Většina korozní literatury dosud při vysvětlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Většina korozní literatury dosud při vysvětlení"

Transkript

1 Milan KOUŘIL, Pavel NOVÁK, Jan STOULIL* Změny u povrchu katodicky chráněné oceli v půdě Většina korozní literatury dosud při vysvětlení principu katodické ochrany ignoruje výraznou změnu složení prostředí vlivem katodické polarizace, přestože je zřejmé, že k ní dochází, a že korozní odolnost železa v neutrální vodě a v alkalickém roztoku je velmi rozdílná. Ukazuje se, že u úložných zařízení spočívá hlavní ochranná funkce katodické ochrany v alkalizaci přiléhajícího elektrolytu, což umožňuje vznik pasivní vrstvy i za podmínek katodické polarizace [1]. Vzrůst ph na hodnoty více než 12 v blízkosti dlouhodobě katodicky chráněných úložných zařízení byl mnohokrát prokázán. Katodicky chráněný kovový povrch byl v těchto místech pokryt lesklou černou vrstvou magnetitu [2]. 5 / 2009 Experimentální část Ke sledování změn prostředí u povrchu katodicky chráněných úložných zařízení byly vyrobeny monitorovací sondy (typ S) (obr. 1). Ocelový plášť sondy tvoří válcové segmenty, dno s víkem je z korozivzdorné oceli. Dva válcové segmenty svírají titanovou elektrodu pro měření ph, která je tvořena mezikružím vyrobeným z titanového plechu o tloušťce 2,5 mm. Vnější průměr mezikruží je 140 mm. Povrch titanového mezikruží je pokryt vrstvou oxidů na bázi iridia. Ve stěně obou segmentů je zhotovena průchodka pro referenční elektrody tak, aby vnější povrch elektrody sledoval povrch pláště. V každé sondě je dvojice referenčních kuprosulfátových elektrod naplněných roztokem CuSO 4 o koncentraci 150 g/l. Elektrolyt jedné z dvojice elektrod je vždy ve formě gelu. Potenciál elektrod je přibližně 300 mv proti standardní vodíkové elektrodě. V plášti sondy jsou umístěny ocelové šrouby s hlavou uzpůsobenou požadavkům pro realizaci analýzy korozních vrstev po dlouhodobé expozici za podmínek katodické polarizace. Segmenty vyrobené z uhlíkové oceli plní funkci umělé vady izolace potrubí (0,1 m 2 ). Vzdálenost mezi polarizovaným povrchem sondy a titanovou ph elektrodou nepřevyšuje 1 mm. Titanová elektroda, aktivovaná vrstvou oxidů na bázi iridia by měla reagovat změnou svého potenciá lu na změnu ph elektrolytu. V laboratorních podmínkách bylo zjištěno, že zvýši-li se ph o jednotku, sníží se potenciál titanové elektrody, která není vodivě spojena s polarizovaným povrchem, přibližně o 60 mv. Na zkušebním poli v prostoru Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves bylo uloženo do země 5 sond typu S, které byly uzpůsobeny i pro odběr vzorků půdy pomocí polypropylenových trubek vyústěných do povrchové vrstvy modelové půdy u sondy a vyčnívajících asi 30 mm nad povrch zkušebního pole. Polypropylenová trubka slouží jako vodící pro trubku z korozivzdorné oceli, kterou jsou periodicky realizovány odběry vykrojením válcového vzorku půdy o průměru 10 mm. Válcový ocelový povrch sondy typu S byl předem opatřen vrstvou modelové půdy o tloušťce 30 mm (40 % neaktivovaný bentonit 75 (Keramost) + 60 % místní písčitá půda (po odstranění kameniva nad 3 mm)) a obalen jutovou tkaninou (obr. 2). Modelová půda byla zvlhčena. Výchozí hodnota ph elektrolytu v modelové půdě je 8,5 až 9. Po dobu přípravy sond typu S v laboratoři, při jejich transportu a před uložením do výkopu byl pracovní ocelový povrch chráněn před korozí obětovanými zinkovými anodami. Zinkové pásky byly odpojeny od pracovního povrchu sondy typu S těsně před uložením do výkopu a zasypáním sond na zkušebním poli. Ke každé z pěti sad sond byly instalovány dvě fersilitové osmi kilogramové anody (Stutak). V blízkosti každé sondy typu S byl také instalován snímač potenciálu MS 110 (Stutak) s referenční Cu/CuSO 4 elektrodou (CSE) a dvěma umělými vadami napojenými také na systém KO dané sondy S (označení této sondy v textu V) (obr. 3). Dále byl v blízkosti každé sondy S zasypán rezistometrický snímač korozní rychlosti (označení R), vyrobený pro tyto účely z ocelové folie o tloušťce 100 µm (obr. 4). Celkový pohled na jednu sadu sond je v obr. 5. Jeden rezistometrický snímač byl také použit jako kontrolní pro sledování korozní agresivity zvoleného půdního prostředí na nepolarizovaný povrch. Snímače typu R byly také pokryty modelovou půdou a opatřeny jutovým obalem. Jutový obal má zajistit vyjmutí sond po skončení expozice s celistvou povrchovou vrstvou půdy k vyhodnocení změn jejího složení. Vodiče od fersilitových anod (5 x 2 ks), položených podélně ve vzdálenosti 1 m od výkopu pro každou sadu sond, byly vyvedeny přímo do kiosku, kabeláž od pěti sad sond (typu S+V+R) byla vyvedena do tří plastových propojovacích skříněk na sloupcích. Z propojovacích skříněk byly vyvedeny vodiče do kiosku, ve kterém jsou umístěny jak zdroje stejnosměrného proudu potenciostaty (Microstat od fy Sycopel Scientific Ltd. ±15V, ± 300 ma), tak záznamníky a další propojovací skříňky (obr. 6). Každá sada sond má samostatný zdroj, záznamník napětí (Korodat KD4-1. Korozní s.r.o.) a záznamník proudu (Protek D 620). Konektory od rezistometrických snímačů jsou vyvedeny pouze do skříňky propojovacího objektu. Korozní úbytky ze snímačů typu R jsou odečítány periodicky. Pro měření je vy užíván přístroj AC Corrosion detector ACD-03 od fy MetriCorr ApS. Měrnou a referenční část resistometrického čidla tvoří ocelový pásek o tloušťce 0,1 mm, který umožňuje stanovit korozní úbytek na úrovni přijatelné korozní rychlosti (10 µm za rok) cca za dva týdny. Výkop pro linii sond byl zasypán místní písčitou půdou (po odstranění většiny kamenů o velikosti nad 50 mm). Rezistivita půdy stanovená čtyřelektrodovou Wennerovou metodou v místě budoucí instalace byla 53,8 až 64,3 Ωm. Výkop byl také částečně zalit vodou jak pro snížení odporu půdy, tak pro urychlení sedání půdy a vyplnění dutin ve výkopu. Výkopy pro anody byly zahrnuty původní kamenitou písčitou půdou. Najetí celého zkušebního pole se uskutečnilo na začátku srpna Sběr dat proběhl během současné celkové doby expozice šestnáctkrát s postupně se pro dlužující prodlevou mezi jednotlivými čteními od dvou dnů po jeden měsíc. Odběr vzorků z povrchové vrstvy půdy u sond typu S byl uskutečněn šestkrát. Ihned po převozu do laboratoře byla část každého vzorku půdy rozmíchána v malém množství destilované vody a v takto připraveném výluhu bylo stanoveno ph. Druhá část každého vzorku byla podrobena prvkové a fázové analýze pro 29

2 Obr. 1 Sonda typu S pro sledování změn složení půdního elektrolytu vlivem katodické ochrany Obr. 3 Snímač potenciálu MS 110 (Stutak) (sonda typu V) Obr. 5 Sada sond typu V, S a R před celkovým zasypáním půdou Obr. 2 Sondy typu S připravené pro uložení do výkopu před odpojením obětovaných anod Obr. 4 Rezistometrický snímač pro měření korozní rychlosti (označení R) Obr. 6 Zdroje, záznamníky a propojení vodičů v kiosku zjištění změn složení půdy vlivem katodické ochrany. V druhé polovině července 2009 byly sondy typu S z půdy vyjmuty, aby byl zhodnocen stav jejich povrchu a změny půdního prostředí přiléhajícího k povrchu sond. Výsledky Každá kombinace sond (S, V, R) je polarizována na jiný potenciál. Na zkušebním poli je uloženo pět takových kombinací sond, potenciál sousedních skupin sond se liší o 100 mv. Proudová hustota nutná k polarizaci skupiny sond S1, V1, R1 na potenciál (-850 mv (CSE)) byla v období prvých 310 dnů -3 až -6 ma/m 2, sondy u S2 (-950 mv(cse)) -6 až -30 ma/m 2, sondy u S3 ( mv(cse)) -22 až -90 ma/ m 2, sondy u S4 ( mv(cse)) -65 až ma/m 2 a sondy u S5 ( mv(c- SE)) mají proudové hustoty hodnoty od do ma/m 2. Vysoké hodnoty katodické proudové hustoty u sondy S5 jsou způsobeny již převažujícím rozkladem vody na polarizovaném ocelovém povrchu. V březnu 2009 se potenciál sondy S5 vychýlil z nastavené hodnoty mv/cse kladným směrem o 100 až 200 mv, přičemž požadovaný potenciál nebyl dosažitelný vzhledem k maximálnímu napětí na svorkách potenciostatu. Ochranný proud až ma/m 2 se však po zvýšení potenciálu nezměnil. Důvod není jasný. Jedním z vysvětlení je selhání řídící referenční elektrody, jejíž potenciál se v tomto období změnil vůči referenční elektrodě sondy V5 až o 185 mv, výchylka však nekoresponduje zcela se změnou potenciálu chráněné sondy. Pravděpodobné je tedy spíš selhání samotného přetíženého potenciostatu, které se projevilo krátce před ukončením polarizace dokonce přepólováním zdroje. Při posledním měření byla zjištěna kladná proudová hustota 890 ma/m 2 a korozní potenciál sondy 390 mv/cse. Výsledky zjištěné u páté sondy v posledním měsíci expozice nejsou tedy brány v úvahu. Před vyjmutím sond z půdy byly měřeny u každé sondy typu S tzv. depolarizační křivky, tedy záznam korozního potenciálu sondy po vypnutí polarizace vůči referenční elektrodě v čase. V tomto případě měly depolarizační křivky být použity jako nástroj pro předběžné zjištění korozního stavu oceli (aktivita vs. pasivita). Pokud by totiž ocelový povrch byl vlivem alkalizace elektrolytu v pasivním stavu, měl by potenciál oceli po vypnutí polarizace růst k vysokým hodnotám odpovídajícím oblasti, v níž ocel koroduje nízkou korozní rychlostí v pasivitě. Postupným rozptylováním alkality do okolí difúzí, následným 30 SLOVGAS

3 Tab. 1 Zhodnocení korozního stavu ocelových sond na základě pasivačního potenciálu při aktuálním ph a vloženého potenciálu katodickou ochranou Sonda Vložený potenciál [mv/cse] ph půdy (0-3 mm od povrchu) Pasivační potenciál (obr. 8) S ,2-650 aktivita S ,5-720 aktivita S ,7-750 aktivita S ,5-850 aktivita S ,0-900 aktivita Stav přechodem oceli opět do aktivity a opětovným řízením rychlosti koroze rychlostí difúze kyslíku k povrchu oceli by pak měl samovolný korozní potenciál oceli klesat na hodnoty blížící se -800 mv/cse, které byly v bentonitovém obalu zaznamenány před uložením sond do půdy a které odpovídají velmi ztíženému přístupu kyslíku. Průběh závislosti potenciál - čas krátce po vypnutí polarizace i po 24 hodinách od vypnutí, uvedený na obr. 7, nepotvrzuje pasivitu oceli pro žádnou úroveň polarizace (nejvyšší úroveň polarizace není uvedena - porucha potenciostatu). Potenciál sond pomalu roste a blíží se hodnotě před polarizací. Existence pasivního stavu je podmíněna dostatečně vysokým ph elektrolytu u povrchu oceli, dostatečně nízkou koncentrací chloridů a dostatečnou oxidační schopností prostředí, neboli aktuální korozní potenciál musí být vyšší než pasivační potenciál. Pasivační potenciály pro různé úrovně ph měřil J. Hruška [3] a potvrdil publikovaná data (obr. 8). Po vyjmutí sond z půdy a sejmutí bentonitového obalu byly v tenké vrstvě půdy (do 3 mm od polarizovaného povrchu) zjištěny hodnoty ph uvedené v tab. 1. Pro tyto hodnoty pak byly z obr. 8 odhadnuty pasivační potenciály a tyto pak srovnány s ochranným potenciálem. Aktuální ochranný potenciál byl vždy nižší než pasivační potenciál pro dané ph, proto i z tohoto hlediska je zřejmé, že alkalizace elektrolytu u povrchu je za daných podmínek příliš nízká, aby byla ocel převedena do pasivního stavu. Měření ph u katodicky chráněného povrchu byl jeden z hlavních cílů při expozičních zkouškách v půdě. K tomuto účelu byla v sondách typu S zabudována titanová ph elektroda s vrstvou oxidů na bázi iridia, která velice dobře reaguje svým potenciálem na aktuální hodnotu ph elektrolytu. To bylo potvrzeno řadou laboratorních zkoušek v modelových elektrolytech v intervalu ph Avšak v půdě u polarizovaného povrchu vykazují titanové elektrody na všech sondách typu S potenciály výrazně zápornější, než by odpovídalo hodnotám, které byly dlouhodobě ověřovány v závislosti na ph v laboratorních podmínkách. Nepodařilo se nám nalézt žádnou korelaci mezi odečtenými potenciály titanové elektrody na sondách typu S, exponovaných v přírodních podmínkách a hodnotou ph určenou na vzorcích půdy, odebraných od povrchu jednotlivých sond typu S. Souběžně byl v laboratoři pozorován výrazný vliv koncentrace kyslíku v elektrolytu na potenciál titanu aktivovaného oxidy iridia. Je pravděpodobné, že pokles potenciálu titanové elektrody je dán právě poklesem koncentrace kyslíku u povrchu oceli vlivem katodické polarizace. Sledování změn hodnot ph je tedy v těchto poloprovozních zkouškách odkázáno na odběr vzorků půdy a měření hodnot ph výluhů v laboratoři. V tomto případě se nejedná o hodnotu povrchového ph, ale o ph vrstvy půdy ve vzdálenosti 5 až 15 mm od polarizovaného povrchu. Takto zjištěné hodnoty ph jsou vyneseny proti prošlému katodickému náboji v obr. 9. Během výkopu sond bylo ph půdního elektrolytu neustále sledováno orientačně pomocí postřiku roztokem fenolftaleinu a univerzálních ph papírků. Zřetelná alkalizace půdy v okolí sondy do vzdálenosti desítek centimetrů se projevila pouze u nejvíce polarizované sondy (obr. 10). Je zřejmé, že k jednoznačné alkalizaci půdy u katodicky chráněného povrchu dochází zatím jen při nejzápornějších polarizačních potenciálech, kdy proudové hustoty překračují -100 ma/m 2. Protože se ale ve všech případech jedná o hodnoty ph půdního elektrolytu ve vzdálenosti 5 až 15 mm od povrchu, můžeme s jistotou předpokládat, že skutečné ph na povrchu bude vyšší, i přesto, že po vyjmutí sond z půdy a odběru vzorků bentonitového obalu bylo zjištěno, že ph ve vrstvě do 3 mm od povrchu je podobné s ph vzorků odebraných během uložení v půdě (obr. 9, tab. 1). Při malých proudových hustotách, které odpovídají malé rychlosti vzniku hydroxidových iontů, se uplatňují výrazněji i procesy potlačující vzrůst ph (neutralizace oxidem uhličitým, resp. hydrogenuhličitany, pufrující schopnost půdního prostředí). Z tohoto pohledu, kdy je žádoucí v relativně krátkém čase detekovat růst ph ve vzdálenosti řádově milimetrů od povrchu polarizované oceli, je použití bentonitu jako součásti obalu sondy nevhodné, protože svojí hutností zabraňuje přístup okysličeného elektrolytu k povrchu a zpomaluje tak produkci hydroxidových anionů a svojí výraznou pufrující schopností alkalizaci potlačuje. -0,7-0,8 vypnutí 24 h po vypnutí Pourbaix S uchotin nová data potenciál [V/CSE] -0,9-1 -1,1-1,2-850 mv (CSE) - S1-950 mv (CSE) - S mv (CSE) - S mv (CSE) - S čas [s] Obr. 7 Záznam potenciálu sond typu S po vypnutí polarizace pasivační potenciál [mv/cse] standardní ochranný potenciál ph Obr. 8 Srovnání nově získaných výsledků [3] s jinými pracemi 5 /

4 1,0E+08 1,0E+07 náboj [C/m 2 ] 1,0E+06 1,0E+05 1,0E mv (CSE) -950 mv (CSE) mv (CSE) mv (CSE) mv (CSE) ph Obr. 9 Hodnoty ph výluhu modelové půdy z blízkosti katodicky polarizovaného ocelového povrchu v závislosti na prošlém náboji Obr. 10 Detekce zvýšené úrovně ph v okolí sondy S5 ( mv/cse) a na povrchu jejího bentonitového obalu pomocí roztoku fenolftaleinu a univerzálních indikátorových papírků Malé hodnoty ochranných katodických proudů při potenciálech, kdy ještě nedochází k rozkladu vody a hlavní katodickou reakcí je redukce kyslíku, potvrzují pomalé pronikání kyslíku k povrchu katody a tím i omezenou rychlost produkce OH-. Malou agresivitu použité modelové půdy dokazují i údaje z rezistometrických sond (obr. 11). Korozní rychlost rezistometrické sondy v bentonitovém obalu bez polarizace byla do 250. dne expozice na úrovni 6 µm/rok, tedy bezpečně pod přípustnou hranicí korozní rychlosti úložných zařízení 10 µm/rok. Bez ohledu na úroveň polarizace byla korozní rychlost ostatních polarizovaných sond prakticky neměřitelná pomocí odporových čidel. Zřejmě vlivem častých a vydatný srážek byla u nepolarizované elektrody zjištěna v měsících duben a květen korozní rychlost 10 µm/rok a od začátku června do poloviny července dokonce 37 µm/rok. Poté, co byla z půdy vyjmuta sonda S5, a tím byl usnadněn přístup kyslíku k nepolarizované odporové sondě uložené nedaleko, zvýšila se její korozní rychlost dokonce na 0,2 mm/rok. Průměrná korozní rychlost nechráněné odporové sondy uložené v bentonitovém obalu přibližně 0,5 m pod povrchem, tedy ve stejných podmínkách jako polarizované sondy typu S, i přes výrazný růst korozní rychlosti v posledním období nepřesahuje hranici přípustné korozní rychlosti 10 µm/rok. Ukazuje se, že námi zvolené modelové půdní prostředí má malou agresivitu, což je ovlivněno i tím, že kompaktní vrstva modelové půdy brání přístupu kyslíku k polarizovanému povrchu. Nemůžeme tak očekávat výrazný růst ph půdního elektrolytu vzhledem k pomalému transportu kyslíku k povrchu katody. Nevhodnost volby bentonitu se prokázala také při zkouškách pufrovací schopnosti modelové půdy. Byla sledována změna ph vodné fáze ve směsi se vzorky reálného půdního prostředí a bentonitem v závislosti na množství přidaného KOH (hydroxid draselný ). Byly připraveny směsi s poměrem kapalné a pevné fáze 10:1 a k této směsi byl postupně v malých množstvích přidáván nejprve 0,01 M KOH a následně 1 M KOH. Pro kapalnou fázi byla použita destilovaná voda a pro pevnou fázi půda ode braná z místa uložení sond na Centrálním tankovišti ropy, vzorek jílové půdy a bentonit 75 (Keramost). Jedna ze směsí byla tvořena modelovou půdou (bentonit + původní půda) použitou jako obal sond. Původním důvodem použití této modelové půdy byla schopnost bentonitu zadržovat vlhkost, čímž mělo být eliminováno riziko vyschnutí půdního prostředí během expoziční zkoušky, a předpoklad, že jílové složky jako bentonit jsou v reálné půdě zodpovědné za tvorbu pevných nárůstů na chráněném potrubí v místě porušené izolace, které bývají pozorovány při opravách vad izolace ropovodu. úbytek tlouštky [µm] bez polarizace -850 mv (CSE) -950 mv (CSE) mv (CSE) mv (CSE) mv (CSE) čas [den] Obr. 11 Úbytek tloušťky měrné části rezistometrické sondy v čase v závislosti na hodnotě polarizačního potenciálu [4] ph ml destilované vody 20g původní půdy ml dest. vody 20g jíl ml dest. voda modelová půda (8g bent. + 12g původní) ml dest. voda 20g bentonitu ml dest. vody přídavek KOH [mmol] Obr. 12 Změna ph vodné fáze ve směsi s půdou a bentonitem v závislosti na množství přidaného KOH 32 SLOVGAS

5 Obr. 13 Vrstevnatá struktura bentonitého obalu sondy S5 (polarizace na mv/cse) - vnější vrstva ztvrdlá, vnitřní dvě vrstvy měkké Obr. 14 Nárůst v původní půdě na umělé vadě MS 110 polarizované na mv/cse Z obr. 12 je zřejmé, že přítomnost bentonitu ve směsi výrazně tlumí růst ph vodné fáze při přídavku KOH. Hodnota ph vodné fáze po smíchání s bentonitem je sice poměrně vysoká (asi 9,5), ale až do přídavku 3 mmol k 220 g směsi zůstává téměř konstantní, zatímco stejný přídavek KOH k 200 ml destilované vody vyvolá růst ph ze 7 na 12. Původní půda z Centrálního tankoviště ropy tlumí růst ph nej méně a ani jíl ve srovnání s bentonitem nebrání růstu ph. Druhou nejvyšší tlumivou schopnost má použitá modelová půda. Zatímco růst ph na 12 je u destilované vody vyvolán přídavkem 3 mmol KOH na 200 ml, u směsi s původní půdou je třeba 5 mmol, u jílu 6 mmol a u modelové půdy 8 mmol, stejná hodnota ph je u směsi bentonitu s vodou vyvolána až po přídavku odhadem 13 mmol KOH. Až po přídavku 20 mmol je pufrační kapacita bentonitu vyčerpána a vodní fáze zaujímá stejné ph jako ostatní směsi a destilovaná voda. Změny ve fázovém složení půdy byly v průběhu a na konci expozičních zkoušek také sledovány právě s ohledem na vznik pevných nárůstů na vadách izolace ropovodu s cílem pokusit se najít příčinu jejich vzniku ve složení výchozí půdy. Původ vzniku nárůstu je pravděpodobně ve strukturních změnách půdy vyvolaných zvýšenou alkalitou, která byla v nárůstech pozorována. Bentonitový obal na vyjmutých sondách vykazoval zřetelné změny ve vzhledu, ale i mechanických vlastnostech. Povrch obalu nejvíce polarizované sondy byl velice tvrdý. Bentonitový obal pod ztvrdlou vrstvou (ph 12 po smísení s vodou) je měkký jílovitý. Ztvrdnutí povrchu obalu, který je ve styku s okolní půdou, může být způsobeno reakcí alkalického roztoku s rozpuštěnými hydrogenuhličitany za vzniku nerozpustných uhličitanů. Jednotlivé vrstvy obalu se lišily i barevně (obr. 13). Přímo na povrchu polarizované oceli nebyly v bentonitovém obalu pozorovány žádné zpevněné nárůsty. Zatímco na povrchu umělých vad MS 110, které nebyly obaleny bentonitovou směsí, byly nalezeny velice pevné nárůsty s ph také kolem 12 (obr. 14). Z ostatních sond byl na MS 110 pozorován malý narůst pouze u sondy V4 polarizované na mv/cse. U této a dalších méně polarizovaných sond již zřejmě nebyla alkalizace dostatečná na zpevnění půdy. Povrch sond S po sejmutí bentonitového obalu byl pokryt různě zbarvenými vrstvami ovlivněné modelové půdy (obr. 15). Vzorky jak z povrchu sond, tak z různých vrstev bentonitového obalu byly odebrány a podrobeny fázové analýze rentgenovou difrakcí. Analýza překvapivě neodhalila mezi vzorky s různým vzhledem a různými mechanickými vlastnosti žádné rozdíly. Hlavními složkami jsou vedle křemene Obr. 15 Povrch sondy S3 (-1050 mv/cse) pokrytý různě zbarvenými vrstvami modelové půdy Obr. 16 Vzhled ocelového povrchu v závislosti na míře polarizace (zleva -850, -950, , , mv/cse) 5 /

6 uhličitan vápenatý a různé směsné křemičitany a hlinitany. Rentgenová difrakce zřejmě není vhodný nástroj pro tento účel, proto budou následně vyzkoušeny jiné metody infračervená a Ramanova spektroskopie. Pozornost byla věnována také korozním produktům na povrchu polarizované oceli, zejména magnetitu. Bylo prokázáno, že vrstva magnetitu funguje jako účinná bariéra proti vstupu atomárního vodíku do struktury oceli při přechránění. Zároveň magnetit plní funkci pasivní vrstvy na povrchu železa, pokud katodická polarizace vede v pasivaci železa. Původně byl povrch ocelových sond S čistý po tryskání balotinou. Z obr. 15 je zřejmé, že po expozici je povrch oceli pod zbytky půdy černý, což svědčí o přítomnosti magnetitu. Podle intenzity černého zabarvení na hlavách šroubů, které byly součástí polarizovaných povrchů sond během expozice, lze soudit, že tloušťka vrstvy magnetitu klesá s mírou polarizace (obr. 16). Přítomnost magnetitu na povrchu polarizované oceli byla prokázána Ramanovou spektroskopií. Analýze byly podrobeny dva vzorky. Jeden ze sondy S1 (-850 mv/cse) a jeden se sondy S4 (-1150 mv/ CSE). V případě vzorku z S1, jehož povrch je pokryt souvislou černou vrstvou, byl vedle magnetitu identifikován také hematit, který mohl vzniknout sekundárně oxidací po sejmutí bentonitového obalu nebo i při analýze při ozáření vzorku laserem. Vzorek z S4 nemá souvislou homogenní vrstvu magnetitu. V Ramanově spektru se vedle magnetitu objevují fáze rzi (goethit, lepidokrokit, maghemit). Magnetit byl tedy na povrchu katodicky polarizované oceli jednoznačně prokázán. Pokud tedy magnetit není přítomen na povrchu oceli z výroby, může vzniknout druhotně při podmínkách katodické ochrany. Otázkou je, zda takto vzniklý magnetit plní funkci pasivní vrstvy a bariéry proti vstupu atomárního vodíku do oceli v případě přichránění. S ohledem na hodnoty pasivačních potenciálů při zjištěných úrovních ph na povrchu oceli a nehomogenitě vrstvy magnetitu u silně polarizované oceli ( mv/cse) tuto funkci spíš neplní a všechny katodicky polarizované sondy korodují v aktivním stavu výrazně potlačenou korozní rychlostí nižší než 1 µm/rok (obr. 11). Má-li být experimentálně prokázán jev katodické pasivace v reálných podmínkách, je nutné pro další expoziční zkoušky zajistit rychlejší přísun kyslíku k polarizovanému povrchu tak, aby byla urychlena alkalizace půdního elektrolytu. Katodická pasivace může mít pozitivní praktický dopad pouze právě tam, kde není výrazně omezen transport kyslíku a kde by korozní rychlost v důsledku toho byla bez katodické ochrany nepřijatelná. V místech, kde je transport kyslíku omezen hutnou půdou, k pasivaci nedojde, ale zároveň je korozní rychlost natolik omezena nedostatkem kyslíku, že je přijatelná i bez katodické ochrany. Závěr Výrazná alkalizace půdního prostředí nad ph 11 byla prokázána ve vzdálenosti 5 až 15 mm od katodicky polarizovaného ocelového povrchu již po 50 dnech při ochranných potenciálech, za kterých byly katodické proudové hustoty vyšší než -100 ma/m 2. Změny ph byly hodnoceny ze vzorků půdy odebíraných periodicky od povrchu polarizovaných sond a byly potvrzeny po vyjmutí sond z půdy odběrem přímo z povrchu. Průběžné sledování změn hodnoty ph povrchového elektrolytu aktivovanou titanovou elektrodou selhalo. Použitá modelová půda se ukázala jako málo agresivní s malou propustností pro vzdušný kyslík. Korozní rychlost všech polarizovaných ocelových sond je na hranici citlivosti rezistometrických čidel a korozní rychlosti jsou menší než je 1 µm/rok. Pod technicky přijatelnou korozní rychlostí katodicky chráněné oceli (10 µm/rok) je i nechráněná sonda. Navazující zkoušky upravených sond, s využitím stávajících instalací (kabeláž, anody, zdroje, záznamníky, propojovací objekty) by měly být realizovány v půdním prostředí, které zajistí zvýšený přístup vzdušného kyslíku a jeho zvýšenou korozní agresivitu (výchozí hodnota ph půdního elektrolytu asi 6). Lektor: doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc., TU v Košiciach *Ing. Milan Kouřil, PhD., prof. Ing. Pavel Novák, CSc., Ing. Jan Stoulil, PhD. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Práce byla vypracována s finanční podporou MERO ČR a.s., projektu GAČR 106/07/1038 a MSM Literatura [1] NOVÁK, P.: Pasivace oceli při průmyslových aplikacích elektrochemické ochrany. Slovgas (5) 14-16, 2005 [2] NOVÁK, P., KODÝM, R., KOUŘIL, M., TARABA, P.: Změny půdního prostředí vlivem katodické ochrany. Sborník konference AKI 2005, CD 8 stran, AKI Praha 2005 [3] HRUŠKA, J.: Anodické rozpouštění katodicky polarizované uhlíkové oceli, Diplomová ce, VŠCHT Praha 2009 prá- [4] KOHOUT, J.: Sledování změn v půdním prostředí vlivem katodické polarizace, Diplomová práce, VŠCHT Praha 2009 KĽÚČOVÝ SKLADOVATEĽ ZEMNÉHO PLYNU LÍDER V PRIESKUME A ŤAŽBE ROPY A ZEMNÉHO PLYNU NA SLOVENSKU SPOĽAHLIVÝ A FLEXIBILNÝ OBCHODNÝ PARTNER GARANT BEZPEČNOSTI DODÁVOK ZEMNÉHO PLYNU ZÁSTANCA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SERIÓZNY A STABILNÝ ZAMESTNÁVATEĽ NAFTA a.s. Naftárska Gbely Tel.: SLOVGAS

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

NOVÝ INDIKAČNÍ SYSTÉM PRO DEMONSTRACI KOROZNÍHO ČLÁNKU S RŮZNÝM OVZDUŠNĚNÍM. PAVEL NOVÁK, TOMÁŠ HRON, ŠÁRKA MSALLAMOVÁ a MILAN KOUŘIL.

NOVÝ INDIKAČNÍ SYSTÉM PRO DEMONSTRACI KOROZNÍHO ČLÁNKU S RŮZNÝM OVZDUŠNĚNÍM. PAVEL NOVÁK, TOMÁŠ HRON, ŠÁRKA MSALLAMOVÁ a MILAN KOUŘIL. NOVÝ INDIKAČNÍ SYSTÉM PRO DEMONSTRACI KOROZNÍHO ČLÁNKU S RŮZNÝM OVZDUŠNĚNÍM PAVEL NOVÁK, TOMÁŠ HRON, ŠÁRKA MSALLAMOVÁ a MILAN KOUŘIL Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU Josef Trčka a Jaroslav Fiala b a Vojenský technický ústav ochrany Brno, Veslařská 230, 637 00 Brno. ČR, E-mail: trcka@vtuo.cz

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2011/2012 8.5 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření

Více

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku))

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2 ) w ) 3) MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = n/v) 12 příkladů řešených + 12příkladů s

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Technologická řešení Atotech pro pokov slitin Zn-Ni

Technologická řešení Atotech pro pokov slitin Zn-Ni Technologická řešení Atotech pro pokov slitin Zn-Ni Vojtěch Žabka, Pavel Mácka; Atotech CZ, a.s. Úvod Poptávka po slitině Zn-Ni zaznamenává v posledních letech silný růst, za kterým stojí především požadavky

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ Nejrozšířenější technické materiály železné kovy - OCELI V současné době nahrazení NEŽELEZNÉ KOVY Al, Mg, Ti PLASTY KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysokopevnostní oceli Hlubokotažné oceli

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Omezení vzniku křemičito- alkalické reakce kameniva vbetonu Ačkoliv je beton obecně pokládán za velmi trvanlivý a odolný stavební materiál, není tomu vždy tak. Zpraxe je známa řada poruch staveb z betonu,

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Kovy obsahují volné (valenční) elektrony a ty způsobují el. proud. Látka se chemicky nemění (vodiče 1. třídy). V polovodičích volné náboje připravíme uměle (teplota, příměsi,

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti)

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) T7TVO7 STANOVENÍ KONDUKTIVITY, ph A OXIDAČNĚ- REDOXNÍHO POTENCIÁLU Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) Stanovení konduktivity je běžnou součástí chemického rozboru vod. Umožňuje odhad koncentrace

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Student: Daniela Pavelková 2 Obsah 1. Profil firmy... 3 2. Kontrola

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. V minulosti, zvláště v období mezi oběma světovými válkami, byly pro zřizování vodovodních

Více

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY A TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY Ing. Miroslav Pfleger, Lukáš Koula SAINT GOBAIN trubní systémy, s.r.o. Ještě nedávno k trubkám a tvarovkám z tvárné litiny respektive

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH.

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ LABORATOŘ POLYMERAČNÍHO INŽENÝSTVÍ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. Autor: Ing. Josef Chmelař Jan Dundálek doc. Dr. Ing.

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender Příručka Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Praha 2009 Anotace Příručka obsahuje

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Měřící laboratorní systém pro centrální laboratoř

Měřící laboratorní systém pro centrální laboratoř Název standardu Číslo standardu Měřící laboratorní systém pro centrální laboratoř F6 Popis: Souprava školního měřicího systému - fyzika Nabízený systém musí obsahovat dataloggery, kompatibilní čidla, měřicí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA Vladislav Křivda 1, Martin Blatoň 2 Anotace: Článek popisuje návrh dynamické metody sledování konfliktních situací z plovoucího vozidlo, která vychází

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Rozvojový projekt na rok 2012

Rozvojový projekt na rok 2012 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2012 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 4. Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 17. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN 12975 2

Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN 12975 2 Institut für Solarenergieforschung GmbH Hameln / Emmerthal Test Centre for Solar Thermal Components and Systems Zkušebna: Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN 12975 2 Adresa: Kontaktní

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U TNSPOTNÍ JEVY V OZTOCÍCH ELETOLYTŮ Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod Ohmův zákon: VODIVOST ELETOLYTŮ U I

Více

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více