SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1

2 SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

3 o svého portfolia užitkových a svozových vozidel si poøídila Frýdecká skládka a.s. nové vozidlo Bonetti F100X sklápìè se zadním zvedacím èelem. Spoleènost Frýdecká skládka a.s. s více než D100 mil. obratem a 99 zamìstnanci se øadí ke špièce v regionu a je známá svými iniciativními nápady s otázkou øešení sbìru odpadu. V našem portfoliu vozidel nám chybìlo menší kompaktní vozidlo, které se svou velikostí vejde i do užších prùjezdù a zároveò splní úèel, za kterým bylo poøízeno, pøeveze i vìtší množství materiálù, náøadí a dalšího nákladu! zaznìlo z úst Ing. Luïka Žáèka, øeditele Frýdecké skladky a.s., který dne pøevzal nové vozidlo od jednatele spoleènosti I-Tec Czech spol. s.r.o., pana Jiøího Vyviala. Spolupráce obou firem je již dlouhodobá a je založená na vzájemné dùvìøe.vedení spoleènosti Frýdecká skládka a.s. si dává velmi záležet na identifikaci svých užitkových a svozových vozidel. Celý vozový park vèetnì kontejnerù je ladìn do bílo zelených barev. Pøi výbìru barvy kabiny vedení spoleènosti neváhalo zvolit zelenou barvu kabiny, která je navíc specifická tím, že nebyla ve standardní abídce barev a nechala se vyrobit na speciální pøání zákazníka. Karoserie kabiny je vyrobena z plastu. Barva se tedy a kabinu nenanáší, ale rovnou se z plastu vyrábí. Pøi výbìru vozidla to bylo pozitivní kriterium, protože karoserie øímístné kabiny nikdy nehnije a nekoroduje. Na vozidlo si Frýdecka skládka a.s. ještì nechá navíc vyrobit barevný olep, který více vyjádøí ekologický smìr a vize spoleènosti.a novì poøízené vozidlo je opravdu výjimeèné. Rodinná naèka bratrù Bonetti byla založena roku 1965 a po celou dobu se spoleènost drží nízkosériové výroby. Rozhodnì si abriku bratrù Bonetti nepøedstavujte jako obrovskou velkosériovou linku na výrobu vozidel. Celá výroba vozidel se ese v duchu rodinných tradic a ruèní montáže vozidel. Bonetti F100X je poctivì poskládán z tìch nejlepších omponentù na trhu. Jako pøíklad mùžeme uvést motor Iveco s objemem 2988 cm?, 6 stupòovou pøevodovku ZF, uhou pøední nápravu, žebøinový rám a nebo stálý pohon všech kol, který zaruèuje bezproblémový pohyb v terénu.s ýkonem motoru 145 Hp patøí Bonetti F100X k nejsilnìjším užitkovým vozùm s pohonem 4 x 4 ve své kategorii. lnìní emisí EURO 5 dìlá z tohoto užitkového vozu moderní ekologický stroj a plazivý chod 2,9 km/h zajiš uje ostateènou ovladatelnost a bezpeènost v pìších zónách. Jelikož se jedná o tøístranný sklápìè, náklad není problém ložit i na více místech bez nutnosti pohybu vozidla.vozidlo je navíc vybaveno aluminiovými zvýšenými boènicemi k ohodlnému pøevezení i vyššího nákladu, boènice je možno kdykoliv snadno demontovat.na pøání si Frýdecká kládka a.s. objednala zvedací zadní èelo s nosností až 500 Kg k pohodlnému naložení nákladu.vùz se dodává s ùznými typy nástaveb. Samozøejmostí jsou klasické verze, jako je podvozek k dostavbì a tøístranný sklápìè. ajímavá modifikace je s vysokozdvižnou plošinou nebo jako hákový kontejnerový nosiè. Manipulaèní ruka poslouží ako menší mobilní jeøáb. Kropicí nástavba se uplatní pøi údržbì komunikací èi zalévání zelenì. Nejsilnìjší argument ro poøízení tohoto vozidla je zimní údržba a už chodníkù nebo komunikací, kde naplno využijete skvìlé vlastnosti tálého pohonu všech kol.

4 talská finanèní policie ve støedu zmrazila movitý a Inemovitý majetek rodiny bývalého libyjského diktátora Muammara Kaddáfího v hodnotì 1,1 miliardy eur (pøes 27 miliard korun). Úøady to uèinily na základì žádosti haagského mezinárodního t r e s t n í h o s o u d u ( I C C ). Zmraženy jsou tak kromì obecného majetku také akcie spoleèností a bankovní úèty Kaddáfího rodiny a jeho nejbližšího okolí. Kaddáfího pøíbuzní drží v Itálii napøíklad akcie banky UniCredit, tìžaøského koncernu ENI, spoleènosti na výrobu leteckého a vojenského materiálu Finmeccanica, automobilky Fiat nebo fotbalového klubu Juventus. Mezi nemovitosti jsou zaøazeny dùm v Øímì, 150 hektarù pùdy na ostrovì Pantelleria, mezi movitý majetek pak napøíklad dvì motorky. Haagský tribunál požádal o zmrazení aktiv a pasiv rodiny Kaddáfího, který byl loni usmrcen bìhem protivládního povstání, v rámci vyšetøování zloèinù proti lidskosti. Bývalý diktátor a jeho spolupracovníci se jich údajnì dopustili pøi potlaèování vzpoury. olicie d v Itálii dokonèila v pondìlí obøí zátah proti Pèlenùm neapolské mafie, pøi kterém zatkla pøes 60 lidí, vèetnì 16 soudcù. Obstavila také majetek v hodnotì jedné miliardy eur (asi 24,5 miliardy korun). Èlenové speciální policejní jednotky se z a m ì ø i l i n a v l i v n ý k l a n Fabbrocino, který si podle vyšetøovatelù vybudoval velmi pøátelské vztahy se státní správou - díky úplatkùm si napøíklad získával vstøícné rozsudky u místních soudù. Policie obvinila desítky lidí z korupce a praní špinavých penìz, uvedla agentura ANSA. Zkoumá však také zapojení jednotlivcù do obchodu s drogami a do nelegálních operací pøi prodejích nemovitostí a pozemkù. Èást ze zadržených skonèila ve vazbì, zbytek je vyšetøován v domácím vìzení. Neapolská mafie Camorra patøí ke ètyøem nejvìtším zloèineckým organizacím v Itálii. Kromì ní operuje na jihu Itálie ještì kalábrijská mafie 'Ndrangheta, Cosa Nostra na Sicílii a Sacra Corona Unita (Posvátná sjednocená koruna) v Apulii. enátky se podle vìdcù potápìjí pìtkrát rychleji, než se pøedpokládalo, a navíc se pomalu naklání smìrem na Bseverovýchod do Jaderského moøe. Italskému mìstu hrozí, že se do roku 2032 potopí o dalších osm centimetrù. Benátkám by se mohlo již brzy øíkat Plovoucí mìsto. Vìdci tvrdí, že kvùli pozvolnému naklánìní celého mìsta do Jaderského moøe hrozí metropoli více povodní než kdy døíve, uvedl server Discovery. Pøedchozí studie uvádìly úroveò moøské hladiny jako relativnì stabilizovanou. Ale nový výzkum tvrdí, že aktuální rychlost potápìní, kterému pøitìžuje ještì východní naklánìní, èiní v posledním desetiletí minimálnì dva milimetry za rok. Postupné potápìní se týká všech 117 ostrovù. Severní èást se potápí rychlostí 2 až 3 milimetry za rok. Domy v jižní oblasti laguny za stejnou dobu klesají o 3 až 4 milimetry. "Je to malý posun, ale velmi dùležitý. Benátky se pomalu, ale jistì potápí. Za souèasným poklesem stojí pøírodní podmínky - tektonické desky. Jadranská deska, na které Benátky leží, se tlaèí pod pohoøí Apeniny, a zpùsobuje tak pohyby v zemském podloží," vysvìtluje situaci geodet Yehuda Bock z výzkumné stanice Oceánografické instituce Scripps v San Diegu. V historickém mìstì roste každým rokem poèet povodní. Místní musí po døevìných mostech chodit ètyøikrát až pìtkrát roènì, kdy jsou chodníky ve vìtšinì mìsta zaplavené. Pøesné mìøení úrovnì hladiny moøe se v Benátkách datuje jen do roku Nicménì z realistických maleb umìlce Canaletta z 18. století, které zachycují Benátky do takových detailù, jako jsou temné skvrny na omítkách domù zpùsobené pøílivem, lze urèit, že mìsto kleslo od roku 1727 už o více než 60 centimetrù.

5 Cavatelli s bùckem a rajskou omáckou Michele si dal záležet na výbìru pìkného kusu vepøového boku. Ostatnì jako vždy, je pro nìj dùležitá kvalita, kvalita a ještì jednou kvalita. Vyrùstal v italské rodinì, která mìla a dosud má své vlastní hospodáøství, a tak je zvyklý na jakost nevyššího kalibru. Maso 4 lžíce olivového oleje 1 vìtší cibule 1 kg vepøového boku s kostí 700 g drcených rajèat voda sùl mletý pepø Na oleji osmahneme na kostièky nakrájenou cibulku dosklovata, pak vložíme celý bùèek, zalijeme drcenými rajèaty a trochou vody tak, aby byl bùèek zakrytý, osolíme, opepøíme, pøiklopíme a dusíme 2 hodiny, až je bùèek zcela mìkký. Na závìr mùžeme ještì dochutit solí a mletým pepøem. Uvaøený bùèek nakrájíme a podáváme s tìstovinami. Cavatelli ½ kg semolinové mouky 250 ml vody 1 lžíce olivového oleje voda a sùl na vaøení Mouku vysypeme na vál, udìláme v ní dùlek a postupnì vpracováváme vodu. Nakonec do tìsta ještì vpracujeme olivový olej. Tìsto by mìlo být tuhé a hladké. Tìsto pøiklopíme mísou a necháme 1 hodinu odležet. Poté vyvalujeme hady silné 1 cm v prùmìru, dlouhé asi 30 cm. Takto necháme 20 minut proschnout. Poté krájíme našikmo 2 cm špalíèky, které opìt necháme proschnout, asi 10 minut. Prstem vymaèkáváme do každého špalíèku dùlek. Vaøíme minut v osolené vodì s trochou oleje. Recept na tento lahodný smetanový dezert, doplnìný hutnou a výraznou èokoládou, pochází z Itálie. Uveøejnili jsme jej již v naší afrodiziakální kuchaøce Lechtivé vaøení, dnes pøichází i na televizní obrazovky. 300 g smetany na šlehání 40 g vanilkového cukru 1 vanilkový lusk 20 ml vodky nebo tequily (ta je snad ještì lepší!) 1,5 2 plátky želatiny (nebo 8 g sypké) 50 g èokolády na vaøení, trochu smetany, ovoce na ozdobení podle sezony a chuti Želatinu vložíme do studené vody a necháme asi 10 minut nabobtnat. Smetanu vložíme spoleènì s cukrem, obsahem vanilkového lusku a vodkou do rendlíku a ohøejeme asi na C. Dùkladnì rozmícháme a pøidáme želatinu (smìs se nesmí vaøit!). Opìt rozmícháme a nalijeme do mistièek. Necháme øádnì ztuhnout. Pøed podáváním ponoøíme mistièky na chvilku do horké vody, pana cotta se tak uvolní a lehce ji vyklopíme. Pana cottu podáváme s èerstvým ovocem, nejlépe se hodí jahody, maliny a ostružiny, nebo mùžeme z ovoce pøipravit omáèku (ovoce se krátce podusí ve troše vody s cukrem, lehce zahustí solamylem a nechá se vychladit) anebo ji podáváme s rozehøátou, smetanou zøedìnou èokoládou.

6

7 ový model F12 Berlinetta je nejvýkonnìjším sériovým Ferrari urèeným pro bìžný provoz. Vidlicový dvanáctiválec s výkonem 740 koní spolu s toèivým momentem 690 Nm rozpohybují 1630 kg tìžký vùz na stovku za 3,1 s, pøièemž dvoustovku Berlinetta pokoøí za N8,5 s. Maximální rychlost automobilka udává pøes 340 km/h. Supersport F12 Berlinetta pohání nový atmosférický vidlicový dvanáctiválec o objemu 6262 ccm, který produkuje maximální výkon 740 koní a 690 Nm kroutícího momentu, který je dostupný v šesti tisících otáèkách, pøièemž již 80% maxima je k dispozici od 2500 ot./min. Dvouspojková osmistupòová pøevodovka pøenáší sílu na zadní kola. Berlinetta váží 1630 kg, stovku zvládá za 3,1 s, dvoustovku za za pouhých 8,5 s. Maximální rychlost dosahuje 340 km/h, pøièemž v prùmìru dokáže Berlinetta jezdit podle tvrzení výrobce za 15l na 100Km/h. Italský supersport využívá lehké moderní materiály a díky tomu nabízí karoserie vyšší tuhost, než tomu bylo v pøípadì modelu 599 GTB Fiorano, který F12 Berlinetta v modelové øadì nahrazuje. Nový model se pyšní skvìlou aerodynamikou (koeficient Cx dosahuje hodnoty 0,299), pøièemž vertikální pøíklad oproti Fioranu vzrostl o 76%. Èeské zastoupení maranellské automobilky oznámilo, že pøídìl vozidel pro Èesko je již vyprodaný, pøièemž poøizovací cena je nìkde kolem 6,5 milionu korun. Pøesto si svou "ef- D v a n á c t k u " m ù ž e t e n a k o n f i g u r o v a t n a d o m o v s k é s t r á n c e t o h o t o m o d e l u. amborghini Aventador LP700-4 je vùz znaèky LLamborghini, který se s t a l n á s t u p c e m v o z u Lamborghini Murciélago. Pøedstaven byl v roce 2011 a první kousky se dostaly k dealerùm na pøelomu let 2011 a V ù z p o h á n í dvanáctiválec zcela nové konstrukce o výkonu 515 kw/700 koòských sil. Poznáte ho podle zcela nového designového pøístupu, který zahrnuje nos podobný vozu Lamborghini Reventón. Interiér jako by kopíroval styl stíhaèek z dnešní doby. Vùz má výkon 700 koní a 690 Nm. Váha vozu èiní kg, pøevodovka je dvoustupòová s pádly, ale za to je schopná zaøadit za 50 milisekund. Z 0 na 100 km/h zrychlí Aventador za 2,9 vteøiny, tedy jen o 4 setinky pomaleji než Bugatti Veyron. Maximální rychlost je 350 km/h. Bugatti je zpátky se vší parádou. Soupeøùm dokazuje, komu patøí koruna vládce rychlosti. Supersport Bugatti Veyron byl nejrychlejším autem planety vlastnì jen chvíli. Brzy totiž dorazily stroje, které ho pøekonaly o pár kilometrù za hodinu, konkrétnì se jednalo o Ultimate Aero SSC a 9ff Gt9. Nyní se ale Veyron otøepal po levém háku soupeøù a je zpátky se vší parádou. Aby dokázal, že jeho ètyøikrát pøeplòovaný šestnáctiválec nepatøí do starého železa, strávil nìjaký ten týden v posilovnì, kde z nìj nakonec vydoloval ne 1001 koní, ale hned 1200 koní a 1500 Nm. Pokus o pøekonání svìtového rekordu se uskuteènil na oválu Volkswagenu pod dohledem specialistù od TÜV, kteøí potvrdili, že Veyron 16.4 S u p e r S p o r t s s p l ò u j e podmínky pro provoz na v e ø e j n ý c h s i l n i c í c h. a také samozøejmì pod dohledem komisaøù pro zaznamenání pøípadného rekordu do Guinnessovy k n i h y r e k o r d ù. Prùmìr z dvou jízd obìma smìry stanovil nový rekord 4 3 1, k m / h.

8 ìsto Pisa naleznete v italské oblasti Toskánsko na bøehu øeky Arno asi deset Mkilometrù od jejího ústí do Ligurského moøe. Historie mìsta sahá podle nejnovìjších prùzkumù až do doby Etruskù. Díky své strategické poloze mìsto vzkvétalo a svého vrcholného rozmachu dosáhlo v 11. století, kdy byla Pisa mocnou a bohatou námoøní republikou. V následujících staletích o svoji pozici Pisa pøišla a dostala se pod nadvládu nedaleké Florencie. Dnes turisté do Pisy pøijíždìjí pøedevším kvùli Námìstí zázrakù, kde se nachází nejvýznamìjší pisánské pamìtihodnosti: Šikmá vìž, katedrála (Duomo), baptisterium a monumentální gotický høbitov. Druhým nejnavštìvovanìjším místem v Pise je Piazza dei Cavalieri (Námìstí rytíøù), kterému vévodí Palazzo della Carovana. Tento palác byl v dobì renesance pøestavìn architektem Giorgiem Vasarim a jeho èelní fasáda je bohatì zdobena sgrafitem (renesanèní, "škrábaná", zdobící technika omítky). Zájemci o architekturu by nemìli vynechat návštìvu kostelíku svatého Sixta, jenž je nejdochovalejší ranì románskou stavbou ve mìstì. Námìstí zázrakù (Piazza dei Miracoli) je termín, který se od roku 1910 hojnì používá pro pojmenování prostoru kolem katedrály v centru Pisy i když oficální název zní Piazza del Duomo, což lze volnì pøeložit jako Námìstí katedrály. V posledních letech se však objevil nešvar nazývat námìstí jako Pole zázrakù (Campo dei Miracoli), podle zázraèného pole z knížky o Pinocchiovi. V této oblasti se nachází nejvýznamìjší pisánské stavby: katedrála (Duomo), její zvonice známìjší jako Šikmá vìž, Baptisterium a høbitov Camposanto Monumentale.Šikmá vìž v Pise (Torre pendente di Pisa) je nejvìtším symbolem a atrakcí pro turisty tohoto mìsta. Stavba vìžì zapoèala v roce 1178 v románském slohu a mìla se stát nejvyšší zvonicí na svìtì. Již brzy po zaèátku výstavby se ukázalo, že vìž má nestabilní základy navíc položené v mìkkém jílovitém podloží. Dùsledkem toho se stavba zaèala naklánìt. Stavitelé se snažili zpevnit podloží jak nejlépe umìli a navíc se pøi stavbì dalších pater vìže snažili pøenést váhu na opaènou stranu, aby tak vìž vyrovnali. Vež se sice zaèala vracet do svislé polohy, ale nakonec se zaèala naklánìt na pøesnì opaènou stranu než pùvodnì. Práce na veži byly pøerušované nejen kvùli øešení problémù s naklánìním, ale i èastými vojenskými taženími Pisanù a tak je na vìži možné pozorovat skloubení románského slohu v pøízemních patrech a nastupující gotiky v patrech vyšších. Nakonec byla stavba v roce 1372 dokonèena pøidáním prostoru pro zvony na jejím vrcholku. Šikmá vìž dostála svému jménu a v prùbìhu staletí se stále více naklánìla. Vše vyústilo v uzavøení vìžì v roce 1990 a následným opravám, které mìli veži pøinést stabilitu pro následující století. Podmínkou pøi rekonstrukci vìže bylo zachovat co nejvìtší možné naklonìní, protože radní mìsta Pisa si uvìdomovali jak je tento efekt dùležitý pro turistický ruch. Vychýlení vìže bylo sníženo z pìti metrù na pouhé tøi a v této poloze je vìž fixována pomocí ocelových lan a olovìného protizávaží. V roce 2001 byla vež v Pise opìt otevøena pro veøejnost. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Santa Maria Assunta) se zaèala stavìt roku 1063 v pisánském románském stylu, který byl z velké èásti ovlivnìn byzantskou a muslimskou architekturou. Z pùvodního vybavení interiéru se bohužel mnoho nedochovalo, souèasná výzdoba byla vytvoøena po nièivém požáru v roce 1595.

9

10

08/2012 ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------

08/2012 ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 08/2012 ----------------------------- První muzeum zmrzliny ----------------------------- Ape Tour 2012 - Nej ÈR Nový ----------------------------- rychlostní rekord Maserati -----------------------------

Více

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013 automobily Jméno: Tomáš Smejkal Datum: 8.2 2013 Bugatti Veyron je nejvýkonnější sériově vyráběný osobní automobil na světě. Je pojmenován podle automobilového závodníka Pierra Veyrona, který v roce 1939

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

www.itec-czech.cz 04/2013 MotoGP 2013 Nový model Lamborghini Krásná zákoutí San Marina

www.itec-czech.cz 04/2013 MotoGP 2013 Nový model Lamborghini Krásná zákoutí San Marina www.itec-czech.cz MotoGP 2013 Nový model Lamborghini Krásná zákoutí San Marina 04/2013 11.4. XII. Konference SVOL Safari SVPS a ZOVP Senec 25.-26.4. RS Moravskoslezský kraj 25.4. 16.5., X. Setkání starostù

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D Balièky válcových balíkù Nesená balièka BW 1100 Jsou li balíky pøepravovány k balení do místa urèení, je nesená balièka BW 1100 ideálním øešením. Dodává se ve dvojím provedení:

Více

S T A V Í M E O K O L O V Á S KOLOVÉ NAKLADAÈE ØADY C

S T A V Í M E O K O L O V Á S KOLOVÉ NAKLADAÈE ØADY C S T A V Í M E O K O L O V Á S KOLOVÉ NAKLADAÈE ØADY C W170C W190C W230C Objem lopaty 2,5 m³ 3,25 m³ 3,6 m³ Výkon motoru 145 kw (195 hp) 170 kw (227 hp) 190 kw (255 hp) Provozní hmotnost 14 292 kg 17 633

Více

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI 450 g jahod 10 g želatiny 250 ml bílého jogurtu 1 vanilkový cukr 50 g cukru krupice Želatinu přelijeme 30 ml horké vody a za stálého míchání ji necháme rozpustit a zchladnout.

Více

Øemenice. Øemenice. úvod. Ozubené s pøedvrtanou dírou. Klínové pro Taper Bush. Klínové s plným støedem. Ploché pro Taper Bush. Ozubené pro Taper Bush

Øemenice. Øemenice. úvod. Ozubené s pøedvrtanou dírou. Klínové pro Taper Bush. Klínové s plným støedem. Ploché pro Taper Bush. Ozubené pro Taper Bush Øemenice Øemenice úvod Výrobce Výrobcem dodávaných øemenic je firma IPL. Tato renomovaná dánská firma je nejvìtším evropským výrobcem øemenic s dlouholetou zkušeností a tradicí. y nabízených øemenic Námi

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Studená kuchyně Společná pro celou sadu oblast

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,-

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,- F ESPO VÝROBA SKLEPNÍCH KÓJÍ, interiéry www.sklepni-koje.cz Tel.: 603-423-834, 732-441-435 www.uv-print.cz Tel./Fax: 222-959-288 PK-079-2012-01 Na základì vaší poptávky sdìlujeme požadované ceny a možnosti

Více

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG Pøestavba naftových motorù na pohon LPG AUTOMOTIVE plyn do dieselu plyn do bagru plyn do traktoru plyn do autobusu plyn do agregátu plyn do nákladních vozidel plyn do kombajnu Nový systém pøidávání LPG

Více

HOTELāRESTAURACEāAQUACENTRUM

HOTELāRESTAURACEāAQUACENTRUM STUDENÉ PØEDKRMY 70 g 75 g 75 g 75 g 100 g Parmská šunka s cukrovým melounem Carpacio z hovìzí svíèkové na rukole s hoblinkami parmezánu Peèená paprika plnìná balkánským sýrem s èesnekovým olejem Carpacio

Více

Francouzská kuchyně II.

Francouzská kuchyně II. Francouzská kuchyně II. Salát Nicoise Quiche Lorraine Šetrně pečená kachní prsa na pomeranči Ratatouille Flambované palačinky Salát Nicoise 1 ks římského salátu 2 větší brambory 100 g čerstvých zelených

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

www.itec-czech.cz 02/2013

www.itec-czech.cz 02/2013 www.itec-czech.cz 02/2013 14.2. Regionservis iberec L Safari Monte Carlo 28.2-1.3. Regionservis Ústí nad d Labem 28.2. Pøipravujeme v roce 2013 7.3., Prostìjov, Den malých obcí 14.3., IX. Setkání starostù

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

323(S) (T) T 713T ANDEX rotaèní shrnovaèe

323(S) (T) T 713T ANDEX rotaèní shrnovaèe 323(S) 353 383 393 423(T) 433 463 633 653T 713T 703 763 773 783 843 1503 ANDEX rotaèní shrnovaèe ANDEX kompletní øada rotaèních shrnovaèù Vicon nabízí kompletní øadu shrnovaèù s pracovním zábìrem 3,2 a

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr SÉRIE 2 MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE D21D-121D-221D-321D P R O F E S I O N Á L N Í P A R T N E R MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE 21D-121D-221 1D-321D SÉRIE 2 NOVÁ KABINA Moderní, prostorná a ergonomická Viditelnost po

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více.

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová KUŘECÍ MASO NA JEHLI ½ kg kuřecích prs Marináda: 1 cibule, 1 stroužek česneku, lžíce zázvoru, chilli paprika, šťáva z citrónu, 2 lžíce oleje, 2 lžičky papriky, pepř, kmín, 150g bílý jogurt - vše rozmixovat

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Prostor. pro rychlé a úsporné øešení

Prostor. pro rychlé a úsporné øešení Vybudovat bezpeèné a kvalitní stropní, schodiš ové a balkónové nosné konstrukce znamená hodnì organizaèních, èasových a finanèních výdajù. Železobetonový stavební systém STROPSYSTEM GOLDBECK nabízí výstavbu

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Samoèistící èesle - SÈÈ

Samoèistící èesle - SÈÈ MECHANICKÉ PØEDÈIŠTÌNÍ Samoèistící èesle - SÈÈ ISO 9001 ZARÍZENÍ PRO CISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Použití zaøízení Samoèistící èesle (typ SÈÈ) jsou universálním odluèovaèem nerozpuštìných látek z kapalin. Uplatnìní

Více

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali SICILIE Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali Sikelia, neboť původní obyvatelé se jmenovali Sikelové.

Více

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky.

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky. Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou Svíčková na smetaně Krkovice na cibulce Karlovarské knedlíky Špekové knedlíky Jablkový závin Zelná polévka s klobásou 400 g kysaného zelí klobása 250 ml zakysané

Více

VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU

VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU BIOcement je stavební systém vhodný nejen pro stavbu rodinných a bytových domù, ale využívá se taktéž pro výstavbu obèanských objektù napø. administrativní budovy, školy, sportovní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Puding z jáhlových vloček

Puding z jáhlových vloček Puding z jáhlových vloček 1 Jáhlové vločky (instantní varianta) zalijeme trochou vařící vody, promícháme a necháme v přikryté nádobě změknout. 2 Do husté vločkové kaše vmícháme med, na kousky nakrájené

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAÈNÍ OBJEMOVÁ ÈERPADLA RPT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.01 Použití Rotaèní

Více

Odbìratel: Kalkulaci a projekt zhotovil: Libor Pavlík

Odbìratel: Kalkulaci a projekt zhotovil: Libor Pavlík , REALIZACE INTERIÉRÙ PØEDBÌŽNÁ KALKULACE PK-P068-2014-01 Na základì vaší poptávky sdìlujeme požadované ceny a možnosti ohlednì výroby sklepních kójí v celkovém poètu 76 ks. Sklepní kóje jsou navrženy

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Lehké recepty Méně cholesterolu

Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Stravovat se zdravě, neznamená mít hlad! A ani to neznamená, že se musíte vzdát tradičních jídel a dělat kompromisy v chuti. Stačí sáhnout

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Česnek medvědí (Allium ursinum L.)

Česnek medvědí (Allium ursinum L.) Česnek medvědí (Allium ursinum L.) je druh jednoděložné rostliny z čeledi česnekovité. Lidově se této rostlině říká lenek. Botanická charakteristika: Vytrvalá, 20 40cm vysoká bylina s podzemní cibulí.

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Tiramisu pomerančové. Tiramisu s kiwi

Tiramisu pomerančové. Tiramisu s kiwi Tiramisu pomerančové 2 mandarinkové kompoty (cca 300 ml), 125 ml šlehačkové smetany, 250 g sýru Mascarpone 250 g tvarohu, 80 g cukru, 3 lžice pomerančového likéru 200 250 ml pomerančové šťávy (může být

Více

tabulky, tipy a recepty

tabulky, tipy a recepty tabulky, tipy a recepty Vestavìná trouba s funkcí Multi-vaøení v páøe We were thinking of you when we made this product obsah electrolux 3 Obsah Recepty kuchaøského pomocníka 4 Použití, tabulky a tipy

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

SKLOKERAMICKÁ DESKA VF 302 IX NÁVOD K OBSLUZE. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Èeská republika

SKLOKERAMICKÁ DESKA VF 302 IX NÁVOD K OBSLUZE. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Èeská republika VF 302 IX Výrobce nenese žádnou odpovìdnost za pøípadné nepøesnosti nebo chyby v tomto návodu, vzniklé pøi tisku nebo kopírování. Vyhrazujeme si právo provádìt na svých výrobcích zmìny, které považujeme

Více

NESTLÉ DOCELLO TM Bavorský krém s hruškovým kompotem. Náročnost: jednoduché. Počet porcí

NESTLÉ DOCELLO TM Bavorský krém s hruškovým kompotem. Náročnost: jednoduché. Počet porcí Bavorský krém s hruškovým kompotem Náročnost: jednoduché 10 Počet porcí Bavorský krém s hruškovým kompotem Čas na přípravu: 20 minut příprava + čas potřebný na chlazení Počet porcí: 10 Ingredience: 220

Více

build book Yak 55 M rozpìtí: 2,8 m délka: 2,7 m motor: 100 120 ccm letová váha: 14 kg www.badan.cz

build book Yak 55 M rozpìtí: 2,8 m délka: 2,7 m motor: 100 120 ccm letová váha: 14 kg www.badan.cz build book Yak 55 M rozpìtí: 2,8 m délka: 2,7 m motor: 100 120 ccm letová váha: 14 kg Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. Trup 1. Stavba trupu zaèíná hore nohami 2. Dvojitý pøedek

Více

Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky

Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky Bezpeènost Bezpeènost pou ívání brány je zajištìna zátì ovým vypínaèem a lampou signalizující pohyb køídla brány. Zátì ový vypínaè zastaví køídlo brány

Více

95R-2 PW95R-2 PW95R-2. VÝKON SAE J1349 61,5 kw - 82,5 HP PROVOZNÍ HMOTNOST Od 8.800 kg do 10.100 kg KOMPAKTNÍ KOLOVÉ RÝPADLO

95R-2 PW95R-2 PW95R-2. VÝKON SAE J1349 61,5 kw - 82,5 HP PROVOZNÍ HMOTNOST Od 8.800 kg do 10.100 kg KOMPAKTNÍ KOLOVÉ RÝPADLO PW 95R-2 PW95R-2 PW95R-2 KOMPAKTNÍ KOLOVÉ RÝPADLO VÝKON SAE J1349 61,5 kw - 82,5 HP PROVOZNÍ HMOTNOST Od 8.800 kg do 10.100 kg NEOVYKLÝ ROZMÌR Navržen speciálnì pro aplikace vyžadující kompaktních strojù

Více

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz www.nejlevnejsisamolepky.cz 1 NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ je internetový obchod, kde si mùžete vybrat originální samolepky, nalepit je kamkoliv a na cokoliv. Napøíklad samolepky na zeï, samolepky na notebook,

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem. Vepřová krkovička na černém pivu. Bramborové rösti

Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem. Vepřová krkovička na černém pivu. Bramborové rösti Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem Vepřová krkovička na černém pivu Bramborové rösti Vepřová panenka ve slanině pečená vcelku s hříbkovou omáčkou Tvarohový mousse

Více

Francouzská kuchyně I.

Francouzská kuchyně I. Francouzská kuchyně I. Lososový tartar na rukolovém salátku Cibulová polévka se sýrovými toustíky Kuře na víně "Coq au vin" Lyonské brambory Crème brûlée Lososový tartar na rukolovém salátku 200 g lososa

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

HRÁTKY S TVAROHEM OBSAH

HRÁTKY S TVAROHEM OBSAH HRÁTKY S TVAROHEM OBSAH Šlehačkové kostky... 2 Tvarohová buchta bez těsta (mňamózní rychlovka)... 2 Tvarohové řezy - výborné... 3 Tvarohový koláč s mandlovými lupínky... 4 Jahodové řezy s tvarohem... 4

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI.  PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více