SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1

2 SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

3 o svého portfolia užitkových a svozových vozidel si poøídila Frýdecká skládka a.s. nové vozidlo Bonetti F100X sklápìè se zadním zvedacím èelem. Spoleènost Frýdecká skládka a.s. s více než D100 mil. obratem a 99 zamìstnanci se øadí ke špièce v regionu a je známá svými iniciativními nápady s otázkou øešení sbìru odpadu. V našem portfoliu vozidel nám chybìlo menší kompaktní vozidlo, které se svou velikostí vejde i do užších prùjezdù a zároveò splní úèel, za kterým bylo poøízeno, pøeveze i vìtší množství materiálù, náøadí a dalšího nákladu! zaznìlo z úst Ing. Luïka Žáèka, øeditele Frýdecké skladky a.s., který dne pøevzal nové vozidlo od jednatele spoleènosti I-Tec Czech spol. s.r.o., pana Jiøího Vyviala. Spolupráce obou firem je již dlouhodobá a je založená na vzájemné dùvìøe.vedení spoleènosti Frýdecká skládka a.s. si dává velmi záležet na identifikaci svých užitkových a svozových vozidel. Celý vozový park vèetnì kontejnerù je ladìn do bílo zelených barev. Pøi výbìru barvy kabiny vedení spoleènosti neváhalo zvolit zelenou barvu kabiny, která je navíc specifická tím, že nebyla ve standardní abídce barev a nechala se vyrobit na speciální pøání zákazníka. Karoserie kabiny je vyrobena z plastu. Barva se tedy a kabinu nenanáší, ale rovnou se z plastu vyrábí. Pøi výbìru vozidla to bylo pozitivní kriterium, protože karoserie øímístné kabiny nikdy nehnije a nekoroduje. Na vozidlo si Frýdecka skládka a.s. ještì nechá navíc vyrobit barevný olep, který více vyjádøí ekologický smìr a vize spoleènosti.a novì poøízené vozidlo je opravdu výjimeèné. Rodinná naèka bratrù Bonetti byla založena roku 1965 a po celou dobu se spoleènost drží nízkosériové výroby. Rozhodnì si abriku bratrù Bonetti nepøedstavujte jako obrovskou velkosériovou linku na výrobu vozidel. Celá výroba vozidel se ese v duchu rodinných tradic a ruèní montáže vozidel. Bonetti F100X je poctivì poskládán z tìch nejlepších omponentù na trhu. Jako pøíklad mùžeme uvést motor Iveco s objemem 2988 cm?, 6 stupòovou pøevodovku ZF, uhou pøední nápravu, žebøinový rám a nebo stálý pohon všech kol, který zaruèuje bezproblémový pohyb v terénu.s ýkonem motoru 145 Hp patøí Bonetti F100X k nejsilnìjším užitkovým vozùm s pohonem 4 x 4 ve své kategorii. lnìní emisí EURO 5 dìlá z tohoto užitkového vozu moderní ekologický stroj a plazivý chod 2,9 km/h zajiš uje ostateènou ovladatelnost a bezpeènost v pìších zónách. Jelikož se jedná o tøístranný sklápìè, náklad není problém ložit i na více místech bez nutnosti pohybu vozidla.vozidlo je navíc vybaveno aluminiovými zvýšenými boènicemi k ohodlnému pøevezení i vyššího nákladu, boènice je možno kdykoliv snadno demontovat.na pøání si Frýdecká kládka a.s. objednala zvedací zadní èelo s nosností až 500 Kg k pohodlnému naložení nákladu.vùz se dodává s ùznými typy nástaveb. Samozøejmostí jsou klasické verze, jako je podvozek k dostavbì a tøístranný sklápìè. ajímavá modifikace je s vysokozdvižnou plošinou nebo jako hákový kontejnerový nosiè. Manipulaèní ruka poslouží ako menší mobilní jeøáb. Kropicí nástavba se uplatní pøi údržbì komunikací èi zalévání zelenì. Nejsilnìjší argument ro poøízení tohoto vozidla je zimní údržba a už chodníkù nebo komunikací, kde naplno využijete skvìlé vlastnosti tálého pohonu všech kol.

4 talská finanèní policie ve støedu zmrazila movitý a Inemovitý majetek rodiny bývalého libyjského diktátora Muammara Kaddáfího v hodnotì 1,1 miliardy eur (pøes 27 miliard korun). Úøady to uèinily na základì žádosti haagského mezinárodního t r e s t n í h o s o u d u ( I C C ). Zmraženy jsou tak kromì obecného majetku také akcie spoleèností a bankovní úèty Kaddáfího rodiny a jeho nejbližšího okolí. Kaddáfího pøíbuzní drží v Itálii napøíklad akcie banky UniCredit, tìžaøského koncernu ENI, spoleènosti na výrobu leteckého a vojenského materiálu Finmeccanica, automobilky Fiat nebo fotbalového klubu Juventus. Mezi nemovitosti jsou zaøazeny dùm v Øímì, 150 hektarù pùdy na ostrovì Pantelleria, mezi movitý majetek pak napøíklad dvì motorky. Haagský tribunál požádal o zmrazení aktiv a pasiv rodiny Kaddáfího, který byl loni usmrcen bìhem protivládního povstání, v rámci vyšetøování zloèinù proti lidskosti. Bývalý diktátor a jeho spolupracovníci se jich údajnì dopustili pøi potlaèování vzpoury. olicie d v Itálii dokonèila v pondìlí obøí zátah proti Pèlenùm neapolské mafie, pøi kterém zatkla pøes 60 lidí, vèetnì 16 soudcù. Obstavila také majetek v hodnotì jedné miliardy eur (asi 24,5 miliardy korun). Èlenové speciální policejní jednotky se z a m ì ø i l i n a v l i v n ý k l a n Fabbrocino, který si podle vyšetøovatelù vybudoval velmi pøátelské vztahy se státní správou - díky úplatkùm si napøíklad získával vstøícné rozsudky u místních soudù. Policie obvinila desítky lidí z korupce a praní špinavých penìz, uvedla agentura ANSA. Zkoumá však také zapojení jednotlivcù do obchodu s drogami a do nelegálních operací pøi prodejích nemovitostí a pozemkù. Èást ze zadržených skonèila ve vazbì, zbytek je vyšetøován v domácím vìzení. Neapolská mafie Camorra patøí ke ètyøem nejvìtším zloèineckým organizacím v Itálii. Kromì ní operuje na jihu Itálie ještì kalábrijská mafie 'Ndrangheta, Cosa Nostra na Sicílii a Sacra Corona Unita (Posvátná sjednocená koruna) v Apulii. enátky se podle vìdcù potápìjí pìtkrát rychleji, než se pøedpokládalo, a navíc se pomalu naklání smìrem na Bseverovýchod do Jaderského moøe. Italskému mìstu hrozí, že se do roku 2032 potopí o dalších osm centimetrù. Benátkám by se mohlo již brzy øíkat Plovoucí mìsto. Vìdci tvrdí, že kvùli pozvolnému naklánìní celého mìsta do Jaderského moøe hrozí metropoli více povodní než kdy døíve, uvedl server Discovery. Pøedchozí studie uvádìly úroveò moøské hladiny jako relativnì stabilizovanou. Ale nový výzkum tvrdí, že aktuální rychlost potápìní, kterému pøitìžuje ještì východní naklánìní, èiní v posledním desetiletí minimálnì dva milimetry za rok. Postupné potápìní se týká všech 117 ostrovù. Severní èást se potápí rychlostí 2 až 3 milimetry za rok. Domy v jižní oblasti laguny za stejnou dobu klesají o 3 až 4 milimetry. "Je to malý posun, ale velmi dùležitý. Benátky se pomalu, ale jistì potápí. Za souèasným poklesem stojí pøírodní podmínky - tektonické desky. Jadranská deska, na které Benátky leží, se tlaèí pod pohoøí Apeniny, a zpùsobuje tak pohyby v zemském podloží," vysvìtluje situaci geodet Yehuda Bock z výzkumné stanice Oceánografické instituce Scripps v San Diegu. V historickém mìstì roste každým rokem poèet povodní. Místní musí po døevìných mostech chodit ètyøikrát až pìtkrát roènì, kdy jsou chodníky ve vìtšinì mìsta zaplavené. Pøesné mìøení úrovnì hladiny moøe se v Benátkách datuje jen do roku Nicménì z realistických maleb umìlce Canaletta z 18. století, které zachycují Benátky do takových detailù, jako jsou temné skvrny na omítkách domù zpùsobené pøílivem, lze urèit, že mìsto kleslo od roku 1727 už o více než 60 centimetrù.

5 Cavatelli s bùckem a rajskou omáckou Michele si dal záležet na výbìru pìkného kusu vepøového boku. Ostatnì jako vždy, je pro nìj dùležitá kvalita, kvalita a ještì jednou kvalita. Vyrùstal v italské rodinì, která mìla a dosud má své vlastní hospodáøství, a tak je zvyklý na jakost nevyššího kalibru. Maso 4 lžíce olivového oleje 1 vìtší cibule 1 kg vepøového boku s kostí 700 g drcených rajèat voda sùl mletý pepø Na oleji osmahneme na kostièky nakrájenou cibulku dosklovata, pak vložíme celý bùèek, zalijeme drcenými rajèaty a trochou vody tak, aby byl bùèek zakrytý, osolíme, opepøíme, pøiklopíme a dusíme 2 hodiny, až je bùèek zcela mìkký. Na závìr mùžeme ještì dochutit solí a mletým pepøem. Uvaøený bùèek nakrájíme a podáváme s tìstovinami. Cavatelli ½ kg semolinové mouky 250 ml vody 1 lžíce olivového oleje voda a sùl na vaøení Mouku vysypeme na vál, udìláme v ní dùlek a postupnì vpracováváme vodu. Nakonec do tìsta ještì vpracujeme olivový olej. Tìsto by mìlo být tuhé a hladké. Tìsto pøiklopíme mísou a necháme 1 hodinu odležet. Poté vyvalujeme hady silné 1 cm v prùmìru, dlouhé asi 30 cm. Takto necháme 20 minut proschnout. Poté krájíme našikmo 2 cm špalíèky, které opìt necháme proschnout, asi 10 minut. Prstem vymaèkáváme do každého špalíèku dùlek. Vaøíme minut v osolené vodì s trochou oleje. Recept na tento lahodný smetanový dezert, doplnìný hutnou a výraznou èokoládou, pochází z Itálie. Uveøejnili jsme jej již v naší afrodiziakální kuchaøce Lechtivé vaøení, dnes pøichází i na televizní obrazovky. 300 g smetany na šlehání 40 g vanilkového cukru 1 vanilkový lusk 20 ml vodky nebo tequily (ta je snad ještì lepší!) 1,5 2 plátky želatiny (nebo 8 g sypké) 50 g èokolády na vaøení, trochu smetany, ovoce na ozdobení podle sezony a chuti Želatinu vložíme do studené vody a necháme asi 10 minut nabobtnat. Smetanu vložíme spoleènì s cukrem, obsahem vanilkového lusku a vodkou do rendlíku a ohøejeme asi na C. Dùkladnì rozmícháme a pøidáme želatinu (smìs se nesmí vaøit!). Opìt rozmícháme a nalijeme do mistièek. Necháme øádnì ztuhnout. Pøed podáváním ponoøíme mistièky na chvilku do horké vody, pana cotta se tak uvolní a lehce ji vyklopíme. Pana cottu podáváme s èerstvým ovocem, nejlépe se hodí jahody, maliny a ostružiny, nebo mùžeme z ovoce pøipravit omáèku (ovoce se krátce podusí ve troše vody s cukrem, lehce zahustí solamylem a nechá se vychladit) anebo ji podáváme s rozehøátou, smetanou zøedìnou èokoládou.

6

7 ový model F12 Berlinetta je nejvýkonnìjším sériovým Ferrari urèeným pro bìžný provoz. Vidlicový dvanáctiválec s výkonem 740 koní spolu s toèivým momentem 690 Nm rozpohybují 1630 kg tìžký vùz na stovku za 3,1 s, pøièemž dvoustovku Berlinetta pokoøí za N8,5 s. Maximální rychlost automobilka udává pøes 340 km/h. Supersport F12 Berlinetta pohání nový atmosférický vidlicový dvanáctiválec o objemu 6262 ccm, který produkuje maximální výkon 740 koní a 690 Nm kroutícího momentu, který je dostupný v šesti tisících otáèkách, pøièemž již 80% maxima je k dispozici od 2500 ot./min. Dvouspojková osmistupòová pøevodovka pøenáší sílu na zadní kola. Berlinetta váží 1630 kg, stovku zvládá za 3,1 s, dvoustovku za za pouhých 8,5 s. Maximální rychlost dosahuje 340 km/h, pøièemž v prùmìru dokáže Berlinetta jezdit podle tvrzení výrobce za 15l na 100Km/h. Italský supersport využívá lehké moderní materiály a díky tomu nabízí karoserie vyšší tuhost, než tomu bylo v pøípadì modelu 599 GTB Fiorano, který F12 Berlinetta v modelové øadì nahrazuje. Nový model se pyšní skvìlou aerodynamikou (koeficient Cx dosahuje hodnoty 0,299), pøièemž vertikální pøíklad oproti Fioranu vzrostl o 76%. Èeské zastoupení maranellské automobilky oznámilo, že pøídìl vozidel pro Èesko je již vyprodaný, pøièemž poøizovací cena je nìkde kolem 6,5 milionu korun. Pøesto si svou "ef- D v a n á c t k u " m ù ž e t e n a k o n f i g u r o v a t n a d o m o v s k é s t r á n c e t o h o t o m o d e l u. amborghini Aventador LP700-4 je vùz znaèky LLamborghini, který se s t a l n á s t u p c e m v o z u Lamborghini Murciélago. Pøedstaven byl v roce 2011 a první kousky se dostaly k dealerùm na pøelomu let 2011 a V ù z p o h á n í dvanáctiválec zcela nové konstrukce o výkonu 515 kw/700 koòských sil. Poznáte ho podle zcela nového designového pøístupu, který zahrnuje nos podobný vozu Lamborghini Reventón. Interiér jako by kopíroval styl stíhaèek z dnešní doby. Vùz má výkon 700 koní a 690 Nm. Váha vozu èiní kg, pøevodovka je dvoustupòová s pádly, ale za to je schopná zaøadit za 50 milisekund. Z 0 na 100 km/h zrychlí Aventador za 2,9 vteøiny, tedy jen o 4 setinky pomaleji než Bugatti Veyron. Maximální rychlost je 350 km/h. Bugatti je zpátky se vší parádou. Soupeøùm dokazuje, komu patøí koruna vládce rychlosti. Supersport Bugatti Veyron byl nejrychlejším autem planety vlastnì jen chvíli. Brzy totiž dorazily stroje, které ho pøekonaly o pár kilometrù za hodinu, konkrétnì se jednalo o Ultimate Aero SSC a 9ff Gt9. Nyní se ale Veyron otøepal po levém háku soupeøù a je zpátky se vší parádou. Aby dokázal, že jeho ètyøikrát pøeplòovaný šestnáctiválec nepatøí do starého železa, strávil nìjaký ten týden v posilovnì, kde z nìj nakonec vydoloval ne 1001 koní, ale hned 1200 koní a 1500 Nm. Pokus o pøekonání svìtového rekordu se uskuteènil na oválu Volkswagenu pod dohledem specialistù od TÜV, kteøí potvrdili, že Veyron 16.4 S u p e r S p o r t s s p l ò u j e podmínky pro provoz na v e ø e j n ý c h s i l n i c í c h. a také samozøejmì pod dohledem komisaøù pro zaznamenání pøípadného rekordu do Guinnessovy k n i h y r e k o r d ù. Prùmìr z dvou jízd obìma smìry stanovil nový rekord 4 3 1, k m / h.

8 ìsto Pisa naleznete v italské oblasti Toskánsko na bøehu øeky Arno asi deset Mkilometrù od jejího ústí do Ligurského moøe. Historie mìsta sahá podle nejnovìjších prùzkumù až do doby Etruskù. Díky své strategické poloze mìsto vzkvétalo a svého vrcholného rozmachu dosáhlo v 11. století, kdy byla Pisa mocnou a bohatou námoøní republikou. V následujících staletích o svoji pozici Pisa pøišla a dostala se pod nadvládu nedaleké Florencie. Dnes turisté do Pisy pøijíždìjí pøedevším kvùli Námìstí zázrakù, kde se nachází nejvýznamìjší pisánské pamìtihodnosti: Šikmá vìž, katedrála (Duomo), baptisterium a monumentální gotický høbitov. Druhým nejnavštìvovanìjším místem v Pise je Piazza dei Cavalieri (Námìstí rytíøù), kterému vévodí Palazzo della Carovana. Tento palác byl v dobì renesance pøestavìn architektem Giorgiem Vasarim a jeho èelní fasáda je bohatì zdobena sgrafitem (renesanèní, "škrábaná", zdobící technika omítky). Zájemci o architekturu by nemìli vynechat návštìvu kostelíku svatého Sixta, jenž je nejdochovalejší ranì románskou stavbou ve mìstì. Námìstí zázrakù (Piazza dei Miracoli) je termín, který se od roku 1910 hojnì používá pro pojmenování prostoru kolem katedrály v centru Pisy i když oficální název zní Piazza del Duomo, což lze volnì pøeložit jako Námìstí katedrály. V posledních letech se však objevil nešvar nazývat námìstí jako Pole zázrakù (Campo dei Miracoli), podle zázraèného pole z knížky o Pinocchiovi. V této oblasti se nachází nejvýznamìjší pisánské stavby: katedrála (Duomo), její zvonice známìjší jako Šikmá vìž, Baptisterium a høbitov Camposanto Monumentale.Šikmá vìž v Pise (Torre pendente di Pisa) je nejvìtším symbolem a atrakcí pro turisty tohoto mìsta. Stavba vìžì zapoèala v roce 1178 v románském slohu a mìla se stát nejvyšší zvonicí na svìtì. Již brzy po zaèátku výstavby se ukázalo, že vìž má nestabilní základy navíc položené v mìkkém jílovitém podloží. Dùsledkem toho se stavba zaèala naklánìt. Stavitelé se snažili zpevnit podloží jak nejlépe umìli a navíc se pøi stavbì dalších pater vìže snažili pøenést váhu na opaènou stranu, aby tak vìž vyrovnali. Vež se sice zaèala vracet do svislé polohy, ale nakonec se zaèala naklánìt na pøesnì opaènou stranu než pùvodnì. Práce na veži byly pøerušované nejen kvùli øešení problémù s naklánìním, ale i èastými vojenskými taženími Pisanù a tak je na vìži možné pozorovat skloubení románského slohu v pøízemních patrech a nastupující gotiky v patrech vyšších. Nakonec byla stavba v roce 1372 dokonèena pøidáním prostoru pro zvony na jejím vrcholku. Šikmá vìž dostála svému jménu a v prùbìhu staletí se stále více naklánìla. Vše vyústilo v uzavøení vìžì v roce 1990 a následným opravám, které mìli veži pøinést stabilitu pro následující století. Podmínkou pøi rekonstrukci vìže bylo zachovat co nejvìtší možné naklonìní, protože radní mìsta Pisa si uvìdomovali jak je tento efekt dùležitý pro turistický ruch. Vychýlení vìže bylo sníženo z pìti metrù na pouhé tøi a v této poloze je vìž fixována pomocí ocelových lan a olovìného protizávaží. V roce 2001 byla vež v Pise opìt otevøena pro veøejnost. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Santa Maria Assunta) se zaèala stavìt roku 1063 v pisánském románském stylu, který byl z velké èásti ovlivnìn byzantskou a muslimskou architekturou. Z pùvodního vybavení interiéru se bohužel mnoho nedochovalo, souèasná výzdoba byla vytvoøena po nièivém požáru v roce 1595.

9

10

08/2012 ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------

08/2012 ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 08/2012 ----------------------------- První muzeum zmrzliny ----------------------------- Ape Tour 2012 - Nej ÈR Nový ----------------------------- rychlostní rekord Maserati -----------------------------

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

Objem: 170ccm, nosnost 350kg Verze: valník, van, tøíkolka k pøepravì osob

Objem: 170ccm, nosnost 350kg Verze: valník, van, tøíkolka k pøepravì osob Od roku 1958 byl vyrábìn model D, který vycházel z modelu Ape C. Byl zvìtšen objem motoru a nákladový prostor. Kabina dostala standardnì dvoje dveøe. Pøední svìtlomet byl vhodnìji umístìn na pøední kapotu.

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Hledáte zajímavý prostor pro své klienty, partnery a zamìstnance? Prostor originální a zároveò poskytující nejvyšší standard služeb? Zajistìte program v

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Lamborghini Úvod Italská společnost Automobili Lamborghini S.p.A. známá jen jako Lamborghini, je výrobcem vysoce výkonných supersportovních automobilů. V současnosti je dceřinou společností Audi. Sídlí

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z build book w w w.ba da n.c z build book Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. w w w.ba da n.c z Trup Pøíprava polystyrenových dílù - turtledeck Ve formì polepíme turtledeck balzou

Více

FRÉZY NA PAØEZY VYHRADNÍ DOVOZCE ZNAÈKY BANDIT PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU. EKO BANDIT Stroje s.r.o. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá

FRÉZY NA PAØEZY VYHRADNÍ DOVOZCE ZNAÈKY BANDIT PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU. EKO BANDIT Stroje s.r.o. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá Model HB 19 XP Model HB 20 XP Model 2150 XP Model 2450 XP Model 2890 XP Model 2900 XP Model 2800 XP TOWABLE Model 3200 XP TOWABLE Model 3200 XP Model 3400 XP Model 3500 XP Model 4000 XP Model 5000 XP FRÉZY

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz www.nejlevnejsisamolepky.cz 1 NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ je internetový obchod, kde si mùžete vybrat originální samolepky, nalepit je kamkoliv a na cokoliv. Napøíklad samolepky na zeï, samolepky na notebook,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem Recepty sýrové pomazánky 48 Rajèata a olivy zbavené pecek nakrájíme najemno, pøidáme utøený èesnek, nasekanou bazalku a vše spojíme se sýry. Podle chuti osolíme a zvýrazníme keèupem. Anglie - Sýrová pomazánka

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Schneider-Kreuznach Objektivy Xenon FF-Prime Made to match the needs of today s digital.

Schneider-Kreuznach Objektivy Xenon FF-Prime Made to match the needs of today s digital. Schneider-Kreuznach Objektivy FF-Prime Made to match the needs of today s digital. FULL FRAME NÍZKÁ VÁHA 4K Schneider-Kreuznach FF-Primes FF-Primes Pracují pro vás, a jsou vaše cíle jakékoliv Filmaøùm

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9831-4-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/807663

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9831-4-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/807663 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B9831-4-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Ceník pøívìsù. www.marokralovice.cz. MARO KRALOVICE TRAILERS GROUP CZ 33141 Kralovice 488

Ceník pøívìsù. www.marokralovice.cz. MARO KRALOVICE TRAILERS GROUP CZ 33141 Kralovice 488 Ceník pøívìsù MARO KRALOVICE TRAILERS GROUP CZ 33141 Kralovice 488 e-mail : info@marokralovice.cz tel: 373 397 707 tel/fax : 373 397 418 OBSAH Pøívìsy 750-1300 kg str. 3-78 Serie Explorer Valníky str.

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice tel:+420475620800 vahypro@vahypro.cz

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více