SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1

2 SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

3 o svého portfolia užitkových a svozových vozidel si poøídila Frýdecká skládka a.s. nové vozidlo Bonetti F100X sklápìè se zadním zvedacím èelem. Spoleènost Frýdecká skládka a.s. s více než D100 mil. obratem a 99 zamìstnanci se øadí ke špièce v regionu a je známá svými iniciativními nápady s otázkou øešení sbìru odpadu. V našem portfoliu vozidel nám chybìlo menší kompaktní vozidlo, které se svou velikostí vejde i do užších prùjezdù a zároveò splní úèel, za kterým bylo poøízeno, pøeveze i vìtší množství materiálù, náøadí a dalšího nákladu! zaznìlo z úst Ing. Luïka Žáèka, øeditele Frýdecké skladky a.s., který dne pøevzal nové vozidlo od jednatele spoleènosti I-Tec Czech spol. s.r.o., pana Jiøího Vyviala. Spolupráce obou firem je již dlouhodobá a je založená na vzájemné dùvìøe.vedení spoleènosti Frýdecká skládka a.s. si dává velmi záležet na identifikaci svých užitkových a svozových vozidel. Celý vozový park vèetnì kontejnerù je ladìn do bílo zelených barev. Pøi výbìru barvy kabiny vedení spoleènosti neváhalo zvolit zelenou barvu kabiny, která je navíc specifická tím, že nebyla ve standardní abídce barev a nechala se vyrobit na speciální pøání zákazníka. Karoserie kabiny je vyrobena z plastu. Barva se tedy a kabinu nenanáší, ale rovnou se z plastu vyrábí. Pøi výbìru vozidla to bylo pozitivní kriterium, protože karoserie øímístné kabiny nikdy nehnije a nekoroduje. Na vozidlo si Frýdecka skládka a.s. ještì nechá navíc vyrobit barevný olep, který více vyjádøí ekologický smìr a vize spoleènosti.a novì poøízené vozidlo je opravdu výjimeèné. Rodinná naèka bratrù Bonetti byla založena roku 1965 a po celou dobu se spoleènost drží nízkosériové výroby. Rozhodnì si abriku bratrù Bonetti nepøedstavujte jako obrovskou velkosériovou linku na výrobu vozidel. Celá výroba vozidel se ese v duchu rodinných tradic a ruèní montáže vozidel. Bonetti F100X je poctivì poskládán z tìch nejlepších omponentù na trhu. Jako pøíklad mùžeme uvést motor Iveco s objemem 2988 cm?, 6 stupòovou pøevodovku ZF, uhou pøední nápravu, žebøinový rám a nebo stálý pohon všech kol, který zaruèuje bezproblémový pohyb v terénu.s ýkonem motoru 145 Hp patøí Bonetti F100X k nejsilnìjším užitkovým vozùm s pohonem 4 x 4 ve své kategorii. lnìní emisí EURO 5 dìlá z tohoto užitkového vozu moderní ekologický stroj a plazivý chod 2,9 km/h zajiš uje ostateènou ovladatelnost a bezpeènost v pìších zónách. Jelikož se jedná o tøístranný sklápìè, náklad není problém ložit i na více místech bez nutnosti pohybu vozidla.vozidlo je navíc vybaveno aluminiovými zvýšenými boènicemi k ohodlnému pøevezení i vyššího nákladu, boènice je možno kdykoliv snadno demontovat.na pøání si Frýdecká kládka a.s. objednala zvedací zadní èelo s nosností až 500 Kg k pohodlnému naložení nákladu.vùz se dodává s ùznými typy nástaveb. Samozøejmostí jsou klasické verze, jako je podvozek k dostavbì a tøístranný sklápìè. ajímavá modifikace je s vysokozdvižnou plošinou nebo jako hákový kontejnerový nosiè. Manipulaèní ruka poslouží ako menší mobilní jeøáb. Kropicí nástavba se uplatní pøi údržbì komunikací èi zalévání zelenì. Nejsilnìjší argument ro poøízení tohoto vozidla je zimní údržba a už chodníkù nebo komunikací, kde naplno využijete skvìlé vlastnosti tálého pohonu všech kol.

4 talská finanèní policie ve støedu zmrazila movitý a Inemovitý majetek rodiny bývalého libyjského diktátora Muammara Kaddáfího v hodnotì 1,1 miliardy eur (pøes 27 miliard korun). Úøady to uèinily na základì žádosti haagského mezinárodního t r e s t n í h o s o u d u ( I C C ). Zmraženy jsou tak kromì obecného majetku také akcie spoleèností a bankovní úèty Kaddáfího rodiny a jeho nejbližšího okolí. Kaddáfího pøíbuzní drží v Itálii napøíklad akcie banky UniCredit, tìžaøského koncernu ENI, spoleènosti na výrobu leteckého a vojenského materiálu Finmeccanica, automobilky Fiat nebo fotbalového klubu Juventus. Mezi nemovitosti jsou zaøazeny dùm v Øímì, 150 hektarù pùdy na ostrovì Pantelleria, mezi movitý majetek pak napøíklad dvì motorky. Haagský tribunál požádal o zmrazení aktiv a pasiv rodiny Kaddáfího, který byl loni usmrcen bìhem protivládního povstání, v rámci vyšetøování zloèinù proti lidskosti. Bývalý diktátor a jeho spolupracovníci se jich údajnì dopustili pøi potlaèování vzpoury. olicie d v Itálii dokonèila v pondìlí obøí zátah proti Pèlenùm neapolské mafie, pøi kterém zatkla pøes 60 lidí, vèetnì 16 soudcù. Obstavila také majetek v hodnotì jedné miliardy eur (asi 24,5 miliardy korun). Èlenové speciální policejní jednotky se z a m ì ø i l i n a v l i v n ý k l a n Fabbrocino, který si podle vyšetøovatelù vybudoval velmi pøátelské vztahy se státní správou - díky úplatkùm si napøíklad získával vstøícné rozsudky u místních soudù. Policie obvinila desítky lidí z korupce a praní špinavých penìz, uvedla agentura ANSA. Zkoumá však také zapojení jednotlivcù do obchodu s drogami a do nelegálních operací pøi prodejích nemovitostí a pozemkù. Èást ze zadržených skonèila ve vazbì, zbytek je vyšetøován v domácím vìzení. Neapolská mafie Camorra patøí ke ètyøem nejvìtším zloèineckým organizacím v Itálii. Kromì ní operuje na jihu Itálie ještì kalábrijská mafie 'Ndrangheta, Cosa Nostra na Sicílii a Sacra Corona Unita (Posvátná sjednocená koruna) v Apulii. enátky se podle vìdcù potápìjí pìtkrát rychleji, než se pøedpokládalo, a navíc se pomalu naklání smìrem na Bseverovýchod do Jaderského moøe. Italskému mìstu hrozí, že se do roku 2032 potopí o dalších osm centimetrù. Benátkám by se mohlo již brzy øíkat Plovoucí mìsto. Vìdci tvrdí, že kvùli pozvolnému naklánìní celého mìsta do Jaderského moøe hrozí metropoli více povodní než kdy døíve, uvedl server Discovery. Pøedchozí studie uvádìly úroveò moøské hladiny jako relativnì stabilizovanou. Ale nový výzkum tvrdí, že aktuální rychlost potápìní, kterému pøitìžuje ještì východní naklánìní, èiní v posledním desetiletí minimálnì dva milimetry za rok. Postupné potápìní se týká všech 117 ostrovù. Severní èást se potápí rychlostí 2 až 3 milimetry za rok. Domy v jižní oblasti laguny za stejnou dobu klesají o 3 až 4 milimetry. "Je to malý posun, ale velmi dùležitý. Benátky se pomalu, ale jistì potápí. Za souèasným poklesem stojí pøírodní podmínky - tektonické desky. Jadranská deska, na které Benátky leží, se tlaèí pod pohoøí Apeniny, a zpùsobuje tak pohyby v zemském podloží," vysvìtluje situaci geodet Yehuda Bock z výzkumné stanice Oceánografické instituce Scripps v San Diegu. V historickém mìstì roste každým rokem poèet povodní. Místní musí po døevìných mostech chodit ètyøikrát až pìtkrát roènì, kdy jsou chodníky ve vìtšinì mìsta zaplavené. Pøesné mìøení úrovnì hladiny moøe se v Benátkách datuje jen do roku Nicménì z realistických maleb umìlce Canaletta z 18. století, které zachycují Benátky do takových detailù, jako jsou temné skvrny na omítkách domù zpùsobené pøílivem, lze urèit, že mìsto kleslo od roku 1727 už o více než 60 centimetrù.

5 Cavatelli s bùckem a rajskou omáckou Michele si dal záležet na výbìru pìkného kusu vepøového boku. Ostatnì jako vždy, je pro nìj dùležitá kvalita, kvalita a ještì jednou kvalita. Vyrùstal v italské rodinì, která mìla a dosud má své vlastní hospodáøství, a tak je zvyklý na jakost nevyššího kalibru. Maso 4 lžíce olivového oleje 1 vìtší cibule 1 kg vepøového boku s kostí 700 g drcených rajèat voda sùl mletý pepø Na oleji osmahneme na kostièky nakrájenou cibulku dosklovata, pak vložíme celý bùèek, zalijeme drcenými rajèaty a trochou vody tak, aby byl bùèek zakrytý, osolíme, opepøíme, pøiklopíme a dusíme 2 hodiny, až je bùèek zcela mìkký. Na závìr mùžeme ještì dochutit solí a mletým pepøem. Uvaøený bùèek nakrájíme a podáváme s tìstovinami. Cavatelli ½ kg semolinové mouky 250 ml vody 1 lžíce olivového oleje voda a sùl na vaøení Mouku vysypeme na vál, udìláme v ní dùlek a postupnì vpracováváme vodu. Nakonec do tìsta ještì vpracujeme olivový olej. Tìsto by mìlo být tuhé a hladké. Tìsto pøiklopíme mísou a necháme 1 hodinu odležet. Poté vyvalujeme hady silné 1 cm v prùmìru, dlouhé asi 30 cm. Takto necháme 20 minut proschnout. Poté krájíme našikmo 2 cm špalíèky, které opìt necháme proschnout, asi 10 minut. Prstem vymaèkáváme do každého špalíèku dùlek. Vaøíme minut v osolené vodì s trochou oleje. Recept na tento lahodný smetanový dezert, doplnìný hutnou a výraznou èokoládou, pochází z Itálie. Uveøejnili jsme jej již v naší afrodiziakální kuchaøce Lechtivé vaøení, dnes pøichází i na televizní obrazovky. 300 g smetany na šlehání 40 g vanilkového cukru 1 vanilkový lusk 20 ml vodky nebo tequily (ta je snad ještì lepší!) 1,5 2 plátky želatiny (nebo 8 g sypké) 50 g èokolády na vaøení, trochu smetany, ovoce na ozdobení podle sezony a chuti Želatinu vložíme do studené vody a necháme asi 10 minut nabobtnat. Smetanu vložíme spoleènì s cukrem, obsahem vanilkového lusku a vodkou do rendlíku a ohøejeme asi na C. Dùkladnì rozmícháme a pøidáme želatinu (smìs se nesmí vaøit!). Opìt rozmícháme a nalijeme do mistièek. Necháme øádnì ztuhnout. Pøed podáváním ponoøíme mistièky na chvilku do horké vody, pana cotta se tak uvolní a lehce ji vyklopíme. Pana cottu podáváme s èerstvým ovocem, nejlépe se hodí jahody, maliny a ostružiny, nebo mùžeme z ovoce pøipravit omáèku (ovoce se krátce podusí ve troše vody s cukrem, lehce zahustí solamylem a nechá se vychladit) anebo ji podáváme s rozehøátou, smetanou zøedìnou èokoládou.

6

7 ový model F12 Berlinetta je nejvýkonnìjším sériovým Ferrari urèeným pro bìžný provoz. Vidlicový dvanáctiválec s výkonem 740 koní spolu s toèivým momentem 690 Nm rozpohybují 1630 kg tìžký vùz na stovku za 3,1 s, pøièemž dvoustovku Berlinetta pokoøí za N8,5 s. Maximální rychlost automobilka udává pøes 340 km/h. Supersport F12 Berlinetta pohání nový atmosférický vidlicový dvanáctiválec o objemu 6262 ccm, který produkuje maximální výkon 740 koní a 690 Nm kroutícího momentu, který je dostupný v šesti tisících otáèkách, pøièemž již 80% maxima je k dispozici od 2500 ot./min. Dvouspojková osmistupòová pøevodovka pøenáší sílu na zadní kola. Berlinetta váží 1630 kg, stovku zvládá za 3,1 s, dvoustovku za za pouhých 8,5 s. Maximální rychlost dosahuje 340 km/h, pøièemž v prùmìru dokáže Berlinetta jezdit podle tvrzení výrobce za 15l na 100Km/h. Italský supersport využívá lehké moderní materiály a díky tomu nabízí karoserie vyšší tuhost, než tomu bylo v pøípadì modelu 599 GTB Fiorano, který F12 Berlinetta v modelové øadì nahrazuje. Nový model se pyšní skvìlou aerodynamikou (koeficient Cx dosahuje hodnoty 0,299), pøièemž vertikální pøíklad oproti Fioranu vzrostl o 76%. Èeské zastoupení maranellské automobilky oznámilo, že pøídìl vozidel pro Èesko je již vyprodaný, pøièemž poøizovací cena je nìkde kolem 6,5 milionu korun. Pøesto si svou "ef- D v a n á c t k u " m ù ž e t e n a k o n f i g u r o v a t n a d o m o v s k é s t r á n c e t o h o t o m o d e l u. amborghini Aventador LP700-4 je vùz znaèky LLamborghini, který se s t a l n á s t u p c e m v o z u Lamborghini Murciélago. Pøedstaven byl v roce 2011 a první kousky se dostaly k dealerùm na pøelomu let 2011 a V ù z p o h á n í dvanáctiválec zcela nové konstrukce o výkonu 515 kw/700 koòských sil. Poznáte ho podle zcela nového designového pøístupu, který zahrnuje nos podobný vozu Lamborghini Reventón. Interiér jako by kopíroval styl stíhaèek z dnešní doby. Vùz má výkon 700 koní a 690 Nm. Váha vozu èiní kg, pøevodovka je dvoustupòová s pádly, ale za to je schopná zaøadit za 50 milisekund. Z 0 na 100 km/h zrychlí Aventador za 2,9 vteøiny, tedy jen o 4 setinky pomaleji než Bugatti Veyron. Maximální rychlost je 350 km/h. Bugatti je zpátky se vší parádou. Soupeøùm dokazuje, komu patøí koruna vládce rychlosti. Supersport Bugatti Veyron byl nejrychlejším autem planety vlastnì jen chvíli. Brzy totiž dorazily stroje, které ho pøekonaly o pár kilometrù za hodinu, konkrétnì se jednalo o Ultimate Aero SSC a 9ff Gt9. Nyní se ale Veyron otøepal po levém háku soupeøù a je zpátky se vší parádou. Aby dokázal, že jeho ètyøikrát pøeplòovaný šestnáctiválec nepatøí do starého železa, strávil nìjaký ten týden v posilovnì, kde z nìj nakonec vydoloval ne 1001 koní, ale hned 1200 koní a 1500 Nm. Pokus o pøekonání svìtového rekordu se uskuteènil na oválu Volkswagenu pod dohledem specialistù od TÜV, kteøí potvrdili, že Veyron 16.4 S u p e r S p o r t s s p l ò u j e podmínky pro provoz na v e ø e j n ý c h s i l n i c í c h. a také samozøejmì pod dohledem komisaøù pro zaznamenání pøípadného rekordu do Guinnessovy k n i h y r e k o r d ù. Prùmìr z dvou jízd obìma smìry stanovil nový rekord 4 3 1, k m / h.

8 ìsto Pisa naleznete v italské oblasti Toskánsko na bøehu øeky Arno asi deset Mkilometrù od jejího ústí do Ligurského moøe. Historie mìsta sahá podle nejnovìjších prùzkumù až do doby Etruskù. Díky své strategické poloze mìsto vzkvétalo a svého vrcholného rozmachu dosáhlo v 11. století, kdy byla Pisa mocnou a bohatou námoøní republikou. V následujících staletích o svoji pozici Pisa pøišla a dostala se pod nadvládu nedaleké Florencie. Dnes turisté do Pisy pøijíždìjí pøedevším kvùli Námìstí zázrakù, kde se nachází nejvýznamìjší pisánské pamìtihodnosti: Šikmá vìž, katedrála (Duomo), baptisterium a monumentální gotický høbitov. Druhým nejnavštìvovanìjším místem v Pise je Piazza dei Cavalieri (Námìstí rytíøù), kterému vévodí Palazzo della Carovana. Tento palác byl v dobì renesance pøestavìn architektem Giorgiem Vasarim a jeho èelní fasáda je bohatì zdobena sgrafitem (renesanèní, "škrábaná", zdobící technika omítky). Zájemci o architekturu by nemìli vynechat návštìvu kostelíku svatého Sixta, jenž je nejdochovalejší ranì románskou stavbou ve mìstì. Námìstí zázrakù (Piazza dei Miracoli) je termín, který se od roku 1910 hojnì používá pro pojmenování prostoru kolem katedrály v centru Pisy i když oficální název zní Piazza del Duomo, což lze volnì pøeložit jako Námìstí katedrály. V posledních letech se však objevil nešvar nazývat námìstí jako Pole zázrakù (Campo dei Miracoli), podle zázraèného pole z knížky o Pinocchiovi. V této oblasti se nachází nejvýznamìjší pisánské stavby: katedrála (Duomo), její zvonice známìjší jako Šikmá vìž, Baptisterium a høbitov Camposanto Monumentale.Šikmá vìž v Pise (Torre pendente di Pisa) je nejvìtším symbolem a atrakcí pro turisty tohoto mìsta. Stavba vìžì zapoèala v roce 1178 v románském slohu a mìla se stát nejvyšší zvonicí na svìtì. Již brzy po zaèátku výstavby se ukázalo, že vìž má nestabilní základy navíc položené v mìkkém jílovitém podloží. Dùsledkem toho se stavba zaèala naklánìt. Stavitelé se snažili zpevnit podloží jak nejlépe umìli a navíc se pøi stavbì dalších pater vìže snažili pøenést váhu na opaènou stranu, aby tak vìž vyrovnali. Vež se sice zaèala vracet do svislé polohy, ale nakonec se zaèala naklánìt na pøesnì opaènou stranu než pùvodnì. Práce na veži byly pøerušované nejen kvùli øešení problémù s naklánìním, ale i èastými vojenskými taženími Pisanù a tak je na vìži možné pozorovat skloubení románského slohu v pøízemních patrech a nastupující gotiky v patrech vyšších. Nakonec byla stavba v roce 1372 dokonèena pøidáním prostoru pro zvony na jejím vrcholku. Šikmá vìž dostála svému jménu a v prùbìhu staletí se stále více naklánìla. Vše vyústilo v uzavøení vìžì v roce 1990 a následným opravám, které mìli veži pøinést stabilitu pro následující století. Podmínkou pøi rekonstrukci vìže bylo zachovat co nejvìtší možné naklonìní, protože radní mìsta Pisa si uvìdomovali jak je tento efekt dùležitý pro turistický ruch. Vychýlení vìže bylo sníženo z pìti metrù na pouhé tøi a v této poloze je vìž fixována pomocí ocelových lan a olovìného protizávaží. V roce 2001 byla vež v Pise opìt otevøena pro veøejnost. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Santa Maria Assunta) se zaèala stavìt roku 1063 v pisánském románském stylu, který byl z velké èásti ovlivnìn byzantskou a muslimskou architekturou. Z pùvodního vybavení interiéru se bohužel mnoho nedochovalo, souèasná výzdoba byla vytvoøena po nièivém požáru v roce 1595.

9

10

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Ku ch a řská posi l a

Ku ch a řská posi l a číslo 2 - únor 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Jan Hejna, nový kuchař v hotelu Záviš. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozh ovor Ku ch a řská posi l a u Zá vi še WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

S podnikem rostly i odbory

S podnikem rostly i odbory 35 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. øíjna 2013 CENA: 6 KÈ 3 6 Alkohol 7 Cestování Øím láska na první pohled a návykové látky Jaké kontroly na pracovišti jsou možné Ocel Nejvìtší výrobci

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více