Většina korozní literatury dosud při vysvětlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Většina korozní literatury dosud při vysvětlení"

Transkript

1 Milan KOUŘIL, Pavel NOVÁK, Jan STOULIL* Změny u povrchu katodicky chráněné oceli v půdě Většina korozní literatury dosud při vysvětlení principu katodické ochrany ignoruje výraznou změnu složení prostředí vlivem katodické polarizace, přestože je zřejmé, že k ní dochází, a že korozní odolnost železa v neutrální vodě a v alkalickém roztoku je velmi rozdílná. Ukazuje se, že u úložných zařízení spočívá hlavní ochranná funkce katodické ochrany v alkalizaci přiléhajícího elektrolytu, což umožňuje vznik pasivní vrstvy i za podmínek katodické polarizace [1]. Vzrůst ph na hodnoty více než 12 v blízkosti dlouhodobě katodicky chráněných úložných zařízení byl mnohokrát prokázán. Katodicky chráněný kovový povrch byl v těchto místech pokryt lesklou černou vrstvou magnetitu [2]. 5 / 2009 Experimentální část Ke sledování změn prostředí u povrchu katodicky chráněných úložných zařízení byly vyrobeny monitorovací sondy (typ S) (obr. 1). Ocelový plášť sondy tvoří válcové segmenty, dno s víkem je z korozivzdorné oceli. Dva válcové segmenty svírají titanovou elektrodu pro měření ph, která je tvořena mezikružím vyrobeným z titanového plechu o tloušťce 2,5 mm. Vnější průměr mezikruží je 140 mm. Povrch titanového mezikruží je pokryt vrstvou oxidů na bázi iridia. Ve stěně obou segmentů je zhotovena průchodka pro referenční elektrody tak, aby vnější povrch elektrody sledoval povrch pláště. V každé sondě je dvojice referenčních kuprosulfátových elektrod naplněných roztokem CuSO 4 o koncentraci 150 g/l. Elektrolyt jedné z dvojice elektrod je vždy ve formě gelu. Potenciál elektrod je přibližně 300 mv proti standardní vodíkové elektrodě. V plášti sondy jsou umístěny ocelové šrouby s hlavou uzpůsobenou požadavkům pro realizaci analýzy korozních vrstev po dlouhodobé expozici za podmínek katodické polarizace. Segmenty vyrobené z uhlíkové oceli plní funkci umělé vady izolace potrubí (0,1 m 2 ). Vzdálenost mezi polarizovaným povrchem sondy a titanovou ph elektrodou nepřevyšuje 1 mm. Titanová elektroda, aktivovaná vrstvou oxidů na bázi iridia by měla reagovat změnou svého potenciá lu na změnu ph elektrolytu. V laboratorních podmínkách bylo zjištěno, že zvýši-li se ph o jednotku, sníží se potenciál titanové elektrody, která není vodivě spojena s polarizovaným povrchem, přibližně o 60 mv. Na zkušebním poli v prostoru Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves bylo uloženo do země 5 sond typu S, které byly uzpůsobeny i pro odběr vzorků půdy pomocí polypropylenových trubek vyústěných do povrchové vrstvy modelové půdy u sondy a vyčnívajících asi 30 mm nad povrch zkušebního pole. Polypropylenová trubka slouží jako vodící pro trubku z korozivzdorné oceli, kterou jsou periodicky realizovány odběry vykrojením válcového vzorku půdy o průměru 10 mm. Válcový ocelový povrch sondy typu S byl předem opatřen vrstvou modelové půdy o tloušťce 30 mm (40 % neaktivovaný bentonit 75 (Keramost) + 60 % místní písčitá půda (po odstranění kameniva nad 3 mm)) a obalen jutovou tkaninou (obr. 2). Modelová půda byla zvlhčena. Výchozí hodnota ph elektrolytu v modelové půdě je 8,5 až 9. Po dobu přípravy sond typu S v laboratoři, při jejich transportu a před uložením do výkopu byl pracovní ocelový povrch chráněn před korozí obětovanými zinkovými anodami. Zinkové pásky byly odpojeny od pracovního povrchu sondy typu S těsně před uložením do výkopu a zasypáním sond na zkušebním poli. Ke každé z pěti sad sond byly instalovány dvě fersilitové osmi kilogramové anody (Stutak). V blízkosti každé sondy typu S byl také instalován snímač potenciálu MS 110 (Stutak) s referenční Cu/CuSO 4 elektrodou (CSE) a dvěma umělými vadami napojenými také na systém KO dané sondy S (označení této sondy v textu V) (obr. 3). Dále byl v blízkosti každé sondy S zasypán rezistometrický snímač korozní rychlosti (označení R), vyrobený pro tyto účely z ocelové folie o tloušťce 100 µm (obr. 4). Celkový pohled na jednu sadu sond je v obr. 5. Jeden rezistometrický snímač byl také použit jako kontrolní pro sledování korozní agresivity zvoleného půdního prostředí na nepolarizovaný povrch. Snímače typu R byly také pokryty modelovou půdou a opatřeny jutovým obalem. Jutový obal má zajistit vyjmutí sond po skončení expozice s celistvou povrchovou vrstvou půdy k vyhodnocení změn jejího složení. Vodiče od fersilitových anod (5 x 2 ks), položených podélně ve vzdálenosti 1 m od výkopu pro každou sadu sond, byly vyvedeny přímo do kiosku, kabeláž od pěti sad sond (typu S+V+R) byla vyvedena do tří plastových propojovacích skříněk na sloupcích. Z propojovacích skříněk byly vyvedeny vodiče do kiosku, ve kterém jsou umístěny jak zdroje stejnosměrného proudu potenciostaty (Microstat od fy Sycopel Scientific Ltd. ±15V, ± 300 ma), tak záznamníky a další propojovací skříňky (obr. 6). Každá sada sond má samostatný zdroj, záznamník napětí (Korodat KD4-1. Korozní s.r.o.) a záznamník proudu (Protek D 620). Konektory od rezistometrických snímačů jsou vyvedeny pouze do skříňky propojovacího objektu. Korozní úbytky ze snímačů typu R jsou odečítány periodicky. Pro měření je vy užíván přístroj AC Corrosion detector ACD-03 od fy MetriCorr ApS. Měrnou a referenční část resistometrického čidla tvoří ocelový pásek o tloušťce 0,1 mm, který umožňuje stanovit korozní úbytek na úrovni přijatelné korozní rychlosti (10 µm za rok) cca za dva týdny. Výkop pro linii sond byl zasypán místní písčitou půdou (po odstranění většiny kamenů o velikosti nad 50 mm). Rezistivita půdy stanovená čtyřelektrodovou Wennerovou metodou v místě budoucí instalace byla 53,8 až 64,3 Ωm. Výkop byl také částečně zalit vodou jak pro snížení odporu půdy, tak pro urychlení sedání půdy a vyplnění dutin ve výkopu. Výkopy pro anody byly zahrnuty původní kamenitou písčitou půdou. Najetí celého zkušebního pole se uskutečnilo na začátku srpna Sběr dat proběhl během současné celkové doby expozice šestnáctkrát s postupně se pro dlužující prodlevou mezi jednotlivými čteními od dvou dnů po jeden měsíc. Odběr vzorků z povrchové vrstvy půdy u sond typu S byl uskutečněn šestkrát. Ihned po převozu do laboratoře byla část každého vzorku půdy rozmíchána v malém množství destilované vody a v takto připraveném výluhu bylo stanoveno ph. Druhá část každého vzorku byla podrobena prvkové a fázové analýze pro 29

2 Obr. 1 Sonda typu S pro sledování změn složení půdního elektrolytu vlivem katodické ochrany Obr. 3 Snímač potenciálu MS 110 (Stutak) (sonda typu V) Obr. 5 Sada sond typu V, S a R před celkovým zasypáním půdou Obr. 2 Sondy typu S připravené pro uložení do výkopu před odpojením obětovaných anod Obr. 4 Rezistometrický snímač pro měření korozní rychlosti (označení R) Obr. 6 Zdroje, záznamníky a propojení vodičů v kiosku zjištění změn složení půdy vlivem katodické ochrany. V druhé polovině července 2009 byly sondy typu S z půdy vyjmuty, aby byl zhodnocen stav jejich povrchu a změny půdního prostředí přiléhajícího k povrchu sond. Výsledky Každá kombinace sond (S, V, R) je polarizována na jiný potenciál. Na zkušebním poli je uloženo pět takových kombinací sond, potenciál sousedních skupin sond se liší o 100 mv. Proudová hustota nutná k polarizaci skupiny sond S1, V1, R1 na potenciál (-850 mv (CSE)) byla v období prvých 310 dnů -3 až -6 ma/m 2, sondy u S2 (-950 mv(cse)) -6 až -30 ma/m 2, sondy u S3 ( mv(cse)) -22 až -90 ma/ m 2, sondy u S4 ( mv(cse)) -65 až ma/m 2 a sondy u S5 ( mv(c- SE)) mají proudové hustoty hodnoty od do ma/m 2. Vysoké hodnoty katodické proudové hustoty u sondy S5 jsou způsobeny již převažujícím rozkladem vody na polarizovaném ocelovém povrchu. V březnu 2009 se potenciál sondy S5 vychýlil z nastavené hodnoty mv/cse kladným směrem o 100 až 200 mv, přičemž požadovaný potenciál nebyl dosažitelný vzhledem k maximálnímu napětí na svorkách potenciostatu. Ochranný proud až ma/m 2 se však po zvýšení potenciálu nezměnil. Důvod není jasný. Jedním z vysvětlení je selhání řídící referenční elektrody, jejíž potenciál se v tomto období změnil vůči referenční elektrodě sondy V5 až o 185 mv, výchylka však nekoresponduje zcela se změnou potenciálu chráněné sondy. Pravděpodobné je tedy spíš selhání samotného přetíženého potenciostatu, které se projevilo krátce před ukončením polarizace dokonce přepólováním zdroje. Při posledním měření byla zjištěna kladná proudová hustota 890 ma/m 2 a korozní potenciál sondy 390 mv/cse. Výsledky zjištěné u páté sondy v posledním měsíci expozice nejsou tedy brány v úvahu. Před vyjmutím sond z půdy byly měřeny u každé sondy typu S tzv. depolarizační křivky, tedy záznam korozního potenciálu sondy po vypnutí polarizace vůči referenční elektrodě v čase. V tomto případě měly depolarizační křivky být použity jako nástroj pro předběžné zjištění korozního stavu oceli (aktivita vs. pasivita). Pokud by totiž ocelový povrch byl vlivem alkalizace elektrolytu v pasivním stavu, měl by potenciál oceli po vypnutí polarizace růst k vysokým hodnotám odpovídajícím oblasti, v níž ocel koroduje nízkou korozní rychlostí v pasivitě. Postupným rozptylováním alkality do okolí difúzí, následným 30 SLOVGAS

3 Tab. 1 Zhodnocení korozního stavu ocelových sond na základě pasivačního potenciálu při aktuálním ph a vloženého potenciálu katodickou ochranou Sonda Vložený potenciál [mv/cse] ph půdy (0-3 mm od povrchu) Pasivační potenciál (obr. 8) S ,2-650 aktivita S ,5-720 aktivita S ,7-750 aktivita S ,5-850 aktivita S ,0-900 aktivita Stav přechodem oceli opět do aktivity a opětovným řízením rychlosti koroze rychlostí difúze kyslíku k povrchu oceli by pak měl samovolný korozní potenciál oceli klesat na hodnoty blížící se -800 mv/cse, které byly v bentonitovém obalu zaznamenány před uložením sond do půdy a které odpovídají velmi ztíženému přístupu kyslíku. Průběh závislosti potenciál - čas krátce po vypnutí polarizace i po 24 hodinách od vypnutí, uvedený na obr. 7, nepotvrzuje pasivitu oceli pro žádnou úroveň polarizace (nejvyšší úroveň polarizace není uvedena - porucha potenciostatu). Potenciál sond pomalu roste a blíží se hodnotě před polarizací. Existence pasivního stavu je podmíněna dostatečně vysokým ph elektrolytu u povrchu oceli, dostatečně nízkou koncentrací chloridů a dostatečnou oxidační schopností prostředí, neboli aktuální korozní potenciál musí být vyšší než pasivační potenciál. Pasivační potenciály pro různé úrovně ph měřil J. Hruška [3] a potvrdil publikovaná data (obr. 8). Po vyjmutí sond z půdy a sejmutí bentonitového obalu byly v tenké vrstvě půdy (do 3 mm od polarizovaného povrchu) zjištěny hodnoty ph uvedené v tab. 1. Pro tyto hodnoty pak byly z obr. 8 odhadnuty pasivační potenciály a tyto pak srovnány s ochranným potenciálem. Aktuální ochranný potenciál byl vždy nižší než pasivační potenciál pro dané ph, proto i z tohoto hlediska je zřejmé, že alkalizace elektrolytu u povrchu je za daných podmínek příliš nízká, aby byla ocel převedena do pasivního stavu. Měření ph u katodicky chráněného povrchu byl jeden z hlavních cílů při expozičních zkouškách v půdě. K tomuto účelu byla v sondách typu S zabudována titanová ph elektroda s vrstvou oxidů na bázi iridia, která velice dobře reaguje svým potenciálem na aktuální hodnotu ph elektrolytu. To bylo potvrzeno řadou laboratorních zkoušek v modelových elektrolytech v intervalu ph Avšak v půdě u polarizovaného povrchu vykazují titanové elektrody na všech sondách typu S potenciály výrazně zápornější, než by odpovídalo hodnotám, které byly dlouhodobě ověřovány v závislosti na ph v laboratorních podmínkách. Nepodařilo se nám nalézt žádnou korelaci mezi odečtenými potenciály titanové elektrody na sondách typu S, exponovaných v přírodních podmínkách a hodnotou ph určenou na vzorcích půdy, odebraných od povrchu jednotlivých sond typu S. Souběžně byl v laboratoři pozorován výrazný vliv koncentrace kyslíku v elektrolytu na potenciál titanu aktivovaného oxidy iridia. Je pravděpodobné, že pokles potenciálu titanové elektrody je dán právě poklesem koncentrace kyslíku u povrchu oceli vlivem katodické polarizace. Sledování změn hodnot ph je tedy v těchto poloprovozních zkouškách odkázáno na odběr vzorků půdy a měření hodnot ph výluhů v laboratoři. V tomto případě se nejedná o hodnotu povrchového ph, ale o ph vrstvy půdy ve vzdálenosti 5 až 15 mm od polarizovaného povrchu. Takto zjištěné hodnoty ph jsou vyneseny proti prošlému katodickému náboji v obr. 9. Během výkopu sond bylo ph půdního elektrolytu neustále sledováno orientačně pomocí postřiku roztokem fenolftaleinu a univerzálních ph papírků. Zřetelná alkalizace půdy v okolí sondy do vzdálenosti desítek centimetrů se projevila pouze u nejvíce polarizované sondy (obr. 10). Je zřejmé, že k jednoznačné alkalizaci půdy u katodicky chráněného povrchu dochází zatím jen při nejzápornějších polarizačních potenciálech, kdy proudové hustoty překračují -100 ma/m 2. Protože se ale ve všech případech jedná o hodnoty ph půdního elektrolytu ve vzdálenosti 5 až 15 mm od povrchu, můžeme s jistotou předpokládat, že skutečné ph na povrchu bude vyšší, i přesto, že po vyjmutí sond z půdy a odběru vzorků bentonitového obalu bylo zjištěno, že ph ve vrstvě do 3 mm od povrchu je podobné s ph vzorků odebraných během uložení v půdě (obr. 9, tab. 1). Při malých proudových hustotách, které odpovídají malé rychlosti vzniku hydroxidových iontů, se uplatňují výrazněji i procesy potlačující vzrůst ph (neutralizace oxidem uhličitým, resp. hydrogenuhličitany, pufrující schopnost půdního prostředí). Z tohoto pohledu, kdy je žádoucí v relativně krátkém čase detekovat růst ph ve vzdálenosti řádově milimetrů od povrchu polarizované oceli, je použití bentonitu jako součásti obalu sondy nevhodné, protože svojí hutností zabraňuje přístup okysličeného elektrolytu k povrchu a zpomaluje tak produkci hydroxidových anionů a svojí výraznou pufrující schopností alkalizaci potlačuje. -0,7-0,8 vypnutí 24 h po vypnutí Pourbaix S uchotin nová data potenciál [V/CSE] -0,9-1 -1,1-1,2-850 mv (CSE) - S1-950 mv (CSE) - S mv (CSE) - S mv (CSE) - S čas [s] Obr. 7 Záznam potenciálu sond typu S po vypnutí polarizace pasivační potenciál [mv/cse] standardní ochranný potenciál ph Obr. 8 Srovnání nově získaných výsledků [3] s jinými pracemi 5 /

4 1,0E+08 1,0E+07 náboj [C/m 2 ] 1,0E+06 1,0E+05 1,0E mv (CSE) -950 mv (CSE) mv (CSE) mv (CSE) mv (CSE) ph Obr. 9 Hodnoty ph výluhu modelové půdy z blízkosti katodicky polarizovaného ocelového povrchu v závislosti na prošlém náboji Obr. 10 Detekce zvýšené úrovně ph v okolí sondy S5 ( mv/cse) a na povrchu jejího bentonitového obalu pomocí roztoku fenolftaleinu a univerzálních indikátorových papírků Malé hodnoty ochranných katodických proudů při potenciálech, kdy ještě nedochází k rozkladu vody a hlavní katodickou reakcí je redukce kyslíku, potvrzují pomalé pronikání kyslíku k povrchu katody a tím i omezenou rychlost produkce OH-. Malou agresivitu použité modelové půdy dokazují i údaje z rezistometrických sond (obr. 11). Korozní rychlost rezistometrické sondy v bentonitovém obalu bez polarizace byla do 250. dne expozice na úrovni 6 µm/rok, tedy bezpečně pod přípustnou hranicí korozní rychlosti úložných zařízení 10 µm/rok. Bez ohledu na úroveň polarizace byla korozní rychlost ostatních polarizovaných sond prakticky neměřitelná pomocí odporových čidel. Zřejmě vlivem častých a vydatný srážek byla u nepolarizované elektrody zjištěna v měsících duben a květen korozní rychlost 10 µm/rok a od začátku června do poloviny července dokonce 37 µm/rok. Poté, co byla z půdy vyjmuta sonda S5, a tím byl usnadněn přístup kyslíku k nepolarizované odporové sondě uložené nedaleko, zvýšila se její korozní rychlost dokonce na 0,2 mm/rok. Průměrná korozní rychlost nechráněné odporové sondy uložené v bentonitovém obalu přibližně 0,5 m pod povrchem, tedy ve stejných podmínkách jako polarizované sondy typu S, i přes výrazný růst korozní rychlosti v posledním období nepřesahuje hranici přípustné korozní rychlosti 10 µm/rok. Ukazuje se, že námi zvolené modelové půdní prostředí má malou agresivitu, což je ovlivněno i tím, že kompaktní vrstva modelové půdy brání přístupu kyslíku k polarizovanému povrchu. Nemůžeme tak očekávat výrazný růst ph půdního elektrolytu vzhledem k pomalému transportu kyslíku k povrchu katody. Nevhodnost volby bentonitu se prokázala také při zkouškách pufrovací schopnosti modelové půdy. Byla sledována změna ph vodné fáze ve směsi se vzorky reálného půdního prostředí a bentonitem v závislosti na množství přidaného KOH (hydroxid draselný ). Byly připraveny směsi s poměrem kapalné a pevné fáze 10:1 a k této směsi byl postupně v malých množstvích přidáván nejprve 0,01 M KOH a následně 1 M KOH. Pro kapalnou fázi byla použita destilovaná voda a pro pevnou fázi půda ode braná z místa uložení sond na Centrálním tankovišti ropy, vzorek jílové půdy a bentonit 75 (Keramost). Jedna ze směsí byla tvořena modelovou půdou (bentonit + původní půda) použitou jako obal sond. Původním důvodem použití této modelové půdy byla schopnost bentonitu zadržovat vlhkost, čímž mělo být eliminováno riziko vyschnutí půdního prostředí během expoziční zkoušky, a předpoklad, že jílové složky jako bentonit jsou v reálné půdě zodpovědné za tvorbu pevných nárůstů na chráněném potrubí v místě porušené izolace, které bývají pozorovány při opravách vad izolace ropovodu. úbytek tlouštky [µm] bez polarizace -850 mv (CSE) -950 mv (CSE) mv (CSE) mv (CSE) mv (CSE) čas [den] Obr. 11 Úbytek tloušťky měrné části rezistometrické sondy v čase v závislosti na hodnotě polarizačního potenciálu [4] ph ml destilované vody 20g původní půdy ml dest. vody 20g jíl ml dest. voda modelová půda (8g bent. + 12g původní) ml dest. voda 20g bentonitu ml dest. vody přídavek KOH [mmol] Obr. 12 Změna ph vodné fáze ve směsi s půdou a bentonitem v závislosti na množství přidaného KOH 32 SLOVGAS

5 Obr. 13 Vrstevnatá struktura bentonitého obalu sondy S5 (polarizace na mv/cse) - vnější vrstva ztvrdlá, vnitřní dvě vrstvy měkké Obr. 14 Nárůst v původní půdě na umělé vadě MS 110 polarizované na mv/cse Z obr. 12 je zřejmé, že přítomnost bentonitu ve směsi výrazně tlumí růst ph vodné fáze při přídavku KOH. Hodnota ph vodné fáze po smíchání s bentonitem je sice poměrně vysoká (asi 9,5), ale až do přídavku 3 mmol k 220 g směsi zůstává téměř konstantní, zatímco stejný přídavek KOH k 200 ml destilované vody vyvolá růst ph ze 7 na 12. Původní půda z Centrálního tankoviště ropy tlumí růst ph nej méně a ani jíl ve srovnání s bentonitem nebrání růstu ph. Druhou nejvyšší tlumivou schopnost má použitá modelová půda. Zatímco růst ph na 12 je u destilované vody vyvolán přídavkem 3 mmol KOH na 200 ml, u směsi s původní půdou je třeba 5 mmol, u jílu 6 mmol a u modelové půdy 8 mmol, stejná hodnota ph je u směsi bentonitu s vodou vyvolána až po přídavku odhadem 13 mmol KOH. Až po přídavku 20 mmol je pufrační kapacita bentonitu vyčerpána a vodní fáze zaujímá stejné ph jako ostatní směsi a destilovaná voda. Změny ve fázovém složení půdy byly v průběhu a na konci expozičních zkoušek také sledovány právě s ohledem na vznik pevných nárůstů na vadách izolace ropovodu s cílem pokusit se najít příčinu jejich vzniku ve složení výchozí půdy. Původ vzniku nárůstu je pravděpodobně ve strukturních změnách půdy vyvolaných zvýšenou alkalitou, která byla v nárůstech pozorována. Bentonitový obal na vyjmutých sondách vykazoval zřetelné změny ve vzhledu, ale i mechanických vlastnostech. Povrch obalu nejvíce polarizované sondy byl velice tvrdý. Bentonitový obal pod ztvrdlou vrstvou (ph 12 po smísení s vodou) je měkký jílovitý. Ztvrdnutí povrchu obalu, který je ve styku s okolní půdou, může být způsobeno reakcí alkalického roztoku s rozpuštěnými hydrogenuhličitany za vzniku nerozpustných uhličitanů. Jednotlivé vrstvy obalu se lišily i barevně (obr. 13). Přímo na povrchu polarizované oceli nebyly v bentonitovém obalu pozorovány žádné zpevněné nárůsty. Zatímco na povrchu umělých vad MS 110, které nebyly obaleny bentonitovou směsí, byly nalezeny velice pevné nárůsty s ph také kolem 12 (obr. 14). Z ostatních sond byl na MS 110 pozorován malý narůst pouze u sondy V4 polarizované na mv/cse. U této a dalších méně polarizovaných sond již zřejmě nebyla alkalizace dostatečná na zpevnění půdy. Povrch sond S po sejmutí bentonitového obalu byl pokryt různě zbarvenými vrstvami ovlivněné modelové půdy (obr. 15). Vzorky jak z povrchu sond, tak z různých vrstev bentonitového obalu byly odebrány a podrobeny fázové analýze rentgenovou difrakcí. Analýza překvapivě neodhalila mezi vzorky s různým vzhledem a různými mechanickými vlastnosti žádné rozdíly. Hlavními složkami jsou vedle křemene Obr. 15 Povrch sondy S3 (-1050 mv/cse) pokrytý různě zbarvenými vrstvami modelové půdy Obr. 16 Vzhled ocelového povrchu v závislosti na míře polarizace (zleva -850, -950, , , mv/cse) 5 /

6 uhličitan vápenatý a různé směsné křemičitany a hlinitany. Rentgenová difrakce zřejmě není vhodný nástroj pro tento účel, proto budou následně vyzkoušeny jiné metody infračervená a Ramanova spektroskopie. Pozornost byla věnována také korozním produktům na povrchu polarizované oceli, zejména magnetitu. Bylo prokázáno, že vrstva magnetitu funguje jako účinná bariéra proti vstupu atomárního vodíku do struktury oceli při přechránění. Zároveň magnetit plní funkci pasivní vrstvy na povrchu železa, pokud katodická polarizace vede v pasivaci železa. Původně byl povrch ocelových sond S čistý po tryskání balotinou. Z obr. 15 je zřejmé, že po expozici je povrch oceli pod zbytky půdy černý, což svědčí o přítomnosti magnetitu. Podle intenzity černého zabarvení na hlavách šroubů, které byly součástí polarizovaných povrchů sond během expozice, lze soudit, že tloušťka vrstvy magnetitu klesá s mírou polarizace (obr. 16). Přítomnost magnetitu na povrchu polarizované oceli byla prokázána Ramanovou spektroskopií. Analýze byly podrobeny dva vzorky. Jeden ze sondy S1 (-850 mv/cse) a jeden se sondy S4 (-1150 mv/ CSE). V případě vzorku z S1, jehož povrch je pokryt souvislou černou vrstvou, byl vedle magnetitu identifikován také hematit, který mohl vzniknout sekundárně oxidací po sejmutí bentonitového obalu nebo i při analýze při ozáření vzorku laserem. Vzorek z S4 nemá souvislou homogenní vrstvu magnetitu. V Ramanově spektru se vedle magnetitu objevují fáze rzi (goethit, lepidokrokit, maghemit). Magnetit byl tedy na povrchu katodicky polarizované oceli jednoznačně prokázán. Pokud tedy magnetit není přítomen na povrchu oceli z výroby, může vzniknout druhotně při podmínkách katodické ochrany. Otázkou je, zda takto vzniklý magnetit plní funkci pasivní vrstvy a bariéry proti vstupu atomárního vodíku do oceli v případě přichránění. S ohledem na hodnoty pasivačních potenciálů při zjištěných úrovních ph na povrchu oceli a nehomogenitě vrstvy magnetitu u silně polarizované oceli ( mv/cse) tuto funkci spíš neplní a všechny katodicky polarizované sondy korodují v aktivním stavu výrazně potlačenou korozní rychlostí nižší než 1 µm/rok (obr. 11). Má-li být experimentálně prokázán jev katodické pasivace v reálných podmínkách, je nutné pro další expoziční zkoušky zajistit rychlejší přísun kyslíku k polarizovanému povrchu tak, aby byla urychlena alkalizace půdního elektrolytu. Katodická pasivace může mít pozitivní praktický dopad pouze právě tam, kde není výrazně omezen transport kyslíku a kde by korozní rychlost v důsledku toho byla bez katodické ochrany nepřijatelná. V místech, kde je transport kyslíku omezen hutnou půdou, k pasivaci nedojde, ale zároveň je korozní rychlost natolik omezena nedostatkem kyslíku, že je přijatelná i bez katodické ochrany. Závěr Výrazná alkalizace půdního prostředí nad ph 11 byla prokázána ve vzdálenosti 5 až 15 mm od katodicky polarizovaného ocelového povrchu již po 50 dnech při ochranných potenciálech, za kterých byly katodické proudové hustoty vyšší než -100 ma/m 2. Změny ph byly hodnoceny ze vzorků půdy odebíraných periodicky od povrchu polarizovaných sond a byly potvrzeny po vyjmutí sond z půdy odběrem přímo z povrchu. Průběžné sledování změn hodnoty ph povrchového elektrolytu aktivovanou titanovou elektrodou selhalo. Použitá modelová půda se ukázala jako málo agresivní s malou propustností pro vzdušný kyslík. Korozní rychlost všech polarizovaných ocelových sond je na hranici citlivosti rezistometrických čidel a korozní rychlosti jsou menší než je 1 µm/rok. Pod technicky přijatelnou korozní rychlostí katodicky chráněné oceli (10 µm/rok) je i nechráněná sonda. Navazující zkoušky upravených sond, s využitím stávajících instalací (kabeláž, anody, zdroje, záznamníky, propojovací objekty) by měly být realizovány v půdním prostředí, které zajistí zvýšený přístup vzdušného kyslíku a jeho zvýšenou korozní agresivitu (výchozí hodnota ph půdního elektrolytu asi 6). Lektor: doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc., TU v Košiciach *Ing. Milan Kouřil, PhD., prof. Ing. Pavel Novák, CSc., Ing. Jan Stoulil, PhD. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Práce byla vypracována s finanční podporou MERO ČR a.s., projektu GAČR 106/07/1038 a MSM Literatura [1] NOVÁK, P.: Pasivace oceli při průmyslových aplikacích elektrochemické ochrany. Slovgas (5) 14-16, 2005 [2] NOVÁK, P., KODÝM, R., KOUŘIL, M., TARABA, P.: Změny půdního prostředí vlivem katodické ochrany. Sborník konference AKI 2005, CD 8 stran, AKI Praha 2005 [3] HRUŠKA, J.: Anodické rozpouštění katodicky polarizované uhlíkové oceli, Diplomová ce, VŠCHT Praha 2009 prá- [4] KOHOUT, J.: Sledování změn v půdním prostředí vlivem katodické polarizace, Diplomová práce, VŠCHT Praha 2009 KĽÚČOVÝ SKLADOVATEĽ ZEMNÉHO PLYNU LÍDER V PRIESKUME A ŤAŽBE ROPY A ZEMNÉHO PLYNU NA SLOVENSKU SPOĽAHLIVÝ A FLEXIBILNÝ OBCHODNÝ PARTNER GARANT BEZPEČNOSTI DODÁVOK ZEMNÉHO PLYNU ZÁSTANCA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SERIÓZNY A STABILNÝ ZAMESTNÁVATEĽ NAFTA a.s. Naftárska Gbely Tel.: SLOVGAS

Katodická pasivace p i katodické ochran oceli

Katodická pasivace p i katodické ochran oceli Katodická pasivace p i katodické ochran oceli Kou il M., Novák P., Stoulil J., Msallamová Š. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav kovových materiál a korozního inženýrství lánek popisuje

Více

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3 ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3 Meziuniverzitní laboratoř pro in situ výuku transportních procesů v reálném horninovém prostředí Vypracoval:

Více

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická Koroze Úvod Jako téma své seminární práce v T-kurzu jsem si zvolil korozi, zejména korozi železa a oceli. Větší část práce jsem zpracoval experimentálně, abych zjistil podmínky urychlující nebo naopak

Více

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Technické sekundární články - AKUMULÁTOR Galvanické články, které je možno opakovaně nabíjet a vybíjet se nazývají

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Úloha č. 10 POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Princip Potencioetrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrocheických etod kvantitativního

Více

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou

Více

Metody elektroanalytické

Metody elektroanalytické Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t = I dt 0 napětí, potenciál U, E, φ (volt - V) odpor R (ohm - Ω), vodivost G (siemens - S) teplota T (K), látkové množství n (mol) Základní

Více

Mapa kontaminace půdy České republiky 137 Cs po havárii JE Černobyl

Mapa kontaminace půdy České republiky 137 Cs po havárii JE Černobyl Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapa kontaminace půdy České republiky 137 Cs po havárii JE Černobyl Zpráva SÚRO č. 22 / 2011 Autoři Petr Rulík Jan Helebrant Vypracováno

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006. Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006. Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006 Degradace nízkolegovaných ocelí v abrazivním a korozivním prostředí ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006 Odborný Curiculum Vitae Curiculum Vitae Michal Černý - 29.

Více

KVALITA GELU HYDRATOVANÉHO OXIDU TITANIČITÉHO Z HLEDISKA KALCINAČNÍHO CHOVÁNÍ

KVALITA GELU HYDRATOVANÉHO OXIDU TITANIČITÉHO Z HLEDISKA KALCINAČNÍHO CHOVÁNÍ UNIVERZITA PARDUBICE Školní rok 1999/2000 Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie LICENČNÍ STUDIUM STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PŘI MANAGEMENTU JAKOSTI PŘEDMĚT: 2.4 Faktory ovlivňující

Více

Elektrický proud v elektrolytech

Elektrický proud v elektrolytech Elektrolytický vodič Elektrický proud v elektrolytech Vezěe nádobu s destilovanou vodou (ta nevede el. proud) a vlože do ní dvě elektrody, které připojíe do zdroje stejnosěrného napětí. Do vody nasypee

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Náplní laboratorní úlohy je proměření základních parametrů plynových vodivostních senzorů: i) el. odpor a ii)

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Elektrická dvojvrstva

Elektrická dvojvrstva 1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická

Více

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Obsah Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Rovnaníková P. Stavební fakulta VUT v Brně Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností

Více

Jak funguje baterie?

Jak funguje baterie? Jak funguje baterie? S bateriemi se setkáváme na každém kroku, v nejrůznějších velikostech a s nejrůznějším účelem použití od pohonu náramkových hodinek po pohon elektromobilu nebo lodě. Základem baterie

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana; www.arup.cas.cz Oddělení záchranných výzkumů, pracoviště Restaurátorské laboratoře V Holešovičkách 41, 18000 Praha 8; tel.

Více

Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování. Bc.Pavel Pávek

Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování. Bc.Pavel Pávek Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování Bc.Pavel Pávek Diplomová práce 2013 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1***

Více

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Experimentální postupy Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Půda definice, složení Půda je heterogenní, vícefázový, polydisperzní, oživělý systém, vyznačující se určitými vlastnostmi fyzikálními,

Více

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH Ing. Jan Pešta (1) Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. (2) DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice, www.atelier-dek.cz (1) Tel. 739 388 182, e-mail: jan.pesta@dek-cz.com,

Více

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost Kovové povlaky Kovové povlaky Kovové povlaky velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) Z hlediska funkce tloušťka pórovitost V el. vodivém prostředí katodický anodický charakter 2 Kovové povlaky

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál Elektrochemie 1. Poločlánky Ponoříme-li kov do roztoku jeho solí mohou nastav dva různé děje: a. Do roztoku se z kovu uvolňují kationty (obr. a), na elektrodě vzniká převaha elektronů. Elektroda se tedy

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká

Více

Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle.

Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle. Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle. Ing. Jan Kostkan, společnost DonGemini s.r.o. Tímto příspěvkem reaguji na článek Ing, Zdeňka Kadlčíka z června tohoto roku o názvu Diskutujeme

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika. Report č.

Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika. Report č. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika Report č.1 Typ Produkt Indikace Plodina Lokalita Pokus

Více

Pasivace a korozní ochrana kovových materiálů

Pasivace a korozní ochrana kovových materiálů Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav chemie Pasivace a korozní ochrana kovových materiálů Bakalářská práce Brno 2010 Lenka Gavendová Prohlašuji tímto, ţe jsem zadanou bakalářskou práci vypracovala

Více

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2 1 OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE typ aplikovaného výstupu Z vzniklý za podpory projektu TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2 OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE - ZPRÁVA KSP-2015-Z-OT-02 ROK 2015 Autor: Ing.

Více

Provozně montážní předpisy

Provozně montážní předpisy Provozně montážní předpisy Ohřívače vody pro SOLÁRNÍ systémy OKC 200 NTRR/SOL OKC 250 NTRR/SOL OKC 300 NTRR/SOL Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,

Více

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KOROZE Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Specifikace předmětu

Specifikace předmětu Specifikace předmětu 1. Přenosný disperzní Ramanův spektrometr: - spektrální rozsah měření Ramanova posunu: minimálně 250 až 2800 cm 1, - spektrální rozlišení minimálně nebo lepší než 11 cm 1v celém spektrálním

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ Ing. Roman Jirák, Ph.D., DECOEN v.o.s., roman.jirak@decoen.cz V posledních letech je vidět progresivní trend snižovaní spotřeby

Více

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru.

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru. www.havos.cz Technický list Dodavatel: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Dilatační profil vulkanizovaný Základní materiálové složení Hliníková slitina

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

PRŮTOČNÝ SNÍMAČ TYP SPR 41ME

PRŮTOČNÝ SNÍMAČ TYP SPR 41ME PRŮTOČNÝ SNÍMAČ TYP SPR 41ME Návod k používání a údržbě OBSAH 1. Rozsah použití.... strana 1 2. Rozsah dodávky... strana 2 3. Instalace... strana 2 4. Montáž a výměna čidla... strana 3 5. Kalibrace čidel...

Více

Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část.

Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část. Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část. Zdenek Vosmík Ing. info@vosmik-vymeniky.cz Záměrem je naznačit provozním technikům,

Více

Koroze. Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí

Koroze. Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí Koroze Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí Korozní činitelé Vnitřní: čistota kovu chemické složení způsob

Více

VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST

VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. (1) Ing. Daniel Makovička (2) (1) České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův

Více

SurTec 650 chromital TCP

SurTec 650 chromital TCP SurTec 650 chromital TCP Vlastnosti pasivace bez chromu(vi) pro hliník vhodný pro utěsnění eloxu 1) vhodný pro pasivaci hořčíku 1) kapalný koncentrát na bázi trojmocného chromu vynikající ochrana proti

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

Nedestruktivní defektoskopie

Nedestruktivní defektoskopie Nedestruktivní defektoskopie Technologie údržeb a oprav strojů Obsah Vizuální prohlídky Kapilární metody Magnetické práškové metody Ultrazvukové metody Radiodefektoskopické metody Infračervené metody Optická

Více

Antikorozní elektronický systém A C E S. Evropský patent č. 0630426. CZ verze 1.1

Antikorozní elektronický systém A C E S. Evropský patent č. 0630426. CZ verze 1.1 Antikorozní elektronický systém A C E S Evropský patent č. 0630426 CZ verze 1.1 INOVOVANÝ KATODOVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM PRACUJÍCÍ POMOCÍ ELEKTRICKÉ- HO PROUDU, PRO KOTLE A ZÁSOBNÍKY TUV Tradiční antikorozní

Více

s výstupy 4-20 ma nebo 0-10 V

s výstupy 4-20 ma nebo 0-10 V s výstupy 4-20 ma nebo 0-10 V Skříňka přistroje je vyrobena z ABS plastu, který je velmi odolný vůči mechanickému poškození. Svorky pro výstupní signál a napájení. Nastavování snímače se provádějí pomocí

Více

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR Elektrochemie: chemické reakce vyvolané elektrickým proudem a naopak vznik elektrického proudu z chemických reakcí Historie: L. Galvani - žabí

Více

1.4 Protikorozní ochrana kovů

1.4 Protikorozní ochrana kovů 1.4 Protikorozní ochrana kovů Pavel Novák, Jaroslav Bystrianský, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Existuje pět základních skupin protikorozních opatření, jimiž je možné korozní poškození

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO

Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO Technická zpráva Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO Pracovní postup Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Ing. Helena Kroupová Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc

Více

Baterie minulost, současnost a perspektivy

Baterie minulost, současnost a perspektivy Baterie minulost, současnost a perspektivy Prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. Doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. Ústav elektrotechnologie, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) (") ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) () ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.R 264605 (") (13) (SI) Int. Cl. 4 G 01 N 23/222 (Bl) FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO

Více

Zpráva o analýze. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice. Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.

Zpráva o analýze. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice. Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice (+420) 608 002 454, www.mikroanalytika.cz ( mikroanalytika@firemni.cz) Čelákovice, Pro: Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.cz)

Více

Číslo: Anotace: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Číslo: Anotace: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Elektrický

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1» ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 254373 OD (Bl) (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85 (51) Int. СГ H 01 В 17/26 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Produkty koroze na hrdle pivní lahve světového výrobce piva Detail hrdla pivní láhve Koroze na vnitřní straně pivní korunky Možné zdroje koroze popř.

Více

Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A

Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A Řada 72 snímač hladiny vodivyćh kapalin pozitivní bezpečnostní logika při plnění a vyprazdňování nádrží, při zjištěné úrovni mimo nastaveného rozsahu rozepne pracovní kontakt

Více

Návod k obsluze HI 993310 Přenosný konduktometr pro půdu

Návod k obsluze HI 993310 Přenosný konduktometr pro půdu Návod k obsluze HI 993310 Přenosný konduktometr pro půdu www.hanna-instruments.cz 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím

Více

Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina

Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina 1. Testovací organismus 1.1. Charakteristika organismu Vajíčka žábronožky slaniskové se k nám dováží v konzervách, téměř výhradně vyráběných v USA, například

Více

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 11. vydání 10/11 Radeton s.r.o. tel: +420 5432 5 7777 Radeton SK s.r.o. tel: +421 (0)46 542 4580 Mathonova 23 fax: +420 5432 5 7575 J. Kollára 17 fax: +421 (0)46 542

Více

Směrnice pro použití patinujících ocelí

Směrnice pro použití patinujících ocelí Aktuální výsledky atmosférických a laboratorních zkoušek ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Směrnice pro použití patinujících ocelí K. Kreislová, L. Rozlívka, V. Křivý, D. Knotková,

Více

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 HLASITÝ TELEFON TO 01 Technická dokumentace AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-22-01-111, vydání 6. leden 2006 Projekt Hlasitý telefon TO 01 Zpracoval Ing. Milan Ptáček Schválil Ing. Ladislav

Více

Protokol o zkoušce č. D28+POLOMASKA/2009

Protokol o zkoušce č. D28+POLOMASKA/2009 Chemila, spol. s r.o., Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ 695 01, chemická a mikrobiologická laboratoř. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod číslem 1273. Tel/fax:

Více

Elektrolyzér Kat. číslo 110.3024

Elektrolyzér Kat. číslo 110.3024 Elektrolyzér Kat. číslo 110.3024 1. Popis Obsah dodávky: Elektrolyzér z umělé hmoty. Sada elektrod niklových (kat.č. 110.3025), měděných (kat.č. 108.0503), železných (kat.č. 108.0505) uhlíkových elektrod

Více

Diagnostika olejem plněných transformátorů P. Prosr 1, M. Brandt 2 1

Diagnostika olejem plněných transformátorů P. Prosr 1, M. Brandt 2 1 Ročník 2008 Číslo IV Diagnostika olejem plněných transformátorů P. Prosr, M. Brandt 2 Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň 2 Centrum výskumu mechatronických

Více

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda 1 Úvod Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda V této úloze se zaměříme na měření parametrů kladného sloupce doutnavého výboje, proto je vhodné se na

Více

Korozní odolnost titanu a jeho slitin

Korozní odolnost titanu a jeho slitin Korozní odolnost titanu a jeho slitin BIBUS s.r.o. Vídeňská 125, 639 27 Brno Kancelář Zlín: Tel.: 547 125 300 tel / fax: 577 242 037 Fax: 547 125 310 mobil: 603 895 927 E-mail: bibus@bibus.cz E-mail: maranek@centrum.cz

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Úkol Stanovte obsah cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce pomocí kapilární elektroforézy. Teoretická část Cholesterol je steroidní

Více

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Libuše Májková, Státní rostlinolékařská správa Opava Tomáš Litschmann, soudní znalec v oboru meteorologie a klimatologie, Moravský

Více

NÁVOD LMP 307. Ponorná sonda k měření výšky hladiny

NÁVOD LMP 307. Ponorná sonda k měření výšky hladiny JSP Měření a regulace Snímače tlaku - NE0242-2015/06 NÁVOD LMP 307 Ponorná sonda k měření výšky hladiny Měření výšky hladiny kapalin, kalů, suspenzí a emulzí. Rozsah od 10 kpa do 2,5 MPa (1 až 250 m vodního

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÉ ČÁSTI FONTÁNY V HORNÍM MARŠOVĚ MÍSA SE ČTYŘMI CHRLIČI, PODSTAVEC, SOKL 2. ETAPA RESTAUROVÁNÍ 2013 1. DATA PAMÁTKY... str.2 2. ÚDAJE O AKCI str.2 3. POPIS PAMÁTKY... str.2

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. 26 Název: Elektrická vodivost elektrolytů Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV 73) dne 12.12.2013 Odevzdal

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. IX Název: Charakteristiky termistoru Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV (73) dne 17.10.2013 Odevzdal

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku

Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku Fotovoltaické panely a palivové články v současné době představují perspektivní oblast alternativních zdrojů elektrické energie

Více

NOVÝ INDIKAČNÍ SYSTÉM PRO DEMONSTRACI KOROZNÍHO ČLÁNKU S RŮZNÝM OVZDUŠNĚNÍM. PAVEL NOVÁK, TOMÁŠ HRON, ŠÁRKA MSALLAMOVÁ a MILAN KOUŘIL.

NOVÝ INDIKAČNÍ SYSTÉM PRO DEMONSTRACI KOROZNÍHO ČLÁNKU S RŮZNÝM OVZDUŠNĚNÍM. PAVEL NOVÁK, TOMÁŠ HRON, ŠÁRKA MSALLAMOVÁ a MILAN KOUŘIL. NOVÝ INDIKAČNÍ SYSTÉM PRO DEMONSTRACI KOROZNÍHO ČLÁNKU S RŮZNÝM OVZDUŠNĚNÍM PAVEL NOVÁK, TOMÁŠ HRON, ŠÁRKA MSALLAMOVÁ a MILAN KOUŘIL Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická

Více

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková AKUMULÁTORY Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí se zdroji elektrického

Více

15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY

15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY 15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY Martin Širůček ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra technologíí a měření 1. Úvod Významná část poruch ve

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911,

Více

Portavo 902 ph Robustní přenosný ph analyzátor pro každodenní měření v provozu i laboratoři

Portavo 902 ph Robustní přenosný ph analyzátor pro každodenní měření v provozu i laboratoři Portavo 902 ph Robustní přenosný ph analyzátor pro každodenní měření v provozu i laboratoři Pro analogové sondy i digitální sondy Memosens Kryt ze stabilního plastu, odolného nečistotám a chemikáliím,

Více

Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014

Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014 Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014 1. ph elektrody kombinované vhodné pro bazény s gelovým elektrolytem 22111 ph kombinovaná HC 233 1.680,- pro běžné využití do 1 baru, samočistící, záruka

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby...

Více

Studentská vědecká konference 2015. Sekce: Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00

Studentská vědecká konference 2015. Sekce: Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00 Studentská vědecká konference 2015 Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00 Sponzoři: Seznam sekcí a složení komisí ústav 324 Komise: Předseda:

Více