTU Národní kontaktní centrum ženy a věda je výzkumný, podpůrný a advokační projekt, který se od roku 2001 zasazuje o budování genderové rovnosti v oblasti vědy a výzkumu. Rozvíjíme diskuse a prosazujeme opatření k odstranění diskriminace a genderové nerovnosti ve vědě. Požadujeme nápravu po odpovědných institucích a nabízíme řešení, která zlepšují profesní uplatnění vědkyň. Provádíme genderové analýzy, abychom upozornily na nesymetrické rozložení mocenského postavení mužů a žen ve vědě i ve společnosti obecně. Zvyšujeme povědomí o genderové problematice ve vědě a zviditelňujeme vědkyně a jejich práci. Podporujeme a rozvíjíme spolupráci žen ve vědě. Zapojujeme se do mezinárodních sítí (European Platform for Women Scientists a ATGender) a tvorby vědních politik. Účastníme se mezinárodních projektů a spolupracujeme s podobně orientovanými podpůrnými a výzkumnými organizacemi v zahraničí, zejména v Evropě. Jsme socioložky a genderové expertky v oblasti sociologie vědění, feministických teorií a genderových studií a v oblasti veřejné politiky popis řešení projektu OK za rok

3 STRUČNÉ ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Projekt Národní kontaktní centrum ženy a věda (OK08007) svými aktivitami v průběhu období 2008 až 2012 naplňoval cíle programu EUPRO rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji. NKC-ŽV se významně zapojovalo do mezinárodních aktivit prostřednictvím členství v poradních a expertních orgánů Evropské komise, účastí na význačných konferencích a seminářích k tématu, publikací odborných statí v zahraničních odborných časopisech, poskytováním podkladů mezinárodním aktérům VaVaI či prostřednictvím MŠMT, spoluprací se stejně zaměřenými organizacemi v zahraničí, výměnou zkušeností, účastí na přípravě kolaborativních projektům, účastí na nadnárodních konzultacích a členstvím v profesních asociacích (EPWS, ATgender, eument-net). NKC ženy také pořádalo tréninkové aktivity a poskytovalo individuální konzultace a servis při přípravě projektů 7. RP dalším subjektům nebo se výzev samo účastnilo. V roce 2012 byl zahájen projekt COST genderste a NKC ženy a věda je partnerskou organizací. NKC ženy a věda se též účastnilo přípravných workshopů a setkání k připravovanému projektu ERA-NET pro oblast genderové rovnosti ve vědě. NKC ženy a věda pokračovalo ve snaze podpořit prosazování genderové rovnosti na úrovni vědních politik státu i jednotlivých výzkumných a vysokoškolských institucí, monitorovalo postavení žen ve vědě prostřednictvím statistických analýz, které jsou každoročně publikovány v Monitorovací zprávě o postavení žen v české vědě, významně se zapojilo do konzultačních a připomínkovacích procedur na národní úrovni, odpovědným orgánům předkládalo expertízy a návrhy opatření na podporu genderové rovnosti a prostřednictvím Marcely Linkové také práce v poradních a koncepčních orgánech AV ČR a MŠMT. V průběhu projektu byly uspořádány či spolupořádány dvě význačné konference: první byla ve dnech 14. a společná konference českého předsednictví EU a Evropské komise s názvem Changing research landscapes to make most of the human potential a druhá byla 2. národní konference o ženách a vědě s názvem Gender jako sociální inovace: rovné příležitosti v měnícím se akademickém prostředí. Konference se uskutečnila v hlavní budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1. Záštitu nad konferencí převzala místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., předseda Akademie věd České Republiky prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., a ředitel Informačního centra OSN v České republice Michal Broža. Konference se zaměřila na institucionální zabezpečení genderové rovnosti a zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve vědě a výzkumu v ČR, kombinaci pracovního a rodinného života a začátek akademické dráhy. V letech došlo ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Domem zahraničních služeb k ustavení Ceny Milady Paulové pro vědkyně za celoživotní přínos a proběhly první čtyři ročníky. Cena Milady Paulové byla udělena v roce 2009 za ekologii a udržitelný rozvoj prof. Mileně Rychnovské, v roce 2010 za ekonomii Ing. Růženě Vintrové, v roce 2011 za chemii prof. Kateřině Demnerové a v roce 2012 v oboru historických věd prof. Zdeňce Hledíkové. Součástí propagace Ceny a především snahy zviditelnit významné české badatelky bylo publikování 15 rozhovorů s laureátkami a nominovanými a vznikly 3 plakátové výstavy, které nominované osobnosti představují. NKC ženy a věda pokračovalo ve snaze podpořit prosazování genderové rovnosti na úrovni vědních politik státu i jednotlivých výzkumných a vysokoškolských institucí, monitorovalo postavení žen ve vědě prostřednictvím statistických analýz, významně se zapojilo do konzultačních a připomínkovacích procedur na národní i nadnárodní úrovni a prostřednictvím Marcely Linkové také práce v poradních a koncepčních orgánech AV ČR či MŠMT popis řešení projektu OK za rok

4 V rámci řešení projektu byly realizovány dva dílčí popularizačně-výzkumné projekty rozhovorů s vědeckými osobnostmi, které vyústily ve dvě recenzované publikace. První projekt, který probíhal mezi lety , se soustředil na problematiku dvoukariérních akademických párů, završila v roce 2010 úspěšná publikace Akademické duety: o profesním a soukromém životě ve vědě, jejíž upravená forma byla začátkem roku 2011 přeložena do angličtiny. Mezi lety jsme navázaly dalším projektem rozhovorů s názvem Vědci v pohybu, v němž jsme se zaměřily na dnes velice aktuální téma akademické mobility (zejména) na počátku vědecké dráhy. Projekt v roce 2012 vyústil v publikaci Vědci v pohybu: o akademické mobilitě. V souvislosti s uvedením obou publikací jsme uspořádaly veřejné vítání knihy spojené s diskusními večery nad danými tématikami a publikace jsme prezentovaly také formou několika mediálních vystoupení. Kromě veřejného vítání knihy vznikly k oběma projektům také plakátové výstavy, které byly prezentovány v Praze i v regionech v rámci Týdne vědy a techniky. V letech byl realizován pilotní projekt mentoringového programu pro studentky středních škol se zájmem o studium vysoké školy technického zaměření, dva oficiální ročníky programu a byla zahájena příprava jeho třetího ročníku, který proběhne v letním semestru akademického roku 2012/13. Program se od doby pilotního projektu rozrostl z Prahy do Brna a Olomouce. Zapojily se do něj tyto vysoké školy: České vysoké učení technické (ČVUT), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), Česká zemědělská univerzita (ČZÚ), Vysoké učení technické v Brně (VUT), Masarykova univerzita (MU), Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU). Celkem program absolvovalo 50 středoškolaček a 38 vysokoškolaček (mentorek). Cílem programu je narušovat genderové stereotypy týkající se představ o tom, jaké obory jsou vhodné pro dívky a jaké pro chlapce, podpořit dívky se zájmem o technické obory, usnadnit jim přechod mezi střední a vysokou školou a motivovat je v rozvoji jejich budoucí kariéry. Závěrečné evaluace jednotlivých ročníků programu ukazují, že je v naplňování těchto cílů úspěšný. V průběhu projektu byly pravidelně realizovány popularizační a komunikační aktivity v rámci Noci vědců a vědkyň, Týdne vědy a techniky a AFO Olomouc. Byly pořádány výstavy, pokračovala spolupráce s médii a byly vydávány tiskové zprávy. NKC ženy a věda o svých aktivitách a problematice genderové rovnosti ve vědě informovalo prostřednictvím svých webových stránek a do května 2012 na portále INFOMAT na facebookového a twitter profilu, českého a anglického newsletteru popis řešení projektu OK za rok

5 HLAVNÍ VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU V ROCE 2012 Řešitelský tým projektu NKC-ŽV rozvíjel odbornou činnost v oblasti gender a věda a vypracoval odborné statě, které byly publikovány v odborných zahraničních a českých časopisech (Science and Public Policy, Fórum sociální politiky). Výsledky práce byly také prezentovány na domácích i zahraničních konferencích. Další článek byl předložen k publikaci. V roce 2012 byly vydány dvě publikace, a to monografie autorek Marcely Linkové, Kateřiny Cidlinské, Hany Tenglerové, Marty Vohlídalové a Alice Červinkové s názvem Nejisté vyhlídky: proměny akademické profese z pohledu genderu, která bude vydána v Sociologickém nakladatelství, a Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě za rok 2011 Hany Tenglerové. První publikace se zaměřuje na genderovou analýzu různých aspektů akademické profese (profesní plány začínajících vědců a vědkyň, akademická mobilita, kombinace rodičovství a vědecké profese, obraz vědců a vědkyň v populárních novinách a evropská politika genderové rovnosti ve vědě) a je uvedena přehledem hlavních aspektů problematiky gender a věda (proměny vědecké profese, genderové stereotypy, statistické zastoupení žen ve vědě a aktivity (či spíše neaktivity) státní správy v oblasti genderové rovnosti ve vědě v ČR. Druhá představuje souhrn dostupných statistik, které sledují vývoj zastoupení žen mezi výzkumníky v ČR od roku 2001 do současnosti. V návaznosti na předchozí projekty Žena měsíce, Talentky a Akademické páry byl v letošním roce dokončen další projekt rozhovorů pod názvem Vědci a vědkyně v pohybu, který se zaměřuje na české a zahraniční vědce a vědkyně a jejich zkušenosti s mezinárodní mobilitou. Projekt je uzavřen recenzovanou publikací Alice Červinkové a Marty Vohlídalové Vědci a vědkyně v pohybu: o akademické mobilitě. Tato publikace představuje vybrané rozhovory, které rámuje úvodní teoreticko-analytickou kapitolou. V roce 2012 zorganizovalo NKC-ŽV několik akcí pro širší i odbornou veřejnost, mezi nimi již poosmé v pořadí Noc vědců a vědkyň na téma Muži na výsluní a ženy ve stínu vědy dne , a diskusní panel na téma Věda, nebo rodičovství s podtitulem Takové dítě má vysoký impakt faktor a citační index v rámci Týdne vědy a techniky. Pro Týden vědy a techniky dále připravilo dvě výstavy věnované projektu rozhovorů Vědci a vědkyně v pohybu a mentoringovému programu pro středoškolačky. V roce 2012 bylo také realizováno 14 mentorshipů pro 22 mentee z řad studentek středních škol, které se zajímají o technické obory. Kromě pražských a brněnských vysokých škol byla navázána spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL). Během roku 2012 se členkám NKC-ŽV také úspěšně dařilo vstupovat do mediálního prostoru formou vystoupení v rádiu, televizi, tištěných a internetových médiích popis řešení projektu OK za rok

6 ŘEŠITEL PROJEKTU Zázemím pro projekt je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Sociologický ústav byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. Výzkumným záměrem SOÚ AV ČR, v.v.i., je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu. SOÚ AV ČR, v.v.i. rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy a výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. Od roku 2002 se v rámci akreditace podílí na uskutečňování doktorských studijních programů ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK. Projektový tým tvoří tým Národní kontaktní centrum ženy a věda (NKC-ŽV), které je součástí výzkumného oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Národní kontaktní centrum ženy a věda se od svého založení v roce 2001 zaměřuje na řešení problematiky postavení žen ve vědě a mladých lidí ve vědě. Pracovnice centra pravidelně vystupují na domácích a zahraničních konferencích a publikují v odborných časopisech. NKC-ŽV organizuje národní i mezinárodní výzkumné akce a workshopy, vydává vlastní publikace a v rámci svých popularizačních aktivit pravidelný měsíční newsletter, který představuje evropské aktivity na podporu žen a mladých lidí ve vědě a aktivity související s Rámcovými programy EU. Výzkumná linie Národního kontaktního centra ženy a vědě se soustřeďuje na analýzy postavení žen ve vědě v České republice, na zkoumání institucionálních nastavení výzkumných institucí, na otázku harmonizace pracovního a soukromého života, na studium biografických drah mladých výzkumných pracovnic a pracovníků a v neposlední řadě na procesy produkce znalosti se speciálním zřetelem na genderové podmíněnosti těchto procesů popis řešení projektu OK za rok

7 SLOŽENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU V ROCE 2012 Mgr. Kateřina Cidlinská vystudovala obor genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V současné době je studentkou doktorského programu sociologie na Fakultě sociálních věd UK. Ve své výzkumné práci se zabývá odchody mladých lidí z vědy a související intersektorální mobilitou. V NKC-ŽV pracuje od roku Od května 2010 zajišťuje koordinaci mentoringového programu pro studentky středních škol a komunikační aktivity centra. Byla odpovědná za aktualizaci portálu INFOMAT do doby jeho útlumu v dubnu 2012 (vysvětlení viz níže v sekci Seznam výstupů projektu). Mgr. Alice Červinková je odbornou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a studentkou doktorského programu sociologie na Fakultě sociálních věd UK. V rámci své výzkumné i podpůrné práce se zabývá ustavováním akademické dráhy a akademickou mobilitou. Mgr. Marcela Linková je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a studentkou doktorského programu sociologie na Fakultě sociálních věd UK. V Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., působí od roku V rámci projektu NKC-ženy a věda se věnuje zejména mezinárodní spolupráci a spolupráci mezi ČR a Evropskou komisí. Její výzkum se zaměřuje na proměny akademické práce a analýzy vědních politik z genderové perspektivy, zejména na utváření kariérních drah, hodnocení vědecké práce a veřejnou vykazatelnost ve vědě. M. Linková je členkou Helsinki Group on Women and Science Evropské komise, členkou Pracovní skupiny Výboru ERA pro rozvoj lidských zdrojů a rovné příležitosti mužů a žen ve výzkumu, vývoji a inovacích MŠMT, členkou Resortní koordinační skupiny VaV MŠMT a členkou Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje. Mgr. et MgA. Alena Ortenová v osmdesátých letech absolvovala filmovou produkci na FAMU. Od devadesátých let se začala zabývat genderovými studii a feminismem. V roce 2010 absolvovala obor genderová studia na FHS UK, během studia ( ) pracovala v NKC-ŽV jako stážistka. Zabývá se sociologií rodiny a soukromého života z genderové perspektivy a kvalitativním výzkumem z feministické pozice. V NKC-ŽV pracuje od května 2010, podílí se na koordinaci komunikačních aktivit, přispívá recenzemi a články do newsletteru. Mgr. Hana Tenglerová pracuje v NKC-ŽV od září Vystudovala veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK a genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Od září 2006 do června 2007 absolvovala v NKC - ženy a věda stáž, od roku 2008 je členkou týmu. Zabývá se mimo jiné připomínkováním vědních politik z genderové perspektivy, má na starosti Monitorovací zprávy o postavení žen v české vědě, podílí se na organizačním zajištění a popularizaci Ceny Milady Paulové a edituje web a facebookovou stránku projektu NKC - ženy a věda. PhDr. Marta Vohlídalová vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kde v současné době pokračuje v doktorském studijním programu. Od roku 2005 působí v oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., a od roku 2008 je členkou NKC-ŽV. Ve své práci se zabývá sociologií rodiny a soukromého života, genderovými nerovnostmi na trhu práce a sexuálním obtěžováním ve vzdělávacích institucích. Je spoluautorkou několika odborných publikací, publikuje rovněž v odborných časopisech. V rámci projektu NKC-ŽV je odpovědná za projekt Vědkyně a vědci v pohybu a podílí se na přípravě časopisu newsletter. Je externí členkou etické komise Rady vysokých škol popis řešení projektu OK za rok

8 SEZNAM VÝSTUPŮ PROJEKTU 1 online komunikace webová stránka zenyaveda.cz Internetové stránky projektu NKC-ŽV byly v roce 2012 pravidelně aktualizovány články se zaměřením na vědní politiky a genderovou rovnost v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Od 5. ledna 2012 do 17. září 2012 přibylo jen v sekci Aktuality osm desítek nových článků, od zprovoznění nových internetových stránek v říjnu 2012 přibylo v sekci Novinky do 12. listopadu 33 nových příspěvků. Průběžně byly podle momentální situace také doplňovány sekce jednotlivých podprojektů. Od 1. ledna 2012 do 26. listopadu 2012 měly internetové stránky celkem unikátních návštěvníků/nic, průměrně stránky od ledna do konce listopadu navštívilo osob měsíčně. portál INFOMAT Informační portál INFOMAT se zaměřoval na informování o mobilitních příležitostech pro začínající vědce a vědkyně. Do dubna 2012 byl portál doplňován o důležité informace o studijních příležitostech, grantech, stážích a konferencích v ČR a v zahraničí pro studující vysokých škol a začínající vědkyně a vědce a webové stránky rozcestníky zaměřené na akademické kariéry a mobilitní příležitosti. Po vyhodnocení fungování portálu v rámci projektu OK08007 byla jeho činnost utlumena vhledem k výrazné proměně dostupnosti informací o mobilitních příležitostech v českém a mezinárodním kontextu, která se udála od doby, kdy byl portál INFOMAT založen. Relevantní části portálu (informace týkající se otevřeného přístupu (open access), Mobility a Vědy ve společnosti) byly integrovány do webových stránek Přenesené sekce byly aktualizovány. Tento krok vedl ke koncentraci informací a zefektivnění správy webových stránek. Facebook NKC-ŽV V roce 2012 pokračovalo prostředkování tématu gender a věda v rámci FB stránek Národního kontaktního centra ženy a věda. Stránka má k 25. listopadu 2012 celkem 167 uživatelů/ek ze 17 zemí, většina uživatelů/ek je z ČR, resp. Evropy. Mezi uživateli/kami jsou i osoby z Asie, Afriky či Austrálie. 41,8 % uživatelů/ek tvoří ženy ve věku let, ženy jako skupina tvoří celkem 81 % uživatelů/ek. Od ledna 2012 přibylo na stránky celkem 573 příspěvků, včetně odkazů, fotografií a událostí popis řešení projektu OK za rok

9 Twitter V březnu roku 2012 byl založen twitter účet NKC ženy a věda (resp. NKC Women and Science), který je využíván především jako zdroj informací pro sledování dění kolem tématu gender a věda (využíváme při editaci internetových stránek a FB profilu) a také jako komunikační platforma se spřízněnými organizacemi v zahraničí a pro informování anglicky mluvící veřejnosti o aktivitách, které se dějí v českém kontextu. Účet má téměř tři desítky followerů/ek, byly zde publikovány zhruba tři desítky tweetů. 2 publikační činnost odborné publikace o knihy, kapitoly v knize Vohlídalová, M., A. Červinková Vědci a vědkyně v pohybu: O akademické mobilitě. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Recenzovaná publikace, která je završením stejnojmenného projektu, se věnuje problematice akademické mobility, konkrétně dlouhodobým zahraničním stážím v počátečních fázích akademické dráhy. Kniha přibližuje formou rozhovorů zkušenosti vědců a vědkyň z přírodních, sociálních a humanitních věd z pobytů v zahraničních vědeckých institucích. Publikaci otevírá teoreticko-empirická studie, která zasazuje osobní výpovědi vědců a vědkyň do kontextu odborných studií i vědních politik a přináší analýzu hlavních témat, která se v rozhovorech objevovala. Úvodní kapitola se soustředí na způsoby získávání zahraničních stáží, akademické kultury internacionalizovaných akademických pracovišť, otázky spojené s kombinováním osobního a profesního života v pohybu a na návrat do českého akademického prostředí. Křest publikace Křest publikace Vědci a vědkyně v pohybu: o akademické mobilitě, Praha, popis řešení projektu OK za rok

10 Linková, M., K. Cidlinská, H. Tenglerová, M. Vohlídalová, A. Červinková. V tisku. Nejasné vyhlídky: proměny akademické profese z genderové perspektivy. Praha: SLON. Věda v našich společnostech hraje zásadní roli. Historicky se s ní pojí velká společenská očekávání věda a výzkum mají přispívat ke společenskému pokroku, mají vytvářet lepší svět pro lidi, mají nám pomáhat chápat svět kolem nás. Přesto věda zůstává do značné míry mužským klubem, zejména v některých disciplínách, a především pokud jde o rozhodovací pozice. Ženy mají tudíž mnohem menší šanci podílet se na určování priorit a směrování vědy a výzkumu. Prostřednictvím konceptu epistemických životních prostorů Ulrike Felt kniha zkoumá genderové aspekty profesních drah ve vědě, vědních politik i mediálního obrazu vědců a vědkyň. Úvodní kapitola představuje kontext současného měnícího se světa vědy a jeho genderové aspekty, představuje základní stereotypní představy o vědě a vědkyních, početní zastoupení žen v české vědě či přístup k genderovým otázkám v rámci české vědní politiky. Druhá kapitola obrací pozornost ke kariérním plánům začínajících vědkyň a vědců v doktorské a postdoktorské fázi. Třetí kapitola pojednává téma akademické mobility. Čtvrtá se věnuje možnostem kombinace vědecké práce a mateřství v ČR. Pátá kapitola je sondou do prezentace vědkyň a vědců v českém tisku. Šestá ukazuje vývoj evropských politik genderové rovnosti od konce 90. let do současnosti. Závěrečná kapitola shrnuje hlavní zjištění a věnuje se dopadům proměňujícího se charakteru vědecké profese na genderovou rovnost a na profesní vyhlídky žen a mužů ve vědě v České republice. o Monitorovací zpráva Tenglerová, H Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok Praha: SoÚ AV ČR, v.v.i. o odborné stati v odborných časopisech na seznamu recenzovaných časopisů / v mezinárodní databázi ERIH a SCOPUS Linková, M., T. Stöckelová Public accountability and the politicization of science: The peculiar journey of Czech research assessment. Science and public policy 39 (5): Vohlídalová, M., L. Formánková Částečné úvazky v České republice: šance nebo riziko? Fórum sociální politiky 6 (5): o editorství odborného recenzovaného časopisu Linková, M., I. Šmídová Monotematické číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum (ročník 13, číslo 2). o články předložené k publikaci Tenglerová, H The Politics of Inactivity: Gender Equality in Czech Science Policy. Podáno do Central European Journal of Public Policy (http://www.cejpp.eu) popis řešení projektu OK za rok

11 o další odborné články a studie Cidlinská, K Mentoringový program pro studentky středních škol se zájmem o technické obory. Projektová zpráva. Dostupné na Cidlinská, K Jak úspěšně proplout začátky akademické dráhy. (recenze knihy L. McAlpine, G. Akerlind (eds.) Becoming an Academic: International Perspective: Palgrave Macmillan 2010) Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (2). Linková, M Zpráva z konference Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (2). Linková, M Rozhovor s Gerlindou Šmausovou. Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (2). popularizační výstupy Vědkyně a vědci v pohybu Vohlídalová, M., A. Červinková, rozhovorů provedených v rámci projektu Vědci a vědkyně v pohybu publikované na webu podstránka projektu V roce 2012 byl dokončen projekt rozhovorů o akademické mobilitě Vědci v pohybu, který započal v roce Obdobně jako v předešlém roce, jsme publikovaly rozhovory s vědci a vědkyněmi na našich webových stánkách (na 10 rozhovorů publikovaných v roce 2011 jsme navázaly dalšími 6 rozhovory publikovanými v roce 2012). V rozhovorech jsme hovořily zejména s českými vědci a vědkyněmi, kteří strávili určitou část své vědecké kariéry popis řešení projektu OK za rok

12 v zahraničí, ale podařilo se nám zahrnout i několik zahraničních vědců a vědkyň, kteří v současnosti působí v českých akademických institucích. Zajímaly jsme se o to, jak vědci a vědkyně prožívají akademickou mobilitu, o to, co jim profesně i osobně přináší, nebo o co je naopak ochuzuje. S těmi, kdo se po letech strávených v zahraničí znovu usadili v českém akademickém prostředí v trvalejších pozicích, jsme hovořily o jejich zkušenostech z cest i návratu. Téma mobility, odcházení českých vědců do zahraničí a jejich návratů, stejně jako pobyt zahraničních vědců v českých akademických institucích, jsou ve vzrůstající míře chápány jako významné pro zvyšování kvality české vědy a pro tvorbu nové znalosti. Jak ale zažívají stěhování, přesidlování, seznamování, odloučení a nové začátky samotné vědkyně a vědci? Jaké biografie tvoří proměňující se požadavky na podoby akademických drah? To jsou otázky, na které jsme se se zaměřily v rámci projektu Vědci a vědkyně v pohybu. Projekt v roce 2012 vyústil v recenzovanou publikaci M. Vohlídalové a A. Červinkové Vědci v pohybu: o akademické mobilitě, která bude slavnostně pokřtěna , a výstavu, která byla uspořádána v rámci Týdne vědy a techniky 2012 v Ostravě. newsletter Měsíčník newsletter je popularizačně odborným periodikem projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda. Věnuje se postavení žen ve vědě z hlediska rovného uplatnění, obsahuje pravidelné rubriky poskytující informace o evropských programech a politikách genderové rovnosti, aktuálních vědeckých akcích a konferencích a nabídkách. Obsahuje též teoretické články na témata spojená s rovností mužů a žen ve vědě. newsletter také informuje o dění ve světě vědy a výzkumu, o připravovaných akcích NKC-ŽV, konferencích a grantových a stipendijních nabídkách - to vše z genderového hlediska. V roce 2012 bylo publikováno projektovým týmem NKC-ŽV 11 čísel v českém a 2 čísla v anglickém jazyce. Linková, M., Cidlinská, K., Červinková, A., Ortenová, A., Tenglerová, H., Vohlídalová, M English newsletter NKC ženy a věda. 01 a 02/2012. SOU AV ČR. Archiv je dostupný na Linková, M., Cidlinská, K., Červinková, A., Ortenová, A., Tenglerová, H., Vohlídalová, M newsletter NKC ženy a věda. 1-11/2012. SOU AV ČR. Archiv je dostupný na popis řešení projektu OK za rok

13 3 konference, semináře, výstavy, akce pro veřejnost a Cena Milady Paulové vystoupení na zahraničních konferencích Červinková, A Enacting science through affective work: feminist perspectives. 8 th European Feminist Research Conference. Budapešť, Linková, M European Gender Summit. Brusel, Belgie, eposter National Contact Centre for Women and Science. Linková, M European science policy: Feminist critique of the political economy of structural change. Konference Intersecting Feminisms: Theory, Politics and Activism, Lodž, Polsko, Linková, M th European Conference on Gender in Higher Education. Bergen, Norsko, Marcela Linková byla členkou International Advisory Board, předsedala Panelu III Excellence vs. Gender Equality, předsedala Sekci 10 Gender and Career Trajectories, a účastnila se Sekce 11 Autonomy Reforms in Higher Education and Gender Equality. Linková, M Excellence and its Others: practices and policies of research evaluation and gender equality. Příspěvek na 3. workshopu pořádaného ESF-SCSS strategic activity on 'The Future of Science in Society'. Vídeň, Rakousko, Linková, M Gender equality in European science policy: the political economy of structural change. 8 th European Feminist Research Conference. Budapešť, Linková, M Vystoupení na jednání Strategies to and achieving of gender-sensitive policy-making in East-Central Europe, který zorganizoval Friedrich Ebert Stinftung v Budapešti dne Linková, M National Contact Centre for Women and Science: gender training in academia. Workshop Let s Make Politics Female!. Grundtwig, Praha, Vohlídalová, M The Perception and Construction of Sexual Harassment: the Case of Higher Education. 8 th European Feminist Research Conference., Budapešť, Maďarsko, vystoupení na domácích konferencích Linková, M Genderová dimenze znalosti a inovací jako společenská odpovědnost: nová témata, nové přístupy, nové cílové skupiny. Národní dialog ke klastrovým koncepcím. Praha, Linková, M Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Zelená kniha VVI. Praha, Maříková, H., M. Vohlídalová Jak proměna současných podob rodiny ovlivňuje naše individuální životy? Science Café. Praha vystoupení na školících a tréninkových akcích Linková, M. "Management projektů Rámcového programu". Kurz Projektového managementu, který realizuje Projektový servis Univerzity Palackého, Olomouc, Linková, M. Příprava projektů Rámcového programu v rámci workshopu Nové výzvy 7. RP, Liberec, Linková, M. "Management projektů Rámcového programu". Kurz Projektového managementu, který realizuje Projektový servis Univerzity Palackého, Olomouc, popis řešení projektu OK za rok

14 akce uspořádané pro odbornou a širokou veřejnost TÝDEN VĚDY A TECHNIKY I v roce 2012 se NKC - ženy a věda zúčastnilo vědeckého festivalu Týden vědy a techniky (TVT). Připravily jsme pro návštěvnice a návštěvníky dvě výstavy a jednu panelovou diskusi. První výstava je věnována druhému ročníku našeho mentoringového programu pro studentky středních škol se zájmem o vysokoškolské studium technických a přírodních věd. Na 12 plakátech seznamujeme s účastnicemi minulého ročníku programu, se středoškolačkami a jejich mentorkami, s jejich zkušenostmi a zážitky z mentoringu, a s tím, jaký mělo absolvování programu efekt na rozhodování středoškolaček, kam na vysokou školu. Plakáty byly vystaveny v prostorách Národní technické knihovny v Praze (Technická 6/2710, Praha 6) od 1. do 15. listopadu 2012 (výstava byla prodloužena mimo rámec Týdne vědy a techniky do ). Druhá výstava představila projekt Vědci a vědkyně v pohybu, který je věnován aktuálnímu tématu akademické mobility. Projekt sestávající z rozhovorů s vědci a vědkyněmi, jež mají za sebou nebo právě prožívají zkušenost s akademickým pobytem v cizí zemi, se zaměřuje na otázky, jak prožívají stěhování, přesidlování, seznamování, odloučení a nové začátky a jaké životní příběhy tvoří proměňující se požadavky na podoby akademických drah. Výstava přináší portréty vědců a vědkyň, kteří se do projektu zapojili a podělili se o své zkušenosti s akademickou mobilitou. Výstava byla umístěna v Ostravě na Železničním nádraží Ostrava- Svinov (Peterkova 79) od 2. do 19. listopadu. Panelové diskuse na téma Věda, nebo rodičovství? s podtitulem Takové dítě má vysoký impakt faktor a citační index se účastnily: socioložka Hana Hašková, antropoložka Jana Jetmarová, socioložka Marta Vohlídalová a Eva Muchová, přírodovědkyně, t.č. na rodičovské dovolené. Diskuse se uskutečnila ve středu 7. listopadu od 17:00 hodin ve Velkém sále Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1). Video záznam je dostupný na Výstupy: Linková, M Věda nebo rodičovství? Panelová diskuse v rámci Týden vědy a techniky, , Akademie věd České republiky. Cidlinská, K Mentoringový program pro středoškolačky. Výstava v rámci Týdne vědy a techniky, Praha (výstava prodloužena do ) Vohlídalová, M., A. Červinková Vědci v pohybu. Výstava v rámci Týdne vědy a techniky, Ostrava Ortenová, A Věda, nebo rodičovství? Reportáž z panelové diskuse. newsletter 11/2012. Dostupné na popis řešení projektu OK za rok

15 NOC VĚDCŮ A VĚDKYŇ Muži na výsluní, ženy ve stínu české vědy? Červinková, A. Muži na výsluní, ženy ve stínu české vědy? Noc vědců a vědkyň diskusní večer pro veřejnost, , Praha. Letošní noc vědců a vědkyň se věnovala postavení žen v české vědě. Proč jsou vědkyně tak často ve stínu svých mužských kolegů? Proč je tak málo žen v pozici děkanek, rektorek, ve vedení ústavů Akademie věd, v předsednictvech grantových agentur? V diskusi vystoupily vědkyně, které se ve vědecké obci významně prosadily. Pozvání do diskuse přijala profesorka Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny a profesorka Vladimíra Dvořáková, vedoucí katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a předsedkyně Akreditační komise ČR. Zprávu o Noci vědců a vědkyň si můžete přečíst zde: Cena Milady Paulové Letošní slavnostní udělení Ceny Milady Paulové se uskutečnilo 18. října 2012 v prostorách sálu Lichtenštejnského paláce na Kampě za velké účasti mnoha hostů i médií. Akce se mj. zúčastnil kardinál Miloslav Vlk, který nominoval letošní laureátku prof. Zdeňku Hledíkovou, bývalá předsedkyně AV ČR prof. Helena Illnerová nebo členové a členky poroty včetně předsedy prof. Eduarda Maura. Prostřednictvím Ceny Milady Paulové chceme upozorňovat na talentované české vědkyně a představovat jejich vědeckou a pedagogickou práci, kariéru, život a hodnoty, jež vyznávají, abychom inspirovali jejich mladší kolegyně, které možná právě teď zvažují kariéru v oblasti vědy, tj. ve sféře, jež je pro úspěch České republiky v mezinárodní konkurenci klíčová, uvedl ministr Fiala. Profesorka Zdeňka Hledíková při převzetí ocenění připomněla, že všechny nominované vědkyně měly za minulého režimu složitou situaci: ne všechny mohly působit po celou dobu své kariéry na vysokých školách, a pokud ano, považovaly za podstatné věnovat se především další generaci studentů a studentek. Česká archivářka a historička dále ocenila, že letos byla Cena Milady Paulové udělena v oboru historických věd: V tomto oboru jde také o uchování paměti společnosti v době, kdy se za historii leckdy považují nejrůznější, ne zcela odpovídající žurnalistické statě. Je třeba uchovávat paměť a bránit se proti ideologizaci. Ve svém projevu vzpomněla i historku ze života Milady Paulové, jež se udála, když byla prof. Hledíková aspirantkou: Po válce již byla Milada Paulová řádnou univerzitní profesorkou. Když byl jistý profesor upozorněn, že o půl hodiny přetahuje svou přednášku, reagoval následovně: Slečna Paulová může počkat Řekla bych, že to mluví za vše. I v tomto smyslu se mnoho změnilo, uvedla prof. Hledíková popis řešení projektu OK za rok

16 Na Cenu Milady Paulové v roce 2012 byly v abecedním pořadí nominovány: prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc., emeritní profesorka Univerzity Karlovy v Praze prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc., Filozofická fakulta, Univerzity Palackého, Olomouc prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze PhDr. Jiřina Langhammerová, Historické muzeum Národního muzea v Praze prof. Phdr. Milena Lenderová, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Pardubice doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha prof. PhDr. Eva Stehlíková, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. PhDr. Natalie Venclová, DrSc., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. O vítězce rozhodla porota ve složení: Jan Gruber, Spolek historie FF UK doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D., katedra historie FF UPOL PhDr. Alena Křížová, Ph.D., Ústav evropské etnologie FF MU prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., FF UK a FF UP prof. PhDr. Miloslav Pojsl, Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Ústav archivnictví a pomocných věd historických JU PhDr. Jiří Stočes, PhD., katedra historie FP ZČU prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. et DSc., Ústav archeologie FF SLU doc. Daniela Tinková, PhD., Ústav českých dějin FF UK Předseda poroty: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Výstup: newsletter 11 / 2011 dostupný na je věnován Ceně Milady Paulové za rok 2012 Ortenová, A Cesta žen českou vědou nekončí, článek k Ceně Milady Paulové Akademický bulletin, oficiální časopis Akademie věd ČR, v.v.i., prosinec/2012. Plakátové výstavy V roce 2012 byly zainteresovaným institucím nabídnuty k výstavě plakátové prezentace projektu Akademické páry a Cena Milady Paulové ( ). Zájem projevila Mendelova univerzita v Brně, kde byly výstavy realizovány vždy po dobu jednoho měsíce v prostorách univerzity: Výstava plakátů Akademické duety, duben 2012 Výstava plakátů Cena Milady Paulové 2010, duben 2012 Výstava plakátů Cena Milady Paulové 2009 a 2011, listopad 2012 Dvě výstavy byly též realizovány v rámci Týdne vědy a techniky (viz výše) popis řešení projektu OK za rok

17 4 mentoringový program pro studentky středních škol: zpráva z druhého ročníku Je to dobrá příležitost poznat školu jinak, než se sama prezentuje, poznat ji z perspektivy studenta. NKC-ŽV se snaží působit proti genderovým stereotypům ve vědě i vzdělávání. Od roku 2009 proto spustilo mentoringový program pro studentky středních škol se zájmem o studium vysokých škol technického zaměření, tedy škol, na nichž jsou ženy tradičně podreprezentovány. Cílem mentoringu je podpořit dívky v zájmu o technické obory a pomoci jim zorientovat se ve studijní nabídce těchto oborů, motivovat je v rozvoji jejich budoucí kariéry a narušovat genderově stereotypní představy o vhodné studijní dráze žen. Program se zaměřuje na sekundární vzdělávací stupeň vzhledem k jeho zásadní roli při formování studijních a kariérních cílů. Cílovou skupinou jsou studentky třetích ročníků středních škol a gymnázií, jelikož třetí ročník je obdobím, kdy lze již předpokládat, že studující uvažují o výběru vysoké školy. Mentoring probíhá formou osobního vedení jedné středoškolačky (či menší skupiny středoškolaček) jednou mentorkou, studentkou vyššího ročníku technické vysoké školy, která jí během druhé poloviny školního roku představuje život na vysoké škole a svůj studijní obor. V letním semestru akademického roku 2011/12 proběhl jeho druhý ročník. Reakce na výzvy z prvního ročníku programu Druhý ročník probíhal od ledna do června Zúčastnilo se jej 14 mentorek a 22 středoškolaček, které často nepocházely z univerzitních měst svých mentorek a za mentoringem dojížděly. Náborem mentees z menších měst a měst vzdálenějších městům univerzitním jsme se snažily reagovat na výstupy z prvního ročníku, které ukázaly, že středoškolačky z těchto měst mají o mentoring větší zájem a přistupují k němu zodpovědněji, neboť pociťují větší nedostatek informací a kontaktu s vysokými školami, než středoškolačky z měst univerzitních, zejména z Prahy. Tento krok se ukázal jako velice pozitivní. Mentees z druhého ročníku programu byly výrazně aktivnější než mentees z prvního ročníku. Počet vysokých škol zapojených do programu vzrostl ze šesti na sedm. Kromě Českého vysokého učení technického (ČVUT), které se podílelo již na pilotním projektu, Vysoké školy chemickotechnologické (VŠCHT), Vysokého učení technického v Brně (VUT) a Masarykovy univerzity v Brně (MU) se do programu zapojila i Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU) a Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL). Naopak oproti prvnímu ročníku se druhého ročníku nezúčastnila Česká zemědělská univerzita (ČZÚ). Program se tak rozšířil z Prahy a Brna i do Olomouce. Na základě evaluací prvního ročníku jsme změnily koncepci párování mentorek a mentees. Původní postup párování byl takový, že středoškolačky vyplnily do registračního formuláře na webových stránkách programu svůj preferovaný vysokoškolský studijní obor, koordinátorka programu pak předala kontakty středoškolaček mentorkám z příslušných nebo příbuzných oborů a tyto následně oslovovaly jednotlivé středoškolačky, dokud se s některou z nich nedomluvily na spolupráci. Po vytvoření mentoringových dvojic proběhla úvodní popis řešení projektu OK za rok

18 školení, zvlášť pro skupinu mentorek a skupinu mentees, kde se dozvěděly o pravidlech komunikace v mentoringu, vzájemných povinnostech a postupech řešení krizových situací. Tento původní postup se ukázal jako nevhodný z několika důvodů. Kvůli potřebě domlouvat jednotlivé schůzky s každou z potenciálních mentees zvlášť byl proces vytváření dvojic časově náročný a kladl větší koordinační nároky na mentorky. Dále ve chvíli, kdy bylo příliš mnoho zájemkyň o jeden obor, byla jedna mentorka zavalena kontakty, zatímco jiná neměla téměř žádné. Středoškolačky, které nebyly nikým kontaktovány, zase nevěděly, co se děje a zda se jejich kontakt neztratil. Tento způsob párování také znevýhodňoval mentorky z oborů a specializací, které jsou obecně méně známé. Středoškolačky je automaticky odmítaly, protože nevěděly, co si pod jejich obory představit. Středoškolačky také vnímaly jako problematické, že nevidí předem všechny mentorky a nemohou si mezi nimi vybrat nejen podle oborů, ale i podle vzájemných sympatií. V druhém ročníku proto došlo k převrácení postupu. Samotnému párování předcházely společné úvodní schůzky, na kterých se sešly všechny potenciální mentorky a potenciální mentees, mentorky přednesly krátkou prezentaci, v níž představily svou školu, svůj obor a samy sebe. Po tomto představovacím kole měly středoškolačky možnost pobavit se s jednotlivými vysokoškolačkami, které je zaujaly, a v následujících dnech daly vědět koordinátorce programu, se kterou mentorkou vytvoří mentoringovou dvojici. I v tomto případě samozřejmě byly středoškolačky, které se do programu nakonec nezapojily, neboť je žádný nabízený obor nezaujal, výrazně se však snížila celková nespokojenost s programem u těch, které jej absolvovaly. Představovací schůzka byla také spojena s úvodním školením, což dále přispělo k informovanějšímu rozhodnutí mentorek a hlavně středoškolaček, zda se programu zúčastnit či ne. Byl tedy snížen počet dvojic a skupin, v nichž by si mentorka a mentees nesedly, a zároveň se do programu zapojilo více středoškolaček, které měly o program skutečný zájem. Další drobnou změnou byl nárůst počtu mentoringových skupin, tedy případů, kdy na jednu mentorku připadalo více středoškolaček. Hlavním formátem sice zůstal one-to-one mentoring, avšak kvůli velmi nevyváženému zájmu o různé obory, byly vytvořeny i skupiny ve snaze vyjít vstříc co největšímu počtu přihlášených středoškolaček, na něž by jinak nezbyla žádná mentorka. Přesně se do programu zapojilo 8 dvojic a 6 skupin (minulý rok byly skupiny jen dvě). Skupiny byly dle očekávání náročnější na koordinaci, zejména časovou (obzvláště v případě, kdy středoškolačky v rámci jedné skupiny nebyly ze stejného města), na druhou stranu však byly příjemnější na komunikaci. Středoškolačky se ve větším počtu méně ostýchaly klást dotazy, vzájemně se k nim podněcovaly a celkově byla komunikace živější soudě i podle hodnocení mentorek, které si oproti minulému roku méně stěžovaly na pasivitu svých mentees. Na druhou stranu, jak se vyjádřila mentorka vedoucí jednu ze skupin, jež měla z prvního ročníku zkušenost s vedením jen jedné středoškolačky, vedení jedné dívky vnímala jako přínosnější pro osobní rozvoj mentee. Ve dvojici je totiž více prostoru se vzájemně poznat a více do hloubky rozebrat témata, která středoškolačku zajímají. Komunikace se skupinou nabývá spíše povahy exkurzí po škole popis řešení projektu OK za rok

19 5 členství v odborných a poradních orgánech, redakčních radách Členství v mezinárodních organizacích eument-net. Síť evropských mentoringových programů. European Platform of Women Scientists, asociovaný člen. ATGender, člen. Členství v redakčních radách Červinková, A. Aula: časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., členka redakčního kruhu (ISSN , časopis je zařazen na seznamu recenzovaných časopisů). Linková, M. Gender, rovné příležitosti, výzkum, od roku 2007, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., členka (ISSN , časopis je zařazen v databázi ERIH). Členství v mezinárodních poradních a expertních skupinách Linková, M. Expert Group on the Research Profession, , Evropská komise, členka. Linková, M. Helsinki Group on Women and Science, od roku 2007, Evropská komise, členka. Členství v domácích poradních a expertních skupinách Linková, M. Pracovní skupina VERA pro rozvoj lidských zdrojů a rovné příležitosti mužů a žen ve výzkumu, vývoji a inovacích, od 2011, MŠMT, členka. Linková, M. Resortní koordinační skupina VaV, od 2010, MŠMT, členka. Linková, M. Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje, od 2006, Akademie věd ČR, členka. Linková, M. Pracovní skupina pro ženy vědě, , MŠMT, členka a v předsedkyně. Vohlídalová, M. Etická komise Rady vysokých škol, členka. 6 NKC-ŽV v médiích ohlasy v médiích , muzeum3000.nm.cz: Emeritní pracovnice Národního muzea byla nominována na Cenu Milady Paulové , abicko.avcr.cz: Cena Milady Paulové , msmt.cz: Cena Milady Paulové za rok 2012 v oboru historických věd udělena Prof. PhDr. Zdeňce Hledíkové, CSc , ČTK: Historička Hledíková dnes převzala Cenu Milady Paulové , Haló noviny: Vědkyně se ohradily , blisty.cz: Nepřesnosti v Českém rozhlase , ČRo 2: Jak to vidí Václav Pačes (viz 13:04-17:16) , E15: Rozhořčené vědkyně píší Nečasovi , tyden.cz: Gender jak vyšitý. V české vědě vypukla "dívčí válka". Vědkyně štve mužská dominance , prvnizpravy.cz: Vědkyně rozčílil Cyril Höschl výroky o ženách , ČRo 1 Radiožurnál: Dvacet minut Radiožurnálu s Cyrilem Höschlem , parlamentnilisty.cz: Nespravedlivá disproporce žen a mužů ve vědě odráží skutečný stav, míní Höschl , e15.cz: Vědkyně si stěžují Nečasovi, že stát nedbá na jejich názory , blisty.cz: Mají se ženy radovat, že pracují aspoň ve školství? , MF Dnes: Muži versus ženy. Rovné příležitosti se už řeší i ve vědě. Ženy si stěžují, že vláda protežuje mužské projekty , Haló noviny: Česká věda v režii mužů popis řešení projektu OK za rok

20 , prvnizpravy.cz: Vládní priority jsou genderově slepé , ČTK: O prioritách české vědy rozhodovali samí muži, kritizují vědkyně , markething.cz: Science It s a girl thing , clubzena.cz: Vědkyně jako mužatky se zkumavkou , Víkend HN: Svět vědy vs. svět žen , life.ihned.cz: V Česku ubývá žen ve vědě. "Děravé potrubí" ničí mladé talenty vystoupení v médiích, spolupráce s médii Vohlídalová, M Tah dámou, Česká televize, Vohlídalová, M Hovory o vztazích, Český rozhlas, ztaz%c3%adch%22$&query=&from= &to= &porad=1971x_hovor y+o+vztaz%c3%adch. Vohlídalová, M Generace na rozcestí, Český rozhlas, na%20rozcest%C3%AD%22$%20+generic3:^% x_Generace%20na%20ro zcest%c3%ad%22$&query=&from= &to= &porad=100906x_gener ace+na+rozcest%c3%ad tiskové zprávy Tenglerová, H., Linková, M Česká věda do roku 2030 v režii mužů: vládní Priority jsou genderově slepé. Tisková zpráva NKC-ŽV. Praha: Sociologický ústav AV ČR, , 4 s., Linková, M., Tenglerová, H Mezi ženami není dost expertů, říká Cyril Höschl, člen rady pro výzkum, vývoj a inovace. Vědkyně žádají o stanovisko premiéra. Tisková zpráva NKC-ŽV. Praha: Sociologický ústav AV ČR,v.v.i., , 2 s: 7 podněty pro státní a veřejnou správu v oblasti genderové rovnosti a stanoviska k dokumentům vědních politik a) podněty, stanoviska a komentáře pro státní správu Linková M., Tenglerová, H Stanovisko k přípravě vstupní analýzy pro víceletou strategii rovnosti žen a mužů pro Referát rovných příležitostí žen a mužů MPSV, říjen Tenglerová, H, Stanovisko NKC - ženy a věda k Národním prioritám orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, , 4 str., Tenglerová, H., Linková, M Podklady pro Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů ohledně sběru statistických dat a indikátorů, b) podněty, stanoviska a komentáře pro veřejnou správu Linková, M Nízké zastoupení žen ve vedení GA ČR a nepřímá diskriminace vědkyň z důvodu souběhu řešení postdoktorského grantu a rodičovství. Dopis předsedovi GA ČR, popis řešení projektu OK za rok

Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV.

Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: LE 12003 Název projektu: Národní kontaktní

Více

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE SHRNUTÍ PRVNÍHO ROČNÍKU PROGRAMU Martina Fucimanová Kateřina Cidlinská Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Praha 2017 ÚČASTNICE A ÚČASTNÍCI PRVNÍHO

Více

Periodická zpráva. Příjemce-koordinátor: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1 Řešitelka-koordinátorka: Mgr.

Periodická zpráva. Příjemce-koordinátor: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1 Řešitelka-koordinátorka: Mgr. Periodická zpráva 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní centrum ženy a věda Zkratka projektu: NKC-ŽV Řešitelské období projektu:

Více

Periodická zpráva za rok 2011 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda

Periodická zpráva za rok 2011 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda Periodická zpráva za rok 2011 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

obracím se na Vás v souvislosti s problematikou rovných příležitostí žen a mužů v oblasti vědy a výzkumu, a to konkrétně:

obracím se na Vás v souvislosti s problematikou rovných příležitostí žen a mužů v oblasti vědy a výzkumu, a to konkrétně: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. předseda Grantová agentura ČR Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6 V Praze dne 16. 12. 2011 Č.j.: SOU-356-2/NKC/2011 Vážený pane předsedo, obracím se na Vás v souvislosti s problematikou

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Služby Technologického centra AV ČR pro podporu projektů VaV Táňa Perglová CZELO, Technologické centrum AV ČR Projekty NICER a CZELO Projekty Technologického centra AV ČR, financované z z programu EUPRO

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Služby TC AV ČR Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Informační den zaměřený na Advanced Grants ERC 21. listopadu 2011, Praha Adéla Vožechová, TC AV ČR (vozechova@tc.cz) CZELO A NICER Co

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktivity na národní úrovni při přípravě a realizaci programu

Aktivity na národní úrovni při přípravě a realizaci programu Aktivity na národní úrovni při přípravě a realizaci programu Lenka Havlíčková Brno, 13. března 2012 1 Osnova Mezinárodní spolupráce ve VaV v ČR Programové výbory a jejich role při přípravě Pracovních programů

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Petra Kalibová Kontakt: petra.kalibova@uhk.cz Pracoviště: Katedra sociální pedagogiky PdF UHK 2 Závěrečná

Více

Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce

Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika, 3. prosince 2014, Praha Michaela Vlková CZELO: historie a cíle Česká

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

1. října 2010, Praha 7. Rámcový program EU 4. výzva v prioritě Udržitelná pozemní doprava a Letectví. Michal Pacvoň, Lenka Chvojková

1. října 2010, Praha 7. Rámcový program EU 4. výzva v prioritě Udržitelná pozemní doprava a Letectví. Michal Pacvoň, Lenka Chvojková Služby NICER, CZELO a aktuality 7.RP 1. října 2010, Praha 7. Rámcový program EU 4. výzva v prioritě Udržitelná pozemní doprava a Letectví Michal Pacvoň, Lenka Chvojková 1 Služby NICER, aktuality Informační

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 Obsah Komise pro sociální a ekonomické záležitosti...2 Komise pro vysokoškolskou samosprávu...3 Komise pro doktorské studium...4 Legislativní komise...5 Pracovní skupina

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové

Více

Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO)

Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO) Konference: Řízení mezinárodních výzkumných projektů Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO) Kateřina Slavíková CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt IRICoN Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Název prioritního tématu: Rozvoj

Více

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH 2011 Ekonomická fakulta / Fakulta rybářství a ochrany vod / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta / Teologická

Více

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z á p i s ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z důvodu zahraniční pracovní cesty předsedy AV ČR řídil jednání místopředseda AV ČR M. Tůma. I. Ověření zápisu ze 48. zasedání

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy Co jsme slíbili a kam jsme došli? 14. koordinační schůzka řešitelů projektu Hnanice, 21.-23.9. 2011 Oddělení socioekonomie

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Women Taking Chances A Collection of Female Biographies. Chopily se šance Sbírka ženských biografií

Women Taking Chances A Collection of Female Biographies. Chopily se šance Sbírka ženských biografií Women Taking Chances A Collection of Female Biographies Chopily se šance Sbírka ženských biografií 1 DOMOVSKÁ INSTITUCE Masarykova univerzita sídlí v Brně a v současnosti je: jednou z nejrychleji rostoucích

Více

Mentoring pro středoškolačky v technických a přírodovědných oborech

Mentoring pro středoškolačky v technických a přírodovědných oborech Mentoring pro středoškolačky v technických a přírodovědných oborech Marcela Linková Koordinátorka mentoringového programu: Kateřina Cidlinská Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Strana 1. Zasedání KD -

Strana 1. Zasedání KD - Informace z porady pro ZS nabídky spoluprací, stáží, stipendií na zahr. universitách konkrétní/aktuální rozesílány na katedry, obecnější materiály k dispozici na odd. VaV ČVUT+spolupráce českých technických

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Rozvojový projekt na rok 2015

Rozvojový projekt na rok 2015 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2015 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015

SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015 STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU PROJEKTOVÝCH AKTIVIT Den vydání: 4. února 2015 Platnost: 4. února 2015 Účinnost: 16. února 2015 Směrnice

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 Článek I. Obecná ustanovení 1. Centrum ekologických aplikací v krajině (dále

Více

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK Přítomni: /20/ Delegáti a delegátky: /16/ Barbora Adolfová (AMU), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Daniel Kunz (OU), Ondřej

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

Systém řízení a organizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v ČR. Petr Fiala

Systém řízení a organizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v ČR. Petr Fiala Systém řízení a organizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v ČR Petr Fiala Postavení účastníků správy VEVaI Vymezeno v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Zásady studentské grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Zásady studentské grantové soutěže Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost a péči. Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD)

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Zkušenosti z realizace projektu Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Nositel projektu: Partneři projektu: APRA Praha asociace PR agentur M&J Consulting s.r.o., Pardubice První regionální

Více

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2014 na Vysoké škole finanční a správní

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2014 na Vysoké škole finanční a správní Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2014 na Vysoké škole finanční a správní Praha, 31. 3. 2015 Zpracoval: Odbor vědy, výzkumu a operačních

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD roční hodnocení plnění individuálního studijního plánu doktorského studijního programu za akademický rok ID plánu 9284 Student Fakulta Studijní program Studijní

Více

PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU

PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU Marcel Kraus Technologická agentura ČR 11. 2. 2015 1. Část: Více profesorek! 2. Část: Více žen do aplikovaného výzkumu! 1. Více profesorek!

Více

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 11. ledna 2011

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 11. ledna 2011 Z á p i s z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 11. ledna 2011 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 23. zasedání Akademické rady AV

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více